Augstākās profesionālās izglītības studiju programma

eka.edu.lv

Augstākās profesionālās izglītības studiju programma

4

EKI 6. līmenim atbilstošo zināšanu, prasmju un kompetences apraksti

Sasniedzamie rezultāti Vērtēšanas sistēma

Zināšanas Ekonomikas speciālista profesijā:

Izprot ekonomiskās teorijas un tautsaimniecības

attīstības likumsakarības un principus

Prot pielietot teorētiskās zināšanas ekonomikā,

uzņēmējdarbībā, administrēšanā, likumdošanā,

nodokļu sistēmā, grāmatvedībā, statistikā u.c.

jomās

Spēj veikt ekonomista darbus, kas saistīti ar

ekonomisko procesu un sasniegto rezultātu analīzi

gan mikrolīmenī, gan makrolīmenī, problēmu

apzināšanu, mērķu formulēšanu, to sasniegšanas

ceļu prognozēšanu, plānošanu un īstenošanu

Prot sazināties svešvalodā, veidot lietišķo

saskarsmi, pārzina informācijas tehnoloģijas

atbilstošā līmenī

Kopīgās profesionālās prasmes Ekonomikas

speciālista profesijā:

Izprot likumdošanas procesu un tā ietekmi uz

ekonomiku

Prot pielietot LR likumus un normatīvos aktus

darbībā

Spēj novērtēt situāciju tirgū un pielāgot

uzņēmējdarbību atbilstoši tirgus prasībām

Izprot uzņēmējdarbības ietekmi uz vidi un spēj

novērtēt tās iespējamās sekas īsā un ilgā laika

posmā

Izprot sabiedrībā notiekošos procesus un to ietekmi

uz sociāli ekonomisko vidi

Pārzina lēmumu pieņemšanas procesu un to

pieņemšanā izmantojamās metodes

Izprot finanšu un vadības grāmatvedības sistēmu,

pārzina saimniecisko procesu uzskaiti, kontroli un

analīzi

Pārzina nodokļu sistēmu

Spēj orientēties banku un finanšu sektora darbībā

Vispārējās prasmes/spējas Ekonomista speciālista

profesijā:

Prot pielietot modernās informācijas tehnoloģijas

Prot saskatīt problēmas, formulēt uzdevumus to

risināšanai un sagatavot katra uzdevuma nostādni

Spēj ievērot profesionālās ētiskas prasības mērķu

formulēšanā un to sasniegšanas procesā

Prot izmantot secinājumu veidošanā un

priekšlikumu izteikšanā loģiskās metodes

Spēj izmantot saskarsmes prasmes un valodu

1.tabula

Katra konkrētā studiju kursa ietvaros tiek

vērtētas studenta profesionālajai darbībai

nepieciešamās ekonomikas teorijas

likumsakarību, uzņēmējdarbības prakses,

saimniecisko faktu, svešvalodas un jaunāko

tehnoloģiju zināšanas un izpratne.

Zināšanas 10 ballu sistēmā tiek vērtētas studiju

kursu aprakstos paredzētajos pārbaudes darbos.

Valsts pārbaudījumu komisija, vērtējot

diplomdarba kvalitāti un aizstāvēšanu, lemj par

ekonomista kvalifikācijas piešķiršananu

Studiju kursu ietvaros tiek vērtēta studenta

dalība diskusijās, semināros, darbs grupās,

lietišķās spēlēs, studentu patstāvīgi veikto

pētījumu kvalitāte, izstrādāto ziņojuma tēţu

aktualitāte un argumentācija, sniegtā ziņojuma

kvalitāte un prezentācijas prasme, sekmes

kontroldarbos un studiju kursa gala

pārbaudījumā, sekmes studiju darbu, prakses

pārskatu un diplomdarba aizstāvēšanā

Studiju kursu ietvaros notiek diskusijas,

semināri, kur galvenā nozīme ir studentu spējai

demonstrēt apgūtās teorētiskās zināšanas,

sasaistot tās ar praktisko pieredzi.

Veicot patstāvīgos pētījumus, vērtētas tiek

studentu spējas saskatīt problēmu, pamatot tās

aktualitāti, izvirzīt pētījuma mērķi un

nospraust risināmos uzdevumus, bet no

pētījuma analītiskās daļas izdarīt ekonomiski

More magazines by this user
Similar magazines