31.08.2013 Views

HEFTRUCK - Axa

HEFTRUCK - Axa

HEFTRUCK - Axa

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INSTRUCTIEKAART<br />

WERK OPSTARTEN<br />

<strong>HEFTRUCK</strong><br />

- Draag alle persoonlijke beschermingsmiddelen nodig voor het uit te voeren werk :<br />

- veiligheidsschoenen<br />

- handschoenen<br />

- gehoorbescherming, …<br />

- Lees aandachtig de instructies bij elk opstarten van het werk<br />

- Verifieer elke dag aan de hand van de checklist (zie checklist op cd-rom) de na te kijken punten van het<br />

transportmiddel en lees aandachtig het onderhoudsboekje<br />

BEDIENING<br />

Rijhouding<br />

- Gebruik steeds de veiligheidsgordel<br />

- Hou steeds hoofd, handen en voeten binnen de cabine van de heftruck<br />

- Spring niet uit de heftruck wanneer deze kantelt, maar klem u vast met handen en voeten<br />

Stand van mast en vorken<br />

- Hou de vorken op 25 cm van de vloer om te rijden<br />

- Rij nooit met opgeheven vorken, zowel leeg als geladen<br />

- Bij het vervoeren van een lading, hou de mast steeds lichtjes naar achteren gekanteld<br />

Zichtbaarheid<br />

- Zorg ervoor steeds voldoende zicht te hebben<br />

op de rijweg en vraag hulp bij belemmerd zicht<br />

- Kijk steeds in de rijrichting<br />

Rijden<br />

- Leef de verkeersregels na die gelden in de onderneming<br />

- Rij steeds rechts en let op voor gladde (olie, ijzel, …) en vochtige vloeren<br />

- Leef de snelheidsbeperkingen na<br />

- Leef de wegcode bij het oversteken van de openbare weg of tijdens het laden/lossen van een vrachtwagen<br />

op de openbare weg<br />

- Vertraag voor een bocht, aan een kruispunt, wanneer er voetgangers zijn<br />

- Gebruik de claxon daar waar nodig (in een bocht, aan een kruispunt, bij het binnenrijden in het magazijn, …)<br />

- Rij steeds met een lage snelheid op een helling en hou de mast lichtjes achterover gekanteld :<br />

- rij vooruit een helling op<br />

- rij, met lading, achteruit een helling af<br />

- Hou rekening met de hoogte van de doorgangen (deur, dak van de vrachtwagen, ...)<br />

- Hou voldoende afstand (minimum 3 maal de lengte van de heftruck) met de heftruck die voor rijdt<br />

Verbindingsplaat tussen laadkaai en vrachtwagen<br />

Ga eerst na :<br />

- Of deze het totale gewicht van de heftruck en de lading kan dragen<br />

- Of ze voldoende bevestigd is<br />

- Of de vrachtwagen vast staat


INSTRUCTIEKAART<br />

BEËINDIGEN WERK<br />

- Parkeer naast de doorgang, en indien<br />

mogelijk op een voorbehouden plaats. Gebruik<br />

een wielblokje bij parkeren op een helling<br />

- Zet de mast licht naar voren gekanteld<br />

en de vorken op de grond<br />

- Zet in neutraal en de stuurwielen recht,<br />

stop de motor en trek de handrem op<br />

- Neem de contactsleutel mee indien het intern<br />

reglement dit vereist<br />

- Vergeet niet de batterij te laden indien het<br />

een elektrisch transportmiddel is<br />

- Noteer eventuele opmerkingen over het<br />

transportmiddel in het onderhoudsboekje<br />

VERBODEN<br />

<strong>HEFTRUCK</strong><br />

Het is verboden :<br />

- Een heftruck te besturen zonder (rij)toelating !<br />

- Personen te vervoeren of te heffen met heftrucks die hiervoor niet zijn uitgerust<br />

- Een lading te heffen<br />

- waarvan het gewicht hoger is dan het laadvermogen van de heftruck<br />

- wanneer deze lading niet in evenwicht is<br />

- met slechts een vork<br />

- Te rijden met opgeheven vorken<br />

- Plots te remmen<br />

- De heftruck achter te laten in de rijpaden<br />

- Te roken in de nabijheid van een batterij die wordt opgeladen of bij het tanken voor de thermische heftrucks


INSTRUCTIEKAART<br />

REGELS VOOR STAPELEN<br />

Vooraleer te beginnen:<br />

- Verifieer of het gewicht van de lading het laadvermogen niet overschrijdt. Ook bij wijziging of aanzetten van een<br />

hulpmiddel. Elke overbelasting is verboden !<br />

- Maak het contragewicht nooit zwaarder door er gewicht op te plaatsen of door een persoon achteraan op de<br />

heftruck plaats te laten nemen<br />

- Kijk na of de palletten in goede staat zijn en aangepast aan de stockagemogelijkheden<br />

- Zorg ervoor dat de lading in evenwicht is en stabiel bij het grijpen<br />

OP ELKAAR STAPELEN<br />

EN NEERZETTEN IN REKKEN<br />

2 3 4 5<br />

1. Rij, zowel geladen als leeg, met de vorken op 25 cm hoogte, met naar achtergekantelde mast<br />

2. Breng het transportmiddel tot stilstand (neutrale stand, handrem op), goed in het midden van de laadopening, recht<br />

voor de plaats waar gestapeld moet worden. Zet de mast verticaal<br />

3. Hef de last op de gewenste hoogte. Ga na of de last goed horizontaal ligt wanneer hij ter hoogte van het gezichtsveld<br />

komt<br />

4.Wanneer de last zich boven de stapelhoogte bevindt, traag vooruitgaan (losmaken handrem) met het transportmiddel<br />

5. Breng het transportmiddel opnieuw tot stilstand. Leg de lading traag neer en maak de vorken los door ze lichtjes<br />

naar beneden te brengen<br />

VERWIJDEREN EN NEERZETTEN<br />

1<br />

2 3<br />

4<br />

Zelfde werkwijze<br />

1. Hef de vorken tot op de goede hoogte<br />

2. Rij traag vooruit met het transportmiddel en plaats de vorken in de pallet zonder deze te raken<br />

3. De lading nemen met mast in verticale stand. Hef de lading, kijk na of de doorgang vrij is en rij achteruit met de lading op de<br />

geheven vorken<br />

4. Buig de mast naar achter als de lading beneden is (25 cm van de grond)<br />

1


INSTRUCTIEKAART<br />

ELEKTRISCHE TRANSPALLET<br />

VOORALEER het werk te beginnen<br />

- Draag alle persoonlijke beschermingsmiddelen nodig voor het uit te voeren werk<br />

- Veiligheidsschoenen (stalen tip en antislip zolen)<br />

- Veiligheidshandschoenen tegen snijwonden, kwetsuren<br />

- Veiligheidshelm (indien nodig)<br />

- Maak de doorgangen vrij, verwijder hindernissen<br />

- Kijk na of de lading stabiel is<br />

- Kijk de goede staat van de transpallet na en meld onmiddellijk elk defect<br />

aan de verantwoordelijke<br />

TIJDENS de behandeling<br />

- Trek de transpallet en geef richting door gebruik te maken van de<br />

handgreep van de stuurstang<br />

- Stap naast de transpallet met gestrekte arm en rechte rug, stap<br />

aan de binnenkant van de bocht<br />

- Kijk in de rijrichting<br />

NA het transport<br />

Parkeer de transpallet buiten de doorgangen<br />

VERBODEN<br />

Het is verboden personen op de transpallet te vervoeren<br />

TIPS<br />

- Blijf steeds opzij en loop niet voor de transpallet, hou<br />

voldoende afstand tussen de muur en de transpallet om elke<br />

klemming of verplettering te vermijden<br />

- Vermijd een helling<br />

- Overlaad de transpallet niet (meestal beperkt tot 700kg)<br />

TRANSPALLET OVERLADEN<br />

- Meestal is een (rij)toelating voor het gebruik van een elektrische transpallet niet vereist !<br />

- Opgelet : Een (rij)toelating en opleiding is vereist voor elektrische transpallet met meerijdende<br />

bestuurder (orderpicker)<br />

!


INSTRUCTIEKAART<br />

VOORALEER het werk te beginnen<br />

- Draag alle persoonlijke beschermingsmiddelen nodig voor het uit te voeren werk :<br />

- Veiligheidsschoenen (stalen tip en antislip zolen)<br />

- Veiligheidshandschoenen tegen snijwonden, kwetsuren<br />

- Veiligheidshelm (indien nodig)<br />

- Maak de doorgangen vrij, verwijder hindernissen<br />

- Kijk na of de lading stabiel is<br />

- Kijk de goede staat van de transpallet na<br />

TIJDENS de behandeling<br />

- Trek de transpallet en geef richting door gebruik te maken van de<br />

handgreep van de stuurstang<br />

- Stap naast de transpallet met gestrekte arm en rechte rug, stap aan<br />

de binnenkant van de bocht<br />

- Kijk in de rijrichting<br />

NA het transport<br />

Parkeer de transpallet buiten de doorgangen<br />

VERBODEN<br />

Het is verboden de transpallet te gebruiken op een helling<br />

TIPS<br />

MANUELE TRANSPALLET<br />

- Breng de transpallet langzaam trekkend in beweging (niet duwen)<br />

- Overlaad de transpallet niet<br />

- Gebruik de transpallet voor korte afstanden (tot 35 m)<br />

- De transpalet is geen step<br />

Een bijzondere (rij)toelating voor het gebruik van een transpallet is niet vereist<br />

!


INSTRUCTIEKAART<br />

VOORALEER het werk te beginnen<br />

- Draag alle persoonlijke beschermingsmiddelen nodig voor het uit te voeren werk :<br />

- Veiligheidsschoenen (stalen tip en antislip zolen)<br />

- Veiligheidshandschoenen tegen snijwonden, kwetsuren<br />

- Ga na of er geen eenvoudige transportmiddelen (duvel, transpallet, karretje,…) kunnen gebruikt worden<br />

- Kan de last niet gerold, verschoven of gekanteld worden in plaats van getild ?<br />

- Verwijder elk voorwerp dat kan hinderen in de doorgangen<br />

TIJDENS de behandeling<br />

Lichte last<br />

- Zwaai met het been naar achter en buig naar voor<br />

met rechte rug om de last op te nemen<br />

Om een zwaardere last op te tillen :<br />

- Plaats de voeten uit elkaar aan beide kanten van de last,<br />

als een stevige steun op de grond<br />

- Buig de benen en hou de rug goed recht<br />

- Neem de last met een goede greep van de handen<br />

en niet met de toppen van de vingers<br />

- Hou de last dicht bij het lichaam<br />

- Maak gebruik van de beenspieren om recht te komen<br />

- Tillen en dragen van de last met gestrekte armen<br />

Zware of omvangrijke last tillen<br />

- Als de last te zwaar of te hinderlijk is vraag hulp<br />

en probeer niet alleen te tillen<br />

TIPS<br />

MANUEEL HANTEREN<br />

VAN LASTEN<br />

- Om iets te nemen onderaan of binnenin een doos, zoek steun met de hand op<br />

de rand van de doos en zwaai het been naar achter en buig voorover<br />

- Om een kist zijdelings te verplaatsen of verschuiven, verplaats enkel de<br />

voeten in plaats van de rug te draaien<br />

- Neem af en toe een pauze om te recupereren


INSTRUCTIEKAART<br />

VEILIG GEBRUIK VAN MESSEN<br />

Algemene veiligheidsinstructies<br />

- Gebruik de foliesnijder voor de verwijdering van plastieken verpakkingsfolie of strapbanden<br />

- Gebruik bij voorkeur het veiligheidsmes (aangepast model voor linkshandigen of rechtshandigen). Indien je een afbreekmes<br />

of stanleymes gebruikt schuif dan steeds het lemmet zelf terug of gebruik het beschermkapje na gebruik van het mes. Het<br />

afbreekmes nooit meer dan één meslengte uitschuiven (8 mm) en het lemmet steeds na gebruik inschuiven<br />

- Snij steeds weg van je lichaam en je andere hand waarmede je de verpakking vasthoudt<br />

Folie-snijder<br />

Zeer geschikt voor het snijden van dikkere verpakkingsfolie,<br />

strapbanden, leder, ...<br />

Veiligheidsinstructies strapsnijden<br />

- Schuin snijden vermindert de weerstand<br />

- Hand boven het mes verhindert dat<br />

de strap in het gezicht springt<br />

Veiligheidsmes<br />

- Voor gebruik bij inpaktafels, expeditieruimtes, magazijnen enz<br />

- Het lemmet springt automatisch terug in de houder van zodra u<br />

ophoudt met snijden en de duim loslaat<br />

- Opgelet, er is een verschillende uitvoering voor rechtshandigen en<br />

linkshandigen<br />

Opensnijden van kartonen doos<br />

1. Gebruik een veiligheidsmes<br />

2.Verifieer of je mes niet bot is, of beschadigd is.<br />

Opgelet bij vervangen van mesjes, oude mesjes in<br />

afzonderlijke container deponeren<br />

3. Zet de doos indien mogelijk op heuphoogte<br />

4. Houd met linkerhand de doos vast<br />

5. Snij van je vrije hand en van je lichaam weg<br />

!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!