04.03.2015 Views

Sociaal Jaarverslag 2011

Description

Description

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong><br />

<strong>2011</strong>


Werk in uitvoering<br />

In <strong>2011</strong> onderneemt DELTA verschillende initiatieven om<br />

de persoonlijke ontwikkeling van zowel medewerkers als<br />

leidinggevenden te stimuleren en te faciliteren.<br />

Belangrijkste uitgangspunt is er voor zorgen dat<br />

werkomgeving en cultuur beter aansluiten bij de wensen<br />

die er zijn vanuit de arbeidsmarkt. Al deze initiatieven zijn<br />

geconcentreerd rondom de volgende vijf pijlers:<br />

1 Het Nieuwe Werken<br />

2 De bedrijfscultuur<br />

3 Persoonlijk leiderschap<br />

4 Sociale veiligheid<br />

5 Goed voor Zeeland<br />

Het Nieuwe Werken<br />

Het Nieuwe Werken is een verzamelnaam voor alle activiteiten<br />

die erop gericht zijn om meer outputgericht en flexibel (tijden<br />

plaatsonafhankelijk) te kunnen werken. DELTA heeft dit<br />

uitgewerkt in een programma onder de naam DELTAConnect<br />

en vertaald in facilitaire zaken, HR zaken en ICT zaken.<br />

Bij facilitaire zaken moet je denken aan open, grote<br />

werkruimtes met flexplekken, waardoor je vaker in<br />

contact komt met mensen waar je niet direct dagelijks<br />

mee samenwerkt. De ervaring leert dat dit tot een betere<br />

samenwerking leidt en vernieuwende ideeën. Daarnaast<br />

zijn functionele ruimtes ingericht die het mogelijk maken in<br />

alle rust te werken, te bellen of een vertrouwelijk gesprek te<br />

voeren.<br />

Onder ICT zaken verstaan wij de mogelijkheden van laptops,<br />

smartphones en speciale applicaties, waarmee je makkelijker<br />

met elkaar kunt communiceren (denk aan chatmogelijkheden,<br />

snel iemands beschikbaarheid nagaan, etc.).<br />

Op HR gebied hebben we deze ontwikkelingen met de<br />

introductie van de Belbin-teamrollen ondersteund. De<br />

teamrollen geven inzicht in de manier waarop iemand zich<br />

in een team gedraagt en kweken begrip voor elkaars sterke<br />

competenties.<br />

De bedrijfscultuur<br />

Onder bedrijfscultuur verstaan we het patroon van waarden,<br />

normen, verwachtingen en gedragingen die voor DELTA<br />

belangrijk zijn. Onder regie van de afdeling Communicatie<br />

hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar zowel de<br />

huidige als de gewenste cultuur. Dit hebben we vertaald in<br />

een corporate story die ieder bedrijfsonderdeel zelf verder<br />

uitwerkt. Om de cultuurverandering kracht bij te zetten<br />

hebben we de nieuwe generatie (jongeren tot 35 jaar) een<br />

voortrekkersrol gegeven. Zij zijn getraind en geïnspireerd om<br />

verandermanagement binnen DELTA vorm te geven.<br />

Persoonlijk leiderschap<br />

Persoonlijk leiderschap staat voor de wijze waarop een<br />

leidinggevende zijn/haar medewerkers ondersteunt om<br />

optimaal te functioneren en zich te ontwikkelen. Maar het<br />

gaat vooral ook om de individuele medewerker en in<br />

welke mate deze zelf verantwoordelijkheid krijgt en neemt om<br />

invloed uit te oefenen op zijn prestaties, carrière, persoonlijke<br />

ontwikkeling en arbeidsvoorwaarden. Door de inzet van 360<br />

graden feedback bieden we medewerkers de mogelijkheid<br />

feedback te krijgen vanuit verschillende doelgroepen op het<br />

eigen functioneren.<br />

De resultaten zijn in een terugkoppelgesprek uitgebreid<br />

doorgenomen en hebben geresulteerd in een persoonlijk<br />

ontwikkelplan (POP). Ter ondersteuning hebben we<br />

inspiratiesessies georganiseerd op basis van Steven Covey<br />

die er vanuit gaat dat er 7 belangrijke eigenschappen zijn<br />

voor succesvol functioneren. Tenslotte hebben we het<br />

Benefit Budget uitgerold, waardoor medewerkers meer<br />

vrijheid hebben om zelf keuzes te maken ten aanzien van<br />

arbeidsvoorwaarden en verlof, passend bij de individuele<br />

werk-privé situatie.<br />

Sociale veiligheid<br />

De directie vindt het belangrijk dat ‘DELTAnen’ zich sociaal<br />

veilig voelen op de werkvloer en zonder enige vorm van<br />

druk, angst of intimidatie hun werkzaamheden kunnen<br />

uitvoeren. Daarom is in <strong>2011</strong> veel aandacht besteed aan<br />

dit onderwerp in nieuwsbrieven en werkoverleggen en zijn<br />

binnen de organisatie extra vertrouwenspersonen geworven<br />

en opgeleid. Gecombineerd zorgen al deze acties er voor dat<br />

het onderwerp bespreekbaar is. De belangrijkste stap voordat<br />

je eventuele misstanden kunt aanpakken.<br />

In 2012 wordt door de vertrouwenspersonen extra aandacht<br />

besteed aan registratie en rapportage van situaties die<br />

door medewerkers als sociaal onveilig worden ervaren. Met<br />

deze informatie wordt het beleid rondom sociale veiligheid<br />

geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.<br />

Vanaf 2012 wordt (een deel van) de rapportage opgenomen<br />

in het sociaal jaarverslag. In 2012 is eveneens een<br />

gecombineerd onderzoek uitgevoerd van Periodiek Medisch<br />

Onderzoek (PMO), Medewerkertevredenheid en Sociale<br />

veiligheid. In het sociaal jaarverslag over 2012 worden de<br />

resultaten hiervan en de opvolgingsacties toegelicht.<br />

Goed voor Zeeland<br />

DELTA is op en top Zeeuws en heeft in haar strategie verankerd<br />

dat ze een belangrijke bijdrage wil leveren aan de Zeeuwse<br />

maatschappij onder de noemer ‘Goed voor Zeeland. Dit<br />

doen we door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt,<br />

bijvoorbeeld gehandicapten, aan de slag te helpen, maar<br />

ook door Zeeuwse opleidingsinstituten te sponsoren zoals<br />

de Hogeschool Zeeland, de Roosevelt Academy en ROC’s.<br />

Ook bieden we interessante stageplaatsen aan en willen we<br />

(Energie)techniek op de kaart zetten en houden. In <strong>2011</strong><br />

hebben 68 stagiaires bij DELTA stage gelopen.


Nieuws rondom deelnemingen<br />

In het najaar van 2010 is DELTA zich nadrukkelijk gaan<br />

toeleggen op zijn kernactiviteiten: netwerken, energie en<br />

afvalverwerking. Het organisatiemodel is meer gericht op<br />

een logische clustering van activiteiten binnen deze drie<br />

bedrijfssegmenten. De aansturing vindt voornamelijk plaats<br />

binnen de segmenten, zo dicht mogelijk bij de business.<br />

Bedrijfsactiviteiten buiten de drie segmenten zijn afgestoten.<br />

Verkoop Solland Solar<br />

Zo is besloten tot volledige afbouw van de activiteiten op<br />

gebied van zonne-energie. In <strong>2011</strong> is dit besluit daadwerkelijk<br />

uitgevoerd. In juli is Solland Solar, de zonnecelfabriek in<br />

Heerlen, verkocht aan het management van het Limburgse<br />

bedrijf. Ook de andere activiteiten in het solarsegment<br />

zijn in de loop van <strong>2011</strong> beëindigd. Met de verkoop van<br />

Solland aan het management was de hoop gevestigd op<br />

een positief scenario voor het personeel. Helaas is op grote<br />

schaal uitvoering gegeven aan het <strong>Sociaal</strong> Vangnet dat door<br />

DELTA Solar was ingesteld om de gevolgen van ontslag door<br />

reorganisatie op te vangen.<br />

Faillissement Biovalue<br />

Biodieselfabriek Biovalue in Eemshaven ging in december<br />

2010 failliet. Het faillissement werd door een compact en<br />

rechtvaardig sociaal plan niet goedgemaakt, maar wel voor<br />

de ex-medewerkers van Biovalue op een correcte wijze<br />

afgesloten. De meeste ex-medewerkers hebben inmiddels<br />

weer een andere baan gevonden.<br />

Veiligheidsprijs<br />

Industriële Reiniging ontving ook een prijs op het gebied van<br />

veiligheid namelijk de ‘safety award voor uitvoering van het<br />

veiligste project’. IR werd geprezen om zijn standaardbeleving<br />

in veiligheid en basisprincipes, zoals het dragen van de juiste<br />

persoonsbeschermingsmiddelen en het waarschuwen voor<br />

onveilig situaties.<br />

Triqua B.V.<br />

Triqua B.V. is een innovatief waterzuiveringbedrijf in<br />

Wageningen. Het bedrijf levert complete, duurzame en<br />

kostenbesparende afvalwateroplossingen voor de industriële,<br />

offshore, maritieme en huishoudelijke markt. Triqua richt<br />

zich op kleine- en middelgrote afvalwaterstromen en is<br />

gespecialiseerd in biologische behandelingsmethodes en<br />

membraanfiltratie.<br />

Triqua is in 1996 opgericht en telt 23 personeelsleden.<br />

In 2006 wordt het bedrijf onderdeel van DELTA N.V.<br />

Vanwege de hoge personeelskosten is er kritisch naar het<br />

personeelsbestand gekeken. Na enkele maatregelen in <strong>2011</strong><br />

beschikt Triqua nu over een personeelsbestand dat beter<br />

aansluit bij de omzet en de werkzaamheden. Ook is er in het<br />

afgelopen jaar een eerste aanzet gegeven voor certificering<br />

ISO 9001 in combinatie met VCA**. De verwachting is dat de<br />

certificering in oktober 2012 afgerond is.<br />

Samenwerking EPZ<br />

Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen. De<br />

samenwerking met EPZ HR is in de steigers gezet en richt zich<br />

op het delen van kennis en onderzoekt waar de samenwerking<br />

synergievoordelen kan opleveren.<br />

Industriële reiniging<br />

Industriële Reiniging (IR) is het bedrijfsonderdeel van DELTA<br />

dat zich bezighoudt met het reinigen van allerlei soorten<br />

(proces) installaties. IR is een 100% dochter van DELTA. Het<br />

hoofdkantoor is gevestigd in Bergen op Zoom. In zijn totaliteit<br />

zijn er 148 vaste medewerkers werkzaam. De uitdagingen<br />

in <strong>2011</strong> bestonden uit het aanbrengen van structurele<br />

verbeteringen binnen de organisatie en er voor zorgen dat IR<br />

verzelfstandigt. Belangrijke HR-gerelateerde onderwerpen die<br />

de revue passeerden zijn:<br />

• Opleidingen<br />

• Opzetten OR<br />

• Opstarten cultuurtraject<br />

• Harmonisatie Cao’s<br />

• De arbeidstijdenwet<br />

Klanttevredenheidsonderzoek<br />

Via een digitaal onderzoek gaven klanten hun oordeel geven<br />

over zaken als veiligheid, calamiteitenservice, vakkundigheid<br />

van de medewerkers en de samenwerking tussen<br />

opdrachtgever en opdrachtnemer.


Health, Safety, Environment (HSE)<br />

VCA<br />

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en<br />

Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om<br />

veiliger te werken en het aantal (dodelijke)<br />

ongelukken te verminderen.<br />

Aan de hand van een herhalingsaudit, uitgevoerd door<br />

KIWA, zijn voor de divisies Infra en C&Z de VCA-certificaten<br />

verlengd. Ook het VCA petrochemie certificaat werd zonder<br />

tekortkomingen behouden. Doel van dit certificaat is<br />

borging van de veiligheidsbeheersing en de betrokkenheid<br />

van medewerkers. In dit verslagjaar zijn de functiegerichte<br />

(veiligheids-) opleidingen opgenomen in het SAP-systeem<br />

en gekoppeld aan de personeelsdossiers. Borging van de<br />

vereiste veiligheidsopleidingen is hiermee gerealiseerd.<br />

Arbodienstverlener<br />

Het contract met de ARBO Unie is opgezegd en DELTA is in<br />

<strong>2011</strong> op zoek gegaan naar een nieuwe dienstverlener. Per 1<br />

februari 2012 is dit 365 (voorheen Arboned).<br />

Ziekteverzuim<br />

Om te komen tot een optimalisering van de inzet van<br />

medewerkers, heeft HR het initiatief genomen om meer inzicht<br />

in het arbeidsgerelateerde ziekteverzuim te krijgen. Dit maakt<br />

onderdeel uit van het project ‘Van verzuimmanagement naar<br />

gezondheidsmanagement’. Door de keuze van een nieuwe<br />

arbodienstverlener wordt dit komend jaar verder uitgewerkt.<br />

Kengetallen<br />

> > Gemiddelde leeftijd


Leeftijdscategorieën<br />

> > In en uitstroom<br />

Instroom<br />

Uitstroom<br />

<strong>2011</strong> 131,0 155,0<br />

2010 110,0 187,0<br />

2009 158,0 104,0


Ziekteverzuim<br />

2009 2010 <strong>2011</strong><br />

% ziekteverzuim 4,4 3,8 4,2<br />

Gemiddeld ziekteverzuim in <strong>2011</strong> is 4,2%. Dat is 0,3% onder de norm<br />

Definitie ziekteverzuim:<br />

Aantal verzuimde uren door ziekte t.o.v. aantal werkbare uren per maand


Parttime/fulltime verdeling <strong>2011</strong><br />

Aantal fte 31-12-<strong>2011</strong><br />

OTS 104,2<br />

Consument & zakelijk 367,1<br />

AD&O 87,9<br />

Infra 487<br />

DNWB 127<br />

Indaver 1.491<br />

Industriële Reiniging 149<br />

Triqua 16,3<br />

Hoofdkantoor afdelingen 145,5<br />

Totaal 2.975


Dienstverband verdeling bepaalde/onbepaalde tijd<br />

> > Geslacht


Colofon:<br />

DELTA NV <strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong><br />

Redactie:<br />

Vormgeving:<br />

Fotografie:<br />

André van Os, Nicole Versteeg,<br />

Marieke de Wild, Gerard Schuur<br />

Peggy Ebing-Oelrich<br />

Ton Stanowicki

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!