26.09.2013 Views

Westels Volksfeest op 12 juli Kasteelfeesten op 5 en 6 juli ...

Westels Volksfeest op 12 juli Kasteelfeesten op 5 en 6 juli ...

Westels Volksfeest op 12 juli Kasteelfeesten op 5 en 6 juli ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

• <strong>juli</strong>-augustus 2008 •<br />

<strong>Kasteelfeest<strong>en</strong></strong> <strong>op</strong> 5 <strong>en</strong> 6 <strong>juli</strong><br />

<strong>Westels</strong> <strong>Volksfeest</strong> <strong>op</strong> <strong>12</strong> <strong>juli</strong><br />

Internationaal Folklorefestival <strong>op</strong> 9, 10 <strong>en</strong> 11 augustus<br />

• geme<strong>en</strong>te Westerlo • Boer<strong>en</strong>krijglaan 61 • 2260 Westerlo • 014 54 75 75 • www.westerlo.be • info@westerlo.be •


Schrijnwerker<br />

startbaan - voltijds - tijdelijk - E1-E3<br />

Voor de di<strong>en</strong>st gebouw<strong>en</strong> zoekt het geme<strong>en</strong>tebestuur<br />

e<strong>en</strong> schrijnwerker. Het gaat over e<strong>en</strong> voltijdse<br />

startbaanovere<strong>en</strong>komst (-26 jaar) van zes maand<strong>en</strong>.<br />

Verl<strong>en</strong>ging is mogelijk.<br />

Tak<strong>en</strong> • onder leiding van e<strong>en</strong> technisch assist<strong>en</strong>t voer je<br />

werk<strong>en</strong> uit als schrijnwerker • sporadisch ondersteun je<br />

de andere ploeg<strong>en</strong> van de di<strong>en</strong>st gebouw<strong>en</strong><br />

Voorwaard<strong>en</strong> • voor deze job zijn er ge<strong>en</strong> diplomavereist<strong>en</strong><br />

Werkmann<strong>en</strong> weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> riolering<strong>en</strong><br />

gesco - voltijds - tijdelijk - E1-E3<br />

Voor de di<strong>en</strong>st weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> riolering<strong>en</strong> zoekt het<br />

geme<strong>en</strong>tebestuur twee werkmann<strong>en</strong>. Het gaat over<br />

voltijdse contract<strong>en</strong> van vier maand<strong>en</strong>. Verl<strong>en</strong>ging is<br />

mogelijk.<br />

Tak<strong>en</strong> • onder leiding van e<strong>en</strong> ploegverantwoordelijke<br />

voer je nieuwbouw, aanpassing<strong>en</strong> <strong>en</strong> herstelling<strong>en</strong> uit<br />

aan de geme<strong>en</strong>telijke weg<strong>en</strong>infrastructuur • sporadisch<br />

ondersteun je de andere ploeg<strong>en</strong> van de technische<br />

di<strong>en</strong>st<br />

Voorwaard<strong>en</strong> • voor deze job zijn er ge<strong>en</strong> diplomavereist<strong>en</strong><br />

Solliciter<strong>en</strong><br />

VACATURES WETENSWAARD<br />

GEMEENTE WESTERLO<br />

Parel van de Kemp<strong>en</strong><br />

Solliciter<strong>en</strong> kan door e<strong>en</strong> sollicitatiebrief met cv voor 8 <strong>juli</strong><br />

<strong>op</strong> te stur<strong>en</strong> naar het geme<strong>en</strong>tebestuur (Boer<strong>en</strong>krijglaan<br />

61 - 2260 Westerlo).<br />

personeelsdi<strong>en</strong>st geme<strong>en</strong>tehuis<br />

jef.janss<strong>en</strong>s@westerlo.be – 014 53 91 74<br />

www.westerlo.be > actueel > vacatures<br />

Volg<strong>en</strong>de Westel Info <strong>op</strong> 1 september<br />

De volg<strong>en</strong>de Westel Info verschijnt <strong>op</strong> 1 september.<br />

Artikels <strong>en</strong> aankondiging<strong>en</strong> kan je tot dinsdag 5 augustus<br />

binn<strong>en</strong>br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. In augustus verschijnt het infoblad niet.<br />

communicatiedi<strong>en</strong>st geme<strong>en</strong>tehuis<br />

014 53 91 77 - info@westerlo.be<br />

Goud<strong>en</strong> bruiloft<strong>en</strong><br />

Op <strong>12</strong> <strong>juli</strong> zijn Jos Daems <strong>en</strong> Fin Van Doninck uit de<br />

D<strong>en</strong>n<strong>en</strong>straat <strong>en</strong> Frans Janss<strong>en</strong>s <strong>en</strong> Mia Gel<strong>en</strong>s uit de<br />

Nachtegaalstraat vijftig jaar getrouwd. Fons Van Braeckel<br />

<strong>en</strong> Rosa Orolé uit de Nieuwstraat trouwd<strong>en</strong> <strong>op</strong> 22<br />

<strong>juli</strong> 1958. Op 24 <strong>juli</strong> zijn Fons Michiels <strong>en</strong> Rosa Van<br />

de Kerckhof uit de Godfried Hermansstraat vijftig jaar<br />

getrouwd, August Van Roy <strong>en</strong> Jeanne Lambrechts uit de<br />

Uitbreidingsstraat vier<strong>en</strong> hun vijftigste huwelijksverjaardag<br />

<strong>op</strong> 26 <strong>juli</strong> <strong>en</strong> Kees Van Opstal <strong>en</strong> Naantje Verweijmer<strong>en</strong><br />

uit de Moestoemaat <strong>op</strong> 31 <strong>juli</strong>. Van harte proficiat.<br />

Diamant<strong>en</strong> bruiloft<strong>en</strong><br />

Op 3 <strong>juli</strong> vier<strong>en</strong> Marcel van Reusel <strong>en</strong> Dymph<br />

Vandesande uit de Violetstraat in Oevel hun zestigste<br />

huwelijksverjaardag. Pierre Huyg<strong>en</strong>s <strong>en</strong> Anna Peeters uit<br />

de Sint-Lambertusstraat trouwd<strong>en</strong> <strong>op</strong> 31 <strong>juli</strong> 1948. Van<br />

harte proficiat met de diamant<strong>en</strong> huwelijksverjaardag.<br />

Bertha Heyl<strong>en</strong> 102<br />

Op 28 <strong>juli</strong> wordt Bertha Heyl<strong>en</strong> 102. Bertha woont <strong>op</strong><br />

de Vismarkt in Westerlo. Ze is de oudste inwoner van<br />

onze geme<strong>en</strong>te. Van harte proficiat.<br />

Avond van het bestuurslid<br />

Op 3 oktober is het de avond van het bestuurslid. Dat<br />

is e<strong>en</strong> bije<strong>en</strong>komst waar<strong>op</strong> de vrijwillige bestuursled<strong>en</strong><br />

van de ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> in de bloemetjes gezet word<strong>en</strong>.<br />

Heeft jouw ver<strong>en</strong>iging zich nog niet ingeschrev<strong>en</strong> voor<br />

dit feest? Neem dan voor 14 <strong>juli</strong> contact <strong>op</strong>.<br />

cultuurdi<strong>en</strong>st geme<strong>en</strong>tehuis<br />

014 53 92 00 - cultuur@westerlo.be<br />

Feest <strong>op</strong> 11 <strong>en</strong> 21 <strong>juli</strong><br />

Ter geleg<strong>en</strong>heid van de Vlaamse feestdag <strong>op</strong> vrijdag<br />

11 <strong>juli</strong> <strong>en</strong> de Nationale Feestdag <strong>op</strong> 21 <strong>juli</strong> roept het<br />

geme<strong>en</strong>tebestuur iedere<strong>en</strong> <strong>op</strong> om de vlagg<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> te<br />

hang<strong>en</strong>. Op maandag 21 <strong>juli</strong> om 10.30 uur is er e<strong>en</strong> Te<br />

Deum in de kerk van Westerlo.<br />

Hang jij ook de Vlaamse<br />

Leeuw uit <strong>op</strong> 11 <strong>juli</strong>?<br />

En de Belgische driekleur <strong>op</strong><br />

21 <strong>juli</strong>?<br />

<strong>juli</strong> <strong>en</strong> augustus 2008


1 januari 2009: start DIFTAR voor huis-aanhuis<strong>op</strong>haling<br />

restafval <strong>en</strong> GFT<br />

Vanaf 1 januari weg<strong>en</strong> de afval<strong>op</strong>halers het restafval <strong>en</strong><br />

het GFT-afval dat je voor de deur zet. Je betaalt je afval<br />

dan per kilo. Je moet ge<strong>en</strong> bordeaux huisvuilzak van de<br />

geme<strong>en</strong>te meer gebruik<strong>en</strong>. Iedere<strong>en</strong> krijgt e<strong>en</strong> grijze<br />

afvalcontainer voor het restafval. Wie GFT wil meegev<strong>en</strong>,<br />

krijgt e<strong>en</strong> chip in zijn gro<strong>en</strong>e afvalcontainer of e<strong>en</strong> nieuwe<br />

afvalcontainer.<br />

In september start e<strong>en</strong> uitgebreide infocampagne waarin<br />

de details van het systeem uitgelegd word<strong>en</strong>. Bij elke<br />

stap van de invoering van DIFTAR van september tot<br />

december krijg je ook e<strong>en</strong> brief in de bus.<br />

Waarhe<strong>en</strong> met het overschot aan bordeaux<br />

restafvalzakk<strong>en</strong>?<br />

Heb je je al afgevraagd wat je met het overschot aan<br />

bordeaux restafvalzakk<strong>en</strong> gaat do<strong>en</strong> e<strong>en</strong>maal DIFTAR<br />

gestart is <strong>op</strong>1 januari? Je hebt dan immers ge<strong>en</strong> zakk<strong>en</strong><br />

meer nodig, maar e<strong>en</strong> restafvalcontainer.<br />

Heb je overschot? Dan kan je die tot 1 april 2009 ruil<strong>en</strong><br />

bij de infobalie <strong>op</strong> het geme<strong>en</strong>tehuis. Voor één bordeaux<br />

restafvalzak van 1 euro krijg je vier blauwe PMD-zakk<strong>en</strong><br />

van 0,25 euro. Oudere restafvalzakk<strong>en</strong> word<strong>en</strong> wel niet<br />

aanvaard. Ondertuss<strong>en</strong> kan je bordeaux restafvalzakk<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>e restplastiekzakk<strong>en</strong> ook per stuk k<strong>op</strong><strong>en</strong> bij de<br />

infobalie <strong>op</strong> het geme<strong>en</strong>tehuis.<br />

Stickers voor groot huisvuil te veel?<br />

In juni vond voorl<strong>op</strong>ig de laatste <strong>op</strong>haling groot huisvuil<br />

met stickers plaats. Mogelijk komt er eind dit jaar nog<br />

e<strong>en</strong> extra <strong>op</strong>haalronde zodat je ook je laatste stickers<br />

kwijt kan. Vanaf 1 januari 2009 gebeurt de <strong>op</strong>haling van<br />

groot huisvuil e<strong>en</strong>maal per maand <strong>en</strong> <strong>en</strong>kel na afspraak.<br />

Je hebt ook ge<strong>en</strong> stickers meer nodig. Je betaalt per kilo.<br />

Heb je rode stickers te veel? Dan kan je tot 1 april 2009<br />

de waarde ervan als tegoed <strong>op</strong> de containerparkkaart of<br />

<strong>op</strong> je DIFTARrek<strong>en</strong>ing lat<strong>en</strong> stort<strong>en</strong>. Dat kan <strong>en</strong>kel bij de<br />

infobalie <strong>op</strong> het geme<strong>en</strong>tehuis.<br />

<strong>juli</strong> <strong>en</strong> augustus 2008<br />

WETENSWAARD<br />

beste<br />

WOORD VOORAF<br />

De zomermaand<strong>en</strong> zijn voor Toerisme Westerlo de<br />

drukste periode van het jaar. Het kantoor in de Boer<strong>en</strong>krijglaan<br />

is elke dag <strong>op</strong><strong>en</strong>. Dus ook <strong>op</strong> zaterdag<br />

<strong>en</strong> zondag <strong>en</strong> <strong>op</strong> feestdag<strong>en</strong>. De twee medewerkers<br />

Tom <strong>en</strong> Kristel krijg<strong>en</strong> daarvoor de hulp van de vrijwilligers<br />

van de vzw Toerisme Westerlo. Dat zijn stuk voor<br />

stuk m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die heel goed <strong>op</strong> de hoogte zijn van wat<br />

onze geme<strong>en</strong>te te bied<strong>en</strong> heeft. Toerisme Westerlo is<br />

dan ook hét informatiepunt voor wie in Westerlo <strong>en</strong><br />

omgeving wil gaan wandel<strong>en</strong>, fiets<strong>en</strong>, rondkijk<strong>en</strong> of<br />

verblijv<strong>en</strong>.<br />

Toerisme Westerlo organiseert ook heel wat activiteit<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> biedt zijn medewerking aan <strong>en</strong>kele grote<br />

ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> deze zomer. Op 20 <strong>juli</strong> staat Fiets<strong>en</strong><br />

Langs Laak <strong>en</strong> Nete <strong>op</strong> het programma. Dat is e<strong>en</strong><br />

fietstocht door de streek van de Merode met animatie<br />

<strong>op</strong> de startplaats<strong>en</strong> <strong>en</strong> onderweg. Je vindt er<br />

meer info over verder in deze Westel Info. Andere t<strong>op</strong>-<br />

affiches deze zomer zijn de <strong>Kasteelfeest<strong>en</strong></strong> <strong>op</strong> 5 <strong>en</strong><br />

6 <strong>juli</strong>, het <strong>Westels</strong> <strong>Volksfeest</strong> <strong>op</strong> <strong>12</strong> <strong>juli</strong> <strong>en</strong> het Inter-<br />

nationaal Folklorefestival <strong>op</strong> 9, 10 <strong>en</strong> 11 augustus.<br />

Afsluit<strong>en</strong> do<strong>en</strong> we traditioneel met de Schilders-<br />

wandeling <strong>op</strong> het binn<strong>en</strong>plein <strong>en</strong> rond de abdij van<br />

Tongerlo <strong>op</strong> de laatste dag van de vakantie. Maar dat<br />

lijkt nu nog heel ver weg!<br />

Vzw Toerisme Westerlo is steeds <strong>op</strong> zoek naar ge<strong>en</strong>gageerde<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die will<strong>en</strong> meewerk<strong>en</strong> om het<br />

toerisme in Westerlo gestalte te gev<strong>en</strong>. Iets voor<br />

jou? Laat het wet<strong>en</strong>! Meer informatie over Toerisme<br />

Westerlo vind je <strong>op</strong> www.toerismewesterlo.be.<br />

Kelly Verbov<strong>en</strong><br />

schep<strong>en</strong> van Toerisme


Geme<strong>en</strong>teraad van 2 juni<br />

De ag<strong>en</strong>da van de geme<strong>en</strong>teraad telde twaalf punt<strong>en</strong>.<br />

Stand van zak<strong>en</strong> de Merodeproject<br />

Het voorbije jaar is er hard gewerkt aan e<strong>en</strong><br />

bosbeheerplan voor e<strong>en</strong> aantal boss<strong>en</strong> in Westerlo,<br />

Herselt <strong>en</strong> Laakdal waaronder de Beeltj<strong>en</strong>s, de Kwarekk<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> het Sterschotsbos.<br />

Verteg<strong>en</strong>woordigers van de VLM, het Ag<strong>en</strong>tschap voor<br />

Natuur <strong>en</strong> Bos <strong>en</strong> Kemp<strong>en</strong>s Landschap vzw gav<strong>en</strong> de<br />

geme<strong>en</strong>teraadsled<strong>en</strong> uitleg over de stand van zak<strong>en</strong> van<br />

het landinrichtingsproject de Merode. Het <strong>op</strong><strong>en</strong>baar<br />

onderzoek naar het bosbeheersplan is afgel<strong>op</strong><strong>en</strong>.<br />

Binn<strong>en</strong>kort wordt het bosbeheersplan voorgesteld.<br />

Gecoro legt eig<strong>en</strong> spelregels vast<br />

De gecoro, dat is de geme<strong>en</strong>telijke commissie voor<br />

ruimtelijke ord<strong>en</strong>ing, heeft haar huishoudelijk reglem<strong>en</strong>t<br />

aangepast. In het huishoudelijk reglem<strong>en</strong>t is de werking<br />

van de raad beschrev<strong>en</strong>. De geme<strong>en</strong>teraad keurt het<br />

reglem<strong>en</strong>t goed<br />

KFC Tongerlo wil uitbreid<strong>en</strong><br />

Voetbalclub KFC Tongerlo uit G<strong>en</strong>einde heeft de<br />

geme<strong>en</strong>te gevraagd om de erfpachtovere<strong>en</strong>komst voor<br />

het gebruik van de grond<strong>en</strong> in G<strong>en</strong>einde uit te breid<strong>en</strong>.<br />

KFC Tongerlo wil meer sportveld<strong>en</strong> <strong>en</strong> accommodaties<br />

aanlegg<strong>en</strong>. Dat kan <strong>op</strong> het stuk grond tuss<strong>en</strong> Dreamland<br />

<strong>en</strong> SV Victoria. De geme<strong>en</strong>teraad gaat akkoord met de<br />

uitbreiding van de overe<strong>en</strong>komst.<br />

Milieubeleidsplan nog geldig tot 2013<br />

Het milieubeleidsplan 2005-2009 lo<strong>op</strong>t nog tot eind<br />

2009. Er is echter ge<strong>en</strong> inhoudelijke aanleiding om het<br />

plan aan te pass<strong>en</strong>. De geme<strong>en</strong>teraad beslist om het plan<br />

te herbekrachtig<strong>en</strong> tot 2013.<br />

Intercommunal<strong>en</strong><br />

GEMEENTERAAD<br />

In juni war<strong>en</strong> er algem<strong>en</strong>e vergadering<strong>en</strong> van vier<br />

intercommunal<strong>en</strong> waarvan Westerlo lid is. Kathle<strong>en</strong><br />

Theys (CD&V) ging naar de algem<strong>en</strong>e vergadering van<br />

Cipal (informaticatoepassing<strong>en</strong> voor geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>) <strong>en</strong><br />

watermaatschappij Pidpa, Lowie Thys (CD&V) naar die<br />

van IVCA (crematoria) <strong>en</strong> schep<strong>en</strong> Jan Michiels (CD&V)<br />

naar die van Iveka (<strong>en</strong>ergiedistributie).<br />

OPENBARE WERKEN<br />

Kerkhof Westerlo<br />

In de tweede helft van <strong>juli</strong> word<strong>en</strong> de nog niet<strong>op</strong>geruimde<br />

grafzerk<strong>en</strong> <strong>op</strong> het kerkhof van Westerlo<br />

verwijderd. Het geme<strong>en</strong>tebestuur startte vorig jaar de<br />

procedure om het deel van het kerkhof met grav<strong>en</strong> tot<br />

1974 <strong>op</strong> te ruim<strong>en</strong>.<br />

Begin augustus start de firma Buytaert met het <strong>op</strong>grav<strong>en</strong><br />

van de stoffelijke rest<strong>en</strong>. Ze word<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> gezam<strong>en</strong>lijk<br />

graf <strong>op</strong> hetzelfde kerkhof begrav<strong>en</strong>. Het vrijgekom<strong>en</strong><br />

perceel wordt dan nadi<strong>en</strong> terug aangelegd voor nieuwe<br />

begraving<strong>en</strong>. Nabestaand<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> nog de eerste<br />

week van <strong>juli</strong> de tijd om alsnog grafst<strong>en</strong><strong>en</strong> of andere<br />

ornam<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van de grav<strong>en</strong> te hal<strong>en</strong>.<br />

technisch di<strong>en</strong>st<br />

michel.verbov<strong>en</strong>@westerlo.be - 014 53 91 48<br />

Oevelse dreef vernieuwd<br />

De Oevelse dreef kreeg e<strong>en</strong> nieuwe asfaltlaag <strong>en</strong> betonn<strong>en</strong> boord<strong>en</strong>.<br />

Over de geme<strong>en</strong>teraad<br />

De geme<strong>en</strong>teraad bestaat uit zev<strong>en</strong><strong>en</strong>twintig led<strong>en</strong>:<br />

vier van Groep E<strong>en</strong>heid, drie van Vlaams Belang, e<strong>en</strong><br />

van Op<strong>en</strong> VLD, e<strong>en</strong> van Gro<strong>en</strong>! <strong>en</strong> achtti<strong>en</strong> van CD&V<br />

waaronder de burgemeester <strong>en</strong> de schep<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

De volg<strong>en</strong>de geme<strong>en</strong>terad<strong>en</strong> vind<strong>en</strong> plaats <strong>op</strong> maandag<br />

30 juni <strong>en</strong> <strong>op</strong> maandag 1 september om 20 uur in<br />

de raadzaal van het geme<strong>en</strong>tehuis. Je b<strong>en</strong>t van harte<br />

welkom. Het verslag van de geme<strong>en</strong>teraad van 30 juni<br />

vind je in Westel Info van september. De verslag<strong>en</strong> van<br />

de geme<strong>en</strong>teraad <strong>en</strong> het college van burgemeester <strong>en</strong><br />

schep<strong>en</strong><strong>en</strong> vind je in de rubriek bestur<strong>en</strong> <strong>op</strong> de website<br />

www.westerlo.be.<br />

<strong>juli</strong> <strong>en</strong> augustus 2008


Klasuitwisseling van KTA De Beeltj<strong>en</strong>s<br />

Fanfare Oevel in Ottersweier<br />

<strong>juli</strong> <strong>en</strong> augustus 2008<br />

VERZUSTERINGEN KONINGSSCHIETEN<br />

Oirschot in Nederland, Ottersweier in Duitsland <strong>en</strong> Westerlo USA zijn<br />

de partnergeme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van Westerlo. De verzustering met Ottersweier<br />

bestaat bijna vijftig jaar. Ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> <strong>en</strong> schol<strong>en</strong> do<strong>en</strong> geregeld uitwisseling<strong>en</strong>. Zo<br />

ook het vijfde leerjaar van KTA De Beeltj<strong>en</strong>s.<br />

Tijd<strong>en</strong>s het pinksterweek<strong>en</strong>d verzusterde de Koninklijke Fanfare De<br />

Ver<strong>en</strong>igde Vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> met de Original Burgwindeck Muzikant<strong>en</strong> uit<br />

Ottersweier. Sinds 1981 kom<strong>en</strong> de twee ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> om de beurt sam<strong>en</strong> in<br />

Ottersweier <strong>en</strong> in Oevel. Ze speeld<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> psychiatrische instelling <strong>en</strong> in de<br />

kerk van Maria Linde.<br />

Koningsschiet<strong>en</strong> bij de gild<strong>en</strong><br />

De gild<strong>en</strong> van Westerlo houd<strong>en</strong> om de drie jaar Koningsschieting<strong>en</strong>.<br />

Ze vond<strong>en</strong> plaats in de maand mei.<br />

Frans is koning van de Sint-Sebastiaansgilde Tongerlo<br />

Bij de Sint-Sebastiaansgilde van Tongerlo mag Frans Van<br />

Dijck zich drie jaar koning noem<strong>en</strong>. Door de wind <strong>en</strong><br />

de bui<strong>en</strong> duurde het e<strong>en</strong> hele middag eer de vogel eraf<br />

werd geschot<strong>en</strong>. Acht schutters van de Sint-Antoniusgilde<br />

Voortkapel schot<strong>en</strong> <strong>op</strong> 4 mei naar de hoofdvogel. Na 63<br />

rond<strong>en</strong> schoot Juul Van Dael de vogel eraf!<br />

Juul is koning van de Sint-Antoniusgilde Voortkapel..<br />

Op zaterdag 10 mei organiseerde de Sint-Sebastiaansgilde<br />

van Westerlo haar driejaarlijkse koningsschieting in ‘t Riet.<br />

Midd<strong>en</strong> in de weide stond de staande wip met <strong>op</strong> e<strong>en</strong><br />

hoogte van 23 meter de hoofdvogel. In de zesde ronde<br />

haalde Eddy Janss<strong>en</strong>s de hoofdvogel naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>.<br />

Eddy is koning van de Sint-Sebastiaansgilde Westerlo


Gras composter<strong>en</strong><br />

M<strong>en</strong>g twee del<strong>en</strong> gras met e<strong>en</strong> deel structuurmateriaal goed door<br />

elkaar voor je het in de compostbak gooit.<br />

Grasmaaisel composteert snel. De zuurstof tuss<strong>en</strong><br />

de grassnippers is gauw <strong>op</strong>gebruikt, het grasmaaisel<br />

verslempt <strong>en</strong> gaat stink<strong>en</strong>. Gras composteert immers<br />

niet door het <strong>op</strong> e<strong>en</strong> ho<strong>op</strong> te gooi<strong>en</strong> <strong>en</strong> te wacht<strong>en</strong> tot<br />

het zakt.<br />

Dat probleem kan je gemakkelijk <strong>op</strong>loss<strong>en</strong> door<br />

‘bruin’ structuurmateriaal aan het ‘gro<strong>en</strong>e’ grasmaaisel<br />

toe te voeg<strong>en</strong>. Dat kunn<strong>en</strong> droge herfstblader<strong>en</strong>,<br />

d<strong>en</strong>n<strong>en</strong>naald<strong>en</strong> of stro zijn, maar ook houtsnippers,<br />

haagscheersel <strong>en</strong> dorre st<strong>en</strong>gels van vaste plant<strong>en</strong> zijn<br />

geschikt. M<strong>en</strong>g daarvoor twee del<strong>en</strong> gras met e<strong>en</strong> deel<br />

structuurmateriaal goed door elkaar voor je het in de<br />

compostbak gooit.<br />

Het hoge vochtgehalte van het maaisel kan je verminder<strong>en</strong><br />

door het gras niet mete<strong>en</strong> <strong>op</strong> te vang<strong>en</strong> in de grasbak.<br />

Laat het <strong>en</strong>kele ur<strong>en</strong> <strong>op</strong> het gazon drog<strong>en</strong> vooraleer je<br />

het verzamelt. Zo vermindert ook het volume.<br />

Mos bestrijd<strong>en</strong> met compost<br />

Mos in het gazon is e<strong>en</strong> veel voorkom<strong>en</strong>d probleem.<br />

Bij extreme mosvorming kan je het gras verticuter<strong>en</strong><br />

maar in de meeste gevall<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> combinatie van e<strong>en</strong><br />

hoge maaistand van 4 à 5 c<strong>en</strong>timeter <strong>en</strong> compost e<strong>en</strong><br />

duurzame manier om te ontmoss<strong>en</strong>.<br />

Strooi daarvoor e<strong>en</strong> laagje van ongeveer e<strong>en</strong> halve<br />

c<strong>en</strong>timeter fijne compost uit <strong>op</strong> het gras. De organism<strong>en</strong><br />

in de compost zett<strong>en</strong> het afgestorv<strong>en</strong> mos <strong>en</strong> de<br />

grasrest<strong>en</strong> om in vruchtbare humus. En e<strong>en</strong> gezonde<br />

bodem met vol<strong>op</strong> bodemlev<strong>en</strong> is de beste manier om<br />

mos teg<strong>en</strong> te gaan.<br />

Begiet het gazon zo weinig mogelijk<br />

Naast meststoff<strong>en</strong> heeft gras ook water nodig. Graswortels<br />

groei<strong>en</strong> immers in de bov<strong>en</strong>ste 10 c<strong>en</strong>timeter van de<br />

WAARHEEN MET JE GRASMAAISEL?<br />

bodem <strong>en</strong> zijn daarom extra gevoelig voor uitdrog<strong>en</strong>.<br />

Toch heeft e<strong>en</strong> tuin maar zeld<strong>en</strong> extra water nodig.<br />

Vaak begiet<strong>en</strong> stimuleert de plant om <strong>op</strong>pervlakkig te<br />

wortel<strong>en</strong> <strong>en</strong> als je net tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> lange droge periode<br />

met vakantie b<strong>en</strong>t, is de kans groot dat je gazon volledig<br />

uitdroogt.<br />

Als je nooit water geeft, stimuleer je het gras om dieper<br />

te wortel<strong>en</strong> waardoor het minder snel uitdroogt <strong>en</strong><br />

het gras zich sneller herpakt na e<strong>en</strong> droge periode.<br />

Overig<strong>en</strong>s, begiet<strong>en</strong> heeft nog e<strong>en</strong> nadeel. Het stimuleert<br />

de grasgroei, je moet meer maai<strong>en</strong> <strong>en</strong> je hebt meer<br />

maaisel.<br />

Bemest het gazon met mate<br />

Gras groeit het hele jaar door <strong>en</strong> heeft dus altijd voedsel<br />

nodig. Hoeveel hangt af van de bodem: zand houdt minder<br />

voedsel vast dan leem- <strong>en</strong> kleibodems. Ook het seizo<strong>en</strong><br />

speelt e<strong>en</strong> rol. ‘s Winters moet je niet extra bemest<strong>en</strong>,<br />

in de l<strong>en</strong>te <strong>en</strong> zomer wel. Hou ook rek<strong>en</strong>ing met de<br />

temperatuur. Zeef verteerde compost fijn <strong>en</strong> strooi<br />

dat <strong>op</strong> het gras of gebruik traagwerk<strong>en</strong>de organische<br />

meststoff<strong>en</strong>. Bemest met mate: het is de bedoeling dat<br />

het gazon gezond blijft, niet dat het gras zo snel mogelijk<br />

groeit!<br />

Mulch<strong>en</strong> als alternatief<br />

E<strong>en</strong> goed alternatief voor het maai<strong>en</strong> van gras is de<br />

mulchmaaier. E<strong>en</strong> mulchmaaier versnippert het gras zo<br />

fijn dat het mag blijv<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong>. Mulch<strong>en</strong> is goed voor de<br />

bodem <strong>en</strong> bijkom<strong>en</strong>d voordeel is dat je het gras niet<br />

moet composter<strong>en</strong> of meegev<strong>en</strong> met de <strong>op</strong>haling van<br />

het GFT-afval.<br />

De brochure Waarhe<strong>en</strong> met je grasmaaisel? vind je in het geme<strong>en</strong>tehuis.<br />

<strong>juli</strong> <strong>en</strong> augustus 2008


Op<strong>en</strong> Klimaatwoning<strong>en</strong><br />

Op 18 <strong>en</strong> 19 oktober organiseert de Bond Beter<br />

Leefmilieu de actie Op<strong>en</strong> Klimaathuiz<strong>en</strong>. Heb je e<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>ergie-efficiënte woning <strong>en</strong> wil je die dat week<strong>en</strong>d<br />

<strong>op</strong><strong>en</strong>stell<strong>en</strong> <strong>en</strong> er e<strong>en</strong> rondleiding gev<strong>en</strong> aan kandidaatbouwers<br />

<strong>en</strong> -verbouwers? Neem dan contact <strong>op</strong> met<br />

Dirk Knap<strong>en</strong> van de BBL.<br />

www.<strong>op</strong><strong>en</strong>klimaathuiz<strong>en</strong>.be<br />

dirk.knap<strong>en</strong>@bblv.be - 02 282 17 44<br />

Hoe herk<strong>en</strong> je FSC-houtproduct<strong>en</strong>?<br />

De Forest Stewardship Council (FSC) is e<strong>en</strong> nonprofitorganisatie<br />

die is <strong>op</strong>gericht om het duurzaam<br />

gebruik van boss<strong>en</strong> te bevorder<strong>en</strong>. Ze gebruik<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

FSC-k<strong>en</strong>merk om duurzaam hout <strong>en</strong> houtproduct<strong>en</strong> aan<br />

te duid<strong>en</strong>.<br />

Afgewerkte FSC-houtproduct<strong>en</strong> zoals tuinstoel<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

kantoorpapier herk<strong>en</strong> je aan het FSC-logo. Halfafgewerkte<br />

product<strong>en</strong> zoals terrasplank<strong>en</strong> <strong>en</strong> niet-afgewerkte<br />

product<strong>en</strong> zoals constructiehout zijn in de praktijk vaak<br />

niet voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> label. E<strong>en</strong> fysiek label zou immers<br />

e<strong>en</strong> te korte lev<strong>en</strong>sduur hebb<strong>en</strong>. De labelinformatie vind<br />

je in dat geval <strong>op</strong> de factuur. Je kan de certificaatcode <strong>op</strong><br />

www.fsc-info.org nagaan.<br />

<strong>juli</strong> <strong>en</strong> augustus 2008<br />

MILIEU<br />

Snoei mee teg<strong>en</strong> kanker<br />

inzameling taxussnoeisel van 15 juni tot 15 september<br />

Taxussnoeisel bevat baccatine, e<strong>en</strong> actief bestanddeel<br />

voor heel wat kankermedicijn<strong>en</strong>. Maar voor 1 kilo<br />

baccatine is meer dan <strong>12</strong> ton snoeisel nodig. Tot 15<br />

september kan je met vers taxussnoeisel gratis terecht<br />

<strong>op</strong> het containerpark. Per kubieke meter taxussnoeisel<br />

Seizo<strong>en</strong>sgro<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in <strong>juli</strong><br />

AARDAPPELEN PREI ANDIJVIE<br />

ARTISJOKKEN AUBERGINES<br />

BLEEKSELDER BLOEMKOOL<br />

BROCCOLI CHINESE KOOL,<br />

COURGETTES DOPERWTJES<br />

GROENE SELDER KOMKOMMERS<br />

KOOLRABI KROPSLA PADDENSTOELEN<br />

PAPRIKA PRINSESSENBONEN RADIJSJES<br />

RODE BIETEN RODE KOOL SAVOOIKOOL<br />

SNIJBONEN UIEN SPINAZIE SPITSKOOL<br />

TOMATEN VENKEL WARMOES WITTE<br />

KOOL WORTELEN<br />

Seizo<strong>en</strong>sfruit in <strong>juli</strong><br />

AARDBEIEN BESSEN ABRIKOZEN<br />

APPELEN BRAAMBESSEN FRAMBOZEN<br />

KERSEN MANGO’S NECTARINES PERZIKEN<br />

RABARBER RODE BESSEN ZWARTE BESSEN<br />

Nog seizo<strong>en</strong>sgro<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> -fruit in augustus<br />

KNOLSELDER MAÏS RAAPSTELEN PEREN<br />

POMPOENEN MELOENEN DRUIVEN PRUIMEN<br />

sch<strong>en</strong>kt initiatiefnemer boomkwekerij Van Hulle 40 euro<br />

aan Kom <strong>op</strong> teg<strong>en</strong> Kanker.<br />

www.vergrootdeho<strong>op</strong>.be.<br />

Het taxussnoeisel moet droog, jong, zuiver <strong>en</strong> vers zijn. Vang het snoeisel <strong>op</strong> in e<strong>en</strong> doek <strong>en</strong> m<strong>en</strong>g het niet met ander snoeisel of blader<strong>en</strong>. Na het snoei<strong>en</strong> moet het snoeisel<br />

binn<strong>en</strong> 24 uur <strong>op</strong> het containerpark zijn.


Maatregel<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> de blauwtongziekte<br />

Het Voedselag<strong>en</strong>tschap neemt maatregel<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> de blauwtongziekte.<br />

Het Federaal Voedselag<strong>en</strong>tschap FAVV startte in mei<br />

e<strong>en</strong> vaccinatiecampagne teg<strong>en</strong> de blauwtongziekte.<br />

Veehouders kunn<strong>en</strong> hun dier<strong>en</strong> kosteloos lat<strong>en</strong><br />

vacciner<strong>en</strong> <strong>op</strong> voorwaarde dat ze correct geregistreerd<br />

zijn. Het FAVV geeft iedere<strong>en</strong> de kans om zich in orde te<br />

stell<strong>en</strong> met de regels voor id<strong>en</strong>tificatie <strong>en</strong> registratie.<br />

Eerst id<strong>en</strong>tificer<strong>en</strong> <strong>en</strong> registrer<strong>en</strong><br />

Houders van schap<strong>en</strong>, geit<strong>en</strong> <strong>en</strong> hertachtig<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> hun<br />

dier<strong>en</strong> via de vzw Dier<strong>en</strong>gezondheidszorg Vlaander<strong>en</strong><br />

lat<strong>en</strong> registrer<strong>en</strong> in de databank Sanitel. De dier<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong><br />

dan e<strong>en</strong> id<strong>en</strong>tificati<strong>en</strong>ummer, het beslagnummer <strong>op</strong> e<strong>en</strong><br />

oormerk. Meer info <strong>en</strong> het registratieformulier kan je<br />

krijg<strong>en</strong> <strong>op</strong> 070 22 00 23 <strong>en</strong> vind je <strong>op</strong> www.dgz.be.<br />

In principe moet<strong>en</strong> hobbykwekers die hun dier<strong>en</strong> nog<br />

niet geregistreerd hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> boete betal<strong>en</strong>, maar<br />

het FAVV beboet wie zich nu laat registrer<strong>en</strong> niet.<br />

Hobbykwekers met ti<strong>en</strong> of meer vrouwelijke dier<strong>en</strong> van<br />

meer dan zes maand<strong>en</strong> oud moet<strong>en</strong> wel e<strong>en</strong> jaarlijkse<br />

heffing van <strong>12</strong>,50 euro betal<strong>en</strong>.<br />

Dan vacciner<strong>en</strong><br />

De vaccinatie teg<strong>en</strong> de blauwtongziekte is verplicht voor<br />

alle schap<strong>en</strong> <strong>en</strong> runder<strong>en</strong>. Voor geit<strong>en</strong> <strong>en</strong> hertachtig<strong>en</strong><br />

is de vaccinatie vrijwillig. Het FAVV betaalt voor elk in<br />

2008 correct gevaccineerd beslag e<strong>en</strong> tegemoetkoming<br />

van 20 euro in de kost<strong>en</strong> van het eerste bedrijfsbezoek<br />

van de dier<strong>en</strong>arts <strong>en</strong> de vaccinatie van de eerste derti<strong>en</strong><br />

schap<strong>en</strong>, geit<strong>en</strong> of hert<strong>en</strong>. Het Fonds betaalt voor elk<br />

beslag waar in 2008 meer dan derti<strong>en</strong> schap<strong>en</strong>, geit<strong>en</strong><br />

of hert<strong>en</strong> correct gevaccineerd werd<strong>en</strong> e<strong>en</strong> forfaitaire<br />

vergoeding van 1,50 euro per dier vanaf het veerti<strong>en</strong>de<br />

schaap, geit of hert. De vergoeding<strong>en</strong> word<strong>en</strong> berek<strong>en</strong>d<br />

<strong>op</strong> basis van het vaccinatierapport van de dier<strong>en</strong>arts.<br />

MILIEU<br />

Gebruik e<strong>en</strong> waterbespar<strong>en</strong>de douchek<strong>op</strong><br />

E<strong>en</strong> spaardouchek<strong>op</strong> verbruikt 4 tot 7 liter water per<br />

minuut, e<strong>en</strong> normale douchek<strong>op</strong> 10 tot 18 liter. Met e<strong>en</strong><br />

spaardouchek<strong>op</strong> daalt het waterverbruik met ongeveer<br />

50 % <strong>en</strong> bespaar je minst<strong>en</strong>s 25 euro aan gas per jaar.<br />

Verwarm je het water met e<strong>en</strong> doorstromer, dan moet<br />

je controler<strong>en</strong> bij welk debiet de doorstromer aanslaat.<br />

Dat noemt m<strong>en</strong> de tapdrempel. Het debiet van de<br />

douchek<strong>op</strong> moet minst<strong>en</strong>s ev<strong>en</strong> groot zijn. Bij e<strong>en</strong> te<br />

laag debiet slaat de doorstromer immers niet aan. Plan je<br />

om e<strong>en</strong> nieuwe doorstromer te plaats<strong>en</strong>, let dan <strong>op</strong> de<br />

tapdrempel. Als de doorstromer bij e<strong>en</strong> zeer laag debiet<br />

aanslaat, kan je de zuinigste spaardouchek<strong>op</strong> van 4 liter<br />

per minuut plaats<strong>en</strong>. Dat levert je e<strong>en</strong> grote besparing<br />

zonder comfortverlies.<br />

Wil je wet<strong>en</strong> of je douchek<strong>op</strong> spaarzaam is of niet? Leg<br />

de sproeik<strong>op</strong> in e<strong>en</strong> lege emmer <strong>en</strong> draai de kran<strong>en</strong><br />

gedur<strong>en</strong>de e<strong>en</strong> minuut volledig <strong>op</strong><strong>en</strong>. Zo weet je het<br />

debiet per minuut. Je kan dan berek<strong>en</strong><strong>en</strong> hoeveel warm<br />

water je verbruikt als je 10 of 20 minut<strong>en</strong> onder de<br />

douche staat.<br />

Twijfel je tuss<strong>en</strong> e<strong>en</strong> douche of e<strong>en</strong> bad? E<strong>en</strong> bad<br />

nem<strong>en</strong> kost viermaal meer <strong>en</strong>ergie dan e<strong>en</strong> douche. Per<br />

persoon kan je zo tot 75 euro per jaar bespar<strong>en</strong> <strong>op</strong><br />

je <strong>en</strong>ergiefactuur. Je bespaart immers niet <strong>en</strong>kel water,<br />

maar ook de <strong>en</strong>ergie die nodig is om het water <strong>op</strong> te<br />

warm<strong>en</strong>.<br />

<strong>juli</strong> <strong>en</strong> augustus 2008


Afval verbrand<strong>en</strong> is verbod<strong>en</strong><br />

Afval verbrand<strong>en</strong> is verbod<strong>en</strong>, zowel in de tuin, in de<br />

kachel als in de <strong>op</strong><strong>en</strong> haard. Als je betrapt wordt, hangt<br />

er e<strong>en</strong> boete tot 2 500 euro bov<strong>en</strong> je hoofd.<br />

Afval verbrand<strong>en</strong> bedreigt de gezondheid <strong>en</strong> het leefmilieu<br />

Afval verbrand<strong>en</strong> is zeer ongezond <strong>en</strong> slecht voor<br />

het leefmilieu. Heel wat stoff<strong>en</strong> die vrijkom<strong>en</strong> zijn<br />

kankerverwekk<strong>en</strong>d. De giftige stoff<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> ook bij je<br />

bur<strong>en</strong> terecht. Zo creëer je vaak e<strong>en</strong> negatieve sfeer in<br />

de buurt: m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> durv<strong>en</strong> hun ram<strong>en</strong> niet meer <strong>op</strong><strong>en</strong> te<br />

zett<strong>en</strong> of hun was niet meer buit<strong>en</strong> te hang<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> allesbranderkachel is ge<strong>en</strong> thuisafvalverbrandingsinstallatie<br />

Huisvuilverbrandingsov<strong>en</strong>s hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> filtersysteem<br />

om de uitstoot van schadelijke stoff<strong>en</strong> minimaal te<br />

houd<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> vuurtje in de tuin kan tot vijfduiz<strong>en</strong>d keer<br />

meer schadelijke stoff<strong>en</strong> uitstot<strong>en</strong> dan de norm voor<br />

verbrandingsinstallaties.<br />

De naam allesbrander voor bepaalde kacheltypes is<br />

heel ongelukkig gekoz<strong>en</strong>. Het betek<strong>en</strong>t <strong>en</strong>kel dat er<br />

verschill<strong>en</strong>de soort<strong>en</strong> vaste brandstoff<strong>en</strong> zoals hout<br />

<strong>en</strong> kol<strong>en</strong> in gebruikt kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Maar dus ge<strong>en</strong><br />

afval zoals plastic, oud papier, slo<strong>op</strong>hout, geverfd hout,<br />

geïmpregneerd of verduurzaamd hout, gebeitst hout,<br />

multiplex of spaanplat<strong>en</strong>.<br />

Mag ik alle hout <strong>op</strong>stok<strong>en</strong>?<br />

Ne<strong>en</strong>, je mag <strong>en</strong>kel droog <strong>en</strong> onbehandeld hout stok<strong>en</strong><br />

in de kachel of de <strong>op</strong><strong>en</strong> haard. Verbrand zeker ge<strong>en</strong><br />

behandeld hout, ook al krijg je het gratis aangebod<strong>en</strong>.<br />

Behandeld hout is vaak gro<strong>en</strong> van kleur <strong>en</strong> bevat zeer<br />

giftige stoff<strong>en</strong> die vrijkom<strong>en</strong> bij verbranding. Verbrand ook<br />

ge<strong>en</strong> geverfd hout, gebeitst hout, slo<strong>op</strong>hout, multiplex of<br />

spaanplat<strong>en</strong>. Bij de verbranding ervan kom<strong>en</strong> zeer giftige<br />

stoff<strong>en</strong> vrij.<br />

Is verbrand<strong>en</strong> in <strong>op</strong><strong>en</strong> lucht altijd verbod<strong>en</strong>?<br />

Volg<strong>en</strong>s de Vlaamse milieuwetgeving Vlarem is <strong>en</strong>kel het<br />

verbrand<strong>en</strong> van plantaardige afvalstoff<strong>en</strong> afkomstig van<br />

het onderhoud van tuin<strong>en</strong>, ontbossing of ontginning<br />

van terrein<strong>en</strong> of van eig<strong>en</strong> bedrijfslandbouwkundige<br />

werkzaamhed<strong>en</strong> toegelat<strong>en</strong>. T<strong>en</strong>minste als je e<strong>en</strong> afstand<br />

van 100 meter respecteert van elke begroeiing of<br />

bebouwing, zoals vastgelegd in het Veldwetboek.<br />

<strong>juli</strong> <strong>en</strong> augustus 2008<br />

MILIEU<br />

Compostmeesters<br />

De geme<strong>en</strong>te organiseert de selectieve huis-aan-huis<br />

<strong>op</strong>haling van verschill<strong>en</strong>de afvalstrom<strong>en</strong>. Met heel wat<br />

afvalfracties kan je terecht <strong>op</strong> het containerpark. GFT <strong>en</strong><br />

gro<strong>en</strong>afval kan je zelf composter<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> compostvat<br />

of –bak.<br />

R<strong>en</strong>é Dill<strong>en</strong> Gel<strong>en</strong>del 15 Voortkapel<br />

014 26 44 58<br />

r<strong>en</strong>é.dill<strong>en</strong>@pandora.be<br />

Gaston Van Rooy Zagerijstraat 30 Voortkapel<br />

014 26 49 80<br />

gaston.van.rooy@pandora.be<br />

Marc Niclot Wimpstraat 62 Tongerlo<br />

014 54 05 74<br />

marc.niclot@pandora.be<br />

D<strong>en</strong>is Steurs R<strong>en</strong>derstraat 152 Heultje<br />

014 26 42 95<br />

don.steurs@pandora.be<br />

Anita Verherstraet<strong>en</strong> Leemstraat <strong>12</strong> Oosterwijk<br />

014 26 48 56 -<br />

verherstraet<strong>en</strong>.anit@skynet.be<br />

José Wouters Blokstraat 7 Tongerlo<br />

014 54 84 81<br />

woutersj@scarlet.be<br />

Dany Adria<strong>en</strong>s<strong>en</strong> Zoerledorp 44 Zoerle-Parwijs<br />

014 54 84 14<br />

dany.adria<strong>en</strong>s<strong>en</strong>@gmail.com<br />

milieudi<strong>en</strong>st geme<strong>en</strong>tehuis<br />

milieu@westerlo.be - 014 53 91 55<br />

De compostmeesters staan je graag bij met tips over het composter<strong>en</strong><br />

van tuinafval.


10<br />

CULTUUR EN VRIJE TIJD<br />

Superfestival Minitheatra van 15 tot 23 augustus Minitheatra, <strong>op</strong>gericht in 2003, is er deze zomer<br />

<strong>op</strong>nieuw met het zesde Superfestival. Dat vindt plaats<br />

<strong>op</strong> 15, 16, 22 <strong>en</strong> 23 augustus om 19.30 uur in e<strong>en</strong> t<strong>en</strong>t<br />

in de Leistraat 43 in Tongerlo. Op het programma staan<br />

Na de kantoorur<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> komische dialoog tuss<strong>en</strong> twee<br />

poetsvrouw<strong>en</strong>, F1, e<strong>en</strong> lawaaierig gast<strong>op</strong>tred<strong>en</strong> van<br />

toneelgroep Achter Het Gordijn uit Ol<strong>en</strong>, Twee kamers,<br />

e<strong>en</strong> dramatische monoloog uit de hed<strong>en</strong>daagse realiteit,<br />

De weegschaal, e<strong>en</strong> weegschaal die <strong>op</strong> het punt staat<br />

om gerecycleerd te word<strong>en</strong>, kijkt terug <strong>op</strong> haar lev<strong>en</strong>, De<br />

rare v<strong>en</strong>tjes, e<strong>en</strong> muzikaal dansnummer met twee kleine<br />

mannetjes, De bushalte, e<strong>en</strong> hilarische gesprek tuss<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> stadsmus <strong>en</strong> e<strong>en</strong> boer <strong>en</strong> e<strong>en</strong> special act als afsluiter.<br />

Reserveer tijdig uw plaats<strong>en</strong>.<br />

Het superfestiival vindt plaats in e<strong>en</strong> t<strong>en</strong>t in de Leistraat 43 in Tongerlo..<br />

De <strong>op</strong><strong>en</strong>luchtfilm is e<strong>en</strong> onderdeel van het jubileumprogramma voor 25<br />

jaar oo<strong>en</strong>bare bibliotheek in Westerlo.<br />

www.minitheatra.be<br />

Dré 0477 59 17 73 <strong>en</strong> Mia 014 26 51 33<br />

De lezing is e<strong>en</strong> onderdeel van het jubileumprogramma voor 25 jaar<br />

oo<strong>en</strong>bare bibliotheek in Westerlo.<br />

<strong>juli</strong> <strong>en</strong> augustus 2008


Oosterwijk kermis 4 tot 6 <strong>juli</strong><br />

vr 4 <strong>juli</strong> 20 uur Kwisavond in het Klokk<strong>en</strong>hof in de<br />

Kerkhofstraat. Ploeg<strong>en</strong> van 4 tot 6<br />

person<strong>en</strong>. Inschrijv<strong>en</strong> voor 27 juni<br />

<strong>op</strong> 014 26 67 09. 15 euro per ploeg.<br />

za 5 <strong>juli</strong> 16 uur<br />

21 uur<br />

zo 6 <strong>juli</strong> 14 uur<br />

21 uur<br />

Verbroederingsconcert<strong>en</strong> fanfares<br />

Kermisbal in het Klokk<strong>en</strong>hof met<br />

The Funny Fri<strong>en</strong>ds.<br />

Vvk 3 euro kassa 4 euro.<br />

Op<strong>en</strong>ing biert<strong>en</strong>t <strong>op</strong> kermisfoor<br />

Dansavond in het Klokk<strong>en</strong>hof met<br />

discobar Sunshine<br />

Rode Kruis Westerlo veertig jaar.<br />

Feest <strong>op</strong> zondag 24 augustus<br />

In 1968 ontstond<strong>en</strong> uit het Rode Kruis kanton Westerlo<br />

afdeling<strong>en</strong> in Westerlo, Heultje <strong>en</strong> Oevel. De drie<br />

afdeling<strong>en</strong> bestaan dit jaar dus veertig jaar.<br />

Inwoners van de geme<strong>en</strong>te Westerlo krijg<strong>en</strong> in voorverko<strong>op</strong> 50 %<br />

korting <strong>en</strong> betal<strong>en</strong> dus maar 6 euro.<br />

CULTUUR EN VRIJE TIJD<br />

Er zijn rodekruisafdeling<strong>en</strong> in<br />

Westerlo, Heultje <strong>en</strong> Oevel.<br />

Voor 1 euro naar e<strong>en</strong> <strong>op</strong>tred<strong>en</strong> van Brahim, Dean <strong>en</strong> Br<strong>en</strong>da!<br />

Rode Kruis Westerlo viert<br />

zijn veertigjarig bestaan<br />

met e<strong>en</strong> groot feest <strong>op</strong><br />

zondag 24 augustus van<br />

13 tot 18.30 uur <strong>op</strong> het<br />

terrein van Tongelsbos in<br />

de Bosstraat in Tongerlo.<br />

Om 11 uur start er al e<strong>en</strong> fietszoektocht van 20<br />

kilometer.<br />

Op het programma staan e<strong>en</strong> rampoef<strong>en</strong>ing van het Jeugd<br />

Rode Kruis <strong>en</strong> de Jeugdbrandweer, e<strong>en</strong> t<strong>en</strong>toonstelling<br />

van rodekruisactiviteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> -material<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> <strong>op</strong>stelling<br />

van de hulpvoertuig<strong>en</strong> van het Rode Kruis, e<strong>en</strong> show met<br />

vliegtuigjes, kinderanimatie <strong>en</strong> grime, springkastel<strong>en</strong>, de<br />

tolwag<strong>en</strong> van de politie, <strong>op</strong>tred<strong>en</strong>s van coverband F<strong>en</strong>ix<br />

<strong>en</strong> van fanfare Ho<strong>op</strong> <strong>en</strong> Vlijt, e<strong>en</strong> Vlaamse kermis, clowns,<br />

e<strong>en</strong> vijfkamp <strong>en</strong> heel wat eet- <strong>en</strong> drankmogelijkhed<strong>en</strong>.<br />

<strong>juli</strong> <strong>en</strong> augustus 2008 11


<strong>Kasteelfeest<strong>en</strong></strong> <strong>op</strong> 5 <strong>en</strong> 6 <strong>juli</strong><br />

De <strong>Kasteelfeest<strong>en</strong></strong> zijn e<strong>en</strong> toeristische t<strong>op</strong>attractie in Westerlo.<br />

Voor de veertigste keer stelt prins de Merode <strong>op</strong><br />

zaterdag 5 <strong>en</strong> zondag 6 <strong>juli</strong> van 10 tot 19 uur zijn<br />

landgoed <strong>en</strong> Kasteel de Merode <strong>op</strong><strong>en</strong> voor de<br />

<strong>Kasteelfeest<strong>en</strong></strong>. De <strong>Kasteelfeest<strong>en</strong></strong> zijn e<strong>en</strong> ideale mix<br />

van sh<strong>op</strong>p<strong>en</strong>, natuurschoon, kasteelpracht, muziek <strong>en</strong><br />

zonnige terrass<strong>en</strong>.<br />

Zo is er e<strong>en</strong> kunstmarkt <strong>en</strong> stell<strong>en</strong> heel wat exposant<strong>en</strong><br />

uit de gro<strong>en</strong>- <strong>en</strong> decoratiesector hun creaties voor.<br />

Voor de kinder<strong>en</strong> is er e<strong>en</strong> spann<strong>en</strong>de ridderkasteeltour.<br />

Jagers gids<strong>en</strong> de natuurliefhebbers door het natuurpark<br />

van twaalf hectar<strong>en</strong> groot. En heb je van dat alles honger<br />

<strong>en</strong> dorst? Dan bevel<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> van de vele terrass<strong>en</strong> aan<br />

voor e<strong>en</strong> lekkere barbecuehap <strong>en</strong> e<strong>en</strong> schuim<strong>en</strong>d glas<br />

bier! De livemuziek krijgt je er zomaar bij...<br />

Inwoners van Westerlo krijg<strong>en</strong> <strong>op</strong> vertoon van de<br />

kortingbon 2 euro korting <strong>op</strong> de toegangsprijs.<br />

1<br />

kasteelfeest<strong>en</strong> 2008<br />

kortingbon 2 euro<br />

geldig voor 1 persoon<br />

niet cumuleerbaar met andere korting<strong>en</strong><br />

KASTEELFEESTEN - WESTELS VOLKSFEEST<br />

<strong>juli</strong> <strong>en</strong> augustus 2008


- INTERNATIONAAL FOLKLOREFESTIVAL<br />

N.V.<br />

Het Internationaal Folklorefestival vindt plaats voor het geme<strong>en</strong>tehuis.<br />

Bij slecht weer verhuist het hele festival naar De Zoerla.<br />

Op 9, 10 <strong>en</strong> 11 augustus staat Westerlo in het tek<strong>en</strong> van<br />

muziek <strong>en</strong> dans uit verschill<strong>en</strong>de windstrek<strong>en</strong>. Aan het<br />

Internationaal Folklorefestival nem<strong>en</strong> meer dan honderd<br />

buit<strong>en</strong>landse dansers <strong>en</strong> muzikant<strong>en</strong> deel. Ze verblijv<strong>en</strong><br />

vijf dag<strong>en</strong> bij gastgezinn<strong>en</strong> in Westerlo <strong>en</strong> omgeving.<br />

Tickets in voorverko<strong>op</strong> vind je bij Toerisme Westerlo.<br />

Dagticket zaterdag of zondag<br />

volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> vvk 7 euro kassa 8 euro<br />

-18 vvk 3 euro kassa 4 euro<br />

-<strong>12</strong> <strong>en</strong> gastgezinn<strong>en</strong> gratis<br />

Week<strong>en</strong>dticket zaterdag <strong>en</strong> zondag<br />

volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> vvk <strong>12</strong> euro kassa 14 euro<br />

-18 vvk 5 euro kassa 6 euro<br />

Tickets voor de s<strong>en</strong>ior<strong>en</strong>voorstelling <strong>op</strong> maandag kost<strong>en</strong><br />

5 euro. Je moet ze <strong>op</strong> voorhand reserver<strong>en</strong>.<br />

Toerisme Westerlo - Boer<strong>en</strong>krijglaan 25<br />

014 54 54 28 - www.toerismewesterlo.be<br />

<strong>juli</strong> <strong>en</strong> augustus 2008 1


Fiets<strong>en</strong> langs Laak <strong>en</strong> Nete zondag 20 <strong>juli</strong><br />

Op zondag 20 <strong>juli</strong> is er het jaarlijkse fietsev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<br />

Fiets<strong>en</strong> langs Laak <strong>en</strong> Nete langs de fietskno<strong>op</strong>punt<strong>en</strong><br />

door het platteland van het de Merodegebied in Westerlo,<br />

Laakdal, Herselt, Hulshout <strong>en</strong> Scherp<strong>en</strong>heuvel-Zichem.<br />

Je kan vertrekk<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> 9 <strong>en</strong> 15 uur aan jeugdherberg<br />

Boswachtershuis in de Papedreef. Deelnem<strong>en</strong> kost 3<br />

euro, verrassingspakket, drankje onderweg <strong>en</strong> verzekering<br />

inbegrep<strong>en</strong>. ‘s Namiddags zorg<strong>en</strong> muziekgroepjes <strong>op</strong><br />

de terrass<strong>en</strong> van de vertrekplaats<strong>en</strong> voor de nodige<br />

ambiance. De Oude Kamerad<strong>en</strong> treedt <strong>op</strong> in het<br />

Boswachtershuis.<br />

Wie voor 18 uur zijn deelnamekaart afgeeft, doet gratis<br />

mee aan e<strong>en</strong> tombola met mooie prijz<strong>en</strong>.<br />

Toerisme Westerlo - 014 54 54 28<br />

www.toerismewesterlo.be<br />

Wandelzoektocht Hulpgroep Albanië<br />

Vzw Hulpgroep Albanië organiseert tot 20 augustus e<strong>en</strong><br />

wandelzoektocht in Westerlo. De tocht is 8 kilometer<br />

lang. Je maakt kans <strong>op</strong> e<strong>en</strong> week<strong>en</strong>dverblijf in Park<br />

Mol<strong>en</strong>heide ter waarde van 750 euro. E<strong>en</strong> boekje kost 5<br />

euro <strong>en</strong> is te ko<strong>op</strong> bij Toerisme Westerlo.<br />

Toerisme Westerlo - Boer<strong>en</strong>krijglaan 25<br />

014 54 54 28<br />

Fietsfotozoektocht Chiro Zoerle<br />

Tot 23 augustus kan je deelnem<strong>en</strong> aan de<br />

fietsfotozoektocht in <strong>en</strong> rond Westerlo van het<br />

oudleidingscomité van de Chiro van Zoerle. Je maakt er<br />

kans mee <strong>op</strong> e<strong>en</strong> luchtdo<strong>op</strong> met e<strong>en</strong> ballon tijd<strong>en</strong>s de<br />

Vlaamse Kermis van de Chiro <strong>op</strong> zondag 24 augustus.<br />

Deelnameformulier<strong>en</strong> kost<strong>en</strong> 0,50 euro. Je kan ze krijg<strong>en</strong><br />

bij boekhandel Christel in Zoerledorp <strong>en</strong> bij bakkerij ‘t<br />

Carreeke in de Jaak Lemm<strong>en</strong>slaan.<br />

www.chirodeket<strong>en</strong>.be - Geert Wouters<br />

0472 22 90 93 - oudleidingscomite.zoerle@skynet.be<br />

1<br />

TOERISME<br />

Prinsheerlijk fiets<strong>en</strong> bij de Merode<br />

ARGUS, VLM, Kemp<strong>en</strong>s Landschap <strong>en</strong> Natuurpunt<br />

maakt<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele prinsheerlijke fietsboekjes met drie<br />

routes langs de fietskno<strong>op</strong>punt<strong>en</strong> om de streek van de<br />

Merode te verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong>: de Kemp<strong>en</strong>route met e<strong>en</strong> kleine<br />

lus van 17 km <strong>en</strong> e<strong>en</strong> grote van 23 km, de Averbode Bos-<br />

<strong>en</strong> Heideroute van 15 km <strong>en</strong> de Demerbroek<strong>en</strong>route<br />

van 16 of 22 km.<br />

De gratis fietsboekjes <strong>en</strong> de prins<strong>en</strong>tass<strong>en</strong> met doe<strong>op</strong>dracht<strong>en</strong><br />

voor kinder<strong>en</strong> van 6 tot <strong>12</strong> jaar kan je<br />

krijg<strong>en</strong> <strong>op</strong> de startplaats<strong>en</strong> D<strong>en</strong> Eik in de Gr<strong>en</strong>sstraat 45<br />

in Laakdal <strong>en</strong> in Huize Ernest Claes in Zichem.<br />

Schilderswandeling <strong>op</strong> zondag 31 augustus<br />

De abdij van Tongerlo vormt e<strong>en</strong> schitter<strong>en</strong>d decor voor kunst<strong>en</strong>aars.<br />

Op de schilderswandeling kom je <strong>op</strong> het binn<strong>en</strong>plein<br />

<strong>en</strong> langs het wandelpad rond de abdij van Tongerlo e<strong>en</strong><br />

vijftigtal kunst<strong>en</strong>aars teg<strong>en</strong>. Ze beoef<strong>en</strong><strong>en</strong> er hun meest<br />

geliefde kunstvorm. Zo krijg je als bezoeker de kans<br />

om het ontstaan, de <strong>op</strong>bouw <strong>en</strong> de afwerking van e<strong>en</strong><br />

kunstwerk te volg<strong>en</strong>. B<strong>en</strong> je van plan om zelf ook met e<strong>en</strong><br />

of andere kunstvorm te beginn<strong>en</strong>? Dan kan je met al je<br />

vrag<strong>en</strong> terecht bij de kunst<strong>en</strong>aars. Heel wat kunstvorm<strong>en</strong><br />

kom<strong>en</strong> aan bod zoals aquarel, keramiek, beeldhouw<strong>en</strong>,<br />

olieverf, glas in lood, portrettek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> ste<strong>en</strong> kapp<strong>en</strong>.<br />

Langs het wandeltraject kom je ook muzikant<strong>en</strong>, dansers<br />

<strong>en</strong> acteurs teg<strong>en</strong>. De toegang is gratis. Kinder<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

er zelf e<strong>en</strong> kunstwerk mak<strong>en</strong> of meedo<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> leuke<br />

zoektocht. De schilderswandeling vindt plaats <strong>op</strong> zondag<br />

31 augustus van 13.30 tot 17.30 uur.<br />

Wil je meewerk<strong>en</strong>? Neem dan voor 20 <strong>juli</strong> contact <strong>op</strong>.<br />

Toerisme Westerlo<br />

014 54 54 28 <strong>en</strong> info@toerismewesterlo.be<br />

<strong>juli</strong> <strong>en</strong> augustus 2008


De initiatie petanque is e<strong>en</strong> organisatie van de sportdi<strong>en</strong>st.<br />

Nieuwe reeks BBB vanaf september<br />

voor iedere<strong>en</strong> vanaf 16 jaar<br />

Wil jij ook aan je figuur werk<strong>en</strong>, je conditie <strong>op</strong> peil houd<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> dit alles in gezellig groepsverband? De geme<strong>en</strong>telijke<br />

sportdi<strong>en</strong>st organiseert in Heultje <strong>en</strong> in Tongerlo borst-,<br />

bill<strong>en</strong>- <strong>en</strong> buik-figuurtraining<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> less<strong>en</strong>reeks kost 39<br />

euro voor derti<strong>en</strong> less<strong>en</strong>.<br />

In Heultje vind<strong>en</strong> de less<strong>en</strong> plaats in de turnzaal van<br />

de lagere school in de Schoolstraat. Er zijn less<strong>en</strong> <strong>op</strong><br />

wo<strong>en</strong>sdag van 19.30 tot 20.30 uur <strong>en</strong> van 20.30 tot<br />

21.30 uur. De reeks start <strong>op</strong> 10 september.<br />

In Tongerlo vind<strong>en</strong> de less<strong>en</strong> plaats in de turnzaal van de<br />

lagere school in de Abdijstraat. Er zijn less<strong>en</strong> <strong>op</strong> vrijdag<br />

van 14 tot 15 uur. De reeks start <strong>op</strong> <strong>12</strong> september.<br />

sportdi<strong>en</strong>st geme<strong>en</strong>tehuis<br />

014 53 92 07 - tania.steurs@westerlo.be<br />

SPORT<br />

Nieuwe reeks aquagym vanaf september<br />

voor iedere<strong>en</strong> vanaf 16 jaar<br />

Aquagym is e<strong>en</strong> soort aerobics in het zwembad. Het<br />

verbetert de l<strong>en</strong>igheid <strong>en</strong> de conditie <strong>en</strong> versterkt de<br />

spier<strong>en</strong>. De oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> word<strong>en</strong> in diep <strong>en</strong> ondiep water<br />

uitgevoerd, ondersteund met hed<strong>en</strong>daagse muziek.<br />

Tijd<strong>en</strong>s de les gebruikt m<strong>en</strong> drijv<strong>en</strong>d materiaal wat het<br />

allemaal speels <strong>en</strong> dynamisch maakt.<br />

De less<strong>en</strong> vind<strong>en</strong> plaats <strong>op</strong> donderdag van 19.30 tot<br />

20.20 uur, van 20.20 tot 21.10 uur <strong>en</strong> van 21.10 tot 22<br />

uur in het geme<strong>en</strong>telijk zwembad in de Meulemanslaan<br />

in Tongerlo. De volg<strong>en</strong>de reeks start <strong>op</strong> donderdag<br />

11 september. Er zijn nog <strong>en</strong>kele plaats<strong>en</strong> vrij. De prijs<br />

bedraagt 52 euro voor 13 less<strong>en</strong>. Vooraf inschrijv<strong>en</strong> is<br />

noodzakelijk.<br />

sportdi<strong>en</strong>st geme<strong>en</strong>tehuis<br />

014 53 92 07 - tania.steurs@westerlo.be<br />

Vorig jaar werd<strong>en</strong> Nico Spruyt, Robrecht Vos, Frans Belmans <strong>en</strong> Inge<br />

Beyers kampio<strong>en</strong> van Westerlo.<br />

<strong>juli</strong> <strong>en</strong> augustus 2008 1


Beker van Westerlo voetbal<br />

1<br />

SPORT DE ZOMER VAN 00<br />

Van 25 <strong>juli</strong> tot 14 augustus kan je bij KFC Oosterzon<strong>en</strong><br />

naar de Beker van Westerlo voetbal voor eerste elftall<strong>en</strong>.<br />

vr 25/7 - 19 uur<br />

19.30 uur<br />

di 29/7 - 19 uur<br />

19.30 uur<br />

di 5/8 - 19 uur<br />

19.30 uur<br />

Immer Voort - Blauwvoet Oevel<br />

Zoerle - KFC Tongerlo<br />

Heultje - Zoerle Sport<br />

Oosterzon<strong>en</strong> - Immer Voort<br />

Oosterzon<strong>en</strong> - Blauwvoet Oevel<br />

Heultje - KFC Tongerlo<br />

di <strong>12</strong>/8 - 19.30 uur 5de - 6de plaats<br />

wo 13/8 - 19 uur 3de - 4de plaats<br />

do 14/8 - 17 uur<br />

19 uur<br />

75 jaar KFC Tongerlo<br />

oud-spelers Oosterzon<strong>en</strong><br />

1ste - 2de plaats<br />

vr 1/8 <strong>op</strong><strong>en</strong>ingsreceptie, muziek- <strong>en</strong> dansavond<br />

za 2/8 kindernamiddag met kinderdisco, de<br />

clowns Choco <strong>en</strong> Selle, springkastel<strong>en</strong>,<br />

schminkstands, p<strong>en</strong>altytrofee, sportcircuit <strong>en</strong><br />

<strong>op</strong>tred<strong>en</strong> fanfare Sint-Cecilia<br />

KVC Westerlo - Exc. Rotterdam (18.30 uur)<br />

toegang 8 euro, -16 jaar gratis<br />

fuif in feestt<strong>en</strong>t <strong>en</strong> oldiesfuif in de kantine<br />

zo 3/8 zeeltrekwedstrijd (14 uur)<br />

<strong>op</strong>tred<strong>en</strong> Dansmariekes Tongerlo<br />

<strong>op</strong>tred<strong>en</strong> Oberbayernorkest (18 uur)<br />

www.kfctongerlo.be<br />

De zomer van 2008<br />

Meer uitleg over het zomeraanbod in de brochure Zomervakantie 2008.<br />

Deze zomer organiser<strong>en</strong> de jeugddi<strong>en</strong>st, de sportdi<strong>en</strong>st<br />

<strong>en</strong> de buit<strong>en</strong>schoolse kinder<strong>op</strong>vang De Kinderclub heel<br />

wat knotsgekke, sportieve <strong>en</strong> actieve activiteit<strong>en</strong> voor<br />

kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong> van 2,5 tot 16 jaar.<br />

Alle schoolkinder<strong>en</strong> kreg<strong>en</strong> via de school e<strong>en</strong> brochure<br />

met het hele <strong>juli</strong>- <strong>en</strong> augustusaanbod. Heb je nog ge<strong>en</strong><br />

brochure? Je vindt ze in het geme<strong>en</strong>tehuis, in de bib, bij<br />

Toerisme Westerlo <strong>en</strong> <strong>op</strong> www.westerlo.be > vrije tijd<br />

> jeugd.<br />

Sportkicks<br />

5 tot 14 jaar<br />

De sportkicks vind<strong>en</strong> plaats in <strong>en</strong> rond sporthal De<br />

Beeltj<strong>en</strong>s in het Kasteelpark van Westerlo. Er is nog plaats<br />

<strong>op</strong> de omnisport-4-daagse, de kleutersport-4-daagse,<br />

het ponykamp <strong>en</strong> het speelsportkamp.<br />

sportdi<strong>en</strong>st geme<strong>en</strong>tehuis - 014 53 92 07<br />

<strong>juli</strong> <strong>en</strong> augustus 2008


Regionale sportactiviteit<strong>en</strong><br />

10 tot 16 jaar<br />

In sam<strong>en</strong>werking met de ti<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van Sportregio<br />

Kemp<strong>en</strong> heeft de sportdi<strong>en</strong>st e<strong>en</strong> programma met<br />

driedaags<strong>en</strong> surf<strong>en</strong>, zeil<strong>en</strong>, viss<strong>en</strong> <strong>en</strong> circustechniek<strong>en</strong>.<br />

Drie dag<strong>en</strong> plezier, je krijgt er de stiel goed te pakk<strong>en</strong>!<br />

Voor vissers <strong>en</strong> circusartiest<strong>en</strong> zijn er nog plaats<strong>en</strong>.<br />

sportdi<strong>en</strong>st geme<strong>en</strong>tehuis - 014 53 92 07<br />

Swap<br />

<strong>12</strong> tot 16 jaar<br />

De jeugddi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> van Westerlo <strong>en</strong> de buurgeme<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

steld<strong>en</strong> e<strong>en</strong> blits activiteit<strong>en</strong>programma <strong>op</strong> voor jonger<strong>en</strong><br />

tuss<strong>en</strong> <strong>12</strong> <strong>en</strong> 16 jaar die er tijd<strong>en</strong>s de zomervakantie<br />

<strong>op</strong> uit will<strong>en</strong> trekk<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> aantal vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong>. Op<br />

het m<strong>en</strong>u: kart<strong>en</strong> <strong>en</strong> lasershoot<strong>en</strong>, uitstapp<strong>en</strong> naar<br />

Brussel <strong>en</strong> naar Walibi, e<strong>en</strong> dr<strong>op</strong>ping, e<strong>en</strong> Adv<strong>en</strong>ture<br />

Day, mountainboard<strong>en</strong>, oriëntatielo<strong>op</strong> <strong>en</strong> subtr<strong>op</strong>isch<br />

zwemm<strong>en</strong> in Nederland.<br />

jeugddi<strong>en</strong>st geme<strong>en</strong>tehuis<br />

014 53 92 11 - jeugd@westerlo.be<br />

Kinderclub voor kapo<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> Gabbers<br />

Kinder<strong>en</strong> van 2,5 tot 6 jaar kunn<strong>en</strong> in <strong>juli</strong> <strong>en</strong> augustus<br />

terecht in de Kinderclub van Voortkapel <strong>op</strong> het<br />

Fuldaplein 5, kinder<strong>en</strong> van 6 tot <strong>12</strong> jaar in de Kinderclub<br />

van Westerlo in de Boer<strong>en</strong>krijglaan 23. Je moet alle<strong>en</strong><br />

maar inschrijv<strong>en</strong> voor de uitstapp<strong>en</strong>. Dat doe je <strong>op</strong> het<br />

secretariaat <strong>op</strong> de Vismarkt. Elke speelweek heeft e<strong>en</strong><br />

thema, elke dag zijn er leuke activiteit<strong>en</strong>. De Kinderclub is<br />

geslot<strong>en</strong> in de week van 21 <strong>juli</strong> <strong>en</strong> van 11 augustus.<br />

De registratie van de aanwezighed<strong>en</strong> gebeurt voortaan<br />

met de computer. Gedaan dus met de papier<strong>en</strong><br />

lijstjes! Daarvoor is het wel belangrijk dat de kinder<strong>en</strong><br />

ingeschrev<strong>en</strong> zijn als gebruiker van de Kinderclub. Dat doe<br />

je voor de kinder<strong>en</strong> die allereerste keer gebruikmak<strong>en</strong><br />

van de Kinderclub. Je kan daarvoor terecht <strong>op</strong> de<br />

Vismarkt.<br />

De Kinderclub - secretariaat Vismarkt 24 Westerlo<br />

014 53 94 20 - kinder<strong>op</strong>vang@westerlo.be<br />

DE ZOMER VAN 00<br />

Speelpleinwerking<br />

6 tot 14 jaar<br />

De speelpleinwerking van de jeugddi<strong>en</strong>st vindt plaats<br />

<strong>op</strong> het terrein van voetbalploeg HSV Tongerlo in<br />

de Boeretangstraat. Je kan er elke weekdag van 1 <strong>juli</strong><br />

tot 8 augustus van 13 tot 17 uur terecht voor leuke<br />

activiteit<strong>en</strong>.<br />

Het speelplein is geslot<strong>en</strong> <strong>op</strong> vrijdag 11 <strong>juli</strong> <strong>en</strong> maandag<br />

21 <strong>juli</strong>.<br />

jeugddi<strong>en</strong>st geme<strong>en</strong>tehuis - 014 53 92 11<br />

jeugd@westerlo.be<br />

Skat<strong>en</strong> <strong>en</strong> funboard<strong>en</strong><br />

Vanaf 1 <strong>juli</strong> toer<strong>en</strong> de skateramp <strong>en</strong> de funbox van dorp<br />

naar dorp.<br />

skateramp funbox<br />

vanaf 1 <strong>juli</strong> parking<br />

bib Westerlo<br />

vanaf 15 <strong>juli</strong> pleintje<br />

Voortkapel<br />

vanaf 29 <strong>juli</strong> speelplein<br />

Processieweg<br />

Heultje<br />

vanaf <strong>12</strong> aug Crilsplein<br />

Tri<strong>en</strong><strong>en</strong>kant<br />

vanaf 26 aug kerkplein<br />

Tongerlo<br />

vanaf 9 sept kerkplein<br />

Oevel<br />

vanaf 23 sept speelplein<br />

Vijfhuiz<strong>en</strong>straat<br />

Zoerle-Parwijs<br />

van 7 tot 21 okt kerkplein<br />

Oosterwijk<br />

kerkplein<br />

Oevel<br />

kerkplein<br />

Tongerlo<br />

speelplein<br />

Vijfhuiz<strong>en</strong>straat<br />

Zoerle-Parwijs<br />

kerkplein<br />

Oosterwijk<br />

parking<br />

bib Westerlo<br />

pleintje<br />

Voortkapel<br />

speelplein<br />

Processieweg<br />

Heultje<br />

Crilsplein<br />

Tri<strong>en</strong><strong>en</strong>kant<br />

De data zijn richtdata, mogelijk gebeurt de verplaatsing<br />

<strong>en</strong>kele dag<strong>en</strong> vroeger of later.<br />

jeugddi<strong>en</strong>st geme<strong>en</strong>tehuis<br />

014 53 92 11 - jeugd@westerlo.be.<br />

<strong>juli</strong> <strong>en</strong> augustus 2008 1


1<br />

GEZONDHEID<br />

Bezoek aan luchthav<strong>en</strong> Zav<strong>en</strong>tem voor<br />

mindervalid<strong>en</strong> <strong>op</strong> zaterdag 20 september<br />

De gezondheidsraad organiseert <strong>op</strong> zaterdag 20<br />

september e<strong>en</strong> bezoek aan Brussels Airport voor<br />

mindervalid<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun begeleiders. De luchthav<strong>en</strong> is<br />

strikt beveiligd, daarom moet er per deelnemer <strong>en</strong> per<br />

begeleider e<strong>en</strong> inschrijvingsstrook ingevuld word<strong>en</strong>.<br />

De liftbus naar Zav<strong>en</strong>tem vertrekt om 8.30 uur,<br />

verzamel<strong>en</strong> do<strong>en</strong> we om 8 uur aan sporthal de Beeltj<strong>en</strong>s<br />

in het Kasteelpark. In Zav<strong>en</strong>tem staat e<strong>en</strong> begeleid<br />

bezoek aan het passagiersgebouw, de taksvrije zone <strong>en</strong><br />

Pier B <strong>op</strong> het programma. Vanuit de bus zie je ook e<strong>en</strong><br />

touchdown <strong>en</strong> taxiënde <strong>en</strong> parker<strong>en</strong>de vliegtuig<strong>en</strong> <strong>op</strong><br />

de piste. De lunch is inbegrep<strong>en</strong> in de deelnameprijs.<br />

Bij mooi weer is er na de middag e<strong>en</strong> wandeling (met<br />

rolstoel) van 1,5 kilometer, bij slecht weer e<strong>en</strong> rondrit<br />

door Brussel. De bus is terug rond 17.30 uur.<br />

Mindervalide deelnemers <strong>en</strong> niet-noodzakelijke<br />

begeleiders betal<strong>en</strong> 10 euro, noodzakelijke begeleiders 5<br />

euro. Inschrijv<strong>en</strong> kan tot 29 augustus bij de cultuurdi<strong>en</strong>st<br />

<strong>op</strong> het geme<strong>en</strong>tehuis.<br />

inschrijvingsstrook<br />

O deelnemer, O niet-noodz. of O noodz. bgl.<br />

rolstoelgebruiker O vast, O occasioneel O niet<br />

(om aan te kruis<strong>en</strong>)<br />

voornaam <strong>en</strong> naam .............................................................................<br />

straat <strong>en</strong> hn ..............................................................................................<br />

pc <strong>en</strong> geme<strong>en</strong>te .....................................................................................<br />

telefoon ......................................................................................................<br />

geboorteplaats <strong>en</strong> -datum ...............................................................<br />

nationaliteit ...............................................................................................<br />

nummer id<strong>en</strong>titeitskaart<br />

Deelnemers onder de twaalf jaar zonder id-kaart gev<strong>en</strong> het<br />

rijksregisternummer <strong>op</strong>. Dat vind je rechtsbov<strong>en</strong> <strong>op</strong> de SISkaart.<br />

OCMW<br />

Zitdag<strong>en</strong> Fonds voor Arbeidsongevall<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

Rijksdi<strong>en</strong>st voor P<strong>en</strong>sio<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Met vrag<strong>en</strong> of klacht<strong>en</strong> over de regeling van<br />

arbeidsongevall<strong>en</strong> kan je terecht bij het Fonds voor<br />

Arbeidsongevall<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> sociaal assist<strong>en</strong>t van het FAO<br />

heeft elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot <strong>12</strong> uur<br />

zitdag in De Warande in Turnhout.<br />

Fonds voor Arbeidsongevall<strong>en</strong> - 02 506 84 72<br />

Zitdag<strong>en</strong> Rijksdi<strong>en</strong>st voor P<strong>en</strong>sio<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Met vrag<strong>en</strong> over je p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong> kan je terecht bij de<br />

Rijksdi<strong>en</strong>st voor P<strong>en</strong>sio<strong>en</strong><strong>en</strong>. Die heeft elke eerste<br />

dinsdag van de maand van 10 tot <strong>12</strong> uur zitdag in het<br />

administratief c<strong>en</strong>trum Her<strong>en</strong>tals in de Augustijn<strong>en</strong>laan.<br />

Verzekering gewaarborgd won<strong>en</strong> niet meer<br />

gebond<strong>en</strong> aan inkom<strong>en</strong><br />

De verzekering gewaarborgd won<strong>en</strong> van de Vlaamse<br />

overheid is vanaf augustus niet langer gebond<strong>en</strong> aan<br />

inkom<strong>en</strong>sgr<strong>en</strong>z<strong>en</strong>. De verzekering komt tuss<strong>en</strong>beide<br />

als iemand door arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige<br />

werkloosheid zijn hypothecaire l<strong>en</strong>ing niet meer kan<br />

terugbetal<strong>en</strong>. In dat geval kan je tot drie jaar lang<br />

maandelijks e<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong>komst krijg<strong>en</strong> van maximum<br />

500 euro. Het aantal verzekerd<strong>en</strong> gewaarborgd won<strong>en</strong><br />

schommelt jaarlijks rond de 4 000.<br />

Meer info <strong>op</strong> het gratis nummer 1700 <strong>en</strong> <strong>op</strong><br />

www.verzekeringgewaarborgdwon<strong>en</strong>.be.<br />

E<strong>en</strong> studietoelage voor meer gezinn<strong>en</strong><br />

Studietoelag<strong>en</strong> voor het secundair <strong>en</strong> het hoger onderwijs<br />

word<strong>en</strong> berek<strong>en</strong>d <strong>op</strong> basis van het gezinsinkom<strong>en</strong>.<br />

De Vlaamse overheid versoepelde vorig schooljaar de<br />

voorwaard<strong>en</strong> voor de studietoelage. Voor het secundair<br />

<strong>en</strong> het hoger onderwijs geld<strong>en</strong> dezelfde inkom<strong>en</strong>sgr<strong>en</strong>z<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> studietoelage bedraagt gemiddeld 250 euro.<br />

Het aanvraagformulier kan je krijg<strong>en</strong> <strong>op</strong> het<br />

schoolsecretariaat. Wie e<strong>en</strong> elektronische id<strong>en</strong>titeitskaart<br />

heeft <strong>en</strong> e<strong>en</strong> kaartlezer kan de studietoelage online<br />

aanvrag<strong>en</strong>.<br />

www.studietoelag<strong>en</strong>.be <strong>en</strong> het gratis nummer 1700<br />

sociale di<strong>en</strong>st OCMW - 014 53 87 87.<br />

<strong>juli</strong> <strong>en</strong> augustus 2008


Burgerpersoneel bij politie<br />

Bij de geïntegreerde politie werk<strong>en</strong><br />

niet alle<strong>en</strong> politieambt<strong>en</strong>ar<strong>en</strong>, maar<br />

ook burgerpersoneel. Ze behor<strong>en</strong><br />

tot het administratief <strong>en</strong> logistiek<br />

kader <strong>en</strong> word<strong>en</strong> intern ook wel<br />

e<strong>en</strong>s calogs g<strong>en</strong>oemd.<br />

Werk<strong>en</strong> bij de politie, maar zonder uniform<br />

<strong>en</strong> zonder politionele bevoegdhed<strong>en</strong><br />

Bij de politie Zuiderkemp<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> 17 calogs.<br />

Personeelsled<strong>en</strong> van het administratief <strong>en</strong> logistiek kader<br />

(calogs) hebb<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> politionele bevoegdheid <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

dus ge<strong>en</strong> politie<strong>op</strong>dracht<strong>en</strong> uitvoer<strong>en</strong>. Ze drag<strong>en</strong> ook<br />

ge<strong>en</strong> uniform. Bij de politiezone Zuiderkemp<strong>en</strong> werk<strong>en</strong><br />

69 politieambt<strong>en</strong>ar<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> 17 calogs.<br />

Tak<strong>en</strong><br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

administratieve ondersteuning bij verwerking<br />

van de in- <strong>en</strong> uitgaande post, boekhouding, pvadministratie,<br />

personeelsadministratie, verzekering,<br />

personeelsplanning, aank<strong>op</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> verkeersadministratie<br />

(filmrolletjes onbemande camera’s ontwikkel<strong>en</strong>,<br />

<strong>op</strong>volging betaling<strong>en</strong> pv’s, statistiek<strong>en</strong>,...)<br />

onthaal van bezoekers <strong>en</strong> telefonisch onthaal<br />

onderhoud gebouw<strong>en</strong><br />

logistieke ondersteuning <strong>en</strong> onderhoud wag<strong>en</strong>park<br />

slachtoffer<strong>op</strong>vang<br />

techn<strong>op</strong>rev<strong>en</strong>tief advies voor inbraakbeveiliging<br />

LOKALE POLITIE<br />

Meer blauw <strong>op</strong> straat!<br />

E<strong>en</strong> van de principes van de politiehervorming van<br />

2001 was ‘meer blauw <strong>op</strong> straat’. Dat betek<strong>en</strong>t dat<br />

politieag<strong>en</strong>t<strong>en</strong> het echte politiewerk moet<strong>en</strong> uitvoer<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> dat burgerpersoneel het administratieve <strong>en</strong> logistieke<br />

werk, waarvoor ge<strong>en</strong> politiebevoegdheid nodig is, doet.<br />

Tot 2001 war<strong>en</strong> politieag<strong>en</strong>t<strong>en</strong> immers te veel bezig met<br />

administratieve tak<strong>en</strong>.<br />

Vacatures voor burgerpersoneel<br />

Heb je interesse in e<strong>en</strong> job als burgerpersoneel bij de<br />

lokale politie? Dan bezorg je e<strong>en</strong> sollicitatiedossier aan de<br />

Directie van de rekrutering <strong>en</strong> de selectie van de Federale<br />

Politie. Spontane sollicitaties word<strong>en</strong> niet aanvaard. Je kan<br />

dus <strong>en</strong>kel solliciter<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> <strong>op</strong><strong>en</strong>staande betrekking.<br />

Om in aanmerking te kom<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> job moet je<br />

slag<strong>en</strong> voor meerdere selectieproev<strong>en</strong> <strong>en</strong> voldo<strong>en</strong> aan<br />

de algem<strong>en</strong>e voorwaard<strong>en</strong>. Om in aanmerking te kom<strong>en</strong><br />

voor e<strong>en</strong> statutaire tewerkstelling, moet je ook in het<br />

bezit zijn van e<strong>en</strong> zog<strong>en</strong>aamd statutariseringsbrevet.<br />

meer info <strong>en</strong> <strong>op</strong><strong>en</strong>staande betrekking<strong>en</strong> <strong>op</strong><br />

www.jobpol.be >Het burgerpersoneel<br />

Interesse voor e<strong>en</strong> job bij de politie? Neem e<strong>en</strong> kijkje <strong>op</strong> www.jobpol.be.<br />

<strong>juli</strong> <strong>en</strong> augustus 2008 1


0<br />

tot 20 augustus<br />

WES Wandelzoektocht Hulpgroep vzw Albanië<br />

zie pagina 14<br />

tot 23 augustus<br />

ZOE Fietszoektocht in <strong>en</strong> rond Westerlo<br />

zie pagina 14<br />

dinsdag 1 <strong>juli</strong><br />

HEU Zitdag invull<strong>en</strong> belasting<strong>en</strong> - 9-14 uur<br />

de Merodezaal Heultjedorp 1<br />

wo<strong>en</strong>sdag 2 <strong>juli</strong><br />

ZOE Bloedinzameling Rode Kruis Westerlo<br />

De Zoerla Gevaertlaan 1 - 18.30-20.30 uur<br />

donderdag 3 <strong>juli</strong><br />

GEM Test Sevesoalarm - 8.45-10 uur<br />

www.seveso.be - 0800 94 113<br />

geme<strong>en</strong>teschool Geme<strong>en</strong>testraat Oevel,<br />

Praxair Nijverheidsstraat <strong>en</strong> school Abdijstraat<br />

vrijdag 4 <strong>juli</strong><br />

OOS Kwisavond Kermis Oosterwijk - 20 uur<br />

zie pagina 11<br />

zaterdag 5 <strong>juli</strong><br />

OOS Kermis Oosterwijk zie pagina 11<br />

WES <strong>Kasteelfeest<strong>en</strong></strong> Westerlo zie pagina <strong>12</strong><br />

zondag 6 <strong>juli</strong><br />

OEV Op<strong>en</strong> Tuin<strong>en</strong> Landelijke Gild<strong>en</strong> - 10-18 uur<br />

http://users.skynet.be/grietmert<strong>en</strong>s<br />

Griet Mert<strong>en</strong>s - Taxandriastraat 4<br />

OOS Kermis Oosterwijk zie pagina 11<br />

elk zondag<br />

TON Rondleiding in abdij Tongerlo - 14.30 uur<br />

prijs 1,50 euro, gratis voor -<strong>12</strong><br />

grote ingangspoort<br />

WES <strong>Kasteelfeest<strong>en</strong></strong> Westerlo zie zaterdag 5 <strong>juli</strong><br />

maandag 7 <strong>juli</strong><br />

OOS Kermis Oosterwijk zie zondag 6 <strong>juli</strong><br />

dinsdag 8 <strong>juli</strong><br />

OOS Kermis Oosterwijk zie maandag 7 <strong>juli</strong><br />

AGENDA<br />

zaterdag <strong>12</strong> <strong>juli</strong><br />

HEU Vakantiejogging KWB Heultje 4, 8 <strong>en</strong> <strong>12</strong> km<br />

17.30 uur 100 m - 6 jaar, 17.45 uur 500 m<br />

6-<strong>12</strong> jaar <strong>en</strong> 18 uur volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> - vertrek <strong>en</strong><br />

aankomst KFC Heultje - inschrijv<strong>en</strong> ter plaatse<br />

5 euro, led<strong>en</strong> KWB 3 euro <strong>en</strong> jeugd 1 euro<br />

KWB Heultje - bosmans-vervoort@tel<strong>en</strong>et.be<br />

GEM <strong>Westels</strong> <strong>Volksfeest</strong> zie pagina <strong>12</strong>-13<br />

<strong>12</strong> tot 20 <strong>juli</strong><br />

VOO Op<strong>en</strong> dubbeltornooi T<strong>en</strong>nisclub Voortkapel<br />

Kloosterstraat<br />

zondag 13 <strong>juli</strong><br />

HEU Kermis Heultje<br />

OEV DAF-fietshapp<strong>en</strong>ing 30, 45 of 75 km - 8-14 u<br />

inschrijv<strong>en</strong> vanaf 7.45 uur - prijs 3 euro<br />

DAF Club 77 Sportpark Van Doornelaan 1 of<br />

visvijver Rode Laakstraat Veerle<br />

maandag 14 <strong>juli</strong><br />

HEU Kermis Heultje zie zondag 13 <strong>juli</strong><br />

HEU Avondmarkt - 18 uur<br />

Merodezaal, Processieweg <strong>en</strong> Pastorijstraat<br />

HEU Bloedinzameling Rode Kruis Heultje<br />

de Merodezaal Heultjedorp 1 - 18-20.30 uur<br />

dinsdag 15 <strong>juli</strong><br />

HEU Kermis Heultje zie maandag 14 <strong>juli</strong><br />

WES Viswedstrijd <strong>op</strong><strong>en</strong> k<strong>op</strong>pel Vrolijke Vissers<br />

Westerlo - 15 uur<br />

ook voor niet-led<strong>en</strong> - inschrijv<strong>en</strong> om 13.45<br />

uur in het clublokaal of via 0495 42 00 93<br />

Visvijver kasteel de Merode Polderstraat 51<br />

vrijdag 18 <strong>juli</strong><br />

VOO Mosselavond T<strong>en</strong>nis Voortkapel Kloosterstraat<br />

zondag 20 <strong>juli</strong><br />

WES Fiets<strong>en</strong> langs Laak <strong>en</strong> Nete zie pagina 14<br />

WES Hof Kermis Boer<strong>en</strong>krijglaan<br />

maandag 21 <strong>juli</strong><br />

HEU Tornooi doublet petanque ‘t Heultje - 10 uur<br />

inschrijv<strong>en</strong> tot 9.50 uur - per doublet 6 euro<br />

Camping ‘t Heultje Kempische Ard<strong>en</strong>n<strong>en</strong> 1<br />

WES Te deum Nationale Feestdag - zie pagina 2<br />

WES Hof Kermis zie zondag 20 <strong>juli</strong><br />

<strong>juli</strong> <strong>en</strong> augustus 2008


dinsdag 22 <strong>juli</strong><br />

WES Viswedstrijd <strong>op</strong><strong>en</strong> k<strong>op</strong>pel - zie dinsdag 15 <strong>juli</strong><br />

WES Hof Kermis zie maandag 21 <strong>juli</strong><br />

wo<strong>en</strong>sdag 23 <strong>juli</strong><br />

OOS Worksh<strong>op</strong> Tadelakt bepleister<strong>en</strong> - 10-17 uur<br />

inschrijv<strong>en</strong> <strong>op</strong> voorhand - 90 euro<br />

info@kampc.provant.be - 014 27 96 50<br />

Kamp C Britselaan 20<br />

vrijdag 25 <strong>juli</strong><br />

HEU Wimpefeest<strong>en</strong> Baleboss<strong>en</strong><br />

Koninklijke fanfare De Verbroedering<br />

OOS Beker van Westerlo voetbal - zie pagina 16<br />

TON Boer zkt fuif met DB Interactive <strong>en</strong> DJ De<br />

Maes feestt<strong>en</strong>t Wimpstraat<br />

meters bier te winn<strong>en</strong> - gratis vat om 22 uur<br />

vvk 3 euro bij ‘t Komplot <strong>en</strong> KLJ - kassa 4 euro<br />

www.kljtongerlo.be<br />

BIB Op<strong>en</strong>luchtfilm aan de bib zie pagina 10<br />

zaterdag 26 <strong>juli</strong><br />

HEU Wimpefeest<strong>en</strong> Baleboss<strong>en</strong><br />

zie vrijdag 25 <strong>juli</strong><br />

WES Black Jack - Rock Night with DJ Celle<br />

3 euro - 21 uur www.hetdebuut.be<br />

Boskant 10 bov<strong>en</strong> Jake’s Place<br />

zondag 27 <strong>juli</strong><br />

HEU Wimpefeest<strong>en</strong> Baleboss<strong>en</strong><br />

zie zaterdag 26 <strong>juli</strong><br />

HEU Damestornooi doublett<strong>en</strong> petanqueclub<br />

‘t Heultje - 10 uur<br />

inschrijv<strong>en</strong> tot 9.45 uur - inleg per doublet 5<br />

euro<br />

Camping ‘t Heultje Kempische Ard<strong>en</strong>n<strong>en</strong> 1<br />

TON 6e Zeepkist<strong>en</strong>race KLJ Tongerlo<br />

inschrijv<strong>en</strong> in café Komplot - gratis toegang<br />

door de strat<strong>en</strong> van Tongerlo<br />

TON Aperitiefconcert - 10.30 uur<br />

Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Tongerlo - 014<br />

54 55 07 - chris.boogers@pandora.be<br />

Kerkplein<br />

TON Kermis Tongerlo<br />

maandag 28 <strong>juli</strong><br />

TON Kermis Tongerlo zie zondag 27 <strong>juli</strong><br />

AGENDA<br />

dinsdag 29 <strong>juli</strong><br />

OOS Beker van Westerlo voetbal<br />

zie pagina 16<br />

TON Kermis zie maandag 28 <strong>juli</strong><br />

WES Viswedstrijd <strong>op</strong><strong>en</strong> k<strong>op</strong>pel Vrolijke Vissers<br />

Westerlo - 15 uur<br />

zie dinsdag 22 <strong>juli</strong><br />

vrijdag 1 augustus<br />

TON Feestweek<strong>en</strong>d 75 jaar KFC Tongerlo<br />

zie pagina 2<br />

zaterdag 2 augustus<br />

TON Feestweek<strong>en</strong>d 75 jaar KFC Tongerlo<br />

zie vrijdag 1 augustus<br />

WES Groot Mosselfeest WTC ‘t Hoeveke - <strong>12</strong> uur<br />

mosselt<strong>en</strong>t achter café ‘t Hoeveke Zandberg<br />

zondag 3 augustus<br />

OOS Fox je rot - 14-18 uur<br />

Twaalfkamp <strong>en</strong> <strong>op</strong>tred<strong>en</strong> Free Pickin’ om 18 u<br />

weide achter FOXcafé Ol<strong>en</strong>seweg 298<br />

TON Feestweek<strong>en</strong>d 75 jaar KFC Tongerlo<br />

zie zaterdag 2 augustus<br />

WES Groot Mosselfeest WTC ‘t Hoeveke - <strong>12</strong> uur<br />

mosselt<strong>en</strong>t achter café ‘t Hoeveke Zandberg<br />

dinsdag 5 augustus<br />

OOS Beker van Westerlo voetbal<br />

zie dinsdag 29 <strong>juli</strong><br />

WES Viswedstrijd <strong>op</strong><strong>en</strong> k<strong>op</strong>pel Vrolijke Vissers<br />

Westerlo - 15 uur<br />

zie dinsdag 29 <strong>juli</strong><br />

vrijdag 9 augustus<br />

GEM Internationaal Folklorefestival zie pagina 13<br />

zondag 10 augustus<br />

GEM Internationaal Folklorefestival<br />

zie vrijdag 9 augustus<br />

maandag 11 augustus<br />

GEM Internationaal Folklorefestival<br />

zie zondag 10 augustus<br />

<strong>juli</strong> <strong>en</strong> augustus 2008 1


dinsdag <strong>12</strong> augustus<br />

OOS Beker van Westerlo voetbal<br />

zie dinsdag 5 augustus<br />

WES Viswedstrijd <strong>op</strong><strong>en</strong> k<strong>op</strong>pel Vrolijke Vissers<br />

Westerlo - 15 uur<br />

zie dinsdag 5 augustus<br />

wo<strong>en</strong>sdag 13 augustus<br />

OOS Beker van Westerlo voetbal<br />

zie dinsdag <strong>12</strong> augustus<br />

donderdag 14 augustus<br />

OOS Beker van Westerlo voetbal<br />

zie wo<strong>en</strong>sdag 13 augustus<br />

vrijdag 15 augustus<br />

TON Superfestival Minitheatra - 19.30 uur<br />

www.minitheatra.be - Leistraat 43<br />

WES Viswedstrijd Memorial Don Devries Vrolijke<br />

Vissers Westerlo - 13.30 uur<br />

zie dinsdag <strong>12</strong> augustus<br />

zaterdag 16 augustus<br />

TON Superfestival Minitheatra - 19.30 uur<br />

www.minitheatra.be - Leistraat 43<br />

zondag 17 augustus<br />

HEU Op<strong>en</strong> Tuin<strong>en</strong> Landelijke Gild<strong>en</strong> - <strong>12</strong>-18 uur<br />

Van de Sande-Van Ast<strong>en</strong> Holleweg <strong>12</strong><br />

WES Viswedstrijd <strong>op</strong><strong>en</strong> k<strong>op</strong>pel Vrolijke Vissers<br />

Westerlo - 13.30 uur<br />

zie vrijdag 15 augustus<br />

wo<strong>en</strong>sdag 20 augustus<br />

OOS Worksh<strong>op</strong> Tadelakt bepleister<strong>en</strong> - 10-17 uur<br />

zie wo<strong>en</strong>sdag 23 <strong>juli</strong><br />

vrijdag 22 augustus<br />

WES 2 jaar Jake’s Place: <strong>op</strong>tred<strong>en</strong> F<strong>en</strong>ix + fuif met<br />

DJ Herwig<br />

www.hetdebuut.be<br />

Boskant 10 - bov<strong>en</strong> Jake’s Place<br />

TON Superfestival Minitheatra - 19.30 uur<br />

zie zaterdag 16 augustus<br />

AGENDA<br />

zaterdag 23 augustus<br />

TON Superfestival Minitheatra - 19.30 uur<br />

zie vrijdag 22 augustus<br />

WES 2 jaar Jake’s Place: Sanitarium (A Tribute To<br />

Metallica) - Phil T Lizzy www.hetdebuut.be<br />

Boskant 10 - bov<strong>en</strong> Jake’s Place<br />

zondag 24 augustus<br />

TON 40 jaar Rode Kruis Westerlo - 13 uur<br />

zie pagina 11<br />

ZOE Vlaamse Kermis<br />

oudleidingscomité.zoerle@skynet.be<br />

Chiroheem Vijhuiz<strong>en</strong>straat 28<br />

maandag 25 augustus<br />

BIB De schaamte <strong>en</strong> de schrik, goesting <strong>en</strong> g<strong>en</strong>ot:<br />

vier g<strong>en</strong>eraties vrouw<strong>en</strong> vertell<strong>en</strong>, lezing met<br />

Diane De Keyser - 20.15 uur zie pagina 10<br />

donderdag 28 augustus<br />

OEV Bloedinzameling Rode Kruis Oevel<br />

Rode Kruis Oevel - Van Hemel<strong>en</strong>-Van Hove<br />

014 21 41 14 - 17.30-20.30 uur<br />

parochiec<strong>en</strong>trum Sint-Michielsstraat 8<br />

zaterdag 30 augustus<br />

VOO Beker van Westerlo wielr<strong>en</strong>n<strong>en</strong> - 16 uur<br />

zie pagina 15<br />

WES Kermis Westerlo<br />

zondag 31 augustus<br />

HEU Bloedinzameling Rode Kruis Heultje<br />

de Merodezaal Heultjedorp 1 - 11.30-19 uur<br />

TON Teppeschiet<strong>en</strong> - 14 uur<br />

De Hufters -Marina Vroemans - 014 54 66 40<br />

achter de kerk - inschrijv<strong>en</strong> vanaf 13 uur<br />

TON Schilderswandeling - 13.30 uur zie pagina 14<br />

WES Kermis Westerlo<br />

Jouw activiteit<strong>en</strong> in deze ag<strong>en</strong>da?<br />

De activiteit<strong>en</strong> van je ver<strong>en</strong>iging in de ag<strong>en</strong>da?<br />

Laat het wet<strong>en</strong> voor 5 augustus (Westel<br />

Info september) of voor 5 september (editie<br />

oktober) bij de communicatiedi<strong>en</strong>st <strong>op</strong> het<br />

geme<strong>en</strong>tehuis of <strong>op</strong> info@westerlo.be. We<br />

vermeld<strong>en</strong> het ook <strong>op</strong> www.westerlo.be.<br />

<strong>juli</strong> <strong>en</strong> augustus 2008


Voor melding<strong>en</strong> van problem<strong>en</strong> met het onderhoud van weg<strong>en</strong>, riol<strong>en</strong>, gracht<strong>en</strong>, berm<strong>en</strong>, plantso<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> nutsvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.<br />

Stuur de kaart naar de technische di<strong>en</strong>st <strong>op</strong> het geme<strong>en</strong>tehuis of naar maria.dams@westerlo.be.<br />

Geef steeds de deelgeme<strong>en</strong>te, straat <strong>en</strong> huisnummer <strong>op</strong>.<br />

beschadiging wegdek: _____________________________________________________________________<br />

te herstell<strong>en</strong> verkeerssignalisatie: _____________________________________________________________<br />

onderhoud plantso<strong>en</strong><strong>en</strong>: ___________________________________________________________________<br />

riool verst<strong>op</strong>t: ___________________________________________________________________________<br />

<strong>op</strong><strong>en</strong>bare verlichting defect - paalnummer: _____________________________________________________<br />

Ik heb volg<strong>en</strong>de problem<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>op</strong>merking<strong>en</strong>: ___________________________________________________<br />

_______________________________________________________________________________________<br />

naam <strong>en</strong> e-mail: __________________________________________________________________________<br />

straat <strong>en</strong> huisnummer: ____________________________________telefoon: _________________________<br />

burgemeester<br />

Guy Van Hirtum<br />

algeme<strong>en</strong> beleid, politie, brandweer <strong>en</strong><br />

voorzitter geme<strong>en</strong>teraad<br />

kabinet burgemeester<br />

maandag van 18 tot 19 uur<br />

zaterdag van 10.30 tot <strong>12</strong> uur<br />

ge<strong>en</strong> zitdag <strong>op</strong> zaterdag in <strong>juli</strong> <strong>en</strong> augustus<br />

schep<strong>en</strong> Filip Verrez<strong>en</strong><br />

financiën, eredi<strong>en</strong>st<strong>en</strong>, communicatie, lokale<br />

economie, milieu, onderhoud weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> plantso<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> administratieve vere<strong>en</strong>voudiging<br />

schep<strong>en</strong>zaal geme<strong>en</strong>tehuis<br />

dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur<br />

schep<strong>en</strong> Jan Michiels<br />

<strong>op</strong><strong>en</strong>bare werk<strong>en</strong>, mobiliteit, bevolking,<br />

burgerlijke stand <strong>en</strong> feestelijkhed<strong>en</strong><br />

schep<strong>en</strong>zaal geme<strong>en</strong>tehuis<br />

wo<strong>en</strong>sdag van 13.30 tot 14.30 uur<br />

schep<strong>en</strong> Roger Vrindts<br />

ruimtelijke ord<strong>en</strong>ing, landbouw, vrede,<br />

gebouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

schep<strong>en</strong>zaal geme<strong>en</strong>tehuis<br />

maandag van 18.30 tot 19.30 uur<br />

<strong>juli</strong> <strong>en</strong> augustus 2008<br />

MELDINGSKAART<br />

ZITDAGEN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN<br />

schep<strong>en</strong><br />

Maurice Van Hemel<strong>en</strong><br />

personeel, onderwijs, sociale zak<strong>en</strong>, gelijke<br />

kans<strong>en</strong>, s<strong>en</strong>ior<strong>en</strong> <strong>en</strong> huisvesting<br />

schep<strong>en</strong>zaal geme<strong>en</strong>tehuis<br />

donderdag van 11 tot <strong>12</strong> uur<br />

schep<strong>en</strong> Kelly Verbov<strong>en</strong><br />

cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, toerisme,<br />

internationale relaties, kinder<strong>op</strong>vang <strong>en</strong><br />

dier<strong>en</strong>welzijn<br />

schep<strong>en</strong>zaal geme<strong>en</strong>tehuis<br />

dinsdag van 18 tot 19 uur<br />

schep<strong>en</strong> Frank Verlooy<br />

sport <strong>en</strong> recreatie, jeugd, gezin, volks-<br />

gezondheid, andersvalid<strong>en</strong> <strong>en</strong> arbeidsveiligheid<br />

schep<strong>en</strong>zaal geme<strong>en</strong>tehuis<br />

wo<strong>en</strong>sdag van 15 tot 16 uur<br />

ocmw-voorzitter<br />

schep<strong>en</strong> Harry Plettinx<br />

ocmw, ontwikkelingssam<strong>en</strong>werking <strong>en</strong><br />

tewerkstelling<br />

ocmw Verlor<strong>en</strong>kost 22/1<br />

ma van 19 tot 20 uur <strong>en</strong> di, wo <strong>en</strong> do van 15<br />

tot 16 uur na afspraak (014 53 87 87)<br />

juridische di<strong>en</strong>st (gratis)<br />

geme<strong>en</strong>tehuis b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>verdieping<br />

ingang achteraan<br />

maandag van 18 tot 20 uur<br />

colofon<br />

hoofdredactie<br />

Filip Verrez<strong>en</strong>, schep<strong>en</strong> van communicatie<br />

eindredactie<br />

Christ<strong>op</strong>he Sproelants communicatiedi<strong>en</strong>st<br />

<strong>op</strong>maak<br />

Vicky Van d<strong>en</strong> Brande communicatiedi<strong>en</strong>st<br />

foto cover<br />

Bart Draulans<br />

contact<br />

communicatiedi<strong>en</strong>st geme<strong>en</strong>tehuis<br />

014 53 91 77 - info@westerlo.be


GEMEENTEDIENSTEN<br />

•<br />

geme<strong>en</strong>tehuis<br />

Boer<strong>en</strong>krijglaan 61 Westerlo<br />

014 54 75 75<br />

info@westerlo.be<br />

ocmw<br />

Verlor<strong>en</strong>kost 22/1 Westerlo<br />

014 53 87 87<br />

info@ocmwwesterlo.be<br />

bibliotheek<br />

Kasteelpark 5 Westerlo<br />

014 54 94 62<br />

info.westerlo@bibliotheek.be<br />

bib Schoolstraat 1 Heultje<br />

bib Geme<strong>en</strong>testraat 9 Oevel<br />

containerpark IOK<br />

Oevelse dreef 35 Tongerlo<br />

014 54 27 03<br />

afvalinfolijn - 014 56 27 75<br />

afvalbeheer@iok.be<br />

kinderclub<br />

<strong>op</strong>vanglocaties in elk dorp<br />

kinderclub secretariaat<br />

Vismarkt 24 Westerlo<br />

014 53 94 20<br />

kinder<strong>op</strong>vang@westerlo.be<br />

sporthal De Beeltj<strong>en</strong>s<br />

Kasteelpark Westerlo<br />

014 54 15 54<br />

toerisme Westerlo<br />

Boer<strong>en</strong>krijglaan 25 Westerlo<br />

014 54 54 28<br />

info@toerismewesterlo.be<br />

zwembad<br />

Meulemanslaan 6 Tongerlo<br />

014 54 62 07<br />

brandweer noodnummer 100<br />

Vismarkt 24 Westerlo - 014 54 44 22<br />

westerlo@brandweervlaander<strong>en</strong>.be<br />

maandag 9 - <strong>12</strong> uur <strong>en</strong> 18.30 - 20.30 uur<br />

dinsdag 9 - <strong>12</strong> uur<br />

wo<strong>en</strong>sdag 9 - <strong>12</strong> uur <strong>en</strong> 14 - 16 uur<br />

donderdag 9 - <strong>12</strong> uur<br />

vrijdag 9 - <strong>12</strong> uur<br />

maandag 9 - <strong>12</strong> uur <strong>en</strong> 18.30 - 20.30 uur<br />

dinsdag 9 - <strong>12</strong> uur<br />

wo<strong>en</strong>sdag 9 - <strong>12</strong> uur<br />

donderdag 9 - <strong>12</strong> uur<br />

vrijdag 9 - <strong>12</strong> uur<br />

maandag 14 - 20 uur<br />

dinsdag 14 - 20 uur<br />

wo<strong>en</strong>sdag 10 - 17.30 uur<br />

donderdag 14 - 20 uur<br />

vrijdag 14 - 17.30 uur<br />

zaterdag 10 - 13 uur<br />

maandag 17.30 - 19.30 uur (2 <strong>en</strong> 16/6) <strong>en</strong> 15 - 17 uur (23/6)<br />

dinsdag 17.30 - 19.30 uur<br />

maandag 8.30 - <strong>12</strong> <strong>en</strong> 13 - 16.10 uur<br />

dinsdag geslot<strong>en</strong><br />

wo<strong>en</strong>sdag 8.30 - <strong>12</strong> <strong>en</strong> 13 - 16.10 uur<br />

donderdag 8.30 - <strong>12</strong> <strong>en</strong> 13 - 16.10 uur<br />

vrijdag 13 - 16.10 uur<br />

zaterdag 9 - 15 uur<br />

schooldag<strong>en</strong> van 7 uur tot schooltijd <strong>en</strong> van schooltijd tot 18 uur<br />

vakantiedag<strong>en</strong> 7 - 18 uur<br />

maandag 9 - <strong>12</strong> uur <strong>en</strong> 18.30 - 20.30 uur<br />

dinsdag 9 - <strong>12</strong> uur<br />

wo<strong>en</strong>sdag 9 - <strong>12</strong> uur <strong>en</strong> 14 - 16 uur<br />

donderdag 9 - <strong>12</strong> uur<br />

vrijdag 9 - <strong>12</strong> uur<br />

maandag 8.30 - 22.30 uur<br />

dinsdag 8.30 - 22.30 uur<br />

wo<strong>en</strong>sdag 8.30 - 24 uur<br />

donderdag 8.30 - 22.30 uur<br />

vrijdag 8.30 - 24 uur<br />

zaterdag 9 - 22 uur<br />

zondag 9 - 22 uur<br />

maandag 9 - <strong>12</strong> uur <strong>en</strong> 13 - 16 uur<br />

dinsdag 9 - <strong>12</strong> uur <strong>en</strong> 13 - 16 uur<br />

wo<strong>en</strong>sdag 9 - <strong>12</strong> uur <strong>en</strong> 13 - 16 uur<br />

donderdag 9 - <strong>12</strong> uur <strong>en</strong> 13 - 16 uur<br />

vrijdag 9 - <strong>12</strong> uur <strong>en</strong> 13 - 16 uur<br />

zaterdag 10 - <strong>12</strong> uur <strong>en</strong> 13 - 15 uur<br />

zondag 10 - <strong>12</strong> uur <strong>en</strong> 13 - 15 uur<br />

maandag 18 - 22 uur<br />

dinsdag 18 - 22 uur<br />

wo<strong>en</strong>sdag 13 - 16 uur <strong>en</strong> 18 - 22 uur<br />

donderdag 18 - 22 uur<br />

vrijdag 18 - 22 uur<br />

zaterdag 10 - <strong>12</strong>.30 uur <strong>en</strong> 13.30 - 17 uur<br />

•<br />

geslot<strong>en</strong><br />

<strong>op</strong> 11/7,<br />

21/7 <strong>en</strong><br />

15/8<br />

geslot<strong>en</strong><br />

<strong>op</strong> 11/7,<br />

<strong>12</strong>/7, 21/7,<br />

15/8 <strong>en</strong><br />

16/8<br />

geslot<strong>en</strong><br />

<strong>op</strong> 21/7<br />

<strong>en</strong><br />

15/8<br />

geslot<strong>en</strong><br />

van 21 tot<br />

25/7 <strong>en</strong> van<br />

11 tot 15/8<br />

geslot<strong>en</strong><br />

van 11/7<br />

tot 3/8 <strong>en</strong> <strong>op</strong><br />

15/8<br />

geslot<strong>en</strong><br />

<strong>op</strong> 11/7, <strong>12</strong>/7,<br />

21/7, 15/8, 16/8<br />

<strong>en</strong> van 25<br />

tot 31/8<br />

lokale politie noodnummer 101<br />

Bistplein 13 Westerlo - 014 54 40 20<br />

info@politiezuiderkemp<strong>en</strong>.be<br />

Westel Info is het maandelijks infoblad van de geme<strong>en</strong>te Westerlo.<br />

Het volg<strong>en</strong>de nummer verschijnt voor 1 september.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!