03.03.2015 Views

Samen verbonden

Description

Description

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Samen</strong> <strong>verbonden</strong><br />

DELTA en Zeeland


Inhoudsopgave<br />

DELTA en Zeeland: voor jaren <strong>verbonden</strong> 4<br />

Een paar DELTA feiten en cijfers 6<br />

Veelzijdigheid8<br />

DELTA als energieproducent 8<br />

DELTA op de zakelijke energiemarkt 8<br />

DELTA en de energielevering aan consument 11<br />

DELTA en multimedia 11<br />

DELTA en de netwerken 12<br />

DELTA en afvalverwerking 13<br />

DELTA en de Zeeuwse maatschappij 14<br />

Onze toekomst 14<br />

3


DELTA en Zeeland:<br />

voor jaren <strong>verbonden</strong><br />

In mei 1991 fuseerden de Provinciale Energie maatschappij<br />

en de Watermaatschappij Zuidwest-Nederland: het begin van<br />

DELTA NV. Daarmee werd een nieuw hoofdstuk geschreven in<br />

de nu 85 jaar lange geschiedenis van de nutsvoorzieningen in<br />

Zeeland.<br />

Ruim 23 jaar later is DELTA nog steeds Zeeuws en Zelfstandig.<br />

Van en voor de Zeeuwen. Met overwegend Zeeuwse aandeelhouders<br />

en klanten. DELTA voorziet ruim 190.000 Zeeuwse huishoudens van gas<br />

en elektriciteit en ruim 100.000 huishoudens nemen zogenoemde<br />

multimediadiensten af: diensten op het gebied van internet, tv en<br />

telefonie.<br />

DELTA heeft zich ontwikkeld tot een bijzonder bedrijf, uniek in<br />

zijn veelzijdigheid. Vier divisies (Energie en Multimedia, DELTA<br />

Netwerkgroep, EPZ en Indaver) bieden een bijzondere combinatie<br />

van producten en diensten en geven elke dag invulling aan de slogan<br />

DELTA Verbindt. Gemiddeld nemen onze klanten meer dan<br />

vier producten af.<br />

4


1919<br />

PZEM Provinciale Zeeuwse Elektriciteit Maatschappij<br />

1934<br />

ZEGAM Zeeuwse Gasmaatschappij<br />

1970<br />

Fusie PZEM, ZEGAM, Water Zeeuws-Vlaanderen en<br />

Industriewatervoorziening<br />

1991<br />

DELTA: fusie PZEM en Watermaatschappij<br />

Zuidwest-Nederland (WMZ)<br />

2002<br />

DELTA biedt ook digitale diensten van<br />

ZeelandNet<br />

2004<br />

Evides: fusie DELTA Waterbedrijf en<br />

Waterbedrijf Europoort<br />

2004<br />

Ontstaan DELTA Milieu BV:<br />

samenvoeging vier milieubedrijven<br />

2007<br />

Deelnemingen in o.a. Indaver<br />

5


DELTA: feiten en cijfers<br />

• DELTA behoort tot de 100 grootste bedrijven van Nederland;<br />

• Omzet van meer dan 2 miljard;<br />

• 3400 arbeidsplaatsen;<br />

• Meer dan de helft daarvan in Zeeland, de rest verspreid over binnenen<br />

buitenland;<br />

• Aandeelhouders: Provincie Zeeland (50%), Gemeenten Terneuzen (7.4%),<br />

Middelburg (5.8%), Vlissingen (5.8%), 18 kleinere gemeenten in<br />

Zeeland en 2 gemeenten en provincies buiten Zeeland (1.6%).<br />

• DELTA draagt ruim 600 miljoen bij aan het Bruto Regionaal Product;<br />

• De laatste tien jaar heeft DELTA meer dan 470 miljoen dividend aan<br />

haar ‘publieke’ aandeelhouders uitgekeerd;<br />

• DELTA is een veelzijdig bedrijf:<br />

- energieproductie en energielevering<br />

- telefoon, tv en internet<br />

- afvalverwerking<br />

- netwerken (DNWG als onafhankelijk netbeheerder van Zeeland)<br />

- waterlevering (via Evides)<br />

• DELTA neemt vanaf 2017 de stroom af van het windpark Gemini en<br />

wordt daarmee in één klap de grootste leverancier van in Nederland<br />

opgewekte windenergie.<br />

6


DELTA in Zeeland - de organisatie<br />

DELTA N.V.<br />

DELTA<br />

Netwerkgroep<br />

Energie &<br />

Multimedia<br />

Indaver<br />

75%<br />

EPZ<br />

70%<br />

Evides<br />

50%<br />

Zeeuwse<br />

Netwerkholding<br />

DELTA<br />

Energy<br />

DELTA<br />

Netwerkbedrijf<br />

DELTA<br />

Comfort<br />

DELTA Infra<br />

Jaarcijfers 2013 2012<br />

Netto-omzet 2.104 2.168<br />

Brutomarge 810 860<br />

EBITDA 301 379<br />

Netto resultaat 74,8 81,0<br />

Investeringen in (im)materiele vaste activa 168 141<br />

Netto schuld 633 630<br />

7


Veelzijdigheid<br />

De meeste mensen denken bij DELTA aan een energiebedrijf. Maar DELTA<br />

is meer. DELTA maakt en levert inderdaad stroom en levert gas.<br />

Aan consumenten en aan bedrijven. Maar DELTA verzorgt ook allerhande<br />

diensten over de kabel, zoals internet, televisie en telefonie. En dochter<br />

Indaver is één van de grotere afvalbedrijven in Europa. Verder ontwikkelt<br />

en onderhoudt de Netwerkgroep de netwerken voor elektriciteit en gas<br />

en ook voor kabeldiensten.<br />

DELTA als energieproducent<br />

DELTA streeft naar CO 2-vrije energieopwekking in 2050. In de weg daar<br />

naar toe richten we ons op een zo duurzaam mogelijke energiemix<br />

bestaande uit kernenergie, duurzame energie (voornamelijk<br />

windenergie) en energie uit onze gascentrale. Dus duurzaam waar<br />

het kan, CO 2-arm waar het moet.<br />

De energiemarkt staat onder druk. Daarom richt DELTA zich op het<br />

vinden van slimme oplossingen voor de uitdagingen waar de organisatie<br />

met zijn klanten voor staat. De basis daarvoor wordt gevormd door de<br />

brede en efficiënte mix van opwekcapaciteit. Daarnaast zoekt DELTA<br />

naar vernieuwing in het aanbod aan zijn klanten, groot en klein.<br />

DELTA op de zakelijke energiemarkt<br />

De energiemarkt van vandaag en morgen gaat niet alleen meer over<br />

productie en levering. Het gaat over invloed en kostenbeheersing, over<br />

duurzaamheid en flexibiliteit. Kortom: het gaat over meerwaarde voor<br />

de klant. Daarom werken bij DELTA experts uit productie en verkoop<br />

intensief samen om voor elke klant de best mogelijke oplossing met<br />

de hoogst mogelijke toegevoegde waarde te creëren. Maatwerk door<br />

8


het bijeen brengen van markten en deze voor de klant en voor DELTA<br />

te laten werken. Maatwerk op basis van inzicht in de wereld van de<br />

klant én kennis van de energiemarkt. Een voorbeeld is de bouw van<br />

een windpark samen met partners met draagvlak van de omgeving,<br />

maximale synergievoordelen en benutting van innovatieve oplossingen.<br />

Het recentelijk gerealiseerde Windpark Kreekraksluis bijvoorbeeld, of<br />

het contract voor de afname van alle energie van het Windpark Gemini.<br />

Windinstallaties,<br />

diverse locaties<br />

105 MW<br />

WKK (warmte<br />

kracht koppeling)<br />

30 locaties 22 MW<br />

BioMassaCentrale<br />

Moerdijk 32 MW<br />

pluimveemest<br />

Sloecentrale,<br />

Vlissingen<br />

(50% DELTA)<br />

870 MW gas<br />

Zierikzee<br />

Middelburg<br />

Goes<br />

Vlissingen<br />

Terneuzen<br />

Kantoren:<br />

• Middelburg<br />

• Goes<br />

• Kamperland<br />

Stortplaats<br />

Nieuwdorp<br />

EPZ, Borssele<br />

(70% DELTA)<br />

405 MW<br />

steenkool 490<br />

MW nucleair<br />

ELSTA,<br />

Terneuzen (25%<br />

DELTA) 405 MW<br />

gas en stoom<br />

NPG,<br />

Willebroek<br />

3000<br />

zonnepanelen<br />

9


DELTA en de energielevering aan consument<br />

Op de consumentenenergiemarkt zoekt DELTA naar manieren om<br />

klanten te helpen hun energiehuishouding betaalbaar en beheersbaar<br />

te maken. En dat met een goede kwaliteit en service. Het leven een<br />

beetje comfortabeler maken; dat is onze insteek. Daarvoor is een goede<br />

relatie met de klant nodig. Daarom zoeken wij een echte verbinding<br />

met die klant en bieden we nieuwe diensten aan om het woon- en<br />

leefcomfort te vergroten. We spelen zo goed mogelijk in op nieuwe<br />

behoeftes (bijvoorbeeld inzicht in het energieverbruik, ondersteuning<br />

bij de decentrale opwek, ondersteuning bij warmtevoorziening,<br />

bij mobiliteit, etc.). Natuurlijk hoort daarbij ook een grote mate van<br />

betrouwbaarheid in dienstverlening en een goede service. ‘Value for<br />

money’ dus. Niet de goedkoopste, wel de aantrekkelijkste.<br />

DELTA en multimedia<br />

Iedereen kan internet leveren. Maar weinigen kunnen dat zoals DELTA.<br />

multimediaproducten krijgen een steeds grotere waarde voor onze<br />

klanten. De ontwikkelingen gaan snel. Producten en diensten volgen<br />

elkaar snel op, steeds weer bedenken we slimme toepassingen en<br />

oplossingen.<br />

DELTA biedt verbinding: fysiek en virtueel. DELTA biedt klanten<br />

interactiviteit en toegang tot de wereld, zijn wereld, op een manier die<br />

hij wil en op het moment dat hij wil. Verder bieden we onze partners<br />

toegang tot onze klanten en creëren we echte meerwaarde door<br />

producten en diensten te verbinden, door mensen en producten te<br />

verbinden en door mensen/partijen met elkaar te verbinden.<br />

11


Dat doen we door gebruik te maken van dat wat we al hebben en van<br />

nieuwe technologie die zich al bewezen heeft. <strong>Samen</strong> met klanten en<br />

mogelijke partners zoeken we naar nieuwe toepassingen en proposities,<br />

gericht op het leggen en versterken van de verbinding tussen partijen.<br />

Daarbij gaan we uit van de vraag in plaats van het product en lichten<br />

we mensen, klanten en partners voor over de mogelijkheden die er zijn.<br />

Wij weten wat de samenleving wil en vertalen dat naar producten en<br />

diensten.<br />

DELTA en de Netwerken<br />

Een zelfstandig onderdeel in de DELTA-groep is DNWG. DELTA Netwerkgroep<br />

bestaat uit DELTA Infra BV en DELTA Netwerkbedrijf BV. Binnen DNWG is<br />

DELTA Netwerkbedrijf (als netbeheerder) verantwoordelijk voor het beheer<br />

van de Zeeuwse elektriciteits- en gasnetten. DELTA Infra richt zich op het<br />

bouwen en onderhouden van netwerken en installaties voor gas,<br />

elektriciteit, water en data.<br />

DNWG is niet alleen actief in Zeeland. Zo heeft DELTA Infra klanten door<br />

het hele land. De omvang van de organisatie maakt het mogelijk om snel<br />

te schakelen en te anticiperen op marktontwikkelingen.<br />

Het netbeheer zal onder druk van de energietransitie sterk veranderen.<br />

Energiebesparing, duurzame en decentrale energieopwekking en een<br />

veel actievere betrokkenheid van burgers en bedrijven zijn nu al volop<br />

zichtbaar. <strong>Samen</strong> met regionale partners, zoals woningbouwcorporaties,<br />

industrieën, projectontwikkelaars, gemeenten, decentrale coöperaties,<br />

burgers, bedrijven en ook onderwijs- en onderzoeksinstellingen werkt<br />

DNWG aan het mede vormgeven van deze veranderingen.<br />

12


DELTA en afvalverwerking<br />

DELTA is voor 75% eigenaar van Indaver: een Zeeuws-Vlaamse<br />

organisatie met internationale ambities. Indaver onderscheidt twee<br />

dienstverleningsconcepten. Public waste PartnershipS richt zich op de<br />

markt voor huishoudelijk afval in Nederland, België en Ierland. Indaver<br />

is in die landen een belangrijke partner voor overheden. Total Waste<br />

Management richt zich op industrieel en gevaarlijk afval. Indaver heeft<br />

daarin een leidende positie op de Noordwest- Europese markt.<br />

Indaver streeft naar een duurzaam afvalbeheer met de focus op een<br />

duurzaam materialen- en energiebeheer en beheert op die manier<br />

jaarlijks 5 miljoen ton afval. Dankzij efficiënt sorteren en zuiveren<br />

van selectief ingezamelde stromen maken we een optimale recycling<br />

mogelijk.<br />

In Nederland is Indaver ook sterk in het composteren en vergisten van<br />

GFT- en groenafval. En de verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk<br />

en vergelijkbaar bedrijfsafval en industrieel en gevaarlijk afval wekken<br />

genoeg energie op voor 240.000 huishoudens.<br />

Indaver wil koploper zijn in de circulaire economie. Het bedrijf sluit de<br />

kringlopen op een CO 2- en energie- efficiënte manier. Daarmee wordt<br />

afval steeds waardevoller: het kan worden ingezet als grondstof voor<br />

nieuwe materialen of het opwekken van energie.<br />

13


DELTA en de Zeeuwse maatschappij<br />

DELTA en de Zeeuwse samenleving zijn onlosmakelijk met elkaar<br />

<strong>verbonden</strong>. Naast de producten en diensten die Zeeuwen bij ons<br />

afnemen hechten wij als belangrijke Zeeuwse werkgever waarde aan<br />

onze maatschappelijke betrokkenheid. Door zijn corporate en<br />

maatschappelijke sponsoring maakt DELTA aansprekende evenementen<br />

in de provincie Zeeland mede mogelijk. Via het DELTA Zeeland Fonds<br />

ondersteunt DELTA verschillende projecten. Evenementen van, voor en<br />

door Zeeuwen mogelijk maken is één van de belangrijkste doelstellingen<br />

van DELTA als het gaat om sponsoring. Op het gebied van corporate<br />

sponsoring kiezen we er voor een aantal grote projecten voor langere<br />

tijd te sponsoren. Op deze manier gaan we een duurzame relatie aan die<br />

er voor zorgt dat een evenement kan uitgroeien tot een Zeeuwse parel.<br />

Onze toekomst<br />

DELTA zit in een belangrijke fase van zijn bestaan. We zijn bezig een<br />

drietal toekomstscenario’s te verkennen en te toetsen aan de criteria<br />

risico, rendement en duurzame werkgelegenheid. Wat de beste optie<br />

is voor DELTA wordt nu onderzocht: zelfstandig doorgaan, fuseren of<br />

(gedeeltelijke) verkoop.<br />

Hoe de toekomst van DELTA er precies gaat uitzien is ongewis.<br />

Wat we weten is dat DELTA, ongeacht het scenario dat zal gaan spelen,<br />

een goede uitgangspositie heeft. Een gevarieerd aanbod aan producten<br />

en diensten, zeer loyale klanten en een groot weerstandvermogen.<br />

Wij zien de toekomst daarom vol vertrouwen tegemoet.<br />

14


www.DELTA.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!