22.09.2013 Views

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering ...

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering ...

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong><strong>gemeente</strong>raad</strong> <strong>gemeente</strong> <strong>Westerlo</strong><br />

<strong>beslissingen</strong> <strong>vergadering</strong><br />

maandag 28 januari 2008<br />

Openbare zitting<br />

1 Secretariaat. Gemeenteraad. Kennisneming ontslag raadslid Audry<br />

De Beule.<br />

De raad nam kennis van het schriftelijk ontslag van <strong><strong>gemeente</strong>raad</strong>slid Audrey De<br />

Beule.<br />

2. Secretariaat. Gemeenteraad. Eedaflegging opvolger.<br />

De raad nam kennis van het schrijven van mevrouw Maria Korthoudt, 4de opvolger<br />

van de CD&V lijst waarin zij afziet van het mandaat van <strong><strong>gemeente</strong>raad</strong>slid.<br />

De raad hechtte zijn goedkeuring aan de geloofsbrieven van Kris Van Dael, 5e<br />

opvolger van de CD&V lijst. Kris Van Dael legde vervolgens de eed af in handen van de<br />

burgemeester en werd als raadslid geïnstalleerd.<br />

3. Secretariaat. Gemeenteraad. Rangorde raadsleden.<br />

De rangorde van de raadsleden werd vastgesteld.<br />

4. Secretariaat. Raadscommissie "financiën en infrastructuurwerken".<br />

Aanduiden vervanger.<br />

De raad duidde Kris Van Dael, raadslid, aan als vervanger van Audrey De Beule in de<br />

raadscommissie financiën en infrastructuur.<br />

5. Secretariaat. Toerisme Provincie Antwerpen vzw. Aanduiding<br />

vervanger Algemene Vergadering.<br />

De raad stelde Assunta Geens, raadslid, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger<br />

voor de algemene <strong>vergadering</strong> van TPA.<br />

6. Secretariaat. Gemeentelijke Holding NV. Aanduiden vervanger<br />

algemene <strong>vergadering</strong>.<br />

De raad duidde Lowie Thys, raadslid, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger<br />

voor de algemene <strong>vergadering</strong> van de Gemeentelijke Holding NV.<br />

7. Secretariaat. I.V.C.A. Algemene <strong>vergadering</strong> 28 februari 2008.<br />

De raad hechtte zijn goedkeuring aan het verslag van de algemene <strong>vergadering</strong> van<br />

I.V.C.A. die werd gehouden op 20 december 2007.<br />

Er werd ook goedkeuring gehecht aan de bespreking van het agendapunt “Verzoek tot<br />

verlenging van de vereniging”, met een termijn van 18 jaar vanaf 16 mei 2008 en met<br />

<strong>beslissingen</strong> <strong><strong>gemeente</strong>raad</strong> <strong>gemeente</strong> <strong>Westerlo</strong> van 28 januari 2008 - blz. 1 van 5


de verlenging van de deelname van de <strong>gemeente</strong> aan de vereniging met een zelfde<br />

termijn, de voorgestelde statutenwijziging en de verkiezing leden van de raad van<br />

bestuur.<br />

De raad duidde Lowie Thys, raadslid, aan als vertegenwoordiger en Esther Engels,<br />

raadslid, als vervanger van de <strong>gemeente</strong> voor de algemene <strong>vergadering</strong> van I.V.C.A.<br />

op 28 februari 2008.<br />

8. Personeel. Mandatarissen. Toekenning eretitel <strong><strong>gemeente</strong>raad</strong>sleden.<br />

De raad besliste om de eretitel van <strong><strong>gemeente</strong>raad</strong>slid zelf toe te kennen.<br />

De voorwaarden tot het toekennen van de eretitel van <strong><strong>gemeente</strong>raad</strong>slid werden<br />

vastgelegd.<br />

9. Kunstonderwijs. Artistiek pedagogisch project <strong>gemeente</strong>lijke<br />

tekenschool <strong>Westerlo</strong>. Goedkeuring.<br />

De raad keurde het artistiek pedagogisch project van de Gemeentelijke tekenschool<br />

van <strong>Westerlo</strong> goed.<br />

10. Ruimtelijke Ordening. Verkavelen: BVBA AARO-TOPO namens<br />

Promabo. Goedkeuring wegtracé en uitrustingsvoorwaarden<br />

Kemmaart.<br />

De raad hechtte zijn goedkeuring aan de wegtracé- en uitrustingsvoorwaarden voor de<br />

nieuw aan te leggen weg in de verkaveling Kemmaart.<br />

Het tracé van de insteek-weg zal een tracé van 12 m hebben ter hoogte van de<br />

aansluiting met Kemmaart om vervolgens na de bocht over te gaan naar een tracé van<br />

10 m, dat eindigt op een plein met een tracébreedte van 20 m.<br />

De ontworpen weg moet aansluiten op het bestaande wegennet, nl. Kemmaart.<br />

Alle gronden overeenkomstig de plannen gelegen in het openbaar domein (wegtracés,<br />

groene ruimten e.d.) dienen na definitieve oplevering kosteloos afgestaan te worden<br />

aan de <strong>gemeente</strong>.<br />

11. Bibliotheek. Uitleenposten Heultje en Oevel: aanpassingen<br />

openingsuren en structuur.<br />

De raad besliste om de openingsuren van de bibliotheek te Heultje aan te passen.<br />

De raad besliste om de uitleenpost te Oevel als vaste bibliotheeklocatie te sluiten vanaf<br />

juni 2008 en te vervangen door verschillende vormen van rechtstreeks alternatieve<br />

dienstverlening.<br />

12. Cultuur. Straatnaamadvies. Vaststelling straatnaam ‘Zone Reme’.<br />

De raad besliste om de straatnaam “Zone Reme” toe te kennen aan de nieuwe weg<br />

die werd aangeduid in het BPA Reme en gelegen is langsheen de Olenseweg in<br />

Oosterwijk.<br />

13. Financiën. Kerkfabrieken. Kennisname budget 2008 en<br />

<strong>beslissingen</strong> <strong><strong>gemeente</strong>raad</strong> <strong>gemeente</strong> <strong>Westerlo</strong> van 28 januari 2008 - blz. 2 van 5


meerjarenplanning 2008-2013 van de kerkfabriek Gerebernus Punt.<br />

De raad nam kennis van het budget en het meerjarenplan 2008 – 2013 van de<br />

kerkfabriek Sint Gerebernus Punt van Geel.<br />

14. Overheidsopdrachten. Vernieuwen dakdichting <strong>gemeente</strong>lijke<br />

werkplaats Oevelsedreef. Goedkeuring procedure.<br />

De raad keurde het ontwerp goed voor het vernieuwen van de dakbedekking,<br />

regenpijpen en dakkoepels in de <strong>gemeente</strong>lijke werkplaats Oevelsedreef. De kosten<br />

worden geraamd op 283.681 euro inclusief 21 % btw.<br />

Het college van burgemeester en schepenen werd verzocht de werken openbaar aan<br />

te besteden.<br />

15. Overheidsopdrachten. Leveren en heraanplanten bomen<br />

Boerenkrijglaan. Goedkeuring procedure.<br />

De raad keurde het bestek goed voor het leveren en heraanplanten van bomen in<br />

Boerenkrijglaan. De kosten werden geraamd op 52.000 euro inclusief btw.<br />

Het college van burgemeester en schepenen werd verzocht om de opdracht bij wijze<br />

van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te gunnen.<br />

16. Mondelinge vragen van raadsleden. Louis Caers. Nieuw<br />

containerpark.<br />

Schepen Filip verrezen gaf toelichting over de verleende vrijstellingen op het nieuwe<br />

containerpark dat wordt uitgebaat door IOK. De verleende vrijstellingen dienen betaald<br />

te worden door de <strong>gemeente</strong>.<br />

Geheime zitting<br />

17. Personeel. Mandatarissen. Toekenning eretitel <strong><strong>gemeente</strong>raad</strong>slid<br />

Nicola Van de Sande.<br />

De raad machtigde Nicola Van de Sande tot het voeren van de titel van ere<strong><strong>gemeente</strong>raad</strong>slid<br />

van de <strong>gemeente</strong> <strong>Westerlo</strong>. Nicola Van de Sande zetelde van 1<br />

januari 1977 tot en met 2 januari 2007 onafgebroken in de <strong><strong>gemeente</strong>raad</strong> van<br />

<strong>Westerlo</strong>.<br />

18. Personeel. Mandatarissen. Verzoek tot toekenning eretitel schepen<br />

Jozef Van Kerckhoven.<br />

De raad verzoekt de Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur om Jozef Van<br />

Kerckhoven de eretitel van schepen van de <strong>gemeente</strong> <strong>Westerlo</strong> te verlenen.<br />

Jozef Van Kerckhoven zetelde van 9 maart 1971 tot en met 2 januari 2001<br />

onafgebroken in de <strong><strong>gemeente</strong>raad</strong> van <strong>Westerlo</strong> als schepen en als <strong><strong>gemeente</strong>raad</strong>slid.<br />

19. Personeel. Mandatarissen. Verzoek tot toekenning eretitel schepen<br />

Victor Van den Bruel.<br />

<strong>beslissingen</strong> <strong><strong>gemeente</strong>raad</strong> <strong>gemeente</strong> <strong>Westerlo</strong> van 28 januari 2008 - blz. 3 van 5


De raad verzoekt de Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur om Victor Van den Bruel<br />

de eretitel van schepen van de <strong>gemeente</strong> <strong>Westerlo</strong> te verlenen.<br />

Victor Van den Bruel zetelde van 6 juni 1977 tot en met 2 januari 2001 in de<br />

<strong><strong>gemeente</strong>raad</strong> van <strong>Westerlo</strong> als schepen en als <strong><strong>gemeente</strong>raad</strong>slid.<br />

20. Personeel. Mandatarissen. Verzoek tot toekenning eretitel schepen<br />

Johan Engelen.<br />

De raad verzoekt de Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur om Johan Engelen de<br />

eretitel van schepen van de <strong>gemeente</strong> <strong>Westerlo</strong> te verlenen.<br />

Johan Engelen zetelde van 3 januari 1983 tot en met 30 augustus 1999 en van 2<br />

januari 2001 tot en met 27 maart 2006 in de <strong><strong>gemeente</strong>raad</strong> van <strong>Westerlo</strong> als schepen<br />

en als <strong><strong>gemeente</strong>raad</strong>slid.<br />

21. Basisonderwijs. Vaste benoeming als administratief medewerker<br />

(ten minste HSO).<br />

De raad benoemde Christine De Belder, °14 oktober 1962, in vast verband als<br />

administratief medewerker (ten minste HSO) met een 2/36e opdracht met ingang van<br />

1 januari 2008 aan de <strong>gemeente</strong>lijke basisschool van Heultje, Schoolstraat 1, 2260<br />

<strong>Westerlo</strong>.<br />

22. Basisonderwijs. Vaste benoeming als leermeester lichamelijke<br />

opvoeding.<br />

De raad benoemde Timothy Wouters, °15 april 1977, in vast verband als leermeester<br />

lichamelijke opvoeding met een 10/24e opdracht met ingang van 1 januari 2008 aan<br />

de <strong>gemeente</strong>lijke basisschool van Oevel, Gemeentestraat 9, 2260 <strong>Westerlo</strong>.<br />

23. Basisonderwijs. Vaste benoeming als onderwijzer.<br />

De raad benoemde:<br />

•Nancy Van der Auwera, °7 februari 1972, in vast verband als onderwijzer met een<br />

15/24e opdracht met ingang van 1 januari 2008 aan de <strong>gemeente</strong>lijke basisschool van<br />

Voortkapel, Stijn Streuvelsstraat 11, 2260 <strong>Westerlo</strong>;<br />

•Nele Bastiaens, °27 juni 1979, in vast verband als onderwijzer met een 3/24e<br />

opdracht met ingang van 1 januari 2008 aan de <strong>gemeente</strong>lijke basisschool van<br />

Voortkapel, Stijn Streuvelsstraat 11, 2260 <strong>Westerlo</strong>;<br />

•Kathleen Daems, °10 april 1976, in vast verband als onderwijzer met een 3/24e<br />

opdracht met ingang van 1 januari 2008 aan de <strong>gemeente</strong>lijke basisschool van<br />

Voortkapel, Stijn Streuvelsstraat 11, 2260 <strong>Westerlo</strong>.<br />

24. Kunstonderwijs. Vaste benoeming als leraar.<br />

De raad benoemde:<br />

•Godelieve Kenis, °10 oktober 1964, in vast verband als leraar met een 2/22 uren<br />

leraar lagere graad, optie algemeen beeldende vorming<br />

•Kari Van Rooy, °22 oktober 1969, in vast verband als leraar met<br />

<strong>beslissingen</strong> <strong><strong>gemeente</strong>raad</strong> <strong>gemeente</strong> <strong>Westerlo</strong> van 28 januari 2008 - blz. 4 van 5


-2/22 uren leraar lagere graad, optie algemeen beeldende vorming<br />

-1/22 uren leraar lagere graad, optie algemeen beeldende vorming<br />

-2/22 uren leraar middelbare graad, optie beeldende vorming voor de vakken<br />

waarnemings-tekenen, kleurstudie en vormstudie,<br />

aan de Gemeentelijke Tekenschool van <strong>Westerlo</strong>, Boerenkrijglaan 23 te 2260 <strong>Westerlo</strong>.<br />

<strong>beslissingen</strong> <strong><strong>gemeente</strong>raad</strong> <strong>gemeente</strong> <strong>Westerlo</strong> van 28 januari 2008 - blz. 5 van 5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!