31.08.2013 Views

tarieflijst AXA Bank

tarieflijst AXA Bank

tarieflijst AXA Bank

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>tarieflijst</strong> <strong>AXA</strong> <strong>Bank</strong><br />

zelfstandigen en ondernemingen<br />

deel 4 van 4: diverse kosten<br />

tarieven en intrestvoeten geldig op 1.7.2012<br />

safe<br />

Voor zover beschikbaar in uw <strong>AXA</strong> bankagentschap.<br />

Type Afmetingen in cm Jaarlijks tarief<br />

Hoogte Breedte Diepte Prijs (EUR)<br />

A


successiedossier<br />

Dossierkosten: 60 EUR<br />

slapende rekeningen en safes (wet van 24 juli 2008)<br />

Opsporingskosten slapende rekeningen<br />

Totaliteit van de tegoeden op de slapende rekeningen < of = 500 EUR 10% van de totaliteit van de tegoeden<br />

Totaliteit van de tegoeden op de slapende rekeningen > 500 EUR 50 EUR<br />

Opsporingskosten slapende safes Max. 100 EUR<br />

huurwaarborg type 2<br />

Eenmalige dossierkosten bij toekenning (voor nieuwe dossiers vanaf 1.1.2012) 100 EUR<br />

De <strong>tarieflijst</strong> <strong>AXA</strong> <strong>Bank</strong> voor zelfstandigen en ondernemingen bestaat uit 4 delen: Betalingsverkeer (deel 1), Kredieten (deel 2), Sparen<br />

(deel 3) en Diverse kosten (deel 4). Deze <strong>tarieflijst</strong> bevat de tarieven van producten en diensten in het kader van een zelfstandige<br />

beroepsactiviteit of de uitoefening van een vrij beroep. Bijkomende en/of gepersonaliseerde inlichtingen, onder meer inzake kredieten,<br />

kunnen aan het loket worden verkregen. Tenzij specifiek vermeld, zijn alle prijzen btw inbegrepen. Mogelijke klachten kunt u richten<br />

aan <strong>AXA</strong> <strong>Bank</strong> Klantendienst, Grotesteenweg 214 te 2600 Berchem (Antwerpen) of aan de Bemiddelingsdienst <strong>Bank</strong>en - Krediet -<br />

Beleggingen, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel.<br />

4982010<br />

<strong>AXA</strong> <strong>Bank</strong> Europe nv, Vorstlaan, 25, 1170 Brussel<br />

TEL 02 678 61 11 - FAX 02 678 82 11 - e-mail contact@axa.be<br />

http://www.axa.be - IBAN BE67 7000 9909 9587 - BIC <strong>AXA</strong>BBE22<br />

KBO nr. : BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel - FSMA 036705 A<br />

2 / 2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!