Augstākās profesionālās izglītības studiju programma

eka.edu.lv

Augstākās profesionālās izglītības studiju programma

zināšanas

Spēj izmantot atbilstošas vadības metodes un

formas

Prot sagatavot un sniegt prezentācijas

Specifiskās prasmes Ekonomikas speciālista

profesijā:

Prot izmantot ekonomikas teorijas atzinumus

konkrētu faktu vērtēšanā un analīzē

Spēj novērtēt uzņēmējdarbības vidi un tās

iespējamās izmaiņas

Spēj izvērtēt un salīdzināt ekonomiskās

darbības alternatīvas un novērtēt to iespējamās

sekas

Pārzina saimnieciskās darbības uzskaiti un

kontroli

Prot veikt saimnieciski finansiālās darbības analīzi

Kompetence Ekonomikas speciālista profesijā:

Iegūtā izglītība un kvalifikācija dod iespēju

strādāt ekonomista profesijā, apliecināt savu

konkurētspēju mainīgajos sociāli

ekonomiskajos apstākļos

Spēj ieņemt amatus komercsabiedrībās, valsts un

pašvaldību institūcijās, iestādēs, nevalstiskajās,

starptautiskajās un pārnacionālajās organizācijās

Spēj kļūt par uzņēmēju, komersantu

Spēj turpināt studijas maģistra studiju

programmās

1. 2. Studiju programmas organizācija

5

pamatotus secinājumus un argumentēti

pamatot izvirzītos priekšlikumus problēmas

risinājumam. Studējošo zināšanu vērtēšana

notiek pārbaudes darbos, eksāmenā, kur

studējošie apliecina savas analītiskās un

radošās spējas. Studiju darbs, prakses atskaites,

studentu raksturojumi no prakses vietām

liecina par studenta prasmju nostiprināšanu

Tiek vērtēts studentu zinātniski pētnieciskais

darbs, lietišķie pētījumi, darbi un prezentācijas

studentu zinātniski praktiskajās konferencēs,

konkursos, prakses atskaites, prakses vietu

vadītāju dotie praktikantu raksturojumi, darba

devēju aptaujas, studiju darbi, diplomdarbs,

absolventu aptaujas

Studiju programmas absolventu skaits,

absolventu nodarbinātības līmenis, absolventu

darba pienākumu atbilstība iegūtajai

kvalifikācijai, absolventu un darba devēju

aptaujas, absolventu skaits, kas turpina studijas

maģistra studiju programmās

Ekonomikas un kultūras augstskola veic studentu apmācību saskaņā ar licencētu un

akreditētu (Studiju programmas akreditācijas lapa Nr.049-1001 no 19.04.2006.) profesionālu

studiju programmu 42345 “Uzņēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs”.

Absolventiem, lai iegūtu 5.līmeņa ekonomista kvalifikāciju, nepieciešams sekmīgi izpildīt

studiju programmu.

Programma tiek realizēta atbilstoši Izglītības likumam, Augstskolu likumam, Profesionālās

izglītības likumam, LR MK 2001.gada 20.novembra noteikumiem Nr.481 “Noteikumi par otrā

līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” un Ekonomista profesijas standartam.

Studiju sistēmu un studiju procesa organizāciju augstskolā, kā arī studentu un augstskolas

attiecības reglamentē iekšēji normatīvie dokumenti. Svarīgākie dokumenti, kas nosaka studentu

un augstskolas attiecības ir līgums par izglītības iegūšanu, imatrikulācijas un eksmatrikulācijas

dokumenti, EKA iekšējās kārtības noteikumi studējošiem un noteikumi par kārtību, kādā notiek

studentu pārcelšana nākamajam studiju gadam.

Pamatdokumenti un pārvaldes orgāni, kas reglamentē, vada un nosaka studiju norisi,

kārtību un organizāciju ir:

EKA Satversme;

More magazines by this user
Similar magazines