18.09.2013 Views

Feesten doe je met en voor elkaar - De Cascarvieten

Feesten doe je met en voor elkaar - De Cascarvieten

Feesten doe je met en voor elkaar - De Cascarvieten

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

In e<strong>en</strong> Cascarvaria van e<strong>en</strong> paar jaar geled<strong>en</strong> zegt Nico Schoof dat de<br />

band tuss<strong>en</strong> de Cascarviet<strong>en</strong> <strong>en</strong> de Geme<strong>en</strong>te best diep gaat. “Die band<br />

is er wel één van plezier <strong>en</strong> <strong>elkaar</strong> niet te serieus nem<strong>en</strong>.” Nico kwam<br />

altijd well dressed <strong>en</strong> <strong>met</strong> Lidy trouw aan zijn zijde, op de feest<strong>en</strong>. En<br />

als hij niet kon kom<strong>en</strong> dan meldde hij zich keurig af. Die afzegging<br />

was meestal bij ons grootste feest ”het Boer<strong>en</strong>bal”. Waarschijnlijk had<br />

hij <strong>voor</strong> die geleg<strong>en</strong>heid ge<strong>en</strong> optimaal kledingstuk. <strong>De</strong> Boer<strong>en</strong>kiel! En als ls<br />

hij er wel één heeft dan draagt hij deze alle<strong>en</strong> op zijn land<strong>je</strong> in Frankrijk. k. Kon<br />

<strong>je</strong> lach<strong>en</strong> <strong>met</strong> de beschermheer? Nico Schoof was ge<strong>en</strong> echte mopp<strong>en</strong>tapper! per! Hij is<br />

zelfs niet in staat zijn aller-laatst gehoorde mop na te vertell<strong>en</strong>. Nico springt ringt niet<br />

hoss<strong>en</strong>d <strong>en</strong> dans<strong>en</strong>d op de tafel of op de dansvloer.<br />

Nico loopt niet <strong>voor</strong>op in de polonaise. Maar hij g<strong>en</strong>iet sam<strong>en</strong> <strong>met</strong> Lidy in n<br />

stilte. Hij kan lach<strong>en</strong> als er iets te lach<strong>en</strong> valt <strong>en</strong> dat mag volg<strong>en</strong>s hem best<br />

iedere dag, in deze vaak zo serieuze wereld. Ooit zei hij e<strong>en</strong>s dat het <strong>je</strong> toch<br />

e<strong>en</strong> prachtig gevoel geeft als <strong>je</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> plezier ziet belev<strong>en</strong> in het iets <strong>doe</strong>n<br />

<strong>voor</strong> ander<strong>en</strong>. En dat was Nico’s credo of misschi<strong>en</strong> wel zijn lev<strong>en</strong>smoto:<br />

“Doe iets <strong>voor</strong> ander<strong>en</strong> <strong>en</strong> beleef daar plezier aan.” Oud-beschermheer <strong>en</strong> n<br />

oud-burgemeester bedankt.<br />

<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong><br />

Afscheid van e<strong>en</strong> beschermheer<br />

E<strong>en</strong> beschermheer is ge<strong>en</strong> statutair lichaam <strong>en</strong> kan ev<strong>en</strong>min verantwoordelijk word<strong>en</strong> gesteld <strong>voor</strong> het <strong>doe</strong>n <strong>en</strong> lat<strong>en</strong> van<br />

e<strong>en</strong> carnavalsver<strong>en</strong>iging. E<strong>en</strong> beschermheer wordt alle<strong>en</strong> geacht e<strong>en</strong> boegbeeld <strong>en</strong> visitekaart<strong>je</strong> van de ver<strong>en</strong>iging te zijn.<br />

En dat was Nico Schoof, die als burgemeester van Alph<strong>en</strong> aan n d<strong>en</strong> Rijn op 7 november 2008 afscheid nam.<br />

Als vaste gast van onze feest<strong>en</strong> is Nico e<strong>en</strong>maal als Mistery Guest est<br />

binn<strong>en</strong>gehaald in ons onderkom<strong>en</strong> aan de Voorstraat 11. Hij tapte te<br />

sam<strong>en</strong> <strong>met</strong> Prins Cascar XL volleerd vele biert<strong>je</strong>s. Hij schonk wijnt<strong>je</strong>s es<br />

in <strong>en</strong> serveerde heerlijke hap<strong>je</strong>s. Dat zo aanschouw<strong>en</strong>d leek het er<br />

op dat Nico jar<strong>en</strong>lang bij van der Valk e<strong>en</strong> bijbaant<strong>je</strong> had gehad. d.<br />

Wat wel heel bijzonder was, was dat er ge<strong>en</strong> foto’s zijn gemaakt van an<br />

deze bijzondere gebeurt<strong>en</strong>is. En nog e<strong>en</strong> bijzonderheid was dat Nico co<br />

<strong>voor</strong>afgaand aan zijn nieuwe functie als barkeeper, bij de betreff<strong>en</strong>de de<br />

geme<strong>en</strong>telijke di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> na had lat<strong>en</strong> gaan of de Cascarviet<strong>en</strong> wel<br />

beschikte over alle vergunningseis<strong>en</strong>. En dat tek<strong>en</strong>t Nico Schoof. Hij<br />

was altijd stipt <strong>en</strong> straight. Nu zijn formele functie als Burgemeester ster<br />

<strong>en</strong> Beschermheer t<strong>en</strong>einde is nodig<strong>en</strong> we hem <strong>en</strong> Lidy nog graag e<strong>en</strong><br />

keert<strong>je</strong> uit in ons onderkom<strong>en</strong>. Ongetwijfeld kan dan de foto van Nico<br />

als barkeeper toch nog gemaakt word<strong>en</strong>.<br />

Ridder in de orde der Goudgele Watertor<strong>en</strong>:<br />

Dhr. W. Arlman<br />

Mw. T. Bakhuiz<strong>en</strong>-Duin<br />

Mw. D. Baks-Heus<br />

Dhr. J.C. de Bruin<br />

Dhr. Z. Bruin-Slot †<br />

Dhr. W. <strong>De</strong>kker<br />

Mw. M. van Dijk van Ve<strong>en</strong><br />

Dhr. W. Dijkman Sr. †<br />

Dhr. H. Dirkzwager<br />

Dhr. K. van der Geest †<br />

Dhr. P. Gro<strong>en</strong>hart †<br />

Mw. E. d<strong>en</strong> Hartog †<br />

Dhr. T. d<strong>en</strong> Hartog<br />

Dhr. P. van Heijning<strong>en</strong> †<br />

Dhr. A. Hofland †<br />

Mw. W. Hooftman-Jans<strong>en</strong><br />

Dhr. H.J. Houb<strong>en</strong> †<br />

Mw. C. IJnzonides<br />

Mw. C.L. Kahn<br />

Dhr. J.P. Kalt<strong>en</strong>ecker<br />

Dhr. G. Kalt<strong>en</strong>ecker, sr. †<br />

Mw. T. van Klaver<strong>en</strong><br />

Dhr. P. Kor<strong>en</strong> †<br />

Mw. T. Langeveld-Burema<br />

Dhr. G.A.M. van Leeuw<strong>en</strong> †<br />

Dhr. D. de Looy<br />

Dhr. C.P. Mulder †<br />

Dhr. P. van der Neut †<br />

Dhr. A. van Omm<strong>en</strong><br />

Dhr. A. Paats<br />

Mw. J. van Put<br />

Mw. J.E. Sakko-Sandifort<br />

Dhr. Fr. Schmal<br />

Dhr. N. Schoof<br />

Mw. H. Starr<strong>en</strong>burg<br />

Dhr. L. van der Ve<strong>en</strong><br />

Dhr. D. van der Ve<strong>en</strong>-Meerstadt †<br />

Dhr. J.J. de Vries<br />

Dhr. M. Wortman<br />

Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1 7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!