BIN - Lokale Politie

lokalepolitie.be

BIN - Lokale Politie

H o e we r k t het Buur tinformatienetwerk

De BIN-formule sensibiliseert en motiveert

de burgers om bij vaststelling van

abnormale feiten, gedragingen, personen,

... dadelijk melding te maken bij de politie.

De politie stelt zich aanspreekbaar op via

de gekende invalspunten.

De politie zal het bericht vakkundig waarderen en

zonodig bijkomende informatie inwinnen. Rekening

houdende met de inhoud van de feiten, het tijdstip van

melding, het slachtofferschap, de dreiging, ... beslist de

politie of de informatie nuttig is voor het BIN. Zij stelt in

positief geval een BIN-bericht op.

Dit bericht zal uitnodigen en aanleiding geven

tot voorkomend gedrag, waakzaamheid en

opmerkzaamheid.

Het bericht wordt in reële tijd telefonisch en op voicemail

platform ter beschikking gesteld van de coördinator,

die op zijn beurt beluistert, beoordeelt en doorstuurt aan

de BIN-leden.

Wat doet het bin-lid met deze informatie ?

Hij zal verhoogd waakzaam en opmerkzaam zijn, de

preventieve tips toepassen, het bericht aan anderen

laten kennen, beveiligingssystemen controleren en bij

risicomomenten zijn eigendom bewoond maken (licht

opzetten, ...).

In ieder geval zal de burger nooit patrouille houden

of daders opsporen, optreden in naam van de

politiediensten, handelen op eigen houtje, ...

Dit zou immers strijdig zijn met de wet op de private

milities of de wet op de privacy, welke door de burgers

moeten gerespecteerd worden.

Wat kost een deelname aan het bin ?

Buurtbewoners die een verdachte handeling melden

aan de politie, doen dit uiteraard kosteloos.

Van het BIN-lid wordt een kleine bijdrage in de

(communicatie-) kosten gevraagd.

de bin-gedachte uitdragen

De BIN-leden kunnen hun engagement uiten door het

logo van het BIN op zichtbare plaats aan te brengen.

Dit logo is een uitnodiging naar de medemensen om

ook dit goed-burgerschap op te nemen. Anderzijds is

het een melding aan de mensen met minder goede

bedoelingen dat zij niet welkom zijn en dat wij solidair

staan voor veiligheid.

Om dezelfde redenen staat op elke invalsweg naar

de gemeente een groot aankondigingsbord met het

logo van het BIN.

B I N

Gistel - Ichtegem - Jabbeke - Oudenburg - Torhout

P o l i t i e z o n e K o u t e r

Het Buurtinformatienetwerk

Veiligheid en zich veilig voelen, worden

beschouwd als één van de maatschappelijke

topkwaliteiten.

Een goed contact met de mensen uit uw

buurt in samenwerking met de politie en de

gemeente is een belangrijke bijdrage aan een

veilige buurt.

Het buurtinformatienetwerk nodigt u uit

om mee te werken aan het creëren van een

positieve leefomgeving.

I n f o r m a t i e

Wenst u meer informatie over het project BIN,

dan kunt u zich online informeren op de

website www.buurtinformatienetwerken.be


B u u r t i n f o r m a t i e n e t w e r k

Wa t i s e e n b u u r t i n f o r m a t i e n e t we r k

Het Buurtinformatienetwerk (BIN) is

een samenwerkingsverband tussen

burgers, lokale politie en de gemeente.

Ze wordt gevormd met het oog op het

verhogen van het veiligheidsgevoel en

het voorkomen van misdrijven.

Het Buurtinformatienetwerk vervult daarnaast nog

een aantal sociale en preventieve taken.

Om deze doelstellingen te bereiken zal het BIN

wederzijdse informatie uitwisselen tussen de lokale

politie en de BIN-leden en dit via een afgesproken

communicatiemodel.

Een Buurtinformatienetwerk is per

definitie‘lokaal’ en ‘kleinschalig’.

Samenwerken kan enkel duurzaam

en begripvol verlopen wanneer de

partners elkaar goed kennen.

Een BIN wordt geleid door een stuurgroep of een

“coördinator” aan wie de eigenlijke organisatie wordt

toevertrouwd. De coördinator zal optreden als het

aanspreekpunt. Hij is burger en maakt deel uit van de

plaatselijke bevolking.

Het BIN organiseert zich 24/24 uur.

Wi e z i j n d e p a r t n e r s i n h e t B I N

Het BIN is een organisatie van geëngageerde goede burgers

(BIN-leden) op basis van veiligheid. De politie is hierbij de

evidente partner in de communicatie en de gemeente zal

begeleiden en de kwaliteit mede ontwikkelen en

bewaken.

De buurt of bevolkingsgroep

Als goede burger is ieder betrokken bij

een goede en veilige leefomgeving. Het

BIN steunt zich evenwel op een aantal

burgers (BIN-leden) uit de bevolkingsgroep

die zich voor de sociale veiligheid wat

meer willen inzetten en zich ‘tot concrete

invulling’ willen engageren. Zij doen dit op

eigen initiatief en vrijwillig. Zij treden op

als medewerkers van en ten voordele van de

buurt of bevolkingsgroep waartoe zij behoren.

Alle inwoners van de gemeente kunnen

deelnemen aan het project, zonder sociale,

financiële of intellectuele barrières.

De gemeente

De lokale overheid vertegenwoordigt het maatschappelijk

beleid en zal in deze functie het partnership begeleiden en

waken over de democratische en maatschappelijke integratie.

De lokale politie

De politie heeft de opdracht om voor de burgers de

orde en veiligheid te handhaven. Hiertoe beschikt zij

over de nodige vakkennis en zijn zij opgeleid om met

daders en risico’s om te gaan. Vanuit hun professionele

gedrevenheid (verantwoordelijkheid) zijn zij een

noodzakelijke partner in het BIN

Binnen de lokale politie treedt een ‘gemandateerde’

politiebeambte als ‘aanspreekpunt’ voor het

overleg en de invulling van het politie-partnership

op.

De coördinator en de gemandateerde zijn de

spilfiguren in het BIN.

Slogan

De slogan van een

Buurtinformatienetwerk is :

“samen zorgen we voor veiligheid”

Deze gedachte vind je symbolisch terug in het BIN-logo.

Politiezone Kouter

De politiezone Kouter omvat vijf gemeenten: Gistel, Ichtegem, Jabbeke,

Oudenburg en Torhout.

De politiezone telt meer dan 66.000 inwoners.

Elke gemeente binnen de politiezone heeft een wijkpolitie waar u met

niet-dringende vragen of problemen terecht kan. Voor dringende

zaken (ongeval, diefstal, inbraak, brand, ...) kan u 7d. op 7, 24u. op 24 terecht bij de

dispatching op het volgende nummer : 050/21.25.01 of 101

website : www.lokalepolitie.be/kouter

More magazines by this user
Similar magazines