04.09.2013 Views

CoMpAssIoN NEdErlANd 10/11 - CBF

CoMpAssIoN NEdErlANd 10/11 - CBF

CoMpAssIoN NEdErlANd 10/11 - CBF

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

JAARMAGAZINE

CoMpAssIoN NEdErlANd 10/11

Compassion Nederland JAARMAGAZINE 10/11

1


Compassion Nederland JAARMAGAZINE 10/11

2

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord PAG. 3 // VErslAG VAN dE dIrECtIE PAG. 5 //

VErslAG MArkEtING & CoMMuNICAtIoNs VAN JAN wIllEM VINk PAG. 9 //

MINIstry sErVICEsVErslAG VAN pEtrA krAIMA EN klAAs JANsEN PAG. 15 //

spoNsor & doNor sErVICEsVErslAG VAN klAAs JANsEN PAG. 19 //

2010/2011 in grote lijnen PAG. 23


VOORWOORD

ook in het afgelopen jaar hebben we de groei van ons werk kunnen voortzetten: Groei in sponsors, projecten,

professionaliteit, waardering en vooral in het aantal kinderen en studenten dat we een kans kunnen geven om uit

armoede te komen. In deze tijd van economische tegenslagen zijn we dankbaar dat we wéér meer kunnen doen.

we beseffen ons hoe bijzonder dit is en ervaren ons werk als erg gezegend. dankbaar nemen we ons de tekst uit

Johannes 15:5 ter harte: “Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets

doen.” Jezus blijft een centrale plaats in ons werk innemen.

In dit jaarmagazine vind je naast de kerncijfers uit het jaarverslag de mijlpalen van het afgelopen jaar. Een aantal

collega’s licht ze toe.

Graag willen wij iedereen die deel van Compassion uitmaakt bedanken. Naast de medewerkers zijn veel mensen in

hart en daden betrokken bij ons werk. denk aan sponsors, donateurs, ambassadeurs, vrijwilligers, kerkenwerkers,

evenementorganisatoren, bedrijven en vele anderen. dankzij de betrokkenheid van al deze mensen kunnen wij in

Jezus’ naam veel kinderen die in armoede leven een hoopvolle toekomst bieden.

Apeldoorn, 27 oktober 2011

Namens bestuur en directie,

Jolanda omvlee-tijhuis Hugo Verwijs

directeur Compassion Nederland Voorzitter bestuur

“Als iemand in mij blijft

en ik in hem, zal hij veel

vrucht dragen.

Maar zonder mij kun je

niets doen.”

Compassion Nederland JAARMAGAZINE 10/11

3


Compassion Nederland JAARMAGAZINE 10/11

4


Er is veel mogelijk

als wij op

dit punt komen:

“Ik heb genoeg, ik

hoef niet ‘meer dan genoeg’.

De rest wil ik delen.”

DIRECtIE VERSlAG

van Jolanda omvlee

dIrECtEur CoMpAssIoN NEdErlANd

CHrIstus stAAt CENtrAAl IN HEt wErk VAN CoMpAssIoN. dAAr HEbbEN wE oNs

doEl dIt JAAr ook AAN GEkoppEld: IN AllEs wAt wE doEN wIllEN wE God ErEN. wE

wErkEN IN AfHANkElIJkHEId VAN JEZus. VANuIt ZIJN VoorbEEld wIllEN wE lEVEN

EN HANdElEN EN VANuIt ZIJN lIEfdE kuNNEN wE door lokAlE kErkEN kINdErEN uIt

ArMoEdE HAlEN.

UIt lIEfDE HANDElEN

Als medewerkers hebben we ons het afgelopen

jaar ook tot doel gesteld deze basis met elkaar te

verstevigen. dit doen we door elke dag te openen met

een gebedsmoment. daarnaast heeft elke afdeling een

specifiek gebedsmoment en maandelijks komen we

met alle medewerkers bij elkaar om samen te bidden,

aanbidden en overdenken. Naar Jezus’ voorbeeld willen

we vanuit liefde en professionaliteit handelen en onze

verantwoordelijkheid nemen.

Een van de hoogtepunten uit het afgelopen jaar

is dat we op onze drie sponsorprogramma’s mooie

groeiresultaten hebben bereikt:

CHIld surVIVAl proGrAM: +128 %

kINdspoNsorproGrAMMA: +8 %

lEAdErsHIp dEVElopMENt proGrAM: +50,6 %

DRIE PROGRAmmA’S

onze drie programma’s sluiten naadloos op elkaar aan.

doordat we nu beginnen bij de meest kwetsbare leeftijd

(prenataal en de eerste vijf jaar van het leven van een

kind) bieden we een doorlopende ontwikkelingslijn.

Van baby tot misschien wel een toekomstige leider van

een land.

Compassion Nederland JAARMAGAZINE 10/11

5


Compassion Nederland JAARMAGAZINE 10/11

6

CHIlD SURVIVAl PROGRAm

sinds april 2011 kunnen mensen via Compassion Nederland niet alleen kinderen en studenten sponsoren,

maar ook moeders en hun baby. dat kan via het Child survival program (Csp). Hoe belangrijk deze

ondersteuning is, heb ik met eigen ogen gezien. In bolivia ontmoette ik Guana, een vrouw die net na de

bevalling haar kind had verloren. Ze lag op de koude vloer in haar huisje bij te komen van de bevalling,

toen haar man met de baby naar de rivier ging om het kindje te wassen. Hij kwam terug, maar zonder het kind. Zij

weet niet wat er met haar pasgeboren baby gebeurd is. Misschien heeft haar man het kind verdronken of heeft hij

het verkocht. Ze zal het nooit weten. twee van haar andere kinderen werden geboren met een open gehemelte. Haar

man wilde deze twee kinderen ook ombrengen.

Als deze vrouw niet in het Child survival program was opgenomen, zou ze niet kunnen overleven en waren haar

kinderen gestorven. Ze krijgt nu hulp om haar eigen onderneminkje op te zetten en ontvangt voedselpakketten en

persoonlijke begeleiding. Een aantal van haar kinderen is ook opgenomen in ons kindsponsorprogramma.

terwijl ik met haar sprak, drong het pas echt tot me door: de impact die het Child survival program op jonge moeders

en hun baby’s heeft, is enorm. Guana vertelde me hoe haar leven veranderd is. Van de wanhoop die ze voelde naar

hoop. Voor de toekomst van haar kinderen en voor haar eigen toekomst.

Het is mooi om te zien hoe snel we resultaat kunnen boeken. door de praktische hulp die we bieden, kan een leven

180 graden omdraaien. dit programma geeft hulp én hoop.

KINDSPONSORPROGRAmmA

Het kindsponsorprogramma is van oudsher de kern van het werk van Compassion. dit jaar vond het 28.000 e kind

via ons Nederlandse kantoor een sponsor. Anushia van 7 uit India wordt nu gesponsord door een tienjarig meisje

uit Nederland. we zijn zo trots op de gezinnen die een kind aan hun gezin toevoegen door het te gaan sponsoren

en hier ook hun kinderen bij betrekken. we horen verhalen van tieners die klusjes tegen betaling doen om zo hun

sponsorkind te kunnen betalen. Maar ook van mensen die gestopt zijn met roken en met het geld dat ze hierdoor

overhouden een kind gaan sponsoren. Verhalen die ons raken en inspireren.

lEADERSHIP DEVElOPmENt PROGRAm

Het leadership development program (ldp) heeft het afgelopen jaar ook een grote groei doorgemaakt.

Het programma biedt kinderen met talent en leiderschapspotentieel de kans om zich te ontwikkelen. de

studenten komen zelf uit armoede en weten waar zij het over hebben. In het programma ontwikkelen zij

zich tot verantwoordelijke, christelijke leiders. En hoe meer van deze mensen op de juiste plekken terecht

komen, hoe groter de kans dat de cirkel van armoede in dat land eindelijk doorbroken kan worden.

dit jaar hebben veel Nederlandse ondernemers zichzelf en hun bedrijf verbonden met een student in het

leadership development program. Zo breidt het Compassion leadership Network zich steeds meer uit met

ondernemers die armoede en gerechtigheid een plaats willen geven binnen hun bedrijf.


Naast deze drie programma’s zijn we in het afgelopen

jaar gestart met sponsor+, waarmee we extra hulp

kunnen geven in de gebieden waar we werken. In het

volgende hoofdstuk lees je daar meer over.

VROUWENStRAtEGIE

samen met tien prominente Nederlandse vrouwen

hebben we dit jaar het werk van Compassion in de

dominicaanse republiek bezocht. Het doel van deze

reis was Nederlandse vrouwen te verbinden aan

vrouwen die in armoede leven. de focus van deze

strategie is hoe vrouwen in verschillende levensfases

zich verbonden kunnen voelen met onze programma’s.

dit netwerk bestaat uit vrouwelijke ambassadeurs voor

Compassion die hun talenten en netwerk in willen

zetten voor de missie van Compassion en daarnaast

elkaar inspireren.

BEtROKKEN SPONSORS

we zijn heel blij en dankbaar voor onze sponsors.

Hun betrokkenheid is groot en stopt vaak niet bij het

maandelijks afschrijven van het sponsorbedrag. Veel

sponsors bidden voor hun sponsorkind en schrijven

regelmatig brieven. dit moedigen wij graag aan, want

het krijgen van aandacht is een cruciale factor in de

ontwikkeling van kinderen. de band met onze sponsors

is ook belangrijk voor ons. daarom hebben we dit

jaar een sponsortevredenheidsonderzoek gehouden.

de resultaten hiervan waren heel bemoedigend

en motiveren ons om altijd te blijven streven naar

uitmuntendheid, wat een van onze speerpunten is. wat

we zeggen, willen we zijn en waar we voor staan, willen

we waarmaken.

DE KERK

Jezus roept zijn lichaam - de kerk - op om te zorgen

voor de armen en hen recht te doen. Compassion werkt

via lokale kerken en het is geweldig om te zien dat

ook in Nederland steeds meer kerken gaan uitreiken

naar de armen. dit doen zij door een partnership met

Compassion of door een Zondag voor kinderen in

Armoede in hun kerk te houden. Zij willen zich zo samen

met lokale kerken in ontwikkelingslanden verbinden aan

kinderen die in armoede leven.

StREVEN NAAR UItmUNtENDHEID

wee streven continu naar uitmuntendheid. samen met

een externe consultant hebben we kritisch gekeken naar

de managementrapportages. Hierin hebben we een

verbeteringsslag gemaakt, waardoor zaken makkelijker

aangestuurd en inzichtelijk verantwoord kunnen

worden. ook het verzuimbeleid is kritisch bekeken en

hier hebben we actief beleid op gevoerd. Het resultaat

hiervan is dat het verzuimpercentage het afgelopen jaar

gedaald is van 5,0% naar 3,3%.

Naast onze vaste medewerkers helpen meer dan 400

vrijwilligers ons met allerlei activiteiten. Zonder hen

zouden wij ons werk niet kunnen doen. Zij helpen bij

evenementen, ondersteunen op kantoor en zoeken

nieuwe sponsors. omdat zij zo’n essentiële plaats

innemen binnen Compassion, hebben we dit jaar het

vrijwilligersbeleid verder geprofessionaliseerd. we

zijn blij met iedere vrijwilliger en hebben een centraal

aanmeldpunt gecreëerd om talenten en mogelijkheden

te matchen met onze activiteiten. we werken eraan

dat iedere vrijwilliger zich gewaardeerd voelt. dit doen

we onder andere door trainingen aan te bieden, een

juiste vergoeding te geven en regelmatig bemoediging

en waardering uit te spreken. Het nieuwe beleid is

na feedback van de vrijwilligers vastgesteld en aan

iedereen uitgereikt.

DE BAl lIGt BIj ONS

we zouden ons werk niet kunnen doen zonder de

collega’s in de veldlanden die zich dagelijks inspannen

voor de kinderen in de projecten. Ze zetten zich met

heel veel toewijding en liefde in voor de moeders en

kinderen en gaan steeds de extra mijl voor de ander.

Als ik zie en hoor hoe mensen hier én in de veldlanden

zich inspannen, word ik alleen maar enthousiaster over

de mogelijkheden. we kunnen een einde maken aan

extreme armoede als we met elkaar gaan delen. Er is

veel mogelijk als wij op dit punt komen: “Ik heb genoeg,

ik hoef niet ‘meer dan genoeg’. de rest wil ik delen.”

soms is het moeilijk om het verhaal van Compassion te

vertellen, omdat de wereld ‘daar’ zo ver van ons af staat.

Maar we leven in één wereld en God heeft ons genoeg

gegeven. wij hebben het alleen niet goed verdeeld. Het

klopt niet dat 20% van de mensen op aarde 85% van alle

middelen gebruikt. de bal ligt bij ons. wij moeten daar

iets aan doen.

Daarom ben ik dankbaar dat ik deel van Compassion

uitmaakt. Ik zie levens veranderen. Het is een

voorrecht om daar aan mee te werken.

Compassion Nederland JAARMAGAZINE 10/11

7


Compassion Nederland JAARMAGAZINE 10/11

8


Het belangrijkste doel dat we in het

afgelopen jaar bereikt hebben,

is dat we een verschuiving hebben gemaakt

naar een multiprogrammaorganisatie.

mARKEtING & COmmUNICAtIONS

Interview met

Jan willem Vink

MArkEtING & CoMMuNICAtIoNs dIrECtor

oNZE MArkEtING koMt fEItElIJk NEEr op ééN doEl: MEEr kINdErEN EEN GoEdE

toEkoMst GEVEN. dAt Is wAt oNs MotIVEErt EN AMbItIEus MAAkt. wE GEloVEN dAt

wE EEN VErsCHIl kuNNEN MAkEN IN HEt lEVEN VAN INdIVIduElE kINdErEN. Al oNZE

INspANNINGEN ZIJN Erop GErICHt oM (potENtIëlE) spoNsors bEwust tE MAkEN VAN

dE rol dIE ZIJ kuNNEN spElEN IN HEt lEVEN VAN EEN kINd. dAt doEN wE VIA dIVErsE

MIddElEN EN kANAlEN.

mUltIPROGRAmmAORGANISAtIE

Het belangrijkste doel dat we in het afgelopen jaar

bereikt hebben, is dat we een verschuiving hebben

gemaakt naar een multiprogrammaorganisatie. tot voor

kort wierven we puur voor ons kindsponsorprogramma.

we hadden één focus, één programma. Nu voeren

we meerdere programma’s. dit is een proces dat we

een aantal jaar geleden al ingezet hebben door het

leadership development program (ldp) in Nederland te

positioneren. sinds dit jaar vertegenwoordigen we ook

in Nederland het complete spectrum van Compassions

werk: Je kunt nu ook een moeder en haar baby

ondersteunen. we helpen kinderen nu vanaf de eerste

prille levensjaren tot en met het afstuderen en vangen

ook de gevolgen van rampen op door onze aanvullende

fondsen.

Compassion Nederland JAARMAGAZINE 10/11

9


Compassion Nederland JAARMAGAZINE 10/11

10

CHIlD SURVIVAl PROGRAm

In het afgelopen jaar hebben we het Child survival

program (Csp) in Nederland geïntroduceerd. tot vorig

jaar kon je alleen moeders en baby’s ondersteunen door

een compleet project met vijftig moeders en baby’s te

bekostigen. Er waren dus altijd grote bedragen mee

gemoeid, waardoor we de meeste individuele sponsors

hier niet bij konden betrekken. toen de mogelijkheid

voor één-op-één sponsoring zich aandeed via een

internationale test, hebben we deze met beide handen

aangegrepen. de uitdaging lag daarbij vooral in de

administratieve kant van de sponsoring en het creëren

van goede marketingmaterialen.

Het aprilnummer van ons magazine stond bijna

helemaal in het teken van het Child survival program.

daarnaast is Jolanda omvlee met Eo Metterdaad naar

bolivia gereisd, om opnames voor vier tv-uitzendingen

over het Csp te maken. Via sestra zijn we bij een

aantal vrouwenactiviteiten aanwezig geweest waar

we het programma succesvol geïntroduceerd hebben

en een aantal van onze vrouwelijke ambassadeurs

heeft besloten om tijd en energie te investeren in het

promoten van het Csp. door deze activiteiten is het

programma in Nederland breed bekend geworden

en zijn veel mensen enthousiast geworden over de

werkwijze.

de respons op de één-op-één sponsoring was lager dan

we wilden. Aan het einde van het boekjaar werden 128

moeders en baby’s ondersteund, maar ook vanuit ons

ondernemers- en kerkennetwerk kregen we steun voor

Csp-projecten. Het Csp voldoet duidelijk wel in een

behoefte bij onze achterban.

lEADERSHIP DEVElOPmENt PROGRAm

Het leadership development program (ldp) is al wel

langer bekend in Nederland. deelnemende studenten

(allemaal voormalige sponsorkinderen) krijgen een

opleiding aan een universiteit en worden getraind

door een discipelschaps- en leiderschapsprogramma

van Compassion. Iedere student krijgt een mentor en

wordt gestimuleerd om iets terug te geven aan de

gemeenschap waar hij vandaan komt. Het ldp is het

afgelopen jaar gegroeid van 87 tot 131 gesponsorde

studenten. Als Compassion Nederland hebben we daar

in vergelijking tot onze collega’s internationaal een

voorsprong in genomen. ons wereldwijde aandeel

in Compassion Internationaal is 2,5% terwijl dit voor

ons ldp-aandeel 5% is. Het fondsenwervingsteam

ben tiggelaar sprak ondernemers toe over christelijk leiderschap en het

werk van Compassion.

dat hiervoor verantwoordelijk is, is dit jaar met één

medewerker uitgebreid.

Een van de hoogtepunten uit deze strategie was een

paneldiscussie met ruim honderd ondernemers. In

het panel namen onder andere ben tiggelaar en

kathleen ferrier plaats. Zij werden door thijs van de

brink en Elsbeth Grutteke geïnterviewd over christelijk

leiderschap. In juli zijn we met ben tiggelaar en Henk

Jan kamsteeg (hoofredacteur leadership Magazine)

naar kenia gereisd, waar zij voor keniaanse studenten,

projectmedewerkers en voorgangers twee dagen

seminars hebben gegeven. Na deze reis werd ben

tiggelaar ambassadeur van Compassion wat resulteerde

in nog twee ondernemersavonden waarbij hij op elke

avond een groep van 250 ondernemers vertelde over

christelijk leiderschap en het werk van Compassion.

Het ldp prikkelt en stimuleert ondernemers om zelf

met initiatieven te komen. Mooie voorbeelden hiervan

zijn de Genesisreis, waar ondernemers een training

krijgen en samen met ldp-studenten kijken naar hun

toegevoegde waarde, en business2share, een platform

waar ondernemers business delen en de winst afstaan

aan Compassion-projecten.

door middel van een campagne onder de titel ‘Van lijden

naar leiden’ hebben we het leadership development

program onder de aandacht van onze achterban


gebracht. Internationaal kende het ldp een aantal

geweldige successen. Het mooiste voorbeeld hiervan is

voormalig ldp-student Margaret in uganda die gekozen

is tot parlementslid en daarmee een echte kans krijgt

om hun land van binnenuit te veranderen.

AANVUllENDE fONDSEN

we werven ook voor aanvullende fondsen. we

besteden de donaties aan zaken die niet uit de

reguliere sponsoring kunnen worden gefinancierd. In

ontwikkelingslanden kunnen zich situaties voordoen

die de holistische ontwikkeling van het kind in gevaar

brengen. Zoals rampen, ernstige ziekten en gebrek aan

schoon drinkwater.

de belangrijkste stap die we hierin gezet hebben

is de lancering van sponsorplus. deelnemende

sponsors betalen maandelijks een extra bijdrage van

€5, waarmee wij een buffer kunnen opbouwen voor

situaties waarin extra geld nodig is. door middel van een

directmailcampagne hebben we alle sponsors gevraagd

om hier aan mee te doen. In het afgelopen boekjaar

hebben 914 sponsors zich hiervoor ingeschreven.

KERKEN

steeds meer Nederlandse kerken willen bijdragen aan

het werk van Compassion. In het afgelopen jaar zagen

we dat de interesse in nauwe samenwerking groeit.

de strategie die we een aantal jaar geleden hebben

ingezet, begint nu naar volwassenheid te groeien.

Een aantal kerkleiders heeft naar aanleiding van

projectbezoeken besloten een structurele samenwerking

met ons aan te gaan. Voorbeelden hiervan zijn de VEZ

in Zwolle en de doorbrekers in barneveld, waar tijdens

de start respectievelijk al 203 en 221 kinderen gesponsord

werden.

EVENEmENtEN

de evenementenmarkt heeft jarenlang gezorgd

voor een stabiel aantal nieuwe sponsors. In de

afgelopen jaren is dit echter teruggelopen. de

oorzaak hiervan ligt onder andere in de stopzetting

van een aantal grote evenementen, waardoor de

christelijke muziekmarkt onder grote druk is komen

te staan. Veel muziekbedrijven gingen failliet en

moesten noodgedwongen hun activiteiten annuleren.

Compassion bekijkt opnieuw hoe we door evenementen

kunnen werven. dat doen we onder andere door een

onderzoek naar hoe zowel evenementenbezoekers als

–organisatoren onze betrokkenheid ervaren.

we hebben er bewust voor gekozen om tijdens

meerdaagse evenementen niet alleen wervend aanwezig

te zijn, maar meer inhoudelijk toe te voegen. Verder

willen we ons dienstbaar opstellen.

tijdens de zomerevenementen hebben we de ‘Hoe eet

je een olifant?’-campagne geïntroduceerd. Met een

levensgrote opblaasbare blauwe olifant wilden we de

evenementbezoekers ervan bewust maken dat armoede

een groot en complex probleem is (olifant) maar dat er

een oplossing is: één-voor-één ondersteuning (hapje

voor hapje).

Afgelopen jaar hebben we ook een begin gemaakt

met het onderzoeken van de mogelijkheden om eigen

evenementen te ontwikkelen. dit is een aanzienlijke

koerswijziging die we goed zullen monitoren. we

zijn blij dat we in het afgelopen jaar weer nieuwe

de blauwe Compassion olifant trok op de

zomerevenementen veel bekijks.

Compassion Nederland JAARMAGAZINE 10/11

11


Compassion Nederland JAARMAGAZINE 10/11

12

artiesten aan ons ambassadeursnetwerk toe hebben

mogen voegen, waaronder Hanne de Vries en rebecca

steenbergen.

VRIjWIllIGERS

Met het vertrek van één van onze

vrijwilligerscoördinatoren hebben we de aansturing

van de vrijwilligers anders opgezet. Een parttime

medewerker richt zich nu volledig op het

vrijwilligersnetwerk. deze directe aansturing levert een

gestage groei in het aantal vrijwilligers op. daarnaast

hebben we organisatiebreed hard gewerkt aan een

nieuw vrijwilligersbeleid, die aan het eind van het

boekjaar aan alle vrijwilligers is gepresenteerd.

COmmUNICAtIE

de ontwikkeling van onze nieuwe website werd

grotendeels afgerond zodat deze in het begin van het

komende boekjaar live kon gaan. de website is nu ook

gericht op onze sponsors. Zij kunnen er bijvoorbeeld

online brieven schrijven, een kijkje nemen in een

Compassion-project in India en alle content delen via

sociale netwerken.

we hebben alle Compassion-programma’s een eigen

uitstraling gegeven. deze identiteit is doorgevoerd in

alle communicatiemiddelen, zodat een samenhangend

geheel is ontstaan. langzaamaan bouwen we ook onze

aanwezigheid op de sociale media uit met actieve

twitter-, facebook-, Hyves- en linkedIn-profielen waar

we steeds meer volgers krijgen.

Naast de reguliere magazines en het kindermagazine

hebben we dit jaar ook deelgenomen aan de campagne

rond de christelijke kinderboekenmaand. de inzet

hiervoor was het Csp in Zuid-Amerika. daarnaast zijn

al onze sponsorbrochures vernieuwd en hebben alle

sponsors de mogelijkheid gekregen om online een

briefkaart aan hun sponsorkind te versturen.

PERS

we hebben een gestage groei ontwikkeld in

persaandacht in diverse christelijke media en met

een aantal magazines zijn we een samenwerking

aangegaan. Naast reguliere berichten in de media

hebben we meer tV-aandacht gekregen dan ooit

tevoren. Eo Metterdaad heeft vier uitzendingen gewijd

aan het Csp-project in bolivia, Jolanda omvlee is

geïnterviewd in Hour of power en kro-spoorloos volgde

onze ambassadeur Gendro schijff op zijn reis naar

Indonesië waar hij ook het verhaal van Compassion

mocht vertellen. 1,2 Miljoen kijkers zagen die uitzending.

die exposure heeft ons zowel nieuwe sponsors als veel

informatie-aanvragen en positieve naamsbekendheid

opgeleverd.

overkoepelend aan alle inspanningen stond onze wens

om persoonlijker te worden. door minder formeel te

communiceren en te denken vanuit onze doelgroep

willen we steeds meer naast onze sponsors komen staan.

dat is een omschakeling die we in het komende jaar

verder zullen doorvoeren.


Compassion Nederland JAARMAGAZINE 10/11

13


Compassion Nederland JAARMAGAZINE 10/11

14


We willen zo transparant

mogelijk zijn, omdat we vinden dat

elke euro die we ontvangen zo goed

mogelijk besteed moet worden.

mINIStRy SERVICES

Interview met

petra Gulink-kraima

MANAGEr MINIstry sErVICEs (fINANCE & CoNtrol)

onze focus lag in dit boekjaar voornamelijk op een

verdere professionaliseringslag en het vergroten van

efficiency. Een van de belangrijke middelen daartoe

was de optimalisatie van onze management- en

afdelingsrapportages. de vernieuwde rapportages geven

ons een nog beter beeld van alle uitgaven, op afdelings-

en factuurniveau. Een belangrijk nevendoel van de

optimalisatie was om onze rapportages in lijn te brengen

met die van onder andere Compassion International.

Zo kunnen we resultaten en cijfers beter internationaal

uitwisselen en vergelijken. Verder hebben we een aantal

verbeteringen doorgevoerd die gericht waren op kosten-

en budgetbeheersing. deze klus had een behoorlijk

technisch karakter. Naast het feit dat we in oktober 2010

afscheid hebben genomen van onze finance specialist,

heeft dit ertoe geleid dat we de expertise van een

externe consultant hebben ingezet. per 1 januari 2011

hebben we weer een nieuwe collega die deze functie

vervult.

tRANSPARANtIE

we willen zo transparant mogelijk zijn, omdat we

vinden dat elke euro die we ontvangen zo goed mogelijk

besteed moet worden. we willen onze overheadkosten

zo laag mogelijk houden, zodat we zoveel mogelijk

kunnen afdragen aan het werk in de projecten. Hierin

hebben we als organisatie de lat hoog liggen. wel

vind ik dat je als organisatie een gezonde balans moet

proberen te vinden. die balans heeft Compassion heel

goed te pakken. Als je een hoogwaardige organisatie

wilt zijn die resultaten bereikt in het bestrijden van

armoede, dan moet je ook overheadkosten kunnen

maken. Je kunt je afvragen of organisaties die een heel

laag beheer- en administratiepercentage hebben in

staat zijn om professioneel te kunnen werken.

we zijn dit jaar in staat geweest om 87,7% van onze

inkomsten te besteden aan de doelstelling (structurele

hulp en voorlichting/bewustmaking). dat was in het

jaar ervoor 86,7%. Aan beheer- en administratiekosten

hebben we 4,1% van onze inkomsten besteed. In het

boekjaar 2009/2010 was dit 4,5%.

we hebben de salarisadministratie per 1 januari

2011 bij een ander salarisadministratiekantoor

ondergebracht. dat heeft geresulteerd in een betere

en goedkopere verwerking van de salarissen van onze

medewerkers. tevens hopen wij met dit kantoor onze

personeelsadministratie in het komend boekjaar

efficiënter en beter in te kunnen gaan richten.

Verder hebben we de organisatie geholpen met het

opstellen van het nieuwe organisatiejaarplan, de

budgetten van de komende periode en het opstellen van

het jaarverslag en magazine.

Compassion Nederland JAARMAGAZINE 10/11

15


Compassion Nederland JAARMAGAZINE 10/11

16

EUROPESE BEtAAlmARKt (SEPA)

Voorts hebben we voor sEpA (single Euro payment Area)

alle voorbereidingen getroffen. dit is het administratieve

proces ten gevolge van de eenwording van Nederland

met de Europese betaalmarkt. we volgen alle sEpAontwikkelingen

op de voet en hebben een functioneel

ontwerp geschreven voor nieuwe software om alle

gegevens uit ons datasysteem om te zetten naar sEpAbestanden

voor de banken.

Compassion is een geweldige organisatie die het

mogelijk maakt voor sponsors/ donors om daadwerkelijk

een oplossing te bieden voor de problematiek rondom

armoede. Het is onze taak om dienend, professioneel en

transparant te zijn.

Klaas Jansen

over facilitaire

zaken, project

organisatie en It

fACIlItAIRE zAKEN

we hebben in het afgelopen jaar een aantal procedures

opgesteld om facilitaire zaken beter te stroomlijnen. we

hebben bijvoorbeeld ons inkoopbeleid onder de loep

genomen en bekeken waar nog voordeel te behalen is.

Verder hebben we gewerkt aan procedures zoals het

evacuatieplan, een bHV-plan en voorraadbeheer.

we hebben ons kantoor op een aantal plekken

opgeknapt en opnieuw aangekleed, om ook bezoekers

een completere Compassion-ervaring te geven.

PROjECtEN EN KWAlItEItBEHEER

we streven in ons werk altijd naar kwaliteit. Mede

daarom zijn we Iso-gecertificeerd. we hebben ook

dit jaar de herbeoordeling van onze Iso-certificering

weer succesvol doorlopen. Andere projecten betroffen

de vernieuwing van ons vrijwilligersbeleid. we

hebben een ‘vrijwilligersloket’ in het leven geroepen

en het handboek voor vrijwilligers vernieuwd en

geïmplementeerd.

daarnaast zijn we betrokken geweest bij de

totstandkoming van een zogenaamde ‘schrijfstrategie’.

omdat het ontvangen van brieven voor de

sponsorkinderen heel belangrijk is, willen we onze

sponsors met klem aanmoedigen om regelmatig een

brief te schrijven. de ontwikkelde strategie wordt

in de komende jaren uitgerold, met als doel dat het

percentage briefschrijvers flink gaat stijgen.

It

ons It-team heeft in het afgelopen jaar een groot

aandeel geleverd in de realisatie van Compassions

nieuwe website. de site is in het 1e kwartaal van ons

boekjaar 2011/2012 online gegaan. It heeft hiervoor

bijgedragen in onder meer de leverancierselectie,

productie van het functioneel ontwerp en begeleiding

van de bouw van zowel de ‘voorkant’ als administratieve

‘achterkant’ van de website.

Verder heeft het It-team vanwege de groeiende vraag

naar hulp een helpdesksysteem in gebruik genomen,

om de planning en registratie van hulpvragen beter te

stroomlijnen. de vertaalwebsite voor het online vertalen

van kind- en sponsorbrieven is verder uitgebouwd

en bijna klaar om in gebruik genomen te worden.

ook is een nieuwe multiservice printer aangeschaft

en in gebruikgenomen, zijn we van telefoon- en

internetprovider gewisseld (kostenbesparing) en zijn

we aangesloten bij het beveiligde datanetwerk van

Compassion International.


Compassion Nederland JAARMAGAZINE 10/11

17


Compassion Nederland JAARMAGAZINE 10/11

18


de sponsor donor services afdeling onderhoudt de

relatie met sponsors en begeleidt de relatie tussen

sponsors en hun sponsorkinderen. Ze verwerken alle

brieven van en naar sponsorkinderen, begeleiden

bezoekaanvragen van sponsors en beantwoorden de

binnenkomende vragen, klachten en complimenten.

sds manager klaas Jansen: “de hele afdeling heeft in

het afgelopen jaar mooie resultaten behaald.”

“dit was mijn eerste volledige jaar als sds manager bij

Compassion. Ik heb me voornamelijk in de processen

en werkwijze verdiept, maar ook in hoe we met onze

sponsors communiceren. Als afdeling hebben we op veel

vlakken een verbeteringsslag gemaakt. onze afdeling

bestaat uit drie teams: Customer services, tours &

Visits en support services. Alledrie hebben ze mooie

resultaten behaald.”

sponsor services

“Het sponsor services team verzorgt de administratieve

kant van van de afdeling. Zij hebben in het afgelopen

jaar vooral gefocust op het verhogen van onze

efficiëntie. En met resultaat, want we verwerken alle

brieven van en naar sponsors en sponsorkinderen nu

sneller. de brieven worden sneller dan ooit vertaald

en dus vlotter doorgestuurd. Een andere mooie

We zijn blij met onze

sponsors en willen ze graag

bovengemiddelde

service geven.

SPONSOR DONOR SERVICES (SDS)

Interview met

klaas Jansen

MANAGEr spoNsor doNor sErVICEs

ontwikkeling is dat de brieven die via onze website

online worden geschreven rechtstreeks in de veldlanden

worden geprint. Hier hebben we aan doorloopsnelheid

een maand winst geboekt. de correspondentie tussen

sponsors en ldp-studenten kan sinds dit jaar helemaal

digitaal. dat is een grote sprong voorwaarts. Afgelopen

jaar was het ook voor het eerst mogelijk voor sponsors

om online een kerstkaart naar hun sponsorkind te

sturen. 2/3 Van alle kerstkaarten is op deze manier

verzonden.”

“ook de wachttijd voor sponsorkinderen die een sponsor

nodig hebben, is verder teruggebracht. dat betekent dat

we over het algemeen sneller een sponsor voor kinderen

vinden. we hebben hierin zelfs zoveel succes geboekt

dat Compassion International ons heeft gevraagd

onze werkwijze aan andere Compasion-kantoren uit te

leggen. door onze efficiëntieslag is het aantal ftE op

de afdeling met 0,7 teruggebracht. dit terwijl we meer

administratief werk hebben gekregen. Er gebeurt nu

dus meer werk, door minder mensen. dat is ook gelukt

dankzij de de inzet van vrijwilligers. Zij verzorgen voor

een groot deel het brieventraject, inkomende post en

administratief werk.”

“Een tegenvaller in het afgelopen jaar is dat de

Compassion Nederland JAARMAGAZINE 10/11

19


Compassion Nederland JAARMAGAZINE 10/11

20

vertaalwebsite nog niet in gebruik is genomen. op dit

moment is de site in in de testfase en we verwachten

er op korte termijn mee te gaan werken. dat zal

het vertaalproces nog meer versnellen. we hebben

verder een strategie geschreven om het percentage

schrijvers dat hun sponsorkind brieven stuurt te

verhogen. In de komende periode gaan we een aantal

communicatiemiddelen hierop afstemmen. we hopen

dat volgend jaar 84% van alle sponsors hun sponsorkind

minimaal één keer een brief of kaart heeft geschreven.”

tOURS EN VISItS

“Het tours & Visits team heeft vorig jaar sponsortours

georganiseerd, naar Ecuador, India, Ethiopië en

tanzania. Hier schreven zich 90 mensen voor in.

daarnaast hebben 109 mensen vorig jaar hun

sponsorkind individueel bezocht. daar worden we heel

enthousiast van. steeds vaker nemen sponsors tijdens

hun vakantie tijd om hun sponsorkind te ontmoeten.

sommigen kiezen er zelfs hun vakantiebestemming op

uit. Een bezoek is voor zowel de sponsor als het kind

vaak een onvergetelijke ervaring. ook dit team heeft

een efficiëntieslag weten te maken, waardoor ze nu

ook andere afdelingen binnen de organisatie kunnen

ondersteunen in het plannen en uitvoeren van reizen

naar ontwikkelingslanden.”

Customer services

“Het Customer services team onderhoudt het

contact met sponsors. Zij hebben in het afgelopen

jaar de administratieve kant van de Csp-lancering

begeleid (sponsoring van moeders en baby’s in

ontwikkelingslanden). ook verzorgden we de

adminsitratie van sponsor+.”

“we duiken steeds dieper in zaken als waarom sponsors

opzeggen, een goede follow up geven wanneer een

sponsorkind een project afrondt en wanneer een

nieuwe sponsor zich aanmeldt. we willen graag

bovengemiddelde service bieden. daarom meten we

bijvoorbeeld onze responstijd op telefoon en e-mail en

de verwerksnelheid van inschrijvingen en giften. ook

hebben we een training in telefooncontact gevolgd

voor betere service via de telefoon. Verder hebben we

onze klachtenprocedure vernieuwd. we maken jaarlijks

een klachtenanalyse waarin we alle klachten op een rij

zetten. Elke klacht is potentieel een punt ter verbetering.

dat koppelen we terug naar de mensen die het betreft.”

“Een van de speerpunten in het afgelopen jaar was de

opzet en verspreiding van een sponsortevredenheidsenquete.

bijna 10% van de benaderde respondenten

heeft de vragenlijst ingevuld. we hebben onder andere

de Net promotor score gemeten. deze komt uit op 40%,

wat erg goed is voor Nederland. Als we de mensen

die ons een 8 gaven daarbij optellen, komen we zelfs

boven de 70% uit. daar zijn we heel blij mee. onze

grootste uitdaging ligt in de snelheid en inhoud van

kindbrieven. daar gaan we dan ook concreet mee aan

de slag. sponsors willen ook graag meer informatie

over hun sponsorkind en het project waar hij of zij

naartoe gaat. daarom werken we er nu aan dat iedere

sponsor minimaal jaarlijks een brief van een voorganger,

een projectdirecteur of project facilitator krijgt (en

niet alleen van hun sponsorkind). En op onze online

community ourCompassion.org hebben we in het

afgelopen jaar per project een projectpagina gelanceerd,

waar je foto’s, een brief van de voorganger en soms

ook filmpjes van het project van je sponsorkind kunt

bekijken.”

KOmEND jAAR

“In het komende jaar gaan we ons onder andere richten

op het versterken van de relatie tussen Compassion

en haar sponsors. Een van de benodigdheden

daarvoor is een nieuw CrM-systeem, waar we ons in

gaan verdiepen. de doelen zijn: laten groeien van

verbondenheid tussen Compassion en haar sponsors,

sponsors ondersteunen in een stem zijn voor kinderen in

armoede, minder opzeggingen, hoger schrijfpercentage,

meer contact met sponsors en betere service bieden.”

tOEKOmStDROmEN

“Elke keer als je een Compassion-project bezoekt,

zie je welke impact het werk op kinderlevens heeft.

In een project vroeg ik aan klas met kinderen wat

hun toekomstdromen waren. “dokter, politieman, of

stewardess”, zeiden ze. Alle kinderen hadden een

droom. toen ik later tijdens een huisbezoek een jongen

van 11 die niet in een project zit dezelfde vraag stelde,

zei hij ‘Ik heb geen droom. laat ik eerst vandaag maar

eens doorkomen’. Hoop maakt het verschil.”


KERNCIjfERS

kindbrieven naar sponsors verwerkt 109.525

brieven aan sponsorkinderen verstuurd 44.874

Aantal kerstkaarten verstuurd 16.484

(waarvan 10.663 online gemaakt)

% sponsors dat minimaal 1 keer schreef: 75,01%

% kinderen dat hun sponsor schreef: 100,00%

Compassion Nederland JAARMAGAZINE 10/11

21


Compassion Nederland JAARMAGAZINE 10/11

22


2010/2011 IN GROtE lIjNEN

10.987.829

ontvangen aan inkomsten

(contributies, donaties, giften en

schenkingen) om moeders, kinderen,

studenten en families te helpen.

2.097 extra kinderen, 44 extra

studenten en 128 extra moeders

en kinderen vanuit Nederland kunnen

helpen.

30000

25000 Toename besteding doelstelling van

20000

86,7% (vorig jaar) naar 87,7% van

15000

de inkomsten.

10000

5000

COlOfON

0

stichting Compassion Nederland

postbus 1340

7301 bN Apeldoorn

BEzOEKADRES:

oude Apeldoornseweg 41-45

7333 Nr Apeldoorn

95/96

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

12000

10000

8000

6000

4000

2000

telefoon: 055-5994422

E-mail: info@compassion.nl

website: www.compassion.nl

blog: www.compassionblog.nl

facebook: compassionnederland

twitter: @Compassion_Nl

Girorekening 3232

Totale ondersteuning vanuit Nederland:

28.446 kinderen

131 LDP-studenten

128 moeders en baby’s

0

95/96

Gesponsorde kinderen

ontwikkeling van het

aantal sponsorkinderen via

Compassion Nederland

95/96

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

Inkomsten in € x 1.000

Groei van de jaarlijkse

inkomsten van

Compassion Nederland

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

04/05

05/06

05/06

06/07

06/07

07/08

07/08

08/09

08/09

09/10

09/10

fOtO’S:

Compassion International

10/11

10/11

12000

10000

8000

6000

4000

2000

REDACtIE + VORmGEVING:

stichting Compassion Nederland

PRODUCtIE:

Quality dots bV

om de kosten van het jaarverslag te minimaliseren, verzorgt Compassion zelf alle teksten en vormgeving van zowel het

jaarverslag als jaarmagazine.

0

95/96

96/97

97/98

98/99

99/00

Compassion Nederland JAARMAGAZINE 10/11

23

00/01

01/02


JAARVERSLAG

CompASSion nEdERLAnd 10/11


INHOUDSOPGAVE

1. Dit is Compassion Nederland 4

1.1 Algemeen 4

1.2 overzicht van de via Compassion nederland

gesponsorde kinderen 11

1.3 Boekjaar 2010-2011 in beeld 12

1.4 Verwachtingen voor het komende boekjaar 13

1.5 Risicoanalyse 13

2. Informatie over Compassion International 14

2.1 Algemene hoogtepunten 14

2.2 Hoogtepunten in 2010-2011 per programma 14

2.3 Financiële indicatoren 16

3. Financiële overzichten Compassion Nederland 20

3.1 Balans per 30 juni 2011 22

3.2 Staat van baten en lasten 23

3.3 Kasstroomoverzicht 24

3.4 Algemene toelichting 25

3.5 Toelichting op de balans 27

3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten 31

4. Overige gegevens 38

4.1 Bestemming resultaat 40

4.2 Analyse van de staat van baten en lasten

ten opzichte van de begroting 40

4.3 Accountantsverklaring 41

4.4 Verantwoordingsverklaring 43

4.5 Ramingen boekjaar 2011-2012 46

5. Interne organisatie en bestuur 48

5.1 interne organisatie 48

5.2 Samenstelling, bezoldiging en nevenfuncties

bestuur en directie 50

5.3 Bestuursverslag 51


Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

3


Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

4

1.

1.1 Algemeen

1.1.1. Mission Statement

Compassion wil gehoor geven aan de Grote opdracht

om op te komen voor kansarme kinderen

in ontwikkelingslanden, hen vrij te maken van

geestelijke, fysieke, economische en sociale

armoede en hen de mogelijkheid te geven om

als verantwoordelijke christenen volwassen te

worden.

1.1.2. Geschiedenis

in 1952 werd de Amerikaanse zendeling Everett

Swanson gegrepen door de erbarmelijke omstandigheden

van de Koreaanse oorlogswezen. Zij

werden grotendeels door de zeer arme kerken

opgevangen. Swanson ontwikkelde een hulpprogramma

om kinderen in Korea te helpen. dit

initiatief groeide uit tot het huidige Compassion

waarbinnen meer dan 1.200.000 kinderen in 26

ontwikkelingslanden worden ondersteund vanuit

11 landen, waaronder nederland.

1.1.3. Oprichting

Stichting Compassion nederland is een autonome

charitatieve organisatie en als zodanig

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te

DIT IS COMPASSION

Apeldoorn onder nummer 41042387. op initiatief

van de gezamenlijke Compassion-partners werd

Compassion nederland in december 1995 als

nederlandse stichting opgericht. dit gebeurde

onder de voorwaarde dat Compassion nederland

instemde met het internationale mission Statement.

deze instemming is statutair vastgelegd.

1.1.4. Uitgangspunten

Wij werken vanuit de volgende uitgangspunten:

VOOR KINDEREN IN ARMOEDE

Wij veranderen de wereld één voor één. We

geven gehoor aan Gods opdracht om op te komen

voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden,

hen vrij te maken van geestelijke, fysieke, economische

en sociale armoede en hen de mogelijkheid

te geven om als verantwoordelijke

christenen volwassen te worden.

CHRISTUS STAAT CENTRAAL

in ons werk staat Christus centraal. ons werk is

gebaseerd op bijbelse principes. Compassion

wil graag gehoor geven aan Gods opdracht om

voor de armen te zorgen en hen hoop te geven.

Vanuit de liefde van Christus willen we kinderen

bevrijden van armoede. ieder kind dat naar een


Compassion-project gaat, krijgt de gelegenheid

het Evangelie te horen.

VIA DE PLAATSELIJKE KERK

We werken altijd via plaatselijke kerken, omdat

we geloven dat de kerk het instrument is dat

God heeft gekozen om de wereld te veranderen.

Compassion leidt mensen op, traint hen en stelt

de lokale kerken middelen beschikbaar zodat zij

hun gemeenschap kunnen dienen.

INTEGRITEIT

integriteit staat zeer hoog in ons vaandel. niet

alleen op financieel gebied, maar in onze hele

manier van werken. Jaarlijks worden er verschillende

audits uitgevoerd op onze sponsorprogramma’s,

zowel op financieel als inhoudelijk vlak.

1.1.5. Compassion’s Christian Holistic Child

Development Model

Compassion heeft een model ontwikkeld voor de

verschillende activiteiten die wereldwijd worden

ontplooid. dit model, het ‘Compassion’s Christian

Holistic Child development model’, toont

de samenhang tussen de vier programma’s die

Compassion via partnerkerken uitvoert.

CHILD SURVIVAL PROGRAM (CSP)

Elk jaar overlijden vier miljoen kinderen in hun

eerste levensjaar. En sinds 1990 zijn er ongeveer

tien miljoen vrouwen overleden als gevolg van

de zwangerschap of geboorte in erbarmelijke

omstandigheden. door het Child Survival program

(CSp) helpt Compassion de meest kwetsbare

(zwangere) moeders en baby’s te overleven. Er

zijn inmiddels programma’s in zeventien landen.

Ze bieden hulp aan 25.333 kwetsbare kinderen

vanaf conceptie tot ongeveer vierjarige leeftijd,

maar ook aan hun moeders. We weten dat

Compassion’s Christian Holistic Child Development Model

Child Survival Program

Prenatal

Interventions

Mother/Child

Interventions

Child Sponsorship Program

Early Childhood School-Age Adolescent Completion Age

Programming Programming Programming

3 6 9 12 15 18 21

voorkomen beter is dan genezen. daarom strekt

Compassions zorg zich ook uit tot kinderen nog

voordat ze geboren zijn en tijdens de eerste,

kwetsbare jaren van hun leven.

Leadership Development Program

Scholarship and Leadership Training

5


Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

6

Elke dag sterven ruim 21.000 kinderen aan de

gevolgen van ziekten die eenvoudig behandeld

of voorkomen kunnen worden. daarom is het belangrijk

dat we al vroeg voor kinderen zorgen en

voorkomen dat ze overlijden. Via het Child Survival

program geven wij zorg aan huis aan zwangere

vrouwen en jonge kinderen. de medewerkers

van plaatselijke partnerkerken in ongeveer 553

projecten geven de ouders voedingssupplementen,

advies, medische hulp, ouderschapstraining

en sociale hulp die hen in staat stelt beter voor

hun kinderen te zorgen. Rond het vierde jaar

wordt het kind, indien nodig, ingeschreven in het

kindsponsorprogramma van Compassion.

Een van de resultaten van het CSp is een daling

van het sterftecijfer bij kinderen tot vier jaar oud.

in het afgelopen jaar lag het sterftecijfer van

kinderen binnen alle CSp-projecten (in zeventien

landen) gemiddeld op 7,8.

Voorbeeld: Het kindsterftecijfer binnen het CSp

in Bolivia is 4,8. dat wil zeggen dat van elke

1.000 kinderen die geboren worden, 4,8 kinderen

sterven voordat ze vier jaar oud zijn. in Bolivia is

het gemiddelde (landelijke) kindsterftecijfer 51,2

(ter vergelijking: in nederland ligt dit cijfer op

4,4.). de impact van het Child Survival program

is dus dat het sterftecijfer van kinderen in het

programma drastisch daalt. daarnaast blijkt dat

ruim 5.000 moeders Jezus als hun Verlosser hebben

aangenomen.

KINDSPONSORPROGRAMMA (CDSP)

Compassion helpt via het kindsponsorprogramma

ruim 1.200.000 kinderen in de leeftijd van vier tot

ongeveer achttien jaar. de Compassion-projecten

zijn veilige plekken waar kinderen liefde ervaren,

ontdekken dat ze waardevol zijn en een kans

krijgen het door God in hen gelegde potentieel te

ontwikkelen. Alle programma’s worden uitgevoerd

door lokale kerken. Compassion en de kerken verzekeren

de kinderen van onderwijs, gezondheidszorg,

gezonde maaltijden en sociaal-emotionele

hulp. ook krijgen alle kinderen het Evangelie in de

projecten te horen en te zien. Wanneer kinderen

daarvoor de kwaliteiten, het doorzettingsvermogen

en de juiste motivatie hebben, kunnen ze vanaf

ongeveer zeventienjarige leeftijd in aanmerking

komen voor het Leadership development program.

LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM (LDP)

dit programma startte in 1996 en biedt een groeiend

aantal jongeren de mogelijkheid om een universitaire

studie te volgen. Aan het einde van dit boekjaar

werden er 2.420 studenten gesponsord. de deelnemers

wijden zich toe om hun gaven en talenten

ten dienste te stellen van de gemeenschap en de

gemeente waar ze deel van uitmaken. Zij krijgen de

kans om een universitaire opleiding naar keuze te

volgen, krijgen

leiderschaps- en discipelschapstraining en worden

aangemoedigd om een verantwoordelijke rol op zich

te nemen in hun gemeente. daarnaast

krijgt iedere student een christenmentor die hem of

haar tijdens de studie bemoedigt en ondersteunt.

door het Leadership development program van

Compassion zijn inmiddels verschillende jonge

professionals als advocaat, dokter, ingenieur,

manager of voorganger afgestudeerd.

AANVULLENDE HULPFONDSEN (CIV)

deze activiteiten zijn erop gericht verbetering in de

leefomstandigheden van gesponsorde kinderen, hun

familie, kerk of gemeenschap aan te brengen. dit

betreft bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van

schoon water, de bouw van latrines of speeltuintjes,

AidS-preventie en malariabestrijding. deze extra

activiteiten helpen Compassion-projecten nog

effectiever te werken.

1.1.6. Onze principes

We willen Jezus eren door alles wat we doen:

• We werken samen met plaatselijke kerken;

• we zetten ons in om de individuele ontwikkeling

van het kind positief te beïnvloeden;

• we hanteren een holistische/integrale benadering

waarbinnen we zorg dragen voor de lichamelijke,

sociale, mentale en geestelijke ontwikkeling van

het kind;

• we willen onze sponsors informeren over armoede

en hen uitdagen om daar samen met ons een

bijbels antwoord op te geven;

• we gebruiken giften alleen voor het doel waarvoor

ze zijn gegeven;

• ieder kind krijgt één sponsor;

• alle kinderen in onze projecten krijgen de kans het

Evangelie van Jezus Christus te horen en daarop te

reageren;

• we zetten ons in om de ons toevertrouwde fondsen

zo professioneel en effectief mogelijk te gebruiken;

• we zijn financieel transparant.


1.1.7. Internationaal samenwerkingsverband

Compassion werkt in 37 landen. Vanuit elf daarvan

worden kinderen in de overige 26 landen

ondersteund. de tien andere landen (naast

nederland) waar vanuit kinderen gesponsord

worden, zijn:

- Australië - Korea

- Canada - nieuw-Zeeland

- duitsland - Verenigd Koninkrijk

- Frankrijk - Verenigde Staten van Amerika

- italië - Zwitserland

daarnaast werven we sponsors in ierland (vanuit

het Verenigd Koninkrijk), Spanje (vanuit italië) en

België (vanuit nederland).

de elf fondsenwervende partnerorganisaties

vormen met elkaar de Global partner Alliance

van Compassion international, maar zijn ook

autonome entiteiten. Een aantal functies is

gecentraliseerd in het Global ministry Center van

Compassion international in Colorado Springs, VS.

dit betreft vooral het:

• Aansturen en evalueren van de nationale kantoren

in de projectlanden;

• het ontwikkelen van het sponsorprogramma;

• de distributie van geworven fondsen over de

projecten;

• de ontwikkeling en ondersteuning van het

mondiale ICT-systeem;

• het voeren van de kindadministratie van alle

via de Global partner Alliance gesponsorde

kinderen.

Het Global Leadership Team bestaat uit vertegenwoordigers

van alle landen waarin Compassion

actief is. Hier vindt overleg, afstemming en gezamenlijke

besluitvorming plaats. Het lidmaatschap

van de Global partner Alliance dient elke drie

jaar te worden vernieuwd. Compassion nederland

heeft haar lidmaatschap in juni 2009 vernieuwd.

Voorafgaand hieraan heeft een self-assessmentprocedure

plaatsgevonden, waarvan de resultaten

ter beoordeling aan het internationale Bestuur en

alle leden van de Alliance zijn aangeboden.

Compassion international is uit vergelijkende

onderzoeken diverse malen als beste naar voren

gekomen waar het gaat om financiële integriteit.

in 2011 ontving Compassion international voor het

tiende achtereenvolgende jaar de viersterrennotering

van ‘Charity navigator’. Slechts één procent

van de organisaties die door de Charity navigator

wordt beoordeeld heeft zovaak achter elkaar

de maximale (viersterren) notering ontvangen.

Eerder heeft Compassion uitzonderlijke beoordelingen

gehad van organisaties als ‘The American

institute of philantropy’. Compassion international

heeft mede aan de basis gestaan van ‘The

Evangelical Council for Financial Accountability’.

Het jaarverslag van Compassion international is

op aanvraag bij Compassion nederland beschikbaar.

Het is ook te downloaden via de website van

Compassion international: www.compassion.com.

1.1.8. Belanghebbenden

Compassion nederland streeft naar optimale

relaties met zeven hoofdgroepen van externe

belanghebbenden:

1. Sponsors;

2. vrijwilligers;

3. ambassadeurs;

4. evenementpartners;

5. kerken;

6. ondernemers en zakenleven;

7. media.

ook is Compassion nederland lid van de

Evangelische Alliantie en de Evangelische

Zendings Alliantie, de micha Campagne en de

Stichting Samenwerkende Kinderfondsen (SKF).

Het samenwerkingsverband met de EA, de EZA en

de micha Campagne heeft tot doel om elkaar te

versterken in de missie die we hebben als christelijke

organisaties. de samenwerking met de SKF

heeft als doel om aan het nederlandse publiek te

laten zien wat wij als organisaties voor de kinderrechten

in ontwikkelingslanden doen.

SPONSORS

Compassion nederland besteedt veel zorg en

aandacht aan een goede informatievoorziening

en service aan sponsors en donors. de belangrijkste

uitdrukkingsvormen hiervan zijn:

Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

7


Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

8

• de afdeling Sponsor donor Services

deze afdeling verzorgt de briefwisseling

tussen sponsor en kind en geeft adviezen

voor het bezoeken van sponsorkinderen.

daarnaast heeft het tot taak zo goed mogelijk

te reageren op behoeften, wensen, klachten

en vragen van sponsors en donors. Hier werkt

ongeveer een derde van alle medewerkers

van Compassion nederland.

• Het Compassion magazine

Alle sponsors ontvangen twee keer per jaar

een magazine. Hierin wordt onder andere

verslag gedaan van de impact van de Compassion-programma’s

op kinderen en studenten.

in het magazine komen ook sponsors aan

het woord en wordt aandacht gegeven aan

de resultaten van fondsenwervingsacties gerelateerd

aan bijvoorbeeld natuurrampen in

projectgebieden en hoe de geworven gelden

zijn gebruikt. daarnaast geeft Compassion

jaarlijks een Compassion4Kids-magazine uit,

voor 6- tot 12-jarige kinderen.

• de Compassion nederland website

(www.compassion.nl)

deze site geeft uitgebreid informatie over

de activiteiten van Compassion nederland

en biedt bezoekers ook mogelijkheden tot

het indienen van vragen, opmerkingen, of

eventuele klachten en het online versturen

van een brief aan sponsorkinderen. in het

afgelopen boekjaar is deze website compleet

vernieuwd en geoptimaliseerd.

• E-mailnieuwsbrieven

maandelijks ontvangen sponsors een e-mailnieuwsbrief

met de belangrijkste nieuwsfeiten,

campagnes en artikelen.

• Sponsortevredenheidsonderzoek

We proberen continu onze dienstverlening te

verbeteren en daar willen we graag de mening

van onze sponsors in betrekken. daarom houden

wij jaarlijks een sponsortevredenheidsonderzoek

waarin we onze sponsors vragen hoe

ze onze dienstverlening ervaren en hoe wij

deze kunnen verbeteren. de antwoorden die

hierin teruggekoppeld worden, gebruiken we

om onze dienstverlening te verbeteren.

• Klachtenprocedure

Compassion vindt de mening van haar

sponsors belangrijk, wij horen graag wat goed

gaat, maar ook wat er verbeterd kan worden.

daarom nemen wij klachten serieus en zien

dat als een mogelijkheid om onze dienstverlening

te verbeteren. Wij streven ernaar om

klachten binnen één werkdag telefonisch op

te volgen en binnen één werkweek te hebben

afgehandeld. Wanneer er voor afronding

contact met het veldland opgenomen dient

te worden, dan streven wij naar een afhandeling

binnen zes weken. dan geven we na drie

weken een update over de stand van zaken.

Jaarlijks wordt er een analyse gemaakt van

alle klachten om inzicht te krijgen in trends

en ontwikkelingen om structurele verbeteringen

te implementeren.

VRIJWILLIGERS

Vrijwilligers zijn voor Compassion nederland bijzonder

belangrijk. Zonder het netwerk van ruim

vierhonderd vrijwilligers zouden we niet bij zoveel

evenementen aanwezig kunnen zijn en niet

zoveel brieven van kinderen en sponsors kunnen

vertalen. Ter ondersteuning van dit netwerk en

de activiteiten die door vrijwilligers ontplooid

worden, heeft Compassion nederland:

• Een speciale website ontwikkeld voor dienstverlening

en informatieverstrekking aan haar

vrijwilligers;

• een digitale nieuwsbrief die eens per zes

weken aan de vrijwilligers wordt gemaild;

• de laatste jaren minimaal één vrijwilligersdag

per jaar georganiseerd waarop vrijwilligers

training kunnen ontvangen en in de gelegenheid

zijn wensen of ideeën kenbaar te maken;

• een jaarlijkse enquête waarbij wij vragen naar

de beleving van de vrijwilligers waarmee we

continue aan verbeteringen kunnen werken.

in het afgelopen boekjaar is het vrijwilligersbeleid

verder geprofessionaliseerd.

AMbASSADEURS

Compassion nederland steekt veel energie in de

persoonlijke begeleiding van haar ambassadeurs.

Een ambassadeur is meestal een christelijke

artiest die tijdens zijn of haar optreden het werk

van Compassion promoot. Compassion biedt haar


ambassadeurs soms de mogelijkheid om een door

de organisatie gesponsord bezoek te brengen aan

projecten in een ontwikkelingsland.

Vrouwennetwerk

in het afgelopen jaar heeft Sestra in opdracht

van Compassion een onderzoek uitgevoerd naar

de kansen en mogelijkheden op het terrein van

vrouwen(groepen) om het sponsorwerk van

Compassion uit te breiden. Sestra en tien vrouwelijke

prominenten uit de doelgroep hebben

samen met Compassion een bezoek gebracht aan

de dominicaanse Republiek om deze vrouwen in

de praktijk kennis te laten maken met het werk

van Compassion en hen te vragen na te denken

over de wijze waarop zij een bijdrage kunnen

leveren aan het werk van Compassion. dit heeft

geresulteerd in een strategie die in het komende

jaar uitgewerkt wordt.

EVENEMENTENPARTNERS

Compassion nederland hecht grote waarde aan

goede netwerkrelaties waarbinnen we streven

naar een win-win-situatie voor de organisaties

en gemeenten waar ze mee samenwerkt. meestal

vindt deze samenwerking plaats rond evenementen

waarop Compassion haar werk kan promoten.

KERKEN

Compassion werkt in veldlanden via lokale

kerken. ook in nederland wil Compassion graag

op een betekenisvolle manier samenwerken met

kerken. Hierbij is een onderscheid te maken in

partnerschappen en gemeenteactiviteiten (zoals

het organiseren van een Zondag voor Kinderen in

Armoede).

ONDERNEMERS EN zAKENLEVEN

Veel christelijke ondernemers en zakenmensen

willen vanuit hun christelijke bedrijfsvoering iets

betekenen voor kinderen in armoede. Compassion

nederland biedt hen diverse projecten en fondsen

aan waarmee zij deze visie concreet kunnen

maken. door te kiezen voor een netwerkvorm

zijn bijeenkomsten van het zakenleven rondom

een Compassion-thema ook interessant voor de

eigen bedrijfsvoering. in het afgelopen boekjaar

hebben ondernemers uit dit netwerk besloten

om negentien Ldp-studenten en zo’n twintig

kinderen te sponsoren. de samenwerking met

het bedrijfsleven is van grote invloed geweest

op de groei van het Leadership development

program. Veel bedrijven vinden de koppeling met

een student passen bij hun mVo (maatschappelijk

Verantwoord ondernemen) beleid en gaan

daarom een sponsoring aan. 30% van het totale

aantal Ldp-studenten wordt gesponsord door het

bedrijfsleven.

MEDIA

Compassion heeft in het afgelopen jaar meer

televisie-aandacht gehad dan ooit tevoren. dit

resulteerde in zowel donaties en – in mindere

mate – sponsors, als in een grotere naamsbekendheid

voor onze organisatie en het werk dat

we doen. met name de serie uitzendingen die

Eo metterdaad over het Child Survival program in

Bolivia maakte, heeft nieuwe donateurs opgeleverd.

dat kwam mede doordat de uitzendingen

in de lanceringsperiode van het Child Survival

program in nederland vielen.

Eind juni zond KRo’s Spoorloos een item uit over

Compassion-ambassadeur Gendro Schijff. Gendro

vertelde wat zijn adoptie voor hem heeft betekend,

en waarom hij nu zowel een kind in zijn

geboorteland indonesië sponsort, als mensen

aanmoedigt om ook een kind te sponsoren. de

uitzending trok 1,2 miljoen kijkers. mede omdat er

door de voice-over en op de website naar

Compassion werd doorverwezen, hebben we een

recordaantal webbezoekers gehad, en een aantal

nieuwe sponsors. de grootste impact lag hier niet

zozeer in donaties en sponsoring, maar op informatie

en naamsbekendheid. dit publiek had voor

het grootste deel nog niet eerder over Compassion

gehoord.

ook de twee TV-uitzendingen van Hour of power

hebben bijgedragen aan de bekendheid van

Compassion als organisatie die de armen helpt. in

de breedte van de christelijke geschreven pers is

op verschillende manieren aandacht aan het werk

van Compassion besteed. dit draagt bij aan een

betere beeldvorming van het werk dat we doen

en stelt ons in staat om belangrijke waarden

over te brengen, zoals dat we door lokale kerken

werken.

Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

9


Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

10

Leer- en verbeterpunten mediabeleid

Compassion heeft een uitgebreid medianetwerk

in christelijk nederland. daarbuiten hebben veel

particulieren én mediacontacten geen beeld

van wie Compassion is. daar moet aan gewerkt

worden. dit heeft ook gevolgen voor hoe we als

organisatie ons nieuws naar buiten brengen.

Vanwege een grote hoeveelheid lopende projecten

is er in het afgelopen jaar minder gewerkt

aan publicaties in tijdschriften en kranten. dit

terwijl een regelmatige stroom van relevant

nieuws juist de relatie met media versterkt.

Hierin zal Compassion het komende jaar intensiveren.

1.1.9 Kantoormedewerkers

Compassion nederland streeft naar een goed

HR-beleid, waaronder goede arbeidsvoorwaarden

die niet onderdoen voor wat gebruikelijk is

in de branche. doordat Compassion nederland

deel uitmaakt van de Global partner Alliance

van Compassion international kan gebruik

gemaakt worden van ervaringen die onderling

als best practices worden uitgewisseld. dit stelt

ons in staat belangrijke ontwikkelingen die hun

weerslag hebben op interne werkprocessen de

meest optimale aandacht te geven. dit geldt

ook voor materialen, instrumenten, programma’s

en apparatuur die aan medewerkers worden

aangeboden, zoals hulp bij het uitvoeren van hun

werkzaamheden.

1.1.10 Maatschappelijk verantwoord

ondernemen

Een van de kernwaarden van Compassion is rentmeesterschap.

daarom kiest Compassion waar het

kan naast een zo gunstig mogelijke inkoop voor

duurzame oplossingen in plaats van goedkope.

Zo wordt er op het kantoor uitsluitend gebruik

gemaakt van milieuvriendelijk geproduceerd

papier, de fietsplanregeling stimuleert het

gebruik van fietsen, leaseauto’s worden zoveel

mogelijk aangeschaft in gunstige energieklassen

en er worden fairtrade inkopen gedaan.


1.2 overzicht van de via Compassion nederland gesponsorde kinderen

Land 30 juni

2005

30 juni

2006

30 juni

2007

30 juni

2008

30 juni

2009

30 juni

2010

30 juni

2011

Bangladesh 15 80 132 228 372 441 520

Bolivia 625 955 1.118 1.228 1.286 1.320 1.393

Brazilië 449 558 679 717 754 737 712

Burkina Faso 53 107 147 172 318 466 588

Colombia 64 176 383 500 581 679 766

dom. Republiek 621 929 1.101 1.107 1.186 1.396 1.440

Ecuador 611 697 824 918 990 1.017 1.088

El Salvador 50 119 222 311 444 564 618

Ethiopië 442 612 708 807 956 1.081 1.168

Filipijnen 102 273 401 579 723 856 971

Ghana n.v.t. 34 149 244 429 620 704

Guatemala 58 237 465 596 648 697 741

Haïti 932 1.097 1.158 1.301 1.390 1.501 1.556

Honduras 92 185 351 496 665 705 737

india 985 1.411 1.748 2.066 2.289 2.396 2.587

indonesië 876 1.044 1.290 1.646 1.888 2.272 2.335

Kenia 1.110 1.277 1.518 1.742 2.120 2.270 2.452

mexico 75 94 212 303 332 328 358

nicaragua 25 90 245 380 475 609 763

peru 855 975 1.100 1.358 1.356 1.332 1.291

Rwanda 204 319 378 501 646 833 993

Tanzania 233 427 736 879 1.036 1.202 1.309

Thailand 422 817 894 1.038 1.093 1.128 1.065

Togo n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 44 148 242

Uganda 1.236 1.195 1.344 1.465 1.756 1.751 2.049

Totalen 10.135 13.708 17.303 20.582 23.777 26.349 28.446

Totaal aantal gesponsorde Ldp-studenten per 30 juni 2011: 131

Totaal aantal gesponsorde moeders en baby’s in het CSp per 30 juni 2011: 128

Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

11


06/07

07/08

Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

12

08/09

09/10

10/11

1.3 Boekjaar 2010/2011 in beeld

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

95/96

Gesponsorde kinderen

ontwikkeling van het aantal sponsorkinderen

via Compassion nederland

95/96

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

Inkomsten in € x 1.000

01/02

Groei van de jaarlijkse inkomsten

van Compassion nederland

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

02/03

03/04

03/04

04/05

04/05

05/06

05/06

06/07

06/07

07/08

07/08

08/09

08/09

09/10

09/10

10/11

10/11

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

95/96

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03


1.4 Verwachtingen voor het

komende boekjaar

In het boekjaar 2011/2012 willen we de volgende

resultaten behalen:

• Onze missie, visie en waarden zijn zichtbaar in

wie we zijn en wat we doen;

• nettogroei van 13% in het CDSP;

• nettogroei van 42,9% in het LDP;

• groei van het CSP met 316 moeders- en

kinderen;

• Groei Sponsorplus-programma met 368% aan

inkomsten;

• groei van 30,5% aan fondswerving;

• groei van 13,5% aan totale inkomsten;

• stijging van 14,5% voor afdrachten voor project

en programma activiteiten t.b.v onze missie;

• de doelstellings-en beoordelingsgesprekken

en de organizational Health Survey laat

zien dat medewerkers tevreden zijn en goed

functioneren;

• investeren in operationele optimalisering;

• strategische relaties ontwikkelen,

onderhouden en verdiepen;

• excelleren in de service aan onze donateurs;

• een loyaliteitsstrategie ontwikkelen;

• internationaal een proactieve en constructieve

rol innemen en een belangrijke bijdrage

leveren aan de missie en doelen van

Compassion Internationaal;

• huisvestingsplan voorleggen aan het bestuur.

1.5 Risicoanalyse

Globaal ziet Compassion nederland de volgende

kansen en bedreigingen:

• medewerkers

Compassion nederland heeft gemotiveerde,

gedreven en vakkundige medewerkers,

waardoor het een sterke en stabiele

organisatie is.

• Kredietcrisis

de kredietcrisis raakt iedereen en heeft

invloed op het geefgedrag van de mensen.

door een goede band op te bouwen met

onze sponsors hopen we zo weinig mogelijk

sponsors te verliezen. de achterban van

Compassion is hoofdzakelijk christelijk en voelt

het als een christelijke opdracht om om te

zien naar de armen. daardoor is er een grote

sponsortrouw.

• Beeldvorming

in het algemeen is er een tendens dat

ontwikkelingsorganisaties kritiek te verduren

krijgen vanuit de media en overheid.

Compassion nederland streeft ernaar zo

transparant mogelijk te zijn over de resultaten

en financiën.

• Systemen

Het data-pakket met sponsorgegevens

van Compassion nederland is verouderd.

Compassion nederland is daarin afhankelijk

van externe consultants. in het verslagjaar is

een onderzoek gestart naar de implementatie

van een CRm-systeem.

Jaarverslag 2010 - 2011

13

Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

13


2. INFORMATIE

Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

14

2.1 Algemene hoogtepunten

Het jaarthema van Compassion internationaal is

one on purpose geweest.

door de grote groei van de afgelopen jaren is het

belangrijk om in eenheid met elkaar samen te

werken om onze missie te realiseren. Compassion

wil een outputgerichte organisatie zijn. Het afgelopen

jaar zijn er veel nieuwe tools ontwikkeld

om de output te definiëren en te meten. in het

afgelopen jaar heeft Compassion haar advocacyrol

gecommuniceerd door:

• Te laten zien hoe belangrijk kinderen voor

God zijn in het Third Lausanne Congress on

World evangelization waar een call to action

statement is gemaakt om voor kinderen te

zorgen, hen te onderwijzen en te beschermen;

• een Alumni Association op te richten waarin

voormalige sponsorkinderen en studenten

zich verenigen om elkaar te inspireren en een

gezamenlijke stem te zijn voor kinderen in

armoede;

• een film te maken n.a.v. Jesaja 58. Deze film

roept de kerk op om een eind te maken aan

extreme armoede.

OVER

2.2 Hoogtepunten in 2010/2011 per

programma

CHILD SURVIVAL PROGRAM (CSP)

Het CSp is een van onze nieuwste programma’s

en wordt nu aangeboden door 10% van onze

kerkpartners. dit betekent dat 25.333 moeders en

babies geholpen worden. in het afgelopen jaar is

het leerplan verder ontwikkeld. ook is er een pilot

gestart om van het CSp een sponsorprogramma

te maken. ook nederland heeft hier aan meegedaan.

de eerste resultaten uit de pilot wijzen

erop dat sponsoring vanaf 1 jaar wenselijk is.

KINDSPONSORPROGRAMMA (CDSP)

Wereldwijd groeide het aantal gesponsorde kinderen

met 6,4% naar 1.150.500. Het percentage

ongesponsorde kinderen daalde van 11,4% naar

9,7%. ook werd het aantal kinderen dat langer

dan twaalf maanden op een sponsor wacht

gehalveerd.

Een ander hoogtepunt was het verbeteren van de

communicatie tussen de sponsor en het kind en

de afronding van het ‘Adolescent Curriculum’.


COMPASSION

LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM (LDP)

Een mooi hoogtepunt van het Ldp was de aanstelling

van voormalig Ldp-studente margret

makoha uit oeganda als parlementslid in

oeganda. Het aantal gesponsorde Ldp-studenten

groeide wereldwijd met 27% naar 2.420 studenten.

Slechts 3% van de studenten stapte voortijdig

uit het programma, wat betekent dat 97%

van alle studenten nog deel is van het programma

of het inmiddels volledig heeft

afgerond. Verder is in het afgelopen

jaar het curriculum verder uitgebreid

en waar nodig herzien.

AANVULLENDE HULPFONDEN (CIV)

de inkomsten voor CiV’s lagen

aanmerkelijk lager dan in het FY

2009/2010. Dit kwam onder meer

door minder inkomsten voor het

noodfonds. de grootste bestedingen

van CiV’s zijn voor Haïti en het medicijnen-

en Aidsfonds geweest.

Er is een handboek voor noodhulp

ontwikkeld en er is een CiV Summit geweest

waar collega’s met afgevaardigden

uit alle landen aanwezig waren. ook is er

een nieuwe giftencatalogus ontwikkeld.

Er is in totaal $30 miljoen gegeven voor Haïti.

Aan het eind van FY 2010/2011 zijn 17 van de 21

strategieën voor Haïti voltooid.

CIV ACTIVITEITEN IN 2010-2011 (besteding van $ 27.616.811)

Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

15


Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

16

2.3 Financiële indicatoren

in het afgelopen boekjaar stegen de inkomsten tot bijna $552 miljoen. Wereldwijd betekende dat een

groei aan inkomsten van ruim 8,8%. Van de gemaakte kosten werd 83,3% besteed aan programmakosten.

dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar (82,7%).

Aantallen sponsorkinderen per partnerland

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Verenigde Staten 502.771 559.615 616.797 668.612 693.447 733.623

Canada 42.903 53.217 62.818 71.085 77.493 82.625

TEAR fund UK* 8.307 9.924 5.523 - - -

Groot Brittannië 27.629 35.906 46.704 61.786 70.677 78.838

Australië 55.635 66.301 76.445 85.632 90.765 93.099

nieuw-Zeeland 8.783 10.127 11.001 11.704 11.662 11.946

Frankrijk 5.049 5.682 6.158 6.550 6.840 7.316

nederland 13.218 17.058 20.269 23.219 25.720 28.435

italië 14.901 15.300 16.547 17.043 16.164 15.874

Zwitserland 2.460 3.248 3.817 4.174 4.790 5.217

Korea 7.430 20.529 35.854 62.887 80.795 88.756

duitsland - - 239 1.408 2.705 4.771

Totalen 689.086 793.907 902.172 1.014.100 1.081.058 1.150.500

* Tear fund UK vertegenwoordigde in het verleden Compassion in de UK. Sinds Compassion hier zelf van start is gegaan, zijn de

sponsorkinderen overgedragen aan Compassion UK organisatie.

Totale inkomsten Compassion International

Bedragen in $

600.000.000

500.000.000

400.000.000

300.000.000

200.000.000

100.000.000

0

95-96

96-97

97-98

98-99

99-00

00-01

01-02

02-03

03-04

04-05

05-06

06-07

07-08

08-09

09-10

10-11


Totale uitgaven, in vergelijking tot totale uitgaven in de afgelopen 15 jaar

Aantallen in %

100

80

60

40

20

0

95-96

96-97

97-98

98-99

99-00

00-01

01-02

02-03

03-04

04-05

Toelichting op de bestedingen aan de doelstelling

Alle bedragen in US$ x 1.000

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Child Survival program 1.351 2.795 3.682 4.897 8.032 10.123

Kindsponsorprogramma’s 125.777 146.697 167.625 177.507 220.457 246.69

Aanvullende hulp 18.322 24.214 36.595 38.901 32.907 29.990

Extra facilitering 5.614 8.003 12.673 14.366 18.191 20.501

Leadership development 2.731 3.830 4.540 5.030 6.211 7.825

overige hulpvragen 17.062 21.339 26.518 28.291 46.556 55.744

Veldondersteuning 19.399 21.897 25.648 27.539 30.545 32.352

Sponsor/donor ministry 13.342 16.528 17.274 19.430 19.815 21.287

Advocacy 1.802 2.274 2.503 2.674 3.287 4.581

Corporate iT-projecten en

websupport

1.491 3.025 5.599 4.230 4.008 4.217

Urgente noden 9 165 79 437 0 119

05-06

Totaal 206.900 250.767 302.736 323.302 390.009 433.408

06-07

07-08

08-09

09-10

10-11

programma

Administratie

Fondswerving

Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

17


Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

18

Bijdrage per land ter verwezenlijking van de doelstelling

Alle bedragen in US$ x 1.000

Sponsoring Other Total

Verenigde Staten 137.779 65.624 203.403

Canada 24.325 9.718 34.043

TEAR fund UK - - -

Groot Brittanië 18.523 8.335 26.858

Australië 27.268 9.184 36.452

nieuw-Zeeland 2.627 542 3.169

Frankrijk 1.856 547 2.403

nederland 7.134 2.181 9.315

italië 3.346 979 4.325

Zwitserland 1.529 1.036 2.565

Korea 21.175 4.900 26.075

duitsland 1.106 755 1.861

246.668 103.801 350.469

Beknopte financiële gegevens van Compassion International 2010-2011

Alle bedragen in US$ x 1.000

Balans 2010/2011 Staat van baten en lasten 2010/2011 2009/2010

Activa Inkomsten

Vaste activa 161.118 Uit Verenigde Staten 375.735 359.345

Vlottende activa 61.617 Uit partnerlanden (o.a. nederland) 171.237 146.698

Vastgelegde investeringen 11.017 overige inkomsten (interest e.d.) 4.992 1.148

233.752 Totaal inkomsten 551.964 507.191

Passiva Besteed aan doelstelling:

Eigen vemogen ondersteuning kinderen 404.700 364.842

- vastgelegd 106.032 Sponsor donor ministry 28.707 25.166

- vrij besteedbaar 66.025 Totaal hulpverlening aan

kinderen

433.407 390.008

Langlopende schulden 10.884 overheadkosten

Kortlopende schulden 50.811 Fondswerving 49.430 45.932

233.752 Kantoorkosten 37.575 35.827

Totaal overhead 87.005 81.759

Totaal uitgaven 520.412 471.767

Toegevoegd aan reserves 31.552 35.424

Gemaakte overheadkosten ten opzichte van de inkomsten uit de Verenigde Staten:

23,2% 22,8%


Groei sponsorkinderen (van 1952 t/m 30 juni, 2011)

2011 25 1.144.050

2006

686.821

Totalen 2011 vergeleken met

1990, 2000 en 2006

2011

1.144.050

19


Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

20

.

Voorwoord door Jolanda omvlee:

We zijn geraakt dat zoveel mensen Compassion

een warm hart (blijven) toedragen, ruimhartig

hebben gegeven en bovenal kinderen in armoede

in hun hart hebben gesloten. We zijn God en

onze sponsors dankbaar dat we het fiscaal jaar

2010/2011 positief konden afsluiten. Ondanks het

feit dat we de begrote baten van € 11.507.428

dit jaar niet hebben kunnen realiseren, zijn we

dankbaar dat we in een tijd van economische

crisis een groei aan inkomsten hebben kunnen

bereiken van € 38.729 (€ 10.987.829 dit jaar t.o.v.

10.949.100 vorig jaar). Van deze inkomsten

hebben we 87,7% kunnen besteden aan onze

doelstellingen.

Hierbij moet opgemerkt worden dat deze

groei een vertekend beeld geeft, doordat in

de inkomsten van het jaar 2009/2010 de noodhulpopbrengsten

voor Haïti (ad € 900.007) zijn

verantwoord. Als we de inkomsten voor Haïti

buiten beschouwing laten, betekent het dat we in

het boekjaar 2010/2011 een groei hebben kunnen

realiseren van bijna € 940.000. daarbij hebben

we het jaar 2010/2011 af kunnen sluiten met een

positief resultaat van € 152.246 (begroot

€ 138.195).

de kernwaarden van Compassion zijn: integriteit,

excellentie, rentmeesterschap en waardigheid. in

de weergave van onze cijfers in dit jaarverslag is

het voor ons belangrijk om te laten zien dat we

rentmeesterschap over de aan ons toevertrouwde

gelden hoog in het vaandel hebben staan. om

onze integriteit te tonen, zijn we zo transparant

mogelijk en geven we onder andere in het jaarverslag

inzicht in onze cijfers.

Het positieve resultaat hebben we grotendeels

aan de continuïteitsreserve en de overige reserves

kunnen toevoegen. de continuïteitsreserve is

daarmee op het vastgestelde niveau. de overige

reserves hebben we bestemd voor iCT-infrastructuur,

huisvesting en projecten.


GA bIJ HET bINNENHALEN VAN DE OOGST NIET TOT AAN DE

RAND VAN DE AKKER EN RAAP WAT bLIJFT LIGGEN NIET

bIJEEN, MAAR LAAT HET LIGGEN VOOR DE ARMEN EN DE

VREEMDELINGEN. IK bEN DE HEER, JULLIE GOD.

Leviticus 22:23

Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

21


Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

22

3.1 Balans per 30 juni 2011

Alle bedragen in € ref. 30 juni 2011 30 juni 2010

Activa

Materiele vaste activa 3.5.1

- bedrijfsmiddelen 194.402 204.752

Voorraden 3.5.2

- direct beschikbaar voor

doelstelling

9.806 11.421

- bedrijfsvoorraden 62.647 49.863

Vorderingen 3.5.3

72.453 61.284

- overige vorderingen 53.593 240.818

- overlopende activa 104.795 18.969

158.388 259.787

Liquide middelen 3.5.4 1.872.929 1.155.603

Passiva

Reserves en fondsen 3.5.5

2.298.172 1.681.426

Reserves

- Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserves

289.509 323.083

- reserve financiering activa t.b.v

de doelstelling

9.806 11.421

- reserve financiering activa 257.049 254.614

- overige reserves 185.000 0

Schulden op korte termijn 3.5.6

741.364 589.118

- crediteuren 171.413 40.284

- belastingen en premies sociale

verzekeringen

32.728 31.317

- overige schulden 1.109.453 882.903

- overlopende passiva 243.214 137.804

1.556.808 1.092.308

2.298.172 1.681.426


3.2 Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten over de periode 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011.

Alle bedragen in € ref. Werkelijk 2010/2011 Begroting (herzien)

2010/2011

Baten uit eigen fondsenwerving

Contributies, donaties, giften en

schenkingen

Werkelijk 2009/2010

3.6.1 10.987.829 11.507.428 10.811.100

ontvangsten uit nalatenschap 0 0 138.000

Rentebaten 25.372 15.000 29.588

overige baten 3.6.2 2.658 0 9.004

Som der baten 11.015.859 11.522.428 10.987.692

Lasten

Besteed aan doelstelling

Structurele hulp

- gesponsorde kinderen 7.830.478 8.217.795 7.343.875

- gesponsorde Ldp studenten 268.491 290.684 151.526

- gesponsorde moeders & kinderen 76.820 25.709 0

- extra hulpfondsen 642.155 628.907 1.137.333

3.6.3 8.817.944 9.163.095 8.632.733

Voorlichting 3.6.3 821.517 907.880 617.033

Totaal besteed aan doelstelling 9.639.461 10.070.975 9.249.766

Werving baten

Kosten uit eigen fondsenwerving 3.6.3 776.047 771.190 815.720

Kosten acties derden 3.6.3 1.667 0 0

777.714 771.190 815.720

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 3.6.3 446.438 541.640 659.854

Som der lasten 10.863.613 11.383.805 10.725.340

Saldo van baten en lasten

Bestemming van het saldo:

Toevoeging aan:

152.246 138.623 262.352

- continuiteitsreserve 1.426 80.723 297.359

- bestemmingsreserve 150.820 57.900 -35.007

Som der lasten 152.246 138.623 262.352

Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

23


Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

24

3.3 Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht volgens de directe methode over de periode 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011.

Alle bedragen in € 2010/2011 2009/2010

Kasstromen uit operationele activiteiten:

ontvangsten uit eigen fondsenwerving 10.987.829 10.811.100

ontvangsten uit nalatenschap 0 138.000

ontvangsten uit buitengewone baten 2.658 9.004

Toename schulden 464.500 224.962

Afname vorderingen 101.399 -177.399

11.556.386 11.005.667

Betalingen doelstelling 9.639.461 9.249.766

Betalingen fondsenwerving 777.714 815.720

Betalingen Beheer en Administratie 446.438 659.854

Toename voorraden 11.169 19.497

Afschrijvingen activa boekjaar -88.058 -87.395

10.786.724 10.657.442

Kasstroom uit bedrijfsoperatie 769.662 348.225

ontvangen interest 25.372 29.588

Kasstromen uit operationele activiteiten 795.034 377.813

Kasstromen uit investeringsactiviteiten:

investeringen in materiële vaste activa 77.708 32.892

desinvesteringen in materiële vaste activa 0 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 77.708 32.892

Netto kasstroom 717.326 344.921

Liquide middelen per 30-06-2011 (2011) 1.872.929 1.155.603

Liquide middelen per 30-06-2010 (2010) 1.155.603 810.682

717.326 344.921

De toename van de liquide middelen met € 717.326 wordt veroorzaakt doordat de verplichtingen

toegenomen zijn met € 464.438 en de vorderingen zijn afgenomen met € 101.399. Het restant is toe te

schrijven aan het positieve resultaat van € 152.246.


3.4 Algemene toelichting

3.4.1 Presentatie

De jaarrekening 2010/2011 is opgesteld in overeenstemming

met de Richtlijn Verslaggeving

Fondsenwervende instellingen die in 2008 door

de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd

en is herzien in 2011. de wijziging in de

herziene richtlijn heeft geen invloed op het

vermogen en resultaat van Compassion

nederland. de presentatie van de staat van baten

en lasten is gewijzigd ten opzichte van voorgaande

jaren. de indirecte kosten ten behoeve

van de doelstellingen zijn over de betreffende

doelstellingen verdeeld. door deze wijziging is

de classificatie van de indirecte kosten gewijzigd

om de vergelijkbaarheid te vergroten.

3.4.2 Verslagjaar

Het verslagjaar loopt van 1 juli 2010 tot en met

30 juni 2011.

3.4.3 Grondslagen voor de balanswaardering

MATERIëLE VASTE ACTIVA

de materiële vaste activa worden gewaardeerd

tegen aanschafwaarde onder aftrek van

lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op

de verwachte economische levensduur. onder

de materiële vaste activa worden opgenomen

computerapparatuur, software, printers, kantoorinrichting

en promotiemateriaal.

VOORRADEN

Voorraden worden gewaardeerd tegen ver-

krijgingsprijs. de verkrijgingsprijs omvat de

inkoopprijs en de bijkomende kosten die direct

kunnen worden toegerekend aan de verwerving

van de voorraden. Voor eventuele incourantheid

wordt een voorziening gevormd.

VORDERINGEN

Vorderingen en overlopende activa worden

gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder

aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

de voorzieningen worden bepaald op basis van

individuele beoordeling van de inbaarheid van

de vorderingen.

LIqUIDE MIDDELEN

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen

de nominale waarde.

RESERVES EN FONDSEN

de continuïteitsreserve is gevormd om zeker te

stellen dat ook in de toekomst aan verplichtingen

kan worden voldaan. Compassion nederland

heeft een bestemmingsreserve gevormd voor het

financieren van de vaste activa en de voorraden.

daarnaast is er een bedrag gereserveerd voor

toekomstige investeringen.

VOORzIENING PERSONELE

bELONINGEN/PENSIOENEN

in de arbeidsovereenkomsten van Compassion

nederland worden geen toezeggingen gedaan

van jubileumuitkeringen, waardoor een

voorziening voor personele beloningen niet

noodzakelijk is. Stichting Compassion nederland

heeft een toegezegde bijdrageregeling waardoor

een actuariële berekening van de pensioenverplichting

conform RJ 271 niet verplicht is.

KORTLOPENDE SCHULDEN

de kortlopende schulden worden gewaardeerd

tegen de nominale waarde.

3.4.4 Grondslagen voor de resultaatbepaling

Alle opbrengsten worden voor het bruto bedrag

onder de baten opgenomen, tenzij uitdrukkelijk

anders vermeld. Kosten die nodig zijn om baten

te realiseren, worden in de staat van baten en

lasten als last gepresenteerd.

bATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING

Baten waarvoor een speciale bestemming is

aangewezen, worden als zodanig geregistreerd

en voor verdere distributie afgedragen aan

Compassion international. periodieke donaties

worden verantwoord als baten op het moment

van ontvangst, waarbij bij betaling van meerdere

perioden in één keer, de baten tijdsevenredig

worden toegerekend aan de komende perioden.

NALATENSCHAPPEN

de baten uit nalatenschappen worden verantwoord

in het jaar waarin de omvang betrouwbaar

kan worden vastgesteld, mits de baten ook

betrekking hebben op het verslagjaar.

Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

25


Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

26

ACTIES DERDEN

ontvangen bijdragen van andere fondsenwervende

instellingen worden als ’baten uit acties

van derden‘ verantwoord. Verwerking vindt plaats

in het jaar waarin de bate uit de actie van derden

is ontvangen.

OVERIGE bATEN

de overige baten betreffen de rente opbrengsten

en baten die niet onder de overige posten te

verantwoorden zijn.

bESTEDINGEN AAN DE DOELSTELLING

Structurele hulp

in de bestedingen voor structurele hulp zijn opgenomen

de afdrachten aan Compassion international,

alsmede de kosten die betrekking hebben

op het onderhouden van de kind-sponsorrelatie.

Voorlichting/bewustmaking

de bestedingen aan de voorlichtingsdoelstelling

betreffen de kosten die gemaakt zijn voor het

bekend maken van de armoedeproblematiek en

het werk van Compassion.

KOSTEN FONDSENWERVING

Kosten eigen fondsenwerving

Hiermee zijn alle kosten gemoeid die als doel

hebben om mensen te bewegen geld te geven

voor de doelstellingen van Compassion. Vaak is er

sprake van gemengde activiteiten. Het betreffen

dan zowel voorlichtingsactiviteiten (doelstelling)

alsmede fondsenwervingsactiviteiten. in die

gevallen wordt er op basis van de inspanning van

de medewerkers bepaald welk deel van de kosten

voorlichting cq. fondsenwerving betreft.

Kosten Acties derden

de Kosten voor Acties derden worden op basis van

de inspanning van de medewerkers toegerekend.

KOSTEN bEHEER EN ADMINISTRATIE

de kosten voor beheer en administratie zijn de

kosten die Compassion maakt voor de administratie

en de interne beheersing voor zover deze niet

worden toegerekend aan de doelstellingen of de

fondsenwerving.

bELASTINGEN

Gegeven haar activiteiten wordt Compassion

nederland in beginsel niet als ondernemer voor

de vennootschapsbelasting aangemerkt. ook is

de stichting in het verslagjaar niet BTW-plichtig.

Compassion nederland heeft de kwalificatie

‘Algemeen nut Beogende instelling’ die door de

fiscus wordt toegekend.

SALDO VAN bATEN EN LASTEN

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als

het saldo van de aan het verslagjaar toe te rekenen

baten onder aftrek van de kosten betrekking

hebbend op het verslagjaar.


3.5 Toelichting op de balans

3.5.1 Materiële vaste activa

Alle bedragen in € Computer

hard- en

software

Kantoorinrichting

Promotiemateriaal

Activa in

ontwikkeling

Totaal

Stand 1 juli 2010

Aanschafwaarde 109.558 262.123 39.332 0 411.013

Cumulatieve afschrijvingen -64.078 -115.395 -26.788 0 -206.261

Boekwaarde 1 juli 2010 45.480 146.728 12.544 0 204.752

Mutaties boekjaar

investeringen 24.763 2.054 8.139 42.752 77.708

Afschrijvingen -37.636 -40.497 -9.924 0 -88.058

desinvesteringen -54.815 -4.606 -27.787 0 -87.208

afschrijvingen desinvesteringen 54.815 4.606 27.787 0 87.208

Mutatie boekjaar -12.873 -38.444 -1.785 42.752 -10.349

Aanschafwaarde 30 juni 2011 79.506 259.571 19.684 42.752 358.761

Cum. Afschrijving 30 juni 2011 -46.899 -151.287 -8.926 0 -207.111

Boekwaarde 30 juni 2011 32.607 108.284 10.759 42.752 194.402

in het verslagjaar is een nieuwe printinstallatie

(€ 8.973) aangeschaft en zijn er ontwikkelkosten

gemaakt voor een nieuwe website (€ 42.752).

de nieuwe website zal bijdragen aan een

versterking van de relatie tussen sponsors en kind

en nieuwe sponsors genereren. de website is in

augustus 2011 in gebruik genomen, daarom is er

op de website in het verslagjaar niet afgeschreven.

Compassion duitsland gaat ook gebruik

maken van dezelfde nieuwe website en heeft

bijgedragen aan de ontwikkelkosten.

de investeringen onder het promotiemateriaal

betreffen voornamelijk de aanschaf van een

opblaasbare olifant welke wordt gebruikt voor de

campagne ’Hoe eet je een olifant?’

3.5.2 Voorraden

de voorraad is gedeeltelijk direct beschikbaar

voor de doelstelling. dit betreft de aanwezige

voorraad ten behoeve van de correspondentie

tussen de kinderen/studenten en hun sponsors.

de waarde van deze voorraad bedraagt € 9.806.

de waarde van de bedrijfsvoorraad bedraagt

€ 62.647 en betreft de ultimo verslagjaar aanwezige

voorraad communicatie- en kantoorartikelen.

Er is geen voorziening voor incourantheid

opgenomen voor de voorraden.

de waarde van de voorraden per 30 juni 2011 is

met ruim € 11.000 gestegen. dit betreft enveloppen

en Ldp-brochures.

Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

27


Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

28

3.5.3 Vorderingen

Alle bedragen in € 30 juni 2011 30 juni 2010

Uitkering ziekteverzuim 12.864 27.805

nalatenschap 0 138.000

overige 40.729 75.013

Totaal 53.593 240.818

Overlopende activa

porto depot 13.715 11.490

pensioenpremies 7.706 3.407

Verzekeringspremies 24.452 0

Vliegtickets 26.318 0

Huur 6.414 0

Sponsoring evenementen 26.190 0

overige 0 4.072

Totaal 104.795 18.969

de overige vorderingen zijn gedaald met ruim

€ 187.000. dit is voornamelijk veroorzaakt door

een nalatenschap van € 138.000 die in oktober

2010 ontvangen is.

Het saldo van de overlopende activa is per ultimo

boekjaar gestegen met € 86.000. dit is voornamelijk

veroorzaakt door de vooruitbetaalde

verzekeringspremies, vliegtickets, sponsoring en

pensioenpremies.

de vooruitbetaalde verzekeringspremies zijn

toegenomen door een stijging in de premies en

3.5.4 Liquide middelen

doordat de rechtsbijstandverzekering en een aanvullende

ziekteverzuimverzekering vooraf betaald

zijn in plaats van periodiek.

Ultimo juni 2011 zijn er voor meer reizen na

30 juni 2011 vliegtickets betaald. de bedragen

voor sponsoring betreffen betaalde bedragen aan

organisaties waarvan het evenement na 30 juni

plaatsvindt. de stijging van de vooruitbetaalde

pensioen-premies heeft te maken met de toename

van het personeel en de leeftijd.

Alle bedragen in € 30 juni 2011 30 juni 2010

Kas 1.929 946

deutsche Bank 1.499.817 818.681

inG 365.264 334.898

Kredietbank België 5.919 1.078

Totaal 1.872.929 1.155.603


Compassion nederland zet haar gelden weg op

rentedragende spaarrekeningen bij de inG en bij

de ABN AMRO/Deutsche Bank. De gemiddelde

rente opbrengst van Compassion over het verslagjaar

is 1,7%. Compassion heeft vrije beschikking

over de banksaldi. de reden van de hoge banksaldi

per 30 juni is dat Compassion verplichtingen

heeft die in juli/augustus 2011 zijn voldaan.

Het beleid van Compassion is erop gericht om

liquide middelen zoveel als mogelijk aan te

houden in euro’s. op het moment dat Compassion

3.5.5 Reserves

de continuïteitsreserve is door het bestuur

vastgesteld op twee maanden van de operationele

kosten. Voor het boekjaar 2010/2011 komt dit

neer op € 262.000. de basis voor het vaststellen

van de norm op twee maanden is gebaseerd op

een inschatting van de tijd die nodig is om de

bedrijfsactiviteiten te stoppen. per ultimo 2011 is

de continuïteitsreserve € 289.509, wat betekent

dat de reserve het vastgestelde gewenste niveau

heeft.

de VFi richtlijn ’reserves goede doelen’ schrijft

voor dat de continuïteitsreserve maximaal 1,5

maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie

mag bedragen voor de dekking van de risico’s.

Compassion blijft met 0,65 maal de jaarlijkse

kosten ruim onder deze norm.

een verplichting aangaat in dollars worden de

dollars aangekocht. deze maatregel mitigeert de

valutarisico’s.

Compassion nederland kiest er bewust voor om

tijdelijk overtollige liquide middelen niet te beleggen

maar op rentedragende spaarrekeningen

te zetten, gezien de huidige onzekere financiële

markten.

Statutair kent Compassion nederland geen stichtingsvermogen. de mutaties in de reserves kunnen als

volgt worden weergegeven:

Alle bedragen in € Continuïteitsreserve

Reserve

financiering

vaste activa

doelstelling

Bestemmingsreserve

Reserve

financiering

vaste activa

bedrijfsvoering

Overige

Reserves

Totaal

Stand 1 juli 2010

mutaties: saldo van

323.083 11.421 254.614 0 589.118

baten en lasten over

2010-2011

1.426 -1.615 2.435 150.000 152.246

dotatie overige reserves -35.000 0 0 35.000 0

Stand 30 juni 2011 289.509 9.806 257.049 185.000 741.364

de bestemmingsreserve is gevormd omdat

middelen zijn aangewend om activa te

financieren. de reserve financiering vaste activa

bedrijfsvoering is vastgelegd voor de materiële

vaste activa en de bedrijfsvoorraden. de reserve

financiering vaste activa doelstelling is vastgelegd

voor de direct beschikbare voorraden voor

doelstelling.

de overige reserves zijn gevormd ten behoeve van

specifieke doelen. de doelen zijn door de directie

vastgesteld en betreffen te maken kosten voor

het project ’Hartwerk‘ (€ 25.000), de toekomstige

huisvesting (€ 80.000) en een investering in de

hard- en software van Compassion (€ 80.000).

Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

29


Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

30

3.5.6 Kortlopende schulden

Alle bedragen in € 30 juni 2011 30 juni 2010

Crediteuren 171.413 40.284

Belastingen en sociale premies 32.728 31.317

overige schulden

Af te dragen aan Compassion international 982.615 780.296

Accountantskosten 12.000 12.000

portikosten 8.217 12.410

Evenementen 21.507 2.438

Reiskosten 344 25.403

Filmwerk 12.040 8.465

Advertenties 1.785 0

Reservering vakantiedagen 32.220 22.914

overige 38.725 18.977

overlopende passiva

1.109.453 882.903

Vooruitontvangen sponsorgelden 195.758 112.778

Sponsor Tour/Advocates trip 47.456 25.026

de toename van de crediteuren is veroorzaakt

door openstaande facturen van de websiteontwikkelaar

en het reisbureau dat de vliegtickets

voor Compassion boekt. de portikosten zijn

gedaald omdat Compassion een contract met

gunstiger tarieven met de dienstverlener heeft

kunnen afsluiten.

de reserveringen van de vakantiedagen zijn

gestegen, omdat collega’s niet in staat zijn geweest

in het verslagjaar hun dagen op te maken.

Voor deze mensen is een plan opgesteld om hun

dagen op te nemen.

243.214 137.804

de vooruitontvangen sponsorgelden zijn gestegen

door een toename van het aantal gesponsorde

Ldp-studenten. de sponsors van Ldp-studenten

betalen vaak hun bijdrage een jaar vooruit.

per 30 juni 2011 zijn er drie Sponsortours

(Ethiopië, Tanzania, peru) nog niet financieel

afgewikkeld. de bijdragen van de deelnemers aan

de Sponortours zijn ontvangen, alleen de kosten

van deze tours moeten nog binnenkomen.

de inschatting is dat de kosten van deze tours

€ 47.456 zullen bedragen.


3.5.7 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

HUURVERPLICHTING

de totale verplichting uit de gesloten huurovereenkomst betreffende de oude Apeldoornseweg 41-45 te

Apeldoorn bedraagt € 76.843 hetgeen gebaseerd is op de huursom zoals deze geldt per 1 januari 2011 en de

looptijd van het huurcontract. de resterende verplichting heeft een looptijd van 18 maanden.

LEASEVERPLICHTING

In totaal heeft Compassion Nederland aan het einde van het boekjaar 2010/2011 zeven leaseauto’s in bezit.

de totale nog resterende leaseverplichting van de auto’s zijn:

Alle bedragen in €

merk/type lease auto Resterende looptijd in

maanden

bANKGARANTIE

Er is een bankgarantie afgegeven van € 17.482 met betrekking tot de afgesloten huurovereenkomst.

3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

3.6.1 Baten

Resterende

leaseverplichting:

Skoda octavia 1.6 75KW Combi Comfort 12 10.616

Skoda Fabia 1.2 Tdi Greenline 35 19.449

Skoda Fabia 1.4 63KW 16V Combi Ambiente 4 3.001

Skoda Fabia 1.4 63KW 16V Combi Ambiente 6 4.217

Renault Grand Modus 1.2 TCE 100pk Dynamique 27 16.236

Skoda Fabia 1.2 51KW Combi Tour 14 7.854

Skoda Fabia 1.2 Tdi Greenline 27 15.004

Totale leaseverplichting 76.377

Alle bedragen in € Werkelijk 2010/2011 Begroting (herzien)

2010/2011

Werkelijk 2009/2010

periodieke contributies 9.574.970 9.997.428 8.681.535

donaties en giften 1.412.859 1.510.000 2.129.565

nalatenschap 0 0 138.000

Totaal 10.987.829 11.507.428 10.949.100

de groei ten opzichte van vorig verslagjaar is € 38.729. de inkomsten van het vorig verslagjaar geven echter

een vertekend beeld omdat in het vorige verslagjaar een noodhulpactie voor Haïti € 900.007 aan inkomsten

heeft gegenereerd. in het huidige verslagjaar zijn er geen noodhulpacties geweest. dit betekent dat

de inkomsten over dit verslagjaar met € 938.736 zijn gestegen. de inkomsten zijn in het verslagjaar minder

gegroeid dan gebudgetteerd. daar waar de gevolgen van de economische crisis in het vorig verslagjaar een

minder grote impact hadden, merken we dat dit jaar wel. Tegenvallende resultaten op evenementen als ook

de lancering van CSp (moeder-kind) zorgden voor minder sponsors dan begroot.

Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

31


Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

32

De bestemmingen van de baten zijn als volgt gespecificeerd:

Alle bedragen in € Werkelijk 2010/2011 Begroting (herzien)

2010/2011

Voor gesponsorde kinderen, studenten

en moeders

Giften voor gesponsorde kinderen,

studenten en moeders

9.574.970 9.997.428 8.681.535

677.968 450.000 541.514

Kerstgiften 284.735 285.000 264.351

Extra hulpfondsen

Werkelijk 2009/2010

10.537.673 10.732.428 9.487.400

Gehouden acties:

Voedselcrisis (Global Food Crisis Fund) 0 0 1.780

Aanvullende projecten 119.299 200.000 73.493

overstroming Filipijnen 0 0 8.906

Aardbeving Haïti 16.602 0 900.007

overig 12.050 250.000 2.363

147.951 450.000 986.549

overige fondsen

ongesponsorde kinderen 44.874 125.000 70.406

Studiebeurzen 0 0 24.831

onderwijs 1.811 0 3.422

Jonge kinderen 0 0 5.387

Gezonde voeding 4.047 0 5.969

Bijbels voor kinderen 7.357 0 7.562

Gezondheid 2.066 0 6.177

medische hulp 3.537 0 4.962

Kwetsbare kinderen 17.696 0 3.705

"Waar nodig" 220.818 200.000 204.730

302.205 325.000 337.151

ontvangen uit nalatenschap 0 0 138.000

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 10.987.829 11.507.428 10.949.100

Overige baten

Rentebaten 25.372 15.000 29.588

overig 2.658 0 9.004

28.030 15.000 38.592

Totaal baten 11.015.859 11.522.428 10.987.692


Toelichting

de directe inkomsten voor gesponsorde kinderen, studenten en moeders en de kerstgiften zijn met

€ 1.050.273 gestegen door een toename van het aantal sponsors. We ervaren dit als een grote zegen van

God in een tijd waarin groei niet vanzelfsprekend is. Het aantal kinderen dat per 30 juni 2011 via Compassion

nederland gesponsord wordt, is 28.446 (30 juni 2010: 26.349). Het aantal gesponsorde studenten is 131

(30 juni 2010: 87).

in maart 2011 is Compassion gestart met het sponsoren van zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen.

Het aantal gesponsorde moeders is per ultimo boekjaar 128.

Tegenvallende opbrengsten op de extra hulpfondsen en overige fondsen hebben ons genoodzaakt kritisch te

kijken hoe we deze zeer waardevolle en essentiële projecten voor kinderen beter onder de aandacht kunnen

brengen van onze sponsoren. dit heeft ertoe geleid dat meerdere sponsors gezamenlijk een project gaan

financieren. Een aantal zakenmensen gaat samen een project financieren en maakt zich hard om dit geld

binnen te krijgen. dit wordt gedaan onder de naam ’Business2share’.

Overige baten

Alle bedragen in € 2010/2011 2009/2010

Bonus Vodafone 3.072 0

Contributies 0 1.000

overige -414 8.004

Totaal 2.658 9.004

3.6.2 Toelichting lastenverdeling

in het verslagjaar is kritisch gekeken naar de toerekening van de kosten naar de bestemmingen. in deze

herziene toerekening is meer de RJ 650 en de richtlijn Beheer & administratiekosten van de VFi gevolgd.

daarnaast is ook gekeken naar de in het vorig boekjaar vastgestelde internationale kostenallocatie van de

elf fondsenwervende partnerorganisaties. Het gevolg is een verschuiving van kosten tussen de verschillende

kostencategorieën, waardoor een goede vergelijking met de gepresenteerde cijfers van het vorige verslagjaar

niet mogelijk is. om de vergelijking toch mogelijk te maken is hieronder een overzicht geplaatst waarin de

cijfers van 2010 uitgerekend zijn conform de werkwijze die vanaf 2011 wordt gehanteerd:

Alle bedragen in € 2010/2011 2010/2011

begroting -

herzien

2010/2011

begroting -

oud

2009/2010

werkelijk -

herzien

2009/2010

werkelijk -

oud

Structurele Hulp 8.817.944 9.163.095 9.100.663 8.687.177 8.632.733

Voorlichting / bewustmaking 821.517 907.880 640.598 834.392 617.033

Eigen fondsenwerving 776.047 771.190 857.925 708.763 815.720

Acties derden 1.667 0 0 0 0

Kosten Beheer & Administratie 446.438 541.640 784.619 495.008 659.854

Totaal 10.863.613 11.383.805 11.383.805 10.725.340 10.725.340

Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

33


Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

34

Tijdens het boekjaar zijn er bezuinigingen doorgevoerd omdat de resultaten achterbleven. Het resultaat

van de bezuinigingen is zichtbaar in alle categorieën. We zijn dankbaar dat de ingezette bezuinigingen

het gewenste effect op het resultaat hebben gehad. Tegelijk vinden we het jammer dat we niet

het aantal kinderen hebben kunnen helpen waar we op gehoopt hadden.

om inzicht te geven in de samenstelling van de kosten van de organisatie, wordt gebruik gemaakt van

bijlage 3 van Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.

Er zijn kosten gemaakt voor de categorie Acties derden. in maart 2011 is er een televisie-uitzending

geweest van Eo-metterdaad voor CSp projecten in Bolivia. Hiervoor heeft Compassion € 1.667 aan kosten

gemaakt. de opbrengsten van deze aktie zullen in het volgende verslagjaar verantwoord worden.

Alle bedragen in € Structurele

hulp

Doelstelling Fondsenwerving Beheer

Voorlichting

Eigen

fondsenwerving

Acties

derden

&

Administratie

Totaal

10/11

Budget

10/11

Totaal

09/10

Afdrachten 8.183.290 0 0 0 0 8.183.290 8.507.441 8.049.671

directe kosten (marketing

& communicatie)

0 337.739 368.520 1.667 0 707.926 758.750 755.826

Salarissen 294.532 258.969 219.549 0 203.449 976.499 1.038.197 879.135

Sociale lasten 46.273 37.855 32.943 0 30.110 147.181 148.624 134.439

pensioenlasten 22.919 23.014 18.293 0 18.910 83.136 84.840 72.441

oveirge personeelskosten

30.370 43.626 30.057 0 49.953 154.006 159.863 169.086

Reis- en verblijfkosten 4.441 48.497 45.078 0 15.431 113.447 136.630 121.133

Huisvestingskosten 36.148 21.058 17.890 0 22.294 97.390 94.735 116.025

iCT kosten 12.131 3.840 3.992 0 6.080 26.044 49.175 21.898

Kantoorkosten 154.617 16.524 13.844 0 22.908 207.893 237.885 214.255

Afschrijvingen 25.365 24.087 20.461 0 18.145 88.058 86.535 87.395

Accountantskosten 0 0 0 0 11.097 11.097 12.500 12.595

Administratie- en

advieskosten

2.187 1.871 1.617 0 4.879 10.553 11.900 32.251

Bestuurskosten 791 396 396 0 1.582 3.165 5.000 2.988

overige kosten 4.880 4.041 3.407 0 41.600 53.928 51.730 56.200

Totaal 8.817.944 821.517 776.047 1.667 446.438 10.863.613 11.383.805 10.725.338


3.6.3 Criteria verdeling indirecte kosten

Kosten worden toegerekend aan de doelstellingen,

fondsenwerving, akties derden en beheer &

administratie. de doelstellingen van Compassion

zijn structurele hulp en voorlichting. Zo komt

Compassion tot een verdeling van de kosten over

de volgende categorieën:

• Structurele hulp;

• voorlichting;

• eigen fondsenwerving;

• akties derden;

• beheer & administratie.

de verdeling van de kosten over de bovengenoemde

categorieën wordt zoveel als mogelijk

direct toegerekend aan de categorie als ook op

basis van de inspanning van de organisatie. de

belangrijkste componenten voor de inspanning

van de organisatie zijn de inspanningen van het

personeel.

onder structurele hulp worden de financiële

middelen verantwoord die rechtstreeks naar de

kinderen, studenten, moeders en projecten gaan.

Evenals de kosten die gemaakt worden om de

relatie tussen de sponsor en het kind te onderhouden.

Het onderhouden van de relatie met de

kinderen in ontwikkelingslanden vormt een

integraal onderdeel van de ontwikkeling van

kinderen en is dan ook een onderdeel van

structurele hulp.

onder voorlichting worden de kosten verantwoord

die betrekking hebben op de activiteiten

in nederland om het publiek voor te lichten en

bewust te maken van de nood onder kinderen in

ontwikkelingslanden.

Als eigen fondsenwervingskosten worden de

kosten aangemerkt die betrekking hebben op

activiteiten die (in)direct ten doel hebben

mensen te bewegen sponsor te worden of geld

te geven. onder de kosten voor Acties derden

worden de kosten gerekend die toegerekend

kunnen worden naar de opbrengsten van andere

fondsenwervende instellingen.

Het aantal FTE per einde boekjaar is gegroeid van

29,0 naar 32,7 FTE. de groei is veroorzaakt door

extra medewerkers op de afdelingen marketing

en Algemeen Secretariaat.

Voor Beheer & Administratie is de aanbeveling

’Kostentoerekening Beheer en Administratie‘ van

het VFi gevolgd. de kosten die uiteindelijk onder

Beheer en Administratie worden verantwoord zijn:

Omschrijving Toerekening

aan

B&A

Toelichting / opmerking

Bestuur 50% Bestuur levert directe inspanningen aan structurele hulp (25%),

voorlichting (12,5%) en fondsenwerving (12,5%).

directie 37% directie levert directe inspanningen aan structurele hulp (29%),

voorlichting (18%) en fondsenwerving (16%).

Algemeen Secretariaat 85% directie secretariaat levert directe inspanningen aan structurele

hulp (5%) en voorlichting (10%).

Financiën, planning &

control

100% Financiën levert geen directe inspanningen aan doelstelling of

fondsenwerving.

iCT Rato iCT wordt op basis van FTE doorbelast aan de overige afdelingen.

Huisvesting & facilitair Rato FAC wordt op basis van FTE doorbelast aan de overige afdelingen.

personeelszaken Rato de afdeling ministry Services Algemeen is verantwoordelijk voor

personeelszaken en is 25% van haar tijd bezig met personeelszaken.

deze 25% wordt op basis van FTE doorbelast aan de overige

afdelingen.

donateurs- en leden- 35% de afdeling Customer Services levert voor 65% inspanningen aan

administratie;service- de doelstelling structurele hulp, omdat 65% van de werkzaamheden

centrum

betrekking hebben op de relatie tussen het kind en de sponsor.

projectadministraties 70% de afdeling projecten levert directe inspanningen aan voorlichting

(15%) en aan fondsenweving (15%).

Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

35


Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

36

normstelling beheers – en administratiekosten

in de bestuursvergadering van juni 2011 is de norm voor de beheers- en administratiekosten vastgesteld

op 7%. Afgelopen jaar is er kritisch gekeken naar de inspanningen van het personeel aan de

doelstellingen. Hieruit bleek dat meer werknemers direct werken voor de doelstelling, waar we dat in

voorgaande jaren aanmerkten als kosten voor beheer & administratie.

dat is de reden dat het percentage met 2% is gedaald t.o.v. het vorig jaarverslag. Bij het hanteren

van dezelfde toerekeningswijze van de kosten over het vorig boekjaar komt het percentage beheer en

administratie voor fiscaal jaar 2010 uit op 4,6% (€ 495.008/€ 10.725.340). Door de ingezette

bezuinigingen zijn de kosten voor Beheer & Administratie gedaald.

Het percentage fondsenwerving is 7%. Dit percentage was begroot op 7,5%. In het boekjaar 2009/2010

bedroeg het percentage fondsenwerving 7,4%. deze daling heeft twee oorzaken. in de loop van het

jaar zijn er bezuinigingen doorgevoerd op de fondswervingsuitgaven. dit heeft een gunstig effect

gehad op het percentage fondsenwerving. in het verslagjaar zijn er nog afdrachten gedaan voor de

noodhulp in Haïti, terwijl de fondswervingskosten in het voorgaande boekjaar hebben plaatsgevonden.

de normstelling zoals deze door de directie en het bestuur is vastgesteld is 10%. Het behaalde resultaat

blijft ruim onder de norm.

Bezoldiging bestuur en directie

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. ook zijn aan bestuurders of

directie geen voorschotten, leningen en/of garanties verstrekt.

Bezoldiging directie:

naam J.G.H. Omvlee - Tijhuis

Functie

dienstverband

Algemeen Directeur

Aard (looptijd) onbepaald

Uren 40 uur

parttime percentage 100%

periode 1/7 - 30/6

Bezoldiging jaarinkomen €

Brutoloon/salaris 64.548

Vakantiegeld 5.102

Eindejaarsuitkering -

Variabel jaarinkomen -

Totaal 69.650

Sociale lasten 7.277

Belastbare vergoedingen/bijtellingen -

pensioenlasten (werkgeversdeel) 10.202

Leasekosten auto 8.568

Het jaarinkomen van de directeur in loondienst blijft binnen het maximum van € 98.257 volgens de VFi

beloningsregeling. Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging

verwijzen we naar hoofdstuk 5 interne organisatie van het jaarverslag.


4.

38


Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

40

4.1 Bestemming resultaat

Het bestuur heeft besloten om het resultaat (exploitatieoverschot), een bedrag van € 152.246, toe te

voegen aan de reserves, zoals staat aangegeven in de staat van baten en lasten.

4.2 Analyse van de staat van baten en lasten

ten opzichte van de begroting

de baten uit eigen fondsenwerving zijn ruim € 519.000 achter gebleven ten opzichte van de begroting.

dit komt met name door een minder grote stijging van het aantal gesponsorde kinderen dan begroot

(werkelijk: 2.097, begroot 3.481). de begroting is herzien ten opzichte van de begroting zoals vast-

gesteld in de bestuursvergadering in verband met gewijzigde toerekening van de verschillende

kostencategorieën zoals omschreven in paragraaf 3.6.3.

Alle bedragen in € 2010/2011

werkelijk

ondanks dat we 4,4% minder aan baten hebben ontvangen dan begroot, hebben we slechts 3,8%

minder aan structurele hulp uitgegeven dan begroot.

We hadden begroot dat we 87,4% in totaal zouden besteden aan de doelstelling (structurele hulp en

voorlichting/bewustmaking) en we zijn in staat geweest om 87,5% van de opbrengsten voor de

doelstelling te gebruiken.

We hebben minder aan de doelstelling Voorlichting besteed dan begroot. dit heeft te maken met de

bezuinigingen die halverwege het jaar zijn doorgevoerd en effect hebben gehad op de uitgaven aan

Voorlichting.

door de doorgevoerde bezuinigingen zijn de werkelijke kosten voor Fondsenwerving en Beheer &

Administratie lager dan begroot.

4.3 Controleverklaring

de controleverklaring is opgenomen op pagina 41 van dit jaarverslag.

2010/2011

begroting - herzien

Baten uit eigenfondsenwerving 10.987.829 11.507.428 -4,5%

Rente baten 25.372 15.000 69,1%

overige baten 2.658 0

Som der baten 11.015.859 11.522.428 -4,4%

Structurele Hulp 8.817.944 9.163.095 -3,8%

Voorlichting / bewustmaking 821.517 907.880 -9,5%

Eigen fondsenwerving 776.047 771.190 0,6%

Akties derden 1.667 0

Kosten Beheer & Administratie 446.438 541.640 -17,6%

Som der lasten 10.863.613 11.383.805 -4,6%

Saldo baten en lasten 152.246 138.623 9,8%

%


Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

41


Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

42


4.3.1. Relatie met de accountant

priceWaterHouseCoopers n.V. Accountants (pWC)

is de huisaccountant van Compassion nederland.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de benoeming

van de accountant. de bespreking van de

jaarrekening inclusief de aanbevelingen vinden

plaats na de accountantscontrole en voordat de

jaarrekening wordt goedgekeurd door het bestuur.

4.4 Verantwoordingsverklaring

dit jaarverslag is opgesteld conform de nieuwe

‘richtlijn 650’ voor fondsenwervende instellingen

van de Raad voor de Jaarverslaggeving en volgens

de Code Goed Bestuur door de commissie Wijffels.

de verantwoordingsverklaring van het bestuur

is onderdeel van de nieuwe richtlijnen van het

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). in dit

bestuursverslag is de verantwoordingsverklaring

integraal opgenomen. Het bestuur van Compassion

onderschrijft de volgende drie principes:

1. Binnen Compassion is de functie

‘toezichthouden’ (vaststellen of goedkeuren

van plannen, en het kritisch volgen van de

organisatie en haar resultaten) duidelijk

gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van de

‘uitvoering’;

2. Compassion werkt continu aan een optimale

besteding van middelen, zodat effectief en

doelmatig wordt gewerkt aan het realiseren

van de doelstelling;

3. Compassion streeft naar optimale relaties met

belanghebbenden, met gerichte aandacht

voor de informatieverschaffing en het in acht

nemen van wensen, vragen en klachten.

ADEqUAAT SCHEIDEN VAN DE FUNCTIES:

TOEzICHT HOUDEN, bESTUREN EN UITVOEREN

de scheiding van de functies toezicht houden,

besturen en uitvoeren, is binnen Compassion

nederland op verschillende manieren geborgd.

Het toezicht houden op het leiding geven aan

(besturen van) de werkorganisatie ligt bij het

bestuur. de taken en bevoegdheden van het

bestuur staan verwoord in de statuten van de

organisatie. Het bestuur houdt toezicht door:

• Behandeling en vaststelling van de door de

directeur ingediende meerjarenplannen,

jaarplannen, beleidsplannen en gerelateerde

begrotingen;

• evaluatie van de door de directeur ingediende

rapportages;

• behandeling en vaststelling van het

jaarverslag en gerelateerde jaarrekening;

• evaluatie van de overallresultaten van de

werkorganisatie;

• evaluatie van het functioneren van de

directeur;

• het bestuur evalueert haar eigen functioneren

met behulp van daarvoor binnen Compassion

international speciaal ontwikkelde

instrumenten, waaronder:

- een formulier aan de hand waarvan

bestuursleden het functioneren van

elkaar beoordelen en waarmee tevens het

functioneren van bestuursleden die aftreden

en herkiesbaar zijn beoordeeld wordt;

- een formulier waarmee een afgetreden

bestuurslid terugkoppeling geeft over zijn/

haar bevindingen over de periode waarin hij/

zij deel uitmaakte van het bestuur.

• de taken en verantwoordelijkheden van de

directeur staan beschreven in het door het

bestuur vastgestelde directiestatuut. dit

directiestatuut bepaalt aan de ene kant hoe

en wanneer de directeur verantwoording

aflegt aan het bestuur en aan de andere

kant wat van de directeur verwacht wordt

ten aanzien van het leiding geven aan de

werkorganisatie;

• De uitvoering van de dagelijkse

werkzaamheden binnen de werkorganisatie

worden via diverse mechanismen aangestuurd

en geoptimaliseerd:

- Via de jaarplannen van de verschillende

geledingen van de werkorganisatie;

- via functiebeschrijvingen van de

werknemers;

- via gedocumenteerde werkprocessen;

- via hard- en softwaresystemen in gebruik

bij elk van de leden van de Global partner

Alliance van Compassion international.

4.4.1 Impact interne en externe ontwikkelingen

• In het afgelopen jaar is er bij Compassion veel

veranderd, ook als gevolg van de directeurswisseling

in 2009. Er waren wijzigingen in

de organisatiestructuur, er is met een nieuw

HR-beleid gewerkt en de wijze van rapporteren

en aansturen is veranderd. na een periode van

veranderingen zal er nu een periode aan-

Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

43


Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

44

breken van vasthouden, verdiepen, verankeren

en vermenigvuldigen.

• In het afgelopen jaar heeft Compassion éénop-één-sponsoring

via het CSp-programma

geïntroduceerd, wat resulteert in meetbare

doelstellingen voor dit onderdeel van ons werk.

• Het huidige huurcontract loopt per 1 januari

2013 af. Compassion werkt aan een huisvestingsplan

met als doel ook in de toekomst een

goede en betaalbare kantoorplek te kunnen

betrekken.

• Pensioenwijzigingen met betrekking tot de

zorgplicht hebben ertoe geleid dat een van de

medewerkers hierover een cursus zal volgen,

de financiële gevolgen hiervan in kaart zal

brengen en de medewerkers indien nodig zal

informeren.

• Er is een vrijwilligersbeleid ontwikkeld waarin

we een centraal aanmeldpunt hebben gecreeerd

om de talenten en mogelijkheden van de

vrijwilligers te matchen met onze activiteiten.

4.4.2 Strategie en beleid

in de jaarplancyclus wordt beoordeeld in welke

mate organisatiedoelstellingen uit het vorige

organisatiejaarplan zijn gerealiseerd. daarnaast

wordt een inschatting gemaakt van de invloed

van (omgevings-)veranderingen op het functioneren

van de eigen organisatie.

Concrete leer- en verbeter punten.

Verbeterpunten uit de evaluatie van het afgelopen

jaar zijn:

• Het optimaal benutten van contactmomenten

met sponsors, donors en relaties;

• de samenwerking met vrijwilligers optimaliseren;

• sponsors meer ondersteunen om met hun

kinderen te schrijven.

MAATREGELEN OM VERbETERINGEN TE

REALISEREN

medewerkers op de afdeling SdS hebben een

training gevolgd om meer mee te geven in

contactmomenten met sponsors, donors en

relaties. Bovendien is een kennismatrix gemaakt,

waarin aanwezige en nog te ontwikkelen kennis

in kaart wordt gebracht. Er is een nieuw vrijwilligersbeleid

bepaald en hierop gebaseerd een

nieuw vrijwilligershandboek, waarin onder meer

aandacht wordt besteed aan kernwaarden, talenten

van de vrijwilliger, het werken als vrijwilliger

bij Compassion, een introductie- en een verdiepingsperiode

incl. evaluatie, een aantal praktische

zaken etc.

Binnen de schrijfstrategie is een aantal middelen

ontwikkeld om het voor sponsors laagdrempeliger

te maken hun kind te schrijven.

4.4.3. Permanente gerichtheid op verbetering

van zowel interne processen als

besteding van middelen

de permanente focus op verdere verbetering

dient binnen Compassion nederland te worden

onderverdeeld in twee dimensies:

1. Het optimaliseren van interne werkprocessen

ten einde betere resultaten te verkrijgen

op het vlak van het vinden van nieuwe en

het leveren van services aan reeds geworven

sponsors;

2. het leveren van een bijdrage aan en het

meeprofiteren van de inspanningen van

Compassion international die erop gericht

zijn de uitkomsten en impact van de

Compassion programma’s in de projectlanden

verder te verbeteren.

de permanente gerichtheid op verbetering van

interne processen ligt gewaarborgd binnen de

iSo-9001-2000-certificering die Compassion

nederland al enkele jaren heeft. Een belangrijke

bijdrage binnen het invoeren van verbeteringen

wordt verkregen uit contacten met andere leden

van de Global partner Alliance en door middel

van een self-assessment dat uitgevoerd wordt

door twee facilitators uit de Global partner Alliance,

een bestuurslid, de managers en directeur.

Elk lid van de Global partner Alliance bevindt

zich in een uniek ontwikkelingsstadium. Een

aantal van hen is het stadium waarin Compassion

nederland zich bevindt, al gepasseerd. Zij delen

graag met ons dat wat hen geholpen heeft hun

ontwikkeling een succesvolle invulling te geven.

op onze beurt doen wij dit weer met leden die

van ons kunnen leren.

Kinderen die gesponsord worden via Compassion

nederland nemen deel aan de door Compassion

international ontwikkelde programma’s. Elk van

de meer dan vijfduizend kerkpartners die deze

programma’s uitvoeren, maken gebruik van

gestandaardiseerde concepten en procedures die

erop gericht zijn de uitkomsten van deze activiteiten

te laten voldoen aan de hiervoor collectief

opgestelde normen (zoals verwoord in de

program Field manual). in aanvulling hierop heeft

Compassion international een aantal interne

units die permanent resultaten verwerken van

een groot aantal terugkoppelingsmechanismen


op mondiaal, continentaal, nationaal, regionaal

en lokaal niveau. de hierbij verwerkte informatie

betreft in principe alle geledingen en aspecten

van de projectimplementatie. Uitgebreide

financiële audits door zowel interne als externe

partijen maken hier een vast onderdeel van uit.

TEVREDENHEIDSENqUêTE

Compassion vindt het belangrijk wat haar

sponsors van Compassion vinden en hoe de ze

de relatie met Compassion en hun sponsorkind

ervaren.

om de sponsortevredenheid te meten is in mei

2011 een sponsortevredenheidsenquête uitgevoerd.

Hierbij is ook de net promoter Score

gemeten. deze bedraagt voor Compassion 40,4%.

de uitkomsten van het sponsortevredenheidsonderzoek

worden meegenomen in de loyaliteitsstrategie,

een project dat in het volgende fiscale

jaar loopt.

Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

45


Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

46

4.5 Ramingen boekjaar 2011/2012

4.5.1 Begroting staat van baten en lasten 2011/2012

Begroting van de staat van baten en lasten voor het volgende boekjaar van 1 juli 2011 tot en met

30 juni 2012.

Begroting boekjaar 2011/2012

BAtEn uit EiGEn fonDSEnwERVinG

Contributies, donaties, giften en schenkingen 12.177.416

Acties derden 33.333

Rentebaten 15.000

Totaal baten 12.225.749

LAStEn

Besteed aan doelstelling

Structurele hulp

- gesponsorde kinderen 8.792.368

- gesponsorde Ldp studenten 450.057

- gesponsorde moeders & kinderen 207.829

- extra hulpfondsen 430.759

9.881.013

Voorlichting 911.118

Totaal besteed aan doelstelling 10.792.131

Werving baten

Kosten uit eigen fondsenwerving 821.256

Kosten acties derden 1.667

822.923

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 509.145

Som der lasten 12.124.199

SALDo VAn BAtEn En LAStEn 101.550


4.5.2 Specificatie uitvoeringskosten begroting van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012

Alle bedragen in € Structurele

hulp

• deze begroting is door het bestuur van Compassion nederland vastgesteld en is gebaseerd op de in

dit verslag genoemde groei van 28.774 naar 32.524 gesponsorde kinderen. Van 140 naar 200 gesponsorde

Ldp studenten en van 175 naar 491 moeders & kinderen.

• de belangrijkste variabelen in de begroting zijn het verwachte aantal gesponsorde kinderen,

studenten en moeders.

• de kosten Beheer & Administratie zijn hoger omdat er consultants zijn begroot voor iCT-projecten.

mocht blijken dat de begrote resultaten niet gehaald worden, dan wordt er gekeken of er in ons

vrijwilligersnetwerk mensen zijn die belangeloos hun tijd en expertise aan Compassion willen

besteden.

op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast.

Doelstelling Fondsenwerving Beheer &

Voorlichting

Eigen

fondsenwerving

Acties

derden

Administratie

Totaal 11/12

Afdrachten 9.102.104 0 0 0 0 9.102.104

directe kosten (marketing

& communicatie)

0 370.808 377.525 1.667 0 750.000

Salarissen 323.043 290.108 229.968 0 240.431 1.083.550

Sociale lasten 46.241 39.617 30.092 0 34.372 150.321

pensioenlasten 27.467 29.314 21.634 0 25.144 103.559

oveirge personeelskosten

37.772 31.060 25.885 0 26.582 121.299

Reis- en verblijfkosten 24.264 59.230 51.258 0 19.884 154.636

Huisvestingskosten 40.113 24.321 20.126 0 25.162 109.721

iCT kosten 59.734 14.051 11.626 0 22.474 107.885

Kantoorkosten 184.974 18.768 15.351 0 28.836 247.929

Afschrijvingen 25.194 27.130 32.012 0 17.840 102.177

Accountantskosten 0 0 0 0 11.000 11.000

Administratie- en

advieskosten

2.814 2.738 2.359 0 6.713 14.624

Bestuurskosten 1.714 857 857 0 3.428 6.855

overige kosten 5.580 3.116 2.564 0 47.279 58.539

Totaal 9.881.013 911.118 821.256 1.667 509.145 12.124.199

Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

47


Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

48

. INTERNE

5.1 interne organisatie

Vanaf het boekjaar 2010/2011 bestaat Compassion

nederland uit drie afdelingen die geleid

werden door de volgende managers:

• Ministry Services

Petra Gulink-Kraima / Klaas Jansen

• Marketing & Communications

Jan Willem Vink

• Sponsor Donor Services

Klaas Jansen

in het boekjaar is de organisatie gegroeid van

29,0 FTE naar 32,7 FTE. de 32,7 FTE is onderverdeeld

in 16 mannen en 21 vrouwen. de

gemiddelde leeftijd van de medewerkers is

34 jaar.

Events &

Relations

E&R Specialists

Communications

Specialists

marketing &

Communications

manager

Communications

Kantoorvrijwilligers

personal

Assistant

Graphic designer

Fundraising

Church Engagement

Specialists

Church Engagement

Advocacy

Advocates

Specialists

Advocates


Customer

Services

Customer Services

Assistant

directeur

Sponsor & donor

Services

manager

Tours & Visits

Tours & Visits

Assistant

Kantoorvrijwilligers

personal

Assistant

Support Services Finance &

Control

Support Services

Assistant

Thuisvertalers

organogram per 01-07-2011

Finance

Specialist

Finance

Assistant

ministry Services

manager

iCT Projecten/

kwaliteit

iCT Specialist Projectleider/

Beleidsadviseur

Facilitaire dienst

Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

49


Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

50

5.2 Samenstelling, bezoldiging

en nevenfuncties bestuur en

directie

de samenstelling van het bestuur per 30 juni 2011:

• De heer H.P. Verwijs (Soest) - Voorzitter -

directeur ofir Consultancy

• de heer E.W. Anderson (Colorado Springs, USA) -

penningmeester - CFo Compassion international

• Mevrouw mr. A.E. The-Kouwenhoven (Ermelo) -

Vice-voorzitter - Rechter

• De heer ir. G. van der Schee (Almere-Stad)

– Bestuurslid - Voorganger ABC-gemeente

parousia Almere, eigenaar webshop Bethalfa,

voorzitter St. present Almere

• De heer M. Boontje (Doetinchem) – Bestuurslid

- Business developer Cito international B.V.

• de heer J.p. Knauff (Amersfoort) - Bestuurslid -

Zelfstandig adviseur, Knauff property investment

management bv - penningmeester Baptistengemeente

Amersfoort

• Mevrouw C. van Hoof (St. Nicolaasga) –

Eigenaar adviesbureau Van Hoof Training en

advies – Bestuurslid

DE SAMENSTELLING VAN DE DIRECTIE PER

30 juNI 2011:

• Mevrouw J.G.H. Omvlee-Tijhuis (Deventer) -

directeur Compassion nederland

in het afgelopen boekjaar heeft Compassion

nederland afscheid genomen van de heer A. Bijl.

We zijn hem zeer dankbaar voor de bijdrage en

expertise die hij aan de stichting heeft geleverd.

de directeur heeft geen nevenfuncties en er is

geen bezoldiging voor de toezichthouders. Het

bestuur stelt de hoogte van de directiebeloning

vast. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid

en de vaststelling van de beloning stelt het

bestuur vast dat de beloning van de directeur in

verhouding staat met de aard van de werkzaamheden

en de omvang van de organisatie.

Compassion blijft binnen de normen zoals vastgesteld

in de Adviesregeling Beloning

directeuren van Goede doelen van VFi en de

Code Wijffels. (zie www.vfi.nl)

de directeur vertegenwoordigt Stichting Compassion

nederland in vier samenwerkingsverbanden,

te weten: Evangelische Alliantie (EA),

Evangelische Zendings Alliantie (EZA), Stichting

Kinderfondsen (SKF) en de micha Campagne.

bEVOEGDHEDEN EN TAKEN VAN bESTUUR EN

DIRECTIE

de taken en bevoegdheden van het bestuur zijn

statutair vastgelegd.

5.2.1 Het bestuur:

• Ervaart betrokkenheid bij het werk van

Compassion en bestuurt het tegelijkertijd op

hoofdlijnen;

• is eindverantwoordelijk voor strategie, beleid,

budget en resultaten;

• ziet erop toe dat de activiteiten van Compassion

gericht zijn op het realiseren van de doelstellingen

en bijdragen aan de gestelde missie;

• beoordeelt het strategische meerjarenplan en het

daarvan afgeleide Compassion-jaarplan, de jaarlijkse

begroting en zij toetst de voortgang van de

plannen gedurende het jaar;

• beslist over structurele aanpassing van plannen,

budgetten en investeringen;

• beslist over benoeming, functioneren en ontslag

van de directie.

Het bestuur heeft taken gedelegeerd aan de directie.

Statutair heeft de directie een beleidsvoorbereidende,

-adviserende en -uitvoerende taak.

5.2.2. De directie:

• Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van

strategie en beleid;

• maakt het strategische meerjarenplan en het

daarvan afgeleide Compassion-jaarplan, inclusief

de begroting;

• evalueert de uitvoering van het Compassionjaarplan

en de afdelingsjaarplannen;

• door middel van deze jaarplannen en

-begrotingen, maandelijkse KRi- rapportages en

het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd

aan het bestuur. Het bestuur geeft - al dan niet

na aanpassingen - haar goedkeuring aan plannen

en uitvoering;

• heeft de dagelijkse leiding over de organisatie;

• informeert het bestuur over alle relevante feiten

en ontwikkelingen;

• bereidt samen met de voorzitter van het bestuur

de bestuursvergaderingen voor.


5.2.3 Procedure voor benoeming en

herbenoeming van bestuursleden

Het aftreden van bestuursleden is statutair geregeld

volgens een vastgesteld rooster.

Als er een vacature voor een bestuursfunctie

is, dan wordt eerst een functieprofiel door het

bestuur vastgesteld. Kandidaten kunnen aangedragen

worden vanuit het netwerk van de

bestuursleden en door medewerkers. Er vindt een

eerste gesprek plaats tussen de kandida(a)t(en)

en de voorzitter. daarna vindt een gesprek met de

overige bestuursleden plaats waarna een keuze

wordt gemaakt. in de eerstvolgende bestuursvergadering

vindt de benoeming plaats conform de

statuten. Herbenoeming vindt plaats nadat het

herkiesbare bestuurslid verkozen is door de

overige bestuursleden. Van het herkiesbare

bestuurslid wordt door de overige bestuursleden

een functioneringsformulier ingevuld. de

uitslag wordt door het HR-committee ingebracht

en daarna wordt door het bestuur besloten of

het herkiesbare bestuurslid wel of niet herkozen

wordt.

Rooster bestuursopvolging:

5.3 Bestuursverslag

in het afgelopen boekjaar kwam het bestuur drie

keer bijeen.

namelijk op:

10 november 2010

16 februari 2011

29 juni 2011

de volgende onderwerpen zijn aan de orde

geweest:

• Strategisch meerjarenplan 2011-2015;

• het jaarplan voor boekjaar 2011/2012 en bijbehorende

begroting werd behandeld en goedgekeurd;

de verwezenlijking van de algemene

en jaardoelstellingen werd gecontroleerd aan

de hand van de door de werkorganisatie

uitgebrachte rapportages;

• bespreking en goedkeuring van het

Compassion-jaarverslag over voorgaand boekjaar,

inclusief de jaarrekening;

• interne organisatie;

• rapportage van het Finance Committee binnen

het bestuur;

• rapportage van het HR-Comittee;

• aftreden van een bestuurslid en aantreden van

een nieuw bestuurslid;

• door twee bestuursleden een doelstellings- en

beoordelingsgesprek met de directeur, van dit

gesprek werd verslag gedaan in één van de

vergaderingen;

• hertoetsing van het CBF certificaat;

• verhuisplan;

• Global Partner Alliance charter;

• beleidsstukken bestuur;

• nevenactiviteiten van het bestuur.

Naam Termijn van 3 jaar verstrijkt op In functie sinds

Hugo Verwijs, voorzitter Juni 2014 1 maart 1998

Ed Anderson, penningmeester maart 2012 21 december 1995

Angela The-Kouwenhoven, bestuurslid Juni 2014 23 mei 2001

menno Boontje, bestuurslid november 2013 15 november 2007

Carla van Hoof, bestuurslid Juni 2013 16 juni 2010

pieter Knauff, bestuurslid Juni 2014 1 juni 2011

Gerard van der Schee, bestuurslid Juni 2013 16 juni 2010

Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

51


Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

52 52

Jaarverslag 2009 - 2010


Compassion nederland JAARVERSLAG 10/11

53

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!