Views
9 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete LAN n 72 N Zastavenie komunikácie v bezdrôtovej sieti LAN Ako zastavit’ komunikácie v bezdrôtovej sieti LAN Kliknite na prepínač vedľa Wireless LAN, aby ste prepli na Off v okne VAIO Smart Network. ! Vypnutie funkcie bezdrôtovej LAN počas prístupu ku vzdialeným dokumentom, súborom alebo zdrojom môže viest’ k strate dát.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete WAN n 73 N Používanie bezdrôtovej siete WAN Použitie bezdrôtovej siete WAN umožní pripojenie vášho počítača k internetu cez bezdrôtovú siet’, kde existuje pokrytie pre mobilné telefóny. V niektorých krajinách alebo regiónoch bezdrôtová siet’ WAN nemusí byt’ k dispozícii. Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie uvedené v tejto časti nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač. Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača. ! Ak vyradíte bezdrôtové zariadenia na obrazovke nastavení BIOS, nebudete môct’ pristupovat’ k bezdrôtovým sietiam. Ak chcete sprístupnit’ zariadenia, postupujte podľa krokov v časti Vypnutie vstavaných zariadení (strana 133). Zasunutie karty SIM Ak chcete použit’ funkciu bezdrôtovej siete WAN, musíte vložit’ kartu SIM do držiaka karty SIM vášho počítača. Vaša karta SIM je obsiahnutá v základnej karte veľkosti kreditnej karty. ✍ Podľa vašej krajiny a modelu je možné, že dostanete ponuku od operátora telekomunikácií, ktorého vybral VAIO. V tomto prípade karta SIM bude v kartónovej krabičke od operátora SIM alebo už bude založená v držiaku karty SIM. Ak karta SIM nie je priložená k vášmu počítaču, môžete si jednu zaobstarat’ od svojho operátora telekomunikácií.