13.07.2015 Views

PENGURUSAN HASIL KERAJAAN-Day 1 - NRE

PENGURUSAN HASIL KERAJAAN-Day 1 - NRE

PENGURUSAN HASIL KERAJAAN-Day 1 - NRE

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>PENGURUSAN</strong> <strong>HASIL</strong>Disampaikan oleh:-Jabatan Akauntan Negara Malaysia


KANDUNGANJenis-jenis Hasil & Penurunan KuasaKitaran Perakaunan Terimaan Hasil KerajaanProsedur Terimaan & Pengeluaran ResitProsedur Penyelenggaraan Buku TunaiProsedur Penyediaan Penyata PemungutPerekodan Resit, Penyata Pemungut dan Resit Perbendaharaan KeDalam Buku Tunai.Penyesuaian Akaun HasilDokumen untuk PengauditanIsu-isu Berbangkit


DEFINASI•Mengutip, menerima dan mengakaunwang hasil dan wang amanah yangditerima di pejabat melalui kaunter /di tempat kerja, secara tunai, pos,penghantaran tangan atau pungutanluar dalam bentuk tunai, wang pos,bank deraf, cek,kad kredit,kaddebit,EFT,meps-Cash atau portaljabatan.


SESI 1JENIS-JENIS <strong>HASIL</strong> &PENURUNAN KUASA


JENIS- JENIS <strong>HASIL</strong><strong>HASIL</strong> ???• Semua jenis pendapatan yang diterimaoleh kerajaan dalam bentuk cukai, yuran,lesen-lesen & lain-lain terimaan• (Pekeliling Perbendaharaan Bil 5 tahun2005)


<strong>HASIL</strong> NEGARA / <strong>KERAJAAN</strong>• Hasil Kerajaan Persekutuan• Hasil Kerajaan Negeri• Hasil Kerajaan Tempatan


<strong>HASIL</strong> <strong>KERAJAAN</strong> PERSEKUTUANDibahagikan kepada 4 kategoria) <strong>HASIL</strong> CUKAIb) <strong>HASIL</strong> BUKAN CUKAIc) TERIMAAN BUKAN <strong>HASIL</strong>(TERIMAANPELBAGAI)d) <strong>HASIL</strong> WILAYAH PERSEKUTUAN


<strong>HASIL</strong> <strong>KERAJAAN</strong> PERSEKUTUAN(samb)A) <strong>HASIL</strong> CUKAI ???(Kod hasil : 60000)• Hasil yang dikutip berasaskanperundangan yang diluluskan olehperlimen• Wajib dibayar ke atas urusniaga,pendapatan, perbelanjaan dan kekayaan.


<strong>HASIL</strong> <strong>KERAJAAN</strong> PERSEKUTUAN(samb)Hasil Cukai dibahagi kepada 2 kategori :1. Cukai Langsung (61000).- Cukai yang dikenakan secara terus keatas pendapatan dan kekayaan mengikutakta-akta yang diluluskan dan kadarcukai telah ditetapkan dalam akta.- Dikutip oleh LHDN.- Contoh : Cukai pendapatan, dutisetem, duti harta pusaka, cukai sewafilem


<strong>HASIL</strong> <strong>KERAJAAN</strong> PERSEKUTUAN(samb)2. Cukai Tak Langsung (62000)- Cukai yang dikenakan secara tidaklangsung ke atas individu apabila individumembeli / menggunakan sesuatubarangan / perkhidmatan- Dikutip oleh Jabatan Kastam & EksaisDiraja dan Jabatan Pengangkutan Jalan- Contoh : Duti eksport, duti import, cukaijalan, cukai jualan, cukai perkhidmatan


<strong>HASIL</strong> <strong>KERAJAAN</strong> PERSEKUTUAN(samb)B) <strong>HASIL</strong> BUKAN CUKAI (70000)• Hasil yang dikutip dari perkhidmatanperkhidmatanyang disediakan olehkerajaan untuk rakyat• Pengguna akan dikenakan bayaranberdasarkan kadar yang telah ditetapkanoleh akta apabila mereka menggunakanperkhidmatan tersebut• Cth : Lesen, permit, sewaan, denda


<strong>HASIL</strong> <strong>KERAJAAN</strong> PERSEKUTUAN(samb)C) TERIMAAN BUKAN <strong>HASIL</strong> (80000)• Kutipan yang bukan berdasarkan manamanaakta atau perundangan• Cth : Pulangan balik perbelanjaan,terimaan untuk perkhidmatan, bayaranbayaranbalik dll


<strong>HASIL</strong> <strong>KERAJAAN</strong> PERSEKUTUAN(samb)D) <strong>HASIL</strong> WILAYAH PERSEKUTUAN• Hasil cukai dan bukan cukai yang dipungutbagi pihak Wilayah Persekutuan iaituKuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan.


<strong>HASIL</strong> <strong>KERAJAAN</strong> NEGERIHasil yang dikutip oleh Kerajaan Negeri(Bhg 3, Jadual 10 PerlembagaanPersekutuan)Cth:Hasil kedai arak, tanah, lombongdan hutan, lesen-lesen, duti hiburan,bayaran mahkamah, hasil daripadalembaga-lembaga dan majlis-majlisBandaran,harta karun dsb.


<strong>HASIL</strong> <strong>KERAJAAN</strong> NEGERI(samb)Bagi negeri Sabah dan Sarawak rujukBhg 5, Jadual 10, PP.Cth: duti impot dan eksais atas hasilpetroleum, duti ekspot kayu dankeluaran hutan dsb.


<strong>HASIL</strong> <strong>KERAJAAN</strong> TEMPATAN• Hasil yang dikutip oleh KerajaanTempatan Berasaskan OrdinanPerbandaran dan Pihak Majlis Tempatan• Cth : Hasil-hasil Jualan AirSewaan dari BangunanDenda dan rampasanCukai pintu / cukai taksiran


KONSEP ASASKonsep Kumpulanwang Disatukan.Segala hasil dan wang yang didapatkan atau diterimaoleh Persekutuan hendaklah dibayar masuk ke dalamserta menjadi satu Kumpulanwang yang dinamakanKumpulanwang Persekutuan Disatukan KECUALIKutipan Zakat, Fitrah, Baitulmal atau hasil agama Islamyang seumpamanya.(Perkara 97 Perlembagaan Persekutuan)Perbelanjaan Perlu Kelulusan ParlimenKonsep tiada apa-apa wang boleh dikeluarkan daripadaKumpulanwang Disatukan melainkan jika wang-wangdiperuntukan atau diluluskan oleh Parlimen.(Perkara 104 Perlembagaan Persekutuan)2


KUMPULANWANG DISATUKANAkaun Hasil DisatukanAkaun Amanah DisatukanAkaun Pinjaman Disatukan3


FUNGSI KUMPULANWANG DISATUKANAkaun Hasil Disatukan- Mengakaunkan Hasil- Mengakaunkan PerbelanjaanAkaun Amanah Disatukan- Mengakaunkan Wang Amanah dan DepositAkaun Pinjaman Disatukan- Mengakaunkan Pinjaman- Hutang Awam4


HasilKUMPULANWANG DISATUKANDepositAmanahBayaran BalikPendahuluan/PinjamanPinjaman Dalam NegeriPinjaman Luar NegeriAkaunHasil DisatukanKUMPULAN WANG DI SATUKANAkaunAmanah DisatukanAkaunPinjaman DisatukanPerbelanjaanBekalanEmolumenPerkhidmatanDan BekalanAsetPemberianDepositKumpulanwangAmanah AwamKumpulanwangAmanah KerajaanBayaranHutangGeran danKenaan tetapPemberianKumpulanwangPinjaman PerumahanPindahanPerbelanjaanTanggunganPeruntukan DiRajaPencen, Gratuitiesdan PampasanPerkhidmatan HutangArahan MahkamahPemberianKumpulanwangPembangunanPindahanPerbelanjaanPembangunanCara LangsungBayaran BalikPinjamanPinjaman5


DASAR PERAKAUNANSemua urusniaga kerajaandiakaunkanmengikut Asas Tunai Ubahsuai.6


UNDANG-UNDANG DAN PERATURANPerlembagaan Persekutuan Akta Prosedur Kewangan 1957Arahan PerbendaharaanPekeliling/Surat Pekeliling PerbendaharaanSurat Pekeliling Akauntan Negara7


• Perlembagaan Persekutuan• Peruntukan – peruntukan kewangan terdapat dalam bahagian VIBab 1 Perkara 96 – 112D• Akta Acara Kewangan 1957• Akta Acara Kewangan . adalah satu akta yang memperuntukkan• (i) kawalan dan pengurusan Wang Awam Malaysia• (ii) acara kewangan dan perakaunan, termasuk acara pungutan,penyimpanan dan pembayaran Wang Awam Persekutuan danNegeri• (iii) pembelian, penyimpanan dan pengeluaran harta awamPersekutuan dan Negeri selain daripada tanah.


• Arahan Perbendaharaan boleh dibahagikankepada 3 bab besar ;• (i) Bab A – Prosedur Kewangan• (a) Pendahuluan• (b) Kuasa dan Kawalan Perbelanjaan (AP 4 – 21)• (c) Kumpulan Wang Disatukan (AP 22 – 28)• Anggaran• (a) Anggaran Hasil dan Perbelanjaan (AP 29 – 42)• (b) Anggaran Perbelanjaan Bagi Projek Modal atau ProjekPembangunan (AP 43 – 47)• (c) Pindah Peruntukan dan Anggaran Tambahan (AP 48 – 52)


• Bab B – Prosedur Perakaunan• Mengawal Terimaan dan Bayaran dan Menyimpan Wang Awam• (a) Am (AP 53 – 59)• (b) Terimaan (AP 60 – 91)• (c) Bayaran (AP 92 – 103)• (d) Gaji, Pencen dan Elaun (AP 104 – 110)• (e) Panjar (AP 111 – 113)• (f) Kebankrapan (AP 114)• (g) Cek dan Draf (AP 115 – 124)• (h) Peti Besi atau Bilik Kebal (AP 125 – 135)• (i) Pengangkutan Mata Wang (AP 136 – 137)• Perakaunan• (a) Am (AP 138 – 140A)• (b) Penyelenggaraan Akaun (AP 141 – 150)• (c) Akaun Amanah (AP 151 – 155)• (d) Deposit (AP 156 – 163)• (e) Tatacara Pengendalian Akaun Amanah (AP 164 – 165)• Prosedur Perolehan Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja• (a) Am (AP 166 – 167.2)• (b) Pembelian Tender dan Kontrak (AP 168 – 235)• (c) Perabot dan Kelengkapan Pejabat (AP 286 – 291)• (d) Percetakan dan Alat Tulis (AP 292 – 300)• iii) Bab C – Audit Kehilangan dan Prosedur Hapus Kira• (a) Audit (AP 301 – 313)• (b) Kehilangan dan Hapus Kira (AP 314 – 327)


Akta-akta berkaitan PengurusanHasila. Akta Cukai Pendapatan 1957b. Fees Act. 1957c. Akta Kastam 1967d. Akta Cukai Jualan 1972e. Akta Cukai Perkhidmatan 1975f. Akta Eksais 1976


Pungutan hasil• Terdapat 300 jenis hasil yang dipungut olehJabatan Kerajaan melalui kod penjenisan ( PerkelilingPerbendaharaan Bil.5 tahun 2004)• Pungutan Hasil terbahagi 2 kategori:a. Hasil yang dipungut berasaskan bil,invois, taksiran atau notis.b. Hasil yang dipungut tanpa bilcontoh bayaran pembelian dokumentender, borang-borang.


Siapakah pemungut hasil?• Pegawai Pengawal di setiap Kementeriandipertanggungjawab untuk memungut hasil.• Pegawai-pegawai lain dibolehkan memungut hasildengan syarat kebenaran bertulis daripada PegawaiPengawal terlebih dahulu.• Pemungut hasil menurunkan kuasa kepada pegwaipegawailain melaksanakan tugas pungutan.• Tugas-tugas pungutan terdiri daripada kasyer,penulis resit, penandatangan resit danpengakuannya.• Penurunan kuasa dibuat secara bertulis dan contohtandatangan pegawai berkenaan perlu dihantarkepada Jabatan Akauntan Negara.


PENURUNAN KUASA AP 11- Kewajipan Kewangan- kewajipan kewangan dan perakaunan bagi pegawai-pegawaibawahan yang bekerja di bawah seseorang PegawaiPengawal mestilah dinyata dengan jelas dan bertulis,khususnya setakat mana mereka dibenarkan menjalankantugas bagi pihaknya- Jika berlaku sesuatu luar aturan, Pegawai Pengawalsepatutnya boleh mengesan pegawai yangbertanggungjawab. Jika tidak, PP mungkin kena menggantiapa- apa kehilangan.- Walaupun PP tidak menjalankan kerja-kerja kewangantetapi arahan tetap bagi jabatannya ke atas kerja kewanganperlu diluluksan oleh PP dan segala arahan tersebut adalahmenjadi tanggungjawab PP.


PENURUNAN KUASAAP 53- Tanggungjawab Pegawai Pengawal- Bertanggunggjawab menjalankan kewajipan dengansempurna atas tugas memungut wang awam danmenyimpannya dengan selamat.- Bertangggungjawab sekiranya akaun yangdikemukakan oleh mereka atau di bawah kuasamereka didapati tidak betul- Sebarang perwakilan kewajipan kepada pegawai lainhendak secara bertulis- Tetapi PP tidak terlepas dari tanggungjawab sendirisetelah perwakilan dibuat.


PENURUNAN KUASAAP 69- Kebenaran bertulis untuk menerima pungutanAP 70(a)- Kebenaran bertulis untuk menulis danmenandatangani resitAP 73- Kebenaran bertulis untuk merekod pungutanAP 80(b)- Kebenaran bertulis untuk menyemak danmenandatangani buku tunai- TK 100AP 70(b)- Penyimpanan kunci mesin meresit


PENURUNAN KUASA• Surat Kuasa Lampiran A (AP 69)dinasihatkan dikemaskini setiap 2 tahunsekali tetapi surat kuasa perlu dikemaskinijika terdapat pertukaran pegawai/baru


SESI 2KITARAN PERAKAUNANTERIMAAN <strong>HASIL</strong> <strong>KERAJAAN</strong>


KITARAN PERAKAUNAN TERIMAAN <strong>KERAJAAN</strong>PELANGGANTERIMAANPENGAUDITANKELUARKA<strong>NRE</strong>SITREKOD DI BUKUTUNAIREKOD DI BUKUTUNAIMASUKKAN BANK


BORANG/DOKUMEN-DOKUMEN <strong>HASIL</strong>* Kew. 68 – Penyata Mengenai Borang-borang Hasil yang dikawal* Kew. 67 – Borang Terimaan & Keluaran Borang- borang Hasil* Kew. 253 – Kira-kira Diserahkan untuk Audit* Kew. 248 – Buku Tunai Cerakinan* Kew. 249 – Buku Tunai Terimaan / Serahan* Kew. 250 – Buku Penjenisan* Kew. 38 - Resit* Borang Bayaran masuk Bank* Resit Perbendaharaan* Laporan Harian Hasil – C320* Laporan Terperinci Hasil – C 330


BORANG/DOKUMEN-DOKUMEN <strong>HASIL</strong> -eTerimaanBil.DOKUMEN1. KEW 253 – Serahan KKWT-surat litup2. KEW 673. KEW 68


Dokumen yang terlibatBil.DOKUMEN4. Salinan Resit Rasmi (Kew 38E)Sebulan5. Salinan Audit Resit Rasmi (Kew 38-Manual)6. Resit Batal (Kew 38E)7. Resit Batal dan Salinan Audit (Kew 38- Manual)8. TK 100 – Laporan Buku Tunai Cerakinan9. TK 101 – Laporan Resit sehingga HH/BB/TTTT10. TK 102 – Laporan Resit Dibatalkan sehingga HH/BB/TTTT11. TK 103 – Laporan Resit Manual sehingga HH/BB/TTTT12. TK 141 – Laporan Hasil


Dokumen yang perlu dihantarBil.DOKUMEN13. TK 150 – Laporan Ringkasan Terimaan Jumlah Terimaan Bulanan dan Terkumpul14. TK 130 – Laporan Penyata Pemungut Yang Telah Dikeluarkan.15. TK 131 – Laporan Penyata Pemungut Yang Telah Dibatalkan16. TK 120 – Laporan Terimaan Melalui Mel17. TK 121- Laporan Terimaan Melalui TunaiJika berkaitan18. TK 122 - Laporan Terimaan Melalui Cek19. TK 123 - Laporan Terimaan Melalui Draf Bank


Dokumen yang perlu dihantarBil.DOKUMEN20. TK 124 - Laporan Terimaan Melalui Wang Pos21. TK 125 - Laporan Terimaan Melalui Kiriman WangJika berkaitan22. TK 126 - Laporan Terimaan Melalui Kad Kredit23. TK 127 – Laporan Terimaan Melalui Lain-Lain CaraBayaran24. TK 200 – Laporan Senarai Pengguna mengikut Jabatan, PTJ dan Pusat Terimaan.25. Salinan Penyata Pemungut


SESI 3PROSEDUR TERIMAAN &PENGELUARAN RESIT


Pengeluaran Resit• AP 60 - Resit mesti dikeluarkan sebagaiakuan terimaan wang pada masa urusandibuat.• AP 61 - Orang awam perlu diberitahuuntuk meminta resit


• AP 62 - Meminda sesuatu resit adalah dilarang.Resit yang rosak harus dibatalkan dan disimpan. Resitasal serta salinan-salinanya hendaklah dikemukakanuntuk diaudit.• AP 62(b) – Kuasa untuk membatalkan resit-TK 102• AP 63 (a) - Resit mestilah ditulis dengan berhati-hatidan menggunakan karbon dua belah muka.


• AP 66 (a)– Resit dan lain-lain dokumen yang belum digunakan perludisimpan dengan selamat oleh pegawai yang tidakmenyediakan resit atau membuat pungutan.- Resit yang diterima daripada ibu pejabat atau PNBM perludisemak dan membuat akuan di belakang helai pertamasalinan pejabat.• AP 66 (b) – stok yang rosak perlu dikembalikan kepadaPNBM berserta suatu laporan• AP 66 (c) - Stok resit mestilah dikeluarkan mengikutsusunan (no.siri) yang betul.


• AP 69 - Pejabat pemungut hendaklahmenyelenggara & sentiasa mengemaskini suaturekod mengenai kebenaran bertulis untukmenerima wang• AP 70 (a) - Resit mestilah ditandatangani denganberkarbon (untuk salinan asal, salinan pejabat &salinan audit).• Pengecualian:-• skim bermesin yang diluluskan bagimengeluarkan resit• bayaran tetap dicetak pada resit• pungutan luar (bekerja seorang diri)• Tiada pegawai lain di pejabat (perlu dapatkelulusan dari Akauntan Negara/AkauntanNegeri/Bendahari Negeri)


• Pegawai yang menerima wang dan menulis resit mestilah orangyang berbeza.• Seorang yang dianggap sebagai penerima wang sekiranya iamengaku terimaan dan menandatangani resit.• Penerima kaunter hanya perantaraan sahajaAP 71(a) - Wang dan dokumen yang diterima melaluipos hendaklah direkod dalam daftar mel.AP 71(b) - butiran daftar mel : tarikh terima, namapengirim, nombor pendaftaran bungkusan, nombor cek,amaun dan perihal dokumen


AP 71(c) - apabila resit dikeluarkan, nomborresit perlu dicatatkan dalam daftar mel dan danditandatangani oleh pegawai yangmengeluarkan resit.• AP 71(d) - pegawai yang membuka mel jugaperlu menurunkan tandatangan dalam daftarmel.• AP 71(e) - daftar mel perlu disemak setiap haridengan Buku Tunai oleh penyelia• Bagi terimaan melalui pos, resit hendaklahdihantar pada hari yang sama ianya dikeluarkan


Rumusan (Resit)• Pegawai yang menulis, menerima wang dan menandatangani resitmestilah telah diberikuasa – AP69 & AP70• Pastikan penandatangan resit adalah orang yang sama yangmenerima wang.• Kerja menandatangani resit adalah kerja yang terakhir dalamproses mengeluarkan resit.• Resit yang telah dikeluarkan mesti mengikut susunan no. siri.• Pindaan terhadap buku resit tidak dibenarkan.• Resit mestilah disimpan dengan selamat samaada yang belumguna atau sedang digunakan


Contoh Kew 38 / resit – Lampiran 1 - 3Catatan yang perlu ada pada resit1. Negeri Pejabat Pemungut2. Tempat Pejabat Pemungut3. Nama (jabatan) Pejabat Pemungut4. Nama Pembayar5. Jumlah dalam perkataan dan angka (mestisama)6. Tujuan pembayaran dibuat7. Kod hasil/amanah8. Bentuk pembayaran9. Tandatangan pegawai yg diberikuasa di bawahAP 6910. Tarikh resit (tarikh ditandatangani resit)11. Cop / b.p. Pengawal Pejabat Pemungut


JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIASENARAI DOKUMEN KKWT eT


Dokumen KKWT eTBil. DOKUMEN KEKERAPAN1. KEW 253 – Serahan KKWT Sekali sebulan2. KEW 67 Sekiranya terdapat penambahan stok resit baru.3. KEW 68 Sekali sebulan


Dokumen yang perlu dihantarBil. DOKUMEN KEKERAPAN4. Salinan Resit Rasmi (Kew 38E) Sebulan5. Salinan Audit Resit Rasmi (Kew 38-Manual) Sebulan6. Resit Batal (Kew 38E) Sebulan7. Resit Batal dan Salinan Audit (Kew 38- Manual) Sebulan8. TK 100 – Laporan Buku Tunai Cerakinan Tarikh akhir bulan yang diakaunkan (sebulan)Buku Tunai Harian (tidak perlu cetak sekiranyatiada kutipan)9. TK 101 – Laporan Resit sehingga HH/BB/TTTT Tarikh akhir bulan yang diakaunkan10. TK 102 – Laporan Resit Dibatalkan sehinggaHH/BB/TTTTTarikh akhir bulan yang diakaunkan11. TK 103 – Laporan Resit Manual sehingga HH/BB/TTTT Tarikh akhir bulan yang diakaunkan12. TK 141 – Laporan Hasil Tarikh akhir bulan yang diakaunkan


Dokumen yang perlu dihantarBil. DOKUMEN KEKERAPAN13. TK 150 – Laporan Ringkasan Terimaan Jumlah TerimaanBulanan dan Terkumpul14. TK 130 – Laporan Penyata Pemungut Yang TelahDikeluarkan.SebulanSebulan15. TK 131 – Laporan Penyata Pemungut Yang TelahDibatalkanSebulan16. TK 120 – Laporan Terimaan Melalui Mel Sebulan17. TK 121- Laporan Terimaan Melalui Tunai SebulanJika ada18. TK 122 - Laporan Terimaan Melalui Cek Sebulan19. TK 123 - Laporan Terimaan Melalui Draf Bank Sebulan


Dokumen yang perlu dihantarBil. DOKUMEN KEKERAPAN20. TK 124 - Laporan Terimaan Melalui Wang Pos Sebulan21. TK 125 - Laporan Terimaan Melalui Kiriman Wang SebulanJika ada22. TK 126 - Laporan Terimaan Melalui Kad Kredit Sebulan23. TK 127 – Laporan Terimaan Melalui Lain-Lain CaraBayaranSebulan24. TK 200 – Laporan Senarai Pengguna mengikut Jabatan,PTJ dan Pusat Terimaan.Sekali.(sekiranya berlaku pertukaran pegawai atautugas)25. Salinan Penyata Pemungut Sebulan


Cara Penyemakan KKWTDOKUMENDOKUMEN1. Salinan Resit Rasmi (Kew 38E) = TK 101 – Laporan Resit Bagi Tempoh HH/BB/TTTTHingga HH/BB/TT2. Salinan Resit Rasmi (Kew 38) = TK 103 – Laporan Resit Manual Bagi TempohHH/BB/TTTT Hingga HH/BB/TTBuku Tunai Cerakinan (Manual)3. Salinan Resit Batal (Kew 38E) = TK 102 – Laporan Resit Dibatalkan Bagi TempohHH/BB/TTTT Hingga HH/BB/TT4. Salinan Resit Rasmi Batal & SalinanAudit (Kew 38)5. Salinan Resit Rasmi (Kew 38E) +Salinan Audit Resit Rasmi (Kew 38) +Salinan Resit Batal (Kew 38E) +Resit Batal & Salinan Audit Resit Batal(Kew 38)= Buku Tunai TK100- Salinan resit batal kew 38 tidak perludikuncimasuk ke eT.Pastikan pembatalannyamengikut peraturan.= TK 100 – Laporan Buku Tunai=TK 141 – Laporan Hasil


Cara Penyemakan KKWTDOKUMENDOKUMEN6. Salinan Penyata Pemungut = TK 130 – Laporan Penyata Pemungut Yang TelahDikeluarkan7. Salinan Penyata Pemungut Dibatalkan = TK 131 – Laporan Penyata Pemungut Yang TelahDibatalkan8. TK 100 – Laporan Buku Tunai = TK 120 – Laporan Terimaan Melalui Mel BagiTempoh HH/BB/TTTT Hingga HH/BB/TTTT9. TK 100 – Laporan Buku Tunai = TK 121 – Laporan Terimaan Melalui Tunai BagiTempoh HH/BB/TTTT Hingga HH/BB/TTTT10. TK 100 – Laporan Buku Tunai = TK 122 – Laporan Terimaan Melalui Cek BagiTempoh HH/BB/TTTT Hingga HH/BB/TTTT11. TK 100 – Laporan Buku Tunai = TK 123 – Laporan Terimaan Melalui Draf Bank BagiTempoh HH/BB/TTTT Hingga HH/BB/TTTT12. TK 100 – Laporan Buku Tunai = TK 124 – Laporan Terimaan Melalui Wang PosBagi Tempoh HH/BB/TTTT Hingga HH/BB/TTTT


Cara Penyemakan KKWTDOKUMENDOKUMEN13. TK 100 – Laporan Buku Tunai = TK 125 – Laporan Terimaan Melalui Kiriman WangBagi Tempoh HH/BB/TTTT Hingga HH/BB/TTTT14. TK 100 – Laporan Buku Tunai = TK 126 – Laporan Terimaan Melalui Kad Kredit BagiTempoh HH/BB/TTTT Hingga HH/BB/TTTT15. TK 100 – Laporan Buku Tunai = TK 127 – Laporan Terimaan Melalui Lain-lain CaraBayaran Berdasarkan Tarikh Resit/Transaksi BagiTempoh HH/BB/TTTT Hingga HH/BB/TTTT16. TK 200 – Laporan Senarai PenggunaMengikut Jabatan, PTJ dan PusatTerimaan= Surat Kebenaran Bertulis sedia ada.- Pastikan tahap capaian eT bagi penyedia danpenyelia adalah satu sahaja.Contoh, pegawai yangmenjadi penyelia tidak boleh ada satu lagi tahapcapaian sebagai penyedia.17. TK 100 – Laporan Buku Tunai = TK 130 – Laporan Penyata Pemungut Yang TelahDikeluarkan


Cara Penyemakan KKWTDOKUMENDOKUMEN18. TK 141 – Laporan Hasil = • Pastikan jumlah pungutan bulan semasa dankeseluruhan adalah tepat mengikut Kod Hasil.• Baki yang dibawa ke hadapan dari buku tunaimanual telah diambil kira didalam laporan ini.19. TK 150 – Laporan Ringkasan TerimaanJumlah Terimaan Bulanan danTerkumpul= TK 141 mengikut kod hasil.Pastikan jumlah pungutan keseluruhan PejabatPemungut adalah tepat.


Maklumat tambahanBil. Isu Cara penyemakan1. AP 60 TK 120 – untuk memastikanterimaan melalui mel telahdikeluarkan resit2. AP 80 (d) TK 100 - Tarikh perakuan IIdibuat berbeza dari cetakanbank.3. AP 80 (e) TK 100 - no.resit rasmi dijanaselepas perakuan II dibuat


Maklumat tambahanBil. Isu Cara penyemakan4. TiadaPungutan• TK100 (1- 31 hb) perludihantar5. Kew 253 Perlu dihantar untuk akuanterima6. Resit Batal Pelarasan transaksi ini hendaklahditunjukkan.(Resit yang dibatalkan selepas serahanwang)


Maklumat tambahanBil. Isu Cara penyemakan7. Kew 68 Perlu dihantar dan diaudit8. Kew 67 Perlu dihantar dan diaudit9. Cek TakLakuPelarasan transaksi ini hendaklahditunjukkan.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!