Nr.1 (128) Janvāris - Mālpils

malpils.lv

Nr.1 (128) Janvāris - Mālpils

Novada domes informatīvais izdevums Bezmaksas 2012/1(128)

No sirds uz sirdi

Par paveikto 2011. gadā

Draudzīgais aicinājums

Zvaigznes diena

Cūku fermai – JĀ vai NĒ

Foto: Jānis Kurts


2 ziņas

2012/1

Izskanējis Pēdējais zvans Mālpils

Profesionālās vidusskolas 4. kursu audzēkņiem.

Pirms kvalifikācijas eksāmenu

praktiskās daļas kārtošanas 53 audzēkņi

devušies kvalifikācijas praksē. Vairāki

no viņiem izvēlējušies strādāt Mālpils

novada uzņēmumos. Krists Krieviņš un

Toms Karlsons praksi iziet uzņēmumā

SIA “Kvist”, Valdis Lūkins – SIA “Pūkainītis”,

bet Santa Krastiņa uzņēmumā “Dona-M”.

Šie uzņēmumi labprāt audzēkņus uzņem

gan mācību, gan kvalifikācijas praksēs.

Tāpēc lielu paldies gribam teikt prakšu

Uzņēmēju un skolas sadarbība

vadītājiem uzņēmumos Gintam Žukovskim,

Gatim Zemītim, Egijai Jansonei un Raivim

Zvīgznem, kuri palīdz apgūt audzēkņiem

nepieciešamās praktiskās iemaņas.

Tāpat vienmēr atsaucīgi ir tuvākajos

novados esošie uzņēmumi SIA “Vita

Mārkets”, SIA “SPA viesnīca Ezeri”, SIA ”Troll

Sigulda”, “Kokpārstrāde 98”, SIA “Valmieras

ūdens”, SIA ”Saltavots”, A/S “Komforts”. Arī

pēc diploma saņemšanas audzēkņi izvēlas

strādāt šajos uzņēmumos.

Aicinām novada uzņēmējus uz turpmāko

sadarbību, lai kopīgiem spēkiem attīstītu

uzņēmējdarbību, kur strādātu labi sagatavoti

speciālisti, kas veicinātu Mālpils novada

sociālās un ekonomiskās vides uzlabošanu.

2012./2013. m.g. skola uzņems

audzēk ņus visās izglītības programmās,

tāpēc aicinām apmeklēt Atvērto durvju

dienas no 12. līdz 16.martam un klātienē

iepazīties ar skolas telpām un mācību

laboratorijām, tikties ar administrācijas

pārstāvjiem un skolotājiem, kā arī

saņemt atbildes uz Jūs interesējošiem

jautājumiem.

A. Čīma

F4 kurss M4 kurss V4 kurss

Šai dienai mūsu vidū ir dažādas nokrāsas.

Kādam tā ir diena, kad jānoņem Ziemassvētku

rotājumi, jāaizvāc eglītes, kādam

tā ir zīme, ka beidzies Ziemassvētku laiks,

vēl kādam citam – Triju ķēniņu diena, kas,

“kristiešiem vienmēr bijusi ļoti nozīmīgi, jo

tajā mēs svinam Dieva tikšanos ar cilvēku,

dienu, kad satiekas Dieva bezgalīgā mīlestība,

labums un cilvēks, kas vienmēr meklē

gaismu un pestīšanu.”

Šoreiz biedrības “Notici sev!” biedri

kopā ar “Luterāņu stundas” pārstāvi, Mālpils

ev.-lut. baznīcas mācītāju E. Rumjancevu un

svētdienas skolas skolotājiem, bērniem un

pieaugušajiem kavējāmies Ziemassvētku

noskaņās un pārdomās par to.

Mums bija iespēja noskatīties “Luterāņu

stundas” piedāvāto videofilmu “Mīlestība atnāk

pamazām”, kur “Kādas jaunas sievietes

sapnis sākt jaunu dzīvi Amerikas plašumos

kļūst par pārbaudījumu viņas jaunatklājējas

garam, iekšējam spēkam, nemirstošai

ticībai un drosmei. Negaidītas traģēdijas

rezultātā Marta kļūst par atraitni.. tuvojas

ziema un atpakaļceļš uz mājām ir slēgts –

Marta pieņem pagaidu aprēķina laulību

Zvaigznes diena

piedāvājumu un kļūst par sievu kādam

atraitnim un skolotāju viņa meitai. Trīs cilvēki,

katrs no viņiem sēro par zaudēto mīļo cilvēku

un meklē mierinājumu viens pie otra...

Dieva mīlestība nenozīmē, ka Viņš

vienmēr pasargā mūs no grūtībām, bet gan

to, ka Viņš ir solījis būt mums blakus.”

Kopā dziedājām Ziemassvētku dziesmas,

skatījāmies Svētdienas skolas bērnu

un pieaugušo ludziņu “Ziemassvētku

brīnums”. Mums tika dota iespēja kavēties

Ziemassvētku izjūtās un vērot, kā Dievs

ienāk kādas ģimenes sirdīs. Prieks bija

vērot, ka kopā ar bērniem ludziņā piedalās

viņu vecāki, svētdienas skolas skolotāji un

kristieši, kas vēlējās Ziemassvētku prieka

vēsti nest līdzcilvēkiem.

Vēl brīdi pakavējāmies vēlējumos

Jaunajam gadam, tad varējām šķirties ar

pārdomām par redzēto un to, kāda vieta

mūsu katrā sirdī ir Dievam.

Ja Tev arī ir vēlēšanās noskatīties šo

filmu: zvani b-bas “Notici sev!” valdei vai

atnāc uz Novada domes 214. kab.

B-bas “Notici sev!” valde

Ziemassvētku laiks mums saistās ar

prieku, piparkūku smaržu un cilvēku draudzīgu

un sirsnīgu attieksmi vienam pret otru.

Arī šogad Mālpils internātpamatskolā katra

klase cepa piparkūkas un iesmaržināja skolu

svētkiem. Dalīts prieks ir dubults prieks,

tāpēc nolēmām dalīties priekā ar opīšiem no

Mālpils sociālās aprūpes centra. Katra klase

No sirds uz sirdi

sagatavoja smaržīgu sveicieniņu, mazie

ziķeri no sākumskolas klasēm – ludziņu par

Piparkūku Sirdi.

Gluži kā gada skaistākā Piparkūka

bridām cauri kupenām pie opīšiem. Bijām

pagatavojuši katram arī enģelīti, lai nav

skumji garajos ziemas vakaros. Opīši un

māsiņas mūs uzņēma mīļi un ar interesi.

Aicināja atkal atnākt, kad būsim iemācījušies

jaunas dejas un dziesmas.

Mēs vēlam visiem Mālpils sociālās

aprūpes centra iemītniekiem un darbiniekiem

labu veselību un ņipru garu! Līdz

nākošajai tikšanās reizei!

Dace Brūna


2012/1 Novada Do mes lĒ mu mi

3

MĀLPILS NOVADA DOMES 28.12.2011. SĒDE Nr.14

Izskatīja 14 jautājumus:

1. Par pašvaldības zemes iznomāšanu

koģenerācijas stacijas būvniecībai.

2. Par telpu nomu Ķiršu ielā 2, Mālpilī,

Mālpils novadā.

3. Par nomas līguma termiņa pagarināšanu

SIA “Žozefīna”.

4. Par atbrīvošanu no nomas maksas.

5. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.

6. Par zemes ierīcības projekta

apstiprināšanu.

7. Par Mālpils novada domes 2011.gada

26.janvāra sēdes Nr.1 lēmuma Nr.1/1 13.,

14. un 15. punktu precizēšanu.

8. Par adreses piešķiršanu.

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu

piešķiršanu.

10. Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo

derīgo izrakteņu ieguvei.

11. Par administratīvās komisijas sastāva

izmaiņām.

12. Par saistošo noteikumu Nr.16 “Par

pašvaldības galvojumu studiju kredīta

un studējošā kredīta saņemšanai”

apstiprināšanu.

13. Par aizdevumu valūtas un procentu

likmes izmaiņām.

14. Par saistošo noteikumu Nr.15 “Grozījumi

saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Mālpils

novada domes budžetu 2011.gadam””

apstiprināšanu.

• Izskatot jautājumu Par pašvaldības

zemes iznomāšanu koģenerācijas

stacijas būvniecībai, nolēma apstiprināt

noteikumus Nr.8 “Par pašvaldības zemes

nomas tiesību izsoli”. Iepirkumu komisijai

organizēt izsoli, atbilstoši apstiprinātajiem

noteikumiem.

• Turpmākai aptiekas darbības nodroši nāšanai

iznomāt uz 10 gadiem SIA “Murjānis”,

pašvaldības telpas ar kopējo platību 72m 2 ,

kas atrodas Ķiršu ielā 2, Mālpilī, Mālpils

novadā.

• Pagarināt SIA “Žozefīna” telpu nomas

līgumu uz 5 (pieciem) gadiem.

• Izsniegt SIA “Saulkalne S’ bieži sastopamo

derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.

4 derīgo izrakteņu atradnē “Grantnieki”

Mālpils novads. Saskaņot smilts atradnes

“Grantnieki” rekultivācijas veidu – par

ūdenskrātuvi.

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16

“Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta

un studējošā kredīta saņemšanai”.

Pilnu novada domes sēdes lēmumu

atklāstu skatīt mājas lapā www.malpils.lv

sadaļā Novada domes dokumenti.

Kancelejas vadītāja

Iveta Krieviņa

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS

2012.gada FEBRUĀRA mēnesim

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 22. februārī pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 23. februārī pl. 16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 23. februārī pl. 17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 29. februārī pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 27. februārī pl. 18.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

Administratīvās komisijas sēde

8. februārī, 22. februārī

INETA BROKA

Mazajā sēžu zālē

pl. 14.00

Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās pl. 17.00 229. kab. AGRIS BUKOVSKIS

Informācija par 2011. gada decembrī saņemtajiem būvniecības iesniegumiem –

uzskaites kartēm un Mālpils novada būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem

Iesnieguma

datums

Iesniedzējs Objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

02.12.2011. Nataļja Kuzjomina

Sakaru kabelis (kabeļa ieguldīšana zemē no gaisvada

līnijas) Mālpils novada nekustamajā īpašumā “Jaunbūņas”

Atbalstīt būvniecības ieceri un izsniegt

plānošanas un arhitektūras uzdevumu

Mālpils novada domes budžeta ieņēmumi

2011. gadā bija mazāki kā 2010. gadā. Tas

uzlika lielu atbildību, kā sabalansēt izdevumus

ar ieņēmumiem un nodrošināt pašvaldības

funkciju izpildi. Tika veikti pasākumi, lai

stabi lizētu naudas plūsmu, t.i. pārkreditēti

aizdevumi uz zemākām aizdevuma procentu

likmēm un atlikta divu aizdevuma pamatsummas

atmaksa. Ieguvums apmēram 150000 LVL.

Rīkojumā par budžeta sastādīšanu, budžeta

izpildītājiem tika dots uzdevums samazināt

kopējos iestādes un struktūrvienību izdevumus,

piemērojot individuālu pieeju katrai iestādei un

struktūrvienībai. Līdz ar to vadītāji vēl rūpīgāk

izvērtēja visus izdevumus. Tomēr, neskatoties

uz samazināto budžetu, pašvaldība 2011.gadā

turpinājusi ieguldīt finanses, lai sakārtotu

infrastruktūru.

Novada domes deputāti 2011.gadā ir sanākuši

uz 14 domes sēdēm un kopā izskatījuši

282 jautājumus.

2011.gadā esam uzņēmuši daudzas augstas

amatpersonas – 17.martā uzņēmām Valsts

prezidentu Valdi Zatleru ar kundzi, 21.aprīlī –

Izglītības un zinātnes ministru Rolandu Broku,

savukārt 1.septembrī Mālpils Profesionālajā

Par paveikto 2011. gadā

vidusskolā viesojās Ministru prezidents Valdis

Dombrovskis.

IZGLĪTĪBA

Mālpils novada PII “Māllēpīte” apmeklē 190

bērni vecumā no 1,5 – 7 gadiem. Bērni ir sadalīti

deviņās grupās: trīs – obligātās sagatavošanas

skolai no piecu gadu vecuma, divas – bērniem

no 1,5 – 3 gadu vecumam, četras – jaunākā un

vidējā vecuma bērniem. Par bērnu audzināšanu,

izglītošanu atbild 19 pedagogi un viņiem palīdz

14 pārējie darbinieki. 3 darbinieki ir apbalvoti ar

1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi.

2011.gads bija veltīts bērnu sociālo prasmju

apgūšanas nodrošināšanai un jaunu

zināšanu – integrēto rotaļnodarbību organizēšana

– iegūšanai, atbilstoši pirmsskolas

vadlīnijām. Pedagogi savas zināšanas un

pedagoģisko meistarību pilnveidoja dažādos

kursos, semināros, pieredzes skolās, kā arī

aktīvi piedalījās ESF projektā “Pedagogu konkurētspējas

veicināšana izglītības sistēmas

optimizācijas apstākļos” 4. un 5.posmā. Tā

rezul tātā, 2011.gadā 2.kvalitātes pakāpi ieguva

7 pedagogi, 3.kvalitātes pakāpi ieguva 5 pedagogi,

4. kvalitātes pakāpi ieguva 2 pedagogi.

Vairāk kā 42 gadu darbības laikā, “Māllēpīte”

kolektīvs ir uzkrājis lielu pieredzi pedagoģiskajā

darbā un dažādu pasākumu organizēšanā,

kurā labprāt dalāmies ar kolēģiem no citām

iestādēm. Atzinīgi tika novērtētas atklāto

nodarbību dienas, vecāku diena, Pierīgas

pirmsskolas iestāžu svešvalodas skolotāju

metodiskais seminārs, veselības nedēļa – zobu

fejas ciemošanās, 5/6 gadīgo bērnu ekskursija

uz skolu, kurā bērni kopā ar pirmklasniekiem

sportoja sporta kompleksā.

Mūsu bērniem ir iespēja pēcpusdienās

darboties dažādos pulciņos: tautiskās dejas,

deju aerobika, angļu valoda. Mazie

pašdarbnieki aktīvi piedalās dažādos novada,

kā arī tālākos, pasākumos. Mazo pašdarbnieku

priekšnesumus varēja vērot deju kolektīva

“Māra” 20 gadu jubilejas koncertā, 18.novembra

pasākumā un Adventes koncertos Mālpils

kultūras centrā.

Jau astoto gadu “Māllēpīte” aktīvi piedalās

starptautisko Comenius skolu partnerības

projektu realizēšanā. Ir veiksmīgi beigušies divi

projekti – “Eiropas pļavas” un “Mācies dzīvei”,

kuros vizītēs dalībvalstīs ir pabijuši 17 darbinieki.

Turpinājums 4. lpp.


4 Novada Do mes lĒ mu mi

2012/1

Turpinājums no 3. lpp.

Projektu ietvaros mūsu darbinieki ir guvuši labu

pieredzi darbā ar bērniem, saskarsmē ar citiem

pedagogiem un uzlabojuši savas svešvalodu

zināšanas, kas dod motivāciju turpināt valodu

apguvi. Ir iepazinuši citu valstu kultūru,

izglītības sistēmu, sadzīvi. Iegūto pieredzi

pedagogi veiksmīgi izmanto savā darbā. Rudenī

tika uzsākta jau trešā Comenius projekta “1001

veids komunikācijai” realizēšana.

Grupu pedagogiem ir laba sadarbība ar

bērnu vecākiem, kā rezultātā, 2011.gadā 3. un

11.gr. ar vecāku atbalstu, mazo projektu ietvaros,

izgatavoja bērnu mēbeles un labiekārtoja

rotaļu laukumu.

Līdztekus pedagoģiskajam darbam, tiek

veikts arī saimnieciskais darbs, lai nodrošinātu

bērniem drošu un sakārtotu vidi. 2011.gadā

lielu vērību veltījām bērnu pastaigām un rotaļām

svaigā gaisā, iespēju robežās uzsākām rotaļu

laukumu sakārtošanu: iegādājāmies 6 jaunas

smilšu kastes ar pārsegiem, atlikušajām

nomainījām koka konstrukcijas, kā arī nomainījām

smiltis. Atsevišķās grupās, kā 11., 9.,

10., 3.gr. tika veikti dažāda veida remontdarbi.

Ir ieklāts jauns grīdas segums gaitenī (152 m 2 ).

2. un 9.gr. bērni priecājas par jaunajām gultiņām

un matračiem (45 kompl.). Pēc ilgāka laika,

samazinoties apkures rēķiniem pēc iestādes

siltināšanas, varējām atļauties nopirkt par

budžeta līdzekļiem rotaļlietas bērniem (1700.00

Ls apmērā).

2011.gads Sidgundas pamatskolā ir

bijis darbīgs, piesātināts, daudzveidīgiem

notikumiem bagāts. Skolēni piedalījušies gan

Pierīgas novadu, gan valsts mēroga mācību

priekšmetu olimpiādēs, muzikālajā konkursā

“Balsis”, sporta un tūrisma sacensībās. Mācību

priekšmetu olimpiādēs iegūtas godalgotas

vietas: viena 1.vieta, piecas 2.vietas, viena

3.vieta, trīs atzinības, trīs skolēni piedalījušies

valsts mēroga olimpiādēs. Sporta sacensībās

individuālajā vērtējumā iegūtas trīs 1.vietas,

viena 2.vieta, divas 3.vietas, 3.vieta iegūta

komandu vērtējumā. Tūrisma sacensībās iegūta

1.vieta komandu vērtējumā.

Skolēni, paralēli mācību darbam,

darbojušies interešu izglītības pulciņos –

sporta pulciņā, tūrisma pulciņā, deju kolektīvā,

ansamblī, teātra pulciņā, vizuālās mākslas

pulciņā. Interešu izglītībā apgūtās prasmes

skolēni parādījuši piedaloties gan skolas,

gan Mālpils kultūras centra, gan Pierīgas novadu

rīkotajos pasākumos, skatēs, zīmējumu

konkursos, sporta un tūrisma sacensībās.

Teātra pulciņa, ansambļa un deju kolektīva

dalībnieki snieguši labdarības koncertu

pansionātā “Gauja”, viesojušies Suntažu

internātpamatskolā.

Skolā organizēti daudzveidīgi, audzinoši,

attīstoši un izglītojoši ārpusskolas pasākumi –

organizētas tikšanās ar Gaujas Nacionālā parka

pārstāvjiem, dzīvnieku patversmes “Ulubele”

darbiniekiem, Ceļu skolas instruktoriem, NBS

kaprāli, VUGD glābēju komandu, Mālpils

draudzes mācītāju. Skolā tika organizēta jauno

velosipēdistu apmācība, kā rezultātā skolēni

ieguva velosipēdistu tiesības.

Skola piedalījusies un turpina dalību LAD

projektos “Skolas auglis” un “Skolas piens”.

2011.gada nogalē veikti remontdarbi

atsevišķās skolas telpās – nomainīts griestu

segums četrās klašu telpās, veikts griestu un

sienu remonts 2.stāva mazajā zālē.

2011.gads Mālpils vidusskolā aizsākās

ūdens zīmē, jo pieņemot darbā jauno

peldēšanas skolotāju Dagniju Vībāni, visiem

skolēniem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt

peldēšanas nodarbības. Ar lielu aizrautību

un azartu nodarbības apmeklē sākumskolas

skolēni, diemžēl vecāko klašu skolēni ne

vienmēr izmanto viņiem dotās iespējas.

2010./2011. mācību gadu beidzām ar

ievērojamiem sasniegumiem mācību darbā. 23

skolēni piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs

un ieguva godalgotas vietas. Gandrīz visos

valsts pārbaudes darbos sasniegumi ir augstāki

nekā Pierīgas novadu vidējais vērtējums.

Vasarā ar vecāku atbalstu veicām klašu

kosmētiskos remontus. Paplašinot bibliotēkas

telpas, tika izveidots informācijas centrs, kuru

nākotnē plānots aprīkot ar datortehnoloģijām.

Bioloģija un ģeogrāfija šogad tiek mācīta vienā

kabinetā. Kabinets tika aprīkots ar datu kameru,

kas nodrošina labāku vizuālo materiālu uztveri.

Jauno mācību gadu sākām daudz mazākā

pulkā – tikai 345 skolēni, tomēr mums pievienojās

jaunas skolotājas: bioloģijas skolotāja Agija

Krūka un programmas “Iespējamā misija”

latviešu valodas skolotāja Una Alksne.

No šī mācību gada skolā var mācīties bērni

ar speciālajām vajadzībām, jo esam licencējuši

divas jaunas izglītības programmas: speciālā

pamatizglītības programma izglītojamiem

ar garīgās attīstības traucējumiem (kods –

21015811) un speciālā pamatizglītības programma

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

(kods – 21015611). Šiem bērniem tiek

nodrošināts atbalsta personāls.

Lai skola kļūtu atvērtāka sabiedrībai, esam

ieviesuši jaunu tradīciju – Vecāku dienas.

Katru mēnesi vienu dienu vecākiem un citiem

interesentiem ir iespēja apmeklēt atklātās

stundas un tikties ar skolas darbiniekiem.

Tā ir iespēja jebkuram paskatīties kā mēs

organizējam mācību un audzināšanas procesu.

Arī šogad skolas dzīves organizēšanā

mērķtiecīgi darbojas Skolēnu Parlaments Jāņa

Vilciņa vadībā. Viņi savu darbību ir paplašinājuši

starpnovadu līmenī, sadarbojoties ar Stalbes,

Mazsalacas un Nītaures vidusskolām

Pateicoties pedagogu, skolēnu un viņu

vecāku aktīvai darbībai dažādās ar vidi un dabu

saistītās aktivitātēs, rudenī skola atkārtoti ieguva

tiesības pacelt Zaļo karogu. Pagājušajā mācību

gadā pētījām tēmu “Mežs”, bet šogad izzināsim

tēmu “Enerģija”. Lai veicinātu skolēnu veselīgu

dzīvesveidu, šajā mācību gadā piedalījāmies

programmās “Skolas auglis” un “Skolas piens”.

No 1.decembra skolā sāka strādāt direkto

res vietniece informātikas jautājumos Līga

Vuškāne, tāpēc 2011.gada noslēgumā ieejam

informācijas tehnoloģiju zīmē. Esam izveidojuši

savu interneta mājas lapu ar adresi

www.malpilsvsk.lv, kura pakāpeniski tiek papildināta

ar svarīgāko informāciju. 2012.gadā

aicinām skolēnus un vecākus vēl aktīvāk

iesaistīties skolas darba pilnveidošanā.

Mālpils internātpamatskola īsteno šādas

izglītības programmas:

1) Pamatizglītības programmu;

2) Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem

ar mācīšanās traucējumiem;

3) Profesionālā pamatizglītība “Ēdināšanas

pakalpojumi”.

Ārpus stundām tiek īstenotas 4 interešu

izglītības programmas, tās ietvaros darbojas

sekojoši interešu izglītības pulciņi:

1) Kultūrizglītības programma: tautiskās dejas,

folklora; vizuālā māksla, vizuāli lietišķā māksla

2) Sporta izglītības programma: sporta spēles,

basketbols

3) Vides izglītības programma: vides izglītība.

4) Jaunatnes darba programma: datoru pulciņš.

2011./2012.mācību gada 1.septembrī

sko lēnu skaits ir 126. No maznodrošinātām

ģimenēm ir 98 % bērnu t.sk.10 % ir bāreņi un

bez vecāku gādības palikuši bērni. No Mālpils

novada mācās 6 skolēni jeb 5% no kopējā

skolēnu skaita. Katru nedēļu ar autotransportu

divos reisos pirmdienās un piektdienās skolēni

tiek atvesti uz skolu un aizvesti uz Rīgu un

Siguldu.

Skolā valda labvēlīga gaisotne, sadarbību

veicinošas izglītojamo un darbinieku

savstarpējas attiecības. Skolas telpas

estētiski noformētas un drošas. Ļoti labs

skolas nodrošinājums ar tehniskajiem mācību

līdzekļiem. Skolēni sporta stundu laikā apmeklē

Mālpils sporta kompleksa peldbaseinu.

Mālpils internātpamatskolā strādā 33

pedagoģiskie darbinieki un 23 tehniskie darbinieki,

kuri skolēniem nodrošina kvalitatīvu

izglītības programmu apguvi mācību stundu

laikā un atbilstošus apstākļus bērnu audzināšanai,

vispusīgai attīstībai, rehabilitācijai,

sociālajai un veselības aprūpei. 2010./2011.

un 2011./2012. mācību gadā 17 pedagoģiskie

darbinieki piedalījās ESF projektā “Pedagogu

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas

optimizācijas apstākļos”, četri skolotāji Ingūna

Mūsiņa, Dace Brūna, Inga Reķe, Egita Seņkāne

ieguva 4.kvalitātes pakāpi. Lietojot e-klases

sistēmas elektronisko žurnālu, tiek atspoguļotas

skolas vienotās sasniegumu vērtēšanas

prasības.

Interaktīvās mācīšanas metodes tiek plaši

izmantotas ģeogrāfijas, angļu valodas, matemātikas,

vides izglītības un valodu apguvē.

Skolotāji dalās pieredzē par IT izmantošanu ar

citām skolām un Izglītības un zinātnes ministrijas

Izglītības Satura centru.

Audzināšanas darbības programmas

ietvaros skolēni iesaistās IT apguvē, PowerPoint

vidē gatavo un prezentē tematiskus materiālus.

Pedagoģiskie darbinieki aktīvi iesaistījušies projektos

un kustībās “Draudzīgā skola”, “Mamma

daba”, Veselības veicināšana”, “Brīvprātīgo

darbs”. Vecāki un pašvaldību sociālie dienesti

regulāri tiek informēti par skolēnu sasniegumiem

un problēmām mācību darbā. Grupu

audzinātāji, medicīnas personāls, skolas vadība

veic pētījumus par skolēnu sastāvu. Skolas

vadība izstrādā ieteikumus pedagoģiskā darba

pilnveidošanai. Piedalās Izglītības un zinātnes

ministrijas organizētajos pētījumos par tematiku”

Sociālās atstumtības riska mazināšanai ”

un “ Kāpēc skolēni agri pamet skolu”.

Skolēnu brīvlaikos un vasarā internāta

telpas tiek izmantotas dažādu nometņu

organizēšanai.

Visu 2011.gadu skolas telpas ir uzturētas

atbilstoši sanitāri higiēniskajām, darba

aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības

prasībām, nepieciešamie remonti tiek veikti

savlaicīgi.

2011.gadā internāta divu ēku bēniņi ir

apstrādāti ar ugunsaizsardzības vielu, iegādāti

20 ugunsdzēsības aparāti, 5 klasēs nomainīti

apgaismes ķermeņi, papildus izveidotas un

izremontētas trīs mācību klases un skolotāju

istaba.

Mālpils Profesionālajā vidusskolā

īsteno četras profesionālās vidējās izglītības

programmas:

1. “Ēdināšanas pakalpojumi”, kods 3381102,

īstenošanas ilgums 4 gadi. Piešķiramā

kvalifikācija: Ēdināšanas pakalpojumu

speciālists – 3.profesionālās kvalifikācijas

līmenis. Licence P-453.

2. “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”,

kods 3358203, īstenošanas ilgums 4 gadi.

Piešķiramā kvalifikācija Ēku inženiertīklu

tehniķis – 3.profesionālās kvalifikācijas

līmenis. Licence P-457.

3. “Kokizstrādājumu izgatavošana”, kods

3354304, īstenošanas ilgums 4 gadi. Piešķiramā

kvalifikācija: Mēbeļu galdnieks –

3.profesionālās kvalifikācijas līmenis. Licence

P-455.

4. “Interjera dizains”, kods 33 214 03, īstenošanas

ilgums 4 gadi. Piešķiramā kvalifikācija: Interjera

noformētājs – 3.profesionālās kvalifikācijas

līmenis. Licence P-4590.

2011.gada vasarā Mālpils Profesionālo

vidusskolu absolvēja 59 kvalificēti speciālisti.

No 2011./2012.mācību gada 1.septembra

kopā mācās 238 audzēkņi no 49 novadiem,

t.sk. no Mālpils novada 33, Siguldas novada

53, Krimuldas novada 18 audzēkņi.

Mālpils Profesionālajā vidusskolā strādā

30 pedagoģiskie darbinieki un 15 tehniskie

darbinieki.

Skolas vienotās sasniegumu vērtēšanas

prasību un audzēkņu mācību sasniegumu

atspoguļošanai skolotāji lieto Mykoob sistēmas

elektronisko žurnālu.


2012/1 Novada Do mes lĒ mu mi

5

2011.gadā skolā īstenoja šādas interešu

izglītības programmas: 1) Kultūrizglītības

programmā: tautu deju kolektīvs “Madara”

un kustību teātris; 2) Sporta programmā:

smagatlētika, basketbols, volejbols; 3)

Jaunrades programma.

Ārpusskolas interešu izglītības programmu

dalībnieki piedalījās: Pierīgas novada deju

kolektīvu skatē 1. pakāpe. “Amatnieku svētku

2011.” skatē Limbažos 1. pakāpe, – 3. vietā

profesionālo izglītības iestāžu konkurencē.

Dalība 19.05. un 20.05. “Amatnieku svētki 2011.”

Jelgavā. 04.06. Vidzemes novada deju svētki

Aizkrauklē.

Kustību teātris: “Amatnieku svētkos –

2011” – Limbažos izcīnīja 46,8 punktus, ierindojoties

3. vietā profesionālo izglītības iestāžu

konkurencē. 13.05., 14.05. kā dalībnieki bija

Ventspilī – “ Amatnieku svētku 2011” ieskaņas

koncertā. 19.05, 20.05. “Amatnieku svētki

2011” noslēguma pasākumā Jelgavā. Sportisti

kopvērtējumā ieguva 6. vietu, jo finanšu līdzekļu

trūkuma dēļ nepiedalījās vienā sacensību veidā.

Ēdināšanas pakalpojumu specialitātes

3.kursa izglītojamās matemātikas skolotājas

S.Blokinas vadībā izstrādāja un prezentēja

zinātniski pētniecisko darbu matemātikā “Latvijas

pārtikas produktu iztikas minimuma groza

atbilstība realitātei”.

Skolotāji piedalījās tālākizglītības kursos

ESF projekta “Profesionālajā izglītībā iesaistīto

vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu

kompetences paaugstināšana”. Vienošanās

Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2./09/IPIA/VIAA/003

un “E-mācību kursu veidošana un lietošana

MOODLE vidē”. Programma saskaņota ar IZM

2010.gada 4.jūnijā lēmuma Nr.155.Vienošanā

NR.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2./09/IPIA/VIAA/003

2010./2011. un 2011./2012. mācību gadā

3 pedagoģiskie darbinieki piedalījās ESF projektā

“Pedagogu konkurētspējas veicināšana

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.

Izglītojamo profesionālās konkurēt spējas

paaugstināšanai: skolā tika organizēta

“Uzņē mēju diena”, Organizēti profesiju

konkursi, atbilstoši īstenojamajām izglītības

programmām; Ārpusskolas audzēkņi piedalījās

konkursā “Krēsls – 2011”. Sadarbībā ar uzņēmējiem,

skolā notika uzņēmēju ”Latvijas

gāze”, ”IMI Internatinal”, SIA “ENSO BAL-

TIC” un SIA “UPANOR” praktiskās mācības

un demonstrējumi. Mācību ekskursiju laikā

audzēk ņi apmeklēja izstādes “Māja – 2010”un

“Rīga FOOD 2010”. Profesionālo iemaņu

piln vei dei izglītības programmai “Ēdināšanas

pakal pojumi” izglītojamie sadarbojas ar AS

“Sigul das būvmeistars” veidojot tematiskos

galda klājumus.

Skolas pedagogi un audzēkņi piedalījās ESF

projektos 1) “Starptautisks virtuāls uzņēmums”;

2) “Sadarbība profesionālās izglītības ilgtspējai

un attīstībai”, 3) “Leonardo da Vinci” pieredzes

apmaiņas/stažēšanās prakšu projektā.

2011. gadu noslēdzot, Mālpils novada

mūzikas un mākslas skolā mācījās 97 skolēni,

mūzikas nodaļā – 69, mākslas nodaļā – 28.

2010./2011. m. g. mākslas un mūzikas skolas

profesionālās ievirzes izglītības beigšanas

apliecības saņēma 8 audzēkņi. 2011./2012. m. g.

Mūzikas un mākslas skolas 1.klasē tika uzņemti

13 audzēkņi, 3 – sagatavošanas klasē. Skolā

strādā 15 pedagogi, no tiem – 6 maģistri,

8 ar augstāko profesionālo izglītību, 1 ar vidējo

speciālo pedagoģisko izglītību. Mālpils novada

Mūzikas un mākslas skolā 2011./2012. m. g.

tika piedāvāta jauna, “Instrumentālās mūzikas”

apakš programma, Klarnetes spēle. Līdz ar to

mūsu audzēkņiem ir iespēja apgūt šī instrumenta

spēli. Paralēli mācību darbam skolā tiek

aktīvi veikta pedagogu tālākizglītība. 2011. gadā

pedagogu profesionālās darbības kvalitātes

sertifikātu saņēma 4 pedagogi.

2011. gadā mūzikas un mūzikas skolas

audzēkņi piedalījās dažādos valsts un starptautiskos

konkursos, izstādēs, festivālos,

koncertos un ieguva dažādu kategoriju apbalvojumus.

Kā svarīgākais jāmin mākslas nodaļas

audzēkņu dalība Taipejas republikas rīkotajā

zīmējumu konkursā, kurā mūsu audzēkņi saņēma

atzinības rakstus.

Lai nodrošinātu mācību procesu, tika

izlietoti finanšu līdzekļi mācību līdzekļu,

kancelejas preču, mācību grāmatu, audzēkņu

dalības maksām dažādos konkursos un citām

vajadzībām. Skolotāju darba algām un sociālam

nodrošinājumam 2011.gadā no LR Kultūras

ministrijas tika izlietoti 36093Ls,-. Ieņēmumi no

mācību maksām 10052Ls,-. Skolas uzturēšanas

izdevumi sastādīja 18886Ls,-.

2011.gadā tika kapitāli izremontētas 3

mācību klases, kur remontu darbiem tika piesaistīti

līdzekļi no Nīderlandes fonda KNHM

programmā “Sabiedrība ar dvēseli”. Jāatzīmē,

ka šā projekta realizācijā ļoti aktīvi piedalījās

arī mūzikas un mākslas skolas bērnu vecāki.

BĀRIŅTIESA

2011.gads ir visu Latvijas bāriņtiesu

jubilejas gads, jo šajā gadā bāriņtiesas svinēja

savu 15 darbības gadu jubileju. Mālpils novada

pašvaldībai bija tas godpilnais un atbildīgais

pienākums uzņemt bāriņtiesu darbiniekus

no visas Latvijas, jo 2011.gada 16.decembrī

Mālpils kultūras centrā notika Latvijas Bāriņtiesu

darbinieku asociācijas rīkotā svinīgā konference

par godu bāriņtiesu 15 darbības gadiem.

Saskaņā ar 1995.gada 6.novembrī pieņemto

likumu “Par bāriņtiesām un pagasttiesām”

Mālpils pagasta padome 1996.gada 28.februārī

pieņēma lēmumu Nr. 25/3 “Par pagasttiesu”,

ar kuru nolēma, ka ar 1996.gada 1.martu tiek

izveidota Mālpils pagasta pagasttiesa, kuras

sastāvā ir tiesas priekšsēdētājs un četri tiesas

locekļi. Gadu gaitā Mālpils pagasta pagasttiesa

tika pārdēvēta par Mālpils pagasta bāriņtiesu,

bet kopš 2009.gada 1.jūlija Mālpils novada

administratīvajā teritorijā darbojas Mālpils

novada bāriņtiesa.

2011.gadā bāriņtiesa sadarbībā ar sociālo

dienestu turpināja darbu un risināja jautājumus

par bērnu interešu aizstāvību tajās ģimenēs,

kurās nav pietiekami nodrošināta bērnu

attīstība un audzināšana. Diemžēl palielinās

to vecāku skaits, kuriem trūkst zināšanas un

prasmes bērnu audzināšanā, nav izpratnes

par problēmām, ir dažādas atkarības, visvairāk

no alkohola un nikotīna. Joprojām aktuāla

problēma ir vecāku aizbraukšana no Latvijas

un bērnu atstāšana citas personas aprūpē, kā

arī vecāku strīdi par bērnu ikdienas aizgādību

un saskarsmes tiesības izmantošanu. Bāriņtiesa

izskatīja vairākas lietas par atļaujas došanu

rīcībai ar bērna mantu.

Bāriņtiesā daudziem vecākiem tika sniegtas

juridiskas konsultācijas un palīdzība dokumentu

sagatavošanā, lai caur tiesu piedzītu

uzturlīdzekļus no bērna vecāka, kurš nepilda

šo pienākumu.

2011.gadā Mālpils novada iedzīvotāji īpaši

aktīvi izmantoja Bāriņtiesu likumā paredzētos

pakalpojumus un slēdza darījumus, izsniedza

pilnvaras, rakstīja testamentus.

DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļa

aizvadītajā gadā reģistrēja 7 zēnu un 12 meiteņu

piedzimšanu. Sastādīti 52 miršanas reģistrācijas

akti. 38 pāri teica kopīgajam dzīves ceļam “Jā”

vārdu, no kuriem 2 pāri bija izvēlējušies laulību

slēgt mācītāja klātbūtnē, bet 36 pāri izmantoja

dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus.

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

Mālpils novada pašvaldības aģentūras

“Mālpils sociālais dienests” budžets bija

Ls 167 500. Budžetu sastāda gan Mālpils

sociālās aprūpes centra uzturēšanas un

pakalpojumu nodrošināšana, gan sociālā

palīdzība, gan aprūpes mājās pakalpojuma

nodrošināšana, gan mājokļa atbalsts, gan

administratīvie izdevumi.

Mālpils sociālās aprūpes centra (SAC)

vidējais gultas dienu aizpildījums bija 32 gultas

dienas mēnesī. SAC pašu ieņēmumi bija

Ls 82 000. Izdevumi par 12 pašvaldības

iedzīvotāju uzturēšanu – Ls 16 000.

Sociālajā dienestā ir saņemti 570 iesniegumi

sociālajai palīdzībai, tai skaitā arī trūcīgas

ģimenes (personas) statusa noteikšanai.

Kaut vienu reizi pabalstu ir saņēmušas 151

ģimene. Lielākie izdevumi ir bijuši dzīvokļa

pabalstam – Ls 10322, garantētā minimālā

ienākuma līmeņa nodrošināšanas pabalstam –

Ls 7890, pabalstam ģimenēm (brīvpusdienas

un ēdināšana bērnudārzā) – Ls 7130, ārkārtas

situācijā – Ls 6930.

Aprūpe mājās ar pašvaldības finansējumu

tika nodrošināta 2 personām. Aktīvās

nodarbinātības pasākumā iesaistītie bezdarbnieki

aprūpēja 7 vientuļus vai atsevišķi

dzīvojošus pensionārus.

2011.gadā sociālais dienests sadarbībā ar

ģimenes ārstiem ir sniedzis atzinumus par valsts

apmaksātu sociālo rehabilitāciju 7 iedzīvotājiem.

Sociālās atbalsta kampaņas ietvaros 2011.

gadā ir izsniegtas 130 elektrības norēķinu kartes

trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, 1340

ES pārtikas pakas.

2011. gadā pašvaldībā strādāja 2 profesionāli

sociālie darbinieki, ir pieejami psihologa

pakalpojumi. Iesniegumu pieņemšanu no klientiem

nodrošina sociālās palīdzības organizatore.

Sociālā dienesta darbinieki atbilstoši normatīvo

aktu prasībām apmeklējuši kvalifikācijas

paaugstināšanas kursus.

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA

2011.gadā Mālpils novada pašvaldības

policija turpināja iesākto darbu sabiedriskās

kārtības un drošības nodrošināšanā Mālpils

novadā. Cieša sadarbība izveidojusies ar mācību

iestāžu darbiniekiem skolēnu tiesiskajā

audzināšanā. Pašvaldības policijas darbinieki

mācību iestādēs vairākkārt uzstājušies ar lekcijām

par sabiedrisko drošību un kārtību. Turpinās

sadarbība ar Bāriņtiesu, Sociālo dienestu un

citām Domes struktūrvienībām. Sadarbības

ietvaros veiktas ģimeņu apsekošanas, kopīgi

reidi un pārbaudes. Jāuzteic izveidojusies

labā sadarbība ar Valsts policiju un uzņēmumu

“Mustangs apsardze”. Veicot kopīgus pasākumus

atklāti vairāki noziedzīgi nodarījumi.

Par dažādiem likumpārkāpumiem aizturētas

un nogādātas Siguldas policijas iecirknī

18 personas. Pašvaldības policija pamatā

veic izskaidrošanas darbus un priecē, ka

daļa likumpārkāpēju ir apzinājušies savas

prettiesiskās darbības. Tomēr, lai gan protokolu

sastādīšana nav policijas pašmērķis, 2011.gadā

sastādīti 27 administratīvā pārkāpuma protokoli.

Pamatā protokoli tiek sastādīti par atrašanos

reibumā sabiedriskā vietā cilvēku cieņu

aizskarošā izskatā un smēķēšanas ierobežojumu

pārkāpšanu. Vēl jāmin arī pārkāpumi saistībā ar

dzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošanu.

Pašvaldības policijas darba uzlabošanas

nolūkā uzsākta videonovērošanas sistēmas

uzlabošana, kā rezultātā būs iespēja operatīvāk

reaģēt uz likumpārkāpumiem. 2011.gadā

pašvaldības policijas vajadzībām tika nopirkta

dienesta automašīna Škoda Octavia.

Jāpateicas Mālpils novada iedzīvotājiem,

kuru sniegtā informācija ir ļāvusi atklāt un

novērst ne vienu vien likumpārkāpumu, palīdzot

Pašvaldības policijai nodrošināt sabiedrisko

kārtību Mālpils novadā.

BŪVVALDE

Saņemti un izskatīti 35 būvniecības iesniegumi,

tai skaitā 4 būvju nojaukšanas iesniegumi.

Sagatavots 31 plānošanas arhitektūras

uzdevums. Akceptēti 18 tehniskie projekti.

Sagatavoti 6 akti par būvju pieņemšanu eksplua

tācijā un pieņemtas ekspluatācijā 10 ēkas

un būves. Izdotas 15 būvatļaujas, tai skaitā

Turpinājums 6. lpp.


6 Novada Do mes lĒ mu mi

2012/1

Turpinājums no 5. lpp.

2 dzīvojamās mājas un 2 biogāzes ražotnes.

Izsniegtas 4 būvju nojaukšanas atļaujas.

Izskatītas un akceptētas 4 vienkāršotas rekonstrukcijas

un renovācijas ieceres. Saskaņots

1 reklāmas objekts. Pagarinātas 6 būvatļaujas

un 1 plānošanas arhitektūras uzdevums,

1 plānošanas arhitektūras uzdevums koriģēts.

Sagatavotas un iesniegtas 11 izziņas par būvēm

un ēkām. Sagatavots viens administratīvā

pārkāpuma akts par patvaļīgu būvniecību.

Saskaņā ar MK noteikumiem, statistikas

pārvaldei sagatavotas un iesniegtas ikceturkšņa

atskaites, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem

sniegtas ikmēneša atskaites Ekonomikas

ministrijas būvniecības departamentam par

izsniegtajām būvatļaujām un ekspluatācijā

pieņemtajām būvēm. Būvvaldes speciālisti,

ceļot kvalifikāciju, piedalījās Ekonomikas Ministrijas

organizētajos un citos semināros. Regulāri

tika apsekoti būvobjekti novada teritorijā un

risināti ar būvniecību saistīti jautājumi, speciālisti

piedalījās Profesionālās vidusskolas un dienesta

viesnīcas siltināšanas būvsapulču un projekta

izpildes darbā. Sniegtas konsultācijas

iedzīvotājiem būvniecības jautājumos.

PROJEKTU

REALIZĀCIJA

No 2010.gada visiem Mālpils novada pedagogiem

ir iespēja piedalīties ESF projektā “Pedagogu

konkurētspējas veicināšana izglītības

sistēmas optimizācijas apstākļos”, piesakoties

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai

uz piecām kvalitātes pakāpēm. Kopumā pro jektā

piedalījušies 89 skolotāji (Mālpils pirmsskolas

izglītības iestāde “Māllēpīte” – 15, Mālpils

mūzikas un mākslas skola – 8, Sidgundas pamatskola

– 6, Mālpils internātpamatskola – 21,

Mālpils vidusskola – 27, Mālpils profesionālā

vidusskola – 12). Skolotāji projektā laikā uz

kvalitātes vērtēšanu var pieteikties divas reizes.

4 skolotāji pieteikušies uz 1.kvalitātes pakāpi,

48 uz 2.pakāpi, 47 uz trešo, bet uz 4.pakāpi

pretendējuši 10 pedagogi. Katras skolas un

novada kvalitātes vērtēšanas komisija izvērtēja

pedagogu izveidotās darba mapes, kas

atspoguļo viņu sasniegumus un ieguldījumu

mācību un audzināšanas darbā. Gandrīz visi

pedagogi ir ieguvuši kvalitātes pakāpes, uz

kurām pretendēja. 2012.gadā līdz aprīlim

realizēsim projekta pēdējo posmu, kurā uz

3.kvalitātes pakāpi pretendē 14 pedagogi.

N.p.

k.

Projekta nosaukums

1.

Mālpils pašvaldības kapacitātes

stiprināšana

2.

Mūžizglītības materiālais

nodrošinājums

3.

4.

5.

6.

7.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju

samazināšana un energoefektivitātes

paaugstināšana Mālpils novada

pašvaldības izglītības iestādē

Inspektora piesaiste Mālpils novada

domē

Mālpils novada teritorijas plānojuma

un attīstības programmas izstrāde

Sociālā darbinieka piesaiste Mālpils

novada pašvaldības administratīvās

kapacitātes stiprināšanai

Tūrisma kompetences – kvalifikācija

un atzīšana

Finansētājs

Kopējais projekta

budžets, LVL

Domes

līdzfinansējums

Projekta

īstenošanas

periods

ESF 13397 0,00 03. – 12.2012.

ELFLA 2000 200,00 02. – 09.2012.

KPFI

Pieteikumā plānots

329630; paredzams

450000,00

Pieteikumā

plānots

49445,00;

paredzams

140477,24

ESF 5707,00 0,00

ESF 44 486,00 0,00

ESF 12 793,00 0,00

Leonardo da

Vinci

11947,67 0,00

8. Mācības uzņēmumā Comenius 14758,88 0,00

9. 1001 veids komunikācijai Comenius 14758,88 0,00

10.

11.

Lasīšanas veicināšana lauku

novados

Mobilitāšu dalībnieku starpkultūru

sagatavošana

Comenius Regio 26671,41 0,00

Leonardo da

Vinci

2334,71 0,00

12. Izglītības iestāžu informatizācija ERAF 32931,26 4939,69

13. Atbalsts lauku pašvaldībām Grundtvig 10542,06 0,00

14. Klase dabā, daba klasē Comenius 14758,88 0,00

2011. gadā pabeigtie projekti

N.p.

k.

Projekta nosaukums

1.

2 skolēnu autobusu ar 19+1

sēdvietām iegāde

2. Siltumtrases rekonstrukcija

Sociāli dzīvojamās mājas

3. “Smiltnieki” siltumnoturības

uzlabošanas pasākumi

4.

Mālpils tirgus laukuma

labiekārtošana

Finansētājs

Kopējais

projekta budžets,

LVL

Domes

līdzfinansējums

VRAA 72191,74 7219,18

Mālpils novada

dome

57831,23 57831,23

ERAF 90 950,34 62 950,34

ELFLA 13 276,18 3 319,05

07.2010. –

12.2012.

07.2011. –

06.2013.

12.2010. –

12.2012.

01.2011. –

12.2012.

08.2011. –

07.2013.

08.2010. –

07.2012.

08.2011. –

07.2013.

08.2011. –

07.2013.

06.2011. –

04.2012.

01.2010. –

12.2012.

08.2010. –

07.2012.

08.2010. –

07.2012.

Projekta

īstenošanas

periods

06.2011. –

08.2011.

04.2011. –

12.2011.

06.2009. –

05.2011.

02.2011. –

07.2011.

Vadošais

partneris

Mālpils

novada dome

Biedrība

“Mālpils

tautskola”

Mālpils

novada dome

Mālpils

novada dome

Mālpils

novada dome

Mālpils

novada dome

Coneed eG,

Vācija

Aveiro

profesionālā

skola

Portugālē

F.Felsten-stein

skola Vācijā

Poysdorf

pašvaldība

Austrijā

Biedrība

“Mālpils

tautskola”

Mālpils

novada dome

Coneed eG,

Vācija

Mālpils

vidusskola

Vadošais

partneris

Mālpils

novada dome

Mālpils

novada dome

Mālpils

novada dome

Mālpils

novada dome

Partneri

Mālpils novada

dome, partneri

Bulgārijā,

Portugālē,

Ungārijā, Slovēnijā

Mālpils

Profesionālā

vidusskola, skolas

Itālijā, Turcijā,

Spānijā, Polijā

Mālpils novada PII

“Māllēpīte”, skolas

Spānijā, Slovākijā,

Turcijā, Rumānijā,

Itālijā

Mālpils novada

dome

Partneri Spānijā un

Itālijā

Biedrība “Mālpils

tautskola”, partneri

Portugālē, Itālijā,

Polijā

Skolas Bulgārijā,

Spānijā, Turcijā,

Slovākijā,

Portugālē

Partneri


2012/1 Novada Do mes lĒ mu mi

7

5.

6.

Kompleksi risinājumi

siltumnīcefekta gāzu emisiju

samazināšanai Mālpils

Profesionālās izglītības iestāžu

ēkās

Sadarbība profesionālās izglītības

attīstībai un ilgtspējai

KPFI

Leonardo da

Vinci

Pieteikumā

plānots

357753,27;

faktiski 420662,24

Pieteikumā

plānots 53662,99;

faktiski 215300,00

17 570.00 0,00

7. Kultūru migrācija autobiogrāfijās Grundtvig 11 947,68 0,00

8.

Tūrisma attīstība lauku

pašvaldībās

Leonardo da

Vinci

6 135,48 0,00

9. Sabiedrība ar dvēseli KNHM 7 020,00 4 212,00

10. Jauna pieredze īsajās praksēs

Leonardo da

Vinci

21 913,43 0,00

12.2010. –

12.2011.

08.2009. –

07.2011.

08.2009. –

07.2011.

03.2011. –

07.2011.

03.2011. –

10.2011.

02.2011. –

10.2011.

Mālpils

Profesionālā

vidusskola

Mālpils

profesionālā

vidusskola

Gmuender

VHS Vācija

Mālpils

novada dome

Mālpils

novada dome

Mālpils

profesionālā

vidusskola

Skolas Polijā,

Bulgārijā, Austrijā,

Portugālē, Vācijā

Mālpils novada

dome un partneri

Itālijā, Portugālē,

Rumānijā, Polijā

Partneri Spānijā un

Portugālē

Iedzīvotāju

iniciatīvas grupas

Partneri Anglijā un

Vācijā

KULTŪRA

2011. gads Mālpils kultūras centram

nozīmīgs pirmkārt ar to, ka turpina aktīvi

darboties visi 12 mākslinieciskās pašdarbības

kolektīvi. Deju kopa “Māra” nosvinēja 20

gadu jubileju. Aizvadītajā gadā 10. reizi visi

tikāmies “Mālpils Dziesmā”. Ar plašu izstādi

atzīmējām “Mākslas dienām Mālpilī – 30”. Šajā

gadā Mālpils kultūras centra plašās telpas un

iespējas izmantoja daudzi svešinieki, rīkojot

nometnes – TDA “Liesma”, “Danču klubs”,

Esperanto biedrība, deju klubi “Vecrīga” un

“Zīle”. Notika vairāki vērienīgi valsts mēroga

pasākumi – Biškopības biedrības gada

noslēguma pasākums, Bāriņtiesu jubilejas

pasākums. Tas nozīmē esam pamanīti.

Mālpils jauktais koris, diriģente Sanita

Vītuma. Koris ir piedalījies “RĪGAI 810”

pasākumu ietvaros, ņēmis dalību kultūras

centra tradicionālajos Ziemassvētku Adventa

koncertos, kā arī draudzības koncertā Sējā.

Neaizmirstama bija kora uzstāšanās uz prāmja

“Tallink” ceļojuma laikā uz Stokholmu decembra

mēnesī.

Tautas lietišķās mākslas studija “URGA”,

vadītāja Inguna Sīmansone. Studijas dalībnieki

kopā sanāk katra mēneša pirmajā sestdienā,

katru reizi apgūstot kādu interesantu un jaunu

rokdarbu vai tehniku. “URGA” ar saviem

darbiem piedalījusies vairākās izstādēs –

Ventspilī “Latviešu tautas tērpu audumi”,

Brīvdabas muzejā un Ropažos izstādē “Metāls,

Rotas, Dzintars”, Ogrē izstādē “Silti lakati un

cimdi”. Ar saviem cimdiem un zeķēm – Rīgā

Mencendorfa namā izstādē “Silti”.

Vidējās paaudzes deju kopa “Sidgunda”,

vadītāja Māra Gaile – Dišereite. Kolektīvs

ņēmis dalību Vidzemes Deju svētkos “Caur

sidraba birzi gāju” Aizkrauklē, kā arī augusta

mēnesī kopīgi ar deju kopu “Māra” piedalījās

Bergedorfas Nāciju svētkos Vācijā. Kolektīvs

katru gadu kuplina kultūras centra pasākumus –

Ziemassvētku Adventa, pavasara iedejošanas

un sezonas noslēguma koncertus.

Jauniešu deju kopa “Māra”. Kopas mākslinie

ciskā vadītāja Maija Orlova. “Māra” daudz

koncertējusi gan Latvijas novados – Lielvārdē,

Valmierā, gan ārpus valsts robežām. Kopīgi

ar deju kopu “Sidgunda” Nāciju festivālā, kas

norisinājās no 17. – 23. augustam Vācijas pilsētā

Bergedorfā. Vērienīgs bija “Māras” Māras dienas

danču koncerts. Kolektīvam ir daudz draugu, ar

kuriem kopā koncertēt. Deju kopa katru gadu

uzstājas Ziemassvētku ieskaņu koncertā.

Vidējās paaudzes deju kopa “Kniediņš”,

vadītāja Julijana Butkeviča. Kolektīvs ar

entuziasmu iesaistās visās kultūras centra

rīkotajās norisēs – Ziemassvētku rīkotajos

pasākumos. Jauks ir bijis draudzības koncerts

Ādažos un gaidītā piedalīšanās Vidzemes

Deju svētkos “Caur sidraba birzi gāju” 4. jūnijā

Aizkrauklē.

Mālpils kultūras centra amatierteātris,

režisore Liene Cimža. Amatierteātris nopietni

strādāja pie izrādes “Trīnes grēki” pēc Rūdolfa

Blaumaņa motīviem, kas savu pirmizrādi

piedzīvoja Līgo vakarā, vēlāk šo izrādi parādot

Puzes svētkos. Teātris piedalījies Pierīgas

amatierteātru svētkos “Mīlestības ķīmija”

Carnikavā, bet decembrī ar savu literāri –

muzikālo kompozīciju “Eņģeļa pieskāriens”

viesojās Suntažos.

Bērnu vokālais ansamblis, vadītāja Ināra

Daukste. Bērnu vokālais ansamblis piedalījies

daudzos kultūras centra pasākumos –

Ziemassvētku ieskaņu koncertos, bērnu un

jauniešu dziedāšanas konkursā “Mālpils

brīnums 2011”, Mātes dienas un sezonas

noslēguma pasākumā.

Vecmāmiņu klubiņš “Rezēdas”. Tikšanās

klubiņā ir optimisma un dzīvesprieka avots ap 40

vecmāmiņām. “Rezēdas” pulcējas reizi mēnesī,

lai pie tējas tases parunātos savā starpā un

arī uzzinātu ko jaunu un interesantu. Ikviena

vecmāmiņa ir mīļi gaidīta “Rezēdu” pulciņā

un var pievienoties vecmāmiņu klubiņam. Ļoti

interesantas ir klubiņa ekskursijas, piemēram,

uz Salaspils Nacionālo Botānisko dārzu.

Neaizmirstams bija brauciens uz Aglonas

Baziliku un Maizes muzeju.

Senioru vokālais ansamblis “Rezēdas”,

vadītāja Ināra Daukste. Ansamblis ir uzstājies

ne tikai savos sarīkojumos, bet arī viesojies

Mālpils Sociālajā centrā. Piedalījies ikgadējos

senioru dziedāšanas svētkos “Kopā būt”

Salaspilī un Ropažu ansambļa “Sarma” 10 gadu

jubilejas koncertā.

Sieviešu vokālais ansamblis “Sidgunda”,

vadītāja Ārija Aņēna. Ansamblis aktīvi iesaistās

kultūras centra rīkotajos pasākumos un uzstājies

arī ārpus kultūras centra – senioru amatieru

kolektīvu saietā “Kopā būt” Salaspilī, Garkalnes

ansambļa 5. gadu jubilejas koncertā Berģos,

“Jasmīnu ballē” Jaunjelgavā, Deju svētkos

Baldonē un Vislatvijas biškopju saietā Ciemupē.

Folkloras kopa “Mālis”, vadītājs Andris

Kapusts. Kopa februāra mēnesī piedalījusies

XII Starptautiskajā masku tradīciju festivālā

Viesītē un kuplinājusi Meteņa svētkus Turaidā.

Septembrī ņēmusi aktīvu dalību Katlakalna

1. Starp tautiskajā Folkloras festivālā. Lielākais

pasākums pašu mājās bija jūnijā rīkotā

Jāņu ielīgošana, jeb Jāņu tradīciju un rituālu

meistardarbnīca Pilskalnā.

Keramikas studija “MĀL-PILS”, vadītāja

Guna Petrēvica. Keramikas studija piedalījusies

vairākos nozīmīgos notikumos, piemēram,

Puzes svētkos jūlijā ar izstādi pārdošanu, kopīgi

rīkotajā izstādē ar LMS “URGA”, Laumu Krastiņu

un Modri Hapanioneku “RAKSTI KOKĀ”, kas bija

skatāma Mālpils kultūras centra izstāžu zālē no

jūnija līdz augusta mēnesim, kā arī Labdarības

loterijā Ziemassvētku tirgū 18.decembrī.

Mākslas studija, vadītāja Māra Ārente.

Studijas dalībnieki piedalījušies vairākos

nozīmīgos notikumos, piemēram, kopīgi rīkotajā

izstādē ar LMS “URGA”, Laumu Krastiņu un

Modri Hapanioneku “RAKSTI KOKĀ”, kas

bija skatāma Mālpils kultūras centra izstāžu

zālē, kā arī Ziemassvētku tirgū 18.decembrī,

rīkojot bērniem smaržīgo un gardo piparkūku

darbnīcu.

SPORTA AKTIVITĀTES

Pateicoties sporta kompleksa vadītājam,

novada sporta darba organizatoram un

mālpi liešiem – sporta entuziastiem, novadā

2011.gadā sporta dzīve norisinājās ļoti aktīvi.

Sporta kompleksa darbība 2011.gadā iesākās

ar peldētāju nometni, kas ilga no 02.01.11.–

08.01.11. Četras reizes gada laikā notika Latvijas

Tautas Sporta Asociācijas rīkotās sacensības

volejbolā. Biedrība “Mālpils sporta klubs”

aprīļa un maija mēnesī organizēja sacensības

volejbolā 4 pret 4. Sporta kompleksa viesmīlību

izmantoja arī Farmaceitu biedrība un sacentās

volejbola spēlē. No 10.06.11. – 17.06.11. notika

basketbola nometne – “Čempionu vasara

2011”. Augusta sākumā – Peldētāju nometne

no Rīgas. No 19.08.11. – 26.08.11. nometne

basketbolistiem. 21.08.11. – 27.08.11. nometne

no Jelgavas peldēšanas skolas. Novembrī

notika Pierīgas sporta spēles volejbolā un

Pierīgas novadu sporta spēles šahā.

Bez tam tika sarīkotas šādas sacensības –

Mālpils novada spēles novusā; Zoles sacensības

12 posmos; Mālpils novada spēles novusā

pāriem; Sacensības dambretē un šautriņu

mešanā; Sacensības telpu futbolā; Pierīgas

sacensības telpu futbolā; Mālpils novada

sacensības galda tenisā; Mālpils novada spēles

novusā; “Latvijas valsts meži” sacensības

volejbolā; Mālpils novada sacensības galda

tenisā dubultspēles; Orientēšanās sacensības;

Pludmales volejbola sacensības 3 posmos;

Mālpils novada sacensības strītbolā; Sacensības

volejbolā starp vidusskolām; Mālpils novada

sacensības volejbolā; Mālpils novada domes

kausa izcīņa šahā; Starptautiskais veterānu

turnīrs volejbolā.

Realizējot biedrības “Mālpils sporta klubs”

projektu “Tūrisma un atpūtas parks Mālpils

novadā” tika izbūvēta BMX trase un pludmales

volejbola laukumi.

PAŠVALDĪBAS DIALOGS

AR IEDZĪVOTĀJIEM

Mālpils novada dome rūpējas, lai ikviens

saņemtu informāciju par pašvaldības darbu.

Visas pašvaldības iestādes un struktūrvienības

ar “Mālpils Vēstis” un portāla www.malpils.lv

starpniecību regulāri informēja iedzīvotājus par

aktualitātēm. 2011.gadā informatīvais izdevums

“Mālpils Vēstis” tika izdots vienu reizi

mēnesī 1300 eksemplāros uz 16 lapaspusēm.

Kopā izdevuma veidošanai, maketēšanai un

iespiešanai novada dome atvēlēja 7156 LVL.

Informatīvo izdevumu iespējams izlasīt arī

pašvaldības mājas lapā.

Mālpils novada dome pateicas visiem

mālpiliešiem, kuri, apzinīgi un radoši darot savu

darbu, palīdzējuši attīstīties mūsu novadam.

Pateicamies par ierosinājumiem un idejām, un

arī par aizrādījumiem, jo tikai kopā mēs varam

izveidot Mālpils novadu par vietu, kur patīkami

dzīvot, strādāt un atpūsties.

Mālpils novada dome


8 Izglītība

2012/1

Ziemassvētku balle Mālpils vidusskolā

Ziemassvētki ir laiks, kad sadzirdēt nesaklausāmo, saredzēt

nemanāmo un sajust neapjaušamo. Kā jau zināms, katru gadu decembra

mēnesī arī Mālpils vidusskolā tiek rīkoti dažādi Ziemassvētku

pasākumi.

Decembra beigās Ziemassvētku ballē, ko rīkoja 11.klases skolēni

un klases audzinātāja L.Jomerte, Mālpils vidusskolas 9.–12.klašu

skolēni tikās un kopīgiem spēkiem uzbūra gaišo svētku noskaņu

sirdīs – sadzirdēja, saredzēja un sajuta. Ievērojot skolas tradīcijas,

Ziemassvētku balle neiztika arī bez katras klases un skolotāju sagatavotajiem

priekšnesumiem, kuri pasākumam piešķīra īpaši draudzīgu

un patīkamu atmosfēru. Šogad priekšnesumu tēma bija Ziemassvētku

filmas, tāpēc katrai klasei bija jāizvēlas viena filma un jāiestudē

priekšnesums, kas atstātu neaizmirstamu iespaidu uz katru zālē

esošo skatītāju. Tikāmies gan ar krievu klasikas, latviešu un ārzemju

populārāko filmu varoņiem.

Vislielāko gandarījumu visiem skolēniem sniedza tas, ka, pēc

8 gadu pārtraukuma, bija iespēja dejot dzīvās mūzikas pavadījumā

(Ziemassvētku ballē pirmo reizi). Lielu paldies vēlamies teikt Linardam

Kļaviņam un viņa muzikantiem, kuri visa vakara garumā pieskandināja

Mālpils vidusskolas telpas un mudināja jauniešus ļauties dejas soļiem.

11. klases skolniece Kristīne Krūmiņliepa

Draudzīgais aicinājums

1935. gada 28. janvārī Ministru prezidents Kārlis Ulmanis aicināja katram atcerēties sava pagasta skolu,

tās bibliotēku. K. Ulmanis, kas pats visu mūžu augstu vērtēja grāmatas, aicināja vispirmām kārtām pildīt

pagasta skolu grāmatu plauktus. Viņš pats apdāvināja ar grāmatām un mācību līdzekļiem savu pirmo skolu

un citas Latvijas skolas un viņa priekšzīmei un aicinājumam atsaucās daudzi.

Arī Mālpils vidusskola katru gadu aicina visus novada iedzīvotājus piedalīties šajā akcijā un dāvināt

skolai grāmatas. Ļoti priecāsimies par jaunām grāmatām gan lieliem, gan maziem, gan par daiļliteratūru,

gan enciklopēdijām un vārdnīcām. Mūsu bērni jau vien lasīs un mācību procesā izmantos šīs grāmatas.

Katrā uzdāvinātajā grāmatā tiek ielīmēta Draudzīgā aicinājuma emblēma ar dāvinātāja vārdu.

Paldies par atsaucību visiem, kas ir atbalstījuši šo akciju iepriekšējos gados un tiem, kas arī šogad

atsauksies šim aicinājumam!

Mālpils vidusskolas bibliotekāre

Esi drošs!

Mūsdienās internetam ir būtiska nozīme ne tikai pieaugušo, bet

arī bērnu dzīvē. Nav svarīgi, vai tev ir 5, 40 vai 75 gadi. Nav svarīgi,

vai tu izmanto internetu vienu reizi mēnesī vai katru dienu.

Šī gada 7. februārī vairāk nekā 60 valstis visā pasaulē apvienosies,

lai devīto gadu pēc kārtas atzīmētu Vispasaules Drošāka

interneta dienu. Šogad kampaņas tēma ir “Atklāsim digitālo

pasauli kopā... un droši!” Lai izglītotu bērnus, jauniešus un viņu

vecākus drošā interneta lietošanā, un turpinot veiksmīgi iesākto

tradīciju, Latvijas Interneta asociācijas Net-Safe Latvia Drošāka interneta

centrs jau trešo gadu organizē konkursu bibliotekāriem un

bibliotēku darbiniekiem “Radošais pasākums par drošību internetā

manā bibliotēkā 2012”. Šajā konkursā jau trešo gadu piedalīsies

arī Mālpils vidusskolas bibliotēka. Par drošību internetā mūsu skolā

tiek runāts visa gada garumā, bet nedēļa februārī jau trešo gadu ir

īpaša ar to, ka pasākumi notiek visās klašu grupās.

Arī šogad tiks organizēti konkursi un apmācības sākumskolas

skolēniem, 5. – 6. klašu skolēni izspēlēs virtuālajā vidē spēli “Pele,

Drošība un Internets”. Vecāko klašu skolēniem būs iespēja piedalīties

diskusijā par drošību interneta pasaulē.

Mūsu bērni tiek informēti un brīdināti par drošību, bet šoreiz

daži ieteikumi tieši vecākiem.

Svarīgi ir nodrošināt, lai datora aprīkojums ir labā darbības

stāvoklī. Tomēr bērniem un skolēniem internets galvenokārt ir

sociāla vide, kurā var satikt ne tikai draugus, bet arī svešiniekus.

Tiešsaistē jūs var sāpināt, iebiedēt vai pat ļaunprātīgi izmantot. Vislabākā

aizsardzība ir paļauties uz savu saprātīgu spriedumu. Pats

svarīgākais ir informēt bērnus par interneta izraisītajām briesmām un

mudināt viņus rīkoties uzmanīgi, kā arī apspriest visus jautājumus,

ar kādiem bērni varētu saskarties, lietojot internetu.

– Lai arī cik vecāki ikdienā būtu aizņemti, noteikti būtu regulāri

jāinteresējas par bērna aktivitātēm internetā.

– Vecākiem būtu jāierobežo bērnam interneta lietošana, nosakot

laiku, cik ilgi bērns drīkst pavadīt pie datora.

– Vecākiem būtu jānovieto dators redzamā vietā, piemēram,

dzīvojamā istabā, lai vecāki var vērot, ko bērns dara pie datora.

– Datoram būtu jāuzliek antivīrusu programma un regulāri tā

jāatjaunina, jo bērni nereti lejupielāde vīrusus, kuri var inficēt

datoru.

– Regulāri apskatīt, kādas lapas bērns ir apmeklējis, izmantojot

“History” opciju.

– Vecāki var uzlikt kontroles laiku, cik ilgi bērns var lietot internetu.

– Vecāki ik pa laikam var ievadīt sava bērna vārdu meklētājprogrammās,

lai uzzinātu, kādu informāciju par viņu var atrast

internetā un kuros portālos viņš ir reģistrējies.

Vairāk par šiem jautājumiem jūs varat uzzināt apmeklējot

mājas lapas http://www.draudzigsinternets.lv un

http://www.drossinternets.lv

Mālpils vidusskolas bibliotekāre

Anda Vecroze


2012/1

Neona gaismās, dakstiņu

šķībumā – pilsētas tuvās un tālās

Aivara Manguļa personālizstādes atklāšanā Mālpils Kultūras centra

izstāžu zālē pulcējās plašs mākslinieka cienītāju loks, draugi, radi,

studiju biedri. Izstādes iekārtotāja Māra Ārente daudzu gadu garumā

ir centusies atvest mālpiliešiem skaistas, pārsteigumiem bagātas, slavenu

un mazāk slavenu mākslinieku darbu izstādes, kas spētu arī lauku

vidē ienest kaut nedaudz no Rīgas izstāžu zāļu un galeriju spozmes un

rosības: “Aivars Mangulis ir jau trešā “bezdelīga” no Siguldas. Cilvēks,

kas mūsu mākslas telpā ienāk ar citādāku skatījumu, pateicoties savai

pieredzei dzīvojot ārzemēs. Cita dzīve, cita elpa, cits skatījums. Varbūt

tas izpaužas formu un krāsu saskaņas deformācijās, bet katrā ziņā

tas ir pilnīgi cits skatījums uz lietām sev apkārt.” Mākslinieku ar labiem

vārdiem un vēlējumiem sveica Domes deputātes – Solvita Strausa un

Leontina Amerika, Kultūras centra vadītāja Edīte Priekule, draugi, kolēģi.

Starp apsveikumu runām un gleznu baudīšanas brīvā atmosfērā

mākslinieks laipni piekrita mazai ekspresintervijai Mālpils Vēstīm.

Kurā brīdī Jūs sapratāt, ka gribat būt mākslinieks Vai zīmulis

bija mīļš, vai krāsa – Grūti pateikt. Tēvs gribēja, lai kļūstu par mūziķi,

bet, dzīvojot Dzirnavu ielas pagalmā, sapratu, ka mana kompānija

nesapratīs, ja parādīšos ar vijoli padusē. Mani vairāk saistīja, ko taisīt,

būvēt. Lietišķajos beidzu dekoratorus, kas gatavoja interjerus. Tur kopā

mācījos ar Jāni Galzonu, Ati Lūsi, Ulvi Ābiķi. Bijām tāda komanda, ar

visai agresīvu gaisotni – augstākais novērtējums bija, ja kolēģis skatē

nogāja garām un nepateica nevienu vārdu. Ja bija kāda kļūda, tad tā

bija anekdote uz nākošo pusgadu.

Kā veidojās tālāk sadarbība ar kursa biedriem – Diemžēl

Akadēmijā aizgāju uz tekstilniekiem, jo man tie interjeri un mūžīgie

noformējumi bija apnikuši. Man gribējās krāsas, pamainīt materiālu. Visi

tolaik bija pārsteigti par manu izvēli. Profesors Heimrāts man daudz ko

palīdzēja, varbūt ne tik daudz mākslā, cik cilvēciski.Tad vēlāk paveicās

ar vairākiem lieliem pasūtījumiem. Pēc kā biju izsmēlis savas alkas pēc

tekstila, un atgriezos pie interjera.

Kā sevi redzat dažādos laika posmos Kā tekstilnieku, interjeristu

Kas Jūs tagad esat – Kādreiz es īstenībā sāku ar plakātiem – vēl

lietišķo laikā, pat Jauno mākslinieku apvienībā iestājos kā plakātists.

Patreiz esmu skolotājs interjera dizaina nodaļā, pasniedzu praktiskos

darbus bijušajā Purvciema Amatu skolā, kas tagad pārdēvēta par Pārtikas

ražotāju tehnikumu.

UZZIŅAI: Aivars Mangulis dzimis 1950.gadā Valmierā. Mācījies

Rīgas 2.vidusskolā. Tam sekojis dienests Padomju armijā. No

1971.gada – strādājis kā mākslinieciskais noformētājs fabrikā “Rīgas

Filcis”. Izglītību turpinājis Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā(dekoratīvā

noformēšana) no 1972. – 1974.gadam.

No 1973. gada piedalījies LPSR un PSRS mākslas plakātu

darbu izstādēs.1975.gadā tika uzņemts LPSR Jauno mākslinieku

apvienībā – plakātistu sekcija. No 1975. – 1988.gadam strādājis kā

mākslinieks dekorators LPSR Mākslas fonda salonā. Paralēli studējis

Mākslas Akadēmijā – tekstilmākslas nodaļā, kuru absolvē 1982.gadā.

No 1983.gada līguma darbs – LPSR Mākslas kombinātā, paralēli arī

brīvie līgumi. 1986. gadā tika uzņemts LPSR Mākslas Savienībā –

tekstilmākslas sekcijā. Kopš 1991.gada – Latvijas Republikas

Mākslinieku Savienības biedrs.

Neko nezinot par Jūsu dzīves ritumu, tikai pēc gleznām vien var

saprast, ka esat redzējis citu pasauli, citas pilsētas... Es 16 gadus

nodzīvoju Vācijā, Berlīnē. Pirmos 7 gadus strādāju kā pašnodarbinātais,

bet pēc Eiro ieviešanas, visa brīvā uzņēmējdarbība sabruka. Man

palaimējās, jo uzaicināja strādāt vienā dārzu arhitektūras firmā.

Vai ir grūti aizbraukt un grūti atbraukt – Aizbraukt ir ļoti viegli,

bet atbraukt... ļoti grūti. Tas laiks ir nepielūdzami pagājis, un it kā jau

viss ir pazīstams, bet tā dzīve ir mainījusies.Un priekšstati par dzīvi arī.

Daudziem emigrantiem liekas, ka tas laika ritums skrien tikai ar viņiem,

un, ja kas, viņš tiks tur atkal atpakaļ...

Kausi dejotājiem!

Ik gadu Latvijas Sporta Deju Federācija rīko Latvijas Kausu izcīņas

posmus. Tā pat kā pagājušā gadā, mālpiliešu sniegums bija lielisks.

1.–3.vietu ieguvēji un viņu treneri tika apbalvoti svinīgajā ceremonijā,

kas notika Mazajā Ģildē, Rīgā. Deju kluba “Zīle” trenere Iveta Zīle uz

Rīgu pēc kausiem devās kopā ar Dmitriju Luceviču un Ivitu Ozoliņu –

SVEICAM 2011.gada Latvija Kausa izcīņas kopvērtējuma 1.vietas

ieguvējus Jauniešu+Pieaugušo DC Latīņamerikas grupā!

Klātienē kausus pasniedza pats LSPF prezidents Vito Feldmanis.

Savukārt neklātienē ar diplomiem tika apbalvoti 4.–6.vietu ieguvušie Kausa

izcīņas posmu dalībnieki. Mālpilietis Mārtiņš Oto Cērps un Evelīna

Lapa apbalvoti ar vairākiem diplomiem: 4.vieta – Jaunieši+Pieaugušie

DC Latīņamerikas grupā; 6.vieta – Jaunieši+Pieaugušie CB Latīņamerikas

grupā un 5.vieta Jaunieši+Pieaugušie AB Latīņamerikas grupā.

Mālpils Vēstis redaktore Daiga Frīdberga

kultūra

Kā vērtējat mākslinieku ar rietumu izglītību un mākslinieku ar

padomju izglītību – Kas attiecas uz padomju izglītību, tiem cilvēkiem

vispār nav problēmu, jo tā bija tik kapitāla un klasiska izglītība. Kā man

viens amerikāņu pasniedzējs teica – mēs esam zaudējuši skolu, bet jums

vēl viņa ir! Skolu var iznīcināt ar vienu parakstu, bet, lai viņu uzbūvētu,

vajag vismaz 15 gadus. Vajag izaudzināt vienus, tiem apgūt pieredzi un

nākt atpakaļ. Cits jautājums, ka no mākslas nevar dzīvot, bet tas ir bijis

visos laikos. Bet atrast darbu tur, un uzvarēt konkurencē, tas ir grūti,

bet iespējami.

Jūs tagad strādājat ar jauniešiem. Vai ir talanti Jo kādreiz

bija milzīga konkurence, atlase. – Talanti ir viena lieta. Jo talantīgu

cilvēku ir ļoti daudz, galvenais, ko viņi ar to tālāk iesāk.Tas, ka tagad

nav konkurences, lai kaut kur iestātos, ir liels mīnuss. Kādreiz uzskatīju

ka eksāmens nav objektīvs, uz ko man kāds akadēmijas pasniedzējs

atbildēja, ka dzīve jau arī nav objektīva. Un dzīve ievieš pati savas korekcijas.

Daudzi talanti ir pazuduši.

Ko novēlētu jaunajiem, kas atnāks uz Jūsu izstādi, kas vērtēs,

studēs, pētīs Jūsu darbus – Mana doma ir tāda, kā kādreiz klasiķis

Brilovs teica – talants ir viens procents, deviņdemit deviņi – darbs.

To arī novēlu!

Mālpils Vēstis redaktore Daiga Frīdberga

9


10 Sports

2012/1

Sporta ziņas

25.decembrī, pirmajos Ziemassvētkos,

Mālpils sporta kompleksā, notika sacensības

zolītes divcīņā. Piedalījās 11 komandas, katrā

pa 2 dalībniekiem. 1.vietu pārliecinoši izcīnīja

komanda ANO (Agris Ozoliņš, Normunds Ozoliņš),

2.vietā ierindojās komanda EE (Edgars

Slogs un Edgars Komarovs), bet 3.vietu, par

nieka 1 punktu apsteidzot komandu Dinamo

Serbija (Edgars Balodis, Dzintars Narnickis),

ieguva komanda Omulīgie (Alfons Suķis, Ivars

Mazurkēvičs).

7.janvārī, Ķekavā, Mālpils novusa komanda

(Tālivaldis Zagorskis, Alfons Suķis, Jānis Jansons,

Jānis Dišereits un Oskars Janbergs) uzsāka

dalību 2012.gada LR komandu čempionātā

novusā 2.līgā. Turnīrā piedalās 20 komandas

no visas Latvijas. Mūsējie turnīru iesāka ar 2

zaudējumiem un 1 uzvaru 3 spēlēs. Rezultātiem

līdzi var sekot Latvijas Novusa federācijas mājās

lapā http://www.novuss-lnf.lv/

8.janvārī, Lielvārdē, sākās LTSA (Latvijas

Tautas Sporta Asociācija) rīkotā Ziemas čempionāta

volejbolā otrā riņķa spēles. Mālpils

volejbola komanda aizvadīja 3 spēles. Pirmajā

spēlē Mālpils komanda ar rezultātu 1:2 piekāpās

Punctum komandai. Otrajā spēlē mūsējie

pieveica Bauskas novada komandu ar rezultātu

Jaunas komandas

un jaunas veiksmes

2011. gadā

· Mālpilī ir izveidojusies volejbola komanda,

kas piedalījās LTSA (Latvijas tautas

sporta asociācijas) volejbola čempionātā.

Pirmajā gadā pēc pirmā apļa mālpilieši

ierindojās 3.vietā, kas ir vērā ņemams

sasniegums. Svarīgs ir fakts, ka komandā

ir jaunie Mālpils puiši. Arī pašas komandas

veidošanas idejas autors ir mālpilietis –

pieredzējušākais komandas spelētājs –

Arnis Staško, kurš vasaras beigās tikai

aicināts uz pludmales volejbola turnīru

“Pludmales karalis 2011”. Tad arī, ieraugot

jaunos, progresējušos puišus, radās ideja

par komandas veidošanu.

Komanda nes Mālpils vārdu, to atbalsta SIA

“EMU”, bet trenējas Mālpils sporta klubā.

Komandā spēlē: Arnis Staško, Kristaps

Butkēvičs, Nauris Krīgers, Toms Bičkovskis,

Silvestrs Endelis, Jānis Endelis, Dmitrijs

Petrenko, Valters Brežinskis, Ģirts Lielmežs,

Mārcis Kaņepējs, Edgars Kaņepējs, Artūrs

Seņkāns, Māris Čīma.

· 4.septembrī, Siguldā, norisinājās 21.Latvijas

riteņbraucēju Vienības brauciens, kurā

ar labiem panākumiem startēja MTB EMU

2:1, bet trešajā spēlē ar rezultātu 0:2 piekāpās

Marga G komandai.

8.janvārī, Mālpils sporta kompleksā, norisinājās

Mālpils novada čempionāta novusā

3.posms, kurā piedalījās 19 dalībnieki. 1.vietu,

otro reizi pēc kārtas, ieguva Jānis Dišereits.

2.vietu izcīnīja Tālivaldis Zagorskis, bet

3.vietā ierindojās Alfons Suķis. Labākā no

dāmām – Kristīne Kaņepēja. Kopvērtējumā pēc

3 posmiem 1.vietā – Jānis Dišereits, 2.vietā –

Jānis Jansons, bet 3.vietu dala Alfons Suķis

un Tālivaldis Zagorskis. Jāatzīmē Kristīnes

Kaņepējas 7.vieta kopvērtējumā starp vīriem

(dāmu konkurencē Kristīnei 1.vieta). Detalizētus

rezultātus skatīt Mālpils mājas lapā.

15.janvārī, Mālpils sporta kompleksā, notika

Mālpils novada čempionāts zolītē 1.posms,

kurā piedalījās 25 dalībnieki. 1.vietu ieguva Tālis

Sacensību grafiks

komanda, ierindojoties 22.vietā no 120

komandām. Aivars Strauss un Armands

Sirmais “iebrauca”100 labāko finišētāju

skaitā.

Velobrauciens notika trīs distancēs: 101

kilometru Latvijas Olimpiskās komitejas

Sporta šosejas brauciens, 43,5 kilometru

SEB MTB brauciens un 36,5 kilometru

šosejas “Itera Tautas” brauciens. Starp

profesionāļiem savus spēkus 100km

distancē izmēģināja Artis Dāvidnieks un

Līcītis, 2.vietu – Grigorijs Kozļakovskis, 3.vietu

– Normunds Ozoliņš. Detalizētus rezultātus

skatīt Mālpils mājas lapā.

!!! Vēlējos pateikt īpašu PALDIES Tālivaldim

Zagorskim un Viesturam Bērziņam par

novusa turnīru organizēšanu, novusa spēles

popularizēšanu un komandas organizēšanu

LR komandu čempionātam, kas veicinās Mālpils

vārda atpazīšanu Latvijas mērogā. Īpašs

PALDIES arī Normundam Ozoliņam par zolītes

turnīru organizēšanu visa gada garumā. Ja

Mālpilī ir vēl kādi sporta entuziasti, kuri vēlas

popularizēt kādu sporta veidu, lūdzu, ar savām

idejām griezties pie manis vai sporta kompleksa

direktora Valta Mihelsona (mob.26496710).

Sporta organizators Ģirts Lielmežs,

mob.29248752

Datums Sacensības Vieta

4.februāris plkst.10.00

Pierīgas novadu sporta spēles

kāršu spēlē “Zolīte”

Mārupes sporta

kompleksā

12.februāris plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts novusā, 4.posms Mālpils sporta

19.februāris plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 2.posms komplekss

19.februāris plkst.10.00 Pierīgas novadu sporta spēles dambretē Babītes sporta

26.februāris plkst.10.00 Pierīgas novadu sporta spēles novusā komplekss

Foto – Zigismunds Zālmanis (NIKON)

Roberts Strauss. Mālpilieši ir ļoti aktīvi

visu sezonu, pieminams ir TELE2 RĪGAS

VELOMARATONS, kur Tautas distancē

(49 km) piedalījās arī EMU KOMANDA:

Andis Kronbergs, Armands Sirmais, Artis

Čonka, Jānis Puriņš, Ingus Andersons, Māris

Čīma, Roberts Strauss, Aivars Strauss,

Valts Mihelsons, Edgars Balodis, Māris

Mangulis, Aija Sirmā. Novēlam veiksmi arī

jaunajā 2012.gada sezonā!

Valts Mihelsons

Uzvar

mālpilieši

Biedrība “Lat vi jas Republikas Profe sionālās

izglītības sporta klubs “AMI” organizē

sporta spēles visu mācību gadu. AMI sporta

klubs Profesionālās izglītības sistēmā Latvijā

sporta darbu vada no 1990. gada. Sporta darba

metodiskais centrs un AMI sporta klubs kopā

ar pieredzējušiem sporta skolotājiem izstrādā

sporta mācību priekšmeta paraugprogrammu

profesionālās izglītības iestādēm. Izstrādāto

programmu katrai skolai iespējams pielāgot

savām vajadzībām atbilstoši tradīcijām, sporta

bāzei, audzēkņu vēlmēm un sagatavotībai.

AMI sporta klubs organizē sporta spēles 14

sporta veidos jauniešiem un 10 sporta veidos

jaunietēm visu mācību gadu. Sporta spēļu organizēšana

notiek pēc šādas shēmas:

• I posms – sacensības mācību iestādēs

starp grupām, kursiem;

• II posms – AMI sporta kluba reģionālās

spēles;

• III posms – Republikas čempionāti.

Mālpils Profesionālajā vidusskolā

13. decembrī tikās spēcīgākie puiši no

Jaungulbenes, Ērgļu, Cēsu, Priekuļu un

Jāņmuižas profesionālajām skolām, lai

mērītos spēkiem svaru bumbu celšanā. Jau

trešo gadu pēc kārtas Vidzemes AMI kausu svaru

bumbu celšanā komandu vērtējumā ieguva

MPV komanda. Apsveicam!!!

Rezultāti:

1. vieta Mālpils PV

2. vieta Jaungulbenes AVS

3. vieta Ērgļu AVS

4. vieta Priekuļu – Jāņmuižas PV

5. vieta Cēsu PV

Individuāli:

1. vieta Valters Binans MPV F1

1. vieta Jānis Stonis MPV F2

1. vieta Rolands Kukurāns MPV M2

Mālpils Vēstis redaktore Daiga Frīdberga


2012/1 Aktuāli

11

2011. gada oktobrī, novembrī, decembrī mirušie,

kas reģistrēti Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļā

OĻEGS IGNATJEVS,

miris 16.oktobrī 62 gadu vecumā,

TATJANA IGNATJEVA,

mirusi 16.oktobrī 57 gadu vecumā,

BIRUTA ŠMITE,

mirusi 16.oktobrī 48 gadu vecumā,

ALEKSANDRS KARKAŅICA,

miris 16.oktobrī 52 gadu vecumā,

ANNA MEZE,

mirusi 16.oktobrī 79 gadu vecumā,

ŅINA KOSTENKO,

mirusi 23.oktobrī 84 gadu vecumā,

JĀNIS HINCENBERGS,

miris 27.oktobrī 50 gadu vecumā,

VLADIMIRS ŠARKOVSKIS,

miris 9.novembrī 65 gadu vecumā,

EIŽENS JĀKOBSONS,

miris 17.novembrī 88 gadu vecumā,

VILNIS REITERIS,

miris 1.decembrī 22 gadu vecumā,

LIESMA OLGA MEIJERE,

mirusi 2.decembrī 62 gadu vecumā,

ANTRA TAURĒNA,

mirusi 20.decembrī 54 gadu vecumā,

AGRIS CELMIŅŠ,

miris 21.decembrī 68 gadu vecumā,

KAZIMIRS ANSPOKS,

miris 22.decembrī 82 gadu vecumā,

JURIS ŽOGOTS,

miris 22.decembrī 55 gadu vecumā,

IZOLDE VALDMANE,

mirusi 27.decembrī 81 gada vecumā.

Mūsu klusa līdzjūtība tuviniekiem

un katram, kuru sāpina viņu aiziešana.

Mālpils novada dome,

Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļa

2011.gada 4.novembrī Ministru kabineta

sēdē tika izskatīti priekšlikumi Sociālās

drošības tīkla stratēģijas pasākumu

turpināšanai 2012.gadā, un tika nolemts

atbalstīt šādu Sociālās drošības tīkla

stratēģijas pasākumu īstenošanas turpināšanu

veselības aprūpē 2012.gadā:

1. pacientu iemaksu un līdzmaksājuma

kompensāciju un dienas stacionāra

pakalpojumu apmaksu trūcīgām

personām;

2. zāļu iegādes izdevumu kompensēšanu

trūcīgām personām 100% apmērā;

3. mājas aprūpi pacientiem ar smagām

slimībām;

4. primārās veselības aprūpes pakalpojumu

pieejamības uzlabošanu, piesaistot

ģimenes ārsta praksei otru māsu;

Nacionālais veselības dienests informē

5. ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa

(laikā, kad nav pieejams ģimenes ārsts)

darbību;

6. stacionāro pakalpojumu koncentrēšanu

pacientiem ar garīgām slimībām,

attīstot aprūpi dienas stacionāros.

Līdz ar to atvieglojumi pacientu iemaksas

un līdzmaksājuma kompensācijā,

saņemot veselības aprūpes pakalpojumus,

no 2012.gada 1.janvāra attieksies tikai

uz trūcīgām personām, kuras par tādām

atzītas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā,

bet vairs neattieksies uz personām, kurām

nebija trūcīgās personas statuss, bet kuru

ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo

3 mēnešu laikā nepārsniedza 120Ls mēnesī

vai sastādīja 120 – 150Ls mēnesī. Šo divu

kategoriju iedzīvotājiem izsniegtās izziņas

ārstniecības iestādēs vairs nebūs jāuzrāda.

Atbilstoši šīm izmaiņām veikti grozījumi

2006.gada 19.decembra MK noteikumos

nr.1046 “Veselības aprūpes organizēšanas

un finansēšanas kārtība”.

Nacionālais veselības dienests informē,

ka, ja pacients būs stacionēts 2011.gadā

un uz stacionēšanas brīdi viņam būs

izsniegta izziņa par piederību iepriekš

minētajām grupām, bet pacientu izraksta

no stacionārās iestādes 2012.gadā, tad

Nacionālās veselības centrs veiks norēķinus

par pacientu iemaksas kompensāciju

atbilstoši normatīvos noteiktajai kārtībai,

kāda tā bija stacionēšanās brīdī.

No 2012.gada 1.janvāra netiks kompensēti

izmitināšanas izdevumi, ja pacients,

saņemot ambulatoros dienas stacionāra

pakalpojumus, pavadīs nakti ārstniecības

iestādē. Līdz ar to ārstniecības iestādes

par šo pakalpojumu varēs no pacientiem

iekasēt maksu atbilstoši saviem maksas

pakalpojumu cenrāžiem.

1. 15.12.2011 15:37

IEKĻŪSTOT PRIVĀTMĀJĀ CAUR

NEAIZSLĒGTĀM IEEJAS DURVĪM

NOZAGTA SIEVIEŠU SOMIŅA UN

VĪRIEŠU NAUDASMAKS, KUROS

ATRADĀS DAŽĀDA VEIDA DOKUMEN-

TI UN NAUDA.

SIDGUNDA. UZSĀKTS

KRIMINĀLPROCESS (KPL).

2. 17.12.2011 01:15

SABOJĀJOT DURVJU A ATSLĒGU

TIKA APZAGTA VASARAS MĀJIŅA.

MĀLPILS NOVADS, “MĀRIŅAS”.

UZSĀKTS KRIMINĀLPROCESS (KPL).

3. 20.12.2011 00:37

S. C. BŪDAMS ALKOHOLA REIBUMĀ

SAVĀ DZĪVES VIETĀ SARĪKOJA

ĢIMENES SKANDĀLU.

ZIEDOŅA IELA. IZBEIGTA LIETVEDĪBA

(NORAKST.LIETĀ).

4. 25.12.2011 23:36

NMP 173.BRIGĀDE UZ GAIĻEZERA

SLIMNĪCU NOGĀDĀJUSI E.R. AR

DIAGNOZI: SAINDĒŠANĀS AR ALKO-

HOLU UN MEDIKAMENTIEM.

VITE. ATTEIKTS UZSĀKT KP.

Policija ziņo

Mālpils novads

no 15.12.2011. līdz 15.01.2012.

5. 28.12.2011 13:19

AR PELĒKU KRĀSU APZĪMĒTI LOGI

UN SIENA. LIETAS APSTĀKĻI TIEK

NOSKAIDROTI.

NĀKOTNES IELA 5. UZSĀKTA

ADMINISTRATĪVĀ LIETVEDĪBA.

6. 01.01.2012 17:28

BRĪVI PIEKĻŪSTOT DZĪVOKLĪ NO

SOMAS TIKA IZDARĪTA ZĀDZĪBA.

JAUNĀ MĀJA 4. UZSĀKTS

KRIMINĀLPROCESS (KPL).

7. 08.01.2012 14:52

BOJĀJOT DURVJU PIEKARAMĀS

ATSLĒGAS NO SAIMNIECĪBAS ĒKĀM

IR NOZAGTI LOPU SVERAMIE SVARI,

RIPZĀĢA METĀLA STATĪVS UN CITA

VEIDA METĀLA PRIEKŠMETI. APTU-

VENAIS KOPĒJAIS SVARS 200KG.

“KASTAŅI”. UZSĀKTS

KRIMINĀLPROCESS (KPL).

8. 09.01.2012 18:24

BĒRNU SLIMNĪCĀ VIENĪBAS GATVĒ

TIKA NOGĀDĀTA M.G.

SIDGUNDA. UZSĀKTS

KRIMINĀLPROCESS (KPL).

9. 12.01.2012 20:20

I.V. BŪDAMA NEPILNGADĪGA

ATRADĀS SABIEDRISKĀ VIETĀ

ALKOHOLA REIBUMA STĀVOKLĪ.

PILS IELA 14. SASTĀDĪTS ADMIN.

PĀRK. PROTOKOLS (APK).

10. 12.01.2012 21:53

D.K. ATRADĀS MĀLPILS

INTERNĀTPAMATSKOLĀ DIREK-

TORES KABINETĀ, IESPĒJAMS,

NARKOTISKO VIELU IETEKMĒ,

NOGĀDĀTA ANPREN.

PILS IELA 14. UZSĀKTA

ADMINISTRATĪVĀ LIETVEDĪBA.

11. 12.01.2012 22:11

V.S. BŪDAMA NEPILNGADĪGA

ATRADĀS ALKOHOLISKO DZĒRIENU

IETEKMĒ SABIEDRISKĀ VIETĀ.

PILS IELA 14. SASTĀDĪTS ADMIN.

PĀRK. PROTOKOLS (APK).

12. 13.01.2012 14:24

BRĪVI PIEKĻŪSTOT NO ŠĶŪŅA TIKA

IZDARĪTA ZĀDZĪBA.

“RASIŅI”. UZSĀKTS

KRIMINĀLPROCESS (KPL).

13. 13.01.2012 16:00

IEKĻŪSTOT CAUR ŠĶŪŅA LŪKU TIKA

IZDARĪTA ZĀDZĪBA.

“LIEPKALNI-VĒŽI”. UZSĀKTS

KRIMINĀLPROCESS (KPL).


12 Aktuāli

2012/1

Neapdraudi savu dzīvību un veselību!

• Elektrība mūsu mājokļos plūst pa metāla vadiem. Tiem visiem

būtu jābūt izolētiem – pārklātiem ar elektrību nevadošu apvalku,

aizsegtiem ar plastikāta vairodziņiem (rozetes un slēdžos). Ja

tomēr tā nav, tad šādiem neizolētiem vadiem nekāda ziņā nedrīkst

pieskarties – tas apdraud dzīvību.

• Elektrisko strāvu vada arī ūdens. Ja ūdens nonāk uz elektrības

slēdža, strāva no vadiem, kas pievienoti slēdzim, var sākt plūst

uz roku. Tāpēc elektroierīces nedrīkst ieslēgt un izslēgt ar slapjām

rokām.

• Iepriekš minēto ūdens īpašību dēļ aizdegušos elektroierīci nedrīkst

dzēst ar ūdeni, ja tā pieslēgta spriegumam. Ja deg elektrības vadi,

slēdzis vai rozete, mājoklī tūliņ jāatslēdz spriegums. Ja tomēr

atslēgšana no sprieguma nav iespējama, dzēšanai jāizmanto sausa

un bieza sega vai cits biezs audums.

Daži materiāli elektrību vada labāk nekā citi. Materiālus, kas labi

vada elektrību, sauc par vadītājiem, bet tos, kuros elektrība nevar

plūst, sauc par izolatoriem. Vadītāji ir ūdens, dažādi metāli. Izolatori

ir gumija, gaiss, sauss koks.

Anabela Kreiga, Klifs Rosnijs “Zinātnes

enciklopēdija”, Zvaigzne ABC

• Daudzas elektroierīces tavās mājās nav pieslēgtas spriegumam

pastāvīgi, bet tiek pieslēgtas katru reizi pirms iedarbināšanas,

iespraužot kontaktdakšu rozete. Droši tas veicams, tikai turot

kontaktdakšas izolēto daļu. Sevišķi tas attiecas uz strāvas

izslēgšanu – nedrīkst izraut kontaktdakšu no rozetes, velkot aiz

vada – tā var sabojāt izolāciju un izkustināt rozeti. Protams, drīkst

lietot tikai tādas rozetes, kuras stingri turas sienā.

• Nereti mūsu mājās vienai rozetei pieslēgtas vairākas elektroierīces.

Tomēr ar rozetes noslogošanu jābūt piesardzīgam – pārslogoti vadi

un kontakti sakarst, var sākt degt izolācija un izcelties ugunsgrēks.

• Pazīmes, kas signalizē, ka dzīvoklī draud sākties elektrības izraisīts

ugunsgrēks, ir šādas:

– slēdža vai rozetes tuvuma vērojami dūmi,

– dzirdama dzirksteļošanai raksturīga sprakšķoša skaņa,

– jūtama degošas gumijas smaka,

– ieslēdzot vai izslēdzot elektroierīci, nospiežot apgaismošanas

slēdzi, vērojama dzirkstele.

• Elektroierīces labot ir jāmāk. Vislabāk to uzticēt apmācītam

profesionālim – elektriķim vai remonta meistaram. Dažas

vienkāršākas ierīces mēdzam labot arī paši, tomēr tas attiecas uz

samērā vienkāršām operācijām – piemēram, izdegušas spuldzes

nomaiņu griestu lampā.

Ir vairākas sadzīvē bieži lietotas elektroierīces, kuras izmantojot,

jāatceras daži īpaši lietošanas noteikumi.

Elektrība

Elektriskā tējkanna

• Ieslēdz to tikai tad, ja tajās ieliets ūdens.

• Ja esi tējkannu ieslēdzis, neatstāj to bez uzraudzības.

Sildītājs

• Nenovieto to viegli degošu priekšmetu tuvumā.

• Uz elektriska sildītāja nežāvē veļu.

• Izejot no dzīvokļa, pārliecinies, vai sildītājs ir izslēgts.

Gludeklis

• Noregulē gludekļa temperatūru atbilstoši apģērba audumam.

• Ja gludināšanas laikā iezvanās telefons, izslēdz gludekli un tikai

tad dodies pie tālruņa.

• Ja esi beidzis gludināt, izslēdz gludekli un novieto uz paliktņa.

Mikseris

• Lieto mikseri atbilstoši instrukcijai, izmantojot tikai tiem mērķiem,

kam tas paredzēts.

• Mazgā mikseri tikai tad, kad tas atslēgts no sprieguma.

Degošas plastmasas smaka

– Nekavējoties izslēdz visas elektroierīces!

– Nekāda ziņa nepieskaries neizolētiem elektrības vadiem!

– Nepieskaries elektrības slēdzim ar slapjām rokām!

– Aizdegušās elektroierīces vai vadus nemēģini dzēst ar ūdeni!

– Elektroierīci pieslēdz spriegumam, turot aiz kontaktdakšas

izolētās daļas!

– Nelieto rozetes, kuras stingri neturas sienā!

– Nepārslogo rozetes, ieslēdzot pārāk daudz elektroierīču!

Ko darīt, ja mājās pazudusi elektrība

Ja mājās pēkšņi pazūd elektrība, jānoskaidro, vai elektrības nav

tikai jūsu dzīvoklī, visā mājā vai arī tuvumā esošajās kaimiņu mājās.

• Ja strāvas padeve pārtraukta plašākā apkārtnē, tad par notikušo ir

jāpaziņo LATVENERGO Elektrisko tīklu dispečerdienestam. Tava

rajona elektrotīklu dispečerdienesta tālruņa numurs ir nodrukāts

uz norēķinu grāmatiņas vāka.

• Ja elektrība ir pazudusi visā jūsu daudzdzīvokļu ēkā, tad par

notikušo ir jāpaziņo ēkas īpašniekam (pilnvarotai personai) vai

cilvēkam, kurš atbild par ēkas elektrosaimniecību.

Vēlams, lai pie rokas vienmēr būtu kabatas lukturītis!

Izlasi un izskaidro pamatlietas

arī savam bērnam!

Raksta sagatavošanā izmantoti dati – https://eduspace.lv/

macibas/pluginfile.php/64/mod_label/intro/Elektribu.pdf

Mālpils Profesionālā vidusskola aicina

2012./2013. mācību gadā

apgūt 4 izglītības programmas

Pēc 9. klases (mācību ilgums 4 gadi)

Pēc 12. klases (mācību ilgums 1,5 gadi)

Mālpils Vēstis redaktore

Daiga Frīdberga

• Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Kvalifikācija: ēku inženiertīklu tehniķis.

Pēc mūsdienu modernākajām tehnoloģijām tiek sagatavoti darba tirgū pieprasīti ēku inženiertīklu tehniķi, kuri prot projektēt,

montēt un apkalpot ēku siltuma, ventilācijas, gāzes, ūdens un kanalizācijas sistēmas.

• Ēdināšanas pakalpojumi

Kvalifikācija: ēdināšanas pakalpojumu speciālists.

Iegūst viesu apkalpošanas, ēdienu gatavošanas un konditorejas izstrādājumu gatavošanas prasmes.

• Kokizstrādājumu izgatavošana

Kvalifikācija: mēbeļu galdnieks.

Iegūst mēbeļu projektēšanas un izgatavošanas iemaņas un prasmes.

• Interjera dizains

Kvalifikācija: interjera noformētājs.

Strādā vides noformēšanas jomā, iecer, izstrādā un spēj praktiski izveidot telpu noformējumu, var strādāt interjera noformēšanas

firmās un birojos dizaineru, mākslinieku vadībā.


2012/1 Aktuāli

13

Latvijā atnākusi gripa. Vairāk kā 50

ga dī jumu jau ir apstiprināti. Tā ir A grupas

gripa, kas veiksmīgi tiek ārstēta ar pretvīrusu

preparātu Remantadīns. Uzskatu, tam ir

jābūt katras ģimenes aptieciņā (derīguma

termiņš 5 gadi). Jo ātrāk sāk ārstēšanos, jo

labāk, bet tikai jūsu ģimenes ārsts var risināt

jautājumu par medikamentozu ārstēšanu.

Mājās būtu jābūt sava ārsta telefona numuram

un darba grafikam. Piemērotākais

laiks vakcinācijai pret gripu ir septembrisoktobris.

Gripas simptomi ir sekojošie:

– pēkšņs slimības sākums, ķermeņa

temperatūras paaugstināšanās vai

sūdzības par drebuļu sajūtu;

– galvassāpes, nespēks, sāpes

muskuļos;

– klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta

elpošana, iespējamas iesnas.

Gripa ir vīrusu infekcija, kas izplatās no

cilvēka uz cilvēku gaisa pilienu vai kontaktu

ceļā, kā arī ar dažādiem priekšmetiem.

Vislielākais inficēšanās risks ir šādos

gadījumos:

• atrodoties vienā telpā ar slimu cilvēku,

kurš šķauda vai klepo (it īpaši attālumā

līdz 1m);

• tieši kontaktējoties ar slimu cilvēku,

saskaroties ar rokām, muti utt.;

• pieskaroties dažādiem priekšmetiem,

t.sk. sabiedriskajās vietās, kurus izmanto

vai pieskarās ar nemazgātām

Gripa

rokām slims cilvēks (piemēram, atbalsta

stieņi, sēdekļu rokturi sabiedriskajā

transportā, durvju rokturi, margas,

grozu un ratiņu rokturi veikalos, ūdens

krāni, rotaļlietas bērnudārzos utml.).

Pirmās gripas inficēšanās pazīmes

parādās pēc 2–3 dienām, var būt arī

laikā no 24 stundām līdz 7 dienām. Slims

cilvēks var inficēt citas personas uzreiz pēc

simptomu parādīšanās un 5–7 dienu laikā

no saslimšanas sākuma, kad turpina izdalīt

vīrusu lielā daudzumā.

Bērni parasti izdala gripas vīrusu ilgāk

nekā pieaugušie, jo bieži bērniem stipri nosit

temperatūru ar zālēm, tādējādi novājinot

organisma pretošanās spējas.

Smagāk slimo cilvēki ar novājinātu imūnsistēmu.

Imunitāti novājina nepilnvērtīgs uzturs,

ilgstošs stress, kaitīgie ieradumi, miega

traucējumi, mazkustīgums.

Profilaktiskie pasākumi imunitātes stiprināšanai

ir sekojošie: veselīgs dzīvesveids,

pilnvērtīgs uzturs, pietiekams uzņemamā

šķidruma daudzums, regulāras ēdienreizes,

dienas režīms, sabalansēts laiks darbam un

atpūtai, pilnvērtīgs miegs, regulāras fiziskās

aktivitātes, iekšējais miers un pozitīvās

emocijas, norūdīšanās procedūras, atpūta

svaigā gaisā un dabīgie imunitātes

stiprinātāji.

Es iesaku pēc iespējas retāk apmeklēt

vietas, kur uzturas daudz cilvēku, sabiedrisko

transportu, masveida pasākumus.

Vēdiniet telpas un mitriniet iekštelpu gaisu.

Ģērbieties atbilstoši laika apstākļiem.

Rūpīgi mazgājiet rokas vairākas reizes

dienā, priekšroku dodot šķidrajām

ziepēm. Mazgājiet rokas pirms ēšanas,

zāļu lietošanas, dekoratīvās kosmētikas

uzlikšanas, rīcības ar kontaktlēcām, smēķēšanas,

ēdienu gatavošanas un pasnieg -

šanas, ka arī pēc deguna slau cī šanas un

šķaudīšanas, pēc publisko vietu ap meklēšanas

un pēc pieskaršanās naudai.

Ja rokas nav nomazgātas, izvairieties

no pieskāršanās mutei, acīm, degunam.

Iemāciet bērniem nebāzt mutē pirkstus un

priekšmetus, jo uz tiem var būt infekcijas

pārnēsātāji. Apsveicinoties ar draugiem,

paziņām, izvairieties no bučošanās, it sevišķi,

ja kādam ir saaukstēšanās pazīmes.

Kabatlakatiņu vietā izmantojiet vienreizējas

lietošanas salvetes. Nelietojiet kopīgos

traukus, glāzes, karotes utt.

Atgriežoties mājās, izskalojiet kaklu un

degunu (ar kumelīšu vai kliņģerīšu tēju vai

sālsūdeni), jo tie ir gripas ieejas vārti.

Ja parādās gripas simptomi, palieciet

mājās un konsultējieties ar ārstu. Ar gripu

saslimušajam ir nepieciešams ievērot mieru,

izvairīties no alkohola un tabakas lietošanas

un uzņemt daudz šķidruma. Esiet veseli!

Jūsu ģimenes ārste

J. Sprūde

Pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” informācija

• Jauna sociālā kampaņa

Sociālais dienests ir uzsācis II kārtas

elektrības norēķinu karšu izsniegšanu (Ls

53,70 apmērā).

Atbalsta mērķa grupas:

a) trūcīgās ģimenes ar bērniem (kuras

iepriekšējā periodā ir saņēmušas tikai

1 karti);

b) ģimenes ar bērniem invalīdiem;

c) ģimenes ar audžubērniem un

aizbildniecībā esošiem bērniem;

d) daudzbērnu ģimenes, kuras nepaspēja

pieteikties uz papildus 2400kW par

starta tarifu.

Kā iepriekš informējām, karte tiks

izsniegta ģimenei (ja tās statuss atbildīs

kaut vienam no augstāk minētajiem) arī tādā

gadījumā, ja tai nav līguma ar Latvenergo.

Informāciju var saņemt, zvanot uz

sociālo dienestu 67185874.

• Latvijas pašvaldību savienība, kas

sadarbībā ar VAS Latvenergo realizē

Elektrības norēķinu karšu izsniegšanu,

ir ļāvusi izdalīt arī atlikušās elektrības

norēķinu kartes par bezmaksas 500 kW.

Atgādināsim, ka šīs elektrības norēķinu

kartes var saņemt:

1) trūcīgas ģimenes ar bērniem, ja tāda

karte nav saņemta;

2) jebkura trūcīga ģimene (tikai vienu

karti visā periodā);

3) maznodrošinātas ģimenes:

– atsevišķi dzīvojoši pensionāri, ja

ienākumi uz vienu personu ir mazāki

par Ls 140,00 mēnesī;

– vientuļi pensionāri un personas ar

invaliditāti, ja ienākumi uz vienu personu

ir mazāki par Ls 200,00 mēnesī;

– citas ģimenes (ģimenes, kurās ir

personas darbspējas vecumā), ja

ienākumi uz vienu personu ir mazāki

par Ls 120,00 mēnesī.

Atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas

ģimenes (personas) statusam izsniedz

sociālais dienests pēc ģimenes ienākumu

izvērtēšanas.

• “Drošības spilvens” ir samazināts

Informējam, ka no 2012.gada ir atcelti

normatīvie akti, kas noteica vairākus

atvieglojumus. Vairs nav spēkā Izziņa par

Ls 120 un Izziņa par Ls150. Bezmaksas

veselības aprūpes pakalpojumus un

bezmaksas kompensējamās zāles var

saņemt tikai personas, kurām ir spēkā

esoša izziņa par atbilstību trūcīgai personai

(ģimenei). Par trūcīgu uzskatāma ģimene,

kuras ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir

mazāki par Ls 90.

• Jaunais nodarbinātības projekts

Jaunais nodarbinātības projekts ir Algotie

pagaidu sabiedriskie darbi. Šajā projektā

varēs iesaistīties tikai ilgstošie bezdarbnieki,

t.i., bezdarbnieki, kuriem bezdarbnieka statuss

ir ilgāk par 6 mēnešiem. Lai persona

varētu iesaistīties šajā pasākumā, viņam

ir jāizsaka vēlme tajā iesaistīties. To var

izdarīt arī piezvanot inspektoram. Tālruņa

numurs ir atrodams uz apmeklējuma

lapas. Šajā projektā iesaistītie saņems

100 Ls, un vēl papildus valsts maksās

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas pensiju apdrošināšanai Ls 10

apmērā par katru bezdarbnieku. Tas ir ļoti

svarīgi personām, kam pietrūkst stāžam (10

gadi lai aizietu vecuma pensijā, vai 30 gadi

lai aizietu priekšlaicīgā pensijā). Līgums

katram bezdarbniekam būs uz četriem

mēnešiem. Atkārtoti iesaistīties varēs tikai

pēc 8 mēnešiem (4 mēneši 12 mēnešu

periodā). Valsts atmaksās arī izdevumus,

kas saistīti ar obligāto veselības pārbaudi,

kā arī nodarbinātie būs apdrošināti nelaimes

gadījumam darba vietā. Vienīgais ieteikums,

neaizmirstiet laicīgi apmeklēt NVA

un nezaudēt statusu, ja nav izdevies atrast

algotu darbu.

• Informācija esošajiem un topošajiem

bezdarbniekiem

Mālpils novada dome ir noslēgusi

sadarbības līgumu ar Nodarbinātības

valsts aģentūru. NVA inspektore klientus

pieņems Mālpils novada domes telpās reizi

mēnesī – katra mēneša pirmajā otrdienā. Šis

pakalpojums iedzīvotājiem būs pieejams

no 6. marta. Vairāk informācijas nākamajā

MV numurā.

• Par bezmaksas valsts programmu

trūcīgām personām ar atkarībām

Cilvēkiem ar dažādām atkarībām

(gan alkohola, gan narkotiku) ir pieejams

sociālās rehabilitācijas programma. Tas ir

Labklājības ministrijas apmaksāts pakalpojums

no 3 līdz 12 mēnešiem. Šajā laikā

būs nodrošināta speciālistu konsultācijas,

kā arī dzīvesvieta, uzturs, apģērbs. Visu

informāciju var saņemt sociālajā dienestā.

• Par Eiropas Komisijas finansēto pārtikas

paku izsniegšanu

Mālpils sociālās aprūpes centrā ir

izveidojies liels pārtikas paku uzkrājums.

Atgādinām, ka tās var saņemt gan trūcīgas,

gan maznodrošinātas ģimenes. Taupīsim un

izmantosim iespēju, ko piedāvā ES. Visu

informāciju par pārtikas paku izsniegšanu

var saņemt pa tālruni 67925352 vai personīgi

pie Vitas Bērziņas.

P/a “Mālpils sociālais dienests” darbi

nieki labprāt sniedz informāciju par

sociāliem jautājumiem un palīdz risināt

sociālās problēmas. Tāpat sociālajā dienestā

ir pieejami bezmaksas psihologa

pakalpojumi. Nepieciešamības gadījumā

droši apmeklējiet sociālo dienestu pieņe

mamajās dienās – pirmdienās un

ceturtdienās.

Direktore

Olga Volosatova


14 Aktuāli

2012/1

Cūku fermai – JĀ vai NĒ

Nav pagājis nemaz tik ilgs laiks, kad

mālpilieši balsoja pret Norvēģu uzņēmuma

SIA “Baltic Pork” cūku fermu Sidgundas

pusē, kas plānoja audzēt ap 2 tūkstošiem

cūku. Iedzīvotāju aktivitāte būvniecības

ieceres publiskajā apspriešanā un tālākās

aktivitātes ļāva mums izsprukt no smakām.

Nu lielā zelta cūka būs atkal jāved uz centru!

Tagad mums piedāvā 12000 cūku fermu

ar biogāzes ražotni pašā Ezerkalnu purva

malā. Skaistā, mežu ieskautā vietā, 5 km

attālumā no centra.

Arī šogad, 2012.gada 17.janvārī

Māl pils novada domē pulcējās vietējie

iedzīvotāji, uzņēmēji, lauksaimnieki,

domes darbinieki, tuvāki un tālāki kaimiņi

no Siguldas, Nītaures, Lauberes uz paredzētās

darbības ietekmes uz vidi novērtējuma

sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

SIA “Mālpils-Agro” direktore Anita Laima

Lancmane iedzīvotājiem prezentēja jaunā

uzņēmuma plānus, kas gan pēc iedzīvotāju

viedokļa ir visai rožaini. Tika argumentēts,

ka tieši tādēļ, vēl pirms būvniecības projekta

uzsākšanas, esot radusies nepieciešamība

uzzināt iedzīvotāju pretenzijas un ierosinājumus.

“Mājas darbu” SIA “Mālpils-Agro”

gan bija izpildījusi – iepazinusies ar iedzīvotāju

iebildumiem no iepriekšējās cūku

fermas apspriešanas, bet arī tagad taču tie

nemainās! Pretenziju jau šajā pasākumā

bija gana – gan tuvāko kaimiņu jaunās

mājas būvniecības ieceres sabrukšana,

gan iespējamais vides kaitējums tuvējam

purvam, gan neiedomājami lielās zemju

platības nepieciešamība, kur izkliedēt

kūtsmēslus divas reizes gadā. Tika apšaubīts

ekonomiskais izdevīgums krīzes laikā

tik lielam uzņēmumam, kas grasās visus

sivēnus iepirkt. Bažas rada arī iespējamā

fermas, vai pat jau projekta tālākpārdošana

ne tik “zaļi domājošam” īpašniekam. Un

vēl, un vēl... Vietējie lauksaimnieki brīnījās

par it kā jau notikušām sarunām par zemes

izmantošanas iespējām, ekonomisti par

rentabilitāti un noieta tirgiem, netika konkrēti

atbildēts arī par solītajām 30 darba vietām

vietējiem iedzīvotājiem, bet visskaidrākais

bija komentārs – jau iepriekšējā reizē mēs

pateicām nē!

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas

sanāksmes protokols ir izlasāms

www.malpils.lv aktualitāšu sadaļā.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs

Aleksandrs Lielmežs atturējās no

komentāriem, tikai noteica, ka šīs nogabals

ir viens no retajiem, ko vispār varējuši

piedāvāt uzņēmējiem.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās

darbības iespējamo ietekmi

uz vidi var iesūtīt Vides pārraudzības

valsts birojā: Rūpniecības ielā 23, Rīgā,

LV-1045, tel. Nr.67770806, mājas lapa

http://www.vpvb.gov.lv/lv līdz 2012.gada

13.februārim.

Vides pārraudzības valsts birojs

2011.ga da 9.decembrī ir pieņēmis lēmumu

Nr.446 par ietekmes uz vidi novēr tējuma

proce dūras piemērošanu SIA “Mālpils-Agro”

cūku intensīvās audzēšanas fermas izveidei

ar biogāzes ražotni fermā veidojošos

šķidrmēslu pārstrādei Mālpils novada

nekustamajā īpašumā “Klūgas – Grūbas”

(kadastra Nr. 8074 001 0225). Lēmums

pieņemts pamatojoties uz likuma “Par ietekmes

uz vidi novērtējumu” 4.pantu un šā

likuma 1.pielikumu “Objekti, kuru ietekmes

novērtējums ir nepieciešams.”

Saņemt informāciju par paredzēto

dar bību un iepazīties ar sagatavotajiem

dokumentiem (iesniegumu ietekmes uz

vidi novērtēšanai un lēmumu Nr.446) interesenti

var:

• SIA “Mālpils agro” mājas lapā www.malpils-agro.lv;

• Mālpils novada domē, Nākotnes ielā 1, Mālpils, Mālpils nov.,

LV-2152

Pirmdienās no 8. 30 – 12. 00 un 13. 00 – 18. 00

Ceturtdienās no 8. 30 – 12. 00 un 13. 00 – 18. 00

• Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvaldē,

Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045

Pirmdienās no 8 30 – 12 30 un 13 00 – 18 00

Otrdienās 8 30 – 12 30 un 13 00 – 17 00

Trešdienās 8 30 – 12 30 un 13 00 – 17 00

Ceturtdienās 8 30 – 12 30 un 13 00 – 17 00

Piektdienās 8 30 – 12 30 un 13 00 – 16 00

• Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045

Darba dienās no 8. 30 līdz 17. 00 Mālpils Vēstis redaktore Daiga Frīdberga

Ir laiks informēt Valsts zemes dienestu

par izmaiņām īpašuma sastāvā un aktualizēt

datus atbilstoši faktiskajai situācijai dabā,

lai turpmākajos gados netiktu aprēķināts

nodoklis par dabā neesošajām būvēm.

Kadastra informācijas sistēmā reģistrētām

ēkām, tai skaitā, palīgēkām – dažādiem

šķūnīšiem, garāžām, siltumnīcām, piebūvēm

– automātiski ik gadus tiek aprēķināta

kadastrālā vērtība pēc noteiktajiem

kritērijiem – atrašanās vietas, celtniecības

gada, materiāliem un citiem parametriem

atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. Līdz

šī gada 1.oktobrim ir iespējams dzēst no

reģistra bez maksas tās palīgēkas, kas

dažādu iemeslu dēļ dabā vairs nepastāv,

bet ir reģistrētas Kadastra informācijas

sistēmā un par kurām tāpēc var tikt

Noderīgi zināt būvju īpašniekiem

aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis,

Lai pilnīgāk informētu par jau tagad pieejamo

bezmaksas pakalpojumu, papildus

informācija par šādu iespēju nodokļa maksātājiem

tiks nosūtīta kopā ar nekustamā

īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu

2012.gadam. Lai dzēstu palīgēku no Kadastra

informācijas sistēmas, īpašniekam

jāsaņem pašvaldības būvvaldes atzinums,

ka reģistrētā būve dabā nepastāv un tas

jāiesniedz Valsts zemes dienestā.

Informāciju par to, kādas būves (tai skaitā,

arī tādas palīgēkas, kas, iespējams, dabā

vairs nepastāv, jo ir nojauktas vai sabrukušas)

ir reģistrētas īpašuma sastāvā, jebkurš

interesents var saņemt bez maksas Latvijas

valsts portālā http://www.latvija.lv, izmantojot

pakalpojumu “Mani dati ka dastrā”,

portālā http://www.kadastrs.lv, kā arī

klātienē – Valsts zemes dienesta Klientu

apkalpošanas centros vai pašvaldībās.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo

pārkāpumu kodeksa 152. 6 pantu “Būvju

un telpu grupu nereģistrēšana Nekustamā

īpašuma valsts kadastra informācijas

sistēmā” par normatīvajos aktos noteikto

dokumentu neiesniegšanu būves vai telpu

grupas reģistrēšanai vai kadastra datu

aktualizēšanai Nekustamā īpašuma valsts

kadastra informācijas sistēmā – uzliek

naudas sodu fiziskajām personām no

piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem,

bet juridiskajām personām – no simt līdz

tūkstoš latiem.

Nodokļu administratore

Mārīte Nīgrande


2012/1

Aktuāli

15

Kā zvaigznes zilā naktī krīt,

tā manas dienas krīt.

Un mūžs mans – zvaigžņu mirgojums

starp vakaru un rīt.

(F. Bārda)

Mālpils

novada dome sveic

ilggadējo

pašvaldības darbinieci

Veltu Gailīti

90 gadu jubilejā!

Mīļie pagastu bibliotēku

apmeklētāji!

Latvijas Nacionālās bibliotēkas

Atbalsta biedrība izsludina

gadskārtējo konkursu

PAGASTA

BIBLIOTEKĀRS –

GAISMAS NESĒJS!

Šogad meklējam bibliotekārus,

kuri izveidojuši bibliotēku

par pagasta “gaismas pili”.

Ja Jūsu bibliotekārs:

• laipni un pacietīgi konsultē

apmeklētājus;

• organizē aktivitātes dažādu vecumu

un interešu iedzīvotājiem (kursus,

apmācības, braucienus);

• veido bibliotēku par radošuma centru

(pasākumi, izstādes, konkursi, hobiju

pulciņi);

• rūpējas par mājīgu bibliotēkas vidi,

kur labprāt pulcējas un pavada brīvo

laiku pagasta iedzīvotāji,

pastāstiet par to arī mums!

Aicinām pieteikt savu bibliotekāru

konkursam, atsūtot vēstuli

LNB Atbalsta biedrībai

Tērbatas ielā 75, Rīgā, LV-1001

vai uz e-pastu gaisma@gaisma.lv.

Priecāsimies arī par fotogrāfijām,

kas stāsta par bibliotekāra aktivitātēm!

Jūsu vēstules gaidīsim

līdz 2012. gada 23. martam.

Sveicam jaunos mālpiliešus,

kuru dzimšanas faktu vecāki reģistrēja

Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļā!

LORETA MARGA LAUKA,

dzimusi 28.septembrī,

KLĀVS ADRIANS KALNIŅŠ,

dzimis 13.novembrī,

MADARA BEMBERE,

dzimusi 9.novembrī,

SAMANTA GIRUCKA,

dzimusi 26.decembrī.

Mālpils novada dome,

Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļa

Pateicības

Mīļš paldies Solvitai Strausai, Mālpils novada

domei, b-bas “Notici sev!” biedriem par

sniegto atbalstu.

A.Gulbja vecāki

Paldies visiem radiem, kaimiņiem un draugiem,

īpaši Naurim, Marekam un Jānim,

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Viktorijai

Kalniņai par sniegto atbalstu mūsu dzīves

melnākajos brīžos tēti un vīru Juri, mūžībā

aizvadot.

Sarma un Aiga Žogotas

Paldies Guntim Lejiņam par pašaizliedzību

glābjot upes ledū ielūzušu suni.

Valentīna Živa


16 sludinĀjumi informĀcija reklĀma 2012/1

Svei cam!

Februāra ju bi lā ri

90 – Velta Gailīte

Vilma Slagūne

85 – Emīlija Vilkaste

80 – Laimdota Kozlovska

Alberts Hofmanis

75 – Lija Priede

70 – Zigurds Švalbe

Velta Regīna

Jansone

Modris Inģists

Sludinājumi

Veicu visa veida akmens apstrādes darbus gan

privātos, gan juridiskos objektos – interjers, māju

apdare, dekoratīvi dārza darbi (laukakmens, granīts),

arī kapu pieminekļi un restaurācija. Sertificēts

amata meistars – tālr.29450290

Oficiālais Holandes zemeņu stādu audzētāja

pārstāvis Latvijā, piedāvā sākt zemeņu (“frigo”

tipa) stādu rezervāciju uz pavasara sezonu.

Pieejamas 19 sertificētas un kvalitatīvas šķirnes.

Cenas no 0.10Ls/gab. Tālr. 29668906, e-pasts:

oguagentura@inbox.lv

Pārdod svaigu cūkgaļu 1.80ls/kg. Piegāde.

Tālr.27065108

Jauni un lietoti datori. Tālr. 26533575, www.lotek.lv

Līdzjūtības

Aiz Tevis dzīvība un gaisma paliek,

Un piemiņa kā saules zieds.

(J.Silazars)

Skumju brīdī esam kopā ar Andri Apsīti tēvu

Jāni Apsīti mūžībā pavadot.

Mālpils novada dome

Ņem mūsu mīlestību, lai Tev nesalst,

Ņem siltus vārdus aukstā ceļā līdz...

Dzīves vissmagākajā brīdī esam kopā ar Gintu

Žukovski un viņa ģimeni.

4.ceha kolektīvs

Balts putenis, kad sagriezās aiz loga,

Tev liktenis pieskārās pie rokas...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumjās esam

kopā ar Gintu Žukovski, sievu mūžībā aizvadot.

Mālpils novada dome

Mālpils kultūras centrs

Kultūras centra KASES darba laiki:

Otrdien

14.00 – 18.00 Trešdien 11.00 – 14.00

Ceturtdien

Piektdien

Kase atvērta 2 stundas pirms pasākuma

Tālrunis izziņām 67925836 vai 29195459

Mālpils kultūras centra pasākumi

2012. gada februārī

Līdz 24. februārim kultūras centra izstāžu zālē apskatāma Aivara Manguļa izstāde

AKRILA DARBI

04.02. plkst.10.00 TLM studijas “URGA” sanākšana

04.02. plkst. 12.00 ATIS un JĀNIS AUZĀNI ar jauno koncertprogrammu

“ROKASSPIEDIENA ATTĀLUMĀ...” Biļetes cenas 3;4 un 5Ls

08.02. plkst. 13.00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” tikšanās

09. 02. plkst. 13.00 jauna muzikāla izrāde bērniem “PINGVĪNI NĀK!!!”.

Biļetes cena 2Ls

Sveiciens Jaunajā gadā no Valmieras! SIA “Valmieras Kinostudija” turpina veiksmīgu

uzsākto bērnu izrāžu demonstrēšanu visā Latvijā. Pēc izrādes “Tāltālā meža varoņa”

seko nākamais pārsteigums mazajiem skatītājiem.

“Pingvīni nāk!!!” ir orģināls un muzikāls stāsts par to kā divi palaidnīgi pingvīni

pazaudē ko ļoti svarīgu un nozīmīgu ne tikai pingvīniem, bet arī visai pasaulei un lai

atrastu zudušo, viņiem jāiziet cauri pārbaudījumiem un jāsacenšas ar dīvaino Grāfu

Rododendru. Grāfam ir kāds īpašs palīgs, kas stipri apgrūtina pingvīnu uzdevumu.

Pa ceļam pingvīni sastop virkni dīvainu un smieklīgu personāžu, kas palīdz šķetināt

sarežģīto uzdevumu. Bet, protams, beigu beigās draudzība uzvar un mazo rakaru

nedarbs nekādu skādi pingvīniem un pasaulei nerada.

Lomās: Ieva Puķe vai Terēze Lasmane, Krišjānis Salmiņš, Mārtiņš Lūsis

vai Imants Strads, Aigars Apinis, Armands Berģis vai Madars Zvagulis. Režisors:

Imants Strads. Izrādes garums 1h 15 min. (Bez starpbrīža)

11.02. Pierīgas amatierteātru skate. Mālpils amatierteātra izrāde “Trīnes grēki” pēc

R.Blaumaņa motīviem. Režisore Liene Cimža. Sekot reklāmai!!!

18.02. Deju kopa “Sidgunda” piedalās XVIII Vidējās paaudzes deju kolektīvu konkursā

“Salaspils kauss 2012” Kandavā

25.02. Sidgundas sieviešu vokālā ansambļa dalība Vidzemes un Zemgales senioru

vokālo ansambļu sadziedāšanās svētkos “Daugav’s abas malas” Salaspilī

25.02. plkst. 17.00 Danču koncerts “Atkal ceļā...” Piedalās jauniešu deju kolektīvi

“Māra”; “Madara” un draugi

Lekciju cikla “LAIKS VAKARA SARUNAI...” 5. sarunas viesis būs Rīgas Stradiņa

universitātes profesors un izcilais ārsts Anatolijs Danilāns. Dalības maksa – 3Ls

Datums tiks precizēts. Sekojiet reklāmai!!!

Aiz tevis paliks atmiņas,

Kas mīlestībā degs...

/K.Apškrūma/

Esam kopā ar Marka Krista un Nila

Alekša ģimeni no māmiņas atvadoties.

3.a un 9.klases skolēni,

audzinātājas un vecāki

Lai tēva mīla paliek dziļi sirdī,

Par avotu, kur mūžam spēku smelt …

Skumju brīdī esam kopā ar Jāņa Apsīša

ģimeni, viņu mūžībā pavadot.

Žuravļevu ģimene

Sidgundā

Mâlpils novada domes izdevums "Mâlpils Vçstis"

Adrese: Nâkotnes iela 1, Mâlpils, Mâlpils novads, LV – 2152

Kancelejas vadîtâja: Iveta Krieviòa, mob. t. 28679146

e-pasts: iveta@malpils.lv

Redaktore: Daiga Frīdberga, mob. t. 26325661,

e-pasts: daiga.fridberga@malpils.lv

Par raksta saturu un faktu precizitâti atbild tâ autors

Makets sagatavots un iespiests SIA "N.I.M.S."

Rîgâ, Pçrnavas ielâ 47/3, tâlrunis: 67311424

More magazines by this user
Similar magazines