03.05.2013 Views

AXA Life Protected Millesimo CP

AXA Life Protected Millesimo CP

AXA Life Protected Millesimo CP

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Halfjaarverslag 30.06.2011<br />

<strong>AXA</strong> <strong>Life</strong> <strong>Protected</strong> <strong>Millesimo</strong> <strong>CP</strong> - Halfjaarverslag 30.06.2011 - 1 / 4<br />

<strong>AXA</strong> <strong>Life</strong> <strong>Protected</strong> <strong>Millesimo</strong> <strong>CP</strong><br />

Inhoudsopgave<br />

1. Omschrijving..................................................................................................................................................2<br />

2. Beleggingsbeleid van ALP <strong>Millesimo</strong> <strong>CP</strong> 1.................................................................................................2<br />

3. Samenstelling van ALP <strong>Millesimo</strong> <strong>CP</strong> 1 in bedragen en percentages op 30 juni 2011 ..........................2<br />

4. Beheerder van het intern beleggingsfonds ALP <strong>Millesimo</strong> <strong>CP</strong> 1 .............................................................3<br />

5. Bewegingen in de portefeuillesamenstelling van ALP <strong>Millesimo</strong> <strong>CP</strong> 1 tijdens het eerste semester<br />

van 2011 (in euro)..........................................................................................................................................3<br />

6. Evolutie van de waarde van de activa van ALP <strong>Millesimo</strong> <strong>CP</strong> 1...............................................................3<br />

7. Grafische evolutie van de waarde van de eenheid van ALP <strong>Millesimo</strong> <strong>CP</strong> 1 ..........................................3<br />

8. Beschrijving van de risico's .........................................................................................................................4<br />

8.1. Situering van het risico.......................................................................................................................4<br />

8.2. Risico-indicator: de risicoklasse .......................................................................................................4


1. Omschrijving<br />

<strong>AXA</strong> <strong>Life</strong> <strong>Protected</strong> <strong>Millesimo</strong> <strong>CP</strong> - Halfjaarverslag 30.06.2011 - 2 / 4<br />

ALP MILLESIMO <strong>CP</strong> 1 is een intern beleggingsfonds verbonden met het verzekeringsproduct “<strong>AXA</strong> <strong>Life</strong><br />

<strong>Protected</strong> MILLESIMO <strong>CP</strong>”, uitgegeven door <strong>AXA</strong> Belgium. De eenmalige stortingen die de intekenaars<br />

verrichten, worden belegd in dit fonds en omgezet in deelbewijzen van dit fonds, eenheden genoemd.<br />

Looptijd van het interne beleggingsfonds<br />

Het fonds heeft een vaste looptijd van 8 jaar en 1 week<br />

Startdatum: 18/07/2005<br />

Afloopdatum: 25/07/2013. Bij leven van de verzekerde wordt de tegenwaarde van de eenheden op de<br />

afloopdatum uitbetaald volgens hun waarde op dat ogenblik.<br />

2. Beleggingsbeleid van ALP <strong>Millesimo</strong> <strong>CP</strong> 1<br />

Beleggingspolitiek en -doelstellingen van het interne beleggingsfonds<br />

Het interne beleggingsfonds “ALP <strong>Millesimo</strong> <strong>CP</strong> 1” belegt zijn activa voor 100% in een Euro-Medium Term Note<br />

(EMTN), uitgegeven door Merrill Lynch & Co., Inc. ∗ , en gestructureerd door Merrill Lynch International. Indien<br />

noodzakelijk kan het interne fonds beleggen in equity swap-overeenkomsten die gelijkaardige voorwaarden als<br />

de EMTN bieden.<br />

De EMTN streeft via call-opties de volgende doelstellingen na:<br />

• dat op de eindvervaldag het rendement overeenkomt met het gemiddelde van de positieve prestaties van<br />

de onderstaande referentiekorf gemeten op de 5 onderstaande evaluatiedatums, na aftrek van de kosten<br />

voor het financiëel beheer.<br />

De referentiekorf is samengesteld uit:<br />

1. 70% Carmignac Patrimoine (ISIN FR0010135103)<br />

2. 15% Merrill Lynch Emerging Europe Fund (ISIN LU0011850392)<br />

3. 15% JP Morgan Fleming Natural Resources Fund (ISIN GB0031835118)<br />

In geval van een buitengewone gebeurtenis mag Merrill Lynch & Co., Inc., in samenspraak met <strong>AXA</strong><br />

Belgium, de fondsen in deze korf vervangen door gelijkaardige fondsen of indexen, zoals beschreven in de<br />

term sheet tussen <strong>AXA</strong> Belgium en Merrill Lynch & Co., Inc. (term sheet ter beschikking bij <strong>AXA</strong> Belgium).<br />

Een prestatie van de referentiekorf stemt overeen met de prestaties van de drie onderliggende fondsen,<br />

gewogen met hun respectieve gewicht in de korf, en gemeten door de verhouding tussen hun<br />

inventariswaarden op een evaluatiedag en hun oorspronkelijke inventariswaarden (18/07/2005). Een<br />

negatieve prestatie van de referentiekorf wordt naar nul herleid.<br />

• dat op eindvervaldag een bescherming van 100% van de startwaarde van de eenheid wordt geboden.<br />

Deze bescherming geldt enkel op de eindvervaldag en niet gedurende de looptijd van de belegging. De<br />

bescherming van de startwaarde op eindvervaldag volgt uit het feit dat Merrill Lynch & Co. Inc. bij de afloop<br />

van de EMTN 100% van het belegde kapitaal zal terugbetalen.<br />

De 5 evaluatiedatums zijn: 20/07/2009, 19/07/2010, 18/07/2011, 18/07/2012, 11/07/2013 (indien<br />

werkdagen).<br />

3. Samenstelling van ALP <strong>Millesimo</strong> <strong>CP</strong> 1 in bedragen en percentages op 30 juni 2011<br />

Intern fonds Actief Hoeveelheid Munt Koers Waarde (EUR) % %<br />

Portefeuille Actief<br />

ALP <strong>Millesimo</strong><br />

<strong>CP</strong> 1<br />

ML & CO 1,20%<br />

18/07/2013<br />

22.600.000,00 EUR 133,21<br />

30.105.460,00 100% 100%<br />

∗ Merrill Lynch & Co., Inc. is gevestigd te c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington,<br />

Delaware 19801, USA en heeft een rating van A+ (S&P) en Aa3 (Moody’s)


4. Beheerder van het intern beleggingsfonds ALP <strong>Millesimo</strong> <strong>CP</strong> 1<br />

<strong>AXA</strong> Belgium SA<br />

Boulevard du Souverain 25<br />

1170 BRUXELLES<br />

<strong>AXA</strong> <strong>Life</strong> <strong>Protected</strong> <strong>Millesimo</strong> <strong>CP</strong> - Halfjaarverslag 30.06.2011 - 3 / 4<br />

5. Bewegingen in de portefeuillesamenstelling van ALP <strong>Millesimo</strong> <strong>CP</strong> 1 tijdens het eerste semester<br />

van 2011 (in euro)<br />

Januari Februari Maart April Mei Juni<br />

Aankoop<br />

Verkoop -274.600 -274.600 -274.600 -274.600 -549.200 -137.300<br />

-274.600 -274.600 -274.600 -274.600 -549.200 -137.300<br />

6. Evolutie van de waarde van de activa van ALP <strong>Millesimo</strong> <strong>CP</strong> 1<br />

Intern fonds Munt 30/06/2009 30/06/2010 30/06/2011<br />

ALP <strong>Millesimo</strong> <strong>CP</strong> 1 EUR<br />

27.319.640,00 31.785.000,00 30.105.460,00<br />

7. Grafische evolutie van de waarde van de eenheid van ALP <strong>Millesimo</strong> <strong>CP</strong> 1<br />

De grafiek geeft de evolutie weer sinds lancering tot en met 30/06/2011.<br />

145<br />

135<br />

125<br />

115<br />

105<br />

95<br />

85<br />

75<br />

18/07/2005<br />

18/10/2005<br />

18/01/2006<br />

18/04/2006<br />

18/07/2006<br />

18/10/2006<br />

18/01/2007<br />

18/04/2007<br />

18/07/2007<br />

18/10/2007<br />

18/01/2008<br />

18/04/2008<br />

18/07/2008<br />

18/10/2008<br />

18/01/2009<br />

18/04/2009<br />

18/07/2009<br />

18/10/2009<br />

18/01/2010<br />

18/04/2010<br />

18/07/2010<br />

18/10/2010<br />

18/01/2011<br />

18/04/2011


8. Beschrijving van de risico's<br />

8.1. Situering van het risico<br />

<strong>AXA</strong> <strong>Life</strong> <strong>Protected</strong> <strong>Millesimo</strong> <strong>CP</strong> - Halfjaarverslag 30.06.2011 - 4 / 4<br />

De risico's vloeien voort uit de aard van de activa waarin de beleggingsfondsen van de referentiekorf beleggen<br />

en staan beschreven in de respectievelijke prospectussen.<br />

Indien het gemiddelde van de prestaties van de referentiekorf, gemeten op de evaluatiedatums, ten opzichte<br />

van de startwaarde van de referentie-korf op 18/07/2005, en na aftrek van de kosten voor het financieel<br />

beheer, niet positief is, dan verliezen de call opties hun waarde.<br />

Op eindvervaldag geldt wel een bescherming van 100% van de startwaarde van de eenheid.<br />

8.2. Risico-indicator: de risicoklasse<br />

De risicoklasse geeft een aanduiding van het risico dat verbonden is aan een belegging.<br />

De risicoklasse wordt berekend aan de hand van de standaardafwijking op jaarbasis van de veertiendaagse<br />

returns, uitgedrukt in euro.<br />

De risicoklassen zijn als volgt gedefinieerd:<br />

• klasse 0: de standaardafwijking ligt tussen 0 en 2,5%<br />

• klasse I: de standaardafwijking ligt tussen 2,5% en 5%<br />

• klasse II: de standaardafwijking ligt tussen 5% en 10%<br />

• klasse III: de standaardafwijking ligt tussen 10% en 15%<br />

• klasse IV: de standaardafwijking ligt tussen 15% en 20%<br />

• klasse V: de standaardafwijking ligt tussen 20% en 30%<br />

• klasse VI: de standaardafwijking ligt boven 30%<br />

Evolutie van de risicoklasse van ALP <strong>Millesimo</strong> <strong>CP</strong>:<br />

• Risicoklasse op 30/06/2011: llI

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!