Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie TV

Používanie TV prijímača BRAVIA Sledovanie TV vysielania 1 1 2 3 Zapnite televízny prijímač. Stlačením tlačidla 1 na televíznom prijímači sa prijímač zapína. Vyberte režim. Vyberte televízny kanál. 2 GUIDE Používanie digitálneho elektronického programového sprievodcu Ak chcete zobraziť programového sprievodcu, v digitálnom režime stlačte tlačidlo GUIDE. 3 Stlačením tlačidiel 0-9 môžete zvoliť digitálne kanály. Pre kanály s číslom 10 a vyšším rýchlo stlačte ďalšiu číslicu. z • Tlačidlá 5, N, PROG + a AUDIO na diaľkovom ovládači majú na povrchu dotykový bod. Tieto dotykové body používajte na orientáciu pri ovládaní televízneho prijímača. 16 SK

Časti a ovládacie prvky diaľkového ovládača Na ovládanie TV prijímača používajte dodaný diaľkový ovládač. Tu sú vysvetlené základné funkcie diaľkového ovládača. Podrobné informácie o všetkých funkciách diaľkového ovládača nájdete v zaznamenanom návode (i-Manual), ktorý zobrazíte stlačením tlačidla i-MANUAL (strana 20). 1 :/1 Stlačením TV prijímač zapnete a vypnete z pohotovostného režimu. 2 i-MANUAL Zobrazí zaznamenaný návod (i-Manual). 3 SYNC MENU Zobrazí ponuku BRAVIA Sync, pomocou ktorej je možné ovládať zariadenia kompatibilné s technológiou BRAVIA Sync pripojené k TV prijímaču. 4 F/f/G/g/ Posúva kurzor na obrazovke a potvrdí položku. 5 OPTIONS Zobrazí zoznam užitočných funkcií a skratiek v ponuke. Položky ponuky sa líšia v závislosti od aktuálneho vstupu a/alebo obsahu. Používanie TV prijímača BRAVIA Pre modely KDL-55/46/40/37/ 32EX72x, KDL-46/40HX72x 6 Farebné tlačidlá Ak sú dostupné farebné tlačidlá, na obrazovke sa zobrazí sprievodca ich funkciami. 7 PROG/CH +/–/Tlačidlá s číslicami Výber kanálov v režime TV. 8 2 +/– Upraví hlasitosť. Zadná časť diaľkového ovládača 17 SK