Augstākās profesionālās izglītības studiju programma

eka.edu.lv

Augstākās profesionālās izglītības studiju programma

2

Pašnovērtējuma ziņojums

Saturs

1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija

Lpp.

3

1.1. Studiju programmas mērķis, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti 3

1.2. Studiju programmas organizācija 5

1.3. Studiju programmas praktiskā realizācija 7

1.4. Studentu zināšanu vērtēšanas sistēma 8

1.5. Studiju programmas kvalitātes nodrošināšana 8

2. Studiju programmā studējošie 10

2.1. Studiju programmā uzņemto studentu un studējošo skaits 10

2.2. Studentu imatrikulācija un eksmatrikulācija 11

2.3. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā un pētniecībā 11

2.4. Studentu prakse 12

2.5. Studentu aptaujas 12

2.6. Absolventi 15

2.7. Absolventu aptaujas 15

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais

personāls

18

3.1. Akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvs 18

3.2. Akadēmiskā personāla zinātniski pētnieciskā darbība 19

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais

nodrošinājums

21

4.1. Studiju maksa 21

4.2. Bibliotēka 22

4.3. Tehniskais nodrošinājums 22

5. Ārējie sakari 24

6. Studiju programmas SVID analīze 25

7. Studiju programmas attīstības plāns 27

Pielikumi

1. Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Uzņēmējdarbības

ekonomika un administratīvais darbs” studiju plāns – pilna laika klātienes studijas

2. Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Uzņēmējdarbības

ekonomika un administratīvais darbs” studiju plāns – nepilna laika klātienes studijas

3. Studentu aptaujas anketa

4. Studentu aptaujas rezultāti - 2010./2011.ak.g. rudens semestris

5. Studentu aptaujas rezultāti - 2010./2011.ak.g. pavasara semestris

6. EKA absolventu aptaujas anketa

7. EKA absolventu aptaujas rezultāti - 2010./2011.ak.g. rudens semestris

8. EKA absolventu aptaujas rezultāti - 2010./2011.ak.g. pavasara semestris

9. Studiju programmas “Uzņēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs”

docētāju saraksts, kuriem augstskola bija pamatdarba vieta

10. Studiju programmas “Uzņēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs”

docētāju saraksts, kuriem augstskola nebija pamatdarba vieta

11. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņas statistika

More magazines by this user
Similar magazines