13.07.2015 Views

manual panduan pengguna laman web rasmi nahrim

manual panduan pengguna laman web rasmi nahrim

manual panduan pengguna laman web rasmi nahrim

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bahagian 5 Ruangan Aktiviti Dibenarkan & Dilarang dan Etika di terumbu karang.Bahagian 6 Untuk maklumat terkini tentang aktiviti/program yang telah pihak JTLM anjurkan, silakunjungi Berita Taman Laut.Bahagian 7 Ruangan Kalender Acara untuk penguna mengetahui tarikh tentang Aktiviti / programyang JTLM jalankan.Bahagian 8 Ruangan Pengumuman untuk sebarang maklumat yang terkini di JTLM.Bahagian 9 Ruangan Bancian Taman Laut untuk <strong>pengguna</strong>Bahagian 10 Untuk melihat video dan Foto JTLM, sila kunjungi MultimediaBahagian 11 Ruangan pintasan maklumat untuk penguna Awam, <strong>pengguna</strong> Kerajaan dan WargaJTLMBahagian 12 Ruangan Tender dan Sebutharga untuk tender dan sebutharga yang terkini di JTLMBahagian 13 Ruangan Status Terkini untuk Pencapaian Piagam Pelanggan dan Perkhimatan OnlineJabatan. Untuk sebarang Aduan dan Pertanyaan mengenai Jabatan dan Laman <strong>web</strong>, sila kunjungiAduan dan Pertanyaan. Ruangan Buku Pelawat Mengandungi ruangan Pautan Khas untuk sistem perkhidmatan JTLM


Bahagian 14 Mengandungi ruangan Pautan Kerajaan Mengandungi ruangan maklumat hubungi Jabatan Mengandungi ruangan ‘Tahukah Anda’Bahagian 15 Analisis kunjungan <strong>pengguna</strong> sistem Jabatan Taman Laut MalaysiaBahagian 16 Dasar Keselamatan. Notis Hakcipta, Dasar Privasi dan Bahagian Penafian, ManualPengguna. Memaklumkan Kemaskini Tarikh <strong>laman</strong> Web JTLM Memaklumkan <strong>pengguna</strong> pelayar <strong>web</strong> yang sesuai. Memaklumkan Hak Cipta Laman We JTLM

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!