Handleiding Nederlands - voor de fiets

allesvoordefiets.nl

Handleiding Nederlands - voor de fiets

HandleidingNederlands


Flow ergotrainerSymbolische aanwijzingenGeeft een belangrijke onderwerp aan. Dus: let op!Geeft een belangrijke tip. Goed om te weten.Voorzichtig, heet oppervlak.Inhoud verpakkingDe Tacx Flow ergotrainer is een trainingsapparaat dat in combinatie met een fietsgebruikt wordt voor het verbeteren van de lichamelijke conditie.- Gebruik de Tacx Flow ergotrainer uitsluitend voor de in de handleiding beschrevendoeleinden.- Lees voordat je de Tacx Flow gaat gebruiken eerst de handleiding en volg de instructiesin de juiste volgorde.- Wordt de Flow niet volgens de in de handleiding beschreven doeleinden gebruikt,dan is een veilig gebruik niet gegarandeerd.- Tijdens het gebruik van de trainer, draait het achterwiel van de fiets en het vliegwielvan de remunit met een hoge snelheid. Houd daarom kinderen tijdens gebruik op eenveilge afstand van de trainer.Inhoud verpakkingControleer of de onderstaande onderdelen in de verpakking aanwezig zijn:Flow computer, CycleForce Flow frame, remunit, kabelset, handleiding, voeten en einddoppen.T1615 Montagezakje trainerT14021xT1408.111xT1410.021xT1410.042xT1410.061xT1423.152xT1424.032xT1461.192xT1465.012xT1465.082xT1615.181xT1466 Montagezakje aanpassingset unitT1466.011xT1466.021xT1466.031xT1466.041xT1260.074xT1461.194xT2459.034x2NL


Flow ergotrainer1 FLOW ERGOTRAINERIedere wielrenner met enige ervaring weet dat er om tot topprestaties te komenmeer nodig is dan het wekelijks rondje om de kerk. Kijk naar de omstandigheden.Een optimale conditie en goed materiaal zijn van groot belang. Talent verloochentzich nimmer... Inspiratie en concentratie leiden tot flow’, dat is dé ervaring waarbijalles moeiteloos lijkt te gaan en waarin je jezelf weet te overtreffen.Met de Flow geeft Tacx de aanzet tot een nieuwe generatie ergotrainers. Vanuit kennis eninspiratie gecombineerd met innovatie is deze ergonomische trainer ontstaan. Hartslag,vermogen, snelheid en cadans worden gemeten en gevisualiseerd op het moderne displayvan de Flow computer. Deze gegevens zijn een belangrijk instrument om gericht en efficiëntaan je conditie te werken. Zo ga je optimaal presteren.Tijdens de ontwikkeling is veel aandacht besteed aan de informatie die op het display verschijnt.Zo wordt de prestatie van de rem grafisch weergegeven door een remindicator. De hellingshoekwordt aangeduid door een staafdiagram zodat je in één oogopslag kunt zien wat deinstelling is. Bovendien kun je zelf kiezen welke trainingsinformatie je getoond wilt hebben.Een ander aandachtspunt is de eenvoudige bediening. Met het instellen van het vermogen ofde hellingsweerstand pas je tijdens het trainen je programma aan waar wenselijk is. Het is zelfsmogelijk de rem zelf te kalibreren zodat nauwkeurige vermogensmeting te allen tijde wordtgegarandeerd. Met de Flow wordt een in dezelfde kleur gespoten Skyliner voorwielsteunmeegeleverd die de positie van de fiets corrigeert en voor een natuurlijke fietshouding zorgt.Electromagnetisch remsysteem (220V/50Hz)De Flow wordt uitgevoerd met een electromagnetische remunit. Het grote voordeel van ditnauwkeurige remsysteem is dat het een grote reproduceerbaarheid in vermogen heeft. De rolvan de rem wordt door de éénmalig in te stellen snelspanhendel tegen de fietsband aangedruktwaardoor de druk van de remunit tegen de band altijd dezelfde is en de fiets eenvoudig in detrainer kan worden geplaatst. De rem is uitgerust met een extra-zwaar stalen vliegwiel dat eenoptimaal massatraagheidsmoment garandeert. Een pluspunt is dat de snelheidsensor in de remis geïntegreerd waardoor de wieldiameter van de fiets niet ingesteld hoeft te worden. Voor110V/60Hz is een aparte remunit verkrijgbaar.Flow staat voor de optimale ervaring, een toestand waarin men uiterst geconcentreerd is en daar intens van geniet.Alle topprestaties, ook in de sport, worden in deze staat geleverd. Iedereen heeft wel eens in Flow gezeten: wevoelen ons sterk, alert, verrichten moeiteloos ons werk, hebben het gevoel de situatie volledig meester te zijn enop de top van ons kunnen te presteren. Zowel ons tijdbesef als onze problemen verdwijnen tijdelijk achter dehorizon en even lijken we buiten onszelf te staan (Mihaly CZikszentmihalyi).www.tacx.nlNL3


Montage Flow2 MONTAGE FLOWDe Flow ergotrainer is opgebouwd uit het inklapbare CycleForce frame waarop je fietsgemonteerd wordt en de Flow computer. De CycleForce is geschikt voor race- en hybridefietsen en mountainbikes met wieldiameter 610 t/m 720 mm.Montage trainerHet monteren en afstellen van de trainer is éénmalig en gaat als volgt:1 Druk moer A in einddop B en schuif de einddop in de buis van het frame (fig.1).2 Monteer voet C met bout D aan het frame. Draai bout D zodanig vast dat devoet nog verstelbaar is.3 Plaats het frame uitgeklapt op een stevige en vlakke ondergrond. Het frame isin- en uit klapbaar door greep E volledig in te knijpen (fig.1).4 Draai voet C in de juiste positie (fig.2). Draai bout D goed vast en bevestigantisliprubber F (fig.4).5 Monteer 2 rubber ringen G en afstelbus K aan hendel H (fig.3). Monteer vervolgens de completehendel aan het frame, schuif remunit I in afstelbus K van de hendel en draai bout J zodanig vastdat de rem nog kan bewegen (fig.4).6 Vervang de blockage van het achterwiel van de fiets door de meegeleverde Tacx blockage X.Dit garandeert optimale klempassing en stabiliteit. Plaats vervolgens de fiets in de trainer enstel vleugelbout L van de trainer zo af dat snelspanklem M zonder al te veel kracht geslotenkan worden.Forceren kan beschadigingen veroorzaken!7 Fixeer vleugelbout L door vleugelmoer N naar binnen toe vast te draaien.10 mm13 mm (2x)NLXEBACDMI1EJKH4KFGH2C34NL


Montage Flow8 Met hendel H kan de rol van de remunit in- en uitgeklapt worden tegen de band van de fiets(fig.5 en 6). Wanneer hendel H is ingeklapt kan met afstelknop R de druk van de rol tegen deband worden afgesteld. Let er op dat de rol stevig tegen de fietsband wordt gedrukt zodat slippentijdens het fietsen niet mogelijk is.HHR5 6Wijziging montage voor fietsen met afwijkende wieldiameterVoordat de complete hendel aan het frame gemonteerd wordt dienen verhoog- of verlengstripsbevestigd te worden. Zie punt 5 van de instructies.Wieldiameter 610 - 640 mm: bevestig verhoogstrips W met 4 bouten, moeren en ringen.(fig.7).Wieldiameter 690 - 720 mm: bevestig verlengstrips Z (fig.8).WZWZHH7 8Advies- Controleer voordat de CycleForce gebruikt gaat worden of na het uitklappen van hetframe, greep E volledig is teruggeveerd. Dit om beschadigingen aan het frame te voorkomen.- Zorg er voor dat de remunit tijdens het monteren niet valt. Er zou onbalans kunnen ontstaandie trillingen veroorzaakt.- Zorg er voor dat de band goed hard is opgepompt (minimaal 6 bar).- ATB-banden met geheel of gedeeltelijk glad bandenprofiel hebben de voorkeur. Een ruw profielveroorzaakt lawaai en slippen van de band.- Rem nooit abrupt tijdens het trainen op de CycleForce. Bij het remmen op het achterwieldraait het vliegwiel door waardoor onnodige slijtage van de achterband wordt veroorzaakt.- Controleer regelmatig of de bouten en moeren van de trainer nog vast zitten.- De remunit kan bij extreme prestaties nooit oververhit raken. Wel kan bij langdurig en intensiefgebruik de omhulling van de remunit behoorlijk warm worden. Laat de unit na gebruik altijdeven afkoelen voordat je deze aanraakt.NL5


Montage FlowAansluiten Flow computerSluit na het plaatsen van de fiets in de CycleForce trainer de Flow computer als volgt aan.1 Monteer de Flow computer met behulp van de twee rubberen klembandjes P op het stuur (fig.9).2 Sluit de computer met kabel Q aan op de remunit. De stekker voor de kabel bevindt zich bijde Flow computer aan de achterzijde van de computer en bij de remunit aan de onderkant,vlakbij de netspanningskabel. Let op dat de kabel zodanig hangt dat deze tijdens het fietsenniet kan worden geraakt door bijvoorbeeld je schoen of het pedaal.3 Plaats het magneetje voor de cadans R aan de binnenkant van de linker crank (fig.10).4 Monteer de cadanssensor S aan de onderkant van de linker liggende achtervorkschede.Zorg er voor dat de sensor zich op hoogte van de magneet bevindt met een afstand vanongeveer 3 mm tussen magneet en sensor. Steek de kabel van de sensor in de remunit.Let ook hier op dat de kabel van de sensor goed vrijloopt en niet het wiel raakt.5 Steek de stekker in het stopcontact. Controleer de werking van de cadanssensor door opde fiets achteruit te trappen. Op het display licht het woord CAD op. De Flow is nu klaarvoor gebruik.Transpiratievocht en condens kunnen de printerplaat in de computer aantasten. Gebruik deFlow niet in vochtige ruimtes en droog het display, indien nodig, na gebruik af. Dit voorkomtbeschadigingen. Bij onjuist gebruik en/of onderhoud vervalt de garantie.SSRRQP1096NL


Instellen computer3 INSTELLEN COMPUTERWanneer je de stekker in het stopcontact steekt licht het heledisplay kort op ter controle. Vervolgens zijn twee secondenverschillende parameters zichtbaar:- frequentie (50 / 60Hz) of hoogte (110 / 220V) van de netspanning- versienummer van de software- schaalfactor (100)- lichaamsgewicht (75 kg)- snelheidsaanduiding en ritverbruik (km/h, kjoule)Daarna kom je in het opstartvenster. Als je het eens bent metde standaard instellingen ga je direct aan de slag gaan. Zoniet,volg dan de aanwijzingen hieronder.Instellen lichaamsgewicht, snelheid en ritverbruikOm in het instelvenster te komen druk je tegelijk de SET enMODE toets in totdat de countdownteller in het display op 0staat. SET UP verschijnt in het display en de waarde van hetgewicht knippert (fig.12). Met de pijltjestoetsen stel je het gewichtin met stapjes van 1 kilo. De waarde wordt vastgelegd door opMODE te drukken. Linksonder begint km te knipperen. Kies metde pijltjestoetsen voor de snelheidsaanduiding km (kilometer peruur) of mi (Eng. mijlen per uur). Na vastleggen met MODE gaatkjoule knipperen. Kies met de pijltjes-toetsen voor het ritverbruikin kjoule of kcal. Na vastleggen met MODE kom je in het opstartvensteren gebruikt de Flow de nieuwe waarde om het juistevermogen te berekenen.11Om de computer tijdens het fietsen het correcte vermogen telaten berekenen, is het belangrijk het juiste gewicht in te stellen.Het gewicht is instelbaar van 40 t/m 120 Kg.Instellen kalibratiewaarde remunitDe naukeurigheid van de vermogensweergave van de Flow hangtonder andere af van de aandrukkracht van de rol tegen de band,de bandenspanning, wisselende magneetkrachten en verschil innetspanning. Om een nauwkeurige vermogensmeting van de Flowcomputer te garanderen kalibreer je de remunit. Dit is niet noodzakelijk,standaard wordt de kalibratiewaarde 0 gebruikt. Voor hetoptimaal kalibreren van de Flow raden we aan minimaal 3 minutente fietsen zodat de remunit opgewarmd is.Na het instellen van het ritverbruik verschijnt in het displayCALIB. Door op de toets te drukken, start de kalibratie.Bovenin verschijnt SPEED, onderin zie je drie streepjes. Ga nufietsen totdat in het display STOP verschijnt; je snelheid is danboven de 30 Km/h. De Flow meet op het moment dat je stoptde vertraging van het achterwiel. Vervolgens verschijnt in hetdisplay weer CALIB en zie je onderin de gemeten kalibratiewaarde(fig.13). Een positief getal wil zeggen dat de remunitsterker remt dan de standaard ingestelde waarde. Bij eennegatief getal loopt het wiel langer door, de remwerking is danzwakker. Na vastleggen met MODE kom je in het opstartvensteren gebruikt de Flow de nieuwe waarde om het juiste vermogente berekenen.1213Wanneer de kalibratie is mislukt doordat je b.v. bent gaanfietsen tijdens de meting verschijnt in het display ERROR.Met de toets start je de kalibratie opnieuw en met detoets zet je de waarde weer op 0.NL7


Gebruik computer4 GEBRUIK COMPUTERDe Flow registreert de vier soorten trainingsgegevens: snelheid,vermogen, cadans en hartslag.Functies onder de en TOETSOp het display worden op de 2e en 3e regel twee soortentrainingsgegevens tegelijkertijd weergegeven. Met de toetsswitch je op de 2e regel van snelheid naar cadans, vermogenen hartslag (fig.14). Met de toets switch je door de trainingsgegevensop de 3e regel (fig.15). Zo kies je eenvoudig voor dedisplay-instellingen die je het prettigst of belangrijkst vindt.Op de 2e en 3e regel kunnen nooit tegelijkertijd dezelfdetrainingsgegevens worden weergegeven.14Mode functies bij SNELHEID (km/h/mi/h)De MODE functies hebben betrekking op de trainingsgegevensvan de 2e displayregel. Staat de 2e regel op snelheid ingesteld danswitch je met de MODE toets achtereenvolgens van ETM (stopwatch),TRP (ritafstand), ODO (totale afstand), MAX (maximumsnelheid) naar AVS (gemiddelde snelheid). Laat de 2e regel dehartslagwaarde zien dan switch je alleen van ETM, MAX naar AVS.De waarden betreffen alleen de daadwerkelijk gefietste periodenzonder dat je de computer "reset" of uitschakelt. Las je tussendooreen pauze in dan worden de gegevens vastgehouden.Ga je weer fietsen, dan rekent de computer verder op basisvan deze gegevens.ETMstopwatchTRPritafstandODOtotaleafstandMAXmaximumsnelheidAVSgemiddeldesnelheid15MODEMode functies bij TRAPFREQUENTIE (Cad)Laat de 2e displayregel de trapfrequentie (Cad) zien dan betekenenTRP totaal aantal pedaalomwentelingen tijdens de rit, MAXmaximum trapfrequentie en AVS (gemiddelde trapfrequentie).Zie fig.17.ETMstopwatchTRPtotaal aantalomwent.MAXmaximumcadansAVSgemiddeldecadansMODE16Mode functies bij VERMOGEN (Watt)Laat de 2e displayregel het vermogen (WATT) zien dan betekentTRP ritverbruik, MAX maximum vermogen en AVS gemiddeldvermogen. Het ritverbruik wordt berekend op basis van de stopwatchen het geleverde vermogen en wordt aangeduid in kilocaloriënof kilojoules (fig.18).8NL


Gebruik computerETMstopwatchTRPritverbruikMAXmaximumvermogenAVSgemiddeldvermogenMODEMode functies bij HARTSLAGLaat de 2e displayregel de hartslag zien dan betekenen MAXen AVS respectievelijk maximale hartslag en gemiddelde hartslag(fig.19).Wanneer de Flow computer voor de start van de training geenhartslagsignaal ontvangt wordt de hartslagfunctie niet getoond.Op het moment dat tijdens het fietsen een hartslagsignaalbinnenkomt wordt deze alsnog geactiveerd. Om tijdens hetfietsen direct te herkennen dat er een hartslagstoring is zie jedrie horizontale streepjes op de plaats van de hartslagwaarde.17ETMstopwatchMAXmaximumhartslagAVSgemiddeldehartslagMODEResetten computerTijdens een training kunnen de ritprestaties ETM, TRP, MAXen AVS op 0 worden gezet. Druk voor het resetten de SET enMODE toets één seconde tegelijkertijd in. Hierna springt decomputer terug naar het opstartvenster. Het is niet mogelijk deODO te "resetten". Deze schakelt bij een kilometerstand van99.999 km vanzelf over op 0 km (of mijl). Wanneer de Flowcomputer wordt uitgeschakeld gaan alle ritprestaties eveneensverloren. Bij opnieuw opstarten staat alles weer op 0 (behalvede ODO).18Gemiddelde indicatorDe gemiddelde indicator staat rechtsboven in het display. Dezegeeft aan of de huidige trainingsinformatie van de 2e displayregelop, onder of boven het gemiddelde zit.onder het gemiddeldeop het gemiddeldeboven het gemiddelde19NL9


Instellen hellingsweerstand & vermogen5 INSTELLEN HELLINGSWEERSTAND &VERMOGENMet de Flow ergotrainer kun je op twee manieren trainen: Methellingsweerstand of constant vermogen. De hellingsweerstandwerkt op de rol van de trainer en is instelbaar in een veertientalstappen van - 4 tot en met + 9. Door het aanpassen van je snelheidof je verzet pas je de weerstand op de rol aan. Bij hetconstante vermogen past de computer de weerstand op de rolzodanig aan dat je steeds het door jouw ingestelde vermogentrapt. Verander je van trapfrequentie of verzet, dan past decomputer onmiddellijk de weerstand aan. Het vermogen stelje in van 10 tot 990 watt in stappen van 10 watt.20Instellen hellingsweerstandDoor de SET toets in te drukken gaat de hellingsweerstandlinks- onder knipperen (fig.20). Deze is standaard ingesteld op 0.Met de pijltjestoetsen pas je de hellingsweerstand aan van - 4 toten met + 9 (fig.21). Druk op de MODE toets om de instellingvast te leggen. Op het display wordt de helling weergegevendoor middel van verticale staafjes. Bij 0 is een horizontale streepzichtbaar.Let wel, de weerstand wordt gesimuleerd. +9 komt niet overeenmet een werkelijke hellingshoek van 9 % en - 4 niet metdie van 4 % bergafwaarts. Het spreekt voor zich dat bij - 4 detrainer niet vanzelf doorrolt als je de benen stil houdt.21Instellen constant vermogenAls je na het indrukken van de SET toets en het knipperen vande hellingsweerstand (fig.20) de SET toets nog een keer indruktbegint het geprogrammeerde vermogen (WATT) te knipperen(fig.22). Deze is standaard ingesteld op 100 watt. Met de pijltjestoetsenpas je de instelling aan. De meeste fietsers zullen trainenmet waarden die liggen tussen 100 watt en 400 watt. Druk opMODE om de instelling vast te leggen. Om weer bij de hellingsweerstandinstelling te komen druk je tweemaal op de SET toets.RemindicatorDe Remindicator geeft een visuele voorstelling van de remstand.Hieruit is direct op te maken of de rem nog binnen het werkingsgebiedzit. Naarmate de remunit meer remt loopt het staafje volvan onder naar boven. Als de staaf helemaal leeg is of juist helemaalvol, dan wordt het ingestelde vermogen niet geremd en deknippert als waarschuwing de remindicator.Pas de snelheid, trapfrequentie en / of je verzet aan als deremindicator knippert en dus buiten het werkingsgebied zit.Kies de voor jou geschikt combinatie die op dat moment vantoepassing is.2210NL


Functies & EU-conformiteitsverklaring6 FUNCTIEShartslagmeting maximaal, gemiddeld, actueelvermogen maximaal, gemiddeld, actueeltrapfrequentie maximaal, gemiddeld, actueel,totaal aantal omwentelingensnelheid maximaal, gemiddeld, actueel, afgelegde weg en ODOstopwatch effectieve trainingstijdgemiddelde indicatorvisuele weergave remwerking en hellingshoekremkalibaratie garandeert nauwkeurige vermogensmetingfrequentie (50 of 60Hz) of hoogte (110 of 220V)van de netspanninginstelbare gegevensvermogen in watt van 10 tot 999 watt, in stappen van 10 watthellingshoek van -4 tot +9, in stappen van 1lichaamsgewicht 40 tot 120 kgsnelheidsaanduiding in km of mijl per uurenergieverbruik in kcal / kjouleEG-CONFORMITEITSVERKLARINGIn de zin van deEG-Richtlijn Electromagnetische Compatibiliteit 89/336/EWG.en deLaagspanningsrichtlijn 73/23/EWGVerklaart de Firma Tacx bv, Rijksstraatweg 52, 2241 BW Wassenaar, Nederland, dat de T1680Flow Ergotrainer beantwoordt aan de bovenvermelde voorschriften van de EG-richtlijn.De volgende normen werden toegepast:- DIN EN 55022 (VDE 0878 deel 22) / 05.1999- DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838 deel 2) / 12.2001- DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838 deel 3) / 05.2002- DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839 deel 6-1) / 08.2002- DIN EN 60335-1 (VDE 0700 deel 1) / 07.2003André Möhlmann, Wassenaar, 10-06-2003Product ManagerNL11


TrainingsadviesHersteltraining / trap-tempo-trainingtijd (min.) slope omw. (rpm) verzet bijzonderheden5 -4 90 tot 100 klein warming-up10 -3 42x19 start met 60 rpm en ga per minuut 5 rpmomhoog (tot 105)5 -2 70 tot 80 53x1710 -4 115 tot 120 42x19 1 minuut 115-120 rpm en 1minuut80 rpm (zelfde verzet)5 -2 70 tot 80 53x173 1 100 klein lekker draaien/hoge snelheid10 -4 90 tot 100 klein cooling-down40Krachttrainingtijd (min.) watt omw. (rpm) verzet bijzonderheden10 -4 90 tot 100 klein warming-up12 1 1 minuut alleen linkerbeen, 1 minuuttwee benen en 1 minuut rechterbeenhoudt 70 - 80 rpm op groot verzet3 -3 100 tot 110 42x19 los rijden op hoge snelheid5 0 60 53x153 -3 100 tot 110 42x19 los rijden op hoge snelheid3 80 120 klein rustig rijden10 3 80 53x17 telkens 1minuut staan op de pedalen en1 minuut zitten5 -2 100 tot 110 42x1710 -4 90 tot 100 klein cooling-down58Heuveltrainingtijd (min.) slope omw. (rpm) verzet bijzonderheden10 -4 90 tot 100 klein warming-up2 -2 32/33 km/h vrij trapfrequentie + verzet vrij bij 32/33 km/h2 0 30-32 km/h vrij trapfrequentie + verzet vrij bij 30/32 km/h1 2 60 rpm Groot staan op de pedalen5 -4 90 klein los rijden3 -1 34/36 km/h vrij trapfrequentie + verzet vrij bij 34/36 km/h3 2 28/30 km/h vrij trapfrequentie + verzet vrij bij 28/30 km/h1 3 60 tot 70 rpm Groot staan op de pedalen8 -2 90 klein stevig tempo/blijven draaien10 -4 90 tot 100 klein cooling-down4512NL


Trainingsadvies7 TRAININGSADVIESWielrennen geniet een steeds grotere populariteit. Fietsen, meer bewegen, stoppen met roken,gezond eten,… het is de nieuwe manier van leven! De Flow ergotrainer van Tacx helpt je om tewerken aan een betere conditie. Sterker worden en meer vermogen leveren, daar gaat het uiteindelijkom. Het is algemeen bekend dat wielrennen veel van het lichaam vergt. Je moet meeren langer trainen dan bij de meeste andere sporten. Het is van groot belang dat de training veelvariatie bevat en niet eenzijdig is. Elke training moet een prikkel zijn voor het lichaam.Alles hangt af van je doelstelling en je mogelijkheden. Stel jezelf een doel en werk daar naar toe.Wil je gewicht kwijtraken of goud behalen bij een cyclo-sportieve? Wat het ook is, maak eenplan, breng variatie aan en zorg dat er een prikkel ontstaat. De “prikkel” die we toedienen kanbestaan uit bijvoorbeeld een lange, rustige of juist uit een korte intensieve training. Maar er zijnnog vele andere trainingsvormen zoals interval-, vorm- (trap-tempo), kracht- en heuveltraining.Belangrijk is dat in de opbouw van de training een systeem zit. Naargelang we dichter bij hetdoel komen wordt de training korter en intensiever.SupercompensatieTijdens het trainen brengen we een verstoringteweeg in het lichaam; deze verstoring (hart,longen, spieren) wordt tijdens de rust herstelden een stukje verbeterd. Dit principe noemenwe supercompensatie. We worden dus nietsterker van het trainen, maar van de rust daarna.Een volgende training moet komen op hetmoment dat de supercompensatie curve denullijn nog niet geraakt heeft (fig.24). Om deconditie op een hoger niveau te brengenzijn minimaal drie trainingseenheden per weeknodig. Met twee trainingen kan men de conditiebehouden en één training per week is te weinig.trainingsarbeidherstelsupercompensatie24Voorbeelden trainingsprogramma’sTrainen met de Flow ergotrainer kan het hele jaar door. Je voert trainingen uit op vermogenen hellingshoek; de hartslagfunctie geeft je niveau aan. Met de Flow train je gericht en haal jehet beste uit jezelf. Voordat je start met een trainingsprogramma is het aan te raden om eenconditie/sport test te doen zodat je weet welk vermogen je kunt levert en welke hartslagendaarbij horen. Maak zelf of samen met een trainer/coach een plan van aanpak waarin jouwdoelstelling, niveau en mogelijkheden zijn verwerkt. Met de Flow kun je verschillendeconditietesten (“Conconi”, Astrand, PWC) zelf uitvoeren. via de Tacx website. Na hetinvoeren van je gegevens worden de resultaten berekend.Start een training altijd met een warming-up van 10 minuten en eindig deze met een eencooling-down van nog eens 10 minuten. Het overslaan hiervan kan leiden tot blessures.Begin rustig met een lichte versnelling en verzwaar deze naar naar het gewenste trainingsverzet.Voer daarbij een paar felle sprintjes uit van 30 seconden met daartussen 90 secondenrust. Denk ook aan rek- en strekoefeningen. Deze horen er bij, ook op de fiets.Trainingsadvies door trainer/coach Frank Senders. Volg de laatste ontwikkelingenvia www.tacx.nl.013NL


Foutmeldingen8 FOUTMELDINGENDe complete opstelling van de Flow met fiets wiebeltControleer of de trainer goed gemonteerd werd, volledig is uitgeklapt en op een vlakkeondergrond staat. Bekijk ook of de fiets op de juiste manier in de trainer is geplaatst.Er blijft rubber van de fietsband aan de rol klevenControleer of de bandenspanning minimaal 6 bar is. Draai, indien nodig, de rol van de remstevig tegen de band.Er ontstaat veel lawaai door het fietsenGebruik alleen banden met geheel of gedeeltelijk glad bandenprofiel. Controleer bij ‘tikken’ inde band of er een steentje in zit.Het display is slecht of niet leesbaarGebruik de Flow in een omgevingstemperatuur tussen de 5º C en 35º C (40ºF en 95ºF). Richthet display zodanig dat je er loodrecht op kunt kijken. Controleer of de kabel en de stekkersniet vuil, geoxideerd of verbogen zijn. Het kan gebeuren dat de printplaat van de computer isaangetast door zweet of dat de remunit is doorgebrand. Neem in dat geval contact op met hetTacx Service Centre in jouw land.Het vermogen voelt lager aan dan het display aangeeft;de rem heeft geen of te weinig remwerking.Kalibreer de remunit zoals beschreven in hoofdstuk 3. Controleer of de kabel en de stekkersniet vuil, geoxideerd of verbogen zijn. neem contact op met het Tacx Service Centre wanneerer enkele magneten van de remunit los zitten of de printplaat van de remunit is doorgebrand.Het vermogen voelt hoger aan dan het display aangeeftKalibreer de remunit zoals beschreven in hoofdstuk 3. Gebruik de Flow in een omgevingstemperatuurtussen de 5º C en 35º C (40ºF en 95ºF). Controleer of de bandenspanning minimaal6 bar is en of de rol van de rem stevig tegen de band is aangedrukt. Zorg er voor dat de remgoed opgewarmd is; na drie minuten fietsen dient de Flow optimaal te werken.Optimaliseren vermogen Flow Instellen van de schaalfactor, remtype en netspanning ismogelijk echter niet aan te raden. Mocht je over een geijkte vermogensmeter of over de juistemeetapparatuur beschikken om de netspanning te bepalen, vind je op de Tacx website de nodigeinformatie www.tacx.nl.De trapfrequentie blijft 0Controleer of de cadanssensor goed is aangesloten, er geen kabelbreuk is en of de magneet nietuit de houder is gevallen. Let op dat de afstand tussen de sensor en de magneet ongeveer 3 mmis. De cadanssensor maakt kortsluiting wanneer het display continue CAD toont. Controleerdan of de stekker volledig in de aansluiting van de remunit zit.De fietssnelheid blijft 0Stel de afstelknop van de remunit zodanig bij dat slippen van de band niet mogelijk is. Controleerof de kabel en de stekkers niet vuil, geoxideerd of verbogen zijn. Neem contact op met het TacxService Centre wanneer de snelheidsensor van de rem defect is.Geen juiste hartslag registratieDe afstand tussen de Flow computer en de hartslagband mag maximaal 80 cm bedragen.Vervang de batterij van de hartslagband wanneer deze (bijna) leeg is. Wanneer de hartslagbandniet actief is terwijl het hartsymbool toch knippert is er een storingsbron in de buurt. Mogelijkestoorbronnen zijn Polar trapfrequentie sensor, TV’s, monitoren, PC’s, luidsprekerboxen enandere apparatuur die magnetische velden opwekken.14NL


Garantiebepalingen9 GARANTIEBEPALINGENTacx produkten worden vervaardigd in overeenstemming met de hoogste kwaliteitsnormen.Op Tacx produkten is voor de periode van één (1) jaar vanaf de aankoopdatum een garantietegen produktie- en materiaalfouten van toepassing. Bewaar de kassabon, want dit is uwaankoopbewijs!De garantie vervalt indien het produkt aantoonbare sporen vertoont van:1 gebruik voor een ander doel dan waarvoor bestemd2 onoordeelkundige gebruik, reparatie of demontage3 beschadigingen ten gevolge van ongevallen en verwaarlozing4 aantasting van de printerplaat van de computer door transpiratievocht en/of condens5 schade die optreedt gedurende de verzending of het vervoer van het produktOnderdelen die bij normaal gebruik slijtage vertonen vallen niet onder de garantie.Verzendkosten- verzendkosten naar de Tacx dealer of Tacx Service Centre zijn voor eigen rekening- reparaties worden op kosten van het Tacx Service Centre retour gestuurdProcedure- Wanneer het produkt bij normaal gebruik om enigerlei reden niet naar behoren functioneert,breng deze dan met het bewijs van aankoop (kopie) en het ingevulde serviceformulier terugnaar uw handelaar. U kunt het ook direct naar het Tacx Service Centre sturen in uw land. DeService Centres staan vermeld in de Tacx catalogus, de gebruikshandleidingen en op de Tacxwebsite.- Volg de instructies voor retourzending. Het Tacx Service Centre kan alleen retourzendingen inbehandeling nemen die vergezeld zijn van een ingevuld service formulier.- Als wordt vastgesteld dat het produkt onder garantie valt zal het Service Centre dit binnen 30dagen na ontvangst kostenloos repareren of vervangen.- De vaststelling of een produkt onder garantie valt, berust alleen bij Tacx bv. Wanneer hetprodukt niet onder garantie valt dan zal het worden gerepareerd en worden de kostenberekend. Wanneer de kosten van de reparatie hoger zijn dan 50,00 Euro ontvangt u voorafeen prijsopgave. Na ontvangst van uw antwoord wordt het produkt gerepareerd of in deoorspronkelijke staat retour gestuurd.Instructies voor retourzending1 Stuur alleen de onderdelen, van het Tacx produkt, die voor reparatie in aanmerking komen.2 Pak alles zorgvuldig in de originele verpakking in. Transportbeschadigingen zijn voor uw rekening.3 Vul het serviceformulier volledig en duidelijk in.4 Stuur een kopie van de aankoopbon mee.5 Stuur het pakket gefrankeerd - en eventueel verzekerd - naar het Tacx Service Centre in uwland.Aansprakelijkheid- Tacx bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, hetzij direct, hetzij indirectvoortvloeiend uit het gebruik van zowel de trainer als de begeleidende handleiding.- Alle informatie, beschreven in deze handleiding is met de grootste zorg gecontroleerd en wordtgeacht de werking van de Tacx Flow ergotrainer op een juiste wijze te beschrijven- Tacx bv behoudt zich het recht voor om de produkten zonder voorafgaand bericht aan tepassen, te verbeteren of de vervaardiging ervan te beëindigen.- Tacx bv zal niet verplicht zijn om nieuwe aspecten/elementen aan te brengen in eerder verkochteproducten, zelfs indien producten krachtens een garantie worden geretourneerd.- Tacx bv mag defecte onderdelen vervangen door gelijksoortige onderdelen van gelijke kwaliteitindien identieke onderdelen niet beschikbaar zijn.- Tacx bv kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe, incidentele of bijzondere schade die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de producten.NL15

More magazines by this user
Similar magazines