12.07.2015 Views

Handleiding Nederlands - voor de fiets

Handleiding Nederlands - voor de fiets

Handleiding Nederlands - voor de fiets

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Handleiding</strong><strong>Ne<strong>de</strong>rlands</strong>


Flow ergotrainerSymbolische aanwijzingenGeeft een belangrijke on<strong>de</strong>rwerp aan. Dus: let op!Geeft een belangrijke tip. Goed om te weten.Voorzichtig, heet oppervlak.Inhoud verpakkingDe Tacx Flow ergotrainer is een trainingsapparaat dat in combinatie met een <strong>fiets</strong>gebruikt wordt <strong>voor</strong> het verbeteren van <strong>de</strong> lichamelijke conditie.- Gebruik <strong>de</strong> Tacx Flow ergotrainer uitsluitend <strong>voor</strong> <strong>de</strong> in <strong>de</strong> handleiding beschrevendoelein<strong>de</strong>n.- Lees <strong>voor</strong>dat je <strong>de</strong> Tacx Flow gaat gebruiken eerst <strong>de</strong> handleiding en volg <strong>de</strong> instructiesin <strong>de</strong> juiste volgor<strong>de</strong>.- Wordt <strong>de</strong> Flow niet volgens <strong>de</strong> in <strong>de</strong> handleiding beschreven doelein<strong>de</strong>n gebruikt,dan is een veilig gebruik niet gegaran<strong>de</strong>erd.- Tij<strong>de</strong>ns het gebruik van <strong>de</strong> trainer, draait het achterwiel van <strong>de</strong> <strong>fiets</strong> en het vliegwielvan <strong>de</strong> remunit met een hoge snelheid. Houd daarom kin<strong>de</strong>ren tij<strong>de</strong>ns gebruik op eenveilge afstand van <strong>de</strong> trainer.Inhoud verpakkingControleer of <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rstaan<strong>de</strong> on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len in <strong>de</strong> verpakking aanwezig zijn:Flow computer, CycleForce Flow frame, remunit, kabelset, handleiding, voeten en einddoppen.T1615 Montagezakje trainerT14021xT1408.111xT1410.021xT1410.042xT1410.061xT1423.152xT1424.032xT1461.192xT1465.012xT1465.082xT1615.181xT1466 Montagezakje aanpassingset unitT1466.011xT1466.021xT1466.031xT1466.041xT1260.074xT1461.194xT2459.034x2NL


Flow ergotrainer1 FLOW ERGOTRAINERIe<strong>de</strong>re wielrenner met enige ervaring weet dat er om tot topprestaties te komenmeer nodig is dan het wekelijks rondje om <strong>de</strong> kerk. Kijk naar <strong>de</strong> omstandighe<strong>de</strong>n.Een optimale conditie en goed materiaal zijn van groot belang. Talent verloochentzich nimmer... Inspiratie en concentratie lei<strong>de</strong>n tot flow’, dat is dé ervaring waarbijalles moeiteloos lijkt te gaan en waarin je jezelf weet te overtreffen.Met <strong>de</strong> Flow geeft Tacx <strong>de</strong> aanzet tot een nieuwe generatie ergotrainers. Vanuit kennis eninspiratie gecombineerd met innovatie is <strong>de</strong>ze ergonomische trainer ontstaan. Hartslag,vermogen, snelheid en cadans wor<strong>de</strong>n gemeten en gevisualiseerd op het mo<strong>de</strong>rne displayvan <strong>de</strong> Flow computer. Deze gegevens zijn een belangrijk instrument om gericht en efficiëntaan je conditie te werken. Zo ga je optimaal presteren.Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> ontwikkeling is veel aandacht besteed aan <strong>de</strong> informatie die op het display verschijnt.Zo wordt <strong>de</strong> prestatie van <strong>de</strong> rem grafisch weergegeven door een remindicator. De hellingshoekwordt aangeduid door een staafdiagram zodat je in één oogopslag kunt zien wat <strong>de</strong>instelling is. Bovendien kun je zelf kiezen welke trainingsinformatie je getoond wilt hebben.Een an<strong>de</strong>r aandachtspunt is <strong>de</strong> eenvoudige bediening. Met het instellen van het vermogen of<strong>de</strong> hellingsweerstand pas je tij<strong>de</strong>ns het trainen je programma aan waar wenselijk is. Het is zelfsmogelijk <strong>de</strong> rem zelf te kalibreren zodat nauwkeurige vermogensmeting te allen tij<strong>de</strong> wordtgegaran<strong>de</strong>erd. Met <strong>de</strong> Flow wordt een in <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> kleur gespoten Skyliner <strong>voor</strong>wielsteunmeegeleverd die <strong>de</strong> positie van <strong>de</strong> <strong>fiets</strong> corrigeert en <strong>voor</strong> een natuurlijke <strong>fiets</strong>houding zorgt.Electromagnetisch remsysteem (220V/50Hz)De Flow wordt uitgevoerd met een electromagnetische remunit. Het grote <strong>voor</strong><strong>de</strong>el van ditnauwkeurige remsysteem is dat het een grote reproduceerbaarheid in vermogen heeft. De rolvan <strong>de</strong> rem wordt door <strong>de</strong> éénmalig in te stellen snelspanhen<strong>de</strong>l tegen <strong>de</strong> <strong>fiets</strong>band aangedruktwaardoor <strong>de</strong> druk van <strong>de</strong> remunit tegen <strong>de</strong> band altijd <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> is en <strong>de</strong> <strong>fiets</strong> eenvoudig in <strong>de</strong>trainer kan wor<strong>de</strong>n geplaatst. De rem is uitgerust met een extra-zwaar stalen vliegwiel dat eenoptimaal massatraagheidsmoment garan<strong>de</strong>ert. Een pluspunt is dat <strong>de</strong> snelheidsensor in <strong>de</strong> remis geïntegreerd waardoor <strong>de</strong> wieldiameter van <strong>de</strong> <strong>fiets</strong> niet ingesteld hoeft te wor<strong>de</strong>n. Voor110V/60Hz is een aparte remunit verkrijgbaar.Flow staat <strong>voor</strong> <strong>de</strong> optimale ervaring, een toestand waarin men uiterst geconcentreerd is en daar intens van geniet.Alle topprestaties, ook in <strong>de</strong> sport, wor<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>ze staat geleverd. Ie<strong>de</strong>reen heeft wel eens in Flow gezeten: wevoelen ons sterk, alert, verrichten moeiteloos ons werk, hebben het gevoel <strong>de</strong> situatie volledig meester te zijn enop <strong>de</strong> top van ons kunnen te presteren. Zowel ons tijdbesef als onze problemen verdwijnen tij<strong>de</strong>lijk achter <strong>de</strong>horizon en even lijken we buiten onszelf te staan (Mihaly CZikszentmihalyi).www.tacx.nlNL3


Montage Flow2 MONTAGE FLOWDe Flow ergotrainer is opgebouwd uit het inklapbare CycleForce frame waarop je <strong>fiets</strong>gemonteerd wordt en <strong>de</strong> Flow computer. De CycleForce is geschikt <strong>voor</strong> race- en hybri<strong>de</strong><strong>fiets</strong>en en mountainbikes met wieldiameter 610 t/m 720 mm.Montage trainerHet monteren en afstellen van <strong>de</strong> trainer is éénmalig en gaat als volgt:1 Druk moer A in einddop B en schuif <strong>de</strong> einddop in <strong>de</strong> buis van het frame (fig.1).2 Monteer voet C met bout D aan het frame. Draai bout D zodanig vast dat <strong>de</strong>voet nog verstelbaar is.3 Plaats het frame uitgeklapt op een stevige en vlakke on<strong>de</strong>rgrond. Het frame isin- en uit klapbaar door greep E volledig in te knijpen (fig.1).4 Draai voet C in <strong>de</strong> juiste positie (fig.2). Draai bout D goed vast en bevestigantisliprubber F (fig.4).5 Monteer 2 rubber ringen G en afstelbus K aan hen<strong>de</strong>l H (fig.3). Monteer vervolgens <strong>de</strong> completehen<strong>de</strong>l aan het frame, schuif remunit I in afstelbus K van <strong>de</strong> hen<strong>de</strong>l en draai bout J zodanig vastdat <strong>de</strong> rem nog kan bewegen (fig.4).6 Vervang <strong>de</strong> blockage van het achterwiel van <strong>de</strong> <strong>fiets</strong> door <strong>de</strong> meegelever<strong>de</strong> Tacx blockage X.Dit garan<strong>de</strong>ert optimale klempassing en stabiliteit. Plaats vervolgens <strong>de</strong> <strong>fiets</strong> in <strong>de</strong> trainer enstel vleugelbout L van <strong>de</strong> trainer zo af dat snelspanklem M zon<strong>de</strong>r al te veel kracht geslotenkan wor<strong>de</strong>n.Forceren kan beschadigingen veroorzaken!7 Fixeer vleugelbout L door vleugelmoer N naar binnen toe vast te draaien.10 mm13 mm (2x)NLXEBACDMI1EJKH4KFGH2C34NL


Montage Flow8 Met hen<strong>de</strong>l H kan <strong>de</strong> rol van <strong>de</strong> remunit in- en uitgeklapt wor<strong>de</strong>n tegen <strong>de</strong> band van <strong>de</strong> <strong>fiets</strong>(fig.5 en 6). Wanneer hen<strong>de</strong>l H is ingeklapt kan met afstelknop R <strong>de</strong> druk van <strong>de</strong> rol tegen <strong>de</strong>band wor<strong>de</strong>n afgesteld. Let er op dat <strong>de</strong> rol stevig tegen <strong>de</strong> <strong>fiets</strong>band wordt gedrukt zodat slippentij<strong>de</strong>ns het <strong>fiets</strong>en niet mogelijk is.HHR5 6Wijziging montage <strong>voor</strong> <strong>fiets</strong>en met afwijken<strong>de</strong> wieldiameterVoordat <strong>de</strong> complete hen<strong>de</strong>l aan het frame gemonteerd wordt dienen verhoog- of verlengstripsbevestigd te wor<strong>de</strong>n. Zie punt 5 van <strong>de</strong> instructies.Wieldiameter 610 - 640 mm: bevestig verhoogstrips W met 4 bouten, moeren en ringen.(fig.7).Wieldiameter 690 - 720 mm: bevestig verlengstrips Z (fig.8).WZWZHH7 8Advies- Controleer <strong>voor</strong>dat <strong>de</strong> CycleForce gebruikt gaat wor<strong>de</strong>n of na het uitklappen van hetframe, greep E volledig is teruggeveerd. Dit om beschadigingen aan het frame te <strong>voor</strong>komen.- Zorg er <strong>voor</strong> dat <strong>de</strong> remunit tij<strong>de</strong>ns het monteren niet valt. Er zou onbalans kunnen ontstaandie trillingen veroorzaakt.- Zorg er <strong>voor</strong> dat <strong>de</strong> band goed hard is opgepompt (minimaal 6 bar).- ATB-ban<strong>de</strong>n met geheel of ge<strong>de</strong>eltelijk glad ban<strong>de</strong>nprofiel hebben <strong>de</strong> <strong>voor</strong>keur. Een ruw profielveroorzaakt lawaai en slippen van <strong>de</strong> band.- Rem nooit abrupt tij<strong>de</strong>ns het trainen op <strong>de</strong> CycleForce. Bij het remmen op het achterwieldraait het vliegwiel door waardoor onnodige slijtage van <strong>de</strong> achterband wordt veroorzaakt.- Controleer regelmatig of <strong>de</strong> bouten en moeren van <strong>de</strong> trainer nog vast zitten.- De remunit kan bij extreme prestaties nooit oververhit raken. Wel kan bij langdurig en intensiefgebruik <strong>de</strong> omhulling van <strong>de</strong> remunit behoorlijk warm wor<strong>de</strong>n. Laat <strong>de</strong> unit na gebruik altij<strong>de</strong>ven afkoelen <strong>voor</strong>dat je <strong>de</strong>ze aanraakt.NL5


Montage FlowAansluiten Flow computerSluit na het plaatsen van <strong>de</strong> <strong>fiets</strong> in <strong>de</strong> CycleForce trainer <strong>de</strong> Flow computer als volgt aan.1 Monteer <strong>de</strong> Flow computer met behulp van <strong>de</strong> twee rubberen klembandjes P op het stuur (fig.9).2 Sluit <strong>de</strong> computer met kabel Q aan op <strong>de</strong> remunit. De stekker <strong>voor</strong> <strong>de</strong> kabel bevindt zich bij<strong>de</strong> Flow computer aan <strong>de</strong> achterzij<strong>de</strong> van <strong>de</strong> computer en bij <strong>de</strong> remunit aan <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rkant,vlakbij <strong>de</strong> netspanningskabel. Let op dat <strong>de</strong> kabel zodanig hangt dat <strong>de</strong>ze tij<strong>de</strong>ns het <strong>fiets</strong>enniet kan wor<strong>de</strong>n geraakt door bij<strong>voor</strong>beeld je schoen of het pedaal.3 Plaats het magneetje <strong>voor</strong> <strong>de</strong> cadans R aan <strong>de</strong> binnenkant van <strong>de</strong> linker crank (fig.10).4 Monteer <strong>de</strong> cadanssensor S aan <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rkant van <strong>de</strong> linker liggen<strong>de</strong> achtervorksche<strong>de</strong>.Zorg er <strong>voor</strong> dat <strong>de</strong> sensor zich op hoogte van <strong>de</strong> magneet bevindt met een afstand vanongeveer 3 mm tussen magneet en sensor. Steek <strong>de</strong> kabel van <strong>de</strong> sensor in <strong>de</strong> remunit.Let ook hier op dat <strong>de</strong> kabel van <strong>de</strong> sensor goed vrijloopt en niet het wiel raakt.5 Steek <strong>de</strong> stekker in het stopcontact. Controleer <strong>de</strong> werking van <strong>de</strong> cadanssensor door op<strong>de</strong> <strong>fiets</strong> achteruit te trappen. Op het display licht het woord CAD op. De Flow is nu klaar<strong>voor</strong> gebruik.Transpiratievocht en con<strong>de</strong>ns kunnen <strong>de</strong> printerplaat in <strong>de</strong> computer aantasten. Gebruik <strong>de</strong>Flow niet in vochtige ruimtes en droog het display, indien nodig, na gebruik af. Dit <strong>voor</strong>komtbeschadigingen. Bij onjuist gebruik en/of on<strong>de</strong>rhoud vervalt <strong>de</strong> garantie.SSRRQP1096NL


Instellen computer3 INSTELLEN COMPUTERWanneer je <strong>de</strong> stekker in het stopcontact steekt licht het heledisplay kort op ter controle. Vervolgens zijn twee secon<strong>de</strong>nverschillen<strong>de</strong> parameters zichtbaar:- frequentie (50 / 60Hz) of hoogte (110 / 220V) van <strong>de</strong> netspanning- versienummer van <strong>de</strong> software- schaalfactor (100)- lichaamsgewicht (75 kg)- snelheidsaanduiding en ritverbruik (km/h, kjoule)Daarna kom je in het opstartvenster. Als je het eens bent met<strong>de</strong> standaard instellingen ga je direct aan <strong>de</strong> slag gaan. Zoniet,volg dan <strong>de</strong> aanwijzingen hieron<strong>de</strong>r.Instellen lichaamsgewicht, snelheid en ritverbruikOm in het instelvenster te komen druk je tegelijk <strong>de</strong> SET enMODE toets in totdat <strong>de</strong> countdownteller in het display op 0staat. SET UP verschijnt in het display en <strong>de</strong> waar<strong>de</strong> van hetgewicht knippert (fig.12). Met <strong>de</strong> pijltjestoetsen stel je het gewichtin met stapjes van 1 kilo. De waar<strong>de</strong> wordt vastgelegd door opMODE te drukken. Linkson<strong>de</strong>r begint km te knipperen. Kies met<strong>de</strong> pijltjestoetsen <strong>voor</strong> <strong>de</strong> snelheidsaanduiding km (kilometer peruur) of mi (Eng. mijlen per uur). Na vastleggen met MODE gaatkjoule knipperen. Kies met <strong>de</strong> pijltjes-toetsen <strong>voor</strong> het ritverbruikin kjoule of kcal. Na vastleggen met MODE kom je in het opstartvensteren gebruikt <strong>de</strong> Flow <strong>de</strong> nieuwe waar<strong>de</strong> om het juistevermogen te berekenen.11Om <strong>de</strong> computer tij<strong>de</strong>ns het <strong>fiets</strong>en het correcte vermogen telaten berekenen, is het belangrijk het juiste gewicht in te stellen.Het gewicht is instelbaar van 40 t/m 120 Kg.Instellen kalibratiewaar<strong>de</strong> remunitDe naukeurigheid van <strong>de</strong> vermogensweergave van <strong>de</strong> Flow hangton<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re af van <strong>de</strong> aandrukkracht van <strong>de</strong> rol tegen <strong>de</strong> band,<strong>de</strong> ban<strong>de</strong>nspanning, wisselen<strong>de</strong> magneetkrachten en verschil innetspanning. Om een nauwkeurige vermogensmeting van <strong>de</strong> Flowcomputer te garan<strong>de</strong>ren kalibreer je <strong>de</strong> remunit. Dit is niet noodzakelijk,standaard wordt <strong>de</strong> kalibratiewaar<strong>de</strong> 0 gebruikt. Voor hetoptimaal kalibreren van <strong>de</strong> Flow ra<strong>de</strong>n we aan minimaal 3 minutente <strong>fiets</strong>en zodat <strong>de</strong> remunit opgewarmd is.Na het instellen van het ritverbruik verschijnt in het displayCALIB. Door op <strong>de</strong> toets te drukken, start <strong>de</strong> kalibratie.Bovenin verschijnt SPEED, on<strong>de</strong>rin zie je drie streepjes. Ga nu<strong>fiets</strong>en totdat in het display STOP verschijnt; je snelheid is danboven <strong>de</strong> 30 Km/h. De Flow meet op het moment dat je stopt<strong>de</strong> vertraging van het achterwiel. Vervolgens verschijnt in hetdisplay weer CALIB en zie je on<strong>de</strong>rin <strong>de</strong> gemeten kalibratiewaar<strong>de</strong>(fig.13). Een positief getal wil zeggen dat <strong>de</strong> remunitsterker remt dan <strong>de</strong> standaard ingestel<strong>de</strong> waar<strong>de</strong>. Bij eennegatief getal loopt het wiel langer door, <strong>de</strong> remwerking is danzwakker. Na vastleggen met MODE kom je in het opstartvensteren gebruikt <strong>de</strong> Flow <strong>de</strong> nieuwe waar<strong>de</strong> om het juiste vermogente berekenen.1213Wanneer <strong>de</strong> kalibratie is mislukt doordat je b.v. bent gaan<strong>fiets</strong>en tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> meting verschijnt in het display ERROR.Met <strong>de</strong> toets start je <strong>de</strong> kalibratie opnieuw en met <strong>de</strong>toets zet je <strong>de</strong> waar<strong>de</strong> weer op 0.NL7


Gebruik computer4 GEBRUIK COMPUTERDe Flow registreert <strong>de</strong> vier soorten trainingsgegevens: snelheid,vermogen, cadans en hartslag.Functies on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> en TOETSOp het display wor<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> 2e en 3e regel twee soortentrainingsgegevens tegelijkertijd weergegeven. Met <strong>de</strong> toetsswitch je op <strong>de</strong> 2e regel van snelheid naar cadans, vermogenen hartslag (fig.14). Met <strong>de</strong> toets switch je door <strong>de</strong> trainingsgegevensop <strong>de</strong> 3e regel (fig.15). Zo kies je eenvoudig <strong>voor</strong> <strong>de</strong>display-instellingen die je het prettigst of belangrijkst vindt.Op <strong>de</strong> 2e en 3e regel kunnen nooit tegelijkertijd <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong>trainingsgegevens wor<strong>de</strong>n weergegeven.14Mo<strong>de</strong> functies bij SNELHEID (km/h/mi/h)De MODE functies hebben betrekking op <strong>de</strong> trainingsgegevensvan <strong>de</strong> 2e displayregel. Staat <strong>de</strong> 2e regel op snelheid ingesteld danswitch je met <strong>de</strong> MODE toets achtereenvolgens van ETM (stopwatch),TRP (ritafstand), ODO (totale afstand), MAX (maximumsnelheid) naar AVS (gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> snelheid). Laat <strong>de</strong> 2e regel <strong>de</strong>hartslagwaar<strong>de</strong> zien dan switch je alleen van ETM, MAX naar AVS.De waar<strong>de</strong>n betreffen alleen <strong>de</strong> daadwerkelijk ge<strong>fiets</strong>te perio<strong>de</strong>nzon<strong>de</strong>r dat je <strong>de</strong> computer "reset" of uitschakelt. Las je tussendooreen pauze in dan wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> gegevens vastgehou<strong>de</strong>n.Ga je weer <strong>fiets</strong>en, dan rekent <strong>de</strong> computer ver<strong>de</strong>r op basisvan <strong>de</strong>ze gegevens.ETMstopwatchTRPritafstandODOtotaleafstandMAXmaximumsnelheidAVSgemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong>snelheid15MODEMo<strong>de</strong> functies bij TRAPFREQUENTIE (Cad)Laat <strong>de</strong> 2e displayregel <strong>de</strong> trapfrequentie (Cad) zien dan betekenenTRP totaal aantal pedaalomwentelingen tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> rit, MAXmaximum trapfrequentie en AVS (gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> trapfrequentie).Zie fig.17.ETMstopwatchTRPtotaal aantalomwent.MAXmaximumcadansAVSgemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong>cadansMODE16Mo<strong>de</strong> functies bij VERMOGEN (Watt)Laat <strong>de</strong> 2e displayregel het vermogen (WATT) zien dan betekentTRP ritverbruik, MAX maximum vermogen en AVS gemid<strong>de</strong>ldvermogen. Het ritverbruik wordt berekend op basis van <strong>de</strong> stopwatchen het gelever<strong>de</strong> vermogen en wordt aangeduid in kilocaloriënof kilojoules (fig.18).8NL


Gebruik computerETMstopwatchTRPritverbruikMAXmaximumvermogenAVSgemid<strong>de</strong>ldvermogenMODEMo<strong>de</strong> functies bij HARTSLAGLaat <strong>de</strong> 2e displayregel <strong>de</strong> hartslag zien dan betekenen MAXen AVS respectievelijk maximale hartslag en gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> hartslag(fig.19).Wanneer <strong>de</strong> Flow computer <strong>voor</strong> <strong>de</strong> start van <strong>de</strong> training geenhartslagsignaal ontvangt wordt <strong>de</strong> hartslagfunctie niet getoond.Op het moment dat tij<strong>de</strong>ns het <strong>fiets</strong>en een hartslagsignaalbinnenkomt wordt <strong>de</strong>ze alsnog geactiveerd. Om tij<strong>de</strong>ns het<strong>fiets</strong>en direct te herkennen dat er een hartslagstoring is zie jedrie horizontale streepjes op <strong>de</strong> plaats van <strong>de</strong> hartslagwaar<strong>de</strong>.17ETMstopwatchMAXmaximumhartslagAVSgemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong>hartslagMODEResetten computerTij<strong>de</strong>ns een training kunnen <strong>de</strong> ritprestaties ETM, TRP, MAXen AVS op 0 wor<strong>de</strong>n gezet. Druk <strong>voor</strong> het resetten <strong>de</strong> SET enMODE toets één secon<strong>de</strong> tegelijkertijd in. Hierna springt <strong>de</strong>computer terug naar het opstartvenster. Het is niet mogelijk <strong>de</strong>ODO te "resetten". Deze schakelt bij een kilometerstand van99.999 km vanzelf over op 0 km (of mijl). Wanneer <strong>de</strong> Flowcomputer wordt uitgeschakeld gaan alle ritprestaties eveneensverloren. Bij opnieuw opstarten staat alles weer op 0 (behalve<strong>de</strong> ODO).18Gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> indicatorDe gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> indicator staat rechtsboven in het display. Dezegeeft aan of <strong>de</strong> huidige trainingsinformatie van <strong>de</strong> 2e displayregelop, on<strong>de</strong>r of boven het gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> zit.on<strong>de</strong>r het gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong>op het gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong>boven het gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong>19NL9


Instellen hellingsweerstand & vermogen5 INSTELLEN HELLINGSWEERSTAND &VERMOGENMet <strong>de</strong> Flow ergotrainer kun je op twee manieren trainen: Methellingsweerstand of constant vermogen. De hellingsweerstandwerkt op <strong>de</strong> rol van <strong>de</strong> trainer en is instelbaar in een veertientalstappen van - 4 tot en met + 9. Door het aanpassen van je snelheidof je verzet pas je <strong>de</strong> weerstand op <strong>de</strong> rol aan. Bij hetconstante vermogen past <strong>de</strong> computer <strong>de</strong> weerstand op <strong>de</strong> rolzodanig aan dat je steeds het door jouw ingestel<strong>de</strong> vermogentrapt. Veran<strong>de</strong>r je van trapfrequentie of verzet, dan past <strong>de</strong>computer onmid<strong>de</strong>llijk <strong>de</strong> weerstand aan. Het vermogen stelje in van 10 tot 990 watt in stappen van 10 watt.20Instellen hellingsweerstandDoor <strong>de</strong> SET toets in te drukken gaat <strong>de</strong> hellingsweerstandlinks- on<strong>de</strong>r knipperen (fig.20). Deze is standaard ingesteld op 0.Met <strong>de</strong> pijltjestoetsen pas je <strong>de</strong> hellingsweerstand aan van - 4 toten met + 9 (fig.21). Druk op <strong>de</strong> MODE toets om <strong>de</strong> instellingvast te leggen. Op het display wordt <strong>de</strong> helling weergegevendoor mid<strong>de</strong>l van verticale staafjes. Bij 0 is een horizontale streepzichtbaar.Let wel, <strong>de</strong> weerstand wordt gesimuleerd. +9 komt niet overeenmet een werkelijke hellingshoek van 9 % en - 4 niet metdie van 4 % bergafwaarts. Het spreekt <strong>voor</strong> zich dat bij - 4 <strong>de</strong>trainer niet vanzelf doorrolt als je <strong>de</strong> benen stil houdt.21Instellen constant vermogenAls je na het indrukken van <strong>de</strong> SET toets en het knipperen van<strong>de</strong> hellingsweerstand (fig.20) <strong>de</strong> SET toets nog een keer indruktbegint het geprogrammeer<strong>de</strong> vermogen (WATT) te knipperen(fig.22). Deze is standaard ingesteld op 100 watt. Met <strong>de</strong> pijltjestoetsenpas je <strong>de</strong> instelling aan. De meeste <strong>fiets</strong>ers zullen trainenmet waar<strong>de</strong>n die liggen tussen 100 watt en 400 watt. Druk opMODE om <strong>de</strong> instelling vast te leggen. Om weer bij <strong>de</strong> hellingsweerstandinstelling te komen druk je tweemaal op <strong>de</strong> SET toets.RemindicatorDe Remindicator geeft een visuele <strong>voor</strong>stelling van <strong>de</strong> remstand.Hieruit is direct op te maken of <strong>de</strong> rem nog binnen het werkingsgebiedzit. Naarmate <strong>de</strong> remunit meer remt loopt het staafje volvan on<strong>de</strong>r naar boven. Als <strong>de</strong> staaf helemaal leeg is of juist helemaalvol, dan wordt het ingestel<strong>de</strong> vermogen niet geremd en <strong>de</strong>knippert als waarschuwing <strong>de</strong> remindicator.Pas <strong>de</strong> snelheid, trapfrequentie en / of je verzet aan als <strong>de</strong>remindicator knippert en dus buiten het werkingsgebied zit.Kies <strong>de</strong> <strong>voor</strong> jou geschikt combinatie die op dat moment vantoepassing is.2210NL


Functies & EU-conformiteitsverklaring6 FUNCTIEShartslagmeting maximaal, gemid<strong>de</strong>ld, actueelvermogen maximaal, gemid<strong>de</strong>ld, actueeltrapfrequentie maximaal, gemid<strong>de</strong>ld, actueel,totaal aantal omwentelingensnelheid maximaal, gemid<strong>de</strong>ld, actueel, afgeleg<strong>de</strong> weg en ODOstopwatch effectieve trainingstijdgemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> indicatorvisuele weergave remwerking en hellingshoekremkalibaratie garan<strong>de</strong>ert nauwkeurige vermogensmetingfrequentie (50 of 60Hz) of hoogte (110 of 220V)van <strong>de</strong> netspanninginstelbare gegevensvermogen in watt van 10 tot 999 watt, in stappen van 10 watthellingshoek van -4 tot +9, in stappen van 1lichaamsgewicht 40 tot 120 kgsnelheidsaanduiding in km of mijl per uurenergieverbruik in kcal / kjouleEG-CONFORMITEITSVERKLARINGIn <strong>de</strong> zin van <strong>de</strong>EG-Richtlijn Electromagnetische Compatibiliteit 89/336/EWG.en <strong>de</strong>Laagspanningsrichtlijn 73/23/EWGVerklaart <strong>de</strong> Firma Tacx bv, Rijksstraatweg 52, 2241 BW Wassenaar, Ne<strong>de</strong>rland, dat <strong>de</strong> T1680Flow Ergotrainer beantwoordt aan <strong>de</strong> bovenvermel<strong>de</strong> <strong>voor</strong>schriften van <strong>de</strong> EG-richtlijn.De volgen<strong>de</strong> normen wer<strong>de</strong>n toegepast:- DIN EN 55022 (VDE 0878 <strong>de</strong>el 22) / 05.1999- DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838 <strong>de</strong>el 2) / 12.2001- DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838 <strong>de</strong>el 3) / 05.2002- DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839 <strong>de</strong>el 6-1) / 08.2002- DIN EN 60335-1 (VDE 0700 <strong>de</strong>el 1) / 07.2003André Möhlmann, Wassenaar, 10-06-2003Product ManagerNL11


TrainingsadviesHersteltraining / trap-tempo-trainingtijd (min.) slope omw. (rpm) verzet bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n5 -4 90 tot 100 klein warming-up10 -3 42x19 start met 60 rpm en ga per minuut 5 rpmomhoog (tot 105)5 -2 70 tot 80 53x1710 -4 115 tot 120 42x19 1 minuut 115-120 rpm en 1minuut80 rpm (zelf<strong>de</strong> verzet)5 -2 70 tot 80 53x173 1 100 klein lekker draaien/hoge snelheid10 -4 90 tot 100 klein cooling-down40Krachttrainingtijd (min.) watt omw. (rpm) verzet bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n10 -4 90 tot 100 klein warming-up12 1 1 minuut alleen linkerbeen, 1 minuuttwee benen en 1 minuut rechterbeenhoudt 70 - 80 rpm op groot verzet3 -3 100 tot 110 42x19 los rij<strong>de</strong>n op hoge snelheid5 0 60 53x153 -3 100 tot 110 42x19 los rij<strong>de</strong>n op hoge snelheid3 80 120 klein rustig rij<strong>de</strong>n10 3 80 53x17 telkens 1minuut staan op <strong>de</strong> pedalen en1 minuut zitten5 -2 100 tot 110 42x1710 -4 90 tot 100 klein cooling-down58Heuveltrainingtijd (min.) slope omw. (rpm) verzet bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n10 -4 90 tot 100 klein warming-up2 -2 32/33 km/h vrij trapfrequentie + verzet vrij bij 32/33 km/h2 0 30-32 km/h vrij trapfrequentie + verzet vrij bij 30/32 km/h1 2 60 rpm Groot staan op <strong>de</strong> pedalen5 -4 90 klein los rij<strong>de</strong>n3 -1 34/36 km/h vrij trapfrequentie + verzet vrij bij 34/36 km/h3 2 28/30 km/h vrij trapfrequentie + verzet vrij bij 28/30 km/h1 3 60 tot 70 rpm Groot staan op <strong>de</strong> pedalen8 -2 90 klein stevig tempo/blijven draaien10 -4 90 tot 100 klein cooling-down4512NL


Trainingsadvies7 TRAININGSADVIESWielrennen geniet een steeds grotere populariteit. Fietsen, meer bewegen, stoppen met roken,gezond eten,… het is <strong>de</strong> nieuwe manier van leven! De Flow ergotrainer van Tacx helpt je om tewerken aan een betere conditie. Sterker wor<strong>de</strong>n en meer vermogen leveren, daar gaat het uitein<strong>de</strong>lijkom. Het is algemeen bekend dat wielrennen veel van het lichaam vergt. Je moet meeren langer trainen dan bij <strong>de</strong> meeste an<strong>de</strong>re sporten. Het is van groot belang dat <strong>de</strong> training veelvariatie bevat en niet eenzijdig is. Elke training moet een prikkel zijn <strong>voor</strong> het lichaam.Alles hangt af van je doelstelling en je mogelijkhe<strong>de</strong>n. Stel jezelf een doel en werk daar naar toe.Wil je gewicht kwijtraken of goud behalen bij een cyclo-sportieve? Wat het ook is, maak eenplan, breng variatie aan en zorg dat er een prikkel ontstaat. De “prikkel” die we toedienen kanbestaan uit bij<strong>voor</strong>beeld een lange, rustige of juist uit een korte intensieve training. Maar er zijnnog vele an<strong>de</strong>re trainingsvormen zoals interval-, vorm- (trap-tempo), kracht- en heuveltraining.Belangrijk is dat in <strong>de</strong> opbouw van <strong>de</strong> training een systeem zit. Naargelang we dichter bij hetdoel komen wordt <strong>de</strong> training korter en intensiever.SupercompensatieTij<strong>de</strong>ns het trainen brengen we een verstoringteweeg in het lichaam; <strong>de</strong>ze verstoring (hart,longen, spieren) wordt tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> rust herstel<strong>de</strong>n een stukje verbeterd. Dit principe noemenwe supercompensatie. We wor<strong>de</strong>n dus nietsterker van het trainen, maar van <strong>de</strong> rust daarna.Een volgen<strong>de</strong> training moet komen op hetmoment dat <strong>de</strong> supercompensatie curve <strong>de</strong>nullijn nog niet geraakt heeft (fig.24). Om <strong>de</strong>conditie op een hoger niveau te brengenzijn minimaal drie trainingseenhe<strong>de</strong>n per weeknodig. Met twee trainingen kan men <strong>de</strong> conditiebehou<strong>de</strong>n en één training per week is te weinig.trainingsarbeidherstelsupercompensatie24Voorbeel<strong>de</strong>n trainingsprogramma’sTrainen met <strong>de</strong> Flow ergotrainer kan het hele jaar door. Je voert trainingen uit op vermogenen hellingshoek; <strong>de</strong> hartslagfunctie geeft je niveau aan. Met <strong>de</strong> Flow train je gericht en haal jehet beste uit jezelf. Voordat je start met een trainingsprogramma is het aan te ra<strong>de</strong>n om eenconditie/sport test te doen zodat je weet welk vermogen je kunt levert en welke hartslagendaarbij horen. Maak zelf of samen met een trainer/coach een plan van aanpak waarin jouwdoelstelling, niveau en mogelijkhe<strong>de</strong>n zijn verwerkt. Met <strong>de</strong> Flow kun je verschillen<strong>de</strong>conditietesten (“Conconi”, Astrand, PWC) zelf uitvoeren. via <strong>de</strong> Tacx website. Na hetinvoeren van je gegevens wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> resultaten berekend.Start een training altijd met een warming-up van 10 minuten en eindig <strong>de</strong>ze met een eencooling-down van nog eens 10 minuten. Het overslaan hiervan kan lei<strong>de</strong>n tot blessures.Begin rustig met een lichte versnelling en verzwaar <strong>de</strong>ze naar naar het gewenste trainingsverzet.Voer daarbij een paar felle sprintjes uit van 30 secon<strong>de</strong>n met daartussen 90 secon<strong>de</strong>nrust. Denk ook aan rek- en strekoefeningen. Deze horen er bij, ook op <strong>de</strong> <strong>fiets</strong>.Trainingsadvies door trainer/coach Frank Sen<strong>de</strong>rs. Volg <strong>de</strong> laatste ontwikkelingenvia www.tacx.nl.013NL


Foutmeldingen8 FOUTMELDINGENDe complete opstelling van <strong>de</strong> Flow met <strong>fiets</strong> wiebeltControleer of <strong>de</strong> trainer goed gemonteerd werd, volledig is uitgeklapt en op een vlakkeon<strong>de</strong>rgrond staat. Bekijk ook of <strong>de</strong> <strong>fiets</strong> op <strong>de</strong> juiste manier in <strong>de</strong> trainer is geplaatst.Er blijft rubber van <strong>de</strong> <strong>fiets</strong>band aan <strong>de</strong> rol klevenControleer of <strong>de</strong> ban<strong>de</strong>nspanning minimaal 6 bar is. Draai, indien nodig, <strong>de</strong> rol van <strong>de</strong> remstevig tegen <strong>de</strong> band.Er ontstaat veel lawaai door het <strong>fiets</strong>enGebruik alleen ban<strong>de</strong>n met geheel of ge<strong>de</strong>eltelijk glad ban<strong>de</strong>nprofiel. Controleer bij ‘tikken’ in<strong>de</strong> band of er een steentje in zit.Het display is slecht of niet leesbaarGebruik <strong>de</strong> Flow in een omgevingstemperatuur tussen <strong>de</strong> 5º C en 35º C (40ºF en 95ºF). Richthet display zodanig dat je er loodrecht op kunt kijken. Controleer of <strong>de</strong> kabel en <strong>de</strong> stekkersniet vuil, geoxi<strong>de</strong>erd of verbogen zijn. Het kan gebeuren dat <strong>de</strong> printplaat van <strong>de</strong> computer isaangetast door zweet of dat <strong>de</strong> remunit is doorgebrand. Neem in dat geval contact op met hetTacx Service Centre in jouw land.Het vermogen voelt lager aan dan het display aangeeft;<strong>de</strong> rem heeft geen of te weinig remwerking.Kalibreer <strong>de</strong> remunit zoals beschreven in hoofdstuk 3. Controleer of <strong>de</strong> kabel en <strong>de</strong> stekkersniet vuil, geoxi<strong>de</strong>erd of verbogen zijn. neem contact op met het Tacx Service Centre wanneerer enkele magneten van <strong>de</strong> remunit los zitten of <strong>de</strong> printplaat van <strong>de</strong> remunit is doorgebrand.Het vermogen voelt hoger aan dan het display aangeeftKalibreer <strong>de</strong> remunit zoals beschreven in hoofdstuk 3. Gebruik <strong>de</strong> Flow in een omgevingstemperatuurtussen <strong>de</strong> 5º C en 35º C (40ºF en 95ºF). Controleer of <strong>de</strong> ban<strong>de</strong>nspanning minimaal6 bar is en of <strong>de</strong> rol van <strong>de</strong> rem stevig tegen <strong>de</strong> band is aangedrukt. Zorg er <strong>voor</strong> dat <strong>de</strong> remgoed opgewarmd is; na drie minuten <strong>fiets</strong>en dient <strong>de</strong> Flow optimaal te werken.Optimaliseren vermogen Flow Instellen van <strong>de</strong> schaalfactor, remtype en netspanning ismogelijk echter niet aan te ra<strong>de</strong>n. Mocht je over een geijkte vermogensmeter of over <strong>de</strong> juistemeetapparatuur beschikken om <strong>de</strong> netspanning te bepalen, vind je op <strong>de</strong> Tacx website <strong>de</strong> nodigeinformatie www.tacx.nl.De trapfrequentie blijft 0Controleer of <strong>de</strong> cadanssensor goed is aangesloten, er geen kabelbreuk is en of <strong>de</strong> magneet nietuit <strong>de</strong> hou<strong>de</strong>r is gevallen. Let op dat <strong>de</strong> afstand tussen <strong>de</strong> sensor en <strong>de</strong> magneet ongeveer 3 mmis. De cadanssensor maakt kortsluiting wanneer het display continue CAD toont. Controleerdan of <strong>de</strong> stekker volledig in <strong>de</strong> aansluiting van <strong>de</strong> remunit zit.De <strong>fiets</strong>snelheid blijft 0Stel <strong>de</strong> afstelknop van <strong>de</strong> remunit zodanig bij dat slippen van <strong>de</strong> band niet mogelijk is. Controleerof <strong>de</strong> kabel en <strong>de</strong> stekkers niet vuil, geoxi<strong>de</strong>erd of verbogen zijn. Neem contact op met het TacxService Centre wanneer <strong>de</strong> snelheidsensor van <strong>de</strong> rem <strong>de</strong>fect is.Geen juiste hartslag registratieDe afstand tussen <strong>de</strong> Flow computer en <strong>de</strong> hartslagband mag maximaal 80 cm bedragen.Vervang <strong>de</strong> batterij van <strong>de</strong> hartslagband wanneer <strong>de</strong>ze (bijna) leeg is. Wanneer <strong>de</strong> hartslagbandniet actief is terwijl het hartsymbool toch knippert is er een storingsbron in <strong>de</strong> buurt. Mogelijkestoorbronnen zijn Polar trapfrequentie sensor, TV’s, monitoren, PC’s, luidsprekerboxen enan<strong>de</strong>re apparatuur die magnetische vel<strong>de</strong>n opwekken.14NL


Garantiebepalingen9 GARANTIEBEPALINGENTacx produkten wor<strong>de</strong>n vervaardigd in overeenstemming met <strong>de</strong> hoogste kwaliteitsnormen.Op Tacx produkten is <strong>voor</strong> <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> van één (1) jaar vanaf <strong>de</strong> aankoopdatum een garantietegen produktie- en materiaalfouten van toepassing. Bewaar <strong>de</strong> kassabon, want dit is uwaankoopbewijs!De garantie vervalt indien het produkt aantoonbare sporen vertoont van:1 gebruik <strong>voor</strong> een an<strong>de</strong>r doel dan waar<strong>voor</strong> bestemd2 onoor<strong>de</strong>elkundige gebruik, reparatie of <strong>de</strong>montage3 beschadigingen ten gevolge van ongevallen en verwaarlozing4 aantasting van <strong>de</strong> printerplaat van <strong>de</strong> computer door transpiratievocht en/of con<strong>de</strong>ns5 scha<strong>de</strong> die optreedt geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> verzending of het vervoer van het produktOn<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len die bij normaal gebruik slijtage vertonen vallen niet on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> garantie.Verzendkosten- verzendkosten naar <strong>de</strong> Tacx <strong>de</strong>aler of Tacx Service Centre zijn <strong>voor</strong> eigen rekening- reparaties wor<strong>de</strong>n op kosten van het Tacx Service Centre retour gestuurdProcedure- Wanneer het produkt bij normaal gebruik om enigerlei re<strong>de</strong>n niet naar behoren functioneert,breng <strong>de</strong>ze dan met het bewijs van aankoop (kopie) en het ingevul<strong>de</strong> serviceformulier terugnaar uw han<strong>de</strong>laar. U kunt het ook direct naar het Tacx Service Centre sturen in uw land. DeService Centres staan vermeld in <strong>de</strong> Tacx catalogus, <strong>de</strong> gebruikshandleidingen en op <strong>de</strong> Tacxwebsite.- Volg <strong>de</strong> instructies <strong>voor</strong> retourzending. Het Tacx Service Centre kan alleen retourzendingen inbehan<strong>de</strong>ling nemen die vergezeld zijn van een ingevuld service formulier.- Als wordt vastgesteld dat het produkt on<strong>de</strong>r garantie valt zal het Service Centre dit binnen 30dagen na ontvangst kostenloos repareren of vervangen.- De vaststelling of een produkt on<strong>de</strong>r garantie valt, berust alleen bij Tacx bv. Wanneer hetprodukt niet on<strong>de</strong>r garantie valt dan zal het wor<strong>de</strong>n gerepareerd en wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> kostenberekend. Wanneer <strong>de</strong> kosten van <strong>de</strong> reparatie hoger zijn dan 50,00 Euro ontvangt u <strong>voor</strong>afeen prijsopgave. Na ontvangst van uw antwoord wordt het produkt gerepareerd of in <strong>de</strong>oorspronkelijke staat retour gestuurd.Instructies <strong>voor</strong> retourzending1 Stuur alleen <strong>de</strong> on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len, van het Tacx produkt, die <strong>voor</strong> reparatie in aanmerking komen.2 Pak alles zorgvuldig in <strong>de</strong> originele verpakking in. Transportbeschadigingen zijn <strong>voor</strong> uw rekening.3 Vul het serviceformulier volledig en dui<strong>de</strong>lijk in.4 Stuur een kopie van <strong>de</strong> aankoopbon mee.5 Stuur het pakket gefrankeerd - en eventueel verzekerd - naar het Tacx Service Centre in uwland.Aansprakelijkheid- Tacx bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid <strong>voor</strong> enige scha<strong>de</strong>, hetzij direct, hetzij indirect<strong>voor</strong>tvloeiend uit het gebruik van zowel <strong>de</strong> trainer als <strong>de</strong> begelei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> handleiding.- Alle informatie, beschreven in <strong>de</strong>ze handleiding is met <strong>de</strong> grootste zorg gecontroleerd en wordtgeacht <strong>de</strong> werking van <strong>de</strong> Tacx Flow ergotrainer op een juiste wijze te beschrijven- Tacx bv behoudt zich het recht <strong>voor</strong> om <strong>de</strong> produkten zon<strong>de</strong>r <strong>voor</strong>afgaand bericht aan tepassen, te verbeteren of <strong>de</strong> vervaardiging ervan te beëindigen.- Tacx bv zal niet verplicht zijn om nieuwe aspecten/elementen aan te brengen in eer<strong>de</strong>r verkochteproducten, zelfs indien producten krachtens een garantie wor<strong>de</strong>n geretourneerd.- Tacx bv mag <strong>de</strong>fecte on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len vervangen door gelijksoortige on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len van gelijke kwaliteitindien i<strong>de</strong>ntieke on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len niet beschikbaar zijn.- Tacx bv kan op geen enkele wijze aansprakelijk wor<strong>de</strong>n gesteld <strong>voor</strong> directe, inci<strong>de</strong>ntele of bijzon<strong>de</strong>re scha<strong>de</strong> die <strong>voor</strong>tvloeit uit of samenhangt met het gebruik van <strong>de</strong> producten.NL15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!