Views
10 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W DA (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W DA (857923201010) Istruzioni per l'Uso

NORSK 54 Betjeningspanel

NORSK 54 Betjeningspanel A Bryter for valg av funksjoner B Programmeringsknapp: (“set”) C Tast for bekreftelse (“ok”) D Knapper for endring av tid (“-” “+”) E Termostatbryter A B C D E Brytere i flukt med panelet -- Når bryteren skal brukes, trykkes den inn på midten. -- Bryteren vil sprette ut. -- Drei den til ønsket posisjon. Når tilberedningen er avsluttet, drei bryteren til 0 og trykk på den på nytt for at den skal gå tilbake til opprinnelig stilling. Daglig bruk Slå på ovnen Når ovnen tas i bruk for første gang, eller etter et strømbrudd, viser displayet “12:00”. Stille inn og endre klokkeslettet: 1. Trykk på “set”-knappen. Tiden blinker på displayet. 2. Trykk på “-” eller “+” knappen for å stille inn timen. 3. Trykk på “-” eller “+” knappen for å stille inn minuttene. 4. Trykk på ok-knappen for å bekrefte. For å endre klokkeslettet: Hold tasten “ok” inne i 3 sekunder, til tiden blinker på displayet. Gjenta prosedyren over. Valg av tilberedningsfunksjoner 1. Drei bryteren A til ønsket funksjon. 2. Drei på bryteren E for å velge temperatur, eller effektnivå for grill- og turbogrillfunksjonene. For å bekrefte temperatur eller valgt effektnivå, gå til punkt 3. For “tiningsfunksjonen”, gå til punkt 3. 3. Trykk på “ok”-knappen for å bekrefte; ovnen slår seg på. Indikatorlampen ved tennes. 4. Indikatorlampen slukker når ovnstemperaturen når valgt temperatur. For å endre temperaturen: 1. Drei på bryteren E og velg ønsket temperatur igjen. Merk: For å slette et valg dreier du bryteren A til “0”. Eller du kan trykke på “set”-knappen for å slå ovnen av, og opprettholde de tidligere valgte funksjonene. Valg av tilberedningens varighet Velg tilberedningens varighet (tilgjengelig med alle funksjonene unntatt spesialfunksjonene) for å slå ovnen på i et bestemt tidsrom. Ved slutten av dette tidsrommet slår ovnen seg av. Maks. programmerbar varighet for tilberedningen er 6 timer.

NORSK 55 1. Still inn funksjonen og temperaturen (se avsnittet: “Valg av tilberedningsfunksjoner”) inntil punkt 2, uten å bekrefte med “ok”-knappen. 2. Trykk på “set”-knappen (indikatorlampen q på displayet tennes ved siden av symbolet for tilberedningen varighet ), og innen 8 min. må du velge ønsket varighet for tilberedningen med “-” eller “+” knappene. 3. Trykk på “ok”-knappen for å bekrefte valget. Ovnen slå seg på og displayet viser resttiden. 4. For å endre en tidligere innstilt temperatur, dreier du på bryteren E. For å gå tilbake til resttiden må du vente 5 sekunder. vises på displayet: Etter det tidligere innstilte tidsrommet, vises på displayet og et lydsignal vil høres. Ovnen vil slå seg av automatisk. Tilberedningens varighet kan endres med “-” eller “+” knappene. Gå tilbake til punkt 3 i avsnittet “Valg av tilberedningens varighet”. 1. Drei bryteren til “0”. Tiden vises igjen på displayet. Valg av tidspunkt for endt tilberedning Bruk denne funksjonen til å forhåndsinnstille tidspunktet for endt tilberedning. Maks. programmerbar tid er 23 timer og 59 minutter. 1. Fortsett som beskrevet i punktene 1 og 2 i avsnittet “Valg av tilberedningens varighet”. 2. Trykk på “set”-knappen for å stille inn tidspunktet for endt tilberedning: indikatorlampe q tennes ved siden av symbolet . 3. Still inn tidspunktet for endt tilberedning med “-” eller “+” knappene. 4. Trykk på “ok”-knappen for å bekrefte tidspunktet for endt tilberedning. Ovnen vil slå seg på automatisk etter endt tilberedningstid minus tilberedningens varighet: indikatorlampene på displayet q over symbolene tennes etter hverandre. Spesialfunksjoner Drei bryteren A til funksjonen : q vil tennes ved siden av symbolet . Pizza Funksjon med fast temperatur på 250°C som egner seg til steking av pizza. 1. Drei bryteren E til meldingen “P1” vises på displayet, som etterfølges etter 2 sekunder av den forhåndsinnstilte temperaturen på 250°C. 2. Trykk på ok-knappen for å bekrefte. 3. Indikatorlampen ved siden av på betjeningspanelet slukker når temperaturen på 250°C nås, en fabrikkinnstilt tid på 12 minutter blinker på displayet og det høres et lydsignal. 4. Sett maten inn i ovnen. 5. Den forhåndsinnstilte tiden kan endres med “-” eller “+” knappene. 6. Trykk på ok-knappen for å bekrefte. 7. Etter den innstilte tiden, slår ovnen seg automatisk av, vises på displayet og et lydsignal vil høres. Varmeskap Gjør det mulig å holde ovnen ved en konstant temperatur på 60°C. 1. Drei bryteren E til meldingen “P2” vises på displayet, som etterfølges etter 2 sekunder av den forhåndsinnstilte temperaturen på 60°C. 2. Trykk på ok-knappen for å bekrefte. 3. Indikatorlampen ved siden av på betjeningspanelet slukker når temperaturen på 60°C nås, en fabrikkinnstilt tid på 10 minutter blinker på displayet og det høres et lydsignal. 4. Sett maten inn i ovnen. 5. Den forhåndsinnstilte tiden kan endres med “+” eller “-” knappene. 6. Trykk på ok-knappen for å bekrefte.