Views
9 months ago

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Russe

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Russe

2 Tryck på någon av

2 Tryck på någon av sidorna av (DISC/PRESET) när du vill justera volymnivån. Volymnivån kan justeras stegvis 1 dB i taget från -10 dB till +10 dB. Om du vill återställa den förinställda equalizer-kurvan ska du hålla (ENTER) intryckt under 2 sekunder. 5 Tryck på knappen (MENU) två gånger. När effektinställningarna är utförda visas normalt uppspelningsläge. Ytterligare information Underhåll Byta säkringar Se till att de nya säkringarna har samma amperetal som de ursprungliga. Om en säkring går ska du kontrollera strömkontakten och byta ut säkringen. Om säkringen går igen kan det föreligga fel i enheten. Då kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare. Säkring (10 A) Varning! Enheten kan ta skada om du använder en säkring vars ampere-tal är högre än den säkring som medföljde enheten. Rengöra kontakterna Om kontakterna mellan enheten och frontpanelen inte är rena kan enhetens funktionsduglighet försämras. Detta kan du förhindra genom att ta bort frontpanelen (sidan 8) och rengöra kontakterna med en bomullspinne doppad i alkohol. Rengör försiktigt utan att trycka alltför hårt. I annat fall kan kontakterna skadas. Huvudenheten Frontpanelens baksida 24

Obs! • Av säkerhetsskäl ska du slå av tändningen och ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du rengör kontakterna. • Vidrör aldrig kontakterna med fingrarna eller med metallföremål. Byta litiumbatterier Under normala förhållanden håller batterierna i ca 1 år. (Livslängden kan vara kortare än så, beroende på hur de används.) När batterierna börjar bli svaga minskar fjärrkontrollens räckvidd. Byt ut batteriet mot ett nytt CR2025 litiumbatteri. Ta ut enheten 1 Ta bort fronthöljet 1 Ta bort frontpanelen (sidan 8). 2 Tryck in klämman på fronthöljet med en skruvmejsel. x +-sidan ska vara uppåt 3 Upprepa steg 2 på den andra sidan. 2 Ta ut enheten 1 Använd en liten skruvmejsel och tryck in klämman på enhetens vänstra sida. Dra sedan ut den vänstra sidan tills spärren släpper. 4 mm Att tänka på när det gäller litiumbatterier • Barn ska inte komma i kontakt med litiumbatterier. Kontakta omedelbart läkare om ett barn skulle råka svälja ett batteri. • Torka av batteriet med en torr trasa så att kontakten blir god. • Var noga med att batteripolerna ligger rätt när du sätter i batteriet. • Undvik att hålla batteriet med en metallpincett, då det kan leda till kortslutning. 2 Upprepa steg 1 på höger sida. 3 Skjut ut enheten. VARNING! Batteriet kan explodera om det hanteras felaktigt. Batteriet får inte laddas om, plockas isär eller kastas i öppen eld. VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en likvärdig typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt gällande föreskrifter. 25