Views
8 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Français

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Français

Verwijdering van oude

Verwijdering van oude batterijen (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen) Dit symbool op de batterij of op de verpakking wijst erop dat de batterij, meegeleverd met van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie het belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. NL

Raadpleeg de volgende pagina voor informatie over uw camcordermodel: Functies en apparatuur p. 8 Bijgeleverde accessoires p. 9 Taalinstelling De schermkaders in de plaatselijke taal worden gebruikt om de bedieningsprocedures te illustreren. Wijzig desgewenst de schermtaal voordat u de camcorder gebruikt. Selecteer [Setup] [ Algemene instelling.] [Language Setting] een gewenste taal. Opnemen Voordat u begint met opnemen, test u de opnamefunctie om te controleren of beeld en geluid zonder problemen worden opgenomen. De inhoud van opnames wordt niet vergoed, zelfs niet als er niet kan worden opgenomen of weergegeven wegens een storing van de camcorder, problemen met de opnamemedia, enzovoort. Televisiekleursystemen verschillen afhankelijk van het land/de regio. U kunt de opnamen van deze camcorder alleen weergeven op een televisie die het signaalformaat voor deze camcorder ondersteunt. Raadpleeg voor meer informatie over het signaalformaat "Werken met deze handleiding" (p. 8). Televisieprogramma’s, films, videobanden en ander beeldmateriaal zijn wellicht beschermd door auteursrechten. Het opnemen van dergelijk materiaal zonder toestemming kan een inbreuk betekenen op de wetgeving inzake auteursrechten. Opmerkingen bij het gebruik Doe het volgende niet. Als u dit toch doet, kunnen opnamemedia beschadigd raken, kunnen opgenomen beelden mogelijk niet worden afgespeeld of verloren gaan of kunnen andere defecten optreden. de geheugenkaart uitwerpen terwijl het toegangslampje (p. 18) brandt of knippert de accu of de netspanningsadapter van de camcorder verwijderen (modellen met een netspanningsadapter), of de camcorder blootstellen aan mechanische schokken of trillingen wanneer het POWER/CHG (opladen)-lampje (p. 15) brandt of groen knippert of als het toegangslampje (p. 18) brandt of knippert Wanneer de camcorder is aangesloten op andere apparatuur via een USB-verbinding en de camcorder is ingeschakeld, mag het LCDscherm niet worden gesloten. De opgenomen beeldgegevens kunnen dan verloren gaan. Gebruik de camcorder conform de lokale regelgeving. LCD-scherm Het LCD-scherm is vervaardigd met precisietechnologie, waardoor minstens 99,99 % van de pixels voor gebruik beschikbaar is. Soms kunnen er echter zwarte en/of heldere stipjes (wit, rood, blauw of groen) verschijnen op het LCD-scherm. Deze stipjes duiden niet op fabricagefouten en hebben geen enkele invloed op de opnames. Zwarte stipjes Witte, rode, blauwe of groene stipjes NL