Jaarverslag 2009.pub - Politie

lokalepolitie.be

Jaarverslag 2009.pub - Politie

Jaarverslag 2009

Politiezone Bilzen-

Hoeselt-Riemst


VOORWOORD:

Geachte lezer

Jaarverslag 2009

U neemt de moeite om ons jaarverslag over 2009 in te kijken. Ieder van u zal aandacht

besteden aan de delen die u het meest interesseren, misschien leest u het wel

van a tot z …

U vindt een jaarverslag dat u vertrouwd zal voorkomen aangezien wij het al enkele

jaren volgens ons beproefd recept samenstellen. Naast toelichtende teksten vindt u dus

cijfermateriaal over het korps en over het werk verricht door de groep mensen die ons

korps vormen.

De inhoud van een jaarverslag wordt per definitie afgebakend door het kalenderjaar dat

het voorwerp uitmaakt van het verslag. Omwille van de tragische gebeurtenis die ons

trof op zondag 14 maart 2010 wijken wij van die regel af. Terwijl dit verslag over 2009

werd samengesteld werd onze collega Eddy Strijckers op een zelden geziene laffe

manier gedood terwijl hij zich inzette voor de veiligheid van de inwoners van onze politiezone.

Eddy is nog elke dag aanwezig in onze gedachten en we houden dat graag zo. Daarom

publiceren wij zijn in memoriam reeds in ons jaarverslag 2009 en zullen wij in de toekomst

elk jaarverslag openen met de foto van onze dierbare collega en de afscheidsrede

die namens de collega’s tijdens de afscheidsviering werd uitgesproken.

Als u bij dit eerbetoon aan onze collega even stilstaat uit respect voor wie hij was, voor

zijn werk en voor het offer dat hij bracht, zijn wij u daar dankbaar voor.

Namens de collega’s en het bestuur van de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst.

Dirk Claes

Hoofdcommissaris

Korpschef

Dirk Claes

Korpschef

Mark Vos

Burgemeester

Riemst

Johan Sauwens

Burgemeester

Bilzen

Annette Stulens

Burgemeester

Hoeselt

3


4

Jaarverslag 2009

IN MEMORIAM

Inspecteur Eddy Strijckers

°02.03.1955

†14.03.2010


Jaarverslag 2009

AFSCHEID COLLEGA EDDY STRIJCKERS

Het afscheid van onze collega Eddy is een groot verlies voor ons korps, de politie en de

hele gemeenschap. Hij was een toegewijde collega met het hart op de juiste plaats.

In zijn jarenlange carrière als rijkswachter -en nadien als Inspecteur van politie- heeft

Eddy het beste van zichzelf gegeven. En dit met slechts één doel voor ogen: het helpen

van mensen. Hij stond jarenlang op straat, dag en nacht, in weer en wind om zijn job zo

goed mogelijk uit te voeren. Zo ook die fatale zondag toen hij met gevaar voor eigen

leven, maar zonder enige aarzeling, tussenkwam om de burgers te beschermen. Want

waar het nodig was ging Eddy voorop, moedig en onverschrokken.

Maar hij bracht ook rust en troost bij mensen die nood hadden aan een luisterend oor.

Eddy was overal een graag geziene gast en de contacten met hem waren altijd hartelijk.

Hij kon ook de gemoederen bedaren met zijn speciale gevoel voor humor. Tijdens een

discussie of na een zware interventie kon hij met één opmerking, één knipoog, alle

spanning doen verdwijnen.

Eddy was zich bewust van het gevaar van zijn job en hij sprak daar vaak over. Daarom

was hij ook zo bezorgd om zijn collega’s. Als syndicaal afgevaardigde en secretaris van

het NSPV was hij jarenlang actief om op te komen voor onze rechten. De veiligheid van

zijn collega’s was één van zijn absolute prioriteiten. Geen discussie ging hij uit de weg,

maar steeds met het nodige respect voor zijn overheden. Hij verdedigde ook zijn collega’s

in vele tuchtdossiers en stond hen bij in raad en daad. Zijn steun aan ons was

onvoorwaardelijk.

Hij was één brok ervaring en maakte de jongere collega’s op de interventiedienst wegwijs

in de soms harde politiewereld. Zijn eerlijke mening en advies waren belangrijk

voor ons.

Ook zijn sociaal engagement binnen zijn dienst was groot. Met Eddy aan onze zijde

waren we nooit alleen.

Na zijn werkuren was Eddy actief bezig om slachtoffers en minderbedeelden te helpen.

Als mede-oprichter en bestuurslid van vzw “’t prospèrke” hielp hij tal van activiteiten

organiseren, steeds met dezelfde bedoeling: de gemeenschap een helpende hand toesteken.

De sportkring van de rijkswacht en vriendenkring van zijn politiezone konden op zijn

steun en inzet rekenen, altijd en overal. Zijn bijdrage om een goede werksfeer te creëren

was groot.

Hij genoot ook van de kleine dingen van het leven, waar hij dan zo smakelijk kon over

vertellen. Eddy was een sociaal en goedlachs persoon, zowel op als naast de werkvloer.

Kleine problemen of een ruzie loste hij simpel op met een kwinkslag of een goede grap.

Dat Eddy van ons is weggenomen doet veel pijn, maar de leegte die achterblijft zou hij

zelf opgevuld hebben met sterke verhalen, sappige anekdotes en mooie herinneringen.

Want met Eddy in de buurt gebeurde er altijd wel iets interessant. Ons eerbetoon aan

hem is om zijn gedachtenis levend te houden.

We willen hem bedanken voor al zijn inzet en de mooie dingen die hij met ons gedeeld

heeft. Ook zijn familie en vrienden delen we ons oprecht medeleven mee, vanwege alle

collega’s.

Eddy, het was ons een eer en genoegen om met je te mogen werken en we zijn blij je

als mens gekend te hebben.

Eddy man, we gaan je missen. Maar één ding is zeker, we gaan je nooit vergeten.

Goeie rust…

5


COLOFON

6

Jaarverslag 2009

Redactieadres:

Lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst

Schureveld 19

3740 Bilzen

Tel. 089/51.93.00

Fax. 089/51.93.34

Website:

www.lokalepolitie.be/Bilzen, www.lokalepolitie.be/Hoeselt, www.lokalepolitie.be/Riemst

E-mail:

politie@pzbhr.be

Foto’s:

Alle foto’s m.b.t. de SLIM-actie zijn gemaakt door provincie Limburg – Ronny

Vanthienen.

De andere foto’s komen uit het archief van de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst.

Verantwoordelijke uitgever:

HCP Dirk Claes

Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst

De artikels en foto’s mogen enkel gereproduceerd worden mits schriftelijke toestemming

van de korpschef, overeenkomstig de wet van 30.06.1994 betreffende de auteursrechten

en de naburige rechten.

Alle verzoeken hieromtrent moeten gericht worden aan het redactieadres.


INHOUDSOPGAVE

Jaarverslag 2009

Hoofdstuk 1: Bestuursorganen en overlegstructuren 8

1. Bestuursorganen 9

2. Overlegstructuren 10

Hoofdstuk 2: Voorstelling diensten 17

1. Organogram 18

2. Beleid 18

3. Financiële dienst 25

4. Directie operationele diensten 26

5. Personeel en logistiek 56

6. Projectwerking 60

Hoofdstuk 3: Cijfergegevens 62

1. Criminaliteitscijfers 63

2. Letselongevallen 68

3. Korpsgegevens 69

4. Bijlagen 88

7


8

Jaarverslag 2009

HOOFDSTUK 1:

Bestuursorganen en

overlegstructuren


Jaarverslag 2009

HOOFDSTUK 1: Bestuursorganen en overlegstructuren

1. Bestuursorganen

POLITIECOLLEGE

Het politiecollege bestaat uit alle burgemeesters van de verschillende

gemeenten die deel uitmaken van de politiezone.

Het beheer van het lokale politiekorps is in handen van het

politiecollege. De bevoegdheden van het politiecollege zijn te

vergelijken met die van het college van burgemeester en

schepenen en die van de burgemeesters.

In 2007 werd een nieuw politiecollege geïnstalleerd bestaande

uit burgemeester Johan Sauwens (Bilzen), burgemeester

Annette Stulens (Hoeselt), burgemeester Mark Vos (Riemst),

korpschef van de politiezone hoofdcommissaris Dirk Claes en

secretaris Frieda Kempeners. De burgemeesters zijn om beurten,

gedurende twee opeenvolgende jaren, voorzitter van het politiecollege. In 2009

was burgemeester Mark Vos de voorzitter van het politiecollege.

Het politiecollege komt om de drie weken samen. De adviseur en de bijzondere rekenplichtige

wonen de zittingen bij maar hebben geen stemrecht. Afhankelijk van de materie

worden ook andere experts uitgenodigd om specifieke dossiers te bespreken.

POLITIERAAD

De bevoegdheden van de politieraad zijn vergelijkbaar met die van een gemeenteraad

in een gemeente. De politieraad is samengesteld uit gemeenteraadsleden die deel uitmaken

van de gemeenten van de politiezone.

De voorzitter van het politiecollege is ook steeds de voorzitter van de politieraad.

In 2009 was burgemeester Mark Vos ook voorzitter van de politieraad. De secretaris

en de korpschef wonen de zittingen van de politieraad bij maar hebben, net als in

het politiecollege, geen stemrecht.

De politieraad kwam in 2009 zeven keer samen.

Samenstelling van de politieraad:

BILZEN:

Johan Sauwens, Rony Banken,

Mark Huygen, Griet Mebis, François Nelissen,

Martin Poesen, Maria Steegmans, Ann Thijs,

Katrien Timmers, Jean Voncken, Pierre Vrancken.

HOESELT:

Annette Stulens, Jos Buysmans, Fons Capiot, Linda Verjans.

RIEMST:

Mark Vos, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Patrick Janssen, Jeannine Monard, Ronnie

Oosterbosch, Marie-Elise Smets.

9


DE KORPSCHEF

10

Jaarverslag 2009

Elk lokaal politiekorps wordt geleid door een korpschef, ook wel

zonechef genoemd. Hoofdcommissaris Dirk Claes is korpschef in de

politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst.

SECRETARIS VAN DE POLITIERAAD EN HET POLITIECOLLEGE

Frieda Kempeners is de secretaris van het politiecollege en de politieraad.

Voor specifieke opdrachten staat ze onder het gezag van

het politiecollege en de politieraad. Voor het overige staat ze onder

het gezag van de korpschef.

BIJZONDERE REKENPLICHTIGE

De ontvanger van de stad Bilzen Luc Moors is de bijzondere rekenplichtige

van de politiezone. Hij is de financiële raadgever en beheerder van de politiezone.

2. Overlegstructuren

DAGELIJKS OPERATIONEEL OVERLEG

Dagelijks vindt er een overleg plaats waaraan alle officieren en de adviseur deelnemen.

Hier worden de actuele en lopende zaken besproken. Zo kan de afhandeling van tussenkomsten

en klachten efficiënt verlopen.

WEKELIJKS OVERLEG OFFICIEREN- EN MIDDENKADER

Wekelijks is er een overleg voor de leden van het officieren– en het middenkader, om

gedachten uit te wisselen en nieuwe ideeën voor te stellen. Het is de bedoeling om op

deze manier het intern contact en de interne samenwerking te bevorderen. De notulen

van deze vergadering worden intern verspreid via e-mail. Eén keer per maand is het

hele officieren– en middenkader aanwezig.

PERSONEELSVERGADERING

In 2009 vond er één personeelsvergadering

plaats voor alle medewerkers. Tijdens deze vergadering

gaven de burgemeesters en de korpschef

onder andere uitleg over geplande besparingen.

Achteraf was er een vragenronde voorzien.

Dirk Claes

Frieda Kempeners

Luc Moors

WEKELIJKS OVERLEG KORPSCHEF & VOORZITTER POLITIECOLLEGE / POLITIE-

RAAD

Elke donderdag vindt er een overleg plaats tussen de korpschef en de voorzitter van het

politiecollege / politieraad. Tijdens dit overleg worden de belangrijkste zaken van de

afgelopen week besproken.


Jaarverslag 2009

HET BASISOVERLEGCOMITE (BOC) - HET COMITE VOOR PREVENTIE EN

BESCHERMING OP HET WERK (CPBW)

De vergaderingen van het BOC en het CPBW vinden steeds op dezelfde dag plaats.

Het BOC is een overleg tussen de korpschef, enkele afgevaardigden van de overheid en

de vakbondsafgevaardigden. Vakorganisaties ACOD, ACV-Openbare diensten, NSPV en

VSOA zijn hierin vertegenwoordigd. In 2009 was burgemeester Mark Vos voorzitter

van het BOC.

Het CPBW draagt onder andere bij tot de verbetering van de voorwaarden inzake veiligheid,

gezondheid en welzijn op het werk.

De hoofdbevoegdheden van het CPBW zijn:

• informatie en opleidingen voorzien;

• controlebevoegdheden;

• adviesbevoegdheid inzake voorkomingsbeleid, globaal preventieplan, jaarlijks

actieplan, ergonomische maatregelen, specifieke inrichting van de werkplaats,

voorstellen en maatregelen die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid en de

gezondheid, de keuze van en de vervanging van de arbeidsgeneesheer, …

De overheid en de syndicale vakorganisaties zijn hierbij vertegenwoordigd. De

interne preventieadviseur en eventueel de externe preventieadviseur –

psychosociaal en de arbeidsgeneesheer van IDEWE zijn aanwezig om toelichting

en advies te geven.

In 2009 kwamen beide comités vier keer samen.

11


12

Jaarverslag 2009

ZONALE VEILIGHEIDSRAAD – ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN

Zonale veiligheidsraad (ZVR)

De zonale veiligheidsraad bestaat uit: de procureur des Konings, de burgemeester van

elke gemeente van de politiezone, de korpschef en de bestuurlijke directeurcoördinator.

De gerechtelijk directeur-coördinator en de arrondissementscommissaris

worden als extern expert uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering.

De burgemeester-voorzitter van de politiezone of de procureur des Konings zit steeds

de zonale veiligheidsraad voor.

De opdrachten van de zonale veiligheidsraad zijn:

• bespreken en voorbereiden van het zonaal veiligheidsplan;

• bevorderen van een optimale coördinatie van de uitvoering van alle opdrachten

van bestuurlijke en gerechtelijke politie;

• evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.

In 2009 kwam de zonale veiligheidsraad één keer samen.

De belangrijkste agendapunten tijdens de zonale veiligheidsraad waren:

• eindevaluatie ZVP 2005-2008;

• goedkeuren actieplannen 2009.

Zonaal veiligheidsplan (ZVP)

Het zonaal veiligheidsplan is het beleidsdocument van de lokale politie waarin de prioritaire

doelstellingen worden opgenomen. Elke politiezone is verplicht om vierjaarlijks een

zonaal veiligheidsplan op te stellen, rekening houdend met het nationaal veiligheidsplan.

Het zonaal veiligheidsplan stippelt het politiebeleid uit van de lokale politie en wordt

voorbereid door de zonale veiligheidsraad. Het zonaal veiligheidsplan omschrijft enerzijds

de concrete bijdrage van de lokale politie in het integraal veiligheidsbeleid van de

gemeenten en in het nationaal veiligheidsplan van de politiediensten. Anderzijds omschrijft

het de opdrachten van de bestuurlijke en de gerechtelijke politie en de federale

opdrachten die de lokale politie dient te vervullen. Telkens worden de middelen bepaald

die noodzakelijk zijn om de bijdrage en / of de opdracht van de lokale politie te realiseren.

De uiteindelijke uitvoering van het zonaal veiligheidsplan gebeurt onder de verantwoordelijkheid

van de korpschef. Het plan wordt voorgelegd aan de politieraad, uitgezonderd

de delen die vertrouwelijk zijn. Het zonaal veiligheidsplan wordt ook besproken, goedgekeurd

en geëvalueerd door de zonale veiligheidsraad, waarna het ter goedkeuring naar

de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie verstuurd wordt.

In 2008 werd het nieuwe zonaal veiligheidsplan voor de periode 2009-2012 opgesteld

met de nieuwe prioriteiten.

Deze prioriteiten zijn:

1. INTRAFAMILIAAL GEWELD / PARTNERGEWELD

2. VERKEERSVEILIGHEID

3. DRUGSDELICTEN

4. OPTIMALISEREN INTERNE COMMUNICATIE


Jaarverslag 2009

VERTEGENWOORDIGING EXTERNE RADEN EN COMMISSIES

OVERLEGORGANEN

Arrondissementeel Overleg

Provinciaal Politie Overleg

Provinciaal Overleg

Provinciaal CIC-Overleg

Provinciaal Overleg Vertegenwoordiger

Vaste Commissie voor de lokale politie

Limburgse Stuurgroep Drugs (LSD)

Provinciale Werkgroep inzet CIK

Werkgroep Polim (Personeel en Organisatie

Limburg)

Overlegrondes Nood- en Rampenplanning

Riemst

Arrondissementeel Overleg Noodplanning

Lokaal Overlegplatform Eigendomscriminaliteit

Overleg Woonproblematiek Bilzen

Operationele Werkgroep Drugs

Arrondissementeel Rechercheoverleg

Tongeren

Overleg Bestuurlijke Informatie

Overleg met Evenementenorganisaties

Bilzen, Hoeselt & Riemst

Overleg Horeca-uitbaters stad Bilzen

Evenementencommissie stad Bilzen

Werkgroep Camerabewaking Bilzen

Verkeerscommissie Riemst

Verkeerscommissie Hoeselt

VERTEGENWOORDIGER POLITIEZONE

HCP D. Claes

HCP D. Claes

HCP D. Claes

HCP D. Claes

HCP D. Claes

HCP D. Claes

HCP D. Claes

HCP D. Claes, ADV S. Boelen,

CNT W. Dehasque

CP L. Froyen

CP L. Froyen

CP F. Maes

CP R. Slechten

CP J. Steegen

CP J. Steegen

CP J. Steegen

CP J. Vanspauwen

CP J. Vanspauwen

CP J. Vanspauwen

CP J. Vanspauwen, CNT D. Jacobs

CP W. Jackers, HINP R. Collings,

HINP J. Hensen

HINP R. Collings, INP J. Greyn,

INP G. Wijnen

13


OVERLEGORGANEN

Verkeerscommissie Bilzen

14

Jaarverslag 2009

Provinciaal Overlegforum Verkeer

Overleg parket Tongeren –

Verkeerscoördinatoren

Stuurgroep Lummelhoeken Riemst

Rechercheoverleg met Maastricht en

Lanaken

Overleg Parket Tongeren inz. Mensenhandel

en Prostitutie

Werkgroep Nationale Documenten ISLP

Technische Werkgroep “Flux

CAD2ISLP” (gegevensuitwisseling tussen

CIC en Lokale politie)

Nationale Gebruikersgroep ISLP

Functioneel Beheerders AIK

Verdere ontwikkeling POL OFFICE

Milieuraad Bilzen

Milieuraad Hoeselt

Milieuraad Riemst

Bosgroep Zuid-Limburg

Landbouwraad Bilzen

Provinciaal Platform Interne Preventie

Gemeentelijke Adviesraad – Preventie

(woninginbraken) Riemst

Politioneel Slachtofferoverleg provincie

Overleg Wijkdienst – OCMW

Welzijnsteam Provincie Limburg

Stuurgroep Concreet

VERTEGENWOORDIGER POLITIEZONE

HINP R. Collings, INP V. Machiels,

INP G. Wijnen

HINP R. Collings

HINP R. Collings

HINP J. Hensen

HINP M. Hermans

HINP M. Hermans

HINP L. Jans

HINP L. Jans

HINP L. Jans

HINP L. Jans

HINP L. Jans

HINP E. Jermei

HINP E. Jermei, INP J. Greyn,

INP B. Mucke

HINP E. Jermei

HINP E. Jermei

HINP E. Jermei, INP B. Mucke

HINP M. Nijs

HINP W. Sals, INP E. Strijckers

CNT G. Thys

CNT G. Thys

CNT G. Thys

CNT K. Vangronsvelt


OVERLEGORGANEN

Overleggroep Preventie OCMW Bilzen

Overleg Drugpreventie stad Bilzen

Overlegorgaan Snelheidsmanagement

Hoeselt

Arrondissementele Raad voor Slachtofferzorg

(arrondissement Tongeren)

Woonwagencommissie Bilzen

Ronde Tafel Technopreventie op provinciaal

niveau

Netwerk Technopreventieadviseurs op

federaal niveau

Gemeentelijke Marktcommissie

Jaarverslag 2009

VERTEGENWOORDIGER POLITIEZONE

INP R. Evens

INP R. Evens

INP J. Greyn

INP H. Hansen, CNT G. Thys

INP P. Hardy

INP P. Nicolaers

INP P. Nicolaers

INP G. Wijnen

15


PROTOCOLLEN

16

Jaarverslag 2009

02.06.2009 - Protocol inz. toegang op afstand voor de AIK’s Hasselt en Tongeren tot

bepaalde ISLP-modules van de politiezones respectievelijk in beide arrondissementen.

07.02.2008 - Overeenkomst inzake structureel grensoverschrijdend politie-optreden

tussen politie Limburg-Zuid en politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst.

25.01.2007 - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst tussen

PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst en het CIC Limburg.

15.12.2006 - Protocolakkoord inzet noodtent tussen PZ Bilzen-

Hoeselt-Riemst en brandweer Bilzen.

15.09.2006 - Overeenkomst project partnergeweld tussen PZ Bilzen-

Hoeselt-Riemst, PZ Maasland, PZ Maasmechelen, PZ Lanaken, CAW ’t

Verschil en het parket van de procureur des Konings te Tongeren.

23.06.2006 - Samenwerkingsprotocol prorela tussen de procureur des Konings van het

arrondissement Tongeren, het vredegerecht van het kanton Bilzen, PZ Bilzen-Hoeselt-

Riemst en PZ GAOZ.

23.06.2006 - Samenwerkingsprotocol project prorela tussen de procureur des Konings

van het arrondissement Tongeren, het vredegerecht van Tongeren-Voeren, PZ Bilzen-

Hoeselt-Riemst, PZ Tongeren-Herstappe en PZ Voeren.

25.02.2005 - Protocol inzake financiering van de bemanning AIK door de lokale politie

arrondissement Tongeren.

25.03.2005 - Provinciaal protocol runs.

05.07.2004 - Samenwerkingsakkoord inzake het netwerk ‘verhoorders van minderjarigen’,

georganiseerd op het niveau van het gerechtelijk arrondissement Tongeren.

23.11.2004 - Protocolakkoord inzake de bemanning van het CIC Limburg door personeel

van de lokale politie.

01.06.2004 - Protocol tussen PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst en PZ kanton Borgloon inzake

laterale steun bij dringende interventies.

11.05.2004 - Protocol inzake de informantenwerking en de aanwending van bijzondere

opsporingsmethoden.

12.03.2004 - Protocol tussen PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst en PZ Lanaken inzake laterale

steun bij dringende interventies.

17.12.2003 - Arrondissementeel protocolakkoord inzake werking en organisatie AIK

Tongeren.

29.06.2002 - Protocol logistieke steun (DGM)

01.03.2002 - Protocolakkoord laterale steun bij dringende interventies tussen de politiezones

Bilzen-Hoeselt-Riemst en Voeren.


Jaarverslag 2009

HOOFDSTUK 2:

VOORSTELLING

DIENSTEN

17


Algemeen

Secretariaat

1 Calog niv. D

Kantschriftendienst

1 INP

18

Jaarverslag 2009

HOOFDSTUK 2: Voorstelling diensten

1. Organogram (toestand op 31.12.2009)

Wijk Bilzen

8 INP

1 Calog niv. C

Bijzondere

rekenplichtige

Boekhouding

1 Calog niv. B

2. Beleid

Personeelsdienst

1 Calog niv. B

1 Calog niv. C

Systeembeheer

1 HINP

2 INP

1 Calog niv. B

KORPSCHEF

Wijk Hoeselt

2 INP

1 Calog niv. D

Beleidscel

2 CP

Calog: 1 niv. A, 1 niv. B, 1 niv. C

Logistiek

1,5 HINP

0,5 INP

0,5 niv. C + 4,93 niv. D

APO

1 HINP

Dienst Intern Toezicht

2 CP (deeltijds)

Wijk Riemst

4 INP + 1 INP onthaal

0,5 Calog niv. C

Wijkdienst en

onthaal

1 CP

3 HINP

Korpschef

1 HCP

Directie Operationele

Diensten

1 CP

Milieucel

1 HINP

1 INP

Secretariaat Korpschef

1 Calog niv. C

Interne Dienst PBW

1 HINP (deeltijds)

Vertrouwensdienst

1 CP + 1 INP (deeltijds)

Interventie

1 CP

4 HINP

16 INP + 1 INPDHG

Slachtofferbejegening

1 Calog niv. B

1 INP (deeltijds)

Lokale Recherche

1 CP

3 HINP

8 INP

Onthaal

1 HINP

7,6 INP

Verkeersdienst

1 CP + 3,5 HINP

10,5 INP + 1 AP

3,5 Calog niv. C + 1 niv. D

De korpschef van de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst, hoofdcommissaris

Dirk Claes, is op 26.09.2006 opnieuw aangesteld als korpschef

voor een periode van vijf jaar (KB 10.06 BS 27.06).

De korpschef:

• staat in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het

korps onder het gezag van het politiecollege;

• voert het zonaal veiligheidsplan uit;

• bepaalt het organogram van het lokale korps;

• bereidt dossiers voor waarover de politieraad, het politiecollege en de zonale

veiligheidsraad overleggen en geeft de nodige uitleg tijdens de zittingen;

• is voorzitter van de selectiecommissies voor aanwervingen van personeel;

• maakt deel uit van het BOC;

• heeft een periodieke informatieplicht tegenover het politiecollege;

• is verantwoordelijk voor de juistheid van de feitelijke gegevens die financiële

Structurele

Detachering CIC

2 INP


Jaarverslag 2009

verplichtingen doen ontstaan ten laste van de politiezone. Deze verantwoordelijkheid

houdt in dat de korpschef ook misbruiken moet opsporen en beteugelen.

BELEIDSCEL

De beleidscel wordt bemand door twee commissarissen, één beleidsadviseur, één communicatieconsulent

en één assistent.

De adviseur ondersteunt en adviseert de korpschef bij het uitwerken

en het uitvoeren van het beleid. Haar hoofdtaken zijn:

• evalueren van het beleid en deelnemen aan overlegrondes

m.b.t. het beleid;

• interne en externe rapportering;

• voorbereiden dossiers voor het politiecollege, de politieraad,

de zonale veiligheidsraad, het BOC, …

• verantwoordelijkheid voor specifieke dossiers zoals de nieuwbouw;

• begeleiding tuchtprocedure, administratief onderzoek;

• maandelijkse criminaliteitscijfers opstellen;

• voorbereiden, uitwerken en opvolgen ZVP en actieplannen;

• opvolgen van en toelichting geven bij wijzigingen in wetgeving e.d.

De hoofdtaken van commissaris Vanspauwen zijn:

• voorbereiden, opstellen, uitwerken, opvolgen en evalueren van

het zonaal veiligheidsplan en de actieplannen;

• voorbereiden en bijwonen zonale veiligheidsraad;

• kwaliteitscontrole;

• opvolgen horecazaken / fuiven;

• beleidsevaluaties uitvoeren;

• coördinator vorming geweldbeheersing.

De hoofdtaken van commissaris Froyen zijn:

• rangschikken en uitzuiveren van korpsorders;

• uitschrijven van procedures, beslissingstabellen en checklisten

m.b.t. alle opdrachten die in het korps worden uitgevoerd;

• implementeren van de elektronisch ondersteunde briefing;

• optimaliseren van de procedures rond opsluiting met inbegrip

van formulieren en registers;

• onderhandelen van akkoorden met de drie OCMW’s van de

politiezone over crisisopvang.

Sofie Boelen

Johny Vanspauwen

Ludo Froyen

19


20

Jaarverslag 2009

De hoofdtaken van de communicatieconsulent zijn:

• opstellen / verspreiden jaarverslag;

• up-to-date houden website;

• persconferenties voorbereiden / persteksten versturen;

• opstellen / verspreiden korpskrant;

• toepassen van intern sociaal reglement i.g.v. overlijden en

ziekte;

• informatie verzamelen m.b.t. politie voor gemeentelijke infobladen

• opvolgen van externe e-mails.

De hoofdtaken van de assistent zijn:

• opstellen dagverslag voor burgemeesters;

• secretariaat en ondersteuning beleidscel;

• mentor calog-stagiairs;

• ingeven fuivenrapporten en opmaken maandelijkse statistieken;

• administratieve ondersteuning Lokale Recherche:

• ondersteuning algemeen secretariaat.

EXTERNE COMMUNICATIE

Communicatie naar de

bestuurlijke overheden

• De burgemeesters worden zo snel

mogelijk op de hoogte gebracht van

incidenten die de publieke opinie kunnen

beroeren zoals een brand, zware

verkeersongevallen, diefstallen met

wapenvertoon of extreem geweld, …

• Dagelijks krijgen de burgemeesters

een bestuurlijk verslag. Zo blijven ze

op de hoogte van de oproepen die in

de loop van de afgelopen 24 uren werden

afgehandeld.

• Maandelijks krijgt het politiecollege

een uitgebreid rapport waarin de

belangrijkste voorvallen uit de

dagelijkse werking toegelicht worden

zoals de meest voorkomende vormen

van criminaliteit en de verkeersongevallen.

Op deze manier kunnen de

burgemeesters de interventies in hun

gemeente op de voet volgen.

Persrelaties

Katrien Vangronsvelt

Carine Bocchialini

• Bijzondere incidenten worden

meestal door de korpschef als persverantwoordelijke

gecommuniceerd

aan de pers.

• Er worden regelmatig persconferenties

georganiseerd om o.a.

belangrijke cijfergegevens bekend te

maken.

• Resultaten van acties worden steeds

doorgegeven aan de pers.

• In de publicaties van de drie

gemeentebesturen is er een vaste

rubriek voor de lokale politie voorzien.

Hierin worden o.a. informatie

mbt de verkeersveiligheid, allerhande

preventietips inzake inbraken,

nieuwe wijkagenten en andere actuele

thema’s gepubliceerd.


EXTERNE COMMUNICATIE

Inwoners politiezone en collega-politiezones

Jaarverslag 2009

• In 2008 werd onze nieuwe website online geplaatst. Hierop wordt regelmatig nieuws

gepost. Geïnteresseerden kunnen zich via onze website inschrijven om een nieuwsbrief

te ontvangen met de laatste wijzigingen. De website is te bekijken via

www.lokalepolitie.be/Bilzen, www.lokalepolitie.be/Hoeselt,

www.lokalepolitie.be/Riemst.

• Er kan voortaan ook online klacht neergelegd worden voor een beperkt aantal

feiten (fietsdiefstal, vandalisme, graffiti en winkeldiefstal) via een link (“policeon-web“)

op onze website. Dit levert een grote tijdswinst op voor diegene die klacht

wil neerleggen. Hij / zij kan dit doen vanaf elke computer met een internetaansluiting.

Een voorwaarde is wel dat er klacht neergelegd wordt tegen onbekenden en

dat het niet dringend is. Ook mag er geen sprake van geweld zijn.

• Vanaf 2008 kan je ook een aanvraag vakantietoezicht indienen via dezelfde

weg en kan je je alarmsysteem voortaan zelf registreren.

• Er wordt jaarlijks een jaarverslag opgesteld. Dit jaarverslag wordt in gedrukte versie

breed verspreid en digitaal ter beschikking gesteld op onze website.

• De inwoners van de politiezone ontvingen in 2009 een verkeerskrant. Verder kregen

alle lagere scholen ook verkeersfiches en handleidingen voor weggebruikers en zat

er in de verkeerskrant een aanvraagformulier voor deze handleidingen en fiches.

• Ieder jaar komen er verschillende scholen op bezoek. In 2009 brachten +/- 88

kleuters en 24 leerlingen een bezoekje aan het commissariaat. Ook brachten een

twintigtal personen van het volwassenenonderwijs en enkele meeloopstudenten van

de Rotary een bezoekje aan het commissariaat.

• De wijkpolitie van Riemst bezocht 25 klassen van het 1e, 2e en 3e leerjaar van

alle scholen in Riemst. Op het programma stonden een kennismaking met de politie,

bespreking van de taken van de politie en van de uitrusting.

• Vanaf 2008 is er ook een citrix server geïnstalleerd. Dit laat toe dat iedereen ook via

e-mail informatie naar externe adressen kan versturen.

• Om kinderen die slachtoffer zijn van een incident dadelijk na het

gebeuren op te vangen, zijn er knuffels in de vorm van een zebra

voorzien. Deze knuffel – Zeppe genaamd – neemt de politieploeg mee

naar een interventie. Indien er kinderen betrokken zijn bij een interventie

(verkeersongeval, overlijden familielid, …) wordt deze knuffel

aan het kind gegeven.

21


INTERNE COMMUNICATIE

22

Jaarverslag 2009

De interne communicatie verloopt in het korps via verschillende kanalen.

• Vanaf 2009 wordt er driemaandelijks een korpskrantje opgesteld en verspreid.

Driemaandelijks komt een redactieraad samen om te bespreken welke items opgenomen

worden in de korpsnieuwsbrief.

• Wanneer er een nieuwsitem op de website bijkomt, wordt er een webnieuwsbrief

opgesteld en doorgemaild aan alle medewerkers.

• In 2009 was er een personeelsvergadering voor alle personeelsleden en de

burgemeesters.

• Er is een infoserver met allerhande informatie zoals telefoonnummers, nieuwsbrieven,

formulieren, verslagen van vergaderingen, … Deze infoserver is voor

iedereen met computertoegang toegankelijk. In 2009 werd deze infoserver herschikt.

• Belangrijke documenten worden bewaard in een digitaal archief. Dankzij een

unieke barcode worden pv’s, protocollen, … ingescand.

• In het hoofdgebouw hangen vier schermen waarop permanent nuttige informatie

vertoond wordt.

• Uiteraard wordt heel veel mondeling gecommuniceerd tijdens vergaderingen,

vormingsmomenten, infosessies en interne bijscholingen.

• Hot items m.b.t. verkeer worden in een nieuwsbrief op regelmatige basis verspreid.

• Op de beleidsschijf worden maandelijks de criminaliteitscijfers geplaatst.

• Er wordt gewerkt aan uniformiteit binnen de dienstnota’s. Door de jaren heen

zijn er verschillende documenten op verschillende plaatsen bewaard. Er wordt

gestreefd naar een eenduidig systeem waardoor iedereen snel en efficiënt de juiste

richtlijnen kan terugvinden.

• Heel wat informatie wordt intern via e-mail verspreid zoals o.a. resultaten van

een actie.

• Er zijn regelmatig infosessies en interne bijscholingen om belangrijke informatie

onder de aandacht te brengen.

• Er is toegang tot het interventiezakboekje van de lokale politie van Gent en de

interventiegids terrein, verspreid door de federale politie. Dit zijn naslagwerken

met lijsten van aandachtspunten bij concrete incidenten.

• In 2008 werd een map OGP* samengesteld. In deze map kan je allerhande nuttige

informatie terugvinden voor de OGP zoals procedures en richtlijnen m.b.t. prorela,

intrafamiliaal geweld, verwittigen OBP*, … De OGP van week heeft deze map

in zijn bezit.

• Er werd een presentatie “onthaal voor nieuwe personeelsleden en stagiairs“

opgesteld.

• De gepensioneerde collega’s worden jaarlijks uitgenodigd op het nieuwjaarsfeest.

*OGP: officier gerechtelijke

politie

*OBP: officier bestuurlijke

politie


DIENST INTERN TOEZICHT

Jaarverslag 2009

Hoewel het gezag over de lokale politiezone het politiecollege toekomt, is de daadwerkelijke

leiding in handen van de korpschef. Het dagelijkse toezicht of de controle op een

correcte dienstuitvoering kan echter onmogelijk door de korpschef alleen worden uitgevoerd.

Daarom werd er een dienst intern toezicht opgericht. Deze taak wordt sedert

2008 uitgevoerd door twee commissarissen.

Johan Steegen Fred Maes

Klachten tegenover het optreden van een politieambtenaar kunnen op drie manieren

doorgegeven worden aan de dienst intern toezicht:

1 Burgers formuleren een klacht, waarna verplicht een administratief onderzoek

opgestart wordt.

2 Een administratief onderzoek wordt opgestart naar aanleiding van vaststellingen

die aan de korpschef overgemaakt zijn.

3 Het Comité P maakt een klacht over die rechtstreeks aan het Comité gericht werd.

Een administratief onderzoek verloopt zoals een gerechtelijk onderzoek: alle betrokkenen

moeten een verklaring afleggen. De korpschef beslist uiteindelijk welk gevolg er

aan het administratief onderzoek gegeven wordt. Ook het Comité P en de Algemene

Inspectie moeten hiervan op de hoogte gebracht worden. De klager krijgt een

ontvangstmelding van de klacht en wordt op de hoogte gehouden van het resultaat van

het onderzoek.

Er werden in 2009 door de dienst intern toezicht 16 administratieve onderzoeken

behandeld. Er werd één tuchtstraf uitgesproken in 2009.

WELZIJNSNETWERK

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk zijn geen nieuwe fenomenen.

Er is echter wel een verandering opgetreden in de bewustwording van de ernst

van de psychologische, sociale en economische gevolgen van die daden. In onze politiezone

werd een welzijnsnetwerk opgericht waartoe de korpschef, de vertrouwensdienst,

de psychosociale (externe) preventieadviseur, het stressteam, de interne preventieadviseur,

de consulent slachtofferbejegening, de beleidsadviseur en de personeelsdienst behoren.

Het welzijnsnetwerk komt samen om eventuele problemen en nieuwe voorstellen

of nieuwigheden te bespreken. Het personeel wordt op de hoogte gehouden door sensibiliserings–

en informatiesessies.

23


24

Jaarverslag 2009

Vertrouwensdienst

Wie slachtoffer is van problemen op het werk zoals pesterijen, geweld of ongewenst

seksueel gedrag, kan raad of bijstand vragen van de vertrouwensdienst of kan klacht

indienen bij diezelfde dienst met het oog op bemiddeling.

Eén commissaris en één inspecteur vormen de vertrouwensdienst van onze politiezone.

Zij worden in hun taak ondersteund door een psycholoog van IDEWE (externe dienst

voor preventie en bescherming op het werk). De politiezone sloot met IDEWE een contract

af voor de uitvoering van de taken van de externe preventieadviseur op het psychosoiale

vlak, voorzien in de pestwet. De vertrouwensdienst bestaat uit twee medewerkers.

In 2009 waren er twee tussenkomsten.

Johan Steegen Robby Brimioul

INTERNE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

Er is één hoofdinspecteur deeltijds interne preventieadviseur.

Zijn taken zijn:

• uitvoeren van risicoanalyses;

• opstellen en uitvoeren van het globaal preventiebeleid en het


jaaractieplan;

opstellen maandverslagen en jaarverslag over preventie en

bescherming op het werk;

Marc Nijs

• onderhouden van beschermingsmiddelen;

• bestuderen van (arbeids)ongevallen en incidenten;

• analyseren beroepsziekten;

• instaan voor de arbeidsmiddelen (vervanging van verouderde en gevaarlijke bewapening,

nieuwe arbeidsmiddelen) en arbeidsplaatsen;

• brandbestrijding;

• algemeen advies verlenen aan werkgever en CPBW;

• meewerken aan het uitwerken van de noodprocedures;

• meewerken aan de organisatie van de eerste hulp.

Voor de taken waarvoor de interne preventieadviseur niet bevoegd is (externe preventie

en bescherming op het werk) en voor de ondersteuning van de interne preventieadviseur,

heeft de politiezone een contract met IDEWE afgesloten. Deze organisatie verzorgt

ook onze arbeidsgeneeskunde en staat in voor het psychosociale welzijn.


2. 3. Financiële dienst

BIJZONDERE REKENPLICHTIGE

Jaarverslag 2009

De bijzondere rekenplichtige is de financiële raadgever en beheerder van de lokale politie.

de politiezone. Hij zorgt voor Hij de zorgt ontvangsten voor de ontvangsten en de uitgaven en de van uitgaven de politiezone. van het Voor onze politiezone

korps. is Voor Luc Moors onze politiezone door de politieraad is Luc Moors aangeduid door de als politieraad bijzondere aangeduid rekenplichtige. als Hij is ook

ontvanger bijzondere van rekenplichtige. de stad Bilzen. Hij is Hij ook staat ontvanger onder het van gezag de stad van Bilzen. het politiecollege.

Hij

staat onder het gezag van het politiecollege.

De kerntaken van de bijzondere rekenplichtige zijn:

•De kerntaken de opmaak van van de bijzondere de ontwerpbegroting;

rekenplichtige zijn:

• de opmaak van de ontwerpbegroting;

ontwerprekeningen;

Luc Moors

• het de opmaak voeren van de boekhouding;

ontwerprekeningen;

• het beheer voeren van de boekhouding;

rekeningen;

• het verrichten beheer van van de rekeningen;

de betalingen;

• het verrichten invorderen van de betalingen;

ontvangsten;

• het invorderen liquiditeitsbeheer; van de ontvangsten;

• het debiteuren– liquiditeitsbeheer; en crediteurenbeheer;

• de het controle debiteuren– van de en regelmatigheid crediteurenbeheer; en de wettigheid van de uitgaven;

• het de controle verlenen van de financieel regelmatigheid advies aan en de het wettigheid politiecollege van de en uitgaven; de politieraad.

• het verlenen van financieel advies aan het politiecollege en de politieraad.

BOEKHOUDING

BOEKHOUDING

Sinds 01.06.2009 is Lesley Jaspers in dienst als consulent boekhouder.

Haar Sinds belangrijkste 01.06.2009 is taken Lesley zijn: Jaspers in dienst als consulent boekhouder.

• opstellen en opvolgen van de bestelbonnen;

•Haar belangrijkste boeken en opvolgen taken zijn: van binnenkomende facturen;

• opstellen en van opvolgen vorderingen; van de bestelbonnen;

• opmaken boeken en van opvolgen betalingsmandaten van binnenkomende voor goedkeuring facturen; door het politiecollege;

• boeken opstellen van van financiële vorderingen; verrichtingen;

• opstellen opmaken en van controleren betalingsmandaten van begroting voor goedkeuring en begrotingswijzigingen;

door het

• eindejaarsverrichtingen;

politiecollege;opstellen boeken van van financiële balans en verrichtingen;

jaarrekening;

Lesley Jaspers

overmaken opstellen en van controleren begroting, van begrotingswijziging, begroting en begrotingswijzigin-

balans en jaarrekening aan de toezichthoudendegen;

overheid.

• eindejaarsverrichtingen;

• opstellen van balans en jaarrekening;

• overmaken van begroting, begrotingswijziging, balans en jaarrekening aan de toezichthoudende

overheid.

25


26

Jaarverslag 2009

4. Directie Operationele Diensten

De directie Operationele Diensten is overkoepelend voor de volgende diensten:

• Wijkdienst & Onthaal

• Interventiedienst

• Lokale Recherche

• Verkeersdienst

• APO

• Systeembeheer

• Algemeen Secretariaat

Zij staan onder leiding van één commissaris, die instaat voor de

coördinatie van de bovenvermelde diensten.

WIJKDIENST EN ONTHAAL

Tot deze dienst behoren: Wijk Bilzen, Wijk Hoeselt, Wijk Riemst,

dienst Onthaal, Milieucel en dienst Slachtofferbejegening. Aan de leiding

staat één commissaris die het geheel coördineert. Hij is ook

verantwoordelijk voor de dienst Wapenvergunningen.

Onthaal

Rudi Slechten

Coördinator

Centraal onthaal

Wijkdienst – Onthaal

Het onthaal wordt centraal georganiseerd in het hoofdgebouw.

Ook is er in iedere gemeente een politiepost waar je steeds terecht kan tijdens de

openingsuren.

De hoofdtaken van de onthaalpunten zijn:

• persoonlijk en telefonisch onthaal;

• de bevolking informeren en/of doorverwijzen naar de juiste instanties;

• attesten of administratieve documenten van politionele aard afleveren;

• klachten en aangiften opnemen.

Samenstelling centraal onthaal op 31.12.2009 (uitgedrukt in voltijdse equivalenten)

Middenkader 1

Basiskader 7,6

Totaal 8,6

Thierry Claesen

Coördinator Centraal Onthaal

Jef Bynens

Coördinator

Operationele diensten

Het centrale onthaal voor de inwoners van Bilzen, Hoeselt en Riemst en het onthaal

voor de inwoners van Bilzen is in het hoofdgebouw, Schureveld 19 te Bilzen.

Tel. 089/51.93.00 – Fax 089/51.93.34

Openingstijden:

van maandag t / m vrijdag: doorlopend open van 07.00 uur tot 21.00 uur

zaterdag: 08.30 uur tot 12.30 uur – 13.00 uur tot 16.30 uur

zondag: gesloten.


Onthaal Hoeselt

Jaarverslag 2009

Het onthaal voor de inwoners van Hoeselt is in het politiegebouw op de Europalaan 7a in

Hoeselt.

Tel. 089/51.03.00 – Fax. 089/50.11.11

Onthaal Riemst

Het onthaal voor de inwoners van Riemst bevindt zich in het politiegebouw op de

Maastrichtersteenweg 2a in Riemst.

Tel. 012/44.05.00 – Fax. 012/44.05.10

Meldingen

In 2009 werden door de loketoperatoren in het centraal onthaal te Bilzen 2.442 meldingen

opgesteld.

Wijkdienst

Openingstijden:

maandag: 08.00 uur tot 12.00 uur – 12.30 uur tot 18.30 uur

dinsdag t / m donderdag: 08.00 uur tot 12.00 uur – 12.30 uur tot 16.30 uur

vrijdag: 08.00 uur tot 12.00 uur

weekend: gesloten, enkel centraal onthaal te Bilzen, Schureveld 19.

Openingstijden:

maandag, dinsdag, woensdag: 08.00 uur tot 12.30 uur – 13.00 uur tot 16.30

uur

donderdag: 08.00 uur tot 19.30 uur

vrijdag: 8.00 uur tot 12.30 uur – 13.00 uur tot 15.30 uur

weekend: gesloten, enkel centraal onthaal te Bilzen, Schureveld 19.

De belangrijkste taken van de wijkagenten zijn:

• contact onderhouden met de wijkbewoners;

• toezicht houden tijdens manifestaties (kermissen, wijkvergaderingen, enz.);

• oplossingen zoeken en bemiddelen bij conflicten tussen buurtbewoners;

• bereikbaar zijn voor de wijkbewoners;

• als tussenpersoon optreden naar de buurt toe;

• het verkeer regelen aan de schoolpoorten;

• gemeentebesturen op de hoogte houden van gebeurtenissen en activiteiten in de

wijken;

• alle nuttige inlichtingen verzamelen over de bijzonderheden en problemen eigen aan

een wijk;

• algemene info verspreiden naar de bevolking en naar de lokale gemeenschappen;

• lokale vragen en verwachtingen doorgeven aan de overheid of andere diensten;

• preventieve controles uitvoeren om bij te dragen tot het bevorderen van het veiligheidsgevoel

onder de bevolking;

• kleine ontluikende conflicten opsporen en oplossen (bemiddelingsfunctie);

• bronnen van onveiligheid en criminaliteit detecteren en de bevoegde diensten erover

inlichten;

• beperkte politionele taken die een bijzondere kennis of een eerder persoonlijk contact

met de bevolking vereisen (hercontactname met een slachtoffer, kantschriften,

27


28

Jaarverslag 2009

moraliteitsonderzoeken, onderzoek van woonplaats, enz.);

• gevolg geven aan bepaalde oproepen die een beperkte, niet-dringende politionele

interventie vereisen;

• bijzondere aandacht besteden aan het gedrag en de handelingen van bepaalde personen

onder toezicht (voorwaardelijk in vrijheid gestelden, geesteszieken, enz.).

Per wijk kan je hier een overzicht vinden van de verschillende wijkagenten en de wijken

waarvoor zij bevoegd zijn.

Wijk Hoeselt

Er werden ook dit jaar vergaderingen tussen de wijkagenten

en de burgemeesters georganiseerd, zodat de burgemeesters

op de hoogte blijven van wat er in de wijken van hun

gemeenten leeft. Tijdens deze overlegmomenten werden de

probleemsituaties besproken en werd er naar een oplossing

gezocht.

Het wijkkantoor van Hoeselt bevindt zich op de Europalaan 7a. Hier is het onthaal voor

de inwoners van Hoeselt.

Samenstelling wijkdienst Hoeselt op 31.12.2009 (uitgedrukt in voltijdse equivalenten):

Middenkader 1

Basiskader 2

Calog niv D 1

Totaal 4

Philip Nicolaers

Alt-Hoeselt,

Werm, centrum

Guy Nicolaers

Coördinator Wijkdienst

Hoeselt

Jan Jeurissen

Sint-Huibrechts-

Hern, Romershoven,

O.L.V. parochie,

Schalkhoven,

centrum

Aantal opgestelde aanvankelijke pv’s gerechtelijke feiten: 263

Aantal opgestelde navolgende pv’s gerechtelijke feiten: 235

Aantal uitgevoerde kantschriften: 859

Aantal opgestelde meldingen (onthaal wijk): 398

Aantal uitgevoerde woonstonderzoeken (domicilies): 462


Wijk Bilzen

Jaarverslag 2009

Het wijkkantoor van Bilzen bevindt zich in de Omstraat 10.

Tel. 089/41.24.80 – Fax. 089/41.17.58

Het centrale onthaal is in het hoofdgebouw, Schureveld 19 te Bilzen.

Samenstelling wijkdienst Bilzen op 31.12.2009 (uitgedrukt in voltijdse equivalenten):

Middenkader 1

Basiskader 8+1 (wijk Hoeselt)

Calog niv C 1

Totaal 10

Jef Biesmans

Eigenbilzen, Hoelbeek,

Waltwilder

Pierre Hardy

Bilzen centrum

François Wijnen

Coördinator Wijkdienst

Bilzen

René Evens

Munsterbilzen

Luc Molderez

Schoonbeek

Jean-Pierre Gilissen

Bilzen centrum

Jan Jeurissen is ook wijkagent in Hoeselt. Hem kan

je terugvinden in het wijkkantoor van Hoeselt.

Jan Jeurissen

Merem

Willy Reynders

Spouwen, Rijkhoven,

Martenslinde

Heidi Hansen

Mopertingen,

Rosmeer, Hees

Marc Thoelen

Beverst

Aantal opgestelde pv’s gerechtelijke feiten: 230

Aantal opgestelde navolgende pv’s gerechtelijke feiten: 862

Aantal uitgevoerde kantschriften: 2.676

Aantal opgestelde meldingen (onthaal wijk + centraal onthaal): 220

Aantal uitgevoerde woonstonderzoeken (domicilies): 1.490

29


Wijk Riemst

30

Jaarverslag 2009

Het wijkkantoor van Riemst bevindt zich op de Maastrichtersteenweg 2a. Hier is ook het

onthaal voor de inwoners van Riemst.

Samenstelling wijkdienst Riemst op 31.12.2009 (uitgedrukt in voltijdse equivalenten):

Middenkader 1

Basiskader 5

Calog niv C 0,5

Totaal 6,5

René Brepoels

Onthaal

Leon Peusens

Membruggen,

Herderen, Riemst,

Heukelom

Norry Hauben

Zichen-Zussen-

Bolder, Kanne

Wauter Van Oostveldt

Vlijtingen, Lafelt,

Vroenhoven

Jos Hensen

Coördinator Wijkdienst

Riemst

Jean Nivelle

Genoelselderen,

Millen, Valmeer

Aantal opgestelde aanvankelijke pv’s gerechtelijke feiten: 672

Aantal opgestelde navolgende pv’s gerechtelijke feiten: 359

Aantal uitgevoerde kantschriften: 1.090

Aantal opgestelde meldingen (onthaal wijk): 783

Aantal uitgevoerde woonstonderzoeken (domicilies): 1.143


Dienst Slachtofferbejegening

Jaarverslag 2009

Een maatschappelijk assistent staat in voor de slachtofferbejegening

in onze politiezone.

Sinds 2008 zijn er inzake slachtofferbejegening enkele wijzigingen

doorgevoerd.

Zo behandelt wijkagent Heidi Hansen op regelmatige basis dossiers

inzake slachtofferbejegening.

Tevens is er ook een team van slachtofferbejegenaars

samengesteld waarin enkele inspecteurs zitten die de opleiding Greet Thys

slachtofferbejegening volgden. Er werd een beurtrol opgesteld om

op terug te vallen in gevallen van emotionele crisissituaties en ernstig slachtofferschap.

De hoofdtaken van de dienst Slachtofferbejegening zijn:

• Tussenkomen bij slachtofferbejegening:

- bij emotionele crisissituaties of zeer ernstig slachtofferschap;

- opvang, bijstand, verwijzing, hercontactname, opvolging.

• Contacten onderhouden met de hulpverlenende instanties:

- actieve samenwerking opbouwen;

- noodzakelijke informatie en gegevens opvragen bij deze instanties.

• Leden van het korps sensibiliseren (specifieke projecten).

• Informatie verzamelen en meedelen aan de leden van het politiekorps.

• Deelnemen aan overlegstructuren.

• Bijhouden van de sociale kaart.

• Verwijzen naar hulpverleningsinstanties.

• Functioneren als contactpersoon voor het onthaalpunt partnergeweld en het

opmaken van lijsten van risicogezinnen voor het parket.

• Opstellen en opvolgen actieplan partnergeweld.

De dienst Slachtofferbejegening bevindt zich in het wijkkantoor van Bilzen,

Omstraat 10.

Overzicht 2009:

• in totaal: 173 dossiers

• 15 dossiers: onmiddellijke tussenkomst tijdens de kantooruren

• 6 dossiers: terugroeping

• 2 dossiers: cliëntenoverleg met betrokkenen en andere hulpverleningsdiensten

• 1 dossier: maatschappelijk assistent aanwezig tijdens de overbrenging naar

familie / vluchthuis / crisisopvang / kindertehuis.

31


32

Jaarverslag 2009

Milieucel

Eén hoofdinspecteur en één inspecteur behandelen alle dossiers milieu en ruimtelijke

ordening. De milieucel bevindt zich in het wijkkantoor van Bilzen, Omstraat 10.

Erik Jermei Bruno Mucke

Zij oefenen toezicht uit op

• het naleven van de milieuwetgeving, sluikstorten, afvalverbranden,

afvaltransporten en geluidshinder, VLAREM, … ;

• de toepassing van de wetgeving op de ruimtelijke ordening en

controleren het natuur– en bosdecreet, het mestdecreet en de

wet op dierenwelzijn.

Zij voeren controles uit

• in samenwerking met de milieudiensten en de diensten ruimtelijke ordening van

de gemeenten Bilzen, Hoeselt en Riemst ;

• met de hulp van de wijkinspecteurs, rond o.a. hondenpoep.

Erik Jermei is aanspreekpunt en specialist dierenwelzijn.

Davy Jans en Marc Thoelen volgden een opleiding Vlarem en zijn allebei geslaagd. Nu

zijn er in onze politiezone drie (HINP Erik Jermei, INP Davy Jans en INP Marc Thoelen)

personen door de politieraad aangesteld als toezichthouder in het kader van het nieuwe

milieuhandhavingsdecreet. Ze kregen de bevoegdheid om op het hele grondgebied van

de politiezone toezicht te houden en controle uit te oefenen in het kader van dit decreet.

Er is een goede samenwerking met de gemeentelijke milieuambtenaren van de politiezone.

Hierbij worden er controles uitgevoerd, overtredingen vastgesteld en pv’s

opgemaakt. Inzake inbreuken op de VLAREM-wetgeving stelt de milieuambtenaar

steeds het aanvankelijk pv op. De milieucel voert het navolgend onderzoek uit op vraag

van het parket (kantschriften). Tijdens de gemeenschappelijke controles worden ook

aanbevelingen gegeven. Er zijn ook periodieke overlegmomenten met de drie gemeentelijke

milieudiensten samen.

Het beleid inzake milieu kan tussen de drie gemeentebesturen op mekaar afgestemd

worden. Uiteraard is de milieucel ook vertegenwoordigd in de gemeentelijke milieuraden.

Verder onderhoudt de milieucel professionele contacten met de bevoegde controlediensten

op provinciaal en Vlaams niveau (F.A.V.V., mestbank, AROHM).


Jaarverslag 2009

Overzicht van overtredingen m.b.t. milieu in 2009 (excl. meldingen en interventies

waarvan geen proces-verbaal opgesteld werd).

(* APV= aanvankelijke processen-verbaal, NPV= navolgende processen-verbaal )

Aantal pv’s vastgestelde inbreuken van afvalstoffen (andere)

- Bilzen: particulieren: 28 APV’s, 5 NPV’s

beroepspersonen: 3 APV’s

- Hoeselt: particulieren: 6 APV’s, 1 NPV

beroepspersonen: 1 APV

- Riemst: particulieren: 3 APV’s , 1 NPV

beroepspersonen: 2 APV’s en 1 NPV

Aantal pv’s vastgestelde inbreuken m.b.t. geluidshinder:

- Bilzen: 1 APV, 1 NPV

Aantal pv’s vastgestelde inbreuken van stedenbouw

- Hoeselt: 3 APV, 9 NPV

- Riemst: 8 APV, 11 NPV

Opmerking: Hoeselt en Riemst hebben geen aangestelde stedenbouwkundig ambtenaar. De politie

moet hier nog steeds instaan voor de aanvankelijke pv’s van vaststellingen.

Aantal pv’s vastgestelde milieu-inbreuken, natuurbescherming:

- Bilzen: 1 APV

- Hoeselt: 1 APV

Aantal pv’s vastgestelde milieu-inbreuken, dierenwelzijn:

- Bilzen: 3 APV’s, 2 NPV’s

- Riemst: 2 APV’s, 4 NPV’s

Aantal pv’s vastgestelde milieu-inbreuken, waterverontreiniging:

- Hoeselt: 1 APV

Aantal pv’s vastgestelde milieu-inbreuken, luchtverontreiniging:

- Bilzen: 1 APV

33


INTERVENTIEDIENST

34

Jaarverslag 2009

De interventiedienst behandelt elke oproep die binnenkomt via het telefoonnummer 101

en staat 24 uur op 24 ter beschikking van de bevolking.

Na een oproep wordt zo snel mogelijk een ploeg ter plaatse gestuurd. Deze ploeg

probeert steeds een passende oplossing te bieden voor elk probleem en treedt eventueel

bemiddelend op.

De oproepen zijn verschillend van aard. Ze kaderen meestal in de domeinen verkeer en

maatschappelijke overlast (openbare orde) of hebben een gerechtelijk karakter.

Wanneer er geen oproepen zijn, wordt het administratieve gedeelte afgehandeld zoals

het opstellen van processen-verbaal.

Tussen het afhandelen van de oproepen wordt steeds tijd besteed aan het uitvoeren van

toezichtpatrouilles waarbij voornamelijk aandacht geschonken wordt aan de prioriteiten

uit het zonaal veiligheidsplan.

De bemanning van de interventiepermanentie op weekdagen bestaat in de vroege en de

late shift uit een ploeg van twee mensen en een éénmensploeg. De gewonnen capaciteit

wordt geheroriënteerd naar projectwerking. Voor de afhandeling van de oproepen wordt

er telkens op basis van de beschikbare informatie beslist of één politieambtenaar er

alleen naartoe trekt of dat er een klassieke ploeg van twee mensen gestuurd wordt. Het

voornaamste beslissingscriterium is de veiligheid van de personeelsleden.

Drugshondgeleider

Vanaf oktober 2008 is drugshond Buster actief aan het werk in de politiezone Bilzen-

Hoeselt-Riemst.

In oktober 2007 startten de drugshond en zijn begeleider aan een

intensieve opleiding van één jaar. Deze opleiding werd afgerond

in 2008.

Nu wordt Buster samen met zijn baasje ingezet tijdens diverse

(verkeers-)acties.

Buiten de georganiseerde acties wordt de drugshond ook ingezet tijdens huiszoekingen

in het kader van onderzoeken naar drugsdelicten.

Ten slotte werkt de drugshond mee aan controles aan schoolpoorten, bushaltes en op

hangplekken van jongeren.


Jaarverslag 2009

Samenstelling interventiedienst op 31.12.2009 (uitgedrukt in voltijdse equivalenten):

Officierenkader 1

Middenkader 4

Basiskader 17

Totaal 22

Jean-Pierre Holtof Erik Martens

Fred Maes

William Sals Peter Voets

Aantal aanvankelijke pv’s opgesteld door de interventiedienst in 2009:

- pv’s gerechtelijke feiten: 2.745

- verkeersongevallen: 845

- pv’s verkeer: 317 (verkeersinbreuk); 853 (onmiddellijke inning)

De Interventiedienst en Verkeersdienst houden

samen dagelijks een briefing. Hierin worden de

belangrijkste actuele tussenkomsten behandeld en

specifieke opdrachten aan de ploegen gegeven.

35


36

Jaarverslag 2009

LOKALE RECHERCHE / OPSPORINGSDIENST

De Lokale Recherche voert de meeste opsporingsonderzoeken* uit en alle gerechtelijke

onderzoeken*.

De opsporingsonderzoeken starten meestal bij de interventiedienst of het onthaal. Maar

wanneer het onderzoek uitgebreid is, zwaarwichtige feiten bevat of langdurige opvolging

nodig heeft, neemt de lokale recherche het onderzoek meteen over.

Er staat steeds een ploeg van twee rechercheurs ter beschikking om technische vaststellingen

te verrichten op de plaats van een delict.

Voor het uitvoeren van de opsporingsonderzoeken krijgt de lokale recherche opdrachten

van de procureur des Konings. De gerechtelijke onderzoeken worden geleid door de

onderzoeksrechter.

Tot het takenpakket van de lokale recherche behoort o.a. het verzamelen van bewijzen,

de identificatie van daders en deze voorleiden bij het gerecht en gespecialiseerde

bijstand verlenen aan de andere diensten van het korps.

Maandelijks vindt er een overleg plaats tussen alle diensthoofden van de lokale recherche

van het gerechtelijk arrondissement, de federale gerechtelijke politie, de parketmagistraten

en de onderzoeksrechters.

*Een gerechtelijk onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding en gezag van een onderzoeksrechter.

Het doel van dit onderzoek is het opsporen van daders van misdrijven en

het verzamelen van bewijzen.

*Een opsporingsonderzoek wordt gevoerd onder het gezag van de procureur des

Konings. Het doel van dit onderzoek is het opsporen van misdrijven, hun daders en de

bewijzen ervan. Wanneer het opsporingsonderzoek ten einde is, bestaan er diverse

mogelijkheden. De procureur kan de verdachte voor het gerecht brengen, de zaak seponeren

of van mening zijn dat een gerechtelijk onderzoek noodzakelijk is.

Acties

Deelname aan bovenlokale acties

Samen met de collega’s van de federale politie worden regelmatig Full Integrated Police

Actions georganiseerd. Deze bovenlokale FIPA-acties behelsen het ganse grondgebied

van de politiezone en zijn bijvoorbeeld gericht tegen rondtrekkende dadergroeperingen

van inbrekers.

De federale politie zorgt hierbij voor ondersteuning.

Het gaat om acties Obelix (vooral gericht op grensoverschrijdende drugcriminaliteit in

het algemeen), de acties Asterix (vooral gericht op woninginbraken, rondtrekkende

dadergroeperingen, car- en homejackings, …) en de Idefix-acties (worden door onze politiezone

zelf gevoerd, de prioriteiten mogen dan ook door het

korps zelf bepaald worden).

Grensoverschrijdende politiesamenwerking

De lokale recherche neemt maandelijks deel aan een overleg met

de recherchediensten van Lanaken en Maastricht. In 2009 was er

een actie Twilight Zone. Deze grensoverschrijdende actie wordt

gevoerd samen met de politie van Maastricht en Basse-Meuse en is vooral gericht op

het vatten van inbrekers en het onderscheppen van verboden wapens.


Maandelijkse acties

Jaarverslag 2009

De Lokale Recherche voert elke maand een gerichte drugcontrole uit. Deze acties worden

georganiseerd in het kader van het zonaal veiligheidsplan, actieplan drugs en rondhangende

jongeren. Aangezien er relatief weinig drugs gevonden werden op de hangplekken

van jongeren (vnl. gebruikershoeveelheden), werden de maandelijkse acties

sinds mei 2008 vervangen door controles van drugkoeriers en –toeristen, de zogenaamde

Panoramix-acties. Deze acties zijn uitgevoerd in overleg met de politiezones Lanaken en

Voeren. Het probleem van de drugrunners was zo groot geworden, dat er dringend actie

moest ondernomen worden. Dit heeft in 2008 geleid tot een aantal arrestaties met aanhoudingen

door de onderzoeksrechter. Het heeft ook geleid tot het oprichten van een

Limburgse stuurgroep drugs (LSD) op beleidsniveau en de daaruit afgeleide task force

om het probleem concreet aan te pakken. Hierin participeren ook de Nederlandse politiecollega’s

en magistraten.

Vanaf november voeren enkele leden van het CIK samen met de drugshondgeleider

controles uit in de late shift in het kader van de drugsproblematiek in de grensstreek.

Informatie

AIK (arrondissementeel informatiekruispunt)

Informatie-inwinning gebeurt door alle politieambtenaren van de politiezone. Nuttige

info wordt overgemaakt aan het diensthoofd van de recherche. Hij stelt er, indien nodig,

een informatierapport over op en verspreidt de info aan het AIK en eventuele andere

politiediensten. In 2009 zijn er negen gerechtelijke onderzoeken en 35 informatierapporten

aangemeld bij het AIK.

De onderzoeken die geen uitgebreid verder onderzoek vereisten, werden niet aangemeld.

Therapeutisch advies

Telkens een druggebruiker wordt betrapt met drugs, wordt aan hem / haar therapeutisch

advies voorgesteld. Het parket volgt de verdere behandeling op.

Voor de ouders

Wanneer ouders met vragen zitten omtrent het gebruik van drugs door hun kinderen,

wordt uitgelegd door de lokale recherche wat het verloop van de strafprocedure inhoudt

en wat de ouders kunnen doen om het druggebruik van hun kinderen te controleren.

Videoverhoor

Rechercheur Frank Beerts neemt deel aan het arrondissementeel

netwerk kinderverhoor.

In 2009

• was hij 9 keer van wacht gedurende één week;

• deed hij 11 verhoren en was hij 13 keer verantwoordelijk voor de regie;

• werden er 25 videoverhoren uitgevoerd voor de PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst;

• werden er 12 videoverhoren uitgevoerd door de PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst

Frank Beerts

Hij nam deel aan twee terugkomdagen in 2009.

In totaal besteedde hij in 2009 122 uren aan videoverhoor (incl. terugkomdagen en

opleidingen).

37


VOORLEIDINGEN

ONDERZOEKSRECH-

TER / JEUGDRECH-

TER

38

Jaarverslag 2009

FEITEN MINDER-

JARIGEN

AANTAL GEARRESTEERD AANGEHOUDEN IN

VRIJ

HEID

GESTELD

MEER-

DERJARI

GEN

MINDER-

JARIGEN

MEER

DERJ

ARIG

EN

Brandstichting 1 0 3 0 1 2

Dealer drugs 2 0 4 0 4 0

Verkrachting 1 0 1 0 1 0

Grijpdiefstal 0 0 0 0 0 0

Diefstal geweld 4 1 5 1 5 0

Weedplantage 0 0 0 0 0 0

Verdachte handelingen 0 0 0 0 0 0

Drugskoerier 2 0 3 0 3 0

Drugsrunner 0 0 0 0 0 0

Gewone diefstal 0 0 0 0 0 0

Diefstal uit voertuig 0 0 0 0 0 0

Heling 0 0 0 0 0 0

Stalking 0 0 0 0 0 0

Poging doodslag 2 0 2 0 0 2

Diefstal braak woning 3 0 3 0 3 0

Europees aanhoudingsbevel

1 0 1 0 1 0

Aanranding 0 0 0 0 0 0

Bevel gevangenneming

Voorleiding jeugdrechter

op zijn verzoek

4 0 4 0 4 0

6 6 0 6 0 0

Autodiefstal 1 0 1 0 1 0

Onbuigzaamheid 1 1 0 1 0 0

Slagen aan een ambtenaar

0 0 0 0 0 0

Winkeldiefstal 0 0 0 0 0 0

Doodsbedreiging 0 0 0 0 0 0

Ontvluchting 0 0 0 0 0 0

Totaal 28 8 27 8 23 4


Jaarverslag 2009

Aantal kantschriften uitgevoerd n.a.v. dossiers van de eigen politiezone: 334

Aantal kantschriften uitgevoerd n.a.v. dossiers van andere politiezones: 107

Aantal processen-verbaal opgesteld

tegen gekende dealers van onze

politiezone:

Bilzen: 5

Hoeselt: 3

Riemst: 2

Totaal PZ: 10

Ontmantelde drugplantages

Bilzen: 5

Hoeselt: 0

Riemst : 4

Totaal PZ: 9

Aantal processen-verbaal opgesteld tegen

gekende gebruikers van onze politiezone:

Bilzen: 9

Hoeselt: 2

Riemst : 5

Totaal PZ: 16

Aantal processen-verbaal betrapte druggebruikers

tijdens de maandelijkse drugacties

(panoramix):

Bilzen: 5

Hoeselt: 0

Riemst : 120

Totaal PZ: 125

Samenstelling lokale recherche op 31.12.2009 (uitgedrukt in voltijdse equivalenten)

Officierenkader 1

Middenkader 3

Basiskader 8

Totaal 12

Johan Steegen

Lambert Caubergh Dominiek Debaes Michel Hermans

39


VERKEERSDIENST

40

Jaarverslag 2009

Koninklijk Besluit voegt zevende basisfunctionaliteit verkeer in voor

politiezones

Na lang wachten verschenen de nieuwe organisatie– en werkingsnormen van de lokale

politie in het Belgisch Staatsblad (KB 16/10/2009, B.S. 29/10/2009, Infoforum

242247). Hiermee werd een zevende basisfunctionaliteit ‘verkeer’ toegevoegd aan de

reeds bestaande functionaliteiten van de lokale politiediensten die al van 2001 dateerden.

De vroegere basisfunctionaliteiten (onthaal, slachtofferzorg, wijkwerking, openbare

orde, interventie en lokale recherche) hadden bij de totstandkoming van de politiehervorming

tot doel om minimale gelijkwaardige basisdienstverlening te verzekeren aan de

burgers en dat over alle lokale politiezones heen. Oorspronkelijk werd de basisfunctie

‘verkeer’ niet bij deze basisgroep gerekend, hoewel de politiezones in de praktijk reeds

heel wat aandacht besteedden aan deze functie. Totnogtoe gebeurden de verkeersacties

in de politiezones meestal door een ad hoc verkeersdienst, die bemand werd door operationele

en administratieve personeelsleden die zelf deel uitmaken van andere diensten

in de politiezones (bijvoorbeeld interventie of openbare orde). Tot in 2008 werden de

politiezones bovendien verplicht om jaarlijks een verkeersactieplan op te stellen waarvoor

zij middelen uit het verkeersveiligheidsfonds ontvingen. Sinds de hervorming van

dat fonds zijn dergelijke actieplannen niet meer verplicht. Het KB bepaalt verder dat

voortaan minimaal 8% van de totale werkcapaciteit (zowel van het operationeel als het

administratief kader) binnen de politiezones besteed dient te worden aan opdrachten in

het kader van de verkeersveiligheid. Daarmee wil de wetgever rekening houden met de

inspanningen die de meeste politiezones in het verleden inzake verkeersveiligheid gedaan

hebben. Door een minimale norm op te leggen, kan ook beter ingeschat worden

hoeveel voltijdse equivalenten (FTE’s) zich per politiezone bezighouden met verkeerstaken,

zodat de nationale streefcijfers inzake verkeersveiligheid beter gespreid kunnen

worden over de lokale en federale politiediensten.

In onze politiezone werd er al een Verkeersdienst

opgericht op 01.03.2004. De manschappen kwamen

toen grotendeels uit de Interventiedienst.

De belangrijkste taken van de Verkeersdienst zijn:

• Verkeersbeheersing: regelen van het verkeer,

behandelen van verkeersongevallen, mobiliteitsplannen,

omleidingplannen, verkeersbeleid;

• Verkeershandhaving: controle naleven verkeersregels;

• Verkeersvoorlichting: bevolking adviseren;

• Verkeerseducatie: opvoedkundige taak voor kinderen m.b.t. verkeersveiligheid;

• Verkeerskunde: evoluties verkeersbeleid, verkeerscirculatieplan, voorbereiden verkeersreglementen.

Verkeersveiligheidsfonds

Het verkeersveiligheidsfonds bestaat uit de extra opbrengsten van de geïnde verkeersboetes

ten opzichte van de in 2002 geïnde boetes. Dit fonds is wettelijk vastgelegd in de

nieuwe wet op de verkeersveiligheid en biedt financiële ondersteuning aan de politiezones

bij hun inspanningen voor meer verkeersveiligheid.

GECOÖRDINEERDE WET VVF 16.06.2008

1. Terugkerende trekkingsrecht voor de politiezone en de federale politie:

• politiezones ontvangen voortaan elk jaar het geïndexeerde bedrag dat ze in 2007

ontvingen;

• dit bedrag ontvangen ze in twee schijven (juli/augustus en januari).

2. Bijkomende middelen (= wat er in het jaar x meer in het fonds zit t.o.v. 2007):


Jaarverslag 2009

• worden verdeeld onder de gewesten op basis van de lokalisering van de

verkeersovertredingen;

• na de gewestelijke verdeling wordt het bedrag onder de zones verdeeld op basis

van een aantal criteria nl. categorie politiezone, daling aantal slachtoffers, aantal

km wegen, …

Een evolutie van de toekenning aan onze politiezone:

2009: 525.836 euro

2008: 445.558 euro

2007: 527.936 euro

2006: 487.323 euro

2005: 332.989 euro

2004: 258.577 euro

Dankzij financiën van het verkeersveiligheidsfonds zijn er vier administratief bedienden,

één agent van politie en één klusjesman werkzaam in onze Verkeersdienst.

Verkeersdienst in 2009

Verkeersunit – verhuis

In 2009 verhuisde de Verkeersdienst van lokaal. Met budget van het

verkeersveiligheidsfonds werd een container aangekocht die ingericht

werd als ruime bureelruimte voor de Verkeersdienst. De Lokale

Recherche gebruikt nu het oude verkeerslokaal.

Verkeerspublicaties

In 2009 verspreidde de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst in aanloop

naar het nieuwe schooljaar een eigen verkeerskrant. De inwoners van de drie gemeenten

kregen deze verkeerskrant in de brievenbus. De krant staat boordevol tips

over verkeerseducatie- en informatie zoals inname openbaar domein, hoe gebreken aan

signalisatie gemeld moeten worden, informatie over de Verkeersdienst, … enz.

Verder werden er in 2009 ook allerhande verkeersfiches ontworpen zoals doe-fiches

voor fietsers en voetgangers. Deze fiches zijn kindvriendelijk opgesteld en geplastificeerd

zodat ze tegen een stootje kunnen.

Naast de krant en de verkeersfiches, werden er nog handleidingen voor weggebruikers

(jonge autobestuurders, bromfietsers en voetgangers) opgesteld. Ook voor het veilig

verplaatsen in groep, voor voortbewegingstoestellen, landbouwverkeer en zwaar vervoer

zijn er handleidingen. Deze verkeersfiches en handleidingen werden in 2009 in de

ruim vijftig scholen (basis en secundair) van Bilzen, Hoeselt en Riemst verspreid.

Deze fiches en handleidingen zijn nog steeds op aanvraag te verkrijgen. Deze aanvraag

moet je richten aan de verkeersdienst t.a.v. Raymond Collings, Schureveld 19,

3740 Bilzen of per e-mail raymond.collings@pzbhr.be.

Al deze publicaties werden betaald met middelen uit het verkeersveiligheidsfonds.

Snelheidsinformatieborden

Dankzij financiën uit het verkeersveiligheidsfonds investeerde de politiezone in 2009 in

dertig vaste snelheidsinformatieborden (kortweg SIB’s), voor een bedrag van

93.322 euro.

Snelheidsinformatieborden zijn elektronische LED-borden die de snelheid van tegemoetkomend

verkeer meten en de gemeten snelheid terugkoppelen aan de bestuurder. Met

dergelijke borden kan o.a. de verkeersintensiteit gemeten worden.

Een tweede optie is het weergeven van een bijkomende boodschap zoals bijvoorbeeld

een smiley.

Afhankelijk van de verkeersintensiteit en het snelheidsregime werd er gekozen voor een

klein (60x60cm) exemplaar of een groter (95x64cm) exemplaar. De gebruikelijke verdeelsleutel

voor de gemeenten Bilzen, Hoeselt en Riemst (“58-17-25”) werd zoals

steeds gehanteerd.

Bilzen: 17 SIB’s, waarvan 3 grote exemplaren;

41


42

Jaarverslag 2009

Hoeselt: 5 SIB’s, waarvan 1 groot exemplaar;

Riemst: 8 SIB’s, waarvan 1 groot exemplaar.

Welke plaatsen nu precies gekozen werden om een vast snelheidsinformatiebord

te plaatsen, was afhankelijk van volgende criteria:

• objectieve onveiligheid;

• subjectieve onveiligheid;

• aankondiging bebouwde kom en zone 50;

• schoolroute;

• rijrichting.

Het snelheidsinformatiebord is een werkinstrument van goudwaarde in de uitvoering

van het verkeershandhavingsbeleid.

Preventief

Met dit doel wordt het bord ingezet om voorbijrijdende bestuurders attent te maken op

hun snelheid. Automatisch worden zij terechtgewezen of bedankt naargelang ze al dan

niet de voorgeschreven snelheid naleefden. Een vermelding “bedankt” geeft de bestuurder

steeds een goed gevoel! Daarentegen kan een terechtwijzing de hardrijder aanzetten

tot het naleven van de snelheidsvoorschriften. Immers, ook in het verkeer is een

gewaarschuwde bestuurder er twee waard.

Informatie

Onze politiezone laat uit goede gewoonte een bemande snelheidscontrole op een nieuwe

plaats meestal voorafgaan door een opstelling van een snelheidsinformatiebord.

Dit heeft drie redenen: preventief, attentieverhogend en informatiegarend.

Het bord verzamelt ook een aantal telgegevens waardoor er richting kan gegeven worden

aan het handhavingsbeleid.

Effect creëren en effect onderhouden

Ook snelheidsinformatieborden wennen na verloop van tijd. Uit onderzoek blijkt dat

ze –zeker op vaste locaties- vrij snel aan effectiviteit inboeten. Het effect dat resulteert

uit een bedanking of terechtwijzing kan worden onderhouden door het combineren van

snelheidsinformatieborden met echte radarcontroles. Een gewaarschuwd bestuurder is

er in dit geval drie waard.

Fietsteam

Een fietsende agent verhoogt de aanspreekbaarheid en het spontane contact met de

inwoners en creëert de kans een grotere voeling te krijgen met bepaalde probleemzones.

De aanwezigheid van de bikers verhoogt ook het veiligheidsgevoel van de inwoners.

Het fietsteam voert preventieve patrouilles uit op speelpleinen, op jaagpaden, in

recreatiegebieden, … Kortom, op plaatsen waar voertuigen moeilijk of geen toegang

hebben.

Er is een goede samenwerking tussen de fietsteams van verschillende korpsen. Medewerkers

van het fietsteam werken regelmatig mee aan bike-activiteiten in Nederland en

omgekeerd. Op deze manier worden ervaringen en technieken uitgewisseld.

Bij de opstart in 2005 telde het fietsteam zes leden. Anno 2009 maken ongeveer 20

medewerkers (van verschillende diensten) deel uit van het fietsteam.

Motorbeheersing

Van het verkeersveiligheidsfonds stelde de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst een budget

van 7.500 euro ter beschikking voor 150 cursisten die een cursus motorbeheersing wilden

volgen. Deze cursus vond plaats in het centrum voor motorbeheersing in Tongeren.

Het was geen cursus voor beginners maar voor motorrijders die zich wilden vervolmaken

op het gebied van bochtentechniek, remtechniek, trage manoeuvres, defensief rijden,

… De cursus duurt één dag en kost normaal 150 euro. Voor elke opleiding die je

met opleidingscheques van de Vlaamse overheid betaalt, past de overheid de helft bij.

Na de opleiding ontvangt de motorrijder nog een financiële tussenkomst van 50 euro


Jaarverslag 2009

vanwege de lokale politiezone en dit dankzij budgetten uit het verkeersveiligheidsfonds.

Zo betaalt de motard uiteindelijk 25 euro uit eigen zak. Deze actie startte in

2008 en liep in 2009 gewoon verder. In 2010 zal deze actie opnieuw voorzien worden.

Verkeersvormingsklassen en jongeren pv’s

In een efficiënt verkeersbeleid is het niet alleen belangrijk om kinderen en jongeren

het juiste verkeersgedrag aan te leren. Zij moeten ook (leren) beseffen dat deelname

aan het verkeer een eigen verantwoordelijkheid inhoudt. De vorming en / of wijziging

van de verkeersmentaliteit moet zo vroeg mogelijk beginnen. Bij verkeersovertredingen

van minderjarigen zijn het echter vaak de ouders die de opgelegde boetes betalen.

Jongeren tussen 12 en 18 jaar kunnen immers strafrechtelijk niet

beboet worden voor hun verkeersgedrag. Als die jeugdige verkeersovertreder echter

een zogenaamd “jongeren-pv” krijgt, kan de magistraat van de jeugdrechtbank de

jongere wel uitnodigen voor het bijwonen van een verkeersklas. Dat is niet afdwingbaar

maar indien de jongere op de uitnodiging ingaat, wordt het jongeren-pv

geseponeerd.

In 2009 werden binnen de politiezone zes verkeersvormingsklassen georganiseerd,

waaraan 14 jongeren deelnamen. Er waren in totaal 22 jongeren uitgenodigd.

Contactdagen in Bilzen

In september en oktober organiseerde de Verkeersdienst in samenwerking met de

gemeenschapswachten in en rond Bilzen enkele contactdagen voor de inwoners.

Tijdens deze contactdagen stond de politie ter beschikking van de inwoners voor alle

vragen omtrent verkeer, voor een preventieve controle van je (brom)fiets en voor het

graveren van fietsen.

Capaciteitsgegevens

In 2009 besteedde de verkeersdienst 6.812,08 manuren aan toezicht in buitendienst.

Alle activiteiten zijn reeds gestuurd vanuit de vaststellingen van de letselongevallen en

de analyses van de verkeersstellingen en snelheidsmetingen. Daarbij wordt ook altijd

rekening gehouden met meldingen die wij van de bevolking ontvangen in verband met

onveilige situaties.

Riemst

Hoeselt

Bilzen

13,8

15

Gericht toezicht 2009

23,8

27

62,41

58

0 20 40 60 80

% gemiddelde

verdeelsleutel

43


44

Jaarverslag 2009

Meetplan vaststellingen per prioriteitengroep

ROOD = PV opgesteld; ORANJE = Onmiddellijke inning

opgesteld, GROEN = Gecontroleerde opmerking

A. Preventieve interventie

Alle overtredingen afgehandeld met gecontroleerde

opmerking

2008 2009

• Bilzen 330 408

• Hoeselt 64 29

• Riemst 169 96

Bepaalde overtredingen afgehandeld met gecontroleerde

opmerking

• Hinderlijk en gevaarlijk parkeren Bilzen 128 38

• Hinderlijk en gevaarlijk parkeren 37 14

• Hinderlijk en gevaarlijk parkeren 111 76

Gordeldracht en bevestigingssystemen 4 8

Verplicht gebruik van fietsverlichting 1 0

B. Representatieve interventie

1. Prioriteitengroep snelheid met interceptie – toestand bestuurder – gordeldracht

– boorddoc.

Snelheid

Snelheid bemande camera Tradelec OI 5684

(< vanaf 04/07)

Aantal OI Belgen 5684

(< vanaf 04/07)

Aantal gecontroleerde voertuigen 99.109

(< vanaf 04/07)

Totaal bedrag aan uitgeschreven boetes 356.200

(< vanaf 04/07)

Snelheidsovertreding

Snelheid bemande camera – vreemdeling +

OIRB

Alcohol & drugs

13.244

12.227

179.542

847.350

778 904

Alcohol in het verkeer – DRONKENSCHAP 18 15

Alcohol in het verkeer – ALCOHOLOPNAME 175 151

Drugs in het verkeer (PV) 7 12

Verkeersongevallen

Te wijten aan gebruik van alcohol 31 (SS), 17 (LL) 22 (SS), 14 (LL)

Te wijten aan gebruik van andere stoffen 1 (SS), 1 (LL) 0 (SS), 2 (LL)

Gordeldracht en bevestigingssystemen

Gordeldracht en bevestigingssystemen OI 242 207


Meetplan vaststellingen per prioriteitengroep

ROOD = PV opgesteld; ORANJE = Onmiddellijke inning

opgesteld, GROEN = Gecontroleerde opmerking

Ingevolge controle boorddocumenten

Jaarverslag 2009

2008 2009

Boorddocumenten inschrijving 49 29

Boorddocumenten inschrijving 192 171

W.o. keuring 254 131

Verzekering 144 138

2. Prioriteitengroep zwaar vervoer & traag vervoer

Goederenvervoer 9 3

Wegvervoer – tachograaf 136 102

- goederen 21 15

- personen 0 0

ADR 2 0

Negeren tonnagebeperking 42 51

3. Prioriteitengroep alle vormen van hinderlijk en gevaarlijk risicogedrag

Negeren van verkeerslichten 374 270

Roodlichtnegatie onbemande camera 145 (Riemst),

0 (Hoeselt)

84 (Riemst),

0 (Hoeselt)

Negeren verbodsborden 142 242

Negeren wegmarkeringen 7 5

Rijvaardigheid – gedragsregels weggebruikers

3 3

Rijvaardigheid – GSM-en in het bijzonder 264 213

Plaats op de O.W. 27 68

Verlenen van voorrang 12 4

Verplicht gebruik richtingsaanwijzers 16 36

Gebruik van de lichten 22 57

Hinderlijk en gevaarlijk parkeren (w.o.

stoepparkeren) - repressies

Parkeren op voorbehouden plaatsen (w.o.

laad– en loszones)

Parkeren op voorbehouden plaatsen voor

mensen met beperkte mobiliteit

4. Bescherming zwakke weggebruiker

337 (Bilzen),

39 (Hoeselt),

21 (Riemst)

330 (Bilzen),

3 (Hoeselt),

13 (Riemst)

204 (Bilzen),

3 (Hoeselt),

13 (Riemst)

217 (Bilzen),

26 (Hoeselt),

35 (Riemst)

392 (Bilzen),

3 (Hoeselt),

8 (Riemst)

117 (Bilzen),

3 (Hoeselt),

8 (Riemst)

Parkeren binnen de vakken 433 234

45


46

Jaarverslag 2009

Meetplan vaststellingen per prioriteitengroep

ROOD = PV opgesteld; ORANJE = Onmiddellijke inning

opgesteld, GROEN = Gecontroleerde opmerking

Gedrag tegenover voetgangers (w.o. negeren

voorrang aan voetgangers die aanstalten

maken om over te steken)

2008 2009

4 0

Gedrag van een voetganger 1 0

Gedrag fietsers & bromfietsers 0 0

Verplicht gebruik fietsverlichting 4 0

Dragen valhelm 27 23

Jongerenpv van +12 -16 jaar 9 7

Jongerenpv +16 -18 jaar 19 8

Technische tekortkomingen fiets 1 0

Technische tekortkomingen bromfiets 61 32

Opgefokte bromfiets 6 11

5. Onmiddellijke intrekking van rijbewijs (andere dan snelheid)

Rijden onder invloed (+ 0,7mg/LUAL)

art. 34,2

Rijden onder invloed van andere stoffen art.

37 bis

76 41

5 2

Rijden in staat van dronkenschap art. 35 7 6

Zware overtreding derde graad 2 1

Zware overtreding vierde graad - 2

VLO met alcoholintoxicatie art. 34,1 - 1

Meetplan alcohol– en drugscontroles

2009 – 2012

Totaal alcohol 2009

bestuurder safe 1.309

alarm 30

positief 75

intrekking 18

Safe: resultaat minder dan 0,22 mg/l

Alarm: resultaat gelijk aan of hoger dan

0,22 mg/l, doch minder dan 0,35 mg/l

Positief: resultaat gelijk aan of hoger dan

0,35 mg/l

Meetplan gerichte controles

drugs

Totaal drugs in verkeer 2009

Testbatterij 4

Testbatterij positief 3

Test urine positief 3

Bloedproef 3


Jaarverslag 2009

Verkeersongevallen (gewonden en doden) (ivg referentiejaar 2003)

Absolute cijfers

Bilzen

% ivg refe- Absolute cijrentie-jaarfers

2003

Hoeselt Riemst Totaal

% ivg refe- Absolute cijrentie-jaarfers

2003

% ivg refe- Absolute cijrentie-jaarfers

2003

2003 143 43 52 238

% ivg referentie-jaar

2003

2004 102 -28,7% 26 -39,5% 48 -7,7% 176 -26,1%

2005 96 -32,9% 25 -41,9% 35 -32,7% 156 -34,5%

2006 113 -21% 24 -44,2% 38 -26,9% 175 -26,5%

2007 113 -21% 27 -37,2% 40 -23,1% 180 -24,4%

2008 91 -36,4% 32 -25,6% 47 -9,6% 170 -28,6%

2009 77 -46,2% 27 -37,2% 42 -19,2% 146 -38,7%

Verkeersongevallen (gewonden en doden) (ivg jaar voordien)

Absolute cijfers

Bilzen

% ivg jaar

voordoen

Absolute cijfers

Hoeselt Riemst Totaal

% ivg jaar

voordien

Absolute cijfers

% ivg jaar

voordien

Absolute cijfers

2003 143 43 52 238

% ivg jaar

voordien

2004 102 -28,7% 26 -39,5% 48 -7,7% 176 -26,1%

2005 96 -5,9% 25 -3,8% 35 -27,1% 156 -11,4%

2006 113 17,7% 24 -4% 38 8,6% 175 12,2%

2007 113 0% 27 12,5% 40 5,3% 180 2,9%

2008 91 -19,5% 32 18,5% 47 17,5% 170 -5,6%

2009 77 -15,4% 27 -15,6% 42 -10,6% 146 -14,1%

47


48

Jaarverslag 2009

Verkeersslachtoffers (gewonden en doden) (ivg referentiejaar 2003)

Absolute cijfers

Absolute cijfers

Bilzen Hoeselt Riemst

% ivg refe- Absolute cijrentie-jaarfers

2003

Bilzen Hoeselt Riemst

% ivg jaar

voordien

Absolute cijfers

% ivg refe- Absolute cijrentie-jaarfers

2003

% ivg jaar

voordien

Absolute cijfers

% ivg refe- Absolute cijrentie-jaarfers

2003

2003 210 62 66 338

Verkeersslachtoffers (gewonden en doden) (ivg jaar voordien)

% ivg jaar

voordien

Absolute cijfers

2003 210 62 66 338

Totaal

Totaal

% ivg referentie-jaar

2003

2004 136 -35,2% 35 -43,5% 61 -7,6% 232 -31,4%

2005 124 -41% 34 -45,2% 46 -30,3% 204 -39,6%

2006 161 -23,3% 39 -37,1% 51 -22,7% 251 -25,7%

2007 153 -27,1% 39 -37,1% 61 -7,6% 253 -25,1%

2008 129 -38,6% 42 -32,3% 74 12,1% 245 -27,5%

2009 111 -47,1% 40 -35,5% 59 -10,6% 210 -37,9%

% ivg jaar

voordien

2004 136 -35,2% 35 -43,5% 61 -7,6% 232 -31,4%

2005 124 -8,8% 34 -2,9% 46 -24,6% 204 -12,1%

2006 161 29,8% 39 14,7% 51 10,9% 251 23%

2007 153 -5% 39 0% 61 19,6% 253 0,8%

2008 129 -15,7% 42 7,7% 74 21,3% 245 -3,2%

2009 111 -14% 40 -4,8% 59 -20,3% 210 -14,3%


Verkeersongevallengegevens

Jaarverslag 2009

TOTAAL PZ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

# ongevallen

met doden

# ongevallen

met lichamelijk

letsel

BILZEN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

# ongevallen

met doden

# ongevallen

met lichamelijk

letsel

2 1 2 4 1 2 1

143 102 96 113 114 89 78

# doden 3 1 2 4 1 2 1

# zwaar

gewonden

# licht

gewonden

4 2 3 5 1 3 3

238 176 156 175 181 168 147

# doden 5 2 3 5 1 3 3

# zwaar

gewonden

# licht

gewonden

38 28 28 32 26 31 37

295 202 173 214 228 209 174

22 17 20 22 14 14 22

185 118 102 135 140 111 92

49


Verkeersongevallengegevens

50

Jaarverslag 2009

HOESELT 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

# ongevallen

met doden

# ongevallen

met lichamelijk

letsel

0 0 0 0 0 0 0

43 26 25 24 27 32 26

# doden 0 0 0 0 0 0 0

# zwaar

gewonden

# licht

gewonden

7 1 3 3 6 8 6

55 34 31 36 33 34 34

RIEMST 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

# ongevallen

met doden

# ongevallen

met lichamelijk

letsel

2 1 1 1 0 1 2

52 48 35 38 40 47 43

# doden 2 1 1 1 0 1 2

# zwaar

gewonden

# licht

gewonden

9 10 5 7 6 9 9

55 50 40 43 55 64 48


Verkeersongevallengegevens

Ongevallen met

voetganger

BILZEN

Ongevallen met

bromfietser

BILZEN

2008 2009

Lichamelijk letsel 8 7

Dode 1 0

HOESELT

Lichamelijk letsel 5 3

Dode 0 0

RIEMST

Lichamelijk letsel 7 4

Dode 0 0

Politiezone

2008 2009

Lichamelijk letsel 4 6

Dode 0 0

HOESELT

Lichamelijk letsel 3 0

Dode 0 0

RIEMST

Lichamelijk letsel 0 1

Dode 0 0

Politiezone

Lichamelijk letsel 7 7

Dode 0 0

Lichamelijk letsel 20 14

Dode 1 0

Jaarverslag 2009

Ongevallen met

motorfietser

BILZEN

2008 2009

Lichamelijk letsel 11 4

Dode 0 0

HOESELT

Lichamelijk letsel 1 1

Dode 0 0

RIEMST

Lichamelijk letsel 3 3

Dode 0 1

Politiezone

Lichamelijk letsel 15 8

Dode 0 1

Ongevallen met

fietser

BILZEN

2008 2009

Lichamelijk letsel 19 10

Dode 0 0

HOESELT

Lichamelijk letsel 5 5

Dode 0 0

RIEMST

Lichamelijk letsel 7 8

Dode 1 1

Politiezone

Lichamelijk letsel 31 23

Dode 1 1

51


52

Jaarverslag 2009

Opsplitsing gegevens weekendongevallen (van vrijdag 22u00 tot maandag 06u00)

Gemeente Vrijdagnacht

BILZEN # ongevallen

met LL

# ongevallen

met doden

# zwaar

gewonden

# licht

gewonden

HOESELT # ongevallen

met LL

# ongevallen

met doden

# zwaar

gewonden

# licht

gewonden

RIEMST # ongevallen

met LL

# ongevallen

met doden

# zwaar

gewonden

# licht

gewonden

¨POLITIEZONE # ongevallen

met LL

# ongevallen

met doden

# zwaar

gewonden

# licht

gewonden

Zaterdagdag

Zaterdagnacht

Zondagdag

Totaal

0 1 0 0 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 3 0 0 3

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 0 0 0 1

0 0 0 0 0

1 0 0 0 1

0 0 0 0 0

1 1 0 0 2

0 0 0 0 0

1 0 0 0 1

0 3 0 0 3


Jaarverslag 2009

Samenstelling verkeersdienst op 31.12.2009 (uitgedrukt in voltijdse equivalenten)

Officierenkader 1 CP

Middenkader 3,5 HINP

Basiskader 10,5 INP

Hulpkader 1 AP

Calog Niv C 3,5 ASS

Calog Niv D 1 ARB

Totaal 20,5

Willy Jackers

Raymond Collings Nico Leben Nolly Lowist Marc Nijs

53


54

Jaarverslag 2009

AUTONOOM POLITIONEEL ONDERZOEK (APO)

De dienst APO wordt bemand door één hoofdinspecteur.

APO kadert in de administratieve molen die in gang gezet wordt bij

een gerechtelijk onderzoek. De leiding van dit onderzoek is in handen

van de parketmagistraat, nl. de procureur des Konings. Het

proces-verbaal dat de politie naar het parket verstuurt, is de basis

van het onderzoek naar het strafbaar feit. Hierna kan de procureur

bijkomende onderzoeksdaden of vaststellingen bestellen bij de politiediensten.

In APO-dossiers wordt die rol toegewezen aan de politiediensten zelf; de officier van

gerechtelijke politie (OGP) neemt het initiatief tot bijkomende onderzoeksdaden in de

fase van het recreatieve opsporingsonderzoek. Wanneer het dossier afgerond is, wordt

het dossier naar de procureur des Konings verstuurd, die dan een eindbeslissing neemt.

Drie maanden is de norm om een APO-dossier af te ronden.

Dossier m.b.t. minderjarigen komen niet in aanmerking voor APO.

Er werden in 2009 in totaal 845 aanvankelijke dossiers mbt APO opgesteld.

Deze onderzoeken moeten zowel door onze politiezone als door een andere

politiezone uitgevoerd worden. APO-dossiers die binnen de politiezone

uitgevoerd moeten worden, zitten vervat in een kantschrift. Er werden in 2009

in totaal 1.026 kantschriften m.b.t. APO uitgevoerd, meer bepaald 516 gerechtelijke

APO-dossiers, 148 APO-dossiers met betrekking tot verkeersongevallen

en 362 dossiers met betrekking tot verkeersinbreuken.

SYSTEEMBEHEER

Functioneel beheer

Het politioneel informatiebeheer in ons korps wordt uitgevoerd door functionele beheerders.

De dienst bestaat uit één hoofdinspecteur, één systeembeheerder niveau B en één

inspecteur.

Technisch systeembeheer

Éen inspecteur staat in voor het draaiende houden van ons informaticapark. Er zijn

dagelijks technische problemen op te lossen. Ook het installeren van de vervangende

toestellen in het netwerk is een taak van de technische systeembeheerder.

Alle opgestelde processen-verbaal (aanvankelijke en navolgende) en kantschriften met

betrekking tot gerechtelijke feiten en verkeersongevallen worden door de

systeembeheerders behandeld. Zij staan ook in voor de aankoop en het onderhoud van

het informaticapatrimonium. Het signaleren van entiteiten (personen, voorwerpen,

vervoermiddelen en plaatsen) behoort ook tot hun takenpakket. Ten slotte worden op

deze dienst alle formulieren centraal beheerd met behulp van een infoserver.

Aantal behandelde dossiers in 2009:

• Gerechtelijke feiten: 7.470

• Verkeersongevallen: 968

• Kantschriften: 5.428

Pedro Meyers


Samenstelling systeembeheer op 31.12.2009

Middenkader 1 HINP

Basiskader 2 INP

Calog Niv B 1 CNT

Totaal 4

ALGEMEEN SECRETARIAAT

Jaarverslag 2009

Leo Jans Dirk Jacobs Jean-Marie Fransen Paul Hendrix

Het algemeen secretariaat is op 31.12.2009 samengesteld uit één commissaris

(coördinator Operationele diensten), één deeltijdse medewerker niveau C en een voltijdse

medewerker niveau D.

Hun hoofdtaken zijn:

• in- en uitschrijven van kantschriften, briefwisseling en omzendbrieven;

• inschrijven van exploten;

• domicilies;

• digitaal archiveren;

• aanvullen register interne orders inzake rijverboden;

• aanvragen inlichtingenbulletins;

• behandelen adreswijzigingen;

• klasseren;

• opzoeken, verzendingen, klasseren vorderingen / kostenstaten tolken en

voedselvoorzieningen;

• vragen van het parket beantwoorden;

• bestellen en verdelen van bureaumaterialen;

• uitschrijven en verzenden van waarschuwingen;

• behandelen van inkomende en uitgaande post;

• bijhouden van vorderingen / kostenstaten foto’s, tolken, enz.

Jef Bynens Marlies Panis Heidi Deckers

Binnenkomende brieven: 4.691

Verstuurde brieven: 1.257

55


5. Personeel en Logistiek

56

Jaarverslag 2009

DE PERSONEELSDIENST

De Personeelsdienst bestaat uit één consulent

en één assistent.

Hun belangrijkste opdrachten zijn:aanwervingen;

pensioneringen;

Willy Dehasque Sabine Silkens

• vervangingscontracten;

• opleidingen;

• baremische verhogingen;

• verlofregeling;

• ziektecontingent;

• aangifte arbeidsongevallen;

• organisatie arbeidsgeneeskundige controles;

• uitvoeren en afwerken van beslissingen van politiecollege en politieraad, …;

• toepassing van statutaire teksten voor statutaire personeelsleden;

• toepassing sociale en arbeidswetgeving voor contactuele personeelsleden.

Richtlijnen tot het vereenvoudigen van sommige administratieve taken

De omzendbrief m.b.t. het vereenvoudigen van sommige administratieve taken legt de

politiezone op een stappenplan te maken. Het stappenplan werd in 2007 opgesteld en

goedgekeurd door het politiecollege en de zonale veiligheidsraad. Er werd een formatiewijziging

voorgelegd aan het politiecollege, de politieraad en het BOC. In het kader van

besparingen is het stappenplan voorlopig stilgelegd. Enkel de aanwerving van de consulent

voor de personeelsdienst vond nog plaats in 2009; op 01.07.2009 startte onze

voormalige boekhouder als consulent bij de personeelsdienst.

DIENST LOGISTIEK

Onder verantwoordelijkheid van de commissaris die ook de Verkeersdienst leidt, werken

één hoofdinspecteur voltijds en één hoofdinspecteur deeltijds aan het beheer van onze

materiële middelen. Eén inspecteur die deeltijds in de Verkeersdienst werkt, is eveneens

deeltijds aan de slag gegaan in de dienst Logistiek.

In 2009 vond er wel een personeelswissel plaats: de assistent die deeltijds in de dienst

Logistiek werkte, is ondertussen aan de slag bij het Vlaams Parlement. Een collega die

een tijdje in loopbaanonderbreking was en in september terugkwam, werkt nu deeltijds

in de dienst Logistiek.

Verder zijn er vijf deeltijdse poetsvrouwen en één voltijdse arbeider om de gebouwen

en het voertuigenpark te onderhouden.

Guy Beerts Marc Nijs Roland Nicolaes Annemie Wouters

De belangrijkste taken van de dienst Logistiek zijn:

• dossiers beheren van alle aankopen, rekening houdende met de wet op de overheidsopdrachten

en / of de raamakkoorden met onder andere de federale politie

en Cipal;

• opvolgen van dossiers inzake verbouwingen en nieuwbouw;


Jaarverslag 2009

• bereikbaar en terugroepbaar zijn voor alle dringende defecten;

• opstellen van bestelbonnen;

• controleren van facturen;

• onderhoud van materiaal (keuringen, ijkingen, …);

• intern en extern onderhoud van de vier politiesites;

• inventariseren van materiaal;

• voertuigenpark: reinigen, onderhoud, technische keuringen, opvolging algemene

toestand, …

• aanschaf / opvolging kledijdossiers;

• onderhoud / herstelling allerhande toestellen;

• onderhoud gebouwen.

Inventaris

Een overzicht van de materialen en de middelen ter beschikking van het politiekorps:

Infrastructuur – Detentiecellen

• Detentiecellen 2

Informatica

Totaal aantal PC’s 90

• vaste posten 80

• laptops 10

• flatscreens 70

• printers 25

Totaal aantal servers 13

Aantal pc’s met ISLP-aansluiting 75

Totaal aantal pc’s aangesloten op het internet 90

Communicatiemiddelen

Astrid netwerk

Aantal mobiele radiostations 32

Aantal draagbare radiostations 42

Aantal basisstations 2

Aantal abonnementen ASTRID

• Enkel radio 44

• Radio + AVL samen in voertuig 32

Bewapening

Aantal beveiligde wapenkamers 1

Aantal beveiligde wapenkasten 2

Aantal harde wapenstokken 6

Aantal inschuifbare wapenstokken 100

Aantal pistolen FNP 9 105

Andere pistolen 9 x 19 mm 9

Aantal mitrailleurspistolen kaliber 9 x 19 mm 4

Aantal politiekarabijnen kaliber 12 (riotgun / shotgun) 6

Aantal kleine spuitbussen 90

Voertuigen

Totaal aantal 4-wielers 33

Eigenschappen:

3 voertuigen 4 x 4

1 kantoorwagen met sanitair

2 wagens in leasing

19 voertuigen met nieuwe striping

57


58

13 anonieme voertuigen

Jaarverslag 2009

Totaal aantal 2-wielers 39

Eigenschappen:

5 motorfietsen

4 nieuwe striping, 1 oude striping

• 34 fietsen

8 stadsfietsen

11 MTB met striping

5 hybride fietsen met striping

10 fietsen voor kinderverkeerspark

Verkeersuitrusting en speciale middelen

Aantal radars type MULTANOVA / GATSO 1

Aantal PROVIDA (aan-boord-camera’s) 1

Aantal preventieve snelheidsmeters

(snelheidsaffichage) op aanhangwagen 3

Aantal vaste snelheidsmeters (eigendom Vl. Gewest) 26

Aantal spijkereggen 4

Aantal wielklemmen 2

Aantal curvometers 2

Aantal sonometers 2

Aantal gewone fototoestellen 1

Aantal digitale fototoestellen 7

Aantal alcoholtests (ATT) (koffers) 5

Aantal ademanalysetoestellen (AAT)

(bijkomende toestellen 7410) 5

Aantal kogelwerende vesten

• collectieve 6

• individuele 86

Aantal branddekens 6

Aantal megafoons 1

Aantal verrekijkers 1

Aantal nachtkijkers 1

Aantal koffers voor vingerafdrukken 2

Aantal geijkte apparaten 7

Aantal camera’s voor bewaking eigen installaties 2

Aantal camera’s voor andere bewakingsdoeleinden 2

Aankopen, onderhoud en herstellingen

We werken zo veel mogelijk samen met de diensten van de federale politie. De raamcontracten

voor de aankopen en de servicecenters voor bepaalde herstellingen zorgen

voor een minder lange administratieve weg om de wet op de overheidsopdrachten na te

leven. Ook wordt er samengewerkt met de stad Bilzen. Zij onderhouden een deel van

het wagenpark en voeren kleine herstellingen uit in het hoofdgebouw zoals verfwerken.

Nieuwbouw

Overzicht historiek nieuwbouw:

• december 2004: Studie uitbreidingsmogelijkheden huidig politiegebouw.

Conclusie van deze studie was: uitbreiding niet mogelijk omwille van technische

moeilijkheden. Een nieuwbouw is dus noodzakelijk!

• maart 2005: De politieraad beslist om de nieuwbouw te realiseren via

“onroerende leasing met projectbeheer”.

• mei 2005: Een bodemonderzoek wordt uitgevoerd op het terrein van het voorma-


Jaarverslag 2009

lige slachthuis. Dit onderzoek had een positief resultaat.

• maart 2006: Goedkeuring erfpachtovereenkomst door gemeenteraad Bilzen en

door de politieraad. Deze erfpachtovereenkomst houdt in dat het terrein van het

voormalige slachthuis tegen een jaarlijkse vergoeding door de stad Bilzen voor 55

jaar in erfpacht gegeven wordt aan de politiezone.

• mei 2006: Verlijden akte erfpacht.

• juni 2006: Toewijzing van het project “financiering met projectbeheer” aan Dexia.

Procedure aanstelling ontwerper en bepalen behoeften voor het nieuwe

politiegebouw.

• oktober 2007: Aanstelling THV L-group cvba-Libost-Groep nv – Delhaise Baert

Vanheeswyck bvba” uit Hasselt.

• november 2007: Positief advies ROHM (stedenbouw) om te bouwen tot op de

perceelgrens (60m op 40m), dus ruimer dan oorspronkelijk (50m op 20m) voorzien

was.

• december 2007: Eerste schetsontwerp, geraamde realisatiekost: 5.037.890 euro

excl. BTW, erelonen en indexering.

• februari 2008: Volgende overleg met de ontwerpers over de verfijning van het

schetsontwerp, 3D-voorstelling.

• maart + april 2008: Optrekken budget politiecollege en politieraad (totale raming

inclusief BTW, exclusief intercallaire intresten = 7.986.790,23 euro).

• juni 2008: Advies Cenergie, onderzoek mogelijkheden toepassen alternatieve

energie, technische controle door Seco, veiligheidscoördinatie, verdeling van de

werken in percelen.

• juli 2008: Bespreking voorontwerp en raming.

• januari 2009: Bespreking definitieve voorontwerpen en raming + verdere planning.

• februari 2009: Voorbereiding opstellen ontwerpdossiers (materiaalkeuze e.d.).

• maart 2009: Bespreking ontwerpdossiers en afwerkingmaterialen.

• april 2009: Bespreking technieken.

• juni 2009: Goedkeuring ontwerpdossiers perceel 1 door politieraad.

• september 2009: Goedkeuring ontwerpdossiers percelen 2,3,4,7 door politieraad.

• januari 2010: Opening offertes.

• Voorjaar 2010: Bouwvergunning en toewijzing der werken door het politiecollege.

• zomer 2010: Start afbraak slachthuis (normaal gezien duurt het vanaf de start

van de werken 18 maanden vooraleer we kunnen verhuizen naar de nieuwbouw).

Huisvesting

De diensten zijn momenteel verspreid over vier gebouwen: het hoofdgebouw in Bilzen

en drie wijkposten in elke gemeente. Er komt een nieuw hoofdgebouw op het terrein

van het voormalig slachthuis in Bilzen.

Het is de bedoeling het wijkkantoor van Bilzen onder te brengen in de nieuwbouw, zodat

de politie op termijn slechts in drie gebouwen gehuisvest is.

Hoofdkantoor Bilzen Wijkkantoor Bilzen Wijkkantoor Riemst

Wijkkantoor

Hoeselt

59


6. Projectwerking

MEGA

60

Jaarverslag 2009

MEGA staat voor Mijn Eigen Goede Antwoord. Het is

een preventieproject gericht naar het zesde leerjaar

lager onderwijs dat loopt per schooljaar. De nadruk ligt

op veiligheid, neen zeggen tegen allerhande genotsmiddelen,

assertiviteit, zelfbeeld en aanleren van attitudes.

In 2009 werden er aan 455 leerlingen, verdeeld over 25 klassen, MEGA-lessen

gegeven. Per klas werden er drie lessen gegeven die ongeveer drie uren duurden.

Zes inspecteurs van het korps zijn opgeleid tot MEGA-agent.

In 2009 volgde Wendy Borgignons ook de opleiding tot MEGA-agent. Zij zal in 2010 het

MEGA-team versterken.

Op dinsdag 12 mei was er de jaarlijkse MEGA-fuif. De megafuif startte met een musical,

gevolgd door een fuif voor de kinderen. Hierbij waren de MEGA-agenten ook aanwezig.

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID

Er zijn in dit kader drie actieplannen weerhouden namelijk het actieplan partnergeweld,

het actieplan verkeersveiligheid in de politiezone en het actieplan bestrijding drugsdelicten.

Het bestrijden van partnergeweld kadert in een aantal richtlijnen uitgevaardigd door

het College en Procureur-Generaal.

De doelstellingen van het actieplan partnergeweld zijn:

• sensibilisatie van de operationele medewerkers;

• implementatie van de interne en gestructureerde richtlijnen intrafamiliaal geweld;

• overleg met de externe partners zoals het Parket, CAW ’t Verschil, het provinciebestuur

en het lokaal cliëntoverleg.

De hoofddoelstelling van het actieplan verkeersveiligheid kadert in het nationaal

veiligheidsplan en beoogt het halveren van het aantal verkeersslachtoffers tegen 2010

(t.a.v. referentiejaar 2003).

Verder zijn er acht subprioriteiten:

• het duurzaam beheersen van het snelheidsprobleem;

• het verhogen van de objectieve en subjectieve pakkans m.b.t. het rijden onder

invloed van alcohol en drugs;

• het bevorderen van de gordeldracht en andere beveiligingssystemen in de auto;

• het beschermen van de zwakke weggebruiker, de tweewieler in het bijzonder;

• het surveilleren en controleren van zware en / of trage voertuigen die de leefbaarheid

kunnen aantasten en / of een gevaar kunnen betekenen voor de bestuurder,

de inzittenden en andere weggebruikers;

• de preventieve en repressieve aanpak van die gedragingen die een invloed kunnen

hebben op de concentratie achter het stuur;

• het bevorderen van de gewenste en de gefaseerde aanpak van de verplichte communicatie

in het verkeer;

• het ontraden van asociaal en het beteugelen van alle vormen van gevaarlijk en

agressief risicogedrag.


Jaarverslag 2009

Het actieplan bestrijding drugsdelicten is weerhouden aangezien dit als een probleem

ervaren werd door de lokale bevolking.

De doelstellingen van dit actieplan zijn:

• een duidelijk beeld krijgen van de verschillende locaties gelinkt aan drugsoverlast;

• het in kaart brengen van het gebruik en dealen van drugs en de daarop volgende

analyse;

• opsporen en aanhouden van drugsdealers;

• begeleiding van verslaafden door doorverwijzing naar erkende diensten en instellingen;

• informatie verschaffen en sensibiliseren.

WIETTOP IN ALDEN BIESEN

Naar aanleiding van een aantal ontwikkelingen in Nederland, kwam op 13 februari een

vergadering

samen van Vlaamse grensburgemeesters in Alden Biesen. Hierop werd de problematiek

van de drugsoverlast in de grensregio’s in Vlaanderen besproken en werden er gezamenlijke

standpunten ingenomen. Er werd ook een bezoek gebracht aan enkele coffeeshops

in Maastricht.

STRATEGISCHE DOELSTELLING DIENSTVERLENING EN WERKING

Er is in dit kader één actieplan nl., het optimaliseren van de interne communicatie

over de politiebeleidcyclus en meerbepaald over het zonaal veiligheidsplan en de actieplannen.

Hiermee verhogen we de betrokkenheid van de medewerkers en trachten we meer procesgericht

te werken.

In het kader van excellente politiezorg zijn de doelstellingen van dit actieplan:

• alle medewerkers en partners optimaal informeren;

• het verbeteren van de kwaliteit van de registratie;

• feedback van en naar medewerkers.

61


62

Jaarverslag 2009

HOOFDSTUK 3:

Cijfergegevens


1. Criminaliteitscijfers

2008

Jaarverslag 2009

DIEFSTAL Bilzen Hoeselt Riemst Totaal Bilzen Hoeselt Riemst Totaal

Diefstal

van een

auto

Diefstal

van een

motorfiets

Diefstal

van een

bromfiets

Diefstal

van een

fiets

Grijpdiefstal

van

een handtas

Diefstal in

woning,

met verzwarendeomstandigheden

Diefstal uit

voertuig

14 7 12 33 12 6 9 27

1 0 1 2 3 0 1 4

14 0 3 17 6 4 9 19

126 17 13 156 66 6 11 83

1 0 1 2 0 0 0 0

87 20 62 169 114 32 71 217

55 9 45 109 25 2 18 45

Afpersing 3 0 0 3 0 1 0 1

Diefstal

met geweld

of

bedreiging

Diefstal

zonder geweld

of

bedreiging

Winkeldiefstal

2009

8 1 1 10 5 0 2 7

303 61 131 495 296 70 127 493

22 1 4 27 30 1 3 34

63


SLAGEN

EN VER-

WONDING

EN

Opzettelijke

SW aan ouders

Opzettelijke

SW aan

kind < 16j

Opzettelijke

SW aan een

agent of

officier

gerechtelijke

politie

Vechtpartij

(wederzijds

e opzettelijke

SW)

Opzettelijke

SW (niet

nader gespecifieerd)

Opzettelijke

SW tussen

partners en

ex-partners

Onopzettelijke

SW

64

Jaarverslag 2009

2008 2009

Bilzen Hoeselt Riemst Totaal Bilzen Hoeselt Riemst Totaal

5 0 1 6 4 0 1 5

4 0 0 4 3 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0

11 1 0 12 21 0 6 27

48 8 13 69 49 6 7 62

35 3 9 47 29 7 6 42

2 0 0 2 0 1 1 2


MISDRIJ-

VEN TE-

GEN DE EI-

GENDOM

Misbruik

van vertrouwen

en aanverwante

misdrijven

Jaarverslag 2009

2008 2009

Bilzen Hoeselt Riemst Totaal Bilzen Hoeselt Riemst Totaal

10 2 6 18 8 1 2 11

Oplichting 13 4 10 27 28 4 2 34

Informaticafraude

3 0 0 3 3 0 3 6

Vernieling 228 33 73 334 208 37 81 326

Bedriegerij 4 0 1 5 2 1 3 6

Heling 6 1 0 7 4 1 1 6

Flessentrekkerij

Onopzettelijkebrandstichting

in

een bewoonde

plaats

Opzettelijke

brandstichting

(andere)

Onopzettelijkebrandstichting

0 0 1 1 0 0 0 0

0 0 1 1 1 0 1 2

7 1 5 13 7 0 7 14

9 2 3 14 6 5 9 20

65


VERDO-

VENDE

MIDDELEN

Wederrechtelijk

bezit

66

Jaarverslag 2009

2008 2009

Bilzen Hoeselt Riemst Totaal Bilzen Hoeselt Riemst Totaal

90 5 202 297 29 3 115 147

Gebruik 9 1 7 17 15 4 5 24

In– en uitvoer

zonder

machtiging

*

Wederrechtelijke

of

onwettige

fabricatie

Handel zondermachtiging

60 2 195 257 16 1 112 129

1 0 0 1 0 3 0 3

8 1 7 16 7 2 3 12

Teelt 1 3 5 9 5 0 3 8

* zijn ook allemaal opgenomen in wederrechtelijk bezit.


Jaarverslag 2009

2008 2009

MILIEU Bilzen Hoeselt Riemst Totaal Bilzen Hoeselt Riemst Totaal

Afvalvervoer 0 0 0 0 0 0 0 0

Afvalverbranding

9 0 5 14 vervat

in

“ander

e inbreuke

n”

Sluikstorten 29 4 24 57 vervat

in

“ander

e inbreuke

n”

Andere

inbreuken

inz. afvalstoffen

incl.

“afvalverbran

ding” en

“sluikstorten”

vervat in

“andere

inbreuken”

vervat in

“andere

inbreuken”

vervat

in

“ander

e inbreuke

n”

vervat

in

“ander

e inbreuke

n”

vervat

in

“ander

e inbreuke

n”

vervat

in

“ander

e inbreuke

n”

1 0 0 1 32 7 5 44

2008 2009

ANDERE Bilzen Hoeselt Riemst Totaal Bilzen Hoeselt Riemst Totaal

Belaging –

stalking

(psychisch)

Vreemdelingenwetgevi

ng

Vermiste

(verdwijnin

g)

42 10 22 74 23 1 17 41

12 2 21 35 8 0 11 19

31 2 5 38 23 3 7 33

Nachtlawaai 14 0 0 14 8 0 1 9

Zelfmoord

(poging)

13 2 3 18 10 1 4 15

67


2. Letselongevallen

68

Jaarverslag 2009

Het belangrijkste project blijft de strijd tegen letselongevallen. Voor meer informatie

zie hoofdstuk twee, deeltje Verkeersdienst.

2008 2009 %

Bilzen 91 77 -15,4

Hoeselt 32 27 -15,6

Riemst 47 42 -10,6

Totaal 170 146 -14,1


Jaarverslag 2009

3.Korpsgegevens: Bilzen – Hoeselt – Riemst

PERSONEELSBEZETTING (uitgedrukt in voltijdse equivalenten, inclusief loopbaanonderbreking,

langdurige zieken & vervangingen)

OPERATIONELEN

Goedgekeurd kader

PR 13.02.2008

Werkelijk kader

31.12.2009

officier-korpschef 1 1

officier 6 7

middenkader 19 19

basiskader 63 64,6

hulpkader 4 1

TOTAAL AANTAL OPS 93 92,6

CALOG

Statutair

niveau A (adviseur) 1 1

niveau B (consulent) 7 4

niveau C (assistent) 9 2

niveau D (bediende) 2 1

Contractueel

(waarvan o.a. GESCO &

gesubsidieerd door

verkeersveiligheidsfonds)

niveau B (consulent) 0 1

niveau C (assistent) 2,8 7

niveau D (bediende /

arbeider)

5,85 5,93

TOTAAL AANTAL CALOG 27,65 21,93

69


VERDELING MAN – VROUW

70

Man: 84

Vrouw: 11

Man: 4

Vrouw: 23

Man: 88

Vrouw: 34

Jaarverslag 2009

vrouw

12%

vrouw

85%

vrouw

28%

Operationeel kader

Calog

man

88%

man

15%

Totale verdeling

man

72%

man

vrouw

man

vrouw

man

vrouw


VERDELING LEEFTIJD

Jaarverslag 2009

Officieren 8 Middenkader 18

Jonger dan 31 jaar 0 Jonger dan 31 jaar 0

31-40 jaar 0 31-40 jaar 2

41-50 jaar 3 41-50 jaar 3

51-55 jaar 3 51-55 jaar 7

56 jaar en meer 2 56 jaar en meer 7

Basiskader 65 Agent van politie 1

Jonger dan 31 jaar 8 Jonger dan 31 jaar 1

31-40 jaar 21 31-40 jaar 0

41-50 jaar 13 41-50 jaar 0

51-55 jaar 18 51-55 jaar 0

56 jaar en meer 5 56 jaar en meer 0

Totaal Operationeel

94 Totaal Calog 30

Jonger dan 31 jaar 9 Jonger dan 31 jaar 9

31-40 jaar 23 31-40 jaar 4

41-50 jaar 20 41-50 jaar 11

51-55 jaar 28 51-55 jaar 4

56 jaar en meer 14 56 jaar en meer 2

Calog niv A 1 Calog niv B 5

Jonger dan 31 jaar 1 Jonger dan 31 jaar 2

31-40 jaar 0 31-40 jaar 2

41-50 jaar 0 41-50 jaar 1

51-55 jaar 0 51-55 jaar 0

56 jaar en meer 0 56 jaar en meer 0

71


72

Jaarverslag 2009

Calog niv C 12 Calog niv D 11

Jonger dan 31 jaar 3 Jonger dan 31 jaar 3

31-40 jaar 1 31-40 jaar 1

41-50 jaar 5 41-50 jaar 4

51-55 jaar 2 51-55 jaar 2

56 jaar en meer 1 56 jaar en meer 1

AANWERVINGEN / BEVORDERINGEN / PENSIONERINGEN

(01.01.2009-31.12.2009)

Aanwervingen

• 01.01.2009: Katrien Nijs (inspecteur Wijk Riemst, later inspecteur Onthaal &

Interventie)

• 01.02.2009: Rita Schoels (assistent Verkeersdienst: werkte reeds deeltijds bij de

Verkeersdienst, nu voltijds)

• 01.03.2009: Jury Aarts (inspecteur Lokale Recherche)

• 01.06.2009: Lesley Jaspers (consulent Boekhouder)

• 01.09.2009: Luc Delait (inspecteur Onthaal)

• 05.10.2009: Heidi Deckers (assistent Verkeersdienst – Secretariaat)

• 05.10.2009: Yvonne Manirafasha (arbeider Logistiek)

Pensioneringen

• 01.12.2009: Lutgarde Smullenberg (Secretariaat)

Bevorderingen

• 01.04.2009: Ludo Froyen (commissaris Beleidscel)

Weggegaan door mutatie

• 01.09.2009: Christa Merken (gedetacheerd naar het Vlaams Parlement)

Teruggekomen

• 01.09.2009: François Wijnen (Wijkdienst)

• 01.09.2009: Annemie Wouters (dienst Logistiek)


AFWEZIGHEDEN (UITGEDRUKT IN DAGEN)

Jaarverslag 2009

Afwezig omwille van medische redenen 2.461

Afwezig door arbeidsongeval 39

Afwezig wegens verlof omwille van buitengewone omstandigheden 26

Afwezig wegens omstandigheidverlof 86

Afwezig wegens opleiding 110

Afwezig wegens het geven van bloed 86

Afwezig wegens syndicaal verlof 59

Afwezig wegens zwangerschap 183

Afwezig wegens ouderschapsverlof 109

TOTAAL 3.159

1%

1%

3%

3%

3%

2%

6% 3%

AANTAL WEEKENDUREN

78%

medische redenen

arbeidsongeval

buitengewone

omstandigheden

omstandigheidsverlof

opleiding

geven van bloed

syndicaal verlof

zwangerschap

ouderschapsverlof

januari / februari 2.748

maart / april 2.993

mei / juni 3.472

juli / augustus 3.385

september / oktober 3.098

november / december 3.181

TOTAAL 18.877

73


AANTAL NACHTUREN

74

Jaarverslag 2009

Maanden 19u00 – 22u00 22u00 – 06u00 19u00-07u00

januari-februari 1.764 2.771 4.805

maart-april 1.797 2.779 4.970

mei-juni 1.724 2.833 4.957

juli-augustus 1.770 2.921 5.093

september-oktober 1.702 2.637 4.753

november-december 1.700 2.579 4.639

TOTAAL 10.457 16.520 29.217

GEHYPOTHEKEERDE CAPACITEIT

Hycap is een vorm van steunverlening aan een andere politiezone voor opdrachten van

bestuurlijke politie. Dit wil zeggen dat de korpsen van de lokale politie personeel ter

beschikking stellen van andere politiezones waarvan de inzet van het eigen politiepersoneel

onvoldoende is om een gebeurtenis te beheren. Deze gebeurtenissen kunnen zijn:

ordediensten, voetbal, rampen, bijzondere rechtszaken, officiële bezoeken, enz.

Hycap wordt gehanteerd naast andere procedures zoals de laterale steun, de verplichte

solidariteit van de politiezones van het arrondissement (ARROSOL), de terbeschikkingstelling

van al dan niet gespecialiseerde medewerkers, gecentraliseerde of gedeconcentreerde

versterking afkomstig uit de federale algemene reserve (DAR) en de

opvorderingsprocedures.

HYCAP PZ Bilzen-

Hoeselt-Riemst

ARROSOL PZ Bilzen-

Hoeselt-Riemst

norm prestatielijst verbruikt percent

12% 2.298 936 40,8%

arrosol inzet gepresteerde

eenheden

voorziene

eenheden

percent

2% 224 237 -13%

Sinds 01.01.2008 zijn in het korps drie middenkaderleden en negentien basiskaderleden

uitgerust met de speciale beschermingskledij om opdrachten van openbare ordehandhaving

uit te voeren. Zij nemen ook deel aan de periodieke training die terzake

door de federale politie wordt georganiseerd. Deze groep medewerkers voert in principe

de ARROSOL– en HYCAP-opdrachten uit. Wanneer de opdrachten niet in beschermende

kledij dienen uitgevoerd te worden, zetten wij daarvoor ook andere medewerkers in.


Jaarverslag 2009

FINANCIELE INFORMATIE (begrotingscijfers op 31.12.2009)

Bijdragen gemeenten 2009 Uitgedrukt in euro

Stad Bilzen 2.008.109,00

Gemeente Hoeselt 549.484,00

Gemeente Riemst 951.246,00

Totaal 3.508.839,00

Bijdragen hogere overheid

Federale sociale toelage 1 573.300,79

Federale sociale toelage 2 82.800,00

Federale basistoelage 2.674.382,20

Bijkomende federale basistoelage 215.837,33

Federale toelage uitrusting openbare orde 875,51

Totaal 3.547.195,50

Andere ontvangsten

Verkeerveiligheidfonds 456.850,00

Toelage Gesco 47.120,00

Totaal 503.970,00

Gewone uitgaven

Personeelskosten 6.894.677,00

Werkingskosten 727.250,00

Overdracht 9.000,00

Schuld 86.300,00

Totaal 7.717.227,00

Buitengewone uitgaven

Investeringen in materiaal 462.000

75


76

Jaarverslag 2009

PERSONEELSOPLEIDINGEN 2009

FUNCTIONELE OPLEIDINGEN AANTAL DEELNEMERS

Evenementen

Voorafgaand onderzoeker Tucht

Wapenwet praktische kennis

MEGA

Rijden stedelijke omgeving (motorfiets)

Module 691: Beheer en behandeling van de

operationele politiële informatie

Wijkpolitie

Mentor

Basisopleiding brandbestrijding

Gecertificeerde opleiding Excel

Gecertificeerde opleiding Teamwork

GESPECIALISEERDE OPLEIDINGEN AANTAL DEELNEMERS

Huiselijk geweld

GPI 62

Dierenwelzijn en politie

Dierenwelzijn

Gokverslaving

Geweldbeheersing

Ouderenmis(be)handeling

Geweld in huis

Stage VFC

Mensenhandel – smokkel

Integratie Calog

Mentale stoornissen

Vreemdelingenrecht

Milieuhandhavingsdecreet

Forensisch onderzoek

Functioneel beheer

Wijkpolitie

Beheer persoonlijk dossier

Meten is weten

RO en mobiliteit

Code van de wegbeheerder

Verzekeringen politiezones

Het milieuhandhavingsprobleem

Basisopleiding overheidsopdrachten

Anti-counterfeiting workshop

Arbeid en ziekteverzuim

Actualia overheidsopdrachten

Opname dactyloscopische en DNA-sporen

Office Module 14 Bestuurlijke politie

Pol Office Module 018 Galop – Training the trainers

1

1

1

1

7

1

2

3

18

1

1

2

1

1

1

1

13

1

1

2

1

1

6

1

1

1

1

2

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1


Jaarverslag 2009

INTERN ONDERRICHT AANTAL DEELNEMERS

Interne vorming geluidsmeting

Vier keer per jaar was er een opleidingsdag

waar voormiddag theorie gegeven werd

- trim 1: toelichting ZVP 2009-2012 & telefonie-onderzoek

- trim 2: optreden plaats delict, verhoor getuigen

& inzet politiehonden

- trim 3: vorming ademtest / ademanalyse

- trim 4: invullen van de triptiek; foto’s vingerafdrukken

en individuele beschrijving verdachten

Alle OBP & OGP

Alle operationelen

(toelichting ZVP was voor alle medewerkers,

incl administratieve en logistieke

personeelsleden)

BAREMISCHE OPLEIDING AANTAL DEELNEMERS

Geweldbeheersing

708 administratieve politie

STUDIEDAG AANTAL DEELNEMERS

Communicatiebeleid

Jaarverslagen

Politiecongres door VSV

Werken doorkruisen mijn gemeente

Jongleren

Praktische kennis van de wapenwet

Docentendag – beroepsethiek in een politioneel

en pedagogisch perspectief

2

1

1

1

3

3

2

1

1

77


78

Jaarverslag 2009

SCHIETONDERRICHT, VFC, TPI

(VFC staat voor vaardigheden fysieke confrontatie, TPI staat voor tactische politie interventies)

Deze opleidingen worden in eigen beheer georganiseerd.

Schietoefeningen

januari

februari

maart

april

mei

juni

juli

augustus

september

oktober

november

december

VFC & TPI

Aantal schietoefeningen Aantal deelnemers (incl.

monitoren

TOTAAL 26 308

januari

februari

maart

april

mei

juni

juli

augustus

september

oktober

november

december

3

3

3

3

2

2

0

0

4

3

1

2

Alle opleidingen geweldbeheersing worden gegeven overeenkomstig de omzendbrief GPI

48, parallel met het programma aangeboden door PLOT-Limburg.

39

30

30

26

22

18

0

0

73

33

11

26

Aantal dagen Aantal deelnemers (incl.

monitoren

TOTAAL 15 225

1

1

1

1

2

4

0

0

2

1

1

1

24

23

21

19

26

31

0

0

28

21

14

18


TEAMBUILDING

Jaarverslag 2009

In 2009 gingen de verschillende diensten één dag op teambuilding.

SPORT

Er werden zoals elk jaar ook in 2009 verschillende sportwedstrijden

gespeeld zoals (zaal)voetbal, Belgisch kampioenschap volleybal

en Run & Bike, zowel intern als met andere korpsen.

Om het jaar af te sluiten organiseerden enkele sportievelingen

ook in 2009 een minivoetbalwedstrijd ouderen tegen jongeren.

Deze wedstrijd vond plaats in de sporthal te Herderen. Het team

van de iets ouderen zorgde dit jaar voor de overwinning!

VRIENDENKRING

In de loop van het jaar 2009 organiseerde de vriendenkring weer enkele activiteiten.

Het jaar startte met een nieuwjaarsreceptie en na de zomer was er een barbecue.

LOKAAL REKRUTERINGSPUNT

Run & Bike

In onze politiezone zijn CP Jef Bynens, CP Willy Jackers, INP Luc Delait, INP Heidi Hansen,

INP Karen Hansen, INP Christophe Jacobs, INP Roland Nicolaes en INP Mireille Slijters

beroepenvoorlichters. Zij geven informatie over een job bij de geïntegreerde politie

aan alle geïnteresseerden.

In 2009 gaven zij aan 71 personen informatie over een job bij de politie. Dit duurde

ongeveer 45 minuten per persoon. In totaal stuurden 17 personen hun inschrijvingsformulier

via de politiezone. Verder werden er 21 onderzoeken uitgevoerd inzake milieu en

antecedenten. Er werden in totaal 77 uren gepresteerd aan beroepenvoorlichting.

Jef Bynens Willy Jackers Luc Delait Heidi Hansen

Karen Hansen Christophe Jacobs Roland Nicolaes Mireille Slijters

79


STAGIAIRS

80

Jaarverslag 2009

In 2009 waren er drie aspirant hoofdinspecteurs en veertien aspirant inspecteurs die

stage deden in onze politiezone. Er was één stagiair Calog gedurende twee weken.

Een overzicht van de stagementoren:

Robby Brimioul

(mentor basiskader)

Philip Nicolaers

(mentor basiskader)

Carine Bocchialini

(mentor Calog)

Jean-Pierre Holtof

(stagecoördinator, mentor basiskader,

mentor middenkader)

Erik Jermei

(mentor middenkader)

Peter Cornelis

(mentor basiskader)

Kevin Steegen

(mentor basiskader)

Johnny Greyn

(mentor basiskader)

Om mentor te worden, moet je een opleiding volgen gedurende tien dagen.

Erik Martens

(mentor basiskader)

Luc Molderez

(mentor basiskader)

Gert Vos

(mentor basiskader)

Capaciteit:

In 2009 werd er 2.929 uren capaciteit geïnvesteerd in de stages van het basiskader en

567 uren in de stages van het middenkader.


Jaarverslag 2009

Basiskader:

Stage 1: Gewenningsstage gedurende twee dagen.

Stage 2: Verkeersstage gedurende twee weken. Na deze stage is het eerste luik “agent

van politie” behaald.

Stage 3: Deze stage duurt zes weken. De aspirant loopt stage in de diensten Interventie,

Wijk, Onthaal, Recherche en Verkeer (enkel alcoholcontroles). Na deze stage gaat

de aspirant inspecteur terug naar de politieschool voor het eindexamen.

Middenkader:

Stage 1: Observatiestage gedurende één week.

Stage 2: De stage duurt vijf weken. De aspirant moet tijdens zijn stage leiding geven in

de operationele functionaliteiten.

FELICITATIES

Ook in 2009 kreeg ons korps verschillende felicitaties:

van een andere politiedienst voor onze medewerking tijdens een

interventie;

van een organisatie voor onze inzet bij een manifestatie; 7

van een inwoner van de politiezone voor het optreden van onze

diensten;

van een inwoner van een andere politiezone voor het optreden

van onze diensten.

4

9

2

81


82

Jaarverslag 2009

BIJZONDERE GEBEURTENISSEN

JANUARI

Verkeersongeval met stoffelijke schade en vluchtmisdrijf op de Hernerweg in

Hoeselt (dader gevat)

Op de plaats van het ongeval liggen brokstukken van een zilvergrijze Ford Mondeo. Terwijl

het aangereden voertuig getakeld wordt, ziet de vaststeller van het ongeval een

dergelijk voertuig met zware schade vooraan passeren. Hij slaagt erin dit voertuig te

intercepteren en de bestuurster te identificeren. Zij heeft eerder al een ongeval met

vluchtmisdrijf veroorzaakt in Borgloon en legt een positieve ademtest af. Zij bekent de

aanrijdingen.

Dynamiteren van de oude brug in Vroenhoven, Riemst

De lokale politie staat -samen met versterking van andere politiediensten- in voor het

veilig verloop van het dynamiteren van de brug. Er wordt een perimeter ingesteld waarbinnen

alle woningen ontruimd en alle voertuigen verwijderd moeten zijn. Tijdens de afwezigheid

van de bewoners van de ontruimde huizen wordt er door de politie toezicht

gehouden op de woningen (o.a. ter voorkoming van inbraken). Een helikopter met

warmtecamera van de federale politie komt in versterking om vlak voor de ontploffing

te checken of er zich nog mensen in de perimeter bevinden. Er verschansten zich nog

vier personen op 20 meter van de brug vlak voordat deze tot ontploffing gebracht werd.

Tegen hen werd een pv opgesteld. Eén persoon moet zelfs met de nodige dwang verwijderd

worden. Verder werd er nog een pv opgesteld lastens een persoon die na de

ontploffing enkele zware verkeersinbreuken begaat en zich weerspannig gedraagt

(heftig trek– en duwwerk met één van onze inspecteurs). In totaal werden er ong. 44

politiemensen ingezet: 28 van eigen korps en 16 van het interventiekorps.

Terugvinden van een gestolen voertuig en van gestolen goederen op de Kleistraat

in Bilzen

De kleinzoon van het slachtoffer van de autodiefstal ziet op Holt de wagen van zijn

grootvader voorbijrijden. Hij zet de achtervolging in en ziet op de Kleistraat het bewuste

voertuig geparkeerd staan. Bij het voertuig staat een jongen dewelke van niets weet en

wegwandelt. De sleutel steekt nog in het contact en in het voertuig ligt een sporttas met

de gestolen goederen van een inbraak op de Spoorstraat de dag voordien. De Opsporingsdienst

onderzoekt de zaak en heeft een vermoeden naar de dader. Deze dader

wordt de volgende dag op heterdaad betrapt tijdens een diefstal in een appartementgebouw

op de Spoorstraat in Bilzen. Hij wordt voorgeleid en opgesloten in de gevangenis.

Diefstal en aanranding van de eerbaarheid op de Winterbergstraat in Rijkhoven

Een door de politiediensten gekende man dringt binnen in een woning op zoek naar lingerie.

Hij verricht hiermee seksuele handelingen en fotografeert dit met een fototoestel

dat hij in het huis vindt. Hij maakt ook foto’s van de bewoonster terwijl ze ligt te slapen.

De vrouw wordt wakker wanneer hij het licht aandoet. Zij is volledig over haar toeren

en verwittigt de politie. Onze diensten brengen de man over naar het commissariaat. Hij

is een lingerie-fetisjist die nog gelijkaardige feiten pleegde. Hij staat reeds onder behandeling

voor zijn ziekte en wordt gecolloceerd in afwachting van een mogelijke internering.

Aanhouding dader van woninginbraak in Spouwen

Een woninginbraak die een tijdje geleden gepleegd werd, is opgelost aan de hand van

een rekening die uit de auto van de dader gewaaid is op de plaats van het delict. Op deze

rekening stond een rekeningnummer vermeld waarmee de rekeninghouder geïdentificeerd

kon worden. Dit bleek de vorige eigenaar van het voertuig te zijn. Deze man verkocht

zijn voertuig aan een persoon van Joegoslavische afkomst dewelke de dader was

van de inbraak. De vorige eigenaar kan de dader herkennen via fotoconfrontatie. De


Jaarverslag 2009

dader is intussen gevat en voorgeleid. Hij is aangehouden maar ontkent de feiten.

FEBRUARI

Diefstal heterdaad op de Brabantsestraat in Bilzen

Een gekende draaideurcrimineel gaat de stallen van een boerderij binnen en steelt er

geld uit een geldkoffertje. De week voordien pleegde hij gelijkaardige feiten op dezelfde

plaats. De dader wordt in de nabije omgeving door de politie gevat. De gestolen biljetten

worden aangetroffen. De dader wordt voorgeleid en aangehouden.

Verdachte toestand op de Maastrichtersteenweg in Vroenhoven

Tijdens een actie begaat een Nederlands voertuig een overtreding. Bij het controleren

van de boorddocumenten ziet de politie op de achterbank een jerrycan en schroevendraaiers

liggen. De passagier draagt handschoenen en een muts. In de koffer worden

allerlei voorwerpen aangetroffen die gebruikt worden om mazoutdiefstallen te plegen.

Beide personen zijn gekend in Nederland. Ze worden gearresteerd en hun spullen worden

in beslag genomen. Ze bekennen één feit van mazoutdiefstal in Lanaken en mogen

na verhoor beschikken.

MAART

Diefstal met braak in een woning op de St. –Albanusstraat in Riemst

Daders verschaffen zich toegang tot een woning via de voordeur en nemen o.a. twee

portefeuilles met inhoud en twee sleutelbossen mee. Ze rijden weg met het voertuig dat

in de garage staat. Een patrouille in de buurt levert geen resultaat op. Het voertuig

wordt later teruggevonden in Luik. Bij de takeldienst wordt het voertuig echter voor een

tweede keer door dezelfde daders gestolen en achteraf ook weer teruggevonden in het

Luikse. De gestolen goederen worden enkele huizen verder teruggevonden door een

voorbijganger. De daders van deze diefstal worden geïdentificeerd en opgepakt.

Woninginbraak op de Processiestraat in Bilzen – dader geïdentificeerd

De dader heeft uit een niet slotvaste garage o.a. een diepvriezer, enkele bussen wasverzachter

en een verlengkabel gestolen. Afgaande op de modus operandi en de aard

van de buit, heeft de Recherche een vermoeden naar de dader. Na huiszoeking kan de

buit aangetroffen worden bij de vermoedelijke dader. Het parket beslist dat hij na verhoor

mag beschikken.

APRIL

Huiszoeking in Eigenbilzen aangaande drugsfeiten

Er wordt een huiszoeking uitgevoerd i.s.m. met de drugshondgeleider. De huiszoeking is

positief: er worden cannabis, restanten van speed en een gestolen aanhangwagen aangetroffen.

De aanhangwagen werd op 19 februari gestolen in Tongeren; deze wordt in

beslag genomen en getakeld. De verdachte bekent de diefstal en mag beschikken na

verhoor.

Diefstal in parochiezaal St-Jozef in Eik – daders gevat

De ploeg wordt staande gehouden door de bestuurder van een personenwagen te Eik in

Bilzen. Hij vertelt dat hij twee mannen zag met enkele bakken bier en vond dit verdacht.

De ploeg gaat onmiddellijk ter plaatse en treft een man aan. Tijdens een fouille

van zijn kleding en rugzak worden o.a. een steekschroevendraaier, fruitsap en keukenrol

aangetroffen. Iets verder liggen enkele bakken drank. Betrokkene geeft toe dat alles

afkomstig is van een inbraak in de parochiezaal van Eik. De verdachte verklaart een

partner te hebben dewelke ondertussen opgepakt werd door de andere ploeg. Deze

verdachten waren de dag voordien opgepakt door de politie van Hasselt voor gelijkaardige

feiten. Ze worden gearresteerd en verhoord en er wordt een huiszoeking uitgevoerd.

Deze is negatief. Betrokkenen mogen beschikken na verhoor.

83


84

Jaarverslag 2009

Wietplantage op de Ida van Bolenstraat in Munsterbilzen

De Lokale Recherche ontdekt in een loods van de vroegere schrijnwerkerij een plantage

van een 2500-tal planten. Er staat een professionele installatie met een aangepast elektriciteitscircuit

om stroom af te tappen. De loods is eveneens voorzien van de nodige

technische uitrusting zoals verwarming en irrigatie. Er wordt een onderzoek gestart naar

de huurder van het pand.

MEI

Diefstal met geweld op de St.-Lambertuslaan in Bilzen

Er bellen drie onbekende personen aan en wanneer het slachtoffer de deur opent, wordt

hij met geweld naar zijn slaapkamer geleid. Hij wordt gekneveld aan het bed met zijn

handen en voeten. Hij wordt geslagen en de daders zeggen dat ze geld moeten hebben

of anders het slachtoffer kapotmaken. De daders doorzoeken de woning en nemen

50 euro mee. Nadat de daders verdwenen zijn, kan het slachtoffer zichzelf bevrijden.

Het gerechtelijk labo komt ter plaatse voor het sporenonderzoek.

JUNI

Diefstal van een bromfiets op de Gansbeekstraat in Bilzen: dader bekent en

geeft ook nog andere diefstallen toe

Een ploeg van de interventiedienst treft bij een man (gekend door de politiedienst) een

gestolen bromfiets aan. Hij bekent deze gestolen te hebben en de bromfiets wordt

teruggegeven aan de eigenaar. Tijdens zijn verhoor geeft hij nog enkele diefstallen toe

zoals diverse fietsdiefstallen en enkele andere bromfietsdiefstallen. De fietsen worden

teruggevonden tijdens een huiszoeking en teruggeven aan de rechtmatige eigenaars.

De gedemonteerde bromfietsen worden in beslag genomen en neergelegd ter griffie.

De dader wordt voorlopig niet aangehouden.

Verkeersongeval met lichamelijk letsel en vluchtmisdrijf op de Kasteelstraat in

Bilzen

Een voetganger steekt de straat over via het zebrapad en wordt hierbij aangereden door

een voertuig. De bestuurder van dit voertuig stapt niet uit en rijdt verder. Er zijn wel

getuigen van het ongeval. Iets verder raakt de bestuurder betrokken in een tweede

ongeval (enkel stoffelijke schade). De bestuurder kan aangetroffen worden en blijkt

onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs wordt ingetrokken en hij wordt verhoord. Het

slachtoffer wordt overgebracht naar het ziekenhuis; zijn toestand is stabiel.

JULI

Heterdaad diefstal van mazout op de Kieleberg in Bilzen

Tijdens een patrouille op het recent aangelegde industrieterrein Genk-Zuid bemerkt de

politie een verdacht voertuig. Bij controle van het voertuig hangt er een sterke mazoutgeur

in de wagen en in de achterste laadruimte staan zes jerrycans. Betrokkene geeft

toe mazout uit de bouwkranen getrokken te hebben. Het is niet de eerste keer dat hij

hier deze feiten pleegt. Hij wordt gearresteerd en overgebracht ten burele. De dader

wordt verhoord en mag nadien beschikken.

AUGUSTUS

Hold-up in de Aldi op de Maastrichtersteenweg in Riemst

Tegen sluitingstijd komt een verdachte man (volledig in het zwart gekleed en draagt

een bivakmuts) de Aldi binnen. Hij bedreigt de kassierster met een wapen en een mes

waarop de kassierster hem het geld geeft. De dader vlucht te voet. Een ploeg van de PZ

Tongeren-Herstappe kan de dader onderscheppen in Rocourt. De verdachten worden

gearresteerd en overgebracht ten burele. De betrokkenen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter

en aangehouden.


Jaarverslag 2009

Diefstal van een voertuig met geweld op de Visésteenweg in Riemst

Een door onze diensten gekende persoon verschaft zich toegang tot de woning van zijn

ex-vriendin. Hij stoot hierbij op de broer van zijn ex, met wie het tot een schermutseling

komt. Hij verlaat de woning met de auto van zijn ex en kan later door de politie

aangetroffen worden aan een tankstation in Vroenhoven. Uit contact met de gevangenis

van Hasselt blijkt dat de betrokkene nog verschillende openstaande seiningen heeft en

moet opgesloten worden in de gevangenis van Hasselt.

Fietsdiefstal aan het station van Bilzen – daders gevat

Twee illegale minderjarigen stelen een fiets aan het station van Bilzen en willen hiermee

de trein op richting Herstal. De eigenaar van de fiets kan hen aantreffen aan het station.

Ze mogen beschikken van de dienst Vreemdelingenzaken en worden door onze mensen

overgebracht naar het woonwagenpark in Herstal.

Voorleiding van drie verdachten van brandstichting in Munsterbilzen

De feiten vonden plaats tijdens de nacht van 20 op 21 juli. Er werd op de Zonnelaan

een voertuig in brand gestoken, een tweede voertuig raakte beschadigd. De aanpalende

woning liep aanzienlijke brandschade op. De drie verdachten hebben de feiten bekend

en worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren. Eén persoon wordt aangehouden,

een tweede verdachte wordt vrijgelaten onder voorwaarden. De derde verdachte

wordt vrijgelaten zonder voorwaarden.

SEPTEMBER

Arrestatie en voorleiding van twee daders van diefstal met wapenvertoon

Twee ex-partners hebben een discussie over geld dat gebruikt was om meubels te

kopen toen ze nog een relatie hadden. Nu de relatie afgesprongen is, wil het meisje het

geld terugkrijgen. Hiervoor spreken ze af in een café. Wanneer hij het afgesproken geld

wil overhandigen, wil zij meer geld en vraagt om mee te komen naar een appartement

op de Wijerstraat. Daar is echter haar nieuwe vriend aanwezig, met een luchtdrukpistool.

Hierna bedreigt de nieuwe vriend de ex-vriend met het wapen en wordt er meer

geld overhandigd. De benadeelde dient klacht in bij de politie en hierdoor kunnen de daders

aangetroffen en gearresteerd worden. Het geld wordt teruggeven aan de benadeelde.

Na hun voorleiding wordt de bedreiger opgesloten in de gevangenis van Hasselt en

wordt de vrouw geplaatst in een gesloten instelling.

Opzettelijke brandstichting op de Cauthenbergstraat in Zussen

Van een voertuig zijn meerdere ruiten gesneuveld en naast het voertuig liggen

brandende takken die kunnen gebruikt zijn bij brandstichting. Iets verder liggen de

boorddocumenten, de hoedenplank en glasscherven van het brandende voertuig. Uit deze

papieren blijkt dat het om een gestolen voertuig handelt. Een onderzoek wordt opgestart.

Diefstal van voertuig op de Sint-Truidersteenweg in Hasselt

Een jonge vrouw uit Antwerpen leert via een chatsite een door onze diensten gekende

man kennen en spreekt met hem af in een restaurant in Hasselt. Middels de list dat zijn

portefeuille nog in de auto ligt, krijgt hij de autosleutels van deze dame. Nadien keert

hij niet meer terug naar het restaurant. Wanneer het slachtoffer naar haar auto gaat, is

deze verdwenen. De verdachte is er eveneens in geslaagd zijn telefoonnummer uit haar

gsm te wissen. De verdachte en het gestolen voertuig worden geseind en enkele dagen

later aangetroffen. Na voorleiding wordt de verdachte opgesloten in de gevangenis.

OKTOBER

Dader van inbraak op de Groenstraat in Hoeselt gevat

De interventieploegen slagen erin om één dader te vatten na een inbraak op de Groenstraat

in Hoeselt. Twee mannen reden weg met het voertuig van de bewoonster. Zij lie-

85


86

Jaarverslag 2009

ten vlakbij een ander voertuig achter dat in Luik gestolen was. Een van de ploegen

merkte het voertuig op dat net gestolen was in de Groenstraat in Hoeselt. De daders

vluchtten de autosnelweg op maar lieten vrij snel hun voertuig achter op de linkerrijstrook.

Eén van de daders werd door de ploeg aangetroffen in een bosje naast de autosnelweg.

Het ziet ernaar uit dat de andere dader in Bilzen een voertuig kon stelen en

daarmee gevlucht is. Dezelfde daders zijn wellicht aan de slag geweest in Merem in Bilzen

en in een aantal woningen in de Groenstraat in Hoeselt. Dit wordt verder onderzocht.

De dader wordt voorgeleid en aangehouden. Het gestolen voertuig wordt later

teruggevonden in Luik.

Diefstal in appartementsgebouw op de Wierookstraat in Hoeselt – daders gevat

De syndicus van het appartementsgebouw ziet bij zijn thuiskomst de garagepoort openstaan.

Hij hoort vervolgens een deur dichtvallen aan de inkomhal en ziet iets verderop

een man en een vrouw die zich verdacht gedragen. Wanneer hij naar hen toestapt,

vluchten ze weg met een bromfiets. De syndicus vindt in de struiken een sporttas met

de buit van de diefstal. De politie ziet iets verderop twee personen wandelen die voldoen

aan de beschrijving en zijn beiden gekend door onze diensten. De syndicus kan

beiden herkennen. Ze worden voorgeleid en de man wordt opgesloten in de gevangenis.

NOVEMBER

Koperdieven op heterdaad betrapt op het Deken Galaesplein in Vlijtingen

De wijkagent betrapt tijdens een patrouille twee jongeren bij het stelen van koper. Ze

worden overgebracht ten burele en verhoord. Ze wilden de kabel binnenbrengen bij een

ijzerhandel in ruil voor geld. Ze worden niet aangehouden maar krijgen huisarrest.

Bijstand vatten daders van overval op Centeakantoor in Tongeren

De daders beroven het Centeakantoor op de Hasseltsesteenweg in Tongeren. Ze zijn in

het bezit van een kalasjnikov en nemen de vlucht richting Hasselt. Een inspecteur van

de Verkeersdienst gaat in bijstand en kan samen met de Wegpolitie, de politie van

Tongeren-Herstappe en Borgloon het betrokken voertuig achtervolgen. Op de Millerweg

rijdt dit voertuig tegen een boordsteen. Het voertuig krijgt hierdoor een lekke band en

komt tot stilstand op een akker. De daders geven zich over onder bedreiging van de wapens

van de politiemensen. In het gestolen voertuig ligt de buit van de overval. Het onderzoek

is in handen van de FGP Tongeren. De daders worden voorgeleid en opgesloten

in de gevangenis.

Verkeerscontrole in Mopertingen en Vroenhoven

Tijdens een verkeerscontrole wordt een voertuig met Franse onderdanen tegengehouden.

Zowel de bestuurder als de passagier blijken in het bezit te zijn van heroïne, cocaïne,

marihuana en hasj. De bestuurder is onder invloed van drugs. De betrokkenen worden

van hun vrijheid beroofd in afwachting van het verdere onderzoek door de Lokale

Recherche. In totaal zijn zij in het bezit van bijna 200 gram heroïne. Ze worden voorgeleid

bij de onderzoeksrechter, aangehouden en opgesloten in de gevangenis.

Verdachte zigeunermeisjes opgepakt op de Riemsterweg in Bilzen

De ploegen konden twee zigeunermeisjes oppakken voordat ze ergens inbraken, dankzij

een telefoontje van een alerte burger. Na het nodige zoekwerk wordt één van hen herkend

op een foto in de politiedatabank en blijkt dat één van de meisjes gekend is onder

zeven verschillende namen. Na een lange ondervraging geven ze toe dat ze op inbrekerspad

waren. Hun werkwijze is als volgt: ze worden met een wagen gebracht en moeten

op minstens twee plaatsen inbreken. Wanneer ze een buit bij elkaar hebben gaan ze

naar een treinstation en bellen daar een man op die hen oppikt aan het station. De

meisjes verblijven illegaal in het land. De dienst Vreemdelingenzaken wordt verwittigd

maar zij beslissen om de meisjes te laten gaan. Ook het parket beslist om hen te laten

gaan aangezien van plan zijn ergens in te breken geen misdrijf is.


Jaarverslag 2009

DECEMBER

Diefstal van een portefeuille in het rusthuis in Munsterbilzen – dader gevat

Op de camerabeelden is een onbekende te zien. De melder is hem gevolgd tot aan het

station, waar de verdachte op een bus richting Maastricht gestapt is. De politie kan hem

aantreffen net voor de grensovergang. Hij geeft de feiten toe en duidt de plaats aan

waar hij de portefeuille gedumpt heeft. Het parket wordt ingelicht en hij mag beschikken

na het onderzoek.

ASSISENPROCES MOORDZAAK GABY HESSELS

In oktober 2009 werd in Tongeren het assisenproces gevoerd in de moordzaak waarvan

Gaby Hessels slachtoffer was en Erwin Lodders dader.

Dit onderzoek werd volledig gevoerd door onze politiezone, bijgestaan door de leden

van het Labo FGP Tongeren.

Op het assisenproces werd het gehele onderzoek door onze dienst via PowerPoint aan

de jury en het hof duidelijk gemaakt.

Meerdere leden van ons korps dienden te getuigen in deze zaak: Michel Hermans,

Michel Claesen (ondertussen met pensioen), Mathieu Miscoria (ondertussen met pensioen),

Josse Schils, Frank Beerts, Jos Truyers, Jean-Pierre Holtof, Kurt Roggen en Robby

Brimioul.

Het proces heeft een week in beslag genomen. De dader werd bestraft met een levenslange

opsluiting.

Van alle partijen zoals de verdediging van de dader / van het slachtoffer, de voorzitter

van het Hof, de procureur Generaal en de Onderzoeksrechter ontvingen wij felicitaties

voor de manier waarop ons onderzoek werd gevoerd en de manier waarop wij de zaken

naar voren brachten op het proces.

De zaak kon rekenen op een grote aandacht in de gesproken en geschreven pers.

Op het proces zelf was er een massale belangstelling van het publiek.

87


4. Bijlagen

88

Jaarverslag 2009

ALLE PERSONEELSLEDEN (toestand 31.12.2009)

Korpschef

HCP Dirk Claes

Beleidscel

CP Ludo Froyen

CP Johny Vanspauwen

ADV Sofie Boelen

CNT Katrien Vangronsvelt

ASS Carine Bocchialini

Secretariaat Korpschef

ASS Frieda Kempeners

Dienst Intern Toezicht

CP Fred Maes

CP Johan Steegen

Interne Dienst Preventie & Bescherming

op het werk

HINP Marc Nijs

Bijzondere Rekenplichtige

Luc Moors

Directie operationele diensten

CP Jef Bynens

Lokale recherche

CP Johan Steegen

HINP Lambert Caubergh

HINP Dominiek Debaes

HINP Michel Hermans

INP Jury Aarts

INP Frank Beerts

INP Hanita Box

INP Peter Cornelis

INP Frank Daems

INP Dirk Hermans

INP Stefaan Jans

INP Jos Schils

Structureel gedetacheerden CIC

INP Eric Vandebosch

INP Patrick Virant

Boekhouding

CNT Lesley Jaspers

Personeelsdienst

CNT Willy Dehasque

ASS Sabine Silkens

Dienst Logistiek

HINP Guy Beerts

HINP Marc Nijs

INP Roland Nicolaes

ASS Annemie Wouters

ASS Christa Merken

ARB Alain Stevens

ARB Wanda Champagne

ARB Andrea Deglein

ARB Yvonne Manirafasha

ARB Leonie Meers

ARB Evi Nassen

ARB Nenalyn de la Cruz Lumogdang

APO

HINP Pedro Meyers

Systeembeheer

HINP Leo Jans

INP Jean-Marie Fransen

INP Paul Hendrix

CNT Dirk Jacobs

Algemeen secretariaat

ASS Heidi Deckers

BED Marlies Panis

BED Lutgarde Smullenberg


Interventiedienst

CP Fred Maes

HINP Jean-Pierre Holtof

HINP Erik Martens

HINP William Sals

HINP Peter Voets

INP Robby Brimioul

INP Raymond Brouwers

INP Edith Dedroog

INP Kris Evens

INP Bruno Gouverneur

INP Ron Goyens

INP Kirsten Hansen

INP Christophe Jacobs

INP Gerry Kimps

INP Kevin Lambregs

INP Katrien Nijs

INP Ludo Miguet

INP Leon Nies

INP Danny Orye

INP Kurt Roggen (drughondgeleider)

INP Herbert Schepers

INP Robin Smets

INP Eddy Strijckers

INP Erik Vanherle

Wijkdienst en Onthaal

CP Rudi Slechten

Wijk Bilzen

HINP François Wijnen

INP Jef Biesmans

INP René Evens

INP Jean-Pierre Gilissen

INP Heidi Hansen

INP Pierre Hardy

INP Luc Molderez

INP Willy Reynders

INP Marc Thoelen

INP Jan Jeurissen

ASS Els Motten

ASS Lutgarde Driesen

Milieucel

HINP Erik Jermei

INP Bruno Mucke

Jaarverslag 2009

Verkeersdienst

CP Willy Jackers

HINP Raymond Collings

HINP Nico Leben

HINP Nolly Lowist

HINP Marc Nijs

INP Johnny Greyn

INP Marc Herremans

INP Rolanda Huls

INP Davy Jans

INP Gerry Janssens

INP Alain Leesen

INP Valentin Machiels

INP Roland Nicolaes

INP Kevin Steegen

INP Gert Vos

INP Guido Wijnen

AP Azem Unal

ASS Liesbet Epding

ASS Heidi Deckers

ASS Tineke Triekels

ASS Rita Schoels

ASS Eric Grootaers

Slachtofferbejegening

CNT Greet Thys

INP Heidi Hansen

Wijk Hoeselt

HINP Guy Nicolaers

INP Jan Jeurissen

INP Philip Nicolaers

BED Patricia Jacobs

Wijk Riemst

HINP Jos Hensen

INP René Brepoels

INP Norry Hauben

INP Jean Nivelle

INP Leon Peusens

INP Wauter Van Oostveldt

ASS Liliane Vos

Onthaal

HINP Thierry Claesen INP Karen Hansen INP Mireille Slijters

INP Louis Boonen INP Katrien Nijs INP Sabrina Quets

INP Luc Delait INP Nadia Salemi INP Wendy Borgignons

89


KRANTENKNIPSELS 2009

90

Jaarverslag 2009

Politie organiseert quizavond

(09/01/2009 Het Belang van Limburg)

In CC De Kimpel organiseert de politie op

vrijdag 30 januari voor de tweede keer

een quizavond. De deelnemers kunnen

tijdens de verschillende quizrondes antwoorden

op algemene vragen. Om mee te

kunnen doen, is vooraf inschrijven noodzakelijk.

Dat kan tijdens de kantooruren

op 089/519.308 of sabine.silkens@pzbhr.

be. Per quizploeg, die uit maximum 4 personen

bestaat, betaalt u 15 euro. Er zijn

allerlei leuke prijzen te winnen.

Man betrapt bij tweede inbraak in

appartement

(23/01/2009 Het Belang van Limburg)

Een bewoner van een appartementsgebouw

in de Spoorstraat in Bilzen heeft

woensdagavond een inbreker achternagezeten

en vastgehouden tot de politie aankwam.

De bewoner was gaan kijken toen hij

lawaai in het gebouw hoorde. Een dief

had de garagepoort opengebroken. Tijdens

de fouillering van de verdachte vond

de politie juwelen. Die bleken afkomstig

te zijn van een inbraak dinsdagavond in

hetzelfde appartementsgebouw. De man

wordt ook verdacht van de diefstal van

een auto die in de buurt werd aangetroffen.

In de wagen lagen spullen die ook

afkomstig waren van een diefstal. De 28jarige

man, die in Bilzen verblijft, is een

bekende van het gerecht. Hij werd van

zijn vrijheid beroofd en donderdag voorgeleid

bij de Tongerse onderzoeksrechter.

Politie bouwt op terrein vroeger

slachthuis

(03/02/2009 Het Laatste Nieuws)

De politie van Bilzen, Hoeselt en Riemst

krijgt een nieuwbouw op de plaats van

het vroegere slachthuis van Bilzen. Als de

werken volgens plan verlopen, zullen honderd

politiemensen in 2011 verhuizen

naar een ruimere werkplek.

De plannen voor een nieuw en centraal

hoofdkantoor voor de politie van Bilzen,

Hoeselt en Riemst bestaan sinds 2006.

Het dossier zit nu in de laatste fase, zodat

men na het bouwverlof van dit jaar

denkt te kunnen starten met de werken.

Aan de realisatie van het politiegebouw

hangt een prijskaartje van ongeveer 5,3

miljoen euro. Als de werken volgens plan

verlopen, kunnen de honderd personeelsleden

tegen de lente van 2011 de

nieuwbouw in gebruik nemen. Korpschef

Dirk Claes is heel tevreden. Vandaag zitten

we met zo’n honderd mensen in een

gebouw dat véél te klein is. Dat brengt

allerlei praktische problemen met zich

mee, aldus Claes. De Recherche telt bijvoorbeeld

dertien politiemensen. Die

moeten allemaal in een lokaal van veertig

vierkante meter werken. Per persoon

moet je normaal gezien acht vierkante

meter werkruimte rekenen. Ook voor de

voertuigen is er te weinig plaats. We kunnen

ze simpelweg niet allemaal stallen.

Het is elke dag puzzelen om ze ergens

kwijt te kunnen, niet in het minst ’s

avonds en ’s nachts zegt Claes. Weet je

dat een aantal agenten zelfs geen kleerkast

heeft ? We hebben in de garage

twee containers geplaatst die als kleedkamer

dienen. Verder is de vergaderzaal te

klein. Kortom: het is constant creatief zijn

met de beschikbare ruimte.

Vergaderzalen

De nieuwbouw zal twee verdiepingen tellen

en de problemen oplossen. We hebben

straks een grote en een kleine vergaderzaal,

met een uitschuifbare wand, zegt

Dirk Claes. Daar zal ook de politieraad

vergaderen. Nu doen we dat om beurten

in de drie gemeenten van de politiezone.

De plannen zijn zo opgevat dat het onthaal

letterlijk “open” staat voor bezoekers.

De toegang is één grote glaspartij

met een open balie, aldus de zonechef.

Nu moeten de mensen nog wachten aan

een klein loket. Dat is niet meer van deze

tijd. Het is de bedoeling dat de mensen

zich welkom voelen bij ons. Verder zorgen

we voor een veilige werkplek voor

politiemensen, maar ook voor slachtoffers

of getuigen van geweld en andere misdrijven.

Verdachten komen in de andere

uithoek van het gebouw terecht, zodat er

geen contact mogelijk is met slachtoffers.

Ook het parkeerprobleem zal van de baan

zijn. In de garage, die deels onder de


grond zal steken, is plaats voor zestig

voertuigen. Op de gelijkvloerse verdieping

zitten de operationele diensten:

Recherche, Onthaal, Wijkdienst en Interventie

en op de eerste verdieping de

ondersteunende diensten. Een passiefhuis

wordt het nieuwe gebouw niet, maar er

worden wel grote inspanningen geleverd

om energiezuinig te werken, aldus de

korpschef.

175 Bestuurders rijden te snel

(17/02/2009 Het Belang van Limburg)

Een bestuurder reed met zijn voertuig

onder invloed van verdovende middelen.

Hij werd onderworpen aan een bloedproef

en zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken

voor 15 dagen.

De controles begonnen om 13uur en eindigden

om 21uur. Op de Bilzersteenweg

in Hoeselt werden 826 voertuigen op hun

snelheid gecontroleerd binnen de

bebouwde kom; 84 bestuurders reden te

snel, 54 veel te snel.

In de Tipstraat in Beverst reden maar 2

van de 292 gecontroleerde voertuigen te

snel, maar op de Maastrichterstraat in

Mopertingen reden 59 van de 662 gecontroleerde

voertuigen binnen de bebouwde

kom (50) te snel. Het rijbewijs van een

bestuurder werd ingetrokken omdat hij

101 km per uur reed terwijl het donker

was en er smeltende sneeuw viel. In

Vroenhoven zijn op de Burgemeester

Marresbaan 325 voertuigen gecontroleerd,

waarbij er 30 sneller dan de toegelaten

70 km per uur reden. De topsnelheid

bedroeg 124 km per uur.

Bilzenaar berooft vrouwen met spray

(20/03/2009 Het Nieuwsblad)

De politie heeft een 40-jarige inwoner uit

Bilzen opgepakt op verdenking van een

straatroof op twee bejaarde dames in

Maastricht. De verdachte beroofde hen op

vrijdag 6 maart op klaarlichte dag. De

man gebruikte hierbij peperspray. De

slachtoffers hadden vlak voor de roof bij

de SNS-bank in de Maastrichtse wijk Belfort

een aanzienlijk geldbedrag opgehaald.

Aan de hand van getuigenverklaringen

en bewakingsbeelden in combinatie

met de auto die de verdachte gebruik-

Jaarverslag 2009

te, kwam de politie hem op het spoor en

kon hij woensdag opgepakt worden.

Inbrekers slaan toe

(10/04/2009 Het Laatste Nieuws)

Dieven hebben ingebroken in een woning

in de Merodestraat in Beverst (Bilzen).

De inbraak werd vastgesteld toen de

bewoners terugkwamen van vakantie. De

inbrekers namen 35 euro mee uit de

woning. In de nacht van woensdag op

donderdag heeft de politie een man

opgepakt die had ingebroken in de kantine

van de voetbalploeg in Eik. Een voorbijrijdende

automobilist had de man zien

lopen met een rugzak met onder meer

fruitsap, asbakken en een keukenrol.

Later werd nog een tweede inbreker

opgepakt door de politie. De twee zouden

ook verantwoordelijk zijn voor een

inbraak in de kantine van de voetbalclub

van Diepenbeek. De twee werden niet

aangehouden.

231 Chauffeurs rijden te snel

(01/05/2009 Het Belang van Limburg)

Tijdens controles in Bilzen, Hoeselt en

Riemst heeft de politie het voorbije

weekend 2.082 voertuigen op hun snelheid

gecontroleerd. 231 bestuurders reden

te snel. Drie bestuurders moesten op

last van het parket van Tongeren onmiddellijk

hun rijbewijs inleveren. Een bestuurder

legde een ademtest af van om

en bij de 3 promille. Ook zijn rijbewijs

werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

De politie stelde tijdens de verkeerscontrole

ook vier parkeerovertredingen

vast en hield twee bestuurders tegen

nadat ze het rode verkeerslicht hadden

genegeerd. Een andere bestuurder werd

staande gehouden omdat hij op een ruilverkavelingsweg

reed. De controles vonden

plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag

en zondag overdag.

91


92

Jaarverslag 2009

Politie rolt professionele wietplantage

op

(02/05/2009 Het Belang van Limburg)

Speurders van de lokale politie van Bilzen

zijn donderdag op een grote wietplantage

gestoten in een loods van een vroegere

schrijnwerkerij in de Ida van Bolenstraat

in Munsterbilzen. De speurders troffen

een hele reeks bijna volgroeide cannabisplantjes

aan die meer dan 100 kilo verkoopbare

wiet hadden kunnen opleveren,

goed voor een paar honderdduizend

euro’s. De planten stonden verspreid over

het gelijkvloers en de bovenverdieping.

Er stond ook een professionele installatie,

met een aangepast elektriciteitscircuit om

stroom af te tappen. De loods was ook

voorzien van de nodige technische uitrusting,

zoals verwarming en irrigatie, om de

wietplanten in optimale omstandigheden

te laten groeien. De agenten riepen de

hulp in van de Bilzense brandweer om de

hennepplantage te ontmantelen. Het

waren de spuitgasten van Voeren, die

momenteel in Bilzen stage lopen, die

deze klus mochten klaren. De eigenaar

van het huis was zich van geen kwaad

bewust; hij verhuurde het pand. Over de

identiteit van de huurder wilde de politie

in het kader van het verdere onderzoek

nog geen gegevens vrijgeven. Het is de

tweede grote cannabisplantage die de

voorbije week werd ontmanteld. Eerder

had de federale gerechtelijke politie van

Tongeren samen met de Nederlandse en

Duitse politie al 4.500 cannabisplanten

ontdekt bij meerdere huiszoekingen.

Politie ontdekt grote cannabisplantage

(02/05/2009 Het Laatste Nieuws)

De politie heeft donderdag in de Ida Van

Bolenstraat in Munsterbilzen een cannabisplantage

ontdekt in een loods, die

vroeger dienst deed als productiehal. Het

gaat om de grootste vangst in de politiezone

Bilzen, Hoeselt en Riemst sinds

2001. Buurtbewoners hadden al enkele

maanden opgemerkt dat er in en rond het

gebouw verdachte handelingen plaatsvonden.

Bestelwagens en auto’s met

Nederlandse nummerplaten reden af en

aan, vooral ’s avond en ’s nachts. Volgens

een buur, die anoniem wil blijven, ging

het meestal om dezelfde wagens. Steevast

zagen de buurtbewoners ook twee

dezelfde mannen opduiken in hun straat.

Daarop besloot de politie de loods binnen

te vallen. De speurders troffen er

oogstrijpe planten aan. De plantage zelf

was heel professioneel ingericht. De

ruimtes bleken goed geïsoleerd, er was

een professionele verlichting en besproeiing.

De stroom werd illegaal van het elektriciteitsnet

afgetapt. De brandweer van

Bilzen en Voeren vulden ruim 50 zakken

met stengels van cannabisplanten. De

politie zoekt nog volop naar de uitbaters

van de plantage.

Uitbaters wietplantage nog spoorloos

(09/05/2009 Het Belang van Limburg)

De recherche van de politie van

Bilzen / Hoeselt / Riemst is nog op zoek

naar de uitbaters van de wietplantage die

op 30 april is ontmanteld in een loods in

de Ida van Bolenstraat in Munsterbilzen.

Daar werden 2.400 planten aangetroffen,

en niet 4.000 zoals bij de eerste vaststellingen

werd geschat. De oogst zou zo’n

50 kilo verkoopbare wiet hebben kunnen

opleveren. De planten stonden verspreid

over de gelijkvloerse en de bovenverdieping.

De loods was ook voorzien van de

nodige technische uitrusting, zoals

verwarming en irrigatie. De loods die

volgens de politie vroeger werd gebruikt

door een schrijnwerkerij die inmiddels

naar een andere gemeente is verhuisd,

ligt naast een schrijnwerkerij die nog

actief is en eigendom is van de bvba

Cosemans. Die firma heeft dus helemaal

niets te maken met de loods waarin de

wietplantage werd aangetroffen.

111 Bestuurders te snel op Ring

(15/05/2009 Het Belang van Limburg)

Bij snelheidscontroles op de Ring (90) in

Bilzen zijn 111 overtredingen vastgesteld.

In het totaal werden 897 auto’s gecontroleerd.

In de voormiddag werd het anonieme

maar inmiddels bekende radarvoertuig

langs de gelijkgrondse berm opgesteld.

Van de 226 passanten werden er

14 geflitst, wat neerkomt op 6,2%. In de

namiddag werd datzelfde voertuig

“verdekt” opgesteld en werd de radar op


een statief geplaatst. Van de 671 passanten

werden er 97 geverbaliseerd, waarvan

83 voor een zware snelheidsovertreding.

Het overtredingspercentage bedroeg

12,4%. De hoogste gesmeten snelheid

was 139 km per uur.

115 Bestuurders op de bon geslingerd

(19/05/2009 Het Belang van Limburg)

De politie stelde tijdens de verkeerscontroles

ook 13 parkeerovertredingen vast

en plukte drie bestuurders uit het verkeer

nadat ze het rode verkeerslicht en de

verboden rijrichting hadden genegeerd.

Twee 16-jarige bromfietsers konden het

vereiste rijbewijs niet tonen en vervoerden

een passagier. Ze droegen ook geen

valhelm. Tot slot werd één voertuig getakeld

omdat het niet geldig was verzekerd

en werden zes bestuurders bekeurd omdat

ze in een niet gekeurde en niet ingeschreven

wagen rondreden.

Controles

(29/05/2009 Het Belang van Limburg)

De verkeersdienst heeft donderdag tussen

9 en 15 uur controles gehouden op

zwaar vervoer in de Waterstraat in Munsterbilzen

en op de Tongersesteenweg in

Riemst. Twee buitenlandse trucks moesten

samen 1.600 euro betalen omdat ze

niet over de nodige documenten beschikten

of de rij- en rusttijden hadden overschreden.

Een niet-verzekerde bestelwagen

werd in beslag genomen. Daarnaast

werden pv’s uitgeschreven voor onder

meer geen geldig rijbewijs en vervallen

keuringsbewijzen.

Controles na onverantwoord rijgedrag

(23/06/2009 Het Belang van Limburg)

De verkeersdienst van politie Bilzen-

Hoeselt-Riemst heeft snelheidscontroles

uitgevoerd in Beverst, Hoeselt, Zichen-

Zussen-Bolder, Vroenhoven en het centrum

van Bilzen. 873 bestuurders zijn

gecontroleerd en 83 mensen reden te

snel. De snelheidscontrole in de zone 30

van de Bilzerse stadskern kwam er op

Jaarverslag 2009

verzoek van bewoners en middenstanders.

Zij storen zich aan het onverantwoord

rijgedrag van jongeren. “Het gaat

dan over jongeren die lawaai maken door

stevig op te trekken en te snel rijden.

Van de 87 bestuurders zijn er 4 geverbaliseerd”,

zegt een woordvoerder van de

politie. In Hoeselt reed een jongeman 87

km per uur in de bebouwde kom en in

Zichen-Zussen-Bolder haalde een

bestuurder 131 km per uur op de Visésteenweg.

Hun rijbewijs is ingetrokken.

Verkeersactie

(24/06/2009 Het Laatste Nieuws)

Op vijf plaatsen in de politiezone werd

een verkeersactie gehouden. In

Zichen-Zussen-Bolder is een laagvlieger

onderschept die aan 131 per uur over de

Visésteenweg raasde. De bestuurder

moest zijn rijbewijs inleveren. In totaal

werden in de politiezone 873 bestuurders

op snelheid gecontroleerd. 83 van hen

reden te snel en krijgen een procesverbaal.

In Hoeselt werd een jongeman

staande gehouden die aan 87 per uur in

de bebouwde kom reed. In de zone dertig

werden van de 87 voorbijgangers vier geverbaliseerd.

De politie heeft tot slot 48

pv’s opgesteld voor parkeren op de

stoep, niet dragen van de gordel, bellen

achter het stuur en technische tekortkomingen

aan de wagen.

Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst in 2011

in gloednieuw gebouw

(11/07/2009 Het Belang van Limburg)

Als alles volgens plan verloopt, verhuist

de politie van de zone Bilzen-Hoeselt-

Riemst in 2011 naar een nieuw politiekantoor.

Dat wordt gebouwd op de site

van het vroegere slachthuis. De totale

kostprijs wordt geraamd op 5,3 miljoen

euro.

Het huidige politiekantoor aan Schureveld,

naast de stedelijke dienst Infrastructuur,

is veel te klein om de bijna 110

personeelsleden goed te huisvesten. Ook

het onthaalloket en de parkeergarage zijn

te klein. Er zijn geen vergaderzalen, en

de kleedkamerruimte is verdeeld over

twee containers. Daarom zijn in 2006

93


plannen gesmeed voor een nieuw

commissariaat.

94

Jaarverslag 2009

Na bouwvakantie

De gemeenteraad van Bilzen heeft een

erfpachtovereenkomst voor 55 jaar goedgekeurd

om de bouw van het politiekantoor

mogelijk te maken. Het dossier zit

nu in de laatste administratieve fase. De

politie hoopt na de bouwvakantie met de

werken te kunnen starten. Hoewel in de

plannen al rekening is gehouden met

mensen met een handicap, wachten de

architecten nog op het advies van het

Toegankelijkheidsbureau.

Architectuur

Het nieuwe kantoor aan Schureveld wordt

een architecturale parel, met veel aandacht

voor duurzaamheid en functionaliteit.

De nieuwbouw zal twee verdiepingen

tellen. In de kelder, die maar deels ondergronds

is, komt een parkeergarage

voor 60 voertuigen.

Open onthaal

De operationele diensten zoals de

Recherche, het Onthaal, de Wijkdienst en

de Interventiedienst zitten gelijkvloers.

Op de eerste verdieping krijgen de ondersteunende

diensten hun stek. Daar komt

ook een grote en een kleinere vergaderzaal,

met uitschuifbare wand.

De toegang is volledig in glas met een

open balie, zodat de bezoekers letterlijk

een open onthaal wacht. Daarbij is ook

voldoende aandacht besteed aan het

aspect veiligheid. Het nieuwe kantoor is

zo gebouwd dat verdachten en slachtoffers

geen contact met mekaar hebben.

5,3 miljoen

Voorts is gekozen voor een gebouw waarin

het energieverbruik zo laag mogelijk

wordt gehouden. De meerkosten zouden

in acht jaar tijd terugverdiend worden.

Dexia treedt op als bouwheer en zal het

gebouw via leasing aan de politie ter

beschikking stellen. De totale kostprijs

wordt geraamd op 5,3 miljoen euro.

Minder ongevallen in Bilzen

(23/07/2009 Het Belang van Limburg)

De Bilzense wegen worden veiliger. Dat

blijkt uit de cijfers van de barometer voor

verkeersveiligheid. Niet alleen gebeurden

er tijdens de eerste jaarhelft van 2009

16% minder verkeersongevallen op het

grondgebied van Bilzen; ook de ernst van

de ongevallen neemt af.

Tijdens de eerste jaarhelft van 2009

werden 37 ongevallen genoteerd. Tijdens

dezelfde periode in 2008 waren er dat

44; een daling van 16 procent. In vergelijking

met 2003 daalde het aantal ongevallen

zelfs met 50 procent. Opvallend is

de afname van het aantal zware ongevallen

zwakke weggebruikers.

Daarvoor waren 50% van de verkeersslachtoffers

zwakke weggebruikers. Dat

cijfer evolueerde naar 35%, zegt

verkeerscoördinator Raymond Collings.

Dat is voor een groot deel toe te schrijven

aan de investering in nieuwe infrastructuur,

aan het informeren van de

weggebruikers en aan de intensieve

verkeershandhaving, stelt burgemeester

Sauwens. Die baseert zich onder meer op

een aantal metingen. In de zopas heringerichte

Spurkerweg houden zich nu 81%

van de weggebruikers aan de maximumsnelheid

van 50 km/uur. Daarvoor was

dat maar 46%. De investering werpt z’n

vruchten af.

Wegenwerken

Dit jaar wil de stad nog voor 600.000

euro wegenwerken laten uitvoeren, met

de bedoeling nog enkele zwarte punten

weg te werken. Het gaat om het kruispunt

van de N700 Ring met de

Linnerbocht en de Biesenweg en om het

kruispunt Rode Kruislaan-Bammestraat in

Rijkhoven.

Truckers voor 2.300 euro beboet

(31/07/2009 Het Laatste Nieuws)

Tijdens een controle op het zwaar vervoer

die de politie gisteren hield, werd

voor 2.200 euro boetes uitgeschreven

aan chauffeurs van vrachtwagens die het

niet zo nauw namen met de verkeersregels.

De politie hield een trekker met oplegger

staande met drie versleten ban-


den. Een band was zelfs volledig kaal. De

chauffeur moest ter plaatse een onmiddellijke

inning van 300 euro betalen. Hij

mocht pas vertrekken toen de andere

versleten banden vervangen waren. Een

Spaanse chauffeur werd eveneens betrapt

op rijden met een kale band. Hij

kreeg ook een boete van 300 euro.

Andere inbreuken gingen over gebrekkige

en ontbrekende spatlappen, een lekkende

brandstoftank en het niet-naleven van de

wekelijkse rusttijd. Voor de inbreuken

werd een boete van 1.200 euro uitgeschreven.

Geen enkel ongeval met zwakke

weggebruikers

(01/08/2009 Het Laatste Nieuws)

Tijdens de eerste zes maanden van dit

jaar deed zich binnen de stadswallen van

Bilzen geen enkel ongeval met een voetganger,

fietser of motorrijder voor. Ook

het aantal ongevallen erbuiten neemt

verder af.

Als we de cijfers van de eerste helft van

2009 vergelijken met 2003, dan loopt het

aantal ongevallen met gewonden en

doden met de helft terug, zeggen Dirk

Claes en Raymond Collings, korpschef en

hoofd van de verkeersdienst. Ook de

ernst van de ongevallen neemt af.

Opvallend is de daling van het aantal

zware ongevallen. Vroeger was de

verhouding: 50% ongevallen met zwakke

weggebruikers en 50% met auto’s. Nu is

de verhouding 35 tegenover 65%. Nog

opmerkelijker: in de binnenstad heeft

zich geen enkel ongeval met een zwakke

weggebruiker voorgedaan. Dat is nooit

eerder gebeurd. We steken véél tijd en

energie in verkeersopvoeding en doen

intensief aan verkeershandhaving. De

stad heeft er ook voor gezorgd dat de

fiets- en voetpaden veel beter aangeduid

zijn.

Veel aandacht gaat ook naar het wegwerken

van zwarte punten. Veelal zijn de

ongevallen daar te wijten aan nietaangepaste

snelheid en infrastructurele

fouten. Zo wordt het kruispunt van de

N700 met de Linnerbocht en de Biesenweg

aangepakt. Ook het kruispunt N758-

Rode Kruislaan-Bammestraat wordt

heringericht zegt Claes. Het stadsbestuur

Jaarverslag 2009

trekt dit jaar 600.000 euro uit voor aanpassingen

aan wegen.

Politie brengt verkeerskrant uit

(01/09/2009 Het Nieuwsblad)

De lokale politie gaat naar aanleiding van

de start van het nieuwe schooljaar een

verkeerskrant verspreiden.

Elke inwoner van Bilzen, Riemst en

Hoeselt krijgt begin deze maand zo’n

krant in de bus. Via de scholen in de politiezone

krijgen alle leerlingen ook een

doe-fiche en een handleiding voor in het

verkeer zodat ze weten hoe ze veilig met

de fiets of te voet naar school kunnen. Je

vindt er tips in over hoe je bijvoorbeeld

veilig een

rotonde moet nemen.

Veilig de weg op met doe-fiches

(01/09/2009 Het Laatste Nieuws)

Raymond Collings, hoofd van de dienst

verkeer bij de politie van Bilzen, Hoeselt

en Riemst, heeft gisteren een pakket met

twaalf doe-fiches voorgesteld voor

veiliger verkeer in het kader van de actie

“Veilig naar School”. De fiches zijn gemaakt

op basis van voorbeelden uit de

praktijk. Ze zijn kindvriendelijk opgesteld

en met foto’s geïllustreerd.

Op elke fiche staat een foto van hoe het

niet mag, met daarnaast een afbeelding

van hoe het wel moet. Ook bevat elke

fiche praktische tips. De fiches worden

naar de 50 lagere scholen in de

politiezone gestuurd. De politie gaat ook

met de klassen de weg op om het goede

voorbeeld aan de kinderen te geven en

bij te sturen waar nodig. Ook is er nog

een handleiding voor alle weggebruikers,

boordevol tips. En tot slot valt binnenkort

in 35.000 brievenbussen een heuse

verkeerskrant over verkeersopvoeding.

Een opsteker voor de politie is dat zich

gedurende het eerste half jaar in de binnenstad

van Bilzen geen enkel verkeersongeval

met een fietser of voetganger

heeft voorgedaan. De fiches en handleidingen

zijn gratis te bekomen bij de politie.

95


Een e-mail naar Raymond.

Collings@pzbhr.be volstaat.

Diefstal met geweld

(04/09/2009 Het Laatste Nieuws)

96

Jaarverslag 2009

De politie heeft gisteren een jonge twintiger

en een 17-jarig meisje, allebei uit

Tongeren, opgepakt omdat ze een diefstal

met geweld pleegden in Bilzen. De

jongeman zit intussen in de cel, het meisje

in een gesloten instelling.

Het minderjarige meisje, zou nog 5.000

euro te goed hebben gehad van haar

ex-vriend en nodigde hem uit op een

appartement in Bilzen. Toen hij daar

arriveerde, was ook de nieuwe vriend van

het meisje aanwezig. De ex-vriend haalde

een deel van het verschuldigde bedrag uit

zijn zak, maar het meisje en haar vriend

merkten op dat hij nog meer geld bij zich

had. Hierop haalde de nieuwe vriend een

pistool tevoorschijn en dwong hij de

jongeman om de rest van het geld, een

kleine 5.000 euro, te overhandigen. De

politie kon de twee dieven bij de kraag

vatten toen ze probeerden weg te rijden

in een auto. De twintiger is bekend bij de

politie voor eerdere feiten.

61 Chauffeurs rijden te snel

(07/09/2009 Het Laatste Nieuws)

Bij politiecontroles in Bilzen, Hoeselt en

Riemst zijn 61 snelheidsduivels tegen de

lamp gelopen. In totaal waren 2.090

auto’s bij de actie betrokken. 46 bestuurders

moesten een ademtest ondergaan.

Eén chauffeur had meer dan de toegelaten

0,5 promille alcohol in het bloed.

Verder slingerde de politie nog 24 chauffeurs

op de bon omdat ze hun gordel niet

droegen. In het centrum van Bilzen

werden nog eens vijf chauffeurs beboet

voor foutief parkeren en parkeren op

plaatsen die alleen voor personen met

een handicap bestemd zijn. Tot slot

kregen nog zes bestuurders een boete

voor het negeren van het eenrichtingsverkeer

in de Maatrichterstraat, waar wegenwerken

plaatsvinden.

Politie flitst 61 hardrijders

(07/09/2009 Het Belang van Limburg)

De Verkeersdienst van de Lokale Politie

Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft afgelopen

zaterdag van 9 tot 17 uur snelheidscontroles

uitgevoerd op de gewestwegen in

Vroenhoven, Beverst, Rosmeer, Hoeselt

en Vlijtingen. In het totaal werden 2.090

voertuigen gecontroleerd. 61 chauffeurs

werden betrapt omdat ze de maximum

toegelaten snelheid overschreden. Eén

bestuurder had meer dan 0,5 promille

alcohol in zijn bloed. Tenslotte werden 24

processenverbaal opgesteld wegens het

niet dragen van de gordel, gsm’en tijdens

het rijden, een verlopen keuringsbewijs,

niet-inschrijving en niet-verzekering. Eén

voertuig werd in beslag genomen. In

Bilzen Centrum werden 5 bestuurders

geverbaliseerd voor het parkeren op de

stoep en op een parkeerplaats voor

personen met een handicap. In Mopertingen

werden 6 bestuurders geverbaliseerd

wegens het negeren van het eenrichtingverkeer

in de Maastrichterstraat.

Controles

(21/09/2009 Het Belang van Limburg)

De Verkeersdienst heeft vrijdagnamiddag

en –avond met een anoniem dienstvoertuig

zes bestuurders betrapt op gsm’en

aan het stuur. Een andere bestuurder

werd beboet voor het inhalen over een

vlotte witte lijn. Daarnaast werden twee

pv’s opgesteld voor rijden zonder geldige

keuring en voor invoer en bezit van

drugs. Ten slotte maakte de politiedienst

nog eens twee pv’s op voor rijden met

kale banden.

Politie betrapt drie notendieven op

heterdaad

(26/09/2009 Het Belang van Limburg)

De Bilzense politie vatte vrijdagnamiddag

drie mannen bij de kraag, die in de Rijkhovense

Notendreef, vlakbij Alden Biesen,

op grote schaal noten aan het plukken

waren. Met metershoge ladders plukten

ze stelselmatig de bomen kaal. Toen

de mannen, twee Belgen en een Nederlander

uit Amsterdam, werden opgepakt

hadden ze al zo’n 300 kilo geplukt. Goed


voor een verkoopwaarde van enkele honderden

euro’s.

Enkele voorbijgangers informeerden

burgemeester Johan Sauwens over de

massale wildpluk. Die gaf de politie

meteen opdracht het zaakje te onderzoeken.

Ik heb er geen enkel probleem mee

dat gezinnen in de Notendreef gaan wandelen

en dan een kilo noten rapen. Maar

we kunnen niet dulden dat men er op

professionele wijze noten gaat plukken en

rapen voor de verkoop, aldus de Bilzense

burgervader. Sauwens gaf de politie

opdracht om de noten te verdelen over

een aantal sociale instellingen en seniorencentra

in Bilzen.

Politie klist autodief

(02/10/2009 Het Nieuwsblad)

Dieven zijn er gisterennacht omstreeks 2

uur vandoor gegaan met een auto die

aan café Sombrero stond in de Groenstraat

in Hoeselt. De lokale politie kon de

wagen achtervolgen tot aan de brug over

de E313, waar hij stopte. Daar vluchtten

de dieven in een bos. De politie kon één

dader in de boeien staan en oppakken.

Mogelijk hebben de autodieven ook een

inbraakpoging op de Meremweg in Bilzen

op hun kerfstok. Nog in de Groenstraat in

Hoeselt waren er gisternacht nog minstens

één inbraak en één inbraakpoging.

Dolle achtervolging op drugskoerier

(03/11/2009 Het Belang van Limburg)

De verkeersdienst van de lokale politie

Bilzen / Hoeselt / Riemst heeft in de

nacht van vrijdag op zaterdag tijdens een

dolle achtervolging geprobeerd een

drugskoerier staande te houden. De

bestuurder van de VW Golf met

Nederlandse nummerplaat kreeg het

bevel tot stoppen nadat hij met een snelheid

van 133 km/uur werd geflitst, maar

de man scheurde ervandoor. De politie

zette de achtervolging in, maar moest de

strijd even later om veiligheidsoverwegingen

staken.

Dezelfde auto werd nadien in Lanaken

opgemerkt, maar ook toen kon de chauffeur

weer vluchten. Ditmaal ging het richting

Maastricht. De houder van de nummerplaat

is een bekend drugsrunner zegt

Jaarverslag 2009

verkeerscoördinator Raymond Collings.

De hele nacht werden controles uitgevoerd.

Politie schrijft voor 1.900 euro boetes

uit

(20/11/2009 Het Belang van Limburg)

De verkeersdienst van de politie

Bilzen / Hoeselt / Riemst heeft donderdag

voor 1.900 euro aan boetes uitgeschreven

tijdens controles op gordeldracht,

boorddocumenten en technische uitrustingen

van voertuigen.

Een weggebruiker moest 100 euro

ophoesten voor parkeren op de stoep en

vier chauffeurs voor gsm’en achter het

stuur. Een bestuurder moest onmiddellijk

50 euro betalen voor het rijden met niet

toegelaten lichten op het voertuig, een

andere voor het inhalen over de

verdrijvingsvlakken.

Een trucker kreeg een boete voor een

overtreding op de rij- en rusttijden, een

voertuig dat niet meer verzekerd was,

werd in beslag genomen en getakeld. Een

andere bestuurder kreeg een pv omdat

hij een aanhangwagen van meer dan

750 kg sleepte zonder dat hij beschikte

over het vereiste rijbewijs. De politie was

ook streng voor een bestuurder die het

nodig vond om binnen de bebouwde kom

op de Spurkerweg een trekker met oplegger

van een distributiebedrijf met een

onaangepaste snelheid in te halen. De

bestuurder droeg ook geen gordel. Hij

moest 150 euro betalen. Tot slot kregen

22 bestuurders die geen gordel droegen

een onmiddellijke inning van 50 euro.

Infoborden tegen snelheidsovertreding

(24/11/2009 Het Laatste Nieuws)

De politie uit zone Bilzen, Hoeselt en

Riemst heeft 30 preventieve snelheidsinformatieborden-

de zogenaamde SIB’s –

aangeschaft, goed voor een investering

van iets meer dan 93.000 euro. Gisteren

werden de eerste acht daarvan geplaatst

in Riemst. De elektronische borden meten

niet enkel de snelheid van de voertuigen

die passeren; ook zijn ze bedoeld om te

voorkomen dat chauffeurs te snel rijden

97


98

Jaarverslag 2009

in het verkeer. Bestuurders worden

bedankt met onder andere een smiley als

ze de aangegeven snelheid op de plaats

waar het bord staat respecteren of ze wijzen

hen terecht als ze te hard rijden. De

borden zijn geplaatst op locaties waar

een objectieve onveiligheid heerst. Ook in

de bebouwde kom, zone 50 en op schoolroutes

zullen dergelijke borden worden

geplaatst. Begin volgend jaar zal een

tweede reeks borden gekocht worden

door de politie uit de zone Bilzen-Hoeselt-

Riemst.

Drugs gevonden bij verkeerscontrole

(24/11/2009 Het Nieuwsblad)

De lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst

heeft zondagavond in Mopertingen bij

Bilzen en in Vroenhoeven bij Riemst een

verkeerscontrole gehouden. Daarbij werd

een auto met Fransen tegengehouden.

Zowel de bestuurder als de passagierster

hadden heroïne, cocaïne, marihuana en

hasj bij. Ze werden opgepakt in afwachting

van het verder onderzoek.

In totaal waren ze in het bezit van bijna

200 gram heroïne. Daarnaast kreeg één

bestuurder een pv omdat hij reed onder

invloed van drugs. Zeven personen werden

betrapt met een gebruikershoeveelheid

drugs.

Politie-inval bij Coyote Ugly

(28/11/2009 Het Belang van Limburg)

De politie en de uitbaters van danscafé

Coyote Ugly in de Brugstraat gaan dinsdag

samenzitten om het een en ander te

bespreken. Vrijdagochtend vielen agenten

samen met de inspectiediensten de

zaal binnen. Er werden weinig

overtredingen vastgesteld. Toch zijn er

volgens de commissaris maatregelen

nodig omdat de situatie dreigt te

escaleren.

Coyote Ugly is een café dat bij de politie

een beetje een kwalijke reputatie heeft.

We merken dat er sinds de bar werd

geopend meer vechtpartijen zijn en dat

het aantal feiten van vandalisme is toegenomen.

Met deze controle willen we een

signaal geven dat het in de buurt van de

bar wat rustiger moet worden, zegt de

commissaris.

Op het ogenblik van de controle waren er

ongeveer 85 klanten in de zaak, onder

wie een Sinterklaas en Zwarte Piet. Er

werden 5 inbreuken op de sociale

wetgeving vastgesteld. Een van de klanten

werd gezocht. De agenten stelden

nog twee pv’s op omdat er een minderjarige

aanwezig was en een dronkaard

moeilijk deed. Er werden geen drugs

gevonden.

De uitbaters van de zaak werden uitgenodigd

voor een gesprek met de politie.

Coyote Ugly heeft van bij de opening in

2007 al voor de nodige controverse

gezorgd. Burgemeester Johan Sauwens

trok begin vorig jaar de nachtvergunning

van het café een tijdje in. Uitbater Mario

‘Shane’ Convalle begrijpt er niets van. Hij

was vrijdagochtend vooral heel boos.

Rond middernacht leek het een fantastische

avond te worden. Even daarna was

de zaak leeg. Dit heeft me heel veel geld

gekost. De grote controle kwam voor

hem geheel onverwacht. Ok, bij de opening

twee jaar geleden waren er wat problemen.

Maar sinds anderhalf jaar is er

niets noemenswaardig meer gebeurd. Ik

heb zowel de burgemeester als de politiecommissaris

al uitgenodigd. Dan zouden

ze met hun eigen ogen kunnen zien dat

hier niets fout gebeurt. Dat zou al veel

ophelderen.

Controles in horecazaken

(30/11/2009 Het Nieuwsblad)

Het Voedselagentschap heeft de afgelopen

week 324 bedrijven gecontroleerd tijdens

een grootschalige actie in Bilzen. In

ongeveer 43 procent van de gevallen ging

het om horecazaken. Zo’n 44 procent van

de gecontroleerde zaken behoorden tot

de distributiesector. Ook markthandelaars

(13 procent) kregen bezoek van het

agentschap. In totaal werden 67 waarschuwingen

uitgereikt en vijf processenverbaal

opgesteld. Vier personen kregen

een pv omdat ze rookten in een horecazaak,

ondanks het uitdrukkelijke verbod

van de zaakvoerder. Die pv’s zijn voor

rekening van de rokers, meldt het Voedselagentschap.


Politie vat twee handtasdieven

(01/12/2009 Het Laatste Nieuws)

De politie kon gisteren een man en een

vrouw vatten die in aanmerking komen

voor het plegen van een handtasdiefstal.

De twee hadden vorige week in een

winkel in het centrum van de stad een

handtas met inhoud ontvreemd. Maar de

twee werden door de bewakingscamera

gefilmd. Maar gisteren werden ze

opgepakt omdat de zaakvoerder van de

winkel waarin ze de diefstal hadden

gepleegd, hen in levende lijve herkend

had in een andere Bilzense winkel. Hierop

werd de politie verwittigd die de twee

kwam oppakken. Het gaat om een man

van 26 jaar en een vrouw van 19 jaar.

Beiden komen uit Hoeselt.

Meer controles op donderdag in

Coyote Ugly

(02/12/2009 Het Belang van Limburg)

Het gesprek tussen de uitbaters van

Coyote Ugly en de politie van Bilzen is

gisteren positief verlopen. Vorige week

donderdag voerde de politie er nog een

nachtelijke controle uit. Er werden toen

weinig overtredingen vastgesteld. De

politie vertelde toen dat de razzia nodig

was omdat er opvallend meer klachten en

interventies waren. Bij de controle bleek

een minderjarige in de zaak aanwezig te

zijn. En dat kon niet omdat er elke

donderdagavond topless wordt

geserveerd. We zijn nu overeengekomen

om op donderdag meer controles van

identiteitskaarten te doen om dit soort

overtredingen te vermijden, zegt uitbater

Mario Convalle.

Politie schrijft voor 6.820 euro onmiddellijke

inningen uit

(11/12/2009 Het Belang van Limburg)

De lokale politie heeft gisteren tijdens

een controle op het zwaar vervoer voor in

totaal 6.820 euro onmiddellijke inningen

uitgeschreven. De controles vonden

plaats op de Tongersesteenweg in Riemst

en op de ring N700 in Bilzen. Een chauffeur

die de rij- en rusttijden overschreed,

moest 1.350 euro betalen. Een chauffeur

van een bus die op weg was naar de

Jaarverslag 2009

kerstmarkt in Maastricht kreeg een inning

van 2.400 euro voor fraude omdat hij een

verlofattest toonde terwijl uit de schijven

bleek dat hij op die dag wel gereden had.

Een chauffeur van een vrachtauto kreeg

voor in totaal 1.940 euro inningen.

99


100

Jaarverslag 2009

Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst

Schureveld 19

3740 BILZEN

Tel.: 089/51.93.00

Fax.: 089/51.93.34

E-mail: politie@pzbhr.be

Website: www.lokalepolitie.be/Bilzen,

/Hoeselt, /Riemst

More magazines by this user
Similar magazines