26.09.2013 Views

20121203 cbs verslag openbaar - Gemeente Westerlo

20121203 cbs verslag openbaar - Gemeente Westerlo

20121203 cbs verslag openbaar - Gemeente Westerlo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

College van burgemeester en schepenen van 3 december<br />

2012<br />

001 Secretariaat. Notulen <strong>cbs</strong> 26 en 28 november 2012. Goedkeuring.<br />

002 Lokale economie. Avondsluiting. Afwijkingen 2013.<br />

003 Lokale economie. Verplichte wekelijkse rustdag. Afwijkingen 2013.<br />

004 Financiën. Bestellingen. Aktename voorstellen en goedkeuring bestellingen.<br />

005 Financiën. Budgethouderschap. Goedkeuring te betalen bedragen.<br />

006 Milieu. Diftar. Afwijking op de toekenningsregels afvalcontainers.<br />

007 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Sinterklaasfuif jeugdhuis Phoenix op 7<br />

december 2012. Toelating.<br />

008 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. tuinfeest op 8 december 2012.<br />

Toelating 1 .<br />

009 Personeel. Kristien Verboven. Aanstelling contractueel administratief medewerker<br />

met een 19/38ste opdracht, van 6 december 2012 tot en met 1 februari 2013, in<br />

vervanging 2<br />

010 Personeel. Vorming. Aanvraag nummer 2180: secretaris Jo Vankrunkelsven.<br />

011 Personeel. Lieve Van Turnhout. Aanstelling gesco-begeleider buitenschoolse<br />

kinderopvang met 19/38e opdracht vanaf 1 december 2012 3<br />

012 Basisonderwijs. Nathalie Verwimp. Aanvaarding vrijwillig ontslag als tijdelijk<br />

onderwijzer 4<br />

013 Basisonderwijs. Karen Naets. Aanstelling tijdeljjk onderwijzer als vervanger 5<br />

014 Basisonderwijs. OVSG-toets 2013.<br />

015 Kunstonderwijs. Werkvergadering pilootproject "Kunstig competent".<br />

Goedkeuring deelname.<br />

016 Ruimtelijke Ordening. Artikel 5.2.2.: sectie B nr. 282L2, gelegen Goorkenshof.<br />

017 Ruimtelijke Ordening. Kennisname proces-verbaal en bekrachtigingsbeslissing:<br />

Heidestraat 56 - 60.<br />

018 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Advies: Brouwerij Fisser nv,<br />

Boerenkrijglaan 26 (2012/117) 6 .<br />

019 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Advies: Pidpa cv, Smallerijt<br />

18 (2012/161) 7 .<br />

020 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: de Merodedreef<br />

120 (2012/130) 8 .<br />

021 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: Electrabel nv:<br />

Plassendonk (2012/106)<br />

1 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

2 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

3 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

4 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

5 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

6 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

7 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

8 persoonlijke gegevens verwijderd


022 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: Hondseinde 27<br />

(2012/126) 9<br />

023 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: OCMW<br />

<strong>Westerlo</strong>: Gevaertlaan 28a-b (2012/096)<br />

024 Ruimtelijke Ordening. Verkavelen. Advies: Eikelstraat (185B) 10<br />

025 Ruimtelijke Ordening. Verkavelen. Vergunning: Hoog Heultje (262D) 11<br />

026 Ruimtelijke Ordening. Verkavelen. Vergunning: Olenseweg (205A) 12<br />

027 Ruimtelijke Ordening. Verkavelingsberoep: de Merodedreef-Beeltjensdreef (183B)<br />

13 .<br />

028 Ruimtelijke Ordening. Verkavelingsvergunning nr. 185A/137/0294(02). Verval.<br />

029 Secretariaat. GAS. Bemiddeling <strong>Gemeente</strong>lijke Administratieve Sancties.<br />

Samenwerkingsovereenkomst. Kennisname.<br />

030 Secretariaat. OCMW. Kennisname overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk<br />

Welzijn 24 oktober 2012.<br />

031 Overheidsopdrachten. Leveren van glasvezel en installatie ervan in bestaande<br />

wachtbuizen in de Merodedreef en omgeving. Toewijzing.<br />

032 Overheidsopdrachten. Bouw en financieren van een basisschool en<br />

buitenschoolse kinderopvang te Oevel in de vorm van een<br />

promotieovereenkomst BF. Niet-gunning en voorstel om de procedure over te<br />

doen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.<br />

033 Mobiliteit. Politieverordeningen <strong>Westerlo</strong>. Goedkeuring veiligheidsmaatregelen<br />

kerstmarkt <strong>Westerlo</strong> op zondag 16 december 2012.<br />

034 Sport. Sportraad. Kennisname <strong>verslag</strong> 16 november 2012.<br />

035 Internationale relaties. Klasuitwisseling schooljaar 2013. Goedkeuring.<br />

036 Cultuur. Gebruik gemeentedomeinen. Kerstkroeg Big Engine Team van 21<br />

december 2012 tot en met 3 januari 2013)<br />

037 Cultuur. Gebruik gemeentelokalen. Week 49-de Merodezaal.<br />

038 Cultuur. Gebruik gemeentelokalen. Week 49-De Zoerla.<br />

039 Cultuur. Toelating plaatsing kerststal in Oosterwijk.<br />

040 Cultuur. Vraag naar medewerking door Vormingplus Kempen aan project Trage<br />

Post. Goedkeuring.<br />

041 Jeugd. Jeugdburo. Kennisname <strong>verslag</strong> 19 november 2012.<br />

042 Jeugd. Jeugdraad. Kennisname <strong>verslag</strong> Algemene Vergadering Jeugdraad van 20<br />

november 2012.<br />

043 Jeugd. Melding werken veiligheid van lokalen. Goedkeuring start werken Chiro<br />

Heultje.<br />

044 Jeugd. ProSwappas. Goedkeuring ontwikkeling Proswappas 2013.<br />

045 Jeugd. Subsidie kadervorming voor niet georganiseerde jongeren. Goedkeuring<br />

aanvraag 2012 14 .<br />

9 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

10 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

11 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

12 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

13 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

14 persoonlijke gegevens verwijderd


046 Toerisme. De Merode. Actualisatie integraal plan.<br />

047 Personeel. Margot Heynen. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst 15<br />

Aanwezig: Guy Van Hirtum - burgemeester-voorzitter<br />

Filip Verrezen, Jan Michiels, Roger Vrindts, Maurice Van Hemelen, Kelly<br />

Verboven - schepenen<br />

Jo Vankrunkelsven - waarnemend gemeentesecretaris<br />

Verontschuldigd: Carine Van de Sande - schepen<br />

Harry Plettinx - OCMW-voorzitter - schepen<br />

Leon Gielis - gemeentesecretaris<br />

---------------------------------------------------------------------------------------<br />

Om 08:00 uur opent, Guy Van Hirtum, voorzitter de vergadering.<br />

001 Secretariaat. Notulen <strong>cbs</strong> 26 en 28 november 2012. Goedkeuring.<br />

De notulen van de vorige zitting worden zonder opmerkingen goedgekeurd.<br />

002 Lokale economie. Avondsluiting. Afwijkingen 2013.<br />

Voorgeschiedenis<br />

Op 16 november diende UNIZO regio <strong>Westerlo</strong>-Herentals, de Merodedreef 100 - 2260<br />

<strong>Westerlo</strong> een voorstel in voor afwijkingen op de verplichte avondsluitingen in 2013.<br />

Juridische grond<br />

Wet van 11 april 2012 tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de<br />

openingsuren in de handel, het ambacht en de dienstverlening wat de toegelaten afwijkingen<br />

betreft.<br />

Argumentatie<br />

UNIZO dient elk jaar een aanvraag in voor afwijkingen op de verplichte avondsluiting. Het<br />

college kan een afwijking toestaan voor maximum 14 dagen per jaar. Hierbij wordt rekening<br />

gehouden met het algemeen nut, de economische noodwendigheden en de feestdagen.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college staat voor 2013 volgende afwijkingen op de verplichte avondsluiting<br />

toe voor <strong>Westerlo</strong>.<br />

1 dag lenteopendeur zondag 24 maart<br />

5 dagen braderij van woensdag 26 juni tot zondag 30 juni<br />

1 dag herfstopendeur zondag 6 oktober<br />

1 dag kerstmarkt zondag 17 december<br />

1 dag Halloween donderdag 31 oktober<br />

5 dagen eindejaar van vrijdag 27 december tot dinsdag 31 december<br />

Artikel 2 Het college staat voor 2013 volgende afwijkingen op de verplichte avondsluiting<br />

toe voor Tongerlo, Voortkapel, Heultje, Zoerle-Parwijs, Oevel en Oosterwijk.<br />

8 dagen eindejaar van dinsdag 24 december tot dinsdag 31 december.<br />

003 Lokale economie. Verplichte wekelijkse rustdag. Afwijkingen 2013.<br />

15 persoonlijke gegevens verwijderd


Voorgeschiedenis<br />

Op 8 november 2012 diende de Syndikale unie voor het brood-, banket-, chocolade- en<br />

ijsbedrijf, Elisabethlaan 1A - 2600 Berchem een voorstel in voor afwijkingen op de verplichte<br />

wekelijkse rustdagen in 2013. UNIZO regio <strong>Westerlo</strong>-Herentals, de Merodedreef 100 -<br />

2260 <strong>Westerlo</strong> diende hun voorstellen in op 16 november. Ook Dreamland nv heeft al<br />

enkele afwijkingen aangevraagd voor 2013.<br />

Juridische grond<br />

Wet van 11 april 2012 tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de<br />

openingsuren in de handel, het ambacht en de dienstverlening wat de toegelaten afwijkingen<br />

betreft.<br />

Argumentatie<br />

Zowel de Syndikale unie voor het brood-, banket-, chocolade- en ijsbedrijf als Unizo dienen<br />

elk jaar een aanvraag in om afwijkingen te krijgen op de verplichte wekelijkse rustdag. Het<br />

college kan maximum 15 afwijkingen toestaan op de bepalingen over de wekelijkse<br />

rustdagen. Hierbij wordt rekening gehouden met het algemeen nut, de economische<br />

noodwendigheden en de feestdagen. Dit jaar heeft ook Dreamland nv afwijkingen<br />

aangevraagd voor 2013.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college staat voor 2013 volgende afwijkingen op de verplichte wekelijkse<br />

rustdag toe voor <strong>Westerlo</strong>.<br />

1. Nieuwjaar (01/01) van dinsdag 1 januari tot maandag 7 januari<br />

2. Valentijn (14/02) van zondag 10 februari tot zaterdag 16 februari<br />

3. Lenteopendeur (24/03) van zaterdag 23 maart tot vrijdag 29 maart<br />

4. Pasen (31/03) van zaterdag 30 maart tot vrijdag 5 april<br />

5. O.L.H. Hemelvaart van maandag 6 mei tot zondag 12 mei<br />

6. Braderij en koopdagen van woensdag 26 juni tot dinsdag 2 juli<br />

7. Kasteelfeesten (07/07) van woensdag 3 juli tot dinsdag 9 juli<br />

8. Moederdag - van zondag 11 augustus tot zaterdag 17 augustus<br />

O.L.V. Hemelvaart<br />

9. Herfstopendeur van zondag 6 oktober tot zaterdag 12 oktober<br />

10. Allerheiligen van maandag 28 oktober tot zondag 3 november<br />

11. Sinterklaas (06/12) van zondag 1 december tot zaterdag 7 december<br />

12. Koopdagen van zondag 8 december tot zaterdag 14 december<br />

13. Koopdagen van zondag 15 december tot zaterdag 21 december<br />

14. Kerst (25/12) van zondag 22 december tot zaterdag 28 december<br />

15. Nieuwjaar (01/01) van zondag 29 december tot zaterdag 4 januari.<br />

Artikel 2 Het college staat voor 2013 volgende afwijkingen op de verplichte wekelijkse<br />

rustdag toe voor Tongerlo, Voortkapel, Heultje, Zoerle-Parwijs, Oevel en<br />

Oosterwijk.<br />

1. Nieuwjaar (01/01) van dinsdag 1 januari tot maandag 7 januari<br />

2. Valentijn (14/02) van zondag 10 februari tot zaterdag 16 februari<br />

3. Pasen (31/03) van zaterdag 30 maart tot vrijdag 5 april<br />

4. O.L.H. Hemelvaart van maandag 6 mei tot zondag 12 mei<br />

5. Moederdag - van zondag 11 augustus tot zaterdag 17 augustus<br />

O.L.V. Hemelvaart<br />

6. Allerheiligen van maandag 28 oktober tot zondag 3 november<br />

7. Koopdagen van zondag 10 november tot zaterdag 16 november


8. Koopdagen van zondag 24 november tot zaterdag 30 november<br />

9. Sinterklaas (06/12) van zondag 1 december tot zaterdag 7 december<br />

10. Koopdagen van zondag 8 december tot zaterdag 14 december<br />

11. Koopdagen van zondag 15 december tot zaterdag 21 december<br />

12. Kerst (25/12) van zondag 22 december tot zaterdag 28 december<br />

13. Nieuwjaar (01/01) van zondag 29 december tot zaterdag 4 januari<br />

004 Financiën. Bestellingen. Aktename voorstellen en goedkeuring<br />

bestellingen.<br />

Feiten en context<br />

Verschillende gemeentelijke diensten dienen aankoopvoorstellen in via de financiële dienst<br />

die belast is met de kredietbewaking.<br />

Het college stelt de noodzaak vast en neemt de beslissing om tot bestelling over te gaan.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college neemt akte van de voorstellen en besluit over te gaan tot de<br />

volgende bestelling:<br />

Administratie<br />

1) laten afdrukken van plannen in kleur, RUP Heultje: 405 EUR<br />

2) draadloos access-point voor technisch centrum: 69,55 EUR<br />

3) mailbox voor Daan Janssens, wereldconsulent: 27 EUR<br />

4) smartphone voor Eddy Dams en Marleen Durwael: 600 EUR<br />

5) feestverlichting voor bomen gemeentehuis: 2.854,39 EUR<br />

6) buffet aansluitend op gemeenteraad 17/12: 1.560 EUR<br />

Brandweer<br />

7) metaalfrees en batterij stroomgroep voor de brandweer: 76,82 EUR<br />

8) Accessoires voor de communicatieradio's van de gaspakken: 970,64 EUR<br />

9) batterijen voor de Mercedes RJV827: 439,36 EUR<br />

Verkeer-wegen-waterlopen<br />

10) zaag voor lintzaagmachine schrijnwerkers: 70,85 EUR<br />

11) herstellen stuur + herslaan chassisnummer GID840: 712,25 EUR<br />

12) vervangen sensor voertuig XQX306: 246,18 EUR<br />

Onderwijs<br />

13) wandplaten taalsignaal LO Heultje: 80 EUR<br />

14) buitenverlichting voor LO Voortkapel: 192,66 EUR<br />

Bibliotheek<br />

15) lamineeretuis voor de bibliotheek: 62,93 EUR<br />

16) tussenschotten voor cd's: 423,50 EUR<br />

Sociale voorzieningen/kinderopvang - wereldwerking<br />

17) divers materiaal voor kinderopvang Tongerlo: 591,40 EUR<br />

18) campagnemateriaal 11.11.11 actie: 185,50 EUR<br />

Buitengewone dienst<br />

19) communicatie voor de gaspakken - brandweer: 3.523,25 EUR via<br />

artikelnummer: 351/744-51.


005 Financiën. Budgethouderschap. Goedkeuring te betalen bedragen.<br />

Feiten en context<br />

Het college heeft zijn bevoegdheden inzake het budgethouderschap niet gedelegeerd en<br />

dient bijgevolg de te betalen bedragen goed te keuren.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college keurt de te betalen bedragen goed van nr. 5888 tot en met 6036<br />

over het dienstjaar 2012.<br />

006 Milieu. Diftar. Afwijking op de toekenningsregels afvalcontainers.<br />

Voorgeschiedenis<br />

Op 5 mei 2008 keurde de gemeenteraad de contantbelasting op de ophaling en verwerking<br />

van afval goed. In artikel 4 van dat reglement staan de toekenningsregels voor de manier<br />

waarop dat afval kan aangeboden worden. Het college kan een afwijking op deze<br />

toekenningsregels toestaan.<br />

Argumentatie<br />

De aanvrager 16 wenst een restafvalcontainer van 240 l (ipv 120 l) omdat ze met vier<br />

gezinsleden zijn waarvan twee kleine kinderen.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college keurt een afwijking goed op de toekenningregels voor een grotere<br />

afvalcontainer voor de aanvrager 17 omdat ze met vier gezinsleden zijn waarvan<br />

twee kleine kinderen.<br />

007 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Sinterklaasfuif jeugdhuis<br />

Phoenix op 7 december 2012. Toelating.<br />

Voorgeschiedenis<br />

Jeugdhuis Phoenix vzw vraagt toelating tot het organiseren van een Sinterklaasfuif met<br />

gebruik van elektronisch versterkte muziek op vrijdag 7 december 2012. Dit zal doorgaan in<br />

het jeugdhuis in de Nieuwstraat 81 in <strong>Westerlo</strong>.<br />

Feiten en context<br />

• evenement : jeugdfuif met discobar voor max. 150 personen<br />

• organisatie : jeugdhuis Phoenix, 18<br />

• locatie : in het jeugdhuis, Nieuwstraat 81, 2260 <strong>Westerlo</strong> (perceel sectie B, 1ste afdeling,<br />

nr. 665V2)<br />

• datum/begin- en einduur: vrijdag 7 december 2012 van 21 uur tot 3 uur (op 8 december<br />

2012)<br />

• in de nabijheid van de plaats van de activiteiten zijn geen instellingen aanwezig die stilte<br />

vereisen.<br />

Argumentatie<br />

Deze beslissing is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals dat<br />

gereglementeerd is in Vlarem II, hoofdstuk 6.7, art. 6.7.1 tot en met 6.7.3.<br />

16 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

17 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

18 persoonlijke gegevens verwijderd


Bij de plaatsing van de geluidsboxen moeten de organisatoren er rekening mee houden zo<br />

weinig mogelijk overlast voor de omgeving te veroorzaken door:<br />

- eventuele bastonen in de mate van het mogelijke tot redelijke proporties aan te passen<br />

- de luidsprekers te draaien in de richting waar ze de minste hinder kunnen veroorzaken.<br />

De activiteiten zijn gepland in de Nieuwstraat in <strong>Westerlo</strong> waar geen stiltebehoevende<br />

instellingen aanwezig zijn.<br />

Juridische grond<br />

Het K.B. van 24 februari 1977 bepaalt de geluidsnormen voor muziek tijdens openbare en<br />

private evenementen.<br />

Vlarem II stelt dat de bepalingen van het K.B. van 24 februari 1977 niet van toepassing zijn op<br />

niet-ingedeelde muziekactiviteiten op voorwaarde dat:<br />

- de muziekactiviteit vooraf is gemeld aan het college van Burgemeester en Schepenen van<br />

de gemeente waarin de muziekactiviteit plaatsvindt;<br />

- het college de muziekactiviteit heeft toegelaten.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college geeft toelating aan Jeugdhuis Phoenix tot het spelen van elektronisch<br />

versterkte muziek tijdens de Sinterklaasfuif in de Niewstraat 81 in <strong>Westerlo</strong> op<br />

vrijdag 7 december 2012 van 21 uur tot 3 uur (op 8 december 2012).<br />

Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals<br />

gereglementeerd in Vlarem II.<br />

008 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. tuinfeest op 8 december 2012.<br />

Toelating. 19<br />

Voorgeschiedenis<br />

De aanvrager 20 vroeg op 19 november 2012 toelating voor het spelen van elektronisch<br />

versterkte muziek ter gelegenheid van een feestje in zijn tuin op zaterdag 8 december 2012.<br />

Feiten en context<br />

• evenement: een tuinfeestje in een partytent met gastoptreden van een zanger;<br />

tussendoor en nadien wordt enkel achtergrondmuziek gespeeld; einduur van deze<br />

muziek is 1uur op zondag 9 december 2012<br />

• organisatie: 21<br />

• locatie: in de tuin van Lelielaan 7 in 2260 Oevel/<strong>Westerlo</strong> (perceel sectie A, 4de afdeling,<br />

nummer 380S)<br />

• datum/begin- en einduur: zaterdag 8 december 2012 van 20 uur tot 23.30 uur<br />

• in de nabijheid van de plaats van de activiteiten zijn geen instellingen aanwezig die stilte<br />

vereisen<br />

Argumentatie<br />

Deze beslissing is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals dat<br />

gereglementeerd is in Vlarem II, hoofdstuk 6.7, art. 6.7.1 tot en met 6.7.3.<br />

Bij de plaatsing van de geluidsboxen moeten de organisatoren er rekening mee houden zo<br />

weinig mogelijk overlast voor de omgeving te veroorzaken door:<br />

- eventuele bastonen in de mate van het mogelijke tot redelijke proporties aan te passen<br />

- de luidsprekers te draaien in de richting waar ze de minste hinder kunnen veroorzaken.<br />

19 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

20 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

21 persoonlijke gegevens verwijderd


De activiteiten zijn gepland in de Lelielaan waar geen stiltebehoevende instellingen aanwezig<br />

zijn.<br />

Juridische grond<br />

Het K.B. van 24 februari 1977 bepaalt de geluidsnormen voor muziek tijdens openbare en<br />

private evenementen.<br />

Vlarem II stelt dat de bepalingen van het K.B. van 24 februari 1977 niet van toepassing zijn op<br />

niet-ingedeelde muziekactiviteiten op voorwaarde dat:<br />

- de muziekactiviteit vooraf is gemeld aan het college van Burgemeester en Schepenen van<br />

de gemeente waarin de muziekactiviteit plaatsvindt;<br />

- het college de muziekactiviteit heeft toegelaten.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college geeft toelating 22 voor het spelen van elektronisch versterkte muziek<br />

tijdens een tuinfeest op zaterdag 8 december 2012 van 20 uur tot 23.30 uur in<br />

Lelielaan 7 in <strong>Westerlo</strong>.<br />

Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals<br />

gereglementeerd in Vlarem II.<br />

009 Personeel. Kristien Verboven. Aanstelling contractueel administratief<br />

medewerker met een 19/38ste opdracht, van 6 december 2012 tot en<br />

met 1 februari 2013, in vervanging 23<br />

Overeenkomstig artikel 27 van het gemeentedecreet verlaat Jo Vankrunkelsven,<br />

waarnemend gemeentesecretaris, de vergaderzaal. Zijn functie wordt waargenomen door<br />

Filip Verrezen, schepen.<br />

010 Personeel. Vorming. Aanvraag nummer 2180: secretaris Jo<br />

Vankrunkelsven.<br />

Voorgeschiedenis<br />

De gemeenteraad keurde op 2 februari 2009 het arbeidsreglement-rechtspositieregeling<br />

goed. In artikel 314 tot en met 324 zijn bepalingen over vorming opgenomen.<br />

Feiten en context<br />

De secretaris dient een aanvraag in voor het volgen van de opleiding 'HR manager als<br />

initiator van verandering' georganiseerd voor opleidingsinstantie Van Kelst &Co op 6<br />

december 2012 in Wange (Landen).<br />

Argumentatie<br />

Personeelsleden hebben het recht en de plicht om zich bij te scholen. Om de taken en de<br />

opdrachten als gemeentesecretaris beter te kunnen uitvoeren is deze voorgestelde opleiding<br />

zeer dienstig.<br />

Financiële weerslag<br />

104/123-17 : 481 EUR incl. BTW (530 euro - 25 % korting)<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 De college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor het volgen van<br />

de volgende opleiding aan secretaris Jo Vankrunkelsven:<br />

22 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

23 persoonlijke gegevens verwijderd


2180 VANKRUNKELSVEN Jo<br />

Secretaris<br />

Opleiding HR/manager als<br />

initiator van verandering<br />

6 december 2012 Wange<br />

org. Van Kelst & Co<br />

Inschrijvingskost:<br />

530 euro - korting<br />

25 % en BTW<br />

totaal 481 euro<br />

7 uren<br />

Daarop keert Jo Vankrunkelsven, waarnemend gemeentesecretaris, terug in de<br />

vergaderzaal en herneemt zijn functie.<br />

011 Personeel. Lieve Van Turnhout. Aanstelling gesco-begeleider<br />

buitenschoolse kinderopvang met 19/38e opdracht vanaf 1 december<br />

2012 24<br />

012 Basisonderwijs. Nathalie Verwimp. Aanvaarding vrijwillig ontslag als<br />

tijdelijk onderwijzer 25 .<br />

013 Basisonderwijs. Karen Naets. Aanstelling tijdeljjk onderwijzer als<br />

vervanger 26<br />

014 Basisonderwijs. OVSG-toets 2013.<br />

Feiten en context<br />

OVSG organiseert op het einde van het schooljaar een toets voor leerlingen van het 6e<br />

leerjaar.<br />

De gemeentelijke basisscholen van <strong>Westerlo</strong> nemen deel aan deze toets.<br />

De deelnameprijs bedraagt 2,90 euro per leerling.<br />

Argumentatie<br />

De gemeentelijke basisscholen van <strong>Westerlo</strong> nemen steeds deel aan de OVSG-toets. Deze<br />

toets geeft de leerkrachten informatie over het niveau van de leerlingen ten opzichte van het<br />

geheel van de resultaten uit de regio. Anderzijds geeft het de leerlingen en hun respectieve<br />

ouders een idee van hun presteren.<br />

Financiële weerslag<br />

722/123-06 : 205,90 EUR.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het schepencollege besluit om met de 3 gemeentelijke basisscholen van<br />

<strong>Westerlo</strong> deelt te nemen aan de OVSG-toets in juni 2013.<br />

015 Kunstonderwijs. Werkvergadering pilootproject "Kunstig competent".<br />

Goedkeuring deelname.<br />

Feiten en context<br />

De gemeentelijke tekenschool neemt deel aan het pilootproject "Kunstig competent". Dit<br />

project is goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs.<br />

24 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

25 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

26 persoonlijke gegevens verwijderd


De academies uit het Antwerpse komen drie keer samen om met het pilootproject een<br />

lerend netwerk uit te bouwen. In zo'n netwerk zit een kerngroep van 2 à 3 leerkrachten per<br />

academie. Anne Van Sweevelt en Kari Van Rooy stelden zich kandidaat.<br />

Deze kerngroep komt op 3 december 2012 samen in Merksem, op 4 februari 2013 in Lier en<br />

op 6 mei 2013 in <strong>Westerlo</strong>. De reiskosten worden geraamd op 80 EUR.<br />

Argumentatie<br />

Ann Van Sweevelt en Kari Van Rooy willen deel uit maken van deze kerngroep uit hoofde<br />

van hun functie als pedagogisch coördinator.<br />

Zij vragen terugbetaling van hun reiskosten voor het bijwonen van de vergaderingen in<br />

Merksem en Lier.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het schepencollege geeft toelating aan Ann Van Sweevelt en Kari Van Rooy,<br />

leerkrachten deeltijds kunstonderwijs, voor het bijwonen van de vergaderingen<br />

van de kerngroep voor het uitbouwen van een lerend netwerk in het kader van<br />

het pilootproject "Kunstig competent"<br />

Artikel 2 Het gemeentebestuur neemt de reiskosten voor de vergaderingen in Merksem<br />

en Lier ten laste.<br />

016 Ruimtelijke Ordening. Artikel 5.2.2.: sectie B nr. 282L2, gelegen<br />

Goorkenshof.<br />

Voorgeschiedenis<br />

Op 23 november 2012 heeft het college van burgemeester en schepenen een attest van<br />

verdeling ontvangen zoals voorzien in artikel 5.2.2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke<br />

Ordening. Het attest is ingediend door Goossens en Verwerft, geassocieerde notarissen,<br />

gevestigd Wijngaardstraat 40 in 2280 Grobbendonk. Het attest heeft betrekking op een deel<br />

van het perceel sectie B nr. 282L2, gelegen Goorkenshof in 2260 <strong>Westerlo</strong>.<br />

Feiten en context<br />

- Het perceelsdeel is volgens het gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd bij koninklijk<br />

besluit van 28 juli 1978, gelegen in een woongebied.<br />

- Op 22 december 2003 werd er een vergunning verleend voor het verkavelen van het<br />

perceel nr. 282L2 in 2 kavels voor het oprichten van gekoppelde eengezinswoningen<br />

langs Goorkenshof (=174B/137/0191(01)).<br />

- Het schepencollege heeft in zitting van 26 november 2012 het verval van deze<br />

verkaveling vastgesteld. De verkaveling is vervallen omdat niet werd voldaan aan de<br />

voorwaarde dat er binnen vijf jaar na goedkeuring 1/3 van de kavels werd geregistreerd<br />

voor verkoop, verhuring voor meer dan 9 jaar, erfpacht of opstalrecht. De verkaveling<br />

werd door de verkavelaar in zijn geheel verkocht aan de huidige eigenaar. Een verkoop in<br />

zijn geheel stuit het verval niet.<br />

Juridische grond<br />

- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. (artikel 5.2.2.)<br />

- Het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978).<br />

- Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen<br />

en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief van 25 januari 2002 en 25<br />

oktober 2002.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college viseert het verdelingsplan ingediend door Goossens en Verwerft,


geassocieerde notarissen, gevestigd Wijngaardstraat 40 in 2280 Grobbendonk.<br />

Het attest heeft betrekking op een deel van het perceel sectie B nr. 282L2,<br />

gelegen Goorkenshof in 2260 <strong>Westerlo</strong>.<br />

Artikel 2 Het college wenst op te merken dat de verkavelingsvergunning nr.<br />

174B/137/0191(01) is vervallen omdat niet werd voldaan aan de voorwaarde dat<br />

er binnen vijf jaar na goedkeuring 1/3 van de kavels werd geregistreerd voor<br />

verkoop, verhuring voor meer dan 9 jaar, erfpacht of opstalrecht. De<br />

verkaveling werd door de verkavelaar in zijn geheel verkocht aan de huidige<br />

eigenaar. Een verkoop in zijn geheel stuit het verval niet.<br />

Het college wenst op te merken dat er geen enkel bouwwerk (vast noch<br />

verplaatsbaar) kan of mag worden opgericht of verbouwd zolang er geen<br />

voorafgaandelijke, schriftelijke en uitdrukkelijke stedenbouwkundige vergunning<br />

is voor afgegeven door het schepencollege.<br />

017 Ruimtelijke Ordening. Kennisname proces-verbaal en<br />

bekrachtigingsbeslissing: Heidestraat 56 - 60. 27<br />

018 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Advies: Brouwerij<br />

Fisser nv, Boerenkrijglaan 26 (2012/117) 28 .<br />

Voorgeschiedenis<br />

- Brouwerij Fisser nv 29 Smallerijt 2 in 2440 Geel, heeft op 23 augustus 2012 een<br />

stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor het verbouwen van feestzalen 't Centrum,<br />

op het perceel sectie B nr. 429w5, 429z4 en 429y4, gelegen Boerenkrijglaan 26 in 2260<br />

<strong>Westerlo</strong>.<br />

- Er werden aanvullende plannen bezorgd naar aanleiding van het ongunstig advies van<br />

Centrum voor Toegankelijkheid.<br />

- Op 28 oktober 1978 werd er een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het<br />

gedeeltelijk afbreken van het bestaande gebouw en het herstellen van de gevels.<br />

Feiten en context<br />

- Het voorgelegde dossier werd ontvankelijk en volledig verklaard op 13 september 2012.<br />

- De aanvraag is gelegen in een woonzone volgens het gewestplan Herentals-Mol (KB 28<br />

juli 1978). De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel,<br />

dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen<br />

van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden<br />

afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare<br />

nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze<br />

bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor<br />

zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.<br />

- De aanvraag maakt geen deel uit van een niet-vervallen goedgekeurde verkaveling, een<br />

bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan.<br />

- De aanvraag is gelegen langs de gemeentewegen Boerenkrijglaan en E.J. Van<br />

Gansenstraat, die respectievelijk voorzien zijn van een asfaltverharding en een<br />

klinkerverharding en verder van een elektriciteitsnet, waterleidingsnet, gemengd<br />

rioleringsnet, gasnet, openbare verlichting, distributie en telefoon.<br />

27 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

28 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

29 persoonlijke gegevens verwijderd


- De aanvraag is niet gelegen in een recent overstroomd gebied of overstromingsgebied.<br />

Openbaar onderzoek<br />

Er is geen <strong>openbaar</strong> onderzoek vereist.<br />

Adviezen<br />

- Centrum voor Toegankelijkheid heeft op 15 oktober 2012 een ongunstig advies<br />

uitgebracht over voorliggende aanvraag, waarna de plannen werden aangepast. Op 20<br />

november 2012 heeft het Centrum voor Toegankelijkheid een gunstig advies uitgebracht<br />

over de aanvullende plannen mits er voldaan wordt aan de algemene en specifieke<br />

voorwaarden. Volgende algemene voorwaarden dienen te worden opgenomen in de<br />

stedenbouwkundige vergunning en staan los van de specifieke voorwaarden:<br />

- na voltooiing van de werken moet de toegankelijkheid voor personen met een<br />

verminderde mobiliteit in het in dit dossier vergunde gedeelte behouden blijven - dit<br />

voorschrift geldt tevens voor de inrichting en de toekomstige nietvergunningsplichtige<br />

wijzigingen die zouden plaatsvinden<br />

- de bepalingen van de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake<br />

toegankelijkheid (05.06.2009) moeten worden nageleefd<br />

- de richtlijnen van het handboek toegankelijkheid van gebouwen<br />

(www.toegankelijkgebouw.be) moeten zoveel mogelijk worden nageleefd.<br />

- De gemeentelijke brandweer heeft op 20 november een gunstig advies uitgebracht over<br />

voorliggende aanvraag, mits het gebouw verder in orde wordt gebracht voor wat betreft<br />

de compartimentering (zie artikel 2.2.2.)<br />

Argumentatie<br />

- De voorliggende aanvraag voorziet in het verbouwen van feestzalen 't Centrum. Hierbij<br />

wordt al het slechte schrijnwerk vervangen door nieuw schrijnwerk. Raam- en<br />

deuropeningen worden desgevallend aangepast (verlagen, verhogen, ventilatieroosters<br />

voorzien, uitrusten met een valraam, opendraaiend voorzien) en/of gecreëerd.<br />

- Op de eerste verdieping, ter hoogte van de bovenzaal, zal een dakkapel gemaakt worden<br />

die zal fungeren als nooduitgang. Er zal naar de dakkapel een buitentrap met leuning<br />

voorzien worden in staal (rood geschilderd). Het dak zal nagekeken worden op<br />

daklekkage.<br />

- Achteraan, tussen het volume van de keuken en de buitentrap, wordt het gebouw<br />

uitgebreid met een buitenbergplaats die een oppervlakte heeft van 56,85 m². Hiertoe<br />

wordt de bestaande scheidingsmuur met de achterliggende eigendom opgetrokken tot<br />

een maximum hoogte van 3 m. De buitenwand wordt opgetrokken in sidings en<br />

voorzien van een poort, het dak wordt uitgevoerd in steeldeckplaten.<br />

- Er gebeurt een volledige aanpassing van het sanitair van het café. De bestaande<br />

voorzieningen worden uitgebroken en vervangen door nieuwe toiletten en dergelijke<br />

meer. Er zal een nazicht en eventuele vervanging gebeuren van de bestaande rioleringen.<br />

- De eigenaars van de achterliggende eigendom E.J. Van Gansenstraat 28, Tom Riske en<br />

Evelien Belmans, hebben op de voorliggende plannen getekend voor akkoord.<br />

- De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het vastgestelde<br />

gewestplan en de algemeen geldende voorschriften.<br />

- Er worden geen ingrijpende veranderingen aangebracht aan het bestaande gebouw. Er<br />

kan bijgevolg gesteld worden dat de voorliggende aanvraag aanvaardbaar en<br />

integreerbaar is in de onmiddellijke omgeving.<br />

- De voorliggende weg is voldoende uitgerust.


- De aanvraag is niet gelegen in recent overstroomd gebied of overstromingsgebied. Enkel<br />

wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in<br />

de bodem plaatselijk beperkt. Dit wordt gecompenseerd door de plaatsing van een<br />

hemelwaterput.<br />

- De horizontale dakuitbreiding bedraagt 56,85 m². Er wordt voorzien in een<br />

hemelwaterput van 10.000 liter, wat overeenstemt met een oppervlakte van 250 m². Er<br />

is dus voldaan aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake<br />

hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van<br />

afvalwater en hemelwater.<br />

- De voorliggende aanvraag is gesitueerd in een woongebied en heeft betrekking op het<br />

verbouwen en uitbreiden van een feestzaal. Het bestaande volume van 4.977,53 m³<br />

wordt uitgebreid met 195,85 m³, zodat het totale volume na de uitbreidingswerken<br />

5.173,37 m³ zal bedragen. De voorliggende aanvraag dient voorgelegd te worden aan de<br />

gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar.<br />

Juridische grond<br />

- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.<br />

- Het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978).<br />

- Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen<br />

en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief van 25 januari 2002 en 25<br />

oktober 2002.<br />

- Decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.<br />

- Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels<br />

voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot<br />

vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in<br />

artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college brengt gunstig advies uit over de aanvraag van Brouwerij Fisser nv 30 ,<br />

Smallerijt 2 in 2440 Geel, voor het verbouwen van feestzalen 't Centrum, op het<br />

perceel sectie B nr. 429w5, 429z4 en 429y4, gelegen Boerenkrijglaan 26 in 2260<br />

<strong>Westerlo</strong>.<br />

Artikel 2 De volgende voorwaarden dienen nageleefd te worden:<br />

1) esthetisch verantwoorde materialen gebruiken<br />

2) het advies van de gemeentelijke brandweer van 20 november 2012 met<br />

referentie W2010-00052-003<br />

3) het voorwaardelijk gunstig advies van het Centrum voor Toegankelijkheid<br />

van 20 november 2012 met referentie 12.1515<br />

4) verplicht een hemelwaterput plaatsen overeenkomstig het besluit van de<br />

Vlaamse Regering d.d. 01 oktober 2004 en voorzien in het hergebruik van<br />

dit hemelwater d.m.v. de nodige aftappunten - de overstortleiding dient<br />

afzonderlijk tot aan de rooilijn te worden gebracht om daar samen met het<br />

huishoudelijk afvalwater te worden aangesloten op de riolering<br />

5) de werken uitvoeren zoals voorzien op het bouwplan dat werd opgemaakt<br />

in functie van toegankelijkheid<br />

6) de stedenbouwkundige vergunning blijft geschorst tot de milieuvergunning<br />

werd verkregen of tot aan de meldingsplicht is voldaan.<br />

30 persoonlijke gegevens verwijderd


019 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Advies: Pidpa cv,<br />

Smallerijt 18 (2012/161) 31 .<br />

Voorgeschiedenis<br />

- Pidpa cv, Desguinlei 246 in 2018 Antwerpen 32 heeft in toepassing van de bijzondere<br />

procedure een stedenbouwkundige aanvraag ingediend bij Ruimtelijke Ordening<br />

Antwerpen, voor het bouwen van een nieuwbouw = dienstwoning bij<br />

waterproduktiecentrum, na het slopen van de bestaande dienstwoning, op het perceel<br />

sectie B nr. 362d, gelegen Smallerijt 18 in 2260 <strong>Westerlo</strong>.<br />

- Ruimtelijke Ordening Antwerpen heeft per schrijven van 12 november 2012 gevraagd<br />

aan het college van burgemeester en schepenen van <strong>Westerlo</strong> om advies uit te brengen<br />

over deze aanvraag.<br />

Feiten en context<br />

- Het voorgelegde dossier is volledig.<br />

- De aanvraag is overwegend gelegen in een woongebied en deels in een gebied voor<br />

gemeenschapsvoorzieningen volgens het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978). De<br />

woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht<br />

en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke<br />

ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor<br />

groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen,<br />

voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen<br />

en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voorzover ze verenigbaar zijn met<br />

de onmiddellijke omgeving. Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen zijn principiëel<br />

bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (met inbegrip<br />

van gebouwen voor openbare diensten).<br />

- De aanvraag maakt geen deel uit van een ruimtelijk uitvoeringsplan, een bijzonder plan van<br />

aanleg of een niet-vervallen goedgekeurde verkaveling.<br />

- De aanvraag is gelegen binnen een waterwinningsgebied van Pidpa, type III.<br />

- De aanvraag is gelegen langs de gemeenteweg Smallerijt, die voorzien is van een<br />

klinkerverharding, waterleidingnet, elektriciteitsnet, gemengde riolering, openbare<br />

verlichting, tv-distributie, telefoon en aardgasnet.<br />

- De aanvraag is niet gelegen in een effectief overstromingsgevoelig gebied of recent<br />

overstroomd gebied.<br />

- Het bestaande terreinprofiel blijft behouden.<br />

Openbaar onderzoek<br />

Er is geen <strong>openbaar</strong> onderzoek vereist.<br />

Adviezen<br />

Er zijn geen externe adviezen vereist.<br />

Argumentatie<br />

- De voorliggende aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een nieuwe<br />

dienstwoning bij een waterproductiecentrum na het slopen van de huidige dienstwoning.<br />

De woning bestaat uit een hoofdvolume van 9,50 m breed en 9 m diep dat wordt<br />

afgedekt met een zadeldak waarvan de nok evenwijdig loopt op hoogte van 10,23 m. De<br />

kroonlijst is gelegen op 5,60 m. De dakvlakken hebben een helling van 45°. Rechts van<br />

31 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

32 persoonlijke gegevens verwijderd


het hoofdvolume, op 5,80 m uit de voorgevel, wordt een bijvolume opgericht van 4,50 m<br />

breed en 6,20 m diep. Het bijvolume wordt afgewerkt met een plat dak en is 3,20 m<br />

hoog. De maximum bouwbreedte bedraagt aldus 13,50 m, de maximum bouwdiepte 12<br />

m. Het hoofdvolume van de woning wordt ingeplant op ca. 23 m uit de rooilijn, wat<br />

overeenkomt met 1 m uit de voorgevel van de huidige dienstwoning.<br />

- De gevels van de woning worden opgericht in een geel-bruin genuanceerde gevelsteen.<br />

Het hellend dak wordt afgewerkt met antracietzwarte dakpannen, het plat dak wordt<br />

afgewerkt met een aluminium dakrandprofiel. De ramen en deuren worden voorzien in<br />

witte pvc en voorzien van isolerende beglazing. De dorpels en deuromlijsting worden<br />

uitgevoerd in blauwe hardsteen. De afvoeren worden voorzien in pvc, de hanggoten in<br />

aluminium.<br />

- Het gelijkvloers van het hoofdvolume wordt ingedeeld in een inkomhal met wc en trap<br />

naar de verdieping, een woonkamer, een keuken en een berging. De verdieping voorziet<br />

in een overloop met wc, een badkamer met bad, douche en dubbele lavabo en 4<br />

slaapkamers. De zolderruimte blijft onafgewerkt. Het bijvolume voorziet in een garage.<br />

De woning wordt volledig onderkelderd met kruipruimten.<br />

- Er wordt een oprit gelegd van 3 tot 4 m breed die toegang verschaft tot de garage.<br />

Achter de woning, ter hoogte van de woonkamer en de keuken en links van de garage,<br />

wordt een terras aangelegd. De totale oppervlakte aan verhardingen bedraagt 130 m².<br />

- De bestaande dienstwoning, met een volume van 740,40 m³, wordt gesloopt.<br />

- Er dienen in functie van het oprichten van de nieuwbouw 18 bomen gerooid te worden (1<br />

Berk, 3 Larix, 1 Douglas en 12 Weymouth Den). Er werd een compensatievoorstel<br />

toegevoegd aan de stedenbouwkundige aanvraag. De te ontbossen oppervlakte bedraagt<br />

420 m².<br />

- De nieuwe dienstwoning wordt opgericht ter vervanging van de bestaande dienstwoning.<br />

De algemeen geldende voorschriften worden nageleefd. De voorliggende aanvraag is<br />

aanvaardbaar en integreerbaar in de omgeving.<br />

- De voorliggende weg is voldoende uitgerust.<br />

- De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het vastgestelde gewestplan.<br />

- De aanvraag is gelegen is in een effectief overstromingsgevoelig gebied en recent<br />

overstroomd gebied. Door de toename van de verharde oppervlakte wordt de infiltratie<br />

van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit wordt gecompenseerd door de<br />

plaatsing van een hemelwaterput.<br />

- De horizontale dakoppervlakte van de nieuwbouw woning bedraagt 111 m². Er wordt<br />

voorzien in een hemelwaterput van 7.500 liter, wat overeenstemt met een oppervlakte<br />

van 200 m². Er is bijgevolg voldaan aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening<br />

inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden<br />

lozing van afvalwater en hemelwater.<br />

Juridische grond<br />

- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.<br />

- Het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978).<br />

- Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen<br />

en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief van 25 januari 2002 en 25<br />

oktober 2002.<br />

- Decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.<br />

- Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels<br />

voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot<br />

vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in<br />

artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.


- Besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004: gewestelijke stedenbouwkundige<br />

verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en<br />

gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college brengt in toepassing van de bijzondere procedure een gunstig advies<br />

uit over de aanvraag van Pidpa cv, Desguinlei 246 in 2018 Antwerpen 33 , voor het<br />

bouwen van een nieuwbouw = dienstwoning bij waterproductiecentrum, na het<br />

slopen van de bestaande dienstwoning, op het perceel sectie B nr. 362d, gelegen<br />

Smallerijt 18 in 2260 <strong>Westerlo</strong>.<br />

Artikel 2 De volgende voorwaarden dienen nageleefd te worden:<br />

1) esthetisch verantwoorde materialen gebruiken<br />

2) alle ophogingen in de bouwvrije voor- en zijtuinstroken, hoger dan het<br />

hoogste punt van het wegdek, weglaten<br />

3) verplicht de woning aansluiten op het rioleringsnet, dat zal uitmonden in het<br />

rioolwaterzuiveringsstation<br />

4) verplicht een hemelwaterput plaatsen overeenkomstig het besluit van de<br />

Vlaamse Regering d.d. 01 oktober 2004 en voorzien in het hergebruik van<br />

dit hemelwater - de overstortleiding dient te infiltreren op het eigen perceel<br />

5) de woning inplanten zoals voorzien op het inplantingsplan van het bouwplan<br />

van 23-10-2012 - plannr.: P-12-006 - blad 01/01<br />

6) de stedenbouwkundige vergunning blijft geschorst tot de milieuvergunning<br />

werd verkregen of tot aan de meldingsplicht is voldaan.<br />

020 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: de<br />

Merodedreef 120 (2012/130) 34 .<br />

Voorgeschiedenis<br />

- De aanvrager 35 heeft op 20 september 2012 een stedenbouwkundige aanvraag ingediend<br />

voor het bouwen van een nieuwbouw = tuinberging-poolhouse bij bestaande<br />

eengezinswoning, op het perceel sectie B nr. 387r = kavel 8 uit verkaveling nr.<br />

164B/137/440(04), gelegen de Merodedreef 120 in 2260 <strong>Westerlo</strong>.<br />

- Op 15 april 2005 werd er een vergunning verleend voor het wijzigen van de toegestane<br />

dakvorm van de kavel 8 van een schuin dak naar een plat dak (137/0440(04). Op 13 mei<br />

werd de stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen van de<br />

eengezinswoning. Op 18 januari 2010 werd de bestemming van eengezinswoning van de<br />

kavel 8 uitgebreid met een handelszaak (= 1370440.10).<br />

Feiten en context<br />

- Het voorgelegde dossier werd ontvankelijk en volledig verklaard op 4 oktober 2012.<br />

- De aanvraag is gelegen in een woonzone volgens het gewestplan Herentals-Mol (KB 28<br />

juli 1978). De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel,<br />

dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen<br />

van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden<br />

afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare<br />

nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze<br />

33 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

34 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

35 persoonlijke gegevens verwijderd


edrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor<br />

zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.<br />

- De aanvraag maakt deel uit van de goedgekeurde niet vervallen verkaveling nr.<br />

164B/137/0440(03) (= kavel 8). De oorspronkelijke verkaveling 164B/137/440 werd<br />

goedgekeurd door de Deputatie op 20 mei 1999 en voorziet in 17 kavels, waarvan de<br />

kavels 1 tot en met 8 bestemd zijn voor vrijstaande bebouwing (= langsheen de<br />

Merodedreef) en de kavels 9 tot en met 17 bestemd zijn voor gekoppelde bebouwing (=<br />

langsheen Kaaibeeksedijk). Op 18 december 2000 werden de kavels 15 tot en met 17<br />

omgevormd naar de kavels 15 en 16 voor vrijstaande bebouwing (= 137/0440(02)). Op<br />

16 juni 2003 werden de kavels 7 en 8 gewijzigd voor het vormen van een kavel 17 voor<br />

het plaatsen van een elektriciteitscabine, het voorzien van een wegenis voor kavel 7 naar<br />

de Kaaibeeksedijk en het verleggen van de grens van kavel 16 in functie van de bestaande<br />

gracht (= 137/0440(03)).<br />

- De aanvraag is gelegen langs de gewestweg de Merodedreef, die voorzien is van een<br />

asfaltverharding, een elektriciteitsnet, een waterleidingsnet, gemengde riolering, tvdistributie,<br />

telefoon en straatverlichting.<br />

- De aanvraag is niet gelegen in een recent overstroomd gebied of overstromingsgebied.<br />

Openbaar onderzoek<br />

Er is geen <strong>openbaar</strong> onderzoek vereist.<br />

Adviezen<br />

Het Agentschap Wegen en verkeer - district Geel, heeft op 16 oktober 2012 een gunstig<br />

advies verleend over voorliggende aanvraag, gezien deze in overeenstemming is met de<br />

algemene en bijzondere voorwaarden (114/B/BAV/2012/4006).<br />

Argumentatie<br />

- Het voorliggende ontwerp voorziet in het oprichten van een tuinberging-poolhouse bij<br />

een bestaande eengezinswoning. De tuinberging-poolhouse wordt opgericht in de<br />

strook voor de bijgebouwen, op 30,4 m uit de voorgevelbouwlijn en op de linker<br />

perceelsgrens. Er wordt een afstand van 3 m gevrijwaard ten opzichte van de rechter<br />

perceelsgrens. Het bijgebouw beslaat een totale oppervlakte van 75 m², waarvan 54 m²<br />

wordt ingericht als poolhouse met kitchenette en badkamer met achteraan een<br />

fietsenberging. Het bijgebouw wordt onderkelderd op 3 m uit de perceelsgrens. De<br />

kelder is toegankelijk via een buitentrap. Het bijgebouw wordt uitgerust met een<br />

overdekking met een oppervlakte van 21 m². Het bijgebouw wordt volledig afgewerkt<br />

met een plat dak en voorzien van een dakrand in aluminium (RAL 9006). De bouwhoogte<br />

bedraagt 2,95 m ter hoogte van het bijgebouw, het afdak is 2,70 m hoog. De schouw ter<br />

hoogte van het overdek terras is 3,70 m hoog. De gevels van het bijgebouw worden<br />

opgetrokken in een gevelsteen Terca Titaangrijs (idem woning) en voorzien van een plint<br />

in Belgische blauwe hardsteen. Het buitenschrijnwerk wordt voorzien in aluminium (RAL<br />

9006 weisaluminium), de schuifpoort ter hoogte van de fietsenberging wordt voorzien in<br />

hout en gelakt. De dakoversteek wordt uitgevoerd in volkern (Resoplan grijs).<br />

- De voorliggende aanvraag voldoet aan de geldende verkavelingsvoorschriften.<br />

- De voorliggende weg is voldoende uitgerust.<br />

- De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het vastgestelde<br />

gewestplan.<br />

- De aanvraag is aanvaardbaar en integreerbaar in de omgeving.<br />

- De aanvraag is niet gelegen in recent overstroomd gebied of overstromingsgebied. Enkel<br />

wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in


de bodem plaatselijk beperkt. Dit wordt gecompenseerd door de plaatsing van een<br />

hemelwaterput.<br />

- De horizontale dakoppervlakte van het bijgebouw bedraagt 75 m². Er wordt voorzien in<br />

een hemelwaterput van 3.000 liter, wat overeenstemt met een oppervlakte van 100 m².<br />

Er is dus voldaan aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake<br />

hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van<br />

afvalwater en hemelwater.<br />

Juridische grond<br />

- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.<br />

- Het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978).<br />

- Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen<br />

en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief van 25 januari 2002 en 25<br />

oktober 2002.<br />

- Verkaveling nr. 164B/137/440 en wijzigingen.<br />

- Decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.<br />

- Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels<br />

voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot<br />

vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in<br />

artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college verleent vergunning 36 voor het bouwen van een nieuwbouw =<br />

tuinberging-poolhouse bij bestaande eengezinswoning, op het perceel sectie B<br />

nr. 387r = kavel 8 uit verkaveling nr. 164B/137/440(04), gelegen de<br />

Merodedreef 120 in 2260 <strong>Westerlo</strong>.<br />

Artikel 2 De volgende voorwaarden dienen nageleefd te worden:<br />

1) de stedenbouwkundige voorschriften en voorwaarden gesteld door de<br />

schepencollege op 15 april 2005 bij aflevering van de wijziging van de<br />

verkavelingsvergunning nr. 164B/137/0050(04)<br />

2) de tuinberging-poolhouse inplanten zoals voorzien op het inplantingsplan van<br />

het bouwplan van 06/03/2012<br />

3) de stedenbouwkundige vergunning blijft geschorst tot de milieuvergunning<br />

werd verkregen of tot aan de meldingsplicht is voldaan.<br />

021 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning:<br />

Electrabel nv: Plassendonk (2012/106)<br />

Voorgeschiedenis<br />

Electrabel nv, 37 Simon Bolivarlaan 34 in 1000 Brussel heeft bij de gewestelijk<br />

stedenbouwkundig ambtenaar een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor het bouwen<br />

van twee windturbines, een werkplatform, een stockagezone, het vellen van bomen langs de<br />

transportroute en de aanleg van kabels op de percelen sectie C(Oevel) nrs. 157, 158, 160,<br />

161/2, 162C 162D en 174B, gelegen aan Plassendonk in 2260 <strong>Westerlo</strong>.<br />

Feiten en context<br />

Op 21 november 2012 heeft de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van het<br />

departement RWO beslist om de stedenbouwkundige aanvraag te vergunnen.<br />

36 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

37 persoonlijke gegevens verwijderd


BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college neemt kennis van de stedenbouwkundige vergunning afgegeven door<br />

de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar op 21 november 2012 - ref.<br />

8.00/13049/1051.1 aan Electrabel nv, 38 Simon Bolivarlaan 34 in 1000 Brussel<br />

voor het bouwen van twee windturbines, een werkplatform, een stockagezone,<br />

het vellen van bomen langs de transportroute en de aanleg van kabels op de<br />

percelen sectie C(Oevel) nrs. 157, 158, 160, 161/2, 162C 162D en 174B,<br />

gelegen aan Plassendonk in 2260 <strong>Westerlo</strong>.<br />

022 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning:<br />

Hondseinde 27 (2012/126) 39<br />

Voorgeschiedenis<br />

- Ludo Dierckx Tuindesign: Voorteinde 85 in 2260 <strong>Westerlo</strong> 40 , heeft op 12 september<br />

2012 een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor het aanleggen van een openlucht<br />

zwembad + het aanleggen van verhardingen bij een bestaande eengezinswoning, op het<br />

perceel sectie F(Tlo) nr. 327d en 338d, gelegen Hondseinde 27 in 2260 <strong>Westerlo</strong>.<br />

- Volgens de kadastrale gegevens dateert de oorspronkelijke woning van de periode 1900-<br />

1918. Op 4 oktober 2010 en 26 april 2011 werd er een stedenbouwkundige vergunning<br />

verleend voor het verbouwen van een bestaande boerderij in toepassing van de<br />

regelgeving op de zonevreemde woningen (2010/124 en 2011/001).<br />

Feiten en context<br />

- Het voorgelegde dossier werd ontvankelijk en volledig verklaard op 24 september 2012.<br />

- De aanvraag is gelegen in agrarisch gebied volgens het gewestplan Herentals-Mol (KB 28<br />

juli 1978). De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin.<br />

Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor<br />

het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens<br />

verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf<br />

uitmaakt en eveneens para-agrarische bedrijven.<br />

- De aanvraag maakt geen deel uit van een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling noch<br />

van het gebied van een bijzonder plan van aanleg of gemeentelijk ruimtelijk<br />

uitvoeringsplan.<br />

- De aanvraag is gelegen langs de gemeenteweg Hondseinde, die voorzien is van een<br />

asfaltverharding, een elektriciteitsnet, waterleiding en telefoon.<br />

- De aanvraag is niet gelegen in een recent overstroomd gebied of overstromingsgebied.<br />

Openbaar onderzoek<br />

Er is geen <strong>openbaar</strong> onderzoek vereist.<br />

Adviezen<br />

Het Departement Landbouw en Visserij - Duurzame Landbouwontwikkeling heeft op 8<br />

oktober 2012 een gunstig advies uitgebracht over voorliggende aanvraag, voor zover de<br />

bestaande zonevreemde woning regulier vergund is (2012_016596).<br />

Argumentatie<br />

- De voorliggende aanvraag voorziet in het aanleggen van een openlucht zwembad bij een<br />

verbouwde zonevreemde woning. Het zwembad heeft een oppervlakte van 45 m² (10<br />

38 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

39 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

40 persoonlijke gegevens verwijderd


m x 4,50 m) en is 1,50 m diep. Het zwembad wordt ingeplant op 13,23 m uit de<br />

achtergevel van de woning (= ca. 31,48 m uit de rooilijn). De linker voorhoek is ingeplant<br />

op ca. 35,08 m uit de rooilijn van Hondseinde, de rechter achterhoek is ingeplant op ca.<br />

30,73 m uit deze rooilijn.<br />

- Rondom de woning worden tuinpaden aangelegd, achteraan de woning worden er<br />

terrassen aangelegd. De oppervlakte van deze verhardingen bedraagt 237,50 m². De<br />

afwatering gebeurt richting tuin. Rechts van de woning wordt een verharding aangelegd<br />

in waterdoorlatende materialen met een oppervlakte van 208,50 m².<br />

- Het bestaande maaiveld blijft behouden.<br />

- De vooropgestelde werken behoren tot de normale tuinuitrusting van een private<br />

woning en zullen dusdanig gebruikt worden. De aanvraag is aanvaardbaar en<br />

integreerbaar in de omgeving.<br />

- Gezien de aanvraag niet gelegen is in recent overstroomd gebied of overstromingsgebied<br />

en betrekking heeft op de aanleg van een openlucht zwembad en verhardingen die deels<br />

waterdoorlatend zijn, kan in alle redelijkheid geoordeeld worden dat het schadelijk<br />

effect beperkt is.<br />

- De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,<br />

infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en<br />

hemelwater is niet van toepassing, gezien de voorliggende aanvraag betrekking heeft op<br />

het aanleggen van een openluchtzwembad en het aanleggen van verhardingen die ofwel<br />

waterdoorlatend zijn ofwel zo zijn aangelegd dat het hemelwater dat op de verharde<br />

oppervlakte valt in de eigen tuin kan infiltreren.<br />

- De voorliggende aanvraag is gelegen in een agrarisch gebied en dient bijgevolg voorgelegd<br />

te worden aan de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar voor advies.<br />

- De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar vraagt de gemeente in zijn advies om aan te<br />

tonen dat de woning regulier vergund is omdat uit de bijgevoegde foto's niet duidelijk<br />

blijkt of het om een herbouw of verbouwing gaat aangezien er geen sporen meer te zien<br />

zijn van de oude boerderij.<br />

- Omwille van het feit dat de pleisterwerken reeds voltooid zijn, is dit nog moeilijk aan te<br />

tonen met foto's. Daarom werd er aan de architect gevraagd of hij over foto's of<br />

bewijsmiddelen beschikt om aan te tonen dat het wel degelijk om een verbouwing gaat<br />

en de werken werden uitgevoerd in overeenstemming met de verleende vergunningen.<br />

De architect heeft per mail op 30 november 2012 bevestigd dat de woning verbouwd<br />

werd in overeenstemming met de verleende vergunningen. Ook de controleur der<br />

werken van de gemeente heeft geen onregelmatigheden vastgesteld tijdens de controles<br />

op de uitvoering van de werken. Er kan dan ook gesteld worden dat de woning regulier<br />

vergund is.<br />

Juridische grond<br />

- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.<br />

- Het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978).<br />

- Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen<br />

en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief van 25 januari 2002 en 25<br />

oktober 2002.<br />

- Decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.<br />

- Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels<br />

voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot<br />

vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in<br />

artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.


- Besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de handelingen die<br />

vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse<br />

Regering van 29 mei 2009 en 16 juli 2010 (artikel 1/1.4°.b en f).<br />

- Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over<br />

een vergunningsaanvraag advies verlenen.<br />

- Het advies van Ruimtelijke Ordening Antwerpen van 30 november 2012 met ref.<br />

8.00/13049/774.3.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college verleent vergunning aan Ludo Dierckx Tuindesign: Voorteinde 85 in<br />

2260 <strong>Westerlo</strong> 41 , voor het aanleggen van een openlucht zwembad + het<br />

aanleggen van verhardingen bij een bestaande eengezinswoning, op het perceel<br />

sectie F(Tlo) nr. 327d en 338d, gelegen Hondseinde 27 in 2260 <strong>Westerlo</strong><br />

conform het advies van Ruimtelijke Ordening Antwerpen van 30 november<br />

2012 met ref. 8.00/13049/774.3, nl. "Gunstig, op voorwaarde dat de parking<br />

wordt beperkt tot een verharding voor maximaal 3 wagens."<br />

Artikel 2 - In het beschikkend gedeelte van het advies van de gewestelijk<br />

stedenbouwkundig ambtenaar wordt gesteld dat :"De gemeente dient in haar<br />

beslissing bijkomend te motiveren over de vergunningstoestand van de<br />

woning. Een vergunning voor voorliggende aanvraag tot tuinaanleg kan pas<br />

toegestaan worden voor zover de woning regulier vergund is."<br />

- De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar vraagt de gemeente in zijn<br />

advies om aan te tonen dat de woning regulier vergund is omdat uit de<br />

bijgevoegde foto's niet duidelijk blijkt of het om een herbouw of verbouwing<br />

gaat aangezien er geen sporen meer te zien zijn van de oude boerderij.<br />

Aangezien in de vergunning van 26 april 2011 het plaatsen van een nieuwe<br />

gevelsteen rondom de bestaande hoeve werd vergund, geeft de woning<br />

inderdaad de indruk dat het om een nieuwbouw gaat.<br />

- Omwille van het feit dat de pleisterwerken reeds voltooid zijn, is dit nog<br />

moeilijk aan te tonen met foto's. Daarom werd er aan de architect gevraagd<br />

of hij over bewijsmiddelen beschikt om aan te tonen dat het wel degelijk om<br />

een verbouwing gaat en de werken werden uitgevoerd in overeenstemming<br />

met de verleende vergunningen. De architect heeft per mail op 30<br />

november 2012 bevestigd dat de woning verbouwd werd in<br />

overeenstemming met de verleende vergunningen. Ook de controleur der<br />

werken van de gemeente heeft geen onregelmatigheden vastgesteld tijdens<br />

de controles op de uitvoering van de werken. Er kan dan ook gesteld<br />

worden dat de woning regulier vergund is.<br />

Artikel 3 Volgende voorwaarden dienen nageleefd te worden:<br />

1) esthetisch verantwoorde materialen gebruiken<br />

2) het zwembad inplanten zoals voorzien op het inplantingsplan van het<br />

bouwplan van 11-09-2012<br />

3) de verhardingen aanleggen zoals aangeduid op voormeld inplantingsplan<br />

4) de stedenbouwkundige vergunning blijft geschorst tot de milieuvergunning<br />

werd verkregen of tot aan de meldingsplicht is voldaan<br />

023 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning:<br />

OCMW <strong>Westerlo</strong>: Gevaertlaan 28a-b (2012/096)<br />

41 persoonlijke gegevens verwijderd


Voorgeschiedenis<br />

OCMW <strong>Westerlo</strong>: Verlorenkost 22/1 in 2260 <strong>Westerlo</strong> heeft bij de gewestelijk<br />

stedenbouwkundig ambtenaar een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor het<br />

verbouwen van een eengezinswoning tot twee aparte wooneenheden, op perceel sectie<br />

A(Z-P) nr. 202H2 + 202G2, gelegen Gevaertlaan 28a-b in 2260 <strong>Westerlo</strong>.<br />

Feiten en context<br />

Op 22 november 2012 heeft de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van het<br />

departement RWO beslist om de stedenbouwkundige aanvraag te vergunnen.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college neemt kennis van de stedenbouwkundige vergunning afgegeven door<br />

de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar op 22 november 2012 - ref.<br />

8.00/13049/1094.1 aan OCMW <strong>Westerlo</strong>: Verlorenkost 22/1 in 2260 <strong>Westerlo</strong><br />

voor het verbouwen van een eengezinswoning tot twee aparte wooneenheden,<br />

op perceel sectie A(Z-P) nr. 202H2 + 202G2, gelegen Gevaertlaan 28a-b in 2260<br />

<strong>Westerlo</strong>.<br />

024 Ruimtelijke Ordening. Verkavelen. Advies: Eikelstraat (185B) 42<br />

Voorgeschiedenis<br />

- De aanvrager 43 heeft op 19 juli 2012 een aanvraag ingediend voor het verkavelen van het<br />

perceel sectie B nr. 803W, gelegen Eikelstraat in 2260 <strong>Westerlo</strong>.<br />

- Op 19 mei 1980 verleende het college een verkavelingsvergunning voor het verkavelen<br />

van perceel sectie B nr. 803s in drie kavels. (dossiernr. 119B/137/506)<br />

- Op 30 mei 2005 werd de verkavelingsvergunning vervallen verklaard voor de kavels 2 en<br />

3 omwille van het ontbreken van het bewijs van overdracht van 2/3 van de kavels.<br />

Feiten en context<br />

- Het voorgelegde dossier werd ontvankelijk en volledig verklaard op 17 augustus 2012.<br />

- De aanvraag is gelegen in een woonzone volgens het gewestplan Herentals-Mol (KB 28<br />

juli 1978). De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel,<br />

dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen<br />

van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden<br />

afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare<br />

nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze<br />

bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor<br />

zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.<br />

- De aanvraag is gelegen langs het verlengde van de gemeenteweg Eikelstraat. De<br />

Eikelstraat zelf is voorzien van een asfaltverharding, een elektriciteitsnet, waterleiding,<br />

gemengde riolering, gasnet, telefoon en openbare verlichting.<br />

- De aanvraag is niet gelegen in een recent overstroomd gebied of overstromingsgebied.<br />

Openbaar onderzoek<br />

Er werd een <strong>openbaar</strong> onderzoek georganiseerd van 27 augustus 2012 tot en met 25<br />

september 2012. Er werd één bezwaar ingediend op 24 september 2012.<br />

Adviezen<br />

42 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

43 persoonlijke gegevens verwijderd


Er werd advies gevraagd aan het Agentschap Natuur en Bos op 6 september 2012 omwille<br />

van de ontbossing van het te verkavelen perceel. Er werd een gunstig advies ontvangen op<br />

18 september 2012.<br />

Argumentatie<br />

- De voorliggende aanvraag voorziet in het verkavelen van perceel sectie B nr. 803W in<br />

twee kavels voor vrijstaande eengezinswoningen. Het te verkavelen terrein grenst aan<br />

perceel sectie B nr. 803V waarop een toegangsweg in asfalt is voorzien. De<br />

gemeenteraad heeft in zitting van 29 oktober 2012 de uitrustingsvoorwaarden en het<br />

wegtracé goedgekeurd.<br />

- De kavel 1 heeft een breedte van 18,50 m en een diepte van ca. 45 m. De kavel 2 heeft<br />

een breedte van 18,65 m en eveneens een diepte van ca. 45 m. De oppervlakte van de<br />

kavel 1 en 2 bedraagt respectievelijk 8a 74 ca en 8a 21 ca. De beide kavels zijn dan ook<br />

evenwaardig en voorzien in een strook voor hoofdgebouwen van 17 m diep, daarachter<br />

een bouwvrije tuinstrook van 10 m en daarachter nog een strook voor bijgebouwen. De<br />

autobergplaats moet voorzien worden in het hoofdvolume of in het bijgebouw. Op de<br />

westelijke perceelsgrens van kavel 1 is een afwateringsgracht voorzien, die dient<br />

ingebuisd te worden zoals vermeld in het gemeenteraadsbesluit om een vlotte afwatering<br />

naar de Koning Leopoldlaan te garanderen.<br />

- Het perceel is gelegen aan de rand van <strong>Westerlo</strong>-centrum in de nabijheid van het<br />

bosgebied Beeltjens. De Eikelstraat is een zijstraat van de Koning Leopoldlaan en maakt<br />

deel uit van een sociaal huisvestingsproject van de Geelse Huisvesting uit de jaren '70.<br />

Dit huisvestingsproject wordt gekenmerkt door een dense bebouwing aangezien er<br />

voornamelijk gegroepeerd en gekoppeld gebouwd werd. Aan de noordzijde van het te<br />

verkavelen perceel is een vrijstaande eengezinswoning op een ruim perceel gebouwd.<br />

Aan de zuidzijde bevinden zich de woningen langs de Koning Leopoldlaan. Deze<br />

straatwand bestaat hoofdzakelijk uit vrijstaande bebouwing op eerder ruime percelen.<br />

- De hoofdbestemming van de omgeving is wonen. De Eikelstraat stopt momenteel aan de<br />

oostgrens van het te verkavelen perceel.<br />

- Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een gunstig advies uitgebracht op 12<br />

september 2012 en het compensatievoorstel met nr. COMP/12/0310/AN goedgekeurd<br />

onder volgende voorwaarden in het kader van artikel 90bis van het Bosdecreet:<br />

- de te ontbossen oppervlakte bedraagt 1.400 m². Deze oppervlakte valt niet meer<br />

onder het toepassingsgebied van het Bosdecreet.<br />

- Het plan goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos dient deel uit te<br />

maken van de stedenbouwkundige vergunning.<br />

- De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het<br />

Bosdecreet en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde<br />

compensatieformulier met nummer: COMP/12/0310/AN.<br />

- De bosbehoudsbijdrage van 2.772 euro dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum<br />

waarop gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning, gestort worden op het<br />

rekeningnummer van het Agentschap voor Natuur en Bos, zoals vermeld op het<br />

overschrijvingsformulier welke als bijlage bij deze vergunning gevoegd werd.<br />

- Tijdens het <strong>openbaar</strong> onderzoek werd er één bezwaarschrift ingediend op 24 september<br />

2012. Het bezwaarschrift handelt over inkijk in de aanpalende woning en het bedreigend<br />

karakter ten aanzien van het recht op privacy omwille van de geringe afstand en de<br />

bouwhoogte.<br />

- De kavel 1 is voorzien haaks achter de gegroepeerde woningen van de Eikelstraat. De<br />

bouwstrook wordt voorzien op 3 m van de gemeenschappelijke perceelsgrens. De verkaveling<br />

voorziet als bestemming vrijstaande eengezinswoningen. Er kan dan ook gesteld worden dat de


woonfuncties op het gelijkvloers zullen gelegen zijn en de slaapruimten op de verdieping. De<br />

afstand tussen de bouwstrook en de achtergevel van de bestaande woning bedraagt ca. 23 m.<br />

Er kan dan ook gesteld worden dat de mogelijkheid tot inkijk of inbreuk op de privacy binnen de<br />

aanvaardbare normen valt aangezien de woonfuncties zich op de gelijkvloerse niveau's bevinden<br />

en er nog een afstand van ca. 23 m rest tussen de zijgevel van de nieuw op te richten woning<br />

en de achtergevel van de bestaande woning. Het bezwaar wordt niet weerhouden.<br />

- De voorliggende aanvraag is gesitueerd aan de rand van de kern in de nabijheid van een<br />

bosgebied waar eerder ruime percelen gewenst zijn. Er kan dan ook gesteld worden dat<br />

de voorliggende aanvraag zowel op het vlak van bestemming als typologie integreerbaar<br />

en inpasbaar is in deze omgeving.<br />

- De voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het<br />

vastgestelde gewestplan.<br />

- Gezien de aanvraag niet gelegen is in recent overstroomd gebied of overstromingsgebied,<br />

kan in alle redelijkheid geoordeeld worden dat het schadelijk effect beperkt is.<br />

Juridische grond<br />

- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.<br />

- Het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978).<br />

- Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen<br />

en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief van 25 januari 2002 en 25<br />

oktober 2002.<br />

- Decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.<br />

- Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels<br />

voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot<br />

vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in<br />

artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.<br />

- Het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare<br />

onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen en<br />

verkavelingsaanvragen, meermaals gewijzigd.<br />

- Het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die<br />

over een vergunningsaanvraag advies verlenen.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college brengt gunstig advies uit over de aanvraag 44 voor het verkavelen van<br />

het perceel sectie B nr. 803W, gelegen Eikelstraat in 2260 <strong>Westerlo</strong>.<br />

Artikel 2 Volgende voorwaarden dienen te worden nageleefd :<br />

1) de voorwaarden opgenomen in het gemeenteraadsbesluit van 29 oktober<br />

2012 houdende goedkeuring wegtracé en uitrustingsvoorwaarden.<br />

2) De voorgevelbouwlijn op 6 m uit de rooilijn te brengen zoals voorzien op het<br />

verkavelingsontwerp.<br />

3) per kavel te voorzien in één autobergplaats in de strook voor<br />

hoofdgebouwen of bijgebouwen<br />

4) de bijgevoegde stedenbouwkundige voorschriften, opgemaakt door het<br />

gemeentebestuur worden toegepast.<br />

025 Ruimtelijke Ordening. Verkavelen. Vergunning: Hoog Heultje (262D) 45<br />

Voorgeschiedenis<br />

44 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

45 persoonlijke gegevens verwijderd


- De aanvrager 46 heeft op 9 juli 2012 een aanvraag ingediend voor het verkavelen van het<br />

perceel sectie D nr. 712E2/deel, 712Y en 712Z/deel, gelegen Hoog Heultje in 2260<br />

<strong>Westerlo</strong>, in 2 kavels voor het oprichten van vrijstaande eengezinswoningen.<br />

- De bestaande woning Hoog Heultje 48 zal worden gesloopt.<br />

Feiten en context<br />

- Het voorgelegde dossier werd ontvankelijk en volledig verklaard op 20 juli 2012.<br />

- De aanvraag is gelegen in een woongebied met landelijk karakter volgens het gewestplan<br />

Herentals-Mol (KB 28 juli 1978). Woongebieden met landelijk karakter zijn in hoofdzaak<br />

bestemd « voor woningbouw in het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven ».<br />

Zowel bewoning als landbouw zijn bijgevolg de hoofdbestemmingen van het gebied, en<br />

beide bestemmingen staan er op gelijke voet. Daarnaast kunnen eveneens de andere<br />

inrichtingen, voorzieningen en activiteiten, bedoeld in artikel 5.1.0. worden toegelaten.<br />

Voor inrichtingen bestemd voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf - met<br />

inbegrip van de para-agrarische bedrijven - blijft de voorwaarde gelden dat zij slechts<br />

toelaatbaar zijn voor zover zij niet wegens de taken van bedrijf die zij uitvoeren moeten<br />

worden afgezonderd in een daartoe aangewezen gebied. Er dient dan ook steeds te<br />

worden onderzocht of zij bestaanbaar zijn met de bestemming van woongebied met<br />

landelijk karakter. Concreet betekent dit dat zij niet van aard mogen zijn de woon- of<br />

landbouwfunctie van het gebied te verstoren.<br />

- De aanvraag maakt geen deel uit van een bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk<br />

uitvoeringsplan.<br />

- Het terrein is vlak en ligt op gelijke hoogte met de voorliggende straten. Er zijn geen<br />

markante reliëfverschillen of belangrijke vegetaties.<br />

- De aanvraag is gelegen langs de gemeenteweg Hoog Heultje, die voorzien is van een<br />

betonverharding, een elektriciteitsnet, waterleidingnet, gemengde riolering, gasnet,<br />

straatverlichting, tv-distributie en telefoon.<br />

- De aanvraag is niet gelegen in een recent overstroomd gebied of overstromingsgebied.<br />

Openbaar onderzoek<br />

Er werd een <strong>openbaar</strong> onderzoek uitgevoerd van 2 augustus 2012 tot en met 31 augustus<br />

2012. Er werden geen bezwaren of opmerkingen ingediend.<br />

Adviezen<br />

Waterwegen en Zeekanaal nv heeft op 10 oktober 2012 een voorwaardelijk gunstig advies<br />

uitgebracht over voorliggende aanvraag (V2012N222668). De projectzone stroomt af naar<br />

de Grote Nete en is deels gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Aangezien de<br />

aanvraag niet gelegen is in effectief of recent overstroomd gebied en langs de Grote Nete<br />

voldoende bergingscapaciteit voorzien wordt door het geactualiseerd Sigmaplan, is er slechts<br />

een minieme kans op wateroverlast indien strikte voorwaarden zullen opgelegd worden bij<br />

het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning. Het project is onder voormelde<br />

voorwaarden verenigbaar met de beginselen en doelstellingen zoals die worden vermeld in<br />

artikel 5 en 6 van het Decreet Integraal Waterbeleid.<br />

Argumentatie<br />

- De voorliggende aanvraag voorziet in het verkavelen van de percelen sectie D nr.<br />

712E2/deel, 712Y en 712Z/deel in 2 kavels voor vrijstaande bebouwing. De woning nr.<br />

48, evenals een vervallen garage op de resterende eigendom van de woning nr. 46, zijn<br />

voorzien om afgebroken te worden. De woning nr. 46 blijft behouden als een<br />

gekoppelde woning palend aan de woning nr. 44. Achter deze tweewoonst werd een<br />

46 persoonlijke gegevens verwijderd


verkavelingsvergunning toegestaan voor het oprichten van een vrijstaande<br />

eengezinswoning langs de straat Maaldonk (= 258D/137/0927.1). Het centrum van de<br />

deelgemeente Heultje is gelegen op ongeveer 2 km, het centrum van Hulshout<br />

(Westmeerbeek) op ongeveer 900 m.<br />

- De kavel 1 heeft op de rooilijn een breedte van 18,16 m, de kavel 2 is hier 18 m breed.<br />

De nieuw gevormde scheidingslijnen zijn loodrecht getrokken op de straat Hoog Heultje:<br />

de gezamenlijke perceelsgrens is 36,77 m diep, de rechter perceelsgrens van de kavel 2 is<br />

39,40 m diep. De linker perceelsgrens van de kavel 1 (= bestaande scheidingslijn) is 33,94<br />

m diep. De oppervlakte van de kavels bedraagt respectievelijk 6a 63ca en 6a 86ca.<br />

- De strook voor de hoofdgebouwen is 15 m diep en ingeplant op 6 m uit de rooilijn, wat<br />

overeenstemt met 14,50 m uit de as van de rijwegverharding. De minimum afstand tot de<br />

zijdelingse perceelsgrenzen bedraagt 3 m.<br />

- Beiden kavels zijn voorzien om bebouwd te worden met vrijstaande eengezinswoningen.<br />

De volgende stedenbouwkundige voorschriften zijn van toepassing: bouwdiepte<br />

minimum 8 m en maximum 15 m, breedte minimum 7 m en maximum zoals voorzien op<br />

het verkavelingsvoorstel, kroonlijsthoogte maximum 6 m, nokhoogte maximum 11 m,<br />

schuin dak met helling tussen 35° en 55°. De woning dient te beschikken over een<br />

inpandige garage of indien mogelijk een afzonderlijke garage of carport in de tuin. De<br />

bijgebouwen mogen een maximum oppervlakte hebben van 10% van de<br />

perceelsoppervlakte. Verder dienen de door het gemeentebestuur opgemaakte<br />

stedenbouwkundige voorschriften nageleefd te worden.<br />

- De verkaveling is opgevat als een invulling van een bestaand woongebied binnen de 50 m<br />

strook gemeten vanaf Hoog Heultje en tussen de bestaande woningen Hoog Heultje 46<br />

en 50. De aangevraagde kavels hebben voldoende afmetingen om als volwaardige<br />

bouwpercelen aanvaard te kunnen worden.<br />

- De omliggende omgeving wordt gekenmerkt door een gemengde bebouwing van oudere<br />

en recente eengezinswoningen, opgericht in diverse stijlen.<br />

- Gezien de voorliggende aanvraag betrekking heeft op het creëren van 2 bijkomende<br />

kavels voor het oprichten van vrijstaande eengezinswoningen, kan gesteld worden dat de<br />

impact op de mobiliteit te verwaarlozen is.<br />

- De voorliggende aanvraag is aanvaardbaar en integreerbaar in de onmiddellijke omgeving.<br />

- De voorliggende weg is voldoende uitgerust.<br />

- De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het vastgestelde<br />

gewestplan.<br />

- Gezien de aanvraag niet gelegen is in recent overstroomd gebied of overstromingsgebied<br />

kan in alle redelijkheid geoordeeld worden dat het schadelijk effect beperkt is.<br />

Juridische grond<br />

- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.<br />

- Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen<br />

en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief van 25 januari 2002 en 25<br />

oktober 2002.<br />

- Decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.<br />

- Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels<br />

voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot<br />

vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in<br />

artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.


- Het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare<br />

onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen en<br />

verkavelingsaanvragen (artikel 3§4).<br />

- Het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die<br />

over een vergunningsaanvraag advies verlenen.<br />

- Het advies van Ruimtelijke Ordening Antwerpen van 22 november 2012 - ref.<br />

5.00/13049/1370927.2.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college verleent vergunning 47 voor het verkavelen van het perceel sectie<br />

D nr. 712E2/deel, 712Y en 712Z/deel, in 2 kavels voor het oprichten van<br />

vrijstaande eengezinswoningen, gelegen Hoog Heultje in 2260 <strong>Westerlo</strong>,<br />

conform het advies van Ruimtelijke Ordening Antwerpen, nl. "gunstig, onder<br />

volgende voorwaarden:<br />

- bijgaande stedenbouwkundige voorschriften dienen te worden toegepast;<br />

- Alle bebouwing dient te worden gesloopt vooraleer de verkaveling ten<br />

uitvoer kan worden gebracht. Dit houdt in dat zolang aan de opschortende<br />

voorwaarde tot sloping, die verbonden is aan de verkavelingsvergunning<br />

zelf en waarvan de naleving rust op de verkavelaar zelf, niet voldaan is, de<br />

verkavelaar niet kan overgaan tot de verkoop van de kavels in de zin van<br />

artikel 4.2.16 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.<br />

- In de uiteindelijke vergunning dient rekening te worden gehouden met de<br />

principes van de watertoets. Het behoort, zoals vermeld in het decreet<br />

van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad<br />

14/11/2003) in hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8, tot de bevoegdheid van de<br />

vergunningverlenende overheid om de resultaten van de watertoets te<br />

vermelden, zelfs als manifest duidelijk is dat de vergunde werken geen<br />

enkele invloed op de waterhuishouding hebben en hiermee rekening te<br />

houden in haar uiteindelijke beslissing."<br />

Artikel 2 Volgende voorwaarden dienen te worden nageleefd :<br />

1) de aanleg van de waterleiding gebeurt ten laste van de verkavelaar evenals<br />

de aanleg van de andere nutsvoorzieningen overeenkomstig de terzake<br />

geldende reglementering van de beherende maatschappij<br />

2) de bouwstrook inplanten zoals voorzien op het verkavelingsvoorstel<br />

3) de aanwezige bebouwing daadwerkelijk te slopen.<br />

026 Ruimtelijke Ordening. Verkavelen. Vergunning: Olenseweg (205A) 48<br />

Voorgeschiedenis<br />

- De aanvrager 49 heeft op 16 juli 2012 een aanvraag ingediend voor het verkavelen van het<br />

perceel sectie A nr. 536P (voorheen nr. 536N + 535A2), gelegen Olenseweg in 2260<br />

<strong>Westerlo</strong>.<br />

- Op 4 oktober 2010 werd er een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het<br />

slopen van een bestaande loods en werkhuis.<br />

Feiten en context<br />

- Het voorgelegde dossier werd ontvankelijk en volledig verklaard op 3 augustus 2012.<br />

47 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

48 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

49 persoonlijke gegevens verwijderd


- De aanvraag is gelegen in een woonzone volgens het gewestplan Herentals-Mol (KB 28<br />

juli 1978). De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel,<br />

dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen<br />

van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden<br />

afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare<br />

nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze<br />

bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor<br />

zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.<br />

- De aanvraag maakt geen deel uit van een bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk<br />

uitvoeringsplan.<br />

- De aanvraag is gelegen langs de gewestweg Olenseweg, die voorzien is van een<br />

asfaltverharding, een elektriciteitsnet, waterleidingnet, gemengde riolering,<br />

straatverlichting, tv-distributie, gasnet en telefoon.<br />

- Ter plaatse geldt het rooilijnplan C/7828, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 25 mei<br />

1976.<br />

- De aanvraag is niet gelegen in een recent overstroomd gebied of overstromingsgebied.<br />

Openbaar onderzoek<br />

Er werd een <strong>openbaar</strong> onderzoek uitgevoerd van 9 augustus 2012 tot en met 7 september<br />

2012. Er werden geen bezwaren of opmerkingen ingediend.<br />

Adviezen<br />

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft op 4 september 2012 een gunstig advies<br />

uitgebracht over voorliggende aanvraag, gezien deze in overeenstemming is met de algemene<br />

en bijzondere voorwaarden (114/B/BVK/2012/3489).<br />

Argumentatie<br />

- De voorliggende aanvraag voorziet in het verkavelen van het perceel nr . 536P in 3<br />

kavels, waarvan één kavel is voorzien voor open bebouwing en 2 kavels voor gekoppelde<br />

bebouwing.<br />

- Het aanvraagperceel is momenteel bebouwd met een huis. Naast de woning stond<br />

vroeger een loods, welke ondertussen is afgebroken. De grond naast het huis wordt niet<br />

echt benut als tuinzone en zal daarom verkaveld worden.<br />

- De kavel 1 is bestemd voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning. De<br />

kavel is aan de straatkant 15,19 m breed, de achterste perceelsgrens is ca. 18 m breed.<br />

De linker perceelsgrens is ca. 23 m diep, de rechter perceelsgrens is ca. 31 m diep. De<br />

strook voor de hoofdgebouwen is 10 m diep en is gelegen op 8 m uit de rooilijn (= 19 m<br />

uit de as van de rijwegverharding) en op 3 m uit de zijdelingse perceelsgrenzen. De<br />

tuinstrook t.a.v. de linker achterhoek bedraagt ca. 6,43 m, de tuinstrook t.a.v. de rechter<br />

achterhoek bedraagt ca. 11,41 m.<br />

- De kavels 2 en 3 zijn bestemd voor het oprichten van gekoppelde eengezinswoningen.<br />

Beide kavels zijn aan de straatkant 10,50 m diep, de gezamenlijke perceelsgrens is ca. 36<br />

m diep. De linker perceelsgrens van de kavel 2 (= gezamenlijke perceelsgrens met de<br />

kavel 1) is ca. 31 m diep, de rechter perceelsgrens van de kavel 3 is ca. 41,25 m diep. De<br />

strook voor de hoofdgebouwen is 12 m diep en is gelegen op 8 m uit de rooilijn (= 19 m<br />

uit de as van de rijwegverharding). De woningen dienen gekoppeld te worden op de<br />

gezamenlijk perceelsgrens en verder op 3 m uit de zijdelingse perceelsgrens. De<br />

tuinruimte varieert van minimum 11 m tot maximum 21 m.<br />

- Binnen de verkaveling kan op elke kavel voldoende privacy gecreëerd worden door<br />

creatief om te springen met het bouwontwerp. De tuinzone is voldoende groot en kan<br />

de bewoners voldoende woonkwaliteit verschaffen.


- De door het gemeentebestuur opgemaakte stedenbouwkundige voorschriften dienen<br />

nageleefd te worden. Gezien er op de kavel 1 geen ruimte is voor oprichten van<br />

bijgebouwen, dient hier de garage inpandig voorzien te worden.<br />

- De woning links, Olenseweg nr. 219, is een oude leegstaande woning die te dicht tegen<br />

de gewestweg staat ingeplant en zeker niet voldoet aan de huidige comfortwensen en<br />

bouwnormen qua isolatie. Op termijn zal deze woning moeten verdwijnen. Het links<br />

aanpalend perceel heeft na de sloping nog mogelijkheden voor ontwikkeling die door<br />

voorliggende verkavelingsaanvraag niet beperkt worden.<br />

- De verkaveling voorziet een verdere invulling van de open ruimte langs de uitgeruste<br />

gewestweg. In de onmiddellijke omgeving komen nog half-open bouwingen voor langs de<br />

gewestweg of in de zijstraten van de gewestweg. Er kan gesteld worden dat de<br />

voorliggende aanvraag aanvaardbaar en integreerbaar is in de onmiddellijke omgeving.<br />

- De voorliggende weg is voldoende uitgerust.<br />

- De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het vastgestelde<br />

gewestplan.<br />

- Gezien de aanvraag niet gelegen is in recent overstroomd gebied of overstromingsgebied<br />

kan in alle redelijkheid geoordeeld worden dat het schadelijk effect beperkt is.<br />

Juridische grond<br />

- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.<br />

- Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen<br />

en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief van 25 januari 2002 en 25<br />

oktober 2002.<br />

- Decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.<br />

- Het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare<br />

onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen en<br />

verkavelingsaanvragen (artikel 3§4).<br />

- Het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die<br />

over een vergunningsaanvraag advies verlenen.<br />

- Het advies van Ruimtelijke Ordening Antwerpen van 22 november 2012 - ref.<br />

5.00/13049/1370935.1.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college verleent vergunning 50 voor het verkavelen van het perceel sectie A<br />

nr. 536P (voorheen n. 536N + 535A2) in drie kavels waarvan 1 kavel bestemd<br />

is voor vrijstaande bebouwing en twee kavels voor gekoppelde bebouwing,<br />

gelegen Olenseweg in 2260 <strong>Westerlo</strong> conform het advies van Ruimtelijke<br />

Ordening Antwerpen van 22 november 2012 - ref. 5.00/13049/1370935.1, nl.<br />

"Gunstig, onder volgende voorwaarden:<br />

- bijgaande stedenbouwkundige voorschriften dienen te worden toegepast;<br />

- De voorwaarden gesteld in het advies van het Agentschap Wegen en<br />

Verkeer - district Geel d.d. 04.09.2012 dienen strikt nageleefd te worden.<br />

- In de uiteindelijke vergunning dient rekening te worden gehouden met de<br />

principes van de watertoets. Het behoort, zoals vermeld in het decreet<br />

van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad<br />

14/11/2003) in hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8, tot de bevoegdheid van de<br />

vergunningverlenende overheid om de resultaten van de watertoets te<br />

vermelden, zelfs als manifest duidelijk is dat de vergunde werken geen<br />

50 persoonlijke gegevens verwijderd


enkele invloed op de waterhuishouding hebben en hiermee rekening te<br />

houden in haar uiteindelijke beslissing."<br />

Artikel 2 Volgende voorwaarden dienen te worden nageleefd :<br />

1) de aanleg van de waterleiding gebeurt ten laste van de verkavelaar evenals<br />

de aanleg van de andere nutsvoorzieningen overeenkomstig de terzake<br />

geldende reglementering van de beherende maatschappij<br />

2) de strook voor de hoofdgebouwen inplanten zoals voorzien op het<br />

verkavelingsvoorstel.<br />

3) de garage verplicht inpandig te voorzien op kavel 1.<br />

027 Ruimtelijke Ordening. Verkavelingsberoep: de Merodedreef-<br />

Beeltjensdreef (183B) 51 .<br />

Voorgeschiedenis<br />

- De aanvragers 52 hebben op 22 mei 2012 een aanvraag ingediend voor het verkavelen van<br />

het perceel sectie B nr. 789T en 789D3, gelegen de Merodedreef - Beeltjensdreef in<br />

2260 <strong>Westerlo</strong>. De kavel 1 wordt afgesplitst van de huiskavel van de woning de<br />

Merodedreef 53 met het oog op het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning.<br />

- Op 25 juni 2012 heeft het schepencollege het verdelingsplan over deze eigendom<br />

geviseerd.<br />

- Op 27 augustus 2012 heeft het college de desbetreffende verkavelingsaanvraag ongunstig<br />

geadviseerd.<br />

- Op 24 september 2012 heeft Ruimtelijke Ordening Antwerpen een gunstig advies<br />

uitgebracht over voorliggende aanvraag.<br />

- Op 8 oktober 2012 heeft het college de verkavelingsaanvraag geweigerd.<br />

- Er werd door Marjan De Groot beroep ingesteld tegen het weigeringsbesluit van 8<br />

oktober 2012.<br />

- De Dienst Stedenbouwkundige Vergunningen van het provinciebestuur heeft aan het<br />

college van burgemeester en schepenen gevraagd om een standpunt met betrekking tot<br />

het beroep over te maken.<br />

- Het college wenst zijn advies van 27 augustus 2012 te bevestigen, namelijk:<br />

"Feiten en context<br />

- Het voorgelegde dossier werd ontvankelijk en volledig verklaard op 22 juni 2012.<br />

- De aanvraag is gelegen in een woonzone volgens het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli<br />

1978). De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening,<br />

ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke<br />

ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene<br />

ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische<br />

voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen<br />

echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.<br />

- De aanvraag maakt geen deel uit van een bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk<br />

uitvoeringsplan.<br />

- De aanvraag is gelegen langs de gemeenteweg Beeltjensdreef, die voorzien is van een<br />

kasseiverharding, een elektriciteitsnet, waterleidingnet, gasnet, gemengde riolering,<br />

straatverlichting, tv-distributie en telefoon.<br />

- De aanvraag is niet gelegen in een recent overstroomd gebied of overstromingsgebied.<br />

Openbaar onderzoek<br />

51 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

52 persoonlijke gegevens verwijderd


Er werd een <strong>openbaar</strong> onderzoek uitgevoerd van 2 juli 2012 tot en met 31 juli 2012. Er werd één<br />

bezwaar ingediend op 23 juli 2012, dat medeondertekend werd door vier omwonenden.<br />

Adviezen<br />

Er zijn geen externe adviezen vereist.<br />

Argumentatie<br />

- De voorliggende aanvraag voorziet in het afsplitsen van een kavel van het kadastraal perceel<br />

sectie B nr. 789T + 789D3, waarvan nr. 789D3 momenteel bebouwd is met de woning de<br />

Merodedreef 53. De voorliggende aanvraag voorziet in het realiseren van een bouwgrond voor<br />

een vrijstaande eengezinswoning in de tuin van de bestaande woning, die aan de Beeltjensdreef<br />

paalt met een breedte van 6,05 m. De nieuwe perceelsgrens wordt op ca. 5 m achter de<br />

bestaande woning voorzien, die een diepte heeft van 21,14m.<br />

- De kavel 1 is aan de straatkant 6,05 m breed en ter hoogte van de voorgevelbouwlijn 7,03 m.<br />

De linker perceelsgrens ligt over een diepte van 19,65 m ongeveer haaks op de Beeltjensdreef<br />

en knikt dan naar links met een lengte van 21,57 m. De rechterperceels-grens heeft een diepte<br />

van 34,35 m en ligt schuin op de Beeltjensdreef. De achterste perceelsgrens heeft een breedte<br />

van 16 m. De totale oppervlakte van kavel 1 bedraagt 5a 31ca.<br />

- De strook voor de hoofdgebouwen is ingeplant op 11 m uit de bovenkant van de gracht en op 3<br />

m van de linker en de rechter perceelsgrens. De strook voor het hoofdgebouw is<br />

trapeziumvormig met een breedte vooraan van 7,03 m, een diepte van 13,20 m aan de<br />

linkerzijde, 10,21 m aan de achterzijde, 10,64 m aan de rechterzijde voor de afbuiging om na<br />

ca. 7 m terug aan te sluiten aan de voorzijde. De bouwkavel heeft een beperkte diepte zodat na<br />

de bouwstrook enkel een tuinstrook van 10 m diep rest. Er is dan ook geen ruimte voor<br />

bijgebouwen.<br />

- Er werd een bezwaar ingediend tijdens het <strong>openbaar</strong> onderzoek dat handelt over: de vorm en<br />

de grootte van de kavel die niet aansluit aan de kavels in de omgeving, de vorm van het perceel,<br />

privacy, geen parkeerruimte of plaats voor bijgebouwen, fout in oppervlakte, disharmonie en<br />

storende beeldvorming in de omgeving.<br />

- de bezwaarindiener stelt dat in de aanvraag is vermeld dat het ontwerp qua vorm en<br />

grootte aansluit bij de kavels in de omgeving en dat dit niet klopt aangezien de<br />

kavelbreedte in de Beeltjensdreef varieert tussen 13 m en 31 m en een niet verkaveld<br />

perceel met een breedte van 64 m. Aangezien de kavel slechts een breedte heeft van 6,05<br />

m, wat beduidend smaller is dan de overige kavels, wordt dit argument weerhouden.<br />

- De gevelbreedte bedraagt slechts 7 m, gemeten op 11 m uit de bovenkant van de gracht<br />

van de Beeltjensdreef. De gevelbreedte is inderdaad slechts 7 m, wat eveneens atypisch is<br />

in het straatbeeld. Dit is echter het gevolg van de trapeziumvorm van het nieuw gevormde<br />

perceel, wat ruimtelijk niet wenselijk is. Dit argument wordt weerhouden.<br />

- De voorgestelde layout van de loten, de oriëntatie van het gebouw en de beperkte afstand<br />

tussen de achtergevelbouwlijn en perceelsgrens leidt tot wederzijdse problemen inzake<br />

privacy tussen de loten binnen de verkaveling en de aanpalende percelen, inzonderheid<br />

perceel nr. 789C3. Het is inderdaad zo dat de afstanden tussen de respectievelijke<br />

bouwstroken slechts 15 m bedraagt en door de vorm van het perceel de zichten<br />

rechtstreeks naar deze percelen gericht zijn. Dit argument wordt weerhouden.<br />

- Er is geen parkeermogelijkheid voor een auto. Indien er een garage wordt voorzien in de<br />

woning en de oprit wordt verhard, kan deze oprit dienst doen als parkeermogelijkheid. Dit<br />

argument wordt niet weerhouden.<br />

- Er is geen ruimte voor bijgebouwen. Omwille van de geringe diepte van het bouwperceel is<br />

er inderdaad geen ruimte voor bijgebouwen. Dit argument wordt weerhouden.<br />

- Er is een fout vermeld in de oppervlakte waardoor de dichtheid 19w/ha bedraagt in plaats<br />

van 16w/ha. Deze opmerking is correct en wordt weerhouden.<br />

- De aanvraag brengt een disharmonie in de omgeving en een storende beeldvorming, wat<br />

niet wenselijk is in de onmiddellijke nabijheid van een parkgebied. Het is inderdaad zo dat


de vorm van het perceel en de bouwstrook vreemd is aan de omgeving aangezien de<br />

bouwpercelen verder in deze straat quasi rechthoekig zijn en haaks gelegen zijn op de<br />

Beeltjensdreef. Bovendien zijn deze percelen ook beduidend ruimer en past de<br />

korrelgrootte van deze kavel niet in de onmiddellijke omgeving. Dit argument wordt<br />

weerhouden.<br />

- Het aanvraagperceel is gesitueerd aan de buitenbocht van de Merodedreef, niet ver van de<br />

aansluiting van de Beeltjensdreef op de Merodedreef. De onmiddellijke omgeving die een<br />

driehoek vormt tussen deze twee straten wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door<br />

eengezinswoningen in gekoppelde bebouwingsvorm langs de Merodedreef. Omwille van de<br />

beperkte bouwdiepte ter hoogte van het aanvraagperceel is er momenteel geen bebouwing<br />

langs de Beeltjensdreef. De Beeltjensdreef vormt de overgang van de woon-zone naar<br />

parkgebied en recreatiegebied. Door de sterke bocht van de Merodedreef verdubbelt de<br />

perceelsdiepte tussen de Merodedreef en de Beeltjensdreef vanaf het naastgelegen perceel tot<br />

een diepte van ca. 110 m tot 150 m. Vanaf dat perceel loopt het Spikdorenveld ongeveer<br />

evenwijdig met de Beeltjensdreef. Vanaf dat punt komt er bebouwing voor in de Beeltjensdreef<br />

al dan niet in vroegere goedgekeurde verkavelingen. Deze percelen zijn bestemd voor<br />

gekoppelde of vrijstaande bebouwing en hebben een diepte van ca. 70 à 75 m. De voorliggende<br />

aanvraag voorziet in de verkaveling een perceel met een diepte van ca. 70,25 m, wat indien het<br />

perceel loodrecht gevormd is op de bestaande wegen en met een beperking van de bouwdiepte<br />

aanvaardbaar zou kunnen zijn. In voorliggende aanvraag zijn de voorgevels langs beide straten<br />

op 11 m voorzien waardoor de tussenafstand tussen de bouwstrook op de nieuwe kavel en de<br />

achtergevel van de bestaande woning slechts ca. 15 m bedraagt, wat niet kan aanvaard worden.<br />

Daarnaast is de bouwstrook niet haaks gelegen op de weg en is een straatbreedte van 6,05 m<br />

evenals een voorgevelbreedte van 7,03 m onvoldoende voor een vrijstaande bebouwing.<br />

Bovendien is zowel het perceel als de bouwstrook zeer onregelmatig gevormd waardoor de<br />

ruimtelijke kwaliteit van het bouwperceel zeer gering is en de inkijk naar de aanpalende<br />

percelen vrij groot. De dichtheid van het verkavelingsontwerp bedraagt 19 woningen per ha,<br />

terwijl het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan een dicht-heid van 15 woningen per ha<br />

voorschrijft. Het is ook ruimtelijk niet aangewezen om aan de rand van de woonzone te streven<br />

naar een dergelijke verdichting. Verdichting moet gebeuren in de eigenlijke kern en niet aan de<br />

rand. Indien het naastgelegen driehoekig perceel met nr. 798w zou kunnen samengevoegd<br />

worden met de voorgestelde kavel, zou er eventueel wel een mogelijkheid ontstaan om een<br />

kavel te vormen voor een vrijstaande eengezinswoning met een beperkte bouwdiepte. De<br />

bouwstrook kan dan evenwijdig met de Beeltjensdreef ingeplant worden en de kavel wordt<br />

ruimer zodat de dichtheid even-eens kleiner wordt. Het ontwerp werd eveneens voorgelegd aan<br />

Ruimtelijke Ordening Antwerpen op 25 juni 2012. Hier werd eveneens het standpunt<br />

ingenomen dat de korrelgrootte te klein is na de opdeling van het perceel ingevolge de ligging<br />

ten aanzien van de kern. Het standpunt dat door het college, in zitting van 5 maart 2012 werd<br />

ingenomen bij de behandeling van het voorstel tot verdeling, nl. "Het afgesplitste tuindeel (lot 1)<br />

paalt aan de Beeltjensdreef met een breedte van 6,05 m en kan momenteel in de huidige<br />

configuratie niet bebouwd worden" wordt bevestigd. De voorliggende aanvraag kan derhalve niet<br />

aanvaard worden.<br />

- De voorliggende weg is voldoende uitgerust.<br />

- De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het vastgestelde gewestplan.<br />

- Gezien de aanvraag niet gelegen is in recent overstroomd gebied of overstromingsgebied kan in<br />

alle redelijkheid geoordeeld worden dat het schadelijk effect beperkt is.<br />

Juridische grond<br />

- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.<br />

- Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen<br />

en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief van 25 januari 2002 en 25<br />

oktober 2002.


- Decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.<br />

- Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de<br />

toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van<br />

nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet<br />

van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.<br />

- Het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken<br />

over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsaanvragen (artikel 3§4).<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college brengt ongunstig advies uit over de aanvraag 53 voor het verkavelen van<br />

het perceel sectie B nr. 789T en 789D3, gelegen de Merodedreef - Beeltjensdreef in<br />

2260 <strong>Westerlo</strong> waarbij de kavel 1 wordt afgesplitst van de huiskavel van de woning<br />

de Merodedreef 53 met het oog op het vormen van een bouwgrond voor het<br />

oprichten van een vrijstaande eengezinswoning."<br />

Artikel 2 - Het college wenst volgende verduidelijking/beantwoording toe te voegen in<br />

functie van de argumenten opgenomen door de verkavelaar in het<br />

beroepsschrift.<br />

- Het college merkt op dat de verkavelaar bij het beroepschrift twee<br />

aangepaste verkavelingsvoorstellen heeft toegevoegd. Deze aangepaste<br />

voorstellen hebben geen deel uitgemaakt van de oorspronkelijke procedure<br />

en werden dus ook niet onderworpen aan een <strong>openbaar</strong> onderzoek.<br />

- Het college stemt in met de opmerking van de verkavelaar dat er een<br />

materiële fout staat in het weigeringsbesluit aangezien er is vermeld dat de<br />

breedte van de kavel ter hoogte van de voorgevelbouwlijn 7,03 m is,<br />

terwijl dit de breedte van de bouwstrook is, gemeten op de<br />

voorgevelbouwlijn.<br />

- De verkavelaar stelt dat de oppervlakte en perceelsdiepte doorsneenormen<br />

zijn doch deze dienen echter steeds samen bekeken te worden<br />

met de perceelsvorm, welke in voorliggende aanvraag problematisch is.<br />

- Het college wenst nogmaals te benadrukken dat de opsplitsing van het<br />

perceel tot op 5 m achter de bestaande achtergevel en de trapeziumvorm<br />

maken dat deze aanvraag ruimtelijk niet kan aanvaard worden en dat alleen<br />

door toevoeging van het aanpalende perceel deze ongunstige configuratie<br />

kan verholpen worden en er een volwaardige ruimtelijk inpasbare<br />

bouwgrond kan gevormd worden.<br />

028 Ruimtelijke Ordening. Verkavelingsvergunning nr. 185A/137/0294(02).<br />

Verval.<br />

Voorgeschiedenis<br />

De verkavelingsaanvraag 185A/137/0294(02) 54 heeft betrekking op de percelen, kadastraal<br />

gekend 1ste afdeling <strong>Westerlo</strong>, sectie A, nrs. 180B en 193A gelegen in Gelendel te 2260<br />

<strong>Westerlo</strong>. Het schepencollege verleende de verkavelingsvergunning op 28 november 2005<br />

voor 2 loten.<br />

Feiten en context<br />

- De verkavelingsvergunning werd onderzocht op verval.<br />

- Het betreft een verkavelingsvergunning zonder wegenaanleg.<br />

53 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

54 persoonlijke gegevens verwijderd


- Uit de kadastrale gegevens blijkt dat de verkaveling nog steeds in eigendom is van de<br />

verkavelaar.<br />

Argumentatie<br />

- Er werd niet voldaan aan de voorwaarde dat er binnen vijf jaar na goedkeuring 1/3 van de<br />

kavels werd geregistreerd voor verkoop, verhuring voor meer dan 9 jaar, erfpacht of<br />

opstalrecht.<br />

Juridische grond<br />

- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.<br />

- Het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978).<br />

- Verkavelingsvergunning nr. 185A/137/0294(02), goedgekeurd door het schepencollege<br />

op 28 november 2005.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college stelt vast dat de verkavelingsvergunning d.d. 28 november 2005 met<br />

dossiernummer 185A/137/0294(02) vervallen is.<br />

Artikel 2 Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan het Agentschap R-O<br />

Antwerpen en aan de verkavelaar/huidige eigenaar.<br />

029 Secretariaat. GAS. Bemiddeling <strong>Gemeente</strong>lijke Administratieve<br />

Sancties. Samenwerkingsovereenkomst. Kennisname.<br />

Feiten en context<br />

Hernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Turnhout en de gemeenten<br />

die deel uitmaken van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout , de politiezone Neteland, de<br />

politiezone Zuiderkempen en de politiezone Balen-Dessel-Mol, in het kader van het<br />

veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit. Deze<br />

overeenkomst neemt een aanvang op 1 januari 2013 en loopt tot 31 december 2013.<br />

Juridische grond<br />

• Art. 119bis Nieuwe <strong>Gemeente</strong>wet;<br />

• Art. 119ter Nieuwe <strong>Gemeente</strong>wet;<br />

• Ministerieel Besluit houdende de toekenning van een toelage aan de stad Turnhout in het<br />

kader van het grootstedenbeleid van 2 oktober 2012;<br />

• Beslissing politiecollege Politie Regio Turnhout van 22 oktober 2012;<br />

• Beslissing beheerscomité “Bureau GAS” van 31 oktober 2012.<br />

Argumentatie<br />

Voor een goede dienstverlening en efficiënte inzet van de bemiddelingsambtenaar is een<br />

overeenkomst met de verschillende deelnemende gemeenten aangewezen. Ten aanzien van<br />

minderjarigen (vanaf 16 jaar) is de bemiddelingsprocedure verplicht. Het nut van de<br />

bemiddeling bij de aanpak van lokale overlastfenomenen is inmiddels gebleken; de<br />

meerwaarde ervan voor de betrokken partijen eveneens.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de<br />

hernieuwing van de samen-werkingsovereenkomst tussen de Stad Turnhout<br />

en de gemeenten die zijn toegetreden tot het “Bureau <strong>Gemeente</strong>lijke<br />

Administratieve Sancties” met de stad Geel als beherende gemeente.<br />

Opdrachten<br />

Secretariaat dit punt agenderen op de eerstvolgende gemeenteraad.


030 Secretariaat. OCMW. Kennisname overzichtslijst Raad voor<br />

Maatschappelijk Welzijn 24 oktober 2012.<br />

Voorgeschiedenis<br />

Op 16 november 2012 is de overzichtslijst toegekomen van de Raad voor Maatschappelijk<br />

Welzijn van 24 oktober 2012.<br />

Op 19 november 2012 werd deze overzichtslijst via e-mail bezorgd aan de betrokken<br />

gemeentediensten.<br />

Juridische grond<br />

Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van<br />

19 december 2008 – met name afdeling II – algemeen bestuurlijk toezicht.<br />

Artikel 254 stelt dat een lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de raad<br />

voor maatschappelijk welzijn, binnen de twintig dagen nadat ze zijn genomen, aan het <strong>cbs</strong><br />

moet worden overgemaakt.<br />

Artikel 257 stelt dat als het <strong>cbs</strong> van oordeel is dat een besluit van het <strong>openbaar</strong> centrum<br />

voor maatschappelijk welzijn zoals vermeld in artikel 254 of in artikel 255, het gemeentelijk<br />

belang en inzonderheid de financiële belangen van de gemeente schaadt, een beroep kan<br />

instellen bij de provinciegouverneur, behalve indien het betrokken besluit reeds was goedgekeurd<br />

of vastgesteld door de gemeenteraad. Dat beroep moet worden ingesteld binnen een<br />

termijn van 20 dagen. De termijn van 20 dagen gaat in op de derde dag die volgt op de<br />

verzending van de besluiten, vermeld in artikel 255, of van de lijst van de aangelegenheden<br />

vermeld in artikel 254.<br />

Adviezen<br />

De gemeentediensten hadden geen opmerkingen over de besluiten.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college neemt kennis van de beknopte omschrijving van de besluiten van de<br />

Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 24 oktober 2012.<br />

031 Overheidsopdrachten. Leveren van glasvezel en installatie ervan in<br />

bestaande wachtbuizen in de Merodedreef en omgeving. Toewijzing.<br />

Voorgeschiedenis<br />

De gemeenteraad keurde op 29 oktober 2012 het bestek goed dat door de gemeentelijke<br />

diensten werd opgemaakt voor het leveren van glasvezel en de installatie ervan in bestaande<br />

wachtbuizen in de Merodedreef en omgeving.<br />

De kosten werden geraamd op 43.658,96 euro excl. btw of 52.827,34 euro incl. btw.<br />

Bij dit project zijn 3 partijen betrokken m.n. de gemeente <strong>Westerlo</strong>, het OCMW en de vrije<br />

Sint Lambertusschool. Het gemeentelijk aandeel werd geraamd op 20.070,68 excl. btw of<br />

24.285,52 incl. 21 % btw (btw medecontractant).<br />

De overheidsopdracht wordt gesloten bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder<br />

bekendmaking.<br />

Argumentatie<br />

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 20 november 2012 om 11.00 uur te bereiken.<br />

De gestanddoeningstermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 20 maart 2013.<br />

Er werd 1 offerte ontvangen van MVB The Art of wiring nv, Della Faillelaan 20 te 2290<br />

Vorselaar (verbeterd bedrag 39.798,68 euro excl. btw of 48.156,40 euro incl. 21% btw).<br />

Op 26 november 2012 werd een <strong>verslag</strong> van nazicht van de offerte opgesteld.


Na de kwalitatieve beoordeling, het administratieve en technisch nazicht van de offerte stelt<br />

de dienst overheidsopdrachten in samenspraak met de communicatiedienst ict voor om,<br />

rekening houdende met het voorgaande, de opdracht “Leveren van glasvezel en installatie<br />

ervan in bestaande wachtbuizen in de Merodedreef en omgeving.” te gunnen aan de enige<br />

bieder, zijnde MVB The Art of wiring nv, Della Faillelaan 20 te 2290 Vorselaar tegen het<br />

nagerekende inschrijvingsbedrag van 39.798,68 euro excl. btw of 48.156,40 euro incl. 21%<br />

btw.<br />

Advies<br />

De gemeenteontvanger verleende op 26 november 2012 haar goedkeuring aan het<br />

ontwerpbesluit.<br />

Financiële weerslag<br />

Op artikel 104/732-60 van de buitengewone begroting 2012 is een totaal budget voorzien<br />

van 50.000 euro als gemeentelijk aandeel voor de aanleg van een glasvezelkabel OCMWgemeentehuis.<br />

De financiering gebeurt met eigen middelen.<br />

Het college legde op 3 september 2012 al een budget vast voor het plaatsen van de<br />

wachtbuizen door Iveka, waarvan gemeentelijk aandeel 22.510,30 euro incl. 21 % btw<br />

bedraagt. Er rest nog een budget van 25.897,34 euro na aanrekening van het maken van een<br />

werkput door Eandis.<br />

Juridische grond<br />

De wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten is van toepassing samen met de<br />

koninklijke besluiten van 8 januari 1996, 26 september 1996 en de algemene<br />

aannemingsvoorwaarden opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september<br />

1996 en alle latere wijzigingen, meer bepaald de artikelen die betrekking hebben op de<br />

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college keurt het <strong>verslag</strong> van nazicht van de offertes van 26 november 2012<br />

goed voor de opdracht “Leveren van glasvezel en installatie ervan in bestaande<br />

wachtbuizen in de Merodedreef en omgeving.”.<br />

Artikel 2 Het college gunt deze opdracht aan de enige bieder, zijnde MVB The Art of wiring<br />

nv, Della Faillelaan 20 te 2290 Vorselaar, tegen het nagerekende<br />

inschrijvingsbedrag van 39.798,68 euro excl. btw of 48.156,40 euro incl. 21% btw.<br />

Verdeling kosten tussen alle betrokkenen volgens aandeel in afstand:<br />

euro excl. btw incl. 21 % btw<br />

<strong>Gemeente</strong>: 18.233,34 22.062,34 (btw medecontractant)<br />

OCMW 8.889,62 10.756,44<br />

school 12.675,72 15.337,62<br />

Artikel 3 De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in<br />

het bijzonder bestek met nr. 2012-043.<br />

Artikel 4 Het gemeentelijk aandeel in de kosten verbonden aan de uitvoering van de<br />

opdracht, moet verrekend worden op de functioneel-economische code 104/732-<br />

60 van de buitengewone begroting 2012.<br />

Artikel 5 Alle betrokken instanties worden op de hoogte gebracht van de genomen<br />

besluitvorming.<br />

Schepen Filip Verrezen verlaat overeenkomstig artikel 27 van het<br />

gemeentedecreet tijdelijk de zitting.


032 Overheidsopdrachten. Bouw en financieren van een basisschool en<br />

buitenschoolse kinderopvang te Oevel in de vorm van een<br />

promotieovereenkomst BF. Niet-gunning en voorstel om de procedure<br />

over te doen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.<br />

Voorgeschiedenis<br />

Op 3 september 2012 keurde de gemeenteraad het bijzonder bestek goed voor de<br />

contractuele publiek-private samenwerking in de vorm van de promotieovereenkomst (BF)<br />

m.b.t. bouw en financiering van een basisschool en buitenschoolse kinderopvang in de<br />

<strong>Gemeente</strong>straat te Oevel-<strong>Westerlo</strong>.<br />

Het bouwwerk werd in totaal geraamd op 5.167.256,38 euro excl. 21 % btw, waarvan:<br />

Algemene aanneming (excl. technieken): 3.549.998,58 euro excl. btw<br />

Technieken (elektriciteit/lift/sanitair/HVAC): 1.617.257,80 euro excl. btw<br />

Dit is een algemeen totaal van 6.252.380,22 euro incl. 21 % btw (excl. herzieningen en<br />

erelonen).<br />

In deze kostenraming zit ook de 'buitenschoolse kinderopvang' vervat. Dit bouwwerk wordt<br />

geraamd op 528.941,00 euro excl. 21 % btw en komt niet in aanmerking voor subsidies. De<br />

extra kost voor verhuis en afbraak (in 2 fases) van de containerunits wordt geraamd op<br />

20.000 euro excl. btw.<br />

Het bouwwerk van de school zelf wordt geraamd op 4.638.315,38 euro excl. 21 % btw en<br />

wordt voor 70 % gesubsidieerd door AGIOn (subsidies ± 3.246.820,76 euro excl. btw).<br />

Bijgevolg bedraagt de raming voor het bouwwerk in totaal 5.187.256,38 euro excl. btw.<br />

De toegepaste m²-prijzen zijn conform de financiële normen van AGIOn met alle relevante<br />

comfort-, en klimatisatie- en technische voorzieningen, voorzien van actuele<br />

energiebeheersingsfaciliteiten en isolatietechnieken (< E70-peil).<br />

Wat betreft het deel financiering wordt de jaarlijks herzienbare rentevoet, volgens de<br />

huidige markt, geraamd tussen 3 en 5 %.<br />

De opdracht wordt gesloten bij wijze van de algemene offerteaanvraag (Europese<br />

bekendmaking).<br />

Feiten en context<br />

De aanvraag tot bekendmaking van de algemene offerteaanvraag werd overgemaakt aan het<br />

publicatieblad van de Europese Gemeenschap en aan het Bulletin der aanbestedingen op 4<br />

september 2012. De openingszitting vond plaats op 30 oktober 2012 om 11.00 u in het<br />

kabinet van de burgemeester.<br />

Twee firma's dienden een offerte in:<br />

1) Firma 1 55<br />

2) Firma 2 56<br />

Firma 2 57 diende een offerte in zonder financierder. Art. 5.2.1 van het bestek stelt echter dat<br />

voor een rechtsgeldige inschrijving op het BF-programma minstens de volgende partijen<br />

verplicht betrokken worden: aannemer en financiële instelling.Omdat de volledige opdracht<br />

zowel de bouw als de financiering van het project behelst, wordt dit als een substantiële<br />

onregelmatigheid beschouwd en heeft dit de nietigheid van de offerte tot gevolg.<br />

55 firmagegevens verwijderd<br />

56 firmagegevens verwijderd<br />

57 firmagegevens verwijderd


Rest dus nog enkel de offerte van Firma 1 58 met een investeringsbedrag van 6.184.808,23<br />

euro excl. btw. Dit is 19,23% boven de goedgekeurde raming. In het kader van de<br />

zorgvuldigheidsplicht werd de raming opnieuw grondig onderzocht. De architect heeft zich<br />

bij de opmaak van de raming gebaseerd op ingediende prijzen van gelijkaardige recente<br />

opdrachten met gelijkaardige eisen. Op deze ramingsbedragen werd een marge van 7,5 %<br />

toegepast op het onderdeel technieken en 6 % op het bouwkundig deel omwille van de<br />

specificiteit van deze opdracht (BF-programma). Na onderzoek blijkt dat het toepassen van<br />

een factor van 7,5 % op het geheel meer overeenstemt met de werkelijkheid. Ook werd de<br />

raming van de post werfinrichting verhoogd met 54.000 euro gelet op de langere looptijd<br />

van de werken. De actuele raming bedraagt aldus 5.292.539,38€ excl. btw. Het<br />

investeringsbedrag van Firma 1 59 overschrijdt de actuele raming met 16,86%, hetgeen<br />

onaanvaardbaar is.<br />

Bovendien voldoet het project door de hoge inschrijvingsprijs van Firma 1 60 niet meer aan de<br />

financiële normen opgelegd door AGIOn om in aanmerking te komen voor volledige<br />

subsidiëring. Het subsidiabel bedrag is afhankelijk van de maximale financiële norm. Volgens<br />

artikel 33 §1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 houdende<br />

vaststelling van de regels die de behoefte aan nieuwbouw of uitbreiding bepalen en van de<br />

fysische en financiële normen voor de schoolgebouwen, mag voor alle nieuwbouw de<br />

kostprijs maximaal 1200 euro per vierkante meter bruto-oppervlakte exclusief btw<br />

bedragen. Deze bedragen worden maandelijks herzien volgens de prijsherzieningsformule<br />

vastgesteld in artikel 13 van het typebestek nummer VL100. Op datum van de<br />

openingszitting bedroeg deze financiële norm 1.337,00 €/m2 voor schoolgebouwen (E


maximale financiële norm van AGIOn. Een gunning aan Firma 1 64 zou een forse<br />

overschrijding betekenen van het voor deze opdracht voorziene budget. Het budget van de<br />

gemeente werd bepaald rekening houdend met de financiële norm van AGIOn en met een<br />

maximale subsidiëring door AGIOn.<br />

Er kan aldus worden geconcludeerd dat de inschrijving van Firma 2 65 substantieel<br />

onregelmatig is en dat Firma 1 66 heeft ingeschreven met een onaanvaardbare prijs. Bijgevolg<br />

kan ervoor geopteerd worden om art. 17, § 2, 1°, d) van de overheidsopdrachtenwet van<br />

1993 toe te passen en aldus een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op te<br />

starten.<br />

Art. 17, § 2, 1°, d) van de overheidsopdrachtenwet stelt het volgende:<br />

'§2:Er kan bij onderhandelingsprocedure gehandeld worden zonder naleving van de<br />

bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure doch, indien mogelijk, na raadpleging van<br />

meerdere aannemers, leveranciers of dienstverleners wanneer:<br />

1°in het geval van een overheidsopdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten:<br />

(…)<br />

d) enkel onregelmatige offertes ingediend werden ingevolge aanbesteding of offerteaanvraag, of<br />

indien slechts onaanvaardbare prijzen voorgesteld werden, voor zover:<br />

-de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk gewijzigd werden en<br />

-de aanbestedende overheid alle inschrijvers raadpleegt die voldoen aan de minimumeisen op<br />

beroeps-, economisch en technisch vlak, zoals bepaald door de Koning en die een offerte indienden<br />

die aan de formele eisen van de eerste procedure voldeed.'<br />

Er wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om toepassing te maken van de<br />

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, dit op grond van art. 17, § 2, 1°, d) van de<br />

overheidsopdrachtenwet om verder uitstel van gunning te vermijden.<br />

Ten gevolge van het feit dat werd ingeschreven zonder financierder, een verplicht betrokken<br />

partij bij deze BF-opdracht als voorwaarde voor een rechtsgeldige inschrijving voldoet de<br />

inschrijving van Firma 2 67 enerzijds niet aan de minimumeisen op beroeps-, economisch en<br />

technisch vlak (art. 5.4.1 van het bestek, bvb. de technische bekwaamheid mbt de<br />

financiering) en betreft het anderzijds een formeel substantieel onregelmatige inschrijving<br />

(art. 5.2.1 bestek). Bijgevolg kan deze inschrijver niet uitgenodigd worden voor het indienen<br />

van een offerte in het kader van de onderhandelingsprocedure.<br />

Er zal worden voorgesteld aan de gemeenteraad om een aangepast bestek goed te keuren<br />

als basis voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Dit bestek zal<br />

overgemaakt worden aan Firma 1 68 , daar enkel deze inschrijving voldoet aan art. 17, § 2, 1°,<br />

d), tweede streepje van de overheidsopdrachtenwet. (de aanbestedende overheid alle<br />

inschrijvers raadpleegt die voldoen aan de minimumeisen op beroeps-, economisch en technisch vlak,<br />

zoals bepaald door de Koning en die een offerte indienden die aan de formele eisen van de eerste<br />

procedure voldeed)<br />

De onderhandelingsprocedure verhindert niet de mogelijkheid van het college om opnieuw<br />

de procedure stop te zetten en over te doen via een openbare procedure indien bvb. deze<br />

onderhandelingsprocedure nog steeds een onaanvaardbare prijs van Firma 1 69 tot gevolg zou<br />

hebben.<br />

64 firmagegevens verwijderd<br />

65 firmagegevens verwijderd<br />

66 firmagegevens verwijderd<br />

67 firmagegevens verwijderd<br />

68 firmagegevens verwijderd<br />

69 firmagegevens verwijderd


Financiële weerslag<br />

Tijdens de bouwfase dient geen enkele betaling door de gemeente te gebeuren.<br />

Vanaf de voorlopige oplevering van het Bouwwerk is er een jaarlijkse terugbetaling voorzien<br />

(in ruil voor de bouw en de financiering van het bouwwerk).<br />

Het bestuur wenst financiering te ontvangen voor haar door AGIOn gesubsidieerd<br />

schoolproject. De subsidieverlenende overheid zal een subsidie ten belope van 70 %<br />

toekennen op de waarde van de gerealiseerde infrastructuur (met uitzondering van de<br />

buitenschoolse kinderopvang). Zowel de waardering van de infrastructuur, de toetsing aan<br />

de subsidievoorwaarden, als de uitbetaling zal geschieden na het doorlopen van een<br />

wachttijd. De duurtijd van die wachttijd wordt indicatief geraamd op 7 jaar en is afhankelijk<br />

van het aantal voorgaande dossiers op de wachtlijst en de behandeling ervan door de<br />

subsidieverlenende overheid.<br />

De aankoop van de buitenschoolse kinderopvang kan mogelijks vervroegd gebeuren.<br />

Juridische grond<br />

De wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten is op deze opdracht van<br />

toepassing samen met de koninklijke besluiten van 8 januari 1996 -meer bepaald de artikelen<br />

die betrekking hebben op de algemene offerteaanvraag-, 26 september 1996 en de algemene<br />

aannemingsvoorwaarden opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september<br />

1996 en alle latere wijzigingen.<br />

Volgens artikel 18 van de wet van 24 december 1993 houdt het volgen van de procedure van<br />

aanbesteding, offerteaanvraag of via onderhandelingen geen verplichting in tot het toewijzen<br />

van de opdracht. De aanbestedende overheid kan zowel afzien van het gunnen van de<br />

opdracht als de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college beslist om de overheidsopdracht ''Bouw en financiering van een<br />

basisschool en buitenschoolse kinderopvang te Oevel in de vorm van een<br />

promotieovereenkomst BF' die werd aanbesteed op 30 oktober 2012, niet te<br />

gunnen aan de inschrijver met de enige regelmatige offerte omwille van<br />

bovenvermelde motivering.<br />

Artikel 2 Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een onderhandelingsprocedure<br />

zonder bekendmaking op te starten conform art. 17, § 2, 1°, d) van de<br />

overheidsopdrachtenwet. Het college verzoekt de architect Roel Beneens om een<br />

aangepast bestek op te maken en ter goedkeuring voor te leggen aan de<br />

gemeenteraad. Het college stelt de gemeenteraad voor om dit aangepast bestek<br />

aan Belfius (Firma 1 70 ) over te maken met het oog op het indienen van een nieuwe<br />

offerte in het kader van de onderhandelingsprocedure. Firma 2 71 voldoet niet aan<br />

een essentiële voorwaarde gesteld in bovenvermeld wetsartikel (tweede streepje)<br />

omwille van bovenvermelde motivering zodat deze inschrijver niet uitgenodigd<br />

kan worden om een offerte in te dienen.<br />

Artikel 3 De inschrijvers worden cfr. de overheidsopdrachtenwet onmiddellijk in kennis<br />

gesteld van dit besluit.<br />

Schepen Filip Verrezen vervoegt opnieuw de zitting.<br />

033 Mobiliteit. Politieverordeningen <strong>Westerlo</strong>. Goedkeuring<br />

70 firmagegevens verwijderd<br />

71 firmagegevens verwijderd


veiligheidsmaatregelen kerstmarkt <strong>Westerlo</strong> op zondag 16 december<br />

2012.<br />

Voorgeschiedenis<br />

Toerisme <strong>Westerlo</strong> meldt dat hun jaarlijkse kerstmarkt rondom de kerststal op het<br />

marktplein dit jaar doorgaat op zondag 16 december 2012. Men vraagt om het marktplein<br />

aan beide zijden verkeersvrij te maken.<br />

Adviezen<br />

De politiezone Zuiderkempen gaf positief advies.<br />

Argumentatie<br />

Om de veiligheid te garanderen voor de bezoekers van de kerstmarkt, moeten er<br />

verkeersmaatregelen genomen worden.<br />

Juridische grond<br />

De koninklijke besluiten van 16 maart 1968 en 1 december 1975 over de politie van het<br />

wegverkeer zijn van toepassing samen met het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en<br />

het ministerieel rondschrijven van 7 mei 1999 over de plaatsing van de verkeerstekens. De<br />

artikelen 119 en 130bis van de wet van 12 december 2006 die de nieuwe gemeentewet<br />

wijzigt, bepalen dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke<br />

politieverordeningen op het wegverkeer.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college beslist om op zondag 16 december 2012 tussen 8 en 21 uur alle<br />

verkeer, met uitzondering voor voertuigen van hulpdiensten, te verbieden in het<br />

gedeelte van de Grote Markt dat begrepen is tussen het kruispunt met de P.E.<br />

Peetersstraat, de Boerenkrijglaan en de Polderstraat. In deze straten of<br />

weggedeelten zal ook parkeerverbod gelden. Tijdens bovenvermelde tijdstippen<br />

geldt eveneens parkeerverbod op de parkeerstroken in de P.E. Peetersstraat.<br />

Artikel 2 Het college beslist om op zondag 16 december 2012 tussen 8 en 21 uur enkel<br />

plaatselijk verkeer toe te laten in het gedeelte van de Polderstraat dat begrepen is<br />

tussen de Hoveniersstraat en de Vismarkt.<br />

Artikel 3 Het college beslist om op zondag 16 december 2012 tussen 8 en 21 uur<br />

éénrichtingsverkeer in te voeren in de volgende straten of weggedeelten:<br />

- Nieuwstraat: in het gedeelte tussen woning nr. 65 en het kruispunt met de<br />

Boerenkrijglaan, verboden te rijden in de richting van de Grote Markt,<br />

uitgezonderd fietsers.<br />

Artikel 4 De inrichters moeten steeds 3 meter van de rijbaan vrijhouden voor de<br />

brandweer of andere hulpdiensten.<br />

Opdrachten<br />

Mobiliteit De nodige administratieve formaliteiten uit te voeren. De aanvrager van<br />

dit besluit in kennis te stellen.<br />

WEB De voorgeschreven verkeersborden en -tekens te plaatsen.<br />

034 Sport. Sportraad. Kennisname <strong>verslag</strong> 16 november 2012.<br />

Feiten en context<br />

De Raad van Beheer van de Sportraad vergaderde op 16 november 2012 om 18u30 in de<br />

schepenzaal van het gemeentehuis.<br />

Argumentatie


Er werd ruime aandacht besteed aan de kennismaking met een kandidaat-voorzitter voor de<br />

volgende legislatuur.<br />

De algemene vergadering van de sportraad zal doorgaan op vrijdag 7 december om 19u30 in<br />

de kantine van KFC Immer Voort.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college neemt kennis van het <strong>verslag</strong> van de sportraad van 16 november<br />

2012.<br />

035 Internationale relaties. Klasuitwisseling schooljaar 2013. Goedkeuring.<br />

Feiten en context<br />

Jaarlijks wordt er voor de verzustering met Ottersweier een klasuitwisseling georganiseerd.<br />

Het eerste deel gaat door in het najaar (begin schooljaar) en het tweede deel in het voorjaar<br />

(einde schooljaar).<br />

De visie is dat alle scholen uit <strong>Westerlo</strong> de mogelijkheid moeten hebben om deel te nemen.<br />

Op 23 oktober 2012 werden alle scholen uit <strong>Westerlo</strong> aangeschreven. Zij konden zich<br />

opgeven tot 24 november.<br />

Er hebben 2 scholen gereageerd: Heultje heeft dat jaar zeeklassen (dd. 6/11) en Tongelsbos<br />

is geïnteresseerd in een deelname (dd. 7/11/2012).<br />

Argumentatie<br />

Vermits er maar 1 inschrijving is kan de geïnteresseerde school deelnemen. Bij meerdere<br />

inschrijvingen wordt rekening gehouden met het feit dat het gaat om een school die al of<br />

niet al een keer heeft deelgenomen. Indien er een school kandideert die nog nooit heeft<br />

deelgenomen, krijgt deze voorrang op de andere inschrijvers.<br />

De school van Tongelsbos kan deelnemen aan de klasuitwisseling van schooljaar 2013 - 2014<br />

met een eerste deel in september/oktober 2013 en een tweede deel in april/mei 2014.<br />

Financiële weerslag<br />

Onkosten bus naar Ottersweier (ca. 2408 euro) in september 2013.<br />

Onkosten klasuitwisseling in <strong>Westerlo</strong> (ca. 5.500 euro) in april/mei 2014.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college hecht goedkeuring aan de deelname door Tongelsbos aan de<br />

klasuitwisseling 2013-2014 en geeft de cultuurdienst de opdracht dit te<br />

organiseren.<br />

Artikel 2 Het college neemt de onkosten ten laste voor de organisatie van het eerste<br />

gedeelte in september/oktober 2013 in Ottersweier (bus) en voor de volledige<br />

organisatie in april/mei 2014.<br />

036 Cultuur. Gebruik gemeentedomeinen. Kerstkroeg Big Engine Team van<br />

21 december 2012 tot en met 3 januari 2013)<br />

Voorgeschiedenis<br />

Brief van Big Engine Team 72 met de vraag om het gebruik van het grasveld naast park Noel<br />

in Tongerlo (aan de kerk) voor het plaatsen van een kerstkroeg tijdens de kerstperiode (van<br />

21 december 2012 t/m 3 januari 2013).<br />

Feiten en context<br />

72 persoonlijke gegevens verwijderd


De organisatoren vragen eveneens om gebruik te mogen maken van de elektriciteitskast op<br />

het kerkplein van Tongerlo en om water te mogen aftappen in het gemeenschapslokaal in<br />

Tongerlo.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college beslist toelating te verlenen aan Big Engine Team om een<br />

kerstkroeg te plaatsen op het grasveld naast Park Noels in Tongerlo in de<br />

periode van 21 december 2012 t/m 3 januari 2013 mits :<br />

• het <strong>openbaar</strong> domein niet wordt beschadigd en er geen zwerfvuil wordt<br />

achtergelaten<br />

• er geen overlast wordt bezorgd aan de buurt en het kerstcafé telkens om<br />

1.00 uur wordt gesloten.<br />

Artikel 2 Het college geeft eveneens toelating voor het gebruik van de elektriciteitskast<br />

op het kerkplein van Tongerlo en de wateraansluiting in het<br />

gemeenschapslokaal in Tongerlo.<br />

037 Cultuur. Gebruik gemeentelokalen. Week 49-de Merodezaal.<br />

Voorgeschiedenis<br />

Aanvraag van gezinsbond Heultje ( 73 ) met de vraag om het gebruik van de Merodezaal in<br />

Heultje op:<br />

• 12 februari 2013 voor de organisatie van een kindernamiddag<br />

• 3 maart 2013 voor de organisatie van een eetdag<br />

• 1 september 2013 voor de organisatie van een tweedehandsbeurs<br />

• 15 oktober 2013 voor de organisatie van een kookles<br />

• 27 december 2013 voor de organisatie van een kerstfeest<br />

Juridische grond<br />

Retributiereglement voor het gebruik van gemeentelokalen, De Zoerla en<br />

sportinfrastructuur. Dienstjaren 2010 t/m 2012.<br />

Financiële weerslag (onder voorbehoud)<br />

Onder voorbehoud volgens het retributiereglement :<br />

• 15 euro voor een kindernamiddag<br />

• 87 euro voor een eetdag<br />

• 50 euro voor een tweedehandsbeurs<br />

• 20 euro voor een kookles<br />

• 15 euro voor een kerstfeest<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college beslist, mits betaling van de gebruikelijke tarieven, toelating te<br />

verlenen aan de hierbovenvermelde vereniging voor het gebruik van de<br />

Merodezaal in Heultje op de door hen aangevraagde data.<br />

038 Cultuur. Gebruik gemeentelokalen. Week 49-De Zoerla.<br />

Voorgeschiedenis<br />

Telefonische aanvraag van vzw Fantoom ( 74 ) met de vraag om het gebruik van de Zoerla op<br />

vrijdag 15 februari 2013 voor de organisatie van een snowfieldfestival.<br />

73 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

74 persoonlijke gegevens verwijderd


Feiten en context<br />

Na het succes van het sunfieldfestival wil vzw Fantoom een snowfieldfestival in de Zoerla<br />

organiseren. Het concept is om jonge lokale artiesten en dj's de kans te geven zich te kunnen<br />

bewijzen op een waar festival.<br />

Financiële weerslag (onder voorbehoud)<br />

Onder voorbehoud volgens het retributiereglement : 607 EUR<br />

Juridische grond<br />

Retributiereglement voor het gebruik van gemeentelokalen, De Zoerla en<br />

sportinfrastructuur. Dienstjaar 2010 - 2012.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college beslist, mits betaling van het gebruikelijke tarief, toelating te<br />

verlenen aan vzw Fantoom voor het gebruik van de Zoerla op vrijdag 15<br />

februari 2013 voor de organisatie van een snowfieldfestival.<br />

039 Cultuur. Toelating plaatsing kerststal in Oosterwijk.<br />

Voorgeschiedenis<br />

Brief van het Kerststalcomité van Oosterwijk ( 75 ) van 19 november 2012 waarin zij toelating<br />

vraagt voor het plaatsen van een kerststal op het kerkplein van Oosterwijk van 6 december<br />

2012 tot zaterdag 10 januari 2013.<br />

Feiten en context<br />

De organisatoren dienen er op te letten dat er geen schade wordt aangebracht aan het<br />

<strong>openbaar</strong> domein.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college geeft toelating aan het Kerststalcomité van Oosterwijk voor het<br />

plaatsen van een kerststal op het kerkplein van Oosterwijk van 6 december 2012<br />

tot 10 januari 2013 op voorwaarde dat er geen schade wordt aangebracht aan<br />

het <strong>openbaar</strong> domein.<br />

040 Cultuur. Vraag naar medewerking door Vormingplus Kempen aan<br />

project Trage Post. Goedkeuring.<br />

Voorgeschiedenis<br />

E-mail 76 van Vormingplus Kempen van 7 november 2012 met de uitnodiging om deel te<br />

nemen aan de kerngroep stilte van het plattelandsproject 'de Merode' op dinsdag 20<br />

november 2012 in de abdij van Tongerlo met op de agenda de evaluatie van de afgelopen<br />

activiteit Cultuur van de Stilte en de voorstelling van het nieuwe project Trage Post.<br />

Feiten en context<br />

De cultuurdienst heeft aan het project Cultuur van de Stilte meegewerkt met de activiteit<br />

Wandeling langs de Bomen op zondag 28 oktober 2012. De activiteit werd gecoördineerd<br />

door VLM en Vormingplus Kempen. De verschillende Merode gemeentes hebben voor de<br />

bekendmaking, de v3erspreiding van de publiciteit en de inschrijvingen gezorgd. De activiteit<br />

was een succes en er namen in totaal een 250 mensen deel in de verschillende gemeentes.<br />

Er werd een nieuw project, nl. Trage Post, opgestart. Het initiatief komt van de vzw<br />

Waerbeke en het is een verhaal voor heel Vlaanderen. Trage Post sluit aan bij het project<br />

75 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

76 persoonlijke gegevens verwijderd


'Stilte, rust en ruimte in de Kempen'. Met het schrijven van een Trage Brief wil de schrijver<br />

stilstaan bij zijn persoonlijke waarden die hij wil doorgeven aan een volgende generatie. De<br />

bedoeling is dat je een Trage Brief schrijft aan wie je wil (je eerste kleinkind, je opvolger, ...)<br />

en dat de bestemmeling pas na 18 jaar de brief krijgt. Eind oktober 2030 worden de brieven<br />

bezorgd aan de bestemmelingen. De brieven worden ondertussen bewaard in Waerbeke,<br />

welk een stiltegebied is. Er wordt nog onderzocht of het mogelijk is om de brieven van de<br />

Merode gemeentes te bewaren in een stiltegebied in het Merodegebied.<br />

Het project Trage Post duurt een gans jaar (van oktober 2012 tot en met oktober 2013) en<br />

een jaar lang worden burgers in heel Vlaanderen uitgenodigd om te communiceren met<br />

komende generaties. Er werd reeds gestart met 2 workshops in Kasterlee en Turnhout.<br />

Begin 2013 worden alle aantredende burgemeesters gemotiveerd en aangemoedigd om hun<br />

Trage Brief aan hun toekomstige opvolger te schrijven. Er werd gekozen voor de<br />

burgemeesters als voorbeeld voor hun burgers. Op de erfgoeddag (21 april 2013) is er dan<br />

het communicatief hoogtepunt.<br />

In februari 2013 wil Vormingplus Kempen (één van de partners die het concept uitdraagt in<br />

haar werkingsgebied) een eerste workshop in het kader van de Merode organiseren, gericht<br />

op mensen van het stilteplatform van het Merodegebied en de cultuurbeleidscoördinatoren<br />

om zo het project bekend te maken.<br />

Vormingplus Kempen is hiervoor op zoek gegaan naar een stille plek voor de wandeling en<br />

naar een erfgoedlocatie in het Merode gebied en de vergadering heeft beslist om de vraag te<br />

stellen aan onze gemeente om mee te werken aan de workshop op 3 februari 2013 door als<br />

gastgemeente op te treden en ons gemeentehuis ter beschikking te stellen De dag begint<br />

met een welkom om 10u30 met een tas koffie, gevolgd door de wandeling in de Beeltjens<br />

(tussen 11 en 12u30) en een broodjeslunch voor maximum 30 personen (ca. 150 euro). Om<br />

13u15 gaat de workshop van start in de raadzaal en het einde is voorzien rond 15u30.<br />

Argumentatie<br />

De activiteit past bij de doelstellingen in het cultuurbeleidsplan en leunt aan bij de<br />

strategische doelstelling 6 ('inwoners van <strong>Westerlo</strong> ervaren dat de gemeente mogelijkheden<br />

creëert om hun kennis actueel te houden en om levenslang te kunnen leren') en de<br />

strategische doelstelling 5 ('inwoners van <strong>Westerlo</strong> ervaren dat ze in hun gemeente hun<br />

creatieve vaardigheden kunnen ontdekken en ontwikkelen').<br />

De cultuurdienst wil meewerken aan het project met de andere Merode gemeentes en is<br />

van mening dat het actueel houden van kennis belangrijk is en dat inwoners hiervoor in hun<br />

gemeente terecht moeten kunnen. Ook is hier de bekendmaking van ons erfgoed van<br />

toepassing.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college wenst mee te werken aan het project Trage Post van<br />

Vormingsplus Kempen, maar wenst niet als gastgemeente te fungeren.<br />

Artikel 2 Het college hecht goedkeuring aan het voorstel van de cultuurdienst om mee<br />

te werken aan het project.<br />

041 Jeugd. Jeugdburo. Kennisname <strong>verslag</strong> 19 november 2012.<br />

Feiten en context<br />

Het Jeugdburo van de jeugdraad vergaderde op maandag 19 november. Volgende punten<br />

stonden op de agenda:<br />

- Ledenwerving Jeugdraad<br />

o Flyer<br />

o Affiche


o Logo/mascotte<br />

o Facebook<br />

o Actie tijdens oudjaar<br />

- Evaluatie Krakkenviering<br />

- Varia.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college neemt kennis van het <strong>verslag</strong> van het Jeugdburo van de jeugdraad<br />

van 19 november 2012.<br />

042 Jeugd. Jeugdraad. Kennisname <strong>verslag</strong> Algemene Vergadering Jeugdraad<br />

van 20 november 2012.<br />

Feiten en context<br />

De algemene vergadering van de jeugdraad vergaderde op dinsdag 20 november. Volgende<br />

punten stonden op de agenda:<br />

- Goedkeuring vorig <strong>verslag</strong><br />

- Voorstelling Rik Mertens<br />

- Voorstelling nieuw lid jeugdraad<br />

- Advies over aanvraag voor een subsidie kadervorming voor niet-georganiseerde<br />

jongeren<br />

- Evaluatie Krakkenviering<br />

- Wervingscampagne Jeugdraad<br />

- Uitnodiging receptie uitreiking subsidies<br />

- Een vraag aan het college over een actie uit het jeugdbeleidsplan (een uitleendienst<br />

met audiovisuele materialen voor jeugdverenigingen)<br />

- Skateramp en funbox<br />

- Varia.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college neemt kennis van het <strong>verslag</strong> van de algemene vergadering van de<br />

jeugdraad van 20 november 2012.<br />

043 Jeugd. Melding werken veiligheid van lokalen. Goedkeuring start werken<br />

Chiro Heultje.<br />

Voorgeschiedenis<br />

Subsidiereglement jeugdwerkinitiatieven waarin bepaald wordt dat verenigingen werken in<br />

het kader van de veiligheid van lokalen moeten melden en na goedkeuring van het college<br />

pas mogen starten.<br />

Feiten en context<br />

Chiro Heultje doet een melding van het vervangen van de ramen van hun lokaal. Zij laten<br />

hierbij hang- en sluitwerk installeren volgens veiligheidtype C met paddenstoelsluitingen aan<br />

alle zijden van de ramen en voorzien van een anti-foutbeveiliging. Er werd een offerte<br />

opgemaakt door Kwadro Ramen en Deuren van 5821,47 euro, exclusief BTW.<br />

Financiële weerslag<br />

Naargelang het aantal aanvragen zal het volledig aangevraagde bedrag uitgekeerd worden of<br />

een percentage hiervan dat op basis van het totaal aantal aanvragen en de beschikbare<br />

middelen verdeeld wordt na 15 november 2013 indien de volledige subsidieaanvraag tijdig<br />

wordt binnengebracht op de jeugddienst.


BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college geeft haar goedkeuring voor de start van de werken volgens de<br />

opgemaakte offerte.<br />

044 Jeugd. ProSwappas. Goedkeuring ontwikkeling Proswappas 2013.<br />

Feiten en context<br />

De jeugdconsulent had via mail overleg met de jeugdconsulenten van Geel, Herselt,<br />

Herentals en Olen. Tijdens deze mailing werd het concept van de proSWAPpas geëvalueerd.<br />

De proSWAPpas is een pas voor 12 tot 16-jarigen waarmee deze kortingen krijgen op<br />

gemeentelijke activiteiten. De pas is geldig in Geel, Herselt, Herentals, Olen en <strong>Westerlo</strong>.<br />

Het algemene besluit was dat het concept moet blijven bestaan, maar dat het kortingboekje<br />

geen meerwaarde meer heeft en dus niet meer zal gedrukt worden. De verschillende<br />

gemeenten gaan nu op zoek naar andere manieren om de pas aantrekkelijker te maken.<br />

Hierover zal een overleg plaatsvinden op 22 januari 2013.<br />

De pasjes zullen gedrukt worden tegen eind december zodat ze vanaf begin januari 2013<br />

verkocht kunnen worden.<br />

Financiële weerslag<br />

De onkosten voor het maken van de pasjes zal verhoudingsgewijs verdeeld worden over de<br />

deelnemende gemeentebesturen. Een definitieve prijs is nog niet vastgesteld omdat die<br />

afhankelijk is van het drukwerk dat gemaakt moet worden.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college wil meewerken aan de ontwikkeling van de proSWAPpas 2013.<br />

Artikel 2 Het college neemt, in verhouding tot het aantal bestelde passen, de onkosten<br />

voor het drukwerk ten laste.<br />

045 Jeugd. Subsidie kadervorming voor niet georganiseerde jongeren.<br />

Goedkeuring aanvraag Lies Dekort 2012.<br />

Voorgeschiedenis<br />

<strong>Gemeente</strong>raadsbesluit van 14 november 2011 waarin het reglement voor subsidiëring van<br />

niet-georganiseerde jongeren die (kader)vorming volgen werd goedgekeurd.<br />

Aanvraag subsidie kadervorming voor niet-georganiseerde jongeren van Lies Dekort ( 77 ).<br />

Feiten en context<br />

Lies Dekort volgde de cursus hoofdanimator bij Topvakantie vzw van 28 oktober 2012 tot 1<br />

november 2012. De cursus kostte 135 euro. Volgens het reglement heeft Lies recht op een<br />

subsidie van 75% met een maximum van 150 euro per persoon.<br />

Adviezen<br />

De jeugdraad besprak deze subsidieaanvraag tijdens de vergadering van 20 november 2012.<br />

Zij geven een positief advies over de uitbetaling van deze subsidie.<br />

Argumentatie<br />

Er werd aan alle voorwaarden voldaan om voor subsidie in aanmerking te komen.<br />

Financiële weerslag<br />

101,25 euro volgens de beschikbare kredieten op artikel 761/331-01<br />

77 persoonlijke gegevens verwijderd


BESLUIT<br />

Artikel 1 Het college kent een subsidie van 101,25 euro toe aan Lies Dekort<br />

Opdrachten<br />

Financiële dienst Uitbetaling van de subsidie op rekeningnummer BE69 979224348978<br />

046 Toerisme. De Merode. Actualisatie integraal plan.<br />

Voorgeschiedenis<br />

Email van VLM van 29 november 2012.<br />

Feiten en context<br />

In de vergadering van 10 september 2012 nam de stuurgroep de Merode de principiële<br />

beslissing voor het toetreden van drie nieuwe partners, stad Aarschot, stad Diest en<br />

gemeente Hulshout.<br />

De vertegenwoordiger van de gemeente <strong>Westerlo</strong> onthield zich in deze omdat dergelijke<br />

principiële beslissingen niet in extremis mogen worden genomen, maar dienen gelaten aan<br />

het volgend bestuur. Het schepencollege heeft op 1 oktober 2012 dit standpunt bevestigd.<br />

Argumentatie<br />

De VLM laat weten dat de drie nieuwe partners een extra zone hebben aangeduid voor<br />

uitbreiding van de perimeter van het plattelandsproject de Merode.<br />

Aarschot: beperkte uitbreiding ter hoogte van Rillaar/Aarschot tot aan de<br />

Demerparking/Orleanstoren (N10) en een onderdeel ten zuiden van de oude baan Diest-<br />

Aarschot (ifv Speelhoven);<br />

Diest: beperkte uitbreiding ter hoogte van Diest/Webbekom in functie van de stadswallen en<br />

het Webbekoms broek alsook het bezoekerscentrum van de Halve Maan;<br />

Hulshout: beperkte uitbreiding stroomafwaarts langs de Nete in functie van de Herenbossen,<br />

het Bergske, omgeving van Torenken en het natuurconcentratiegebied Linkeroever<br />

De voorgestelde (bijkomende) uitbreiding wordt gemotiveerd vanuit de invalshoek van<br />

landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten of recreatieve ontsluiting.<br />

De VLM vraag om om ten laatste op 5 december 2012 opmerkingen door te geven omdat:<br />

"de volgende dag het integraal plan in definitieve versie zal bezorgd worden aan de drukker"!<br />

Het Schepencollege betreurt deze gang van zaken.<br />

De drie nieuwe partners vragen extra zones en ze worden blijkbaar op hun wenken bediend<br />

zonder enige vorm van overleg met de andere partners.<br />

Zelfs de stuurgroep heeft zich niet kunnen/mogen uitspreken over de bijkomende uitbreiding<br />

en de motieven die hieraan de basis liggen.<br />

Het schepencollege stelt zich de vraag of mogelijk ook andere partners vragende partij zijn<br />

voor een (beperkte) uitbreiding, ingegeven door zogezegde landschappelijke en natuurlijke<br />

kwaliteiten of recreatieve ontsluiting<br />

Daarenboven blijft het schepencollege de mening toegedaan dat dit soort van 'principiële<br />

beslissingen' niet in extremins mogen worden genomen maar wel in de volgende<br />

bestuursperiode door de nieuw samengestelde stuurgroep, schepencolleges en<br />

gemeenteraden.<br />

In gegeven omstandigheden kan het schepencollege zich niet akkoord verklaren met de<br />

voorgestelde (bijkomende) uitbreiding.<br />

BESLUIT<br />

Artikel 1 Het schepencollege gaat niet akkoord met de gang van zaken en bevestigt zijn


standpunt dat deze beslissingen niet in extremis kunnen worden genomen. Het<br />

college stelt bovendien dat de bijkomende uitbreiding niet werd voorgelegd aan<br />

de stuurgroep. De gemeente <strong>Westerlo</strong> kan zich dan ook niet akkoord verklaren<br />

met de voorgestelde uitbreiding.<br />

047 Personeel. Margot Heynen. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst 78 .<br />

De agenda uitgeput, wordt de zitting gesloten om 14.15 uur.<br />

Door het college:<br />

Jo Vankrunkelsven<br />

waarnemend gemeentesecretaris<br />

78 persoonlijke gegevens verwijderd<br />

Guy Van Hirtum<br />

burgemeester-voorzitter

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!