19.09.2013 Views

Zone 30: Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid in - Mobiel 21

Zone 30: Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid in - Mobiel 21

Zone 30: Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid in - Mobiel 21

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

4<br />

<strong>Zone</strong> <strong>30</strong><br />

Brochure voor de wegBeheerder<br />

<strong>Voor</strong> <strong>meer</strong> <strong>veiligheid</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>verkeersleefbaarheid</strong><br />

<strong>in</strong> de bebouwde kom


zone <strong>30</strong><br />

Redactie<br />

Isabelle Janss<strong>en</strong>s, BIVV<br />

Coörd<strong>in</strong>atie<br />

An Volckaert, BIVV<br />

In sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g met<br />

de Afdel<strong>in</strong>g Mobiliteit <strong>en</strong> Infrastructuur van het BIVV<br />

Nederlandse vertal<strong>in</strong>g<br />

Nathalie Coffé<br />

Foto's<br />

BIVV<br />

Grafische vormgev<strong>in</strong>g <strong>en</strong> opmaak<br />

Dom<strong>in</strong>ique Boon<br />

Disponible <strong>en</strong> français.<br />

Deze brochure kan gedownload word<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> het Nederlands, Frans <strong>en</strong> Engels op www.bivv.be<br />

D/2007/0779/9<br />

Verantwoordelijke uitgever : C. Van D<strong>en</strong> Meersschaut<br />

Juli 2007


Inhoud<br />

1– Argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voor zone <strong>30</strong>............................................................................................................................ 2<br />

1.1. <strong>Zone</strong> <strong>30</strong>, e<strong>en</strong> <strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t voor <strong>meer</strong> verkeers<strong>veiligheid</strong>.................................................. 2<br />

1.2. <strong>Zone</strong> <strong>30</strong>, e<strong>en</strong> <strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t voor m<strong>in</strong>der geluidsoverlast...................................................... 5<br />

1.3. <strong>Zone</strong> <strong>30</strong>, e<strong>en</strong> <strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t voor <strong>meer</strong> <strong>verkeersleefbaarheid</strong>.......................................... 5<br />

2– <strong>Zone</strong> <strong>30</strong> : e<strong>en</strong> globale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g<br />

van het grondgebied van de geme<strong>en</strong>te................................................................................. 7<br />

2.1. <strong>Zone</strong> <strong>30</strong>, capaciteit van de weg <strong>en</strong> doorstrom<strong>in</strong>g................................................................... 7<br />

2.2. Indel<strong>in</strong>g <strong>en</strong> categoriser<strong>in</strong>g van de weg............................................................................................... 7<br />

2.3. Strategisch plan voor e<strong>en</strong> zone <strong>30</strong> per wijk,<br />

voornaamste stapp<strong>en</strong> <strong>en</strong> methode........................................................................................................... 9<br />

2.3.1. Verkeerscirculatieplan <strong>en</strong> -maatregel<strong>en</strong>.....................................................................................11<br />

2.3.2. Communicatie..................................................................................................................................................12<br />

2.3.3. Handhav<strong>in</strong>g........................................................................................................................................................12<br />

2.3.4. E<strong>en</strong> zone <strong>30</strong> afbak<strong>en</strong><strong>en</strong> door middel van <strong>in</strong>frastructurele<br />

maatregel<strong>en</strong>: beg<strong>in</strong> aangev<strong>en</strong>, <strong>in</strong>grijp<strong>en</strong> op het kruispunt<br />

<strong>en</strong> <strong>in</strong>di<strong>en</strong> nodig corriger<strong>en</strong> ter hoogte van de weggedeeltes.....................................13<br />

A. Poorteffect<strong>en</strong> aan het beg<strong>in</strong> van zones <strong>30</strong>........................................................................13<br />

B. De heraanleg van kruispunt<strong>en</strong>....................................................................................................16<br />

C. <strong>Voor</strong>zi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> langs doorlop<strong>en</strong>de weggedeeltes...........................................................22<br />

2.3.5. Welke specifieke voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> zijn er welke type weggebruiker?......................29<br />

3– <strong>Zone</strong> <strong>30</strong>, e<strong>en</strong> te evaluer<strong>en</strong> maatregel....................................................................................33<br />

4– Reglem<strong>en</strong>ter<strong>in</strong>g.............................................................................................................................................................34<br />

1


2<br />

1.1. <strong>Zone</strong> <strong>30</strong>,<br />

e<strong>en</strong> <strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t voor<br />

<strong>meer</strong> verkeers<strong>veiligheid</strong><br />

Het. mer<strong>en</strong>deel. van. de. ongevall<strong>en</strong>. gebeurt. op.<br />

gewestweg<strong>en</strong>.<strong>en</strong>.op.specifieke.punt<strong>en</strong>.van.het.<br />

weg<strong>en</strong>net.<br />

De. overige. ongevall<strong>en</strong>. v<strong>in</strong>d<strong>en</strong>. <strong>meer</strong>. gespreid.<br />

plaats,.op.geme<strong>en</strong>teweg<strong>en</strong>..Daarom is e<strong>en</strong> globale<br />

oploss<strong>in</strong>g op buurtniveau noodzakelijk.<br />

<strong>Zone</strong>s.<strong>30</strong>. beperk<strong>en</strong>. het. aantal. ongevall<strong>en</strong>. <strong>en</strong>.<br />

hun. ernst. aanzi<strong>en</strong>lijk.. Hun. impact. op. de. ver-<br />

Gezichtsveld <strong>in</strong> functie van de snelheid<br />

1- Argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

voor zone <strong>30</strong><br />

keers<strong>veiligheid</strong>. hangt. af. van. verschill<strong>en</strong>de.<br />

factor<strong>en</strong>.zoals.de.oorspronkelijke.situatie.<strong>en</strong>.de.<br />

ondersteun<strong>en</strong>de. maatregel<strong>en</strong>. die. sam<strong>en</strong>gaan.<br />

met. e<strong>en</strong>. snelheidsverlag<strong>in</strong>g. (verkeersmaatregel<strong>en</strong>,.<strong>in</strong>frastructuur…)..<br />

<strong>Zone</strong>s. met. e<strong>en</strong>. matige. snelheid. zijn. ook.<br />

geschikt. voor. zwakke. weggebruikers,. die. er.<br />

veiliger. zijn.. Door. de. lagere. snelheid. is. oogcontact.<br />

met. de. bestuurders. immers. mogelijk.<br />

<strong>en</strong>. hebb<strong>en</strong>. de. automobilist<strong>en</strong>. ook. e<strong>en</strong>. breder.<br />

overzicht. van. de. straat.. Het. gezichtsveld. is.<br />

breder.omdat.de.snelheid.beperkt.is..Anticiper<strong>en</strong>.op.gevaar.is.dus.makkelijker.<br />

aan 50 km/u<br />

aan 50 km/u<br />

aan 20 km/u<br />

aan 20 km/u


E<strong>en</strong> voetganger die met 50 km/u geraakt<br />

wordt, sterft <strong>in</strong> 45 % van de gevall<strong>en</strong> ;<br />

Wanneer. e<strong>en</strong>. bots<strong>in</strong>g. onvermijdelijk. is,. v<strong>in</strong>dt.<br />

deze. plaats. met. zeer. lage. snelheid,. <strong>30</strong>.km/u.<br />

of.nog.m<strong>in</strong>der..Er.komt.dan.k<strong>in</strong>etische.<strong>en</strong>ergie.<br />

vrij.. Hoe. groter. deze. <strong>en</strong>ergie,. hoe. heviger. de.<br />

schok.<strong>en</strong>.hoe.groter.de.schade.<br />

De.k<strong>in</strong>etische.<strong>en</strong>ergie.hangt.af.van.de.snelheid.<br />

<strong>en</strong>.van.de.massa.van.het.voertuig.(massa.x.snelheid²/2)..De.snelheid.staat.<strong>in</strong>.het.kwadraat.<strong>en</strong>.<br />

is. dus. het. bepal<strong>en</strong>de. elem<strong>en</strong>t.. Elke. snelheidsverm<strong>in</strong>der<strong>in</strong>g,.hoe.kle<strong>in</strong>.ook,.kan.de.gevolg<strong>en</strong>.<br />

van.e<strong>en</strong>.ongeval.aanzi<strong>en</strong>lijk.beperk<strong>en</strong>.<br />

Hoe. lager. de. snelheid,. hoe. kle<strong>in</strong>er. de. stopafstand..Noodstops.lat<strong>en</strong>.we.hier.buit<strong>en</strong>.beschouw<strong>in</strong>g,.we.zull<strong>en</strong>.het.voornamelijk.hebb<strong>en</strong>.over.<br />

comfortabele.remtijd<strong>en</strong>.<strong>en</strong>.-afstand<strong>en</strong>.<br />

De.afstand.nodig.om.e<strong>en</strong>.voertuig.tot.stilstand.<br />

te.br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.is.de.som.van.de.afstand.die.afgelegd.wordt.tijd<strong>en</strong>s.de.reactietijd.<strong>en</strong>.de.remtijd..<br />

Algeme<strong>en</strong>.wordt.aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.dat.de.reactietijd.<br />

tuss<strong>en</strong>.1.<strong>en</strong>.1,5.second<strong>en</strong>.bedraagt.<br />

Zoals.reeds.gezegd,.kan.m<strong>en</strong>.bij.e<strong>en</strong>.snelheid.<br />

van. <strong>30</strong>.km/u. of. m<strong>in</strong>der. bepaalde. beweg<strong>in</strong>-<br />

50 km/u <strong>30</strong> km/u<br />

met <strong>30</strong> km/u is dit 5 %.<br />

(Bron : Certu.)<br />

g<strong>en</strong>. reeds. voorzi<strong>en</strong>.. De. automobilist. zal. zijn.<br />

snelheid. dus. tijdig. kunn<strong>en</strong>. aanpass<strong>en</strong>. <strong>en</strong>. zijn.<br />

remtijd. verm<strong>in</strong>der<strong>en</strong>.. Bijvoorbeeld.:. e<strong>en</strong>. automobilist.rijdt.<strong>30</strong>.km/u.of.m<strong>in</strong>der.<strong>en</strong>.ziet.op.de.<br />

stoep. e<strong>en</strong>. k<strong>in</strong>d. op. e<strong>en</strong>. fiets.. Het. k<strong>in</strong>d. is. blijkbaar.aan.het.spel<strong>en</strong>.<strong>en</strong>.de.automobilist.kan.zijn.<br />

snelheid.aan.de.situatie.aanpass<strong>en</strong>.<strong>en</strong>.weet.dat.<br />

hij.op.zijn.hoede.moet.zijn..Als.het.k<strong>in</strong>d.plots.<br />

de. straat. op. rijdt. zal. de. automobilist. m<strong>in</strong>der.<br />

verrast.zijn,.omdat.hij.dit.reeds.kon.voorzi<strong>en</strong>.<br />

De stopafstand D a hangt af van de reactietijd<br />

van de bestuurder, van de snelheid <strong>en</strong><br />

van de vertrag<strong>in</strong>g van het voertuig.<br />

D a = t r.V 0 + V 0²/2.A<br />

of:<br />

D a.. is de stopafstand (<strong>in</strong> meter)<br />

t r.. .isde reactietijd van de bestuurder<br />

(<strong>in</strong> second<strong>en</strong>)<br />

V 0.. .isde snelheid van de bestuurder<br />

(<strong>in</strong> meter per seconde)<br />

A.. .isde vertrag<strong>in</strong>g<br />

(<strong>in</strong> meter per seconde²).<br />

3<br />

argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>


argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

reactietijd<br />

Tr (s)<br />

1*<br />

1*<br />

4<br />

vertrag<strong>in</strong>g<br />

A (m/s²)<br />

Stopafstand Da (m)<br />

20 km/u <strong>30</strong> km/u 50 km/u 70 km/u 90 km/u<br />

8,6 15,3 33,2 57,3 87,5<br />

5***<br />

1,5** 11,4 19,4 40,1 67,0 100,0<br />

7,8 13,3 27,7 46,5 69,6<br />

7****<br />

1,5** 10,5 17,5 34,6 56,2 82,1<br />

Stopafstand van e<strong>en</strong> voertuig <strong>in</strong> functie van reactietijd, vertrag<strong>in</strong>g <strong>en</strong> oorspronkelijke snelheid.<br />

* snelle reactie *** "normaal" remm<strong>en</strong> of vrachtwag<strong>en</strong><br />

** normale reactie **** noodrem bij droog wegdek<br />

<strong>30</strong> km/u<br />

<strong>30</strong> km/u<br />

50 km/u<br />

50 km/u<br />

13,3 m<br />

13,3 m<br />

De stopafstand (<strong>in</strong> dit geval bij noodrem<br />

<strong>en</strong> bij droog wegdek) is aanzi<strong>en</strong>lijk kle<strong>in</strong>er<br />

als de wag<strong>en</strong> <strong>30</strong> km/u rijdt.<br />

Objectieve <strong>veiligheid</strong><br />

27,7 m<br />

27,7 m<br />

Als. we. andere. Europese. sted<strong>en</strong>. bekijk<strong>en</strong>,.<br />

zi<strong>en</strong>. we. dat. de. verkeers<strong>veiligheid</strong>scijfers. er.<br />

zeer. gunstig. evoluer<strong>en</strong>. na. de. <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g. van.<br />

zones.<strong>30</strong>.<br />

Volg<strong>en</strong>s.e<strong>en</strong>.Duitse.studie.(1989).over.zones.<strong>30</strong>.<br />

<strong>in</strong>. Hamburg. (<strong>in</strong>dertijd. 575),. leidde. de. <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g.<br />

ervan. tot. e<strong>en</strong>. fikse. dal<strong>in</strong>g. van. het. totaal.<br />

aantal. ongevall<strong>en</strong>. (-.20.%). <strong>en</strong>. van. de. ongevall<strong>en</strong>.<br />

met. zwaargewond<strong>en</strong>. (-.25.%).. De. snelheid.<br />

nam.nochtans.slechts.<strong>in</strong>.beperkte.mate.af.(V 85.<br />

daalde.van.52.naar.47.km/u).door.gebrek.aan.<br />

snelheidsremmers.<br />

In.België.kunn<strong>en</strong>.we.als.voorbeeld.Brugge.vermeld<strong>en</strong>.<br />

waar. <strong>in</strong>. 1992. e<strong>en</strong>. groot. gedeelte. van.<br />

het. weg<strong>en</strong>net. (<strong>en</strong>. niet. alle<strong>en</strong>. het. historische.<br />

c<strong>en</strong>trum.!).<strong>in</strong>.zone.<strong>30</strong>.omgezet.werd..We.stell<strong>en</strong>.<br />

er.e<strong>en</strong>.dal<strong>in</strong>g.van.25.%.van.het.aantal.ongevall<strong>en</strong>.vast.<strong>en</strong>.zelfs.e<strong>en</strong>.dal<strong>in</strong>g.van.36.%.van.het.<br />

aantal.ongevall<strong>en</strong>.met.fietsers..Er.werd<strong>en</strong>.ook.<br />

snelheidscontroles. uitgevoerd. <strong>en</strong>. we. merk<strong>en</strong>.<br />

e<strong>en</strong>. opmerkelijke. verbeter<strong>in</strong>g. 7.maand<strong>en</strong>. na.<br />

<strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g. van. de. zone.<strong>30</strong>.. Deze. <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g.<br />

gebeurde. voornamelijk. via. politiemaatregel<strong>en</strong>.<br />

(parker<strong>en</strong>,.éénricht<strong>in</strong>gsverkeer…).<br />

Uit.e<strong>en</strong>.studie.<strong>in</strong>.Nederland.over.151.zones.<strong>30</strong>.<br />

bleek.dat.het.aantal.letselongevall<strong>en</strong>.met.42.%.<br />

afg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.was.<br />

In. Engeland. werd<strong>en</strong>. 72. zones.<strong>30</strong>. bestudeerd..<br />

De. ongevall<strong>en</strong>. nam<strong>en</strong>. er. af. met. 61.%. <strong>en</strong>. de.<br />

ongevall<strong>en</strong>. met. zwaargewond<strong>en</strong>. met. 67.%.. In.<br />

Engeland.legt.de.wetgev<strong>in</strong>g.voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>.op.<br />

waardoor. reeds. 85.%. van. de. bestuurders. hun.<br />

snelheid.beperkt<strong>en</strong>.tot.<strong>30</strong>.km/u.<br />

Deze.vier.studies.ton<strong>en</strong>.aan.dat.de.<strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g.<br />

van. e<strong>en</strong>. zone.<strong>30</strong>,. ongeacht. de. verkeers<strong>in</strong>frastructuur.<br />

(volledig. zoals. <strong>in</strong>. Engeland. of.<br />

<strong>en</strong>kel. door. poorteffect<strong>en</strong>. zoals. <strong>in</strong>. Duitsland),.<br />

duidelijk. impact. heeft. op. de. verkeers<strong>veiligheid</strong>..Snelheidsremmers.vergemakkelijk<strong>en</strong>.e<strong>en</strong>.<br />

strikte.nalev<strong>in</strong>g.van.de.snelheidsbeperk<strong>in</strong>g.tot.<br />

<strong>30</strong>.km/u.. De. zone.<strong>30</strong>. is. bijgevolg. e<strong>en</strong>. zeer.<br />

<strong>in</strong>teressant. hulpmiddel. voor. <strong>meer</strong>. verkeers<strong>veiligheid</strong>.


1.2. <strong>Zone</strong> <strong>30</strong>,<br />

e<strong>en</strong> <strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t voor<br />

m<strong>in</strong>der geluidsoverlast<br />

Verkeerslawaai. is. e<strong>en</strong>. <strong>in</strong>gewikkeld. f<strong>en</strong>ome<strong>en</strong>.<br />

omdat.verschill<strong>en</strong>de.factor<strong>en</strong>.e<strong>en</strong>.rol.spel<strong>en</strong>.<br />

Verkeerslawaai. bestaat. <strong>en</strong>erzijds. uit. motorgeluid<strong>en</strong>.<strong>en</strong>.anderzijds.uit.rijgeluid<strong>en</strong>.(contact.van.<br />

de.band<strong>en</strong>.met.het.wegdek)..Het.motorgeluid.<br />

hangt.af.van.het.motorregime.<strong>en</strong>.de.rijstijl..Het.<br />

rijgeluid.hangt.dan.weer.af.van.de.band<strong>en</strong>.<strong>en</strong>.<br />

van.het.type.wegdek..Ook.de.hoeveelheid.verkeer.<strong>en</strong>.de.snelheid.spel<strong>en</strong>.e<strong>en</strong>.rol..Hoe.<strong>meer</strong>.wag<strong>en</strong>s.<strong>en</strong>.hoe.sneller.zij.rijd<strong>en</strong>,.hoe.<strong>meer</strong>.verkeerslawaai..Het.globale.verkeerslawaai.stemt.<br />

overe<strong>en</strong>.met.de.totale.geluidsopmet<strong>in</strong>g.over.de.<br />

hele.l<strong>en</strong>gte.van.e<strong>en</strong>.zone.<br />

Omdat.de.wegcode.we<strong>in</strong>ig.beperk<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.oplegt.<br />

zijn. er. verschill<strong>en</strong>de. mogelijkhed<strong>en</strong>. voor. de.<br />

weg<strong>in</strong>frastructuur.<strong>in</strong>.e<strong>en</strong>.zone.<strong>30</strong>..Heraanleg.van.<br />

de.<strong>in</strong>frastructuur.gaat.meestal.sam<strong>en</strong>.met.maatregel<strong>en</strong>.om.het.doorgaand.verkeer.te.beperk<strong>en</strong>..<br />

Zo.kan.m<strong>en</strong>.tegelijk.<strong>in</strong>werk<strong>en</strong>.op.de.hoeveelheid.<br />

<strong>en</strong>.de.snelheid.van.het.verkeer..Op.dit.vlak.zijn.<br />

zones.<strong>30</strong>. tamelijk. efficiënt. om. het. globale. verkeerslawaai.te.verm<strong>in</strong>der<strong>en</strong>..Door.de.snelheid.te.<br />

verm<strong>in</strong>der<strong>en</strong>.van.50.km/u.tot.<strong>30</strong>.km/u.daalt.het.<br />

lawaai.met.3.tot.4.decibel. 1 ..Dit.stemt.overe<strong>en</strong>.<br />

met. e<strong>en</strong>. halver<strong>in</strong>g. van. het. verkeersvolume. op.<br />

middelmatig.belangrijke.weg<strong>en</strong>.<br />

Om.de.effectief.gered<strong>en</strong>.snelhed<strong>en</strong>.te.verm<strong>in</strong>der<strong>en</strong>.is.het.soms.nodig.om.de.<strong>in</strong>frastructuur.<br />

opnieuw. <strong>in</strong>. te. richt<strong>en</strong>.. Deze. wijzig<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. kunn<strong>en</strong>.plaatselijk.lawaai.veroorzak<strong>en</strong>.<br />

Om. het. plaatselijke. lawaai. teweeggebracht.<br />

door. snelheidsremmers. zoveel. mogelijk. <strong>in</strong>. te.<br />

dijk<strong>en</strong>,. kan. m<strong>en</strong>. volg<strong>en</strong>de. aanbevel<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. formuler<strong>en</strong>.<br />

2 .:<br />

•..De. wettelijke. voorschrift<strong>en</strong>. betreff<strong>en</strong>de. de.<br />

wegafmet<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. <strong>en</strong>. de. plaats<strong>in</strong>g. van. signalisatie.uit.het.Reglem<strong>en</strong>t.van.de.Wegbeheerder.<br />

nalev<strong>en</strong>.<br />

•..Vermijd<strong>en</strong>.dat.de.snelheid.tuss<strong>en</strong>.twee.wegvoorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

opnieuw. verhoogt.. De. voor-<br />

zi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>.niet.te.ver.uit.mekaar.plaats<strong>en</strong>.<strong>en</strong>.<br />

het.wegbeeld.over.de.hele.l<strong>en</strong>gte.wijzig<strong>en</strong>.<br />

•..E<strong>en</strong>.vlot.<strong>en</strong>.cont<strong>in</strong>u.verkeer,.zonder.versnell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

of. plotse. remmanoeuvres. mogelijk.<br />

mak<strong>en</strong>.<br />

•..Voldo<strong>en</strong>de. tijd. nem<strong>en</strong>. om. met. de. buurtbewoners.<br />

over. de. noodzaak. <strong>en</strong>. de. plaats. van.<br />

wegvoorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>.te.overlegg<strong>en</strong>.<br />

Meer.<strong>in</strong>formatie.over.de.aanpak.van.verkeerslawaai.<strong>en</strong>.over.de.impact.van.zones.<strong>30</strong>.v<strong>in</strong>d.je.<br />

terug. <strong>in</strong>. het. Vademecum voor Wegverkeerslawaai<br />

<strong>in</strong> de stad, BIM – Brussels Gewest.<br />

1.3. <strong>Zone</strong> <strong>30</strong>, e<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t voor <strong>meer</strong><br />

<strong>verkeersleefbaarheid</strong><br />

Het. doel. van. e<strong>en</strong>. zone.<strong>30</strong>. is. het. plaatselijke.<br />

lev<strong>en</strong>. voorrang. gev<strong>en</strong>. op. het. verkeer. <strong>en</strong>. de.<br />

<strong>verkeersleefbaarheid</strong>. tuss<strong>en</strong>. de. verschill<strong>en</strong>de.<br />

weggebruikers. verbeter<strong>en</strong>.. Het. gaat. hier. om.<br />

plaatselijke.weg<strong>en</strong>.met.veel.doorgaand.verkeer,.<br />

maar.ook.om.weg<strong>en</strong>.waar.auto’s.het.overwicht.<br />

hebb<strong>en</strong>. <strong>in</strong>. de. op<strong>en</strong>bare. ruimte.. <strong>Zone</strong>.<strong>30</strong>. kan.<br />

dus.e<strong>en</strong>.wettig<strong>in</strong>g.zijn.van.e<strong>en</strong>.reeds.bestaand.<br />

weggebruik,. maar. ev<strong>en</strong>zeer. e<strong>en</strong>. <strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t.<br />

om.de.leef-.<strong>en</strong>.verkeersomstandighed<strong>en</strong>.<strong>in</strong>.e<strong>en</strong>.<br />

zone.te.verbeter<strong>en</strong>.<br />

Het. zone.<strong>30</strong>-statuut. is. dus. veel. <strong>meer</strong>. dan.<br />

zomaar. e<strong>en</strong>. snelheidsbeperk<strong>in</strong>g.. E<strong>en</strong>. zone.<strong>30</strong>.<br />

is. veeleer. e<strong>en</strong>. sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>de. <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g. van.<br />

e<strong>en</strong>. publieke. ruimte,. gericht. op. alle. weggebruikers.<br />

<strong>en</strong>. <strong>in</strong>. het. bijzonder. op. buurtbewoners,.voetgangers.<strong>en</strong>.fietsers..Het.gaat.om.e<strong>en</strong>.<br />

andere.visie.op.het.weg<strong>en</strong>netwerk..E<strong>en</strong>.straat.<br />

is. niet. alle<strong>en</strong>. e<strong>en</strong>. verkeersgebied,. maar. ook.<br />

e<strong>en</strong>.verblijfsgebied.<br />

E<strong>en</strong>.snelheidsbeperk<strong>in</strong>g.biedt.mogelijkheid.tot.<br />

wegvoorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>. met. grotere. <strong>verkeersleefbaarheid</strong>,.<br />

bredere. voetpad<strong>en</strong>,. <strong>meer</strong>. gro<strong>en</strong>. <strong>en</strong>.<br />

<strong>meer</strong>. stadsmeubilair.. Al. deze. wegvoorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>.kom<strong>en</strong>.het.wegbeeld.t<strong>en</strong>.goede.<strong>en</strong>.mak<strong>en</strong>.<br />

de.beperk<strong>in</strong>g.van.<strong>30</strong>.km/u.coher<strong>en</strong>t.<br />

1. <strong>Zone</strong> <strong>30</strong>, ça me branche, ATE 1995.<br />

2. Vademecum voor wegverkeerslawaai <strong>in</strong> de stad, BIM-Brussels Hoofdstedelijk Gewest .<br />

argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>


argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

Dankzij. bredere. voetpad<strong>en</strong>. kunn<strong>en</strong>. voetgangers.<br />

<strong>en</strong>. k<strong>in</strong>derwag<strong>en</strong>s. mekaar. beter. kruis<strong>en</strong>,.<br />

of. langs. uitstalram<strong>en</strong>. wandel<strong>en</strong>. <strong>en</strong>. kunn<strong>en</strong>.<br />

bur<strong>en</strong>. met. elkaar. prat<strong>en</strong>. zonder. de. doorgang.<br />

te.belemmer<strong>en</strong>..Zij.bied<strong>en</strong>.ouders.met.k<strong>in</strong>derwag<strong>en</strong>s,.<br />

k<strong>in</strong>der<strong>en</strong>. <strong>en</strong>. bejaard<strong>en</strong>. de. mogelijkheid.<br />

om. zich. gemakkelijk. voort. te. beweg<strong>en</strong>..<br />

Kwetsbare.person<strong>en</strong>.hebb<strong>en</strong>.e<strong>en</strong>.plaats.<strong>in</strong>.het.<br />

straatbeeld.<strong>en</strong>.word<strong>en</strong>.m<strong>in</strong>der.blootgesteld.aan.<br />

gevar<strong>en</strong>.. Door. e<strong>en</strong>. lagere. snelheid. is. oogcontact.immers.mogelijk..En.dit.oogcontact.geeft.<br />

e<strong>en</strong>.m<strong>en</strong>selijk.aspect.aan.het.weg<strong>en</strong>net..Iedere.<br />

weggebruiker. kan. aandachtig. zijn. voor. de.<br />

andere. weggebruikers. <strong>en</strong>. ev<strong>en</strong>tuele. misstapp<strong>en</strong>.voorkom<strong>en</strong>.<br />

Als. de. voertuig<strong>en</strong>. m<strong>in</strong>der. snel. rijd<strong>en</strong>,. is. het.<br />

mogelijk.om.overal.over.te.stek<strong>en</strong>..Oversteekplaats<strong>en</strong>.<br />

voor. voetgangers. zijn. dan. zelfs. niet.<br />

Dezelfde straat vóór <strong>en</strong> na de <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g<br />

van e<strong>en</strong> zone<strong>30</strong>.<br />

aanbevol<strong>en</strong>..In.<strong>en</strong>kele.bijzondere.gevall<strong>en</strong>.kan.<br />

m<strong>en</strong>.ze.echter.wel.behoud<strong>en</strong>..D<strong>en</strong>k<strong>en</strong>.we.maar.<br />

aan.plaats<strong>en</strong>.waar.veel.voetgangers.regelmatig.<br />

overstek<strong>en</strong>.(vóór.schol<strong>en</strong>.bijvoorbeeld).of.waar.<br />

er.veel.verkeer.is.<br />

E<strong>en</strong>. snelheidsbeperk<strong>in</strong>g. laat. ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s. toe. om.<br />

<strong>meer</strong>.ruimte.te.w<strong>in</strong>n<strong>en</strong>..Hoe.lager.de.snelheid,.<br />

hoe. m<strong>in</strong>der. ruimte. voertuig<strong>en</strong>. nodig. hebb<strong>en</strong>.<br />

om. elkaar. te. kruis<strong>en</strong>.. Parkeerzones. kunn<strong>en</strong>.<br />

ook.smaller.zijn,.want.er.is.m<strong>in</strong>der.gevaar.als.<br />

m<strong>en</strong>.uit.de.wag<strong>en</strong>.stapt..De.gewonn<strong>en</strong>.ruimte.<br />

kan. gebruikt. word<strong>en</strong>. voor. andere. verplaats<strong>in</strong>gsmodi.of.andere.functies.<br />

De. verm<strong>in</strong>der<strong>in</strong>g. van. het. verkeerslawaai. door.<br />

de.beperk<strong>in</strong>g.van.de.snelheid.<strong>en</strong>.van.het.doorgaand.<br />

verkeer. draagt. ook. bij. tot. e<strong>en</strong>. betere.<br />

<strong>verkeersleefbaarheid</strong>.<br />

E<strong>en</strong> duidelijke verbeter<strong>in</strong>g van de <strong>veiligheid</strong> aan<br />

de oversteek <strong>en</strong> van de <strong>verkeersleefbaarheid</strong>.


2- <strong>Zone</strong> <strong>30</strong> :<br />

e<strong>en</strong> globale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g<br />

van het grondgebied<br />

van de geme<strong>en</strong>te<br />

2.1. <strong>Zone</strong> <strong>30</strong>, capaciteit<br />

van de weg<br />

<strong>en</strong> doorstrom<strong>in</strong>g<br />

M<strong>en</strong>.mag.de.verkeersabsorptie.door.e<strong>en</strong>.zone.<strong>30</strong>.<br />

niet. onderschatt<strong>en</strong>.. De. wegcapaciteit. hangt. <strong>in</strong>.<br />

de.eerste.plaats.af.van.de. kruispuntcapaciteit..<br />

De. capaciteit. van. e<strong>en</strong>. weg. is. de. hoeveelheid.<br />

verkeer,. uitgedrukt. <strong>in</strong>. aantal. voertuig<strong>en</strong>,. die.<br />

langs. e<strong>en</strong>. weg. rijd<strong>en</strong>. per. tijdse<strong>en</strong>heid.. De.<br />

capaciteit.van.e<strong>en</strong>.weg.kan.dus.niet.verbeterd.<br />

word<strong>en</strong>. door. de. weg. te. verbred<strong>en</strong>,. alle<strong>en</strong>. de.<br />

doorstrom<strong>in</strong>g.neemt.hierdoor.toe.<br />

De.doorstrom<strong>in</strong>g.is.de.maatstaf.voor.het.verkeersverloop,.<strong>en</strong>.gaat.van.vlot.(voertuig<strong>en</strong>.kunn<strong>en</strong>.constant.voortrijd<strong>en</strong>).naar.moeizaam.(met.hort<strong>en</strong>.<strong>en</strong>.stot<strong>en</strong>).tot.volledig.opgestopt..Doorstrom<strong>in</strong>g.<br />

is. van. toepass<strong>in</strong>g. op. verschill<strong>en</strong>de.<br />

snelhed<strong>en</strong>,. we. sprek<strong>en</strong>. dan. van. e<strong>en</strong>. trage. of.<br />

e<strong>en</strong>.snelle.doorstrom<strong>in</strong>g.<br />

Snelle. doorstrom<strong>in</strong>g. vergt. <strong>in</strong>frastructuur. waar.<br />

het. kruis<strong>en</strong>. beperkt. wordt,. 2.x.2. rijstrok<strong>en</strong>,.<br />

ongelijkvloerse.kruispunt<strong>en</strong>….M<strong>en</strong>.streeft.naar.<br />

e<strong>en</strong>. maximale. capaciteit. voor. e<strong>en</strong>. hoge. snelheid..<br />

Trage. doorstrom<strong>in</strong>g. verkrijgt. m<strong>en</strong>. door.<br />

op.zoek.te.gaan.naar.de.optimale.capaciteit.bij.<br />

snelhed<strong>en</strong>.lager.dan.50.km/u.<br />

Als. m<strong>en</strong>. de. resultat<strong>en</strong>. observeert. van. verschill<strong>en</strong>de.<br />

concrete. maatregel<strong>en</strong>,. komt. m<strong>en</strong>.<br />

tot.de.vaststell<strong>in</strong>g.dat.de.optimale.capaciteit.<br />

b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>. de. bebouwde. kom. verkreg<strong>en</strong>. wordt.<br />

voor.snelhed<strong>en</strong>.om.<strong>en</strong>.bij.de.50.km/u.(Certu.<br />

2006).. E<strong>en</strong>. weg. met. 2.x.1. rijstrook. laat. dus.<br />

e<strong>en</strong>.verkeersafwikkel<strong>in</strong>g.toe.van.40.000.voertuig<strong>en</strong>/dag,.<br />

e<strong>en</strong>. aantal. dat. zeld<strong>en</strong>. bereikt.<br />

wordt. b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>. de. bebouwde. kom.. Door. de.<br />

snelheid. te. lat<strong>en</strong>. zakk<strong>en</strong>. tot. <strong>30</strong>.km/u,. verm<strong>in</strong>dert.deze.te.hoge.capaciteit.met.ongeveer.<br />

10.%.. De. rester<strong>en</strong>de. capaciteit. is. nog. steeds.<br />

zeer.hoog,.<strong>en</strong>.e<strong>en</strong>.dergelijke.vraag.komt.m<strong>en</strong>.<br />

op.het.terre<strong>in</strong>.zeld<strong>en</strong>.teg<strong>en</strong>.<br />

2.2. Indel<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> categoriser<strong>in</strong>g<br />

van de weg<br />

De. categoriser<strong>in</strong>g. van. weg<strong>en</strong>. <strong>en</strong>. strat<strong>en</strong>. op.<br />

het. grondgebied. van. e<strong>en</strong>. geme<strong>en</strong>te. is. noodzakelijk.voor.e<strong>en</strong>.verkeers<strong>veiligheid</strong>sbeleid.op.<br />

geme<strong>en</strong>telijk.vlak..De.categoriser<strong>in</strong>g.moet.de.<br />

geme<strong>en</strong>teweg.e<strong>en</strong>.refer<strong>en</strong>tiekader.bied<strong>en</strong>.voor.<br />

de. aanleg. van. <strong>in</strong>tr<strong>in</strong>siek. veilige. <strong>en</strong>. leefbare.<br />

weg<strong>en</strong>.<strong>en</strong>.strat<strong>en</strong>,.zowel.b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>.als.buit<strong>en</strong>.de.<br />

bebouwde.kom.<br />

Grosso. modo. kunn<strong>en</strong>. onze. weg<strong>en</strong>. <strong>en</strong>. strat<strong>en</strong>.<br />

Kunst-Wettunnel, richt<strong>in</strong>g Zuid - van donderdag <strong>21</strong> tot zaterdag 23 september onderverdeeld. 2006 word<strong>en</strong>. <strong>in</strong>. weg<strong>en</strong>. waar. de.<br />

Kunst-Wettunnel, richt<strong>in</strong>g Zuid,<br />

verblijfsfunctie. overweegt. <strong>en</strong>. weg<strong>en</strong>. waar. de.<br />

van donderdag <strong>21</strong> tot zaterdag<br />

23 september 2006<br />

verkeersfunctie. overweegt.. Alle. strat<strong>en</strong>. waar.<br />

de. verblijfsfunctie. overweegt. zoud<strong>en</strong>. dus.<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

zones.<strong>30</strong>.moet<strong>en</strong>.zijn,.erv<strong>en</strong>.<strong>en</strong>.woonerv<strong>en</strong>.of.<br />

zones.waar.autoverkeer.niet.toegelat<strong>en</strong>.is.<br />

60<br />

50<br />

40<br />

De. hoeveelheid. verkeer. die. e<strong>en</strong>. verblijfszone.<br />

doorkruist. kan. de. verblijfsfunctie. van. deze.<br />

<strong>30</strong><br />

20<br />

10<br />

zone.<strong>in</strong>.gevaar.br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>..In.woonzones.b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>.<br />

de. bebouwde. kom. kunn<strong>en</strong>. 5.000. tot. 6.000.<br />

0<br />

voertuig<strong>en</strong>.voorbijrijd<strong>en</strong>.zonder.de.lev<strong>en</strong>skwa-<br />

0 100 200 <strong>30</strong>0 400 500 600 700 800 900 1000<br />

liteit.al.te.zeer.te.wijzig<strong>en</strong>..In.dit.geval.volstaan.<br />

Debiet [voertuig./15 m<strong>in</strong>]<br />

<strong>en</strong>kele. e<strong>en</strong>voudige. <strong>in</strong>frastructuurmaatrege-<br />

Stadsweg<strong>en</strong> bereik<strong>en</strong> hun maximumcapaciteit l<strong>en</strong>. (asverschuiv<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,. parkeermogelijkhed<strong>en</strong>,.<br />

Gemiddelde snelheid [km/u]<br />

bij snelhed<strong>en</strong> van <strong>30</strong> tot 50.km/u. Bron : BIVV.


globale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g<br />

poorteffect<strong>en</strong>…),. gekoppeld. aan. <strong>en</strong>kele. snelheidscontroles,.om.de.verblijfsfunctie.te.respecter<strong>en</strong>..Als.het.verkeer.echter.drukker.is.<strong>en</strong>.m<strong>en</strong>.<br />

de. verblijfsfunctie. wil. bevorder<strong>en</strong>,. moet. m<strong>en</strong>.<br />

de.mogelijkheid.voorzi<strong>en</strong>.om.e<strong>en</strong>.deel.van.het.<br />

doorgaande.verkeer.om.te.leid<strong>en</strong>..Zo.kan.m<strong>en</strong>.<br />

e<strong>en</strong>.lussysteem.<strong>in</strong>.de.wijk.<strong>in</strong>voer<strong>en</strong>.of.het.verkeer.volledig.bann<strong>en</strong>..Indi<strong>en</strong>.dit.niet.mogelijk.is.<br />

moet.de.weg.zodanig.<strong>in</strong>gericht.word<strong>en</strong>.dat.het.<br />

gew<strong>en</strong>ste.gedrag.automatisch.tot.stand.komt.<br />

Hiërarchische <strong>in</strong>del<strong>in</strong>g<br />

Wat is e<strong>en</strong> hiërarchische <strong>in</strong>del<strong>in</strong>g ?<br />

De. hiërarchische. <strong>in</strong>del<strong>in</strong>g. van. het. weg<strong>en</strong>net. is.<br />

de.onderverdel<strong>in</strong>g.van.weg<strong>en</strong>.op.basis.van.het.<br />

type. <strong>en</strong>. de. hoeveelheid. verkeer. die. zij. zull<strong>en</strong>.<br />

moet<strong>en</strong>.verwerk<strong>en</strong>.<br />

Waarom de strat<strong>en</strong> hiërarchisch <strong>in</strong>del<strong>en</strong> ?<br />

De.bedoel<strong>in</strong>g.van.de.hiërarchische.<strong>in</strong>del<strong>in</strong>g.is.<br />

te.wet<strong>en</strong>.langs.welke.weg<strong>en</strong>.het.verkeer.komt.<br />

<strong>en</strong>. om. welk. type. verkeer. (verkeersstroom. <strong>en</strong>.<br />

sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g).het.gaat..Dit.is.dus.bevorderlijk.<br />

voor.het.beheer.van.het.weg<strong>en</strong>net.(<strong>in</strong>vester<strong>in</strong>g.<br />

<strong>en</strong>. onderhoud),. maar. ook. voor. het. op<strong>en</strong>baar.<br />

vervoernet,.de.geluidsoverlast.<strong>in</strong>.de.stad.<strong>en</strong>.de.<br />

verkeers<strong>veiligheid</strong>,.vermits.deze.hiërarchische.<br />

<strong>in</strong>del<strong>in</strong>g. keuzemogelijkhed<strong>en</strong>. biedt. voor. de.<br />

weg<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g.<br />

Hiërarchie <strong>en</strong> functies<br />

B<strong>in</strong>n<strong>en</strong>. de. bebouwde. kom. kunn<strong>en</strong>. de. weg<strong>en</strong>.<br />

hiërarchisch.<strong>in</strong>gedeeld.word<strong>en</strong>.naargelang.hun.<br />

belang.:<br />

•..lokaal.;<br />

•..bov<strong>en</strong>lokaal.of.stedelijk.;<br />

•..gewestelijk.of.nationaal.<br />

Onafhankelijk.van.het.hiërarchisch.niveau.vervull<strong>en</strong>.<br />

weg<strong>en</strong>. <strong>in</strong>. <strong>meer</strong>. of. m<strong>in</strong>dere. mate. drie.<br />

verkeersfuncties.:<br />

•..verb<strong>in</strong>d<strong>en</strong>.(het.doorgaand.verkeer).;<br />

•..verzamel<strong>en</strong>.(of.verdel<strong>en</strong>).;<br />

•..ontsluit<strong>en</strong>.(toegang.gev<strong>en</strong>.tot.erv<strong>en</strong>).<br />

B<strong>in</strong>n<strong>en</strong>. de. bebouwde. kom. is. er. naast. de. verkeersfunctie.<br />

ook. e<strong>en</strong>. belangrijke. rol. weggelegd.voor.de.verblijfsfunctie.(maatschappelijke.<br />

functie),.zodat.er.naast.de.verkeersruimte.ook.<br />

e<strong>en</strong>.leefruimte.ontstaat.<br />

Categoriser<strong>in</strong>g<br />

Wat betek<strong>en</strong>t categoriser<strong>in</strong>g ?<br />

Door. middel. van. categoriser<strong>in</strong>g. kan. m<strong>en</strong>. de.<br />

verschill<strong>en</strong>de. functies. van. e<strong>en</strong>. weg. op. elkaar.<br />

afstemm<strong>en</strong>.. Categoriser<strong>in</strong>g. bestaat. er. <strong>in</strong>. de.<br />

snelheidsregimes. <strong>en</strong>. het. uitzicht. van. de. weg.<br />

aan. te. pass<strong>en</strong>. <strong>in</strong>. functie. van. de. plaats. <strong>en</strong>. het.<br />

gebruik. van. de. weg,. maar. ook. van. de. omgev<strong>in</strong>g.<br />

van. de. weg,. <strong>in</strong>. stedelijke. of. landelijke.<br />

context.. Volg<strong>en</strong>s. het. categoriser<strong>in</strong>gspr<strong>in</strong>cipe.<br />

kan. éénzelfde. weg. functioner<strong>en</strong>. als. verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gsweg.<br />

<strong>en</strong>. tegelijk. e<strong>en</strong>. aanpass<strong>in</strong>g. van. de.<br />

snelheid.ondergaan. 3 .<br />

Waarom strat<strong>en</strong> categoriser<strong>en</strong> ?<br />

Categoriser<strong>in</strong>g. van. strat<strong>en</strong>. beantwoordt. aan.<br />

e<strong>en</strong>.sociale.nood.om.de.verkeersproblematiek.<br />

te.beher<strong>en</strong>.<strong>in</strong>.functie.van.e<strong>en</strong>.betere.verkeers<strong>veiligheid</strong>.<strong>en</strong>.lev<strong>en</strong>skwaliteit..B<strong>in</strong>n<strong>en</strong>.deze.categoriser<strong>in</strong>g.<br />

moet. rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g. gehoud<strong>en</strong>. word<strong>en</strong>.<br />

met.alle.maatschappelijke.<strong>en</strong>.verkeersfuncties.<br />

(verb<strong>in</strong>d<strong>en</strong>,.verzamel<strong>en</strong>,.ontsluit<strong>en</strong>)..Elke.straat.<br />

moet.e<strong>en</strong>.functie.krijg<strong>en</strong>.<br />

Categoriser<strong>in</strong>g. zou. moet<strong>en</strong>. gebeur<strong>en</strong>. vanuit.<br />

het. standpunt. van. de. weggebruiker.. Deze.<br />

laatste. moet. uit. de. eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>. van. de.<br />

weg. <strong>en</strong>. van. de. omgev<strong>in</strong>g. kunn<strong>en</strong>. afleid<strong>en</strong>. <strong>in</strong>.<br />

welke.weg-.of.straatcategorie.hij.zich.bev<strong>in</strong>dt..<br />

Het.straatbeeld.moet.voldo<strong>en</strong>de.aanwijz<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

gev<strong>en</strong>. om. de. gebruikers. duidelijk. te. mak<strong>en</strong>.<br />

welk.gedrag.zij.moet<strong>en</strong>.aannem<strong>en</strong>.<br />

Categorieën weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> strat<strong>en</strong><br />

3. Categoriser<strong>in</strong>g van weg<strong>en</strong>. Alle functies van de weg, perfect <strong>in</strong> harmonie. BIVV januari 2006.<br />

Buit<strong>en</strong>. de. bebouwde. kom. pri<strong>meer</strong>t. over. het.<br />

algeme<strong>en</strong>.de.verkeersfunctie..<strong>Voor</strong>.het.netwerk.<br />

buit<strong>en</strong>.de.bebouwde.kom.kunn<strong>en</strong>.we.dan.ook.<br />

van.weg<strong>en</strong>.sprek<strong>en</strong>.<br />

B<strong>in</strong>n<strong>en</strong>. de. bebouwde. kom. is. vooral. de. verblijfsfunctie.<br />

zeer. belangrijk.. Daarom. zal. de.


snelheid.b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>.de.bebouwde.kom.op.<strong>en</strong>kele.<br />

zeldzame. uitzonder<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. na. beperkt. word<strong>en</strong>.<br />

tot. 50. km/u,. e<strong>en</strong>. snelheid. die. e<strong>en</strong>. ev<strong>en</strong>wicht.<br />

creëert.tuss<strong>en</strong>.verblijfs-.<strong>en</strong>.verkeersfunctie.op.<br />

voorwaarde.dat.de.nodige.voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>.voor.<br />

iedere.gebruiker.aanwezig.zijn.<br />

De.voornaamste.statut<strong>en</strong>.<strong>in</strong>.de.bebouwde.kom.<br />

zijn.:<br />

•..voetgangerszone.(selectief.bepaald).;<br />

•..erv<strong>en</strong>.<strong>en</strong>.woonerv<strong>en</strong>.;<br />

Statuut van de op<strong>en</strong>bare weg<br />

•..zone.<strong>30</strong>.;<br />

•..zone.<strong>30</strong>.schoolomgev<strong>in</strong>g.;<br />

Functies van het lokaal weg<strong>en</strong>net<br />

•..straat. waar. de. snelheid. beperkt. is. tot.<br />

50.km/u.;<br />

•..weggedeelte.waar.de.snelheid.beperkt.is.tot.<br />

70.km/u.<br />

Het. overzicht. illustreert. welke. statut<strong>en</strong>. pass<strong>en</strong>.b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>.de.functies.op.het.niveau.van.e<strong>en</strong>.<br />

geme<strong>en</strong>te.<br />

Verb<strong>in</strong>d<strong>en</strong> Verzamel<strong>en</strong> Ontsluit<strong>en</strong><br />

Voetgangerszone – – (x)<br />

Erf <strong>en</strong> woonerf – – x<br />

<strong>Zone</strong> <strong>30</strong> x x x<br />

<strong>Zone</strong> <strong>30</strong> schoolomgev<strong>in</strong>g x x x<br />

50 km/u x x (x)<br />

70 km/u x – –<br />

Categoriser<strong>in</strong>g <strong>en</strong> functies van het weg<strong>en</strong>net b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de bebouwde kom.<br />

– niet van toepass<strong>in</strong>g (x) ev<strong>en</strong>tueel van toepass<strong>in</strong>g x van toepass<strong>in</strong>g<br />

2.3. Strategisch plan voor<br />

e<strong>en</strong> zone <strong>30</strong> per wijk,<br />

voornaamste stapp<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> methode<br />

Om. e<strong>en</strong>. strategisch. plan. voor. e<strong>en</strong>. zone.<strong>30</strong>.<br />

uit.te.werk<strong>en</strong>.moet.m<strong>en</strong>.eerst.goed.nad<strong>en</strong>k<strong>en</strong>.<br />

over.het.huidige.<strong>en</strong>.het.gew<strong>en</strong>ste.gebruik.van.<br />

geme<strong>en</strong>teweg<strong>en</strong>.. Welke. weg<strong>en</strong>. zull<strong>en</strong>. ontsluit<strong>in</strong>gsweg<strong>en</strong>.<br />

word<strong>en</strong>,. welke. verzamelweg<strong>en</strong>. <strong>en</strong>.<br />

welke.verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gsweg<strong>en</strong>.?.Dit.is.van.fundam<strong>en</strong>teel.<br />

belang. om. het. verkeer. te. oriënter<strong>en</strong>. <strong>en</strong>.<br />

over.de.nodige.wegvoorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>.te.besliss<strong>en</strong>..<br />

In. dit. stadium. moet. m<strong>en</strong>. ook. overlegg<strong>en</strong>. met.<br />

de.beheerders.van.het.op<strong>en</strong>baar.vervoer.om.de.<br />

traject<strong>en</strong>. van. de. lijn<strong>en</strong>. te. k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>. <strong>en</strong>. te. wet<strong>en</strong>.<br />

waar.de.commerciële.snelheid.afneemt…<br />

Op.basis.van.de.hiërarchische <strong>in</strong>del<strong>in</strong>g.van.de.<br />

weg<strong>en</strong>. <strong>en</strong>. rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g. houd<strong>en</strong>d. met. het. feit. dat.<br />

de. verblijfsfunctie. b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>. de. bebouwde. kom.<br />

steeds.moet.overheers<strong>en</strong>,.kan.m<strong>en</strong>.aangepaste.<br />

snelhed<strong>en</strong>. vastlegg<strong>en</strong>. naargelang. de. functie.<br />

van. deze. weg<strong>en</strong>,. dit. is. de. categoriser<strong>in</strong>g.. Zo.<br />

bak<strong>en</strong>t.m<strong>en</strong>.zones.af.die.<strong>in</strong>.zone.<strong>30</strong>.omgezet.<br />

zull<strong>en</strong>.word<strong>en</strong>.<strong>en</strong>.weg<strong>en</strong>.waarop.50.km/u.blijft.<br />

geld<strong>en</strong>. maar. met. zones.<strong>30</strong>. <strong>in</strong>. de. nabijheid.<br />

van. schol<strong>en</strong>. of. op. weg<strong>en</strong>. die. veel. gebruikt.<br />

word<strong>en</strong>. door. voetgangers. <strong>en</strong>. fietsers. (zoals.<br />

stationsomgev<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,.overstek<strong>en</strong>.naar.handelsc<strong>en</strong>tra…)..<br />

<strong>Voor</strong>. sommige. strat<strong>en</strong>. zal. dit. ge<strong>en</strong>.<br />

<strong>en</strong>kel. probleem. vorm<strong>en</strong>,. voor. andere. zal. e<strong>en</strong>.<br />

keuze.moet<strong>en</strong>.opgelegd.word<strong>en</strong>..Hierbij.moet.<br />

m<strong>en</strong>. rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g. houd<strong>en</strong>. met. de. <strong>veiligheid</strong>. van.<br />

alle.weggebruikers,.maar.ook.met.het.geme<strong>en</strong>telijke.ontwikkel<strong>in</strong>gsplan.<br />

globale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g


fiche n o 1<br />

globale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g<br />

10<br />

gerealiseerde zone <strong>30</strong> km/u<br />

voetgangerszone<br />

woonerf of erf 20 km/u Laatst bijgewerkt : juni 2007<br />

BHG IRIS-plan – Na de hiërarchische <strong>in</strong>del<strong>in</strong>g van zijn netwerk heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest<br />

bepaald welke categorieën van dit netwerk deel moest<strong>en</strong> uitmak<strong>en</strong>. Op alle ontsluit<strong>in</strong>gsweg<strong>en</strong> zal<br />

op termijn maximum <strong>30</strong> km/u gered<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. In dit stadium moet iedere wijk<br />

bestudeerd word<strong>en</strong>, ongeacht zijn problematiek <strong>en</strong> pot<strong>en</strong>tieel.


2.3.1. Verkeerscirculatieplan<br />

<strong>en</strong> -maatregel<strong>en</strong><br />

Nieuwe.zones.<strong>30</strong>.kunn<strong>en</strong>.aangelegd.word<strong>en</strong>.<strong>en</strong>.<br />

bestaande. zones.<strong>30</strong>. kunn<strong>en</strong>. geloofwaardiger.<br />

word<strong>en</strong>. door. het. doorgaand. verkeer. te. bann<strong>en</strong>.of.te.verm<strong>in</strong>der<strong>en</strong>..Om.het.verkeer.te.ontmoedig<strong>en</strong>.<br />

wordt. e<strong>en</strong>. verkeerscirculatieplan.<br />

bestudeerd. dat. de. verkeersricht<strong>in</strong>g. (één. of.<br />

twee.richt<strong>in</strong>g<strong>en</strong>).zal.bepal<strong>en</strong>..Reeds.<strong>in</strong>.dit.stadium.kan.e<strong>en</strong>.zone.<strong>30</strong>.heel.geloofwaardig.zijn.wanneer.zij.ondersteund.wordt.door.verkeersmaatregel<strong>en</strong>.<br />

aangevuld. met. andere,. gerichte.<br />

maatregel<strong>en</strong>. (zoals. de. <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g. van. poorteffect<strong>en</strong>).zoals.de.wegcode.dit.vereist.<br />

Verkeersmaatregel<strong>en</strong>. kunn<strong>en</strong>. van. allerlei. aard.<br />

zijn.. Het. kan. gaan. om. e<strong>en</strong>. wijzig<strong>in</strong>g. van. rijricht<strong>in</strong>g.(tweericht<strong>in</strong>gsverkeer,.éénricht<strong>in</strong>gsverkeer,.beperkt.éénricht<strong>in</strong>gsverkeer),.e<strong>en</strong>.nieuwe.<br />

parkeerregel<strong>in</strong>g,. maar. deze. maatregel<strong>en</strong>. kunn<strong>en</strong>.ook.<strong>in</strong>grijp<strong>en</strong>der.zijn,.zo.kunn<strong>en</strong>.sommige.<br />

kruispunt<strong>en</strong>. volledig. verbod<strong>en</strong>. word<strong>en</strong>. voor.<br />

bepaalde.weggebruikers.<br />

De. <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g. van. éénricht<strong>in</strong>gsverkeer. <strong>in</strong>. strat<strong>en</strong>.<br />

met. we<strong>in</strong>ig. of. ge<strong>en</strong>. doorgaand. verkeer. is.<br />

te.vermijd<strong>en</strong>..Als.de.straat.niet.opnieuw.wordt.<br />

aangelegd,. zou. dit. immers. kunn<strong>en</strong>. aanzett<strong>en</strong>.<br />

tot. sneller. rijd<strong>en</strong>.. Indi<strong>en</strong>. m<strong>en</strong>. toch. éénricht<strong>in</strong>gsverkeer.<br />

<strong>in</strong>voert,. moet. m<strong>en</strong>. systematisch.<br />

overweg<strong>en</strong>.om.de.teg<strong>en</strong>richt<strong>in</strong>g.op<strong>en</strong>.te.stell<strong>en</strong>.<br />

voor. fietsers. (=. beperkt. éénricht<strong>in</strong>gsverkeer)..<br />

Fietsers. zijn. natuurlijk. veiliger. op. weg<strong>en</strong>. die.<br />

m<strong>in</strong>der. gebruikt. word<strong>en</strong>. <strong>en</strong>. waar. de. snelheid.<br />

lager.ligt.dan.op.verzamelweg<strong>en</strong>.of.weg<strong>en</strong>.met.<br />

overweg<strong>en</strong>d.doorgaand.verkeer.<br />

M<strong>en</strong>.heeft.talrijke.concept<strong>en</strong>.bedacht.om.doorgaand.verkeer.te.bemoeilijk<strong>en</strong>..De.meest.gebruikte.zijn.verkeersluss<strong>en</strong>,.waarmee.automobilist<strong>en</strong>.<br />

naar. hun. vertrekpunt. <strong>in</strong>. de. wijk. teruggeleid.<br />

word<strong>en</strong>,.of.concept<strong>en</strong>.waarbij.het.verkeer.<strong>in</strong>.e<strong>en</strong>.<br />

kam-. of. rekk<strong>en</strong>vorm. geleid. wordt. <strong>en</strong>. de. automobilist.verplicht.is.om.op.zijn.stapp<strong>en</strong>.terug.te.<br />

ker<strong>en</strong>..Met.deze.concept<strong>en</strong>.is.<strong>en</strong>kel.verkeer.met.<br />

e<strong>en</strong>.bestemm<strong>in</strong>g.<strong>in</strong>.de.wijk.mogelijk.<br />

Enkele.hulpmiddel<strong>en</strong>.om.ze.toe.te.pass<strong>en</strong>.:<br />

•..Eénricht<strong>in</strong>gsverkeer<br />

•..Kan. de. wijk. m<strong>in</strong>der. toegankelijk. mak<strong>en</strong>.<br />

voor.de.bewoners.;<br />

•..moet. leid<strong>en</strong>. tot. het. op<strong>en</strong>stell<strong>en</strong>. van. de.<br />

teg<strong>en</strong>richt<strong>in</strong>g.voor.fietsers 4 .;<br />

•..kan. aanzett<strong>en</strong>. tot. sneller. rijd<strong>en</strong>. als. het.<br />

berijdbare.deel.van.de.rijbaan.voldo<strong>en</strong>de.<br />

groot.is.<br />

•..Afsluit<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> kruispunt<br />

•..Met. kle<strong>in</strong>schalige. of. volledige. heraanleg.<br />

(zie. punt. 2.3.4..:. “E<strong>en</strong>. zone.<strong>30</strong>. afbak<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

door. middel. van. <strong>in</strong>frastructurele. maatregel<strong>en</strong>”).;<br />

•..met.toegang.voor.bepaalde.weggebruikers.<br />

zoals. fietsers,. voetgangers. <strong>en</strong>. voertuig<strong>en</strong>.<br />

van.hulpdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong>.<br />

•..Parker<strong>en</strong><br />

11<br />

Wanneer. m<strong>en</strong>. éénricht<strong>in</strong>gsverkeer. <strong>in</strong>voert.<br />

voorziet.m<strong>en</strong>.vaak.de.mogelijkheid.om.langs.<br />

beide.kant<strong>en</strong>.van.de.straat.te.parker<strong>en</strong>,.om.<br />

de.beschikbare.ruimte.kle<strong>in</strong>er.te.mak<strong>en</strong>..Dit.<br />

is. uiteraard. e<strong>en</strong>. e<strong>en</strong>voudige. <strong>en</strong>. populaire.<br />

oploss<strong>in</strong>g,. maar. op. die. manier. zijn. er. ook.<br />

<strong>meer</strong>. wag<strong>en</strong>s. aanwezig. <strong>in</strong>. het. straatbeeld..<br />

De. bijkom<strong>en</strong>de. parkeergeleg<strong>en</strong>heid. moet.<br />

aan.e<strong>en</strong>.bestaande.vraag.<strong>in</strong>.de.wijk.tegemoet.<br />

kom<strong>en</strong>,.zoniet.loopt.m<strong>en</strong>.het.risico.dat.ook.<br />

andere. voertuig<strong>en</strong>. aangetrokk<strong>en</strong>. word<strong>en</strong>….<br />

Het. doorlop<strong>en</strong>d. langsparker<strong>en</strong>. kan. ook. de.<br />

zichtbaarheid.van.voetgangers.bemoeilijk<strong>en</strong>.<br />

<strong>en</strong>.de.oversteekmogelijkhed<strong>en</strong>.beperk<strong>en</strong>.als.<br />

er. ge<strong>en</strong>. regelmatige. onderbrek<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. zijn….<br />

Er. bestaan. ook. andere. parkeermogelijkhed<strong>en</strong>,.<br />

zoals. schu<strong>in</strong>parker<strong>en</strong>. <strong>en</strong>. haaks. parker<strong>en</strong>,.<br />

die. de. weg. smaller. mak<strong>en</strong>. zonder.<br />

daardoor.<strong>meer</strong>.voertuig<strong>en</strong>.aan.te.trekk<strong>en</strong>.<br />

•..Weg<strong>en</strong> voor plaatselijk verkeer<br />

•..Lat<strong>en</strong>.buss<strong>en</strong>,.voertuig<strong>en</strong>.van.hulpdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong>.<br />

<strong>en</strong>.fietsers.door.<br />

globale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g<br />

4. Zie brochure “BEV – Beperkt e<strong>en</strong>richt<strong>in</strong>gsverkeer. <strong>Voor</strong> e<strong>en</strong> veilige veralgeme<strong>en</strong>de <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g van het beperkt e<strong>en</strong>richt<strong>in</strong>gsverkeer”, BIVV 2004.


globale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g<br />

12<br />

•..Statut<strong>en</strong>. waardoor. de. op<strong>en</strong>bare. weg. geheel.<br />

of.gedeeltelijk.voorbehoud<strong>en</strong>.is.aan.bepaalde.<br />

weggebruikers. zoals. voetgangerszones. of.<br />

voorbehoud<strong>en</strong>. weg<strong>en</strong>. 5 . (F99).. Deze. statut<strong>en</strong>.<br />

bied<strong>en</strong>. het. voordeel. dat. zij. e<strong>en</strong>. filter<strong>en</strong>d.<br />

effect.hebb<strong>en</strong>.<strong>en</strong>.<strong>en</strong>kel.op<strong>en</strong>staan.voor.nietgemotoriseerde.verplaats<strong>in</strong>gswijz<strong>en</strong>.<br />

Sommige. sted<strong>en</strong>. zoals. Hamburg. <strong>en</strong>. Brugge.<br />

pass<strong>en</strong>. voor. de. algem<strong>en</strong>e. <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g. van.<br />

de. zone.<strong>30</strong>. eerst. deze. verkeersbeheers<strong>in</strong>gsmethodes.<br />

toe,. alvor<strong>en</strong>s. de. <strong>in</strong>frastructuur.<br />

opnieuw. aan. te. legg<strong>en</strong>.. Deze. werkwijze. is.<br />

uiteraard.veel.goedkoper.dan.e<strong>en</strong>.<strong>in</strong>grijp<strong>en</strong>de.<br />

heraanleg. <strong>en</strong>. maakt. het. mogelijk. om. snel. <strong>en</strong>.<br />

op.grote.schaal.op.te.tred<strong>en</strong>..In.het.algeme<strong>en</strong>.<br />

merk<strong>en</strong>. we. e<strong>en</strong>. dal<strong>in</strong>g. van. de. effectief. gered<strong>en</strong>.<br />

snelheid.. Op. plaats<strong>en</strong>. waar. de. snelheid.<br />

nog.steeds.te.hoog.ligt,.kan.m<strong>en</strong>.overgaan.tot.<br />

iets.duurdere.<strong>in</strong>vester<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

2.3.2. Communicatie<br />

Deze.fase,.die.vaak.verwaarloosd.of.snel.doorlop<strong>en</strong>.<br />

wordt,. is. van. fundam<strong>en</strong>teel. belang. om.<br />

de.<strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g.van.de.zone.<strong>30</strong>.te.aanvaard<strong>en</strong>.<strong>en</strong>.<br />

te.lat<strong>en</strong>.nalev<strong>en</strong>.<br />

Communicer<strong>en</strong>. wordt. des. te. gemakkelijker.<br />

wanneer.de.zones.waar.<strong>30</strong>.km/u.zal.toegepast.<br />

word<strong>en</strong>. zeer. uitgestrekt. zijn. of. wanneer. de.<br />

geme<strong>en</strong>te,.naar.het.voorbeeld.van.het.Brussels.<br />

Hoofdstedelijk. Gewest,. Brugge. of. G<strong>en</strong>t,. e<strong>en</strong>.<br />

eig<strong>en</strong>.<strong>in</strong>voerbeleid.heeft.voor.zones.<strong>30</strong>..Zo.kan.<br />

de.geme<strong>en</strong>te.op.grote.schaal.<strong>in</strong>former<strong>en</strong>.over.<br />

wat. e<strong>en</strong>. zone.<strong>30</strong>. precies. <strong>in</strong>houdt,. welke. de.<br />

voordel<strong>en</strong>.zijn.<strong>en</strong>.welke.wegvoorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>.zull<strong>en</strong>.doorgevoerd.word<strong>en</strong>..Het.publiek.zal.beter.reager<strong>en</strong>.wanneer.het.begrijpt.waarom.bepaalde.weg<strong>en</strong>.het.statuut.van.zone.<strong>30</strong>.krijg<strong>en</strong>.<br />

Brugge. <strong>en</strong>. G<strong>en</strong>t. hebb<strong>en</strong>. e<strong>en</strong>. folder. voor. het.<br />

grote.publiek.ontwikkeld.waar<strong>in</strong>.de.doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<strong>en</strong>.voordel<strong>en</strong>.van.e<strong>en</strong>.zone.<strong>30</strong>.voor.woonwijk<strong>en</strong>.<br />

uitgelegd. word<strong>en</strong>.. Door. de. boodschap.<br />

duidelijk.over.te.br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.word<strong>en</strong>.de.voordel<strong>en</strong>.<br />

van.zones.<strong>30</strong>.steeds.m<strong>in</strong>der.<strong>in</strong>.vraag.gesteld.<br />

Zelfs. wanneer. er. op. grote. schaal. gecommuniceerd.<br />

wordt,. moet. m<strong>en</strong>. ook. de. buurtbewoners.<br />

<strong>en</strong>. zij. die. de. weg<strong>en</strong>. <strong>in</strong>. kwestie. dagelijks.<br />

gebruik<strong>en</strong>. raadpleg<strong>en</strong>.. Deze. communicatie. is.<br />

5. Zie technische fiche “Landbouwweg<strong>en</strong>”, BIVV 2006.<br />

dan. ge<strong>en</strong>. verplicht<strong>in</strong>g. <strong>meer</strong>. op. grond. van.<br />

e<strong>en</strong>. reglem<strong>en</strong>ter<strong>in</strong>g,. maar. is. w<strong>en</strong>selijk. om.<br />

de. gebruikers. rond. e<strong>en</strong>. gezam<strong>en</strong>lijk. leef-. <strong>en</strong>.<br />

weg<strong>en</strong>project. te. ver<strong>en</strong>ig<strong>en</strong>.. De. geme<strong>en</strong>te. kan.<br />

zich. beperk<strong>en</strong>. tot. het. verstrekk<strong>en</strong>. van. <strong>in</strong>formatie.<br />

aan. de. bewoners. via. e<strong>en</strong>. folder,. of. zij.<br />

kan.<strong>meer</strong>.overleg.pleg<strong>en</strong>.<strong>en</strong>.het.project.tot.op.<br />

zekere. hoogte. opnieuw. <strong>in</strong>. vraag. stell<strong>en</strong>.. Zo.<br />

word<strong>en</strong>. bijvoorbeeld. bij. verkeersremm<strong>en</strong>de.<br />

wegvoorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>. m<strong>in</strong>der. vrag<strong>en</strong>. gesteld. als.<br />

er.voorafgaand.overleg.plaats.vond.tuss<strong>en</strong>.<strong>en</strong>.<br />

met.de.buurtbewoners.<br />

2.3.3. Handhav<strong>in</strong>g<br />

Snelheidscontroles. zijn. er. om. verschill<strong>en</strong>de.<br />

red<strong>en</strong><strong>en</strong>.:.<strong>en</strong>erzijds.om.de.doeltreff<strong>en</strong>dheid.van.<br />

de. voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>. te. evaluer<strong>en</strong>. <strong>en</strong>. anderzijds.<br />

om. aan. te. ton<strong>en</strong>. dat. de. geme<strong>en</strong>te. wil. dat. de.<br />

voorgehoud<strong>en</strong>. snelheid. werkelijk. nageleefd.<br />

wordt.. Overtreders. word<strong>en</strong>. bestraft. zodat. het.<br />

plaatselijke.karakter.behoud<strong>en</strong>.blijft,.<strong>en</strong>.iedere.<br />

weggebruiker.er.veilig.is.<br />

<strong>Voor</strong>. de. uitvoer<strong>in</strong>g. van. deze. controles. gaat.<br />

m<strong>en</strong>. best. <strong>in</strong>. verschill<strong>en</strong>de. fases. te. werk.:. e<strong>en</strong>.<br />

testfase,. e<strong>en</strong>. <strong>in</strong>formatiefase. <strong>en</strong>. e<strong>en</strong>. handhav<strong>in</strong>gsfase.<br />

De snelheidscontrole vóór de <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g van<br />

zone.<strong>30</strong> laat.toe.om.na.te.gaan.welke.snelhed<strong>en</strong>.er.op.dat.mom<strong>en</strong>t.gered<strong>en</strong>.word<strong>en</strong>.<strong>en</strong>.om.e<strong>en</strong>.idee.te.hebb<strong>en</strong>.van.de.nodige.<strong>in</strong>frastructurele.voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

M<strong>en</strong>. kan. ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s. nagaan. hoe. snel. er. op.<br />

bepaalde.tijdstipp<strong>en</strong>.van.de.dag.gered<strong>en</strong>.wordt.<br />

<strong>en</strong>. snelheidsovertred<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. al. dan. niet. <strong>in</strong>. verband.<br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. met. spits-. <strong>en</strong>/of. dalur<strong>en</strong>.. Hiermee.<br />

kan. m<strong>en</strong>. onder. <strong>meer</strong>. nagaan. welk. effect.<br />

e<strong>en</strong>.maatregel.zou.hebb<strong>en</strong>.op.de.snelheid.van.<br />

het.doorgaand.verkeer.<br />

Als.m<strong>en</strong>.de.snelhed<strong>en</strong>.vóór.de.<strong>in</strong>terv<strong>en</strong>tie.k<strong>en</strong>t,.<br />

kan.m<strong>en</strong>.de.situatie.“voor”.<strong>en</strong>.“na”.vergelijk<strong>en</strong>.<br />

<strong>en</strong>.hieruit.less<strong>en</strong>.trekk<strong>en</strong>.<br />

Na de <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g van zone.<strong>30</strong> <strong>en</strong>. ev<strong>en</strong>tuele.<br />

heraanleg. van. de. weg. voorziet. m<strong>en</strong>. best. e<strong>en</strong>.<br />

evaluatieperiode.. Tijd<strong>en</strong>s. deze. periode. zull<strong>en</strong>.<br />

<strong>in</strong>formatieve controles. uitgevoerd. word<strong>en</strong>. om.<br />

de.weggebruikers.de.kans.te.gev<strong>en</strong>.hun.gedrag.<br />

aan. te. pass<strong>en</strong>.. Deze. <strong>in</strong>formatie. kan. doorgegev<strong>en</strong>.word<strong>en</strong>.via.e<strong>en</strong>.prev<strong>en</strong>tieradar.die.de.gere-


d<strong>en</strong>.snelheid.of.e<strong>en</strong>.boodschap.toont.(“te.snel”.<br />

of.“dank.u”)..Deze.radar.kan.dezelfde.dag.nog.<br />

b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>.de.zone.verplaatst.word<strong>en</strong>.om.e<strong>en</strong>.maximum.<br />

aantal. weggebruikers. te. bereik<strong>en</strong>.. Het. is.<br />

t<strong>en</strong>.stelligste.afgerad<strong>en</strong>.om.deze.<strong>in</strong>formatiefase.<br />

over. te. slaan.. Met. het. nieuwe. boetesysteem.<br />

word<strong>en</strong>.rijbewijz<strong>en</strong>.immers.sneller.<strong>in</strong>getrokk<strong>en</strong>,.<br />

vanaf.het.mom<strong>en</strong>t.dat.<strong>meer</strong>.dan.<strong>30</strong>.km/u.te.snel.<br />

gered<strong>en</strong>.wordt..Om.te.vermijd<strong>en</strong>.dat.weggebruikers.nogal.oppervlakkig.zoud<strong>en</strong>.reager<strong>en</strong>.op.het.<br />

zone.<strong>30</strong>-systeem.is.het.beter.om.zeer.duidelijk.<br />

te.<strong>in</strong>former<strong>en</strong>.over.de.snelheidslimiet<strong>en</strong>.<strong>en</strong>.over.<br />

de.maximumsnelheid.op.e<strong>en</strong>.bepaalde.plaats.<br />

Ook. na. de. <strong>in</strong>formatiefase. is. het. belangrijk,.<br />

controles.te.houd<strong>en</strong>.om.het.lokale.karakter.van.<br />

e<strong>en</strong>. zone.<strong>30</strong>. te. b<strong>en</strong>adrukk<strong>en</strong>.. Daarna. zal. het.<br />

misschi<strong>en</strong>.nog.nodig.<strong>en</strong>.nuttig.kunn<strong>en</strong>.zijn.om.<br />

af.<strong>en</strong>.toe.controles.te.houd<strong>en</strong>..Sommige.sted<strong>en</strong>.<br />

baser<strong>en</strong>.hun.zone.<strong>30</strong>-beleid.bijna.uitsluit<strong>en</strong>d.op.<br />

controles,.zoals.Berlijn,.waar.buit<strong>en</strong>.de.poorteffect<strong>en</strong>.ge<strong>en</strong>.<strong>en</strong>kele.heraanleg.gebeurde.<br />

Na.e<strong>en</strong>.heraanleg.zijn.controles.ook.zeer.belangrijk.om.de.nieuwe.zone.<strong>30</strong>.te.kunn<strong>en</strong>.evaluer<strong>en</strong>.<br />

<strong>en</strong>.na.te.gaan.wat.er.ev<strong>en</strong>tueel.fout.loopt.<br />

2.3.4. E<strong>en</strong> zone <strong>30</strong> afbak<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

door middel van <strong>in</strong>frastructurele<br />

maatregel<strong>en</strong> : beg<strong>in</strong> aangev<strong>en</strong>,<br />

<strong>in</strong>grijp<strong>en</strong> op het kruispunt <strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>di<strong>en</strong> nodig corriger<strong>en</strong> ter<br />

hoogte van de weggedeeltes<br />

Rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g. houd<strong>en</strong>d. met. de. vroegere. realisaties.<br />

(categoriser<strong>in</strong>g,. uitgestrektheid…),. is. het.<br />

meest. logisch. om. de. toegang tot de zone.<strong>30</strong><br />

duidelijk aan te gev<strong>en</strong>.. Het. resultaat. is. e<strong>en</strong>.<br />

relatief. homog<strong>en</strong>e. op<strong>en</strong>bare. ruimte. met. <strong>en</strong>erzijds.doorlop<strong>en</strong>de.weggedeeltes.<strong>en</strong>.anderzijds.<br />

kruispunt<strong>en</strong>.<br />

Op. kruispunt<strong>en</strong>. kan. m<strong>en</strong>. het. gemakkelijkst.<br />

<strong>in</strong>grijp<strong>en</strong>.. Het. gaat. hier. om. strategische. plaats<strong>en</strong>.<br />

waar. alvast. e<strong>en</strong>. eerste. snelheidsverm<strong>in</strong>der<strong>in</strong>g.<br />

gebeurt.. De. weggebruikers. zull<strong>en</strong>. er.<br />

sowieso.(lichtjes).vertrag<strong>en</strong>..Dit.verkeersgedrag.<br />

wordt.versterkt.door.<strong>in</strong>frastructurele.maatregel<strong>en</strong>.of.door.de.organisatie.van.het.verkeer..Alle.weggebruikers.zull<strong>en</strong>.er.automatisch.hun.snelheid.matig<strong>en</strong>..Hieronder.beschrijv<strong>en</strong>.we.<strong>en</strong>kele.<br />

mogelijke. types. kruispunt<strong>en</strong>. die. de. snelheid.<br />

kunn<strong>en</strong>.afremm<strong>en</strong>.<br />

13<br />

Het. is. ook. mogelijk. om. doorlop<strong>en</strong>de weggedeeltes.aan.te.pass<strong>en</strong>..Hierbij.moet<strong>en</strong>.eerst.de.<br />

plaats<strong>en</strong>.aangepakt.word<strong>en</strong>.waar.zich.bepaalde.<br />

gebeurt<strong>en</strong>iss<strong>en</strong>.voordo<strong>en</strong>,.<strong>in</strong>gang<strong>en</strong>.van.schol<strong>en</strong>,.<br />

op<strong>en</strong>bare. gebouw<strong>en</strong>,. opmerkelijke. elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>,.kortom.alle.pot<strong>en</strong>tiële.gevaarzones.<br />

Leefbare weg<strong>in</strong>frastructuur die het acc<strong>en</strong>t legt<br />

op de plaatselijke activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> deze <strong>in</strong> het<br />

bezit lat<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> van de op<strong>en</strong>bare ruimte,<br />

zijn volwaardige <strong>veiligheid</strong>s<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.. We.<br />

gev<strong>en</strong>. ook. verschill<strong>en</strong>de. mogelijkhed<strong>en</strong>. voor.<br />

doorlop<strong>en</strong>de.weggedeeltes.<br />

A. Poorteffect<strong>en</strong> aan het beg<strong>in</strong> van zones <strong>30</strong><br />

Bij.de.<strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g.van.e<strong>en</strong>.zone.<strong>30</strong>,.moet.allereerst.<br />

het. beg<strong>in</strong>. aangeduid. word<strong>en</strong>.. Dit. beg<strong>in</strong>. moet.<br />

duidelijk. herk<strong>en</strong>baar. zijn. voor. alle. weggebruikers..Het.poorteffect.geeft.aan.waar.de.weggebruikers.hun.gedrag.moet<strong>en</strong>.aanpass<strong>en</strong>,.waar.ze.<br />

hun.snelheid.moet<strong>en</strong>.matig<strong>en</strong>.<strong>en</strong>.is.idealiter.het.<br />

vertrekpunt.van.e<strong>en</strong>.nieuwe.verkeers<strong>in</strong>frastructuur.die.de.lokale.activiteit<strong>en</strong>.t<strong>en</strong>.goede.komt.<br />

Het. poorteffect. kan. op. verschill<strong>en</strong>de. manier<strong>en</strong>.<br />

word<strong>en</strong>. aangebracht,. gewoonweg. via. e<strong>en</strong>.<br />

verkeersbord. (F4a. aan. het. beg<strong>in</strong>,. F4b. op. het.<br />

e<strong>in</strong>de),.via.e<strong>en</strong>.kle<strong>in</strong>schalige.(compacter.kruispunt),.of.via.e<strong>en</strong>.<strong>in</strong>grijp<strong>en</strong>der.voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g.<br />

Klassieke. poorteffect<strong>en</strong>. zijn. compactere. kruispunt<strong>en</strong>,.andere.materiaalkeuze.voor.het.wegdek,.aanplant<strong>in</strong>g,.verticale.elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.(verlicht<strong>in</strong>gspal<strong>en</strong>…).<br />

of. niveauverschill<strong>en</strong>. (verkeersdrempels,.<br />

rijbaankuss<strong>en</strong>s,.doorlop<strong>en</strong>de.trottoirs…).<br />

Poorteffect door middel van e<strong>en</strong> trottoiruitstulp<strong>in</strong>g.<br />

<strong>Voor</strong> e<strong>en</strong> optimale zichtbaarheid was het<br />

verkeersbord beter dichter bij de boordste<strong>en</strong><br />

geplaatst.<br />

globale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g


globale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g<br />

14<br />

•..Het verkeersbord. moet. duidelijk. zichtbaar.<br />

zijn..De.ideale.plaats.is.onmiddellijk.naast.de.<br />

weg,. of. zelfs. <strong>in</strong>. de. parkeerzones,. zodat. het.<br />

verkeersbord.zich.<strong>in</strong>.het.gezichtsveld.bev<strong>in</strong>dt.<br />

van. de. automobilist.. Verder. dan. het. trottoir.<br />

of.op.de.berm.is.te.vermijd<strong>en</strong>.<br />

Iedere<strong>en</strong> moet het verkeersbord kunn<strong>en</strong> zi<strong>en</strong>.<br />

•..E<strong>en</strong>. poorteffect. d.m.v.. e<strong>en</strong>. doorlop<strong>en</strong>d. trottoir.<br />

zorgt. voor. e<strong>en</strong>. drastische. snelheidsverlag<strong>in</strong>g.bij.het.b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>rijd<strong>en</strong>.van.e<strong>en</strong>.zone.<strong>30</strong>,.<br />

als. deze. beg<strong>in</strong>t. op. e<strong>en</strong>. kruispunt.. Er. moet.<br />

bijzondere. aandacht. besteed. word<strong>en</strong>. aan.<br />

het. type. boordste<strong>en</strong>,. niet. te. laag,. zodat. er.<br />

sprake. is. van. e<strong>en</strong>. echt. trottoir,. maar. ook.<br />

niet. te. dw<strong>in</strong>g<strong>en</strong>d,. zodat. de. (gemotoriseerde).<br />

tweewielers. niet. <strong>in</strong>. problem<strong>en</strong>. kom<strong>en</strong>. 6 ..<br />

E<strong>en</strong> zebrapad hoort niet thuis op<br />

e<strong>en</strong> doorlop<strong>en</strong>d trottoir, de voetganger heeft<br />

er immers al voorrang !<br />

Doorlop<strong>en</strong>de. trottoirs. kunn<strong>en</strong>. de. zijstraat.<br />

m<strong>in</strong>der. zichtbaar. mak<strong>en</strong>,. waardoor. de. snelheid.to<strong>en</strong>eemt.op.de.weg.langs.de.zone.<strong>30</strong>..<br />

Het.poorteffect.daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong>.is.hier.bijzonder.<br />

goed.zichtbaar..De.bestuurder.(fietser,.motorrijder,.<br />

automobilist…). moet. hier. echt. door.<br />

e<strong>en</strong>.“sas”.<br />

Het trottoir loopt door over de weg <strong>en</strong> paaltjes<br />

belett<strong>en</strong> dat auto’s toegang krijg<strong>en</strong> tot de rest<br />

van het trottoir.<br />

Doorlop<strong>en</strong>d trottoir langs e<strong>en</strong> handelsweg,<br />

de voetganger behoudt hier voorrang.<br />

•..Het.poorteffect.kan.ook.gerealiseerd.word<strong>en</strong>.<br />

door.e<strong>en</strong>.verhog<strong>in</strong>g.zoals.e<strong>en</strong>.verkeersdrempel,.rijbaankuss<strong>en</strong>.of.verkeersplateau.<br />

6. Mom<strong>en</strong>teel wordt er e<strong>en</strong> technische fiche opgesteld over de aanleg van doorlop<strong>en</strong>de trottoirs, uitgave voorzi<strong>en</strong> voor midd<strong>en</strong> 2007.


Beg<strong>in</strong> van e<strong>en</strong> zone <strong>30</strong> aangegev<strong>en</strong> door e<strong>en</strong><br />

verkeersdrempel met zebrapad. Let ook op de<br />

wegversmall<strong>in</strong>g d.m.v. trottoiruitstulp<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Het beg<strong>in</strong> van e<strong>en</strong> zone <strong>30</strong> schoolomgev<strong>in</strong>g<br />

wordt hier aangegev<strong>en</strong> door twee<br />

rijbaankuss<strong>en</strong>s rond het zebrapad, let op de<br />

bigg<strong>en</strong>rugg<strong>en</strong> om te belett<strong>en</strong> dat de voertuig<strong>en</strong><br />

tuss<strong>en</strong> de rijbaankuss<strong>en</strong>s zoud<strong>en</strong> slalomm<strong>en</strong>.<br />

•..Het.beg<strong>in</strong>.van.e<strong>en</strong>.zone.<strong>30</strong>.kan.ook.word<strong>en</strong>.<br />

aangegev<strong>en</strong>.aan.de.hand.van.trottoiruitstulp<strong>in</strong>g<strong>en</strong>..<br />

Het. pr<strong>in</strong>cipe. van. trottoiruitstulp<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

bestaat. er<strong>in</strong>. om. de. voetganger. die. wil.<br />

overstek<strong>en</strong>.duidelijk.zichtbaar.te.mak<strong>en</strong>,.op.<br />

hetzelfde. niveau. als. de. geparkeerde. voertuig<strong>en</strong>..Deze.uitstulp<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.(aan.beide.zijd<strong>en</strong>.<br />

van. de. weg). kunn<strong>en</strong>. met. elkaar. verbond<strong>en</strong>.<br />

word<strong>en</strong>. d.m.v.. e<strong>en</strong>. zebrapad,. maar. dit. is.<br />

niet. verplicht.. Deze. <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g. beveiligt. het.<br />

overstek<strong>en</strong>. door. de. wederzijdse. zichtbaarheid.tuss<strong>en</strong>.de.weggebruikers.te.verbeter<strong>en</strong>,.<br />

maar.matigt.ook.de.snelheid.van.voertuig<strong>en</strong>.<br />

die. e<strong>en</strong>. zone.<strong>30</strong>. b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>rijd<strong>en</strong>.. Het. pr<strong>in</strong>cipe.<br />

van. de. trottoiruitstulp<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. kan. uitgebreid.<br />

word<strong>en</strong>,. zodat. er. heuse. ple<strong>in</strong>tjes. ontstaan.<br />

bestemd.voor.maatschappelijke.functies.die.<br />

verband.houd<strong>en</strong>.met.plaatselijke.activiteit<strong>en</strong>.<br />

(caféterrass<strong>en</strong>,.schol<strong>en</strong>…).<br />

Het kruispunt wordt aanzi<strong>en</strong>lijk kle<strong>in</strong>er <strong>en</strong> er<br />

ontstaat e<strong>en</strong> ple<strong>in</strong>tje dat <strong>en</strong>erzijds di<strong>en</strong>t als<br />

poorteffect <strong>en</strong> dat anderzijds e<strong>en</strong> maatschappe-<br />

lijke rol vervult als caféterras, zonder dat<br />

de voetgangers hierdoor geh<strong>in</strong>derd word<strong>en</strong>.<br />

•..E<strong>en</strong>. andere. mogelijkheid. is. om. over. e<strong>en</strong>.<br />

bepaalde. afstand. e<strong>en</strong>. ander materiaal. te.<br />

kiez<strong>en</strong>.voor.het.wegdek..Zo.kan.het.wegdek.<br />

e<strong>en</strong>. andere. kleur. of. textuur. krijg<strong>en</strong>. (kassei<strong>en</strong>)..Het.ligt.voor.de.hand.dat.deze.andere.materiaalkeuze.m<strong>in</strong>der.effect.heeft.dan.trottoiruitstulp<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.of.snelheidsremmers..Maar.soms.zijn.er.situaties.waar.de.gered<strong>en</strong>.snelheid.niet.al.te.hoog.ligt.<strong>en</strong>.waar.e<strong>en</strong>.grotere.<br />

<strong>in</strong>vester<strong>in</strong>g.niet.gerechtvaardigd.is.<br />

Het poorteffect wordt bereikt door e<strong>en</strong> andere<br />

materiaalkeuze, die aangeeft dat het trottoir<br />

doorloopt, zonder dat er sprake is van<br />

e<strong>en</strong> hoogteverschil.<br />

1<br />

globale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g


globale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g<br />

1<br />

•..M<strong>en</strong>.kan.ook.gebruik.mak<strong>en</strong>.van.plaatselijke<br />

bijzonderhed<strong>en</strong>.. Het. beg<strong>in</strong>. van. de. zone.<strong>30</strong>.<br />

lat<strong>en</strong>. sam<strong>en</strong>vall<strong>en</strong>. met. e<strong>en</strong>. opvall<strong>en</strong>d. elem<strong>en</strong>t,.<br />

e<strong>en</strong>. brugje,. e<strong>en</strong>. attractiepunt. zorgt.<br />

voor.e<strong>en</strong>.beter.begrip.bij.de.automobilist.<br />

Plaatselijke bijzonderhed<strong>en</strong> zoals oude poort<strong>en</strong><br />

of nauwe spoorwegbrugg<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong><br />

poorteffect zorg<strong>en</strong>.<br />

•..Al.deze.poorteffect<strong>en</strong>.kunn<strong>en</strong>.steeds.gepaard.<br />

gaan. met. e<strong>en</strong>. van. ver. zichtbare. verticale.<br />

dim<strong>en</strong>sie.:. aanplant<strong>in</strong>g,. straatmeubilair.<br />

zoals. verlicht<strong>in</strong>gsmast<strong>en</strong>,. portiek<strong>en</strong>. bov<strong>en</strong>.<br />

de. weg…. Als. m<strong>en</strong>. kiest. voor. aanplant<strong>in</strong>g,.<br />

moet. de. wederzijdse. zichtbaarheid. tuss<strong>en</strong>.<br />

de.weggebruikers.wel.gegarandeerd.word<strong>en</strong>..<br />

Zo.mogelijk.moet.ze.dus.verwijderd.word<strong>en</strong>.<br />

van.de.as.van.e<strong>en</strong>.voetgangersoversteek,.<strong>en</strong>.<br />

te.grote.aanplant<strong>in</strong>g,.die.kle<strong>in</strong>e.person<strong>en</strong>.aan.<br />

het.zicht.kan.onttrekk<strong>en</strong>,.is.te.vermijd<strong>en</strong>.<br />

Poorteffect d.m.v. straatmeubilair <strong>en</strong><br />

marker<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. De wegvoorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g moet zichtbaar<br />

zijn, zowel overdag als ’s nachts.<br />

•..Poorteffect<strong>en</strong>. zijn. ook. mogelijk. langs. doorlop<strong>en</strong>de.<br />

weggedeeltes.. Bov<strong>en</strong>vernoemde.<br />

snelheidsremm<strong>en</strong>de. middel<strong>en</strong>. word<strong>en</strong>. dan.<br />

gebruikt,.maar.er.bestaan.ook.<strong>meer</strong>.specifieke.<br />

voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>. zoals. asverschuiv<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. of.<br />

midd<strong>en</strong>eiland<strong>en</strong>..E<strong>en</strong>.asverschuiv<strong>in</strong>g.ontstaat.<br />

door.e<strong>en</strong>.zijdel<strong>in</strong>gse.of.c<strong>en</strong>trale.voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g.<br />

(midd<strong>en</strong>eiland).. Zo’n. verkeerseiland. wordt.<br />

vaak. voorzi<strong>en</strong>. van. lichtgev<strong>en</strong>de. elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

voor.e<strong>en</strong>.betere.zichtbaarheid..De.asverschuiv<strong>in</strong>g.<br />

kan. geld<strong>en</strong>. voor. het. verkeer. uit. beide.<br />

richt<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,. maar. als. de. breedte. beperkt. is,.<br />

zorgt.m<strong>en</strong>.er.best.voor.dat.het.verkeer.dat.de.<br />

zone.<strong>30</strong>.b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>rijdt.afgeremd.wordt.<br />

Beg<strong>in</strong> van zone <strong>30</strong> d.m.v. e<strong>en</strong> verkeersplateau<br />

op e<strong>en</strong> gewestweg.<br />

•..Als. de. zone.<strong>30</strong>. na. of. op. e<strong>en</strong>. kruispunt.<br />

beg<strong>in</strong>t,.dan.kan.dit.kruispunt.als.poorteffect.<br />

di<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

B. De heraanleg van kruispunt<strong>en</strong><br />

•..<strong>Voor</strong>rang van rechts. is. de. basisregel. voor.<br />

de. heraanleg. van. kruispunt<strong>en</strong>.. B<strong>in</strong>n<strong>en</strong>. de.<br />

zones.<strong>30</strong>. zijn. verkeerslicht<strong>en</strong>. te. vermijd<strong>en</strong>,.<br />

zowel.voor.voertuig<strong>en</strong>.als.voor.voetgangers..<br />

Hier.streeft.m<strong>en</strong>.e<strong>en</strong>.vlotte.verkeersafwikkel<strong>in</strong>g.na.bij.gematigde.snelheid,.m.a.w..trage.<br />

doorstrom<strong>in</strong>g.


In dorp<strong>en</strong> kan de <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van kruispunt<strong>en</strong><br />

heel e<strong>en</strong>voudig blijv<strong>en</strong>, het verkeersplateau<br />

is niet te h<strong>in</strong>derlijk, maar b<strong>en</strong>adrukt toch<br />

de kwaliteit van de ruimte. De voorrang van<br />

rechts blijft behoud<strong>en</strong>.<br />

•..In.grote.bebouwde.komm<strong>en</strong>.is.het.mogelijk.<br />

dat. bepaalde. gedeeltes. van. verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gsweg<strong>en</strong>.<br />

omgevormd. word<strong>en</strong>. tot. zone.<strong>30</strong>,. door.<br />

de. grote. aanwezigheid. van. zachte. weggebruikers..In.dit.geval.kunn<strong>en</strong>.verkeerslicht<strong>en</strong>.<br />

soelaas.bied<strong>en</strong>.<br />

•..Jar<strong>en</strong>lang. war<strong>en</strong>. de. wegbeheerders. g<strong>en</strong>eigd.<br />

om.kruispunt<strong>en</strong>.aan.te.legg<strong>en</strong>.met.e<strong>en</strong>.grote.<br />

kromm<strong>in</strong>gsstraal,. waardoor. de. snelheid. van.<br />

de. voertuig<strong>en</strong>. hoog. bleef. <strong>en</strong>. waardoor. de.<br />

voetgangersoverstek<strong>en</strong>. langer. war<strong>en</strong>.. Hierdoor.<br />

ontstond<strong>en</strong>. er. heuse. asfaltzeeën. waarvan.de.leesbaarheid.te.w<strong>en</strong>s<strong>en</strong>.overliet..Deze.<br />

kruispunt<strong>en</strong>.moet<strong>en</strong>.dus.compacter.gemaakt.<br />

word<strong>en</strong>..Er.wordt.meestal.gewerkt.met.trottoiruitstulp<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,.<br />

maar. kle<strong>in</strong>e. rotondes. <strong>en</strong>.<br />

verkeersplateaus.zijn.ook.mogelijk.<br />

Om dit kruispunt te verkle<strong>in</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> de rechte<br />

lijn te doorbrek<strong>en</strong>, werd gekoz<strong>en</strong> voor<br />

e<strong>en</strong> ombuig<strong>in</strong>g d.m.v. dit plant<strong>en</strong>vak.<br />

•..Al. dan. niet. overrijdbare. trottoiruitstulp<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

op e<strong>en</strong> kruispunt. hebb<strong>en</strong>. verschill<strong>en</strong>de.<br />

voordel<strong>en</strong>.:<br />

•..de.voetgangersoversteek.wordt.verkort.;<br />

1<br />

•..voetgangers. <strong>en</strong>. vooral. k<strong>in</strong>der<strong>en</strong>. zijn.<br />

zichtbaarder. ondanks. de. geparkeerde.<br />

voertuig<strong>en</strong>.;<br />

•..parker<strong>en</strong>. op. de. oversteek. wordt. fysiek.<br />

verbod<strong>en</strong>. op. de. oversteek. zelf,. maar. ook.<br />

ervoor.(m<strong>in</strong>imum.5.m).;<br />

•..op.kruispunt<strong>en</strong>,.al.dan.niet.gecomb<strong>in</strong>eerd.<br />

met. e<strong>en</strong>. verkeersplateau,. vorm<strong>en</strong>. ze. e<strong>en</strong>.<br />

heel.goed.poorteffect.<strong>en</strong>.vertrag<strong>en</strong>.ze.het.<br />

verkeer.<br />

De oversteek wordt aanzi<strong>en</strong>lijk verkort<br />

door de aanleg van e<strong>en</strong> trottoiruitstulp<strong>in</strong>g.<br />

Het kruispunt werd verkle<strong>in</strong>d door<br />

de verbred<strong>in</strong>g van het trottoir. Let op<br />

de <strong>in</strong>gewerkte boordst<strong>en</strong><strong>en</strong>, waardoor<br />

het overstek<strong>en</strong> comfortabeler wordt.<br />

globale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g


globale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g<br />

1<br />

De. trottoiruitstulp<strong>in</strong>g. moet. het. parker<strong>en</strong>.<br />

onmogelijk. mak<strong>en</strong>. over. voldo<strong>en</strong>de. afstand,.<br />

zodat. ge<strong>en</strong>. <strong>en</strong>kele. voetganger. gemaskeerd.<br />

wordt. door. grotere. voertuig<strong>en</strong>. zoals. bestelwag<strong>en</strong>s..<br />

Daarom. moet. de. trottoiruitstulp<strong>in</strong>g.<br />

lang.g<strong>en</strong>oeg.zijn,.m<strong>in</strong>st<strong>en</strong>s m..Omwille.van.<br />

de. zichtbaarheid,. zijn. obstakels. (aanplant<strong>in</strong>g,.<br />

straatmeubilair).vóór.de.voetgangersoversteek.<br />

te.vermijd<strong>en</strong>.<br />

Overrijdbare trottoiruitstulp<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> de doorgang vergemakkelijk<strong>en</strong><br />

voor zwaar verkeer.<br />

Soms. is. het. onmogelijk. om. volledig. overrijdbare.<br />

trottoiruitstulp<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. aan. te. br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. om.<br />

zwaar. verkeer. zoals. brandweer-. of. vuilniswag<strong>en</strong>s.langs.te.lat<strong>en</strong>….De.uitstulp<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.mog<strong>en</strong>.<br />

dan.e<strong>en</strong>.–.niet.al.te.comfortabel.–.overrijdbaar.<br />

gedeelte. hebb<strong>en</strong>.. Voertuig<strong>en</strong>. moet<strong>en</strong>. immers.<br />

niet. aangemoedigd. word<strong>en</strong>. om. er. systematisch.gebruik.van.te.mak<strong>en</strong>.!<br />

Heel brede trottoirs zijn niet altijd nodig,<br />

de rester<strong>en</strong>de ruimte op het kruispunt kan<br />

vrij gelat<strong>en</strong> word<strong>en</strong> voor ander gebruik.<br />

Is het kruispunt te groot <strong>en</strong> de middel<strong>en</strong><br />

beperkt ? Marker<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> goed zichtbaar<br />

aangebrachte paaltjes zijn heel doeltreff<strong>en</strong>d<br />

<strong>en</strong> kost<strong>en</strong> niet veel.<br />

•..Kruispunt<strong>en</strong>.<strong>in</strong>.zones.<strong>30</strong>.kunn<strong>en</strong>.ook.omgevormd.word<strong>en</strong>.tot.m<strong>in</strong>irotondes..Rotondes.<br />

zijn. heel. geschikt. voor. traag. verkeer. met.<br />

vlotte. doorstrom<strong>in</strong>g.. De. verplaats<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

verlop<strong>en</strong>. er. makkelijk. <strong>en</strong>. veilig,. op. voorwaarde.<br />

dat. de. omvang. van. de. rotonde.<br />

beperkt.blijft.


Deze voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g maakt het mogelijk om<br />

het kruispunt te acc<strong>en</strong>tuer<strong>en</strong>, maar de voorrang<br />

van rechts blijft van toepass<strong>in</strong>g.<br />

In dit geval is de punaise groter, de voertuig<strong>en</strong><br />

zull<strong>en</strong> erover rijd<strong>en</strong>, maar word<strong>en</strong> niet<br />

verplicht om rond te rijd<strong>en</strong>. Als er verschill<strong>en</strong>de<br />

voertuig<strong>en</strong> tegelijkertijd aanwezig zijn,<br />

gedrag<strong>en</strong> de bestuurders zich echter zoals<br />

op e<strong>en</strong> rotonde.<br />

•..Om.de.l<strong>en</strong>gte.van.de.overstek<strong>en</strong>.te.beperk<strong>en</strong>.<br />

<strong>en</strong>. omweg<strong>en</strong>. te. vermijd<strong>en</strong>. voor. de. voetgangers,.<br />

moet<strong>en</strong>. de. kruispunt<strong>en</strong>. compacter.<br />

gemaakt.word<strong>en</strong>,.waardoor.het.verkeer.vertraagt..Als.rotondes.verkle<strong>in</strong>d.word<strong>en</strong>,.moet.<br />

m<strong>en</strong>.ofwel.de.doortocht.garander<strong>en</strong>.voor.alle.<br />

types.verkeer,.ofwel.restrictieve.maatregel<strong>en</strong>.<br />

nem<strong>en</strong>. om. de. doortocht. te. verbied<strong>en</strong>. voor.<br />

voertuig<strong>en</strong>. bov<strong>en</strong>. e<strong>en</strong>. bepaald. gewicht.. De.<br />

doortocht. van. hulpdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong>,. vuilniswag<strong>en</strong>s,.<br />

etc..moet.natuurlijk.mogelijk.blijv<strong>en</strong>..Als.de.<br />

doortocht. voor. zware. voertuig<strong>en</strong>. mogelijk.<br />

moet.blijv<strong>en</strong>,.kan.m<strong>en</strong>.met.semi-.of.volledig.<br />

overrijdbare.rotondes.werk<strong>en</strong>.<br />

1<br />

Deze m<strong>in</strong>i-rotonde is heel compact, de snelheid<br />

is laag <strong>en</strong> de voetgangersoverstek<strong>en</strong> kort.<br />

Fietsers voel<strong>en</strong> zich er ook veilig, want ze zijn<br />

heel goed zichtbaar voor de andere<br />

weggebruikers. Zware voertuig<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

probleemloos met één wiel over<br />

het midd<strong>en</strong>eiland rijd<strong>en</strong>.<br />

Volledig. overrijdbare. midd<strong>en</strong>eiland<strong>en</strong>,. ook. wel.<br />

punaises.g<strong>en</strong>oemd,.kunn<strong>en</strong>.aangebracht.word<strong>en</strong>.<br />

<strong>in</strong>. wijk<strong>en</strong>. waar. de. beschikbare. ruimte. beperkt.<br />

is.. Deze. overrijdbare. midd<strong>en</strong>eiland<strong>en</strong>. hebb<strong>en</strong>.<br />

<strong>in</strong>. het. algeme<strong>en</strong>. niet. het. wettelijk. statuut. van.<br />

rotonde..<strong>Voor</strong>rang.van.rechts.is.van.toepass<strong>in</strong>g..<br />

In.de.praktijk.gedrag<strong>en</strong>.de.weggebruikers.zich.<br />

er.als.op.e<strong>en</strong>.rotonde.als.er.<strong>meer</strong>dere.voertuig<strong>en</strong>.tegelijk.langsrijd<strong>en</strong>,.of.als.op.e<strong>en</strong>.“normaal”.<br />

kruispunt.met.voorrang.van.rechts.<br />

Het kruispunt wordt alle<strong>en</strong> b<strong>en</strong>adrukt door de<br />

“punaise”, de rode zone zorgt voor contrast <strong>en</strong><br />

kan di<strong>en</strong><strong>en</strong> als oriëntatiepunt voor doorgaand<br />

verkeer. Bestuurders die vertrouwd zijn met de<br />

omgev<strong>in</strong>g nader<strong>en</strong> met gematigde snelheid <strong>en</strong><br />

gev<strong>en</strong> voorrang van rechts.<br />

globale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g


globale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g<br />

20<br />

Op.drukkere.weg<strong>en</strong>.of.weg<strong>en</strong>.met.doorgaand.<br />

verkeer,.is.het.e<strong>en</strong>voudiger.om.voor.het.zwaar.<br />

verkeer. gedeeltelijk. of. volledig. overrijdbare.<br />

compacte.rotondes.aan.te.legg<strong>en</strong>..In.dit.geval.<br />

moet.dezelfde.signalisatie.word<strong>en</strong>.aangebracht.<br />

als.op.e<strong>en</strong>.rotonde,.het.verkeer.dat.zich.al.op.<br />

de.rotonde.bev<strong>in</strong>dt.heeft.voorrang.<br />

Hier is sprake van e<strong>en</strong> echte rotonde, met<br />

voorrang op de rotonde. De afmet<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zijn<br />

beperkt, maar er is e<strong>en</strong> overrijdbaar gedeelte<br />

voor zwaar verkeer.<br />

De rotonde wordt hier herleid tot haar<br />

e<strong>en</strong>voudigste vorm. De doortocht van zwaar<br />

verkeer is uiteraard ge<strong>en</strong> probleem.<br />

•..Op. kruispunt<strong>en</strong>. word<strong>en</strong>. er. vaak. verkeersplateaus.<br />

aangelegd.. Door. de. pot<strong>en</strong>tiële.<br />

gevaarzone. te. acc<strong>en</strong>tuer<strong>en</strong>,. de. gered<strong>en</strong>.<br />

snelheid. te. verlag<strong>en</strong>. <strong>en</strong>. de. oversteekomstandighed<strong>en</strong>.<br />

te. verbeter<strong>en</strong>,. neemt. de. verkeers<strong>veiligheid</strong>.toe.<br />

De. aanleg. van. verkeersplateaus. is. bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong>.<br />

dé. geleg<strong>en</strong>heid. om. de. configuratie. van.<br />

e<strong>en</strong>.kruispunt.aanzi<strong>en</strong>lijk.te.wijzig<strong>en</strong>..Dankzij.<br />

deze. wijzig<strong>in</strong>g. wordt. het. fysiek. vertrag<strong>en</strong>de.<br />

effect. van. het. verkeersplateau. nog. versterkt.<br />

d.m.v.. e<strong>en</strong>. verkeersleefbare. zone,. waar. het.<br />

overstek<strong>en</strong>. makkelijker. is,. wat. de. plaatselijke.<br />

activiteit<strong>en</strong>.bevordert..Het.profiel.moet.<strong>in</strong>.overe<strong>en</strong>stemm<strong>in</strong>g.zijn.met.de.geld<strong>en</strong>de.wetgev<strong>in</strong>g.<br />

(m<strong>in</strong>isteriële.omz<strong>en</strong>dbrief.van.3.mei.2002).<br />

Het kruispunt werd volledig heraangelegd zodat<br />

we nu kunn<strong>en</strong> sprek<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> verkeersleefbare<br />

plaats. De overstek<strong>en</strong> zijn kort <strong>en</strong> de wederzijdse<br />

zichtbaarheid is goed. De aanleg van e<strong>en</strong><br />

verkeersplateau heeft ook de effectief gered<strong>en</strong><br />

snelhed<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong>lijk do<strong>en</strong> afnem<strong>en</strong>.<br />

Ge<strong>en</strong> plateau <strong>in</strong> dit geval, maar de ruimte<br />

werd van gevel tot gevel heraangelegd <strong>en</strong> lijkt<br />

nu op e<strong>en</strong> ple<strong>in</strong>.


Kruispunt met verkeersplateau, omr<strong>in</strong>gd<br />

door aanplant<strong>in</strong>g <strong>en</strong> lantaarnpal<strong>en</strong>.<br />

Het verkeersplateau wordt hier aangevuld met<br />

trottoiruitstulp<strong>in</strong>g<strong>en</strong> om de breedte te beperk<strong>en</strong>.<br />

Op deze uitstulp<strong>in</strong>g<strong>en</strong> is lage aanplant<strong>in</strong>g<br />

aangebracht, waardoor voetgangers<br />

of fietsers nog steeds zichtbaar blijv<strong>en</strong>.<br />

Verkeersplateaus. <strong>en</strong>. discont<strong>in</strong>uïteit<strong>en</strong>. <strong>in</strong>. het.<br />

wegdek. <strong>in</strong>. het. algeme<strong>en</strong>. zijn. <strong>meer</strong>. vatbaar.<br />

voor.slijtage..Bij.de.materiaalkeuze.moet.m<strong>en</strong>.<br />

rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g.houd<strong>en</strong>.met.de.drukte.op.de.rijbaan..<br />

Betonkl<strong>in</strong>kers.kunn<strong>en</strong>.geschikt.zijn.voor.zones.<br />

met.we<strong>in</strong>ig.verkeer,.maar.zijn.niet.aangewez<strong>en</strong>.<br />

voor. drukkere. weg<strong>en</strong>.. Er. zijn. andere. mogelijkhed<strong>en</strong>.<br />

zoals. reliëfbeton,. kleurwijzig<strong>in</strong>g,. of.<br />

verkeersplateaus. met. prefabaanloopvlak. of.<br />

asfalt<strong>en</strong>. verkeersplateaus.. De. duurzaamheid.<br />

van.de.voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g.is.van.groot.belang.voor.de.<br />

geloofwaardigheid.<br />

<strong>21</strong><br />

•..Zoals. reeds. vermeld. <strong>in</strong>. het. hoofdstuk. over.<br />

verkeersmaatregel<strong>en</strong>,.kan.het.nuttig.zijn.om.<br />

e<strong>en</strong>.kruispunt.af te sluit<strong>en</strong>.om.zo.doorgaand.<br />

verkeer.te.bann<strong>en</strong>..Deze.maatregel.is.bijzonder.doeltreff<strong>en</strong>d..De.begeleid<strong>en</strong>de.<strong>in</strong>frastructurele.<strong>in</strong>grep<strong>en</strong>.kunn<strong>en</strong>.variër<strong>en</strong>.van.paaltjes.<br />

met. aanplant<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. tot. de. heraanleg. van.<br />

de. op<strong>en</strong>bare. ruimte.. De. wegbeheerder. kan.<br />

kiez<strong>en</strong>.wat.hem.het.meest.geschikt.lijkt..De.<br />

toegang.kan.behoud<strong>en</strong>.blijv<strong>en</strong>.voor.voetgangers,.fietsers.of.hulpdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong>..Hiermee.moet.<br />

rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g.gehoud<strong>en</strong>.word<strong>en</strong>.bij.de.aanleg.<br />

Afsluit<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> kruispunt, waardoor <strong>in</strong><br />

de wijk e<strong>en</strong> ontmoet<strong>in</strong>gsplaats ontstaat.<br />

Bij de <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong>richt<strong>in</strong>gsverkeer,<br />

heeft de wegbeheerder beslist om het<br />

verkeer te heroriënter<strong>en</strong> <strong>en</strong> om te kiez<strong>en</strong><br />

voor deze voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>. De voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g lijkt<br />

tijdelijk, maar er is aandacht besteed aan de<br />

zichtbaarheid : lantaarnpal<strong>en</strong>, reflecter<strong>en</strong>de<br />

paaltjes… Hetzelfde pr<strong>in</strong>cipe kan toegepast<br />

word<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> kruispunt af te sluit<strong>en</strong>.<br />

globale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g


globale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g<br />

22<br />

C. <strong>Voor</strong>zi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> langs doorlop<strong>en</strong>de<br />

weggedeeltes<br />

Het.is.heel.belangrijk.dat.de.weg.goed.leesbaar.<br />

is..M<strong>en</strong>.moet.vermijd<strong>en</strong>.dat.de.weggebruikers.<br />

verkeerde. <strong>in</strong>formatie. krijg<strong>en</strong>,. verkeersbord<strong>en</strong>.<br />

die. leesbaar. zijn. bij. aanzi<strong>en</strong>lijk. hogere. snelhed<strong>en</strong>.dan.toegelat<strong>en</strong>.<strong>en</strong>.wegmarker<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.die.<br />

te.zeer.de.aandacht.vestig<strong>en</strong>.op.e<strong>en</strong>.bepaalde.<br />

plaats.zijn.dus.te.vermijd<strong>en</strong>.<br />

Niet. alle<strong>en</strong>. door. de. verschill<strong>en</strong>de. snelhed<strong>en</strong>.<br />

van.de.weggebruikers,.maar.ook.door.andere.<br />

activiteit<strong>en</strong>.die.er.zich.voordo<strong>en</strong>,.zijn.er.mogelijke.conflictpunt<strong>en</strong>..De.weg<strong>in</strong>frastructuur.moet.zich.dus.niet.teveel.richt<strong>en</strong>.op.bijzondere.elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

zoals. voetgangersoverstek<strong>en</strong>,. fietspad<strong>en</strong>….maar.op.de.hele.op<strong>en</strong>bare.ruimte.<br />

Aanpass<strong>in</strong>g van het l<strong>en</strong>gteprofiel<br />

•. Verhoogde <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> rijbaankuss<strong>en</strong>s<br />

Verkeersdrempels <strong>en</strong> verkeersplateaus. word<strong>en</strong>.<br />

gereglem<strong>en</strong>teerd. door. het. Kon<strong>in</strong>klijk.<br />

Besluit.van.9.oktober.1998,.<strong>en</strong>.gewijzigd.door.<br />

de. M<strong>in</strong>isteriële. Omz<strong>en</strong>dbrief. van. 3.mei. 2002.<br />

waarbij.de.rijbaankuss<strong>en</strong>s.werd<strong>en</strong>.toegevoegd..<br />

Het. voorgeschrev<strong>en</strong>. profiel. van. de. aanrijhell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

<strong>en</strong>. de. voorgeschrev<strong>en</strong>. l<strong>en</strong>gte. van. het.<br />

verkeersplateau. moet<strong>en</strong>. nageleefd. word<strong>en</strong>..<br />

De.reglem<strong>en</strong>taire.profiel<strong>en</strong>.zijn.immers.zodanig.<br />

ontworp<strong>en</strong>. dat. ze. e<strong>en</strong>. vertrag<strong>en</strong>d. effect.<br />

hebb<strong>en</strong>,. maar. ge<strong>en</strong>. schade. aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. aan.<br />

voertuig<strong>en</strong>.die.hoogst<strong>en</strong>s.<strong>30</strong>.km/u.rijd<strong>en</strong>.<br />

Het.is.belangrijk.om.te.wet<strong>en</strong>.of.de.weg.zich.<br />

op.e<strong>en</strong>.traject.bev<strong>in</strong>dt.dat.frequ<strong>en</strong>t.gebruikt.<br />

wordt.door.hulpdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong>.of.geregelde.di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>.voor.geme<strong>en</strong>schappelijk.vervoer..In.dit.<br />

geval.moet.het.profiel.van.de.aanrijhell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

aangepast. word<strong>en</strong>. <strong>en</strong>. <strong>in</strong>. andere. gevall<strong>en</strong>.<br />

zijn. sommige. types. snelheidsremmers. niet.<br />

toegestaan.<br />

Op. de. route. naar. e<strong>en</strong>. conta<strong>in</strong>erpark. of. op.<br />

e<strong>en</strong>. weg. waar. veel. vrachtwag<strong>en</strong>s. kom<strong>en</strong>,.<br />

zijn. verhoogde. <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. (verkeersplateaus,.<br />

rijbaankuss<strong>en</strong>s. of. verkeersdrempels).<br />

te. vermijd<strong>en</strong>.. Onbelad<strong>en</strong>. vrachtwag<strong>en</strong>s. die.<br />

over.deze.voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>.rijd<strong>en</strong>.veroorzak<strong>en</strong>.<br />

heel.wat.geluidsoverlast.voor.de.bewoners.<br />

Er. zijn. ook. bijkom<strong>en</strong>de. maatregel<strong>en</strong>. nodig.<br />

tuss<strong>en</strong>. de. twee. voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>. om. te. vermijd<strong>en</strong>.<br />

dat. het. verkeer. opnieuw. aanzi<strong>en</strong>lijk.<br />

sneller. gaat. rijd<strong>en</strong>.. Het. dwarsprofiel. moet.<br />

dan.aangepast.word<strong>en</strong>.om.de.snelheid.laag.<br />

te.houd<strong>en</strong>..Regelmatig.verkeer.met.e<strong>en</strong>.lage.<br />

snelheid. bevordert. de. doorstrom<strong>in</strong>g,. verhoogt.<br />

de. <strong>veiligheid</strong>. <strong>en</strong>. beperkt. de. geluidsoverlast.<br />

De.verhoogde.<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.zorg<strong>en</strong>.voor.e<strong>en</strong>.<br />

fikse. snelheidsverm<strong>in</strong>der<strong>in</strong>g,. <strong>en</strong>erzijds. door.<br />

het. hoogteverschil. <strong>en</strong>. anderzijds. door. de.<br />

heraanleg.van.de.onmiddellijke.omgev<strong>in</strong>g.<br />

•..Het.verkeersplateau.b<strong>en</strong>adrukt.de.onmiddellijke.omgev<strong>in</strong>g.van.de.weg..Door.de.weg.<strong>en</strong>.<br />

de.voetgangersoverstek<strong>en</strong>.op.gelijke.hoogte.<br />

te. legg<strong>en</strong>,. wordt. het. plaatselijke. karakter.<br />

duidelijker.voor.de.automobilist..Dankzij.het.<br />

parkeerverbod.op.verkeersdrempels.<strong>en</strong>.-plateaus,.ziet.m<strong>en</strong>.beter.wat.er.zich.afspeelt.op.<br />

trottoirs.<strong>en</strong>.op<strong>en</strong>bare.plaats<strong>en</strong>.<strong>in</strong>.de.buurt.<br />

Hierdoor. is. het. mogelijk. om. veiliger. oversteekplaats<strong>en</strong>.<br />

aan. te. legg<strong>en</strong>,. waarbij. voetgangers.<br />

zichtbaarder. word<strong>en</strong>. doordat. ze.<br />

zich. hoger. bev<strong>in</strong>d<strong>en</strong>. t<strong>en</strong>. opzichte. van. de.<br />

automobilist..Op.deze.manier.overstek<strong>en</strong>.is.<br />

dus. heel. comfortabel. voor. alle. weggebruikers,.vooral.voor.person<strong>en</strong>.met.verm<strong>in</strong>derde.mobiliteit.(tijdelijk.of.perman<strong>en</strong>t),.die.ongeveer.<strong>30</strong>.%.uitmak<strong>en</strong>.van.de.bevolk<strong>in</strong>g.<br />

Hier zijn langs e<strong>en</strong> doorlop<strong>en</strong>d weggedeelte<br />

trottoiruitstulp<strong>in</strong>g<strong>en</strong> aangebracht <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie<br />

met e<strong>en</strong> verkeersplateau. Ze zijn zichtbaar<br />

gemaakt d.m.v. lantaarnpal<strong>en</strong>. Overstek<strong>en</strong> is<br />

er gemakkelijker dankzij het verkeersplateau,<br />

maar omdat de oversteekplaats niet aangegev<strong>en</strong><br />

is met marker<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, zijn voetgangers niet<br />

verplicht om ze te gebruik<strong>en</strong>, ook al bev<strong>in</strong>d<strong>en</strong><br />

ze zich op m<strong>in</strong>der dan <strong>30</strong> meter ervan.


Gelijkgronds. overstek<strong>en</strong>. wordt. vaak. toegepast.<br />

aan. schoolpoort<strong>en</strong>,. op<strong>en</strong>bare. gebouw<strong>en</strong>,.opmerkelijke.gebouw<strong>en</strong>…<br />

•..Het. rijbaankuss<strong>en</strong>. is. e<strong>en</strong>. verhog<strong>in</strong>g. <strong>in</strong>. het.<br />

midd<strong>en</strong>.van.de.rijbaan.of.van.e<strong>en</strong>.rijstrook..<br />

Deze.voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g.is.bijzonder.geschikt.voor.<br />

plattelandsweg<strong>en</strong>,. omdat. landbouwvoertuig<strong>en</strong>.<br />

<strong>en</strong>. buss<strong>en</strong>. ge<strong>en</strong>. h<strong>in</strong>der. onderv<strong>in</strong>d<strong>en</strong>,.<br />

<strong>en</strong>. er. we<strong>in</strong>ig. geluidsoverlast. ontstaat.. <strong>Voor</strong>.<br />

zones.<strong>30</strong>. bestaat. er. e<strong>en</strong>. aangepaste. versie.<br />

van.het.rijbaankuss<strong>en</strong>.:.korter.<strong>en</strong>.steiler.<br />

•..Verkeersdrempels <strong>en</strong>.rijbaankuss<strong>en</strong>s.kom<strong>en</strong>.<br />

kunstmatiger.over..Het.verkeersplateau.moet.<br />

het.verkeer.do<strong>en</strong>.vertrag<strong>en</strong>.om.e<strong>en</strong>.bepaalde.<br />

red<strong>en</strong>. (schoolpoort,. overstek<strong>en</strong>de. voetgangers,.cultureel.erfgoed…)..De.verkeersdrempel.beoogt.dezelfde.doelstell<strong>in</strong>g.:.de.snelheid.<br />

verlag<strong>en</strong>,. deze. verm<strong>in</strong>der<strong>in</strong>g. heeft. echter.<br />

m<strong>in</strong>der. zichtbare. gevolg<strong>en</strong>. voor. de. automobilist.<br />

(veiliger. overstek<strong>en</strong>. garander<strong>en</strong>)..<br />

Kortom.:. de. weggebruikers. zijn. veel. m<strong>in</strong>der.<br />

<strong>en</strong>thousiast. over. dit. soort. snelheidsremmers,.“omdat.ze.de.vrijheid.van.de.bestuurders.alle<strong>en</strong>.maar.beperk<strong>en</strong>”.<br />

In dit geval zijn er rond de voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

aanplant<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, wat de zichtbaarheid<br />

t<strong>en</strong> goede komt.<br />

Zoals. reeds. gezegd. <strong>in</strong>. het. gedeelte. over.<br />

geluidsoverlast,. veroorzaakt. elke. voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g.<br />

e<strong>en</strong>. punctuele. geluidsoverlast,. vooral.<br />

als.deze.afgezonderd.is.<strong>en</strong>.ervoor.zorgt.dat.<br />

m<strong>en</strong>.plots.vertraagt.om.over.de.voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g.<br />

te.rijd<strong>en</strong>,.om.daarna.snel.terug.op.te.trekk<strong>en</strong>..<br />

23<br />

Om. de. geluidsoverlast. <strong>in</strong>. zijn. geheel. aan.<br />

te. pakk<strong>en</strong>,. moet. het. verkeer. vertraagd.<br />

word<strong>en</strong>. over. de. ganse. weg.. Vloei<strong>en</strong>d. <strong>en</strong>.<br />

traag. doorstrom<strong>en</strong>d. verkeer. is. e<strong>en</strong>. garantie.<br />

voor. <strong>verkeersleefbaarheid</strong>,. laat. het. verkeer.<br />

gemakkelijker.verlop<strong>en</strong>.<strong>en</strong>.bevordert.de.verkeers<strong>veiligheid</strong>.<br />

Onze. opmerk<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. voor. de. realisatie. <strong>en</strong>. de.<br />

materiaalkeuze. voor. verhoogde. voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

op. kruispunt<strong>en</strong>. zijn. natuurlijk. ook.<br />

van.toepass<strong>in</strong>g.voor.dezelfde.voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

langs.doorlop<strong>en</strong>de.weggedeeltes.<br />

Aanpass<strong>in</strong>g van het dwarsprofiel<br />

•. Straatmeubilair, verlicht<strong>in</strong>g <strong>en</strong> aanplant<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

•..Straatmeubilair.speelt.e<strong>en</strong>.belangrijke.rol.<strong>in</strong>.<br />

het.wegbeeld,.dat.op.zijn.beurt.het.gedrag.<br />

van.de.weggebruikers.kan.beïnvloed<strong>en</strong>.<br />

•..Het. maakt. het. mogelijk. om. de. ruimte. te.<br />

structurer<strong>en</strong>,. zonder. dat. hierbij. al. teveel.<br />

l<strong>in</strong>eaire. elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. moet<strong>en</strong>. gebruikt. word<strong>en</strong>..<br />

Het. straatmeubilair. moet. ook. aangepast.<br />

word<strong>en</strong>. aan. de. activiteit<strong>en</strong>. die. er.<br />

plaatsv<strong>in</strong>d<strong>en</strong>.(plaats<strong>en</strong>.van.bank<strong>en</strong>,.speelruimte.voor.k<strong>in</strong>der<strong>en</strong>…).<br />

•..Doordat.er.veel.bushaltes.zijn,.wordt.ook.<br />

de.aanwezigheid.van.het.op<strong>en</strong>baar.vervoer.<br />

goed.<strong>in</strong>.de.verf.gezet.<br />

•..Wegversmall<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

•..De. spontane. snelheid. van. het. verkeer.<br />

hangt.af.van.verschill<strong>en</strong>de.elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>..Eén.<br />

ervan. is. uiteraard. de. beschikbare. ruimte.<br />

voor. het. verkeer.. Het. komt. erop. neer. dat.<br />

de. snelheid. hoger. ligt. op. relatief. brede.<br />

weg<strong>en</strong>.dan.op.smalle.weg<strong>en</strong>.<br />

•..Bij. de. wegversmall<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,. kan. m<strong>en</strong>. twee.<br />

categorieën. onderscheid<strong>en</strong>.:. visuele. versmall<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

<strong>en</strong>. materiële. versmall<strong>in</strong>g<strong>en</strong>..<br />

Deze. laatste. kunn<strong>en</strong>. doorlop<strong>en</strong>d. of. punctueel.zijn.<br />

•..Materiële. of. visuele. doorlop<strong>en</strong>de. versmall<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

mak<strong>en</strong>. deel. uit. van. e<strong>en</strong>. logica. om.<br />

de.snelheid.te.beperk<strong>en</strong>..De.snelheid.moet.<br />

weliswaar. laag. blijv<strong>en</strong>,. maar. de. verkeersdoorstrom<strong>in</strong>g.<br />

moet. vlot. verlop<strong>en</strong>. over. de.<br />

hele.voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g..Punctuele.wegversmall<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.zijn.vaak.nuttig.om.problem<strong>en</strong>.m.b.t..<br />

zichtbaarheid,. <strong>veiligheid</strong>. <strong>en</strong>. <strong>in</strong>. m<strong>in</strong>dere.<br />

mate.<strong>verkeersleefbaarheid</strong>.op.te.loss<strong>en</strong>.<br />

globale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g


globale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g<br />

24<br />

Punctuele wegversmall<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zijn e<strong>en</strong>voudig<br />

aan te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> d.m.v. <strong>en</strong>kele paaltjes <strong>en</strong><br />

marker<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Over het esthetische aspect kan<br />

gediscussieerd word<strong>en</strong>, maar als voorlopige<br />

testoploss<strong>in</strong>g, levert dit goede resultat<strong>en</strong> op.<br />

E<strong>en</strong> voorrangsaanduid<strong>in</strong>g is niet a priori nodig.<br />

Opgelet voor de zichtbaarheid ’s nachts.<br />

De weg wordt kunstmatig versmald,<br />

kruis<strong>en</strong> blijft mogelijk, maar de auto’s<br />

gebruik<strong>en</strong> meestal alle<strong>en</strong> maar<br />

het gedeelte <strong>in</strong> koolwaterstofbeton.<br />

•..Visuele wegversmall<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. word<strong>en</strong>. aangebracht.<br />

door. middel. van. e<strong>en</strong>. andere. materiaalkeuze.voor.de.zijkant<strong>en</strong>.van.het.wegdek,.<br />

zodat. de. rijbaan. visueel. smaller. wordt.. Het.<br />

blijft. ev<strong>en</strong>wel. mogelijk. om. er. te. rijd<strong>en</strong>.. Dit.<br />

type. wegversmall<strong>in</strong>g. kan. gebruikt. word<strong>en</strong>.<br />

op. routes. voor. op<strong>en</strong>baar. vervoer. of. zwaar.<br />

wegvervoer.. Automobilist<strong>en</strong>. die. zich. alle<strong>en</strong>.<br />

op.de.rijbaan.bev<strong>in</strong>d<strong>en</strong>,.zijn.g<strong>en</strong>eigd.om.de.<br />

zijkant<strong>en</strong>.van.de.rijbaan.niet.te.gebruik<strong>en</strong>,.ze.<br />

do<strong>en</strong>.dit.alle<strong>en</strong>.om.te.kruis<strong>en</strong>.<br />

•..Er. bestaan. verschill<strong>en</strong>de. materiële versmall<strong>in</strong>g<strong>en</strong>..Zij.kunn<strong>en</strong>.doorlop<strong>en</strong>d.zijn.(marker<strong>in</strong>g.<br />

van. de. parkeerplaats<strong>en</strong>,. stoepverbred<strong>in</strong>g…).<br />

of.punctueel.(trottoiruitstulp<strong>in</strong>g…).<br />

•..Stoepverbred<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

•..B<strong>in</strong>n<strong>en</strong>. de. bebouwde. kom. moet<strong>en</strong>. verplaats<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

van. de. voetgangers. voorrang.<br />

krijg<strong>en</strong>.. Iedere. gewestoverheid. heeft.<br />

reglem<strong>en</strong>taire. waard<strong>en</strong>. vastgelegd. voor.<br />

de. m<strong>in</strong>imumbreedte. <strong>en</strong>. de. maximumhell<strong>in</strong>g,.<br />

ev<strong>en</strong>als. voor. mogelijke. afwijk<strong>in</strong>g<strong>en</strong>..<br />

Wij. verwijz<strong>en</strong>. hier. naar. deze. gewestelijke.<br />

reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

Om.snel.<strong>en</strong>.met.e<strong>en</strong>.beperkt.budget.te.werk.<br />

te.gaan.kunn<strong>en</strong>.kan.m<strong>en</strong>.zich.lat<strong>en</strong>.<strong>in</strong>spirer<strong>en</strong>.door.bepaalde.<strong>in</strong>itiatiev<strong>en</strong>..Zo.zi<strong>en</strong>.we.<br />

e<strong>en</strong>. aantal. verbred<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. van. de. voetgangersruimte.<br />

door. plaats<strong>in</strong>g. van. straatmeubilair.<strong>en</strong>.door.marker<strong>in</strong>g.met.e<strong>en</strong>.witte.lijn..<br />

Deze.voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>.zijn.<strong>in</strong>.pr<strong>in</strong>cipe.tijdelijk,.<br />

<strong>in</strong>. afwacht<strong>in</strong>g. van. e<strong>en</strong>. f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g,. maar.<br />

lat<strong>en</strong>.toe.om.oploss<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.snel.uit.te.test<strong>en</strong>.


Naargelang de middel<strong>en</strong> <strong>en</strong> het kader bestaan<br />

er oploss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> stoep te verbred<strong>en</strong><br />

of aan te legg<strong>en</strong>, de <strong>en</strong>e wat def<strong>in</strong>itiever<br />

dan de andere.<br />

2<br />

•..Trottoiruitstulp<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

De. trottoiruitstulp<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. waarover. we. het.<br />

reeds.eerder.hadd<strong>en</strong>,.kunn<strong>en</strong>.ook.op.doorlop<strong>en</strong>de.weggedeeltes.voorkom<strong>en</strong>..Het.pr<strong>in</strong>cipe.is.hetzelfde.als.bij.e<strong>en</strong>.kruispunt.:.de.voetganger.wordt.op.gelijke.hoogte.gebracht.met.de.<br />

wag<strong>en</strong>s.die.langs.de.rijbaan.geparkeerd.staan.<br />

om.hem.e<strong>en</strong>.optimaal.zicht.te.gev<strong>en</strong>.<br />

De. zone. die. vóór. de. oversteekplaats. vrijkomt.moet.over.m<strong>in</strong>st<strong>en</strong>s.5.m.vrijgemaakt.<br />

word<strong>en</strong>.. Gezi<strong>en</strong>. er. steeds. <strong>meer</strong>. brede. <strong>en</strong>.<br />

hoge.wag<strong>en</strong>s.<strong>in</strong>.het.straatbeeld.verschijn<strong>en</strong>,.<br />

is.deze.maatregel.e<strong>en</strong>.absoluut.m<strong>in</strong>imum.<br />

<strong>Voor</strong>. e<strong>en</strong>. traditionele. uitstulp<strong>in</strong>g. moet<strong>en</strong>.<br />

stoeprand<strong>en</strong>. aangepast. word<strong>en</strong>. <strong>en</strong>. straatkolk<strong>en</strong>.<br />

verplaatst. of. uitgebreid. word<strong>en</strong>.. Dit.<br />

type. weg<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g. zou. voor. alle. nieuwe.<br />

oversteekplaats<strong>en</strong>. <strong>en</strong>. alle. oversteekplaats<strong>en</strong>.<br />

tuss<strong>en</strong>. geparkeerde. wag<strong>en</strong>s. voorzi<strong>en</strong>. moet<strong>en</strong>.<br />

word<strong>en</strong>.. De. verkeerscode. voorziet. e<strong>en</strong>.<br />

parkeerverbod. op. m<strong>in</strong>der. dan. 5.m. van. e<strong>en</strong>.<br />

oversteekplaats.voor.voetgangers..Omdat.dit.<br />

verbod. toch. vaak. overtred<strong>en</strong>. wordt,. is. e<strong>en</strong>.<br />

fysieke.voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g.soms.w<strong>en</strong>selijk.<br />

De. trottoiruitstulp<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. kunn<strong>en</strong>. ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s.<br />

aangebracht.word<strong>en</strong>.door.middel.van.mobiel.<br />

straatmeubilair,.plant<strong>en</strong>,.gekleefde.boordst<strong>en</strong><strong>en</strong>….Dit.type.voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g.is.natuurlijk.niet.<br />

altijd.ev<strong>en</strong>.esthetisch,.maar.biedt.e<strong>en</strong>.snelle,.<br />

goedkope. oploss<strong>in</strong>g. voor. betere. voetgangersoversteekplaats<strong>en</strong>.<br />

Zürich, oversteekplaats met trottoiruitstulp<strong>in</strong>g.<br />

De wegbeheerder koos ervoor om het bestaande<br />

trottoir <strong>en</strong> de waterafvoer te behoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> kon<br />

de wegvoorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g daarom voor e<strong>en</strong> redelijke<br />

prijs lat<strong>en</strong> aanlegg<strong>en</strong>.<br />

globale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g


globale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g<br />

2<br />

± 15 m<br />

± 15 m<br />

De trottoiruitstulp<strong>in</strong>g zou echter doeltreff<strong>en</strong>der<br />

geweest zijn mocht zij vóór de oversteekplaats<br />

langer geweest zijn.<br />

2 m<br />

3 m<br />

2 m<br />

3 m<br />

2 m<br />

3 m<br />

2 m<br />

± 15 m ± 40 3 m<br />

± 15 m ± 40 m<br />

De weg<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g bestaat uit trottoirs<br />

langs weerszijd<strong>en</strong> van de weg <strong>en</strong> uit<br />

E<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>de lange<br />

trottoiruitstulp<strong>in</strong>g<br />

verbetert de zichtbaarheid<br />

van bestuurders<br />

<strong>en</strong> voetgangers aanzi<strong>en</strong>lijk.<br />

e<strong>en</strong> wegversmall<strong>in</strong>g door asverschuiv<strong>in</strong>g <strong>en</strong><br />

parkeermogelijkheid op de baan. De doorgang<br />

moet toegankelijk blijv<strong>en</strong> voor vrachtwag<strong>en</strong>s<br />

<strong>en</strong> tractor<strong>en</strong>. De asverschuiv<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zijn goed<br />

zichtbaar, dankzij de paaltjes <strong>en</strong> bom<strong>en</strong>.


•..Parkeerplaats<strong>en</strong> <strong>en</strong> asverschuiv<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

•..De. bedoel<strong>in</strong>g. van. asverschuiv<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. is. de.<br />

bestuurder. trager. te. do<strong>en</strong>. rijd<strong>en</strong>. door. zijn.<br />

baan. af. te. buig<strong>en</strong>.. Hoe. <strong>meer</strong>. m<strong>en</strong>. de.<br />

bestuurder.w<strong>en</strong>st.te.vertrag<strong>en</strong>,.hoe.smaller.<br />

de. asverschuiv<strong>in</strong>g. zal. zijn.. De. asverschuiv<strong>in</strong>g.<br />

moet. zodanig. ontworp<strong>en</strong>. zijn. dat.<br />

de. voertuig<strong>en</strong>. die. de. zone. b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>kom<strong>en</strong>.<br />

afgeremd. word<strong>en</strong>.. <strong>Voor</strong>. e<strong>en</strong>. snelheid. van.<br />

<strong>30</strong>.km/u.volstaat.e<strong>en</strong>.afstand.van.10.m.tuss<strong>en</strong>.de.elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.van.e<strong>en</strong>.asverschuiv<strong>in</strong>g.<br />

Zij.moet<strong>en</strong>.natuurlijk.<strong>in</strong>.alle.weersomstandighed<strong>en</strong>.zichtbaar.zijn.(verlicht<strong>in</strong>g,.reflector<strong>en</strong>),.zonder.overdaad..Indi<strong>en</strong>.voertuig<strong>en</strong>.<br />

de. doorgang. beurtel<strong>in</strong>gs. gebruik<strong>en</strong>. is. het.<br />

sowieso.niet.nodig.om.<strong>in</strong>.e<strong>en</strong>.zone.<strong>30</strong>.e<strong>en</strong>.<br />

voorrangsregel<strong>in</strong>g.te.bepal<strong>en</strong>.<br />

De. asverschuiv<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. kunn<strong>en</strong>. op. verschill<strong>en</strong>de.manier<strong>en</strong>.aangebracht.word<strong>en</strong>.:<br />

•..Door.parker<strong>en</strong>.:<br />

•..Als. er. ge<strong>en</strong>. specifieke. verkeersbord<strong>en</strong>.<br />

voorzi<strong>en</strong>. zijn,. moet<strong>en</strong>. voertuig<strong>en</strong>.<br />

b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>. de. bebouwde. kom. op.<br />

de. rijbaan. geparkeerd. word<strong>en</strong>.. Ter.<br />

beveilig<strong>in</strong>g. kan. de. parkeerplaats. op.<br />

de. rijbaan. afgebak<strong>en</strong>d. word<strong>en</strong>. door.<br />

wegmarker<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,. trottoiruitstulp<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

of. aanplant<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.. De. parkeerplaats<strong>en</strong>.<br />

kunn<strong>en</strong>. ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s. verwerkt. word<strong>en</strong>. <strong>in</strong>.<br />

de.asverschuiv<strong>in</strong>g.<br />

•..Parker<strong>en</strong>. op. de. rijbaan. kan. doeltreff<strong>en</strong>der.gemaakt.word<strong>en</strong>.door.materiële.elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<strong>in</strong>.de.parkeerstrok<strong>en</strong>.te.verwerk<strong>en</strong>..Op.die.manier.blijft.het.afremeffect.<br />

behoud<strong>en</strong>. <strong>en</strong>. de. <strong>veiligheid</strong>. van.<br />

de. voetgangers. gegarandeerd,. ook. al.<br />

zijn.er.we<strong>in</strong>ig.geparkeerde.wag<strong>en</strong>s.<br />

•..Als. het. om. e<strong>en</strong>. brede. weg. gaat,.<br />

kan. m<strong>en</strong>. kiez<strong>en</strong>. voor. parkeerplaats<strong>en</strong>.om.het.berijdbare.weggedeelte.te.<br />

verkle<strong>in</strong><strong>en</strong>.. Deze. plaats<strong>en</strong>. kunn<strong>en</strong>. op.<br />

verschill<strong>en</strong>de.manier<strong>en</strong>.<strong>in</strong>geplant.word<strong>en</strong>,.<br />

afhankelijk. van. de. beschikbare.<br />

breedte.. D<strong>en</strong>k<strong>en</strong>. we. maar. aan. langsparker<strong>en</strong>,.haaks.parker<strong>en</strong>.of.schu<strong>in</strong>parker<strong>en</strong>..<br />

Om. de. parkeerplaats. zo. veilig.<br />

mogelijk. <strong>in</strong>-. <strong>en</strong>. uit. te. rijd<strong>en</strong>. is. achterwaarts.<br />

schu<strong>in</strong>parker<strong>en</strong>. aangewez<strong>en</strong>..<br />

2<br />

De.automobilist.heeft.immers.e<strong>en</strong>.veel.<br />

beter. zicht. als. hij. zijn. parkeerplaats.<br />

voorwaarts.verlaat..Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong>.kunn<strong>en</strong>.<br />

passagiers. op. het. voetpad. uitstapp<strong>en</strong>.<br />

<strong>en</strong>. kan. de. lad<strong>in</strong>g. van. het. voertuig. op.<br />

het. trottoir. gelost. word<strong>en</strong>,. <strong>in</strong>. plaats.<br />

van.op.de.rijbaan.<br />

•..Door.trottoiruitstulp<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

•..Door.aanplant<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.(bom<strong>en</strong>,.aanplant<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.buit<strong>en</strong>.het.wegdek…).:<br />

•..<strong>Voor</strong>. testvoorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>. word<strong>en</strong>. soms.<br />

m<strong>in</strong>der. conv<strong>en</strong>tionele. h<strong>in</strong>derniss<strong>en</strong>.<br />

geplaatst.. In. dat. geval. moet. m<strong>en</strong>.<br />

voor. onschadelijke. elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. kiez<strong>en</strong>.<br />

(bruuske.h<strong>in</strong>derniss<strong>en</strong>.<strong>en</strong>.omvangrijke.<br />

elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.moet<strong>en</strong>.vermed<strong>en</strong>.word<strong>en</strong>),.<br />

die. m<strong>en</strong>. zichtbaar. <strong>en</strong>. <strong>in</strong>. de. nabijheid.<br />

van.verlichte.plaats<strong>en</strong>.moet.opstell<strong>en</strong>.<br />

<strong>en</strong>.van.reflector<strong>en</strong>.moet.voorzi<strong>en</strong>.<br />

•..M<strong>en</strong>. kan. ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s. wegmarker<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

met.al.dan.niet.soepele.paaltjes.gebruik<strong>en</strong>.om.de.baan.van.de.voertuig<strong>en</strong>.af.<br />

te.buig<strong>en</strong>.<br />

De wegversmall<strong>in</strong>g gebeurt door aanplant<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

die de parkeerzones afscherm<strong>en</strong>. Deze zones<br />

zijn niet afgebak<strong>en</strong>d door wegmarker<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

maar als er ge<strong>en</strong> voertuig geparkeerd staat,<br />

blijft het asverschuiv<strong>in</strong>gseffect behoud<strong>en</strong>.<br />

globale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g


globale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g<br />

2<br />

Asverschuiv<strong>in</strong>g <strong>en</strong> wegversmall<strong>in</strong>g<br />

door straatmeubilair, soepele paaltjes<br />

<strong>en</strong> marker<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Versmall<strong>in</strong>g met beurtel<strong>in</strong>gse doorgang<br />

door kleurwijzig<strong>in</strong>g van het wegdek <strong>en</strong><br />

straatmeubilair. Fietsers kunn<strong>en</strong> nog steeds<br />

doorrijd<strong>en</strong> zonder hun baan te wijzig<strong>en</strong> of<br />

voorrang te moet<strong>en</strong> verl<strong>en</strong><strong>en</strong> aan de auto’s.<br />

Om f<strong>in</strong>anciële <strong>en</strong> praktische red<strong>en</strong><strong>en</strong> is het<br />

niet altijd mogelijk om onmiddellijk def<strong>in</strong>itieve<br />

wegvoorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> aan te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Sommige van de hierbov<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> als def<strong>in</strong>itieve oploss<strong>in</strong>g of<br />

als test<strong>in</strong>stallatie gebruikt word<strong>en</strong>.<br />

Als het om e<strong>en</strong> test gaat moet de nieuwe situatie<br />

natuurlijk geëvalueerd word<strong>en</strong>. Dit moet<br />

op objectieve wijze gebeur<strong>en</strong>, met snelheidsmet<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,<br />

vaststell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> door raadpleg<strong>in</strong>g<br />

van de m<strong>en</strong><strong>in</strong>g van gebruikers <strong>en</strong> beheerders.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> kan deze evaluatie pas plaatsv<strong>in</strong>d<strong>en</strong><br />

nadat nieuwe gewoontes zijn aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong>,<br />

dus na e<strong>en</strong> zeker verloop van tijd.<br />

<strong>Voor</strong> e<strong>en</strong> goede <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g kunn<strong>en</strong> we volg<strong>en</strong>de<br />

tips meegev<strong>en</strong> :<br />

• oplett<strong>en</strong> voor de hoogte van de elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> :<br />

zorg<strong>en</strong> dat voetgangers niet aan het zicht<br />

onttrokk<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ;<br />

• m<strong>en</strong> kan gebruik mak<strong>en</strong> van verticale aanplant<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

voor e<strong>en</strong> betere waarnem<strong>in</strong>g<br />

vanop afstand ;<br />

• oplett<strong>en</strong> voor de zichtbaarheid van de elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> alle weers- <strong>en</strong> lichtomstandighed<strong>en</strong><br />

: verlicht<strong>in</strong>g <strong>en</strong> afbak<strong>en</strong><strong>in</strong>g moet<strong>en</strong><br />

verzorgd zijn ;<br />

• bij het plaats<strong>en</strong> van h<strong>in</strong>derniss<strong>en</strong> is het w<strong>en</strong>selijk<br />

om onschadelijke elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> te kiez<strong>en</strong><br />

(stopelem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met scherpe rand<strong>en</strong> vermijd<strong>en</strong>),<br />

ze op zichtbare wijze aan te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>,<br />

ze te voorzi<strong>en</strong> van reflector<strong>en</strong> <strong>en</strong> ze dicht bij<br />

verlicht<strong>in</strong>gselem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> te plaats<strong>en</strong> ;<br />

• marker<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zijn veel m<strong>in</strong>der dw<strong>in</strong>g<strong>en</strong>d dan<br />

“materiële” voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> ; m<strong>en</strong> moet hier<br />

rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g mee houd<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s de evaluatie,<br />

die hierdoor ook moeilijker zal verlop<strong>en</strong>.


2.3. . Welke specifieke<br />

voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> zijn er<br />

voor welke weggebruiker ?<br />

•..<strong>Voor</strong> voetgangers<br />

•..In.e<strong>en</strong>.zone.<strong>30</strong>.is.e<strong>en</strong>.comfortabele.<strong>en</strong>.afgeschermde.<br />

voetgangersvoorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g. steeds.<br />

vereist.. <strong>30</strong>.km/u. is. immers. nog. steeds. te.<br />

snel.om.e<strong>en</strong>.volledig.gem<strong>en</strong>gd.weggebruik.<br />

toe. te. lat<strong>en</strong>.. Dankzij. e<strong>en</strong>. duidelijk. aangebrachte.<br />

voetgangersvoorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g. kan. m<strong>en</strong>.<br />

ev<strong>en</strong>tuele. overschrijd<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. bij. het. parker<strong>en</strong>.<br />

vermijd<strong>en</strong>. <strong>en</strong>/of. controler<strong>en</strong>.. Door.<br />

de.beperkte.snelheid.kunn<strong>en</strong>.voetgangers.<br />

overal.makkelijk.overstek<strong>en</strong>.<strong>en</strong>.is.er.ge<strong>en</strong>.<br />

straatmeubilair. of. materiële. afbak<strong>en</strong><strong>in</strong>g.<br />

nodig.om.ze.te.kanaliser<strong>en</strong>..<strong>Zone</strong>.<strong>30</strong>.moet.<br />

immers. de. <strong>verkeersleefbaarheid</strong>. voor. alle.<br />

weggebruikers. verbeter<strong>en</strong>.;. voetgangers.<br />

beperk<strong>en</strong>. <strong>in</strong>. te. <strong>en</strong>ge. ban<strong>en</strong>. of. voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>.gaat.hier.teg<strong>en</strong>.<strong>in</strong>..Indi<strong>en</strong>.voetgangersvoorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>.beschermd.moet<strong>en</strong>.word<strong>en</strong>.<br />

teg<strong>en</strong>. parker<strong>en</strong>. kunn<strong>en</strong>. bank<strong>en</strong>,. vuilnisbakk<strong>en</strong>.<br />

<strong>en</strong>. verkeerspal<strong>en</strong>. de. paaltjes. op.<br />

handige.wijze.vervang<strong>en</strong>.<br />

•..Ge<strong>en</strong>.nood.aan.oversteekplaats<strong>en</strong>.!<br />

Als. de. snelheidsbeperk<strong>in</strong>g. daadwerkelijk.<br />

wordt.nageleefd.<strong>en</strong>.de.op<strong>en</strong>bare.ruimte.correct.is.<strong>in</strong>gericht,.zijn.er.ge<strong>en</strong>.oversteekvoorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>.nodig..Als.die.er.niet.<strong>meer</strong>.zijn,.<br />

moet<strong>en</strong>. voetgangers. niet. <strong>meer</strong>. verplicht.<br />

overstek<strong>en</strong>. op. oversteekplaats<strong>en</strong>. die. zich.<br />

op.m<strong>in</strong>der.dan.<strong>30</strong>.m.van.h<strong>en</strong>.bev<strong>in</strong>d<strong>en</strong>.<br />

Door. de. afschaff<strong>in</strong>g. van. voetgangersoversteekplaats<strong>en</strong>.verliez<strong>en</strong>.voetgangers.echter.<br />

ook.hun.voorrang.bij.het.overstek<strong>en</strong>.<br />

Ook. gesuggereerde. oversteekzones. kunn<strong>en</strong>.aangelegd.word<strong>en</strong>..Deze.zones.bied<strong>en</strong>.<br />

voetgangers. de. mogelijkheid. om. over. te.<br />

stek<strong>en</strong>,.zonder.h<strong>en</strong>.hiertoe.te.verplicht<strong>en</strong>..<br />

Mogelijke. voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>. zijn. bv.. doorlop<strong>en</strong>de.<br />

trottoirs. <strong>en</strong>. kruispuntplateaus..<br />

Dergelijke. voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>. zijn. <strong>in</strong>teressant,.<br />

want.de.voetganger.staat.hoger.<strong>en</strong>.vóór.de.<br />

parkeerplaats.;. ze. zijn. dus. ideaal. om. oogcontact.te.legg<strong>en</strong>.met.de.automobilist..Het.<br />

doorlop<strong>en</strong>de.trottoir.is.e<strong>en</strong>.bijzonder.geval.:.<br />

het.geeft.voorrang.aan.de.voetganger.<br />

2<br />

Voetgangersoversteekplaats<strong>en</strong>. zijn. dus.<br />

eig<strong>en</strong>lijk. niet. nodig. <strong>in</strong>. e<strong>en</strong>. zone.<strong>30</strong>,. maar.<br />

<strong>in</strong>. sommige. gevall<strong>en</strong>. kan. dit. pr<strong>in</strong>cipe. toch.<br />

opnieuw.<strong>in</strong>.vraag.word<strong>en</strong>.gesteld.<br />

•..Om.budgettaire.red<strong>en</strong><strong>en</strong>,.maar.ook.op.vraag.<br />

van.de.buurtbewoners,.word<strong>en</strong>.er.als.test.<br />

vaak.voorlopige.zones.<strong>30</strong>.aangebracht..De.<br />

wegbeheerder.zal.het.verkeersbord.plaats<strong>en</strong>.<br />

<strong>en</strong>.<strong>en</strong>kele.kle<strong>in</strong>e.aanpass<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.doorvoer<strong>en</strong>.<br />

zoals. de. afbak<strong>en</strong><strong>in</strong>g. van. e<strong>en</strong>. parkeerzone.<br />

of. e<strong>en</strong>. asverschuiv<strong>in</strong>g. <strong>in</strong>. afwacht<strong>in</strong>g. dat.<br />

e<strong>en</strong>. def<strong>in</strong>itieve. weg<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g. gef<strong>in</strong>ancierd.<br />

wordt.. In. dat. geval. zoud<strong>en</strong>. voetgangersoversteekplaats<strong>en</strong>.<br />

behoud<strong>en</strong>. moet<strong>en</strong>. blijv<strong>en</strong>.zolang.de.voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g.niet.def<strong>in</strong>itief.is.<br />

of. t<strong>en</strong>. m<strong>in</strong>ste. zolang. voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>. zoals.<br />

trottoiruitstulp<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.niet.naar.behor<strong>en</strong>.kunn<strong>en</strong>.word<strong>en</strong>.aangebracht.<br />

•..Om. sommige. weggebruikers,. vooral.<br />

bejaard<strong>en</strong>. <strong>en</strong>. k<strong>in</strong>der<strong>en</strong>,. gerust. te. stell<strong>en</strong>,.<br />

kunn<strong>en</strong>.oversteekplaats<strong>en</strong>.behoud<strong>en</strong>.word<strong>en</strong>.op.plaats<strong>en</strong>.die.door.deze.twee.types.<br />

weggebruiker. vaak. gebruikt. word<strong>en</strong>. of.<br />

op. plaats<strong>en</strong>. met. druk. verkeer.. Wanneer.<br />

er.vaak.overgestok<strong>en</strong>.wordt,.kan.de.wegbeheerder.<br />

dit. prober<strong>en</strong>. te. conc<strong>en</strong>trer<strong>en</strong>.<br />

<strong>in</strong>. e<strong>en</strong>. beperktere. ruimte.;. <strong>in</strong>. dit. geval. is.<br />

e<strong>en</strong>. oversteekplaats. voor. voetgangers.<br />

aangewez<strong>en</strong>.<br />

•..Op.dezelfde.wijze.zull<strong>en</strong>.sommige.zones.<strong>30</strong>.<br />

op. belangrijke. weg<strong>en</strong>. met. veel. zwakke.<br />

weggebruikers.e<strong>en</strong>.gedeelte.van.het.doorgangsverkeer.<br />

moet<strong>en</strong>. behoud<strong>en</strong>.. Op. deze.<br />

weg<strong>en</strong>.kan.m<strong>en</strong>.e<strong>en</strong>.oversteekmogelijkheid.<br />

voor. de. voetgangers. voorzi<strong>en</strong>. door. voetgangersoversteekplaats<strong>en</strong>.<br />

af. te. bak<strong>en</strong><strong>en</strong>..<br />

Zo. kan. de. voorrang. aan. de. oversteekplaats<strong>en</strong>.<br />

bewaard. blijv<strong>en</strong>. <strong>en</strong>. kunn<strong>en</strong>. de.<br />

overstek<strong>en</strong>de. voetgangers. geconc<strong>en</strong>treerd.<br />

word<strong>en</strong>.<br />

•..Wanneer. er. veel. langsgeparkeerd. wordt,.<br />

moet. m<strong>en</strong>. op. zijn. m<strong>in</strong>st. trottoiruitstulp<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

voorzi<strong>en</strong>. zodat. de. voetgangers.<br />

zichtbaar. blijv<strong>en</strong>,. ongeacht. of. de. oversteekplaats.<br />

afgebak<strong>en</strong>d. wordt.. De. onderl<strong>in</strong>ge.<br />

zichtbaarheid. is. belangrijk. voor. alle.<br />

weggebruikers.:. voetgangers/fietsers. <strong>en</strong>.<br />

voetgangers/automobilist<strong>en</strong>.<br />

globale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g


globale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g<br />

<strong>30</strong><br />

In. eerste. <strong>in</strong>stantie. zijn. voetgangersoversteekplaats<strong>en</strong>.<strong>in</strong>.zones.<strong>30</strong>.niet.w<strong>en</strong>selijk.<strong>in</strong>di<strong>en</strong>.aan.<br />

de. <strong>in</strong>. het. vorig. punt. vermelde. voorwaard<strong>en</strong>.<br />

voldaan. werd,. maar. opdat. slechtzi<strong>en</strong>d<strong>en</strong>. <strong>en</strong>.<br />

person<strong>en</strong>. met. beperkte. mobiliteit. zich. zelfstandig.<br />

zoud<strong>en</strong>. kunn<strong>en</strong>. verplaats<strong>en</strong>,. is. toch.<br />

e<strong>en</strong>.m<strong>in</strong>imum.aan.<strong>in</strong>frastructuur.vereist,.zodat.<br />

deze. person<strong>en</strong>. de. weg<strong>en</strong>. kunn<strong>en</strong>. lokaliser<strong>en</strong>.<br />

<strong>en</strong>.overstek<strong>en</strong>.<br />

Oversteekplaats voor person<strong>en</strong> met beperkte<br />

mobiliteit : nopp<strong>en</strong>tegels, geleidelijn<br />

<strong>en</strong> verlaagde boordst<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

Het. feit. dat. m<strong>en</strong>. de. oversteekplaats<strong>en</strong>. niet.<br />

afbak<strong>en</strong>t,. betek<strong>en</strong>t. ge<strong>en</strong>sz<strong>in</strong>s. dat. m<strong>en</strong>. ge<strong>en</strong>.<br />

<strong>in</strong>frastructuur. kan. voorzi<strong>en</strong>. die. bestemd. is.<br />

voor.person<strong>en</strong>.met.beperkte.mobiliteit.<br />

De. wegbeheerder. kan. geleidelijn<strong>en</strong>,. nopp<strong>en</strong>tegels.<br />

<strong>en</strong>. stoepverlag<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. behoud<strong>en</strong>.. Het. is.<br />

dus. van. ess<strong>en</strong>tieel. belang. dat. de. voornaamste.<br />

oversteekplaats<strong>en</strong>. (over. het. algeme<strong>en</strong>. <strong>in</strong>.<br />

het. verl<strong>en</strong>gde. van. de. trottoirs). ter. hoogte.<br />

van. attractiepol<strong>en</strong>. (geme<strong>en</strong>telijke. di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>…).<br />

duidelijk.terug.te.v<strong>in</strong>d<strong>en</strong>.zijn..Deze.oversteekplaats<strong>en</strong>.<br />

kunn<strong>en</strong>. “gesuggereerde”. oversteekplaats<strong>en</strong>.word<strong>en</strong>.g<strong>en</strong>oemd.<br />

Gesuggereerde oversteekplaats met<br />

midd<strong>en</strong>eiland <strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> van hulpmiddel<strong>en</strong><br />

voor slechtzi<strong>en</strong>d<strong>en</strong> (Zwitserland).<br />

Wanneer.firma’s.<strong>in</strong>.opdracht.van.de.geme<strong>en</strong>te.<br />

marker<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. moet. m<strong>en</strong>. erop. toezi<strong>en</strong>.<br />

dat. er. alle<strong>en</strong>. marker<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. voor. voetgangersoversteekplaats<strong>en</strong>.<br />

aangebracht. word<strong>en</strong>.<br />

waar.dit.voorzi<strong>en</strong>.is.<br />

•..<strong>Voor</strong> fietsers<br />

•..Fietspad. of. gem<strong>en</strong>gd. verkeer.?. Gem<strong>en</strong>gd.<br />

verkeer.!<br />

E<strong>en</strong>. snelheidsverlag<strong>in</strong>g. kan. e<strong>en</strong>. eerste.<br />

maatregel. zijn. om. de. fietsers. te. bescherm<strong>en</strong>..<br />

Deze. snelheidsbeperk<strong>in</strong>g,. gecomb<strong>in</strong>eerd.met.de.traject<strong>en</strong>.die.fietsers.dankzij.<br />

het. beperkte. éénricht<strong>in</strong>gsverkeer. <strong>in</strong>. de.<br />

wijk<strong>en</strong>. kunn<strong>en</strong>. volg<strong>en</strong>,. biedt. hun. e<strong>en</strong>. uitgebreid.netwerk.<br />

De.ideale.plaats.voor.fietsers.<strong>in</strong>.e<strong>en</strong>.zone.<strong>30</strong>.<br />

is. natuurlijk. de. rijbaan.. Het. snelheidsverschil.<br />

is. kle<strong>in</strong>,. zodat. e<strong>en</strong>. fietser. makkelijk.<br />

zijn.plaats.op.de.rijbaan.kan.<strong>in</strong>nem<strong>en</strong>.<br />

Bij. het. aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. van. asverschuiv<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

<strong>in</strong>. e<strong>en</strong>. tweericht<strong>in</strong>gsstraat. kan. m<strong>en</strong>. de.<br />

plaats. voor. de. fietser,. <strong>in</strong>di<strong>en</strong>. de. rijbaan.<br />

breed. g<strong>en</strong>oeg. is,. <strong>veiligheid</strong>shalve. best.<br />

aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.rechts.van.de.asverschuiv<strong>in</strong>g..


Op. die. manier. kan. de. fietser. gewoon.<br />

rechtdoor. blijv<strong>en</strong>. rijd<strong>en</strong>. <strong>in</strong>. plaats. van. te.<br />

slalomm<strong>en</strong>,. met. het. gevaar. zich. plots.<br />

teg<strong>en</strong>over.e<strong>en</strong>.teg<strong>en</strong>ligger.te.bev<strong>in</strong>d<strong>en</strong>.of.<br />

teg<strong>en</strong>.de.elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.van.de.asverschuiv<strong>in</strong>g.<br />

te.word<strong>en</strong>.aangeduwd.<br />

In. e<strong>en</strong>. éénricht<strong>in</strong>gsstraat. moet. het. fietsverkeer.<br />

<strong>in</strong>. teg<strong>en</strong>richt<strong>in</strong>g. mogelijk. zijn,. <strong>in</strong>.<br />

toepass<strong>in</strong>g. van. het. Kon<strong>in</strong>klijk. Besluit. van.<br />

18.december.2002. 6 .<br />

Eénricht<strong>in</strong>gsstraat met BEV voor fietsers<br />

Bij. het. aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. van. parkeerplaats<strong>en</strong>.<br />

mog<strong>en</strong>.fietsers.niet.over.het.hoofd.gezi<strong>en</strong>.<br />

word<strong>en</strong>.<br />

In. e<strong>en</strong>. zone.<strong>30</strong>. besteedt. de. wegbeheerder.<br />

<strong>meer</strong>. aandacht. aan. de. kwaliteit. van.<br />

de. op<strong>en</strong>bare. ruimte,. vandaar. de. bijzondere.<br />

materiaalkeuze.. Grote. straatst<strong>en</strong><strong>en</strong>,.<br />

mozaïekst<strong>en</strong><strong>en</strong>…,. veroorzak<strong>en</strong>. tamelijk.<br />

we<strong>in</strong>ig. ongemak. voor. autobestuurders.<br />

wanneer.deze.de.snelheidsbeperk<strong>in</strong>g.respecter<strong>en</strong>..<br />

<strong>Voor</strong>. fietsers. <strong>en</strong>. bromfietsers.<br />

daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong>. is. het. ongemak. zeer. groot,.<br />

zelfs. bij. lage. snelhed<strong>en</strong>.. Het. gaat. vooral.<br />

om. trill<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. <strong>in</strong>. het. stuur.. Om. dit. probleem.<br />

te. verhelp<strong>en</strong>. kan. m<strong>en</strong>. voor. het.<br />

31<br />

weggedeelte.dat.door.de.fietser.gebruikt.<br />

wordt. e<strong>en</strong>. eff<strong>en</strong>. materiaal. gebruik<strong>en</strong>. dat.<br />

<strong>meer</strong>. comfort. biedt.. D<strong>en</strong>k<strong>en</strong>. we. maar.<br />

aan.koolwaterstofbeton,.gezaagde.ste<strong>en</strong>,.<br />

betonste<strong>en</strong>…. Het. gaat. niet. echt. om. e<strong>en</strong>.<br />

fietspad. <strong>en</strong>. de. fietser. is. niet. “verplicht”.<br />

om. dit. weggedeelte. te. gebruik<strong>en</strong>.. M<strong>en</strong>.<br />

noemt. deze. strok<strong>en</strong>. comfortstrok<strong>en</strong>. <strong>en</strong>.<br />

het.zijn.fietssuggestiestrok<strong>en</strong>.(m<strong>en</strong>.“suggereert”.de.fietser.om.erop.te.rijd<strong>en</strong>).<br />

Tuss<strong>en</strong> de tramspor<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> de st<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

vervang<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> koolwaterstofbekled<strong>in</strong>g<br />

die veel comfortabeler is voor fietsers.<br />

•. <strong>Voor</strong> motorrijders<br />

•..Bij.snelhed<strong>en</strong>.rond.<strong>30</strong>.km/u.onderv<strong>in</strong>d<strong>en</strong>.<br />

motorrijders.dezelfde.problem<strong>en</strong>.als.fietsers.aan.lage.snelheid.<br />

•..Zoals. we. reeds. vermeldd<strong>en</strong>. voor. fietsers.<br />

is. de. kwaliteit. van. de. wegbekled<strong>in</strong>g. zeer.<br />

belangrijk,. zelfs. bij. lage. snelhed<strong>en</strong>.. M<strong>en</strong>.<br />

kan.comfortstrok<strong>en</strong>.voorzi<strong>en</strong>.<br />

•..Niveauverschill<strong>en</strong>. op. de. rijbaan. do<strong>en</strong>. het.<br />

stuur. trill<strong>en</strong>. <strong>en</strong>. kunn<strong>en</strong>. leid<strong>en</strong>. tot. ev<strong>en</strong>wichtsverlies..M<strong>en</strong>.moet.er.dus.op.toezi<strong>en</strong>.<br />

dat.riooldeksels.na.werk<strong>en</strong>.steeds.weer.op.<br />

het.juiste.niveau.gelegd.word<strong>en</strong>,.maar.dit.<br />

geldt. natuurlijk. voor. alle. wegheraanlegproject<strong>en</strong>.<strong>en</strong>.niet.alle<strong>en</strong>.voor.de.<strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g.<br />

van.e<strong>en</strong>.zone.<strong>30</strong>.!<br />

6. Zie brochure “BEV – Beperkt e<strong>en</strong>richt<strong>in</strong>gsverkeer. <strong>Voor</strong> e<strong>en</strong> veilige veralgeme<strong>en</strong>de <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g van het beperkt e<strong>en</strong>richt<strong>in</strong>gsverkeer”, BIVV 2004.<br />

globale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g


globale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g<br />

•..<strong>Voor</strong> auto’s<br />

32<br />

•..Kruispunt<strong>en</strong>.<strong>en</strong>.voorrang.van.rechts<br />

In.de.mate.van.het.mogelijke.di<strong>en</strong>t.de.regel<strong>in</strong>g.van.kruispunt<strong>en</strong>.<strong>in</strong>.e<strong>en</strong>.zone.<strong>30</strong>.zoveel.mogelijk.te.gebeur<strong>en</strong>.op.basis.van.de.voorrang.van.rechts.<strong>en</strong>.van.wegvoorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

die.de.kruispunt<strong>en</strong>.compacter.mak<strong>en</strong>.<br />

•..Breedte.van.de.weg<br />

Om. e<strong>en</strong>. snelheid. van. <strong>30</strong>.km/u. te. ondersteun<strong>en</strong>,.<br />

moet. de. breedte. van. de. weg.<br />

natuurlijk. <strong>in</strong>. functie. van. de. nieuwe. snelheidsbeperk<strong>in</strong>g.word<strong>en</strong>.herzi<strong>en</strong>.<br />

We. hernem<strong>en</strong>. hier. <strong>en</strong>kele. aanbevel<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

voor.wegafmet<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.naargelang.het.wegtype.<strong>en</strong>.het.al.dan.niet.frequ<strong>en</strong>t.langskom<strong>en</strong>.<br />

van.op<strong>en</strong>baar.vervoer.<strong>en</strong>.vrachtwag<strong>en</strong>s.<br />

Aanbevol<strong>en</strong> wegbreedte<br />

<strong>30</strong> km/u,<br />

Verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gsweg<br />

tuss<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>,<br />

tweericht<strong>in</strong>gsverkeer<br />

<strong>30</strong> km/u,<br />

erftoegangsweg,<br />

tweericht<strong>in</strong>gsverkeer<br />

van 5<br />

tot 5,70 m<br />

van 3<br />

tot 5 m<br />

•..<strong>Voor</strong> op<strong>en</strong>baar vervoer <strong>en</strong> vrachtwag<strong>en</strong>s<br />

•..Het.op<strong>en</strong>baar.vervoer.moet.tot.de.bevoorrechte.<br />

gebruikers. van. e<strong>en</strong>. zone.<strong>30</strong>. behor<strong>en</strong>..<br />

Ongeacht. of. m<strong>en</strong>. zich. <strong>in</strong>. e<strong>en</strong>. drukke.<br />

handelszone.of.<strong>in</strong>.e<strong>en</strong>.dorp.met.schol<strong>en</strong>.<strong>en</strong>.<br />

handelszak<strong>en</strong>. bev<strong>in</strong>dt,. moet<strong>en</strong>. op<strong>en</strong>bare.<br />

plaats<strong>en</strong>. immers. bereikbaar. zijn. via. het.<br />

op<strong>en</strong>baar. vervoer. <strong>en</strong>. e<strong>en</strong>. statuut. krijg<strong>en</strong>.<br />

dat. bevorderlijk. is. voor. de. plaatselijke.<br />

activiteit<strong>en</strong>.<br />

In. dit. type. zones. moet<strong>en</strong>. de. haltes. zich.<br />

op. de. rijbaan. bev<strong>in</strong>d<strong>en</strong>. om. zoveel. mogelijk.<br />

plaats. op. de. trottoirs. te. behoud<strong>en</strong>. <strong>en</strong>.<br />

om.doeltreff<strong>en</strong>de.op-.<strong>en</strong>.afstapplaats<strong>en</strong>.te.<br />

kunn<strong>en</strong>. <strong>in</strong>richt<strong>en</strong>.. Het. spreekt. vanzelf. dat.<br />

de.haltes.voorzi<strong>en</strong>.zijn.van.straatmeubilair.<br />

zoals.bushokjes.of.andere.<br />

Verkeersdrempels.<strong>en</strong>.-plateaus.moet<strong>en</strong>.aangepast.<br />

zijn. aan. het. busverkeer.. De. reglem<strong>en</strong>ter<strong>in</strong>g.legt.de.l<strong>en</strong>gte.van.de.op-.<strong>en</strong>.afrit.<br />

<strong>en</strong>.van.het.vlakke.gedeelte.van.de.plateaus.<br />

vast. (M<strong>in</strong>isteriële. Omz<strong>en</strong>dbrief. van. 3.mei.<br />

2002).. E<strong>en</strong>. ander. type. verkeersdremmer.<br />

die.bijzonder.geschikt.is.voor.het.op<strong>en</strong>baar.<br />

vervoer.is.het.rijbaankuss<strong>en</strong>,.dat.tev<strong>en</strong>s.<strong>in</strong>.<br />

de.reglem<strong>en</strong>ter<strong>in</strong>g.vermeld.wordt.<br />

•..Het.op<strong>en</strong>baar.vervoer.<strong>en</strong>.de.vrachtwag<strong>en</strong>s.<br />

vereis<strong>en</strong>.ook.aangepaste.kromm<strong>in</strong>gstral<strong>en</strong>..<br />

M<strong>en</strong>. moet. hier. dus. rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g. mee. houd<strong>en</strong>.<br />

door. ev<strong>en</strong>tueel. overrijdbare. zones. aan. te.<br />

legg<strong>en</strong>.<br />

•..Wildparker<strong>en</strong>.is.h<strong>in</strong>derlijk.voor.de.busdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong>,.maar.ook.voor.de.eerstehulpdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong>.<br />

(toegankelijkheid).. Het. is. beter. e<strong>en</strong>. smallere.weg.te.voorzi<strong>en</strong>.waarop.ongeoorloofd.<br />

parker<strong>en</strong>. (schrijl<strong>in</strong>gs. op. het. trottoir. of.<br />

op. e<strong>en</strong>. kruispunt…). fysiek. onmogelijk. is,.<br />

maar. die. de. doorgang. voor. buss<strong>en</strong>. <strong>en</strong>.<br />

brandweerwag<strong>en</strong>s.toch.toelaat.


3- <strong>Zone</strong> <strong>30</strong>, e<strong>en</strong> te<br />

evaluer<strong>en</strong> maatregel<br />

Net. als. elke. andere. voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g,. moet<strong>en</strong>.<br />

zones.<strong>30</strong>. op. e<strong>en</strong>. constructieve. manier. geëvalueerd.word<strong>en</strong>..Het.komt.er.dus.op.aan.om.de.<br />

oorspronkelijke. doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. <strong>in</strong>. het. achterhoofd.<br />

te. houd<strong>en</strong>. <strong>en</strong>. te. controler<strong>en</strong>. <strong>in</strong>. welke.<br />

mate.ze.bereikt.zijn.<br />

<strong>Voor</strong>. e<strong>en</strong>. goede. evaluatie. moet<strong>en</strong>. er. observaties.<br />

gebeur<strong>en</strong>. e<strong>en</strong>. tijdje. na. de. uitvoer<strong>in</strong>g. van.<br />

de. werkzaamhed<strong>en</strong>.. De. bewoners. ondervond<strong>en</strong>.<br />

immers. nadel<strong>en</strong>. van. de. werkzaamhed<strong>en</strong>.<br />

<strong>en</strong>. moest<strong>en</strong>. hun. gewoont<strong>en</strong>. verander<strong>en</strong>.. Er.<br />

kan.dus.<strong>en</strong>ige.wrevel.bestaan.over.de.nieuwe.<br />

<strong>in</strong>frastructuur..De.nieuwe.<strong>in</strong>frastructuur.vraagt.<br />

dus. ook. e<strong>en</strong>. gedragswijzig<strong>in</strong>g. van. de. bewoners,.maar.ook.van.person<strong>en</strong>.die.er.regelmatig.<br />

langskom<strong>en</strong>.of.-rijd<strong>en</strong>,.<strong>en</strong>.die.niet.altijd.op.de.<br />

hoogte.zijn.van.het.nieuwe.statuut..Bewoners.<br />

<strong>en</strong>.gebruikers.van.de.<strong>in</strong>frastructuur.moet<strong>en</strong>.van.<br />

meet.af.aan.betrokk<strong>en</strong>.word<strong>en</strong>.bij.de.evaluatie,.<br />

waardoor.de.aanvaard<strong>in</strong>g.<strong>en</strong>.de.nalev<strong>in</strong>g.van.de.<br />

nieuwe.<strong>in</strong>frastructuur.to<strong>en</strong>eemt.<br />

Bij.de.<strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g.van.de.reglem<strong>en</strong>ter<strong>in</strong>g.van.de.<br />

zone.<strong>30</strong>,.werd.dit.statuut.gekoz<strong>en</strong>.om.bepaalde.<br />

doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. te. bereik<strong>en</strong>.. Bij. de. <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g.<br />

van. de. zone,. moet<strong>en</strong>. deze. nog. e<strong>en</strong>s. herhaald.<br />

word<strong>en</strong>.. <strong>Voor</strong>aleerst. moet. gecontroleerd. word<strong>en</strong>.of.deze.doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.bereikt.werd<strong>en</strong>..E<strong>en</strong>.<br />

onbemande. camera. plaats<strong>en</strong>. <strong>en</strong>. besluit<strong>en</strong>. dat.<br />

de. zone.<strong>30</strong>. niet. nageleefd. wordt. of. besluit<strong>en</strong>.<br />

dat. de. nieuwe. <strong>in</strong>frastructuur. voldoet,. is. dus.<br />

niet. g<strong>en</strong>oeg.. Elke. nieuwe. voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g. heeft.<br />

bepaalde. gebrek<strong>en</strong>,. het. is. <strong>in</strong>teressant. om. vast.<br />

33<br />

te. stell<strong>en</strong>. welke. om. hieruit. less<strong>en</strong>. te. trekk<strong>en</strong>.<br />

voor.de.toekomst,.maar.ook.om.correcties.aan.<br />

te.br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<strong>in</strong>di<strong>en</strong>.nodig.<br />

E<strong>en</strong>. evaluatie. gebeurt. door. vergelijk<strong>in</strong>g. van.<br />

gegev<strong>en</strong>s.voor.<strong>en</strong>.na..Vóór.de.werkzaamhed<strong>en</strong>.<br />

moet<strong>en</strong>. er. dus. gegev<strong>en</strong>s. verzameld. word<strong>en</strong>..<br />

Deze. kunn<strong>en</strong>. kwantitatief. (statistiek<strong>en</strong>,. objectieve.met<strong>in</strong>g<strong>en</strong>).of.kwalitatief.(verklar<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.van.<br />

bewoners). zijn.. De. volg<strong>en</strong>de. gegev<strong>en</strong>s. lijk<strong>en</strong>.<br />

ons. noodzakelijk.. Deze. lijst. is. uiteraard. niet.<br />

exhaustief. <strong>en</strong>. moet. rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g. houd<strong>en</strong>. met. de.<br />

plaatselijke.karakteristiek<strong>en</strong>.:<br />

•..de.gered<strong>en</strong>.snelheid.;<br />

•..tell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. op. verschill<strong>en</strong>de. tijdstipp<strong>en</strong>. van.<br />

de.dag.;<br />

•..overzicht.van.de.ongevall<strong>en</strong>statistiek<strong>en</strong>.;<br />

•..analyse.<strong>en</strong>.plaatsbepal<strong>in</strong>g.van.de.ongevall<strong>en</strong>.;<br />

•..observatie. of. tell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. i.v.m.. de. aanwezigheid.van.fietsers.;<br />

•..gegev<strong>en</strong>s. over. de. strat<strong>en</strong>. uit. de. omgev<strong>in</strong>g.<br />

kunn<strong>en</strong>.ook.van.pas.kom<strong>en</strong>.;<br />

•..wachttijd. <strong>en</strong>. omstandighed<strong>en</strong>. om. over. te.<br />

stek<strong>en</strong>.;<br />

•..<strong>in</strong>drukk<strong>en</strong>. van. de. weggebruikers. over. de.<br />

subjectieve.<strong>veiligheid</strong>.;<br />

•..geluid.;<br />

•..gegev<strong>en</strong>s.over.het.doorgaand.verkeer.;<br />

•..…


34<br />

De. reglem<strong>en</strong>ter<strong>in</strong>g. rond. zones.<strong>30</strong>. werd. s<strong>in</strong>ds.<br />

hun. <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g. regelmatig. aangepast. <strong>en</strong>. vere<strong>en</strong>voudigd.<br />

Op. dit. mom<strong>en</strong>t. wordt. artikel 12.1bis van<br />

het M<strong>in</strong>isterieel Besluit van 11.oktober.1<br />

toegepast waarbij de m<strong>in</strong>imumafmet<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

de bijzondere plaats<strong>in</strong>gsvoorwaard<strong>en</strong> van de<br />

verkeerstek<strong>en</strong>s bepaald word<strong>en</strong>.<br />

Het. kon<strong>in</strong>klijk. Besluit. van. 9.oktober.1998. tot.<br />

bepal<strong>in</strong>g. van. de. vereist<strong>en</strong>. voor. het. <strong>in</strong>richt<strong>en</strong>.<br />

van.de.zones.met.e<strong>en</strong>.snelheidsbeperk<strong>in</strong>g.van.<br />

<strong>30</strong>.km/u. wordt. opgehev<strong>en</strong>. (Kon<strong>in</strong>klijk. Besluit.<br />

van.26.april.2004).<br />

De. toegang<strong>en</strong>. tot. de. zone. moet<strong>en</strong>. duidelijk.<br />

herk<strong>en</strong>baar. zijn. door. de. plaatsgesteldheid,.<br />

4- Reglem<strong>en</strong>ter<strong>in</strong>g<br />

door.e<strong>en</strong>.<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g.of.door.beide..Weg<strong>en</strong>.die.<br />

het. statuut. van. e<strong>en</strong>. zone.<strong>30</strong>. kunn<strong>en</strong>. krijg<strong>en</strong>.<br />

zijn. weg<strong>en</strong>. waar. de. verblijfsfunctie. overheerst.<br />

of. waar. de. wegbeheerder. beslot<strong>en</strong>.<br />

heeft.om.de.verblijfsfunctie.ondergeschikt.te.<br />

mak<strong>en</strong>.aan.de.woonfunctie.<br />

De. verkeersbord<strong>en</strong>. A23. <strong>en</strong>. F4a. moet<strong>en</strong>,. op.<br />

<strong>en</strong>kele. uitzonder<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. na,. school<strong>in</strong>gang<strong>en</strong>.<br />

aanduid<strong>en</strong>.. De. wegbeheerder. heeft. de. keuze.<br />

tuss<strong>en</strong>. e<strong>en</strong>. vaste. zone.<strong>30</strong>. of. e<strong>en</strong>. tijdelijke.<br />

zone.<strong>30</strong>,.aangeduid.door.e<strong>en</strong>.variabele.signalisatie.die.vóór.het.beg<strong>in</strong>uur.<strong>en</strong>.na.het.e<strong>in</strong>duur.<br />

van.de.school.<strong>in</strong>.werk<strong>in</strong>g.kan.gesteld.word<strong>en</strong>..<br />

Indi<strong>en</strong>.de.omr<strong>in</strong>g<strong>en</strong>de.weg<strong>en</strong>.zich.<strong>in</strong>.woonzones.<br />

bev<strong>in</strong>d<strong>en</strong>. kan. m<strong>en</strong>. mete<strong>en</strong>. e<strong>en</strong>. ruimere.<br />

“normale”.zone.<strong>30</strong>.<strong>in</strong>voer<strong>en</strong>.


3<br />

zone <strong>30</strong>


zone<strong>30</strong>


Gerealiseerd door :<br />

Haachtseste<strong>en</strong>weg 1405 – B-11<strong>30</strong> Brussel<br />

Tel. : 02/244.15.11 – Fax : 02/<strong>21</strong>6.43.42<br />

E-mail : <strong>in</strong>fo@bivv.be – Internet : www.bivv.be<br />

zone <strong>30</strong>


<strong>Zone</strong> <strong>30</strong> biedt tal van mogelijkhed<strong>en</strong> voor de <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van strat<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> sted<strong>en</strong> <strong>en</strong> dorp<strong>en</strong> Snelheidsmatig<strong>in</strong>g is één van<br />

de voornaamste maatregel<strong>en</strong> om objectieve <strong>en</strong> subjectieve<br />

on<strong>veiligheid</strong> <strong>in</strong> de bebouwde kom teg<strong>en</strong> te gaan.<br />

Deze brochure biedt de wegbeheerders e<strong>en</strong> aantal adviez<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> goede voorbeeld<strong>en</strong> waarop zij zich kunn<strong>en</strong> baser<strong>en</strong> voor<br />

de aanleg of de <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g van zones <strong>30</strong> op hun grondgebied.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!