13.07.2015 Views

(44-54) Integriti dan akauntabiliti dlm Perkhidmatan Awam - NRE

(44-54) Integriti dan akauntabiliti dlm Perkhidmatan Awam - NRE

(44-54) Integriti dan akauntabiliti dlm Perkhidmatan Awam - NRE

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TAJUKINTEGRITI DAN AKAUNTABILITIDALAMPERKHIDMATAN AWAMA 2


SKOP CERAMAHDEFINISI RASUAH/KESALAHAN RASUAHDEFINISI INTEGRITI / AKAUNTABILITIISU-ISU INTEGRITI DALAM PERKHIDMATANAWAMTAHAP RASUAH DI MALAYSIAMASALAH MENANGANI JENAYAH RASUAHBAGAIMANA MEMANTAPKAN KEUTUHANPERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAPENCEGAHAN RASUAHPERANAN PEMIMPINPERANAN INDIVIDU


AMALAN RASUAH MENGIKUT SISTEMPERUNDANGAN MALAYSIAPENGENALAN-Kajian Syed Hussein Al Attas (1995) – rasuahbermula sejak awal kehidupan manusia bermasyarakat.- Masyarakat dunia menyatakan rasuah adalah jenayahkeji - pelaku dikatakan orang yang tamak, pentingkandiri <strong>dan</strong> tidak bermaruah.


PANGGILAN RASUAHMAKAN SUAPDUIT KOPITUMBUK RUSUKUNDER COUNTER PAYMENT/MONEYSALAHGUNA KUASADUIT PELINCIRTANGKAL PENGERAS


DEFINISIUMUMPerkataan Arab – Al-risywatKamus Dewan – Pemberian Menumbuk RusukP.G. Osborne dalam A Concise Law Dictionarygivingor offering any reward to any person toinfluence his conductJoseph J. Senthuria dalam Encyclopedia of theSocial Sciences -the misuse of public power for private profit


DEFINISI – (cont)UNDANG-UNDANGSeksyen 2 APR 1997–- Wang, Derma, Alang, Pinjaman, Hadiah- Jawatan, Kebesaran, Kontrak <strong>Perkhidmatan</strong>- Pelepasan, Penyelesaian Pinjaman- Diskaun, Komisyen, Rebet, Bonus- <strong>Perkhidmatan</strong> <strong>dan</strong> pertolongan lain.


DEFINISI – (cont)“Corruption is the question of intention …Corrupt means “doing an act knowing thatthe act done is wrong, doing so with evilintentions”(PP lwn Datuk Harun Idris (2) 1977 MLJ 15)“ Doing an act for private profit. “


Bentuk-bentuk rasuah dalam AktaPencegahan Rasuah (APR) 19971. Menerima <strong>dan</strong> Memberi Sogokan- Seksyen 10 <strong>dan</strong> Seksyen 11 APR 1997“Dengan niat salah, menerima daripadaseseorang atau memberi kepadaseseorang apa-apa suapan sebagaidorongan atau upah untuk melakukansesuatu perbuatan atau tidak melakukansesuatu perbuatan yang berkaitandengan urusan rasmi atau urusanprinsipal berkenaan”.Samb.


Bentuk-bentuk rasuah dalam AktaPencegahan Rasuah (APR) 1997CONTOH : KES PENERIMAAN RASUAHSeorang anggota Polis telah menahanseorang penunggang motosikal yangmemandu dengan lesen yang telahluput. Anggota Polis tersebut telahmeminta RM 50.00 daripadapenunggang motosikal tersebut untuktidak mengambil tindakan un<strong>dan</strong>gun<strong>dan</strong>giaitu mengeluarkan samankepa<strong>dan</strong>ya.Samb.


Bentuk-Bentuk Kesalahan RasuahDalam Akta Pencegahan Rasuah(APR) 1997CONTOH : KES PEMBERIAN RASUAHSeorang anggota Polis telah menahanseorang penunggang motosikal yangmemandu dengan lesen yang telahluput. Penunggang motosikal TELAHmenawar <strong>dan</strong> memberi duit kopi RM50.00 kepada anggota Polis tersebutuntuk tidak mengambil tindakanun<strong>dan</strong>g-un<strong>dan</strong>g iaitu mengeluarkansaman kepa<strong>dan</strong>ya.Samb.


Bentuk-bentuk rasuah dalam AktaPencegahan Rasuah (APR) 19972. Dokumen Palsu- Seksyen 11 (c) APR 1997“Seseorang memberi atau menggunakandokumen yang mempunyai nilai kewangan <strong>dan</strong>diketahuinya mengandungi butir-butir palsu,silap atau tak lengkap dengan bertujuan untukmemperdayakan prinsipal berkenaan”.Samb.


Bentuk-bentuk rasuah dalam AktaPencegahan Rasuah (APR) 1997CONTOH : KES MENGEMUKAKAN DOKUMEN PALSUSeorang kontraktor yang mendapat kontrakmembina sebuah jambatan mengemukakantuntutan yang menyatakan bahawajambatan tersebut telah siap dibina walhaljambatan tersebut hanya separuh dibina.Tuntutan untuk pembayaran adalahmerupakan kes mengemukakan tuntutanpalsu yang bertujuan mengelirukan pihakyang membuat pembayaran.Samb.


Bentuk-bentuk rasuah dalam AktaPencegahan Rasuah (APR) 19973. Menyalahgunakan Kuasa Atau Kedudukan UntukKepentingan Diri- Seksyen 15 APR 1997“Perbuatan menggunakan kedudukan, kuasa atau jawatanuntuk kepentingan sendiri (<strong>dan</strong> keluarga) adalah menjadikesalahan rasuah. Kesalahan di bawah Seksyen 15 ini ialahkesalahan bagi seseorang pegawai ba<strong>dan</strong> awammenggunakan kedudukannya bagi mendapatkan suapan.Bagi maksud kesalahan ini, terdapat anggapan(presumption) di bawah seksyen 15 (2) bahawa, sesiapapegawai awam yang membuat keputusan berhubungandengan sesuatu perkara di mana dia, saudara atausekutunya mempunyai kepentingan, adalah dianggapkantelah menggunakan kedudukan untuk mendapat suapan”.


Bentuk-bentuk rasuah dalam AktaPencegahan Rasuah (APR) 1997CONTOH : KES PENYALAHGUNAAN KUASAY.B A seorang ADUN ( Ahli DewanUn<strong>dan</strong>gan Negeri ) sebagai PengerusiJawatankuasa Pemilihan Tender telahmenyokong <strong>dan</strong> meluluskan beberapakerja yang ditenderkan kepada adiknyaseorang kontraktor. Kelulusan yangdibuat adalah merupakan kespenyalahgunaan kuasa.Samb.


JENIS KESALAHAN RASUAHSEKSYEN 16 APR 1997Penalti bagi kesalahan di bawah sek.10, 11, 13, 14 <strong>dan</strong> 15 Akta ini:Jika disabitkan dengan kesalahan boleh dihukum penjara tidak kurang 14 hari <strong>dan</strong>tidak lebih 20 tahun <strong>dan</strong> dikenakan dendatidak kurang 5 kali nilai suapan atau RM 10ribu ringgit yang mana lebih tinggi


KEWAJIPANMELAPORKANTRANSAKSIPENYOGOKAN


LAPORKAN JIKA ANDADITAWAR DIJANJIATAU DIBERIKANRASUAHJIKA GAGAL!!!DENDA RM100,000ATAU PENJARATIDAK LEBIH 10TAHUN ATAUKEDUA-DUANYASEKSYEN 17, APR 1997


MANA-MANA ORANG HENDAKLAH MELAPORKANDARIPADANYA SUAPAN DIMINTA ATAUDIPEROLEH ATAU SUATU PERCUBAAN TELAHDIBUAT UNTUK MEMPEROLEH SUAPAN TANPAALASAN MUNASABAHJIKA GAGAL!!!DENDA RM10,000 ATAU PENJARATIDAK LEBIH 2 TAHUN ATAUKEDUA-DUANYA


PERLINDUNGANKEPADA PEMBERIMAKLUMAT DANMAKLUMAT


SEMUA PEMBERI MAKLUMAT KEPADAPEGAWAI BADAN ADALAH DILINDUNGI DANTIDAK BOLEH DIDEDAHKAN ATAUDIPERINTAHKAN UNTUK DIDEDAHKAN DIDALAM MANA-MANA MAHKAMAHDALAM HAL MAKLUMAT, SEGALABAHAGIAN YANG MENGANDUNGI IDENTITIPEMBERI MAKLUMAT HENDAKLAHDIHAPUSKAN, DISEMBUNYI ATAUDIRAHSIAKAN


INTEGRITITindakan susulan dalam kempen anti rasuahnya,PM berkata ia termasuklah peringatanberterusan kepada kakitangan awam.Per<strong>dan</strong>a Menteri berkata, Pelan <strong>Integriti</strong> Nasional <strong>dan</strong>Institut <strong>Integriti</strong> Malaysia yang dilancarkan pada 23April 2004, juga akan memainkan peranan pentingdalam usaha kerajaan membendung rasuah di setiapperingkat.


INTEGRITISecara umunya bermaksud“KEJUJURAN DAN KETELUSAN,KEUTUHAN DAN KESEMPURNAAN”Dan ianya merupakan nadi utama kepadapencapaian hasil kerja yang berkualiti yangdi pertanggungjawabkan (accountability)Sebenarnya adalah pendinding kepada perbuatansalah <strong>dan</strong> tidak bermoral. Jesteru itu integritiperlu disemai disetiap hati <strong>dan</strong> sanubari individuorganisasi bagi membawa organisasi ke arahkeunggulan yang dapat melahirkan individu yangcemerlang, gemilang <strong>dan</strong> terbilang.


INTEGRITY1. Adherence to moral principles,honesty,2. Wholeness3. The quality of being unimpaired;soundness- Collin English Dictionary Third Edition 1994


AKAUNTABILITI(KEBERTANGUNGJAWABAN)Definisi Kamus Dewan:Bertanggungjawab kepada atau terhadapsesuatu tindakan <strong>dan</strong> perbuatanBertanggungjawab, menerima tanggungjawab bagi setiapkeputusan iaitu keputusan yang dijangkakan di atasperbuatan yang telah diambil <strong>dan</strong> se<strong>dan</strong>g dilaksanakan sertamenjadi contoh kepada orang lain. Ibupada, guru, pekerja,profesional <strong>dan</strong> penjawat awam mempunyai kewajipanmenjadi contoh bagi menjaga keselamatan, meningkatkanintegriti <strong>dan</strong> reputasi keluarga, syarikat, profesion <strong>dan</strong>kerajaan.


AKAUNTABILITI(KEBERTANGUNGJAWABAN)Contoh kes:Kes 1Seorang pekerja yang kebetulan berdekatan dengan tempatkerjanya selalu datang awal ke pejabat, „punch‟ kadkedatangannya <strong>dan</strong> „rakannya‟ <strong>dan</strong> kemudian balik kerumah untuk berehat. Pekerja ini bernasib baik kerana diajuga mempunyai seorang bos yang tidak mengambil berattentang orang bawahannya <strong>dan</strong> sentiasa menghabiskanmasanya dalam pejabat dengan alasan sibuk.Pekerja, rakannya <strong>dan</strong> bosnya adalah jelas ketiadaan<strong>akauntabiliti</strong> dalam menjalankan tugas.


• SISTEM PENYAMPAIANPERKHIDMATAN( Delivery System )• KARENAH BIROKRASI• KELEWATAN• TIDAK EFISYEN


TOP 5 MAKLUMAT MENGIKUT JABATANTAHUNJABATAN(BIL. MAKLUMAT)2000PDRM(1203)JPJ(843)PENDIDIKAN(503)PEJ. TANAH/DEERAH(495)MAJLISPERBANDARAN(495)2001PDRM(1180)PENDIDIKAN(<strong>54</strong>5)PEJ. TANAH/DEERAH(421)MAJLISPERBANDARAN(350)MAJLISDAERAH(213)2002PDRM(1143)PENDIDIKAN(533)PEJ. TANAH/DEERAH(482)MAJLISPERBANDARAN(373)JKR(223)2003PDRM(1194)PENDIDIKAN(7<strong>54</strong>)PEJ. TANAH/DEERAH(626)MAJLISPERBANDARAN(428)MAJLISDAERAH(227)2004*PDRM(367)PENDIDIKAN(232)PEJ. TANAH/DEERAH(215)MAJLISPERBANDARAN(133)MAJLISDAERAH(99)* Sehingga Mei 2004


RINGKASAN TOHMAHAN1. Terima rasuah atas balasan meluluskan tender.2. Terima rasuah untuk mengeluarkan CF bangunan yang tidakmemenuhi kelayakan.3. Bermain golf waktu pejabat <strong>dan</strong> ditaja oleh kontraktor yangmendapat tender.4. Terima komisyen daripada kontraktor yang dapat projek.5. Bersubahat dengan kontraktor untuk memalsukan tuntutanbayaran terhadap kerja-kerja yang dijalankan.6. Hidup mewah melebihi pendapatan dikatakan berpunca darirasuah.7. Memberikan kontrak kepada syarikat keluarga/ saudara-mara.8. Terima rasuah bulanan untuk lindungi pendatang asing tanpaizin.9. Terima rasuah kerana membantu mengelakkan cukai.10. Meminta rasuah untuk meluluskan permohonan lesen.11. Meminta rasuah untuk tidak diambil tindakan/selesaikankesalahan trafik/jenayah.12. Memaksa murid membeli buku aktiviti tambahan untukdapatkan komisyen daripada pengedar.


1. Integrity of many public sector agenciesis tainted Based on public perception of the 31surveyed agencies: Overall mean score 2.92(Note: 1 = low probability, 5 = high probability of being involved incorruption)None scored below 2 points on probabilityscaleAgencies which should be high interms of integrity such as LUTH &ACA had a score of 2.0 & 2.72respectively


2. Five TOP AGENCIES perceived asmost involved in corruption (meanscore of 3.6 & above) Royal Malaysian Customs Department (3.90) Royal Malaysian Police (3.90) Road Transport Department (3.89) Immigration Department (3.81) Agencies involved in issuing licences (3.62)


3. SEVEN had a score of 3.5 - 3.0 City Hall/Municipal Councils (3.43) Enforcement Division Ministry ofConsumer Affairs (3.42) District/Land Office (3.40) Public Works Department (3.29) Cooperative (3.28) Registrar of Companies (3.20) PUSPAKOM (3.15)


4. TOP FIVE agencies in private sectorperceived most involved in bribegiving: Construction companies (3.25) Supplier companies (3.16) Import & export companies (3.11) Driving schools (3.09) Entertainment & recreation outlets (3.07)


5. Occupations of bribe-takers as experienced by 14.9%of respondents who had been asked to give bribes:Police - 76.3%RTD officers – 4.6%Other Enforcement officers (City Hall/municipal) – 7.0%Other government officers – 6.3%Others (intermediaries) – 5.9


PM BERJANJI TERUSPERANGI RASUAHDato’ Sri Abdullah bin Ahmad Badawi berkatabeliau berpuas hati dengan kempensemasanya untuk memerangi rasuah di negaraini setelah indeks rasuah Malaysia dapatdikurangkan dengan ketara.Dalam indeks “Transperancy InternationalCorruption Perceptions” bagi 2003 Malaysia yangmencatatkan 5.2, menduduki ranking ke 37daripada 133 negara <strong>dan</strong> kelima di kalangannegara Asia selepas Singapura, Hong Kong, Jepun<strong>dan</strong> Taiwan.- Berita Minggu6 Jun 2004


INDEKS RASUAHANTARABANGSA[ Transparency International Indexs ]1997 – TANGGA KE 32 ( 5.01 )1998 – TANGGA KE 29 ( 5.30 )1999 – TANGGA KE 32 ( 5.10 )2000 – TANGGA KE 36 ( 4.86 )2001 – TANGGA KE 36 ( 5.00 )2002 - TANGGA KE 33 ( 4.90)2003 - TANGGA KE 37 ( 5.20)


TRANSPARENCY INTERNATIONAL CORRUPTIONPERCEPTION INDEX 2004Country Rank Country CPI 2004 score1. Finland 9.73. Denmark 9.65. Singapore 9.316. Hong Kong 8.035. Taiwan 5.639. Malaysia 5.064. Thailand 3.6102. Philippines 2.6104. Vietnam 2.6133. Indonesia 2.0143. Myanmar 1.7145. Bangladesh 1.5146. Haiti 1.5


a full one point increasein the corruption levelis associate with a 16 precentreduction in the flow ofForeign Direct Investment (FDI)TI Source Book 2000


MASALAH MENANGANIJENAYAH RASUAH• RASUAH DIANGGAP PELANGGARAN ETIKA SOSIAL SAHAJA• FAHAMAN MATERIALISTIK SEMAKIN MENEBAL• PEGANGAN AGAMA DAN PENGHAYATAN NILAI LONGGAR• PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG TERBATAS• SISTEM PROSEDUR KERJA RUMIT DAN TIDAK TELUS• MERELIASASIKAN BUDAYA ORGANISASI BERINTEGRITI


INDIVIDUALIndividual Weaknesses‣Low education and poor values‣Poor work ethics‣Greed‣Refusal to accept ownweaknesses‣Life demandsLEADERSHIP‣Non-exemplary leadership and lowcommitment‣Instructions go against proceduresand regulations‣Do not walk the talkLEADERSHIP‣Low transparency‣Poor systems andprocedures‣Poor enforcement‣Selective enforcement‣Poor monitoring‣Limited resources‣Outdated laws andconflict in lawsCULTURES‣Culture that does not giveimportance to integrity‣Poor reports‣“Could not care less” attitude‣Refusal to report offences ofothers‣“Yes-man” attitudeSTRUCTURE AND INSTITUTIONStructureInstitution‣Structure not suitable and not ‣Overlapping of scope,focusedfunctions and responsibilities‣Targets not clear and‣Low coordinationunreasonable‣Conflict in objectives between‣Structure outdated and not institutions resulting inaddressing new demands and controversial values (crisis inchallengesvalues)


ANTI-CORRUPTION AGENCY STATISTICS (1999 – 2004)Year Reports Investigation Arrests Charged1999 7829 413 283 1592000 10736 699 430 1602001 9039 663 318 1152002 8298 1063 290 2002003 9719 1058 339 1752004 11413 977 497 178Total 57034 4873 2157 987


CIRI-CIRI RASUAH1. MELIBATKAN 2PIHAK ATAU LEBIH2. SUKA SAMA SUKAPemberiPenerimaPerantara3. BAWA KEUNTUNGAN4. PENUH KERAHSIAAN5. MELIBATKAN PENYALAHGUNAANKUASA


KELEMAHANINDIVIDUPUNCARASUAHPELUANG


KELEMAHAN INDIVIDUSIKAP INGIN HIDUP MEWAH,TAMAKSUKA BERJUDI, BERHUTANGBERLUMBA MENCARI KEKAYAANKURANG KEIMANAN DAN NILAI MURNIMALAS, KURANG FAHAM SISTEMDAN PROSEDUR JABATAN


PELUANG1. Kelemahan Kepimpinan2. Karenah Birokrasi3. Penggunaan Budi BicaraTanpa Kawalan4. Kelemahan Sistem Dan Prosedur5. Kepesatan ekonomi dll.


“Sektor awam hendaklah secara lebihradikal mengubah daripada hanyaperanan kawal selia <strong>dan</strong>penguatkuasaan un<strong>dan</strong>g-un<strong>dan</strong>g,kepada peranan pemudah cara, ……Pendekatan pencegahan yang lebihberkesan perlu difikirkan, antaranyamelalui usaha mempercepatkan proseskerja, mengurangkan red tape,memperbaiki sistem penyampaian,meningkatkan mutu kerja <strong>dan</strong>melakukan audit kerja yang lebihkerap”.PM (Parlimen: 3.11.2003)


BAGAIMANAMEMANTAPKANKEUTUHANPERKHIDMATANAWAMMALAYSIA ?A 28


ARAHAN YAB PERDANA MENTERINO. 1 TAHUN 1998TERHADKERAJAAN MALAYSIAARAHAN YAB PERDANA MENTERINO. 1 TAHUN 1998GERAKAN PEMANTAPAN KEUTUHAN SISTEMPENGURUSAN PENTADBIRAN KERAJAAN MALAYSIA:PENUBUHAN JAWATANKUASA KEUTUHANPENGURUSAN PENTADBIRAN KERAJAANDI PERINGKAT PERSEKUTUAN,NEGERI DAN DAERAHJABATAN PERDANA MENTERIMALAYSIA8 JANUARI 1998TERHAD


ARAHAN YAB PERDANA MENTERINO. 1 TAHUN 1998GERAKAN PEMANTAPAN KEUTUHAN SISTEMPENGURUSAN PENTADBIRAN KERAJAAN MALAYSIA:PENUBUHAN JAWATANKUASA KEUTUHANPENGURUSAN PENTADBIRAN KERAJAANDI PERINGKAT PERSEKUTUANNEGERI DAN DAERAH


OBJEKTIF JAWATANKUASA KEUTUHAN PENGURUSAN(JKP)1. Mewujudkan pentadbiran Kerajaan <strong>dan</strong>perkhidmatan awam yang :-* cekap,* berdisiplin* mempunyai integriti yang paling tinggi2. Mengatasi masalah-masalah <strong>dan</strong> kelemahankelemahan:-* pengurusan kewangan kerajaan,* pentadbiran awam,* pengendalian kes-kes tatatertib,* rasuah, salahguna kuasa & penyelewengan


KAWALAN KE ATAS SISTEMOPERASI JABATANPEMANTAPANKEUTUHAN SISTEMPENGURUSAN JABATANPENGURUSAN INTEGRITIPEGAWAI/ANGGOTA


OBJEKTIF JAWATANKUASA KEUTUHAN PENGURUSANUntuk mewujudkan pentadbiran Kerajaan <strong>dan</strong><strong>Perkhidmatan</strong> <strong>Awam</strong> yang cekap, berdisiplin sertamempunyai integriti yang paling tinggi denganmempertingkatkan amalan nilai-nilai murni disampingberusaha mengatasi masalah-masalah <strong>dan</strong> kelemahankelemahanterutamanya dalam pengurusan kewangankerajaan, pentadbiran awam, pengendalian kes-kestatatertib, rasuah, penyalahgunaan kuasa <strong>dan</strong>penyelewengan yang ditegah oleh peraturan,perun<strong>dan</strong>gan serta agama.


LAPAN TERMA RUJUKAN1. PERUNDANGAN DAN PERATURAN2. SISTEM DAN PROSEDUR KERJA3. NILAI-NILAI MURNI DAN ETIKA4. KOD ETIKA/TATAKELAKUAN5. PENGIKTIRAFAN6. TINDAKAN PENGESANAN DAN PUNITIF7. KAWALAN DALAMAN8. TINDAKAN PEMULIHAN


1Mengenalpasti, mengkaji sertamemperakukan pindaan kepada manamanaun<strong>dan</strong>g-un<strong>dan</strong>g <strong>dan</strong> peraturanjabatan yang dapat mengatasi kelemahanpengurusan, mempertingkatkan kawalanterhadap perlakuan rasuah, salahgunakuasa serta penyelewengan terutamanyadalam pengurusan kewangan.


‣ Kemaskini apa yang kabur, kurang kemas yangboleh menjejaskan kecekapan atau membukaruang kepada rasuah atau penyelewengan‣ Ubahsuai yang tidak praktikal atau sukardilaksanakan‣ Tiada penompokan kuasa kepada seseorang<strong>dan</strong> kuasa budibicara tanpa panduan‣ Pinda atau gantikan perkara yang sudah lapuk -tidak sesuai <strong>dan</strong> tidak relevan dengan keadaansemasa‣ Adakan polisi bertulis <strong>dan</strong> diperjelaskan


2Mengenalpasti, mengkaji sertamemperakukan apa-apa perubahan dalamsistem <strong>dan</strong> prosedur kerja jabatan bagimeningkatkan kecekapan, keberkesanan,ketelusan serta <strong>akauntabiliti</strong> dalamperkhidmatan di samping pencegahanrasuah, salahguna kuasa <strong>dan</strong> penyelewenganterutamanya dalam pengurusan kewangan.


‣ Sistem yang perlu penggunaan borang,ianya mestilah mudah, jelas <strong>dan</strong> senangdiperolehi‣ Sama ada atau tidak MPK bagi setiapaktiviti <strong>dan</strong> didokumentasikan‣ Adakah terdapat kriteria dalam membuatkeputusan‣ Sama ada kriteria itu jelas atau telus‣ Sistem <strong>dan</strong> prosedur yang kurangmenggunakan budibicara


‣ Mempunyai masa yang standard untukmenyempurnakan tindakan‣ Ada publisiti kepada orang ramai (manayang perlu)‣ Mengurangkan karenah birokrasi (dapatmengatasi kelewatan perkhidmatan)‣ Memerlukan tempoh tertentu untukdiimplementasikan‣ Adakan sistem “check and balance” eg.Counter signing <strong>dan</strong> Auditan berkala


7Mengawas <strong>dan</strong> mengatur langkahlangkahkawalan dalaman dalampelaksanaan tugas-tugas penyeliaanoleh pegawai kanan bagi mencegahsebarang penyelewengan <strong>dan</strong> jenayahrasuah.


KAWALAN DALAMANKawalan DalamanSatu proses yang dirangka, dirancang oleh pihakpengurusan mengandungi prosedur <strong>dan</strong> peraturan yangperlu diikuti <strong>dan</strong> dipatuhi bagi memastikan objektiforganisasi dapat dicapaiKawalan dalaman dirangka bagi mencapai objektif berikut:i. Kewuju<strong>dan</strong>hanya transaksi yang wujud direkodkanii.Pengesahansetiap transaksi yang berlaku itu perlu disahkan bagimengelak dari berlakunya penipuan


iii. KesempurnaanPihak pengurusan perlu memastikan tidak ada transaksi yangtertinggal atau tidak direkodkaniv. Penilaiansetiap transaksi perlu direkodkan pada nilai yang sebenar.Selain mengelakkan dari berlakunya kesilapan dalampengiraan.v. Ketepatan masasetiap transaksi perlu direkodkan pada masa ia berlakuvi. Pengkelasansetiap transaksi itu perlu dikelaskan dengan jelas <strong>dan</strong> tepat


PETANDA-PETANDA RASUAH* Sukakan gaya hidup mewah* Gagal menjelaskan punca perolehan harta* Kerapkali bekerja berseorangan di kawasansulit di waktu rehat atau di luar waktu Pejabat* Tidak konsisten dalam produktiviti* Terlibat dalam urusan lain dalam jabatansecara berlebihan tanpa kaitan <strong>dan</strong> arahan* Membuat panggilan telefon yang panjang <strong>dan</strong>penuh kerahsiaan


PETANDA-PETANDA RASUAH* Berjudi, berfoya-foya <strong>dan</strong> kerap ke pusat -pusat hiburan* Surat layang atau telefon* Enggan mengambil cuti tanpa sebab* Kerja lewat tetapi beban kerja kurang* Hubungan rapat dengan pembekal <strong>dan</strong>kontraktor* Pembekal/kontraktor enggan berurusan denganpegawai lain


Kajian Oleh Ernst & Young InternationalFraud Survey 1996 membuktikan perkara ini :‣ 78 % ( setiap 4 dari 5 kes ) kes-kes fraud <strong>dan</strong> rasuah dilakukan oleh kakitanganjabatan / agensi itu sendiri. Setiap satu dari 5 kes melibatkan pakatan antarakakitangan dengan orang yang berurusan dengan agensi berkenaan.‣ 76 % percaya kes-kes fraud <strong>dan</strong> rasuah yang pernah syarikat mereka alami bolehdicegah.‣ 57 % yakin kes-kes fraud kemungkinan besar akan berlaku lagi.


PERANAN PEMIMPINTHE LEADERSHIP CHALLENGEOleh James Kouzes And Barry PosnerKAJIAN KE ATAS 2,600 PENGURUSANTERTINGGI BADAN KORPORAT, CIRI-CIRI KEPIMPINAN UTAMA:* HONEST 83%* COMPETENT 67%* FORWARD LOOKING 62%* INSPIRING 58%


PERANAN PEMIMPINKajian Yang Ditaja Oleh AmericanManagement Association Ke Atas 1,500Responden Mengenai “ VALUES LOOKFORWARD IN YOUR SUPERIOR ”Oleh James Kouzes & Barry PosnerMost frequent responses in order ofmention are as follow:* INTEGRITY* COMPETENCE* LEADERSHIP


PERANAN INDIVIDUMENCEGAH JENAYAH RASUAH Berpegang kepada prinsip agama <strong>dan</strong> nilai murniTegas berlandaskan un<strong>dan</strong>g-un<strong>dan</strong>g <strong>dan</strong> peraturanUtamakan perkhidmatan lebih dari kepentingan diriIkhlas bekerja tanpa harapkan balasanMuhasabah diriKewajipan melaporkan transaksi penyogokanBiasa hidup sepa<strong>dan</strong> dengan pendapatan


PERANAN DANTANGGUNGJAWAB ANDAREmEMbERDon’t worryIf you are right…………..LET’S FIGHT CORRUPTION TOGETHERSo act at once!REPORT CORRUPTION


CARA-CARA MEMBERI MAKLUMAT1. Datang sendiri ke mana-manapejabat BPR terdekat2. Telefon BPR melalui talian biasaatau Tol free 1800 88 88<strong>44</strong>3. Tulis surat ke Peti Surat 6000(tanpa stem)


CARA-CARA MEMBERI MAKLUMAT4. Hubungi mana-mana pegawai BPR5. Gunakan laman web (Homepage) BPRhttp://www.jaring.my.bprE-mail BPR :info@bpr.gov.my


PENGARAHBADAN PENCEGAH RASUAH SELANGOR,TINGKAT 3, KOMPLEKS PKNS,PETI SURAT 6000,40702 SHAH ALAMTELEFON PEJABAT:03 - 5519736903 - 55197370NOMBOR FAX03 - 5510909403 - 55109095


MONEY MONEY MONEYMoney can buy you a bed but not a sleep.Money can buy you books but not knowledge.Money can buy you food but not appetite.Money can buy you clothes but not beauty.Money can buy you a house but not home.Money can buy medicine but not health.Money can buy you luxuries but not happiness.When money is lost, not everything is lost.ButWhen character is lost then everything is lost


Sabda Rasulullah s.a.w.“Manusia yang paling dukacita(kerana azab) dihari Kiamatialah seseorang yang berusahamencari harta (kekayaan)secara tidak halal, maka hartaitu akan membawanya keNeraka”Riwayat Al-Bukhari


Sabda Rasulullah s.a.w.“Setiap daging yangtumbuh daripadamakanan yang haram,maka api neraka ituadalah terlebih layakbaginya”

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!