Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Hongrois

Manipulace s

Manipulace s videokamerou Teplota modulu akumulátoru je vysoká. Vyměňte modul akumulátoru nebo jej umístěte na chladné místo. Není vložena paměťová karta (s. 14). Pokud indikátor bliká, není k dispozici dostatečný volný prostor k nahrávání obrazů. Po uložení obrazů na jiné médium vymažte nepotřebné obrazy (s. 19) nebo naformátujte paměťovou kartu (s. 30). Soubor databáze obrazů může být poškozen. Zkontrolujte soubor databáze výběrem [Nastavení] [ Nastavení Média] [Opravit datab. obrazů] záznamové médium (modely s vnitřní pamětí). Paměťová karta je poškozena. Naformátujte paměťovou kartu pomocí videokamery (s. 30). Není vložena kompatibilní paměťová karta (s. 14). Paměťová karta je chráněna proti zápisu. Přístup k paměťové kartě byl omezen na jiném zařízení. Videokamera není stabilní, takže se obraz může rozmazat. Držte videokameru při natáčení pevně oběma rukama. Výstražný indikátor proti otřesům kamery však nezmizí. Záznamové médium je plné. Fotografie nelze pořizovat během zpracovávání. Chvíli počkejte, poté zahajte fotografování. 34 CZ Informace o vašem modelu videokamery viz následující stránka: Funkce a zařízení s. 6 Použití a péče Videokamera není odolná proti prachu a stříkající vodě a není ani vodotěsná. Nedržte videokameru za následující části ani za kryty konektorů. Obrazovka LCD Modul akumulátoru Vestavěný kabel USB Nemiřte videokameru přímo na slunce. Mohlo by dojít k poškození videokamery. Pokud chcete nahrávat slunce, učiňte tak za menší intenzity světla, například za soumraku. Videokameru ani příslušenství nepoužívejte ani neukládejte na následujících místech: V nadměrném horku, zimě či vlhkosti. Nikdy je nevystavujte teplotám vyšším než 60 C, například na přímém slunci, v blízkosti topení nebo v automobilu zaparkovaném na slunci. Může dojít k jejich poškození nebo se mohou zdeformovat. V blízkosti silného magnetického pole ani pod vlivem mechanických vibrací. Muže dojít k poškození videokamery.

Blízko silných rádiových vln nebo radiace. Funkce nahrávání videokamery by mohly být narušeny. Blízko zařízení s tunerem, například televizorů nebo rozhlasových přijímačů. Mohly by vzniknout šumy. Na písečné pláži nebo v prašném prostředí. Pokud se do videokamery dostane písek, mohla by se poškodit. Některá poškození nelze opravit. Blízko oken či venku, kde mohou být obrazovka LCD nebo objektiv vystaveny přímému slunečnímu svitu. To poškozuje obrazovku LCD. Při napájení střídavým či stejnosměrným proudem používejte volitelné příslušenství doporučené v tomto návodu. Nevystavujte videokameru působení vody, např. při dešti nebo u moře. Voda by mohla způsobit poškození videokamery. Některá poškození nelze opravit. Dostane-li se dovnitř kamery nějaký předmět či tekutina, odpojte kameru od zdroje napájení a před dalším používáním ji nechte zkontrolovat v odborném servisu Sony. Vyvarujte se drsného zacházení, rozebírání, upravování, fyzickým otřesům nebo nárazům, jako například tlučení, upuštění přístroje nebo šlapání na něj. Zvláště opatrní buďte při manipulaci s objektivem. Když videokameru nepoužíváte, nechte obrazovku LCD zavřenou. Nepoužívejte videokameru zabalenou v nějakém předmětu, jako je ručník. Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku, nikoliv za kabel. Snažte se nepoškodit napájecí kabel, např. položením těžkých předmětů na něj. Nepoužívejte zdeformovaný nebo poškozený modul akumulátoru. Udržujte kovové kontakty čisté. Při vytečení elektrolytu z akumulátoru postupujte takto: Obraťte se na autorizovaný servis Sony. Důkladně umyjte veškerý elektrolyt, který se dostal do styku s vaší pokožkou. Dostane-li se vám kapalina do očí, vypláchněte je dostatečným množstvím vody a navštivte lékaře. Nepoužíváte-li videokameru delší dobu Chcete-li videokameru uchovat v optimálním stavu po dlouhou dobu, jednou za měsíc ji zapněte a nahrajte a přehrajte pár obrazů. Před dlouhodobějším skladováním modul akumulátoru vybijte. Poznámky k teplotě videokamery/ modulu akumulátoru Když je teplota videokamery nebo modulu akumulátoru extrémně vysoká nebo nízká, může dojít k aktivaci ochranných funkcí videokamery a nemusí být možné s ní v takových situacích nahrávat nebo přehrávat. V takovém případě se na obrazovce LCD zobrazí indikátor. Poznámky k nabíjení pomocí kabelu USB Nabíjení zřejmě nebude možné se všemi počítači. Pokud videokameru připojíte k přenosnému počítači, který není připojen ke zdroji napájení, bude akumulátor přenosného počítače sloužit k nabíjení, dokud se úplně nevybije. Nenechávejte videokameru připojenou k počítači takovým způsobem. Nabíjení pomocí počítače vlastní či upravené konstrukce nebo prostřednictvím rozbočovače USB není zaručeno. Jsou-li k počítači připojena jiná zařízení USB, videokamera nemusí pracovat správně. Ostatní/rejstřík 35 CZ