23.09.2013 Views

Basis CMYK - Koninklijke Auris Groep

Basis CMYK - Koninklijke Auris Groep

Basis CMYK - Koninklijke Auris Groep

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Jaarverslag 2008 <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

De kracht van<br />

de keten


2<br />

Jaarverslag 2008 <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

<strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

<strong>Auris</strong> is professioneel partner van mensen die, in welke fase van hun leven dan ook, moeite hebben<br />

met horen, spreken, lezen, schrijven of begrijpen.<br />

Onze kernactiviteiten zijn voorlichting, preventie, diagnostiek, begeleiding, behandeling en<br />

scholing. Deze diensten bieden we, als het maar enigszins kan, in samenwerking met anderen;<br />

zoveel mogelijk met reeds bestaand (regulier) aanbod.<br />

<strong>Auris</strong> is creatief, verbindend & betrokken


Verzilverde kansen en uitdagingen<br />

Voor de <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong> was 2008 een dynamisch jaar.<br />

Een terug- en vooruitblik.<br />

Pagina 4<br />

De kracht van de keten<br />

Cliënten, ouders en begeleiders doen hun verhaal.<br />

Pagina 6<br />

Feiten en cijfers 2008<br />

Pagina 26<br />

Overzichten<br />

Pagina 26<br />

<strong>Auris</strong> adresboekje, uitneembaar<br />

Pagina 29<br />

Daan van den Enden (4) uit Dordrecht heeft<br />

het syndroom van Muenke, dyspraxie en een<br />

spraaktaalachterstand. Vanaf zijn derde jaar<br />

gaat hij drie dagen in de week naar zorggroep<br />

Kikker in Dordrecht, onderdeel van <strong>Auris</strong> Zorg.<br />

Als hij vier is, zal Daan doorstromen naar de<br />

kleutergroep van de Ammanschool op dezelfde<br />

locatie. Pagina 6<br />

Luc Hendriksen (11) uit Hooglanderveen heeft<br />

klassiek autisme. Hij zit in groep zeven van de<br />

Prof. Groenschool in Amersfoort. Daarnaast<br />

gaat hij naar STAP. Pagina 12<br />

Tamara van Ingen (15) uit Goes is vanaf haar<br />

geboorte slechthorend aan beide oren. Sinds<br />

de leeftijd van anderhalf jaar draagt ze twee<br />

gehoorapparaten. Speciaal onderwijs volgde<br />

ze op De Kring in Goes, maar in groep zeven<br />

maakte ze de overstap naar het regulier<br />

onderwijs. Nu haalt ze hoge cijfers aan het<br />

Goese Lyceum. Ambulante begeleiding heeft ze<br />

niet meer nodig. Pagina 16<br />

De heer Valkenburg (65) uit Rotterdam heeft<br />

tinnitusklachten, ofwel last van oorsuizen in zijn<br />

linkeroor. Zijn huisarts verwees hem naar de<br />

audioloog van het <strong>Auris</strong> Audiologisch Centrum<br />

voor gehoor, spraak en taal, die hem een<br />

maskeerder voorschreef. Pagina 22<br />

Inhoud<br />

Jaarverslag 2008 <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

3


Verzilverde kansen<br />

en uitdagingen<br />

Voor de <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong> was 2008 een dynamisch jaar.<br />

We verzilverden kansen, maar er is ook een weg te gaan om<br />

de doelen voor de toekomst te realiseren.<br />

Een terug- en vooruitblik.<br />

4<br />

Jaarverslag 2008 <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

Belangrijke ontwikkelingen in 2008 hebben zowel op het onderwijs als de<br />

zorg betrekking. De zorgactiviteiten blijven toenemen, met name de zorg voor<br />

de zeer jonge kinderen. Spreiding van deze zorg vindt plaats over het gehele<br />

werkgebied van <strong>Auris</strong>. Het verhaal van Daan, een van onze jonge cliënten, leest<br />

u verderop in het jaarverslag.<br />

Groei<br />

In het onderwijs zet de groei van de ambulante onderwijskundige<br />

dienstverlening door. Voor het eerst komt het aantal leerlingen in de<br />

ambulante dienst in absolute zin uit boven het aantal leerlingen op de scholen.<br />

Het aantal leerlingen in totaal nam niet verder toe. Vergelijkende cijfers van<br />

de gehele sector laten eenzelfde beeld zien. <strong>Auris</strong> maakt werk van de inclusieve<br />

benadering en wil zich daarop verder onderscheiden. Een goed voorbeeld<br />

van deze inclusieve benadering is de start van de pilot in Culemborg, waar<br />

leerlingen in een thuisnabije omgeving onderwijs kunnen volgen met<br />

ondersteuning van de expertise van het <strong>Auris</strong> College Utrecht. U leest in dit<br />

jaarverslag het verhaal van Tamara die na speciaal onderwijs van <strong>Auris</strong> en<br />

ondersteuning van <strong>Auris</strong> ambulante onderwijskundige dienstverlening nu<br />

zelfstandig onderwijs volgt op een reguliere school.<br />

Arbeid<br />

Door de toekenning van extra subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds<br />

(ESF) is <strong>Auris</strong> nog beter in staat vorm en inhoud te geven aan arbeidstoeleiding<br />

van haar leerlingen. Hierin passen ook de voorbereidingen van de fusie van<br />

Bureau Arbeid met het re-integratiebureau FAMA van Viataal en Bartiméus.<br />

Kwaliteit<br />

De inzet op verbetering van de kwaliteit wordt ook in 2008 voortvarend<br />

aangepakt. Er zijn onder andere zestien grote en kleine projecten van start<br />

gegaan om de kwaliteit van het onderwijs en de zorg te verbeteren. De<br />

HKZ-certifi cering voor de Stichting Zorg is aan het eind van het kalenderjaar<br />

gecontinueerd. <strong>Auris</strong> maakt inmiddels productieafspraken met twee<br />

zorgkantoren.<br />

De keuze om klachten van cliënten beter te benutten voor eigen kwaliteitsverbetering<br />

leidt in 2008 tot uitgebreide advisering van de klachtencommissie.


Een nader onderzoek naar de kwaliteit van de audiologische zorg gaf ons<br />

handvatten voor verbetering. Lees in dit jaarverslag het verhaal van meneer<br />

Valkenburg, één van onze cliënten van het Audiologisch Centrum voor gehoor,<br />

spraak en taal.<br />

Samenwerking<br />

<strong>Auris</strong> bekleedt ook in 2008 het voorzitterschap van de Stichting Siméa van de<br />

gezamenlijke schoolbesturen cluster 2. Eén van de belangrijke strategische<br />

thema’s, budgetbekostiging vanaf 2011, wordt verder voorbereid in overleg<br />

met het ministerie van OCW. De samenwerking van <strong>Auris</strong> met de Nederlandse<br />

stichting voor het dove en slechthorende kind (NSDSK) en Pento wordt<br />

gecontinueerd en versterkt de positie van de kleine zorgaanbieders.<br />

Bestuurswissel<br />

In juni 2008 verliet de in 2007 aangetreden voorzitter van de Raad van<br />

Bestuur, Anja Brink, de <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong>. Na een periode van interim<br />

bestuur door Han van Beers is per 1 januari 2009 Dick de Boer als voorzitter<br />

van de Raad van Bestuur aangetreden. De nieuwe voorzitter is enthousiast<br />

over wat hij binnen <strong>Auris</strong> aantreft. Er is veel kennis en ervaring binnen de<br />

organisatie.<br />

Versterken<br />

De komende jaren staan in het teken van het verder versterken van <strong>Auris</strong>.<br />

Daar werken al onze mensen aan. Dat doen zij niet voor zichzelf. We<br />

ontwikkelen onze deskundigheid met het oog op onze cliënt. Dit doen we met<br />

een resultaatgerichte benadering en professioneel zowel <strong>Auris</strong>breed als in de<br />

regio. Hoe <strong>Auris</strong> nu al vorm geeft aan samenwerking tussen onderwijs en zorg<br />

leest u in het verhaal over Luc uit Amersfoort.<br />

Ontwikkelingen<br />

De interne ontwikkelingen van <strong>Auris</strong> zoals de voorbereiding van de beoogde<br />

regionalisering, het verbeteren van de informatiestromen en de versterking<br />

van de personeelszorg krijgen steeds meer gestalte. De aanwezige kennis en<br />

ervaring binnen <strong>Auris</strong> worden de komende jaren meer en meer ontsloten en<br />

gedeeld, zowel intern als extern.<br />

Drie zaken krijgen in 2009 de grootste prioriteit: de cliënt, het resultaat<br />

en het verbinden in de keten.<br />

De cliënt<br />

Het bieden van de juiste meerwaarde aan onze cliënten is binnen onze<br />

organisatie een voortdurend proces van ontwikkelingen. <strong>Auris</strong> biedt<br />

hoogwaardige expertise, onderwijs, begeleiding en behandeling. Dit doen<br />

wij voor kinderen, ouders, volwassenen, scholen en de maatschappij (o.a.<br />

vertegenwoordigd door de overheid). Met het oog op de cliënt vragen wij<br />

ons steeds weer af: wat doen we goed? Wat moet beter? Wat gaan we in de<br />

toekomst anders, meer of niet meer doen? Dit moet leiden tot een versterking<br />

en verbetering van het aanbod. De uitkomsten worden eind 2009 in het<br />

meerjarenbeleid opgenomen.<br />

Het resultaat<br />

In de komende tijd zal meer nadruk worden gelegd op de verantwoording<br />

van onze activiteiten, niet in het minst omdat dit door anderen van ons<br />

wordt gevraagd. Het denken vanuit: ‘Wat moet het resultaat zijn van onze<br />

activiteiten?’ is zeker aanwezig. De resultaat- en verantwoordingslijn zal in<br />

samenhang met de vraag van de cliënt verder ontwikkeld worden.<br />

Verbinden in de keten<br />

In 2009 zetten we de eerste stappen om <strong>Auris</strong> in een sterkere samenhang in<br />

de regio neer te zetten. Hierbij worden de verbindingen met de verschillende<br />

onderdelen van <strong>Auris</strong> en onze externe partners zoveel mogelijk in de regio<br />

op elkaar afgestemd. Onderwijs en zorg voor de cliënt van <strong>Auris</strong> binnen<br />

handbereik is ons doel.<br />

<strong>Auris</strong> wordt in 2009 en daarna herkenbaarder voor onze cliënten en de<br />

maatschappelijke omgeving. Ieder die met <strong>Auris</strong> te maken heeft, zal dat in<br />

directe zin gaan ervaren.<br />

Raad van Bestuur<br />

Dick de Boer en Theo van Munnen<br />

Jaarverslag 2008 <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong> 5


6<br />

Jaarverslag 2008 <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

Daan<br />

Daan van den Enden (4) uit Dordrecht<br />

heeft het syndroom van Muenke,<br />

dyspraxie en een spraaktaalachterstand.<br />

Vanaf zijn derde jaar gaat hij drie dagen<br />

in de week naar zorggroep Kikker in<br />

Dordrecht, onderdeel van <strong>Auris</strong> Zorg. Als<br />

hij vier is, zal Daan doorstromen naar<br />

de kleutergroep van de Ammanschool op<br />

dezelfde locatie.<br />

Karin van den Enden<br />

Moeder van Daan<br />

Dordrecht<br />

‘Steeds weer verbaasd over<br />

alles wat hij zegt’<br />

Nicole Dornscheidt<br />

Pedagogisch begeleider <strong>Auris</strong> zorggroep<br />

Dordrecht<br />

‘Toe aan een nieuwe uitdaging’


Kees Roodbol<br />

Leerkracht kleutergroep Ammanschool<br />

Dordrecht<br />

‘Als Daan vier is komt hij bij mij in de<br />

kleutergroep. Hier staat het onderwijs centraal<br />

en beginnen kinderen echt met leren. We<br />

bereiden hen voor op lezen en schrijven, we<br />

stellen regels en geven taakjes om aan hun<br />

tafels te doen.’<br />

Marlie Bosman<br />

Logopedist<br />

Dordrecht<br />

‘Toen Daan voor het eerst bij me binnenkwam,<br />

was hij volledig onverstaanbaar. Nu, ruim<br />

een jaar later, kan ik hem verstaan. Hij heeft<br />

een intensieve therapie gehad en die is goed<br />

geslaagd. Ik ben begonnen met het aanleren van<br />

losse klanken met behulp van plaatjes.’<br />

De <strong>Auris</strong><br />

peutergroepen<br />

<strong>Auris</strong> biedt in de peutergroepen dagbehandeling aan<br />

kinderen van één tot en met vijf jaar met een ernstige<br />

auditieve en/of communicatieve beperking.<br />

In de peutergroepen werken we door middel van spel en<br />

sociale activiteiten doelgericht aan het verbeteren van de<br />

communicatieve vaardigheden en het verkleinen<br />

van de achterstand op spraaktaalgebied.<br />

Om de gesproken taal te ondersteunen gebruiken<br />

de begeleiders concrete voorwerpen, foto’s,<br />

afbeeldingen, pictogrammen en gebaren. Hierdoor<br />

begrijpen de kinderen beter wat er gezegd wordt.<br />

Ze leren zich ook op een andere manier te uiten.<br />

Dit ondersteunt de ontwikkeling van het praten en<br />

versterkt de sociale vaardigheden. Aan de hand van<br />

een taalstimuleringsprogramma werken we met<br />

thema’s. Logopedie is een belangrijk onderdeel van<br />

de behandeling. De behandeling richt zich op de<br />

ontwikkelingsproblemen van het kind en op de gevolgen<br />

hiervan voor het gezin waarin het kind opgroeit.<br />

Jaarverslag 2008 <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

7


Ammanschool<br />

De Ammanschool biedt onderwijs en zorg aan kinderen<br />

van drie tot twaalf jaar die moeite hebben met horen,<br />

lezen, spreken, schrijven of begrijpen. Slechthorende<br />

kinderen mogen met drie jaar naar de Ammanschool,<br />

andere kinderen pas als ze vier zijn. Belangrijkste<br />

doelstelling van het onderwijs op de Ammanschool is het<br />

opheffen/verminderen van de communicatieve beperking,<br />

die veroorzaakt wordt door spraaktaalproblemen, een<br />

autisme spectrum stoornis of een verminderd gehoor. De<br />

medewerkers van de Ammanschool willen hun leerlingen<br />

zo zelfstandig en zo zelfredzaam mogelijk maken.<br />

8<br />

Jaarverslag 2008 <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

Karin van den Enden<br />

Moeder van Daan<br />

Dordrecht<br />

‘We zijn steeds weer verbaasd over alles wat<br />

hij zegt. We zijn heel blij met de zorggroep en<br />

vinden het ook heerlijk dat hij straks gewoon<br />

door kan stromen naar de basisschool in<br />

hetzelfde gebouw. Daar is hij helemaal op zijn<br />

plek.’<br />

Nicole Dornscheidt<br />

Pedagogisch begeleider <strong>Auris</strong> zorggroep<br />

Dordrecht<br />

‘Nu merk je dat hij toe is aan een nieuwe<br />

uitdaging. Hij loopt op school al de andere<br />

klassen in om een kijkje te gaan nemen. Hij wil<br />

naar de kleuters en naar meester Kees.’


Kees Roodbol<br />

Leerkracht kleutergroep Ammanschool<br />

Dordrecht<br />

‘Goed contact met de ouders<br />

is belangrijk’<br />

Marlie Bosman<br />

Logopedist<br />

Dordrecht<br />

‘Oe’ is een indiaan’<br />

Jaarverslag 2008 <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

Daan<br />

9


Daan<br />

10<br />

Jaarverslag 2008 <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

‘Steeds weer verbaasd over alles wat hij zegt’<br />

Karin<br />

van den Enden...<br />

‘Daan is geboren met het syndroom van Muenke; twee van de vijf<br />

schedelnaden zaten dicht toen hij geboren werd. Dat heeft een nadelig effect<br />

op de groei van de hersenen. Daarom is hij bij zeven maanden geopereerd.<br />

De naden zijn losgemaakt en zijn voorhoofd is naar voren gehaald. Dat was<br />

heel heftig om mee te maken. Maar hij heeft zijn operatie goed doorstaan<br />

en herstelde gelukkig snel. Toen hij een jaar of twee was, merkten we dat<br />

Daan lang niet zo goed sprak als zijn broer Tim op die leeftijd had gedaan.<br />

Hij bracht eigenlijk alleen een paar klanken voort maar maakte er geen<br />

woordjes van. Via een logopedist hoorden we van zorggroep Kikker bij <strong>Auris</strong> in<br />

Dordrecht, onze woonplaats. Daar kon hij na een intake en met een indicatie<br />

meteen terecht. Daan wordt er geweldig geholpen. Hij heeft nog steeds een<br />

spraaktaalachterstand maar hij kan zich nu redelijk verstaanbaar maken.<br />

Iedere dag leert hij er woorden bij. We zijn steeds weer verbaasd over alles<br />

wat hij zegt. We zijn heel blij met de zorggroep en vinden het ook heerlijk dat<br />

hij straks gewoon door kan stromen naar de basisschool in hetzelfde gebouw.<br />

Daar is hij helemaal op zijn plek.’<br />

‘Toe aan een nieuwe uitdaging’<br />

Nicole<br />

Dornscheidt ...<br />

‘In zorggroep Kikker beginnen we de dag met een puzzel. De ouders die<br />

de kinderen komen brengen maken meestal nog een puzzeltje mee. Daarbij<br />

benoemen we met de kinderen alle plaatjes die we zien. Vervolgens gaan de<br />

ouders naar huis en zetten we de kinderen in een kring. We noemen elkaars<br />

namen op, we zingen liedjes en lezen een verhaaltje voor of we doen een<br />

oefening in mondmotoriek. Zo zijn we eigenlijk de hele dag actief bezig met<br />

taal. Toen Daan bij ons binnenkwam, sprak hij nauwelijks. Nu gaat hij als<br />

een trein! Dat komt door de oefeningen in de groep maar zeker ook door de<br />

oefeningen die hij thuis doet. Zijn ouders zijn heel betrokken en dat merk je<br />

aan zijn ontwikkeling. Daarnaast heeft hij veel baat bij de aandacht van<br />

logopedist Marlie. De oefeningen die zij met de groep doet, herhalen we de<br />

rest van de week nog een paar keer. Laatst zei Daan tegen me dat hij met<br />

waterballonnen wilde spelen. Toen ik zei dat ik die niet had, raadde hij me aan<br />

ze te gaan kopen! Dat is toch fantastisch? Een jaar geleden zei hij nog niets.<br />

Nu merk je dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. Hij loopt op school andere<br />

klassen in om een kijkje te nemen. Hij wil naar de kleuters en naar meester<br />

Kees.’


‘Oe’ is een indiaan’<br />

Marlie<br />

Bosman...<br />

‘Toen Daan voor het eerst bij me binnenkwam was hij volledig onverstaanbaar.<br />

Nu, ruim een jaar later, kan ik hem verstaan. Hij heeft een intensieve therapie<br />

gehad en die is goed geslaagd. Ik ben begonnen met het aanleren van losse<br />

klanken met behulp van plaatjes. Een plaatje van een indiaan hoort bij de<br />

klank ‘oe’. En een plaatje van een kind met een open mond bij de dokter is<br />

‘aa’. Dat had hij vlot onder de knie. Vervolgens zijn we klanken gaan afwisselen<br />

en combineren. Zo gingen we steeds een stapje verder. Zowel in individuele<br />

sessies als in de groep. Als Daan doorstroomt naar de kleuters, ga ik met hem<br />

mee. De begeleiding gaat gewoon door want hij kan nog veel leren. Zo zullen<br />

we bijvoorbeeld spelletjes spelen. De aandacht gaat dan niet meer primair<br />

uit naar de uitspraak van woorden maar naar het spelletje. En toch wil ik dat<br />

hij zijn woorden dan goed uitspreekt. Het moet als het ware een onbewuste<br />

vaardigheid worden. Dus niet alleen goed spreken bij de logopedist aan tafel<br />

maar overal, ook bij oma en in de winkel. Ik schat in dat dit aardig wat tijd<br />

zal vergen maar we komen er wel. Daan is een spontaan en enthousiast kind.<br />

Een echte peuter.‘<br />

‘Goed contact met de ouders is belangrijk’<br />

Kees<br />

Roodbol...<br />

‘Als Daan vier is, komt hij bij mij in de kleutergroep. Hier staat het onderwijs<br />

centraal en beginnen kinderen echt met leren. We bereiden hen voor op lezen<br />

en schrijven, we stellen regels en geven taakjes om aan hun tafels te doen.<br />

Dat is een groot verschil met de zorggroep, waar het meer draait om sociale<br />

aspecten, zoals samen spelen en met elkaar eten. Kinderen die al naar de<br />

zorggroep zijn gegaan, doen het vaak goed bij de kleuters. Ze hebben schoolse<br />

ervaring en kennen een aantal gebaren. Daar hebben ze profi jt van. Bovendien<br />

hebben we al contact met de ouders, dat scheelt ook. Net als het kind hebben<br />

ouders soms ook even tijd nodig om te wennen. Aan de school, aan de<br />

leerkrachten. Dat is logisch. Een goed contact met de ouders is belangrijk.<br />

We horen graag wat hun verwachtingen zijn. Daarover hebben we een goed<br />

gesprek als hun kind overstapt van de zorggroep naar de kleuters. Ik merk<br />

trouwens vaak dat ouders het wel een beetje raar vinden: een man voor de klas.<br />

Meestal hebben kleuters een juf. Dat is hier niet zo. Gelukkig word ik al snel<br />

gewaardeerd. Bij de kleuters sta ik bekend als de grapjesmeester.’<br />

Jaarverslag 2008 <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong> 11


12<br />

Jaarverslag 2008 <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

Merlijn Hendriksen<br />

Moeder van Luc<br />

Hooglanderveen<br />

‘Samen zoeken naar<br />

de beste weg’<br />

Luc<br />

Luc Hendriksen (11) uit Hooglanderveen<br />

heeft klassiek autisme. Hij zit in groep<br />

zeven van de Prof. Groenschool in<br />

Amersfoort. Daarnaast gaat hij naar STAP.<br />

Luc Hendriksen<br />

Leerling Prof. Groenschool, groep 7<br />

Hooglanderveen<br />

Op school is buiten spelen<br />

het leukst<br />

Vind je het leuk op school?<br />

Ja<br />

Wat is daar het leukst?<br />

Buiten spelen<br />

Wat vind je moeilijk op school?<br />

Rekenen<br />

En wat is juist makkelijk?<br />

Kleuren<br />

En hoe vind je het op STAP?<br />

Leuk<br />

Wat eet je daar het liefst?<br />

Macaroni<br />

Ga je graag naar gymles?<br />

Ja<br />

Speel je vaak met je vriendjes?<br />

Ja


Esther ten Broek<br />

Leerkracht Prof. Groenschool<br />

Amersfoort<br />

‘Hij begint te beseffen dat<br />

hij anders is’<br />

Jantine van der Sar<br />

Pedagogisch begeleider<br />

Behandelgroep STAP<br />

‘Puzzelstukjes in elkaar<br />

schuiven’<br />

STAP<br />

STAP is de behandelgroep van de <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong><br />

<strong>Groep</strong> voor kinderen van vier tot twaalf jaar. STAP<br />

biedt drie dagen per week, na schooltijd, begeleiding<br />

en behandeling aan kinderen met spraaktaalproblemen<br />

of andere moeilijkheden binnen de communicatie. Dit<br />

kunnen ook auditieve problemen zijn of problemen die te<br />

maken hebben met autisme. Ouders vragen bijvoorbeeld:<br />

hoe kunnen we de sociale vaardigheid en weerbaarheid<br />

van ons kind groter maken? Hoe kunnen we hem of haar<br />

leren samen spelen met andere kinderen?<br />

Binnen de groepen van STAP is het veilig en<br />

gestructureerd. Na een periode van gewenning en<br />

observatie wordt in overleg met de ouders een plan van<br />

aanpak vastgesteld en uitgevoerd. De ouders worden door<br />

een ouderbegeleider ondersteund om de aanpak ook thuis<br />

toe te passen. De ouders kunnen natuurlijk ook met<br />

andere opvoedingsvragen bij de ouderbegeleider terecht.<br />

Jaarverslag 2008 <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

13


Prof. Groenschool<br />

De Prof. Groenschool biedt onderwijs en zorg aan<br />

kinderen van drie tot twaalf jaar die moeite hebben<br />

met horen, lezen, spreken, schrijven of begrijpen.<br />

Iedere leerling ontwikkelt zich vanuit zijn eigen<br />

specifi eke mogelijkheden. Vanuit een veilig en positief<br />

klimaat waarin de communicatie voorop staat, wordt<br />

hierbij met aandacht voor duidelijkheid en structuur<br />

aangesloten. Leerlingen worden ondersteund in<br />

hun ontwikkeling door het stellen van positieve<br />

en realistische verwachtingen. De auditieve en/of<br />

communicatieve beperking van de leerlingen heeft<br />

een grote invloed op de totale ontwikkeling. Het<br />

onderwijs op de Prof. Groenschool wordt afgestemd op<br />

de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen. Het<br />

onderwijs is zo georganiseerd dat de leerling zoveel<br />

mogelijk een ononderbroken ontwikkelingsproces kan<br />

doorlopen. De school werkt waar mogelijk en nodig<br />

samen met anderen, bijvoorbeeld de afdeling Zorg van<br />

<strong>Auris</strong> in de vorm van de behandelgroep STAP.<br />

14<br />

Jaarverslag 2008 <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

‘Samen zoeken naar de beste weg’<br />

Merlijn<br />

Hendriksen...<br />

‘Luc is altijd een lief, makkelijk en tevreden kind geweest. Dat hij met<br />

twee en een half jaar nog niet veel praatte, vonden we niet echt vreemd; de<br />

één is nu eenmaal sneller dan de ander. Vanaf zijn derde jaar ging hij wekelijks<br />

naar logopedie, maar het praten schoot nog niet op. Op school ging het<br />

wel goed. En om zijn spraaktaalniveau wat te verbeteren, deden we hem op<br />

‘speeltoneel’. Toen we van verschillende kanten toch wat zorgen over Luc<br />

hoorden, konden we dat niet plaatsen. Thuis merkten we daar niets van! Maar<br />

toen ook de schoolarts zei dat er iets mis was, schrokken we heel erg. Op zijn<br />

zesde kwam de diagnose ‘klassiek autisme’. Dan stort je wereld even in. Nu<br />

zit hij op de Prof. Groenschool van <strong>Auris</strong>, bij ons om de hoek. In een klas van<br />

twaalf leerlingen, waarvan acht met autisme. Een paar jaar ging dat goed. Hij<br />

was vrolijk, ging graag naar school. De laatste tijd kan hij zijn draai niet meer<br />

vinden. We weten nog niet waar het aan ligt want dat kan Luc niet duidelijk<br />

maken. Misschien is hij gewoon aan het pré-puberen maar het zou ook<br />

kunnen dat de lesstof voor hem te pittig wordt. Daar praat ik over met zijn<br />

juf want daar heb ik goed contact mee. Samen zoeken we naar de beste<br />

weg voor Luc.’


‘Puzzelstukjes in elkaar schuiven’<br />

Jantine<br />

van der Sar...<br />

‘Luc is een jongen die gebaat is bij structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid.<br />

Als hij weet hoe zijn dag eruit ziet en er geen onverwachte dingen<br />

gebeuren, voelt hij zich veilig en kan hij dingen leren. Als hij bij STAP<br />

binnenkomt, hangt op het bord een dagindeling in pictogrammen. Zo weten<br />

Luc en zijn groepsgenoten wat ze gaan doen. De wereld bestaat voor Luc<br />

uit losse puzzelstukjes. Bij STAP proberen we die losse stukjes te benoemen<br />

en in elkaar te schuiven zodat er voor Luc een totaalplaatje ontstaat. Het<br />

helpt Luc om situaties uit te tekenen. Visueel aanbieden van informatie en<br />

daarbij verwoorden wat er gebeurt, helpt Luc de wereld beter te begrijpen.<br />

Sinds hij hier is, heeft Luc veel geleerd. Voorheen liep hij op het plein rondjes<br />

of stond hij aan het hek met zijn rug naar het plein. Nu speelt hij samen met<br />

de andere kinderen van de groep. Voorheen was hij stil en teruggetrokken,<br />

vertelde hij niets. Nu geeft hij gemakkelijker antwoord en vertelt hij steeds<br />

vaker uit zichzelf een verhaal aan tafel. In ruim een jaar heeft Luc een goede<br />

ontwikkeling doorgemaakt. Stapje voor stapje en in zijn eigen tempo. Dat is<br />

heel fi jn om te zien.’<br />

‘Hij begint te beseffen dat hij anders is’<br />

Esther<br />

ten Broek...<br />

‘Ik kreeg Luc voor het eerst in mijn klas toen hij in groep twee binnenkwam.<br />

Hij zat toen in een observatieperiode. Daarin keken we of hij geschikt was<br />

voor onze school. Hij scoorde wat lager in een psychologisch onderzoek maar<br />

we hadden toch het gevoel dat er meer in zat. Daarom is hij bij ons gebleven.<br />

En hij deed het inderdaad prima. Later kwam ik Luc weer tegen in groep vier<br />

en nu ben ik zijn juf in groep zeven. Ik kan zien dat hij zich in die jaren heeft<br />

ontwikkeld. Hij volgde steeds zijn eigen programma en deed in de klas lekker<br />

mee. Maar de laatste tijd merken we dat het verschil met zijn medeleerlingen<br />

toch te groot wordt. Hij kan het allemaal wat minder goed bijbenen en daar<br />

word hij soms verdrietig van of boos. Het lijkt erop dat hij langzaam begint te<br />

beseffen dat hij anders is. Het zou kunnen dat hij aan zijn plafond zit. Dat we<br />

moeten stoppen met taal en rekenen en dat hij meer gebaat is bij praktische<br />

lessen, zoals ‘Hoe koop ik een brood bij de bakker?’ Met zijn ouders bekijken<br />

we nu of het misschien beter is voor Luc om een overstap te maken naar<br />

cluster 4.’<br />

Jaarverslag 2008 <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

Luc<br />

15


16<br />

Jaarverslag 2008 <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

Tamara<br />

Tamara van Ingen (15) uit Goes is vanaf<br />

haar geboorte slechthorend aan beide<br />

oren. Sinds de leeftijd van anderhalf jaar<br />

draagt ze twee gehoorapparaten. Speciaal<br />

basisonderwijs volgde ze op De Kring in<br />

Goes, maar in groep zeven maakte ze<br />

de overstap naar het regulier onderwijs.<br />

Nu haalt ze hoge cijfers aan het Goese<br />

Lyceum. Ambulante begeleiding heeft ze<br />

niet meer nodig.<br />

Anja van Ingen<br />

Moeder van Tamara<br />

Goes<br />

‘Altijd een vechtertje<br />

geweest’<br />

Wilma Scholtens<br />

Ambulant begeleider<br />

Goes<br />

‘Beperking zorgde voor<br />

onzekerheid’


Gabi Dzierzak<br />

Vriendin van Tamara<br />

Goes<br />

‘Alleen als ze me vraagt of ik iets wil herhalen of<br />

als het geluid van de televisie harder moet. Dan<br />

weet ik weer dat ze niet hetzelfde hoort als ik.’<br />

Colinda van Liere<br />

Mentor Tamara<br />

Pontes – Goese Lyceum<br />

‘In het schooljaar 2007/2008 was ik de mentor<br />

èn de lerares Frans van de klas van Tamara. Ik<br />

heb Tamara leren kennen als een enthousiaste<br />

en gemotiveerde leerling. Van haar beperking<br />

merkte ik eigenlijk niet veel.’<br />

<strong>Auris</strong> Ambulante<br />

Begeleiding<br />

Ambulante begeleiding van de <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

is een fl exibele vorm van onderwijskundige<br />

dienstverlening die leerlingen met een auditieve<br />

en/of communicatieve beperking gespecialiseerde<br />

ondersteuning biedt. Het doel van ambulante begeleiding<br />

is het optimaal laten functioneren van leerlingen met<br />

een auditieve en/of communicatieve beperking op een<br />

‘gewone’ school in hun eigen omgeving. Ambulante<br />

begeleiding wordt geboden aan leerlingen van vier tot<br />

twintig jaar in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs,<br />

praktijkonderwijs en op het mbo. Deze leerlingen<br />

moeten beschikken over een indicatie voor cluster 2<br />

en gebruik maken van de zogenoemde rugzak, ofwel<br />

de leerlinggebonden fi nanciering (LGF). Ambulante<br />

begeleiding van <strong>Auris</strong> wordt gegeven vanuit drie locaties:<br />

Goes, Rotterdam en Houten.<br />

Jaarverslag 2008 <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

17


Het Goese Lyceum<br />

Het Goese Lyceum maakt deel uit van Pontes<br />

Scholengroep en is in Zeeland de enige combinatie van<br />

scholen voor voortgezet onderwijs die alle opleidingsvormen<br />

in huis heeft: vmbo met de basisberoeps-,<br />

kaderberoeps-, gemengde- en theoretische leerweg, havo,<br />

vwo, tweetalig vwo (Engels) en gymnasium.<br />

18<br />

Jaarverslag 2008 <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

Anja van Ingen<br />

Moeder van Tamara<br />

Goes<br />

‘Nu op het Goese Lyceum gaat het geweldig.<br />

Ik denk dat Tamara een voorbeeld kan zijn voor<br />

andere kinderen met een beperking.’<br />

Wilma Scholtens<br />

Ambulant begeleider<br />

Goes<br />

‘Het gaat nu zo goed met Tamara dat ze niet<br />

langer ambulante begeleiding nodig heeft.<br />

Het geeft mij een goed gevoel dat ik heb<br />

bijgedragen aan het smeden van de keten bij<br />

Tamara op school, zodat zij kan slagen.’


Gabi Dzierzak<br />

Vriendin van Tamara<br />

Goes<br />

‘Samen shoppen en<br />

MTV kijken’<br />

Colinda van Liere<br />

Mentor Tamara<br />

Pontes – Goese Lyceum<br />

‘Even wennen aan<br />

de microlink’<br />

Tamara<br />

Tamara van Ingen<br />

Leerling havo/vwo Pontes-Goese Lyceum<br />

Goes<br />

‘Geen extra hulp meer nodig’<br />

‘Soms zou ik willen dat ik niet steeds moet<br />

uitleggen dat ik slechthorend ben. Mensen<br />

kunnen niets geks aan me zien en ik praat<br />

ook gewoon, net als iedereen. Dan is het<br />

voor sommige mensen moeilijk te begrijpen<br />

waarom ik dingen soms twee keer moet horen<br />

voordat ik ze begrijp. Vooral op plaatsen waar<br />

het druk is, in de aula op school bijvoorbeeld,<br />

kan ik het niet altijd volgen. Het helpt als<br />

iemand me aankijkt als hij iets zegt. En anders<br />

vraag ik gewoon of hij het kan herhalen. Mijn<br />

klasgenoten en leraren zijn daar wel aan<br />

gewend. Het gaat heel goed op school. Ik heb<br />

geen extra hulp meer nodig. Dat is fi jn want<br />

mijn ambulant begeleider kwam meestal tijdens<br />

de les en dan miste ik een deel. En ik wil niets<br />

missen! Ik haal goede cijfers en heb het naar<br />

mijn zin. Het was wel even wennen want vroeger<br />

zat ik op het speciaal onderwijs tussen kinderen<br />

die ook problemen hadden met hun oren. En<br />

nu op het Lyceum ben ik de enige. Ik heb hier<br />

geleerd goed voor mezelf op te komen en om<br />

hulp te vragen als dat nodig is. Wat ik wil<br />

worden, weet ik nog niet. Misschien kok maar ik<br />

wil eerst een beroepentest doen om te zien wat<br />

het beste bij me past.’<br />

Jaarverslag 2008 <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

19


Tamara<br />

20<br />

Jaarverslag 2008 <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

‘Altijd een vechtertje geweest’<br />

Anja<br />

van Ingen...<br />

‘Vanaf haar geboorte is Tamara slechthorend aan beide oren. Toen ze anderhalf<br />

jaar was, kreeg ze haar eerste gehoorapparaten. Er ging een wereld voor haar<br />

open: opeens zag je haar reageren op de telefoon en de televisie; dat had ze<br />

daarvoor nooit gedaan. Omdat haar spraakontwikkeling niet op gang kwam,<br />

gingen we met haar naar een logopedist. En vanuit <strong>Auris</strong> kwam er af en toe<br />

iemand bij ons langs om Tamara te observeren. We kregen veel bruikbare tips.<br />

Bijvoorbeeld over hoe je een kind straft dat jou niet kan verstaan. Bij haar<br />

oudere broer, die gewoon kan horen, hadden we bij dat soort vragen nooit<br />

stil gestaan. Op basisschool De Kring deed ze het fantastisch. Ze is altijd een<br />

vechtertje geweest en ze vraagt veel van zichzelf. Daardoor was ze na school<br />

best vaak moe, te moe om nog te spelen. Dat vond ik jammer voor haar. Op<br />

haar elfde maakte ze de overstap naar het regulier onderwijs. Dat wilde ze<br />

zelf; naar de school waar haar broer ook op had gezeten. Een grote stap maar<br />

het is gelukt en dat gaf veel zelfvertrouwen. Nu op het Goese Lyceum gaat het<br />

geweldig. Ik denk dat Tamara een voorbeeld kan zijn voor andere kinderen met<br />

een beperking.’<br />

‘Beperking zorgde voor onzekerheid’<br />

Wilma<br />

Scholtens...<br />

‘Toen Tamara twee jaar geleden naar het Lyceum in Goes ging, werd ik haar<br />

ambulant begeleider. In het begin was ze best gespannen. Dat is bijna iedere<br />

puber die naar de brugklas gaat maar haar auditieve beperking zorgde voor<br />

extra onzekerheid. Praten met klasgenoten was eng omdat Tamara toch anders<br />

klinkt dan kinderen die goed kunnen horen en spreken. Het hielp dat ze<br />

direct in het begin van het schooljaar een klassenvoorlichting heeft gegeven.<br />

Daarmee zei ze: ‘Dit ben ik en dit is er met mij aan de hand’. Dat is heel goed<br />

aangekomen bij haar klasgenoten. Sommige leerkrachten hadden wat extra<br />

aandacht nodig. Zo moesten ze er bijvoorbeeld rekening mee leren houden<br />

dat ze niet praten als ze iets op het bord schrijven. Met de rug naar de klas<br />

toe, dan wordt het voor Tamara erg moeilijk de les te volgen. Ook al draagt de<br />

leerkracht de microlink. Inmiddels weten alle leerkrachten prima hoe ze met<br />

haar beperking moeten omgaan. Het gaat nu zo goed met Tamara dat ze niet<br />

langer ambulante begeleiding nodig heeft. Dat is geweldig. Het geeft mij een<br />

goed gevoel dat ik heb bijgedragen aan het smeden van de keten bij Tamara op<br />

school, zodat zij kan slagen.’


‘Even wennen aan de microlink’<br />

Colinda<br />

van Liere...<br />

‘In het schooljaar 2007/2008 was ik de mentor èn de lerares Frans van de klas<br />

van Tamara. Ik heb Tamara leren kennen als een enthousiaste en gemotiveerde<br />

leerling. Van haar beperking merkte ik eigenlijk niet veel. Al moest ik wel even<br />

wennen aan het dragen van de microlink; een ketting met een kastje eraan<br />

dat in verbinding staat met de gehoorapparaten van Tamara. De microlink<br />

zorgt ervoor dat ze de leraar beter kan verstaan. Als mentor lette ik er ook op<br />

dat mijn collega’s de microlink droegen. Sommigen vergaten dat wel eens.<br />

Toen Tamara bij ons op school kwam, kregen we nuttige tips van <strong>Auris</strong>: haar<br />

aankijken als je tegen haar praat, duidelijk spreken, zinnen herhalen. Ook<br />

kregen we een tape met daarop geluiden die klinken zoals Tamara ze hoort.<br />

Dat gaf veel inzicht. Zo hoorde je bijvoorbeeld bijna geen verschil tussen<br />

‘paard’ en ‘baard’. Vooral bij het aanleren van een taal is luistervaardigheid<br />

heel belangrijk. Bij een luisteroefening legde ik de microlink steeds bij de cdspeler.<br />

Dat werkte prima.’<br />

‘Samen shoppen en MTV kijken’<br />

Gabi<br />

Dzierzak...<br />

‘Tamara is mijn beste vriendin en mijn buurmeisje, al vijftien jaar. Ze is best<br />

rustig en doet heel erg haar best op school. Ze is leergierig en zit altijd vol<br />

ideeën. Soms moet ze even op dreef komen maar dan is ze super enthousiast,<br />

over mode bijvoorbeeld. Daar is ze veel mee bezig. Ze ziet er ook altijd hip uit.<br />

We gaan samen shoppen, we kijken MTV en lezen tijdschriften. Eigenlijk merk<br />

ik er maar weinig van dat Tamara slechthorend is. Alleen als ze me vraagt of<br />

ik iets wil herhalen of als het geluid van de televisie harder moet. Dan weet ik<br />

weer dat ze niet hetzelfde hoort als ik. Vroeger was het veel opvallender. Toen<br />

sprak ze woorden niet helemaal goed uit. Ik heb veel met haar geoefend om<br />

woorden goed uit te spreken. Nu hoeft dat dus niet meer. We doen bijna alles<br />

samen. Alleen zwemmen doe ik eerder met een andere vriendin want in een<br />

zwembad kan Tamara me niet zo goed verstaan.’<br />

Jaarverslag 2008 <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong> 21


22<br />

Jaarverslag 2008 <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

De heer J. Valkenburg<br />

Gepensioneerd<br />

Rotterdam<br />

‘Een ruis met een<br />

hoge piep’<br />

J. Valkenburg<br />

Meneer Valkenburg (65) uit Rotterdam<br />

heeft tinnitusklachten, ofwel last van<br />

oorsuizen in zijn linkeroor. Zijn huisarts<br />

verwees hem naar de audioloog van het<br />

<strong>Auris</strong> Audiologisch Centrum voor gehoor,<br />

spraak en taal, die hem een maskeerder<br />

voorschreef.


Marck Heusschen<br />

Assistent audioloog<br />

<strong>Auris</strong> Audiologisch Centrum voor gehoor,<br />

spraak en taal Rotterdam<br />

‘Samen kijken waar aanpassingen<br />

nodig zijn’<br />

A.H.P. Bosman<br />

Huisarts<br />

Rotterdam<br />

‘Begeleiden, geruststellen<br />

en meedenken’<br />

Tinnitus<br />

Een veelvoorkomende klacht is tinnitus of oorsuizen.<br />

Mensen horen het geluid van sis-, fl uit-, brom- of<br />

pieptonen in één of beide oren maar het geluid is<br />

door anderen niet waar te nemen. Het waargenomen<br />

geluid kan zo luid zijn dat het horen wordt belemmerd.<br />

Medewerkers van het <strong>Auris</strong> Audiologisch Centrum<br />

voor gehoor, spraak en taal geven advies over het omgaan<br />

met tinnitus.<br />

Jaarverslag 2008 <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

23


Audiologisch<br />

Centrum voor gehoor,<br />

spraak en taal<br />

Het <strong>Auris</strong> Audiologisch Centrum voor gehoor, spraak<br />

en taal helpt mensen van alle leeftijden met hoor-,<br />

spraak- of taalproblemen. Medewerkers doen onderzoek<br />

naar het gehoor en naar de taal- en spraakontwikkeling.<br />

In het audiologisch centrum (AC) werkt een<br />

multidisciplinair team. In dit team werken onder<br />

andere audiologen, logopedisten, psychologen,<br />

orthopedagogen en maat schappelijk werkers. Samen<br />

brengen zij de problemen van de cliënten in kaart. De<br />

<strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong> heeft in Goes, Bergen op Zoom,<br />

Rotterdam en Utrecht Audiologische Centra voor gehoor,<br />

spraak en taal.<br />

24<br />

Jaarverslag 2008 <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

‘Een ruis met een hoge piep’<br />

J. Valkenburg...<br />

‘Toen ik bij het <strong>Auris</strong> AC voor gehoor, spraak en taal kwam, kreeg ik een cd<br />

van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden. Daarop staat een serie<br />

geluiden en één daarvan hoor ik de hele dag. In mijn linkeroor. Het is een ruis<br />

met een hoge piep maar hoe dat precies klinkt, kon ik nooit duidelijk maken.<br />

Voortaan laat ik mensen die cd horen. ‘Oorsuizen’ noemen ze het. Van de ene<br />

op de andere dag gekregen en waarschijnlijk kom ik er nooit meer vanaf. Ik<br />

werd er af en toe stapelgek van want die ruis en die pieptoon kunnen heel<br />

overheersend zijn en je afl eiden van alles waar je mee bezig bent. Slapen ging<br />

ook niet; het geluid is er dag en nacht. Ik heb mijn oren uit laten spuiten,<br />

oor- en neusdruppels geprobeerd en van de KNO-arts kreeg ik een buisje in<br />

mijn oor maar niets hielp. Totdat ik bij het <strong>Auris</strong> AC voor gehoor, spraak en<br />

taal terecht kwam en bij Beter Horen. Ik draag nu een maskeerder in mijn<br />

linkeroor die ik zelf naar wens in kan stellen. Harder, zachter, afhankelijk van<br />

de situatie: of ik binnen ben of buiten bijvoorbeeld. De maskeerder maakt de<br />

suizingen draaglijker. Er zijn nu dagen dat ik nergens last van heb en slapen<br />

gaat ook een stuk beter.‘


‘Begeleiden, geruststellen en meedenken’<br />

‘Ik ken meneer Valkenburg al langer want ik ben al een tijd zijn huisarts.<br />

Begin 2008 kwam hij bij me langs met verstopte oren. Uitspuiten bleek niet<br />

echt te helpen. En van de ruis en de piep in zijn linkeroor werd hij stapelgek.<br />

Hij maakte zich grote zorgen want hij begreep niet waar het geluid opeens<br />

vandaan kwam. Nu is de oorzaak van ‘tinnitus’, ofwel oorsuizen, maar zelden<br />

te achterhalen. Het kan een bijwerking zijn van medicijnen, het kan te maken<br />

hebben met een ontsteking maar bij meneer Valkenburg was dat niet het<br />

geval. En als je de oorzaak niet kunt vinden, kun je deze ook niet wegnemen.<br />

Dat is natuurlijk heel vervelend. In deze situatie ligt mijn taak vooral in het<br />

begeleiden, het geruststellen en het meedenken. Samen hebben we gezocht<br />

naar een oplossing die de klachten draaglijker zou maken. Toen een buisje in<br />

het oor niet hielp, heb ik hem doorverwezen naar de audioloog van het <strong>Auris</strong><br />

AC voor gehoor, spraak en taal. In de hoop dat hij daar zijn verhaal kwijt kon,<br />

dat hij gehoord werd en geholpen. Dat was het geval. Ik begrijp dat het nu<br />

stukken beter gaat. Dat heeft voor een deel te maken met gewenning maar<br />

ook met vertrouwen in je behandelaar.’<br />

A.H.P. Bosman... Marck<br />

Heusschen...<br />

‘Samen kijken waar aanpassingen nodig zijn’<br />

‘Meneer Valkenburg ontmoette ik in oktober 2008. Hij had een verwijzing<br />

van de huisarts, omdat hij last had van oorsuizen. Na een gesprek waarin hij<br />

zijn klachten omschreef, heb ik een uitgebreid gehooronderzoek gedaan. Dat<br />

bestond uit een toon- en een spraakaudiogram, een tympanogram en een<br />

tinnitusanalyse. Op grond van dat onderzoek heb ik hem een gehoorapparaat<br />

voorgeschreven als tinnitus-maskeerder. (In de meeste gevallen schrijven<br />

we een gehoorapparaat voor aan mensen met gehoorvermindering en/of een<br />

slecht spraakverstaan.) Na een proefperiode van twee maanden controleren<br />

we of het apparaat goed functioneert en bevalt. Binnenkort komt meneer<br />

Valkenburg weer bij me langs. Als hij en ik helemaal tevreden zijn met het<br />

apparaat, krijgt hij een goedkeuringsbrief. Hiermee kunnen de kosten van<br />

het apparaat gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Is hij echter niet<br />

helemaal tevreden, dan kijken we samen waar aanpassingen nodig zijn. Of we<br />

proberen een ander merk gehoorapparaat. Tinnitusklachten komen redelijk<br />

vaak voor en worden meestal als zeer hinderlijk ervaren. Daarom zijn we in<br />

2009 gestart met een tinnitusspreekuur, eens in de twee weken op het <strong>Auris</strong><br />

Audiologisch Centrum voor gehoor, spraak en taal in Rotterdam.<br />

Jaarverslag 2008 <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

J. Valkenburg<br />

25


Feiten<br />

en cijfers<br />

2008<br />

26<br />

Jaarverslag 2008 <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

Overzicht van de leden van de Raad van Bestuur, het <strong>Auris</strong> Managementteam<br />

en de leden van de Raad van Toezicht.<br />

Raad van Bestuur<br />

mevrouw A.J. Brink (Voorzitter tot 28 mei 2008)<br />

de heer mr. J.L. van Beers (Voorzitter van 20 juni 2008 tot 1 januari 2009)<br />

de heer Th.W.J. van Munnen (Lid)<br />

de heer drs. Th.N. de Boer (Voorzitter Raad van Bestuur vanaf 1 januari 2009)<br />

<strong>Auris</strong> Managementteam<br />

de heer E. van Lingen (<strong>Groep</strong>sdirecteur Speciaal Onderwijs)<br />

mevrouw J. Ploeg (<strong>Groep</strong>sdirecteur ACE/Zorg a.i.)<br />

de heer M. van Dongen (Directeur Bedrijfsvoering)<br />

mevrouw M. Bruins (Hoofd O&O)<br />

Raad van Toezicht<br />

de heer mr. J.L. van Beers (Voorzitter tot 28 mei 2008)<br />

de heer drs. A.L. Boks (Lid, vanaf 28 mei 2008 voorzitter a.i.)<br />

de heer drs. A.M. Caspers (Lid)<br />

de heer C.F. Hammer (Lid)<br />

mevrouw ir. F.A. Steenblik (Lid tot 1 augustus 2008)<br />

de heer mr. W.J. Willems (Lid)<br />

de heer drs. R.W.C. Oerlemans MBA (Lid)<br />

mevrouw drs. I. Vos (Lid)


Organigram januari 2009<br />

De Kring<br />

Mattanja Hiensch<br />

Paul Jooss<br />

Directeuren<br />

L.W Hildernisseschool<br />

Madeleine Stassen<br />

Directeur<br />

COM-school Zuid<br />

Peter Meijs<br />

Directeur<br />

Dr. M. Polanoschool<br />

Alice Geessinck<br />

Directeur<br />

Ammanschool<br />

Sabina Pot<br />

Directeur<br />

<strong>Groep</strong> SO<br />

Erik van Lingen<br />

<strong>Groep</strong>sdirecteur<br />

Bertha Muller School<br />

Paul de Haan<br />

Directeur<br />

De Taalkring<br />

Margo van Berlo<br />

(vanaf 1 mei 2009)<br />

Directeur<br />

<strong>Auris</strong> Taalplein<br />

Henk de Snoo<br />

Directeur<br />

Prof. Groenschool<br />

André Braun<br />

Directeur<br />

<strong>Groep</strong> VSO<br />

Theo van Munnen<br />

<strong>Groep</strong>sdirecteur a.i.<br />

<strong>Auris</strong> College Goes<br />

Marcel Provoost<br />

Directeur<br />

<strong>Auris</strong> College Rotterdam<br />

André Dokman<br />

Directeur<br />

<strong>Auris</strong> College Utrecht<br />

Ronald van Leeuwen<br />

Directeur<br />

Raad van Toezicht<br />

Ton Boks<br />

Voorzitter a.i.<br />

Raad van Bestuur<br />

Dick de Boer<br />

Theo van Munnen<br />

<strong>Groep</strong> B&B<br />

Robert Mentink a.i.<br />

<strong>Auris</strong> Dienstverlening<br />

Goes<br />

Peter Strating<br />

Manager<br />

<strong>Auris</strong> Dienstverlening<br />

Houten<br />

Alie de Jonge<br />

Manager<br />

<strong>Auris</strong> Dienstverlening<br />

Rotterdam<br />

Petra Steneker<br />

Manager<br />

Gezinsbegeleiding<br />

Carla Kleinjan<br />

Manager<br />

<strong>Groep</strong> AC/Zorg<br />

Jenny Ploeg<br />

<strong>Groep</strong>sdirecteur a.i.<br />

AC Bergen op Zoom en<br />

Goes<br />

Marina de Leeuw<br />

Manager<br />

<strong>Auris</strong> aanmeldpunt cluster 2<br />

Paul Jooss<br />

Coördinator<br />

AC en <strong>Auris</strong><br />

aanmeldpunt cluster 2<br />

Rotterdam<br />

Marina de Leeuw<br />

Manager<br />

Zorggroepen<br />

Goes, Dordrecht en<br />

Bergen op Zoom<br />

Willian Heesters<br />

Projectleider<br />

AC Utrecht aanmeldpunt<br />

cluster 2<br />

Zorggroepen Amersfoort<br />

en Utrecht<br />

Fransje Droog<br />

Manager<br />

Bedrijfsvoering<br />

(F.A.,ICT, P&O)<br />

Michel van Dongen<br />

Directeur<br />

O&O<br />

(onderzoek, ontwikkeling,<br />

ondersteuning,<br />

voorlichting en scholing)<br />

Marjan Bruins<br />

Hoofd<br />

Feiten en cijfers 2008<br />

Jaarverslag 2008 <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong> 27


Overzichten<br />

Feiten en cijfers 2008<br />

28<br />

Jaarverslag 2008 <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

Omzet<br />

Onderwijs 45.505.312 euro<br />

Zorg 4.310.878 euro<br />

Audiologisch Centrum voor gehoor, spraak en taal 4.925.902 euro<br />

Leerlingen (16-01-2009)<br />

Leerlingen in het so 1469<br />

Leerlingen in het vso 437<br />

Totaal 1906<br />

Leerlingen in de Ambulante Begeleiding basis onderwijs 1748<br />

Leerlingen in de Ambulante Begeleiding voortgezet onderwijs 456<br />

Totaal 2204<br />

Medewerkers<br />

Totaal aantal medewerkers 1010<br />

Aantal mannen 178<br />

Aantal vrouwen 832<br />

Aantal full-timers 242<br />

Aantal part-timers 768<br />

Gemiddelde leeftijd 45 jaar<br />

Aantal locaties<br />

21 locaties


Langs perforatie afscheuren<br />

<strong>Auris</strong> Peutergroepen Rotterdam<br />

Guido Gezelleweg 12<br />

3076 EB Rotterdam<br />

T (010) 204 15 15<br />

E peutergroepen@auris.nl<br />

<strong>Auris</strong> Peutergroepen Utrecht<br />

Santa Cruzdreef 30<br />

3563 VJ Utrecht<br />

T (030) 261 24 04<br />

E peutergroepen@auris.nl<br />

Gezinsbegeleiding Goes<br />

Nassaulaan 8<br />

4461 SX Goes<br />

T (0113) 250 342<br />

Gezinsbegeleiding Houten<br />

Pelmolen 26<br />

3994 XZ Houten<br />

T (030) 634 06 25<br />

F (030) 634 06 21<br />

Gezinsbegeleiding Rotterdam<br />

Westblaak 132<br />

3012 KM Rotterdam<br />

T (010) 243 67 14<br />

F (010) 243 67 17<br />

E gezinsbegeleiding@auris.nl<br />

Re-integratie<br />

Werkpad Goes<br />

(voorheen Bureau Arbeid)<br />

Nassaulaan 8<br />

4461 SX Goes<br />

T (0113) 323 264<br />

F (0113) 323 684<br />

E info@werkpad.nl<br />

W www.werkpad.nl<br />

Werkpad Rotterdam<br />

(voorheen Bureau Arbeid)<br />

Westblaak 132<br />

3012 KM Rotterdam<br />

T (010) 243 67 18<br />

F (010) 243 67 17<br />

E info@werkpad.nl<br />

w www.werkpad.nl<br />

Werkpad Utrecht<br />

(voorheen Bureau Arbeid)<br />

`t Goylaan 9<br />

3525 AA Utrecht<br />

T (030) 239 80 01<br />

F (030) 239 80 03<br />

E info@werkpad.nl<br />

W www.werkpad.nl<br />

<strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

Centraal Bureau & Raad van Bestuur<br />

Bachstraat 9<br />

2807 HZ Gouda<br />

Postbus 808<br />

2800 AV Gouda<br />

T (0182) 59 10 00<br />

TT (0182) 59 10 97<br />

F (0182) 59 10 98<br />

E info@auris.nl<br />

W www.auris.nl<br />

Langs lijn omvouwen<br />

Audiologisch Centrum voor gehoor,<br />

spraak en taal<br />

AC Bergen op Zoom<br />

Boerhaaveplein 3B<br />

4624 VT Bergen op Zoom<br />

T (0164) 266 599<br />

F (0164) 238 173<br />

E acbergenopzoom@auris.nl<br />

W www.audiologischcentrum.nl<br />

AC Goes<br />

Nassaulaan 8<br />

4461 SX Goes<br />

T (0113) 250 342<br />

F (0113) 323 684<br />

E acgoes@auris.nl<br />

W www.audiologischcentrum.nl<br />

AC Rotterdam<br />

Heer Bokelweg 143<br />

3032 AD Rotterdam<br />

T (010) 413 22 80<br />

F (010) 414 94 83<br />

E acrotterdam@auris.nl<br />

W www.audiologischcentrum.nl<br />

AC Utrecht<br />

Reinder Blijstralaan 69<br />

3571 AS Utrecht<br />

T (030) 275 91 00<br />

F (030) 275 91 09<br />

E acutrecht@auris.nl<br />

W www.audiologischcentrum.nl<br />

<strong>Auris</strong><br />

Adresboekje<br />

<strong>Auris</strong> Aanmeldpunt Cluster 2<br />

<strong>Auris</strong> aanmeldpunt cluster 2<br />

Nassaulaan 8<br />

4461 SX Goes<br />

T (0113) 250 342<br />

F (0113) 323 684<br />

E acgoes@auris.nl<br />

<strong>Auris</strong> aanmeldpunt cluster 2<br />

Heer Bokelweg 143<br />

3032 AD Rotterdam<br />

T (010) 243 16 60<br />

F (010) 414 94 83<br />

E acrotterdam@auris.nl<br />

Aanmeldpunt cluster 2<br />

Reinder Blijstralaan 69<br />

3571 AS Utrecht<br />

T (030) 275 91 00<br />

F (030) 275 91 09<br />

E acutrecht@auris.nl<br />

29


Onderwijs<br />

Prof. Groenschool - Kortenaerstraat<br />

Kortenaerstraat 10<br />

3814 TL Amersfoort<br />

T (033) 479 44 88<br />

F (033) 470 03 05<br />

E prof.groenschool@auris.nl<br />

W www.profgroenschool.nl<br />

Prof. Groenschool - Vathorst<br />

Darthuizerberg 131<br />

3825 BN Amersfoort<br />

T (033) 479 44 88<br />

F (033) 470 03 05<br />

E prof.groenschool@auris.nl<br />

W www.profgroenschool.nl<br />

Ammanschool<br />

Meidoornlaan 2a<br />

3319 HR Dordrecht<br />

Postbus 9161<br />

3301 AD Dordrecht<br />

T (078) 613 76 71<br />

F (078) 613 76 81<br />

E ammanschool@auris.nl<br />

<strong>Auris</strong> Taalplein<br />

Willem en Marialaan 1<br />

2805 AR Gouda<br />

T (0182) 698 312<br />

F (0182) 698 628<br />

E taalplein@auris.nl<br />

W www.auris-taalplein.nl<br />

SO De Kring<br />

Tiendendreef 5<br />

4461 DS Goes<br />

Postbus 2049<br />

4460 MA Goes<br />

T (0113) 213 407<br />

F (0113) 228 717<br />

E dekring.so@auris.nl<br />

W www.kringgoes.nl<br />

Jaarverslag 2008 <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

L.W. Hildernisseschool<br />

Pierre Baylestraat 2<br />

3011 CN Rotterdam<br />

T (010) 413 56 51<br />

F (010) 411 01 13<br />

E hildernissesschool@auris.nl<br />

COM-school Zuid<br />

Kraaijeveldstraat 2<br />

3078 PE Rotterdam<br />

T (010) 482 10 88 / (010) 432 93 77<br />

TT (010) 419 6717<br />

F (010) 482 18 85 / (010) 419 66 27<br />

E comschoolzuid@auris.nl<br />

Dr. M. Polanoschool<br />

Guido Gezelleweg 12<br />

3076 EB Rotterdam<br />

Postbus 91030<br />

3007 MA Rotterdam<br />

T (010) 204 15 15<br />

TT (010) 204 15 18<br />

F (010) 204 15 19<br />

E polanoschool@auris.nl<br />

W www.polanoschool.nl<br />

Bertha Muller School<br />

Santa Cruzdreef 30<br />

3563 VJ Utrecht<br />

T (030) 261 24 04<br />

TT (030) 264 50 56<br />

F (030) 266 20 24<br />

E berthamullerschool@auris.nl<br />

W www.berthamullerschool.nl<br />

De Taalkring<br />

Agavedreef 92<br />

3563 EN Utrecht<br />

T (030) 266 08 75<br />

F (030) 261 34 19<br />

E detaalkring@auris.nl<br />

<strong>Auris</strong> Colleges (vso)<br />

<strong>Auris</strong> College Utrecht<br />

Boadreef 2<br />

3563 EP Utrecht<br />

T (030) 262 12 27<br />

F (030) 261 83 85<br />

E auriscollegeutrecht@auris.nl<br />

W www.auriscollegeutrecht.nl<br />

<strong>Auris</strong> College Goes<br />

Tiendendreef 4<br />

4461 DS Goes<br />

Postbus 2049<br />

4460 MA Goes<br />

T (0113) 217 148<br />

F (0113) 216 147<br />

E auriscollegegoes@auris.nl<br />

W www.auriscollegegoes.nl<br />

<strong>Auris</strong> College Rotterdam<br />

Malmöpad 60<br />

3067 PW Rotterdam<br />

T (010) 455 23 18<br />

TT (010) 420 26 74<br />

F (010) 455 84 07<br />

E auriscollegerotterdam@auris.nl<br />

W www.auriscollegerotterdam.nl<br />

Dienstverlening met o.a. Ambulante<br />

Begeleiding en Cursussen<br />

Dienstverlening Goes<br />

Nassaulaan 8<br />

4461 SX Goes<br />

T (0113) 323 264<br />

F (0113) 323 684<br />

E aurisdienstverleninggoes@auris.nl<br />

W www.aurisdienstverlening.nl<br />

Dienstverlening Houten<br />

Pelmolen 26<br />

3994 XZ Houten<br />

T (030) 634 06 25<br />

F (030) 634 06 21<br />

E aurisdienstverleninghouten@auris.nl<br />

W www.aurisdienstverlening.nl<br />

Dienstverlening Rotterdam<br />

Westblaak 132<br />

3012 KM Rotterdam<br />

T (010) 243 67 14<br />

F (010) 243 67 17<br />

E aurisdienstverleningrotterdam@auris.nl<br />

W www.aurisdienstverlening.nl<br />

Zorg<br />

Naschoolsebehandelgroep STAP<br />

Kortenaerstraat 10<br />

3814 TL Amersfoort<br />

T (033) 479 44 88<br />

<strong>Auris</strong> Peutergroepen Bergen op Zoom<br />

Boerhaaveplein 3B<br />

4624 VT Bergen op Zoom<br />

T (0164) 266 599<br />

F (0164) 238 173<br />

E peutergroepen@auris.nl<br />

<strong>Auris</strong> Peutergroep Dordrecht<br />

Postbus 9161<br />

3301 AD Dordrecht<br />

Meidoornlaan 2a<br />

3319 HR Dordrecht<br />

T (078) 613 76 71<br />

F (078) 613 76 81<br />

E peutergroepen@auris.nl<br />

<strong>Auris</strong> Peutergroepen Goes<br />

Nassaulaan 8<br />

4461 SX Goes<br />

T (0113) 250 342<br />

E peutergroepen@auris.nl


Uitgave<br />

Dit jaarverslag is een uitgave van de <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

Voor reacties info@auris.nl<br />

Tekst interviews: Nathalie Pagie, Subliem Communicatie<br />

Vormgeving: Peter van der Burg, Sagittarius Ontwerpen<br />

Foto’s: Peter Strating<br />

Ondersteuning: Nicole van Baaren en Jenny Groeneveld<br />

Eindredactie: Minnekus de Groot, PR en Communicatie <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

juni 2009


Bachstraat 9, 2807 HZ Gouda<br />

Postbus 808, 2800 AV Gouda<br />

T (0182) 59 10 00<br />

TT (0182) 59 10 97<br />

F (0182) 59 10 98<br />

SO/UG/0609/3000

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!