31.12.2014 Views

Welkom - CBF

Welkom - CBF

Welkom - CBF

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Welkom</strong><br />

jaarverslag 2009<br />

91


pag. 26 Paul Hooper pag. 28 Jessica Vogels pag. 30 Eva de Bie<br />

pag. 32 Mevrouw Liebregt pag. 34 Boetle Bijlsma pag. 36 Marc Bruggeman<br />

pag. 38 Raymund Leslie pag. 40 Edith van den Adel pag. 42 Olena


Inhoudsopgave<br />

1 <strong>Welkom</strong><br />

2 Oorsprong en doelstelling<br />

4 Bestuursverslag<br />

6 Verantwoordingsverklaring<br />

8 Directieverslag<br />

Grafieken<br />

22 Toekenningen naar gebied<br />

23 Toekenningen Nederland naar categorie<br />

Reportages van projecten<br />

26 Zingeving en geloofsgemeenschappen<br />

28 Minvermogenden<br />

30 Jeugd<br />

32 Ouderen<br />

34 Getraumatiseerden<br />

36 Mensen met een beperking/zieken<br />

38 Verslaafden, daklozen, eenzamen en andere doelgroepen<br />

40 Nederlanders met een multiculturele achtergrond en vluchtelingen<br />

42 Midden- en Oost-Europa<br />

44 Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname<br />

Verkorte jaarrekening 2009<br />

48 Balans per 31 december 2009<br />

49 Staat van baten en lasten over 2009<br />

50 Kasstroomoverzicht<br />

51 Toelichting algemeen<br />

54 Verklaring van het bestuur<br />

55 Accountantsverklaring<br />

56 Lastenverdeling<br />

57 Meerjarenbegroting<br />

Projectenlijst van activiteiten ondersteund in 2009<br />

60 Nederland<br />

77 Nederlandse Antillen & Aruba<br />

79 Suriname<br />

81 Midden- en Oost-Europa<br />

84 Mr. B.A. Schmitzfonds<br />

84 Pater van Ruthstichting<br />

Tot slot<br />

85 Organisatie en organogram<br />

87 Nevenfuncties directie, bestuursleden en adviescommissieleden<br />

90 Colofon<br />

Coverfoto: Raymund Leslie (zie reportage pag. 38)


Skanfonds is in 2009 één van de beneficianten van de<br />

Nationale Postcode Loterij en De Lotto.<br />

De Nationale Postcode Loterij (NPL) is de grootste goede<br />

doelenloterij van Nederland. Over 2009 verdeelde de loterij<br />

256.621.614 euro over meer dan 75 beneficianten.<br />

De Postcode Loterij steunt sinds 1989 goede doelen op<br />

het gebied van mens en natuur. Skanfonds is een van<br />

de beneficianten die actief is op het terrein van sociale<br />

cohesie. Over 2009 ontving Skanfonds een bijdrage van<br />

ruim 9,5 miljoen euro van de Postcode Loterij.<br />

De Lotto investeert sinds de oprichting in 1961 in de<br />

Nederlandse samenleving door jaarlijks zo’n 60 miljoen<br />

euro te verdelen aan negentien goede doelen op het gebied<br />

van maatschappelijk welzijn, sport, cultuur en volksgezondheid.<br />

Onder De Lotto vallen: De Lotto, de Toto, de<br />

Krasloten en Lucky Day. Tijdens de samenstelling van dit<br />

verslag is de definitieve bijdrage over 2009 nog niet bekend.<br />

Wij hebben een getaxeerd bedrag van € 431.579<br />

als ontvangst opgenomen.<br />

Samen Online<br />

Skanfonds en Stichting DOEN ontvingen op 4 februari<br />

2010 samen € 654.000 uit de extra trekking van de Postcode<br />

Loterij. Die bijdrage is voor het gezamenlijke project<br />

Samen Online Nederland. Dit is een intergenerationeel<br />

project waarin jongeren (eenzame) ouderen in een verzorgingshuis<br />

leren computeren. Doel is ook dat de kloof<br />

tussen jongeren en ouderen wordt verkleind. Met het<br />

project kan sociaal isolement bij ouderen worden verminderd.<br />

Daarnaast biedt het project (risico)jongeren<br />

een beter toekomstperspectief. Pilots van soortgelijke<br />

projecten in Zoetermeer waren bijzonder succesvol.<br />

Van goede doelen en loterijen<br />

In 2009 is een gedetailleerde biografie verschenen van de<br />

Stichting Algemene Loterij Nederland (ALN) met als titel:<br />

‘Van goede doelen en loterijen’. Bij de ALN zijn vijf landelijke<br />

fondsen aangesloten, waaronder Skanfonds. Het<br />

bestuur van de ALN heeft de heer Ben Schmitz gevraagd<br />

de historie vast te leggen. De vraag kwam voort uit de<br />

gewijzigde verhoudingen in de kansspelenwereld en veranderingen<br />

in de organisatie van de BankGiro Loterij. De<br />

heer Ben Schmitz was jarenlang betrokken bij het werk<br />

van Skanfonds in diverse functies, waaronder als voorzitter<br />

van het bestuur. Geïnteresseerden in deze geschiedenis<br />

kunnen dit boek aanvragen bij Skanfonds.<br />

Uitreiking van cheque aan Skanfonds op het Goed Geld<br />

Gala van de Nationale Postcode Loterij.<br />

De heer Ben Schmitz, auteur van het boekje ‘Van goede<br />

doelen en loterijen; een biografie van de stichting ALN’.


Voorwoord<br />

<strong>Welkom</strong><br />

’t Is eigenlijk zo’n simpel woord: welkom. Toch vertolkt<br />

Afgelopen jaar heeft Skanfonds met de diaconale bewe-<br />

nen die de sociale samenhang in onze samenleving ver-<br />

1<br />

dit woord een van de meest essentiële behoeften van<br />

ging DAK (Landelijk Netwerk Door Aandacht Kracht) 130<br />

sterken. U bent welkom bij Skanfonds, ook in 2010.<br />

de mens: het erbij willen horen en het er mogen zijn. In-<br />

inloophuizen uitgenodigd om een projectaanvraag in<br />

tuïtief voelen de meeste mensen snel aan of ze ergens<br />

te dienen voor (im)materiële zaken. Hierop is massaal<br />

echt welkom zijn en of een begroeting welgemeend is.<br />

gereageerd door ca. honderd inlooporganisaties die zich<br />

door deze extra kwaliteitsimpuls welkom voelden bij<br />

Er zijn…<br />

Skanfonds.<br />

<strong>Welkom</strong> is ‘er zijn voor de ander’. Vaste medewerkers<br />

en vrijwilligers die bij inloophuizen werken, maken dat<br />

… ook in 2010<br />

als geen ander waar. Bijna dagelijks heten ze mensen<br />

Proef met ons de warmte en tegelijk de professionali-<br />

welkom. Inloophuizen bieden een zeer laagdrempelige<br />

teit van de diverse projecten die het afgelopen jaar een<br />

plek aan met name dak- en thuislozen, verslaafden en<br />

bijdrage hebben gekregen. In dit jaarverslag tonen we<br />

eenzame mensen. Zo kunnen ze even op verhaal komen.<br />

de betrokkenheid van velen voor de ander. Lees bijvoor-<br />

Met een kopje koffie, een maaltijd of een gesprek probe-<br />

beeld het verhaal van Boetie Bijlsma die tien jaar gele-<br />

ren medewerkers verbinding te leggen en de gemeen-<br />

den de vuurwerkramp in Enschede heeft meegemaakt<br />

schapszin te versterken. Vaak komen in deze huizen<br />

mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor of<br />

een extra steuntje in de rug.<br />

(pag.34). Als vrijwilliger is zij betrokken bij ‘Het Huis van<br />

Verhalen’, een gesprekshuis in de wijk Roombeek.<br />

Komend jaar hopen we opnieuw veel projecten te steu-<br />

Inrichting van nieuw theater met werkervaringsplekken<br />

voor mensen met een verstandelijke beperking.<br />

Stichting Toverbaltheater, Beneden-Leeuwen.


Over Skanfonds<br />

Oorsprong en doelstelling<br />

2<br />

Mission Statement<br />

Skanfonds staat voor een samenleving waarin ieder<br />

vensbeschouwelijke non-profitorganisaties. Skanfonds<br />

heeft een bijzondere interesse in diaconale en pastorale<br />

zoals scoutinggroepen, gildes en fanfares. Uitgangspunt<br />

is dat projecten mensen aanzetten om samen iets te<br />

mens telt en mensen elkaar helpen. Vanuit katholieke<br />

projecten.<br />

ondernemen, om van elkaar te leren, en om wederzijds<br />

inspiratie en traditie steunen wij organisaties die zich<br />

Skanfonds is gevestigd in Hilversum en actief in het<br />

begrip te creëren.<br />

richten op de versterking van sociale cohesie, de zorg<br />

Koninkrijk der Nederlanden, Suriname en Midden- en<br />

Skanfonds biedt niet alleen financiële steun, maar geeft<br />

voor kwetsbare mensen en het behoud van materieel en<br />

Oost-Europa.<br />

ook adviezen aan organisaties die zich voor bovenge-<br />

immaterieel religieus erfgoed.<br />

Historie en doelstellingen<br />

Het huidige Skanfonds werd officieel op 7 september<br />

Meedoen in de samenleving<br />

Meedoen in de samenleving is niet voor iedereen vanzelfsprekend.<br />

Skanfonds geeft financiële bijdragen aan<br />

noemde doelen inzetten.<br />

1957 opgericht door de KRO, onder de naam Stichting<br />

projecten voor mensen in kwetsbare posities, zodat zij<br />

Katholieke Noden. Doel was de ‘leniging van de noden in<br />

kansen krijgen in de samenleving. Doelgroepen zijn on-<br />

de katholieke geloofsgemeenschap’. In de loop der jaren<br />

der andere mensen met een multiculturele achtergrond,<br />

is deze doelstelling breder geworden en zijn de statuten<br />

ouderen, mensen met een handicap, slachtoffers van<br />

diverse malen aangepast. Skanfonds wil in onze samen-<br />

huiselijk geweld, ongedocumenteerden, kansarme jon-<br />

leving van betekenis zijn vanuit de katholieke traditie<br />

geren, zieken, daklozen, minima en ex-gedetineerden.<br />

en staat daarbij open voor iedereen. Er wordt steun<br />

Skanfonds vindt het ook belangrijk om verbanden te<br />

verleend aan diverse levensbeschouwelijke en niet-le-<br />

steunen die van oudsher in de samenleving zijn ingebed,<br />

Harmonie Juliana, St. Odiliënberg.


Geschiedenis met loterijen<br />

De rechtsvoorganger van Skanfonds, de Stichting Katholieke<br />

Noden, stond in de jaren vijftig aan de oorsprong<br />

van de goededoelenloterijen in Nederland. Vanaf de introductie<br />

van de Giroloterij eind jaren zestig (later verbreed<br />

tot BankGiro Loterij), is het fonds onafgebroken<br />

niet alleen beneficiant geweest, maar ook medelicentiehouder<br />

van de loterij.<br />

3<br />

In het najaar van 2002 sloot de BankGiro Loterij zich<br />

aan bij de Nationale Postcode Loterij (NPL) en de Sponsor<br />

Bingo Loterij. Vanaf dat moment zijn deze drie goededoelenloterijen<br />

in Nederland met elkaar verbonden<br />

binnen de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V.<br />

Aangezien de BankGiro Loterij zich steeds meer richtte<br />

op culturele doelen, lag de overstap in 2006 van Skanfonds<br />

naar de NPL voor de hand.<br />

Restauratie van de beelden ‘De martelaren van Gorcum’ Bisschoppelijke Brielse Commissie, Brielle.


Bestuursverslag<br />

Van de voorzitter<br />

4 Opnieuw kon Skanfonds het afgelopen jaar aan veel projecten<br />

bijdragen. Skanfonds is dankbaar dat die initiatieven<br />

gefinancierd kunnen worden met het geld van de<br />

loterijen. Wij bedanken de besturen en medewerkers van<br />

zowel de Nationale Postcode Loterij (NPL) als De Lotto voor<br />

hun inspanningen om geld voor ons te werven.<br />

Skanfonds hecht ook veel waarde aan het werk van duizenden<br />

vrijwilligers die zich inzetten voor sociale cohesie.<br />

Veel projecten zijn alleen mogelijk door hun belangeloze<br />

werk.<br />

Het jaar 2009 begon met het trieste bericht dat de heer<br />

Henri Jansen overleed op 11 februari. Hij was sinds 1997<br />

betrokken bij de adviescommissie Midden- en Oost-Europa<br />

(MOE) en al enige tijd ziek. Wij zijn Henri zeer dankbaar<br />

voor zijn toewijding, betrokkenheid, invoelingsvermogen<br />

en warmte waarmee hij ons werk in Oost-Europa<br />

De heer Epskamp, vicevoorzitter/penningmeester.<br />

(foto Norbert Waalboer)<br />

mede heeft vormgegeven.<br />

Bestuursvergaderingen<br />

Afgelopen jaar is het bestuur vier keer bijeengekomen.<br />

De belangrijkste onderwerpen waarover is gesproken<br />

en/of waartoe is besloten, zijn:<br />

Strategie<br />

• ontwikkelingen Wet op de Kansspelen<br />

• verkenning op het fondsenwervende vlak<br />

• modernisering van de successiewet<br />

Organisatie<br />

• accountantscontrole en vaststellen jaarrekening<br />

• tender banken<br />

• uitkomsten tussentijdse controle 2009<br />

Beleid<br />

• notitie scouting<br />

• notitie beleggingen


estuursverslag<br />

• notitie toekomst MOE<br />

• notitie migrantenpastoraat<br />

• notitie inloophuizen<br />

• notitie Social Investments<br />

• notitie bestuursaansprakelijkheidsverzekering en<br />

model bestuurlijke verantwoordelijkheid<br />

• notitie AWBZ<br />

• notitie Pater van Ruthstichting<br />

• aanpassing mission statement<br />

• communicatieplan 2009/2011<br />

Overige onderwerpen<br />

• bestuursprocedure projectaanvragen<br />

• verslag werkbezoek Nederlandse Antillen & Aruba<br />

• werkbezoekverslagen MOE<br />

• lidmaatschap Christelijk Sociaal Congres<br />

• concept gedragscode Fondsen in Nederland (FIN)<br />

• zelfevaluatie bestuur<br />

Skanfonds is er trots op dat het, ondanks de wereldwijde<br />

financiële crisis, meer projecten heeft kunnen steunen<br />

dan begroot. Ook is de waarde van de beleggingen, door<br />

een risicomijdend beleggingsbeleid, niet gedaald. De inkomsten<br />

uit obligaties zijn op niveau gebleven.<br />

Het bestuur en de adviescommissies hebben van gedachten<br />

gewisseld over de kernwaarden van Skanfonds<br />

en het mission statement.<br />

Wisselingen in bestuur en adviescommissies<br />

Statutair is bepaald dat de voorzitter van de Raad van<br />

Toezicht (RvT) van de KRO q.q. voorzitter is van Skanfonds.<br />

Omdat mevrouw mr. Yvonne E.M.A. Timmerman-<br />

Buck eind 2009 haar taak heeft neergelegd als voorzitter<br />

van de RvT, moest zij tot onze spijt ook afscheid nemen<br />

als voorzitter van het bestuur van Skanfonds. Skanfonds<br />

is haar zeer erkentelijk voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid,<br />

waarvan de laatste twee jaar als voorzitter.<br />

De heer Leo N.J. Epskamp, vicevoorzitter en penningmeester,<br />

In 2009 is ook afscheid genomen van de heer Rudolf<br />

C.M. van Glansbeek, lid van de adviescommissie Nederland<br />

sinds eind 1995. Skanfonds heeft zijn inzet in al die<br />

jaren zeer gewaardeerd.<br />

Herbenoemd voor een periode van vier jaar zijn: mevrouw<br />

mr. Trudy M.M. Blokdijk-Hauwert (voorzitter), de heer drs.<br />

Herman J. Kaiser en de heer drs. Erry F. Stoové (allen adviescommissie<br />

Nederland).<br />

Herbenoemd tot in 2012 voor de adviescommissie MOE<br />

is de heer mr. Maarten A.M.Chr. Koning.<br />

neemt het voorzitterschap waar totdat er een<br />

opvolger is benoemd.<br />

Overzicht van procedures binnen Skanfonds<br />

Voor het financieren van projecten beschikt Skanfonds over vier typen besluitvormingsprocedures:<br />

Omschrijving<br />

Nederland, Ned. Antillen,<br />

procedure Besluit door Aruba en Suriname Midden- en Oost-Europa<br />

Klein Directie van € 0 t/m € 10.000 van € 0 t/m € 3.500<br />

Standaard Adviescommissie vanaf € 10.001 t/m € 15.000* vanaf € 3.501 t/m € 25.000<br />

AC Adviescommissie vanaf € 15.001 t/m € 50.000 vanaf € 25.001 t/m € 45.000<br />

Bestuur Bestuur vanaf € 50.001 vanaf € 45.001<br />

* Voor Nederland, Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname geldt dat besluitvorming plaatsvindt na<br />

accordering door de voorzitter van de AC en een gedelegeerd AC-lid.<br />

5


estuursverslag<br />

Verantwoordingsverklaring<br />

Goed bestuur<br />

6<br />

Code goed bestuur voor goede doelen<br />

Het financieel jaarverslag van Stichting Skanfonds is ingericht<br />

volgens de Richtlijn 650 van de Raad voor de Jaarverslaglegging.<br />

De Verantwoordingsverklaring maakt onderdeel<br />

uit van de recente voorschriften van het Centraal<br />

Bureau Fondsenwerving (<strong>CBF</strong>).<br />

De grondregels<br />

Het bestuur van Skanfonds onderschrijft de volgende principes<br />

voor goed bestuur zoals geformuleerd door het <strong>CBF</strong>:<br />

A Binnen de stichting dient de functie van toezicht houden<br />

duidelijk te zijn gescheiden van het besturen dan<br />

wel van de uitvoering.<br />

B De stichting dient continu te werken aan het optimaliseren<br />

van de effectiviteit en efficiency van bestedingen.<br />

C De stichting streeft naar optimale relaties met belanghebbenden.<br />

A. Toezicht houden en uitvoeren<br />

Het bestuur<br />

Bij Skanfonds is het bestuur het hoogste orgaan en eindverantwoordelijk<br />

voor de gang van zaken.<br />

Het bestuur van Stichting Skanfonds bestaat uit tenminste<br />

vijf en ten hoogste zeven personen. Statutair is<br />

bepaald dat de voorzitter van de Raad van Toezicht van<br />

de KRO q.q. voorzitter is van Skanfonds. Daarnaast benoemt<br />

de Raad van Toezicht van de KRO nog een lid uit<br />

zijn midden tot vicevoorzitter van Skanfonds. Skanfonds<br />

beheert een tweetal bestemmingsfondsen: de Pater van<br />

Ruthstichting en het Mr. B.A. Schmitzfonds. Het bestuur<br />

van Skanfonds is tevens het bestuur van de Pater van<br />

Ruthstichting.<br />

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van<br />

vier jaar. Het bestuurslidmaatschap kan tweemaal voor<br />

eenzelfde periode worden verlengd. Bij de aanstelling<br />

Het bestuur van Skanfonds. (foto Norbert Waalboer)<br />

en tijdens het lidmaatschap wordt erop toegezien dat er<br />

geen belangenverstrengelingen zijn.<br />

De scheiding tussen toezicht en uitvoering is door bepalingen<br />

in het bestuursreglement en directiestatuut<br />

voldoende gewaarborgd. In het bestuursreglement zijn<br />

de toezichthoudende werkzaamheden beschreven zoals<br />

vaststelling van de jaarrekening, begroting, meerjarenbeleidsplan,<br />

bestedingsbeleid, beleggingsbeleid en<br />

financieel beleid. Binnen het bestuur is een dagelijks<br />

bestuur benoemd, bestaande uit de voorzitter, vicevoorzitter/penningmeester<br />

en secretaris. De directeur heeft<br />

periodiek overleg met leden van het dagelijks bestuur<br />

over de gang van zaken binnen de stichting.


estuursverslag<br />

Het bestuur komt elk kwartaal bijeen. Er is een rooster van<br />

De voorzitter en de penningmeester houden eenmaal per<br />

cedures inzake projectbeoordeling en -afhandeling op<br />

aftreden opgesteld waarin ook herbenoemingen worden<br />

jaar een functioneringsgesprek met de directeur.<br />

correcte wijze zijn gevolgd. In 2009 heeft het Centraal<br />

vastgelegd. De bestuursleden ontvangen een vrijwilligers-<br />

De directeur rapporteert elk kwartaal aan het bestuur<br />

Bureau Fondsenwerving het fonds getoetst: Skanfonds<br />

vergoeding van € 45 per bezochte vergadering.<br />

over de voortgang en realisatie van de exploitatie, de be-<br />

heeft opnieuw verlenging van het keurmerk gekregen<br />

In april 2010 zal het bestuur zijn werkzaamheden eva-<br />

leidsontwikkelingen en projectaanvragen.<br />

voor drie jaar. De belastingdienst heeft Skanfonds er-<br />

lueren.<br />

De adviescommissies (AC’s)<br />

Skanfonds beschikt over twee adviescommissies: de<br />

B. Effectieve en efficiënte bestedingen<br />

Zoals elk jaar is ook in 2009 gestreefd naar het optimaliseren<br />

van de efficiency en de effectiviteit van de be-<br />

kend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).<br />

C. Relaties met belanghebbenden<br />

Skanfonds beoogt een open dialoog met alle belangheb-<br />

Adviescommissie Nederland en de Adviescommissie<br />

stedingen. Veel hoofdprocessen hebben direct verband<br />

benden. Deze zijn te verdelen in loterijen, aanvragers,<br />

Midden- en Oost-Europa. De adviescommissies adviseren<br />

het bestuur over notities met betrekking tot het<br />

bestedingsbeleid. Er zijn verschillende procedures voor<br />

met aanvragen en het beoordelen en verwerken ervan.<br />

Procedures van projectbeoordeling en -afhandeling zijn<br />

vastgelegd in het handboek Administratieve Organisa-<br />

intermediaire doelgroepen, collega-fondsen en overige<br />

belanghebbenden. Skanfonds streeft ernaar alle partijen<br />

te informeren over zijn werkzaamheden. Naast<br />

7<br />

de besluitvorming over aanvragen (zie tabel pag. 5). De<br />

tie. In het kader van good governance zijn functies bij<br />

de uitgave van het jaarverslag met jaarrekening geeft<br />

adviescommissies besluiten over aanvragen in de stan-<br />

projectbeoordeling, projectadministratie en besluitvor-<br />

Skanfonds o.a. informatie via de website.<br />

daard- en AC-procedures. De leden van de adviescom-<br />

ming zoveel mogelijk gescheiden.<br />

Skanfonds heeft oog voor de wensen, ideeën en klach-<br />

missies worden door het bestuur benoemd voor een<br />

ten van alle betrokken partijen. Voor wat betreft klachten<br />

periode van vier jaar. Ook deze termijn kan tot twee-<br />

Interne toetsing<br />

beschikt de organisatie over twee procedures. Één proce-<br />

maal toe worden verlengd. Adviescommissies komen<br />

Organisaties die een financiële bijdrage hebben gekre-<br />

dure heeft betrekking op een verzoek voor heroverweging.<br />

elk kwartaal bijeen. Er is een rooster van aftreden opge-<br />

gen, dienen na afloop een financiële verantwoording bij<br />

Skanfonds heeft diverse verzoeken ontvangen. De tweede<br />

steld, waarin ook herbenoemingen worden vastgelegd.<br />

Skanfonds in en desgevraagd een inhoudelijke evaluatie.<br />

procedure heeft betrekking op het gedrag van medewer-<br />

De leden van de adviescommissie ontvangen een vrijwil-<br />

Door de vaststelling van de notitie Evaluatiebeleid in<br />

kers van ons fonds. Hierover zijn geen klachten ontvangen.<br />

ligersvergoeding van € 45 per bezochte vergadering.<br />

2008, worden jaarlijks twintig projecten op intensievere<br />

wijze dan voorheen inhoudelijk geëvalueerd.<br />

Hilversum, 9 april 2010<br />

De directeur<br />

De directeur, benoemd door het bestuur, heeft de dage-<br />

Externe toetsing<br />

Het dagelijks bestuur:<br />

lijkse leiding over het bureau en legt hierover verantwoor-<br />

Jaarlijks vindt externe toetsing plaats door accountant<br />

De heer Leo N.J. Epskamp, vicevoorzitter en<br />

ding af aan het bestuur. Het bestuur heeft de verantwoor-<br />

Ernst & Young. Naast een accountantscontrole, toetst<br />

penningmeester<br />

delijkheid het functioneren van de directeur te evalueren.<br />

Ernst & Young steekproefsgewijs of de afgesproken pro-<br />

De heer drs. J.M.H. Mourits, secretaris


Directieverslag<br />

Begroeten en begroten<br />

8<br />

Mevrouw Henriëtte Hulsebosch, directeur Skanfonds.<br />

(foto Norbert Waalboer)<br />

Veel organisaties waaraan Skanfonds een bijdrage geeft,<br />

staan dicht bij kwetsbare mensen.<br />

In 2009 heeft Skanfonds een kwaliteitsimpuls gegeven<br />

aan het werk van inloophuizen in Nederland. In deze<br />

huizen komen bezoekers die aan de rand van de samenleving<br />

staan. Wij hebben dit programma vormgegeven<br />

in samenwerking met de diaconale beweging DAK (Landelijk<br />

Netwerk Door Aandacht Kracht). Bij deze overkoepelende<br />

organisatie zijn alle inloophuizen aangesloten.<br />

De betekenis van de afkorting van DAK spreekt ons<br />

aan: Door Aandacht Kracht. Aandacht, dat is iets waar<br />

elk mens behoefte aan heeft. Als mens wil je begroet<br />

worden en welkom zijn, je verhaal kunnen doen en niet<br />

verzanden in bureaucratie. Mensen die een inloophuis<br />

bezoeken, hopen een luisterend oor te vinden.<br />

Presentie<br />

Skanfonds financierde het afgelopen jaar Stichting Presentie<br />

uit Wijk bij Duurstede. Deze aanvraag valt onder<br />

het Social Investment Programma van ons fonds (zie<br />

ook pag. 14). De stichting kreeg geld voor de start en<br />

het doorontwikkelen van de Presentiemethode van Prof.<br />

Dr. Andries J. Baart. Bij deze methode, afkomstig uit het<br />

buurtpastoraat, staat aandacht voor kwetsbare mensen<br />

voorop. Er wordt uitgegaan van de cliënt zelf en niet van<br />

voorbedachte trajecten, protocollen of methodieken.<br />

Mensen die deze werkwijze hanteren, blijken door te<br />

kunnen dringen tot kwetsbare personen die door professionele<br />

organisaties moeilijk bereikt worden. Veel<br />

mensen uit kwetsbare groepen is het woud aan regels<br />

boven de pet gegroeid. De Presentiemethode spreekt<br />

Skanfonds aan, omdat deze teruggaat naar de basis:<br />

werkelijke aandacht voor kwetsbaren. Van daaruit kan<br />

naar mogelijke oplossingen worden gezocht.


directieverslag<br />

Vangnet<br />

Aandacht en zorg voor kwetsbare groepen staan steeds<br />

meer onder druk in onze samenleving. Er wordt fors bezuinigd<br />

op de AWBZ en de Wmo moet zich in veel gemeentes<br />

nog verder uitkristalliseren. Uit de welzijnssector<br />

verneemt Skanfonds verontrustende geluiden dat<br />

duizenden mensen tussen wal en schip dreigen te vallen.<br />

Hierdoor zal de druk op fondsen toenemen om als vangnet<br />

te fungeren voor maatschappelijke ondersteuning.<br />

Het bestuur van Skanfonds heeft daar afgelopen jaar<br />

over gesproken. Fondsen, waaronder Skanfonds, kunnen<br />

een bescheiden rol vervullen om de meest kwetsbare<br />

doelgroepen te ondersteunen. Skanfonds heeft echter<br />

niet de intentie (en de financiële mogelijkheden) om de<br />

rol die de overheid voorheen vervulde, (deels) over te nemen.<br />

Bij elke aanvraag zal onze organisatie goed blijven<br />

kijken naar de toegevoegde waarde vanuit de doelstellingen<br />

van Skanfonds en naar de rol van het particulier<br />

initiatief.<br />

Minister Maria van der Hoeven helpt een dagje in Maastricht. (Project Stichting Present)<br />

9<br />

Skanfonds staat voor een samenleving waarin ieder<br />

mens telt en mensen elkaar helpen. Dagelijks nemen<br />

we met belangstelling kennis van diverse initiatieven en<br />

projecten. We denken graag met aanvragers mee en heten<br />

hen welkom. Dit afgelopen jaar konden we opnieuw<br />

meer geld geven aan projecten dan voorgaande jaren.<br />

Dat stemt ons dankbaar. Tegelijk beseffen we dat tussen<br />

de woorden begroeten en begroten één letter verschil<br />

zit; een realiteit die zowel voor aanvragers als Skanfonds<br />

blijft bestaan.<br />

Inrichting van vrouwenwerkplaats. Plek voor (alleenstaande) moeders met een afstand<br />

tot de arbeidsmarkt. (Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn, Groningen)<br />

(foto Walburgis Meyers)


directieverslag<br />

Nederland<br />

10<br />

In 2009 heeft het bestuur ingestemd met diverse beleidsnota’s.<br />

Scouting was een van de onderwerpen die aan bod kwam.<br />

Skanfonds richt zich niet alleen op kwetsbaren in de samenleving,<br />

maar wil ook projecten honoreren van organisaties<br />

die de sociale cohesie in Nederland bevorderen (preventie).<br />

Scouting is daar een goed voorbeeld van. Volgens<br />

gegevens van Scouting Nederland komt een derde van de<br />

leden (bijna 30.000) uit een gezin met een inkomen onder<br />

modaal. De schatting is dat 20% van de kinderen die scoutinggroepen<br />

bezoeken, kinderen zijn met gedragsproblemen<br />

of kinderen uit een sociaal zwak milieu.<br />

Scouting is van oudsher actief op het platteland en in<br />

dorpen. De meeste groepen bevinden zich in (oorspronkelijke)<br />

plattelandsgemeenschappen en Randstedelijke<br />

gebieden. Naast de eigen activiteiten zijn scoutinggroepen<br />

actief bij jaarlijkse lokale gemeenschapsactiviteiten<br />

zoals Koninginnedag, dodenherdenking, het<br />

bevrijdingsfeest, natuurwerkdagen en acties voor Derde<br />

Wereldlanden.<br />

Dit zijn allemaal redenen waarom Skanfonds vindt dat<br />

scouting nog steeds goed past binnen onze doelstelling.<br />

Wel blijft de voorwaarde dat de lokale overheid een<br />

substantiële bijdrage doet aan het project waarvoor een<br />

aanvraag wordt ingediend.<br />

In 2009 heeft Skanfonds het Programma Social Investments<br />

geëvalueerd en de criteria voor financieringsaanvragen<br />

verduidelijkt. Dit programma is gericht op het<br />

ondersteunen van (startende) organisaties. In dit jaarverslag<br />

wordt op pagina 14 meer over Social Investments<br />

en de criteria geschreven.<br />

Ook is gesproken over de ontwikkelingen binnen de<br />

AWBZ en de Wmo. De verwachting is dat met name opvangcentra<br />

voor dak- en thuislozen, vrouwenopvanghuizen,<br />

kinderhospices en zorgboerderijen te maken krijgen<br />

met flinke bezuinigingen. Het bestuur heeft besloten<br />

dat Skanfonds de ontwikkelingen nauwlettend blijft<br />

volgen.<br />

Ten aanzien van de notitie beleggingen is besloten op<br />

dezelfde behoudende koers door te gaan als vorige jaren<br />

(uitsluitend EMU-obligaties met AAA-rating). Door deze<br />

strategie heeft Skanfonds weinig last gehad van koerswisselingen<br />

als gevolg van de kredietcrisis.<br />

Overige ontwikkelingen 2009 en 2010<br />

Skanfonds is in 2009 lid geworden van Stichting Christelijk<br />

Sociaal Congres omdat we als organisatie overtuigd<br />

zijn van het belang en de waarde van particuliere<br />

organisaties in het veld tussen overheid en burgers. Bovendien<br />

wil Skanfonds vanuit de katholieke identiteit<br />

een specifieke bijdrage aan de samenleving leveren.<br />

Eind augustus 2009 heeft de directeur van Skanfonds<br />

op het jaarlijkse congres van CSC een workshop gegeven<br />

over fondsenwerving. De workshop had als thema<br />

Vertrouwen in het particulier initiatief en werd zeer gewaardeerd.<br />

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale zaken neemt het<br />

boek Coach2B in ontvangst. (foto Govert Driessen)<br />

Tijdens een diner op 12 mei nam mevrouw Jetta<br />

Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken, het eerste<br />

exemplaar in ontvangst van het boek COACH2B - verrassende<br />

verbindingen. Het boek toont het resultaat van de<br />

eerste fase van dit landelijke stimuleringsprogramma<br />

voor coaching en mentoring van jongeren door medewerkers<br />

van bedrijven. Dit is een initiatief van een koplopergroep<br />

van bedrijven (KPMG en Community Partner-


directieverslag<br />

Nederlandse Antillen & Aruba<br />

ship Consultants) en twee fondsen (Stichting DOEN en<br />

boekje staan ook voorbeeldbrieven. De publicatie vond<br />

Sinds 1995 is Skanfonds actief op de Nederlandse Antil-<br />

Skanfonds). In de eerste fase is gewerkt aan het ontwik-<br />

het afgelopen jaar gretig aftrek. Voor 2010 is een her-<br />

len & Aruba; vanaf 2004 onder de vlag van de Samen-<br />

kelen van kwaliteit en het monitoren van de resultaten;<br />

druk voorzien.<br />

werkende Fondsen voor de Nederlandse Antillen & Aruba.<br />

met bedrijven en met coachprojecten in het land. Uit<br />

de praktijk blijkt dat jongeren veel hebben aan de steun<br />

van een volwassene uit het bedrijfsleven of de publieke<br />

2010: vervolg kwaliteitsimpuls inloophuizen<br />

Skanfonds geeft in 2010 een vervolg aan het Programa<br />

Het samenwerkingsverband wordt momenteel gevormd<br />

door: het Oranje Fonds, Stichting Kinderpostzegels, Fonds<br />

Sluyterman van Loo en Skanfonds. In 2010 komt hier het<br />

sector. Ze ontwikkelen meer zelfvertrouwen en krijgen<br />

‘Kwaliteitsimpuls voor inloophuizen’. Doel is de inloop-<br />

Innovatiefonds Zorgverzekeraars bij. De Samenwerkende<br />

een betere kijk op de wereld van werk.<br />

huizen ook dit jaar bij deskundigheidsbevordering, ca-<br />

Fondsen ondersteunen en versterken sociale initiatieven<br />

Tal van projectleiders, bedrijven, coaches, coachees,<br />

paciteitsversterking en inrichting te ondersteunen, zo-<br />

op de eilanden. Naast wijkopbouw ligt de nadruk op<br />

Stichting DOEN en Skanfonds waren aanwezig op de<br />

inspirerende en leerzame avond bij KPMG in Amstelveen.<br />

In 2009 heeft Skanfonds een bijdrage gegeven<br />

dat zij zich optimaal kunnen inzetten voor kwetsbaren.<br />

De activiteiten van Skanfonds zullen, naast projectfinanciering,<br />

ook gericht zijn op hulp bij projectaanvra-<br />

projecten voor jongeren, ouderen en verslaafden.<br />

In 2009 droeg Skanfonds € 511.036 bij aan projecten op<br />

11<br />

van € 50.000,-- voor de periode 2009/2010. Skanfonds<br />

gen en de organisatie van een landelijke dag. Op deze<br />

de Nederlandse Antillen & Aruba. Dat is een daling van<br />

zal dit project samen met Stichting DOEN ook in 2010<br />

dag zullen verschillende workshops worden gegeven,<br />

€ 77.114 ten opzichte van 2008.<br />

blijven monitoren.<br />

waaronder over fondsenwerving.<br />

De Samenwerkende Fondsen worden op elk eiland bijgestaan<br />

door een lokaal adviescollege of adviseur. Deze be-<br />

Steeds vaker wordt Skanfonds gevraagd een workshop<br />

oordelen de aanvragen en brengen advies uit, waarna de<br />

te geven over het indienen van projectaanvragen en<br />

Nederlandse fondsen een definitief besluit nemen. Het<br />

fondsenwerving. Er is behoefte aan informatie bij vrij-<br />

bestuur van Skanfonds is de adviseurs op alle eilanden<br />

willigers en zelforganisaties. Op 11 juni gaf onze direc-<br />

veel dank verschuldigd voor hun deskundigheid, aan-<br />

teur een lezing over dit onderwerp op het zesde prak-<br />

dacht en tijd die zij besteden aan het advieswerk. Ook<br />

tijkcongres van ‘Zorg en Welzijn’ .<br />

zijn wij zeer erkentelijk voor de adviezen van de heer ir.<br />

Eind 2008 heeft Skanfonds de uitgave van het boekje<br />

Gilbert Wawoe, algemeen adviseur voor de fondsen in<br />

‘Fondsenwerving, doe-het-zelfhandleiding’ van de Pro-<br />

Nederland.<br />

testantse Diaconie Amsterdam mogelijk gemaakt. In<br />

dit boekje wordt op heel basaal niveau uitgelegd waar-<br />

In 2009 is tweemaal een bezoek gebracht aan de eilan-<br />

aan een goede projectaanvraag moet voldoen en welke<br />

den. De werkbezoeken stonden in het teken van project-<br />

aspecten van belang zijn bij het indienen ervan. In het<br />

bezoeken (potentiële projecten en lopende projecten)


directieverslag<br />

Suriname<br />

en overleg met de lokale adviescolleges. Voor de advies-<br />

Abath. Daarnaast is enige malen gesproken met de Raad<br />

Sinds 1997 steunt Skanfonds projecten in Suriname. Na<br />

colleges van zowel Saba als Sint Eustatius zijn nieuwe<br />

van Toezicht en bureaumedewerkers van de Antilliaanse<br />

2001 werd de ondersteuning, mede door een gestabili-<br />

vrijwilligers gevonden. Op diverse eilanden is daarnaast<br />

Medefinancieringsorganisatie (Amfo).<br />

seerde politieke situatie, breder. Suriname heeft te kam-<br />

gesproken met vertegenwoordigers van de lokale over-<br />

pen met diverse problemen: armoede, HIV/Aids, minder<br />

heid en de zogenaamde kwartiermakers. Dit zijn mensen<br />

2010 en verder<br />

toegankelijke gebieden in het binnenland en een chro-<br />

die vanuit Nederland zijn gestationeerd op Bonaire, Sint<br />

De uitgaven van de gezamenlijke fondsen op de Antil-<br />

nisch tekort aan financiële middelen. De nadruk ligt op<br />

Eustatius en Saba om de voorbereidingen te treffen voor<br />

len stijgen. In 2009 is een inventarisatie gemaakt van de<br />

het ondersteunen van projecten in het geïsoleerde bin-<br />

staatkundige hervormingen.<br />

pioniersfase. Aan de hand daarvan wordt het proces van<br />

nenland. Om in die gebieden daadwerkelijk goede pro-<br />

verdere professionalisering voortgezet. In het najaar zul-<br />

jecten te ondersteunen, werkte ons fonds ook in 2009<br />

De Samenwerkende Fondsen steunen al enige jaren de<br />

len we afscheid nemen van enkele adviseurs die sinds het<br />

samen met diverse ngo’s, zoals de Pater Ahlbrinck Stich-<br />

12<br />

welzijnsorganisatie Era Nobo. Hoewel het goede werk<br />

begin bij de Samenwerkende Fondsen zijn betrokken.<br />

ting en de Medische Zending.<br />

van deze organisatie evident is, is omwille van de con-<br />

De komende jaren staan in het teken van staatkundige<br />

tinuïteit gekozen de activiteiten van Era Nobo onder te<br />

vernieuwingen op de Nederlandse Antillen en Aruba (per<br />

De toekenningen voor projecten in Suriname zijn ge-<br />

brengen bij de Stichting Fonds voor Sociale Ontwikkeling<br />

10-10-2010). De vraag is of de veranderingen invloed heb-<br />

stegen van € 282.980 in 2008 naar € 425.600 in 2009.<br />

en Economische Bedrijvigheid (Reda Sosial). In deze nieu-<br />

ben op onze rol en op de beschikbare middelen van lokale<br />

Vanaf 2006 werkt Skanfonds met het lokaal adviescol-<br />

we constructie is het mogelijk dat de belangrijke activi-<br />

ngo’s. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen.<br />

lege Suriname (Lacs). Dit college bestaat uit een aantal<br />

teiten voor de achterstandswijken van Curaçao worden<br />

deskundigen die ons per projectaanvraag voorzien van<br />

voortgezet. De stichting Era Nobo zelf is eind 2009 op-<br />

advies, zoals achtergrondinformatie over de aanvrager<br />

geheven.<br />

en of een project steunwaardig is. Het uiteindelijke<br />

besluit wordt in Nederland genomen. Het bestuur van<br />

Voor het werk van de Samenwerkende Fondsen is het<br />

Skanfonds dankt de leden van het lokale adviescollege<br />

van groot belang om goede contacten te onderhouden<br />

in Suriname en onze adviseur in Nederland, drs. ing. A.<br />

met relevante organisaties. Zo is het werk van de Samen-<br />

Rein Artist. Door hun inzet kan Skanfonds kwalitatief<br />

werkende Fondsen toegelicht tijdens gesprekken met de<br />

sterke projecten in Suriname ondersteunen.<br />

Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen,<br />

Voor een aantal ngo’s en gemeenschappen in het bin-<br />

de heer P.R.J. Comenencia en de Gevolmachtigde Minister<br />

van Aruba, de heer F.W. Croes en hun opvolgers respectievelijk<br />

de heer Mr. M. van der Plank en de heer E.B.<br />

Project ‘In Koor’: muzikale ontmoetingen in artistieke, interculturele,<br />

religieuze en generationele zin. Kosmopolis Rotterdam,<br />

Huis voor de Culturele Dialoog. (foto Antoinette van Oort)<br />

nenland is het werven van fondsen geen dagelijkse<br />

bezigheid. Om organisaties hierbij te ondersteunen en<br />

om projecten goed te kunnen monitoren, werkt Skan-


directieverslag<br />

Midden- en Oost Europa (MOE)<br />

fonds sinds 2008 met een projectcoördinator in Para-<br />

Sinds 1991 steunt Skanfonds de sociale transitie van sa-<br />

De lokale partnerorganisaties waarmee Skanfonds in-<br />

maribo, mevrouw Marie-José Artist. Met haar komst<br />

menlevingen in Midden- en Oost-Europa, binnen het sa-<br />

tensief samenwerkt, zorgen voor lokale toetsing van<br />

zijn de lijnen tussen (potentiële) aanvragers en ons<br />

menwerkingsverband van de Co-operating Netherlands<br />

de aanvragen vanuit hun expertise op het gebied van<br />

fonds korter geworden.<br />

Foundations for Central and Eastern Europe (CNF CEE).<br />

zorg en welzijn. Zij leveren daarmee een essentiële<br />

In 2009 is eenmaal een werkbezoek gebracht aan<br />

Hierin zijn Skanfonds, Janivo Stichting, Kinderpostzegels<br />

bijdrage aan het beoordelingsproces. Naast projectbe-<br />

Suriname. Er is toen uitgebreid gesproken met onze<br />

en Stichting het R.C. Maagdenhuis verenigd. In 2011 vie-<br />

oordeling richten zij zich ook op begeleiding en capa-<br />

lokale adviseurs. Ook is een aantal lopende projecten<br />

ren we alweer ons twintigjarig jubileum. Dit zal echter<br />

citeitsversterking van ngo’s.<br />

bezocht, evenals potentiële nieuwe aanvragers.<br />

tevens de afsluiting zijn van de CNF CEE, want in 2012<br />

Nieuw in 2009 waren de bijeenkomsten van benefi-<br />

In Nederland heeft Skanfonds deelgenomen aan bij-<br />

ronden de meeste deelnemende fondsen, waaronder<br />

cianten in Servië en Montenegro. De bijeenkomsten<br />

eenkomsten van het Suriname-overleg, een reguliere<br />

vergadering met fondsen en organisaties die Suriname<br />

als werkgebied hebben. Daarnaast heeft Skan-<br />

Skanfonds, hun steun aan de regio af.<br />

De CNF CEE hebben in 2009 een bedrag van € 2.583.597<br />

hadden als doel ervaringen en best practices uit te<br />

wisselen, en deelnemers te trainen in capaciteitsopbouw<br />

en fondsenwerving. In dezelfde landen werd<br />

13<br />

fonds zich aangesloten bij het reguliere kindercluster<br />

verstrekt aan lokale organisaties. Ten opzichte van<br />

een ‘small grants component’ van het Social Transition<br />

van het Suriname-overleg. Dit is een overleg van fond-<br />

2008 is de bijdrage nagenoeg hetzelfde gebleven.<br />

Programma geïntroduceerd. Startende organisaties<br />

sen en organisaties die zich speciaal bezig houden<br />

Naast de vier kernfondsen hebben ook andere fondsen<br />

kunnen hierop aanspraak maken om op kleine schaal<br />

met projecten voor kinderen in kwetsbare posities in<br />

een bijdrage aan projecten geleverd. Het werkterrein<br />

projecten op te zetten. De eerste ervaringen hiermee<br />

Suriname.<br />

van Skanfonds is Servië, Montenegro en Oekraïne. In<br />

zijn zeer positief.<br />

2010<br />

In mei 2010 vinden in Suriname verkiezingen plaats.<br />

2009 bezocht het team van Midden- en Oost-Europa<br />

elk land eenmaal voor een werkbezoek.<br />

In alle landen zien we dat, ondanks de financiële crisis<br />

en de teruglopende overheidsbudgetten, de (lokale)<br />

overheden de betekenis van de ngo-sector steeds meer<br />

Een nieuwe regering gaat wellicht een ander beleid<br />

Met het Social Transition Programma richt Skanfonds<br />

erkennen en die sector - zij het nog op kleine schaal -<br />

hanteren ten aanzien van ngo’s. Wij zullen dit proces<br />

zich op het versterken van gemeenschappen, het ont-<br />

ondersteunen. Dat is een positieve ontwikkeling.<br />

daarom op de voet volgen.<br />

wikkelen van innovatieve sociale voorzieningen en de<br />

Met het oog op onze afbouw in Midden- en Oost-Eu-<br />

participatie van kwetsbare mensen in de samenleving.<br />

ropa richt Skanfonds zich de komende jaren naast pro-<br />

De kracht van het werk in Midden- en Oost-Europa ligt<br />

jectsteun, ook op de versterking van de partnerorgani-<br />

in de aansluiting bij de behoeftes en oplossingen van-<br />

saties, zodat zij hun werk na 2012 kunnen voortzetten.<br />

uit de gemeenschappen zelf, de zogenaamde bottom-<br />

Al in 2008 is hiervoor een traject ingezet, waarin we de<br />

up benadering.<br />

drie partners zo goed mogelijk faciliteren.


directieverslag<br />

14<br />

Social investments<br />

Soms vindt Skanfonds de maatschappelijk toegevoegde<br />

waarde van een (jonge) organisatie met vernieuwende<br />

ideeën zó groot, dat we daarin extra willen investeren.<br />

Met het Social Investment Programma geeft Skanfonds<br />

organisaties ruim baan om ideeën te realiseren en talenten<br />

in te zetten. Het belangrijkste criterium voor deelname<br />

is dat het om een actueel en vernieuwend initiatief<br />

gaat.<br />

Door aanvragers met vernieuwende ideeën een bepaalde<br />

tijd te steunen, houden we hen vrij van de tijdrovende<br />

taak om fondsen te werven. Een stichting die we<br />

in het kader van Social Investments de afgelopen jaren<br />

hebben gesteund, is Stichting Eigen Gezicht. De stichting<br />

staat mensen bij die een gezichtsafwijking hebben. Voor<br />

hen bestond nog geen organisatie waar ze terecht konden<br />

met vragen, informatie en contact met lotgenoten.<br />

Mede door onze steun kon de stichting een goede professionele<br />

start maken.<br />

Sinds kort steunen we ook Stichting Presentie met het<br />

doorontwikkelen van de Presentiemethode van Prof. Dr.<br />

Andries J. Baart, een methode afkomstig uit het buurtpastoraat.<br />

Hierin staat aandacht voor kwetsbare mensen,<br />

de cliënten, voorop.<br />

Innovatief<br />

Het programma Social Investments richt zich op het<br />

ondersteunen van (startende) organisaties, niet op<br />

project(en). Het programma is bedoeld voor zelforganisaties<br />

(stichtingen en verenigingen).<br />

Organisaties die hiervoor in aanmerking komen, zijn:<br />

• organisaties met een innovatief aanbod dat in de lijn<br />

ligt van ons werkterrein. De nadruk moet liggen op<br />

de zorg voor kwetsbare mensen en sociale cohesie;<br />

• jonge organisaties die voor een aantal jaren steun<br />

zoeken en duidelijke lange-termijn ambities hebben;<br />

• organisaties waarbij de financiering voor de<br />

lange termijn nog niet tot in detail is uitgewerkt,<br />

maar die wel veelbelovende initiatieven ontplooien.<br />

Niet alleen geld<br />

Voor de bestendiging van een organisatie is vaak meer<br />

nodig dan geld. Skanfonds kan de mogelijkheid geven<br />

om kennis te vergaren op relevante gebieden. Bijvoorbeeld<br />

hulp bieden bij het opzetten van een degelijke<br />

boekhouding, (laten) advisereren over het vinden en<br />

binden van vrijwilligers en het maken van een goed beleidsplan.<br />

Skanfonds kan deelnemers ook koppelen aan<br />

organisaties vanuit ons netwerk, of extra financiering<br />

geven om bepaalde kennis op te doen.<br />

Voor meer informatie over de criteria en mogelijkheden<br />

binnen het Social Investments Programma, verwijzen wij<br />

u naar www.skanfonds.nl<br />

Noortje, campagnebeeld van Stichting Eigen Gezicht, een<br />

stichting die opkomt voor mensen met een gezichtsafwijking.<br />

Skanfonds steunt deze organisatie binnen het programma<br />

Social Investments. (foto Erik Hijweege)


directieverslag<br />

Het werk en de cijfers<br />

Het aantal aanvragen (binnen- en buitenland) is omhoog<br />

gegaan van 1.538 in 2008 naar 1.609 in 2009, een<br />

stijging van 71 aanvragen. Het aantal toekenningen is<br />

gestegen van 668 in 2008 naar 715 in 2009.<br />

De 715 projecten die door Skanfonds in 2009 zijn gesteund,<br />

vertegenwoordigen een besteding van € 10.478.757 in binnen-<br />

en buitenland. De toekenningen lopen sterk uiteen,<br />

van € 200 tot € 120.000. De gemiddelde bijdrage is ten<br />

opzichte van 2008 licht gestegen met € 504; van € 14.151<br />

naar € 14.655.<br />

De bestedingen in de afgelopen drie jaar kunnen we als<br />

volgt weergeven:<br />

Bestedingen van Skanfonds<br />

Cofinanciers<br />

2009 2008 2007 2009<br />

Nederland 8. 391.927 7. 638.041 7. 301.943 242.962<br />

Ned. Antillen/Aruba 511.036 588.150 874.293<br />

Suriname 425.600 282.980 115.160<br />

Midden- en Oost-Europa 1. 150.194 943.820 706.410 306.031<br />

Totaal bestedingen 10. 478.757 9.452.991 8.997.806 548.993<br />

Vrijval uit eerdere bestedingen -411.418 -612.207 -541.913 -3.008<br />

Netto bestedingen 10.067.339 8.840.784 8.455.893 545.985<br />

Financiële aspecten<br />

Het geld waarmee Skanfonds projecten financiert, komt<br />

grotendeels uit de inkomsten van loterijen.<br />

De inkomstenbronnen van Skanfonds worden gevormd<br />

door:<br />

• Bijdragen uit loterijen (NPL en De Lotto);<br />

• Bijdragen van andere fondsen;<br />

• Doorberekende kosten aan derden;<br />

• Resultaat uit beleggingen en reserves.<br />

Ontwikkeling bij de inkomsten<br />

De grootste bron van inkomsten is de Nationale Postcode<br />

Loterij. Daarnaast zijn inkomsten ontvangen via Stichting<br />

De Nationale Sporttotalisator, beter bekend als De Lotto,<br />

en uit beleggingen. De totale loterijinkomsten zijn gestegen<br />

van € 9.733.693 in 2008 naar € 9.973.498 in 2009. Dit<br />

is een stijging van 2,46 %.<br />

Verslaggeving<br />

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn Verslaggeving<br />

Fondsenwervende Instellingen (richtlijn 650). In<br />

verband met de bestuurlijke eenheid zijn in deze jaarrekening<br />

- naast de cijfers van Skanfonds - ook de cijfers van de<br />

Pater van Ruthstichting opgenomen.<br />

Beleggingsstatuut<br />

De bestendige gedragslijn van het bestuur is dat het be-<br />

15


directieverslag<br />

16<br />

schikbare vermogen risicomijdend wordt belegd.<br />

Onder erkenning dat het fonds ‘openbare’ middelen beheert,<br />

kunnen op bestendiging van het fonds gerichte<br />

reserves uitsluitend belegd worden in EMU-obligaties<br />

met een AAA-rating. De beleggingsstrategie is in beginsel<br />

gericht op het aanhouden tot lossingsdatum van de obligaties<br />

en niet op het actief handelen in obligaties. Liquiditeiten<br />

die voor de bedrijfsvoering van het fonds tijdelijk<br />

niet nodig zijn, worden belegd op depositorekeningen en/<br />

of bijzondere spaarrekeningen. Het saldo liquide middelen<br />

ultimo 2009 ad € 5.377.539 is voldoende voor de gebruikelijke<br />

exploitatie.<br />

Ook voor 2009 geldt dat het totaalbedrag van toekenningen<br />

aan de projecten die vallen binnen de criteria voor<br />

Het bestuur heeft besloten dit uitgangspunt in 2010 te<br />

herzien.<br />

steunverlening, in beginsel nooit op financiële gronden<br />

worden geweigerd. Daarvoor kunnen de reserves worden<br />

aangesproken. Ook kunnen de reserves worden aangewend<br />

voor incidentele een- of meerjarige toekenningen.<br />

Financieel resultaat 2009<br />

De baten en lasten over 2009 met de vergelijkende cijfers<br />

over 2008 en 2007, kunnen als volgt worden samengevat:<br />

Financieel resultaat van Skanfonds<br />

2009 2008 2007<br />

Omvang van de reserves<br />

Het vermogen is opgebouwd uit de hierna genoemde reserves<br />

en fondsen:<br />

De reserves worden gevormd door:<br />

• Continuïteitsreserve;<br />

• Bestemmingsreserve (lang- en kortlopend);<br />

• Reserves speciale projecten;<br />

• Reserve financiering materiële vaste activa;<br />

• Reserve als bron van inkomsten.<br />

De fondsen worden gevormd door:<br />

• De Pater van Ruthstichting;<br />

• Mr. B.A. Schmitzfonds.<br />

Baten uit acties van derden 10. 470.783 10. 080.921 9. 776.747<br />

Baten uit beleggingen 685.448 708.522 679.980<br />

Overige baten 38.542 49.978 850.903<br />

Totaal baten 11. 194.773 10. 839.421 11. 307.630<br />

Verstrekte toekenningen 10. 613.324 9.218.861 9.080.716<br />

Uitvoeringskosten, werving baten,<br />

beheer en administratie 1.180.410 1.327.170 1.462.562<br />

Totaal lasten 11.793.734 10.546.031 10.543.278<br />

Resultaat -598.961 293.390 764.352


directieverslag<br />

De toekenningen in 2009 zijn € 1.394.463 hoger dan de<br />

toekenningen in 2008. Deze stijging is voor € 355.352<br />

Samenwerking met de loterijen<br />

In 2008 was een behandeling aangekondigd in de Tweede<br />

semiautomatische verlenging van de vergunning aan de<br />

loterijen te wijzigen in een procedure waarbij meerdere<br />

gefinancierd uit de hogere inkomsten en voor € 146.760<br />

Kamer van een nieuwe Wet op de Kansspelen. Eind 2008<br />

partijen kunnen meedingen in het verwerven van de ver-<br />

met lagere uitvoeringskosten. Het restant komt ten laste<br />

heeft de minister van Justitie, mede ingegeven door de<br />

gunning. De minister heeft besloten om de Stichting Nati-<br />

van de reserves.<br />

ontwikkelingen in Europa en door inzichten in de consul-<br />

onale Sporttotalisator/De Lotto slechts een vergunning te<br />

De rentebaten zijn na aftrek van de afschrijving agio<br />

tatieronde, laten weten de invoering van een nieuwe kans-<br />

verlenen voor de duur van twee jaar in plaats van vijf jaar<br />

lager dan in 2008. De lagere opbrengst is in belangrijke<br />

spelwet op de lange baan te schuiven. Gedurende 2009<br />

en dit in de toekomst via een openbare aanbesteding te<br />

mate veroorzaakt door lagere rentepercentages op de<br />

is hierover regelmatig contact geweest met de Nationale<br />

verstrekken. Wij maken ons zorgen over het effect op de<br />

deposito’s en spaarrekeningen. Het negatief resultaat<br />

Postcode Loterij en met De Lotto binnen het verband van de<br />

continuïteit van de organisatie van De Lotto en haar bene-<br />

2009 ad € 598.961 is ten laste van de reserves en fondsen<br />

gebracht. De specificatie van deze resultaatverdeling<br />

treft u aan in de staat van baten en lasten.<br />

Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland (ALN).<br />

Voor andere onderdelen uit de conceptwet, zoals een level<br />

ficianten. Daarnaast heeft de minister bepaald dat een<br />

deel van de opbrengst van De Lotto van 2010 moet worden<br />

aangewend voor het Olympisch Plan 2028. Skanfonds<br />

17<br />

<strong>CBF</strong>-keur en ANBI<br />

Particulieren en ondernemingen die willen bijdragen aan<br />

playing field tussen loterijen, de wijze van vergunningverlening<br />

en de verdeling van loterijopbrengsten, heeft<br />

de minister nog geen oplossing. Wel kondigde hij aan<br />

vindt dit onterechte inmenging in het particulier initiatief.<br />

Wij hopen dat eventuele wijzigingen de loterijen - die als<br />

missie hebben fondsen te werven voor goede doelen - vol-<br />

goede doelen, doen dit veelal in de vorm van een schen-<br />

bepaalde onderdelen uit het eerdere concept van deze<br />

doende ruimte bieden hun werkzaamheden onvermin-<br />

king en/of donatie. Sinds 1 april 2005 is ons fonds in het<br />

wet versneld te willen invoeren. Dit leidde ertoe dat eind<br />

derd voort te zetten. Net als voorgaande jaren zullen wij<br />

bezit van het keurmerk van het <strong>CBF</strong>. Door dit keurmerk<br />

2009 een wetsvoorstel voor de oprichting van een kans-<br />

via het Goede Doelen Platform de goededoelenloterijen<br />

weten zowel de loterijen als schenkers dat wij voldoen<br />

spelautoriteit naar de Tweede Kamer is gestuurd. Deze<br />

ondersteunen om dit te bereiken. Zonder de Nationale<br />

aan de normen van goed bestuur, goed beleid, juiste fond-<br />

gaat zich bezighouden met de uitvoering, het toezicht en<br />

Postcode Loterij en De Lotto zouden wij immers vele van<br />

senwerving, bestedingen en verslaglegging. Skanfonds is<br />

de handhaving op het gebied van kansspelen.<br />

onze initiatieven niet (goed) kunnen realiseren!<br />

ook erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).<br />

Eind december 2009 heeft de Tweede Kamer een motie<br />

Overig<br />

In 2009 heeft Skanfonds diverse leveranciers geëvalueerd,<br />

aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen om<br />

voor 1 april 2010 samenhangende, gerichte keuzes in het<br />

kansspelbeleid aan de Kamer voor te leggen.<br />

Fietsenactie<br />

Een originele samenwerking afgelopen jaar was de fietsenactie<br />

met de Nationale Postcode Loterij (NPL). Afge-<br />

waaronder de bank waar de organisatie diensten betrekt.<br />

lopen jaar gaf de NPL duizenden fietsen weg aan deel-<br />

Hiervoor werd een tender uitgeschreven. Besloten is voor<br />

Een verontrustende ontwikkeling is het voornemen van<br />

nemers met een specifiek winnend postcodelot. Omdat<br />

de bancaire zaken bij de ING te blijven.<br />

de minister van Justitie om de tot nu toe gebruikelijke<br />

sommige deelnemers meerdere loten hebben, biedt de


directieverslag<br />

loterij hen de mogelijkheid fietsen te schenken aan het<br />

goede doel. Een van die goede doelen is Skanfonds.<br />

leenfietsen voor vrouwen die tijdelijk in hun huizen verblijven,<br />

zodat ze kunnen besparen op vervoerskosten. Ook<br />

Overige samenwerkingsverbanden<br />

Skanfonds hecht aan een goede samenwerking met<br />

waren diverse fietsen nodig voor fietslessen aan alloch-<br />

andere fondsen. Dit uit zich op verschillende manieren:<br />

Op 21 juli hebben wij in totaal 22 fietsen overhandigd aan<br />

tone vrouwen, zodat zij in de toekomst meer bewegings-<br />

Stichting Leergeld Etten-Leur, de Blijfgroep in Alkmaar, Stek<br />

vrijheid hebben om te participeren in de maatschappij. De<br />

Participeren in overleg tussen gelijkgerichte fondsen<br />

in Den Haag en aan Kerk en Samenleving in Zeist. Al deze<br />

actie leverde publiciteit op voor de NPL en Skanfonds, met<br />

Uitwisseling tussen fondsen onderling - over bijvoorbeeld<br />

organisaties hebben projecten voor kwetsbare groepen. Er<br />

name in een aantal lokale kranten.<br />

aanvragen en maatschappelijke ontwikkelingen - is van<br />

zijn fietsen gegeven aan gezinnen die leven op de armoe-<br />

In 2010 zal mogelijk opnieuw een aantal fietsen op deze<br />

groot belang. Vaak komt dat de kwaliteit van de project-<br />

degrens waarvan een kind een fiets nodig heeft voor de<br />

manier worden uitgedeeld.<br />

advisering ten goede. Om die reden neemt Skanfonds<br />

18<br />

middelbare school. De vrouwenopvang wilde graag goede<br />

Samenwerking 2010<br />

Zowel de Nationale Postcode Lote-<br />

deel aan ondermeer: het Beukenhofoverleg, het overleg<br />

gehandicaptenfondsen, het fondsenoverleg Arbeidstoeleiding,<br />

het fondsenoverleg voor levensbeschouwelijke<br />

rij als De Lotto zijn geïnteresseerd<br />

projecten, het Ouderenfondsenoverleg, het coördinato-<br />

in ons werk en de projecten die<br />

renoverleg van CNF CEE en het Suriname-overleg.<br />

we financieren. In 2010 worden<br />

diverse kantoormedewerkers van<br />

Werken in een samenwerkingsverband<br />

beide organisaties in de gelegenheid<br />

Skanfonds participeert in diverse samenwerkingsverban-<br />

gesteld om een of meerdere dagen<br />

den. Voorbeelden hiervan zijn Aanvraag.nl, de Samenwer-<br />

mee te werken bij een van de projec-<br />

kende Fondsen voor de Nederlandse Antillen & Aruba en de<br />

ten. Skanfonds werkt hier graag aan<br />

CNF CEE. Door de samenwerking hoeven aanvragers maar<br />

mee en heeft een aantal projecten<br />

eenmaal een project in te dienen, dat vervolgens aan<br />

aangedragen voor dit plan.<br />

meerdere fondsen wordt doorgestuurd. Onderling zijn<br />

goede afspraken gemaakt over coördinatorschap, penvoerderschap<br />

en de verdeling van projecten.<br />

Cofinanciering<br />

Skanfonds werkt actief samen met andere (vermogens)-<br />

De uitgereikte Postcodeloterijfietsen aan Stek in Den Haag.<br />

fondsen, bijvoorbeeld bij het zoeken naar cofinanciering.


directieverslag<br />

In dat proces blijft Skanfonds verantwoordelijk voor de<br />

monitoring, betaalbaarstelling en verantwoording. Voorbeelden<br />

van fondsen waarmee Skanfonds op deze manier<br />

samenwerkt zijn: het Sint Laurensfonds en Fonds DBL<br />

(Stichting Verenigde Stichtingen van Dooren – Blankenheym<br />

– van Lede). Skanfonds beoordeelt voor DBL projecten<br />

en voert hiervoor ook de administratie uit.<br />

Overkoepelende websites<br />

De projectadviseurs voor Midden- en Oost-Europa beheren<br />

de website van www.cnfcee.nl, de overkoepelende<br />

website van de aangesloten organisaties die in dat gebied<br />

werken.<br />

Skanfonds participeert in Aanvraag.nl, een website voor<br />

organisaties die zich inzetten voor mensen met een<br />

beperking, met als doel de kwaliteit van hun leven te verbeteren.<br />

In 2009 zijn ouderenfondsen gestart met de website<br />

Ouderenfondsen.nl. Beide portals zijn bedoeld om aanvragers<br />

een overzicht te geven bij welke fondsen een aanvraag<br />

het beste kan worden ingediend.<br />

Externe communicatie<br />

Tot 2008 stelde Skanfonds zich bescheiden op in haar<br />

communicatie naar buiten. In toenemende mate bleek<br />

de behoefte aan meer naamsbekendheid en meer ‘extern<br />

gezicht’. In 2009 is daarom een communicatieplan 2009-<br />

2011 geschreven. De focus in 2009 en 2010 ligt op het<br />

vernieuwen en uitbreiden van de externe communicatie,<br />

waaronder de website en het herschrijven van folders.<br />

In 2009 zijn diverse communicatie-uitingen verbeterd. Een<br />

aantal onderdelen is toegevoegd aan de website, waaronder<br />

kant- en klare persberichten voor begunstigers. Hiermee<br />

kunnen aanvragers publiciteit voor Skanfonds genereren<br />

als ze een financiële bijdrage hebben gekregen.<br />

19<br />

De eerste vruchten van meer bekendheid zijn zichtbaar.<br />

Het websitebezoek is in het afgelopen jaar verdubbeld.<br />

Project Leergeldhulp. Ondersteuning van kinderen en jongeren<br />

uit minimagezinnen, zodat zij kunnen deelnemen aan het sociaal<br />

maatschappelijke leven. Stichting Leergeld, Zoetermeer.<br />

Aanschaf apparatuur voor radio- en televisie-uitzendingen voor<br />

twee bejaardenhuizen (doel: de lokale omgeving ‘in huis’ brengen).<br />

Omroepstichting Noord-West Friesland, Franeker.<br />

2010<br />

In 2009 heeft Skanfonds een tender uitgeschreven bij<br />

een aantal communicatiebureaus. Besloten is per 2010<br />

over te gaan naar een nieuw communicatiebureau,<br />

Mediamaal in Utrecht. Als eerste wordt een nieuwe<br />

website geïmplementeerd. Daarbij wordt ook bekeken<br />

hoe onze vindbaarheid kan worden vergroot op internet.<br />

Daarnaast is een aantal folders aan vernieuwing<br />

toe. Met al deze stappen willen we bereiken dat Skanfonds<br />

steeds bekender wordt bij potentiële aanvragers.


20 Proud2beme, een website voor jongeren over eetproblemen. Stichting Rivierduinen/Centrum Eetstoornissen Ursula.<br />

Organisatieontwikkelingen<br />

In 2009 zijn er diverse organisatieontwikkelingen geweest,<br />

waaronder het instellen van een personeelsvertegenwoordiging<br />

en de uitvoering van de notitie Evaluatiebeleid.<br />

In 2009 is een personeelsvertegenwoordiging ingesteld,<br />

bestaande uit drie medewerkers van diverse afdelingen.<br />

De afvaardiging zal zich de komende tijd buigen over het<br />

interne handboek van Skanfonds.<br />

Ten opzichte van 2008 is het personeelsbestand gestegen<br />

van 14 personen naar 15 personen. Het aantal fte is<br />

in 2009 gestegen met 0,22 fte naar 11,82 fte. Afgelopen<br />

jaar is één nieuw personeelslid in dienst getreden. Het<br />

ziekteverzuimpercentage 2009 bedraagt 4,18%.<br />

Uit accountantscontroles blijkt dat de administratieve<br />

procedures rondom aanvragen goed worden nageleefd.<br />

Skanfonds optimaliseert regelmatig bedrijfsprocessen.<br />

In 2009 werd bijvoorbeeld een nieuw aanvraagformulier<br />

geschreven dat in 2010 wordt ingevoerd. Met deze<br />

implementatie willen wij de aanvrager nog meer van<br />

dienst zijn.<br />

In 2009 beoogde Skanfonds het softwarepakket voor de<br />

projectadministratie te vervangen. De oplevering van<br />

het vernieuwde systeem is door externe factoren met<br />

een jaar vertraagd.<br />

Naar aanleiding van de notitie ‘Evaluatiebeleid’ in 2008,<br />

is Skanfonds in 2009 op kleine schaal gestart met projectevaluaties.<br />

Er zijn twintig organisaties geselecteerd<br />

om, naast een financiële verantwoording, ook een inhoudelijke<br />

rapportage aan te leveren. Dit geeft Skanfonds<br />

een instrument om enige uitspraken te doen over<br />

de relevantie, doelmatigheid, doeltreffendheid en duurzaamheid<br />

van projecten.<br />

Hilversum, 9 april 2010<br />

Drs. Henriëtte M.C. Hulsebosch,<br />

directeur


Grafieken<br />

Toekenningen naar gebied<br />

Toekenningen Nederland naar categorie<br />

21


€ 8.391.927<br />

Toekenningen naar gebied<br />

€ 7.638.041<br />

€ 7.301.943<br />

€ 943.820<br />

€ 1.150.194<br />

€ 874.293<br />

€ 706.410<br />

619<br />

601<br />

22<br />

565<br />

€ 588.150<br />

€ 511.036<br />

€ 425.600<br />

59<br />

59<br />

53<br />

46<br />

€ 282.980<br />

35<br />

37<br />

€ 115.160<br />

18<br />

10 9<br />

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009<br />

2007 2008 2009<br />

Nederland Suriname Nederlandse Antillen & Aruba Midden- en Oost-Europa<br />

Aantal toekenningen<br />

Totaalbedrag toekenningen


Toekenningen Nederland naar categorie<br />

Ex-gedetineerden<br />

€ 24.905 | 1 toekenning<br />

Ouderen<br />

€ 422.090 | 42 toekenningen<br />

Zingeving en geloofsgemeenschappen<br />

€ 2.742.104 | 129 toekenningen<br />

Minvermogenden<br />

€ 502.665 | 41 toekenningen<br />

23<br />

Verslaafden/daklozen<br />

€ 730.272 | 64 toekenningen<br />

Getraumatiseerden<br />

€ 147.784 | 8 toekenningen<br />

Mensen met een beperking/zieken<br />

€ 971.022 | 64 toekenningen<br />

Overige<br />

€ 776.770 | 95 toekenningen<br />

Nederlanders met multiculturele achtergrond en vluchtelingen<br />

€ 643.857 | 50 toekenningen<br />

Jeugdigen<br />

€ 1.430.458 | 107 toekenningen<br />

Totaal € 8.391.927 | 601 toekenningen


24<br />

De winnende foto van de wedstrijd ‘De Ongeziene Gezien’ (op pag. 26). Emmaüsparochie Apeldoorn.


Reportages van projecten<br />

Zingeving en geloofsgemeenschappen<br />

Minvermogenden<br />

Jeugd<br />

Ouderen<br />

Getraumatiseerden<br />

Gehandicapten en zieken<br />

Verslaafden, daklozen, eenzamen en andere doelgroepen<br />

Nederlanders met een multiculturele achtergrond en vluchtelingen<br />

Midden- en Oost-Europa<br />

Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname<br />

25


Zingeving en geloofsgemeenschappen<br />

De Ongeziene gezien<br />

Een welkom in het vizier<br />

“Een bedelaar schijnt niet gezien te willen worden door in een donker hoekje zijn gezicht tegen de grond te<br />

drukken. Die treurige aanblik moest ik vastleggen. De situatie wordt nog eens onderstreept door de mensen<br />

Bijdrage aan opzet van het najaarsprogramma voor<br />

vernieuwd studentenwerk TINT; ontmoetingsplek<br />

voor inspiratie en verdieping. Eindhovense studentenkerk,<br />

Eindhoven.<br />

met mooie kleren die vanuit het ‘licht’ in de ‘donkere’ wereld van de bedelaar verschijnen.” Zo verwoordt<br />

de winnaar van het project ‘De Ongeziene gezien’ zijn foto (zie pag 24). Een jury uit verschillende lagen van de<br />

bevolking van Apeldoorn maakte de selectie voor een reizende expositie.<br />

Inrichting synagogeruimte van het nieuw te bouwen<br />

Joods Centrum Beth Jacob Soetendorp. Liberaal Joodse<br />

Gemeente, Amsterdam.<br />

Resultaten<br />

Toegekend in 2009 is € 7.000,--, voor fase 2 van ‘de<br />

Ongeziene gezien’. Inmiddels heeft de diaconale<br />

fotowedstrijd plaatsgevonden, evenals de daarbij<br />

behorende tentoonstelling (najaar 2009). De projectgroep<br />

ging op pad om foto’s te maken met ouderen<br />

uit een woonzorggroep en met zwerfjongeren in<br />

Apeldoorn Uit de wedstrijd zijn contacten voortgevloeid<br />

die leiden tot diaconale vervolgactiviteiten in<br />

de eerste helft van 2010.<br />

Meer informatie over dit project:<br />

www.deongezienegezien.nl<br />

‘<strong>Welkom</strong>’ staat op de website van www.deongezienegezien.nl.<br />

Het motto erbij: ‘Laat zien wie niet gezien wordt,<br />

laat zien wat een ander niet ziet’. En dat is wat diverse<br />

fotografen doen. Op de homepage vist een dakloze kleding<br />

uit een kledingcontainer in een supermarkt. Elders<br />

op de website wordt een oproep gedaan om sjaals in<br />

te leveren bij de kerk. Ook wordt gevraagd om doucheschuim.<br />

De doelgroep kan douchen bij een plaatselijke<br />

instelling, maar een lekkere doucheschuim is er niet.<br />

Een sjaal, een flacon douchegel; het zijn van die simpele<br />

dingen, maar zo waardevol. De activiteiten zijn het initiatief<br />

van de Egidius-werkgroep in Apeldoorn.<br />

In beeld<br />

Met dit project wilde men inwoners van Apeldoorn oproepen<br />

om de ongeziene in beeld te brengen. Paul Hooper<br />

uit de USA (zie portret), ook wel Piano-Paul genoemd<br />

omdat hij jarenlang een one man show had in Europa, is<br />

thuisloos maar heeft wel elke nacht onderdak. Hij was<br />

een enthousiaste deelnemer van de projectgroep, zeker<br />

omdat hij vroeger tien weken een fotografiecursus heeft<br />

gevolgd op een universiteit. Paul: “Ik had voor het eerst<br />

van mijn leven een digitale camera in handen, geweldig!<br />

Ik vond het project cool, we deden iets met z’n allen”.<br />

We vragen hem hoe hij zijn leven als thuisloze volhoudt.<br />

Hij citeert Eric Clapton: “I am running on faith”. Het<br />

christelijk geloof is voor Paul de benzine in zijn dagelijks<br />

leven. Hij is altijd bereid om met mensen te spreken over<br />

zijn geloof. Hij heeft onlangs ook meegedaan aan een<br />

kerstspel. Als hij toneelspeelt, gaat hij helemaal op in<br />

zijn rol. Paul: “Alles om me heen bestaat dan niet meer”.<br />

Diaconale geloofsgemeenschap<br />

De gedachte achter de fotowedstrijd is om de diaconale<br />

activiteiten van de Emmaüsparochie in Apeldoorn een<br />

nieuwe eigentijdse impuls te geven. Er kwamen ruim<br />

600 foto’s binnen uit de Apeldoornse samenleving. Omdat<br />

de fotografen toestemming moesten vragen aan degene<br />

die ze wilden fotograferen, ontstonden als vanzelf<br />

ontmoetingen van mens tot mens.<br />

Vanuit de ‘geopende ogen’ zoekt een vijftiental mensen<br />

wegen om de handen uit de mouwen te steken om de<br />

medemens te helpen, naar het voorbeeld van Jezus (de<br />

Ongeziene). De groep moet uiteindelijk uitgroeien tot<br />

een oecumenische diaconale geloofsgemeenschap in<br />

Apeldoorn. Zodat de ongeziene gezien zal worden en<br />

zich welkom voelt.


I am running on faith (Fotografie Norbert Waalboer)<br />

27


Minvermogenden<br />

Een voedselbank-supermarkt<br />

<strong>Welkom</strong> bij Super Sociaal<br />

Wie vooroordelen zou hebben over mensen die klant zijn bij de voedselbank, wordt klein als hij de verhalen hoort<br />

van mensen die van een voedselbank gebruik moeten maken. En ondanks het feit dat vele klanten er hard aan<br />

Non-foodbank 2009; non-food artikelen voor minima,<br />

zoals gratis huisraad en fietsen. Stichting R.K.<br />

Stadsdiaconaat Delft e.o (foto: Johan G Willems).<br />

werken om zo gauw mogelijk uit hun benarde situatie te komen, is dat niet gemakkelijk. Jessica Vogels (32) is een<br />

van de regelmatige bezoekers.<br />

28<br />

Start van diverse Present-groepen. Bij Present wordt<br />

praktische hulp geboden aan de medemens. In 2009<br />

hebben wij diverse afdelingen in Nederland een bijdrage<br />

gegeven.<br />

Resultaten<br />

Toegekend voor 2010 is € 35.000,--. Super Sociaal<br />

startte in 2008. In de beginjaren kreeg de voedselbank<br />

bijdrages van het Thomas van Villanova- fonds,<br />

de Rabobank en de gemeentes Helmond en Gemert-<br />

Bakel. Op dit moment zijn ruim 250 huishoudens<br />

klant bij Super Sociaal. Skanfonds heeft een overbruggingsbijdrage<br />

gegeven voor 2010. Super Sociaal<br />

is in gesprek met partners voor structurele subsidies.<br />

Meer informatie over dit project:<br />

www.supersociaal.nl<br />

De verhalen die we horen, stemmen tot nadenken. Een<br />

mevrouw vertelt dat zij in scheiding ligt en dubbele<br />

woonlasten heeft totdat het huis van haar en haar exman<br />

is verkocht. Ze werkt bij een reclamebureau en<br />

heeft daarnaast een baan als schoonmaakster aangenomen.<br />

Toch is haar inkomen onvoldoende om eten te<br />

kopen. Ze schaamt zich niet om bij de voedselbank te<br />

komen, want ze werkt hard.<br />

Jessica en haar man hadden schulden en zagen in dat<br />

ze hulp nodig hadden. Vroeger werkte Jessica’s man in<br />

de bouw, daarna zat hij een jaar thuis vanwege knieaandoeningen.<br />

Vervolgens werd hij taxichauffeur, maar helaas<br />

zit hij nu weer thuis vanwege ernstige maag-darmklachten.<br />

Jessica en haar man hebben een faillissement<br />

aangevraagd. Ze zitten nu in een schuldsaneringtraject<br />

en kunnen over drie jaar met een schone lei beginnen.<br />

Hun droom is een eigen tatoeagezaak.<br />

Complete maaltijd<br />

Super Sociaal is een bijzondere voedselbank. Klanten<br />

krijgen een pasje waarop een fictief saldo staat. Daarmee<br />

kunnen ze bij de voedselbank eten ‘kopen’. Voordeel<br />

daarvan is dat men inzicht krijgt in iemands koopgedrag<br />

en wellicht eventuele valkuilen kan vaststellen. Jessica is<br />

erg blij met de hulp die ze krijgt. Ze snapt niet dat sommige<br />

klanten mopperen, omdat bijvoorbeeld het brood<br />

niet altijd vers is. Jessica: “Dan denk ik, blijkbaar hebben<br />

jullie nog niet erg genoeg aan de grond gezeten”.<br />

Jessica was vroeger klant bij een andere voedselbank en<br />

kan de huidige locatie daarmee vergelijken. Ze zegt: “Ik<br />

vind dit systeem prettig. Je krijgt geen pakket in handen<br />

geduwd, maar kan zelf keuzes maken. Ook ligt hier altijd<br />

voldoende om een complete maaltijd te kunnen samenstellen.<br />

Bij de traditionele voedselbank moet je nog<br />

diverse dingen in een gewone winkel kopen om een volledige<br />

maaltijd te hebben”.<br />

Big smile<br />

Jessica heeft het moeilijk met haar situatie, maar ze<br />

blijft optimistisch. “Als ik een rotdag heb en ik Maria met<br />

haar big smile hier ontmoet (redactie: de vrouw achter<br />

de kassa), dan helpt dat toch. Zolang ik maar onderdak<br />

heb en mijn kinderen hun spullen niet worden ontnomen,<br />

kan ik nog met deze situatie omgaan.”


Zolang ik onderdak heb en mijn kinderen hun spullen niet worden ontnomen, kan ik nog met deze situatie omgaan (Fotografie Norbert Waalboer)<br />

29


Jeugd<br />

“Niet op mijn gemak in de zitzak”<br />

<strong>Welkom</strong> bij M25*<br />

Ze heeft wel even in de hand van een vriend geknepen, toen ze de opvang voor dak- en thuislozen binnenstapte.<br />

Maar nu is Eva de Bie wel over haar eerste onwennigheid heen. “Herman, één van de gasten van de opvang,<br />

Weekendschool 2009 Dordrecht. Praktijkgericht weekendonderwijs<br />

voor kinderen van 10-14 jaar die in<br />

een achterstandssituatie verkeren. Stichting Pet’je af,<br />

Amersfoort.<br />

30<br />

Project ‘De Mobiele Studio’. Investeringskosten voor<br />

apparatuur. In de Mobiele Studio krijgen jongeren<br />

uit achterstandswijken de gelegenheid talenten op<br />

audiovisueel gebied te ontwikkelen. Stichting Frequency,<br />

Rotterdam.<br />

Resultaten<br />

Op 10 oktober 2009 vond het M25-Highlands-festival<br />

plaats, waaraan Skanfonds € 15.000,-- heeft bijgedragen.<br />

Doel was dat diverse M25-groepen elkaar<br />

ontmoetten, ervaringen uitwisselden en nieuwe<br />

ideeën opdeden. Het festival is afgesloten met een<br />

diner met dak- en thuislozen in Leiden. Van de dag<br />

zijn foto- en video-opnamen gemaakt. Deze kunnen<br />

gebruikt worden door opstartende groepen.<br />

Meer informatie over dit project:<br />

www.mtwentyfive.nl of www.m25leiden.<br />

nl/m25highlands/m25highlands.html<br />

noemde ons ‘sterretjes’ omdat we hun leventje kwamen opfleuren.”<br />

Eva woont al jaren in de buurt van een hang-out van dak- Moeder Theresa<br />

en thuislozen, maar de roeping om mensen uit de goot te De dak- en thuislozen van het opvanghuis De Binnenvest<br />

redden Daar heeft ze nooit last van gehad. Het is dat ze bleken hele leuke mensen. “Ze hebben soms wel een rare<br />

niet onder haar maatschappelijke stage uit kon. Anders kronkel. Toen één van de bewoners een arm om me heen<br />

was Eva’s bijdrage aan een betere wereld ‘bij de kinderpostzegels<br />

gebleven’. “Ik was gewoon nooit zo’n idealist. Ik me eerlijk gezegd niet helemaal op m’n gemak. Maar als je<br />

sloeg en zei dat de rest maar vast moest gaan, voelde ik<br />

stichtte geen vrede op het schoolplein of zo. Maar toen ik daar doorheen prikt, kun je echt met ze lachen.”<br />

bij M25 mijn maatschappelijke stage liep, veranderde dat. Een leuke tijd hebben én je tegelijkertijd moeder Theresa<br />

De wereld bleek ineens een stukje groter en rauwer te zijn voelen, dat klinkt goed. Maar eh... het ging Eva er toch om<br />

dan mijn zonnige leventje.”<br />

de Binnenvesters een leuker leven te bezorgen Voor wie<br />

doet Eva dit eigenlijk “Tja, het is wel lekker om je een<br />

Jonge vrijwilligers<br />

goed mens te voelen”, knipoogt ze. “Dat is toch ook geen<br />

M25. Het klinkt als een geheime dienst. Het is echter een punt Dat is het mooie van een goed doel. Je voelt je goed,<br />

club jonge vrijwilligers, die Leidenaren die het moeilijk en je maakt de wereld een tikkeltje beter.”<br />

hebben, wil helpen. M25 staat voor Mattheüs 25, een<br />

Bijbelgedeelte waarin Jezus oproept medemensen te helpen.<br />

Met twintig medestagiairs meldde Eva zich aan en Dagblad (3 oktober 2008). Met toestemming overgeno-<br />

* Deze reportage is eerder verschenen in het Leidsch<br />

zamelde met hen etenswaren in. Die gingen naar de voedselbankmen.<br />

Maar toen de klus geklaard was en haar school tevreden,<br />

kon ze niet weer lekker onderuit in de zitzak zakken. “We<br />

waren in onze stagetijd begonnen met de organisatie van<br />

een feestelijk etentje voor dak- en thuislozen. Dat project<br />

zomaar in de steek laten, dat kon ik niet. En ik was het ondertussen<br />

ook hartstikke leuk gaan vinden.”


31<br />

Je voelt je goed en je maakt de wereld een tikkeltje beter<br />

(Fotografie Ton Snepvanger)


Ouderen<br />

(Wijk)voorziening voor ouderen<br />

<strong>Welkom</strong> bij Wel.kom<br />

“Nu kan ik met de ‘pielkes’ (pijltjes) omgaan”, lacht mevrouw Liebregt (78). Ze heeft het niet over haar dartpijltjes<br />

- een liefhebberij - maar over de pijltjestoetsen van de computer. Regelmatig kruipt ze achter de computer bij<br />

Bijdrage voor de inrichting van de ontmoeting- en<br />

recreatieruimte waar veel activiteiten plaatsvinden<br />

voor ouderen. Petanque Vereniging Beek.<br />

32<br />

Aanschaf van extra stoelen en trolleys voor intergenerationeel<br />

eetcafé. YMCA, Scheveningen.<br />

Resultaten<br />

Skanfonds heeft € 6.000,-- ter beschikking gesteld<br />

voor de aanschaf van vier computers, een printer/<br />

scanner, een reborn kaart en een beamer. De apparatuur<br />

is inmiddels gekocht en in gebruik.<br />

Meer informatie over de stichting: www.welkom.nu<br />

Wel.kom, een wijkvoorziening voor ouderen in Venlo. Maar ook thuis staat inmiddels een laptop.<br />

Mevrouw Liebregt kletst honderduit. Niet alleen tijdens Mevrouw Liebregt kreeg een nieuwe vrijwilliger, Johan.<br />

het interview, maar ook via de computer. Bijna dagelijks “Die is zo rustig en hij legt alles in eenvoudige woorden<br />

chat ze met haar twee adoptiekleinkinderen, via de webcam.<br />

“Dat zijn zulke leuke blagen”, zegt ze. Ook de weg pen. Dankzij de computer blijf ik goed bij de tijd, ik vind<br />

uit, geweldig! Ik kan nu zelfs andere beginnelingen hel-<br />

naar seniorenplein heeft mevrouw Liebregt gevonden. het nou wát gemakkelijk. Morgen is de kleine jarig. Mijn<br />

Ze kan op de computer patiencen, e-mailen, foto’s versturen,<br />

internetadressen opzoeken en … o ja, internet-<br />

geld over via internet. Zo hoef ik de deur niet uit. Ook het<br />

schoondochter koopt het cadeautje en dan maak ik het<br />

bankieren. Dat laatste is aan haar goed besteed, want plaatselijke voetbal volg ik via de computer.”<br />

vroeger werkte ze op de boekhouding van een bedrijf.<br />

Bankieren vindt ze nog steeds heel leuk. Mevrouw Liebregt:<br />

“Op de 23e van elke maand kijk ik ’s morgens direct puur voor de gezelligheid. Ook hij voelt zich hier wel-<br />

En haar man Computert die ook “Nee, die komt hier<br />

of de AOW al is overgemaakt…”.<br />

kom.” Lachend: “En verder mag hij mijn koffer met de<br />

laptop dragen …”.<br />

Helemaal om door Wel.kom<br />

Zij en haar man maakten kennis met Wel.kom tijdens<br />

een open dag van de wijkvoorziening. Eigenlijk moest<br />

mevrouw Liebregt niets hebben van ‘die flauwekul’, zoals<br />

ze computers vroeger noemde. Toch informeerde ze of er<br />

computerlessen werden gegeven voor senioren. Die zouden<br />

inderdaad beginnen. “In het begin ging het heel goed.<br />

Stap voor stap leerde ik met hulp van een vrijwilliger met<br />

de muis omgaan en alle andere computerbeginselen. Op<br />

een gegeven moment kwam er echter een vrijwilliger en<br />

die viel telkens in slaap… tja, daar had ik niet zoveel aan.<br />

Toen ik een paar weken niet kwam, werd ik door het centrum<br />

gebeld met de vraag: ‘Waarom kom je niet meer’.”


Nu kan ik met de ‘pielkes’ (computerpijltjes) omgaan (Fotografie Norbert Waalboer)<br />

33


Getraumatiseerden<br />

Gesprekshuis voor slachtoffers van vuurwerkramp<br />

<strong>Welkom</strong> in ‘het Huis van<br />

verhalen’<br />

Mevrouw Boetie Bijlsma (64) wordt nog dagelijks herinnerd aan de vuurwerkramp op 13 mei 2000. Ze is vrijwilliger<br />

in het Huis van Verhalen. Buurtbewoners van de wijk Roombeek in Enschede - oudkomers en nieuwkomers<br />

- kunnen naar binnen lopen om hun verhaal te doen. Niet alleen over de ramp, hoewel in de praktijk nog veel<br />

gesprekken daarover gaan.<br />

Resultaten<br />

Skanfonds heeft in 2009 € 30.000,-- bijgedragen. Het<br />

activiteitenplan is gerealiseerd en bestond uit de<br />

voortzetting van activiteiten van 2008, met daarbij:<br />

• Een educatief deel voor scholen;<br />

• Een tentoonstelling van schilderijen met ‘levensteksten’<br />

van Willem Wilmink;<br />

• Uitbreiding van presentie naar het model van het<br />

bolderkarproject in de wijk Mekkelholt;<br />

• Intensiveren van presentie (boldekarproject) in de<br />

wijk Roombeek;<br />

• Samenwerking met de Volksuniversiteit;<br />

• Voorbereiding van de tienjarige herdenking van de<br />

vuurwerkramp in 2010<br />

Meer informatie over dit project:<br />

www.huisvanverhalenenschede.nl.<br />

Middenin de ruimte staat de kast van verhalen. De kast<br />

is beplakt met een luchtfoto van de wijk. In laatjes liggen<br />

indrukwekkende herinneringen van mensen: dagboekfragmenten,<br />

foto’s, tekeningen, knutselwerk waarmee<br />

slachtoffers de ramp hebben verwerkt. Boetie is zelf ook<br />

slachtoffer. Eerst wilde ze nooit meer terug naar de wijk,<br />

maar na vier jaar vond ze er toch weer haar stekkie. Boetie:<br />

“Ik kreeg weer contact met m’n oude buren. Bovendien<br />

dacht ik heel praktisch: ‘Dit nooit meer! Roombeek<br />

is straks de veiligste wijk van Enschede’ ”.<br />

Idioten<br />

“Toen de ramp gebeurde, kwam ik net terug van een<br />

wandeling met mijn hond. Op een straathoek keek ik<br />

naar de lucht, omdat er een paar vuurwerkpijlen werden<br />

afgeschoten. Ik dacht: ‘Wat zijn dat nou voor idioten,<br />

het is mei’, maar ik had niet direct het gevoel dat er iets<br />

loos was. Toen ik echter thuiskwam, begonnen de grote<br />

klappen. Ik ging direct op de keukenvloer zitten met mijn<br />

hond, en dacht: ‘Zo voelt het dus als je gebombardeerd<br />

wordt’. Ik zat middenin glas en water en er flitste van alles<br />

door mijn hoofd: ‘Als er brand uitbreekt, ben ik veilig,<br />

maar als er kortsluiting komt, dan ben ik er geweest’. Een<br />

brandweerman hoorde mijn hulpgeroep en heeft mij uit<br />

huis gehaald. Ik keek even achterom, alleen de cactus in<br />

de vensterbank stond nog rechtovereind.”<br />

Ten tijde van dit interview heeft de aardbeving in Haïti<br />

net plaatsgevonden. “Zo’n ramp vergelijk ik continu met<br />

de vuurwerkramp”, zegt ze. “De ramp is daar zoveel groter.<br />

Er is geen structuur, er is gebrek aan medicijnen en<br />

voedsel. Hier stonden hulpverleners meteen klaar en was<br />

alles goed geregeld. Na een paar uur zat ik met een knuffel<br />

veilig in mijn rolstoel in een ziekenhuisruimte, met<br />

de hond aan een geïmproviseerde leiband van verband.<br />

Mijn huis was verwoest, maar ik was niet gewond en er<br />

werd voor me gezorgd.”<br />

Weer verder<br />

Boetie: “Eerst dacht ik dat ik me wel redde, maar ik trok<br />

me steeds meer terug en kwam niet meer buiten. Om de<br />

draad weer op te pakken, heb ik toen hele professionele<br />

hulp gehad van het RIAGG. Toen ging het steeds beter. Met<br />

mijn vrijwilligerswerk in het Huis van Verhalen wil ik laten<br />

zien dat je als mens boven een ramp of nare gebeurtenis<br />

kan uitstijgen en dat je uiteindelijk weer verder kunt. Het<br />

is daarvoor belangrijk dat iemand zijn verhaal kan doen”.


Ik kan weer verder (Fotografie Norbert Waalboer)<br />

35


Mensen met een beperking<br />

en zieken<br />

Deelname aan reguliere sport voor mensen met een beperking<br />

<strong>Welkom</strong> bij ‘De klup Twente’<br />

Zo trots als een pauw zit Marc Bruggeman (18) op een fitnessapparaat. Dankzij Stichting De Klup Twente is hij lid<br />

van een gewone fitnessclub. De Klup Twente is een organisatie die mensen met een beperking toeleidt naar en<br />

Opleidingskosten van één hulphond. Stichting Hulphond,<br />

Herpen.<br />

begeleidt bij reguliere (sport)activiteiten in hun vrije tijd. En met succes.<br />

36<br />

Realisatie woonvorm voor twaalf jongvolwassenen<br />

met een verstandelijke beperking. Stichting Wooninitiatief<br />

Haren.<br />

Resultaten<br />

In 2009 is € 23.580,-- toegekend. Doel van de bijdrage<br />

is de aanstelling van een tijdelijke medewerker die<br />

een derde structurele geldstroom gaat opzetten. In<br />

2010 viert de organisatie haar veertigjarig jubileum.<br />

Deze gebeurtenis wordt ook aangegrepen om meer<br />

structurele fondsenwervingtoezeggingen te krijgen.<br />

De medewerker is inmiddels begonnen. Het betreft<br />

een meerjarig project.<br />

Meer informatie over de stichting: www.deklup.nl<br />

Marc geniet ontzettend van zijn wekelijkse fitnessuur.<br />

Samen met vijf anderen gaat hij elke donderdagavond<br />

met een vrijwilliger van De Klup naar Attila’s Gym in<br />

Wierden. Het is niet zomaar een club; de eigenaar heeft<br />

diverse internationale prijzen op zijn naam staan.<br />

Muizenval<br />

“Ik doe dit niet om bodybuilder te worden. Als ik fitness,<br />

hoef ik even niet na te denken en word ik lekker moe”,<br />

zegt Marc. “Ik begin altijd met fietsen. Daarna doe ik<br />

diverse oefeningen voor mijn armspieren. In het begin<br />

deed de fitnessbegeleider alles voor. Er is ook een apparaat<br />

dat ik ‘de muizenval’ noem. Bij dat apparaat moet ik<br />

met de benen gewicht heffen. Als het te zwaar is, voelt<br />

het alsof een muizenval dichtklapt.”<br />

Vroeger zat Marc ook op reguliere sportclubs. Hij deed<br />

afwisselend aan voetbal, zwemmen en judo. Maar omdat<br />

hij PDD-NOS heeft, ging het regelmatig mis, want<br />

hij vond geen aansluiting bij clubgenoten. Marc: “Ik kan<br />

lang doorratelen en daar hebben anderen soms last van.<br />

Maar hier bij de fitness gaat het goed, dankzij de extra<br />

begeleider. Ik vind het prettig dat andere fitnessclubleden<br />

contact met me maken en echt interesse tonen.<br />

Mensen zijn snel bereid even te helpen.”<br />

Gewoon mensen<br />

Gevraagd naar zijn ervaringen met Marc en zijn groepsgenoten,<br />

zegt eigenaar Neset Icli: “Het gaat best goed. Ik<br />

houd de jongeren wel extra in de gaten, soms moet ik ze<br />

wat afremmen. Maar ik vind het prima dat mensen met<br />

een beperking hier sporten. Waarom ook niet. Het zijn<br />

gewoon mensen”.<br />

Als hij gefitnesst heeft, voelt Marc zich hyperactief. “Alsof<br />

ik teveel suiker heb gehad”, zegt hij. “Maar dan ga ik<br />

thuis lekker douchen en op de computer een spel spelen<br />

of Mythbusters kijken.”


37<br />

Ik vind het prettig dat andere fitnessers contact met me maken<br />

(Fotografie Norbert Waalboer)


Verslaafden, daklozen, eenzamen,<br />

overige doelgroepen<br />

Raymund wil huismeester worden<br />

<strong>Welkom</strong> bij inloophuis Bie Zefke<br />

Het is niet gemakkelijk om in inloophuis Bie Zefke in Sittard iemand te vinden die op de foto wil. De bezoekers<br />

hebben een diverse achtergrond: daklozen, thuislozen en verslaafden. Maar oudere mensen uit de buurt komen<br />

Bijdrage voor de voortzetting van hulp aan ongedocumenteerden<br />

die in nood verkeren. Stichting De<br />

Open Deur, Amsterdam.<br />

ook; voor een gezellig praatje of voor een goedkope warme maaltijd. Vandaag is dat zuurkool. Uiteindelijk staat<br />

Engelsman Raymund Leslie (59) open voor een gesprek en een foto. Hij vindt het daarom wel jammer dat hij zijn<br />

goeie pak niet aanheeft.<br />

38<br />

Renovatie keuken en eetzaal van Meisjesstad.<br />

Stichting De Tussenvoorziening, Utrecht.<br />

Resultaten<br />

Toegekend in 2009 zijn:<br />

€ 2.500,-- voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers<br />

en deelname aan een BHV-cursus.<br />

€ 9.000,-- voor aanschaf van pc & monitor, internetaansluiting,<br />

(kantoor)meubilair, meubilair huiskamer<br />

en een kopieerapparaat.<br />

Meer over dit inloophuis: www.bie-zefke.nl<br />

Raymund bezoekt Bie Zefke incidenteel. Hij komt net uit<br />

Aken, waar hij deze dagen slaapt in het Don Bosco-huis.<br />

Raymund heeft al heel wat inloophuizen en opvangcentra<br />

gezien in Europa. Tijdens het interview noemt hij<br />

een indrukwekkende lijst met prijzen voor koffie, thee<br />

en een warme maaltijd in al die huizen. “In Denemarken<br />

betaal je voor de warme maaltijd dezelfde prijs als hier,<br />

volgend weekend ben ik bij het Leger des Heils in Zwitserland.<br />

In Zwitserland doe ik soms klusjes in de tuin, zo<br />

kom ik aan geld.”<br />

Droom<br />

Vroeger was Raymund bakker in een broodfabriek in Engeland.<br />

Dat vond hij een leuke job. Helaas moest de fabriek<br />

sluiten. Nu zwerft hij al 25 jaar rond. “De winter is<br />

de moeilijkste periode van het jaar”, zegt hij, naar buiten<br />

kijkend. “Als ik een baan zou hebben, dan zou dat een<br />

hoop veranderen. Ik heb contact met een protestantse<br />

gemeenschap in Kelmis, in België. Vroeger was daar een<br />

huismeester, maar die is overleden. Ik zou graag zijn plek<br />

overnemen.”<br />

Raymund ziet deze droom al helemaal voor zich, want<br />

hij heeft ideeën hoe hij de kerk veel geld kan besparen.<br />

De kerk in België heeft namelijk ook contacten met een<br />

protestantse kerk in Zuid-Limburg, dertig kilometer verderop.<br />

Een soort fusie is in zijn ogen heel goed mogelijk.<br />

Dan hoeft er nog maar één dominee betaald te worden.<br />

Raymund: “Ik zou dan in een kamer van de pastorie<br />

kunnen wonen en huismeester kunnen zijn. Dan kan ik<br />

een televisie kopen en naar de Wereldkampioenschappen<br />

Voetballen in Zuid-Afrika kijken. De kerk in Kelmis<br />

zou een gedeelte van het huis kunnen openstellen voor<br />

arme mensen. Ik zou koffie voor hen schenken en de tuin<br />

bijhouden. Iedereen kan huismeester zijn, daar heb je<br />

geen opleiding voor nodig”.<br />

Of Raymund deze droom kan waarmaken, is de vraag.<br />

“Daar gaat het kerkbestuur over”, zegt hij. “Misschien<br />

dat dit interview helpt. Wil je in de titel van het artikel<br />

vermelden dat ik huismeester wil worden” We nemen<br />

afscheid van de vriendelijke Raymund die nu echt de bus<br />

wil halen, terug naar Aken.


De winter is de moeilijkste periode van het jaar (Fotografie Norbert Waalboer)<br />

39


Nederlanders met multiculturele<br />

achtergrond en vluchtelingen<br />

Op stap met een nieuwe Rotterdammer<br />

<strong>Welkom</strong> in Rotterdam<br />

Als je vanuit een ander land in een grote stad als Rotterdam komt wonen, dan is het voor veel mensen een kluif<br />

om een beetje wegwijs te raken. Ook het leren van de Nederlandse taal is niet eenvoudig voor deze ‘nieuwe’<br />

Inrichting van het educatiecentrum voor Turkse kinderen,<br />

waar onder andere sociale ondersteuning<br />

en huiswerkbegeleiding wordt gegeven. Stichting<br />

Prizma, Oss.<br />

40<br />

Project TussenIN (het bereiken van multi-probleemgezinnen).<br />

Stichting Al Amal, Utrecht.<br />

Resultaten<br />

In 2009 is € 9.000,-- toegekend. In dat jaar zijn 39<br />

koppelbijeenkomsten geweest en 316 ‘koppels’ gevormd.<br />

Internationaal is <strong>Welkom</strong> in Rotterdam opgemerkt<br />

als een voorbeeld voor de bevordering van<br />

integratie. In Den Haag en Amsterdam zijn soortgelijke<br />

initiatieven gestart.<br />

Meer informatie over de organisatie:<br />

www.welkominrotterdam.nl<br />

Rotterdammers. Het project <strong>Welkom</strong> in Rotterdam van Stichting Mara brengt ‘nieuwe’ Rotterdammers in contact<br />

met ‘oude’ Rotterdammers. Samen gaan zij op pad in de stad.<br />

‘Oude’ Rotterdammer Edith van den Adel is docente Heldere verwachtingen<br />

bij een particulier instituut dat mensen helpt in te Sommige ‘koppels’ blijven contact houden na een<br />

burgeren. <strong>Welkom</strong> in Rotterdam kwam hier voorlichting<br />

geven aan cursisten. Edith: “Ik werd nieuwsgie-<br />

<strong>Welkom</strong> in Rotterdam: “Vanaf het begin maken we<br />

paar uitstapjes, de meeste niet. Karolien Bockma van<br />

rig naar de aanpak en wilde zelf ondervinden hoe het duidelijk dat het in principe gaat om een paar ontmoetingen.<br />

Daardoor scheppen we geen verkeerde<br />

was om deel te nemen”.<br />

verwachtingen. Zo blijft de drempel om deel te nemen<br />

voor zowel de oude als de nieuwe Rotterdammer<br />

Nieuwsgierig<br />

“De wijze waarop je de andere Rotterdammer leert laag. Je gaat geen langdurige verbintenis aan.”<br />

kennen, is heel leuk”, vertelt Edith. “Tijdens de eerste<br />

bijeenkomst, de ‘mixbijeenkomst’, voer je korte zijn zo anders dat het moeilijk is een afspraak te ma-<br />

Heeft Edith nog contact met Ying “Onze werktijden<br />

gesprekjes met elkaar en dan kies je met wie je op ken, maar ik ben zeker van plan weer eens contact op<br />

pad gaat. Het lijkt een beetje op speeddaten. Daar te nemen. Het waren leuke ontmoetingen en ik ben<br />

ontmoette ik de Chinese Ying, die in een Japans restaurant<br />

werkt.”<br />

ringsexamen.”<br />

heel benieuwd of ze geslaagd is voor haar inburge-<br />

“Het was best wel lastig om een goed gesprek te voeren<br />

omdat het voor haar als Chinese moeilijk is het<br />

Nederlands duidelijk uit te spreken”, zegt Edith. “Ying<br />

wilde een Rotterdampas aanvragen, dus was een van<br />

onze eerste uitstapjes een bezoekje aan de bibliotheek.<br />

We kwamen in de kookboekenhoek terecht.<br />

Door de plaatjes ging het gesprek veel gemakkelijker.<br />

Ook is ze bij mij thuis op bezoek geweest, dat was erg<br />

gezellig. Ying was ook nog nooit bij de kubuswoningen<br />

geweest.”


41<br />

Edith: Het waren leuke ontmoetingen<br />

(Fotografie Desiré Verstege)


Midden- en Oost-Europa<br />

Vereniging voor wederzijdse ondersteuning<br />

<strong>Welkom</strong> bij Oselya<br />

Ooit leidde Olena een succesvol leven: als beroepspianist werkte ze in het muziekonderwijs en gaf ze pianolessen.<br />

Het ging echter mis en ze raakte de weg kwijt. Zonder enige familie om op terug te vallen - Olena is wees -<br />

Cliënten lunchen in de Wintertuin, dagopvang voor<br />

palliatieve zorg in ziekenhuis “Aartsbisschop Sheptytsky”.<br />

Met de palliatieve zorg in het hospice, op<br />

de dagopvang en thuis zorgen artsen, verpleegkundigen<br />

en vrijwilligers voor een waardige laatste levensfase.<br />

Lviv , Oekraïne.<br />

42<br />

Roma vrouwen krijgen naailes. Na afloop ontvangen<br />

ze een certificaat en kunnen ze aan de slag; in een coöperatie,<br />

zelfstandig of in loondienst. Met de cursussen<br />

van ngo Enfants krijgen vrouwen, die veelal geen opleiding<br />

hebben, een kans. Rozaje, Montenegro.<br />

belandde ze op straat. Op een gegeven moment kwam ze in contact met de woonwerkgemeenschap Oselya in<br />

Lviv, Oekraïne.<br />

Oselya staat voor het doden van de draak, symbool voor Op deze plek kunnen hun talenten tot bloei komen”.<br />

verslaving. De gemeenschap is er voor mensen die buiten Olena wil een band oprichten in de gemeenschap. Maar<br />

de maatschappij leven, dakloos en/of verslaafd zijn. Gevoelens<br />

van eenzaamheid, een laag zelfbeeld en een uitbruikte<br />

borden tot kunstwerken. In juni heeft ze haar eer-<br />

voorlopig heeft ze het druk met het beschilderen van gezichtloos<br />

bestaan, dat hebben de bewoners gemeen als ze ste expositie in het Museum voor etnische folklore. En ze<br />

bij Oselya aankloppen. Oselya is een van de weinige organisaties<br />

in de regio die deze groep persoonlijke steun biedt werkster worden en andere mensen helpen, misschien<br />

heeft nog andere plannen. Olena: “Ik wil maatschappelijk<br />

en hen weer vertrouwen geeft in eigen kunnen. Oselya zamelt<br />

gebruikt meubilair en kleding in, dat eerst door de gun ik zo’n kans als ik zelf heb gekregen”.<br />

wel mijn eigen gemeenschap oprichten. Want ieder mens<br />

bewoners wordt gerepareerd en later in hun winkel voor<br />

een vrijwillige donatie wordt verkocht.<br />

Skanfonds steunde Oselya in 2009 met een bijdrage voor<br />

de bouw van een workshop annex opleidingscentrum<br />

voor het repareren van gebruikt meubilair, autoreparatie,<br />

het beschilderen van keramiek, naaien en houtbewerking.<br />

Kans<br />

Al eerder klopte Olena aan bij de Oekraïense organisatie<br />

Resultaten<br />

Toegekend in 2009 is € 20.000,-- voor de bouw van<br />

een workshop annex opleidingscentrum voor het<br />

repareren van gebruikt meubilair, autoreparatie, het<br />

beschilderen van keramiek, naaien en houtbewerking.<br />

Het opleidingscentrum is momenteel nog in<br />

aanbouw. De cliënten van Oselya helpen mee met<br />

de bouw.<br />

Oselya. Ze dacht dat ze het na een paar maanden weer alleen<br />

af kon, maar ze kwam terug. Inmiddels woont Olena<br />

vier jaar in de woonwerkgemeenschap die iets buiten Lviv<br />

is gesitueerd.<br />

Bij Oselya voelt ze zich thuis, hier heeft ze broers en zussen.<br />

Ze vertelt: “Er wonen hier veel getalenteerde mensen.


Ieder mens gun ik zo’n kans als ik zelf kreeg<br />

43


Nederlandse Antillen, Suriname en<br />

Aruba<br />

Multifunctionele ruimtes voor het psychiatrisch centrum<br />

<strong>Welkom</strong> in de Thriftshop<br />

Elke ochtend gaan de cliënten van Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) naar de dagbesteding. Daar wordt van<br />

alles gedaan: handenarbeid, breien, kaarten maken of figuren van kalebas en hout. De therapeutische waarde is<br />

Kleding, schoeisel en materialen voor het basketbalproject<br />

voor de achterstandswijk Frimango.<br />

Sociaal Culturele Vereniging Rialto.<br />

groot, maar het is jammer als de werkjes in een kast verdwijnen. Sinds kort is er echter de Thriftschop (cadeautjeswinkel)<br />

en een computerruimte (cyber). Een uitkomst. De Thriftshop is een initiatief van de stichting Ypsilon<br />

Suriname, die geheel uit vrijwilligers bestaat. Ypsilon is een belangenvereniging voor psychiatrische cliënten, hun<br />

ouders en familieleden.<br />

44<br />

Opzet dagbestedingscentrum voor geestelijk gehandicapten.<br />

Sonrisa, Aruba.<br />

Resultaten<br />

Toegekend is € 40.000,--. In 2010 zijn de Thriftshop<br />

en cyberruimte in gebruik genomen.<br />

Ingeborg werd vier jaar geleden opgenomen voor een<br />

psychotische aandoening. Ze kon niet wachten tot de<br />

ruimtes geopend zouden zijn en is zeer enthousiast. “De<br />

Thriftshop - een cadeautjeswinkel en eenvoudig café -<br />

verlaagt de drempel voor buitenstaanders”, zo vertelt ze.<br />

“Het feit dat de producten een meerwaarde hebben en<br />

niet in een la verdwijnen, is een grote stimulans. Cliënten<br />

zetten zich extra in om hun werkstuk zo aantrekkelijk<br />

mogelijk te maken en stimuleren elkaar. Daarnaast<br />

leren cliënten verkoop- en andere handelstechnieken.<br />

Bijvoorbeeld: Hoe praat je met bezoekers van de Thriftshop,<br />

hoe bied je je producten aan, hoe prijs je ze Maar<br />

ook: hoe verpak ik een cadeautje aantrekkelijk Dit zijn<br />

allemaal vaardigheden die bij latere werkgevers gebruikt<br />

kunnen worden.”<br />

Contacten<br />

De cyberruimte ligt naast de winkel. Ingeborg: “Cliënten<br />

komen niet alleen meer naar het centrum voor de<br />

psychiater, een prikje, tabletten of opname. Ze kunnen<br />

nu ook socializen, googelen, informatie zoeken over een<br />

aandoening en vriendschappen sluiten. Zelf heb ik tegenwoordig<br />

contact met een cliënt in Nederland en met<br />

een lid van Ypsilon Nederland. Ook bezoekers gaan PCS<br />

op een andere manier ervaren. Het centrum is niet alleen<br />

voor het behandelen van ‘gekken’; je komt naar de<br />

cyber voor je plezier.”<br />

De ruimte naast de Thriftshop en cyberruimte fungeert<br />

ook als kantoor voor de stichting Ypsilon. Hier kunnen<br />

vergaderingen worden gehouden van de cliëntenraad<br />

en houdt men spreekuur voor ouders en familieleden<br />

van cliënten.<br />

Ingeborg vertelt tot slot: “Voor het PCS zijn de cyber<br />

en de Thriftshop net een tuin. Ik ben als een knop in die<br />

tuin, die opengaat en een mooie bloem wordt. Ik ontdek<br />

dingen in mezelf waarvan ik niet wist dat ik ze had, bijvoorbeeld<br />

dat ik kaarten kan maken. Wij zijn MENSEN.<br />

De technologie en ons eigen winkeltje helpen runnen,<br />

vinden we zo geweldig! Bedankt!”


Voorzitter Joyce Dawson van Ypsilon Suriname met een van de cadeautjes uit de Thriftshop (bij de opening in april 2010)<br />

45


46<br />

Hulphonden - opgeleid door Stichting Hulphond in Herpen - een enorme uitkomst voor iemand met een beperking. (Fotografie Herman van der Veer, Present Press B.V.)


Verkorte jaarrekening 2009<br />

Balans per 31 december 2009<br />

Staat van baten en lasten<br />

Kasstroomoverzicht<br />

Toelichting algemeen<br />

Verklaring van het bestuur<br />

Accountantsverklaring<br />

Lastenverdeling<br />

Meerjarenbegroting<br />

47


Balans per 31 december 2009<br />

(Stichting Skanfonds gecombineerd met De Pater van Ruthstichting) (na resultaatbestemming)<br />

Activa 31 december 2009 31 december 2008<br />

Passiva 31 december 2009 31 december 2008<br />

Vaste activa<br />

Materiële vaste activa 2. 675.583 2. 724.189<br />

Financiële vaste activa 16. 127.000 12. 947.000<br />

18. 802.583 15. 671.189<br />

Reserves en fondsen<br />

Reserves 17. 830.289 18. 417.200<br />

Fondsen 1. 197.894 1. 209.944<br />

19. 028.183 19. 627.144<br />

48<br />

Vlottende activa<br />

Vorderingen en overlopende activa 2. 712.612 2. 770.056<br />

Liquide middelen 5. 377.539 8. 008.660<br />

8. 090.151 10. 778.716<br />

Voorzieningen 18. 799 27. 282<br />

Kortlopende Schulden 7. 845.752 6. 795.479<br />

Totaal 26. 892.734 26. 449.905<br />

Totaal 26. 892.734 26. 449.905


Staat van baten en lasten over 2009<br />

Baten Exploitatie 2009 Begroting 2009 Exploitatie 2008<br />

Lasten Exploitatie 2009 Begroting 2009 Exploitatie 2008<br />

Baten uit acties van derden<br />

Bijdragen uit loterijen 9. 973.498 9. 763.000 9. 733.693<br />

Bijdragen van andere instellingen 0. 497.285 150.000 347. 228<br />

Totaal baten uit acties van derden 10. 470.783 9. 913.000 10. 080.921<br />

Baten uit beleggingen .685.448 803.800 .708.522<br />

Overige baten .038.542 33.400 .049.978<br />

Besteed aan doelstellingen<br />

Toekenningen t.l.v. bijdragen uit loterijen 10.067.339 8.786.700 8.840.784<br />

Toekenningen t.l.v. bijdragen van andere<br />

instellingen .545.985 183.000 378.077<br />

Totaal toekenningen 10.613.324 8. 969.700 9. 218.861<br />

Uitvoeringskosten 1. 115.716 1. 408.058 1. 256.734<br />

Totaal besteed aan doelstellingen 11. 729.040 10. 377.758 10. 475.595<br />

Werving baten .043.722 39.546 49.048<br />

49<br />

Beheer en administratie .020.972 23.046 21.388<br />

Som der baten 11. 194.773 10. 750.200 10. 839.421<br />

Som der lasten 11. 793.734 10. 440.350 10. 546.031<br />

Resultaat - 598.961 309.850 293.390<br />

Resultaat is toegevoegd/onttrokken aan:<br />

Bestemmingsfondsen - 12.050 00 0 13.001<br />

Bestemmingsreserve bestuur (langlopend) -1. 000.000 00 0 -500.000<br />

Bestemmingsreserve kwaliteitsimpuls<br />

inloophuizen - 530.000 00 0 530.000<br />

Reserve ter financiering bedrijfsactiva - 48.605 -140.800 - 114.833<br />

Bestemmingsreserve bestuur (kortlopend) 0 00 0 - 119.969<br />

Reserve bron van inkomsten 991.694 450.650 485.191<br />

Totaal resultaat -598.961 309.850 293.390


Kasstroomoverzicht<br />

(Stichting Skanfonds gecombineerd met De Pater van Ruthstichting)<br />

Jaar 2009 Jaar 2008<br />

Kasstroom uit operationele activiteiten<br />

Resultaat: -598. 961 . 293. 390<br />

50<br />

Aanpassingen voor:<br />

Afschrijvingen 48. 277 130. 902<br />

Mutatie in vorderingen 57. 444 270. 624<br />

Mutatie in schulden op korte termijn 1.050. 273 -393. 132<br />

Mutatie in financiële vaste activa -3.180. 000 204. 231<br />

Mutatie in voorzieningen -8. 483 -103. 763<br />

Kasstroom uit operationele activiteiten -2.032.489 108.862<br />

Kasstromen uit investeringsactiviteiten<br />

Investeringen in materiële vaste activa -2. 117 -16. 069<br />

Desinvesteringen in materiële vaste activa 2.446<br />

Kasstromen uit investeringsactviteiten 329 -16. 069<br />

Toename/afname liquide middelen -2.631.121 386.183<br />

Beginstand liquide middelen 8. 008.660 7. 622.477<br />

Eindstand liquide middelen 5. 377.539 8. 008. 660<br />

Toename/afname liquide middelen -2.631.121 .386.183<br />

Dit kasstroomoverzicht is samengesteld volgens de indirecte methode.


Toelichting algemeen<br />

Waarderingsgrondslagen<br />

Algemeen<br />

Verslaggeving<br />

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn Verslaggeving<br />

Fondsenwervende instellingen 650.<br />

Activiteiten<br />

De activiteiten van Stichting Skanfonds en De Pater van<br />

Ruthstichting bestaan voornamelijk uit het (doen) verzamelen<br />

en verdelen van gelden alsmede het delen van<br />

kennis en expertise:<br />

Balans<br />

Algemeen<br />

De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De waarderingsgrondslagen<br />

zijn gebaseerd op de historische kosten en<br />

51<br />

Met ingang van 1 januari 2008 zijn vanwege de gewij-<br />

a tot leniging van de noden van wie zulks behoeft;<br />

kostprijzen.<br />

zigde richtlijnen de vergelijkende cijfers aangepast.<br />

b ten behoeve van diaconale activiteiten van op<br />

Deze wijzigingen hebben geen effect op het vermogen<br />

basis van levensbeschouwelijke stromingen in het<br />

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd<br />

en het resultaat.<br />

Koninkrijk der Nederlanden opererende rechtsperso-<br />

tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele<br />

nen of organisaties;<br />

waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is<br />

In deze jaarrekening is opgenomen de jaarrekening van<br />

c ten behoeve van rechtspersonen of organisa-<br />

vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgings-<br />

De Pater van Ruthstichting. De bestuursleden van Skan-<br />

ties, die de kennis van en de samenwerking tussen<br />

prijs. In de balans en winst-en-verliesrekening zijn refe-<br />

fonds vormen ook het bestuur van De Pater van Ruth-<br />

levensbeschouwelijke organisaties in het Konink-<br />

renties opgenomen die verwijzen naar de toelichting.<br />

stichting.<br />

rijk der Nederlanden bevorderen;<br />

Begroting<br />

Op de opgenomen begrotingen is geen accountantscon-<br />

d het financieel steunen van rechtspersonen,<br />

kerkelijke daaronder begrepen, die de deelname aan<br />

het maatschappelijke leven bevorderen.<br />

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva<br />

gewaardeerd op nominale waarde.<br />

Eventuele afrondingsverschillen worden niet gecorri-<br />

trole toegepast.<br />

geerd.


Vergelijking met voorgaand jaar<br />

De gehanteerde grondslagen van waardering en van<br />

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings-<br />

of vervaardigingsprijs inclusief direct toere-<br />

Liquide middelen<br />

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en de-<br />

resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzich-<br />

kenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen<br />

posito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.<br />

te van het voorgaande jaar.<br />

gedurende de geschatte economische levensduur, of<br />

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen<br />

Vreemde valuta<br />

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode<br />

zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op<br />

transactiedatum.<br />

lagere bedrijfswaarde. De vervaardigingsprijs bestaat uit<br />

de aanschaffingskosten en kosten die rechtstreeks toerekenbaar<br />

zijn, inclusief installatiekosten.<br />

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan<br />

het pand is een voorziening voor groot onderhoud<br />

onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende<br />

schulden.<br />

Voorzieningen<br />

> Algemeen<br />

gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt<br />

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwing-<br />

52<br />

Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden<br />

omgerekend tegen de koers per balansdatum. De uit de<br />

afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersver-<br />

bepaald op basis van het geschatte bedrag van het<br />

onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden<br />

van groot onderhoud verloopt.<br />

bare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum<br />

bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom<br />

van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op<br />

schillen komen ten gunste of ten laste van de winsten-verliesrekening.<br />

Voor zover ter dekking van het<br />

koersrisico op monetaire activa en passiva dekkings-<br />

Financiële vaste activa<br />

De financiële vaste activa bestaan uit obligaties die tot<br />

betrouwbare wijze is te schatten.<br />

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste<br />

schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om<br />

transacties zijn afgesloten, worden koersresultaten<br />

de vervaldag zullen worden aangehouden. Deze obli-<br />

de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De<br />

nog niet in de winst-en-verliesrekening verwerkt maar<br />

gaties worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde<br />

voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante<br />

opgenomen onder de overlopende activa en passiva<br />

kostprijs. Indien er bij de verwerving van obligaties spra-<br />

waarde van de uitgaven die naar verwachting noodza-<br />

indien op balansdatum ongerealiseerde resultaten op<br />

ke is van disagio of agio, wordt dit gedurende de loop-<br />

kelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.<br />

deze dekkingstransacties deze koersresultaten neutra-<br />

tijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat<br />

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een<br />

liseren.<br />

gebracht, in overeenstemming met de grondslagen<br />

derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding<br />

Materiële vaste activa<br />

Het pand wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs<br />

plus bijkomende kosten, onder aftrek van lineaire<br />

opgenomen bij de financiële baten en lasten.<br />

Vorderingen<br />

Vorderingen en overlopende activa worden gewaar-<br />

als een actief in de balans opgenomen, indien het waarschijnlijk<br />

is dat deze vergoeding zal worden ontvangen<br />

bij de afwikkeling van de verplichting.<br />

Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorzie-<br />

afschrijvingen gedurende de geschatte economische<br />

deerd op nominale waarde. Indien sprake is van moge-<br />

ning gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen<br />

levensduur.<br />

lijke oninbaarheid, wordt een voorziening getroffen.<br />

over een aantal boekjaren.


Pensioenvoorziening<br />

Stichting Skanfonds heeft een pensioenregeling, dit be-<br />

Leasing<br />

> Operationele leasing<br />

Skanfonds heeft geen taakstellend karakter, maar dient<br />

als raming voor de te verwachten inkomsten en uitgaven.<br />

treft een toegezegd-pensioenregeling. Onder een toegezegd-pensioenregeling<br />

wordt verstaan een regeling<br />

waarbij aan de werknemers een pensioen wordt toege-<br />

Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en<br />

nadelen verbonden aan het eigendom niet bij de stichting<br />

ligt, worden verantwoord als operationele leasing.<br />

Aandeel uit acties van derden<br />

De baten uit de Nationale Postcode Loterij worden toe-<br />

zegd, waarvan de hoogte afhankelijk is van leeftijd, sala-<br />

Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing wor-<br />

gerekend aan de periode waarop deze betrekking heb-<br />

ris en dienstjaren.<br />

den, rekening houdend met ontvangen vergoedingen<br />

ben. Het aandeel van Stichting Skanfonds in deze<br />

Stichting Skanfonds heeft de toegezegd-pensioenrege-<br />

van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-<br />

ontvangsten bedraagt 5,5% van de afdracht tot € 100<br />

ling bij het bedrijfstakpensioenfonds verwerkt als zou<br />

en-verliesrekening over de looptijd van het contract.<br />

miljoen en 3% van de afdracht boven € 100 miljoen.<br />

sprake zijn van een toegezegde-bijdrageregeling. In<br />

De baten uit De Lotto (Krasloterij) worden toegerekend<br />

geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds,<br />

heeft Stichting Skanfonds geen verplichting tot het<br />

doen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toe-<br />

> Financiële instrumenten<br />

Alle in de balans opgenomen financiële instrumenten<br />

zijn gewaardeerd tegen de kostprijs, normaal gesproken<br />

aan de periode waarop deze betrekking hebben. Deze<br />

middelen worden via de Stichting Aanwending Loterijgelden<br />

aan Skanfonds uitbetaald. Het aandeel van deze<br />

53<br />

komstige premies.<br />

de nominale waarde, tenzij anders vermeld.<br />

middelen bedraagt 15,4%.<br />

> Voorziening groot onderhoud<br />

De voorziening groot onderhoud is bestemd ter dekking<br />

van toekomstige onderhoudskosten.<br />

De jaarlijkse dotatie aan deze voorziening bedraagt 1%<br />

van het geïnvesteerd bedrag en is een afspiegeling van<br />

Staat van baten en lasten<br />

Algemeen<br />

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de baten en lasten<br />

Baten beleggingen<br />

De opbrengsten van de obligaties worden toegerekend<br />

aan de periode waarop deze betrekking hebben. Tevens<br />

is in deze post verantwoord de afschrijving van vooruitbetaald<br />

agio.<br />

het onderhoudsplan.<br />

> Voorziening personeel (jubileum)<br />

verantwoord in de periode waarin zij zijn gerealiseerd, verliezen<br />

reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Alle baten en lasten<br />

worden verantwoord in de staat van baten en lasten.<br />

Toekenningen<br />

De in het boekjaar verstrekte bijdragen zijn in overeen-<br />

De voorziening personeel is gevormd ten behoeve van<br />

de kosten voor dienstjubilea. De hoogte wordt bepaald<br />

door de lengte van dienstverbanden en de kans op het<br />

behalen van zo’n jubileum.<br />

Verschillenanalyse<br />

RJ 650.404 schrijft voor dat in de toelichting op de staat<br />

van baten en lasten of in het jaarverslag een analyse van<br />

de verschillen tussen de begroting en de werkelijke cijfers<br />

stemming met de in het boekjaar door Stichting Skanfonds<br />

genomen bestuursbesluiten.<br />

Bestedingsratio van de inkomsten<br />

In 2009 is 94,81% van alle inkomsten gebruikt aan de<br />

dient te worden opgenomen. De begroting bij Stichting<br />

doelstelling van Skanfonds (in 2008 85,05%).


Werving baten<br />

Kosten die direct zijn toe te rekenen aan het werven van<br />

Boekverliezen als gevolg van desinvesteringen van materiële<br />

vaste activa, zijn begrepen onder de afschrijvingen.<br />

Verklaring van het bestuur<br />

de baten.<br />

Uitvoeringskosten<br />

Deze kosten omvatten de ten laste van het jaar komen-<br />

Alle uitvoeringskosten zijn nader gespecificeerd op de<br />

bijlage Lastenverdeling Uitvoeringskosten.<br />

Vaststelling<br />

Het bestuur heeft de jaarrekening 2009 van Stichting<br />

Skanfonds vastgesteld in de vergadering van 9 april 2010.<br />

de kosten die op basis van de ingezette tijd zijn verdeeld<br />

naar de verschillende onderdelen van de organisatie.<br />

> Organisatie<br />

De personeelssamenstelling ultimo 2009 is:<br />

Directie<br />

1,00 fte<br />

Resultaatbestemming<br />

Het bestuur heeft de resultaatverdeling zoals opgenomen<br />

> Periodiek betaalbare beloningen<br />

Projectadviseurs<br />

6,27 fte<br />

in de staat van baten en lasten vastgesteld.<br />

54<br />

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van<br />

de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening<br />

voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.<br />

Ondersteunend personeel<br />

Totaal<br />

5,00 fte<br />

12,27 fte<br />

Gebeurtenissen na balansdatum<br />

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaats-<br />

> Beloning directie<br />

gevonden die hier gemeld moeten worden.<br />

> Pensioenen<br />

Stichting Skanfonds heeft de toegezegd-pensioenregelingen<br />

bij het bedrijfstakpensioenfonds verwerkt als zou<br />

De bruto salariskosten en het werkgeversdeel van de<br />

pensioen- en sociale lasten bedragen in 2009 respectievelijk<br />

€ 95.144 en € 18.608, in totaal € 113.752. De sala-<br />

Accountantsverklaring<br />

De accountantsverklaring is opgenomen op pagina 55.<br />

sprake zijn van een toegezegde-bijdrageregeling.<br />

riëring geschiedt conform de gehanteerde CAO voor het<br />

Omroeppersoneel en voldoet ook aan de adviesrichtlijn<br />

> Afschrijvingen op materiële vaste activa<br />

“grondslagen voor beloning van directeuren van de in-<br />

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van<br />

stellingen van de VFI”.<br />

Utrechtseweg 40<br />

ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toe-<br />

Hilversum, 9 april 2010<br />

komstige gebruiksduur van het actief.<br />

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de econo-<br />

De heer L.N.J. Epskamp, vicevoorzitter/penningmeester<br />

mische levensduur, worden de toekomstige afschrijvin-<br />

De heer drs. J.M.H. Mourits, secretaris<br />

gen aangepast.<br />

Mevrouw drs. W.M.E. Teune-Kasbergen, lid<br />

De heer mr. C.N.A.M. Claassen, lid<br />

De heer J. van Tilburg, lid<br />

De volledige jaarrekening is op te vragen bij het kantoor van Skanfonds (voor contactgegevens zie achterzijde).


Stichting Skanfonds Hilversum<br />

Accountantsverklaring<br />

Opdracht<br />

Wij hebben gecontroleerd of de op de pagina’s 48 tot<br />

en met 54 van dit jaarverslag opgenomen verkorte<br />

jaarrekening over 2009 op de juiste wijze is ontleend<br />

aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2009 van<br />

Stichting Skanfonds. Bij die jaarrekening hebben wij<br />

op 31 maart 2010 een goedkeurende accountantsverklaring<br />

verstrekt. Het bestuur van Stichting Skanfonds<br />

is verantwoordelijk voor het opstellen van de verkorte<br />

jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen<br />

zoals gehanteerd in de jaarrekening 2009 van Stichting<br />

Skanfonds. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring<br />

inzake de verkorte jaarrekening te<br />

verstrekken.<br />

Werkzaamheden<br />

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming<br />

met Nederlands recht. Dienovereenkomstig dienen wij<br />

onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat<br />

een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat<br />

de verkorte jaarrekening op de juiste wijze is ontleend<br />

aan de jaarrekening.<br />

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie<br />

voldoende en geschikt is als basis voor ons<br />

oordeel.<br />

Oordeel<br />

Naar ons oordeel is de verkorte jaarrekening in alle van<br />

materieel belang zijnde aspecten op de juiste wijze ontleend<br />

aan de jaarrekening.<br />

Toelichting<br />

Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat<br />

vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent<br />

de financiële positie en de resultaten van Stichting<br />

Skanfonds en voor een toereikend inzicht in de<br />

reikwijdte van onze controle de verkorte jaarrekening<br />

dient te worden gelezen in samenhang met de volledige<br />

jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede<br />

met de door ons daarbij op 31 maart 2010 verstrekte<br />

goedkeurende accountantsverklaring. Deze toelichting<br />

doet geen afbreuk aan ons oordeel.<br />

Amersfoort, 1 juni 2010<br />

Ernst & Young Accountants LLP<br />

namens deze<br />

w.g. J-L. Geutjes RA<br />

Partner<br />

55


Lastenverdeling<br />

Doelstelling Doelstelling Doelstelling Werving Beheer Totaal Begroot Totaal<br />

Skanfonds PVR Schmitzfonds baten en admin. boekjr 2009 boekjr 2009 boekjr 2008<br />

Toekenningen<br />

t.l.v. bijdragen uit loterijen 10. 067.338 9. 490.000 9. 490.000 9. 490.000 10. 067.338 8. 786.700 8. 840.784<br />

t.l.v. bijdragen andere instellingen .497.285 30.000 18 .700 9. 490.000 9. 490.000 9. 545.985 9. 183.000 9. 378.077<br />

Totaal 10. 564.623 30.000 18 .000 0 9. 490.000 10. 613.323 8. 969.700 9. 218.861<br />

56<br />

Werving baten<br />

Bewaarloon portefeuille 9. 702.000 9. 490.000 9. 490.000 9. 497.743 9. 490.000 9. 497.743 9. 416.500 9. 494.615<br />

Bankkosten en provisiekosten 9. 702.000 9. 491.043 9. 490.000 9. 413.963 9. 490.000 9. 415.006 9. 490.000 9. 423.045<br />

Totaal 9. 702.000 9. 491.043 9. 490.000 9. 421.706 9. 490.000 9. 422.749 9. 416.500 9. 427.660<br />

Uitvoeringskosten<br />

Publiciteit communicatie 9. 746.799 9. 490.000 9. 490.000 9. 492.505 9. 492.505 9. 451.809 9. 491.850 9. 442.263<br />

Salarissen 9. 617.596 9. 490.000 9. 490.000 9. 410.750 9. 410.750 9. 639.096 9. 653.100 9. 618.151<br />

Sociale lasten 9. 747.885 9. 490.000 9. 490.000 9. 490.682 9. 490.682 9. 449.249 9. 451.400 9. 447.714<br />

Pensioenlasten 9. 771.511 9. 490.000 9. 490.000 9. 491.433 9. 491.433 9. 474.377 9. 480.300 9. 478.725<br />

Uitzendkrachten-/-Ontvangen ziektegelden - -637 9. 490.000 9. 490.000 9. 490.000 9. 490.000 9. 49-.637 9. 432.500 9. 428.919<br />

Overige salariskosten 9. 702.000 9. 490.000 9. 490.000 9. 490.000 9. 490.000 9. 490.000 9. 490.000 9. 492.450<br />

Overige personeelskosten 9. 713.879 9. 490.000 9. 490.000 9. 490.000 9. 490.000 9. 413.879 9. 435.000 9. 431.146<br />

Reis- en verblijfkosten 9. 727.237 9. 490.000 9. 490.000 9. 491.148 9. 491.148 9. 429.533 9. 436.200 9. 429.052<br />

Huisvestingskosten 9. 762.919 9. 490.000 9. 490.000 9. 490.611 9. 490.611 9. 464.141 9. 480.200 9. 473.596<br />

Bureaukosten 9. 736.453 9. 490.026 9. 490.000 9. 490.000 9. 490.000 9. 436.479 9. 444.900 9. 446.198<br />

ICT/automatisering 9. 739.413 9. 490.000 9. 490.000 9. 492.383 9. 492.383 9. 440.179 9. 452.500 9. 443.461<br />

Bestuurs- en commissiekosten 9. 710 .536 9. 490.000 9. 490.000 9. 492.000 9. 492.000 9. 414.536 9. 419.500 9. 411.730<br />

Accountants- en advieskosten 9. 747.691 9. 491.000 9. 490.000 9. 491.000 9. 491.000 9. 450.691 9. 474.200 9. 457.724<br />

Projectkosten 9. 743.052 9. 493.000 9. 490.000 9. 490.000 9. 490.000 9. 446.052 9. 461.700 9. 457.479<br />

Afschrijvingen 9. 747.356 9. 490.000 9. 490.000 9. 490.460 9. 490.460 9. 448.276 9. 140.800 9. 130.902<br />

Totaal 1. 111.690 9. 494.026 9. 490.000 9. 420.972 9. 420.972 1. 157.660 1. 454.150 1. 299.510<br />

Totaal generaal 11. 676.313 9. 435.069 9. 418.700 9. 442.678 9. 420.972 11. 793.732 10. 440.350 10. 546.031<br />

Totaal besteed aan de doelstelling 11. 730.082


Meerjarenbegroting<br />

(Skanfonds en De Pater van Ruthstichting gecombineerd)<br />

Begroting 2010 Begroting 2011 Begroting 2012<br />

Baten<br />

Baten uit acties van derden<br />

Bijdragen uit loterijen 9. 702.000 9. 490.000 9. 490.000<br />

Bijdragen van andere instellingen 310.000 270.000 0.150.000<br />

Totaal baten uit acties van derden 10. 012.000 9. 760.000 9. 640.000<br />

Baten uit beleggingen 680.500 649.200 .649.200<br />

Overige baten 32.800 21.600 .016.000<br />

Totaal baten 10. 725.300 10. 430.800 10. 305.200<br />

57<br />

Lasten<br />

Besteed aan doelstellingen<br />

Toekenningen t.l.v. bijdragen uit loterijen 8. 741.800 8. 550.000 8. 550.000<br />

Toekenningen uit bijdragen van andere instellingen 343.000 303.000 183.000<br />

Totaal Toekenningen 9. 084.800 8. 853.000 8. 733.000<br />

(Besteding van de totale inkomsten in %) 84,70 84,87 84,74<br />

Werving baten 17.500 38.750 22.500<br />

Kosten beheer en administratie 1. 408.850 1. 444.100 1. 444.100<br />

Totaal lasten 10. 511.150 10. 335.850 10. 199.600<br />

Resultaat<br />

Skanfonds 212.735 93.535 104.185<br />

De Pater van Ruthstichting 1.415 1.415 1.415<br />

Totaal 214.150 94.950 105.600


58<br />

Paul Hooper terwijl hij in actie is voor het fotoproject ‘De Ongeziene Gezien’ (zie project Zingeving op pag. 26).


Activiteiten ondersteund in 2009<br />

59<br />

Nederland<br />

Nederlandse Antillen en Aruba<br />

Suriname<br />

Midden- en Oost-Europa


Nederland<br />

plaats aanvrager projectomschrijving bijdrage<br />

60<br />

Nederlanders met een multiculturele achtergrond en vluchtelingen<br />

Alkmaar Stichting De Wering aanschaf instrumenten 3.500<br />

Amsterdam Stichting DIR project “Kansen krijgen, kansen grijpen” 20.000<br />

Amsterdam Cultureel Centrum voor Spaanssprekenden in Amsterdam tweejarig project “Vrouwen met een Missie” 3.500<br />

Amsterdam Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie driejarig project “Opvoeden is een gesprek” 50.000<br />

Amsterdam Stichting Arkin website voor Marokkaans-Ned. jongeren over psyche,<br />

middelen, zorg en cultuur 30.000<br />

Amsterdam Stichting Turks Onderwijs Centrum huiswerkbegeleiding en weekendschool 6.000<br />

Amsterdam Amsterdams Buurvrouwen Contact maatjesproject “Samen de deur uit 2009” 25.000<br />

Amsterdam Stichting Doen Doet project “Taalbom in Utrecht” 14.650<br />

Amsterdam Odwenanoma Cultural Group project “Culturele ontwikkeling Ghanese jongeren” 1.500<br />

Amsterdam Diaconie van de Protestantse Gemeente Amsterdam voortzetting project “Samenwonen-Samenleven in Slotervaart” 25.000<br />

Amsterdam Dokters van de Wereld project “Stateloos maakt Radeloos” 10.000<br />

Amsterdam Dokters van de Wereld project “Zorgrecht” 15.000<br />

Amsterdam Diaconie van de Protestantse Gemeente Amsterdam project “Wereldhuis” 2010 30.000<br />

Capelle aan den IJssel Stichting Community Advocacy for Seafarer’s Concerns diverse activiteiten 1.500<br />

Capelle aan den IJssel AFAAK Capels Marokkaanse Stichting renovatie pand 1.500<br />

Delft Stg. Multiculturele Activiteiten en Kleurrijke Initiatieven project “Ontmoeting..” 8.000<br />

Den Haag Stichting Wereldvenster project “Wereldplein in wording” 17.500<br />

Den Haag Multi Culturele Jongeren Stichting Kohandaz aanschaf van een multimedia computer 1.250<br />

Den Haag Stichting Boog gestructureerd vrouwennetwerk van (allochtone)<br />

vrouweninitiatieven in Escamp 4.500<br />

Den Haag Stichting Al Hadaf inrichtingskosten 4.000<br />

Den Haag Stichting MOOI nieuwe keuken en keukenbuffet in Moedercentrum De Koffiepot 6.000<br />

Diemen Stichting Ada Awareness project “Als ik hem was” 35.000<br />

Groningen Stichting Witte Tulp inrichtingskosten nieuwe locatie 7.800<br />

Haarlem Institute for Migration Issues project “Friend-Ship Nieuwe Koers 2009-2010” 10.000<br />

Haarlem Stichting De Wereld Kindertheater toneelproject (allochtone) kinderen en jongeren in Schalkwijk 2.000<br />

Huizen Stichting Active Refugee Care aanschaf van computer en accessoires 2.500<br />

Leiden Diaconie Protestantse Gemeente Leiden project “Leidse vluchtelingen op de kaart” 3.000<br />

Nijmegen Stichting OntmoetplanB project “Wereldvrouwen 2009” 9.650<br />

Nunspeet Stichting Protestants-Christelijk Ouderenwerk Het Venster project “(Over)belaste mantelzorgers” 3.300<br />

Oss Stichting Prizma inrichting van het educatiecentrum 5.000


plaats aanvrager projectomschrijving bijdrage<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam project “Ondersteuning financiële zelfstandigheid<br />

migrantengemeenschappen” 24.457<br />

Rotterdam Stichting Mara Rotterdam vervolgproject “<strong>Welkom</strong> in Rotterdam” 2009 9.000<br />

Rotterdam Stichting Marokkaans Nederlands Cultureel Centrum opknap- en renovatiewerkzaamheden 3.000<br />

Rotterdam Stichting Telemaat/Sensoor regio Zuid-Holland Sensoor in Eigen Taal 8.500<br />

Rotterdam Stichting Sociaal Maatschappelijke Innovaties buurtacademie in Bos en Lommer, Amsterdam 7.000<br />

Rotterdam Stichting Al Jisr project “Peer Group” 10.000<br />

Rotterdam Stichting Cleo-Patria eerste jaar Cleo-Patria Expertise Centrum 30.000<br />

Soesterberg Stichting Hulp in de Praktijk project “Activering Migrantenkerken” 30.000<br />

Tilburg Stichting Het Wereldpodium kansvergroting voor allochtonen in het onderwijs 3.500<br />

Tilburg Stichting Huis van de Wereld eerste jaar project “Third Space”: multiculturele ontmoetingen 35.000<br />

Tilburg Stichting Kezban project “Hallo Kezban” 30.000<br />

Utrecht Stichting VluchtelingenWerk Midden-Nederland activiteiten van het Intercultureel Theehuis 2009, tweede jaar 3.500<br />

Utrecht Stichting Quality Centre Utrechtse Vluchteling Vrouwen Dag 5.000<br />

Utrecht Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt overbruggingsbijdrage 12.500<br />

Utrecht Stichting Lauw-Recht project “Utrechtse Lente - activering en empowerment van<br />

vluchtelingen” 5.000<br />

Utrecht Stichting Vaidik Sabha Nieuwegein project “Bespreekbaar maken van huiselijk geweld onder allochtonen” 2.250<br />

Utrecht Stichting Al Amal project “Tussen In 2009” 25.000<br />

Utrecht Stichting Pharos project “Kleurrijke zorg in Almere” 35.000<br />

Vlaardingen Stichting Flagen project “Allerzielen Alom” 6.000<br />

Wageningen Stichting Vluchtelingenorganisatie Mai Mi Bath project “Vluchtelingen eerst !!!” 2.500<br />

Totaal Nederlanders met een multiculturele achtergrond en vluchtelingen 643.857<br />

61<br />

Ex-gedetineerden<br />

Nijmegen Stichting Moria ontwikkelingstraject bij ZIN in Werk 24.905<br />

Totaal ex-gedetineerden 24.905<br />

Mensen met een beperking/zieken<br />

Alkmaar SOVON/De Polsstok aanschaf van een busje 5.250<br />

Almelo Stichting De Klup Twente eerste jaar project “Professionalisering derde geldstroom” in 2009 23.580<br />

Amstelveen Stichting Windroos Foundation opzet Windroos te Leiden (tweede jaar) 27.000<br />

Amsterdam Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind ontwikkeling van vrijetijdsactiviteiten voor dove en slechthorende<br />

kinderen 35.000<br />

Amsterdam Stichting JoJo project “SportBillies” 10.000<br />

Appingedam Stichting De Schutse VPTZ Noordoost Groningen realisatie hospice 25.000<br />

Arnhem Stichting Zorgbelang Gelderland project “Kwaliteit van leven Door ervaring wijzer!” 10.000<br />

Bilthoven Nederlandse Vereniging voor Autisme (Landelijk Bureau) project “Woonpunt Autisme” 25.000


plaats aanvrager projectomschrijving bijdrage<br />

62<br />

Boxmeer Stichting Bisschop Bluyssen Fonds werkkapitaal 2010 40.000<br />

Broekhuizenvorst Hengelsportvereniging Eendracht invalidesteiger voor gehandicapten 1.500<br />

Bunnik Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland theatervoorstellingen afscheidsmonologen 15.000<br />

Bunnik Vereniging Mezzo project “Schitterende Mensen” 11.250<br />

Capelle a/d IJssel Stichting Pallieter Rotterdam kinderhospice Pallieterburght 25.000<br />

Delft Stichting Vrije Tijd en Vorming; bureau Delft jongerenproject “Into The Hang Out”, eerste projectjaar 2.097<br />

Delft Stichting Vrije Tijd en Vorming; bureau Delft project “Into the Hangout 2010” 2.232<br />

Delft Stichting de Peetfamilie peetweekend 2009: weekend voor lichamelijk gehandicapten 1.500<br />

Den Bosch Bisdom Den Bosch bedevaart naar Rome 20.000<br />

Den Haag Stichting Varend Lotgenoten Contact Flair boottochten voor lotgenoten 1.000<br />

Den Haag Stichting SIV vakantieweken 5.000<br />

Doetinchem LFB steunpunt zuid - oost project “Zonder drempel en zonder stempel” 10.000<br />

Dordrecht Stichting Dorswedo metamorfose van het ontmoetingscentrum 5.000<br />

Drachten Stg. Vrijw. Palliatieve Terminale Zorg Zuidoost-Friesland inrichtingskosten Hospice Smelnehaven 25.000<br />

Dronten Stichting Activiteiten Camping De Ruimte project “Een buitengewone sportdag 2009” 5.720<br />

Eindhoven Stichting S.V.V.E. De Archipel Lourdesreizen 2.600<br />

Frederiksoord Stichting Gehandicaptentuin Frederiksoord renovatie verblijfsruimte 18.500<br />

Gorredijk Stichting ZazaZorg opzet vrijwilligers palliatieve zorg voor kinderen en gezin 20.000<br />

Groesbeek ZZG zorggroep inrichting Multifunctioneel Centrum Park Malderborgh 10.000<br />

Groningen Zorgbelang Groningen vervolg project “Van ervaring naar ervaringsdeskundigheid” 10.000<br />

Groningen Stichting Exploitatie Gasthuis Groningen vervanging wasmachine en droger 3.500<br />

Haarlem Stichting Het Berkhuis realisatie van een kleinschalige woongroep 9.750<br />

Harderwijk Scouting Ragay Redoz vervanging van het clubgebouw 10.000<br />

Haren Stichting Wooninitiatief Haren realisatie van een woonvorm 17.540<br />

Hengelo Stichting AveleijnSDT/Theater KamaK de vrolijke A-meezing musical “Het Syndroom van Clown” 8.000<br />

Herpen Stichting Hulphond opleiding hulphonden 26.000<br />

Hoorn Stichting Inloophuis Pisa realisatie inloophuis 27.500<br />

Houten Stichting Voorkom! project “Audiovisueel ondersteunende middelen” 15.000<br />

Huizen Stichting Woongroep Mozart inrichting gemeenschappelijke ruimten 15.000<br />

Leidschendam Stichting Rivierduinen/Centrum Eetstoornissen Ursula project “Proud2bme” van Centrum Eetstoornissen Ursula 25.000<br />

Loosdrecht Stichting Onbegrensd Talent Netwerk opzetten vijf vestigingen voor en door mensen met een arbeidshandicap 50.000<br />

Maastricht Stichting VAK in uitvoering project “Toneelproductie Wat, Anders!” 4.500<br />

Middelburg Stichting BijEén aanleg belevingstuin 7.000<br />

Oudenbosch Stichting Gehandicapten Platform Halderberge aanschaf van brailleschrijfmachine en laptop voor het scholenproject 3.300<br />

Puiflijk Stichting Het Toverbaltheater inrichtingskosten 45.000<br />

Rijswijk Stichting Don Bosco Burcht Caritasdag 2009 1.700<br />

Roermond Stichting Promotie Gehandicaptensport Nederland Europacup Volleyball Women en International Youth Tournament<br />

Sittingvolleyball 10.000


plaats aanvrager projectomschrijving bijdrage<br />

Rotterdam Stichting Mara Rotterdam voortzetting geestelijke zorg voor mensen met HIV en Aids 2009-2011 8.000<br />

Schijndel Op Eigen Kracht inrichting gemeenschappelijke ruimten nieuwbouwwoning 9.705<br />

Schoorl Scorlewald/Raphaëlstichting zorgtuinderij “Oosterheem” voor een kleine woon-werkgemeenschap 17.000<br />

Utrecht Stichting CliëntenBelang Utrecht multimediaal voorlichtingsproject over jongeren met psychische<br />

stoornissen 25.000<br />

Utrecht Stichting Borderline organisatie van een landelijke publieksdag in Maarssen 4.000<br />

Utrecht Stichting Inloophuis Utrecht startbijdrage 25.000<br />

Utrecht LFB Onderling Sterk project “Samen Sterker” 20.000<br />

Utrecht Stichting Reinaerde inrichting voor winkel & gallery Toonders 10.000<br />

Valkenswaard Stichting Ons Plekje inrichting en afbouw algemene ruimte 10.000<br />

Velden Stichting Afasie Noord-Limburg ICT project 5.600<br />

Venlo Stichting Hospice Venlo Mariaweide overbruggingsbijdrage 30.000<br />

Vleuten Viziris dvd over doofblindheid 25.000<br />

Warnsveld GGNet; Dienst Geestelijke Begeleiding reis naar Rome & Assisi 2.500<br />

Westhoek Stichting Recovery Nederland startbijdrage leer-werktraject psychiatrische cliënten 43.500<br />

Woerden Stichting MAX realisatie van een kleinschalige woonvorm 10.000<br />

Wolvega LFB Regionaal Noordoost voor Friesland, Drenthe en Groningen vervolgproject ‘”Ik en de Samenleving” 5.000<br />

Ysbrechtum Stichting Sloepvaren met Zorg aangepaste sloep 5.000<br />

Zeist Aartsbisdom Utrecht vervolg project “Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking” 4.698<br />

Zenderen Stichting Bezinningscentrum De Zwanenhof tweede jaar project “Van retraitehuis naar maatschappelijke<br />

onderneming” 40.000<br />

Totaal mensen met een beperking/zieken 971.022<br />

63<br />

Jeugdigen<br />

Almere Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg aanschaf van tenten 1.675<br />

Almere Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg project “Aida begeleid wonen” 16.050<br />

Almere Humanitas District Noordwest vakantieweken voor kinderen 3.500<br />

Amersfoort Stichting Pet’je af weekendschool Dordrecht 2009 35.000<br />

Amsterdam IMC Weekendschool overbrugging Weekendschool Nijmegen 2008/2009 40.000<br />

Amsterdam Stichting Kinderwerk op Straat - Kiwos diverse projecten 8.000<br />

Amsterdam Stichting MEmorabele MOmenten ontwikkelingskansen van achterstandskinderen en participatie moeders 25.000<br />

Amsterdam Stichting Jeugd en Volwassenen Computerbrain project “Huiswerkbegeleiding 2009” 4.000<br />

Amsterdam Stichting Kikid vervolg project “Benzies & Batchies” 40.000<br />

Amsterdam Stichting Kantara-Brug project “Zien” 12.000<br />

Amsterdam IMC Weekendschool overbruggingsbijdrage Weekendschool Nijmegen 2009/2010 40.000<br />

Amsterdam Stichting Don Bosco Amsterdam maatjesproject voor Don Bosco Jonathan 5.000<br />

Amsterdam Stichting Estafettemars tegen Kindermishandeling mars tegen kindermishandeling, met, voor en door kinderen 5.000<br />

Arcen Stichting R.K. Jeugdbeweging Jong Arcen uitbreiding clubgebouw 10.000


plaats aanvrager projectomschrijving bijdrage<br />

64<br />

Beesel Stichting Jong Nederland Beesel aanpassingen van de blokhut 10.000<br />

Boxtel KISI Nederland i.o. vierjarig project KISI Nederland 40.000<br />

Breda Stichting Kick aanschaf inventaris 13.724<br />

Brielle Stichting Interculturele Kinder Vakantie Weken (IKVW) vakantieweken voor kinderen 1.500<br />

Bunnik Stichting Palliatieve Zorg voor Kinderen tweede jaar uitvoering activiteitenplan 2008-2010 10.000<br />

Bussum Stichting Jonge Helden scholenprojecten 5.100<br />

Culemborg Stichting The Family Factory tweede jaar van het project “Tijd van je leven” 21.350<br />

Delfzijl Stichting Belangen Scoutinggroep Fivelgroep Eemsmond renovatie van clubgebouw 20.000<br />

Den Bosch Bisdom Den Bosch uitwisselingsproject met Ugandese jongeren 9.500<br />

Den Bosch Oecumenische Stichting voor Missionair-Diaconaal Buurtwerk project “Aandacht voor jongeren en kinderen” 12.500<br />

Den Bosch Stichting Fondswerving De Loopplank wooninitiatief De Loopplank 10.000<br />

Den Bosch Bisdom Den Bosch project “Wereldjongerendagen Madrid - 2011” 45.000<br />

Den Dolder YMCA Nederland project deskundigheidsbevordering vrijwillige trainers (2009) 15.000<br />

Den Haag Jongeren Informatie Punt Den Haag project “Meer Met Minder Geld voor Jongeren” 1.500<br />

Den Haag Da Costaschool, locatie de Spiegel project “De Spiegelkamer” 2.000<br />

Den Haag Stichting Mara Den Haag tweejarig jongerenproject “M25 Den Haag” 12.500<br />

Den Haag Stichting Zebra overbruggingsfinanciering project “Mamasita” 15.000<br />

Den Haag Stichting New Song Zuid-Holland project “KidsGames 2009” (Den Haag) 7.500<br />

Deventer Coach2B coach2B 2009-2010 50.000<br />

Dordrecht Stichting Opvangcentrum Jeugdevangelisatie project “Time Out” 2.000<br />

Driebergen Stichting Youth for Christ Nederland project “Mega-zaterdag” 2.000<br />

Eindhoven Stichting Pitstop Jongerencentrum Eindhoven derde jaar project “Nieuwe motor achter Pitstop” 8.000<br />

Enschede Stichting Hadassa Hoeve kleinschalige woon/werk voorziening voor meiden 40.000<br />

Finsterwolde Stichting Samenwerkingsverband ‘t Schienvat en NEON project “Van hangplek naar woon/werkplek” 2e jaar 10.000<br />

Gouda Stichting Verzetsmuseum Zuid-Holland project “Zeperd” 4.000<br />

Groningen Stichting Huis inrichtingskosten van het project “Kamers met Kansen Groningen” 10.000<br />

Grootebroek Parochie St. Johannes de Doper regionaal jongerenfestival 750<br />

Haarlem Bisdom Haarlem project “Jongerenwerk en catechese” 10.000<br />

Haarlem Bisdom Haarlem project “Wereldjongerendagen in Madrid - 2011” 45.000<br />

Haarlem Bisdom Haarlem project “Jongerenprogramma - Stille Omgang 2010” 15.000<br />

Hedel Stichting Samen Plezier projecten “Samen Op Reis 2009” 2.000<br />

Heijen Stichting Jeugd Raad Heijen herinrichting ‘t Honk 3.500<br />

Heiloo Stichting Jeugd en Jongeren Heiloo multimediaal project voor jongeren 20.000<br />

Helmond Stichting De Noodkreet provinciale uitrol de Noodkreet 2009 10.000<br />

Helmond Stichting Kinderwerk Jozefkerk “Tweede huiskamer” voor kinderen 100.000<br />

Hengelo Stichting de Marge project “Wellness voor de ziel” 1.000<br />

Heumen Fanfare Vlijt en Volharding gratis muziekonderwijs voor kinderen 2.700<br />

Hoog Soeren Stichting Assel Don Bosco Centrum extra bijdrage t.b.v. aanpassingen accommodatie 10.000


plaats aanvrager projectomschrijving bijdrage<br />

Hoorn Stichting Netwerk project “GOAL, de verlenging 2009” 15.000<br />

Hulst Scouting ‘t Jagertje Hulst inrichtingskosten 5.000<br />

Leiden Stichting Sociaal Cultureel Werk Jan van Galen vervanging van de kadewand en aanleg van een rioolaansluiting 5.000<br />

Leidschendam Stichting Rivierduinen/Centrum Eetstoornissen Ursula voortzetting project “Proud2bme” van Centrum Eetstoornissen Ursula 25.000<br />

Loosdrecht Stichting Coach4You Hilversum project “Coach4You” 8.000<br />

Maartensdijk Stichting Animo jongerenmanifestatie 5.000<br />

Maastricht Jeugddrumband W.V.V. ‘28 nieuwe uniformen 3.500<br />

Oirlo Stichting O.J.C. Watjang ! Oirlo herinrichting jongerensoos 5.000<br />

Ooij Stichting Jeugdbelangen Ooij inrichtingskosten 5.000<br />

Raalte Carinova Mantelzorgondersteuning respijtweekenden voor en door jonge mantelzorgers 2.000<br />

Rijswijk Stichting Jeugdformaat maatjesproject “Up2Date” 10.000<br />

Roermond Bisdom Roermond project “Israëlreis 2009” 5.000<br />

Roermond Bisdom Roermond project “Wat je wint met wachten” 23.000<br />

Roermond Bisdom Roermond project “Kinderpastoraat en tienerwerk” 28.000<br />

Roosendaal Stichting Scouting Baden-Powell renovatie doucheruimten 3.000<br />

Rotterdam Stichting Hoedje van Papier project “Hoedje van Papier in de Wijk” 7.850<br />

Rotterdam Stichting Lawine eerste jaar: project “Spelen in een Schonere Wijk” 15.000<br />

Rotterdam Stichting Centrum voor Dienstverlening inrichting voor opvang en begeleiding van alleenstaande jonge moeders 21.255<br />

Rotterdam Stichting Welzijn Feijenoord vernieuwing van I-centrum van wijkgebouw Noordereiland 5.500<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam project “Laat je inspireren” 5.119<br />

Rotterdam Stichting BuurtLAB sportproject “FC Zylyn” 10.000<br />

Rotterdam Stichting Frequency project “De Mobiele Studio” 25.000<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam project “Highlands 2009” 15.000<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam meerjarig project “Vamos a Madrid!” 5.000<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam project “Een inspirerend leef- en werkklimaat voor jongeren” 5.000<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam project “Vamos a Madrid!” 80.000<br />

Stevensweert Ned. Ver. v. Blinden en Slechtzienden Noord & Midden-Limburg project “Limburgse Junioren 2009” 1.500<br />

Twello Stichting Scouting Gelre Groep Twello bouw van nieuw clubhuis 10.000<br />

Utrecht Stichting OIKOS project “OikosXplore” 2009 14.200<br />

Utrecht Secretariaat van de Rooms Katholieke Kerk project “DiaconAction” 15.000<br />

Utrecht Secretariaat van de Rooms Katholieke Kerk project “Jong Katholiek - leiderschapstrainingen” 12.000<br />

Utrecht Secretariaat van de Rooms Katholieke Kerk project voorbereiding Wereldjongerendagen 2009 10.000<br />

Utrecht Secretariaat van de Rooms Katholieke Kerk project “Werkconferentie jongerenpastoraat” 3.500<br />

Utrecht Secretariaat van de Rooms Katholieke Kerk project “Jongerencommunity www.jongkatholiek.nl” 23.000<br />

Utrecht Secretariaat van de Rooms Katholieke Kerk derde jaar project “Rock Solid”, Youth for Christ 18.650<br />

Utrecht Secretariaat van de Rooms Katholieke Kerk project “Katholieke Jongerendag 2009” 40.000<br />

Utrecht Kathedrale Koorschool Utrecht project “School laat je horen” 500<br />

Utrecht SIW Internationale Vrijwilligersprojecten internationaal vrijwilligerswerkproject voor twee Emmaus-locaties 2.200<br />

65


plaats aanvrager projectomschrijving bijdrage<br />

66<br />

Utrecht Stichting Gezonde Jongeren (SGJ AMIZERO) voorlichtingsprogramma 1.595<br />

Utrecht Landelijke Stichting Zelfbeschadiging tweejarige overbruggingsbijdrage 10.000<br />

Utrecht Secretariaat van de Rooms Katholieke Kerk Taizéreis naar Poznan 3.000<br />

Utrecht Stichting Samenwerkingsverband IKV Pax Christi training en follow-up activiteiten voor Our Future Network 3.000<br />

Venlo Stichting Telefonische Hulpverlening ontwikkeling van een intranet plus website t.b.v. vrijwilligers 6.000<br />

Waalre Stichting Leer- en ervaringstraject Back to Basic outdoorprogramma voor jongeren 15.000<br />

Wassenaar YMCA Wassenaar opknappen achterplaats clubhuis 2.250<br />

Well Stichting Jông Gelieërd aanschaf van sport- en spelmaterialen 3.000<br />

Well Harmonie De Vriendenkring Well/Wellerlooi aanschaf van nieuwe instrumenten 3.700<br />

Wijk en Aalburg Hervormde gemeente Wijk bij Heusden aanschaf vaatwasmachine 3.000<br />

Wognum Stichting Jong Nederland Pius X aanschaf van materialen 900<br />

Ysselsteyn (Lb) Dansvereniging de Peeldancers aanschaf van kleding 2.500<br />

Zaandam Stichting Diversiteitsland project “Kind & Kleur” 20.000<br />

Zeist Zeister Zendingsgenootschap opzet “Het laatste uur” 2.500<br />

Zeist Aartsbisdom Utrecht driejarig project “Samen leven” voor parochieverband Hengelo (Ov) 9.890<br />

Zeist Aartsbisdom Utrecht driejarig project “M25 in het bisdom Utrecht” 6.000<br />

Zoetermeer St Caeciliakoor project “2000 jaar kerkmuziek” 2.000<br />

Totaal jeugdigen 1.430.458<br />

Minvermogenden<br />

Amsterdam Stichting Kerk- en Buurtwerk Amsterdam-Noord tweede jaar project “Buurtpastoraat nieuwe stijl” 10.000<br />

Amsterdam Stichting VanHarte Restaurants VanHarte Resto Alkmaar, tweede jaar 20.000<br />

Amsterdam Stichting VanHarte Restaurants VanHarte Resto Groningen, tweede jaar 20.000<br />

Amsterdam Stichting VanHarte Restaurants VanHarte Resto Zoetermeer, eerste jaar 20.000<br />

Amsterdam Stichting VanHarte Restaurants VanHarte Resto Tilburg-Noord, eerste jaar 10.000<br />

Amsterdam Stichting VanHarte Restaurants VanHarte Resto Tilburg-Zuid, tweede jaar 20.000<br />

Amsterdam Stichting VanHarte Restaurants exploitatie vier VanHarte Resto’s in Den Haag 10.000<br />

Amsterdam Stichting Voedselbank Steunpunt Amsterdam aanschaf vrachtwagen 21.350<br />

Apeldoorn Stichting City Pastoraat renovatie houten vloer Inloophuis ‘De Herberg’ 25.000<br />

Beilen PGSJ vierjarig project “Integrale armoedeaanpak en MA-werk<br />

Noord-Oost Friesland” 7.500<br />

Delft Stichting R.K. Stadsdiaconaat Delft e.o. project “Non-foodbank 2009” 7.000<br />

Den Bosch Pastoraat Woonwagenbewoners in Nederland Roma-helpproject 2009 7.500<br />

Den Haag Stichting Bewonersorganisatie Rustenburg-Oostbroek project “Meer met minder geld-dag” 2.500<br />

Den Haag Stichting Mara Den Haag “Dress for Success Leiden”, eerste jaar 10.000<br />

Deurne Stichting Vlooienmarkt Deurne aanschaf busje 7.500<br />

Dordrecht Stichting Present Dordrecht startbijdrage 10.000<br />

Ede (Gld) Stichting Present Ede startbijdrage 7.500


plaats aanvrager projectomschrijving bijdrage<br />

Eindhoven Stichting Voedselbank Eindhoven aanschaf koel-/bakwagen 15.000<br />

Gouda Stichting Leergeld Gouda e.o. startbijdrage voor 2008/2009 5.000<br />

Gouda Stichting Present Gouda startbijdrage 10.000<br />

Groningen Bisdom Groningen - Leeuwarden aanschaf van een bestelbus voor Algemene Voedselbank<br />

Zuidoost-Drenthe 10.000<br />

Groningen Bisdom Groningen - Leeuwarden aanschaf van een bestelbus voor Voedselbank Leeuwarden 10.000<br />

Heerenveen Stichting Present Heerenveen startbijdrage 10.000<br />

Helmond Stichting Super Sociaal driejarige overbruggingsbijdrage, eerste jaar 35.000<br />

Hoogezand Stichting Leergeld Hoogezand-Sappemeer Stichting Leergeld Hoogezand-Sappemeer, eerste jaar 5.000<br />

Huissen Dominicaans Activiteiten Centrum project “Inspiratie 2009” 10.000<br />

Huizen Stichting Voedselbank Gooi & Omstreken verhuizing 4.000<br />

Lelystad Stichting IDO diverse projecten in 2009 33.450<br />

Lisse Stichting Present Lisse e.o. startbijdrage 5.000<br />

Nieuw-Vennep Stichting Boemerang/OKEE Vakantiekampen trainen van vrijwilligers voor komende jeugdkampen 2.000<br />

Nieuw-Vennep Stichting Boemerang/OKEE Vakantiekampen aanschaf van tenten voor de survivalweken 1.295<br />

Papendrecht Stichting Present Papendrecht startbijdrage 10.000<br />

Rotterdam Multi Culti Koor Rotterdam Noord project “Kerstfeest 2009” 1.750<br />

Tilburg Stichting Dress for Success Tilburg project “Dress for Success Tilburg 2010” 8.000<br />

Tilburg Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland professionalisering organisatie 60.000<br />

Zeist Aartsbisdom Utrecht project “Armoede dichtbij” voor parochieverband Lumen Christi te<br />

Denekamp 1.570<br />

Zeist Stichting De Kim project “Dress for Succes in Almere 2009” 4.300<br />

Zeist Stichting Kerk en Samenleving verbouwing en uitbreiding van inloophuis 10.850<br />

Zeist Stichting Kerk en Samenleving eerste jaar inloophuis Zeist-West 10.000<br />

Zenderen Stichting Bezinningscentrum De Zwanenhof programma’s voor ouderen en minvermogenden (tweede jaar) 14.600<br />

Zoetermeer Stichting Leergeld Zoetermeer project “Leergeldhulp 2009” 10.000<br />

Totaal minvermogenden 502.665<br />

67<br />

Ouderen<br />

Amsterdam Rwanda Ned Tubane project “Ouderen vooruit” 1.500<br />

Amsterdam Welzijnsvereniging Bangsa Jawa Suriname in Amsterdam project “Preventie thuis bij ouderen” 3.350<br />

Amsterdam Stichting PRA theatervoorstelling “Franciscus en de wereld op zijn kop” 5.000<br />

Beek-Ubbergen Pétanque Vereniging Beek inrichting van de ontmoetings- en recreatieruimte 10.000<br />

Best Stichting Algemene Hulpdienst Best project “Avondje uit, ja gezellig” 1.000<br />

Breda Bisdom Breda diaconaal project “De stille Tijd voor Kerst” 7.475<br />

Breda Bisdom Breda project “Gemeenschapsopbouw voor Ouderen” 12.800<br />

Cuijk Stichting Vrienden van De La Salle inventaris voor de algemene ruimten in wooncomplex De La Salle 10.000<br />

Den Haag Stichting Federatie EEKTA scholingsplan 2009-2010 voor vrijwilligers en mantelzorgers 17.000


plaats aanvrager projectomschrijving bijdrage<br />

68<br />

Den Haag YMCA Scheveningen aanschaf van extra stoelen en trolley voor eetcafé 1.300<br />

Den Haag HOF, Promotie Haags Vrijwilligerswerk project “Op weg naar de Gouden Jaren” 25.000<br />

Den Helder Stichting Triade seniorenverteltheater 5.000<br />

Dordrecht Stichting Het Spectrum renovatie en herinrichting van de kapel 20.000<br />

Ferwert Stichting Zorgcombinatie Interzorg inrichting gemeenschappelijke ruimtes 20.000<br />

Franeker Omroepstichting Noord-West Friesland aanschaf van apparatuur 4.500<br />

Geleen KBO St. Augustinus geluidswerende vouwwand 4.000<br />

Heerde Brinkhoven woon- en zorgcentrum realisatie ontmoetingspunt en laagdrempelig inloopcentrum 25.000<br />

Hengelo Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel project “Je rugzak opnieuw ordenen” 3.500<br />

Horst Federatie Parochies H. Lambertus en H. Norbertus aanschaf Johannesorgel 2.495<br />

Huizen Stichting Vier het leven opstartkosten nieuwe regio’s 30.000<br />

Laag-Keppel Stichting Dorpshuis Keppel renovatie dorpshuis De Bongerd 12.500<br />

Leeuwarden Stichting Open Deur - Titus Brandsmahuis ontmoetingsdag, door jongeren georganiseerd voor ouderen 1.200<br />

Leiden Stichting Libertas Leiden sociaal wijkrestaurant De Parelvissers 20.000<br />

Maasbree Stichting Sociëteit ‘t Hofje aanschaf beamer, laptop en projectiescherm 2.170<br />

Montfoort Stichting Welzijn Ouderen Montfoort/Linschoten (Antoniushof) vernieuwing Atrium Woonzorgcentrum Antoniushof 5.000<br />

Nijmegen Stichting Theducater project “Echt waar......., maar dat kan toch niet!” 6.000<br />

Rhoon Esperanza Albrandswaard aanschaf diverse materialen 2.050<br />

Rotterdam Spaanssprekende Parochie “De Heilige Familie” project “Cercania/Nabijheid” 1.800<br />

Rotterdam Stichting Mara Rotterdam project “Inzet levensverhalen bij de overgang naar het verzorgingshuis” 7.000<br />

Rotterdam Stichting Missionair Diaconaal Centrum Putseplein meubilair voor <strong>Welkom</strong>centrum De Put 9.000<br />

Rotterdam Stichting Pluspunt tweede jaar project “Kleur Bekennen Kunst Verkennen” 10.000<br />

Sleeuwijk Vereniging Ouderensoos Sleeuwijk vervanging biljart 2.500<br />

Spijkenisse Stichting Welzijn Ouderen Spijkenisse project “Bewegen valt Goed” voor Turkse oudere vrouwen 3.300<br />

Tilburg Stichting Inlooppunt en Mantelzorg Oisterwijk aanschaf materialen creatieve middagen 1.750<br />

Uden Gilde Sint Barbara en Sint Lucia Uden aanschaf van uniformen, vaandels, trommels etc. 3.000<br />

Utrecht Vilans tweede projectjaar “Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen” 20.000<br />

Utrecht Stichting De Tussenvoorziening derde jaar van het driejarig project “Wegwijs in de wijk” 30.000<br />

Venlo Stichting Wel.kom project “Wijkgerichte dagvoorziening” 6.000<br />

Zeist Aartsbisdom Utrecht ouderenpastoraat Lumen Christi 1.900<br />

Zoetermeer Stichting Insaniyat diverse activiteiten voor ouderen 3.000<br />

Zwolle Stichting Present Nederland eerste jaar: overbruggingsbijdrage periode 2009-2011 35.000<br />

Zwolle Stichting Present Nederland tweede jaar: overbruggingsbijdrage periode 2009-2011 30.000<br />

Totaal ouderen 422.090<br />

Overige<br />

Akkrum Stichting De Boarn inrichting dorpscentrum 10.000<br />

Almere Stichting Inloophuis De Ruimte diverse investeringen 31.000


plaats aanvrager projectomschrijving bijdrage<br />

Almere Stichting Inloophuis De Ruimte deskundigheidsbevordering 3.000<br />

Amersfoort Stichting De Ontmoeting aanschaf afwasmachine 404<br />

Amersfoort Stichting Inloophuis Schothorst vervanging keuken 3.869<br />

Amersfoort Stichting Inloophuis Schothorst inrichtingskosten 3.500<br />

Amsterdam ACB Kennis Centrum voor Emancipatie en Participatie haalbaarheidsonderzoek eergerelateerd geweld 10.000<br />

Amsterdam Stg Bisschopskas van Haarlem der Oud-Bisschoppelijke Cler. orgelrestauratie in Oud-Katholieke kerk te Zaandam 2.000<br />

Amsterdam Stichting Atelier K&K overbruggingsbijdrage 10.000<br />

Amsterdam Stichting Bouwloods Bijlmerpark project Bouwloods Bijlmerpark 40.000<br />

Amsterdam Stichting Nivon Natuurvrienden aanschaf spelmateriaal 1.800<br />

Amsterdam Vereniging Beraad Grote Steden in de Prot.Kerk in Nederland eerste jaar project “Sense & the City” 8.000<br />

Arnhem Stichting Stadspastoraat Arnhem pilotproject “Extramurale Geestelijke Verzorging” 11.750<br />

Assen Stichting Open Huis van de Kerken Assen inrichtingskosten 14.500<br />

Den Bosch Stichting Mgr. Bekkersfonds Woonwagenpastoraat noodhulpverlening voor de Sinti en Roma in Nederland 2009 2.500<br />

Den Bosch Stichting Religie in het publieke domein project revitalisatie katholiek sociaal denken, eerste projectjaar 50.000<br />

Den Haag Bewoners Organisatie Laakkwartier-noord aanschaf nieuwe computer 2.500<br />

Den Haag STEK - voor stad en kerk project “De Halte” 4.000<br />

Den Haag Stichting Mens en Tuin verbetering van de zorgtuinderij 8.000<br />

Dieren Stichting Inloophuis Dieren inrichtingskosten 14.000<br />

Dordrecht Stichting De Buitenwacht huiswerkhuis 2008-2009 5.495<br />

Drachten Stichting Present Smallingerland startbijdrage Present Smallingerland eerste jaar 10.000<br />

Dronten Stichting Inloophuis de Herberg Dronten personele kosten beroepskracht 6.563<br />

Eindhoven Stichting Diaconaal Centrum Eindhoven plaatsing van gelaagd glas 965<br />

Eindhoven Stichting Diaconaal Centrum Eindhoven vrijwilligersdag 2009 1.000<br />

Eindhoven Stichting Diaconaal Centrum Eindhoven aanschaf wasmachine en droger 2.150<br />

Ermelo Stichting Inloophuis De Parasol kosten pr-activiteiten 2.430<br />

Etten-Leur Oecumenisch Inloophuis Etten-Leur projecten “Kerstinloop 2009” 750<br />

Etten-Leur Oecumenisch Inloophuis Etten-Leur deskundigheidsbevordering 7.000<br />

Etten-Leur Stichting Ontspanning en Recreatie aanschaf softwarepakket 7.500<br />

Gouda Stichting Inloophuis Domino renovatie van bezoekersruimte en keuken 6.000<br />

Groningen Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn inrichting Vrouwenwerkplaats 5.000<br />

Gulpen-Wittem Stichting Kunstdagen Wittem kunstdagen 2009 3.100<br />

Hardenberg Stichting Present Hardenberg startbijdrage 10.000<br />

Hengelo Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel project “Meanderen 2009/2010” 26.600<br />

Hengelo Stichting Inloophuis Hengelo aanschaf rolluiken 3.605<br />

Leiden Diaconie Protestantse Gemeente Leiden project “Leidse kerken en de WMO” 1.000<br />

Lomm Harmonie St. Anthonius aanschaf van instrumenten 3.500<br />

Nijmegen Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenlev. (DSTS) project “Wij” 35.000<br />

Nijmegen Stichting De Verwondering aanschaf diverse materialen 10.000<br />

69


plaats aanvrager projectomschrijving bijdrage<br />

70<br />

Nijmegen Stichting Whaa 1001 Vrouwen 6.500<br />

Nijverdal Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel aanschaf van inventaris en computers 10.000<br />

Oegstgeest Skanfonds Adviescollege Suriname advieskosten 2009-2010 9.800<br />

Oldenzaal Stichting Oldenzaal op straat straattheaterfestival 2.500<br />

Oostrum Dorps Service Centrum D’n Oesterham verbetering keuken 2.756<br />

Oudenbosch Stichting Open Huis ‘t Stoofje diverse activiteiten 10.000<br />

Reuver Schutterij Broederschap St. Georgius en St. Sebastianus bijdrage kogelvanger 3.000<br />

Rijswijk Vincentiusvereniging Nederland voorbereiding project “Vincentius met hart en ziel” 5.000<br />

Rotterdam De Nieuwe Nachtegaal inrichting ontmoetingscentrum 25.000<br />

Rotterdam Landelijk Steunpunt Supportprojecten Actioma project “De kracht van Support” 7.500<br />

Rotterdam Stichting Activiteiten Convent van Kerken Groot Rotterdam project “Nacht der kerken” 3.000<br />

Rotterdam Stichting BONAS uitgave over architect K.P. Tholens 5.000<br />

Rotterdam Stichting Expertisecentrum ETV.nl project “Lees en Schrijf! Taal dichtbij” 5.000<br />

Rotterdam Stichting House of Hope wijkopbouw 2009 Tarwewijk, derde jaar 20.000<br />

Rotterdam Stichting Mara Rotterdam vrijwilligersdag van Stichting Mara op de driemaster ‘De Oosterschelde’ 1.500<br />

Rotterdam Stichting Vrouwenhuiskamer Nisa conversatielessen 1.750<br />

Schiedam Stichting De Brug (her)inrichting ontmoetingscentrum de Brug 9.500<br />

Sint Odiliënberg Harmonie Juliana aanschaf nieuwe instrumenten 3.500<br />

Sittard Stichting Inloophuis Bie Zefke aanschaf inventaris 9.000<br />

Sittard Stichting Inloophuis Bie Zefke deskundigheidsbevordering vrijwilligers 2.500<br />

Soest Stichting Don Bosco Werken Nederland tweejarig project t.b.v. lokale Don Bosco Werken 25.000<br />

Tilburg Actioma, Instituut voor activering innovatie onderzoek inventarisatie van katholiek maatschappelijk activeringswerk 5.333<br />

Tilburg Embrace Pink Foundation summercamp voor jongeren 1.000<br />

Tilburg Parochie Frater Andreas project “inlooplunch” 1.500<br />

Tilburg Stichting De Vonk pioniersproject Helmond 13.500<br />

Tilburg Stichting De Vonk voortzetting van pilot-project “Minima plus adviseur” 9.200<br />

Tilburg Stichting Inlooppunt en Mantelzorg Oisterwijk training vrijwilligers 1.850<br />

Tilburg Stichting Missionair Servicecentrum Tilburg project “Innovatie Vrijwilligersbeleid 2009-2010” 10.000<br />

Utrecht Salvatorparochie koororgel voor de St. Catharinakathedraal 30.000<br />

Utrecht Secretariaat van de Rooms Katholieke Kerk project “Basic-informatie over geloof” 42.000<br />

Utrecht Stichting De Tussenvoorziening tweede jaar van het driejarig project “Wegwijs in de wijk” 30.000<br />

Utrecht Stichting Netwerk DAK begeleiding t.b.v. project Kwaliteitsimpuls Inloophuizen 12.860<br />

Utrecht Stichting Stiltecentrum Hoog Catharijne verbetering herkenbaarheid Stiltecentrum Hoog Catharijne 18.500<br />

Utrecht Stichting voor Integratie door Muziek en Kunst in oprichting project “de Rockschool Night Nurse” 8.000<br />

Veenendaal Inloophuis ‘de Zevensprong’ Veenendaal inrichtingskosten 1.600<br />

Voorhout R.K. Muziekvereniging St. Cecilia Voorhout aanschaf diversen t.b.v. 90 jarig jubileum 7.500<br />

Wassenaar Sint Jozefparochie/Werkgroep Musical Mozes opvoering van musical Mozes 2.000<br />

Waubach-Landgraaf Schutterij St. Joseph Waubach aanschaf kogelvanginstallatie 3.000


plaats aanvrager projectomschrijving bijdrage<br />

Zeist Aartsbisdom Utrecht project “Opleiding vrijwilligers Hospice Wijk bij Duurstede” 11.140<br />

Zwolle Stichting Focus aanschaf ict apparatuur en een digitale camera 10.000<br />

Zwolle Stichting Laagdrempelige Inloop Plek De Bres werving vrijwilligers 1.500<br />

Zwolle Stichting Laagdrempelige Inloop Plek De Bres automatiseringskosten en aanschaf meubilair 10.000<br />

Totaal overige 776.770<br />

Zingeving en geloofsgemeenschappen<br />

Alkmaar Stichting De Zwaan aanschaf notebook plus printerapparatuur 1.000<br />

Amersfoort Raad van Kerken in Nederland project ‘’Jongvolwassenen als vrijwilligers’’ 10.000<br />

Amsterdam De Schinkel, Centrum voor Educatie en Geloof driejarig project “Eindejaarsrequiem 2009” 2.000<br />

Amsterdam Liberaal Joodse Gemeente inventaris van progressief Joods Centrum “Beth Jacob Soetendorp” 30.000<br />

Amsterdam Stichting De Open Deur overbruggingsbijdrage 10.000<br />

Amsterdam Stichting ShivA ondersteuning van mensen met hiv/aids 25.000<br />

Apeldoorn R.K. Diaconie/PCI/Emmausparochie Apeldoorn diaconale activiteiten 7.000<br />

Arnhem R.K. Parochie De Wijngaard tweede jaar project “Buurtpastoraat 2009” 11.000<br />

Arnhem Stichting Stadspastoraat Arnhem project “Geestelijke Verzorging Stadspastoraat Arnhem” 22.000<br />

Assen Interkerkelijke stg. voor Missionair Diaconaal en Past. werk renovatie dak 15.000<br />

Beek-Ubbergen Katholiek Instituut voor Massamedia tweede jaar bijzondere leerstoel “Media: kwaliteit en ethiek” 12.500<br />

Bennekom Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB te Ede verbouwing serviceruimten kerkgebouw 5.000<br />

Best R.K. Parochie H. Odulphus orgelrestauratie 10.000<br />

Boerdonk Parochie St. Servatius restauratie 10.000<br />

Boxmeer Parochie Boxmeer inrichtingskosten 20.000<br />

Breda Bisdom Breda project “Diaconale excursie” 13.400<br />

Breda Bisdom Breda driejarig project “Antonius Academie” 36.450<br />

Breda Bisdom Breda driejarig project “Diaconale stad Roosendaal” 31.000<br />

Breda Bisdom Breda project “Samen kerk in schijnwerpers” 33.500<br />

Breda Stichting Elisabeth Breda inrichting van de kapel 20.000<br />

Brielle Bisschoppelijke Brielse Commissie restauratie beelden Martelaren van Gorcum 60.000<br />

De Meern Buurtpastoraat Utrecht buurtpastoraat 2010 25.000<br />

Den Bosch Bisdom Den Bosch meerdaagse training voor nieuwe pilot parochies 12.000<br />

Den Bosch Bisdom Den Bosch project “diaconale centra” 50.000<br />

Den Bosch Katholieke Bijbelstichting scholenproject “Maar wie is God” 15.000<br />

Den Bosch Stichting Davidsfonds Nederland filmdrieluik “Beproefde Liefde” 10.000<br />

Den Haag Gemeenschap van Kerken te ‘s-Gravenhage Haagse kerkendagen “Veelkleurig licht, waarin wij gaan” 3.000<br />

Den Haag H. Willibrordparochie tweede jaar (2009) project “Aanstelling diaken” 25.000<br />

Den Haag R.K. Spiritueel Centrum De Boskant project “Naar een r.k. programma- en netwerkorganisatie met toekomst” 12.500<br />

Deventer Stichting Oecum. Diac. Centr. Deventer “Meester Geertshuis” project “Aandachtige zorg” eerste jaar 12.500<br />

Doetinchem Protestantse Gemeente Doetinchem kinderkerstevent 450<br />

71


plaats aanvrager projectomschrijving bijdrage<br />

72<br />

Driebergen Stichting Youth for Christ Nederland vormingsjaar voor diaconaal medewerkers 22.600<br />

Echten (Dr) Sint Vitus Parochie restauratie kerkgebouw Sint Vitus 25.000<br />

Eindhoven Eindhovense Studentenkerk project “TINT programma 2009” 20.000<br />

Elsloo R.K. Parochie St. Augustinus kerkrestauratie 14.000<br />

Groningen Bisdom Groningen - Leeuwarden Poolse migrantenparochie 34.000<br />

Haaren Parochie Sint Lambertus kerkrestauratie 17.000<br />

Haarlem Bisdom Haarlem project ‘’Portugeestalige parochie O.L.V. van Fatima te Amsterdam’’ 19.080<br />

Haarlem Bisdom Haarlem project ‘’Antilliaanse/Arubaanse St. Anna Parochie Amsterdam/Almere” 9.730<br />

Haarlem Bisdom Haarlem project “Pastorale bediening Ethiopisch-Eritrese Gemeenschap 25.778<br />

Haarlem Bisdom Haarlem project “Poolse Kath. Missie H. Geest” 52.440<br />

Haarlem Bisdom Haarlem project “Pastoraat vd Spaanssprekende Parochie St. Nicolas te<br />

Amsterdam 2009” 81.612<br />

Haarlem Bisdom Haarlem project “op reis in het Land van Geloven” 40.000<br />

Haarlem Parochiegemeenschap Groenmarkt-Kerk (St. Antonius van Padua) startbijdrage project “Spiritueel Centrum” 2.500<br />

Heerlen St. Pancratiusparochie renovatieplan voor de St. Pancratiuskerk 45.000<br />

Heerlen Stichting 1000 Jaar Christendom project “En wij zijn de eersten niet” 2.825<br />

Hengelo Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel tweede jaar project “Seniorenpastoraat “ 15.000<br />

Hengelo Studentenpastoraat Deventer Heart and Soul project “Bewogen Beelden” 5.000<br />

Irnsum Parochie H. Marcus kerkrestauratie 2.660<br />

Krabbendijke Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente Krabbendijke restauratie 4.000<br />

Lemmer De samenwerkende zeven R.K. Parochies in zuidwest-Friesland catecheseproject 7.500<br />

Lomm Parochie H. Anthonius Abt torenverlichting en vernieuwing van de luidinstallatie 1.150<br />

Loosdrecht Hervormde Gemeente Nieuw Loosdrecht nieuw orgel voor de Sijpekerk 10.000<br />

Maasbracht Parochie St. Martinus Linne kerkrestauratie 15.000<br />

Maastricht Stichting In de Rooden Leeuw overbruggingsbijdrage 42.500<br />

Maastricht Stichting In de Rooden Leeuw tweede jaar overbruggingsbijdrage 25.000<br />

Macharen Parochie St. Petrus Banden kerkrestauratie 10.000<br />

Made Vijf Heiligen Parochie restauratie Gummaruskerk Wagenberg 25.000<br />

Monnickendam Hervormde Gemeente Monnickendam restauratie Gerstenhouwer Orgel 10.000<br />

Nijmegen Katholiek Documentatie Centrum voltooiing van Bibliografie Katholieke Nederlandse Periodieken<br />

2008-2014 75.750<br />

Roermond Bisdom Roermond bijdrage aan Poolse parochie H. Faustyna Kowalska 13.000<br />

Roermond Bisdom Roermond project “Kalender met activiteiten voor vrijwilligers” 32.000<br />

Roermond Bisdom Roermond “Mothers Prayers en Fathers Prayers” 2010 24.600<br />

Roermond Bisdom Roermond “Opvoedingsvorming Mothers en Fathers Prayers” 2010 16.600<br />

Roermond H. Christoforus Kathedraal en Munsterkerk orgelrenovatie O.L.Vrouwe Munsterkerk 25.000<br />

Roosendaal Emmausparochie (St. Josephkerk) restauratie van de St. Josephkerk 18.000<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam “Begeleiding en toerusting teams in de clustervorming” (eerste jaar) 39.323


plaats aanvrager projectomschrijving bijdrage<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam project “Aanpassen van de parochiezaal van Parochie HH. Laurentius en<br />

Elisabeth” 130.000<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam project “Promotie pastorale dienstverlening” 3.084<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam project “Studiedag Migrantenoverleg Rotterdam” 2.291<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam project “Migrantenparochies en Kerkbalans” 13.516<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam project “Geloofsgemeenschap Kroaten” 39.800<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam project “Geloofsgemeenschap Filippijnen” 12.100<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam project “Geloofsgemeenschap voor Antillianen/Arubanen” 1.000<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam project “Surinaamse parochie Petrus Donders” 1.000<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam project “Spaanstalige parochie Sagrada Familia” 12.134<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam project “Poolse parochie O.L.V. Sterre der Zee” 39.800<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam project “Kaapverdiaanse parochie O.L.Vrouw van de Vrede” 96.100<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam project “R.K. Geloofsgemeenschap Missione Cattolica Italiana” 1.800<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam project “R.K. Geloofsgemeenschap voor Surinamers” 1.800<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam project “Allochtonenpastoraat van de H. Willibrordusparochie” 33.800<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam project “Internationaal studentenpastoraat” 12.000<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam vervolg inventariserend onderzoek allochtonengemeenschappen 25.000<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam vervolg inventariserend onderzoek allochtonengemeenschappen 8.000<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam project “Cursus Fondswerving Migrantenparochies” 7.662<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam project “Met lichaam, ziel en geest” 10.000<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam project “Aanmoedigen + Verbinden = Versterken” 9.850<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam project “Jouw eigen kracht, als licht voor een ander” 30.000<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam project “Opdat de ruimte meeviert” 40.000<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam “Begeleiding en toerusting teams in de clustervorming” in 2010 68.000<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam project “Met lichaam, ziel en geest op stap” (tweede projectfase) 32.300<br />

Rotterdam Bisdom Rotterdam “In gesprek met.. Studenten ontmoeten mensen met een psychiatrische<br />

achtergrond” 2.000<br />

Rotterdam Kosmopolis Rotterdam, Huis voor de Culturele Dialoog IN KOOR interreligieuze ontmoetingen 10.000<br />

Rotterdam R.K. Parochie HH. Franciscus en Clara project “Living Apart Together” 40.000<br />

Rotterdam RK Parochies Onze Lieve Vrouwe van Lourdes en H. Drieëenheid tweede jaar project “Intercultureel Pastoraat in Rotterdam-Zuid” 25.000<br />

Rotterdam Studentenparochie H. Catharina van Alexandrië project “De levenslessen van gastvrije gemeenschappen” 7.500<br />

Rotterdam Studentenparochie H. Catharina van Alexandrië project “Werelds koken” 3.500<br />

Rutten Parochie De Goede Herder kerkrestauratie 25.000<br />

Scherpenisse Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Scherpenisse restauratie hervormde dorpskerk 15.000<br />

Schoondijke Protestantse Gemeente Schoondijke - Waterlandkerkje kerk- en orgelrestauratie 5.000<br />

Sint-Oedenrode Parochie H. Martinus (Centrum) restauratie van kapel en beelden op kerkhof 10.000<br />

Someren H. Lambertusparochie restauratie Smits orgel 17.000<br />

Tersoal Stichting Restauratie Laurentiuskerk Raerd kerkrestauratie 20.000<br />

73


plaats aanvrager projectomschrijving bijdrage<br />

74<br />

Utrecht Katholieke Raad voor Israël stimuleringsplan KRONIEK 5.000<br />

Utrecht Secretariaat van de Rooms Katholieke Kerk project “Maatschappelijke thema’s en zingeving” 12.000<br />

Utrecht Secretariaat van de Rooms Katholieke Kerk project “Kom en zie” 12.000<br />

Utrecht Secretariaat van de Rooms Katholieke Kerk project “Levensparels” 6.000<br />

Utrecht Secretariaat van de Rooms Katholieke Kerk project “Dag van het Jodendom 2010” 19.000<br />

Utrecht Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland digitaliseringsproject fase 4 50.000<br />

Utrecht Stichting Maltezer Projecten Maltezer Lourdesbedevaart 2009 3.500<br />

Utrecht Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken Kerkennacht 2009 3.000<br />

Voorhout Parochie Sint Bartholomeus kerkrestauratie 30.000<br />

Vught Stichting Orgelfonds Parochie Edith Stein Vught aanschaf kerkorgel 3.500<br />

Wijk bij Duurstede Stichting Presentie tweede jaar project “Huis van Presentie” 90.000<br />

Zeist Aartsbisdom Utrecht overbruggingsbijdrage 57.928<br />

Zeist Aartsbisdom Utrecht project “Chaldeese Parochie St. Thomas Apostel” 30.000<br />

Zeist Aartsbisdom Utrecht project “Syrisch katholieke Parochie St. Jan de Apostel” 42.100<br />

Zeist Aartsbisdom Utrecht project “Vietnamese parochie Moeder Gods te Deventer” 19.900<br />

Zeist Aartsbisdom Utrecht project “Parochie HH. Martelaren van Vietnam” 20.600<br />

Zeist Aartsbisdom Utrecht project “Parochie Moeder Gods van Czestochowa” 37.500<br />

Zeist Aartsbisdom Utrecht project “Transformatieoperatie migrantenpastoraat” 42.200<br />

Zeist Aartsbisdom Utrecht derde jaar project “Het is de klank die de muziek maakt” 4.500<br />

Zeist Aartsbisdom Utrecht driejarig project “Studentenparochie Utrecht” (2009) 21.750<br />

Zeist Aartsbisdom Utrecht project “Training effectief geldwerven voor kerk” 9.377<br />

Zeist Aartsbisdom Utrecht project “Verborgen talent” voor parochie O.L.V. van Amersfoort 12.850<br />

Zeist Aartsbisdom Utrecht project “Op- en uitbouw pastoraal bezoekwerk” voor parochieverband<br />

Betlehem 2.064<br />

Zeist Aartsbisdom Utrecht project “Ontwikkelen sociale kaarten” voor parochie Levend Water 9.100<br />

Zeist Aartsbisdom Utrecht project “Werken met projecten” 3.750<br />

Zeist Aartsbisdom Utrecht project “Kerk In Platteland” 4.500<br />

Totaal zingeving en geloofsgemeenschappen 2.742.104<br />

Getraumatiseerden<br />

Amsterdam Blijf Groep project “Praktische Ondersteuning Oranje Huis” 40.000<br />

Enschede Stichting Huis van Verhalen Enschede tweede jaar “Huis van Verhalen” 30.000<br />

Groningen Stichting Toevluchtsoord pilot-project “Aanpak en methodiekontwikkeling bij oudermishandeling” 15.000<br />

Haarlem Stichting Vrouwen Pastoraat Seksualiteit Geweld project “Present in Mokum” 2009 3.000<br />

Leeuwarden LIMOR inrichting van appartementen 10.000


plaats aanvrager projectomschrijving bijdrage<br />

Roosendaal Humanitas project “Verwerken en verder” 4.870<br />

Tilburg Stichting Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid ontwikkeling en implementatie van vervolgcursus “Herstellen doe je Zelf” 37.414<br />

Utrecht Humanitas afdeling Utrecht Stad, Lek & Weide maatjesproject 7.500<br />

Totaal getraumatiseerden 147.784<br />

Verslaafden/Daklozen<br />

Amersfoort Stichting De Ontmoeting project “Samen uit en toch thuis” 1.500<br />

Amsterdam Diaconie van de Protestantse Gemeente Amsterdam voorbereidingstraject haalbaarheid daklozencamping 10.000<br />

Amsterdam Stichting De Regenboog Groep inrichting inloophuis 25.000<br />

Amsterdam Stichting De Regenboog Groep aanschaf vaatwasser voor inloophuis Oud-West 2.000<br />

Amsterdam Stichting Drugspastoraat Amsterdam uitgave “Tien jaar drugs- en aidspastoraat Amsterdam 1990-2000” 10.000<br />

Amsterdam Stichting Drugspastoraat Amsterdam activiteiten 2010 15.000<br />

Amsterdam Stichting Kerk- en Buurtwerk Amsterdam-Noord publiciteitsmateriaal 6.000<br />

Amsterdam Stichting Mainline project “Campagne tegen alcoholgebruik onder harddrugsgebruikers” 20.000<br />

Amsterdam Stichting Serve the City organisatie van vrijwilligersprojecten voor kwetsbaren in Amsterdam 2.500<br />

Amsterdam Stichting Zelfhulp en Verslaving voorlichtingsprogramma 7.000<br />

Amsterdam Stichting Zwerfjongeren Nederland tweede jaar “Zwerfnet 2.0” 45.000<br />

Arnhem Stichting Kruispunt Arnhem pr-materiaal 1.556<br />

Bergen Op Zoom Inloophuis Williamstraat herinrichting en uitgifte drieluikfolder 7.711<br />

De Bilt Stichting Trefpunt De Bilt en Omgeving exploitatie van Trefpunt de Bilt 2009 10.000<br />

Den Bosch Oecumenische Stichting voor Missionair-Diaconaal Buurtwerk aanschaf van diverse materialen 2.100<br />

Den Haag Lukaskerk herinrichting diaconale ruimten 24.300<br />

Den Haag STEK - voor stad en kerk diverse projecten voor Diaconaal Centrum Oase 13.500<br />

Den Haag STEK - voor stad en kerk deskundigheidsbevordering voor Diaconaal Centrum Oase 3.300<br />

Den Haag STEK - voor stad en kerk diverse projecten van De Paardenberg in de wijk Transvaal 14.000<br />

Den Haag STEK - voor stad en kerk deskundigheidsbevordering voor De Paardenberg in de wijk Transvaal 2.400<br />

Den Haag STEK - voor stad en kerk het Stagehuis 4.575<br />

Den Haag Stichting Straatpastoraat Den Haag aanschaf materialen 2.700<br />

Den Haag Vereniging Oecumenisch Centrum voor Informatie en Ontmoeting piano en twee computers 8.000<br />

Den Haag Vereniging Oecumenisch Centrum voor Informatie en Ontmoeting training vrijwilligers 3.000<br />

Den Helder Stichting Dak- en Thuislozen Opvang Den Helder en Omstreken inrichting project “Woonbegeleiding” 10.000<br />

Deventer Stichting Oecum. Diac. Centr. Deventer “Meester Geertshuis” aanschaf van beamer, scherm en laptop 2.000<br />

Driebergen Stichting Youth for Christ Nederland project “Vrijwilligersondersteuning” 30.000<br />

Ede Stg. Steunfonds Protestants Christelijke Stichting Meet-Inn poolbiljart voor inloopcentrum Meet-Inn 3.500<br />

Eindhoven Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting inrichting van NEOS nacht- en crisisopvang Odulpha 40.000<br />

Groningen De Open Hof Diaconaal-Pastoraal Centrum douche en wasvoorziening 8.000<br />

Groningen Stichting Huis project “Zuiderdiep/Prinsenstraat” 10.000<br />

Haarlem Stichting Stem in de Stad interreligieus werken aan de basis 10.000<br />

75


plaats aanvrager projectomschrijving bijdrage<br />

76<br />

Heerlen Stichting Wijkpastoraat Vrank diverse projecten voor wijkpastoraat Zeswegen 21.750<br />

Heerlen Stichting Wijkpastoraat Vrank aanschaf inventaris 3.000<br />

Houten Stichting Ontmoeting renovatie van inloop- en doucheruimte van dienstencentrum in Rotterdam 7.000<br />

Houten Stichting Ontmoeting glazen afscheidingswand 3.000<br />

Langeweg Stichting Emmaus Langeweg uitbreiding woonruimte 25.000<br />

Leeuwarden Interkerkelijke Stichting Het Aanloophuis project “Straatpastoraat” 10.000<br />

Maastricht Stichting Dienst aan Kerk en Samenleving Maastricht schilderwerkzaamheden, tuinmeubilair 3.900<br />

Maastricht Stichting Dienst aan Kerk en Samenleving Maastricht cursus Interculturele Communicatie 1.600<br />

Maastricht Stichting Wijkpresentie Maastricht-Noordoost pilotproject 25.000<br />

Nijmegen Stichting Het Kruispunt Nijmegen project “Verbetering gebruiksmogelijkheden Titus Brandsma Kapel” 12.000<br />

Nijmegen Stichting Het Kruispunt Nijmegen project “Galerie van de overlevingskunst” 9.000<br />

Roermond Stichting Opvang en Ontmoeting Roermond inloopproject “De Huiskamer van OOR” 9.000<br />

Roosendaal Stichting Inloophuis De Windroos aanschaf van AED difibrillator en dagje uit naar Madurodam 3.300<br />

Rotterdam Diaconie Hervormde Gemeente Delfshaven inrichtingskosten Activiteitencentrum Geloven 2.500<br />

Rotterdam Stichting Beheer Pastoraat Oude Wijken Rotterdam deskundighedsbevordering <strong>Welkom</strong>centrum De Put in Bloemwijk 3.100<br />

Rotterdam Stichting Beheer Pastoraat Oude Wijken Rotterdam renovatie inloophuis In de Loop; Lombardijen 3.000<br />

Rotterdam Stichting Beheer Pastoraat Oude Wijken Rotterdam renovatie inloophuis ‘t Stekkie in het Oude Noorden 16.000<br />

Rotterdam Stichting Beheer Pastoraat Oude Wijken Rotterdam inventaris inloophuis/buurtvrouwenhuis Rosa 1.650<br />

Rotterdam Stichting Beheer Pastoraat Oude Wijken Rotterdam coaching/supervisie stedelijk coördinator 1.100<br />

Rotterdam Stichting Beheer Pastoraat Oude Wijken Rotterdam oven voor inloophuis de Union in het Oude Westen 5.000<br />

Rotterdam Stichting Beheer Pastoraat Oude Wijken Rotterdam ontwikkeling van nieuwe vieringen 2.640<br />

Rotterdam Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk open huis van de Pauluskerk 10.000<br />

Rotterdam Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk coördinator open huis Pauluskerk 10.000<br />

Rotterdam Stichting Jeugdhaven Charlois “ ‘t Anker” project “Themadag voor medewerkers ‘t Anker” 740<br />

Rotterdam Stichting Mara Rotterdam maatjesproject te Leiden tweede jaar 10.000<br />

Schiedam Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam De Wissel aanschaf en inbouw keukenunit 10.000<br />

Tegelen Stichting Emmaus Feniks renovatie voormalig gastenverblijf 100.000<br />

Tilburg Stichting Missionair Servicecentrum Tilburg opzetten stichting en ontwikkeling folder 3.100<br />

Utrecht Diaconaal Missionair Orgaan inrichtingskosten Inloophuis de Wijkplaats 12.000<br />

Utrecht Stichting De Tussenvoorziening project “renovatie keuken en eetzaal Meisjesstad” 45.000<br />

Utrecht Stichting Ontmoetingshuis Lunetten “Het Knooppunt” activiteit voor De Huiskamer van Lunetten 1.750<br />

Vlaardingen Stichting Aandachtscentrum Vlaardingen/ Aanloophuis renovatie 4.500<br />

Totaal verslaafden/daklozen 730.272<br />

Totaal toekenningen Nederland 8.391.927<br />

Vrijval uit eerdere bestedingen, getotaliseerd 314.235<br />

Netto bestedingen Nederland 8.077.692


Nederlandse Antillen & Aruba<br />

plaats aanvrager projectomschrijving bijdrage<br />

Mensen met een beperking<br />

Aruba Sonrisa opzet van een sociale werkplaats 31.600<br />

Aruba Fundacion Arubano di esnan Visualmente Incapacita tweede fase FAVI centrum 30.500<br />

Aruba Fundacion Arubano di esnan Visualmente Incapacita meerjarenplan voorlichting 2009-2011 5.000<br />

Aruba Stichting voor Verstandelijk Gehandicapten Aruba uitbreiding Skol Duna un man 8.000<br />

Curaçao Fundashon Orkestra Sinfónica Hubenil Kòrsou (F.O.S.H.K.) muziekschooljaar 2008-2009 10.000<br />

Curaçao Fundacion Dar muziekschool t.b.v. gehandicapte kinderen en jongeren 6.336<br />

Totaal mensen met een beperking 91.436<br />

Jeugdigen<br />

Aruba Y.M.C.A. tweede fase nieuwbouw 30.000<br />

Aruba Stichting Kinderhuis Imeldahof deskundigheidsbevordering 15.000<br />

Aruba Stichting Maatschappij en Criminaliteit publicatie “Wie is de dader” 10.000<br />

Sint Maarten Evangelische Broeder Gemeente St. Maarten project bewustmaking slavernij geschiedenis 1.700<br />

Bonaire Fundashon Bon Kwido aanvullende bijdrage t.b.v. renovatie 5.500<br />

Curaçao Fundashon Kompa Nanzi naschoolse opvang Nechi Pieters 2009-2010 9.000<br />

Curaçao Federatie Antilliaanse Jeugdzorg voortgang project “YAVE” 25.000<br />

Curaçao Fundashon MovieMente project “KidDocs” 8.500<br />

Curaçao Fundashon Amigunan di Cristo vakantieplan “Afrika in Fuik” 10.000<br />

Curaçao Fundashon Edukashon Musikal Na Band Bou muziekproject voor kinderen in achterstandswijken op Banda Bou 7.000<br />

Curaçao Stichting Kresh Montagne inventaris Kresh Mi Amiguitu 7.500<br />

Totaal jeugdigen 129.200<br />

77<br />

Minvermogenden<br />

Aruba Stichting Balansa Nobo pilotproject “Schuldhulpverlening” 25.000<br />

Aruba Fundacion Pa Nos Comunidad projectcoördinator 15.000<br />

Totaal minvermogenden 40.000<br />

Ouderen<br />

Aruba Stichting Thuiszorg Aruba aanschaf van inventaris voor cliënten en kantoor 7.800<br />

Curaçao Fundashon Era Nobo activiteiten voor 60+ in achterstandswijken 4.500<br />

Curaçao Stichting Thuiszorg Banda Bou aanschaf van meubilair voor activiteitencentrum Pannekoek 7.000<br />

Curaçao Stichting Thuiszorg Banda Bou project “Congres Familiezorg” 9.600<br />

Curaçao Stichting Birgen di Rosario aanschaf inventaris 60.000


plaats aanvrager projectomschrijving bijdrage<br />

Curaçao Stichting Thuiszorg Banda Bou project “Mantelzorgondersteuning en Familiezorg” 40.000<br />

Totaal ouderen 128.900<br />

78<br />

Overige<br />

Aruba Stichting Centro di Bario Playa Pabao renovatie en uitbreiding buurtcentrum 15.000<br />

Aruba Stichting Centro di Bario Playa Pabao project “Uitbreiding wijkcentrum” 7.500<br />

Aruba Stichting Maatschappij en Criminaliteit vervanging van apparatuur 2.700<br />

Aruba Stichting Comité De Vuijst project “Wijkvoorzieningen de Vuijst” 6.500<br />

Aruba Fundacion Museo Arqueologico Nacional Aruba project “Rancho” 9.800<br />

Bonaire Stichting Advent Zendings Genootschap reparatie dak 7.000<br />

Curaçao Fundashon Era Nobo cursus Computer en Sociale vaardigheden (CompuSova) 5.000<br />

Curaçao Fundashon Era Nobo project “Step Up” 4.000<br />

Curaçao SFA Adviescollege Curaçao kantoorkosten 2010 27.500<br />

Totaal overige 85.000<br />

Verslaafden/Daklozen<br />

Curaçao Fundashon pa Maneho di Adikshon maaltijdvoorziening inloophuis Dios Yudami 5.500<br />

Totaal verslaafden/daklozen 5.500<br />

Zieken<br />

Aruba Fundacion Autismo Aruba overbruggingskosten projectcoördinator 6.000<br />

Curaçao Stichting Verpleeghuizen Curaçao aanschaf van nachtkastjes, tillift en rolstoeldecliner voor verpleeghuis<br />

Betèsda 25.000<br />

Totaal zieken 31.000<br />

Totaal toekenningen Nederlandse Antillen, Aruba 511.036<br />

Vrijval uit eerdere bestedingen, getotaliseerd 6.500<br />

Netto bestedingen Nederlandse Antillen, Aruba 504.536


Suriname<br />

plaats aanvrager projectomschrijving bijdrage<br />

Mensen met een beperking<br />

Paramaribo Stichting Vroege Stimulatie Crèches professionalisering dossiervorming en opbergcapaciteit Anniecrèche 850<br />

Totaal mensen met een beperking 850<br />

Jeugdigen<br />

Paramaribo Stg. Onderwijs der Evangelische Broeder Gemeente Suriname renovatie Glöckerschool 15.000<br />

Paramaribo Stg. Onderwijs der Evangelische Broeder Gemeente Suriname renovatie Friedrich Stahelinschool 25.000<br />

Paramaribo Stichting Towards A New Alternative pilotproject training crèche/peuterschoolleidster te Abrabroki 4.250<br />

Paramaribo Bisschop R.E.C. Dothschool renovatie van twee toiletgroepen 9.900<br />

Paramaribo Christelijk Pedagogisch Instituut eerste jaar project ”professionalisering opl. voor leerkrachten<br />

basisonderwijs” 100.000<br />

Paramaribo Stichting voor de Scholen van Suriname transportkosten meubilair voor basisscholen 9.000<br />

Paramaribo Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname aanschaf van een buitenboordmotor Kalabaskreek 2.300<br />

Paramaribo African Methodist Episcopal Church bouw Clarkeschool 120.000<br />

Paramaribo Sociaal Culturele Vereniging Rialto aanschaf van diverse benodigdheden 2.000<br />

Paramaribo Stichting Kindertehuis Odoniti inrichtingskosten 1.900<br />

Totaal jeugdigen 289.350<br />

79<br />

Ouderen<br />

Coronie Stichting Algemeen Bejaarden-Behoeftigen en Jeugdzorg inrichtingskosten 26.000<br />

Totaal ouderen 26.000<br />

Overige<br />

Paramaribo Pater Ahlbrinck Stichting Art & Craft Erowarte (Marowijne) 13.400<br />

Paramaribo Lokaal Adviescollege Suriname kosten Lacs en coördinator 2010 21.900<br />

Paramaribo De Wesleyaanse Gemeente renovatie van Leitzelschool en internaat te Pelgrimkondre 15.000<br />

Paramaribo Stichting Totomboti inrichting van Museum & Galerie Pikinslee 10.000<br />

Totaal overige 60.300<br />

Slachtoffers<br />

Paramaribo Nationale Vrouwen Beweging (NVB) project “Vrouwencentrum Vierkinderen” 6.100<br />

Totaal slachtoffers 6.100


plaats aanvrager projectomschrijving bijdrage<br />

Zieken<br />

Paramaribo Pater Ahlbrinck Stichting bouw personeelswoning Kalebaskreek 43.000<br />

Totaal zieken 43.000<br />

Totaal toekenningen Suriname 425.600<br />

Vrijval uit eerdere bestedingen, getotaliseerd 42.796<br />

Netto bestedingen Suriname 382.804<br />

80


Midden- en Oost-Europa<br />

plaats aanvrager projectomschrijving bijdrage<br />

Bosnië-Herzegovina<br />

Banja Luka Union of Ass. for Help to Mentally Disabled persons in RS ik leer vissen - sociale werkplaats voor mensen met een handicap 8.500<br />

Mostar Udruga Roditelja za Borbu Protiv Ovisnosti steungroepen voor ouders en familieleden en lokale telefonische<br />

hulplijnen 7.235<br />

Totaal Bosnië-Herzegovina 15.735<br />

Kroatië<br />

Cakovec Autonomous Centre - ACT sociaal ondernemerschap als middel voor financiële zelfstandigheid<br />

van ngo’s 13.400<br />

Totaal Kroatië 13.400<br />

Moldavië<br />

Zeist Janivo Stichting revalidatie en educatie in Moldavië 500<br />

Totaal Moldavië 500<br />

81<br />

Montenegro<br />

Bijelo Polje Paraplegics Association Bijelo Polje aanschaf van minibus en verbeteren positie van mensen met fysieke<br />

beperkingen 16.580<br />

Niksic Association of Blind Persons in Niksic, Savnik and Pluzine maatje voor blinden en slechtzienden 19.985<br />

Pljevlja Women’s space of Pljevlja centrum voor steun aan ouders van verslaafden 14.975<br />

Podgorica fAKT - Fond za Aktivno Gradjanstvo small grants budget 2009 10.000<br />

Podgorica 4Life rehabilitatie van verslaafden met het 12 stappen programma 4.020<br />

Podgorica Union of Parental Associations ‘Our Initiative’ decentralisatie van sociale zorg in Montenegro 20.000<br />

Podgorica NGO Reto Centre inventaris van werkuimte van Reto Centre 5.000<br />

Podgorica SOS hotline for women and children victims of violence verbeteren van steun aan slachtoffers van geweld 15.910<br />

Podgorica fAKT - Fond za Aktivno Gradjanstvo aanvraag extra budget Small Grants Programme 15.000<br />

Podgorica fAKT - Fond za Aktivno Gradjanstvo exploitatielasten Social Transition Programme 2010 23.870<br />

Podgorica fAKT - Fond za Aktivno Gradjanstvo sustainability en capaciteitsversterking van de ngo sector 23.560<br />

Rozaje NVO Djeca - ENFANTS verbetering economische positie van Roma vrouwen door workshops 8.480<br />

Totaal Montenegro 177.380<br />

Nederland<br />

Utrecht SPOLU International Foundation voortzetting van progr. voor versterking van Roma organisaties in MOE 55.000<br />

Totaal Nederland 55.000


plaats aanvrager projectomschrijving bijdrage<br />

82<br />

Oekraïne<br />

Brody (Lvívska oblast) Caritas Brody sociale voorzieningen voor ouderen 7.240<br />

Brody, Lviv obl. Rehabilitation-pedagogic centre “Strumok” uitbreiden van dienstverlening en engageren nieuwe ouders 19.995<br />

Cherkasy Cherkasy Regional Branch of Children’s Fund of Ukraine summer school voor pleeggezinnen 19.055<br />

Drohobych Charitable foundation “Nazaret” counseling en werkgelegenheid voor alcohol- en drugsverslaafden 10.107<br />

Dubove Institute Servants of the Lord and of the Virgin of Matara canschaf van een minibus en activiteiten van het meisjeshuis 20.000<br />

Kiev Charitable organization “Hope and Homes for children” steungroepen voor ouderbegeleiders en pleegouders 19.979<br />

Lvív PO “Pleche” sociaal revalidatiecentrum voor patienten met psychische aandoeningen 18.994<br />

Lvív Ngo Narodna dopomoga - Lviv straatwerk met sociaal gemarginaliseerde mensen 20.000<br />

Lvív Union of Mutual Help “Oselya” sociale zorg en opleiding voor sociaal geisoleerde mensen 20.000<br />

Lvív Caritas: Hospital im. Archbishop Sheptytsky hospice zorg: psychosociale ondersteuning aan ernstig zieken 19.122<br />

Sokal Sokal Rayon Association of Disabled People revalidatiecentrum voor mensen met beperkingen 19.168<br />

Ternopil Union of Orphans of Ternopil City (UOT) voorbereiden van weeskinderen op het gezinsleven 19.960<br />

Uzhgorod Transcarpathian Regional Roma Society “Romani Chgib” constructie van een hostel voor Roma studenten 20.000<br />

Uzhgorod United Law Students Association of Transcarpathia (ULSAT) gratis rechtshulp en opbouw van gemeenschap 19.839<br />

Uzhgorod Charitable Fund Transcarpathia against Aids introductie van HIV preventiesysteem bij etnische minderheden 6.772<br />

Uzhgorod Komitjet Meditsjnoj Dopomogi v Zakarpatti centrum Parasolka voor schoolverlaters van het Vilshany internaat 26.759<br />

Uzhgorod Carpathian Foundation exploitatiekosten 2010 42.651<br />

Vynogradiv Charitable organisation “Joint Union of Society” hospice als model voor het Vynogradiv District 20.000<br />

Totaal Oekraïne 349.641<br />

Servië<br />

Belgrado Autonomous Women’s Centre versterken van vrouwelijke slachtoffers van sexueel geweld 19.875<br />

Belgrado Centre for Development of Non-profit Sector de Derde Sector in het Sociale Zorgsysteem 13.370<br />

Belgrado Balkan Community Initiatives Fund small grants component van het Social Transition Programme 45.000<br />

Belgrado Balkan Community Initiatives Fund mogelijkheden onderzoeken voor sustainability van STP programma 16.720<br />

Belgrado Ass. for support to persons with dev. disorders Our House werken - op weg naar sociale inclusie 20.000<br />

Belgrado Balkan Community Initiatives Fund exploitatiekosten 2010 44.998<br />

Belgrado Balkan Community Initiatives Fund capacity building / sustainability NGO sector 5.000<br />

Belgrado Balkan Community Initiatives Fund onderzoeken van mogelijkheden voor sustainability van STP, deel 2 15.000<br />

Bor Citizens’ Association “Kokoro” verbeteren van voorzieningen voor kinderen en jeugd met risicogedrag 19.997<br />

Bor Association for help to persons with mental dev. disorders aanschaf van een minibus 19.990<br />

Kula Plava ptica-Society for helping mentally challenged persons project “Ik wil onafhankelijk zijn” 52.000<br />

Leskovac Resource Centre Leskovac kansen van pleegkinderen vergroten 18.710<br />

Novi Knezevac Association of persons suffering from multiple sclerosis project “Laten we samen sterk worden” 13.525<br />

Novi Sad Ekumenska Humanitarna Organizacija persoonlijke assistent service voor terugkerende Roma 19.548<br />

Novi Sad Caritas Dekanata Novi Sad dagcentrum voor mensen met Alzheimer en psychiatrische problemen 18.910<br />

Novi Sad Society for help to mentally challenged persons krekel - zorg voor verstandelijk gehandicapte kinderen via spel 13.660


plaats aanvrager projectomschrijving bijdrage<br />

Prokuplje Association of persons with muscle and neuromuscular disease project “Gelijke kansen voor iedereen” 16.820<br />

Seleus Women’s multiethnic group - Seleus (WMGS) verbeteren van kwaliteit van leven van ouderen 19.430<br />

Sombor KUD Rumunka elderly club 17.610<br />

Srbobran ‘Biser’ Drustvo za Pomoc MNRO Opstine koffer en aanschaf van een minibus 20.000<br />

Trstenik Society for help to mentally challenged persons ons Huis 52.000<br />

Uzice Women’s Center Užice (WCU) ervaringsgerichte ondersteuning aan borstkankerpatiënten 19.995<br />

Velika Plana Women in action SOS centrum voor vrouwelijke slachtoffers van geweldsgebruik 19.250<br />

Zrenjanin Humanitarian Center Duga (Rainbow) workshops voor mensen met een psychiatrische achtergrond 17.130<br />

Totaal Servië 538.538<br />

Totaal toekenningen Midden- en Oost-Europa 1.150.194<br />

Vrijval uit eerdere bestedingen 47.887<br />

Netto bestedingen Midden- en Oost-Europa 1.102.307<br />

83


Mr. B.A. Schmitzfonds<br />

plaats aanvrager projectomschrijving bijdrage<br />

84<br />

Alkmaar Evean Thuiszorg; (Planners, afd. Thuisbegeleiding Evean) individuele hulpverlening 725<br />

Den Haag Brijder Verslavingszorg (afd. project 4) individuele hulpverlening 1.000<br />

Gemert Parochie De 3-Eenheid Gemert-De Mortel individuele hulpverlening 3.000<br />

Goes Leger des Heils individuele hulpverlening 1.000<br />

Gouda MEE Midden-Holland individuele hulpverlening 1.058<br />

Heerlen Stichting Blijf van m’n Lijf Heerlen individuele hulpverlening 750<br />

Lelystad Team Sociowoningen GGZ Meerkanten individuele hulpverlening 1.350<br />

Rotterdam Stichting Vrienden van Flexus Jeugdplein individuele hulpverlening 2.500<br />

Venlo MEE Noord en Midden Limburg; locatie Venlo individuele hulpverlening 1.575<br />

Vught Radboudstichting individuele hulpverlening 2.500<br />

Buitenpost Scouting de Brimzen individuele hulpverlening 750<br />

Paramaribo Bisdom Paramaribo individuele hulpverlening 2.500<br />

Den Haag Stichting Bureau Jeugdzorg Haaglanden individuele hulpverlening 3.000<br />

Totaal toekenningen mr. B.A. Schmitzfonds 21.708<br />

Vrijval uit eerdere bestedingen 3.008<br />

Netto bestedingen mr. B.A. Schmitzfonds 18.700<br />

> De Pater van Ruthstichting<br />

plaats aanvrager projectomschrijving bijdrage<br />

Rotterdam Stichting Whole 9 project “Buurtpeers” 6.000<br />

Utrecht Stichting de Burcht Armenzorg project “Een Stap Verder” 7.500<br />

Rotterdam Stichting Vakantieweken kinder- en volwassenenkamp 2009 5.000<br />

Amsterdam Stichting Elleboog project “Elleboog wijkt uit” 10.000<br />

Middelbeers Stichting Jeugdvakantiewerk vakantieweek 1.500<br />

Totaal toekenningen 30.000<br />

Vrijval uit eerdere bestedingen<br />

Totaal 30.000


De organisatie<br />

De organisatie<br />

Organogram<br />

Nevenfuncties<br />

85


De organisatie<br />

De organisatie m.i.v. 01-01-2010<br />

Rob J. Niesing, facilitair en administratief medewerker<br />

Adviescommissie Koninkrijk der Nederlanden<br />

Drs. Bas S. Pieck, senior projectadviseur, met aandachts-<br />

en Suriname<br />

Bestuur<br />

gebied Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba<br />

Mr. Trudy M.M. Blokdijk-Hauwert,<br />

Leo N.J. Epskamp, vicevoorzitter/penningmeester,<br />

Colette M.T.C. Schrama, secretarieel medewerker<br />

voorzitter, afloop 3e termijn 31-12-2013<br />

afloop 1e termijn 31-12-2012<br />

Nicole M. van Tol, administratief medewerker<br />

Drs. Marleen A.M. Barth, lid,<br />

Drs. Joep M.H. Mourits, secretaris,<br />

Drs. Suzanna M.E. Vergouwe, projectadviseur, met<br />

afloop 1e termijn 31-12-2012<br />

afloop 1e termijn 31-12-2010<br />

aandachtsgebied Montenegro<br />

Drs. Herman J. Kaiser, lid,<br />

86<br />

Mr. Karel N.A.M. Claassen, lid,<br />

Drs. Alie van der Wal, senior projectadviseur<br />

afloop 2e termijn 31-12-2013<br />

afloop 1e termijn 31-12-2012<br />

Drs. Elly W.M. Teune-Kasbergen, lid,<br />

afloop 1e termijn 31-12-2011<br />

Jan van Tilburg, lid,<br />

afloop 1e termijn 31-12-2010<br />

Organogram van Skanfonds 2009<br />

Bestuur<br />

Skanfonds<br />

Bureau<br />

Drs. Henriëtte M.C. Hulsebosch, directeur<br />

Cees P.H. Beltman, financial controller/administrateur<br />

Brigitte M.H. Brinkel, communicatiemedewerker<br />

Adviescommissie<br />

Nederland<br />

Adviescommissie<br />

Midden- en Oost-Europa<br />

Judith E.J. Douwes, administratief medewerker<br />

Margreet J. den Dubbelden, secretarieel medewerker<br />

Yvonne J. Feher, directiesecretaresse/hoofd ondersteuning<br />

Directeur<br />

1 FTE<br />

Drs. Janneke Hazelhoff, senior projectadviseur, met<br />

aandachtsgebied Servië en Oekraïne<br />

Drs. Hildegard van der Heyden, projectadviseur<br />

Drs. Ineke van Keulen, projectadviseur<br />

Fréderique H.M. van Middelkoop, projectadviseur<br />

Financial controller/<br />

administrateur<br />

1 FTE<br />

Projectadviseurs<br />

Nederland<br />

4,44 FTE<br />

Administratieve<br />

Ondersteuning<br />

3,34 FTE<br />

Projectadviseurs<br />

Midden en Oost-Europa<br />

1,83 FTE<br />

Communicatie/PR<br />

0,66 FTE


Drs. Yvonne Schram, lid,<br />

Adviseurs Samenwerkende Fondsen<br />

Drs. Henry R. Pietersz, lid<br />

afloop 2e termijn 31-12-2010<br />

Nederlandse Antillen & Aruba<br />

Drs. Raymond Ph. Römer, lid<br />

Drs. Frans C.H. Slangen, lid,<br />

Gilbert R. Wawoe, algemeen adviseur<br />

Luis G. Santine, lid<br />

afloop 1e termijn 31-12-2011<br />

Drs. Erry F. Stoové, lid,<br />

Aruba, bestuur Cede Aruba<br />

Saba<br />

afloop 2e termijn 31-12-2013<br />

Amy J.C. Lasten-Heinze, voorzitter<br />

Ing. Hilton B. Hassell, adviseur<br />

Gina J. Arends, penningmeester<br />

Diana Wilson, adviseur<br />

Adviescommissie Midden- en Oost-Europa<br />

Giovanni F. Kock, lid<br />

Jet van Heijnsbergen, adviseur<br />

87<br />

Dr. Maartje J.A. van Putten, voorzitter,<br />

Merl Serrant-Gibbs, lid<br />

afloop 1e termijn 31-12-2010<br />

Jan Veneman (directeur)<br />

Sint Eustatius<br />

Mr. Maarten A.M.Chr. Koning, lid,<br />

Jeanette Hooker-Soliana, adviseur<br />

afloop 3e termijn 31-12-2009<br />

Bonaire, FAP<br />

Militza Maduro, adviseur<br />

In principe vervalt het lidmaatschap na de 3e termijn.<br />

John Soliano, voorzitter<br />

Bij hoge uitzondering is deze verlengd vanwege de<br />

Ingrid Fenies, secretaris<br />

Sint Maarten<br />

voorgenomen afbouw in deze regio in 2012.<br />

Leonard Domacassé, penningmeester<br />

Mathias S. Voges, voorzitter<br />

Drs. Joanneke J. Lootsma, lid,<br />

Renata Domacassé, lid<br />

Angela Dekker, secretaris<br />

afloop 1e termijn 31-12-2011<br />

Nina den Heyer, lid<br />

Perry Wilson, penningmeester<br />

Dr. Jaap Veen, lid,<br />

Michèle Knuf, lid<br />

Mr. Richard Gibson, jr., lid<br />

afloop 1e termijn 31-12-2012<br />

Claudwick C. Peterson, lid<br />

Curaçao, Raad van Toezicht<br />

Gianne Wilson-de Weever, lid<br />

Prof. Mr. Jaime M. Saleh, voorzitter<br />

Suriname<br />

Curaçao, bestuur<br />

Rein R. Artist, algemeen adviseur<br />

Ir. Norbert J. Chaclin, voorzitter<br />

Drs. Neftali M.R. Isings-Calister, secretaris<br />

Lokaal Adviescollege Suriname (Lacs)<br />

Drs. Adriaan Van der Hoeven, penningmeester<br />

Marie-José Artist, coördinator<br />

Drs. Barbara R. Perquin, lid


(Neven)functies directeur en bestuursleden<br />

De heer Jan van Tilburg<br />

Lid Werkgroep Partijpolitieke Processen Wiardi Beckman<br />

m.i.v. 01-01-2010<br />

Vice-voorzitter Parochie Breda-Centrum (kathedrale kerk)<br />

Stichting<br />

Secretaris/penningmeester Stichting Paulushofje Etten-Leur<br />

Lid Redactieraad ‘Didaktief en School’<br />

Directeur drs. Henriëtte M.C. Hulsebosch<br />

Lid Trefpunt Socialisme en Levensovertuiging<br />

Lid raad van advies Tellingen-Pul Stichting<br />

(Neven)functies adviescommissieleden Nederland<br />

Lid Stichting ‘Vrienden van Concerto d’Amsterdam<br />

Lid Raad van Toezicht Adviescollege Curaçao<br />

Voorzitter Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg Noord Holland<br />

Lid bestuur ALN<br />

Mr. Trudy G.M.M. Blokdijk-Hauwert<br />

Lid Raad van Toezicht Nuffic<br />

Lid Raad van Toezicht KPC Groep<br />

Plaatsvervangend lid Commissie Integriteit Publieke Omroep<br />

Leo N.J. Epskamp<br />

Lid Raad van Commissarissen KPC Holding BV<br />

Extern deskundige Onderwijsraad<br />

Investment Director NPM<br />

Lid Raad van Commissarissen KPC Advies BV te Den Bosch<br />

Lid Bestuur Stichting Prinsjesdagontbijt<br />

Lid Raad van Toezicht KRO<br />

Onderzoeker en docent Toezicht Maatschappelijke<br />

Lid Bestuur War Trauma Foundation<br />

Ondernemingen TiasNimbas Business School<br />

Lid Raad van Advies Frans Hals Museum<br />

Drs. Joep M.H. Mourits<br />

UvT/TUE te Tilburg<br />

88<br />

Senior Managing Consultant Berenschot<br />

Lid Benoemingencommissie CDA<br />

Voorzitter Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders<br />

te Den Haag<br />

Drs. Herman J. Kaiser<br />

Burgemeester van Doetinchem<br />

Official KNVB<br />

Lid Kiesraad te Den Haag<br />

Voorzitter CDA afdeling Gelderland<br />

Lid Bestuur Stichting Socires<br />

Voorzitter Raad van Advies Philadelphia-Felixoord te Oosterbeek<br />

Lid Algemeen bestuur Bond Katholiek Beroeps- en Voortgezet<br />

Voorzitter Bestuur Stichting Cantate op de Brink<br />

Lid Landelijke AdviesRaad Philadelphia Zorg te Nunspeet<br />

onderwijs<br />

Lid bestuur Socires te Den Haag<br />

Lid Comité van Aanbeveling Openbaar Vervoer Museum,<br />

Mr. Carel N.A.M. Claassen<br />

Lid Raad van Advies Vereniging voor Overheidsmanagement<br />

Doetinchem<br />

Claassen Advocatuur en Mediation<br />

te Den Haag<br />

Voorzitter Stichting Christelijk-Sociaal Congres<br />

Diverse functies Rotary Nederland<br />

Lid Redactie Tijdschrift voor Public Governance, Audit & Control<br />

Lid Commissie van Aanbeveling Museum ‘t Olde Ambacht<br />

Bestuurslid Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten<br />

te Den Haag<br />

Wehl<br />

Bestuurslid Nederlands Mediation Instituut<br />

Voorzitter Redactieraad Governance Update te Den Haag<br />

Voorzitter St. Philium Roermond<br />

Bestuurslid Stichting Perdu Amsterdam<br />

Onafhankelijk adviseur Bestuur en Toezicht ACML te Baarn<br />

Voorzitter Fortis FondsDoetinchem<br />

Lid Code Commissie Vereniging Automatenhandel Nederland<br />

Hoofdredacteur Tijdschrift Bestuur en Toezicht Maatschappe-<br />

Voorzitter Stichting Greven- De Ravelijn Doetinchem<br />

Lid Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schiphol regio<br />

lijke Ondernemingen BTMO, SDU te Den Haag<br />

Comité van Aanbeveling St. Tegen Zinloos geweld<br />

Voorzitter Regio Achterhoek<br />

Drs. Elly W.M. Teune-Kasbergen<br />

Drs. Marleen A.M. Barth<br />

Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank De Leijstroom<br />

Voorzitter GGZ Nederland<br />

Drs. Yvonne Schram<br />

Kringbestuur Rabobanken Noord- Oost Brabant<br />

Gastdocent Haagse Campus Universiteit Leiden<br />

Wethouder Gemeente Uden<br />

Politie Onderwijsraad<br />

Voorzitter Nationale Vereniging ‘De Zonnebloem’<br />

Plv. lid algemeen bestuur veiligheidsregio Brabant-Noord<br />

Voorzitter Regionaal Expertise Centrum Midden-Brabant<br />

Lid Raad van Toezicht Teleac/NOT<br />

Lid algemeen bestuur Onderlinge Gemeentelijke Bosbrand-<br />

Bestuur Scholengemeenschap De Keyzer<br />

Lid Visitatiecommissie SPF en SPOV<br />

verzekering<br />

Voorzitter SOWOZA<br />

Voorzitter Banning Werkgemeenschap voor de PvdA<br />

Lid Reconstructiecommissie Peel & Maas<br />

Secretaris BGF-fonds<br />

Lid Maatschappelijke Raad faculteit Sociale Wetenschappen<br />

Voorzitter Gemeenschappelijk orgaan Openbaar Basis-<br />

Externe deskundige Commissie van Beroep ROC Tilburg<br />

Universiteit Utrecht<br />

onderwijs


Bestuurslid Stichting Bezoekerscentrum Slabroek<br />

Lid bestuur Stichting Brabants Landschap<br />

Plv. lid algemeen bestuur GGD Hart voor Brabant<br />

Voorzitter portefeuillehouderoverleg ouderenbeleid regio<br />

Uden-Veghel<br />

Voorzitter portefeuillehouderoverleg onderwijs en educatie<br />

regio Brabant-Noordoost<br />

Voorzitter portefeuillehouderoverleg Maashorst<br />

Directeur/eigenaar Schram Management Consultants<br />

Lid van de Derde Kamer (schaduwparlement voor<br />

ontwikkelingssamenwerking)<br />

Bestuurslid Stichting Kids Future Indonesia<br />

Penningmeester/bestuurslid Stichting Monumentenhuis<br />

Brabant<br />

Lid Raad van Commissarissen Behoud Monumenten B.V.<br />

Lid Bestuur Parochie St. Lambertus Engelen<br />

Drs. Frans C.H. Slangen<br />

Lid Programmaraad Ruud de Moor Centrum<br />

Voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Onderwijsgroep<br />

Tilburg<br />

Voorzitter Raad van Toezicht Cordaid<br />

Secretaris bestuur Vrienden van de Kerk der Friezen (Rome)<br />

Voorzitter van de Provinciale Omgevingscommissie Brabant<br />

Lid Bestuur PNO ziektekosten verzekering<br />

Voorzitter bestuur Stichting Jamtara (India)<br />

Voorzitter voices of Africa<br />

Voorzitter MSVN (Multiple Sclerose Patiënten Vereniging)<br />

Voorzitter Provinciale Omgevingscommissie Brabant<br />

Drs. Erry F. Stoové<br />

Voorzitter Raad van Bestuur Sociale Verzekeringsbank<br />

Lid Bestuur van Het Expertise Centrum<br />

Lid Bestuur Stichting Overheidsmanager van het Jaar<br />

Lid Raad van Advies NIOD<br />

Voorzitter Bestuur Stichting Indisch Herinneringscentrum<br />

Bronbeek<br />

Voorzitter Raad van Toezicht Hartekampgroep<br />

Voorzitter Raad van Toezicht Rijnland Zorggroep<br />

(Neven)functies adviescommissieleden Midden- en Oost-Europa<br />

Dr. Maartje J.A. van Putten<br />

Managing Director Global Accountability BV<br />

Vicevoorzitter European Centre for Development Policy<br />

Management<br />

Commissaris Koninklijk Instituut voor de Tropen<br />

Lid van het Independent Review Mechanism of the African<br />

Development Bank<br />

Lid van de Adviesraad van Spadel Nederland<br />

Lid Raad van Toezicht KNCV (Tuberculosefonds)<br />

Mr. Maarten A. M.Chr. Koning<br />

Consultant Europees recht<br />

Organisator seminars/conferenties/website op Europees<br />

gebied<br />

Bestuurslid Stichting EMP<br />

Lustrumcommissie Vereniging Rexona<br />

Drs. Joanneke J. Lootsma<br />

Plaatsvervangend directeur Felix Meritis<br />

Directeur Amsterdam-Maastricht Summer University<br />

Bestuurslid van Dansity<br />

Dr. Jaap Veen<br />

(Free lance) Tuberculosis Control Advisor<br />

Bestuurslid Health Connections International<br />

89


Colofon<br />

Dit jaarverslag is een uitgave van Skanfonds te Hilversum.<br />

Teksten<br />

Henriëtte Hulsebosch, directeur<br />

Cees Beltman, financial controller<br />

Brigitte Brinkel, communicatiemedewerker<br />

90<br />

Fotografie<br />

Norbert Waalboer, diverse andere fotografen en foto’s van diverse organisaties.<br />

Vormgeving<br />

www. taluut.nl<br />

Drukwerk<br />

Drukkerij Atlas bv, Soest<br />

Dit jaarverslag is op aanvraag gratis verkrijgbaar en<br />

staat ook op de website www.skanfonds.nl<br />

Disclaimer<br />

Het jaarverslag 2009 van Skanfonds is met grote zorg samengesteld. Ondanks deze<br />

zorgvuldigheid kunnen er fouten in zijn geslopen. Skanfonds kan daarom geen<br />

garanties geven met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de<br />

informatie in dit jaarverslag. Aan de inhoud van dit jaarverslag kunnen geen rechten<br />

worden ontleend.<br />

Copyright<br />

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen<br />

zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Skanfonds.


Skanfonds geeft mensen de kans<br />

Skanfonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen. Vanuit katholieke inspiratie en traditie steunen wij organisaties<br />

die zich richten op de versterking van sociale cohesie, de zorg voor kwetsbare mensen, en het behoud van materieel en immaterieel religieus erfgoed.<br />

Skanfonds, Postbus 156, 1200 AD Hilversum, telefoon: (035) 624 96 51, fax: (035) 624 61 32, e-mail: info@skanfonds.nl,<br />

internet: www.skanfonds.nl. Wilt u mensen ook een kans geven Steun Skanfonds dan door geld over te maken op 67.58.62.205.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!