12.07.2015 Aufrufe

Gebruiksaanwijzing Bedienungsanleitung Operating ... - voor de fiets

Gebruiksaanwijzing Bedienungsanleitung Operating ... - voor de fiets

Gebruiksaanwijzing Bedienungsanleitung Operating ... - voor de fiets

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN
  • Keine Tags gefunden...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Gebruiksaanwijzing</strong><strong>Bedienungsanleitung</strong><strong>Operating</strong> Instructions


ø 12 - 25 mm1 2 330 cm4 5 67 8910 11 123 mm13 14 15


BVoetsteunbuisFußstützenrohrFootrest tubeAZitjeSitzSeatCMontageknopBefestigungselementLocking unitFMontagebeugelMontagebügelMounting bracketEKussen(s)KissenCushionsGInsteekelementEinsteckelementSocketDVoetensteunFußrasteFootrestAFBE•D•••C•G•16 171917a18•


NEDERLANDSAlgemeenGefeliciteerd met <strong>de</strong> aankoop van <strong>de</strong> Bobike junior, het veilige encomfortabele <strong>fiets</strong>-kin<strong>de</strong>rzitje van Bobob-line. Lees <strong>de</strong>ze gebruiksaanwijzingen montage<strong>voor</strong>schrift aandachtig door <strong>voor</strong>dat u overgaattot montage van het zitje.Bewaar <strong>de</strong>ze gebruiksaanwijzing goed zodat U <strong>de</strong>ze later nog eenskunt raadplegen.• De Bobike is geschikt <strong>voor</strong> het meenemen van kin<strong>de</strong>ren in <strong>de</strong> leeftijdscategorievan 5 tot 10 jaar; het maximaal toelaatbare gewichtbedraagt 32 kg.• Het zitje is niet bestemd om op een brom<strong>fiets</strong> te wor<strong>de</strong>ngemonteerd. Indien u nog vragen mocht hebben over <strong>de</strong> montage ofhet gebruik van <strong>de</strong> Bobike junior, raadpleeg dan uw leverancier.• Voor <strong>de</strong> montage van <strong>de</strong> Bobike junior kunt u <strong>de</strong> montagesetgebruiken van <strong>de</strong> Bobike maxi. U kunt <strong>de</strong>ze sets ook los kopen.• Bij hergebruik van het insteekelement kan het zijn dat u het za<strong>de</strong>liets hoger moet afstellen <strong>voor</strong> het insteken van <strong>de</strong> Bobike junior.Montage• Bevestig het insteekelement (H) tegen <strong>de</strong> staan<strong>de</strong> achtervorkon<strong>de</strong>r het za<strong>de</strong>l; het contra-element zet u met sleutel 13 vast (metvlakke zij<strong>de</strong> tegen <strong>de</strong> achtervork). Let erop dat het insteekelementhorizontaal wordt gemonteerd met <strong>de</strong> T-vormige opening in <strong>de</strong>juiste positie (bre<strong>de</strong> sleuf boven) (fig. 5).• Bevestig <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> montageknoppen (C) op ongeveer 30 cm on<strong>de</strong>rhet insteekelement (H) loodrecht op <strong>de</strong> achtervork (fig. 1). Demontageknoppen zijn geschikt <strong>voor</strong> achtervorken met een ø van 12t/m 25 mm (fig. 2). Voor verstelling dient u <strong>de</strong> klembeugel van <strong>de</strong>montageknop in <strong>de</strong> <strong>voor</strong>ste, mid<strong>de</strong>lste of achterste sleuf te steken.• Overtuig u ervan dat <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> elementen zowel links als rechts opexact gelijke hoogte wor<strong>de</strong>n bevestigd. Zet <strong>de</strong> bout licht vast met<strong>de</strong> inbussleutel en draai <strong>de</strong> knop van <strong>de</strong> montageknop geheel vrij.• Neem nu het zitje en steek <strong>de</strong> kop van <strong>de</strong> montagebeugel (G) rechten volledig in het insteekelement (fig. 5).• Draai <strong>de</strong> voetsteunbuis (B) in <strong>de</strong> juiste positie en plaats <strong>de</strong> uitein<strong>de</strong>nin <strong>de</strong> montageknoppen (C) en draai <strong>de</strong> knoppen vast.• Afstellen. Het zitvlak van <strong>de</strong> Bobike junior moet licht naar achterenhellen. Houd hierbij enige ruimte vrij tussen het zitje en <strong>de</strong>bagagedrager of het spatbord. Indien <strong>de</strong> stand van het zitje nogniet goed is, kan dit wor<strong>de</strong>n verbeterd door <strong>de</strong> positie van <strong>de</strong>montageknoppen (C) omhoog of omlaag te bewegen. Als <strong>de</strong> juistestand bereikt is, moet <strong>de</strong> bout van <strong>de</strong> montageknoppen stevigwor<strong>de</strong>n aangedraaid.• Hoogte-instelling voetsteunen (D). U kunt <strong>de</strong> hoogte van <strong>de</strong>voetsteunen op 4 posities instellen waarbij u <strong>de</strong> inbusbouten in heton<strong>de</strong>rste en bovenste gat van <strong>de</strong> moerplaat vast te maken (fig. 3).• Veiligheids<strong>voor</strong>schrift: Controleer na <strong>de</strong> montage van <strong>de</strong> Bobikejunior of <strong>de</strong> achterzij<strong>de</strong> van <strong>de</strong> zitting van het kin<strong>de</strong>rveiligheidszitjezich niet meer dan 30 cm achter <strong>de</strong> achteras bevindt <strong>voor</strong>dat u eeneerste proefrit maakt met uw kind (fig. 4).


NEDERLANDS• Zet nu uw kind in <strong>de</strong> Bobike junior en controleer of <strong>de</strong> gekozeninstelling juist is; bij wijziging van <strong>de</strong> instelling altijd eerst hetkind weer uit het zitje nemen.• Een gor<strong>de</strong>lsetje is los bij uw Bobike <strong>de</strong>aler te verkrijgen (fig. 18).Het dragen van <strong>de</strong> gor<strong>de</strong>l is <strong>voor</strong> kin<strong>de</strong>ren van 5 tot 10 jaar echterniet verplicht. Bevestig <strong>de</strong> gor<strong>de</strong>ls door <strong>de</strong>ze aan <strong>de</strong> achterzij<strong>de</strong>van het zitje door <strong>de</strong> sleuven te halen (fig. 16). Gor<strong>de</strong>l openen en sluiten(fig. 17 en 17a). De lengte van <strong>de</strong> gor<strong>de</strong>l kan wor<strong>de</strong>n ingesteld.Enige aanwijzingen <strong>voor</strong> het gebruik• Controleer alle verbindingspunten en maak vervolgens een korteproefrit. Het zitje of <strong>de</strong> on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len mogen niet veran<strong>de</strong>rd wor<strong>de</strong>n;ie<strong>de</strong>re aanspraak op garantie en/of aansprakelijkheid vervalthiermee.• Het zitje niet zwaar<strong>de</strong>r belasten dan 32 kg.• Om <strong>de</strong> rugleuning van het zitje op te klappen (fig. 7) druk <strong>de</strong> knophalf in (fig. 6). Als u <strong>de</strong> knop ver<strong>de</strong>r indrukt kunt u <strong>de</strong> beugel naarachter klappen (fig. 8). Aan <strong>de</strong> beugel zijn boodschappentassen temonteren (fig. 9 en 10). Hierdoor zitten <strong>de</strong> tassen niet in <strong>de</strong> wegvan <strong>de</strong> beentjes van het kind.• Ook kan aan <strong>de</strong> rugleuning van het zitje het Bobike rugzakjewor<strong>de</strong>n gehangen (fig. 11 en 12).• Om <strong>de</strong> rugleuning weer neer te klappen dient u <strong>de</strong> lip (niet meerdan 3 mm) naar bene<strong>de</strong>n te duwen (fig. 13).• De beugel en <strong>de</strong> nokjes op <strong>de</strong> achterzij<strong>de</strong> van <strong>de</strong> rugleuning zijn zogemaakt dat u ook een kratje op het zitje veilig mee kunt nemen(fig. 14). Gebruik hier<strong>voor</strong> spanriemen.• De Bobike junior is bedoeld <strong>voor</strong> kin<strong>de</strong>ren tot maximaal 10 jaar;neem geen ou<strong>de</strong>re kin<strong>de</strong>ren op het zitje mee.• Monteer <strong>de</strong> Bobike voetbeschermplaten indien uw <strong>fiets</strong> niet vanjasbeschermers is <strong>voor</strong>zien. Doe uw kind een <strong>fiets</strong>helm op om bijvallen letsel te <strong>voor</strong>komen. Gebruik een <strong>fiets</strong>slot dat niettij<strong>de</strong>ns het rij<strong>de</strong>n dichtgetrapt kan wor<strong>de</strong>n. Om te <strong>voor</strong>komen datuw kind met <strong>de</strong> vingers tussen <strong>de</strong> windingen van <strong>de</strong> za<strong>de</strong>lverenkomt, wordt het gebruik van Bobike za<strong>de</strong>lveerbeschermersaanbevolen. Controleer of uw kind zich niet kan bezeren aanscherpe on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len zoals remkabels e.d.• Sluit altijd <strong>de</strong> gor<strong>de</strong>l, ook als u zon<strong>de</strong>r kind gaat <strong>fiets</strong>en.• Indien u het zitje als bagagedrager gebruikt, leg dan <strong>de</strong> gor<strong>de</strong>lstussen <strong>de</strong> leuning en <strong>de</strong> zitting en klap <strong>de</strong> leuning helemaaldicht. Zo komen <strong>de</strong> gor<strong>de</strong>ls niet tussen <strong>de</strong> spaken.• Laat uw kind nooit alleen in het zitje als u <strong>de</strong> <strong>fiets</strong> tegen een muurof op <strong>de</strong> standaard zet. Het zou lelijk kunnen vallen. Als het zitjelang in <strong>de</strong> zon staat kan het heet wor<strong>de</strong>n. Denk daaraan alvorens uhet kind in <strong>de</strong> Bobike junior zet.• Maak het zitje regelmatig schoon met een lauw sopje. Dekussentjes kunnen eenvoudig uitgenomen wor<strong>de</strong>n. Gebruik geenagressieve schoonmaakmid<strong>de</strong>len.• Er zijn extra montage-sets los verkrijgbaar zodat u uw Bobike opmeer<strong>de</strong>re <strong>fiets</strong>en kunt toepassen. Informeer hier<strong>voor</strong> bij Uwleverancier.• Wanneer u geen kind op het zitje vervoerd, <strong>de</strong> tassenbeugel altijd in <strong>de</strong><strong>voor</strong>ste stand plaatsen (fig. 15 en 19).


DEUTSCHAllgemeinesHerzlichen Glückwunsch zum Kauf <strong>de</strong>s Bobike junior, <strong>de</strong>s sicheren undkomfortablen Fahrradkin<strong>de</strong>rsitzes von Bobob-line. Bitte lesen Sie dieseGebrauchsanweisung und Montagevorschrift sorgfältig durch, bevorSie mit <strong>de</strong>r Montage <strong>de</strong>s Sitzes beginnen.Heben Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf, damit Sie darin zueinem späteren Zeitpunkt noch einmal nachschlagen können.• Der Bobike eignet sich zum Mitnehmen von Kin<strong>de</strong>rn im Alter von 5bis 10 Jahren; das höchst-zulässige Gewicht beträgt 32 kg.• Der Sitz ist nicht für eine Montage auf einem Mofa geeignet.Sollten Sie zur Montage o<strong>de</strong>r zum Gebrauch <strong>de</strong>s Bobike juniornoch Fragen haben, wen<strong>de</strong>n Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.• Zur Montage <strong>de</strong>s Bobike junior können Sie das Montageset <strong>de</strong>sBobike maxi benutzen. Diese Sets sind auch separat erhältlich.• Wenn Sie das Einsteckelement wie<strong>de</strong>r verwen<strong>de</strong>n, müssen Sie <strong>de</strong>nSattel möglicherweise etwas höher stellen, damit Sie <strong>de</strong>n BobikeJunior hineinstecken können.Montage• Befestigen Sie das Einsteckelement (H) an <strong>de</strong>r vertikalenHinterradgabel unter <strong>de</strong>m Sattel; das Gegenelement befestigenSie mit <strong>de</strong>m Schlüssel 13 (mit <strong>de</strong>r flachen Seite an <strong>de</strong>rHinterradgabel). Achten Sie darauf, dass das Einsteckelementhorizontal und mit <strong>de</strong>r T-förmigen Öffnung an <strong>de</strong>r richtigen Stelle(breite Schlitzöffnung oben) montiert wird (Abb. 5).• Befestigen Sie die bei<strong>de</strong>n Montageknöpfe (C) ca. 30 cm unter <strong>de</strong>mEinsteckelement (H) senkrecht auf <strong>de</strong>r Hinterradgabel (Abb. 1). DieMontageknöpfe eignen sich für Hinterradgabeln mit einemDurchmesser von 12 bis 25 mm (Abb. 2). Zum Verstellen müssenSie <strong>de</strong>n Klemmbügel <strong>de</strong>s Montageknopfes in <strong>de</strong>n vor<strong>de</strong>ren,mittleren o<strong>de</strong>r hinteren Schlitz stecken.• Achten Sie darauf, dass die bei<strong>de</strong>n Elemente links und rechts ingenau <strong>de</strong>rselben Höhe befestigt wer<strong>de</strong>n. Ziehen Sie <strong>de</strong>n Bolzenmit <strong>de</strong>m Innensechskantschlüssel leicht an und drehen Sie <strong>de</strong>nKnopf <strong>de</strong>s Montageknopfes ganz los.• Jetzt nehmen Sie <strong>de</strong>n Sitz und stecken <strong>de</strong>n Kopf <strong>de</strong>s Montagebügels(G) gera<strong>de</strong> und vollständig in das Einsteckelement (Abb. 5).• Drehen Sie das Fußstützenrohr (B) in die richtige Position, bringenSie die En<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n Montageknöpfen (C) an und drehen Sie dieKnöpfe fest.• Einstellen. Die Sitzfläche <strong>de</strong>s Bobike junior sollte leicht nachhinten geneigt sein. Lassen Sie dabei zwischen <strong>de</strong>m Sitz und <strong>de</strong>mGepäckträger o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Schutzblech einen Zwischenraum frei.Wenn die Stellung <strong>de</strong>s Sitzes noch nicht wie gewünscht ist, könnenSie die Montageknöpfe (C) nach oben o<strong>de</strong>r nach unten bewegen.Wenn die richtige Stellung erreicht ist, muss <strong>de</strong>r Bolzen <strong>de</strong>rMontageknöpfe fest angezogen wer<strong>de</strong>n.• Höheneinstellung <strong>de</strong>r Fußstützen (D). Sie können die Höhe <strong>de</strong>rFußstützen auf 4 Positionen einstellen, wobei Sie die Innensechskantschraubenim unteren und oberen Loch <strong>de</strong>r Unterlegscheibebefestigen (Abb. 3).• Sicherheitsvorschrift: Kontrollieren Sie nach <strong>de</strong>r Montage <strong>de</strong>sBobike junior zunächst, ob die Rückseite <strong>de</strong>r Sitzfläche <strong>de</strong>sKin<strong>de</strong>rsicherheitssitzes nicht mehr als 30 cm hinter <strong>de</strong>rHinterachse liegt. Führen Sie diese Kontrolle durch, bevor Sie mitIhrem Kind eine erste Probefahrt machen (Abb. 4).• Setzen Sie jetzt Ihr Kind in <strong>de</strong>n Bobike junior und kontrollieren Sie,


DEUTSCHob die gewählte Einstellung gut ist. Bevor Sie die Einstellunggegebenenfalls än<strong>de</strong>rn, müssen Sie immer zuerst das Kindwie<strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>m Sitz herausnehmen.• Ein Gurtset ist bei Ihrem Bobike-Händler separat erhältlich (Abb. 18).Für Kin<strong>de</strong>r von 5 bis 10 Jahren ist ein angelegter Gurt jedoch nichtvorgeschrieben. Zum Befestigen führen Sie die Gurte an <strong>de</strong>rRückseite <strong>de</strong>s Sitzes durch die Schlitze (Abb. 16). Den Gurt öffnenund schließen (Abb. 17 und 17a). Die Länge <strong>de</strong>s Gurtes kanneingestellt wer<strong>de</strong>n.Einige Anweisungen zum Gebrauch• Kontrollieren Sie alle Verbindungsstellen und machen Sie danneine kurze Probefahrt. Der Sitz und die dazugehören<strong>de</strong>n Teiledürfen nicht verän<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n. Durch eine Verän<strong>de</strong>rung verfälltje<strong>de</strong>r Anspruch auf Garantie und/o<strong>de</strong>r Haftung.• Die höchstzulässige Belastung <strong>de</strong>s Sitzes ist 32 kg.• Zum Hochklappen <strong>de</strong>r Rückenlehne <strong>de</strong>s Sitzes (Abb. 7) drückenSie <strong>de</strong>n Knopf zur Hälfte ein (Abb. 6). Wenn Sie <strong>de</strong>n Knopf weitereindrücken, können Sie <strong>de</strong>n Bügel nach hinten klappen (Abb. 8).An <strong>de</strong>m Bügel können Einkaufstaschen eingehängt wer<strong>de</strong>n (Abb. 9und 10). Auf diese Weise sind die Taschen <strong>de</strong>n Beinen <strong>de</strong>s Kin<strong>de</strong>snicht im Weg.• Außer<strong>de</strong>m kann <strong>de</strong>r Bobike-Rucksack an die Rückenlehne <strong>de</strong>sSitzes gehängt wer<strong>de</strong>n (Abb. 11 und 12).• Um die Rückenlehne wie<strong>de</strong>r herunterzuklappen, müssen Sie dieLasche (nicht mehr als 3 mm) nach unten drücken (Abb. 13).• Der Bügel und die Nocken an <strong>de</strong>r Rückseite <strong>de</strong>r Rückenlehne sindso konstruiert, dass Sie auch einen Getränkekasten auf sichereWeise auf <strong>de</strong>m Sitz transportieren können (Abb. 14). Benutzen Siezu diesem Zweck die Spannriemen.• Der Bobike junior ist für Kin<strong>de</strong>r bis höchstens 10 Jahre gedacht;ältere Kin<strong>de</strong>r dürfen auf <strong>de</strong>m Sitz nicht mitgenommen wer<strong>de</strong>n.• Montieren Sie die Bobike Fußschutzplatten, wenn an IhremFahrrad kein Klei<strong>de</strong>rschutz vorhan<strong>de</strong>n ist. Schützen Sie Ihr Kindmit einem Fahrradhelm, um Verletzungen bei einem Fall zuvermei<strong>de</strong>n. Verwen<strong>de</strong>n Sie ein Fahrradschloß, das nicht während<strong>de</strong>r Fahrt durch einen versehentlichen Tritt zufallen kann. Wirempfehlen Ihnen zusätzlich noch <strong>de</strong>n Bobike Sattelfe<strong>de</strong>rschutz,um zu verhin<strong>de</strong>rn, dass die Finger Ihres Kin<strong>de</strong>s zwischen <strong>de</strong>nWindungen <strong>de</strong>r Sattelfe<strong>de</strong>rn eingeklemmt wer<strong>de</strong>n. KontrollierenSie, ob Ihr Kind sich nicht an scharfkantigen Teilen, wie z.B.Bremskabeln u.Ä. verletzen kann.• Schließen Sie <strong>de</strong>n Gurt bei je<strong>de</strong>r Fahrt, auch wenn Sie ohne Kindunterwegs sind.• Wenn Sie <strong>de</strong>n Sitz als Gepäckträger benutzen, legen Sie dieGurte zwischen die Rückenlehne und <strong>de</strong>n Sitz und klappen dieLehne dann ganz ein. Auf diese Weise können die Gurte nichtzwischen die Speichen gelangen.• Lassen Sie Ihr Kind nie allein in <strong>de</strong>m Sitz, wenn Sie das Fahrradgegen eine Mauer lehnen o<strong>de</strong>r auf <strong>de</strong>n Stän<strong>de</strong>r stellen. Dieskönnte zu einem gefährlichen Fall führen. Wenn <strong>de</strong>r Sitz längereZeit in <strong>de</strong>r Sonne steht, kann er heiß wer<strong>de</strong>n. Denken Sie daran,bevor Sie Ihr Kind in <strong>de</strong>n Bobike junior setzen.• Reinigen Sie <strong>de</strong>n Sitz regelmäßig mit lauwarmer Seifenlaufe. DieKissen können einfach abgenommen wer<strong>de</strong>n. Benutzen Sie keineaggressiven Reinigungsmittel.• Damit Sie Ihren Bobike-Sitz auf mehreren Fahrrä<strong>de</strong>rn benutzenkönnen, sind zusätzliche Montagesets separat erhältlich.Erkundigen Sie sich bei Ihrem Lieferanten.• Wenn kein Kind auf <strong>de</strong>m Sitz mitgenommen wird, müssen Sie <strong>de</strong>nTaschenbügel immer in die vor<strong>de</strong>rste Stellung klappen (Abb. 15 und 19).


ENGLISHGeneralCongratulations on purchasing the Bobike junior, the safe andcomfortable bicycle child seat from the Bobob line. Read theseinstructions for assembly and use carefully before assembling the seat.Store these instructions in a safe place for future reference.• The Bobike is suitable for the transportation of children in the agecategory 5 to 10 years old. The maximum permitted weight is 32 kg.• The seat is not inten<strong>de</strong>d for use on mopeds. Consult your supplierif you have any questions regarding the assembly or use of theBobike junior.• Use the Bobike maxi assembly set to assemble the Bobike junior.These sets can also be purchased separately.• When reusing the insert, it may be necessary to raise the saddleslightly so that the Bobike junior will fit properly.Assembly• Attach the plug-in element (H) to the upright rear fork un<strong>de</strong>r thesaddle – the counter element is tightened with spanner 13 (withthe flat si<strong>de</strong> facing the rear fork). Ensure that the plug-in elementis mounted horizontally and with the T-shaped opening in thecorrect position (wi<strong>de</strong> slot on top) (fig. 5).• Attach both mounting studs (C) approximately 30 cm un<strong>de</strong>r theplug-in element (H) perpendicular to the rear fork (fig. 1). Themounting studs are suitable for rear forks with a ø of 12 to 25 mm(fig. 2). To adjust, insert the clamping bracket in the front, middleor rear slot.• Ensure that the elements on both the left and right are mounted atexactly the same height. Screw the bolt hand-tight with the Allen keyand completely unscrew the stud on the assembly stud.• Now take the seat and insert the head of the mounting bracket (G)straight and completely into the plug-in element (fig. 5).• Turn the footrest bar (B) to the correct position, place the ends inthe assembly studs (C) and screw the studs tight.• Adjustment. The seating surface of the Bobike junior must slopegently to the rear. Ensure that there is a sufficient gap between theseat and the baggage hol<strong>de</strong>r or mudguard. To improve the positionof the seat, move the assembly studs (C) up or down. When thecorrect position has been achieved, screw the assembly stud bolttight.• Foot support (D) height adjustment. You can set the foot rest at 4heights by screwing the Allen bolts into the lowest and top holes ofthe washer plate (fig. 3).• Safety regulations: After assembling the Bobike junior check thatthe gap between the back of the child safety seat and the rear axleis no more than 30 cm before using the seat with your child (fig. 4).• Put your child into the Bobike junior and check that the chosensetting is correct. Always take the child out of the seat beforechanging the setting.


Facts Nordic Awareness Survey 2012n 95 % of respon<strong>de</strong>nts recognise the Nordic Ecolabel withthe ”Swan” logo.n 78 % say they trust the Nordic Ecolabel.n Top of mind. When asked which ecolabels they knew, 63 %mentioned the Nordic Ecolabel first out of the Scandinavianecolabels.n The Nordic Ecolabel is the most popular ecolabel inScandinavia. 58 % of respon<strong>de</strong>nts say that they like theNordic Ecolabel.Source: Yougov – Nordic Consumer Survey 2013 – Total conductedinterviews: 4670The Finnish publishing company Otava <strong>de</strong>ci<strong>de</strong>d in 2012 that all their booksshall be Nordic Ecolabelled in the future.Nordic Ecolabelling works to minimize the volumes of substancesharmful to health and the environment in the lifecyclesof Nordic Ecolabelled products.BiodiversityThe way that we consume nature’s resources represents a seriousthreat to our planet’s diverse range of habitats, plant and animalspecies. If this diversity is restricted, nature’s ability to respondto the habitat changes that occur over time is weakened. Airand water pollution also have a harmful impact on biodiversity.Together, these threats could have a negative impact on ourplanet’s ability to sustain life which could, in the worst case,result in an ecosystem collapse. Nordic Ecolabelling strives toensure that our raw materials consumption is on a par withgrowth; basing its work on accepted certification schemes, forexample for wood and other crops, as far as this is possible.Resource consumption and wasteOur increased consumption is causing a strain on the planet’sresources while also generating increased volumes of waste.We are becoming increasingly better at conserving resourcesin manufacturing processes and utilising the waste generatedthrough reuse and recycling, but there is still a long way togo. Nordic Ecolabelling’ s criteria work promotes long-term,sustainable raw material production which helps safeguard thefuture supply of natural resources. It is therefore important tominimize resource consumption through lessened use of materials(for example minimising packaging), recycling and throughwaste separation, both among manufacturers and consumers.Nordic Ecolabelling also strives to impose quality requirementsthat ensure satisfactory product lifetimes, which in itself is goodfor the environment, as well as function requirements. Thistogether with requirements for quality management ensures thatthe product or service meets the requirements and maintainsa high level of quality throughout the validity period of thelicence.Lifecycle perspective and climate aspectsThe environmental impact of a product is assessed from a lifecycleperspective, i.e. from raw material to waste. The requirementsinclu<strong>de</strong> product content, chemicals, resource consumptionand air, water and ground pollution.The lifecycle approachNordic Ecolabelling takes into account the entire chain; fromraw material extraction to <strong>de</strong>composition/recycling. By consi<strong>de</strong>ringthe entire lifecycle it is possible to assess the most relevantaspects of environmental impact and avoid simply transferringimpact from one area to another (bur<strong>de</strong>n shift). In addition tobeing based on the lifecycle approach, the Nordic Ecolabel andthe EU Ecolabel’s requirements also take into account parameters<strong>de</strong>emed relevant from a health perspective and social aspectsessential to the credibility of the two organisations.• Indoor paints and varnishes• Industrial cleaning and<strong>de</strong>greasing agents• Laundries/Textile Services• Laundry <strong>de</strong>tergents and stainremovers• Laundry <strong>de</strong>tergents forprofessional use• Lubricants• Machines for parks andgar<strong>de</strong>ns• Outdoor furniture andplayground equipment• Panels for the building,<strong>de</strong>corating and furnitureindustry• Paper envelopes• Photographic <strong>de</strong>velopmentsservices• Primary batteries• Printing Companies• Rechargeable batteries andbattery chargers• Refrigerators and freezers• Restaurants• Sanitary Products• Small houses, apartmentbuildings and pre-schoolbuildings• Solid Biofuel Boilers• Stoves• Textiles, skins and leather• Tissue paper• Toner cartridges• Toys• Washing machines• Vehicle Tyres• Vehicle wash installations• Windows and exterior doors• Writing InstrumentsNORDIC ECOLABELLING ANNUAL REPORT 2012 9


An<strong>de</strong>re Bobob-line produkten <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>fiets</strong> zijn:- Bobike Mini <strong>fiets</strong>zitje - Bobike ATB Universeelbeugel- Bobike Maxi <strong>fiets</strong>zitje - Bobike za<strong>de</strong>lveerbeschermer- Bobike jasbeschermer - Bobike windscherm- Bobike voetbeschermplaten - Bobike tassenset met rugzakjeAn<strong>de</strong>re Produkte von Bobob-line für das Fahrrad sind:- Bobike Mini Fahrradkin<strong>de</strong>rsitz - Bobike ATB Universalbügel- Bobike Maxi Fahrradkin<strong>de</strong>rsitz - Bobike Sattelfe<strong>de</strong>rschutz- Bobike Kleidungsschutz - Bobike Windschutz- Bobike Fußschutzplatten -Bobike Taschenset mit RucksackOther Bobob line bicycle accessories are:- Bobike Mini bicycle seat - Bobike ATB Universal bracket- Bobike Maxi bicycle seat - Bobike saddle spring protector- Bobike Dress guard - Bobike windshield- Bobike Foot protection plates - Bobike bag set with rucksack


GarantieBobob-line garan<strong>de</strong>ert dat dit door haar gelever<strong>de</strong> <strong>fiets</strong>-kin<strong>de</strong>rzitjevan <strong>de</strong>ug<strong>de</strong>lijk materiaal is vervaardigd en on<strong>de</strong>r strenge kwaliteitscontroleis geproduceerd. Daarom geeft Bobob-line een jaar garantieop dit produkt. In <strong>voor</strong>komen<strong>de</strong> gevallen wen<strong>de</strong> men zich met <strong>de</strong>aankoopbon tot <strong>de</strong> leverancier.GarantieBobob-line garantiert, dass <strong>de</strong>r von ihr gelieferte Kin<strong>de</strong>rsitz aussoli<strong>de</strong>m Material und unter strengen Qualitätskontrollen hergestelltwur<strong>de</strong>. Deshalb gewährt Bobob-line auf dieses Produkt ein JahrGarantie. Bei Problemen wen<strong>de</strong>n Sie sich bitte unter Vorlage <strong>de</strong>sKassenzettels an <strong>de</strong>n Lieferanten.GuaranteeBobob line guarantees that this bicycle child seat was manufacturedfrom sound materials and was subject to stringent quality checks.This is why Bobob line guarantees this product for one year. Anyclaims must be presented to the supplier and accompanied by thepurchase invoice.


AccessoiresZubehörAccessories


23052Dremefa BVPostbus 186890 AA DoesburgThe NetherlandsTelefoon: +31 (0) 313 47 56 86Telefax: +31 (0) 313 47 40 30Email: info@dremefa.nlSite: www.bobobline.nlGA-AA-120-0803

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!