13.02.2015 Views

Nr.1 (128) Janvāris - Mālpils

Nr.1 (128) Janvāris - Mālpils

Nr.1 (128) Janvāris - Mālpils

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Novada domes informatīvais izdevums Bezmaksas 2012/1(<strong>128</strong>)<br />

No sirds uz sirdi<br />

Par paveikto 2011. gadā<br />

Draudzīgais aicinājums<br />

Zvaigznes diena<br />

Cūku fermai – JĀ vai NĒ<br />

Foto: Jānis Kurts


2 ziņas<br />

2012/1<br />

Izskanējis Pēdējais zvans Mālpils<br />

Profesionālās vidusskolas 4. kursu audzēkņiem.<br />

Pirms kvalifikācijas eksāmenu<br />

praktiskās daļas kārtošanas 53 audzēkņi<br />

devušies kvalifikācijas praksē. Vairāki<br />

no viņiem izvēlējušies strādāt Mālpils<br />

novada uzņēmumos. Krists Krieviņš un<br />

Toms Karlsons praksi iziet uzņēmumā<br />

SIA “Kvist”, Valdis Lūkins – SIA “Pūkainītis”,<br />

bet Santa Krastiņa uzņēmumā “Dona-M”.<br />

Šie uzņēmumi labprāt audzēkņus uzņem<br />

gan mācību, gan kvalifikācijas praksēs.<br />

Tāpēc lielu paldies gribam teikt prakšu<br />

Uzņēmēju un skolas sadarbība<br />

vadītājiem uzņēmumos Gintam Žukovskim,<br />

Gatim Zemītim, Egijai Jansonei un Raivim<br />

Zvīgznem, kuri palīdz apgūt audzēkņiem<br />

nepieciešamās praktiskās iemaņas.<br />

Tāpat vienmēr atsaucīgi ir tuvākajos<br />

novados esošie uzņēmumi SIA “Vita<br />

Mārkets”, SIA “SPA viesnīca Ezeri”, SIA ”Troll<br />

Sigulda”, “Kokpārstrāde 98”, SIA “Valmieras<br />

ūdens”, SIA ”Saltavots”, A/S “Komforts”. Arī<br />

pēc diploma saņemšanas audzēkņi izvēlas<br />

strādāt šajos uzņēmumos.<br />

Aicinām novada uzņēmējus uz turpmāko<br />

sadarbību, lai kopīgiem spēkiem attīstītu<br />

uzņēmējdarbību, kur strādātu labi sagatavoti<br />

speciālisti, kas veicinātu Mālpils novada<br />

sociālās un ekonomiskās vides uzlabošanu.<br />

2012./2013. m.g. skola uzņems<br />

audzēk ņus visās izglītības programmās,<br />

tāpēc aicinām apmeklēt Atvērto durvju<br />

dienas no 12. līdz 16.martam un klātienē<br />

iepazīties ar skolas telpām un mācību<br />

laboratorijām, tikties ar administrācijas<br />

pārstāvjiem un skolotājiem, kā arī<br />

saņemt atbildes uz Jūs interesējošiem<br />

jautājumiem.<br />

A. Čīma<br />

F4 kurss M4 kurss V4 kurss<br />

Šai dienai mūsu vidū ir dažādas nokrāsas.<br />

Kādam tā ir diena, kad jānoņem Ziemassvētku<br />

rotājumi, jāaizvāc eglītes, kādam<br />

tā ir zīme, ka beidzies Ziemassvētku laiks,<br />

vēl kādam citam – Triju ķēniņu diena, kas,<br />

“kristiešiem vienmēr bijusi ļoti nozīmīgi, jo<br />

tajā mēs svinam Dieva tikšanos ar cilvēku,<br />

dienu, kad satiekas Dieva bezgalīgā mīlestība,<br />

labums un cilvēks, kas vienmēr meklē<br />

gaismu un pestīšanu.”<br />

Šoreiz biedrības “Notici sev!” biedri<br />

kopā ar “Luterāņu stundas” pārstāvi, Mālpils<br />

ev.-lut. baznīcas mācītāju E. Rumjancevu un<br />

svētdienas skolas skolotājiem, bērniem un<br />

pieaugušajiem kavējāmies Ziemassvētku<br />

noskaņās un pārdomās par to.<br />

Mums bija iespēja noskatīties “Luterāņu<br />

stundas” piedāvāto videofilmu “Mīlestība atnāk<br />

pamazām”, kur “Kādas jaunas sievietes<br />

sapnis sākt jaunu dzīvi Amerikas plašumos<br />

kļūst par pārbaudījumu viņas jaunatklājējas<br />

garam, iekšējam spēkam, nemirstošai<br />

ticībai un drosmei. Negaidītas traģēdijas<br />

rezultātā Marta kļūst par atraitni.. tuvojas<br />

ziema un atpakaļceļš uz mājām ir slēgts –<br />

Marta pieņem pagaidu aprēķina laulību<br />

Zvaigznes diena<br />

piedāvājumu un kļūst par sievu kādam<br />

atraitnim un skolotāju viņa meitai. Trīs cilvēki,<br />

katrs no viņiem sēro par zaudēto mīļo cilvēku<br />

un meklē mierinājumu viens pie otra...<br />

Dieva mīlestība nenozīmē, ka Viņš<br />

vienmēr pasargā mūs no grūtībām, bet gan<br />

to, ka Viņš ir solījis būt mums blakus.”<br />

Kopā dziedājām Ziemassvētku dziesmas,<br />

skatījāmies Svētdienas skolas bērnu<br />

un pieaugušo ludziņu “Ziemassvētku<br />

brīnums”. Mums tika dota iespēja kavēties<br />

Ziemassvētku izjūtās un vērot, kā Dievs<br />

ienāk kādas ģimenes sirdīs. Prieks bija<br />

vērot, ka kopā ar bērniem ludziņā piedalās<br />

viņu vecāki, svētdienas skolas skolotāji un<br />

kristieši, kas vēlējās Ziemassvētku prieka<br />

vēsti nest līdzcilvēkiem.<br />

Vēl brīdi pakavējāmies vēlējumos<br />

Jaunajam gadam, tad varējām šķirties ar<br />

pārdomām par redzēto un to, kāda vieta<br />

mūsu katrā sirdī ir Dievam.<br />

Ja Tev arī ir vēlēšanās noskatīties šo<br />

filmu: zvani b-bas “Notici sev!” valdei vai<br />

atnāc uz Novada domes 214. kab.<br />

B-bas “Notici sev!” valde<br />

Ziemassvētku laiks mums saistās ar<br />

prieku, piparkūku smaržu un cilvēku draudzīgu<br />

un sirsnīgu attieksmi vienam pret otru.<br />

Arī šogad Mālpils internātpamatskolā katra<br />

klase cepa piparkūkas un iesmaržināja skolu<br />

svētkiem. Dalīts prieks ir dubults prieks,<br />

tāpēc nolēmām dalīties priekā ar opīšiem no<br />

Mālpils sociālās aprūpes centra. Katra klase<br />

No sirds uz sirdi<br />

sagatavoja smaržīgu sveicieniņu, mazie<br />

ziķeri no sākumskolas klasēm – ludziņu par<br />

Piparkūku Sirdi.<br />

Gluži kā gada skaistākā Piparkūka<br />

bridām cauri kupenām pie opīšiem. Bijām<br />

pagatavojuši katram arī enģelīti, lai nav<br />

skumji garajos ziemas vakaros. Opīši un<br />

māsiņas mūs uzņēma mīļi un ar interesi.<br />

Aicināja atkal atnākt, kad būsim iemācījušies<br />

jaunas dejas un dziesmas.<br />

Mēs vēlam visiem Mālpils sociālās<br />

aprūpes centra iemītniekiem un darbiniekiem<br />

labu veselību un ņipru garu! Līdz<br />

nākošajai tikšanās reizei!<br />

Dace Brūna


2012/1 Novada Do mes lĒ mu mi<br />

3<br />

MĀLPILS NOVADA DOMES 28.12.2011. SĒDE <strong>Nr.1</strong>4<br />

Izskatīja 14 jautājumus:<br />

1. Par pašvaldības zemes iznomāšanu<br />

koģenerācijas stacijas būvniecībai.<br />

2. Par telpu nomu Ķiršu ielā 2, Mālpilī,<br />

Mālpils novadā.<br />

3. Par nomas līguma termiņa pagarināšanu<br />

SIA “Žozefīna”.<br />

4. Par atbrīvošanu no nomas maksas.<br />

5. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.<br />

6. Par zemes ierīcības projekta<br />

apstiprināšanu.<br />

7. Par Mālpils novada domes 2011.gada<br />

26.janvāra sēdes <strong>Nr.1</strong> lēmuma <strong>Nr.1</strong>/1 13.,<br />

14. un 15. punktu precizēšanu.<br />

8. Par adreses piešķiršanu.<br />

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu<br />

piešķiršanu.<br />

10. Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo<br />

derīgo izrakteņu ieguvei.<br />

11. Par administratīvās komisijas sastāva<br />

izmaiņām.<br />

12. Par saistošo noteikumu <strong>Nr.1</strong>6 “Par<br />

pašvaldības galvojumu studiju kredīta<br />

un studējošā kredīta saņemšanai”<br />

apstiprināšanu.<br />

13. Par aizdevumu valūtas un procentu<br />

likmes izmaiņām.<br />

14. Par saistošo noteikumu <strong>Nr.1</strong>5 “Grozījumi<br />

saistošajos noteikumos <strong>Nr.1</strong> “Par Mālpils<br />

novada domes budžetu 2011.gadam””<br />

apstiprināšanu.<br />

• Izskatot jautājumu Par pašvaldības<br />

zemes iznomāšanu koģenerācijas<br />

stacijas būvniecībai, nolēma apstiprināt<br />

noteikumus Nr.8 “Par pašvaldības zemes<br />

nomas tiesību izsoli”. Iepirkumu komisijai<br />

organizēt izsoli, atbilstoši apstiprinātajiem<br />

noteikumiem.<br />

• Turpmākai aptiekas darbības nodroši nāšanai<br />

iznomāt uz 10 gadiem SIA “Murjānis”,<br />

pašvaldības telpas ar kopējo platību 72m 2 ,<br />

kas atrodas Ķiršu ielā 2, Mālpilī, Mālpils<br />

novadā.<br />

• Pagarināt SIA “Žozefīna” telpu nomas<br />

līgumu uz 5 (pieciem) gadiem.<br />

• Izsniegt SIA “Saulkalne S’ bieži sastopamo<br />

derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.<br />

4 derīgo izrakteņu atradnē “Grantnieki”<br />

Mālpils novads. Saskaņot smilts atradnes<br />

“Grantnieki” rekultivācijas veidu – par<br />

ūdenskrātuvi.<br />

• Apstiprināt saistošos noteikumus <strong>Nr.1</strong>6<br />

“Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta<br />

un studējošā kredīta saņemšanai”.<br />

Pilnu novada domes sēdes lēmumu<br />

atklāstu skatīt mājas lapā www.malpils.lv<br />

sadaļā Novada domes dokumenti.<br />

Kancelejas vadītāja<br />

Iveta Krieviņa<br />

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS<br />

2012.gada FEBRUĀRA mēnesim<br />

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs<br />

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 22. februārī pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA<br />

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 23. februārī pl. 16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA<br />

Finanšu komitejas sēde 23. februārī pl. 17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS<br />

DOMES SĒDE 29. februārī pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS<br />

Privatizācijas komisijas sēde 27. februārī pl. 18.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS<br />

Administratīvās komisijas sēde<br />

8. februārī, 22. februārī<br />

INETA BROKA<br />

Mazajā sēžu zālē<br />

pl. 14.00<br />

Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās pl. 17.00 229. kab. AGRIS BUKOVSKIS<br />

Informācija par 2011. gada decembrī saņemtajiem būvniecības iesniegumiem –<br />

uzskaites kartēm un Mālpils novada būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem<br />

Iesnieguma<br />

datums<br />

Iesniedzējs Objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums<br />

02.12.2011. Nataļja Kuzjomina<br />

Sakaru kabelis (kabeļa ieguldīšana zemē no gaisvada<br />

līnijas) Mālpils novada nekustamajā īpašumā “Jaunbūņas”<br />

Atbalstīt būvniecības ieceri un izsniegt<br />

plānošanas un arhitektūras uzdevumu<br />

Mālpils novada domes budžeta ieņēmumi<br />

2011. gadā bija mazāki kā 2010. gadā. Tas<br />

uzlika lielu atbildību, kā sabalansēt izdevumus<br />

ar ieņēmumiem un nodrošināt pašvaldības<br />

funkciju izpildi. Tika veikti pasākumi, lai<br />

stabi lizētu naudas plūsmu, t.i. pārkreditēti<br />

aizdevumi uz zemākām aizdevuma procentu<br />

likmēm un atlikta divu aizdevuma pamatsummas<br />

atmaksa. Ieguvums apmēram 150000 LVL.<br />

Rīkojumā par budžeta sastādīšanu, budžeta<br />

izpildītājiem tika dots uzdevums samazināt<br />

kopējos iestādes un struktūrvienību izdevumus,<br />

piemērojot individuālu pieeju katrai iestādei un<br />

struktūrvienībai. Līdz ar to vadītāji vēl rūpīgāk<br />

izvērtēja visus izdevumus. Tomēr, neskatoties<br />

uz samazināto budžetu, pašvaldība 2011.gadā<br />

turpinājusi ieguldīt finanses, lai sakārtotu<br />

infrastruktūru.<br />

Novada domes deputāti 2011.gadā ir sanākuši<br />

uz 14 domes sēdēm un kopā izskatījuši<br />

282 jautājumus.<br />

2011.gadā esam uzņēmuši daudzas augstas<br />

amatpersonas – 17.martā uzņēmām Valsts<br />

prezidentu Valdi Zatleru ar kundzi, 21.aprīlī –<br />

Izglītības un zinātnes ministru Rolandu Broku,<br />

savukārt 1.septembrī Mālpils Profesionālajā<br />

Par paveikto 2011. gadā<br />

vidusskolā viesojās Ministru prezidents Valdis<br />

Dombrovskis.<br />

IZGLĪTĪBA<br />

Mālpils novada PII “Māllēpīte” apmeklē 190<br />

bērni vecumā no 1,5 – 7 gadiem. Bērni ir sadalīti<br />

deviņās grupās: trīs – obligātās sagatavošanas<br />

skolai no piecu gadu vecuma, divas – bērniem<br />

no 1,5 – 3 gadu vecumam, četras – jaunākā un<br />

vidējā vecuma bērniem. Par bērnu audzināšanu,<br />

izglītošanu atbild 19 pedagogi un viņiem palīdz<br />

14 pārējie darbinieki. 3 darbinieki ir apbalvoti ar<br />

1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi.<br />

2011.gads bija veltīts bērnu sociālo prasmju<br />

apgūšanas nodrošināšanai un jaunu<br />

zināšanu – integrēto rotaļnodarbību organizēšana<br />

– iegūšanai, atbilstoši pirmsskolas<br />

vadlīnijām. Pedagogi savas zināšanas un<br />

pedagoģisko meistarību pilnveidoja dažādos<br />

kursos, semināros, pieredzes skolās, kā arī<br />

aktīvi piedalījās ESF projektā “Pedagogu konkurētspējas<br />

veicināšana izglītības sistēmas<br />

optimizācijas apstākļos” 4. un 5.posmā. Tā<br />

rezul tātā, 2011.gadā 2.kvalitātes pakāpi ieguva<br />

7 pedagogi, 3.kvalitātes pakāpi ieguva 5 pedagogi,<br />

4. kvalitātes pakāpi ieguva 2 pedagogi.<br />

Vairāk kā 42 gadu darbības laikā, “Māllēpīte”<br />

kolektīvs ir uzkrājis lielu pieredzi pedagoģiskajā<br />

darbā un dažādu pasākumu organizēšanā,<br />

kurā labprāt dalāmies ar kolēģiem no citām<br />

iestādēm. Atzinīgi tika novērtētas atklāto<br />

nodarbību dienas, vecāku diena, Pierīgas<br />

pirmsskolas iestāžu svešvalodas skolotāju<br />

metodiskais seminārs, veselības nedēļa – zobu<br />

fejas ciemošanās, 5/6 gadīgo bērnu ekskursija<br />

uz skolu, kurā bērni kopā ar pirmklasniekiem<br />

sportoja sporta kompleksā.<br />

Mūsu bērniem ir iespēja pēcpusdienās<br />

darboties dažādos pulciņos: tautiskās dejas,<br />

deju aerobika, angļu valoda. Mazie<br />

pašdarbnieki aktīvi piedalās dažādos novada,<br />

kā arī tālākos, pasākumos. Mazo pašdarbnieku<br />

priekšnesumus varēja vērot deju kolektīva<br />

“Māra” 20 gadu jubilejas koncertā, 18.novembra<br />

pasākumā un Adventes koncertos Mālpils<br />

kultūras centrā.<br />

Jau astoto gadu “Māllēpīte” aktīvi piedalās<br />

starptautisko Comenius skolu partnerības<br />

projektu realizēšanā. Ir veiksmīgi beigušies divi<br />

projekti – “Eiropas pļavas” un “Mācies dzīvei”,<br />

kuros vizītēs dalībvalstīs ir pabijuši 17 darbinieki.<br />

Turpinājums 4. lpp.


4 Novada Do mes lĒ mu mi<br />

2012/1<br />

Turpinājums no 3. lpp.<br />

Projektu ietvaros mūsu darbinieki ir guvuši labu<br />

pieredzi darbā ar bērniem, saskarsmē ar citiem<br />

pedagogiem un uzlabojuši savas svešvalodu<br />

zināšanas, kas dod motivāciju turpināt valodu<br />

apguvi. Ir iepazinuši citu valstu kultūru,<br />

izglītības sistēmu, sadzīvi. Iegūto pieredzi<br />

pedagogi veiksmīgi izmanto savā darbā. Rudenī<br />

tika uzsākta jau trešā Comenius projekta “1001<br />

veids komunikācijai” realizēšana.<br />

Grupu pedagogiem ir laba sadarbība ar<br />

bērnu vecākiem, kā rezultātā, 2011.gadā 3. un<br />

11.gr. ar vecāku atbalstu, mazo projektu ietvaros,<br />

izgatavoja bērnu mēbeles un labiekārtoja<br />

rotaļu laukumu.<br />

Līdztekus pedagoģiskajam darbam, tiek<br />

veikts arī saimnieciskais darbs, lai nodrošinātu<br />

bērniem drošu un sakārtotu vidi. 2011.gadā<br />

lielu vērību veltījām bērnu pastaigām un rotaļām<br />

svaigā gaisā, iespēju robežās uzsākām rotaļu<br />

laukumu sakārtošanu: iegādājāmies 6 jaunas<br />

smilšu kastes ar pārsegiem, atlikušajām<br />

nomainījām koka konstrukcijas, kā arī nomainījām<br />

smiltis. Atsevišķās grupās, kā 11., 9.,<br />

10., 3.gr. tika veikti dažāda veida remontdarbi.<br />

Ir ieklāts jauns grīdas segums gaitenī (152 m 2 ).<br />

2. un 9.gr. bērni priecājas par jaunajām gultiņām<br />

un matračiem (45 kompl.). Pēc ilgāka laika,<br />

samazinoties apkures rēķiniem pēc iestādes<br />

siltināšanas, varējām atļauties nopirkt par<br />

budžeta līdzekļiem rotaļlietas bērniem (1700.00<br />

Ls apmērā).<br />

2011.gads Sidgundas pamatskolā ir<br />

bijis darbīgs, piesātināts, daudzveidīgiem<br />

notikumiem bagāts. Skolēni piedalījušies gan<br />

Pierīgas novadu, gan valsts mēroga mācību<br />

priekšmetu olimpiādēs, muzikālajā konkursā<br />

“Balsis”, sporta un tūrisma sacensībās. Mācību<br />

priekšmetu olimpiādēs iegūtas godalgotas<br />

vietas: viena 1.vieta, piecas 2.vietas, viena<br />

3.vieta, trīs atzinības, trīs skolēni piedalījušies<br />

valsts mēroga olimpiādēs. Sporta sacensībās<br />

individuālajā vērtējumā iegūtas trīs 1.vietas,<br />

viena 2.vieta, divas 3.vietas, 3.vieta iegūta<br />

komandu vērtējumā. Tūrisma sacensībās iegūta<br />

1.vieta komandu vērtējumā.<br />

Skolēni, paralēli mācību darbam,<br />

darbojušies interešu izglītības pulciņos –<br />

sporta pulciņā, tūrisma pulciņā, deju kolektīvā,<br />

ansamblī, teātra pulciņā, vizuālās mākslas<br />

pulciņā. Interešu izglītībā apgūtās prasmes<br />

skolēni parādījuši piedaloties gan skolas,<br />

gan Mālpils kultūras centra, gan Pierīgas novadu<br />

rīkotajos pasākumos, skatēs, zīmējumu<br />

konkursos, sporta un tūrisma sacensībās.<br />

Teātra pulciņa, ansambļa un deju kolektīva<br />

dalībnieki snieguši labdarības koncertu<br />

pansionātā “Gauja”, viesojušies Suntažu<br />

internātpamatskolā.<br />

Skolā organizēti daudzveidīgi, audzinoši,<br />

attīstoši un izglītojoši ārpusskolas pasākumi –<br />

organizētas tikšanās ar Gaujas Nacionālā parka<br />

pārstāvjiem, dzīvnieku patversmes “Ulubele”<br />

darbiniekiem, Ceļu skolas instruktoriem, NBS<br />

kaprāli, VUGD glābēju komandu, Mālpils<br />

draudzes mācītāju. Skolā tika organizēta jauno<br />

velosipēdistu apmācība, kā rezultātā skolēni<br />

ieguva velosipēdistu tiesības.<br />

Skola piedalījusies un turpina dalību LAD<br />

projektos “Skolas auglis” un “Skolas piens”.<br />

2011.gada nogalē veikti remontdarbi<br />

atsevišķās skolas telpās – nomainīts griestu<br />

segums četrās klašu telpās, veikts griestu un<br />

sienu remonts 2.stāva mazajā zālē.<br />

2011.gads Mālpils vidusskolā aizsākās<br />

ūdens zīmē, jo pieņemot darbā jauno<br />

peldēšanas skolotāju Dagniju Vībāni, visiem<br />

skolēniem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt<br />

peldēšanas nodarbības. Ar lielu aizrautību<br />

un azartu nodarbības apmeklē sākumskolas<br />

skolēni, diemžēl vecāko klašu skolēni ne<br />

vienmēr izmanto viņiem dotās iespējas.<br />

2010./2011. mācību gadu beidzām ar<br />

ievērojamiem sasniegumiem mācību darbā. 23<br />

skolēni piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs<br />

un ieguva godalgotas vietas. Gandrīz visos<br />

valsts pārbaudes darbos sasniegumi ir augstāki<br />

nekā Pierīgas novadu vidējais vērtējums.<br />

Vasarā ar vecāku atbalstu veicām klašu<br />

kosmētiskos remontus. Paplašinot bibliotēkas<br />

telpas, tika izveidots informācijas centrs, kuru<br />

nākotnē plānots aprīkot ar datortehnoloģijām.<br />

Bioloģija un ģeogrāfija šogad tiek mācīta vienā<br />

kabinetā. Kabinets tika aprīkots ar datu kameru,<br />

kas nodrošina labāku vizuālo materiālu uztveri.<br />

Jauno mācību gadu sākām daudz mazākā<br />

pulkā – tikai 345 skolēni, tomēr mums pievienojās<br />

jaunas skolotājas: bioloģijas skolotāja Agija<br />

Krūka un programmas “Iespējamā misija”<br />

latviešu valodas skolotāja Una Alksne.<br />

No šī mācību gada skolā var mācīties bērni<br />

ar speciālajām vajadzībām, jo esam licencējuši<br />

divas jaunas izglītības programmas: speciālā<br />

pamatizglītības programma izglītojamiem<br />

ar garīgās attīstības traucējumiem (kods –<br />

21015811) un speciālā pamatizglītības programma<br />

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem<br />

(kods – 21015611). Šiem bērniem tiek<br />

nodrošināts atbalsta personāls.<br />

Lai skola kļūtu atvērtāka sabiedrībai, esam<br />

ieviesuši jaunu tradīciju – Vecāku dienas.<br />

Katru mēnesi vienu dienu vecākiem un citiem<br />

interesentiem ir iespēja apmeklēt atklātās<br />

stundas un tikties ar skolas darbiniekiem.<br />

Tā ir iespēja jebkuram paskatīties kā mēs<br />

organizējam mācību un audzināšanas procesu.<br />

Arī šogad skolas dzīves organizēšanā<br />

mērķtiecīgi darbojas Skolēnu Parlaments Jāņa<br />

Vilciņa vadībā. Viņi savu darbību ir paplašinājuši<br />

starpnovadu līmenī, sadarbojoties ar Stalbes,<br />

Mazsalacas un Nītaures vidusskolām<br />

Pateicoties pedagogu, skolēnu un viņu<br />

vecāku aktīvai darbībai dažādās ar vidi un dabu<br />

saistītās aktivitātēs, rudenī skola atkārtoti ieguva<br />

tiesības pacelt Zaļo karogu. Pagājušajā mācību<br />

gadā pētījām tēmu “Mežs”, bet šogad izzināsim<br />

tēmu “Enerģija”. Lai veicinātu skolēnu veselīgu<br />

dzīvesveidu, šajā mācību gadā piedalījāmies<br />

programmās “Skolas auglis” un “Skolas piens”.<br />

No 1.decembra skolā sāka strādāt direkto<br />

res vietniece informātikas jautājumos Līga<br />

Vuškāne, tāpēc 2011.gada noslēgumā ieejam<br />

informācijas tehnoloģiju zīmē. Esam izveidojuši<br />

savu interneta mājas lapu ar adresi<br />

www.malpilsvsk.lv, kura pakāpeniski tiek papildināta<br />

ar svarīgāko informāciju. 2012.gadā<br />

aicinām skolēnus un vecākus vēl aktīvāk<br />

iesaistīties skolas darba pilnveidošanā.<br />

Mālpils internātpamatskola īsteno šādas<br />

izglītības programmas:<br />

1) Pamatizglītības programmu;<br />

2) Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem<br />

ar mācīšanās traucējumiem;<br />

3) Profesionālā pamatizglītība “Ēdināšanas<br />

pakalpojumi”.<br />

Ārpus stundām tiek īstenotas 4 interešu<br />

izglītības programmas, tās ietvaros darbojas<br />

sekojoši interešu izglītības pulciņi:<br />

1) Kultūrizglītības programma: tautiskās dejas,<br />

folklora; vizuālā māksla, vizuāli lietišķā māksla<br />

2) Sporta izglītības programma: sporta spēles,<br />

basketbols<br />

3) Vides izglītības programma: vides izglītība.<br />

4) Jaunatnes darba programma: datoru pulciņš.<br />

2011./2012.mācību gada 1.septembrī<br />

sko lēnu skaits ir 126. No maznodrošinātām<br />

ģimenēm ir 98 % bērnu t.sk.10 % ir bāreņi un<br />

bez vecāku gādības palikuši bērni. No Mālpils<br />

novada mācās 6 skolēni jeb 5% no kopējā<br />

skolēnu skaita. Katru nedēļu ar autotransportu<br />

divos reisos pirmdienās un piektdienās skolēni<br />

tiek atvesti uz skolu un aizvesti uz Rīgu un<br />

Siguldu.<br />

Skolā valda labvēlīga gaisotne, sadarbību<br />

veicinošas izglītojamo un darbinieku<br />

savstarpējas attiecības. Skolas telpas<br />

estētiski noformētas un drošas. Ļoti labs<br />

skolas nodrošinājums ar tehniskajiem mācību<br />

līdzekļiem. Skolēni sporta stundu laikā apmeklē<br />

Mālpils sporta kompleksa peldbaseinu.<br />

Mālpils internātpamatskolā strādā 33<br />

pedagoģiskie darbinieki un 23 tehniskie darbinieki,<br />

kuri skolēniem nodrošina kvalitatīvu<br />

izglītības programmu apguvi mācību stundu<br />

laikā un atbilstošus apstākļus bērnu audzināšanai,<br />

vispusīgai attīstībai, rehabilitācijai,<br />

sociālajai un veselības aprūpei. 2010./2011.<br />

un 2011./2012. mācību gadā 17 pedagoģiskie<br />

darbinieki piedalījās ESF projektā “Pedagogu<br />

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas<br />

optimizācijas apstākļos”, četri skolotāji Ingūna<br />

Mūsiņa, Dace Brūna, Inga Reķe, Egita Seņkāne<br />

ieguva 4.kvalitātes pakāpi. Lietojot e-klases<br />

sistēmas elektronisko žurnālu, tiek atspoguļotas<br />

skolas vienotās sasniegumu vērtēšanas<br />

prasības.<br />

Interaktīvās mācīšanas metodes tiek plaši<br />

izmantotas ģeogrāfijas, angļu valodas, matemātikas,<br />

vides izglītības un valodu apguvē.<br />

Skolotāji dalās pieredzē par IT izmantošanu ar<br />

citām skolām un Izglītības un zinātnes ministrijas<br />

Izglītības Satura centru.<br />

Audzināšanas darbības programmas<br />

ietvaros skolēni iesaistās IT apguvē, PowerPoint<br />

vidē gatavo un prezentē tematiskus materiālus.<br />

Pedagoģiskie darbinieki aktīvi iesaistījušies projektos<br />

un kustībās “Draudzīgā skola”, “Mamma<br />

daba”, Veselības veicināšana”, “Brīvprātīgo<br />

darbs”. Vecāki un pašvaldību sociālie dienesti<br />

regulāri tiek informēti par skolēnu sasniegumiem<br />

un problēmām mācību darbā. Grupu<br />

audzinātāji, medicīnas personāls, skolas vadība<br />

veic pētījumus par skolēnu sastāvu. Skolas<br />

vadība izstrādā ieteikumus pedagoģiskā darba<br />

pilnveidošanai. Piedalās Izglītības un zinātnes<br />

ministrijas organizētajos pētījumos par tematiku”<br />

Sociālās atstumtības riska mazināšanai ”<br />

un “ Kāpēc skolēni agri pamet skolu”.<br />

Skolēnu brīvlaikos un vasarā internāta<br />

telpas tiek izmantotas dažādu nometņu<br />

organizēšanai.<br />

Visu 2011.gadu skolas telpas ir uzturētas<br />

atbilstoši sanitāri higiēniskajām, darba<br />

aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības<br />

prasībām, nepieciešamie remonti tiek veikti<br />

savlaicīgi.<br />

2011.gadā internāta divu ēku bēniņi ir<br />

apstrādāti ar ugunsaizsardzības vielu, iegādāti<br />

20 ugunsdzēsības aparāti, 5 klasēs nomainīti<br />

apgaismes ķermeņi, papildus izveidotas un<br />

izremontētas trīs mācību klases un skolotāju<br />

istaba.<br />

Mālpils Profesionālajā vidusskolā<br />

īsteno četras profesionālās vidējās izglītības<br />

programmas:<br />

1. “Ēdināšanas pakalpojumi”, kods 3381102,<br />

īstenošanas ilgums 4 gadi. Piešķiramā<br />

kvalifikācija: Ēdināšanas pakalpojumu<br />

speciālists – 3.profesionālās kvalifikācijas<br />

līmenis. Licence P-453.<br />

2. “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”,<br />

kods 3358203, īstenošanas ilgums 4 gadi.<br />

Piešķiramā kvalifikācija Ēku inženiertīklu<br />

tehniķis – 3.profesionālās kvalifikācijas<br />

līmenis. Licence P-457.<br />

3. “Kokizstrādājumu izgatavošana”, kods<br />

3354304, īstenošanas ilgums 4 gadi. Piešķiramā<br />

kvalifikācija: Mēbeļu galdnieks –<br />

3.profesionālās kvalifikācijas līmenis. Licence<br />

P-455.<br />

4. “Interjera dizains”, kods 33 214 03, īstenošanas<br />

ilgums 4 gadi. Piešķiramā kvalifikācija: Interjera<br />

noformētājs – 3.profesionālās kvalifikācijas<br />

līmenis. Licence P-4590.<br />

2011.gada vasarā Mālpils Profesionālo<br />

vidusskolu absolvēja 59 kvalificēti speciālisti.<br />

No 2011./2012.mācību gada 1.septembra<br />

kopā mācās 238 audzēkņi no 49 novadiem,<br />

t.sk. no Mālpils novada 33, Siguldas novada<br />

53, Krimuldas novada 18 audzēkņi.<br />

Mālpils Profesionālajā vidusskolā strādā<br />

30 pedagoģiskie darbinieki un 15 tehniskie<br />

darbinieki.<br />

Skolas vienotās sasniegumu vērtēšanas<br />

prasību un audzēkņu mācību sasniegumu<br />

atspoguļošanai skolotāji lieto Mykoob sistēmas<br />

elektronisko žurnālu.


2012/1 Novada Do mes lĒ mu mi<br />

5<br />

2011.gadā skolā īstenoja šādas interešu<br />

izglītības programmas: 1) Kultūrizglītības<br />

programmā: tautu deju kolektīvs “Madara”<br />

un kustību teātris; 2) Sporta programmā:<br />

smagatlētika, basketbols, volejbols; 3)<br />

Jaunrades programma.<br />

Ārpusskolas interešu izglītības programmu<br />

dalībnieki piedalījās: Pierīgas novada deju<br />

kolektīvu skatē 1. pakāpe. “Amatnieku svētku<br />

2011.” skatē Limbažos 1. pakāpe, – 3. vietā<br />

profesionālo izglītības iestāžu konkurencē.<br />

Dalība 19.05. un 20.05. “Amatnieku svētki 2011.”<br />

Jelgavā. 04.06. Vidzemes novada deju svētki<br />

Aizkrauklē.<br />

Kustību teātris: “Amatnieku svētkos –<br />

2011” – Limbažos izcīnīja 46,8 punktus, ierindojoties<br />

3. vietā profesionālo izglītības iestāžu<br />

konkurencē. 13.05., 14.05. kā dalībnieki bija<br />

Ventspilī – “ Amatnieku svētku 2011” ieskaņas<br />

koncertā. 19.05, 20.05. “Amatnieku svētki<br />

2011” noslēguma pasākumā Jelgavā. Sportisti<br />

kopvērtējumā ieguva 6. vietu, jo finanšu līdzekļu<br />

trūkuma dēļ nepiedalījās vienā sacensību veidā.<br />

Ēdināšanas pakalpojumu specialitātes<br />

3.kursa izglītojamās matemātikas skolotājas<br />

S.Blokinas vadībā izstrādāja un prezentēja<br />

zinātniski pētniecisko darbu matemātikā “Latvijas<br />

pārtikas produktu iztikas minimuma groza<br />

atbilstība realitātei”.<br />

Skolotāji piedalījās tālākizglītības kursos<br />

ESF projekta “Profesionālajā izglītībā iesaistīto<br />

vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu<br />

kompetences paaugstināšana”. Vienošanās<br />

Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2./09/IPIA/VIAA/003<br />

un “E-mācību kursu veidošana un lietošana<br />

MOODLE vidē”. Programma saskaņota ar IZM<br />

2010.gada 4.jūnijā lēmuma <strong>Nr.1</strong>55.Vienošanā<br />

NR.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2./09/IPIA/VIAA/003<br />

2010./2011. un 2011./2012. mācību gadā<br />

3 pedagoģiskie darbinieki piedalījās ESF projektā<br />

“Pedagogu konkurētspējas veicināšana<br />

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.<br />

Izglītojamo profesionālās konkurēt spējas<br />

paaugstināšanai: skolā tika organizēta<br />

“Uzņē mēju diena”, Organizēti profesiju<br />

konkursi, atbilstoši īstenojamajām izglītības<br />

programmām; Ārpusskolas audzēkņi piedalījās<br />

konkursā “Krēsls – 2011”. Sadarbībā ar uzņēmējiem,<br />

skolā notika uzņēmēju ”Latvijas<br />

gāze”, ”IMI Internatinal”, SIA “ENSO BAL-<br />

TIC” un SIA “UPANOR” praktiskās mācības<br />

un demonstrējumi. Mācību ekskursiju laikā<br />

audzēk ņi apmeklēja izstādes “Māja – 2010”un<br />

“Rīga FOOD 2010”. Profesionālo iemaņu<br />

piln vei dei izglītības programmai “Ēdināšanas<br />

pakal pojumi” izglītojamie sadarbojas ar AS<br />

“Sigul das būvmeistars” veidojot tematiskos<br />

galda klājumus.<br />

Skolas pedagogi un audzēkņi piedalījās ESF<br />

projektos 1) “Starptautisks virtuāls uzņēmums”;<br />

2) “Sadarbība profesionālās izglītības ilgtspējai<br />

un attīstībai”, 3) “Leonardo da Vinci” pieredzes<br />

apmaiņas/stažēšanās prakšu projektā.<br />

2011. gadu noslēdzot, Mālpils novada<br />

mūzikas un mākslas skolā mācījās 97 skolēni,<br />

mūzikas nodaļā – 69, mākslas nodaļā – 28.<br />

2010./2011. m. g. mākslas un mūzikas skolas<br />

profesionālās ievirzes izglītības beigšanas<br />

apliecības saņēma 8 audzēkņi. 2011./2012. m. g.<br />

Mūzikas un mākslas skolas 1.klasē tika uzņemti<br />

13 audzēkņi, 3 – sagatavošanas klasē. Skolā<br />

strādā 15 pedagogi, no tiem – 6 maģistri,<br />

8 ar augstāko profesionālo izglītību, 1 ar vidējo<br />

speciālo pedagoģisko izglītību. Mālpils novada<br />

Mūzikas un mākslas skolā 2011./2012. m. g.<br />

tika piedāvāta jauna, “Instrumentālās mūzikas”<br />

apakš programma, Klarnetes spēle. Līdz ar to<br />

mūsu audzēkņiem ir iespēja apgūt šī instrumenta<br />

spēli. Paralēli mācību darbam skolā tiek<br />

aktīvi veikta pedagogu tālākizglītība. 2011. gadā<br />

pedagogu profesionālās darbības kvalitātes<br />

sertifikātu saņēma 4 pedagogi.<br />

2011. gadā mūzikas un mūzikas skolas<br />

audzēkņi piedalījās dažādos valsts un starptautiskos<br />

konkursos, izstādēs, festivālos,<br />

koncertos un ieguva dažādu kategoriju apbalvojumus.<br />

Kā svarīgākais jāmin mākslas nodaļas<br />

audzēkņu dalība Taipejas republikas rīkotajā<br />

zīmējumu konkursā, kurā mūsu audzēkņi saņēma<br />

atzinības rakstus.<br />

Lai nodrošinātu mācību procesu, tika<br />

izlietoti finanšu līdzekļi mācību līdzekļu,<br />

kancelejas preču, mācību grāmatu, audzēkņu<br />

dalības maksām dažādos konkursos un citām<br />

vajadzībām. Skolotāju darba algām un sociālam<br />

nodrošinājumam 2011.gadā no LR Kultūras<br />

ministrijas tika izlietoti 36093Ls,-. Ieņēmumi no<br />

mācību maksām 10052Ls,-. Skolas uzturēšanas<br />

izdevumi sastādīja 18886Ls,-.<br />

2011.gadā tika kapitāli izremontētas 3<br />

mācību klases, kur remontu darbiem tika piesaistīti<br />

līdzekļi no Nīderlandes fonda KNHM<br />

programmā “Sabiedrība ar dvēseli”. Jāatzīmē,<br />

ka šā projekta realizācijā ļoti aktīvi piedalījās<br />

arī mūzikas un mākslas skolas bērnu vecāki.<br />

BĀRIŅTIESA<br />

2011.gads ir visu Latvijas bāriņtiesu<br />

jubilejas gads, jo šajā gadā bāriņtiesas svinēja<br />

savu 15 darbības gadu jubileju. Mālpils novada<br />

pašvaldībai bija tas godpilnais un atbildīgais<br />

pienākums uzņemt bāriņtiesu darbiniekus<br />

no visas Latvijas, jo 2011.gada 16.decembrī<br />

Mālpils kultūras centrā notika Latvijas Bāriņtiesu<br />

darbinieku asociācijas rīkotā svinīgā konference<br />

par godu bāriņtiesu 15 darbības gadiem.<br />

Saskaņā ar 1995.gada 6.novembrī pieņemto<br />

likumu “Par bāriņtiesām un pagasttiesām”<br />

Mālpils pagasta padome 1996.gada 28.februārī<br />

pieņēma lēmumu Nr. 25/3 “Par pagasttiesu”,<br />

ar kuru nolēma, ka ar 1996.gada 1.martu tiek<br />

izveidota Mālpils pagasta pagasttiesa, kuras<br />

sastāvā ir tiesas priekšsēdētājs un četri tiesas<br />

locekļi. Gadu gaitā Mālpils pagasta pagasttiesa<br />

tika pārdēvēta par Mālpils pagasta bāriņtiesu,<br />

bet kopš 2009.gada 1.jūlija Mālpils novada<br />

administratīvajā teritorijā darbojas Mālpils<br />

novada bāriņtiesa.<br />

2011.gadā bāriņtiesa sadarbībā ar sociālo<br />

dienestu turpināja darbu un risināja jautājumus<br />

par bērnu interešu aizstāvību tajās ģimenēs,<br />

kurās nav pietiekami nodrošināta bērnu<br />

attīstība un audzināšana. Diemžēl palielinās<br />

to vecāku skaits, kuriem trūkst zināšanas un<br />

prasmes bērnu audzināšanā, nav izpratnes<br />

par problēmām, ir dažādas atkarības, visvairāk<br />

no alkohola un nikotīna. Joprojām aktuāla<br />

problēma ir vecāku aizbraukšana no Latvijas<br />

un bērnu atstāšana citas personas aprūpē, kā<br />

arī vecāku strīdi par bērnu ikdienas aizgādību<br />

un saskarsmes tiesības izmantošanu. Bāriņtiesa<br />

izskatīja vairākas lietas par atļaujas došanu<br />

rīcībai ar bērna mantu.<br />

Bāriņtiesā daudziem vecākiem tika sniegtas<br />

juridiskas konsultācijas un palīdzība dokumentu<br />

sagatavošanā, lai caur tiesu piedzītu<br />

uzturlīdzekļus no bērna vecāka, kurš nepilda<br />

šo pienākumu.<br />

2011.gadā Mālpils novada iedzīvotāji īpaši<br />

aktīvi izmantoja Bāriņtiesu likumā paredzētos<br />

pakalpojumus un slēdza darījumus, izsniedza<br />

pilnvaras, rakstīja testamentus.<br />

DZIMTSARAKSTU NODAĻA<br />

Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļa<br />

aizvadītajā gadā reģistrēja 7 zēnu un 12 meiteņu<br />

piedzimšanu. Sastādīti 52 miršanas reģistrācijas<br />

akti. 38 pāri teica kopīgajam dzīves ceļam “Jā”<br />

vārdu, no kuriem 2 pāri bija izvēlējušies laulību<br />

slēgt mācītāja klātbūtnē, bet 36 pāri izmantoja<br />

dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus.<br />

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA<br />

Mālpils novada pašvaldības aģentūras<br />

“Mālpils sociālais dienests” budžets bija<br />

Ls 167 500. Budžetu sastāda gan Mālpils<br />

sociālās aprūpes centra uzturēšanas un<br />

pakalpojumu nodrošināšana, gan sociālā<br />

palīdzība, gan aprūpes mājās pakalpojuma<br />

nodrošināšana, gan mājokļa atbalsts, gan<br />

administratīvie izdevumi.<br />

Mālpils sociālās aprūpes centra (SAC)<br />

vidējais gultas dienu aizpildījums bija 32 gultas<br />

dienas mēnesī. SAC pašu ieņēmumi bija<br />

Ls 82 000. Izdevumi par 12 pašvaldības<br />

iedzīvotāju uzturēšanu – Ls 16 000.<br />

Sociālajā dienestā ir saņemti 570 iesniegumi<br />

sociālajai palīdzībai, tai skaitā arī trūcīgas<br />

ģimenes (personas) statusa noteikšanai.<br />

Kaut vienu reizi pabalstu ir saņēmušas 151<br />

ģimene. Lielākie izdevumi ir bijuši dzīvokļa<br />

pabalstam – Ls 10322, garantētā minimālā<br />

ienākuma līmeņa nodrošināšanas pabalstam –<br />

Ls 7890, pabalstam ģimenēm (brīvpusdienas<br />

un ēdināšana bērnudārzā) – Ls 7130, ārkārtas<br />

situācijā – Ls 6930.<br />

Aprūpe mājās ar pašvaldības finansējumu<br />

tika nodrošināta 2 personām. Aktīvās<br />

nodarbinātības pasākumā iesaistītie bezdarbnieki<br />

aprūpēja 7 vientuļus vai atsevišķi<br />

dzīvojošus pensionārus.<br />

2011.gadā sociālais dienests sadarbībā ar<br />

ģimenes ārstiem ir sniedzis atzinumus par valsts<br />

apmaksātu sociālo rehabilitāciju 7 iedzīvotājiem.<br />

Sociālās atbalsta kampaņas ietvaros 2011.<br />

gadā ir izsniegtas 130 elektrības norēķinu kartes<br />

trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, 1340<br />

ES pārtikas pakas.<br />

2011. gadā pašvaldībā strādāja 2 profesionāli<br />

sociālie darbinieki, ir pieejami psihologa<br />

pakalpojumi. Iesniegumu pieņemšanu no klientiem<br />

nodrošina sociālās palīdzības organizatore.<br />

Sociālā dienesta darbinieki atbilstoši normatīvo<br />

aktu prasībām apmeklējuši kvalifikācijas<br />

paaugstināšanas kursus.<br />

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA<br />

2011.gadā Mālpils novada pašvaldības<br />

policija turpināja iesākto darbu sabiedriskās<br />

kārtības un drošības nodrošināšanā Mālpils<br />

novadā. Cieša sadarbība izveidojusies ar mācību<br />

iestāžu darbiniekiem skolēnu tiesiskajā<br />

audzināšanā. Pašvaldības policijas darbinieki<br />

mācību iestādēs vairākkārt uzstājušies ar lekcijām<br />

par sabiedrisko drošību un kārtību. Turpinās<br />

sadarbība ar Bāriņtiesu, Sociālo dienestu un<br />

citām Domes struktūrvienībām. Sadarbības<br />

ietvaros veiktas ģimeņu apsekošanas, kopīgi<br />

reidi un pārbaudes. Jāuzteic izveidojusies<br />

labā sadarbība ar Valsts policiju un uzņēmumu<br />

“Mustangs apsardze”. Veicot kopīgus pasākumus<br />

atklāti vairāki noziedzīgi nodarījumi.<br />

Par dažādiem likumpārkāpumiem aizturētas<br />

un nogādātas Siguldas policijas iecirknī<br />

18 personas. Pašvaldības policija pamatā<br />

veic izskaidrošanas darbus un priecē, ka<br />

daļa likumpārkāpēju ir apzinājušies savas<br />

prettiesiskās darbības. Tomēr, lai gan protokolu<br />

sastādīšana nav policijas pašmērķis, 2011.gadā<br />

sastādīti 27 administratīvā pārkāpuma protokoli.<br />

Pamatā protokoli tiek sastādīti par atrašanos<br />

reibumā sabiedriskā vietā cilvēku cieņu<br />

aizskarošā izskatā un smēķēšanas ierobežojumu<br />

pārkāpšanu. Vēl jāmin arī pārkāpumi saistībā ar<br />

dzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošanu.<br />

Pašvaldības policijas darba uzlabošanas<br />

nolūkā uzsākta videonovērošanas sistēmas<br />

uzlabošana, kā rezultātā būs iespēja operatīvāk<br />

reaģēt uz likumpārkāpumiem. 2011.gadā<br />

pašvaldības policijas vajadzībām tika nopirkta<br />

dienesta automašīna Škoda Octavia.<br />

Jāpateicas Mālpils novada iedzīvotājiem,<br />

kuru sniegtā informācija ir ļāvusi atklāt un<br />

novērst ne vienu vien likumpārkāpumu, palīdzot<br />

Pašvaldības policijai nodrošināt sabiedrisko<br />

kārtību Mālpils novadā.<br />

BŪVVALDE<br />

Saņemti un izskatīti 35 būvniecības iesniegumi,<br />

tai skaitā 4 būvju nojaukšanas iesniegumi.<br />

Sagatavots 31 plānošanas arhitektūras<br />

uzdevums. Akceptēti 18 tehniskie projekti.<br />

Sagatavoti 6 akti par būvju pieņemšanu eksplua<br />

tācijā un pieņemtas ekspluatācijā 10 ēkas<br />

un būves. Izdotas 15 būvatļaujas, tai skaitā<br />

Turpinājums 6. lpp.


6 Novada Do mes lĒ mu mi<br />

2012/1<br />

Turpinājums no 5. lpp.<br />

2 dzīvojamās mājas un 2 biogāzes ražotnes.<br />

Izsniegtas 4 būvju nojaukšanas atļaujas.<br />

Izskatītas un akceptētas 4 vienkāršotas rekonstrukcijas<br />

un renovācijas ieceres. Saskaņots<br />

1 reklāmas objekts. Pagarinātas 6 būvatļaujas<br />

un 1 plānošanas arhitektūras uzdevums,<br />

1 plānošanas arhitektūras uzdevums koriģēts.<br />

Sagatavotas un iesniegtas 11 izziņas par būvēm<br />

un ēkām. Sagatavots viens administratīvā<br />

pārkāpuma akts par patvaļīgu būvniecību.<br />

Saskaņā ar MK noteikumiem, statistikas<br />

pārvaldei sagatavotas un iesniegtas ikceturkšņa<br />

atskaites, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem<br />

sniegtas ikmēneša atskaites Ekonomikas<br />

ministrijas būvniecības departamentam par<br />

izsniegtajām būvatļaujām un ekspluatācijā<br />

pieņemtajām būvēm. Būvvaldes speciālisti,<br />

ceļot kvalifikāciju, piedalījās Ekonomikas Ministrijas<br />

organizētajos un citos semināros. Regulāri<br />

tika apsekoti būvobjekti novada teritorijā un<br />

risināti ar būvniecību saistīti jautājumi, speciālisti<br />

piedalījās Profesionālās vidusskolas un dienesta<br />

viesnīcas siltināšanas būvsapulču un projekta<br />

izpildes darbā. Sniegtas konsultācijas<br />

iedzīvotājiem būvniecības jautājumos.<br />

PROJEKTU<br />

REALIZĀCIJA<br />

No 2010.gada visiem Mālpils novada pedagogiem<br />

ir iespēja piedalīties ESF projektā “Pedagogu<br />

konkurētspējas veicināšana izglītības<br />

sistēmas optimizācijas apstākļos”, piesakoties<br />

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai<br />

uz piecām kvalitātes pakāpēm. Kopumā pro jektā<br />

piedalījušies 89 skolotāji (Mālpils pirmsskolas<br />

izglītības iestāde “Māllēpīte” – 15, Mālpils<br />

mūzikas un mākslas skola – 8, Sidgundas pamatskola<br />

– 6, Mālpils internātpamatskola – 21,<br />

Mālpils vidusskola – 27, Mālpils profesionālā<br />

vidusskola – 12). Skolotāji projektā laikā uz<br />

kvalitātes vērtēšanu var pieteikties divas reizes.<br />

4 skolotāji pieteikušies uz 1.kvalitātes pakāpi,<br />

48 uz 2.pakāpi, 47 uz trešo, bet uz 4.pakāpi<br />

pretendējuši 10 pedagogi. Katras skolas un<br />

novada kvalitātes vērtēšanas komisija izvērtēja<br />

pedagogu izveidotās darba mapes, kas<br />

atspoguļo viņu sasniegumus un ieguldījumu<br />

mācību un audzināšanas darbā. Gandrīz visi<br />

pedagogi ir ieguvuši kvalitātes pakāpes, uz<br />

kurām pretendēja. 2012.gadā līdz aprīlim<br />

realizēsim projekta pēdējo posmu, kurā uz<br />

3.kvalitātes pakāpi pretendē 14 pedagogi.<br />

N.p.<br />

k.<br />

Projekta nosaukums<br />

1.<br />

Mālpils pašvaldības kapacitātes<br />

stiprināšana<br />

2.<br />

Mūžizglītības materiālais<br />

nodrošinājums<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

Siltumnīcefekta gāzu emisiju<br />

samazināšana un energoefektivitātes<br />

paaugstināšana Mālpils novada<br />

pašvaldības izglītības iestādē<br />

Inspektora piesaiste Mālpils novada<br />

domē<br />

Mālpils novada teritorijas plānojuma<br />

un attīstības programmas izstrāde<br />

Sociālā darbinieka piesaiste Mālpils<br />

novada pašvaldības administratīvās<br />

kapacitātes stiprināšanai<br />

Tūrisma kompetences – kvalifikācija<br />

un atzīšana<br />

Finansētājs<br />

Kopējais projekta<br />

budžets, LVL<br />

Domes<br />

līdzfinansējums<br />

Projekta<br />

īstenošanas<br />

periods<br />

ESF 13397 0,00 03. – 12.2012.<br />

ELFLA 2000 200,00 02. – 09.2012.<br />

KPFI<br />

Pieteikumā plānots<br />

329630; paredzams<br />

450000,00<br />

Pieteikumā<br />

plānots<br />

49445,00;<br />

paredzams<br />

140477,24<br />

ESF 5707,00 0,00<br />

ESF 44 486,00 0,00<br />

ESF 12 793,00 0,00<br />

Leonardo da<br />

Vinci<br />

11947,67 0,00<br />

8. Mācības uzņēmumā Comenius 14758,88 0,00<br />

9. 1001 veids komunikācijai Comenius 14758,88 0,00<br />

10.<br />

11.<br />

Lasīšanas veicināšana lauku<br />

novados<br />

Mobilitāšu dalībnieku starpkultūru<br />

sagatavošana<br />

Comenius Regio 26671,41 0,00<br />

Leonardo da<br />

Vinci<br />

2334,71 0,00<br />

12. Izglītības iestāžu informatizācija ERAF 32931,26 4939,69<br />

13. Atbalsts lauku pašvaldībām Grundtvig 10542,06 0,00<br />

14. Klase dabā, daba klasē Comenius 14758,88 0,00<br />

2011. gadā pabeigtie projekti<br />

N.p.<br />

k.<br />

Projekta nosaukums<br />

1.<br />

2 skolēnu autobusu ar 19+1<br />

sēdvietām iegāde<br />

2. Siltumtrases rekonstrukcija<br />

Sociāli dzīvojamās mājas<br />

3. “Smiltnieki” siltumnoturības<br />

uzlabošanas pasākumi<br />

4.<br />

Mālpils tirgus laukuma<br />

labiekārtošana<br />

Finansētājs<br />

Kopējais<br />

projekta budžets,<br />

LVL<br />

Domes<br />

līdzfinansējums<br />

VRAA 72191,74 7219,18<br />

Mālpils novada<br />

dome<br />

57831,23 57831,23<br />

ERAF 90 950,34 62 950,34<br />

ELFLA 13 276,18 3 319,05<br />

07.2010. –<br />

12.2012.<br />

07.2011. –<br />

06.2013.<br />

12.2010. –<br />

12.2012.<br />

01.2011. –<br />

12.2012.<br />

08.2011. –<br />

07.2013.<br />

08.2010. –<br />

07.2012.<br />

08.2011. –<br />

07.2013.<br />

08.2011. –<br />

07.2013.<br />

06.2011. –<br />

04.2012.<br />

01.2010. –<br />

12.2012.<br />

08.2010. –<br />

07.2012.<br />

08.2010. –<br />

07.2012.<br />

Projekta<br />

īstenošanas<br />

periods<br />

06.2011. –<br />

08.2011.<br />

04.2011. –<br />

12.2011.<br />

06.2009. –<br />

05.2011.<br />

02.2011. –<br />

07.2011.<br />

Vadošais<br />

partneris<br />

Mālpils<br />

novada dome<br />

Biedrība<br />

“Mālpils<br />

tautskola”<br />

Mālpils<br />

novada dome<br />

Mālpils<br />

novada dome<br />

Mālpils<br />

novada dome<br />

Mālpils<br />

novada dome<br />

Coneed eG,<br />

Vācija<br />

Aveiro<br />

profesionālā<br />

skola<br />

Portugālē<br />

F.Felsten-stein<br />

skola Vācijā<br />

Poysdorf<br />

pašvaldība<br />

Austrijā<br />

Biedrība<br />

“Mālpils<br />

tautskola”<br />

Mālpils<br />

novada dome<br />

Coneed eG,<br />

Vācija<br />

Mālpils<br />

vidusskola<br />

Vadošais<br />

partneris<br />

Mālpils<br />

novada dome<br />

Mālpils<br />

novada dome<br />

Mālpils<br />

novada dome<br />

Mālpils<br />

novada dome<br />

Partneri<br />

Mālpils novada<br />

dome, partneri<br />

Bulgārijā,<br />

Portugālē,<br />

Ungārijā, Slovēnijā<br />

Mālpils<br />

Profesionālā<br />

vidusskola, skolas<br />

Itālijā, Turcijā,<br />

Spānijā, Polijā<br />

Mālpils novada PII<br />

“Māllēpīte”, skolas<br />

Spānijā, Slovākijā,<br />

Turcijā, Rumānijā,<br />

Itālijā<br />

Mālpils novada<br />

dome<br />

Partneri Spānijā un<br />

Itālijā<br />

Biedrība “Mālpils<br />

tautskola”, partneri<br />

Portugālē, Itālijā,<br />

Polijā<br />

Skolas Bulgārijā,<br />

Spānijā, Turcijā,<br />

Slovākijā,<br />

Portugālē<br />

Partneri


2012/1 Novada Do mes lĒ mu mi<br />

7<br />

5.<br />

6.<br />

Kompleksi risinājumi<br />

siltumnīcefekta gāzu emisiju<br />

samazināšanai Mālpils<br />

Profesionālās izglītības iestāžu<br />

ēkās<br />

Sadarbība profesionālās izglītības<br />

attīstībai un ilgtspējai<br />

KPFI<br />

Leonardo da<br />

Vinci<br />

Pieteikumā<br />

plānots<br />

357753,27;<br />

faktiski 420662,24<br />

Pieteikumā<br />

plānots 53662,99;<br />

faktiski 215300,00<br />

17 570.00 0,00<br />

7. Kultūru migrācija autobiogrāfijās Grundtvig 11 947,68 0,00<br />

8.<br />

Tūrisma attīstība lauku<br />

pašvaldībās<br />

Leonardo da<br />

Vinci<br />

6 135,48 0,00<br />

9. Sabiedrība ar dvēseli KNHM 7 020,00 4 212,00<br />

10. Jauna pieredze īsajās praksēs<br />

Leonardo da<br />

Vinci<br />

21 913,43 0,00<br />

12.2010. –<br />

12.2011.<br />

08.2009. –<br />

07.2011.<br />

08.2009. –<br />

07.2011.<br />

03.2011. –<br />

07.2011.<br />

03.2011. –<br />

10.2011.<br />

02.2011. –<br />

10.2011.<br />

Mālpils<br />

Profesionālā<br />

vidusskola<br />

Mālpils<br />

profesionālā<br />

vidusskola<br />

Gmuender<br />

VHS Vācija<br />

Mālpils<br />

novada dome<br />

Mālpils<br />

novada dome<br />

Mālpils<br />

profesionālā<br />

vidusskola<br />

Skolas Polijā,<br />

Bulgārijā, Austrijā,<br />

Portugālē, Vācijā<br />

Mālpils novada<br />

dome un partneri<br />

Itālijā, Portugālē,<br />

Rumānijā, Polijā<br />

Partneri Spānijā un<br />

Portugālē<br />

Iedzīvotāju<br />

iniciatīvas grupas<br />

Partneri Anglijā un<br />

Vācijā<br />

KULTŪRA<br />

2011. gads Mālpils kultūras centram<br />

nozīmīgs pirmkārt ar to, ka turpina aktīvi<br />

darboties visi 12 mākslinieciskās pašdarbības<br />

kolektīvi. Deju kopa “Māra” nosvinēja 20<br />

gadu jubileju. Aizvadītajā gadā 10. reizi visi<br />

tikāmies “Mālpils Dziesmā”. Ar plašu izstādi<br />

atzīmējām “Mākslas dienām Mālpilī – 30”. Šajā<br />

gadā Mālpils kultūras centra plašās telpas un<br />

iespējas izmantoja daudzi svešinieki, rīkojot<br />

nometnes – TDA “Liesma”, “Danču klubs”,<br />

Esperanto biedrība, deju klubi “Vecrīga” un<br />

“Zīle”. Notika vairāki vērienīgi valsts mēroga<br />

pasākumi – Biškopības biedrības gada<br />

noslēguma pasākums, Bāriņtiesu jubilejas<br />

pasākums. Tas nozīmē esam pamanīti.<br />

Mālpils jauktais koris, diriģente Sanita<br />

Vītuma. Koris ir piedalījies “RĪGAI 810”<br />

pasākumu ietvaros, ņēmis dalību kultūras<br />

centra tradicionālajos Ziemassvētku Adventa<br />

koncertos, kā arī draudzības koncertā Sējā.<br />

Neaizmirstama bija kora uzstāšanās uz prāmja<br />

“Tallink” ceļojuma laikā uz Stokholmu decembra<br />

mēnesī.<br />

Tautas lietišķās mākslas studija “URGA”,<br />

vadītāja Inguna Sīmansone. Studijas dalībnieki<br />

kopā sanāk katra mēneša pirmajā sestdienā,<br />

katru reizi apgūstot kādu interesantu un jaunu<br />

rokdarbu vai tehniku. “URGA” ar saviem<br />

darbiem piedalījusies vairākās izstādēs –<br />

Ventspilī “Latviešu tautas tērpu audumi”,<br />

Brīvdabas muzejā un Ropažos izstādē “Metāls,<br />

Rotas, Dzintars”, Ogrē izstādē “Silti lakati un<br />

cimdi”. Ar saviem cimdiem un zeķēm – Rīgā<br />

Mencendorfa namā izstādē “Silti”.<br />

Vidējās paaudzes deju kopa “Sidgunda”,<br />

vadītāja Māra Gaile – Dišereite. Kolektīvs<br />

ņēmis dalību Vidzemes Deju svētkos “Caur<br />

sidraba birzi gāju” Aizkrauklē, kā arī augusta<br />

mēnesī kopīgi ar deju kopu “Māra” piedalījās<br />

Bergedorfas Nāciju svētkos Vācijā. Kolektīvs<br />

katru gadu kuplina kultūras centra pasākumus –<br />

Ziemassvētku Adventa, pavasara iedejošanas<br />

un sezonas noslēguma koncertus.<br />

Jauniešu deju kopa “Māra”. Kopas mākslinie<br />

ciskā vadītāja Maija Orlova. “Māra” daudz<br />

koncertējusi gan Latvijas novados – Lielvārdē,<br />

Valmierā, gan ārpus valsts robežām. Kopīgi<br />

ar deju kopu “Sidgunda” Nāciju festivālā, kas<br />

norisinājās no 17. – 23. augustam Vācijas pilsētā<br />

Bergedorfā. Vērienīgs bija “Māras” Māras dienas<br />

danču koncerts. Kolektīvam ir daudz draugu, ar<br />

kuriem kopā koncertēt. Deju kopa katru gadu<br />

uzstājas Ziemassvētku ieskaņu koncertā.<br />

Vidējās paaudzes deju kopa “Kniediņš”,<br />

vadītāja Julijana Butkeviča. Kolektīvs ar<br />

entuziasmu iesaistās visās kultūras centra<br />

rīkotajās norisēs – Ziemassvētku rīkotajos<br />

pasākumos. Jauks ir bijis draudzības koncerts<br />

Ādažos un gaidītā piedalīšanās Vidzemes<br />

Deju svētkos “Caur sidraba birzi gāju” 4. jūnijā<br />

Aizkrauklē.<br />

Mālpils kultūras centra amatierteātris,<br />

režisore Liene Cimža. Amatierteātris nopietni<br />

strādāja pie izrādes “Trīnes grēki” pēc Rūdolfa<br />

Blaumaņa motīviem, kas savu pirmizrādi<br />

piedzīvoja Līgo vakarā, vēlāk šo izrādi parādot<br />

Puzes svētkos. Teātris piedalījies Pierīgas<br />

amatierteātru svētkos “Mīlestības ķīmija”<br />

Carnikavā, bet decembrī ar savu literāri –<br />

muzikālo kompozīciju “Eņģeļa pieskāriens”<br />

viesojās Suntažos.<br />

Bērnu vokālais ansamblis, vadītāja Ināra<br />

Daukste. Bērnu vokālais ansamblis piedalījies<br />

daudzos kultūras centra pasākumos –<br />

Ziemassvētku ieskaņu koncertos, bērnu un<br />

jauniešu dziedāšanas konkursā “Mālpils<br />

brīnums 2011”, Mātes dienas un sezonas<br />

noslēguma pasākumā.<br />

Vecmāmiņu klubiņš “Rezēdas”. Tikšanās<br />

klubiņā ir optimisma un dzīvesprieka avots ap 40<br />

vecmāmiņām. “Rezēdas” pulcējas reizi mēnesī,<br />

lai pie tējas tases parunātos savā starpā un<br />

arī uzzinātu ko jaunu un interesantu. Ikviena<br />

vecmāmiņa ir mīļi gaidīta “Rezēdu” pulciņā<br />

un var pievienoties vecmāmiņu klubiņam. Ļoti<br />

interesantas ir klubiņa ekskursijas, piemēram,<br />

uz Salaspils Nacionālo Botānisko dārzu.<br />

Neaizmirstams bija brauciens uz Aglonas<br />

Baziliku un Maizes muzeju.<br />

Senioru vokālais ansamblis “Rezēdas”,<br />

vadītāja Ināra Daukste. Ansamblis ir uzstājies<br />

ne tikai savos sarīkojumos, bet arī viesojies<br />

Mālpils Sociālajā centrā. Piedalījies ikgadējos<br />

senioru dziedāšanas svētkos “Kopā būt”<br />

Salaspilī un Ropažu ansambļa “Sarma” 10 gadu<br />

jubilejas koncertā.<br />

Sieviešu vokālais ansamblis “Sidgunda”,<br />

vadītāja Ārija Aņēna. Ansamblis aktīvi iesaistās<br />

kultūras centra rīkotajos pasākumos un uzstājies<br />

arī ārpus kultūras centra – senioru amatieru<br />

kolektīvu saietā “Kopā būt” Salaspilī, Garkalnes<br />

ansambļa 5. gadu jubilejas koncertā Berģos,<br />

“Jasmīnu ballē” Jaunjelgavā, Deju svētkos<br />

Baldonē un Vislatvijas biškopju saietā Ciemupē.<br />

Folkloras kopa “Mālis”, vadītājs Andris<br />

Kapusts. Kopa februāra mēnesī piedalījusies<br />

XII Starptautiskajā masku tradīciju festivālā<br />

Viesītē un kuplinājusi Meteņa svētkus Turaidā.<br />

Septembrī ņēmusi aktīvu dalību Katlakalna<br />

1. Starp tautiskajā Folkloras festivālā. Lielākais<br />

pasākums pašu mājās bija jūnijā rīkotā<br />

Jāņu ielīgošana, jeb Jāņu tradīciju un rituālu<br />

meistardarbnīca Pilskalnā.<br />

Keramikas studija “MĀL-PILS”, vadītāja<br />

Guna Petrēvica. Keramikas studija piedalījusies<br />

vairākos nozīmīgos notikumos, piemēram,<br />

Puzes svētkos jūlijā ar izstādi pārdošanu, kopīgi<br />

rīkotajā izstādē ar LMS “URGA”, Laumu Krastiņu<br />

un Modri Hapanioneku “RAKSTI KOKĀ”, kas bija<br />

skatāma Mālpils kultūras centra izstāžu zālē no<br />

jūnija līdz augusta mēnesim, kā arī Labdarības<br />

loterijā Ziemassvētku tirgū 18.decembrī.<br />

Mākslas studija, vadītāja Māra Ārente.<br />

Studijas dalībnieki piedalījušies vairākos<br />

nozīmīgos notikumos, piemēram, kopīgi rīkotajā<br />

izstādē ar LMS “URGA”, Laumu Krastiņu un<br />

Modri Hapanioneku “RAKSTI KOKĀ”, kas<br />

bija skatāma Mālpils kultūras centra izstāžu<br />

zālē, kā arī Ziemassvētku tirgū 18.decembrī,<br />

rīkojot bērniem smaržīgo un gardo piparkūku<br />

darbnīcu.<br />

SPORTA AKTIVITĀTES<br />

Pateicoties sporta kompleksa vadītājam,<br />

novada sporta darba organizatoram un<br />

mālpi liešiem – sporta entuziastiem, novadā<br />

2011.gadā sporta dzīve norisinājās ļoti aktīvi.<br />

Sporta kompleksa darbība 2011.gadā iesākās<br />

ar peldētāju nometni, kas ilga no 02.01.11.–<br />

08.01.11. Četras reizes gada laikā notika Latvijas<br />

Tautas Sporta Asociācijas rīkotās sacensības<br />

volejbolā. Biedrība “Mālpils sporta klubs”<br />

aprīļa un maija mēnesī organizēja sacensības<br />

volejbolā 4 pret 4. Sporta kompleksa viesmīlību<br />

izmantoja arī Farmaceitu biedrība un sacentās<br />

volejbola spēlē. No 10.06.11. – 17.06.11. notika<br />

basketbola nometne – “Čempionu vasara<br />

2011”. Augusta sākumā – Peldētāju nometne<br />

no Rīgas. No 19.08.11. – 26.08.11. nometne<br />

basketbolistiem. 21.08.11. – 27.08.11. nometne<br />

no Jelgavas peldēšanas skolas. Novembrī<br />

notika Pierīgas sporta spēles volejbolā un<br />

Pierīgas novadu sporta spēles šahā.<br />

Bez tam tika sarīkotas šādas sacensības –<br />

Mālpils novada spēles novusā; Zoles sacensības<br />

12 posmos; Mālpils novada spēles novusā<br />

pāriem; Sacensības dambretē un šautriņu<br />

mešanā; Sacensības telpu futbolā; Pierīgas<br />

sacensības telpu futbolā; Mālpils novada<br />

sacensības galda tenisā; Mālpils novada spēles<br />

novusā; “Latvijas valsts meži” sacensības<br />

volejbolā; Mālpils novada sacensības galda<br />

tenisā dubultspēles; Orientēšanās sacensības;<br />

Pludmales volejbola sacensības 3 posmos;<br />

Mālpils novada sacensības strītbolā; Sacensības<br />

volejbolā starp vidusskolām; Mālpils novada<br />

sacensības volejbolā; Mālpils novada domes<br />

kausa izcīņa šahā; Starptautiskais veterānu<br />

turnīrs volejbolā.<br />

Realizējot biedrības “Mālpils sporta klubs”<br />

projektu “Tūrisma un atpūtas parks Mālpils<br />

novadā” tika izbūvēta BMX trase un pludmales<br />

volejbola laukumi.<br />

PAŠVALDĪBAS DIALOGS<br />

AR IEDZĪVOTĀJIEM<br />

Mālpils novada dome rūpējas, lai ikviens<br />

saņemtu informāciju par pašvaldības darbu.<br />

Visas pašvaldības iestādes un struktūrvienības<br />

ar “Mālpils Vēstis” un portāla www.malpils.lv<br />

starpniecību regulāri informēja iedzīvotājus par<br />

aktualitātēm. 2011.gadā informatīvais izdevums<br />

“Mālpils Vēstis” tika izdots vienu reizi<br />

mēnesī 1300 eksemplāros uz 16 lapaspusēm.<br />

Kopā izdevuma veidošanai, maketēšanai un<br />

iespiešanai novada dome atvēlēja 7156 LVL.<br />

Informatīvo izdevumu iespējams izlasīt arī<br />

pašvaldības mājas lapā.<br />

Mālpils novada dome pateicas visiem<br />

mālpiliešiem, kuri, apzinīgi un radoši darot savu<br />

darbu, palīdzējuši attīstīties mūsu novadam.<br />

Pateicamies par ierosinājumiem un idejām, un<br />

arī par aizrādījumiem, jo tikai kopā mēs varam<br />

izveidot Mālpils novadu par vietu, kur patīkami<br />

dzīvot, strādāt un atpūsties.<br />

Mālpils novada dome


8 Izglītība<br />

2012/1<br />

Ziemassvētku balle Mālpils vidusskolā<br />

Ziemassvētki ir laiks, kad sadzirdēt nesaklausāmo, saredzēt<br />

nemanāmo un sajust neapjaušamo. Kā jau zināms, katru gadu decembra<br />

mēnesī arī Mālpils vidusskolā tiek rīkoti dažādi Ziemassvētku<br />

pasākumi.<br />

Decembra beigās Ziemassvētku ballē, ko rīkoja 11.klases skolēni<br />

un klases audzinātāja L.Jomerte, Mālpils vidusskolas 9.–12.klašu<br />

skolēni tikās un kopīgiem spēkiem uzbūra gaišo svētku noskaņu<br />

sirdīs – sadzirdēja, saredzēja un sajuta. Ievērojot skolas tradīcijas,<br />

Ziemassvētku balle neiztika arī bez katras klases un skolotāju sagatavotajiem<br />

priekšnesumiem, kuri pasākumam piešķīra īpaši draudzīgu<br />

un patīkamu atmosfēru. Šogad priekšnesumu tēma bija Ziemassvētku<br />

filmas, tāpēc katrai klasei bija jāizvēlas viena filma un jāiestudē<br />

priekšnesums, kas atstātu neaizmirstamu iespaidu uz katru zālē<br />

esošo skatītāju. Tikāmies gan ar krievu klasikas, latviešu un ārzemju<br />

populārāko filmu varoņiem.<br />

Vislielāko gandarījumu visiem skolēniem sniedza tas, ka, pēc<br />

8 gadu pārtraukuma, bija iespēja dejot dzīvās mūzikas pavadījumā<br />

(Ziemassvētku ballē pirmo reizi). Lielu paldies vēlamies teikt Linardam<br />

Kļaviņam un viņa muzikantiem, kuri visa vakara garumā pieskandināja<br />

Mālpils vidusskolas telpas un mudināja jauniešus ļauties dejas soļiem.<br />

11. klases skolniece Kristīne Krūmiņliepa<br />

Draudzīgais aicinājums<br />

1935. gada 28. janvārī Ministru prezidents Kārlis Ulmanis aicināja katram atcerēties sava pagasta skolu,<br />

tās bibliotēku. K. Ulmanis, kas pats visu mūžu augstu vērtēja grāmatas, aicināja vispirmām kārtām pildīt<br />

pagasta skolu grāmatu plauktus. Viņš pats apdāvināja ar grāmatām un mācību līdzekļiem savu pirmo skolu<br />

un citas Latvijas skolas un viņa priekšzīmei un aicinājumam atsaucās daudzi.<br />

Arī Mālpils vidusskola katru gadu aicina visus novada iedzīvotājus piedalīties šajā akcijā un dāvināt<br />

skolai grāmatas. Ļoti priecāsimies par jaunām grāmatām gan lieliem, gan maziem, gan par daiļliteratūru,<br />

gan enciklopēdijām un vārdnīcām. Mūsu bērni jau vien lasīs un mācību procesā izmantos šīs grāmatas.<br />

Katrā uzdāvinātajā grāmatā tiek ielīmēta Draudzīgā aicinājuma emblēma ar dāvinātāja vārdu.<br />

Paldies par atsaucību visiem, kas ir atbalstījuši šo akciju iepriekšējos gados un tiem, kas arī šogad<br />

atsauksies šim aicinājumam!<br />

Mālpils vidusskolas bibliotekāre<br />

Esi drošs!<br />

Mūsdienās internetam ir būtiska nozīme ne tikai pieaugušo, bet<br />

arī bērnu dzīvē. Nav svarīgi, vai tev ir 5, 40 vai 75 gadi. Nav svarīgi,<br />

vai tu izmanto internetu vienu reizi mēnesī vai katru dienu.<br />

Šī gada 7. februārī vairāk nekā 60 valstis visā pasaulē apvienosies,<br />

lai devīto gadu pēc kārtas atzīmētu Vispasaules Drošāka<br />

interneta dienu. Šogad kampaņas tēma ir “Atklāsim digitālo<br />

pasauli kopā... un droši!” Lai izglītotu bērnus, jauniešus un viņu<br />

vecākus drošā interneta lietošanā, un turpinot veiksmīgi iesākto<br />

tradīciju, Latvijas Interneta asociācijas Net-Safe Latvia Drošāka interneta<br />

centrs jau trešo gadu organizē konkursu bibliotekāriem un<br />

bibliotēku darbiniekiem “Radošais pasākums par drošību internetā<br />

manā bibliotēkā 2012”. Šajā konkursā jau trešo gadu piedalīsies<br />

arī Mālpils vidusskolas bibliotēka. Par drošību internetā mūsu skolā<br />

tiek runāts visa gada garumā, bet nedēļa februārī jau trešo gadu ir<br />

īpaša ar to, ka pasākumi notiek visās klašu grupās.<br />

Arī šogad tiks organizēti konkursi un apmācības sākumskolas<br />

skolēniem, 5. – 6. klašu skolēni izspēlēs virtuālajā vidē spēli “Pele,<br />

Drošība un Internets”. Vecāko klašu skolēniem būs iespēja piedalīties<br />

diskusijā par drošību interneta pasaulē.<br />

Mūsu bērni tiek informēti un brīdināti par drošību, bet šoreiz<br />

daži ieteikumi tieši vecākiem.<br />

Svarīgi ir nodrošināt, lai datora aprīkojums ir labā darbības<br />

stāvoklī. Tomēr bērniem un skolēniem internets galvenokārt ir<br />

sociāla vide, kurā var satikt ne tikai draugus, bet arī svešiniekus.<br />

Tiešsaistē jūs var sāpināt, iebiedēt vai pat ļaunprātīgi izmantot. Vislabākā<br />

aizsardzība ir paļauties uz savu saprātīgu spriedumu. Pats<br />

svarīgākais ir informēt bērnus par interneta izraisītajām briesmām un<br />

mudināt viņus rīkoties uzmanīgi, kā arī apspriest visus jautājumus,<br />

ar kādiem bērni varētu saskarties, lietojot internetu.<br />

– Lai arī cik vecāki ikdienā būtu aizņemti, noteikti būtu regulāri<br />

jāinteresējas par bērna aktivitātēm internetā.<br />

– Vecākiem būtu jāierobežo bērnam interneta lietošana, nosakot<br />

laiku, cik ilgi bērns drīkst pavadīt pie datora.<br />

– Vecākiem būtu jānovieto dators redzamā vietā, piemēram,<br />

dzīvojamā istabā, lai vecāki var vērot, ko bērns dara pie datora.<br />

– Datoram būtu jāuzliek antivīrusu programma un regulāri tā<br />

jāatjaunina, jo bērni nereti lejupielāde vīrusus, kuri var inficēt<br />

datoru.<br />

– Regulāri apskatīt, kādas lapas bērns ir apmeklējis, izmantojot<br />

“History” opciju.<br />

– Vecāki var uzlikt kontroles laiku, cik ilgi bērns var lietot internetu.<br />

– Vecāki ik pa laikam var ievadīt sava bērna vārdu meklētājprogrammās,<br />

lai uzzinātu, kādu informāciju par viņu var atrast<br />

internetā un kuros portālos viņš ir reģistrējies.<br />

Vairāk par šiem jautājumiem jūs varat uzzināt apmeklējot<br />

mājas lapas http://www.draudzigsinternets.lv un<br />

http://www.drossinternets.lv<br />

Mālpils vidusskolas bibliotekāre<br />

Anda Vecroze


2012/1<br />

Neona gaismās, dakstiņu<br />

šķībumā – pilsētas tuvās un tālās<br />

Aivara Manguļa personālizstādes atklāšanā Mālpils Kultūras centra<br />

izstāžu zālē pulcējās plašs mākslinieka cienītāju loks, draugi, radi,<br />

studiju biedri. Izstādes iekārtotāja Māra Ārente daudzu gadu garumā<br />

ir centusies atvest mālpiliešiem skaistas, pārsteigumiem bagātas, slavenu<br />

un mazāk slavenu mākslinieku darbu izstādes, kas spētu arī lauku<br />

vidē ienest kaut nedaudz no Rīgas izstāžu zāļu un galeriju spozmes un<br />

rosības: “Aivars Mangulis ir jau trešā “bezdelīga” no Siguldas. Cilvēks,<br />

kas mūsu mākslas telpā ienāk ar citādāku skatījumu, pateicoties savai<br />

pieredzei dzīvojot ārzemēs. Cita dzīve, cita elpa, cits skatījums. Varbūt<br />

tas izpaužas formu un krāsu saskaņas deformācijās, bet katrā ziņā<br />

tas ir pilnīgi cits skatījums uz lietām sev apkārt.” Mākslinieku ar labiem<br />

vārdiem un vēlējumiem sveica Domes deputātes – Solvita Strausa un<br />

Leontina Amerika, Kultūras centra vadītāja Edīte Priekule, draugi, kolēģi.<br />

Starp apsveikumu runām un gleznu baudīšanas brīvā atmosfērā<br />

mākslinieks laipni piekrita mazai ekspresintervijai Mālpils Vēstīm.<br />

Kurā brīdī Jūs sapratāt, ka gribat būt mākslinieks Vai zīmulis<br />

bija mīļš, vai krāsa – Grūti pateikt. Tēvs gribēja, lai kļūstu par mūziķi,<br />

bet, dzīvojot Dzirnavu ielas pagalmā, sapratu, ka mana kompānija<br />

nesapratīs, ja parādīšos ar vijoli padusē. Mani vairāk saistīja, ko taisīt,<br />

būvēt. Lietišķajos beidzu dekoratorus, kas gatavoja interjerus. Tur kopā<br />

mācījos ar Jāni Galzonu, Ati Lūsi, Ulvi Ābiķi. Bijām tāda komanda, ar<br />

visai agresīvu gaisotni – augstākais novērtējums bija, ja kolēģis skatē<br />

nogāja garām un nepateica nevienu vārdu. Ja bija kāda kļūda, tad tā<br />

bija anekdote uz nākošo pusgadu.<br />

Kā veidojās tālāk sadarbība ar kursa biedriem – Diemžēl<br />

Akadēmijā aizgāju uz tekstilniekiem, jo man tie interjeri un mūžīgie<br />

noformējumi bija apnikuši. Man gribējās krāsas, pamainīt materiālu. Visi<br />

tolaik bija pārsteigti par manu izvēli. Profesors Heimrāts man daudz ko<br />

palīdzēja, varbūt ne tik daudz mākslā, cik cilvēciski.Tad vēlāk paveicās<br />

ar vairākiem lieliem pasūtījumiem. Pēc kā biju izsmēlis savas alkas pēc<br />

tekstila, un atgriezos pie interjera.<br />

Kā sevi redzat dažādos laika posmos Kā tekstilnieku, interjeristu<br />

Kas Jūs tagad esat – Kādreiz es īstenībā sāku ar plakātiem – vēl<br />

lietišķo laikā, pat Jauno mākslinieku apvienībā iestājos kā plakātists.<br />

Patreiz esmu skolotājs interjera dizaina nodaļā, pasniedzu praktiskos<br />

darbus bijušajā Purvciema Amatu skolā, kas tagad pārdēvēta par Pārtikas<br />

ražotāju tehnikumu.<br />

UZZIŅAI: Aivars Mangulis dzimis 1950.gadā Valmierā. Mācījies<br />

Rīgas 2.vidusskolā. Tam sekojis dienests Padomju armijā. No<br />

1971.gada – strādājis kā mākslinieciskais noformētājs fabrikā “Rīgas<br />

Filcis”. Izglītību turpinājis Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā(dekoratīvā<br />

noformēšana) no 1972. – 1974.gadam.<br />

No 1973. gada piedalījies LPSR un PSRS mākslas plakātu<br />

darbu izstādēs.1975.gadā tika uzņemts LPSR Jauno mākslinieku<br />

apvienībā – plakātistu sekcija. No 1975. – 1988.gadam strādājis kā<br />

mākslinieks dekorators LPSR Mākslas fonda salonā. Paralēli studējis<br />

Mākslas Akadēmijā – tekstilmākslas nodaļā, kuru absolvē 1982.gadā.<br />

No 1983.gada līguma darbs – LPSR Mākslas kombinātā, paralēli arī<br />

brīvie līgumi. 1986. gadā tika uzņemts LPSR Mākslas Savienībā –<br />

tekstilmākslas sekcijā. Kopš 1991.gada – Latvijas Republikas<br />

Mākslinieku Savienības biedrs.<br />

Neko nezinot par Jūsu dzīves ritumu, tikai pēc gleznām vien var<br />

saprast, ka esat redzējis citu pasauli, citas pilsētas... Es 16 gadus<br />

nodzīvoju Vācijā, Berlīnē. Pirmos 7 gadus strādāju kā pašnodarbinātais,<br />

bet pēc Eiro ieviešanas, visa brīvā uzņēmējdarbība sabruka. Man<br />

palaimējās, jo uzaicināja strādāt vienā dārzu arhitektūras firmā.<br />

Vai ir grūti aizbraukt un grūti atbraukt – Aizbraukt ir ļoti viegli,<br />

bet atbraukt... ļoti grūti. Tas laiks ir nepielūdzami pagājis, un it kā jau<br />

viss ir pazīstams, bet tā dzīve ir mainījusies.Un priekšstati par dzīvi arī.<br />

Daudziem emigrantiem liekas, ka tas laika ritums skrien tikai ar viņiem,<br />

un, ja kas, viņš tiks tur atkal atpakaļ...<br />

Kausi dejotājiem!<br />

Ik gadu Latvijas Sporta Deju Federācija rīko Latvijas Kausu izcīņas<br />

posmus. Tā pat kā pagājušā gadā, mālpiliešu sniegums bija lielisks.<br />

1.–3.vietu ieguvēji un viņu treneri tika apbalvoti svinīgajā ceremonijā,<br />

kas notika Mazajā Ģildē, Rīgā. Deju kluba “Zīle” trenere Iveta Zīle uz<br />

Rīgu pēc kausiem devās kopā ar Dmitriju Luceviču un Ivitu Ozoliņu –<br />

SVEICAM 2011.gada Latvija Kausa izcīņas kopvērtējuma 1.vietas<br />

ieguvējus Jauniešu+Pieaugušo DC Latīņamerikas grupā!<br />

Klātienē kausus pasniedza pats LSPF prezidents Vito Feldmanis.<br />

Savukārt neklātienē ar diplomiem tika apbalvoti 4.–6.vietu ieguvušie Kausa<br />

izcīņas posmu dalībnieki. Mālpilietis Mārtiņš Oto Cērps un Evelīna<br />

Lapa apbalvoti ar vairākiem diplomiem: 4.vieta – Jaunieši+Pieaugušie<br />

DC Latīņamerikas grupā; 6.vieta – Jaunieši+Pieaugušie CB Latīņamerikas<br />

grupā un 5.vieta Jaunieši+Pieaugušie AB Latīņamerikas grupā.<br />

Mālpils Vēstis redaktore Daiga Frīdberga<br />

kultūra<br />

Kā vērtējat mākslinieku ar rietumu izglītību un mākslinieku ar<br />

padomju izglītību – Kas attiecas uz padomju izglītību, tiem cilvēkiem<br />

vispār nav problēmu, jo tā bija tik kapitāla un klasiska izglītība. Kā man<br />

viens amerikāņu pasniedzējs teica – mēs esam zaudējuši skolu, bet jums<br />

vēl viņa ir! Skolu var iznīcināt ar vienu parakstu, bet, lai viņu uzbūvētu,<br />

vajag vismaz 15 gadus. Vajag izaudzināt vienus, tiem apgūt pieredzi un<br />

nākt atpakaļ. Cits jautājums, ka no mākslas nevar dzīvot, bet tas ir bijis<br />

visos laikos. Bet atrast darbu tur, un uzvarēt konkurencē, tas ir grūti,<br />

bet iespējami.<br />

Jūs tagad strādājat ar jauniešiem. Vai ir talanti Jo kādreiz<br />

bija milzīga konkurence, atlase. – Talanti ir viena lieta. Jo talantīgu<br />

cilvēku ir ļoti daudz, galvenais, ko viņi ar to tālāk iesāk.Tas, ka tagad<br />

nav konkurences, lai kaut kur iestātos, ir liels mīnuss. Kādreiz uzskatīju<br />

ka eksāmens nav objektīvs, uz ko man kāds akadēmijas pasniedzējs<br />

atbildēja, ka dzīve jau arī nav objektīva. Un dzīve ievieš pati savas korekcijas.<br />

Daudzi talanti ir pazuduši.<br />

Ko novēlētu jaunajiem, kas atnāks uz Jūsu izstādi, kas vērtēs,<br />

studēs, pētīs Jūsu darbus – Mana doma ir tāda, kā kādreiz klasiķis<br />

Brilovs teica – talants ir viens procents, deviņdemit deviņi – darbs.<br />

To arī novēlu!<br />

Mālpils Vēstis redaktore Daiga Frīdberga<br />

9


10 Sports<br />

2012/1<br />

Sporta ziņas<br />

25.decembrī, pirmajos Ziemassvētkos,<br />

Mālpils sporta kompleksā, notika sacensības<br />

zolītes divcīņā. Piedalījās 11 komandas, katrā<br />

pa 2 dalībniekiem. 1.vietu pārliecinoši izcīnīja<br />

komanda ANO (Agris Ozoliņš, Normunds Ozoliņš),<br />

2.vietā ierindojās komanda EE (Edgars<br />

Slogs un Edgars Komarovs), bet 3.vietu, par<br />

nieka 1 punktu apsteidzot komandu Dinamo<br />

Serbija (Edgars Balodis, Dzintars Narnickis),<br />

ieguva komanda Omulīgie (Alfons Suķis, Ivars<br />

Mazurkēvičs).<br />

7.janvārī, Ķekavā, Mālpils novusa komanda<br />

(Tālivaldis Zagorskis, Alfons Suķis, Jānis Jansons,<br />

Jānis Dišereits un Oskars Janbergs) uzsāka<br />

dalību 2012.gada LR komandu čempionātā<br />

novusā 2.līgā. Turnīrā piedalās 20 komandas<br />

no visas Latvijas. Mūsējie turnīru iesāka ar 2<br />

zaudējumiem un 1 uzvaru 3 spēlēs. Rezultātiem<br />

līdzi var sekot Latvijas Novusa federācijas mājās<br />

lapā http://www.novuss-lnf.lv/<br />

8.janvārī, Lielvārdē, sākās LTSA (Latvijas<br />

Tautas Sporta Asociācija) rīkotā Ziemas čempionāta<br />

volejbolā otrā riņķa spēles. Mālpils<br />

volejbola komanda aizvadīja 3 spēles. Pirmajā<br />

spēlē Mālpils komanda ar rezultātu 1:2 piekāpās<br />

Punctum komandai. Otrajā spēlē mūsējie<br />

pieveica Bauskas novada komandu ar rezultātu<br />

Jaunas komandas<br />

un jaunas veiksmes<br />

2011. gadā<br />

· Mālpilī ir izveidojusies volejbola komanda,<br />

kas piedalījās LTSA (Latvijas tautas<br />

sporta asociācijas) volejbola čempionātā.<br />

Pirmajā gadā pēc pirmā apļa mālpilieši<br />

ierindojās 3.vietā, kas ir vērā ņemams<br />

sasniegums. Svarīgs ir fakts, ka komandā<br />

ir jaunie Mālpils puiši. Arī pašas komandas<br />

veidošanas idejas autors ir mālpilietis –<br />

pieredzējušākais komandas spelētājs –<br />

Arnis Staško, kurš vasaras beigās tikai<br />

aicināts uz pludmales volejbola turnīru<br />

“Pludmales karalis 2011”. Tad arī, ieraugot<br />

jaunos, progresējušos puišus, radās ideja<br />

par komandas veidošanu.<br />

Komanda nes Mālpils vārdu, to atbalsta SIA<br />

“EMU”, bet trenējas Mālpils sporta klubā.<br />

Komandā spēlē: Arnis Staško, Kristaps<br />

Butkēvičs, Nauris Krīgers, Toms Bičkovskis,<br />

Silvestrs Endelis, Jānis Endelis, Dmitrijs<br />

Petrenko, Valters Brežinskis, Ģirts Lielmežs,<br />

Mārcis Kaņepējs, Edgars Kaņepējs, Artūrs<br />

Seņkāns, Māris Čīma.<br />

· 4.septembrī, Siguldā, norisinājās 21.Latvijas<br />

riteņbraucēju Vienības brauciens, kurā<br />

ar labiem panākumiem startēja MTB EMU<br />

2:1, bet trešajā spēlē ar rezultātu 0:2 piekāpās<br />

Marga G komandai.<br />

8.janvārī, Mālpils sporta kompleksā, norisinājās<br />

Mālpils novada čempionāta novusā<br />

3.posms, kurā piedalījās 19 dalībnieki. 1.vietu,<br />

otro reizi pēc kārtas, ieguva Jānis Dišereits.<br />

2.vietu izcīnīja Tālivaldis Zagorskis, bet<br />

3.vietā ierindojās Alfons Suķis. Labākā no<br />

dāmām – Kristīne Kaņepēja. Kopvērtējumā pēc<br />

3 posmiem 1.vietā – Jānis Dišereits, 2.vietā –<br />

Jānis Jansons, bet 3.vietu dala Alfons Suķis<br />

un Tālivaldis Zagorskis. Jāatzīmē Kristīnes<br />

Kaņepējas 7.vieta kopvērtējumā starp vīriem<br />

(dāmu konkurencē Kristīnei 1.vieta). Detalizētus<br />

rezultātus skatīt Mālpils mājas lapā.<br />

15.janvārī, Mālpils sporta kompleksā, notika<br />

Mālpils novada čempionāts zolītē 1.posms,<br />

kurā piedalījās 25 dalībnieki. 1.vietu ieguva Tālis<br />

Sacensību grafiks<br />

komanda, ierindojoties 22.vietā no 120<br />

komandām. Aivars Strauss un Armands<br />

Sirmais “iebrauca”100 labāko finišētāju<br />

skaitā.<br />

Velobrauciens notika trīs distancēs: 101<br />

kilometru Latvijas Olimpiskās komitejas<br />

Sporta šosejas brauciens, 43,5 kilometru<br />

SEB MTB brauciens un 36,5 kilometru<br />

šosejas “Itera Tautas” brauciens. Starp<br />

profesionāļiem savus spēkus 100km<br />

distancē izmēģināja Artis Dāvidnieks un<br />

Līcītis, 2.vietu – Grigorijs Kozļakovskis, 3.vietu<br />

– Normunds Ozoliņš. Detalizētus rezultātus<br />

skatīt Mālpils mājas lapā.<br />

!!! Vēlējos pateikt īpašu PALDIES Tālivaldim<br />

Zagorskim un Viesturam Bērziņam par<br />

novusa turnīru organizēšanu, novusa spēles<br />

popularizēšanu un komandas organizēšanu<br />

LR komandu čempionātam, kas veicinās Mālpils<br />

vārda atpazīšanu Latvijas mērogā. Īpašs<br />

PALDIES arī Normundam Ozoliņam par zolītes<br />

turnīru organizēšanu visa gada garumā. Ja<br />

Mālpilī ir vēl kādi sporta entuziasti, kuri vēlas<br />

popularizēt kādu sporta veidu, lūdzu, ar savām<br />

idejām griezties pie manis vai sporta kompleksa<br />

direktora Valta Mihelsona (mob.26496710).<br />

Sporta organizators Ģirts Lielmežs,<br />

mob.29248752<br />

Datums Sacensības Vieta<br />

4.februāris plkst.10.00<br />

Pierīgas novadu sporta spēles<br />

kāršu spēlē “Zolīte”<br />

Mārupes sporta<br />

kompleksā<br />

12.februāris plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts novusā, 4.posms Mālpils sporta<br />

19.februāris plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 2.posms komplekss<br />

19.februāris plkst.10.00 Pierīgas novadu sporta spēles dambretē Babītes sporta<br />

26.februāris plkst.10.00 Pierīgas novadu sporta spēles novusā komplekss<br />

Foto – Zigismunds Zālmanis (NIKON)<br />

Roberts Strauss. Mālpilieši ir ļoti aktīvi<br />

visu sezonu, pieminams ir TELE2 RĪGAS<br />

VELOMARATONS, kur Tautas distancē<br />

(49 km) piedalījās arī EMU KOMANDA:<br />

Andis Kronbergs, Armands Sirmais, Artis<br />

Čonka, Jānis Puriņš, Ingus Andersons, Māris<br />

Čīma, Roberts Strauss, Aivars Strauss,<br />

Valts Mihelsons, Edgars Balodis, Māris<br />

Mangulis, Aija Sirmā. Novēlam veiksmi arī<br />

jaunajā 2012.gada sezonā!<br />

Valts Mihelsons<br />

Uzvar<br />

mālpilieši<br />

Biedrība “Lat vi jas Republikas Profe sionālās<br />

izglītības sporta klubs “AMI” organizē<br />

sporta spēles visu mācību gadu. AMI sporta<br />

klubs Profesionālās izglītības sistēmā Latvijā<br />

sporta darbu vada no 1990. gada. Sporta darba<br />

metodiskais centrs un AMI sporta klubs kopā<br />

ar pieredzējušiem sporta skolotājiem izstrādā<br />

sporta mācību priekšmeta paraugprogrammu<br />

profesionālās izglītības iestādēm. Izstrādāto<br />

programmu katrai skolai iespējams pielāgot<br />

savām vajadzībām atbilstoši tradīcijām, sporta<br />

bāzei, audzēkņu vēlmēm un sagatavotībai.<br />

AMI sporta klubs organizē sporta spēles 14<br />

sporta veidos jauniešiem un 10 sporta veidos<br />

jaunietēm visu mācību gadu. Sporta spēļu organizēšana<br />

notiek pēc šādas shēmas:<br />

• I posms – sacensības mācību iestādēs<br />

starp grupām, kursiem;<br />

• II posms – AMI sporta kluba reģionālās<br />

spēles;<br />

• III posms – Republikas čempionāti.<br />

Mālpils Profesionālajā vidusskolā<br />

13. decembrī tikās spēcīgākie puiši no<br />

Jaungulbenes, Ērgļu, Cēsu, Priekuļu un<br />

Jāņmuižas profesionālajām skolām, lai<br />

mērītos spēkiem svaru bumbu celšanā. Jau<br />

trešo gadu pēc kārtas Vidzemes AMI kausu svaru<br />

bumbu celšanā komandu vērtējumā ieguva<br />

MPV komanda. Apsveicam!!!<br />

Rezultāti:<br />

1. vieta Mālpils PV<br />

2. vieta Jaungulbenes AVS<br />

3. vieta Ērgļu AVS<br />

4. vieta Priekuļu – Jāņmuižas PV<br />

5. vieta Cēsu PV<br />

Individuāli:<br />

1. vieta Valters Binans MPV F1<br />

1. vieta Jānis Stonis MPV F2<br />

1. vieta Rolands Kukurāns MPV M2<br />

Mālpils Vēstis redaktore Daiga Frīdberga


2012/1 Aktuāli<br />

11<br />

2011. gada oktobrī, novembrī, decembrī mirušie,<br />

kas reģistrēti Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļā<br />

OĻEGS IGNATJEVS,<br />

miris 16.oktobrī 62 gadu vecumā,<br />

TATJANA IGNATJEVA,<br />

mirusi 16.oktobrī 57 gadu vecumā,<br />

BIRUTA ŠMITE,<br />

mirusi 16.oktobrī 48 gadu vecumā,<br />

ALEKSANDRS KARKAŅICA,<br />

miris 16.oktobrī 52 gadu vecumā,<br />

ANNA MEZE,<br />

mirusi 16.oktobrī 79 gadu vecumā,<br />

ŅINA KOSTENKO,<br />

mirusi 23.oktobrī 84 gadu vecumā,<br />

JĀNIS HINCENBERGS,<br />

miris 27.oktobrī 50 gadu vecumā,<br />

VLADIMIRS ŠARKOVSKIS,<br />

miris 9.novembrī 65 gadu vecumā,<br />

EIŽENS JĀKOBSONS,<br />

miris 17.novembrī 88 gadu vecumā,<br />

VILNIS REITERIS,<br />

miris 1.decembrī 22 gadu vecumā,<br />

LIESMA OLGA MEIJERE,<br />

mirusi 2.decembrī 62 gadu vecumā,<br />

ANTRA TAURĒNA,<br />

mirusi 20.decembrī 54 gadu vecumā,<br />

AGRIS CELMIŅŠ,<br />

miris 21.decembrī 68 gadu vecumā,<br />

KAZIMIRS ANSPOKS,<br />

miris 22.decembrī 82 gadu vecumā,<br />

JURIS ŽOGOTS,<br />

miris 22.decembrī 55 gadu vecumā,<br />

IZOLDE VALDMANE,<br />

mirusi 27.decembrī 81 gada vecumā.<br />

Mūsu klusa līdzjūtība tuviniekiem<br />

un katram, kuru sāpina viņu aiziešana.<br />

Mālpils novada dome,<br />

Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļa<br />

2011.gada 4.novembrī Ministru kabineta<br />

sēdē tika izskatīti priekšlikumi Sociālās<br />

drošības tīkla stratēģijas pasākumu<br />

turpināšanai 2012.gadā, un tika nolemts<br />

atbalstīt šādu Sociālās drošības tīkla<br />

stratēģijas pasākumu īstenošanas turpināšanu<br />

veselības aprūpē 2012.gadā:<br />

1. pacientu iemaksu un līdzmaksājuma<br />

kompensāciju un dienas stacionāra<br />

pakalpojumu apmaksu trūcīgām<br />

personām;<br />

2. zāļu iegādes izdevumu kompensēšanu<br />

trūcīgām personām 100% apmērā;<br />

3. mājas aprūpi pacientiem ar smagām<br />

slimībām;<br />

4. primārās veselības aprūpes pakalpojumu<br />

pieejamības uzlabošanu, piesaistot<br />

ģimenes ārsta praksei otru māsu;<br />

Nacionālais veselības dienests informē<br />

5. ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa<br />

(laikā, kad nav pieejams ģimenes ārsts)<br />

darbību;<br />

6. stacionāro pakalpojumu koncentrēšanu<br />

pacientiem ar garīgām slimībām,<br />

attīstot aprūpi dienas stacionāros.<br />

Līdz ar to atvieglojumi pacientu iemaksas<br />

un līdzmaksājuma kompensācijā,<br />

saņemot veselības aprūpes pakalpojumus,<br />

no 2012.gada 1.janvāra attieksies tikai<br />

uz trūcīgām personām, kuras par tādām<br />

atzītas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā,<br />

bet vairs neattieksies uz personām, kurām<br />

nebija trūcīgās personas statuss, bet kuru<br />

ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo<br />

3 mēnešu laikā nepārsniedza 120Ls mēnesī<br />

vai sastādīja 120 – 150Ls mēnesī. Šo divu<br />

kategoriju iedzīvotājiem izsniegtās izziņas<br />

ārstniecības iestādēs vairs nebūs jāuzrāda.<br />

Atbilstoši šīm izmaiņām veikti grozījumi<br />

2006.gada 19.decembra MK noteikumos<br />

nr.1046 “Veselības aprūpes organizēšanas<br />

un finansēšanas kārtība”.<br />

Nacionālais veselības dienests informē,<br />

ka, ja pacients būs stacionēts 2011.gadā<br />

un uz stacionēšanas brīdi viņam būs<br />

izsniegta izziņa par piederību iepriekš<br />

minētajām grupām, bet pacientu izraksta<br />

no stacionārās iestādes 2012.gadā, tad<br />

Nacionālās veselības centrs veiks norēķinus<br />

par pacientu iemaksas kompensāciju<br />

atbilstoši normatīvos noteiktajai kārtībai,<br />

kāda tā bija stacionēšanās brīdī.<br />

No 2012.gada 1.janvāra netiks kompensēti<br />

izmitināšanas izdevumi, ja pacients,<br />

saņemot ambulatoros dienas stacionāra<br />

pakalpojumus, pavadīs nakti ārstniecības<br />

iestādē. Līdz ar to ārstniecības iestādes<br />

par šo pakalpojumu varēs no pacientiem<br />

iekasēt maksu atbilstoši saviem maksas<br />

pakalpojumu cenrāžiem.<br />

1. 15.12.2011 15:37<br />

IEKĻŪSTOT PRIVĀTMĀJĀ CAUR<br />

NEAIZSLĒGTĀM IEEJAS DURVĪM<br />

NOZAGTA SIEVIEŠU SOMIŅA UN<br />

VĪRIEŠU NAUDASMAKS, KUROS<br />

ATRADĀS DAŽĀDA VEIDA DOKUMEN-<br />

TI UN NAUDA.<br />

SIDGUNDA. UZSĀKTS<br />

KRIMINĀLPROCESS (KPL).<br />

2. 17.12.2011 01:15<br />

SABOJĀJOT DURVJU A ATSLĒGU<br />

TIKA APZAGTA VASARAS MĀJIŅA.<br />

MĀLPILS NOVADS, “MĀRIŅAS”.<br />

UZSĀKTS KRIMINĀLPROCESS (KPL).<br />

3. 20.12.2011 00:37<br />

S. C. BŪDAMS ALKOHOLA REIBUMĀ<br />

SAVĀ DZĪVES VIETĀ SARĪKOJA<br />

ĢIMENES SKANDĀLU.<br />

ZIEDOŅA IELA. IZBEIGTA LIETVEDĪBA<br />

(NORAKST.LIETĀ).<br />

4. 25.12.2011 23:36<br />

NMP 173.BRIGĀDE UZ GAIĻEZERA<br />

SLIMNĪCU NOGĀDĀJUSI E.R. AR<br />

DIAGNOZI: SAINDĒŠANĀS AR ALKO-<br />

HOLU UN MEDIKAMENTIEM.<br />

VITE. ATTEIKTS UZSĀKT KP.<br />

Policija ziņo<br />

Mālpils novads<br />

no 15.12.2011. līdz 15.01.2012.<br />

5. 28.12.2011 13:19<br />

AR PELĒKU KRĀSU APZĪMĒTI LOGI<br />

UN SIENA. LIETAS APSTĀKĻI TIEK<br />

NOSKAIDROTI.<br />

NĀKOTNES IELA 5. UZSĀKTA<br />

ADMINISTRATĪVĀ LIETVEDĪBA.<br />

6. 01.01.2012 17:28<br />

BRĪVI PIEKĻŪSTOT DZĪVOKLĪ NO<br />

SOMAS TIKA IZDARĪTA ZĀDZĪBA.<br />

JAUNĀ MĀJA 4. UZSĀKTS<br />

KRIMINĀLPROCESS (KPL).<br />

7. 08.01.2012 14:52<br />

BOJĀJOT DURVJU PIEKARAMĀS<br />

ATSLĒGAS NO SAIMNIECĪBAS ĒKĀM<br />

IR NOZAGTI LOPU SVERAMIE SVARI,<br />

RIPZĀĢA METĀLA STATĪVS UN CITA<br />

VEIDA METĀLA PRIEKŠMETI. APTU-<br />

VENAIS KOPĒJAIS SVARS 200KG.<br />

“KASTAŅI”. UZSĀKTS<br />

KRIMINĀLPROCESS (KPL).<br />

8. 09.01.2012 18:24<br />

BĒRNU SLIMNĪCĀ VIENĪBAS GATVĒ<br />

TIKA NOGĀDĀTA M.G.<br />

SIDGUNDA. UZSĀKTS<br />

KRIMINĀLPROCESS (KPL).<br />

9. 12.01.2012 20:20<br />

I.V. BŪDAMA NEPILNGADĪGA<br />

ATRADĀS SABIEDRISKĀ VIETĀ<br />

ALKOHOLA REIBUMA STĀVOKLĪ.<br />

PILS IELA 14. SASTĀDĪTS ADMIN.<br />

PĀRK. PROTOKOLS (APK).<br />

10. 12.01.2012 21:53<br />

D.K. ATRADĀS MĀLPILS<br />

INTERNĀTPAMATSKOLĀ DIREK-<br />

TORES KABINETĀ, IESPĒJAMS,<br />

NARKOTISKO VIELU IETEKMĒ,<br />

NOGĀDĀTA ANPREN.<br />

PILS IELA 14. UZSĀKTA<br />

ADMINISTRATĪVĀ LIETVEDĪBA.<br />

11. 12.01.2012 22:11<br />

V.S. BŪDAMA NEPILNGADĪGA<br />

ATRADĀS ALKOHOLISKO DZĒRIENU<br />

IETEKMĒ SABIEDRISKĀ VIETĀ.<br />

PILS IELA 14. SASTĀDĪTS ADMIN.<br />

PĀRK. PROTOKOLS (APK).<br />

12. 13.01.2012 14:24<br />

BRĪVI PIEKĻŪSTOT NO ŠĶŪŅA TIKA<br />

IZDARĪTA ZĀDZĪBA.<br />

“RASIŅI”. UZSĀKTS<br />

KRIMINĀLPROCESS (KPL).<br />

13. 13.01.2012 16:00<br />

IEKĻŪSTOT CAUR ŠĶŪŅA LŪKU TIKA<br />

IZDARĪTA ZĀDZĪBA.<br />

“LIEPKALNI-VĒŽI”. UZSĀKTS<br />

KRIMINĀLPROCESS (KPL).


12 Aktuāli<br />

2012/1<br />

Neapdraudi savu dzīvību un veselību!<br />

• Elektrība mūsu mājokļos plūst pa metāla vadiem. Tiem visiem<br />

būtu jābūt izolētiem – pārklātiem ar elektrību nevadošu apvalku,<br />

aizsegtiem ar plastikāta vairodziņiem (rozetes un slēdžos). Ja<br />

tomēr tā nav, tad šādiem neizolētiem vadiem nekāda ziņā nedrīkst<br />

pieskarties – tas apdraud dzīvību.<br />

• Elektrisko strāvu vada arī ūdens. Ja ūdens nonāk uz elektrības<br />

slēdža, strāva no vadiem, kas pievienoti slēdzim, var sākt plūst<br />

uz roku. Tāpēc elektroierīces nedrīkst ieslēgt un izslēgt ar slapjām<br />

rokām.<br />

• Iepriekš minēto ūdens īpašību dēļ aizdegušos elektroierīci nedrīkst<br />

dzēst ar ūdeni, ja tā pieslēgta spriegumam. Ja deg elektrības vadi,<br />

slēdzis vai rozete, mājoklī tūliņ jāatslēdz spriegums. Ja tomēr<br />

atslēgšana no sprieguma nav iespējama, dzēšanai jāizmanto sausa<br />

un bieza sega vai cits biezs audums.<br />

Daži materiāli elektrību vada labāk nekā citi. Materiālus, kas labi<br />

vada elektrību, sauc par vadītājiem, bet tos, kuros elektrība nevar<br />

plūst, sauc par izolatoriem. Vadītāji ir ūdens, dažādi metāli. Izolatori<br />

ir gumija, gaiss, sauss koks.<br />

Anabela Kreiga, Klifs Rosnijs “Zinātnes<br />

enciklopēdija”, Zvaigzne ABC<br />

• Daudzas elektroierīces tavās mājās nav pieslēgtas spriegumam<br />

pastāvīgi, bet tiek pieslēgtas katru reizi pirms iedarbināšanas,<br />

iespraužot kontaktdakšu rozete. Droši tas veicams, tikai turot<br />

kontaktdakšas izolēto daļu. Sevišķi tas attiecas uz strāvas<br />

izslēgšanu – nedrīkst izraut kontaktdakšu no rozetes, velkot aiz<br />

vada – tā var sabojāt izolāciju un izkustināt rozeti. Protams, drīkst<br />

lietot tikai tādas rozetes, kuras stingri turas sienā.<br />

• Nereti mūsu mājās vienai rozetei pieslēgtas vairākas elektroierīces.<br />

Tomēr ar rozetes noslogošanu jābūt piesardzīgam – pārslogoti vadi<br />

un kontakti sakarst, var sākt degt izolācija un izcelties ugunsgrēks.<br />

• Pazīmes, kas signalizē, ka dzīvoklī draud sākties elektrības izraisīts<br />

ugunsgrēks, ir šādas:<br />

– slēdža vai rozetes tuvuma vērojami dūmi,<br />

– dzirdama dzirksteļošanai raksturīga sprakšķoša skaņa,<br />

– jūtama degošas gumijas smaka,<br />

– ieslēdzot vai izslēdzot elektroierīci, nospiežot apgaismošanas<br />

slēdzi, vērojama dzirkstele.<br />

• Elektroierīces labot ir jāmāk. Vislabāk to uzticēt apmācītam<br />

profesionālim – elektriķim vai remonta meistaram. Dažas<br />

vienkāršākas ierīces mēdzam labot arī paši, tomēr tas attiecas uz<br />

samērā vienkāršām operācijām – piemēram, izdegušas spuldzes<br />

nomaiņu griestu lampā.<br />

Ir vairākas sadzīvē bieži lietotas elektroierīces, kuras izmantojot,<br />

jāatceras daži īpaši lietošanas noteikumi.<br />

Elektrība<br />

Elektriskā tējkanna<br />

• Ieslēdz to tikai tad, ja tajās ieliets ūdens.<br />

• Ja esi tējkannu ieslēdzis, neatstāj to bez uzraudzības.<br />

Sildītājs<br />

• Nenovieto to viegli degošu priekšmetu tuvumā.<br />

• Uz elektriska sildītāja nežāvē veļu.<br />

• Izejot no dzīvokļa, pārliecinies, vai sildītājs ir izslēgts.<br />

Gludeklis<br />

• Noregulē gludekļa temperatūru atbilstoši apģērba audumam.<br />

• Ja gludināšanas laikā iezvanās telefons, izslēdz gludekli un tikai<br />

tad dodies pie tālruņa.<br />

• Ja esi beidzis gludināt, izslēdz gludekli un novieto uz paliktņa.<br />

Mikseris<br />

• Lieto mikseri atbilstoši instrukcijai, izmantojot tikai tiem mērķiem,<br />

kam tas paredzēts.<br />

• Mazgā mikseri tikai tad, kad tas atslēgts no sprieguma.<br />

Degošas plastmasas smaka<br />

– Nekavējoties izslēdz visas elektroierīces!<br />

– Nekāda ziņa nepieskaries neizolētiem elektrības vadiem!<br />

– Nepieskaries elektrības slēdzim ar slapjām rokām!<br />

– Aizdegušās elektroierīces vai vadus nemēģini dzēst ar ūdeni!<br />

– Elektroierīci pieslēdz spriegumam, turot aiz kontaktdakšas<br />

izolētās daļas!<br />

– Nelieto rozetes, kuras stingri neturas sienā!<br />

– Nepārslogo rozetes, ieslēdzot pārāk daudz elektroierīču!<br />

Ko darīt, ja mājās pazudusi elektrība<br />

Ja mājās pēkšņi pazūd elektrība, jānoskaidro, vai elektrības nav<br />

tikai jūsu dzīvoklī, visā mājā vai arī tuvumā esošajās kaimiņu mājās.<br />

• Ja strāvas padeve pārtraukta plašākā apkārtnē, tad par notikušo ir<br />

jāpaziņo LATVENERGO Elektrisko tīklu dispečerdienestam. Tava<br />

rajona elektrotīklu dispečerdienesta tālruņa numurs ir nodrukāts<br />

uz norēķinu grāmatiņas vāka.<br />

• Ja elektrība ir pazudusi visā jūsu daudzdzīvokļu ēkā, tad par<br />

notikušo ir jāpaziņo ēkas īpašniekam (pilnvarotai personai) vai<br />

cilvēkam, kurš atbild par ēkas elektrosaimniecību.<br />

Vēlams, lai pie rokas vienmēr būtu kabatas lukturītis!<br />

Izlasi un izskaidro pamatlietas<br />

arī savam bērnam!<br />

Raksta sagatavošanā izmantoti dati – https://eduspace.lv/<br />

macibas/pluginfile.php/64/mod_label/intro/Elektribu.pdf<br />

Mālpils Profesionālā vidusskola aicina<br />

2012./2013. mācību gadā<br />

apgūt 4 izglītības programmas<br />

Pēc 9. klases (mācību ilgums 4 gadi)<br />

Pēc 12. klases (mācību ilgums 1,5 gadi)<br />

Mālpils Vēstis redaktore<br />

Daiga Frīdberga<br />

• Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija<br />

Kvalifikācija: ēku inženiertīklu tehniķis.<br />

Pēc mūsdienu modernākajām tehnoloģijām tiek sagatavoti darba tirgū pieprasīti ēku inženiertīklu tehniķi, kuri prot projektēt,<br />

montēt un apkalpot ēku siltuma, ventilācijas, gāzes, ūdens un kanalizācijas sistēmas.<br />

• Ēdināšanas pakalpojumi<br />

Kvalifikācija: ēdināšanas pakalpojumu speciālists.<br />

Iegūst viesu apkalpošanas, ēdienu gatavošanas un konditorejas izstrādājumu gatavošanas prasmes.<br />

• Kokizstrādājumu izgatavošana<br />

Kvalifikācija: mēbeļu galdnieks.<br />

Iegūst mēbeļu projektēšanas un izgatavošanas iemaņas un prasmes.<br />

• Interjera dizains<br />

Kvalifikācija: interjera noformētājs.<br />

Strādā vides noformēšanas jomā, iecer, izstrādā un spēj praktiski izveidot telpu noformējumu, var strādāt interjera noformēšanas<br />

firmās un birojos dizaineru, mākslinieku vadībā.


2012/1 Aktuāli<br />

13<br />

Latvijā atnākusi gripa. Vairāk kā 50<br />

ga dī jumu jau ir apstiprināti. Tā ir A grupas<br />

gripa, kas veiksmīgi tiek ārstēta ar pretvīrusu<br />

preparātu Remantadīns. Uzskatu, tam ir<br />

jābūt katras ģimenes aptieciņā (derīguma<br />

termiņš 5 gadi). Jo ātrāk sāk ārstēšanos, jo<br />

labāk, bet tikai jūsu ģimenes ārsts var risināt<br />

jautājumu par medikamentozu ārstēšanu.<br />

Mājās būtu jābūt sava ārsta telefona numuram<br />

un darba grafikam. Piemērotākais<br />

laiks vakcinācijai pret gripu ir septembrisoktobris.<br />

Gripas simptomi ir sekojošie:<br />

– pēkšņs slimības sākums, ķermeņa<br />

temperatūras paaugstināšanās vai<br />

sūdzības par drebuļu sajūtu;<br />

– galvassāpes, nespēks, sāpes<br />

muskuļos;<br />

– klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta<br />

elpošana, iespējamas iesnas.<br />

Gripa ir vīrusu infekcija, kas izplatās no<br />

cilvēka uz cilvēku gaisa pilienu vai kontaktu<br />

ceļā, kā arī ar dažādiem priekšmetiem.<br />

Vislielākais inficēšanās risks ir šādos<br />

gadījumos:<br />

• atrodoties vienā telpā ar slimu cilvēku,<br />

kurš šķauda vai klepo (it īpaši attālumā<br />

līdz 1m);<br />

• tieši kontaktējoties ar slimu cilvēku,<br />

saskaroties ar rokām, muti utt.;<br />

• pieskaroties dažādiem priekšmetiem,<br />

t.sk. sabiedriskajās vietās, kurus izmanto<br />

vai pieskarās ar nemazgātām<br />

Gripa<br />

rokām slims cilvēks (piemēram, atbalsta<br />

stieņi, sēdekļu rokturi sabiedriskajā<br />

transportā, durvju rokturi, margas,<br />

grozu un ratiņu rokturi veikalos, ūdens<br />

krāni, rotaļlietas bērnudārzos utml.).<br />

Pirmās gripas inficēšanās pazīmes<br />

parādās pēc 2–3 dienām, var būt arī<br />

laikā no 24 stundām līdz 7 dienām. Slims<br />

cilvēks var inficēt citas personas uzreiz pēc<br />

simptomu parādīšanās un 5–7 dienu laikā<br />

no saslimšanas sākuma, kad turpina izdalīt<br />

vīrusu lielā daudzumā.<br />

Bērni parasti izdala gripas vīrusu ilgāk<br />

nekā pieaugušie, jo bieži bērniem stipri nosit<br />

temperatūru ar zālēm, tādējādi novājinot<br />

organisma pretošanās spējas.<br />

Smagāk slimo cilvēki ar novājinātu imūnsistēmu.<br />

Imunitāti novājina nepilnvērtīgs uzturs,<br />

ilgstošs stress, kaitīgie ieradumi, miega<br />

traucējumi, mazkustīgums.<br />

Profilaktiskie pasākumi imunitātes stiprināšanai<br />

ir sekojošie: veselīgs dzīvesveids,<br />

pilnvērtīgs uzturs, pietiekams uzņemamā<br />

šķidruma daudzums, regulāras ēdienreizes,<br />

dienas režīms, sabalansēts laiks darbam un<br />

atpūtai, pilnvērtīgs miegs, regulāras fiziskās<br />

aktivitātes, iekšējais miers un pozitīvās<br />

emocijas, norūdīšanās procedūras, atpūta<br />

svaigā gaisā un dabīgie imunitātes<br />

stiprinātāji.<br />

Es iesaku pēc iespējas retāk apmeklēt<br />

vietas, kur uzturas daudz cilvēku, sabiedrisko<br />

transportu, masveida pasākumus.<br />

Vēdiniet telpas un mitriniet iekštelpu gaisu.<br />

Ģērbieties atbilstoši laika apstākļiem.<br />

Rūpīgi mazgājiet rokas vairākas reizes<br />

dienā, priekšroku dodot šķidrajām<br />

ziepēm. Mazgājiet rokas pirms ēšanas,<br />

zāļu lietošanas, dekoratīvās kosmētikas<br />

uzlikšanas, rīcības ar kontaktlēcām, smēķēšanas,<br />

ēdienu gatavošanas un pasnieg -<br />

šanas, ka arī pēc deguna slau cī šanas un<br />

šķaudīšanas, pēc publisko vietu ap meklēšanas<br />

un pēc pieskaršanās naudai.<br />

Ja rokas nav nomazgātas, izvairieties<br />

no pieskāršanās mutei, acīm, degunam.<br />

Iemāciet bērniem nebāzt mutē pirkstus un<br />

priekšmetus, jo uz tiem var būt infekcijas<br />

pārnēsātāji. Apsveicinoties ar draugiem,<br />

paziņām, izvairieties no bučošanās, it sevišķi,<br />

ja kādam ir saaukstēšanās pazīmes.<br />

Kabatlakatiņu vietā izmantojiet vienreizējas<br />

lietošanas salvetes. Nelietojiet kopīgos<br />

traukus, glāzes, karotes utt.<br />

Atgriežoties mājās, izskalojiet kaklu un<br />

degunu (ar kumelīšu vai kliņģerīšu tēju vai<br />

sālsūdeni), jo tie ir gripas ieejas vārti.<br />

Ja parādās gripas simptomi, palieciet<br />

mājās un konsultējieties ar ārstu. Ar gripu<br />

saslimušajam ir nepieciešams ievērot mieru,<br />

izvairīties no alkohola un tabakas lietošanas<br />

un uzņemt daudz šķidruma. Esiet veseli!<br />

Jūsu ģimenes ārste<br />

J. Sprūde<br />

Pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” informācija<br />

• Jauna sociālā kampaņa<br />

Sociālais dienests ir uzsācis II kārtas<br />

elektrības norēķinu karšu izsniegšanu (Ls<br />

53,70 apmērā).<br />

Atbalsta mērķa grupas:<br />

a) trūcīgās ģimenes ar bērniem (kuras<br />

iepriekšējā periodā ir saņēmušas tikai<br />

1 karti);<br />

b) ģimenes ar bērniem invalīdiem;<br />

c) ģimenes ar audžubērniem un<br />

aizbildniecībā esošiem bērniem;<br />

d) daudzbērnu ģimenes, kuras nepaspēja<br />

pieteikties uz papildus 2400kW par<br />

starta tarifu.<br />

Kā iepriekš informējām, karte tiks<br />

izsniegta ģimenei (ja tās statuss atbildīs<br />

kaut vienam no augstāk minētajiem) arī tādā<br />

gadījumā, ja tai nav līguma ar Latvenergo.<br />

Informāciju var saņemt, zvanot uz<br />

sociālo dienestu 67185874.<br />

• Latvijas pašvaldību savienība, kas<br />

sadarbībā ar VAS Latvenergo realizē<br />

Elektrības norēķinu karšu izsniegšanu,<br />

ir ļāvusi izdalīt arī atlikušās elektrības<br />

norēķinu kartes par bezmaksas 500 kW.<br />

Atgādināsim, ka šīs elektrības norēķinu<br />

kartes var saņemt:<br />

1) trūcīgas ģimenes ar bērniem, ja tāda<br />

karte nav saņemta;<br />

2) jebkura trūcīga ģimene (tikai vienu<br />

karti visā periodā);<br />

3) maznodrošinātas ģimenes:<br />

– atsevišķi dzīvojoši pensionāri, ja<br />

ienākumi uz vienu personu ir mazāki<br />

par Ls 140,00 mēnesī;<br />

– vientuļi pensionāri un personas ar<br />

invaliditāti, ja ienākumi uz vienu personu<br />

ir mazāki par Ls 200,00 mēnesī;<br />

– citas ģimenes (ģimenes, kurās ir<br />

personas darbspējas vecumā), ja<br />

ienākumi uz vienu personu ir mazāki<br />

par Ls 120,00 mēnesī.<br />

Atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas<br />

ģimenes (personas) statusam izsniedz<br />

sociālais dienests pēc ģimenes ienākumu<br />

izvērtēšanas.<br />

• “Drošības spilvens” ir samazināts<br />

Informējam, ka no 2012.gada ir atcelti<br />

normatīvie akti, kas noteica vairākus<br />

atvieglojumus. Vairs nav spēkā Izziņa par<br />

Ls 120 un Izziņa par Ls150. Bezmaksas<br />

veselības aprūpes pakalpojumus un<br />

bezmaksas kompensējamās zāles var<br />

saņemt tikai personas, kurām ir spēkā<br />

esoša izziņa par atbilstību trūcīgai personai<br />

(ģimenei). Par trūcīgu uzskatāma ģimene,<br />

kuras ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir<br />

mazāki par Ls 90.<br />

• Jaunais nodarbinātības projekts<br />

Jaunais nodarbinātības projekts ir Algotie<br />

pagaidu sabiedriskie darbi. Šajā projektā<br />

varēs iesaistīties tikai ilgstošie bezdarbnieki,<br />

t.i., bezdarbnieki, kuriem bezdarbnieka statuss<br />

ir ilgāk par 6 mēnešiem. Lai persona<br />

varētu iesaistīties šajā pasākumā, viņam<br />

ir jāizsaka vēlme tajā iesaistīties. To var<br />

izdarīt arī piezvanot inspektoram. Tālruņa<br />

numurs ir atrodams uz apmeklējuma<br />

lapas. Šajā projektā iesaistītie saņems<br />

100 Ls, un vēl papildus valsts maksās<br />

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās<br />

iemaksas pensiju apdrošināšanai Ls 10<br />

apmērā par katru bezdarbnieku. Tas ir ļoti<br />

svarīgi personām, kam pietrūkst stāžam (10<br />

gadi lai aizietu vecuma pensijā, vai 30 gadi<br />

lai aizietu priekšlaicīgā pensijā). Līgums<br />

katram bezdarbniekam būs uz četriem<br />

mēnešiem. Atkārtoti iesaistīties varēs tikai<br />

pēc 8 mēnešiem (4 mēneši 12 mēnešu<br />

periodā). Valsts atmaksās arī izdevumus,<br />

kas saistīti ar obligāto veselības pārbaudi,<br />

kā arī nodarbinātie būs apdrošināti nelaimes<br />

gadījumam darba vietā. Vienīgais ieteikums,<br />

neaizmirstiet laicīgi apmeklēt NVA<br />

un nezaudēt statusu, ja nav izdevies atrast<br />

algotu darbu.<br />

• Informācija esošajiem un topošajiem<br />

bezdarbniekiem<br />

Mālpils novada dome ir noslēgusi<br />

sadarbības līgumu ar Nodarbinātības<br />

valsts aģentūru. NVA inspektore klientus<br />

pieņems Mālpils novada domes telpās reizi<br />

mēnesī – katra mēneša pirmajā otrdienā. Šis<br />

pakalpojums iedzīvotājiem būs pieejams<br />

no 6. marta. Vairāk informācijas nākamajā<br />

MV numurā.<br />

• Par bezmaksas valsts programmu<br />

trūcīgām personām ar atkarībām<br />

Cilvēkiem ar dažādām atkarībām<br />

(gan alkohola, gan narkotiku) ir pieejams<br />

sociālās rehabilitācijas programma. Tas ir<br />

Labklājības ministrijas apmaksāts pakalpojums<br />

no 3 līdz 12 mēnešiem. Šajā laikā<br />

būs nodrošināta speciālistu konsultācijas,<br />

kā arī dzīvesvieta, uzturs, apģērbs. Visu<br />

informāciju var saņemt sociālajā dienestā.<br />

• Par Eiropas Komisijas finansēto pārtikas<br />

paku izsniegšanu<br />

Mālpils sociālās aprūpes centrā ir<br />

izveidojies liels pārtikas paku uzkrājums.<br />

Atgādinām, ka tās var saņemt gan trūcīgas,<br />

gan maznodrošinātas ģimenes. Taupīsim un<br />

izmantosim iespēju, ko piedāvā ES. Visu<br />

informāciju par pārtikas paku izsniegšanu<br />

var saņemt pa tālruni 67925352 vai personīgi<br />

pie Vitas Bērziņas.<br />

P/a “Mālpils sociālais dienests” darbi<br />

nieki labprāt sniedz informāciju par<br />

sociāliem jautājumiem un palīdz risināt<br />

sociālās problēmas. Tāpat sociālajā dienestā<br />

ir pieejami bezmaksas psihologa<br />

pakalpojumi. Nepieciešamības gadījumā<br />

droši apmeklējiet sociālo dienestu pieņe<br />

mamajās dienās – pirmdienās un<br />

ceturtdienās.<br />

Direktore<br />

Olga Volosatova


14 Aktuāli<br />

2012/1<br />

Cūku fermai – JĀ vai NĒ<br />

Nav pagājis nemaz tik ilgs laiks, kad<br />

mālpilieši balsoja pret Norvēģu uzņēmuma<br />

SIA “Baltic Pork” cūku fermu Sidgundas<br />

pusē, kas plānoja audzēt ap 2 tūkstošiem<br />

cūku. Iedzīvotāju aktivitāte būvniecības<br />

ieceres publiskajā apspriešanā un tālākās<br />

aktivitātes ļāva mums izsprukt no smakām.<br />

Nu lielā zelta cūka būs atkal jāved uz centru!<br />

Tagad mums piedāvā 12000 cūku fermu<br />

ar biogāzes ražotni pašā Ezerkalnu purva<br />

malā. Skaistā, mežu ieskautā vietā, 5 km<br />

attālumā no centra.<br />

Arī šogad, 2012.gada 17.janvārī<br />

Māl pils novada domē pulcējās vietējie<br />

iedzīvotāji, uzņēmēji, lauksaimnieki,<br />

domes darbinieki, tuvāki un tālāki kaimiņi<br />

no Siguldas, Nītaures, Lauberes uz paredzētās<br />

darbības ietekmes uz vidi novērtējuma<br />

sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.<br />

SIA “Mālpils-Agro” direktore Anita Laima<br />

Lancmane iedzīvotājiem prezentēja jaunā<br />

uzņēmuma plānus, kas gan pēc iedzīvotāju<br />

viedokļa ir visai rožaini. Tika argumentēts,<br />

ka tieši tādēļ, vēl pirms būvniecības projekta<br />

uzsākšanas, esot radusies nepieciešamība<br />

uzzināt iedzīvotāju pretenzijas un ierosinājumus.<br />

“Mājas darbu” SIA “Mālpils-Agro”<br />

gan bija izpildījusi – iepazinusies ar iedzīvotāju<br />

iebildumiem no iepriekšējās cūku<br />

fermas apspriešanas, bet arī tagad taču tie<br />

nemainās! Pretenziju jau šajā pasākumā<br />

bija gana – gan tuvāko kaimiņu jaunās<br />

mājas būvniecības ieceres sabrukšana,<br />

gan iespējamais vides kaitējums tuvējam<br />

purvam, gan neiedomājami lielās zemju<br />

platības nepieciešamība, kur izkliedēt<br />

kūtsmēslus divas reizes gadā. Tika apšaubīts<br />

ekonomiskais izdevīgums krīzes laikā<br />

tik lielam uzņēmumam, kas grasās visus<br />

sivēnus iepirkt. Bažas rada arī iespējamā<br />

fermas, vai pat jau projekta tālākpārdošana<br />

ne tik “zaļi domājošam” īpašniekam. Un<br />

vēl, un vēl... Vietējie lauksaimnieki brīnījās<br />

par it kā jau notikušām sarunām par zemes<br />

izmantošanas iespējām, ekonomisti par<br />

rentabilitāti un noieta tirgiem, netika konkrēti<br />

atbildēts arī par solītajām 30 darba vietām<br />

vietējiem iedzīvotājiem, bet visskaidrākais<br />

bija komentārs – jau iepriekšējā reizē mēs<br />

pateicām nē!<br />

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas<br />

sanāksmes protokols ir izlasāms<br />

www.malpils.lv aktualitāšu sadaļā.<br />

Mālpils novada domes priekšsēdētājs<br />

Aleksandrs Lielmežs atturējās no<br />

komentāriem, tikai noteica, ka šīs nogabals<br />

ir viens no retajiem, ko vispār varējuši<br />

piedāvāt uzņēmējiem.<br />

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās<br />

darbības iespējamo ietekmi<br />

uz vidi var iesūtīt Vides pārraudzības<br />

valsts birojā: Rūpniecības ielā 23, Rīgā,<br />

LV-1045, tel. Nr.67770806, mājas lapa<br />

http://www.vpvb.gov.lv/lv līdz 2012.gada<br />

13.februārim.<br />

Vides pārraudzības valsts birojs<br />

2011.ga da 9.decembrī ir pieņēmis lēmumu<br />

Nr.446 par ietekmes uz vidi novēr tējuma<br />

proce dūras piemērošanu SIA “Mālpils-Agro”<br />

cūku intensīvās audzēšanas fermas izveidei<br />

ar biogāzes ražotni fermā veidojošos<br />

šķidrmēslu pārstrādei Mālpils novada<br />

nekustamajā īpašumā “Klūgas – Grūbas”<br />

(kadastra Nr. 8074 001 0225). Lēmums<br />

pieņemts pamatojoties uz likuma “Par ietekmes<br />

uz vidi novērtējumu” 4.pantu un šā<br />

likuma 1.pielikumu “Objekti, kuru ietekmes<br />

novērtējums ir nepieciešams.”<br />

Saņemt informāciju par paredzēto<br />

dar bību un iepazīties ar sagatavotajiem<br />

dokumentiem (iesniegumu ietekmes uz<br />

vidi novērtēšanai un lēmumu Nr.446) interesenti<br />

var:<br />

• SIA “Mālpils agro” mājas lapā www.malpils-agro.lv;<br />

• Mālpils novada domē, Nākotnes ielā 1, Mālpils, Mālpils nov.,<br />

LV-2152<br />

Pirmdienās no 8. 30 – 12. 00 un 13. 00 – 18. 00<br />

Ceturtdienās no 8. 30 – 12. 00 un 13. 00 – 18. 00<br />

• Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvaldē,<br />

Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045<br />

Pirmdienās no 8 30 – 12 30 un 13 00 – 18 00<br />

Otrdienās 8 30 – 12 30 un 13 00 – 17 00<br />

Trešdienās 8 30 – 12 30 un 13 00 – 17 00<br />

Ceturtdienās 8 30 – 12 30 un 13 00 – 17 00<br />

Piektdienās 8 30 – 12 30 un 13 00 – 16 00<br />

• Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045<br />

Darba dienās no 8. 30 līdz 17. 00 Mālpils Vēstis redaktore Daiga Frīdberga<br />

Ir laiks informēt Valsts zemes dienestu<br />

par izmaiņām īpašuma sastāvā un aktualizēt<br />

datus atbilstoši faktiskajai situācijai dabā,<br />

lai turpmākajos gados netiktu aprēķināts<br />

nodoklis par dabā neesošajām būvēm.<br />

Kadastra informācijas sistēmā reģistrētām<br />

ēkām, tai skaitā, palīgēkām – dažādiem<br />

šķūnīšiem, garāžām, siltumnīcām, piebūvēm<br />

– automātiski ik gadus tiek aprēķināta<br />

kadastrālā vērtība pēc noteiktajiem<br />

kritērijiem – atrašanās vietas, celtniecības<br />

gada, materiāliem un citiem parametriem<br />

atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. Līdz<br />

šī gada 1.oktobrim ir iespējams dzēst no<br />

reģistra bez maksas tās palīgēkas, kas<br />

dažādu iemeslu dēļ dabā vairs nepastāv,<br />

bet ir reģistrētas Kadastra informācijas<br />

sistēmā un par kurām tāpēc var tikt<br />

Noderīgi zināt būvju īpašniekiem<br />

aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis,<br />

Lai pilnīgāk informētu par jau tagad pieejamo<br />

bezmaksas pakalpojumu, papildus<br />

informācija par šādu iespēju nodokļa maksātājiem<br />

tiks nosūtīta kopā ar nekustamā<br />

īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu<br />

2012.gadam. Lai dzēstu palīgēku no Kadastra<br />

informācijas sistēmas, īpašniekam<br />

jāsaņem pašvaldības būvvaldes atzinums,<br />

ka reģistrētā būve dabā nepastāv un tas<br />

jāiesniedz Valsts zemes dienestā.<br />

Informāciju par to, kādas būves (tai skaitā,<br />

arī tādas palīgēkas, kas, iespējams, dabā<br />

vairs nepastāv, jo ir nojauktas vai sabrukušas)<br />

ir reģistrētas īpašuma sastāvā, jebkurš<br />

interesents var saņemt bez maksas Latvijas<br />

valsts portālā http://www.latvija.lv, izmantojot<br />

pakalpojumu “Mani dati ka dastrā”,<br />

portālā http://www.kadastrs.lv, kā arī<br />

klātienē – Valsts zemes dienesta Klientu<br />

apkalpošanas centros vai pašvaldībās.<br />

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo<br />

pārkāpumu kodeksa 152. 6 pantu “Būvju<br />

un telpu grupu nereģistrēšana Nekustamā<br />

īpašuma valsts kadastra informācijas<br />

sistēmā” par normatīvajos aktos noteikto<br />

dokumentu neiesniegšanu būves vai telpu<br />

grupas reģistrēšanai vai kadastra datu<br />

aktualizēšanai Nekustamā īpašuma valsts<br />

kadastra informācijas sistēmā – uzliek<br />

naudas sodu fiziskajām personām no<br />

piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem,<br />

bet juridiskajām personām – no simt līdz<br />

tūkstoš latiem.<br />

Nodokļu administratore<br />

Mārīte Nīgrande


2012/1<br />

Aktuāli<br />

15<br />

Kā zvaigznes zilā naktī krīt,<br />

tā manas dienas krīt.<br />

Un mūžs mans – zvaigžņu mirgojums<br />

starp vakaru un rīt.<br />

(F. Bārda)<br />

Mālpils<br />

novada dome sveic<br />

ilggadējo<br />

pašvaldības darbinieci<br />

Veltu Gailīti<br />

90 gadu jubilejā!<br />

Mīļie pagastu bibliotēku<br />

apmeklētāji!<br />

Latvijas Nacionālās bibliotēkas<br />

Atbalsta biedrība izsludina<br />

gadskārtējo konkursu<br />

PAGASTA<br />

BIBLIOTEKĀRS –<br />

GAISMAS NESĒJS!<br />

Šogad meklējam bibliotekārus,<br />

kuri izveidojuši bibliotēku<br />

par pagasta “gaismas pili”.<br />

Ja Jūsu bibliotekārs:<br />

• laipni un pacietīgi konsultē<br />

apmeklētājus;<br />

• organizē aktivitātes dažādu vecumu<br />

un interešu iedzīvotājiem (kursus,<br />

apmācības, braucienus);<br />

• veido bibliotēku par radošuma centru<br />

(pasākumi, izstādes, konkursi, hobiju<br />

pulciņi);<br />

• rūpējas par mājīgu bibliotēkas vidi,<br />

kur labprāt pulcējas un pavada brīvo<br />

laiku pagasta iedzīvotāji,<br />

pastāstiet par to arī mums!<br />

Aicinām pieteikt savu bibliotekāru<br />

konkursam, atsūtot vēstuli<br />

LNB Atbalsta biedrībai<br />

Tērbatas ielā 75, Rīgā, LV-1001<br />

vai uz e-pastu gaisma@gaisma.lv.<br />

Priecāsimies arī par fotogrāfijām,<br />

kas stāsta par bibliotekāra aktivitātēm!<br />

Jūsu vēstules gaidīsim<br />

līdz 2012. gada 23. martam.<br />

Sveicam jaunos mālpiliešus,<br />

kuru dzimšanas faktu vecāki reģistrēja<br />

Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļā!<br />

LORETA MARGA LAUKA,<br />

dzimusi 28.septembrī,<br />

KLĀVS ADRIANS KALNIŅŠ,<br />

dzimis 13.novembrī,<br />

MADARA BEMBERE,<br />

dzimusi 9.novembrī,<br />

SAMANTA GIRUCKA,<br />

dzimusi 26.decembrī.<br />

Mālpils novada dome,<br />

Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļa<br />

Pateicības<br />

Mīļš paldies Solvitai Strausai, Mālpils novada<br />

domei, b-bas “Notici sev!” biedriem par<br />

sniegto atbalstu.<br />

A.Gulbja vecāki<br />

Paldies visiem radiem, kaimiņiem un draugiem,<br />

īpaši Naurim, Marekam un Jānim,<br />

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Viktorijai<br />

Kalniņai par sniegto atbalstu mūsu dzīves<br />

melnākajos brīžos tēti un vīru Juri, mūžībā<br />

aizvadot.<br />

Sarma un Aiga Žogotas<br />

Paldies Guntim Lejiņam par pašaizliedzību<br />

glābjot upes ledū ielūzušu suni.<br />

Valentīna Živa


16 sludinĀjumi informĀcija reklĀma 2012/1<br />

Svei cam!<br />

Februāra ju bi lā ri<br />

90 – Velta Gailīte<br />

Vilma Slagūne<br />

85 – Emīlija Vilkaste<br />

80 – Laimdota Kozlovska<br />

Alberts Hofmanis<br />

75 – Lija Priede<br />

70 – Zigurds Švalbe<br />

Velta Regīna<br />

Jansone<br />

Modris Inģists<br />

Sludinājumi<br />

Veicu visa veida akmens apstrādes darbus gan<br />

privātos, gan juridiskos objektos – interjers, māju<br />

apdare, dekoratīvi dārza darbi (laukakmens, granīts),<br />

arī kapu pieminekļi un restaurācija. Sertificēts<br />

amata meistars – tālr.29450290<br />

Oficiālais Holandes zemeņu stādu audzētāja<br />

pārstāvis Latvijā, piedāvā sākt zemeņu (“frigo”<br />

tipa) stādu rezervāciju uz pavasara sezonu.<br />

Pieejamas 19 sertificētas un kvalitatīvas šķirnes.<br />

Cenas no 0.10Ls/gab. Tālr. 29668906, e-pasts:<br />

oguagentura@inbox.lv<br />

Pārdod svaigu cūkgaļu 1.80ls/kg. Piegāde.<br />

Tālr.27065108<br />

Jauni un lietoti datori. Tālr. 26533575, www.lotek.lv<br />

Līdzjūtības<br />

Aiz Tevis dzīvība un gaisma paliek,<br />

Un piemiņa kā saules zieds.<br />

(J.Silazars)<br />

Skumju brīdī esam kopā ar Andri Apsīti tēvu<br />

Jāni Apsīti mūžībā pavadot.<br />

Mālpils novada dome<br />

Ņem mūsu mīlestību, lai Tev nesalst,<br />

Ņem siltus vārdus aukstā ceļā līdz...<br />

Dzīves vissmagākajā brīdī esam kopā ar Gintu<br />

Žukovski un viņa ģimeni.<br />

4.ceha kolektīvs<br />

Balts putenis, kad sagriezās aiz loga,<br />

Tev liktenis pieskārās pie rokas...<br />

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumjās esam<br />

kopā ar Gintu Žukovski, sievu mūžībā aizvadot.<br />

Mālpils novada dome<br />

Mālpils kultūras centrs<br />

Kultūras centra KASES darba laiki:<br />

Otrdien<br />

14.00 – 18.00 Trešdien 11.00 – 14.00<br />

Ceturtdien<br />

Piektdien<br />

Kase atvērta 2 stundas pirms pasākuma<br />

Tālrunis izziņām 67925836 vai 29195459<br />

Mālpils kultūras centra pasākumi<br />

2012. gada februārī<br />

Līdz 24. februārim kultūras centra izstāžu zālē apskatāma Aivara Manguļa izstāde<br />

AKRILA DARBI<br />

04.02. plkst.10.00 TLM studijas “URGA” sanākšana<br />

04.02. plkst. 12.00 ATIS un JĀNIS AUZĀNI ar jauno koncertprogrammu<br />

“ROKASSPIEDIENA ATTĀLUMĀ...” Biļetes cenas 3;4 un 5Ls<br />

08.02. plkst. 13.00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” tikšanās<br />

09. 02. plkst. 13.00 jauna muzikāla izrāde bērniem “PINGVĪNI NĀK!!!”.<br />

Biļetes cena 2Ls<br />

Sveiciens Jaunajā gadā no Valmieras! SIA “Valmieras Kinostudija” turpina veiksmīgu<br />

uzsākto bērnu izrāžu demonstrēšanu visā Latvijā. Pēc izrādes “Tāltālā meža varoņa”<br />

seko nākamais pārsteigums mazajiem skatītājiem.<br />

“Pingvīni nāk!!!” ir orģināls un muzikāls stāsts par to kā divi palaidnīgi pingvīni<br />

pazaudē ko ļoti svarīgu un nozīmīgu ne tikai pingvīniem, bet arī visai pasaulei un lai<br />

atrastu zudušo, viņiem jāiziet cauri pārbaudījumiem un jāsacenšas ar dīvaino Grāfu<br />

Rododendru. Grāfam ir kāds īpašs palīgs, kas stipri apgrūtina pingvīnu uzdevumu.<br />

Pa ceļam pingvīni sastop virkni dīvainu un smieklīgu personāžu, kas palīdz šķetināt<br />

sarežģīto uzdevumu. Bet, protams, beigu beigās draudzība uzvar un mazo rakaru<br />

nedarbs nekādu skādi pingvīniem un pasaulei nerada.<br />

Lomās: Ieva Puķe vai Terēze Lasmane, Krišjānis Salmiņš, Mārtiņš Lūsis<br />

vai Imants Strads, Aigars Apinis, Armands Berģis vai Madars Zvagulis. Režisors:<br />

Imants Strads. Izrādes garums 1h 15 min. (Bez starpbrīža)<br />

11.02. Pierīgas amatierteātru skate. Mālpils amatierteātra izrāde “Trīnes grēki” pēc<br />

R.Blaumaņa motīviem. Režisore Liene Cimža. Sekot reklāmai!!!<br />

18.02. Deju kopa “Sidgunda” piedalās XVIII Vidējās paaudzes deju kolektīvu konkursā<br />

“Salaspils kauss 2012” Kandavā<br />

25.02. Sidgundas sieviešu vokālā ansambļa dalība Vidzemes un Zemgales senioru<br />

vokālo ansambļu sadziedāšanās svētkos “Daugav’s abas malas” Salaspilī<br />

25.02. plkst. 17.00 Danču koncerts “Atkal ceļā...” Piedalās jauniešu deju kolektīvi<br />

“Māra”; “Madara” un draugi<br />

Lekciju cikla “LAIKS VAKARA SARUNAI...” 5. sarunas viesis būs Rīgas Stradiņa<br />

universitātes profesors un izcilais ārsts Anatolijs Danilāns. Dalības maksa – 3Ls<br />

Datums tiks precizēts. Sekojiet reklāmai!!!<br />

Aiz tevis paliks atmiņas,<br />

Kas mīlestībā degs...<br />

/K.Apškrūma/<br />

Esam kopā ar Marka Krista un Nila<br />

Alekša ģimeni no māmiņas atvadoties.<br />

3.a un 9.klases skolēni,<br />

audzinātājas un vecāki<br />

Lai tēva mīla paliek dziļi sirdī,<br />

Par avotu, kur mūžam spēku smelt …<br />

Skumju brīdī esam kopā ar Jāņa Apsīša<br />

ģimeni, viņu mūžībā pavadot.<br />

Žuravļevu ģimene<br />

Sidgundā<br />

Mâlpils novada domes izdevums "Mâlpils Vçstis"<br />

Adrese: Nâkotnes iela 1, Mâlpils, Mâlpils novads, LV – 2152<br />

Kancelejas vadîtâja: Iveta Krieviòa, mob. t. 28679146<br />

e-pasts: iveta@malpils.lv<br />

Redaktore: Daiga Frīdberga, mob. t. 26325661,<br />

e-pasts: daiga.fridberga@malpils.lv<br />

Par raksta saturu un faktu precizitâti atbild tâ autors<br />

Makets sagatavots un iespiests SIA "N.I.M.S."<br />

Rîgâ, Pçrnavas ielâ 47/3, tâlrunis: 67311424

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!