Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Polacco

Въведение

Въведение Благодарим ви за покупката на този продукт на Sony. Преди да започнете работа с телевизора, прочетете ръководството изцяло и го запазете за бъдещи справки. Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи. Забележка за цифровата функция на телевизора • Всяка функция, свързана с цифровата телевизия ( ), ще работи само в държавите и областите, в които се предлагат DVB-T (MPEG-2 и H.264/MPEG-4 AVC) цифрови наземни сигнали, или там, където има достъп до съвместима с DVB-C (MPEG-2 и H.264/MPEG-4 AVC) кабелна услуга. Проверете при вашия местен доставчик дали там, където живеете, можете да приемате DVB-T сигнал или попитайте вашия доставчик на кабелна телевизия дали тяхната DVB-C кабелна услуга е подходяща за съвместна работа с този телевизор. • Възможно е вашият кабелен доставчик да ви поиска такса за своите услуги или да поиска да се наложи да се съгласите с правилата и условията, който той налага. • Въпреки че този телевизор отговаря на DVB-T и DVB-C спецификациите, съвместимостта му с бъдещи DVB-T цифрови наземни и DVB-C цифрови кабелни излъчвания не е гарантирана. • Възможно е определени цифрови функции на телевизора да не работят в някои държави/региони и DVB-C кабелната услуга може да не работи правилно с някои доставчици. ~ • Знакът “x” в името на модела съответства на число, отнасящо се до дизайна и цвета на телевизора. • Инструкции за “Инсталиране на стенната конзола” са включени в ръководството на този телевизор. • Илюстрациите, използвани в това ръководство, може да се различават според модела на вашия телевизор. • Илюстрациите на дистанционното управление, използвани в това ръководство, са на RM-ED044, освен ако не е другояче указано. • Преди да започнете работа с телевизора, прочетете “Информация за безопасност” (стр. 34). Запазете ръководството за бъдещи справки. Информация за търговски марки е регистрирана търговска марка на DVB Project. HDMI и логото HDMI, както и High- Definition Multimedia Interface са търговски марки или запазени търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и други държави. DLNA®, логото на DLNA и DLNA CERTIFIED® са търговски марки, марки за услуги или сертифицирани марки на Digital Living Network Alliance. DivX® е технология за компресиране на видео файлове, разработена от DivX, Inc. DivX®, DivX Certified®, и свързаните логота са търговски марки на DivX, Inc. и се използват с лиценз. ОТНОСНО DIVX VIDEO: DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, Inc. Това е официално DivX сертифицирано устройство, което възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти за конвертиране на вашите файлове в DivX видео. ОТНОСНО DIVX VIDEO-ON- DEMAND: Това DivX Certified® устройство трябва да бъдe регистрирано, за да може да възпроизвежда DivX Video-on- Demand (VOD) съдържание. За да генерирате регистрационен код, намерете точка DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Отидете на vod.divx.com с този код, за да завършите процеса на регистрация и да научите повече относно DivX VOD. Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и символът с двойно D са запазени марки на Dolby Laboratories. “BRAVIA” и са търговска марка на Sony Corporation. TrackID е търговска марка или регистрирана търговска марка на Sony Ericsson Mobile Communications AB. Gracenote®, логото и логотипът на Gracenote, както и логото “Powered by Gracenote”, са или регистрирани търговски марки, или търговски марки на Gracenote Inc. в САЩ и/или други страни. CD и свързани с музика данни от Gracenote, Inc., авторско право © 2000-понастоящем Gracenote. Gracenote софтуер, авторско право © 2000- понастоящем Gracenote. Този продукт или услуга използва един или повече патенти, притежавани от Gracenote. В уебсайта на Gracenote можете да видите не пълен списък на приложимите патенти на Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID, Media VOCS, логото или логотипът на Gracenote, както и логото “Powered by Gracenote”, са или регистрирани търговски марки, или търговски марки на Gracenote в САЩ и/или други страни. Opera® Browser from Opera Software ASA. Copyright 1995-2010 Opera Software ASA. All rights reserved. Wi-Fi Protected Setup и WPA са знаци на Wi-Fi Alliance. 2 BG

За KDL-55/46/40/32EX721, KDL-46/40/32EX724, KDL-26EX321, KDL-26/24/22EX320: Забележка за безжичен сигнал 1. С настоящето Sony Корпорация декларира, че този продукт отговаря на основните изисквания и другите съответстващи клаузи на Директива 1999/5/EC. Подробности може да намерите на Интернет страницата: http://www.compliance.sony.de/ 2. Забележка за потребители: следната информация се отнася само за оборудване, продавано в страни, където се прилагат директивите на ЕС. Безжичната телевизионна система може да се използва в следните държави: Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешка Република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Румъния, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция и Великобритания. Това оборудване може да се използва в други неевропейски страни. Безжична телевизионна система - Правна информация За клиенти в Италия Използването на мрежата RLAN се подчинява на: - s по отношение на частна употреба според Законодателен декрет от 1.8.2003, No. 259 (“Код за електронни комуникации”). Поконкретно, член 104 указва кога се изисква предварително придобиване на общо разрешение, а член 105 указва кога е разрешена свободна употреба; s по отношение на доставката на публичен RLAN достъп до телекомуникационните мрежи и услуги, чрез Министерски декрет, изменение 28.5.2003 и Член 25 (общо позволение за електронни комуникационни мрежи и услуги) на Код за електронни комуникации. За клиенти в Норвегия Използването на това радио оборудване не е позволено в географска област в радиус от 20 km от центъра на Ny-Ålesund, Svalbard. За клиенти в Кипър Крайният потребител трябва да регистрира RLAN (или WAS, или WiFi) устройствата в Службата по електронни комуникации (P.I. 365/ 2008 и P.I. 267/2007). P.I. 365/2008 е Заповед за радиокомуникации (Категории станции, обект на общо позволение и регистрация) от 2008. P.I. 267/2007 е Общо позволение за използване на радиочестоти от локални радио мрежи и системи за безжичен достъп, включително локални радио мрежи (WAS/RLAN) За клиенти във Франция WLAN (WiFi) свойствата на този цифров цветен телевизор с течнокристален екран трябва да се използват единствено във вътрешността на сгради. Всяко използване на WLAN (WiFi) свойствата на този цифров цветен телевизор с течнокристален екран извън сгради е забранено на френска територия. Моля, уверете се, че WLAN (WiFi) свойството на този цифров цветен телевизор с течнокристален екран е забранено, преди да го използвате извън сграда. (ART Решение 2002-1009, изменено от ART Решение 03-908, свързано с ограничение при използването на радио честоти.) Място на идентификационния етикет Етикетите за Модел No., дата на производство (месец/година) и клас на захранване (в съответствие с действащите норми за безопасност), са разположени на гърба на телевизора или опаковката. Предпазни мерки Гледане на телевизора • Някои хора могат да усетят неудобство (като напрягане на очите, умора или гадене) докато гледат 3D видео изображения или играят стереоскопични 3D игри. Sony препоръчва на всички зрители да правят редовни почивки когато гледат 3D видео изображения или играят на стереоскопични 3D игри. Продължителността и честотата на необходимите почивки е различна за всеки човек. Вие трябва да решите кое е най-добро за вас. Ако изпитате някакво неудобство, трябва да спрете да гледате 3D видео изображения или да играете стереоскопични 3D игри, докато неудобството отмине; консултирайте се с лекар, ако сметнете за необходимо. Също така трябва да прегледате (i) ръководството за употреба на всяко друго устройство или медия, използвани с този телевизор и (ii) нашия уебсайт (http://www.sonyeurope.com/myproduct) за найновата информация. Зрението на малките деца (особено на тези под шестгодишна възраст) все още се развива. Обърнете се към лекар (педиатър или очен лекар), преди да позволите на малки деца да гледат 3D видео изображения или да играят на стереоскопични 3D игри. Възрастните трябва да наблюдават малките деца, за да гарантират, че те спазват описаните по-горе препоръки. • Не използвайте, съхранявайте или оставяйте 3D очилата или батерията близо до огън, или на места с висока температура, например на директна слънчева светлина или в нагрети от слънцето автомобили. • Когато използвате функцията за симулиране на 3D, моля имайте предвид, че показваното изображение е променено спрямо оригиналното, което се дължи на конвертирането, извършено от този телевизор. • Гледайте телевизия в средно осветена стая, тъй като гледането на телевизия в слабо осветена стая натоварва допълнително очите ви. • Когато използвате слушалки, настройте силата на звука, за да предотвратите увреждане на слуха. (продължава) 3 BG