31.08.2013 Views

primavera optimal active - Axa

primavera optimal active - Axa

primavera optimal active - Axa

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>primavera</strong> <strong>optimal</strong> <strong>active</strong><br />

Brussel, december 2012<br />

Primavera <strong>optimal</strong> <strong>active</strong> beschermt het netto belegd kapitaal op de einddatum.<br />

Daarbovenop heeft de belegger uitzicht op een mogelijke meerwaarde die gekoppeld is<br />

aan de evolutie van de onderliggende fondsen bestaande uit het hoofdfonds AXA WF<br />

Framlington Optimal Income en één (of meerdere) satellietfonds(en), zoals AXA WF<br />

Framlington Europe Opportunities.<br />

De weging van het hoofdfonds in het risicodragend actief kan oplopen tot 100%.<br />

Welke rol spelen het hoofdfonds en het (de) satellietfonds(en) in het rendement van<br />

<strong>primavera</strong> <strong>optimal</strong> <strong>active</strong> ?<br />

Primavera <strong>optimal</strong> <strong>active</strong> belegt via AXA WF Framlington Optimal Income in een mix van<br />

Europese aandelen met een hoog dividend enerzijds, en Europese bedrijfs- en<br />

staatsobligaties anderzijds. Verder wordt dit fonds gekenmerkt door een dynamisch<br />

beheer zonder gelinkt te zijn aan een referentie-index. Via AXA WF Framlington Europe<br />

Opportunities wordt belegd in ondernemingen gevestigd of beursgenoteerd in de<br />

Europese geografische regio.<br />

In geval van dalende dalende inventariswaarden van van hoofdfonds hoofdfonds en/of satellietfonds(en) satellietfonds(en) kan, kan, met<br />

het oog op de bescherming van het belegd nettokapitaal op de eindvervaldag, ook in<br />

veilige monetaire fondsen of in een obligatieportefeuille worden belegd.<br />

Hoe evolueerde de portefeuille tijdens het afgelopen jaar?<br />

De portefeuille van <strong>primavera</strong> <strong>optimal</strong> <strong>active</strong> is 2012 begonnen zoals het 2011 geëindigd<br />

is, dit wil zeggen met een positief rendement. Het fonds heeft het voorbije jaar immers<br />

afgesloten met een positief rendement van 0,85%, een opmerkelijke prestatie gezien de<br />

negatieve prestaties van de Europese markten in 2011.<br />

Als wij de evolutie van het het fonds fonds doorheen 2012 onder de loep nemen, stellen wij vast<br />

dat het fonds heeft kunnen profiteren van de sporadische stijgingen stijgingen op de de markt. Door Door<br />

het beleid van de ECB voor de afkoop van de schulden van de landen in moeilijkheden en<br />

een een nieuwe golf van kwantitatieve versoepeling van de Fed, hebben hebben de markten wat<br />

ademruimte gekregen. Bovendien is de daling van de rentevoeten dit jaar gunstig<br />

geweest geweest voor voor de Belgische en Franse staatsobligaties staatsobligaties in portefeuille, die hun waarde<br />

hebben zien stijgen. Zo tekende het fonds op 09/11 een rendement rendement op van 10,27%<br />

sinds het het begin van het jaar. De vooruitzichten voor de laatste maanden zijn zijn echter echter<br />

gematigd omdat omdat de Europese markten bepaalde tekenen van ongerustheid blijven<br />

vertonen op op het niveau van de eurozone. eurozone.<br />

Ondanks de puike prestaties mogen wij niet vergeten dat de maximale blootstelling van<br />

het fonds aan risicoactiva beperkt blijft tot 19% gezien zijn evolutie de afgelopen jaren.<br />

AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen<br />

(KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) ♦ Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België)<br />

Internet : www.axa.be ♦ Tel. : 02 678 61 11 ♦ Fax : 02 678 93 40 ♦ KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel


De blootstelling aan de onderliggende fondsen werd in 2011 voorzichtig teruggeschroefd<br />

tot 4%, maar werd in 2012 weer opgetrokken en bedroeg 8% op 09/11. De verdeling van<br />

deze participatie over beide fondsen is als volgt: 95% in AXA WF Framlington Optimal<br />

Income en 5% in AXA WF Framlington Europe Opprtunities.<br />

Het globale rendement van <strong>primavera</strong> <strong>optimal</strong> <strong>active</strong> bedraagt dus 10,27% op<br />

09/11/2012.<br />

Wat zijn de vooruitzichten?<br />

Zoals reeds gezegd, hebben de markten zich goed herpakt dankzij het nieuws van de<br />

ECB, maar lijken ze sindsdien gestabiliseerd. Wij verwachten echter dat de<br />

schommelingen nog een tijdje zullen doorgaan.<br />

Een volgende stijging van de wereldwijde beurzen zal voor een groot deel afhangen van<br />

de evolutie van de Europese schuldencrisis, die nauw samenhangt met de<br />

aankondigingen van de ECB over haar actieplannen.<br />

Wij moeten erop wijzen dat de participatie van het fonds in de risicoactiva niet bijzonder<br />

groot is. De recente prestaties zijn echter bemoedigend en tonen aan dat het fonds een<br />

zeker rendementspotentieel heeft weten te behouden<br />

Wat gebeurt er bij vervroegde opneming of overlijden?<br />

Bij vervroegde opneming wordt de eenheidswaarde toegepast zoals bepaald in de<br />

algemene voorwaarden. Dit zal ten vroegste de eerstvolgende waarde zijn vanaf de<br />

tweede werkdag nadat de maatschappij alle nodige documenten heeft ontvangen. De<br />

eenheidswaarde is zowel in de financiële pers als op www.axa.be terug te vinden.<br />

AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen<br />

(KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) ♦ Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België)<br />

Internet : www.axa.be ♦ Tel. : 02 678 61 11 ♦ Fax : 02 678 93 40 ♦ KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!