verzoekschrift tot onbeperkt uitsel - Fiscus.fgov.be

fiscus.fgov.be

verzoekschrift tot onbeperkt uitsel - Fiscus.fgov.be

VERZOEKSCHRIFT TOT ONBEPERKT UITSTEL VAN DE INVORDERING VAN DE BTW

(artikel 84quinquies tot 84undecies van het Wetboek over de toegevoegde waarde)

AAN MEVROUW/DE HEER GEWESTELIJK DIRECTEUR VAN DE BTW TE :

DE HIERNA VERMELDE VERZOEKER(S)

Naam (in hoofdletters)

Voornaam

Geboorteplaats en

geboortedatum

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Beroep

Woonplaats

BTW-nummer (oud 1 )

Advocaat of instelling

voor schuldbemiddeling

die de verzoeker

bijstand verleend

Verzoeker 1 Verzoeker 2

Dient/dienen bij deze een verzoek tot onbeperkt uitstel van de invordering van de BTW

in voor de volgende artikelen 2 :

Artikel R.C.I.V. Ontvangkantoor BTW

1

HET ONBEPERKT UITSTEL HEEFT ALLEEN BETREKKING OP SCHULDEN IN VERBAND MET

EEN VROEGERE ACTIVITEIT DIE DEFINITIEF WERD STOPGEZET.

2

HET ONBEPERKT UITSTEL VAN DE INVORDERING KAN ENKEL VERLEEND WORDEN INZAKE

BELASTINGEN IN HOOFDSOM, DE INTERESTEN EN DE FISCALE BOETEN MET UITSLUITING

VAN DE VERVOLGINGSKOSTEN, EN MITS BETALING VAN EEN BEPAALD BEDRAG.

Verzoekschrift inzake het onbeperkt uitstel van de invordering van de BTW


I. VERMOGEN

VERMELD HET TOTAAL VAN DE VERMOGENS VAN DE VERZOEKER(S), ONGEACHT

OF HET EIGEN DAN WEL GEMEENSCHAPPELIJKE VERMOGENS BETREFT.

GEBRUIK BIJ ONVOLDOENDE PLAATS STEEDS DE KEERZIJDE(S) 3 .

1. HUWELIJKSSTELSEL

Voeg, indien U gehuwd bent, een kopie van het eventuele huwelijkscontract bij

Voeg, indien U feitelijk gescheiden leeft, een opgave van de nog niet vereffende

gemeenschap bij

Voeg, indien U uit de echt gescheiden bent, een kopie van de documenten

houdende de vereffening–verdeling van de huwelijksgemeenschap bij

2. ONROEREND(E) GOED(EREN)

Bewijsstuk nummer

Geef een overzicht van de onroerende goederen waarvan U of uw minderjarige

kinderen eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker bent (vermeld tevens de

eigendommen in onverdeeldheid).

Beschrijving 4 Eigenaar/Naakte

Eigenaar/

Vruchtgebruiker

(Te vermelden

naargelang

het geval)

3. VOERTUIG(EN)

Ligging Verzekerde

waarde

(volgens de

brandverzekering)

Bewijsstuk

nummer

(Afschrift van de

verzekeringspolis

en de

bijvoegsel(s)

toevoegen)

Geef een overzicht van de voertuigen (wagen, vrachtwagen, bestelwagen, moto,

bromfiets, aanhangwagen, caravan, boot,…) waarvan U eigenaar bent.

Beschrijving 5 Eigenaar Aankoopwaarde

(Afschrift van de

aan-koopfactuur

toevoegen)

Huidige waarde Nummerplaat

3 Indien U dit formulier via de PC invult, kan U steeds rijen invoegen in de tabellen.

4 Woning, appartement, onbebouwde grond, ander soort onroerend goed, zowel GELEGEN IN

BELGIË ALS IN HET BUITENLAND.

5

Soort (auto, moto, caravan,...) merk, model, bouwjaar en/of jaar van aankoop.

Verzoekschrift inzake het onbeperkt uitstel van de invordering van de BTW


4. BELEGGING(EN) EN EFFECTEN

Geef een overzicht van de aandelen, obligaties, effecten, beleggingsfondsen,… waarvan U of uw

minderjarige kinderen eigenaar bent.

Soort van belegging 6 Belegd bedrag Huidige waarde

5. BANKREKENING(EN) EN SPAARTEGOEDEN

Geef een overzicht van ALLE (binnenlandse en buitenlandse) bank- en spaarrekeningen waarvan U of

uw minderjarige kinderen houder bent.

Rekeninghouder(s) Rekeningnummer Rekeningsaldo 7 Bewijsstuk nr. (Afschrift

rekeninguittreksels

van de laatste drie

maanden voor het

indienen van het

verzoek bijvoegen 8 )

6. PENSIOENSPAARFONDSEN EN AANVERWANTE

Geef een overzicht van de pensioenspaarfondsen, levensverzekeringen, groepsverzekeringen,… die U of

uw minderjarige kinderen heeft/hebben onderschreven. Vermeld tevens deze waarvan U als begunstigde

van het kapitaal bent aangeduid.

Aard/Soort 9 Houder Maatschappij Bewijsstuk nummer

(afschrift contract +

bijvoegsels bijvoegen)

6 Kasbons, obligaties, beveks, ... ZOWEL VAN BINNENLANDSE ALS VAN BUITENLANDSE

OORSPRONG.

7 Ongeacht het een credit- of debetsaldo betreft.

8

De BTW-ontvanger kan voor het onderzoek de voorlegging van de rekeninguittreksels over

een langere periode eisen.

9 Pensioenspaarfonds, pensioenspaarverzekering, levensverzekering, groepsverzekering, enz.

Verzoekschrift inzake het onbeperkt uitsel van de invordering van de BTW


7. ANDERE ROERENDE BEZITTINGEN (= MEUBILAIR, KUNSTVOORWERPEN,…)

Vermeld de verzekerde waarde van uw inboedel (brandverzekering), alsook de door uzelf geschatte

waarde van die inboedel :

Verzekerde waarde

Verzekerde waarde

Verzoeker 1 Verzoeker 2 Bewijsstuk nr. (Afschrift van

de verzekeringspolis en de

bijvoegsel(s) toevoegen)

Geef een overzicht van de in de loop van de 12 maand voorafgaand aan het indienen van het

verzoekschrift aangekochte luxe-goederen 10 .

Aard Verzoeker 1 Verzoeker 2 Aankoopwaarde Bewijsstuk nr.

(Afschrift van de

aankoopfactuur)

8. GOEDEREN WAARVAN IN DE LOOP VAN DE 12 MAANDEN VOOR HET INDIENEN VAN

HET VERZOEKSCHRIFT AFSTAND WERD GEDAAN

Geef een overzicht van de goederen die U in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan het indienen

van het verzoekschrift heeft verkocht of weggeschonken.

Beschrijving van het goed

waarvan afstand werd

gedaan 11

Afgestaan door ? Afgestaan aan ? Verkoopprijs

(afschrift factuur of

ander geschreven

document toevoegen)

10

Juwelen, diverse elektrische apparaten (TV, computer, home cinema sound systeem,...),

mountainbike, meubilair, enz.

11

Woning, appartement, grond, ander soort onroerend goed, meubilair, huishoudelijke apparaten,

verlichtingsapparatuur, verwarmingsapparaten, doe-het-zelf- en tuingereedschap,

telecommunicatieapparatuur, decoratieve voorwerpen, gebruiksvoorwerpen, diverse elektrische

apparaten, voertuigen, effecten, enz.

Verzoekschrift inzake het onbeperkt uitstel van de invordering van de BTW


II. INKOMSTEN

Indien uw inkomsten het voorwerp uitmaken van een loonoverdracht of beslag, mag hier geen rekening

mee gehouden worden, m.a.w. de ingehouden bedragen mogen niet afgetrokken worden.

Inkomsten uit

beroepsactiviteit(en) 12

- Schuldenaar van de

inkomsten

(naam + adres)

-Gemiddeld maandelijks

nettobedrag

Onkostenvergoeding(en)

- Schuldenaar van de

inkomsten

(naam + adres)

- Gemiddeld maandelijks

nettobedrag

Vakantiegeld

- Schuldenaar van de

inkomsten

(naam + adres)

- Nettobedrag

Voordelen in natura 13

- Vermeld de aard van het

voordeel in natura

Vervangingsinkomen 14

- Schuldenaar van de

inkomsten

(naam + adres)

- Gemiddeld maandelijks

nettobedrag

VERZOEKER 1 VERZOEKER 2 Bewijsstuk

nummer

12 Het eigenlijke loon, premies, winsten en baten, enz.

13 Kosteloze woning, kosteloze verwarming, kosteloos gebruik wagen, maaltijdcheques, GSM, enz.

14

Werkloosheidsuitkeringen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, enz.

Verzoekschrift inzake het onbeperkt uitstel van de invordering van de BTW


Andere uitkeringen 15

- Schuldenaar van de

inkomsten

(naam + adres)

- Gemiddeld maandelijks

nettobedrag

Onroerende inkomstens 16

- Identiteit en adres van de

huurder(s)

- Bedrag van de maandelijks

ontvangen huurgelden 17

Ontvangen

onderhoudsuitkeringen 18

- Identiteit en adres van de

schuldenaar(s) van de

uitkeringen

- Bedrag van de maandelijks

ontvangen uitkeringen 17

15

Bestaansminimum, integratietegemoetkoming voor personen met een handicap,

opzeggingsvergoedingen, weerverletzegels, eindejaarspremies, reconversiepremies, studiebeurzen

en andere toelagen, enz.

16

Inkomsten uit de verhuring van een woning, een appartement, een stuk grond, een garagebox,

studentenkamers, enz.

17

Worden de bedragen niet maandelijks betaald, dan moet een omdeling gebeuren.

18

Zowel deze ontvangen voor de verzoeker(s) zelf, als voor de kinderen.

Verzoekschrift inzake het onbeperkt uitstel van de invordering van de BTW


III. UITGAVEN

Vermeld enkel het bedrag dat effectief door U verschuldigd is.

Indien voor bepaalde schuldvorderingen uitstel van betaling of betalingsfaciliteiten zijn verleend,

moet dit in de desbetreffende kolom vermeld worden.

SOORT MAANDELIJKS

BEDRAG

Woonlasten

Huur

Water

Gas – Electriciteit (voorschotten

regeling + definitieve afrekening)

Verwarming

Onderhoud van de woning

Andere woonlasten 19

Persoonlijke kosten

Voeding

Kleding

Medische, farmaceutische en

paramedische kosten

Verzorging

Schoolkosten en kosten voor

opvang

Kosten voor vrijetijdsactiviteiten

en sport

Andere 20

Vervoerkosten

Kosten openbaar vervoer

Brandstof voertuig(en)

Andere

Communicatie

Telefoon – Fax – GSM

Aansluiting internet

Kabeltelevisie/Kijk-en

luistergeld/Betaalzenders

BEWIJSSTUK

NUMMER

Uitstel van betaling/

betalingsfaciliteiten

19

Onder andere de belastingen verschuldigd aan de Gewesten, Provincies, Gemeenten ingevolge

verblijf, milieu, huisvuilophaling,...

20

Kosten voor rookwaren, huisdieren, enz.

Verzoekschrift inzake het onbeperkt uitstel van de invordering van de BTW


SOORT

Verzekeringskosten

Autoverzekering

Brandverzekering

Levensverzekering

Andere 21

Bijdragen

Sociale zekerheidsbijdragen voor

zelfstandigen

Andere 22

Betaalde

onderhoudsuitkeringen

Bedrag van de betaalde

onderhoudsuitkeringen

Financieringen/Leningen

Kredieten 23

Woonkrediet/Hypothecaire

leninge

Autofinanciering

Lening op afbetaling

Consumentenkrediet

Andere

MAANDELIJKS

BEDRAG

BEWIJSSTUK

NUMMER

Uitstel van betaling/

betalingsfaciliteiten

Bijkomende inlichtingen, nuttig in het kader van het onderzoek van uw verzoek (bewijsstukken toe

te voegen – zie tevens volgend blad i.v.m. de redenen)

21

Schuldsaldoverzekering, familiale verzekering, verzekering lichamelijke ongevallen,

hospitalisatieverzekering, enz.

22

Bijdragen ziekenfonds, bijdragen vakbond, enz.

23

Vermeld tevens de einddatum van de lening, financiering,...

Verzoekschrift inzake het onbeperkt uitstel van de invordering van de BTW


IV. VERKLARING

Verzoeker/ Verzoekers, verklaart / verklaren

Niet in staat te zijn om op duurzame wijze zijn/haar/hun opeisbare of nog te vervallen schulden te betalen;

Het onvermogen niet kennelijk te hebben bewerkstelligd;

Geen beslissing tot onbeperkt uitstel van de invordering van de BTW te hebben verkregen binnen de vijf

jaar voorafgaand aan dit verzoek;

Geen onjuiste of onvolledige informatie te hebben verstrekt om het voordeel van het onbeperkt uitstel van

de invordering te verkrijgen 24 ;

Bewust te zijn dat de gunstmaatregel van het onbeperkt uitstel wettelijk slechts kan toegekend worden na

betaling van een bepaald bedrag en dan ook bereid te zijn volgende betalingen te verrichten:

en/of

• ……………………………………… EUR éénmalig

• ……………………………………… EUR op basis van ….. (aantal) maandelijkse afbetalingen;

Te aanvaarden dat de inlichtingen verstrekt in dit formulier in mijn invorderingsdossier worden gevoegd;

Dat de volgende redenen hebben geleid tot zijn/haar/hun onmogelijkheid om zijn/haar/hun schulden terug

te betalen (korte beschrijving van de omstandigheden die tot de huidige situatie van overmatige

schuldenlast hebben geleid):

Opgemaakt te op

Waar en oprecht verklaard. Waar en oprecht verklaard

Verzoeker 1 Verzoeker 2

24

Het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie zal aanleiding geven tot het verwerpen

van het verzoek tot onbeperkt uitstel van de invordering van de BTW of het naderhand intrekken

ervan en zal desgevallend aanleiding kunnen geven tot strafrechtelijke vervolgingen.

Verzoekschrift inzake het onbeperkt uitstel van de invordering van de BTW

More magazines by this user
Similar magazines