12.07.2015 Views

beleidsplan Wmo meedoen en verbinden - Gemeente Rijssen-Holten

beleidsplan Wmo meedoen en verbinden - Gemeente Rijssen-Holten

beleidsplan Wmo meedoen en verbinden - Gemeente Rijssen-Holten

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ColofonDocum<strong>en</strong>tnaam: Beleidsplan 2011-2014.docAuteurs: deze nota is opgesteld onder eindredactie van Alice Pongers <strong>en</strong> met medewerkingvan Ard Baan, Nina Baan, Dieger t<strong>en</strong> Berge, Jan t<strong>en</strong> Berge, Fatma Güv<strong>en</strong>, Werner Loode,Johan M<strong>en</strong>sink, Herman van d<strong>en</strong> Noort, Marti<strong>en</strong> Sarink, Gerrit Tharner <strong>en</strong> Rick Tukker totstand gekom<strong>en</strong>.Onze dank gaat uit naar de diverse insprekers <strong>en</strong> organisaties die e<strong>en</strong> bijdrage hebb<strong>en</strong>geleverd aan de totstandkoming van dit <strong>beleidsplan</strong>.2


1. VoorwoordMet g<strong>en</strong>oeg<strong>en</strong> bied ik u hierbij het <strong>Wmo</strong>-<strong>beleidsplan</strong> “Meedo<strong>en</strong> <strong>en</strong> verbind<strong>en</strong>” van onzegeme<strong>en</strong>te aan voor de jar<strong>en</strong> 2011 tot <strong>en</strong> met 2014. Naast dit lokale <strong>beleidsplan</strong> <strong>Wmo</strong> hebb<strong>en</strong>we in e<strong>en</strong> regionale kadernota <strong>Wmo</strong> 2011-2014 “Meer sam<strong>en</strong>lev<strong>en</strong>” weergegev<strong>en</strong> welkeactiepunt<strong>en</strong> we sam<strong>en</strong> met de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Hell<strong>en</strong>doorn, Tubberg<strong>en</strong>, Tw<strong>en</strong>terand <strong>en</strong> Wierd<strong>en</strong>gaan oppakk<strong>en</strong>. Daarbij do<strong>en</strong> we regionaal wat regionaal kan <strong>en</strong> lokaal wat lokaal moet. Indit <strong>Wmo</strong>-<strong>beleidsplan</strong> informeer ik u voornamelijk over de plann<strong>en</strong> voor de geme<strong>en</strong>te Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong>. Daarnaast wil ik u gedur<strong>en</strong>de de looptijd van dit <strong>beleidsplan</strong> jaarlijks (door middel vanjaarlijkse evaluaties) op de hoogte br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van de stand van zak<strong>en</strong>. Op die manier blijft deuitvoering van de <strong>Wmo</strong> voortdur<strong>en</strong>d op de ag<strong>en</strong>da staan. We kunn<strong>en</strong> dan bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong>besprek<strong>en</strong> of er aanpassing<strong>en</strong> of nieuwe initiatiev<strong>en</strong> gew<strong>en</strong>st zijn. Dit <strong>beleidsplan</strong> is dan ookbepaald ge<strong>en</strong> statisch geheel.E<strong>en</strong> belangrijk <strong>en</strong> uitdag<strong>en</strong>d onderdeel in het <strong>Wmo</strong>-<strong>beleidsplan</strong> “Meedo<strong>en</strong> <strong>en</strong> verbind<strong>en</strong>” isde zog<strong>en</strong>aamde Kanteling. De Kanteling is e<strong>en</strong> veranderingstraject waarbij meer dan nuparticipatie (in plaats van zorg), resultat<strong>en</strong> (in plaats van voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>) <strong>en</strong> maatwerk (inplaats van protocollering) c<strong>en</strong>traal staan. De primaire verantwoordelijkheid voor <strong>meedo<strong>en</strong></strong>aan de sam<strong>en</strong>leving ligt bij de burger zelf. Kantel<strong>en</strong> is daarmee e<strong>en</strong> opgave voor ons alsgeme<strong>en</strong>te, voor maatschappelijke organisaties én voor burgers. Als we ons allemaalverantwoordelijk voel<strong>en</strong> voor het oploss<strong>en</strong> van ondersteuningsvraagstukk<strong>en</strong>, wordt één <strong>en</strong>één meer dan twee. Gelukkig zijn we daar in Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> vaak al op e<strong>en</strong> goede maniermee bezig. We blijv<strong>en</strong> zoek<strong>en</strong> naar mogelijkhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> nieuwe initiatiev<strong>en</strong> om dat uit tebreid<strong>en</strong>.De activiteit<strong>en</strong> in dit <strong>beleidsplan</strong> <strong>Wmo</strong> kom<strong>en</strong> niet zomaar uit de lucht vall<strong>en</strong>. Deels kom<strong>en</strong> zevoort uit de eig<strong>en</strong> organisatie, maar daarnaast hebb<strong>en</strong> ook de <strong>Wmo</strong>-adviesraad Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere betrokk<strong>en</strong> (lokale) organisaties onderwerp<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd die zij belangrijkvind<strong>en</strong>. Dit war<strong>en</strong> onderwerp<strong>en</strong> als aandacht voor communicatie, het themagewijssam<strong>en</strong>br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van partij<strong>en</strong>, de aandacht voor mantelzorg, de betrokk<strong>en</strong>heid van diaconieën,het stimuler<strong>en</strong> van maatschappelijk ondernemerschap <strong>en</strong> de beschikbaarheid van e<strong>en</strong>persoonlijk ondersteuner. Bij de sam<strong>en</strong>stelling van de actiepunt<strong>en</strong> is de inbr<strong>en</strong>g van allebetrokk<strong>en</strong> organisaties zoveel mogelijk verwerkt.Als verantwoordelijk wethouder zie ik de wettelijke verplichting e<strong>en</strong> <strong>Wmo</strong>-<strong>beleidsplan</strong> op testell<strong>en</strong> vooral als e<strong>en</strong> uitdaging. E<strong>en</strong> uitdaging om er sam<strong>en</strong> met de inwoners <strong>en</strong> de (lokale)organisaties iets van te mak<strong>en</strong> ondanks de moeilijke financiële situatie. Ik doe graag e<strong>en</strong>beroep op uw inbr<strong>en</strong>g <strong>en</strong> creativiteit. Ik b<strong>en</strong> ervan overtuigd dat als we sam<strong>en</strong> de mouw<strong>en</strong>opstrop<strong>en</strong> het zal lukk<strong>en</strong> om de Kanteling in onze geme<strong>en</strong>te op e<strong>en</strong> goede manier vorm tegev<strong>en</strong>.In Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> gaan we t<strong>en</strong> slotte uit van het idee dat iedere<strong>en</strong> nodig is. We zoek<strong>en</strong>daarbij de eig<strong>en</strong> kracht van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> op, die overal is. Als jezelf kracht hebt, <strong>en</strong> dat heeftiedere<strong>en</strong> wel op de één of andere manier, kun je die gebruik<strong>en</strong> om ander<strong>en</strong> te help<strong>en</strong>. Doornog int<strong>en</strong>siever sam<strong>en</strong> te werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> meer ruimte te gev<strong>en</strong> aan allerlei initiatiev<strong>en</strong> vanburgers <strong>en</strong> organisaties in onze geme<strong>en</strong>te drag<strong>en</strong> we bij aan groei van participatie <strong>en</strong> socialesam<strong>en</strong>hang. In dit <strong>beleidsplan</strong> <strong>Wmo</strong> (<strong>en</strong> in de regionale kadernota <strong>Wmo</strong>) lat<strong>en</strong> we zi<strong>en</strong> water op stapel staat de kom<strong>en</strong>de vier jaar. Dat is veel! Sam<strong>en</strong> met u bouw ik graag aan onzelokale sam<strong>en</strong>leving. Doet u mee?!Jan Ligt<strong>en</strong>bergWethouder3


7.13. Resultaatverwachting<strong>en</strong> ..........................................................................................327.14. Actiepunt<strong>en</strong> domein 2 ..............................................................................................338. Domein 3: Vrijwilligerswerk <strong>en</strong> mantelzorg .......................................................................358.1. Inleiding .....................................................................................................................358.2. Vrijwillige inzet in Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> ...............................................................................358.3. Visie op vrijwilligers(beleid) ........................................................................................358.4. Maatschappelijke Stage (MaS) ..................................................................................368.5. ServicePunt Vrijwilligers Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> (SPV) ..........................................................368.6. Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk .....................................................................378.7. Mantelzorgbeleid .......................................................................................................378.8. Mantelzorgondersteuning in Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> ...............................................................378.9. Werkgroep mantelzorgers Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> ..................................................................388.10. Bek<strong>en</strong>dheid mantelzorgondersteuning .....................................................................388.11. Nota mantelzorgbeleid in voorbereiding ...................................................................388.12. Resultaatverwachting<strong>en</strong> ..........................................................................................398.13. Actiepunt<strong>en</strong> .............................................................................................................399. Domein 4: Meedo<strong>en</strong> makkelijker mak<strong>en</strong> ...........................................................................429.1. Inleiding .....................................................................................................................429.2. Eig<strong>en</strong> kracht als vertrekpunt ......................................................................................429.3. Comp<strong>en</strong>satieplicht .....................................................................................................429.4. Maatwerk ...................................................................................................................439.5. De Kanteling ..............................................................................................................439.6. Keuzemogelijkhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> keuzevrijheid .......................................................................479.7. Won<strong>en</strong> .......................................................................................................................479.8. E<strong>en</strong> betere weg naar ondersteuning realiser<strong>en</strong> ..........................................................479.9. Inclusief beleid / Ag<strong>en</strong>da 22 .......................................................................................489.10. Resultaatverwachting<strong>en</strong> ..........................................................................................499.11. Actiepunt<strong>en</strong> domein 4 ..............................................................................................4910. Domein 5: Prev<strong>en</strong>tie, zorg <strong>en</strong> opvang .............................................................................5210.1. Inleiding ...................................................................................................................5210.2. Beleid prev<strong>en</strong>tie, zorg <strong>en</strong> opvang in Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> .................................................5210.3. Vangnet 23+ ............................................................................................................5210.4. Aansluiting met Veiligheidshuiz<strong>en</strong> ............................................................................5210.5. Afstemming met integrale veiligheid ........................................................................5310.6. Wet tijdelijk huisverbod (huiselijk geweld) ................................................................5310.7. Verslavingsprev<strong>en</strong>tie ...............................................................................................5310.8. Resultaatverwachting<strong>en</strong> ..........................................................................................5310.9. Actiepunt<strong>en</strong> domein 5 ..............................................................................................5411. Domein 6: Anders te werk ..............................................................................................5611.1. Inleiding ...................................................................................................................5611.2. Randvoorwaard<strong>en</strong> ...................................................................................................5611.3. Communicatie ..........................................................................................................5611.4. Aansluit<strong>en</strong> bij actualiteit ...........................................................................................5711.5. <strong>Wmo</strong>-adviesraad Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> ..............................................................................5711.6. Jaarlijks tevred<strong>en</strong>heidsonderzoek ............................................................................5711.7. Resultaatverwachting ..............................................................................................5711.8. Actiepunt<strong>en</strong> domein 6 ..............................................................................................5812. Financieel kader <strong>Wmo</strong> Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> ............................................................................6012.1. Inleiding ...................................................................................................................6012.2. Domein 4 .................................................................................................................6012.3. De Kanteling vraagt om investering<strong>en</strong> .....................................................................6012.4. Meerjar<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>tebegroting als kader ..................................................................6112.5. Risico’s ....................................................................................................................615


Bijlage 1: Overzicht deelnota’s .............................................................................................62Bijlage 2: Overzicht prestatieveld<strong>en</strong> <strong>Wmo</strong> versus domein<strong>en</strong> ................................................63Bijlage 3: Bronvermelding .....................................................................................................646


<strong>Wmo</strong> = sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong>7


3. Inleiding <strong>en</strong> verantwoordingDe Wet maatschappelijke ondersteuning (<strong>Wmo</strong>) moet ervoor zorg<strong>en</strong> dat alle inwonerskunn<strong>en</strong> <strong>meedo<strong>en</strong></strong> in de sam<strong>en</strong>leving. Dit <strong>beleidsplan</strong> <strong>Wmo</strong> “Meedo<strong>en</strong> <strong>en</strong> verbind<strong>en</strong>” is deopvolger van het vorige <strong>beleidsplan</strong> <strong>Wmo</strong> uit 2007 “Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> aan het roer”. In het<strong>beleidsplan</strong> <strong>Wmo</strong> dat voor u ligt, kunt u lez<strong>en</strong> dat Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> met dit <strong>beleidsplan</strong> e<strong>en</strong>andere koers inzet. Er kan gesprok<strong>en</strong> word<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> tr<strong>en</strong>dbreuk.3.1. Sam<strong>en</strong>lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>meedo<strong>en</strong></strong>De <strong>Wmo</strong> in Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> gaat over sam<strong>en</strong>lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>meedo<strong>en</strong></strong>. We hebb<strong>en</strong> de overtuigingdat sam<strong>en</strong>lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>meedo<strong>en</strong></strong> begint bij de eig<strong>en</strong> kracht van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> het netwerk vanm<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> organisaties om h<strong>en</strong> he<strong>en</strong>. Als geme<strong>en</strong>te do<strong>en</strong> we dan ook e<strong>en</strong> beroep opburgers <strong>en</strong> organisaties om de eig<strong>en</strong> kracht <strong>en</strong> de kracht van wijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> buurt<strong>en</strong> te zi<strong>en</strong> <strong>en</strong> teversterk<strong>en</strong>. Daarnaast will<strong>en</strong> we als geme<strong>en</strong>te sam<strong>en</strong> met inwoners <strong>en</strong> organisaties devoorwaard<strong>en</strong> schepp<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> sociaal krachtige sam<strong>en</strong>leving, waarin m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><strong>meedo<strong>en</strong></strong>, omdat zij word<strong>en</strong> aangesprok<strong>en</strong> op hun kwaliteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> op hun mogelijkhed<strong>en</strong> ome<strong>en</strong> bijdrage te lever<strong>en</strong> aan het lev<strong>en</strong> van ander<strong>en</strong>. Als het nodig is word<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> daarinondersteund.3.2. Kanteling: e<strong>en</strong> andere manier van d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> <strong>en</strong> werk<strong>en</strong>De kanteling die Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> wil mak<strong>en</strong> is de beweging van devanzelfsprek<strong>en</strong>dheid waarmee e<strong>en</strong> beroep op voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> wordt gedaan naar hetversterk<strong>en</strong> <strong>en</strong> aanbor<strong>en</strong> van eig<strong>en</strong> kracht (oplossingsvermog<strong>en</strong>) <strong>en</strong> krachtbronn<strong>en</strong> in deomgeving. Het aanbodd<strong>en</strong>k<strong>en</strong> is nog sterk aanwezig. Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> zet de kom<strong>en</strong>deperiode in op de verdere versterking van het vraaggericht werk<strong>en</strong>. Hierbij zoek<strong>en</strong> we gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong>op. De ambitie van Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> is groot, <strong>en</strong> tegelijk staan we met beide b<strong>en</strong><strong>en</strong> op degrond. Het is ge<strong>en</strong> gemakkelijke opdracht waar we met elkaar voor staan. Veel inzet <strong>en</strong>aandacht is nodig om onze doel<strong>en</strong> te hal<strong>en</strong>. We zijn ons bewust van belemmering<strong>en</strong> die erzijn, onder andere in regelgeving <strong>en</strong> financiering. Hier zull<strong>en</strong> we op e<strong>en</strong> zo creatief mogelijkemanier mee omgaan, maar het blijft zaak realistisch te blijv<strong>en</strong>. Sommige ding<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> uitstelof, op onderdel<strong>en</strong>, zelfs afstel vrag<strong>en</strong>. De kom<strong>en</strong>de vier jaar volg<strong>en</strong> we de lokaleontwikkeling<strong>en</strong> nauwgezet <strong>en</strong> zoek<strong>en</strong> daar zo goed mogelijk aansluiting op. De in dit<strong>beleidsplan</strong> g<strong>en</strong>oemde plann<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> dan ook ge<strong>en</strong> statisch geheel, maar mak<strong>en</strong> e<strong>en</strong>integraal onderdeel uit van e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>leving die voortdur<strong>en</strong>d in beweging is. Anticiper<strong>en</strong>,bijstell<strong>en</strong>, uitstell<strong>en</strong>, annuler<strong>en</strong>, versterk<strong>en</strong> zijn dan ook afweging<strong>en</strong> die we voortdur<strong>en</strong>dzull<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>.3.3. <strong>Wmo</strong>-<strong>beleidsplan</strong> geeft richtingDe <strong>Wmo</strong> is e<strong>en</strong> wet die e<strong>en</strong> groot aantal beleidsgebied<strong>en</strong> omvat, weergegev<strong>en</strong> in 9prestatieveld<strong>en</strong>. Van leefbaarheid tot verslavingszorg <strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong>opvang. Van ondersteuningvan jeugdig<strong>en</strong> tot vrijwilligersbeleid. Van voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> beperking totversterking van de positie van mantelzorgers. Dit <strong>beleidsplan</strong> beoogt, sam<strong>en</strong> met deregionale kadernota <strong>Wmo</strong> 2011-2014 “Meer sam<strong>en</strong>lev<strong>en</strong>”, het beleid op al die verschill<strong>en</strong>deterrein<strong>en</strong> richting te gev<strong>en</strong>. 1 De verschill<strong>en</strong>de lokale beleidsinspanning<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> elkaargaan versterk<strong>en</strong>. Hiervoor geeft dit <strong>beleidsplan</strong> de hoofdlijn aan. Dit roept de vraag op wat degeme<strong>en</strong>te dan concreet gaat do<strong>en</strong>. Het antwoord op deze vraag is: heel veel. We br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>partij<strong>en</strong> bij elkaar, we luister<strong>en</strong>, we verbind<strong>en</strong>, we mak<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> plann<strong>en</strong>, voer<strong>en</strong> die sam<strong>en</strong>uit <strong>en</strong> kijk<strong>en</strong> naar het resultaat.1 Wij hanter<strong>en</strong> daarbij in dit <strong>beleidsplan</strong> niet de wettelijke indeling in 9 prestatieveld<strong>en</strong>, maar kiez<strong>en</strong>voor e<strong>en</strong> indeling in 6 domein<strong>en</strong>. Deze domeinindeling wordt ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s gehanteerd in de regionalekadernota <strong>Wmo</strong> 2011-2014 “Meer sam<strong>en</strong>lev<strong>en</strong>”.8


3.4. Terugblik <strong>en</strong> vooruitblikDit <strong>Wmo</strong>-<strong>beleidsplan</strong> is e<strong>en</strong> vervolg op het eerdere <strong>Wmo</strong>-<strong>beleidsplan</strong> “Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> aanhet roer”. Het vorige <strong>Wmo</strong>-<strong>beleidsplan</strong> is nog volop in uitvoering. In dit nieuwe <strong>beleidsplan</strong>bordur<strong>en</strong> we op onderdel<strong>en</strong> voort op het vorige <strong>beleidsplan</strong>, maar voor e<strong>en</strong> groot aantalonderdel<strong>en</strong> gaan we e<strong>en</strong> andere weg in (de Kanteling). In de afgelop<strong>en</strong> vier jaar is hardgewerkt om de <strong>Wmo</strong> op e<strong>en</strong> goede manier vorm te gev<strong>en</strong>, waarbij veel aandacht isuitgegaan naar het product hulp bij het huishoud<strong>en</strong>. Er zijn grote <strong>en</strong> kleine success<strong>en</strong>behaald. Uit de evaluatie van het vorige <strong>beleidsplan</strong> komt naar vor<strong>en</strong> dat de afgelop<strong>en</strong> vierjaar in Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> veel zak<strong>en</strong> zijn opgepakt <strong>en</strong> dat er t<strong>en</strong> opzichte van de geformuleerdedoelstelling<strong>en</strong> behoorlijk veel gerealiseerd is (ombuiging<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de individuelevoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, doorontwikkeling zorgloket, opzett<strong>en</strong> <strong>Wmo</strong>-adviesraad <strong>en</strong> Kultushus Holt<strong>en</strong>).De doelstelling<strong>en</strong> die (nog) niet gehaald zijn, blijv<strong>en</strong> we de kom<strong>en</strong>de vier jaar monitor<strong>en</strong> c.q.bijstell<strong>en</strong>. Enkele voorbeeld<strong>en</strong> hiervan zijn ombuiging<strong>en</strong> van individueel naar collectievevoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> goed uitvoeringsprogramma voor het masterplan Won<strong>en</strong>, Welzijn <strong>en</strong>Zorg.Uiteraard beseff<strong>en</strong> we dat we het doel aan de horizon (e<strong>en</strong> goed functioner<strong>en</strong>departicipatiesam<strong>en</strong>leving) nog niet hebb<strong>en</strong> gehaald. Daarvoor is meer tijd <strong>en</strong> inspanningnodig. Het nieuwe <strong>beleidsplan</strong> <strong>Wmo</strong> moet hieraan e<strong>en</strong> wez<strong>en</strong>lijke bijdrage lever<strong>en</strong>. D<strong>en</strong>ieuwe regionale kadernota <strong>Wmo</strong> <strong>en</strong> het bijbehor<strong>en</strong>de lokale <strong>beleidsplan</strong> <strong>Wmo</strong> voor 2011-2014 gaan in op acc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gelegd. De nieuwe voorstell<strong>en</strong> inhet <strong>beleidsplan</strong> <strong>Wmo</strong> 2011-2014 staan in het tek<strong>en</strong> van <strong>meedo<strong>en</strong></strong> (participatie). De volg<strong>en</strong>de(algem<strong>en</strong>e) speerpunt<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> b<strong>en</strong>oemd: actieve <strong>en</strong> integrale b<strong>en</strong>adering van kwetsbare groep<strong>en</strong> via bestaande netwerk<strong>en</strong> meer dan tot nu toe uitgaan van wat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> (<strong>en</strong> hun omgeving) zelf kunn<strong>en</strong> meer participatie <strong>en</strong> integratie van kwetsbare groep<strong>en</strong>/m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met beperking<strong>en</strong> ruimte gev<strong>en</strong> voor diverse vorm<strong>en</strong> van <strong>meedo<strong>en</strong></strong> het legg<strong>en</strong> van verbinding<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> won<strong>en</strong>, welzijn, zorg, cultuur, sport <strong>en</strong>armoedebeleid de verschill<strong>en</strong>de regieroll<strong>en</strong> van de geme<strong>en</strong>te (als opdrachtgever, coproduc<strong>en</strong>t <strong>en</strong>facilitator) op beleidsniveau, op wijkniveau <strong>en</strong> individueel burgerniveau (bewuster)vormgev<strong>en</strong> <strong>en</strong> verbeter<strong>en</strong>3.5. Proces totstandkoming <strong>beleidsplan</strong> <strong>Wmo</strong> 2011-2014 “Meedo<strong>en</strong> <strong>en</strong> verbind<strong>en</strong>”Aan dit <strong>beleidsplan</strong> <strong>Wmo</strong> 2011-2014 is veldraadpleging door middel van e<strong>en</strong> aantal goedbezochte themabije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> voorafgegaan. De uitkomst<strong>en</strong> van deze bije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong>hebb<strong>en</strong> voeding gegev<strong>en</strong> aan dit plan: e<strong>en</strong> tweetal bije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> over de gevolg<strong>en</strong> van de AWBZ-pakketmaatregel (op 25maart <strong>en</strong> 30 maart 2010) e<strong>en</strong> bije<strong>en</strong>komst over de nieuwe strategische visie van de geme<strong>en</strong>te Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> (op22 juni 2010)e<strong>en</strong> tweetal interactieve bije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> over de gew<strong>en</strong>ste richting van het nieuwe lokale<strong>beleidsplan</strong> <strong>Wmo</strong> (op 22 juni <strong>en</strong> 28 juni 2010)Daarnaast is in 2010 e<strong>en</strong> belevingsonderzoek <strong>Wmo</strong> onder inwoners uitgevoerd. Voor ditonderzoek zijn vier wijk<strong>en</strong> geselecteerd (c<strong>en</strong>trum Holt<strong>en</strong>, c<strong>en</strong>trum Rijss<strong>en</strong>, wijk Stad West <strong>en</strong>de wijk Ve<strong>en</strong>eslag<strong>en</strong>). Er is (naar rato van het aantal wijkinwoners) in totaal e<strong>en</strong> steekproefvan 1.500 (meerderjarige) inwoners getrokk<strong>en</strong>. Deze zijn schriftelijk ondergevraagd over<strong>Wmo</strong>-thema’s (o.a. leefbaarheid, informatie <strong>en</strong> advies, vrijwilligerswerk,mantelzorgondersteuning et cetera). De uitkomst<strong>en</strong> van dit onderzoek zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>sbetrokk<strong>en</strong> bij de vormgeving van dit <strong>beleidsplan</strong>.Het concept<strong>beleidsplan</strong> heeft de gebruikelijke inspraakprocedure doorlop<strong>en</strong>. De <strong>Wmo</strong>adviesraad Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> zijn in de geleg<strong>en</strong>heid gesteld hunzi<strong>en</strong>swijze op het concept<strong>beleidsplan</strong> te gev<strong>en</strong>.9


3.6. LeeswijzerDit <strong>Wmo</strong>-<strong>beleidsplan</strong> omvat 12 hoofdstukk<strong>en</strong>. Hoofdstuk 1 wordt gevormd door het voorwoord van de wethouder, Jan Ligt<strong>en</strong>berg. In hoofdstuk 2 is de inhoudsopgave weergegev<strong>en</strong>. In de inleiding <strong>en</strong> verantwoording (hoofdstuk 3) wordt vooruitgekek<strong>en</strong>, maar ookteruggeblikt naar de afgelop<strong>en</strong> vier jaar. Ook wordt ingegaan op hoe dit <strong>beleidsplan</strong> totstand is gekom<strong>en</strong>. In hoofdstuk 4 is de visie van de geme<strong>en</strong>te Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de <strong>Wmo</strong>geformuleerd. Dit is e<strong>en</strong> cruciaal hoofdstuk: alle andere volg<strong>en</strong>de hoofdstukk<strong>en</strong> bordur<strong>en</strong>voort op de visie. Hoofdstuk 5 gaat in op de regievorm<strong>en</strong> die we als geme<strong>en</strong>te op <strong>Wmo</strong>-terrein will<strong>en</strong>hanter<strong>en</strong>. Dit hoofdstuk beoogt duidelijkheid te gev<strong>en</strong> over de verschill<strong>en</strong>de roll<strong>en</strong> die weals geme<strong>en</strong>te hebb<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of kunn<strong>en</strong> aannem<strong>en</strong>. Het beleid op domein 1 (sam<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> in buurt <strong>en</strong> dorp) wordt beschrev<strong>en</strong> in hoofdstuk 6.Domein 1 omvat veel beleidsterrein<strong>en</strong>. In dit hoofdstuk kom<strong>en</strong> dan ook nadrukkelijk deverbinding<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de beleidsterrein<strong>en</strong> aan bod. In hoofdstuk 7 wordt het beleid op het gebied van domein 2 (opgroei<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontwikkel<strong>en</strong>)weergegev<strong>en</strong>.Hoofdstuk 8 gaat in op domein 3: vrijwilligerswerk <strong>en</strong> mantelzorg.Het beleid op het gebied van domein 4 (<strong>meedo<strong>en</strong></strong> makkelijker mak<strong>en</strong>) is beschrev<strong>en</strong> inhoofdstuk 9. De kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> zal domein 4 veel aandacht vrag<strong>en</strong>, omdat we alsgeme<strong>en</strong>te vorm will<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> aan de Kanteling.In hoofdstuk 9 kunt u lez<strong>en</strong> op welke wijze we dat gaan do<strong>en</strong>.Hoofdstuk 10 gaat in op domein 5: prev<strong>en</strong>tie, zorg <strong>en</strong> opvang. Veel beleid op dit domeinwordt uitgevoerd door de c<strong>en</strong>trumgeme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Almelo <strong>en</strong> Enschede, maar de kom<strong>en</strong>devier jaar gaan we lokaal ook bepaalde thema’s oppakk<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of verder uitwerk<strong>en</strong>.Domein 6 (anders te werk) is beschrev<strong>en</strong> in hoofdstuk 11. Dit hoofdstuk gaat met namein op de randvoorwaard<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> succesvolle uitvoering van de Kanteling.In hoofdstuk 12 wordt het financiële kader voor de <strong>Wmo</strong> geschetst. De <strong>Wmo</strong> beslaatcirca 20% van onze geme<strong>en</strong>tebegroting <strong>en</strong> drukt daarmee e<strong>en</strong> duidelijke stempel op destructuur <strong>en</strong> het voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>aanbod in onze geme<strong>en</strong>te.Tot slot volg<strong>en</strong> er e<strong>en</strong> drietal bijlag<strong>en</strong>.10


Iedere<strong>en</strong> binn<strong>en</strong>boord: <strong>Wmo</strong> als vangnet11


C<strong>en</strong>trum voor Jeugd <strong>en</strong> Gezin, muziekonderwijs, mantelzorgondersteuning, het ServicepuntVrijwilligerswerk et cetera.Uitgangspunt 5: Gezam<strong>en</strong>lijke inspanning van actor<strong>en</strong>De geme<strong>en</strong>te Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> wil de voorkom<strong>en</strong>de problematiek, meer nog dan voorhe<strong>en</strong>,sam<strong>en</strong> met andere actor<strong>en</strong> aanpakk<strong>en</strong>, zoals woningcorporaties, zorg- <strong>en</strong>welzijnsinstelling<strong>en</strong>. Door sam<strong>en</strong> te werk<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong> voorkom<strong>en</strong> dat actor<strong>en</strong> zich opdezelfde groep<strong>en</strong> burgers richt<strong>en</strong>, met als gevolg dat burgers niet meer wet<strong>en</strong> waar zij aantoe zijn. De verschill<strong>en</strong>de lokale organisaties zull<strong>en</strong> zich moet<strong>en</strong> realiser<strong>en</strong> dat zij allemaaldezelfde burger tot di<strong>en</strong>st zijn <strong>en</strong> dat concessies soms e<strong>en</strong> voorwaarde zijn wanneer e<strong>en</strong>gezam<strong>en</strong>lijke aanpak vereist is. Ook moet voorkom<strong>en</strong> word<strong>en</strong> dat sam<strong>en</strong>werking ertoe leidtdat partij<strong>en</strong> te veel naar elkaar gaan kijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s niemand actie onderneemt.De hiervoor g<strong>en</strong>oemde visie <strong>en</strong> uitgangspunt<strong>en</strong> word<strong>en</strong> in de verschill<strong>en</strong>de beleidsveld<strong>en</strong>,die de <strong>Wmo</strong> omvat, vertaald in (deel)ambities met bijbehor<strong>en</strong>de beleidsinterv<strong>en</strong>ties.14


5. Regievorm<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de <strong>Wmo</strong>Voordat wordt ingegaan op de inhoudelijke beleidsveld<strong>en</strong> van de <strong>Wmo</strong>, kijk<strong>en</strong> we eerst naarde verschill<strong>en</strong>de regievorm<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de <strong>Wmo</strong>. Het is van groot belang om als geme<strong>en</strong>telijkeoverheid duidelijk te zijn in de regieroll<strong>en</strong> die je wilt vervull<strong>en</strong>.5.1. InleidingZoals de commissie Van Aarts<strong>en</strong> aangeeft in haar rapport ‘De eerste overheid’ van juni2007, lev<strong>en</strong> wij in e<strong>en</strong> netwerksam<strong>en</strong>leving. Daarin moet elke geme<strong>en</strong>te ‘… rek<strong>en</strong>ing (…)houd<strong>en</strong> met het feit dat ze bij uitvoering van beleid afhankelijker is geword<strong>en</strong> van partij<strong>en</strong> di<strong>en</strong>iet in e<strong>en</strong> ondergeschikte relatie tot geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> staan’. Deze t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>s tot horizontaliseringvan de sam<strong>en</strong>leving maakt dat geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> niet bóv<strong>en</strong> maar túss<strong>en</strong> partij<strong>en</strong> staan. Dat vraagtvan geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> steeds meer stuurmanskunst op het gebied van regievoering.De <strong>Wmo</strong> bevindt zich in e<strong>en</strong> complexe <strong>en</strong> dynamische omgeving. Partij<strong>en</strong> zijn continu inbeweging. Er verschijn<strong>en</strong> nieuwe aanbieders op het toneel <strong>en</strong> gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> won<strong>en</strong>, welzijn<strong>en</strong> zorg vervag<strong>en</strong>. Ook zijn er veel relevante (AWBZ)partij<strong>en</strong> waarvoor we als geme<strong>en</strong>tege<strong>en</strong> directe sturingsinstrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>. Wij gev<strong>en</strong> daar, waar wij opdrachtgever zijn, dekaders aan (doelstelling<strong>en</strong>, prioriteitstelling) waarbinn<strong>en</strong> organisaties <strong>en</strong> partners de ruimtekrijg<strong>en</strong> voor creativiteit <strong>en</strong> professionaliteit <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> aangev<strong>en</strong> hoe zij de gew<strong>en</strong>steresultat<strong>en</strong> gaan behal<strong>en</strong>. Binn<strong>en</strong> het kader van de <strong>Wmo</strong> hebb<strong>en</strong> we als geme<strong>en</strong>te debewegingsvrijheid <strong>en</strong> de verantwoordelijkheid om sam<strong>en</strong> met inwoners <strong>en</strong> maatschappelijkeinstanties pass<strong>en</strong>de oplossing<strong>en</strong> te zoek<strong>en</strong> voor lokale vraagstukk<strong>en</strong>. Afstemming <strong>en</strong>coördinatie zijn onlosmakelijk verbond<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> integrale aanpak, zoals die in dit<strong>beleidsplan</strong> c<strong>en</strong>traal staat. Daaruit vloeit voort dat we als geme<strong>en</strong>te vaak de rol vanregievoerder op ons nem<strong>en</strong>. Regie is echter ge<strong>en</strong> e<strong>en</strong>duidig begrip. Dit hoofdstuk beoogthelder aan te gev<strong>en</strong> wat wij als geme<strong>en</strong>te in het kader van de <strong>Wmo</strong> onder regie verstaan <strong>en</strong>welke regievorm<strong>en</strong> wij onderscheid<strong>en</strong>.5.2. Wat is regie?De praktijk wijst uit dat er vele soort<strong>en</strong> <strong>en</strong> mat<strong>en</strong> van regievoering zijn. Daarom gaan wij uitvan e<strong>en</strong> brede definitie. Van Dale verstaat onder regie ‘spelleiding’. Dit impliceert meerderespelers met diverse al dan niet gezam<strong>en</strong>lijke belang<strong>en</strong>. Belang<strong>en</strong> die gedi<strong>en</strong>d zijn bij <strong>en</strong>igevorm van sam<strong>en</strong>werking. Daarbij moet één van de partij<strong>en</strong> regie voer<strong>en</strong>, dus het overzichthebb<strong>en</strong> <strong>en</strong> het proces bewak<strong>en</strong>. Welke partij dat is, in welke fase dat gebeurt <strong>en</strong> voorhoelang, kan steeds wissel<strong>en</strong>. De overheid heeft, als hoeder van het algeme<strong>en</strong> belang, vaake<strong>en</strong> natuurlijke rol. Op lokaal niveau is regievoering voor ons als geme<strong>en</strong>te e<strong>en</strong> manier ommet relevante maatschappelijke partij<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>d beleid tot stand te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. Alsgeme<strong>en</strong>te kunn<strong>en</strong> we niet zonder de betrokk<strong>en</strong>heid van schol<strong>en</strong>, woningcorporaties,zorginstelling<strong>en</strong>, maatschappelijke instelling<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere partij<strong>en</strong>. Dit zijn allemaal partij<strong>en</strong>met eig<strong>en</strong> belang<strong>en</strong> <strong>en</strong> ambities. De uitdaging is om door goed sam<strong>en</strong> te werk<strong>en</strong> ook deeig<strong>en</strong> beleidsdoelstelling<strong>en</strong> te bereik<strong>en</strong>. Regisser<strong>en</strong> in plaats van deleger<strong>en</strong>, sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong>in plaats van voorschrijv<strong>en</strong>. Regie betek<strong>en</strong>t in onze beleving dus niet ‘de baas spel<strong>en</strong>’. Degeme<strong>en</strong>telijke regierol komt veelal tot uiting in e<strong>en</strong> coördiner<strong>en</strong>de <strong>en</strong> verbind<strong>en</strong>de rol. Zoalspartij<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> die elkaar anders niet zoud<strong>en</strong> vind<strong>en</strong> <strong>en</strong> budgett<strong>en</strong> aan elkaarverbind<strong>en</strong>. Maar soms ook knop<strong>en</strong> doorhakk<strong>en</strong> waar impasses dreig<strong>en</strong>. Voor alle soort<strong>en</strong> <strong>en</strong>mat<strong>en</strong> van geme<strong>en</strong>telijke regie geldt dat we als geme<strong>en</strong>te sam<strong>en</strong> met ander<strong>en</strong> lokalemaatschappelijke opgav<strong>en</strong> aanpakk<strong>en</strong> of kans<strong>en</strong> grijp<strong>en</strong>.Definitie regie“E<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>te regisseert wanneer zij stuurt op afstemming tuss<strong>en</strong> meerdere actor<strong>en</strong> ome<strong>en</strong> doel vanuit e<strong>en</strong> visie te bereik<strong>en</strong>. Hierbij hebb<strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>te <strong>en</strong> de andere actor<strong>en</strong>diverse afhankelijkheidsrelaties <strong>en</strong> verantwoordelijkhed<strong>en</strong>, die ontstaan uit derandvoorwaard<strong>en</strong> gesteld aan de verschill<strong>en</strong>de actor<strong>en</strong>.” (Kees Span e.a.)15


Bij regievoering gaat het om sam<strong>en</strong>werking <strong>en</strong> afstemming <strong>en</strong> om motivering van betrokk<strong>en</strong>organisaties. Partij<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> zelf inzi<strong>en</strong> wat voor h<strong>en</strong> de voordel<strong>en</strong> zijn van de oplossing vane<strong>en</strong> lokaal probleem. In sommige gevall<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> we als geme<strong>en</strong>te daarbij e<strong>en</strong> bepaaldemate van doorzettingsmacht, maar meestal komt het aan op verleiding. Als geme<strong>en</strong>temoet<strong>en</strong> we voortdur<strong>en</strong>d schakel<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de posities die wij innem<strong>en</strong>teg<strong>en</strong>over relevante partners <strong>en</strong> onze tactiek voor de wijze waarop wij de regierol oppakk<strong>en</strong>voor iedere partij afzonderlijk bepal<strong>en</strong>. Hoe we als geme<strong>en</strong>te de regisseursrol op ons nem<strong>en</strong>is dus afhankelijk van de specifieke lokale situatie, het vraagstuk waar het om gaat <strong>en</strong> derelatie naar de andere betrokk<strong>en</strong> actor<strong>en</strong>.5.3. Vorm<strong>en</strong> van geme<strong>en</strong>telijke regie in de <strong>Wmo</strong>In dit lokale <strong>beleidsplan</strong> verwoord<strong>en</strong> we als geme<strong>en</strong>te Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> onze visie op demaatschappelijke opgave in het kader van de <strong>Wmo</strong> <strong>en</strong> de gew<strong>en</strong>ste oplossingsrichtingdaarvan. De kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> gaan wij in het kader van de <strong>Wmo</strong> actief aan de slag metvolg<strong>en</strong>de drie regievorm<strong>en</strong>:1. Opdrachtgeverschap2. Coproductie3. FaciliteringAd 1: OpdrachtgeverschapOpdrachtgeverschap is e<strong>en</strong> sturingsvorm die zich bevindt aan de ‘strak stur<strong>en</strong>de’ zijde vanhet regiemodel. Als geme<strong>en</strong>te formuler<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> opdracht vanuit e<strong>en</strong> bepaaldegeme<strong>en</strong>telijke visie. In deze opdracht wordt het doel geoperationaliseerd. Ook de planning<strong>en</strong> de in te zett<strong>en</strong> middel<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gespecificeerd. Vervolg<strong>en</strong>s wordt op ons initiatiefafgestemd welke uitvoer<strong>en</strong>de partij<strong>en</strong> er zijn die kunn<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong> aan de opdracht. Alsgeme<strong>en</strong>te blijv<strong>en</strong> we eindverantwoordelijk voor het resultaat. Met het programma van eis<strong>en</strong>kunn<strong>en</strong> we de uitvoerders van de opdracht stur<strong>en</strong>. Het is voor ons van belang om uitvoeringvan de opdracht op regelmatige basis te controler<strong>en</strong>. Opdrachtgeverschap is binn<strong>en</strong> de <strong>Wmo</strong>te herk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> in bijvoorbeeld de aanbesteding van huishoudelijke hulp <strong>en</strong> hulpmiddel<strong>en</strong>.Ad 2: CoproductieCoproductie bevindt zich in het midd<strong>en</strong> van het regiemodel. De verschill<strong>en</strong>de partij<strong>en</strong> binn<strong>en</strong>het regieproces word<strong>en</strong> beschouwd als partners. Als medespeler werk<strong>en</strong> we als geme<strong>en</strong>temét <strong>en</strong> túss<strong>en</strong> andere partij<strong>en</strong> actief aan maatschappelijke opgav<strong>en</strong>. Dit is de aangewez<strong>en</strong>rol als we als (geme<strong>en</strong>telijke) overheid het vraagstuk actief aanpakk<strong>en</strong> <strong>en</strong> de betrokk<strong>en</strong>heidvan andere lokale spelers onontbeerlijk, maar niet automatisch is. Hier volstaat e<strong>en</strong> duwtj<strong>en</strong>iet <strong>en</strong> blijv<strong>en</strong> we vaak e<strong>en</strong> actieve rol houd<strong>en</strong>. Niet op afstand, maar als partij. Alle partij<strong>en</strong>b<strong>en</strong>utt<strong>en</strong> daarbij informele sturingsmechanism<strong>en</strong> als onderhandeling, overtuiging <strong>en</strong> anderevorm<strong>en</strong> van communicatie om e<strong>en</strong> bepaalde uitkomst te realiser<strong>en</strong>. Belangrijk in het procesvan coproductie is dat doel<strong>en</strong> vanuit de verschill<strong>en</strong>de partij<strong>en</strong> gedefinieerd word<strong>en</strong>. Er wordtgezam<strong>en</strong>lijk afgestemd welke middel<strong>en</strong> elke partij ter beschikking stelt. Doordat nietgehandeld wordt op basis van formele tak<strong>en</strong> <strong>en</strong> bevoegdhed<strong>en</strong>, voel<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>departners zich verantwoordelijk voor wat zij bijdrag<strong>en</strong> aan het geheel. Vanuit dezeverantwoordelijkheid komt ook voort dat elke partner de activiteit<strong>en</strong> van zichzelf <strong>en</strong> vanandere partij<strong>en</strong> monitort <strong>en</strong> evalueert, zodat duidelijk wordt waar doel<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gehaald,waar extra inzet gepleegd moet word<strong>en</strong> of waar beleid aangescherpt of bijgesteld moetword<strong>en</strong>. Binn<strong>en</strong> de <strong>Wmo</strong> is coproductie lokaal bijvoorbeeld te herk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> in (de uitvoeringvan) het Masterplan Won<strong>en</strong>, Welzijn <strong>en</strong> Zorg.Ad 3: FaciliteringFaciliter<strong>en</strong> betek<strong>en</strong>t ‘van faciliteit<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>, ondersteuning bied<strong>en</strong>’. Als facilitator zorg<strong>en</strong> weals geme<strong>en</strong>te ervoor dat ander<strong>en</strong> in staat zijn problem<strong>en</strong> aan te pakk<strong>en</strong> of kans<strong>en</strong> teb<strong>en</strong>utt<strong>en</strong>. Dit is e<strong>en</strong> indirecte, meer passieve rol waarbij we zorg<strong>en</strong> voor randvoorwaard<strong>en</strong>door op te tred<strong>en</strong> als stimulator of procesbegeleider. Bijvoorbeeld door e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>malige16


(financiële) investering of het bije<strong>en</strong> br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van partij<strong>en</strong> die elkaar anders niet zoud<strong>en</strong>vind<strong>en</strong>. Als geme<strong>en</strong>te zorg<strong>en</strong> we voor e<strong>en</strong> duw in de rug, zodat de betrokk<strong>en</strong> partij<strong>en</strong> zelfverder kunn<strong>en</strong>. We blijv<strong>en</strong> hier relatief op afstand. Zo legg<strong>en</strong> we partners bij deze vorm vanregie ge<strong>en</strong> dwing<strong>en</strong>de doel<strong>en</strong> op. Beleid wordt veelal ontwikkeld op initiatief van de partners.Eerst word<strong>en</strong> er doel<strong>en</strong> door de partners geformuleerd <strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s wordt bekek<strong>en</strong> of ergezam<strong>en</strong>lijk geld, (ambtelijke) capaciteit <strong>en</strong> andere middel<strong>en</strong> beschikbaar word<strong>en</strong> gesteld.De partners drag<strong>en</strong> verantwoordelijkheid voor het beleid. Daarbij is de beschikbaarheid vanoverheidsmiddel<strong>en</strong> niet strikt noodzakelijk om initiatiev<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> bepaald beleidsgebieddoorgang te lat<strong>en</strong> vind<strong>en</strong>. Facilitering treedt bijvoorbeeld op wanneer op initiatief van e<strong>en</strong>woningcorporatie <strong>en</strong> e<strong>en</strong> zorginstelling e<strong>en</strong> speciale woonvorm gerealiseerd wordt. Alsgeme<strong>en</strong>te drag<strong>en</strong> we vanuit de wettelijke procedurele verplichting<strong>en</strong> zo goed mogelijk bij,maar drag<strong>en</strong> we ge<strong>en</strong> verantwoordelijkheid voor wat de maatschappelijke partners will<strong>en</strong>bereik<strong>en</strong>.5.4. Algeme<strong>en</strong> kader voor regie vanuit de strategische visieHet mag duidelijk zijn dat de g<strong>en</strong>oemde manier<strong>en</strong> van regisser<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> statisch geheelvorm<strong>en</strong>. Het is van belang om goed in te spring<strong>en</strong> op de specifieke situatie die voorligt. Degeme<strong>en</strong>telijke regierol heeft daarmee vaak elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van de drie g<strong>en</strong>oemde regievorm<strong>en</strong> inzich. In de plann<strong>en</strong> voor de verschill<strong>en</strong>de <strong>Wmo</strong>-domein<strong>en</strong>, zoals in dit <strong>beleidsplan</strong>beschrev<strong>en</strong>, komt dat duidelijk terug. Daarnaast ligt er e<strong>en</strong> duidelijke relatie met destrategische visie voor onze geme<strong>en</strong>te. In de strategische visie beschrijv<strong>en</strong> wij wat onzedoel<strong>en</strong> voor 2030 zijn <strong>en</strong> hoe we daar naar toe will<strong>en</strong> werk<strong>en</strong>. De strategische visie geeft e<strong>en</strong>duidelijk algeme<strong>en</strong> kader voor de wijze van regievoer<strong>en</strong> door de geme<strong>en</strong>te:“Zij zorgt ervoor dat ontwikkeling<strong>en</strong> doorgang vind<strong>en</strong>, partners betrokk<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>en</strong> zich aanafsprak<strong>en</strong> houd<strong>en</strong>. De regierol betek<strong>en</strong>t ook dat nieuwe ontwikkeling<strong>en</strong>op de rails gezet word<strong>en</strong>. De uitvoering ligt bij de partners. Van de geme<strong>en</strong>te kan niet meeralles in uitvoer<strong>en</strong>de zin verwacht word<strong>en</strong>, zoals dat in de verzorgingsstaat het geval was.Van de geme<strong>en</strong>te mag verwacht word<strong>en</strong> dat alle inspanning<strong>en</strong> erop gericht zijn om alleinwoners op e<strong>en</strong> of andere wijze in staat te stell<strong>en</strong> te participer<strong>en</strong> in de sam<strong>en</strong>leving. E<strong>en</strong>sam<strong>en</strong>leving waarin m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> naar elkaar om zi<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>leving die niet meer ophoudt bijde geme<strong>en</strong>tegr<strong>en</strong>z<strong>en</strong>, maar steeds meer de blik naar de omgeving richt.”17


Sam<strong>en</strong>spel tuss<strong>en</strong> jong <strong>en</strong> oud18


6. Domein 1: Sam<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> in buurt <strong>en</strong> dorp6.1. InleidingMet de komst van de <strong>Wmo</strong> is onze geme<strong>en</strong>te de uitdaging aangegaan om in de <strong>Wmo</strong> deomslag van verzorgingsstaat naar participatiesam<strong>en</strong>leving te mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> te veranker<strong>en</strong>. Dezeomslag draagt bij aan de leefbaarheid in wijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> buurt<strong>en</strong>. Om onze focus meer vorm <strong>en</strong>inhoud te gev<strong>en</strong> invester<strong>en</strong> we de kom<strong>en</strong>de vier jaar in (activiteit<strong>en</strong> in) wijk<strong>en</strong>. Wijkgerichtwerk<strong>en</strong> omvat veel aspect<strong>en</strong>, variër<strong>en</strong>d van sociale sam<strong>en</strong>hang <strong>en</strong> leefbaarheid in wijk<strong>en</strong> totintegratie van nieuwkomers <strong>en</strong> van opvoed<strong>en</strong> van kinder<strong>en</strong> tot zingeving bij ouder<strong>en</strong>. Metwijkgericht werk<strong>en</strong> probeert de geme<strong>en</strong>te, met ket<strong>en</strong>partners <strong>en</strong> niet in de laatste plaats deinwoners zelf, het welzijn van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in verschill<strong>en</strong>de lev<strong>en</strong>sfas<strong>en</strong> <strong>en</strong> met diverse leefstijl<strong>en</strong>te versterk<strong>en</strong>. Iedere fase <strong>en</strong> stijl k<strong>en</strong>t daarbij zijn eig<strong>en</strong> vraagstukk<strong>en</strong>. Het brede beleid ophet gebied van domein1 2 beoogt de betrokk<strong>en</strong>heid in wijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> buurt<strong>en</strong> te vergrot<strong>en</strong>. E<strong>en</strong>belangrijke voorwaarde voor deze betrokk<strong>en</strong>heid is dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> elkaar k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>. M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> dieelkaar k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>, help<strong>en</strong> elkaar eerder. Dreig<strong>en</strong>de vere<strong>en</strong>zaming valt eerder op. Verderverwacht<strong>en</strong> we dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die elkaar k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> elkaar eerder aansprek<strong>en</strong> op het leefbaarhoud<strong>en</strong> van de wijk of buurt. Uiteraard drag<strong>en</strong> aanwezige voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> ook bij aan deleefbaarheid van de wijk.6.2. Visie op actief burgerschapM<strong>en</strong>s<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> tot de geme<strong>en</strong>te die ze is. Iedere burger levert daarinafzonderlijk e<strong>en</strong> bijdrage, maar vooral ook gezam<strong>en</strong>lijk. We beschouw<strong>en</strong> burgers,organisaties, bedrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> professionals als partners, als sociaal kapitaal <strong>en</strong> stimuler<strong>en</strong>initiatiev<strong>en</strong> die de kwaliteit <strong>en</strong> leefbaarheid in de eig<strong>en</strong> woonomgeving verbeter<strong>en</strong>, waarbijm<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zelf de zegg<strong>en</strong>schap hebb<strong>en</strong> <strong>en</strong> verantwoordelijkheid drag<strong>en</strong>. Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> wilinwoners in staat stell<strong>en</strong> om die actieve burger te zijn die e<strong>en</strong> belangrijke bijdrage levert aande lokale sam<strong>en</strong>leving. Daarom zett<strong>en</strong> we juist ook in op het mobiliser<strong>en</strong> van de kracht diem<strong>en</strong>s<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> <strong>en</strong> het mobiliser<strong>en</strong> van andere krachtbronn<strong>en</strong> in de geme<strong>en</strong>te. Er zijnburgers die de hand<strong>en</strong> uit de mouw<strong>en</strong> stek<strong>en</strong> in hun eig<strong>en</strong> straat of buurt. Er zijn burgers dieactief zijn voor e<strong>en</strong> bepaalde groep of activiteit <strong>en</strong> er zijn ondernem<strong>en</strong>de burgers die huninitiatiev<strong>en</strong> verbind<strong>en</strong> met de politiek. De rol van de geme<strong>en</strong>te kan zijn dat we deze m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><strong>en</strong> ideeën actief opzoek<strong>en</strong>, sam<strong>en</strong>br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> zo nodig ondersteun<strong>en</strong>. Op wijkniveau 3 wilRijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> met burgers <strong>en</strong> maatschappelijke organisaties de voorwaard<strong>en</strong> <strong>en</strong> hetklimaat schepp<strong>en</strong> waarin deze actieve burgers hun gang kunn<strong>en</strong> gaan. We zoek<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>met goede ideeën, m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> groot netwerk, m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die zich will<strong>en</strong> inzett<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong>project in hun buurt. We zoek<strong>en</strong> ook bedrijv<strong>en</strong> met hart voor de Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong>segeme<strong>en</strong>schap. Bedrijv<strong>en</strong> die stageplaats<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> bied<strong>en</strong>, die faciliteit<strong>en</strong> ter beschikkingwill<strong>en</strong> stell<strong>en</strong>, die e<strong>en</strong> bijdrage will<strong>en</strong> lever<strong>en</strong> aan de omgeving waarin hun bedrijf gevestigdis (ook wel maatschappelijk verantwoord ondernem<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd).6.3. Verbind<strong>en</strong> individu <strong>en</strong> omgevingRijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> staat voor de uitdaging om de sociale binding in buurt<strong>en</strong> <strong>en</strong> wijk<strong>en</strong> testimuler<strong>en</strong> <strong>en</strong> de zelfredzaamheid van inwoners met e<strong>en</strong> ondersteuningsbehoefte tevergrot<strong>en</strong>. Inwoners word<strong>en</strong> gestimuleerd <strong>en</strong> gefaciliteerd om met elkaar in contact te kom<strong>en</strong><strong>en</strong> zich betrokk<strong>en</strong> te voel<strong>en</strong> bij hun buurt <strong>en</strong> hun bur<strong>en</strong>. In wijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> buurt<strong>en</strong> wordt e<strong>en</strong>klimaat gecreëerd waar iedere<strong>en</strong> zich kan aansluit<strong>en</strong> <strong>en</strong> gebruik kan mak<strong>en</strong> van socialestructur<strong>en</strong>. Dit betek<strong>en</strong>t dat er aandacht moet zijn voor de verbinding individu – omgeving.Als geme<strong>en</strong>te zett<strong>en</strong> wij, sam<strong>en</strong> met ket<strong>en</strong>partners, in op e<strong>en</strong> goede k<strong>en</strong>nis van lokale2 Domein 1 omvat alle 9 prestatieveld<strong>en</strong> van de <strong>Wmo</strong>.3 We sluit<strong>en</strong> hierbij aan bij de meest gehanteerde wijkindeling voor onze geme<strong>en</strong>te: Rijss<strong>en</strong> C<strong>en</strong>trum,Rijss<strong>en</strong> Noord, Rijss<strong>en</strong> Zuidoost, Rijss<strong>en</strong> Zuidwest <strong>en</strong> Holt<strong>en</strong>. De g<strong>en</strong>oemde wijkindeling geldt niet alse<strong>en</strong> strikte geografische zone-indeling, maar is veel meer richtinggev<strong>en</strong>d van aard. Wanneer het bije<strong>en</strong> onderwerp logisch is om de wijkindeling te vergrot<strong>en</strong> of te verklein<strong>en</strong>, is hiervoor alle ruimte. Hetgaat vooral om het b<strong>en</strong>utt<strong>en</strong> van het groepsgevoel.19


infrastructur<strong>en</strong>. Op het niveau van beleidsontwikkeling gaan we wijkgericht te werk: vanuit dewijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> buurt<strong>en</strong> aansluit<strong>en</strong> bij lokale kracht<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of nod<strong>en</strong>.6.4. Multifunctionaliteit <strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>niveauAls ontmoetingsplek, als inhoudelijk brugg<strong>en</strong>bouwer tuss<strong>en</strong> instelling<strong>en</strong> <strong>en</strong> om efficiënt metmiddel<strong>en</strong> om te gaan zijn multifunctionele accommodaties niet meer weg te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> uit onzegeme<strong>en</strong>te. Met het Kulturhus in Holt<strong>en</strong>, De Paraplu (Ve<strong>en</strong>eslag<strong>en</strong>) in Rijss<strong>en</strong>, hetParkgebouw in Rijss<strong>en</strong>, gebouw Bethanië in Dijkerhoek <strong>en</strong> andere activiteit<strong>en</strong>c<strong>en</strong>tra alsvoorbeeld<strong>en</strong> will<strong>en</strong> wij deze lijn doortrekk<strong>en</strong> naar de toekomst. Voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> alswelzijnswerk, jeugdwerk, peuterspeelzal<strong>en</strong>, sport, ouder<strong>en</strong>werk, minderhed<strong>en</strong>organisaties,kerk<strong>en</strong>, speeltuingebouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> buurtver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong> de basis voor e<strong>en</strong> leefbaregeme<strong>en</strong>te waar het prettig toev<strong>en</strong> is. De geme<strong>en</strong>te Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> werkt aan hetonderhoud<strong>en</strong> van dit basisvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>niveau. Dit wordt in separate beleidsnota’s naderuitgewerkt. Het product<strong>en</strong>aanbod moet zich mee te ontwikkel<strong>en</strong> met de sam<strong>en</strong>leving, zodatburgers zolang mogelijk de regie op hun eig<strong>en</strong> bestaan houd<strong>en</strong> <strong>en</strong> zelfstandig kunn<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong>won<strong>en</strong>. In de (budget)afsprak<strong>en</strong> met instelling<strong>en</strong> zal dit word<strong>en</strong> vormgegev<strong>en</strong>. Door definancieel zware tijd<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> er duidelijke keuzes gemaakt moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> over welke tak<strong>en</strong>wel <strong>en</strong> welke niet meer word<strong>en</strong> opgepakt. Dit leidt tot versobering<strong>en</strong>. Dit br<strong>en</strong>gt e<strong>en</strong> focus opkernactiviteit<strong>en</strong> met zich mee, ev<strong>en</strong>als het b<strong>en</strong>utt<strong>en</strong> van sam<strong>en</strong>werkingsmogelijkhed<strong>en</strong>.6.5. Interactieve beleidsvorming zorgt voor effectief beleidAls de geme<strong>en</strong>te Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> beleid maakt, doet ze dat zo veel mogelijk vanuit hetperspectief van de burger, rek<strong>en</strong>ing houd<strong>en</strong>d met de g<strong>en</strong>oemde pijlers van de strategischevisie. Inwoners hebb<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> boodschap aan beleidsterrein<strong>en</strong>, zorgprogramma’s oforganisaties. Het belangrijkste voor onze inwoners is de kwaliteit van lev<strong>en</strong> voor zichzelf <strong>en</strong>voor de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> om h<strong>en</strong> he<strong>en</strong>. De vormgeving van het beleid <strong>en</strong> de bijbehor<strong>en</strong>de uitvoeringpakk<strong>en</strong> we als geme<strong>en</strong>te sam<strong>en</strong> op met burgers, adviesrad<strong>en</strong> <strong>en</strong> (maatschappelijke)organisaties. Deze inbr<strong>en</strong>g is van wez<strong>en</strong>lijk belang voor e<strong>en</strong> kwalitatief goed <strong>en</strong> effectiefbeleid.6.6. Integraal werk<strong>en</strong> als verbindingselem<strong>en</strong>tBinn<strong>en</strong> veel beleidsterrein<strong>en</strong> speelt participatie (= <strong>meedo<strong>en</strong></strong>) e<strong>en</strong> rol. Concreet voorbeeld ishet nieuwe Participatiebudget, dat de middel<strong>en</strong> op het gebied van inburgering,(volwass<strong>en</strong><strong>en</strong>)educatie <strong>en</strong> reïntegratie bundelt. De sam<strong>en</strong>werking op dit gebied heeft alsdoel om meer mogelijkhed<strong>en</strong> te g<strong>en</strong>erer<strong>en</strong> om m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> sterker te mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> vaardighed<strong>en</strong> teler<strong>en</strong>, zodat zij e<strong>en</strong> actieve rol in de lokale sam<strong>en</strong>leving kunn<strong>en</strong> spel<strong>en</strong>. Ook op het terreinvan won<strong>en</strong>, zorg <strong>en</strong> welzijn is int<strong>en</strong>sieve sam<strong>en</strong>werking binn<strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>te ess<strong>en</strong>tieel.Door middel van de uitvoering van het Masterplan Won<strong>en</strong>, Welzijn <strong>en</strong> Zorg werk<strong>en</strong> wij dekom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> aan integraler beleid op dit terrein. Ook op het gebied van sport, cultuur, werk<strong>en</strong> inkom<strong>en</strong> <strong>en</strong> het minimabeleid, dat ook alles te mak<strong>en</strong> heeft met het <strong>meedo<strong>en</strong></strong> vanm<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, trekk<strong>en</strong> we sam<strong>en</strong> op. We gaan de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> nog meer de kracht<strong>en</strong> bundel<strong>en</strong>,met als doel integraal beleid te ontwikkel<strong>en</strong> (niet meer in doelgroep<strong>en</strong> <strong>en</strong> kokers d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>,maar e<strong>en</strong> hulpvraag van e<strong>en</strong> inwoner breed b<strong>en</strong>ader<strong>en</strong>).6.7. Randvoorwaard<strong>en</strong>Gezi<strong>en</strong> de financiële situatie zi<strong>en</strong> we ons als geme<strong>en</strong>te g<strong>en</strong>oodzaakt ons af te vrag<strong>en</strong> wat totde verantwoordelijkheid van de lokale overheid behoort <strong>en</strong> wat overgelat<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong> aanhet private domein, zonder dat dit (direct) t<strong>en</strong> koste gaat van het voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>niveau inonze geme<strong>en</strong>te. Daar waar zich mogelijkhed<strong>en</strong> voordo<strong>en</strong> gaan we zoveel mogelijkvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> (bijvoorbeeld op het terrein van sport) verzelfstandig<strong>en</strong> <strong>en</strong> op afstandplaats<strong>en</strong>. Het ligt verder in de lijn der verwachting dat welzijnsorganisaties <strong>en</strong> anderebetrokk<strong>en</strong> ket<strong>en</strong>partners de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> actiever word<strong>en</strong> op het domein van dezelfredzaamheid van inwoners met e<strong>en</strong> ondersteuningsbehoefte. De geme<strong>en</strong>te richt zichvanuit de <strong>Wmo</strong> immers meer op het creër<strong>en</strong> van voorligg<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> zodat burgerslanger zelfredzaam blijv<strong>en</strong>.20


In het vervolg van dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de (g<strong>en</strong>oemde) specifiekebeleidsveld<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> bijdrage lever<strong>en</strong> aan sociale sam<strong>en</strong>hang <strong>en</strong> leefbaarheid in wijk<strong>en</strong> <strong>en</strong>buurt<strong>en</strong>.6.8. Masterplan Won<strong>en</strong>, Welzijn <strong>en</strong> ZorgMet de vaststelling van het Masterplan Won<strong>en</strong>, Welzijn <strong>en</strong> Zorg in 2007 is vastgelegd datm<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zolang mogelijk zelfstandig kunn<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong> of gaan won<strong>en</strong> met daarbij de nodigeondersteuning in de vorm van welzijnsvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong> zorgaanbod. Als uitgangspunt isg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> dat in ieder woongebied e<strong>en</strong> ontmoetingspunt wordt ingericht waar de volg<strong>en</strong>defuncties zijn ondergebracht: informatie, voorlichting, advies, bemiddeling, sociaal recreatieveactiviteit<strong>en</strong>, vorming <strong>en</strong> educatie <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel commerciële di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>. Geconstateerd moetword<strong>en</strong> dat, ondanks de poging<strong>en</strong> die zijn gedaan om hieraan invulling te gev<strong>en</strong>, er ge<strong>en</strong>resultaat is geboekt. Eén van de oorzak<strong>en</strong> is het ontbrek<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> uitvoeringsbudget.Inmiddels heeft de provincie Overijssel voor de realisatie van woonservicegebied<strong>en</strong> e<strong>en</strong>uitvoeringsbudget van € 500.000,- voor de kom<strong>en</strong>de 5 jaar beschikbaar gesteld. Echter ditimpliceert dat het aan het Masterplan gekoppelde uitvoeringsprogramma aangepast dan welaangescherpt moet word<strong>en</strong> om aan de aanvull<strong>en</strong>de voorwaard<strong>en</strong> van de provincie te kunn<strong>en</strong>voldo<strong>en</strong>. Daarnaast dateert het Masterplan van voor de komst van de <strong>Wmo</strong>. E<strong>en</strong> herzi<strong>en</strong>ingvan het Masterplan met het bijbehor<strong>en</strong>de uitvoeringsprogramma was dan ook w<strong>en</strong>selijk.Door middel van e<strong>en</strong> spoedprocedure is e<strong>en</strong> herzi<strong>en</strong>ing van het masterplan voorbereid. Op28 maart 2011 is de herzi<strong>en</strong>ing van het masterplan vastgesteld. De doelgroep voor de visiewon<strong>en</strong>-welzijn-zorg is t<strong>en</strong> opzichte van het vorige Masterplan verbreed naar alle burgers inde geme<strong>en</strong>te Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> <strong>en</strong> beperkt zich dus niet alle<strong>en</strong> tot ouder<strong>en</strong> <strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong>beperking. Het nieuwe plan heeft als visie: Burgers in Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> won<strong>en</strong> op e<strong>en</strong>plezierige wijze in hun eig<strong>en</strong> woning <strong>en</strong> omgeving zo lang mogelijk zelfstandig <strong>en</strong> nem<strong>en</strong>deel aan de sam<strong>en</strong>leving. Deze visie br<strong>en</strong>gt e<strong>en</strong> drieledige opgave voor de geme<strong>en</strong>te,ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> <strong>en</strong> organisaties met zich mee: Won<strong>en</strong> in brede zin Inzichtelijk <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>d aanbod van voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong> di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> Eig<strong>en</strong> kracht van de sam<strong>en</strong>leving versterk<strong>en</strong>Deze opgave is in het masterplan inzichtelijk gemaakt; vraag, aanbod <strong>en</strong> opgave zijn inbeeld gebracht. De kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> we door middel van concretemaatregel<strong>en</strong>/project<strong>en</strong> de visie vorm (uitvoeringsplan). Dit uitvoeringsplan wordt, sam<strong>en</strong> metde betrokk<strong>en</strong> ket<strong>en</strong>partners <strong>en</strong> de Provincie Overijssel, opgesteld <strong>en</strong> uitgevoerd.6.9. SpeeltuinwerkIn 2000 zijn de speeltuin<strong>en</strong> (6) in de kern Rijss<strong>en</strong> grondig ger<strong>en</strong>oveerd. Dit betreft hetaanpass<strong>en</strong> c.q. vervang<strong>en</strong> van de speeltoestell<strong>en</strong>. Inmiddels zijn we 10 jaar verder <strong>en</strong> moetop grond van inspecties opnieuw e<strong>en</strong> r<strong>en</strong>ovatie van de speeltoestell<strong>en</strong> plaatsvind<strong>en</strong>. Voor deperiode van 2010 tot <strong>en</strong> met 2013 is hiervoor e<strong>en</strong> totaalbudget van € 280.000,- beschikbaar.Wij zett<strong>en</strong> dit budget echter niet sec in voor de r<strong>en</strong>ovatie van de speeltoestell<strong>en</strong>, maar ooknadrukkelijk kijk<strong>en</strong> naar de functie van het speeltuinwerk binn<strong>en</strong> de wijk. Hierbij wordt metname gekek<strong>en</strong> naar de rol van de speeltuin<strong>en</strong> (<strong>en</strong> de daarop aanwezige gebouw<strong>en</strong>) binn<strong>en</strong>de wijk. Wij gaan de mogelijkheid onderzoek<strong>en</strong> of e<strong>en</strong> bredere doelgroep van dezevoorzi<strong>en</strong>ing gebruik kan mak<strong>en</strong> zodat deze als e<strong>en</strong> soort inlooppunt<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> gaanfunger<strong>en</strong>. In de praktijk blijkt dat de speeltuin<strong>en</strong> zorg<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> kind- <strong>en</strong> gezinsvri<strong>en</strong>delijkeleefomgeving <strong>en</strong> zodo<strong>en</strong>de de leefbaarheid in de wijk bevorder<strong>en</strong>.Daarnaast vervull<strong>en</strong> de speeltuin<strong>en</strong> e<strong>en</strong> c<strong>en</strong>trale rol in de wijk <strong>en</strong> zijn het niet alle<strong>en</strong> plekk<strong>en</strong>waar kinder<strong>en</strong> spel<strong>en</strong>, maar zijn het ook plaats<strong>en</strong> waar volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> elkaar treff<strong>en</strong>. Het zijndaarmee natuurlijke ontmoetingsplaats<strong>en</strong> voor kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> van verschill<strong>en</strong>deleeftijd<strong>en</strong> <strong>en</strong> achtergrond<strong>en</strong>. Het speeltuinwerk kan daarmee e<strong>en</strong> aanjaagrol in het kader vande <strong>Wmo</strong> vervull<strong>en</strong>. Red<strong>en</strong> om het speeltuinwerk e<strong>en</strong>s kritisch onder de loep te nem<strong>en</strong>.Hierbij is ook aansluiting gezocht bij landelijke initiatiev<strong>en</strong> als “Aan de slag in de speeltuin”,waarbij de sam<strong>en</strong>werking zich richt op m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> verstandelijke beperking21


“Combineer <strong>en</strong> scoor met jeugd in de buit<strong>en</strong>ruimte” waarbij e<strong>en</strong> impuls wordt gegev<strong>en</strong> aansportactiviteit<strong>en</strong> voor de jeugd in de speeltuin<strong>en</strong>. De NUSO is in 2010 gevraagd e<strong>en</strong>onderzoeksrapport op te stell<strong>en</strong> over de toekomst van het speeltuinwerk in onze geme<strong>en</strong>te.De resultat<strong>en</strong> van dit onderzoek zijn begin 2011 bek<strong>en</strong>dgemaakt. Naar aanleiding daarvan ise<strong>en</strong> plan van aanpak opgesteld waarin e<strong>en</strong> aantal oplossingsvariant<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geschetst dieuiteindelijk leid<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> verbreding van het speeltuinwerk in de kern Rijss<strong>en</strong>.6.10. Lokaal gezondheidsbeleidVoor het lokale gezondheidsbeleid is in augustus 2005 voor het laatst e<strong>en</strong> lokale notitieopgesteld. Gezondheidsbeleid is voor e<strong>en</strong> belangrijk deel gestoeld op regionaal beleid datdoor de GGD Regio Tw<strong>en</strong>te wordt ontwikkeld. Onder de titel “Tw<strong>en</strong>te kiest voor gezondlev<strong>en</strong> <strong>en</strong> werkt aan gezondheid” hebb<strong>en</strong> de 14 Tw<strong>en</strong>tse geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in dialoog met betrokk<strong>en</strong>ket<strong>en</strong>partners inhoud gegev<strong>en</strong> aan het gezondheidsbeleid. In de eerste fase van dit trajectzijn 4 inhoudelijke speerpunt<strong>en</strong> gekoz<strong>en</strong>: Depressie, Alcohol, Rok<strong>en</strong> <strong>en</strong> Overgewicht. Dezethema’s zijn in fase 2 inhoudelijk uitgewerkt in de nota 'Tw<strong>en</strong>te kiest voor gezond lev<strong>en</strong> <strong>en</strong>werkt aan gezondheid, Fase 2: de thema’s uitgewerkt'. In fase 3 zijn de beleidsvoornem<strong>en</strong>suitgewerkt in e<strong>en</strong> concreet uitvoeringsprogramma. Voor de nieuwe planperiode (2012-2016)is daaraan door het rijk e<strong>en</strong> 5e thema toegevoegd: het bevorder<strong>en</strong> van seksuele gezondheid.Met de implem<strong>en</strong>tatie van e<strong>en</strong> lokaal uitvoeringsprogramma gaan we de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong>actief aan de slag. Hetzelfde geldt voor de uitvoering van de ouder<strong>en</strong>gezondheidszorg, zoalsb<strong>en</strong>oemd in artikel 5a van de Wet op de publieke gezondheid (WPG). (Voor meer informatiezie de regionale kadernota <strong>Wmo</strong> 2011-2014 “Meer sam<strong>en</strong>lev<strong>en</strong>”.).Bepal<strong>en</strong>d bij de uitwerking is de gezondheidsmonitor die voor elk plan door de GGD wordtopgesteld.6.11. SportDe geme<strong>en</strong>te Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> wil haar inwoners zoveel mogelijk lokaal lat<strong>en</strong> participer<strong>en</strong> in desam<strong>en</strong>leving. Het is van belang dat aan inwoners kans<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gebod<strong>en</strong> om elkaar teontmoet<strong>en</strong>, elkaar waar nodig bij te staan, zich te ontwikkel<strong>en</strong> <strong>en</strong> te ontplooi<strong>en</strong>, zich teontspann<strong>en</strong>, te ervar<strong>en</strong> wat h<strong>en</strong> bindt <strong>en</strong> welke onderlinge verschill<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>overbrugd. Sport <strong>en</strong> beweg<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> ess<strong>en</strong>tieel onderdeel van deze participatie. Sport draagtbij aan e<strong>en</strong> actieve lev<strong>en</strong>sstijl, vergroot de maatschappelijke betrokk<strong>en</strong>heid tuss<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><strong>en</strong> heeft e<strong>en</strong> prev<strong>en</strong>tieve werking.De geme<strong>en</strong>te Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> k<strong>en</strong>t veel sportver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> <strong>en</strong> commerciële sportinstelling<strong>en</strong>.Gemiddeld is per 5 led<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> sportver<strong>en</strong>iging 1 vrijwilliger actief. Het is van belang omde kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> het aantal vrijwilligers stabiel te houd<strong>en</strong> <strong>en</strong> daar waar mogelijk tevergrot<strong>en</strong>. Wij will<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> met de ver<strong>en</strong>igingsondersteuner, de (tijdelijke)combinatiefunctionaris <strong>en</strong> het Servicepunt Vrijwilligerswerk sportver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> stimuler<strong>en</strong> omvrijwilligersbeleid te ontwikkel<strong>en</strong> <strong>en</strong> dit actief uit te voer<strong>en</strong>. Daarnaast faciliter<strong>en</strong> wijsportver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> <strong>en</strong> sporters door middel van subsidiemogelijkhed<strong>en</strong> voor hetinstandhoud<strong>en</strong> van basisvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.6.12. Arbeidsdeelname <strong>en</strong> inkom<strong>en</strong>Vanuit sociaal-economisch <strong>en</strong> welzijnsperspectief will<strong>en</strong> wij graag dat alle inwoners zoveelmogelijk deelnem<strong>en</strong> aan de sam<strong>en</strong>leving, hetzij via regulier werk, hetzij via maatschappelijkezinvolle activiteit<strong>en</strong> als vrijwilligerswerk. De afgelop<strong>en</strong> jar<strong>en</strong> is er fors geïnvesteerd in demaatschappelijke participatie van huishoud<strong>en</strong>s met e<strong>en</strong> laag inkom<strong>en</strong>. Maatschappelijkeparticipatie in de vorm van werk heeft daarbij c<strong>en</strong>traal gestaan. Door dit beleid is het aantaluitkeringsgerechtigd<strong>en</strong> fors afg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Deze resultat<strong>en</strong> zijn door de economische crisisechter deels verdw<strong>en</strong><strong>en</strong>. Het gevoerde beleid wordt de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> gecontinueerd,waarbij er specifieke aandacht uitgaat naar het instrum<strong>en</strong>t “participatieladder”. Doortoepassing van de participatieladder wordt er meer gekek<strong>en</strong> naar het realiser<strong>en</strong> van socialeredzaamheid <strong>en</strong> economische zelfstandigheid van niet-actieve inwoners als tuss<strong>en</strong>stap naarbetaalde arbeid. Als geme<strong>en</strong>te zijn wij verder verantwoordelijk voor het verstrekk<strong>en</strong> van22


uitkering<strong>en</strong> aan rechthebb<strong>en</strong>d<strong>en</strong> in het kader van de WWB/WIJ/IOAW/IOAZ/Bbz <strong>en</strong>bijzondere bijstand (WWB). Door deze regeling<strong>en</strong> heeft niemand e<strong>en</strong> inkom<strong>en</strong> onder hetbestaansminimum. In het kader van deze wett<strong>en</strong> zijn we als geme<strong>en</strong>te tev<strong>en</strong>sverantwoordelijk voor de reïntegratie van deze doelgroep<strong>en</strong>.In april 2010 viel<strong>en</strong> er circa 2100 inwoners onder de diverse sociale zekerheidsregeling<strong>en</strong>,inclusief arbeidsgehandicapt<strong>en</strong> (Wia, Wao, Wajong, et cetera) <strong>en</strong> exclusief Swgeïndiceerd<strong>en</strong>.Er mak<strong>en</strong> ongeveer 250 huishoud<strong>en</strong>s gebruik van e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>telijkeuitkering. Deze doelgroep<strong>en</strong> word<strong>en</strong> meer dan gemiddeld geconfronteerd met financiëleproblem<strong>en</strong>, maar ook andere problem<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> bij deze groep<strong>en</strong> vaker voor. Bijvoorbeeld debeperkte mate waarin zij, of hun kinder<strong>en</strong>, maatschappelijk participer<strong>en</strong> (sport, cultuur).Daarnaast treft de minimale verticale mobiliteit h<strong>en</strong> harder (kinder<strong>en</strong> van laagopgeleideouders met e<strong>en</strong> laag inkom<strong>en</strong> zijn beperkt in staat deze sociale status te ontgroei<strong>en</strong>). Dekom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> verdi<strong>en</strong><strong>en</strong> huishoud<strong>en</strong>s die te mak<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> met werkloosheid <strong>en</strong> e<strong>en</strong> laaginkom<strong>en</strong> dan ook de nodige aandacht, in sam<strong>en</strong>hang met <strong>meedo<strong>en</strong></strong> zoals de <strong>Wmo</strong> datbeoogt.6.13. Wet sociale werkvoorzi<strong>en</strong>ing (Wsw)De Wet Sociale Werkvoorzi<strong>en</strong>ing (Wsw) is er voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> arbeidshandicap, metals doel deelname aan de arbeidsmarkt mogelijk te mak<strong>en</strong>, waarbij zoveel mogelijk wordtafgestemd op iemands mogelijkhed<strong>en</strong>. De Wsw sluit daarmee goed aan op het c<strong>en</strong>trale doelvan de <strong>Wmo</strong>: <strong>meedo<strong>en</strong></strong>. De uitvoering van de Wsw ligt voornamelijk bij SOWECO. Per1 januari 2010 hadd<strong>en</strong> 194 m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> uit onze geme<strong>en</strong>te e<strong>en</strong> sw-di<strong>en</strong>stbetrekking. Daarnaastbestond er op 1 januari 2010 e<strong>en</strong> wachtlijst van 36 Sw-geïndiceerd<strong>en</strong>. Als geme<strong>en</strong>teontvang<strong>en</strong> we jaarlijks e<strong>en</strong> taakstell<strong>en</strong>d bedrag van het Rijk voor de uitvoering van de Wsw.Het budget is de laatste jar<strong>en</strong> ontoereik<strong>en</strong>d geblek<strong>en</strong> om alle geïndiceerde Wsw’ers binn<strong>en</strong>de beschikbare financiële middel<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> (arbeids)plek te help<strong>en</strong>. De geme<strong>en</strong>te Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> gaat zich sam<strong>en</strong> met de aan Soweco deelnem<strong>en</strong>de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> berad<strong>en</strong> over detoekomst van SOWECO NV <strong>en</strong> SOWECO GR, ook in het licht van door 'D<strong>en</strong> Haag'aangekondigde wetswijziging<strong>en</strong> <strong>en</strong> bezuiniging<strong>en</strong>.6.14 nieuwe regeling Onderkant ArbeidsmarktEén van de aangekondigde wetswijziging<strong>en</strong> is de sam<strong>en</strong>voeging van de Wsw, sam<strong>en</strong> met deWet Werk <strong>en</strong> Bijstand (WWB) <strong>en</strong> de Wajong tot één regeling (Wet Werk<strong>en</strong> naar Vermog<strong>en</strong>).Dit leidt er toe dat de onderkant van de arbeidsmarkt anders ingericht gaat word<strong>en</strong>. Althansqua regeling<strong>en</strong>. Binn<strong>en</strong> de functie begeleiding voor verstandelijk <strong>en</strong> zintuiglijk gehandicapt<strong>en</strong><strong>en</strong> psychiatrische patiënt<strong>en</strong> van 18 tot 65 jaar bestaat e<strong>en</strong> deel van de begeleiding uitarbeidsmatige begeleiding /dagbesteding. Het gaat daarbij om toeleid<strong>en</strong> naar werk, opdo<strong>en</strong>van werkervaring, begeleid werk, productiewerk, maatschappelijke (her)integratie.Sam<strong>en</strong>hang met <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel aansluiting van dit arbeidsmatig deel van de functie vanbegeleiding met de herinrichting van de onderkant van de arbeidsmarkt vraagt omverk<strong>en</strong>ning.6.15 Schrapp<strong>en</strong> AWBZ-functie begeleidingIn het bestuursakkoord is vastgelegd dat de AWBZ-functie begeleiding extramuraal wordtovergeheveld naar geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.Begeleiding is één van de 5 ‘functies’ waarin de AWBZ-zorg wordt ingedeeld (verpleging,behandeling, verblijf, persoonlijke verzorging <strong>en</strong> begeleiding).Onder de functie begeleiding wordt verstaan: hulp bij het aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van structuur, het voer<strong>en</strong> van regie, ondersteuning bij praktische vaardighed<strong>en</strong> <strong>en</strong> het bied<strong>en</strong> van toezicht.De functie valt uite<strong>en</strong> in individuele begeleiding <strong>en</strong> groepsgewijze begeleiding (waaronderdagbesteding).23


Het voornem<strong>en</strong> is om de overheveling voor huidige cliënt<strong>en</strong> per 2014 in te lat<strong>en</strong> gaan,waarbij 2013 (voor nieuwe cliënt<strong>en</strong>) geldt als overgangsjaar. Bij de overheveling naar degeme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> wordt e<strong>en</strong> landelijke effici<strong>en</strong>cykorting van €140 miljo<strong>en</strong> ingeboekt. Verder is hetrijk voornem<strong>en</strong>s om de toegang tot AWBZ-gefinancierde gehandicapt<strong>en</strong>zorg te beperk<strong>en</strong>door de huidige IQ-gr<strong>en</strong>s van 85 te verlag<strong>en</strong> naar 70 4 . Deze maatregel is in ieder gevaluitgesteld tot 2013, maar landelijk wordt er nog volop gediscussieerd over de noodzaak <strong>en</strong>w<strong>en</strong>selijkheid van deze maatregel.De mom<strong>en</strong>teel binn<strong>en</strong> de functie begeleiding van AWBZ te bested<strong>en</strong> middel<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong>minimaal 2 tot ruim 3 miljard euro. Om <strong>en</strong>igszins de impact van deze maatregel voor degeme<strong>en</strong>te te kunn<strong>en</strong> begrijp<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> we de vergelijking getrokk<strong>en</strong> met de overheveling vande thuiszorg/ hulp bij het huishoud<strong>en</strong> vanuit de AWBZ naar de <strong>Wmo</strong>. Het ging to<strong>en</strong> om deoverheveling van 1 functie/1 activiteit vanuit de AWBZ waarbij alle<strong>en</strong> thuiszorgorganisatieswar<strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong>. Het daarmee gepaard gaande budget betrof e<strong>en</strong> bedrag van 1,3 miljardeuro. Dit had tot gevolg dat onze geme<strong>en</strong>telijke uitgav<strong>en</strong> met ruim 3 miljo<strong>en</strong> euro to<strong>en</strong>am<strong>en</strong>.Bij de overgang van de functie begeleiding gaat het om 4 activiteit<strong>en</strong>, waarbij e<strong>en</strong> onbek<strong>en</strong>daantal (zorg)aanbieders is betrokk<strong>en</strong>. Het behoeft ge<strong>en</strong> betoog dat de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> voordie overgang de nodige voorbereiding<strong>en</strong> getroff<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.6.16. MinimabeleidHet hebb<strong>en</strong> van voldo<strong>en</strong>de inkom<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> belangrijke voorwaarde om mee te kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong>aan de sam<strong>en</strong>leving. In dit kader is ons minimabeleid e<strong>en</strong> belangrijk instrum<strong>en</strong>t om dem<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> laag inkom<strong>en</strong> meer mogelijkhed<strong>en</strong> te bied<strong>en</strong>. Zo zijn er bijdrageregeling<strong>en</strong>voor maatschappelijke participatie, schoolgaande kinder<strong>en</strong>, duurzame gebruiksgoeder<strong>en</strong>,Regiotaxi <strong>en</strong> de collectieve zorgverzekering. Het minimabeleid vervult e<strong>en</strong> vangnetfunctie.Nauwe sam<strong>en</strong>werking met maatschappelijke intermediairs (bijvoorbeeld deformulier<strong>en</strong>brigade) staat c<strong>en</strong>traal. De kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> onderzoek<strong>en</strong> we de mogelijkhed<strong>en</strong> ope<strong>en</strong> betere afstemming met de <strong>Wmo</strong> (bijvoorbeeld het uitbreid<strong>en</strong> van de functie van deformulier<strong>en</strong>brigade naar <strong>Wmo</strong>-doelgroep<strong>en</strong>).Voor inwoners met problematische schuld<strong>en</strong> bied<strong>en</strong> we als geme<strong>en</strong>te schuldhulpverl<strong>en</strong>ingaan. Deze voorzi<strong>en</strong>ing wordt in sam<strong>en</strong>werking met het maatschappelijk werk <strong>en</strong> deStadsbank Oost Nederland georganiseerd. In 2011 wordt e<strong>en</strong> Wet op de geme<strong>en</strong>telijkeschuldhulpverl<strong>en</strong>ing verwacht. Hiervoor treff<strong>en</strong> wij de nodige voorbereiding<strong>en</strong>.6.17. ParticipatiebudgetHet participatiebudget heeft als doel bij te drag<strong>en</strong> aan het vergrot<strong>en</strong> van arbeidsparticipatie,inburgering <strong>en</strong> maatschappelijke participatie via volwass<strong>en</strong><strong>en</strong>educatie. Deze vorm<strong>en</strong> vanparticipatie(bevordering) zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s ess<strong>en</strong>tieel voor deelname aan de sam<strong>en</strong>leving.Binn<strong>en</strong> de <strong>Wmo</strong> <strong>en</strong> het participatiebudget gaat het vaak over dezelfde (kwetsbare) groep<strong>en</strong>.In die zin vull<strong>en</strong> het participatiebudget <strong>en</strong> de <strong>Wmo</strong> elkaar aan. <strong>Wmo</strong>-activiteit<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><strong>en</strong>erzijds e<strong>en</strong> opstap vorm<strong>en</strong> voor opleiding of re-integratie, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk.Anderszijds biedt het <strong>Wmo</strong>-aanbod geleg<strong>en</strong>heid voor vervolgactiviteit<strong>en</strong> op bijvoorbeeld e<strong>en</strong>inburgeringstraject. De kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> onderzoek<strong>en</strong> we de link<strong>en</strong> die zinvol <strong>en</strong> mogelijk zijn(mogelijk in de vorm van e<strong>en</strong> beleidsatelier).4 Dit houdt in dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> IQ bov<strong>en</strong> de 70 niet meer in aanmerking kom<strong>en</strong> voor AWBZgefinancierdegehandicapt<strong>en</strong>zorg.24


6.18. Kunst <strong>en</strong> cultuurDe geme<strong>en</strong>te onderk<strong>en</strong>t de waarde van cultuur voor de leefbaarheid, maar beschouwtcultuur in beginsel als e<strong>en</strong> zaak van particulier initiatief. De geme<strong>en</strong>te zorgt in zowel Rijss<strong>en</strong>als Holt<strong>en</strong> voor basisvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> multifunctioneel c<strong>en</strong>trum. Het gebruik <strong>en</strong> deexploitatie daarvan word<strong>en</strong> overgelat<strong>en</strong> aan particulier<strong>en</strong>. De focus ligt bij lokale <strong>en</strong>streekgebond<strong>en</strong> cultuur, voorzover de geme<strong>en</strong>te nog e<strong>en</strong> rol speelt in cultuurbeleid.Beleid gericht op kunst <strong>en</strong> cultuur beoogt daarom inwoners meer te betrekk<strong>en</strong> bij kunst <strong>en</strong>cultuur, ev<strong>en</strong>als meer sam<strong>en</strong>werking te realiser<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> instelling<strong>en</strong> die op dit vlak actiefzijn. Door e<strong>en</strong> hoger publieksbereik <strong>en</strong> hogere participatiegraad voor kunst <strong>en</strong> cultuur wordtde geme<strong>en</strong>schap <strong>en</strong> sociale sam<strong>en</strong>hang versterkt. Accommodaties als het Parkgebouw <strong>en</strong>het Kulturhus Holt<strong>en</strong> drag<strong>en</strong> hieraan bij. Tev<strong>en</strong>s functioner<strong>en</strong> deze accommodaties alsontmoetingsplek. Er vind<strong>en</strong> reguliere activiteit<strong>en</strong> plaats. Daarnaast is er veelal demogelijkheid voor particulier<strong>en</strong> <strong>en</strong> instelling<strong>en</strong> om incid<strong>en</strong>teel ruimte te hur<strong>en</strong>. Wij vind<strong>en</strong> hetbelangrijk dat de g<strong>en</strong>oemde accommodaties toegankelijk blijv<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> breed publiek,omdat ze bijdrag<strong>en</strong> aan sociale sam<strong>en</strong>hang.De combinatiefunctionaris onderwijs-cultuur die in 2011 <strong>en</strong> 2012 werkzaam is in Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> stimuleert <strong>en</strong> ondersteunt de onderlinge sam<strong>en</strong>werking <strong>en</strong> verbinding tuss<strong>en</strong> deinstelling<strong>en</strong> voor kunst <strong>en</strong> cultuur <strong>en</strong> de schol<strong>en</strong> in onze geme<strong>en</strong>te. Bedoeling is datdaardoor het culturele veld versterkt wordt <strong>en</strong> cultuureducatie op de kaart gezet wordt <strong>en</strong>m<strong>en</strong> elkaar op termijn vindt <strong>en</strong> de verantwoordelijkheid voor kunst <strong>en</strong> cultuur in eig<strong>en</strong> handneemt. De geme<strong>en</strong>te heeft daarin niet meer dan e<strong>en</strong> faciliter<strong>en</strong>de regierol (o.a. partij<strong>en</strong> zonodig bij elkaar br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>).6.19. Belevingsonderzoek <strong>Wmo</strong> over 2009Uit het gehoud<strong>en</strong> belevingsonderzoek 5 <strong>Wmo</strong> onder inwoners blijkt dat (in 2009) de sociale <strong>en</strong>fysieke kwaliteit van de buurt in Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> als redelijk goed wordt ervar<strong>en</strong>. Dit moet<strong>en</strong>we zi<strong>en</strong> vast te houd<strong>en</strong>. Inwoners zijn tevred<strong>en</strong> over hun buurt <strong>en</strong> e<strong>en</strong> groot deel (86,7%)van de inwoners voelt zich (<strong>en</strong>igszins) betrokk<strong>en</strong> bij hun buurt. Hond<strong>en</strong>poep, verkeers- <strong>en</strong>parkeeroverlast <strong>en</strong> zwerfvuil word<strong>en</strong> relatief vaak als e<strong>en</strong> vorm van overlast ervar<strong>en</strong>. Dat ise<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong>d aandachtspunt voor de toekomst.In Rijss<strong>en</strong>- Holt<strong>en</strong> word<strong>en</strong> met <strong>en</strong>ige regelmaat buurtactiviteit<strong>en</strong> georganiseerd. Veelinwoners zijn g<strong>en</strong>eigd hieraan deel te nem<strong>en</strong>.Voor wat betreft het voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>aanbod gev<strong>en</strong> inwoners aan dat het w<strong>en</strong>selijk zou zijn alser meer winkels, bank<strong>en</strong>/postkantor<strong>en</strong>, pinautomat<strong>en</strong> <strong>en</strong> huisarts<strong>en</strong>post<strong>en</strong>/consultatiebureaus/CJG’s in de directe nabijheid zoud<strong>en</strong> zijn. De geme<strong>en</strong>teraad heeft in2008 met het vaststell<strong>en</strong> van de ruimtelijk-economische visie gekoz<strong>en</strong> voor versterking <strong>en</strong>optimalisering van c<strong>en</strong>trumfuncties. Dit houdt in dat het winkelaanbod zo veel mogelijk in dekern geconc<strong>en</strong>treerd blijft. Voor medische functies geldt e<strong>en</strong> conc<strong>en</strong>tratie van aanbod in hetMedisch C<strong>en</strong>trum Rijss<strong>en</strong>. Op die manier kan e<strong>en</strong> hogere kwaliteit van voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>gerealiseerd word<strong>en</strong> dan als wanneer de voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> dec<strong>en</strong>traal in de wijk<strong>en</strong> gesitueerdzoud<strong>en</strong> zijn. Daar waar zich kans<strong>en</strong> voordo<strong>en</strong> voor het uitbreid<strong>en</strong> van hetvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>aanbod in de wijk<strong>en</strong> (bijvoorbeeld e<strong>en</strong> supermarkt in de wijk Ve<strong>en</strong>eslag<strong>en</strong>)b<strong>en</strong>utt<strong>en</strong> wij deze.5 Het belevingsonderzoek <strong>Wmo</strong> richtte zich met name op het fysieke leefklimaat (aanwezigheid ofafwezigheid van voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, overlast et cetera.) Als geme<strong>en</strong>te zett<strong>en</strong> we met dit <strong>beleidsplan</strong> vooralin op het optimaliser<strong>en</strong> (<strong>en</strong> het daar waar mogelijk vergrot<strong>en</strong>) van het sociale leefklimaat.25


6.20. Resultaatverwachting<strong>en</strong>Voor het domein “Sam<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> in buurt <strong>en</strong> dorp” b<strong>en</strong>oem<strong>en</strong> we de volg<strong>en</strong>deresultaatverwachting<strong>en</strong>:To<strong>en</strong>ame van de buurt- c.q. wijkbetrokk<strong>en</strong>heid. Burgers uit de buurt zijn betrokk<strong>en</strong> bijhun eig<strong>en</strong> leefomgeving <strong>en</strong> nem<strong>en</strong> zelf verantwoordelijkheid hierin. De betrokk<strong>en</strong>heidvan de geme<strong>en</strong>te uit zich in stimuler<strong>en</strong> <strong>en</strong> daar waar mogelijk faciliter<strong>en</strong> vaninitiatiev<strong>en</strong> die aansluit<strong>en</strong> bij de belevingswereld van buurtbewoners.To<strong>en</strong>ame van participatie. Buurt- <strong>en</strong> wijkbewoners, van jong tot oud, word<strong>en</strong>gestimuleerd in het ontmoet<strong>en</strong> van elkaar. Hierbij strev<strong>en</strong> we naar inzet van iemandsmogelijkhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voor de wijk <strong>en</strong>/of buurt. Volwaardige deelname aan desam<strong>en</strong>leving wordt bevorderd. Bek<strong>en</strong>dheid met <strong>en</strong> <strong>meedo<strong>en</strong></strong> in wijk <strong>en</strong> buurt wordtgestimuleerd. Ook via ket<strong>en</strong>partners als welzijnsorganisaties,woningbouwcorporaties, kerk<strong>en</strong>, schol<strong>en</strong> <strong>en</strong> ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong>.6.21. Actiepunt<strong>en</strong> domein 1In dit hoofdstuk zijn voor de kom<strong>en</strong>de vier jaar t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van sam<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> in buurt <strong>en</strong> dorpveel actiepunt<strong>en</strong> b<strong>en</strong>oemd. Volledigheidshalve word<strong>en</strong> ze hieronder nog e<strong>en</strong>s weergegev<strong>en</strong>.Domein 1: Sam<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> in buurt <strong>en</strong> dorp 2011 2012 2013 20141. Om het actief burgerschap te realiser<strong>en</strong> word<strong>en</strong>jaarlijks inloopmom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> georganiseerd, waarbij desam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>te <strong>en</strong> inwoners, X X X Xmaatschappelijke organisaties <strong>en</strong> bedrijv<strong>en</strong>gestimuleerd word<strong>en</strong>.Lokale bedrijv<strong>en</strong> betrekk<strong>en</strong> bij het verdervormgev<strong>en</strong> van de <strong>Wmo</strong>.2. Sam<strong>en</strong> met ket<strong>en</strong>partners zorgdrag<strong>en</strong> voor derealisatie van het uitvoeringsprogramma van hetherzi<strong>en</strong>e Masterplan Won<strong>en</strong>, Zorg <strong>en</strong> Welzijn:X X X Onderzoek<strong>en</strong> <strong>en</strong> mogelijk start<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>pilot waarbij e<strong>en</strong> inlooppunt geschikt wordt Xgemaakt als scootmobielpool; Onderzoek<strong>en</strong> van <strong>en</strong> waar mogelijk hetstart<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> pilot waarbij vanuit e<strong>en</strong>inlooppunt di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geleverd (was- X<strong>en</strong> strijkservice)3. De uitkomst<strong>en</strong> van het onderzoek naar demogelijke invulling<strong>en</strong> van de wijkfunctie van hetspeeltuinwerk b<strong>en</strong>utt<strong>en</strong>:Vormgev<strong>en</strong> van de pilot speeltuin/inlooppuntBraakmansland<strong>en</strong>.Qua beleid gericht inzett<strong>en</strong> op de verdereontwikkeling van de wijkfunctie van hetspeeltuinwerk: Behoeftepeiling naar verdere sam<strong>en</strong>werking4. Aan de hand van de gezondheidsmonitor bepal<strong>en</strong>welke zak<strong>en</strong> uit het uitvoeringsprogramma “Tw<strong>en</strong>tekiest voor gezond lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> werkt aan gezondheid”voor uitvoering in aanmerking kom<strong>en</strong>.Tev<strong>en</strong>s vorm gev<strong>en</strong> aan de uitvoering van deX X X XXX X X26


ouder<strong>en</strong>gezondheidszorg (artikel 5a van de WPG).5. Sportver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> stimuler<strong>en</strong> vrijwilligersbeleid teontwikkel<strong>en</strong> <strong>en</strong> dit actief uit te voer<strong>en</strong>:X X X X Inzet ver<strong>en</strong>igingsondersteuner; Helpdesk sportver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong>: Nadere regels “Kwaliteitsstimuleringsportver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong>”.6. Het aanpass<strong>en</strong> van de voorwaard<strong>en</strong> voorm<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> Sw-indicatie zodat de wetbudgettair neutraal kan word<strong>en</strong> uitgevoerd. Het verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> <strong>en</strong> voorbereid<strong>en</strong> van de Wet X X x xWerk naar Vermog<strong>en</strong>.7. Het verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> <strong>en</strong> voorbereid<strong>en</strong> van deoverheveling van de functie begeleiding vanuit de X X X XAWBZ naar de <strong>Wmo</strong>8. Strev<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> betere afstemming van hetminimabeleid (vangnetfunctie) op de <strong>Wmo</strong>. X X X9. De Wet op de geme<strong>en</strong>telijke schuldhulpverl<strong>en</strong>ingvoorbereid<strong>en</strong> <strong>en</strong> implem<strong>en</strong>ter<strong>en</strong>. X X10. Advies/onderzoek waarin de vervlechting van de<strong>Wmo</strong> <strong>en</strong> het participatiebudget duidelijk naar vor<strong>en</strong>komt <strong>en</strong> waaruit mogelijke acties naar vor<strong>en</strong>kom<strong>en</strong>.XX27


Integrale netwerk<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> vorm doorsam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong>28


7. Domein 2: Opgroei<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontwikkel<strong>en</strong>7.1. InleidingDit domein betreft het in de <strong>Wmo</strong> g<strong>en</strong>oemde prestatieveld 2: op prev<strong>en</strong>tie gerichteondersteuning van jeugdig<strong>en</strong> met problem<strong>en</strong> met opgroei<strong>en</strong> <strong>en</strong> van ouders met problem<strong>en</strong>met opvoed<strong>en</strong>. Domein 2 beperkt zich echter niet alle<strong>en</strong> tot dit thema, maar omvat hetgehele algem<strong>en</strong>e jeugdbeleid, zoals het jonger<strong>en</strong>werk, het peuterspeelzaalwerk <strong>en</strong> hetC<strong>en</strong>trum voor Jeugd <strong>en</strong> Gezin (CJG). Daarnaast omvat dit domein ook dejeugdgezondheidszorg <strong>en</strong> de jeugdzorg.7.2. De situatie in Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong>Uit het belevingsonderzoek <strong>Wmo</strong> blijkt dat inwoners van de geme<strong>en</strong>te Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong>tevred<strong>en</strong> zijn over de voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> voor jonger<strong>en</strong> in de geme<strong>en</strong>te. Meer dan de helft van deinwoners met kinder<strong>en</strong> weet waar zij terecht kunn<strong>en</strong> met opvoedingsvrag<strong>en</strong> (65,5%) of weethoe zij daar achter kunn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>. Op het gebied van sam<strong>en</strong>werking rond jeugd heeft degeme<strong>en</strong>te Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> met de verdere ontwikkeling van de KANS-structuur <strong>en</strong> hetvormgev<strong>en</strong> van het C<strong>en</strong>trum voor Jeugd <strong>en</strong> Gezin de afgelop<strong>en</strong> jar<strong>en</strong> belangrijke stapp<strong>en</strong>gezet. Sinds de invoering van het KANS-model 6 (2000) is er e<strong>en</strong> procesmanager actief.Deze procesmanager vormt de schakel tuss<strong>en</strong> beleid <strong>en</strong> uitvoering <strong>en</strong> bewaakt <strong>en</strong>coördineert diverse process<strong>en</strong>. De sam<strong>en</strong>werking rond kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> gezinn<strong>en</strong> metopvoedproblematiek is goed ontwikkeld. Elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> uit de sam<strong>en</strong>werking bij de jeugd word<strong>en</strong>sinds december 2010 ook toegepast bij volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> in vorm van e<strong>en</strong> vangnet 23+. Het gaatdaarbij om signalering, doorgeleiding naar de eerst aangewez<strong>en</strong> organisatie, betrekk<strong>en</strong> vanmeerdere partij<strong>en</strong> bij meervoudige problematiek <strong>en</strong> het mak<strong>en</strong> van afsprak<strong>en</strong> overcasemanagem<strong>en</strong>t. De afgelop<strong>en</strong> vier jaar is er flink geïnvesteerd in voor- <strong>en</strong> vroegschoolseeducatie (VVE). Daarnaast zijn er ook veel middel<strong>en</strong> naar het peuterspeelzaalwerk gegaan.De kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> zal hierbij het acc<strong>en</strong>t vooral op de professionalisering van peuterspeelzaal’t Kruimeltje ligg<strong>en</strong>. T<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de kinderopvang <strong>en</strong> het peuterspeelzaalwerk is erlokaal (door diverse ontwikkeling<strong>en</strong>) behoefte aan meer ruimte c.q. andere accommodaties.Er is creativiteit <strong>en</strong> multifunctioneel d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> nodig om hieraan invulling te gev<strong>en</strong>. Het initiatiefligt bij de organisaties, de geme<strong>en</strong>te faciliteert.Veel van de actuele ontwikkeling<strong>en</strong> op het gebied van domein 2 staan beschrev<strong>en</strong> in deregionale kadernota <strong>Wmo</strong> 2011-2014. In dit <strong>beleidsplan</strong> wordt alle<strong>en</strong> ingegaan op specifiekelokale zak<strong>en</strong>.7.3. Informatie <strong>en</strong> adviesVoor iedere ouder in Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> is er op e<strong>en</strong> laagdrempelige wijze informatie <strong>en</strong> adviesover opvoed<strong>en</strong> beschikbaar, gericht op prev<strong>en</strong>tie <strong>en</strong> vroegsignalering. Professionals die met(jonge) gezinn<strong>en</strong> in contact staan, gev<strong>en</strong> vanuit hetzelfde basisprincipe gelijkluid<strong>en</strong>de <strong>en</strong>elkaar versterk<strong>en</strong>de voorlichting <strong>en</strong> adviez<strong>en</strong>. Deze professionals zijn daarnaast getraind inhet signaler<strong>en</strong> van problematische opvoedsituaties <strong>en</strong> beschikk<strong>en</strong> over voldo<strong>en</strong>decompet<strong>en</strong>ties <strong>en</strong> mandaat. Ouders blijv<strong>en</strong> eerstverantwoordelijke voor hun kinder<strong>en</strong>.6 Het KANS-model staat voor e<strong>en</strong> organisatiemodel van netwerk<strong>en</strong> op het gebied van jeugdbeleid.K<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van het KANS-model zijn:- E<strong>en</strong> e<strong>en</strong>voudige structuur van netwerk<strong>en</strong>, waarbij uitvoering <strong>en</strong> beleid gescheid<strong>en</strong> zijn;- De geme<strong>en</strong>te is regievoerder;- Alle partners drag<strong>en</strong> gezam<strong>en</strong>lijk de verantwoordelijkheid voor jeugdbeleid;- De beleidsgroep zorgt voor de juiste randvoorwaard<strong>en</strong> voor de uitvoering;- De uitvoering voedt de beleidsgroep met praktijkinformatie <strong>en</strong> is daarmee beleidsbepal<strong>en</strong>d;- Het primaat voor de uitvoering blijft bij de organisatie waar het hoort;- E<strong>en</strong> optimale communicatie <strong>en</strong> processturing;- Het model groeit mee met ontwikkeling<strong>en</strong> <strong>en</strong> w<strong>en</strong>s<strong>en</strong>.29


7.4. Voorschoolse voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong> de Wet OKEAls geme<strong>en</strong>te zijn we verantwoordelijk voor e<strong>en</strong> kwalitatief goede opvang van alle kinder<strong>en</strong>in peuterspeelzal<strong>en</strong>. Daarnaast hebb<strong>en</strong> we de wettelijke plicht om te zorg<strong>en</strong> voor voldo<strong>en</strong>dekindplaats<strong>en</strong> voor voorschoolse educatie. In de geme<strong>en</strong>te Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> zijn diversevoorschoolse voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> aanwezig. Er zijn meerdere aanbieders van kinderopvang <strong>en</strong>ook het peuterspeelzaalwerk wordt door verschill<strong>en</strong>de organisaties verzorgd. Er is inbeperkte mate sprake van sam<strong>en</strong>werking. Er zijn (nog) ge<strong>en</strong> concrete initiatiev<strong>en</strong> voorverdergaande sam<strong>en</strong>werking in de zin van het do<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schappelijk aanbod aanouders, dan wel e<strong>en</strong> bestuurlijke fusie tuss<strong>en</strong> kinderopvangorganisaties <strong>en</strong> aanbieders vanpeuterspeelzaalwerk. In maart 2010 is het beleidskader “voorschoolse voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>”vastgesteld. Dit kader zal nader word<strong>en</strong> uitgewerkt. Op het gebied van de peuterspeelzal<strong>en</strong>speelt specifiek de OKE-ontwikkeling. Het doel van de wet OKE (Ontwikkelingskans<strong>en</strong> doorKwaliteit <strong>en</strong> Educatie), die op 1 augustus 2010 in werking is getred<strong>en</strong>, is om detaalontwikkeling van jonge kinder<strong>en</strong> te stimuler<strong>en</strong> <strong>en</strong> de kwaliteitseis<strong>en</strong> van peuterspeelzal<strong>en</strong>te verbeter<strong>en</strong>. Tev<strong>en</strong>s is meer harmonisatie met de kinderopvang beoogd. Geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>hebb<strong>en</strong> door de wet OKE de volg<strong>en</strong>de inspanningsverplichting:- het vaststell<strong>en</strong> van de doelgroep voorschoolse educatie;- afsprak<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> over de toeleiding met de jeugdgezondheidszorg (JGZ),peuterspeelzaalwerk <strong>en</strong> kinderopvang zodat e<strong>en</strong> sluit<strong>en</strong>de aanpak ontstaat;- afsprak<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> over de doorlop<strong>en</strong>de leerlijn van voor- naar vroegschoolse educatie;- afsprak<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> met de schoolbestur<strong>en</strong> over de resultat<strong>en</strong> van de vroegschoolseeducatie.De geme<strong>en</strong>telijke regierol wordt versterkt door o.a. de verplichting voor schoolbestur<strong>en</strong> om tekom<strong>en</strong> tot afsprak<strong>en</strong> met de geme<strong>en</strong>te over de resultat<strong>en</strong> van de vroegschoolse educatie.Het strev<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> bereik van 100% van doelgroepkinder<strong>en</strong> in de peuterspeelzaal blijftgehandhaafd, maar onder het voorbehoud van de ontwikkeling<strong>en</strong> in het kader van de wetOKE.7.5. Onderwijsachterstand<strong>en</strong>beleid/VVEHet landelijk onderwijsachterstand<strong>en</strong>beleid is bedoeld om leerachterstand<strong>en</strong> te voorkom<strong>en</strong><strong>en</strong> om e<strong>en</strong>maal opgelop<strong>en</strong> achterstand<strong>en</strong> te verminder<strong>en</strong>. De red<strong>en</strong> van achterstand<strong>en</strong> ligtvaak in de sociale, economische of culturele achtergrond<strong>en</strong>. Geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> schol<strong>en</strong> zijnverplicht om sam<strong>en</strong> afsprak<strong>en</strong> te mak<strong>en</strong> over het verbeter<strong>en</strong> van de leerprestaties vanleerling<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> achterstand. Deze afsprak<strong>en</strong> resulter<strong>en</strong> in programma’s voorvoorschoolse <strong>en</strong> vroegschoolse educatie (VVE). Geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zijn verantwoordelijk voorvoorschoolse educatie <strong>en</strong> voor schakelklass<strong>en</strong>. Schol<strong>en</strong> zijn verantwoordelijk voorvroegschoolse educatie. Schol<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> extra geld krijg<strong>en</strong> voor de bestrijding vanachterstand<strong>en</strong>. Basisschol<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> hiervoor e<strong>en</strong> beroep do<strong>en</strong> op de gewicht<strong>en</strong>regeling. InRijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> wordt op dit mom<strong>en</strong>t door VVE-opgeleide leidsters op drie peuterspeelzal<strong>en</strong>uitvoering gegev<strong>en</strong> aan voorschoolse educatie.7.6. Jeugd <strong>en</strong> Jonger<strong>en</strong>werkIn de nota “Subsidiëring Jeugd <strong>en</strong> Jonger<strong>en</strong>werk” zijn diverse onderdel<strong>en</strong> b<strong>en</strong>oemd voorverdere ontwikkeling<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> het jeugd- <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong>werk. Veel van deze ontwikkeling<strong>en</strong>zijn inmiddels in gang gezet dan wel afgerond. E<strong>en</strong> laatste punt vormt de overgang van e<strong>en</strong>subsidie op basis van exploitatiekost<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> budgetgestuurde financiering. Degesprekk<strong>en</strong> met de instelling<strong>en</strong> voor jeugd- <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong>werk hierover lop<strong>en</strong> al <strong>en</strong>ige tijd <strong>en</strong>zijn nu in e<strong>en</strong> fase beland waarin e<strong>en</strong> gezam<strong>en</strong>lijke basis (welke afsprak<strong>en</strong> geld<strong>en</strong> voor alleinstelling<strong>en</strong>) verder per instelling wordt uitgewerkt (extra/specifieke afsprak<strong>en</strong>). Hier gaan wijin 2011 mee aan de slag.In onze geme<strong>en</strong>te word<strong>en</strong> t<strong>en</strong> behoeve van het jeugd- <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong>werk 5 organisatiesgesubsidieerd (4 ervan hebb<strong>en</strong> professionele jonger<strong>en</strong>werkers). Daarnaast is er e<strong>en</strong>straathoekwerker actief die o.a. (groep<strong>en</strong>) jonger<strong>en</strong> op straat ‘in kaart br<strong>en</strong>gt’, contact30


onderhoudt <strong>en</strong> h<strong>en</strong> waar mogelijk doorverwijst naar het jeugd- <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong>werk (32 uur perweek). De straathoekwerker wordt door de geme<strong>en</strong>te gesubsidieerd. In het kader van destrategische visie voor onze geme<strong>en</strong>te <strong>en</strong> de Kadernota 2012-2015 is beslot<strong>en</strong> 10% tebezuiniging<strong>en</strong> op de subsidiebudgett<strong>en</strong> voor de instelling<strong>en</strong> voor jeugd- <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong>werk.7.7. C<strong>en</strong>trum voor Jeugd <strong>en</strong> Gezin (CJG)Alle geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> de opdracht om uiterlijk 2011 e<strong>en</strong> volwaardig C<strong>en</strong>trum voor Jeugd<strong>en</strong> Gezin te realiser<strong>en</strong>. Het CJG is te zi<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> laagdrempelig punt (zowel fysiek alsdigitaal <strong>en</strong> telefonisch) waar (aanstaande) ouders, kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong> met vrag<strong>en</strong>terechtkunn<strong>en</strong> over opgroei<strong>en</strong> <strong>en</strong> opvoed<strong>en</strong>. Ket<strong>en</strong>partners van het CJG zijn o.a.het AMW,GGD/JGZ, BJZO <strong>en</strong> MEE IJsseloevers. Begin 2010 is het CJG-loket in Rijss<strong>en</strong> geop<strong>en</strong>d,sam<strong>en</strong> met de ouderwebsite LOES. De KANS-structuur vormt in wez<strong>en</strong> de achterligg<strong>en</strong>dezorg-/overlegstructuur van het CJG. Allerlei organisaties die met jeugd <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong> te mak<strong>en</strong>hebb<strong>en</strong> informer<strong>en</strong> elkaar <strong>en</strong> stemm<strong>en</strong> ontwikkeling<strong>en</strong> <strong>en</strong> acties met elkaar af. De KANSstructuurbestaat in onze geme<strong>en</strong>te al langer <strong>en</strong> is <strong>en</strong>kele jar<strong>en</strong> geled<strong>en</strong> geëvalueerd. Er is inhet kader van de ontwikkeling<strong>en</strong> rondom het CJG beslot<strong>en</strong> deze ket<strong>en</strong>structuur tehandhav<strong>en</strong> <strong>en</strong> waar nodig (<strong>en</strong> ook op basis van de evaluatie geadviseerd) aan te pass<strong>en</strong>voor e<strong>en</strong> optimale afstemming van partij<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> het CJG. Het project CJG Tw<strong>en</strong>te loopt tot<strong>en</strong> met 2011. Hierin zijn de volg<strong>en</strong>de ontwikkelgroep<strong>en</strong> actief: informatie <strong>en</strong> advies,pedagogische praktijk, coördinatie van zorg <strong>en</strong> RAAK (aanpak kindermishandeling).7.8. JeugdzorgOp landelijk niveau is m<strong>en</strong> druk bezig met voorbereiding<strong>en</strong> om de jeugdzorg over te hevel<strong>en</strong>van provincies naar geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Dit is e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orme operatie. Het C<strong>en</strong>trum voor Jeugd <strong>en</strong>Gezin wordt daarbij als toegangspoort voor de jeugdzorg gezi<strong>en</strong>. In de regionale kadernota<strong>Wmo</strong> 2011-2014 staat deze ontwikkeling uitvoeriger beschrev<strong>en</strong>. We zull<strong>en</strong> bij devoorbereiding<strong>en</strong> van de komst van de jeugdzorg naar geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zo veel mogelijk desam<strong>en</strong>werking met andere geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zoek<strong>en</strong>. Naar verwachting zal de voorbereiding vande komst van de jeugdzorg de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> veel tijd vrag<strong>en</strong>.7.9. Brede SchoolEr is sprake van e<strong>en</strong> brede school wanneer e<strong>en</strong> school niet alle<strong>en</strong> onderwijs verzorgt, maarook andere functies (laat) vervull<strong>en</strong> op het gebied van welzijn, zorg, opvang, sport <strong>en</strong>/ofcultuur. K<strong>en</strong>merk daarbij is dat de school structureel sam<strong>en</strong>werkt met andere partners. Desam<strong>en</strong>werking kan in verschill<strong>en</strong>de vorm<strong>en</strong>: van versterking van de relatie tuss<strong>en</strong> bestaandevoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> integraal concept met sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong>de instelling<strong>en</strong> in één gebouw. Inhet Handboek brede school staat als definitie dat e<strong>en</strong> brede school e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>dnetwerk is van toegankelijke <strong>en</strong> goede voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> voor kinder<strong>en</strong>, ouders <strong>en</strong> buurt, met deschool als middelpunt. E<strong>en</strong> brede school is dus niet hetzelfde als e<strong>en</strong> multifunctioneleaccommodatie (mfa). E<strong>en</strong> school die niet gehuisvest is in e<strong>en</strong> mfa kan best e<strong>en</strong> brede schoolzijn, terwijl e<strong>en</strong> school gehuisvest in e<strong>en</strong> mfa daardoor nog ge<strong>en</strong> brede school is. Het begripbrede school moet daarom los word<strong>en</strong> gezi<strong>en</strong> van de huisvestingssituatie.De brede school is per definitie e<strong>en</strong> netwerkorganisatie. Het is aan de schoolbestur<strong>en</strong> om tebepal<strong>en</strong> of <strong>en</strong> met wie ze will<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong>. Het is ook e<strong>en</strong> onderwijskundig concept,waarvoor de verantwoordelijkheid berust bij de schoolbestur<strong>en</strong> <strong>en</strong> de maatschappelijkeorganisaties. De rol van de geme<strong>en</strong>te Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de brede school zi<strong>en</strong>wij daarom meer als ondersteun<strong>en</strong>d <strong>en</strong> voorwaard<strong>en</strong>schepp<strong>en</strong>d.7.10. Zorg- <strong>en</strong> Advies Teams (ZAT’s)Zorg- <strong>en</strong> Adviesteams (ZAT’s) zijn multidisciplinaire teams, waarin organisaties, die zorg <strong>en</strong>ondersteuning bied<strong>en</strong> aan kinder<strong>en</strong>, jeugdig<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun ouders, aansluit<strong>en</strong> bij de zorg die doorschol<strong>en</strong> wordt gebod<strong>en</strong>. Signal<strong>en</strong> die wijz<strong>en</strong> op de behoefte aan extra zorg of hulpverl<strong>en</strong>ingbeoordel<strong>en</strong> de professionals in de ZAT’s snel <strong>en</strong> vakkundig. Zij schakel<strong>en</strong> zo snel mogelijkde juiste hulp <strong>en</strong> ondersteuning in voor het kind. Het instell<strong>en</strong> van ZAT’s is e<strong>en</strong> landelijkeverplichting die sam<strong>en</strong>gaat met de CJG-ontwikkeling<strong>en</strong>. Geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voer<strong>en</strong> de regie bij31


ZAT’s <strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> hierin sturingsmogelijkhed<strong>en</strong>. De ambitie van Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> is het veiliglat<strong>en</strong> opgroei<strong>en</strong> van kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> gezinn<strong>en</strong> vroegtijdig hulp te bied<strong>en</strong> (voorkom<strong>en</strong> vanescalatie). Met het instell<strong>en</strong> van de ZAT’s kan gesprok<strong>en</strong> word<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> verbeterdezorgstructuur in <strong>en</strong> om schol<strong>en</strong>. Tev<strong>en</strong>s biedt het verlichting aan schol<strong>en</strong> om zich meer ophun “corebusiness” te richt<strong>en</strong>: goed onderwijs verzorg<strong>en</strong>. Per basisschool word<strong>en</strong> minimaal 5bije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> van de ZAT’s per jaar belegd. In het voortgezet onderwijs verschill<strong>en</strong> deafsprak<strong>en</strong> per middelbare school, maar het strev<strong>en</strong> is om circa 6 keer per jaar e<strong>en</strong> ZATbije<strong>en</strong>komstte belegg<strong>en</strong>. De ZAT-overlegg<strong>en</strong> voor de leeftijd 0-4 jaar zijn in voorbereiding.De ket<strong>en</strong> wordt hiermee steeds meer sluit<strong>en</strong>d. De kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> zal de aandacht uitgaannaar het best<strong>en</strong>dig<strong>en</strong> <strong>en</strong> verder optimaliser<strong>en</strong> van de ZAT-structuur.7.11. JeugdparticipatieIn het kader van jeugdparticipatie is in onze geme<strong>en</strong>te <strong>en</strong>kele jar<strong>en</strong> e<strong>en</strong> jeugdraad actiefgeweest. Uit de evaluatie (2010) blijkt dat de jeugdraad de laatste tijd niet of nauwelijks heeftgefunctioneerd. Vanwege het ontbrek<strong>en</strong> van led<strong>en</strong> bestaat de jeugdraad feitelijk niet meer.We zull<strong>en</strong> kijk<strong>en</strong> op welke manier jeugdparticipatie (opnieuw) kan word<strong>en</strong> vormgegev<strong>en</strong>.7.12. Geme<strong>en</strong>telijke rolAls geme<strong>en</strong>te vervull<strong>en</strong> wij op het gebied van domein 2 vaak e<strong>en</strong> stur<strong>en</strong>de rol. De kom<strong>en</strong>dejar<strong>en</strong> will<strong>en</strong> we toewerk<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> meer faciliter<strong>en</strong>de rol, waarbij er dus e<strong>en</strong> meer actieverol is weggelegd voor de instelling<strong>en</strong> die in dit domein actief zijn (zie hoofdstuk 5 overregievorm<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de <strong>Wmo</strong>). Dit sluit aan bij de visie die wij hebb<strong>en</strong> op het brede terreinvan maatschappelijke ontwikkeling.De afbouw van de stur<strong>en</strong>de rol van de geme<strong>en</strong>te geldt niet voor zak<strong>en</strong> op het snijvlak vanjeugd <strong>en</strong> veiligheid. Bij de vaststelling van de Kadernota 2012-2015 zijn geld<strong>en</strong> vrijgemaaktom de coördinatie door de geme<strong>en</strong>te op dit terrein te versterk<strong>en</strong> (½ fte jeugd – ½ fteveiligheid).7.13. Resultaatverwachting<strong>en</strong>Voor het domein “Opgroei<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontwikkel<strong>en</strong>” kunn<strong>en</strong> de volg<strong>en</strong>de resultaatverwachting<strong>en</strong>word<strong>en</strong> geformuleerd:e<strong>en</strong> optimale ontwikkeling van jeugd <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de eig<strong>en</strong> mogelijkhed<strong>en</strong>;e<strong>en</strong> goede ondersteuning van ouders bij hun opvoedingstaak;e<strong>en</strong> zo groot mogelijk bereik van de doelgroepkinder<strong>en</strong> (VVE) in de peuterspeelzaal opbasis van de beschikbare middel<strong>en</strong>.32


7.14. Actiepunt<strong>en</strong> domein 2In dit hoofdstuk zijn t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van opgroei<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontwikkel<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de actiepunt<strong>en</strong>geformuleerd, waarmee we als geme<strong>en</strong>te de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> aan de slag will<strong>en</strong>.Volledigheidshalve word<strong>en</strong> ze hieronder nog e<strong>en</strong>s weergegev<strong>en</strong>.Domein 2: Opgroei<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontwikkel<strong>en</strong> 2011 2012 2013 20141. Signaler<strong>en</strong> van problem<strong>en</strong> op de leefgebied<strong>en</strong> thuis<strong>en</strong> op school of werk, van informatie <strong>en</strong> adviesvoorzi<strong>en</strong> van jonger<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun ouders <strong>en</strong>sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong> met, of doorverwijz<strong>en</strong> naar andereket<strong>en</strong>partners.Gesignaleerde problem<strong>en</strong>, gebrek aan informatie<strong>en</strong>/of ondersteuning omzett<strong>en</strong> in beleidsvoorstell<strong>en</strong>.X X X X2. Het beleidskader “voorschoolse voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>”nader uitwerk<strong>en</strong>. X X3. Implem<strong>en</strong>tatie van de wet OKE. Dit betek<strong>en</strong>t o.a.dat pedagogische medewerkers/peuterspeelzaalleidsters zo zijn/word<strong>en</strong> toegerustdat zij hun primaire taak kunn<strong>en</strong> vervull<strong>en</strong> in diegroep<strong>en</strong> van de peuterspeelzal<strong>en</strong> waar (de meeste)achterstand speelt.4. De komst van de jeugdzorg voorbereid<strong>en</strong> <strong>en</strong> daarbijzo veel mogelijk de sam<strong>en</strong>werking zoek<strong>en</strong> metandere geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.5. De ZAT-structuur best<strong>en</strong>dig<strong>en</strong> c.q. verder vormgev<strong>en</strong> (voor 0-4 jarig<strong>en</strong>). Jaarlijkse evaluatie van dewerking van de ZAT-structuur <strong>en</strong> op basis daarvanrapportage over beleidsvoorstell<strong>en</strong>6. Bekijk<strong>en</strong> op welke wijze jeugdparticipatie vorm kankrijg<strong>en</strong> <strong>en</strong> hier uitvoering aan gev<strong>en</strong>.7. Bij nieuwe beleidsontwikkeling<strong>en</strong> toewerk<strong>en</strong> naare<strong>en</strong> meer faciliter<strong>en</strong>de geme<strong>en</strong>telijke rol (in plaatsvan e<strong>en</strong> stur<strong>en</strong>de rol) op domein 2 (opgroei<strong>en</strong> <strong>en</strong>ontwikkel<strong>en</strong>).XX X X XX X X XXX X X X33


Aandacht voor vrijwilligers <strong>en</strong>mantelzorgers is van cruciaal belang34


8. Domein 3: Vrijwilligerswerk <strong>en</strong> mantelzorg8.1. InleidingDomein 3 komt overe<strong>en</strong> met het in de <strong>Wmo</strong> g<strong>en</strong>oemde prestatieveld 4. Mantelzorgers <strong>en</strong>vrijwilligers zijn twee belangrijke pijlers binn<strong>en</strong> de <strong>Wmo</strong>. Hoewel mantelzorgers <strong>en</strong>vrijwilligers in één zin word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd, zijn ze toch heel verschill<strong>en</strong>d. Mantelzorgers zorg<strong>en</strong>langdurig <strong>en</strong> onbetaald voor e<strong>en</strong> chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoev<strong>en</strong>de partner,ouder, kind of ander familielid, vri<strong>en</strong>d of k<strong>en</strong>nis. Mantelzorgers zijn ge<strong>en</strong> beroepsmatigezorgverl<strong>en</strong>ers, maar gev<strong>en</strong> zorg omdat zij e<strong>en</strong> persoonlijke band hebb<strong>en</strong> met deg<strong>en</strong>e voorwie ze zorg<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorg<strong>en</strong>: het overkomthem/haar, omdat hij/zij e<strong>en</strong> emotionele band heeft met deg<strong>en</strong>e die zorg nodig heeft.Mantelzorgers zorg<strong>en</strong> soms 24 uur per dag, kunn<strong>en</strong> de zorg niet zomaar beëindig<strong>en</strong> <strong>en</strong>verricht<strong>en</strong> soms verpleegkundige handeling<strong>en</strong>.Vrijwilligerswerk is werk dat onverplicht <strong>en</strong> onbetaald wordt gedaan in georganiseerd ofongeorganiseerd verband t<strong>en</strong> behoeve van e<strong>en</strong> ander of van de sam<strong>en</strong>leving.Vrijwilligerswerk do<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> bewuste keuze. Vrijwilligers bepal<strong>en</strong> zelf de afgebak<strong>en</strong>de tijd(bijvoorbeeld e<strong>en</strong> dagdeel per week) waarop zij vrijwilligerswerk verricht<strong>en</strong> <strong>en</strong> zij kunn<strong>en</strong> hetvrijwilligerswerk op eig<strong>en</strong> initiatief beëindig<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> ander belangrijk verschil tuss<strong>en</strong>mantelzorgers <strong>en</strong> vrijwilligers is dat vrijwilligers over het algeme<strong>en</strong> veel e<strong>en</strong>voudiger tetracer<strong>en</strong> zijn, omdat ze in de meeste gevall<strong>en</strong> verbond<strong>en</strong> zijn aan (vrijwilligers)organisaties.Mantelzorgers zijn vrijwel altijd individu<strong>en</strong> die niet aan organisaties verbond<strong>en</strong> zijn <strong>en</strong>daardoor ook niet e<strong>en</strong>voudig rechtstreeks zijn te b<strong>en</strong>ader<strong>en</strong>.In het vervolg van dit hoofdstuk wordt achtere<strong>en</strong>volg<strong>en</strong>s ingegaan op specifieke lokale zak<strong>en</strong>t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van vrijwilligersbeleid <strong>en</strong> mantelzorgbeleid. Geme<strong>en</strong>teoverstijg<strong>en</strong>de zak<strong>en</strong> t<strong>en</strong>aanzi<strong>en</strong> van dit domein zijn verwoord in de regionale kadernota <strong>Wmo</strong> 2011-2014.8.2. Vrijwillige inzet in Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong>Uit het belevingsonderzoek <strong>Wmo</strong> over 2009 blijkt dat circa 77% van de inwoners actief is inhet ver<strong>en</strong>igingslev<strong>en</strong>. Ongeveer de helft (50,8%) van de respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong> aan hetbelevingsonderzoek <strong>Wmo</strong> heeft in 2009 vrijwilligerswerk gedaan <strong>en</strong> 46,2% verwachtte dit in2010 te gaan do<strong>en</strong>. Vrijwilligers vervull<strong>en</strong> daarmee e<strong>en</strong> cruciale functie in onze lokalesam<strong>en</strong>leving. E<strong>en</strong> groot aantal maatschappelijke activiteit<strong>en</strong> draait op de belangeloze inzetvan vrijwilligers. Zonder vrijwilligers zoud<strong>en</strong> de vele ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> <strong>en</strong> organisaties, of het nugaat om sport, cultuur, milieu of hulpverl<strong>en</strong>ing, zich niet kunn<strong>en</strong> handhav<strong>en</strong>. Van geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>mag verwacht word<strong>en</strong> dat zij het vrijwilligerswerk help<strong>en</strong> ondersteun<strong>en</strong>. Het doel van hetgeme<strong>en</strong>telijke vrijwilligersbeleid is de inzet op de diverse terrein<strong>en</strong> te behoud<strong>en</strong>, tewaarder<strong>en</strong> <strong>en</strong> te faciliter<strong>en</strong>. Dit is verwoord in de nota “Vrijwilligersbeleid geme<strong>en</strong>te Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong>” die in 2010 in sam<strong>en</strong>werking met de <strong>Wmo</strong>-adviesraad, de Sportraad, vrijwilligers <strong>en</strong>vrijwilligersorganisaties tot stand is gekom<strong>en</strong>. De geme<strong>en</strong>teraad heeft deze nota op 31 maart2011 vastgesteld. In deze nota staan tal van geme<strong>en</strong>telijke speerpunt<strong>en</strong> op dit beleidsterrein.8.3. Visie op vrijwilligers(beleid)Het do<strong>en</strong> van vrijwilligerswerk is e<strong>en</strong> krachtbron voor het individu <strong>en</strong> e<strong>en</strong> goede manier ommee te do<strong>en</strong> in de sam<strong>en</strong>leving. Vrijwilligers zijn ook belangrijk voor e<strong>en</strong> gezonde <strong>en</strong>betrokk<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>leving. Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> koestert het vrijwilligerswerk. Bij vrijwilligerswerk gaathet om het vrag<strong>en</strong> van hulp <strong>en</strong> het aanbied<strong>en</strong> van hulp. Dat kan ook sam<strong>en</strong>gaan. Als je hulpontvangt, kun je op e<strong>en</strong> ander terrein ook weer hulp bied<strong>en</strong>. Vrijwilligerswerk is daarmee nietalle<strong>en</strong> bepal<strong>en</strong>d voor de omvang <strong>en</strong> kwaliteit van het lokale voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>aanbod (ziedomein 1), maar het biedt de individuele burger ook de mogelijkheid tot zelfontplooiing <strong>en</strong>integratie (zie domein 4). Vanuit beide perspectiev<strong>en</strong> streeft de geme<strong>en</strong>te Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> opzijn minst naar handhaving van de inzet van vrijwilligers. Daar waar mogelijk zal ingezetword<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> to<strong>en</strong>ame van het aantal vrijwilligers c.q. to<strong>en</strong>ame van het vrijwilligerswerk.Het aanbod van vrijwilligers staat echter door e<strong>en</strong> verander<strong>en</strong>de lev<strong>en</strong>sstijl onder druk. Waar35


voorhe<strong>en</strong> vrijwilligerswerk structureel <strong>en</strong> voor langere tijd was (bijvoorbeeld e<strong>en</strong> vast mom<strong>en</strong>tin de week) bestaat vrijwilligerswerk vandaag de dag steeds meer uit concrete project<strong>en</strong> mete<strong>en</strong> kortere looptijd. Door deze ontwikkeling is het lastiger vraag <strong>en</strong> aanbod op het gebiedvan vrijwilligerswerk bij elkaar te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. Tegelijkertijd is er e<strong>en</strong> tr<strong>en</strong>d dat vrijwilligerswerkminder geïnstitutionaliseerd, maar meer individueel (één op één) uitgevoerd wordt. Dit speeltvooral op het terrein van zorg, ondersteuning <strong>en</strong> integratie. Dit betek<strong>en</strong>t in de praktijk e<strong>en</strong>extra inzet op zowel inv<strong>en</strong>tarisatie als matching van de bestaande vraag naar vrijwilligers <strong>en</strong>het beschikbare aanbod. De focus ligt de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> dan ook op het verder vormgev<strong>en</strong><strong>en</strong> effectiever inzett<strong>en</strong> van het ServicePunt Vrijwilligers Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> (makelaarsfunctie)waarmee de continu verander<strong>en</strong>de vraag <strong>en</strong> aanbod adequaat bij elkaar gebracht word<strong>en</strong>.Daarbij zal er aandacht word<strong>en</strong> besteed aan de versterking van de sam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong>vrijwilligersorganisaties <strong>en</strong> professionele organisaties. Professionele organisaties (met namein de non-profit sector, zoals de zorg) zijn immers steeds meer afhankelijk van de inzet vanvrijwilligers. Daarnaast will<strong>en</strong> we de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> de sam<strong>en</strong>werking met de kerk<strong>en</strong>int<strong>en</strong>siver<strong>en</strong>. Binn<strong>en</strong> de kerk<strong>en</strong> wordt er veel vrijwilligerswerk verricht. Het is van belang omdit af te stemm<strong>en</strong> op het overige aanbod aan vrijwilligerswerk <strong>en</strong> de lokale vraag naarvrijwilligerswerk. Kortom: we gaan de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> e<strong>en</strong> beroep do<strong>en</strong> op inwoners om zichvoor elkaar <strong>en</strong> de sam<strong>en</strong>leving in te zett<strong>en</strong>. We stur<strong>en</strong> daarbij aan op het vasthoud<strong>en</strong> van hetgewoontekarakter van vrijwillige inzet.8.4. Maatschappelijke Stage (MaS)E<strong>en</strong> rec<strong>en</strong>te ontwikkeling is de komst van de maatschappelijke stages. Met ingang van hetschooljaar 2011-2012 vormt de maatschappelijke stage (MaS) e<strong>en</strong> verplicht onderdeel voorleerling<strong>en</strong> in het voortgezet onderwijs. Elke leerling moet gedur<strong>en</strong>de zijn/haarschoolloopbaan e<strong>en</strong> minimaal verplicht aantal ur<strong>en</strong> maatschappelijke stage realiser<strong>en</strong>. Deinvoering van maatschappelijke stages biedt kans<strong>en</strong>. Jonger<strong>en</strong> word<strong>en</strong> vroegtijdig bek<strong>en</strong>dgemaakt met de meerwaarde van het do<strong>en</strong> van vrijwilligerswerk, waardoor zij gestimuleerdword<strong>en</strong> om ook na de middelbare school vrijwilligerswerk te verricht<strong>en</strong>.8.5. ServicePunt Vrijwilligers Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> (SPV)Het SPV is toegerust als ondersteuningsorganisatie voor het gehele vrijwilligerswerk,inclusief de maatschappelijke stages. Het ServicePunt Vrijwilligerswerk heeft als opdrachtvraag <strong>en</strong> aanbod bij elkaar te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> hierbij te ondersteun<strong>en</strong>. In zowel de kern Holt<strong>en</strong>als in de kern Rijss<strong>en</strong> heeft het SPV e<strong>en</strong> locatie/werkplek. Het SPV is de lokale spil in deondersteuning van vrijwilligers <strong>en</strong> vrijwilligersorganisaties. Er wordt met name ingestok<strong>en</strong>word<strong>en</strong> op ondersteuning van vrijwilligersorganisaties in relatie met werv<strong>en</strong> <strong>en</strong> behoud<strong>en</strong> vanvrijwilligers. Daarmee wordt e<strong>en</strong> langdurig <strong>en</strong> stabiel resultaat beoogd. Organisaties moet<strong>en</strong>er zelf voor zorg<strong>en</strong> dat ze aantrekkelijk zijn <strong>en</strong> blijv<strong>en</strong> voor vrijwilligers. De basis daarvoormoet<strong>en</strong> ze in hun eig<strong>en</strong> vrijwilligersbeleid legg<strong>en</strong>. Daarbij kan het SPV de nodigeondersteuning gev<strong>en</strong>. Opvall<strong>en</strong>d is dat 8,1% van de deelnemers aan het belevingsonderzoek<strong>Wmo</strong> aangeeft niet te wet<strong>en</strong> hoe zij aan vrijwilligerswerk kunn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>. Dit is e<strong>en</strong> hoogperc<strong>en</strong>tage t<strong>en</strong> opzichte van andere geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, waar 2,6% van de respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong> niet weethoe zij aan vrijwilligerswerk kan kom<strong>en</strong>. K<strong>en</strong>nelijk is de vrijwilligersc<strong>en</strong>trale niet bek<strong>en</strong>dg<strong>en</strong>oeg. Wij gaan de kom<strong>en</strong>de periode sam<strong>en</strong> met het SPV bekijk<strong>en</strong> hoe wij de bek<strong>en</strong>dheidvan vrijwilligerswerk <strong>en</strong> –vacatures kunn<strong>en</strong> vergrot<strong>en</strong>. Daarnaast will<strong>en</strong> we sam<strong>en</strong> met hetSPV de haalbaarheid van vraaggerichte <strong>en</strong> collectieve deskundigheidsbevordering voorvrijwilligers onderzoek<strong>en</strong> <strong>en</strong> daar waar mogelijk vormgev<strong>en</strong>. Dit is e<strong>en</strong> w<strong>en</strong>s die geuit istijd<strong>en</strong>s de bije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> met het veld over het nieuwe <strong>beleidsplan</strong> <strong>Wmo</strong>. In devrijwilligersnota is deze w<strong>en</strong>s gehonoreerd.Naast de g<strong>en</strong>oemde ondersteuningsactiviteit<strong>en</strong> van het SPV zijn er ook faciliteit<strong>en</strong>beschikbaar voor vrijwilligers <strong>en</strong> vrijwilligersorganisaties. Het SPV beschikt over e<strong>en</strong> digitalevacaturebank, kan gebruikmak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> digitale subsidiedatabank <strong>en</strong> staat vrijwilligers metraad <strong>en</strong> daad terzijde. Enkele ker<strong>en</strong> per jaar wordt er e<strong>en</strong> digitale nieuwsbrief aan allevrijwilligersorganisaties gezond<strong>en</strong>. Daarnaast beschikk<strong>en</strong> we als geme<strong>en</strong>te over e<strong>en</strong>36


collectieve ongevall<strong>en</strong>verzekering voor vrijwilligers <strong>en</strong> is er e<strong>en</strong> copyc<strong>en</strong>trum waarvrijwilligers <strong>en</strong> vrijwilligersorganisaties teg<strong>en</strong> kostprijs hun drukwerk kunn<strong>en</strong> lat<strong>en</strong> verzorg<strong>en</strong>.8.6. Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk“Vrijwilligers mak<strong>en</strong> het verschil” is de nieuwe slogan in Europa. 2011 is het Europees Jaarvan het Vrijwilligerswerk (EJV). Het moet e<strong>en</strong> jaar word<strong>en</strong> van <strong>en</strong> voor alle lokale partij<strong>en</strong> dieactief zijn op het gebied van vrijwillige inzet. De gestelde doel<strong>en</strong> van het Europees Jaar zijnzorgvuldig gekoz<strong>en</strong> <strong>en</strong> weerspiegel<strong>en</strong> de ambitie om goede voorwaard<strong>en</strong> voorvrijwilligerswerk te creër<strong>en</strong> in Europa: totstandbr<strong>en</strong>ging van e<strong>en</strong> stimuler<strong>en</strong>de omgeving voor vrijwilligerswerk in de EU; versterking van de positie van de vrijwilligersorganisaties <strong>en</strong> verbetering van de kwaliteitvan het vrijwilligerswerk; beloning <strong>en</strong> erk<strong>en</strong>ning van vrijwilligersactiviteit<strong>en</strong>; bewustmaking van de waarde <strong>en</strong> het belang van vrijwilligerswerk.Op verschill<strong>en</strong>de mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in het jaar word<strong>en</strong> landelijke acties uitgezet waar het lokale veldmet eig<strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong> bij aan kan sluit<strong>en</strong>. Zo zal er Europees <strong>en</strong> landelijk e<strong>en</strong> ludiekeop<strong>en</strong>ingscampagne georganiseerd word<strong>en</strong>, doet de Europese karavaan in het najaar van2011 Amsterdam aan <strong>en</strong> wordt het EJV gepast afgeslot<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> succesvol Europees jaar zalniet mogelijk zijn zonder e<strong>en</strong> gezam<strong>en</strong>lijke inspanning door Europese, nationale, lokaleoverhed<strong>en</strong>, vrijwilligersorganisaties, bedrijfslev<strong>en</strong> <strong>en</strong> de media. Als geme<strong>en</strong>te will<strong>en</strong> weaansluiting zoek<strong>en</strong> bij het EJV door te vier<strong>en</strong> <strong>en</strong> te waarder<strong>en</strong> wat er al is, het brede publieklat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> welke mogelijkhed<strong>en</strong> er zijn om vrijwillig aan de slag te gaan <strong>en</strong> vrijwillige inzethoog op de politieke ag<strong>en</strong>da te houd<strong>en</strong>. In de nota “Vrijwilligersbeleid” is voor 2011 opnieuwvoorzi<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> “vrijwilligersverw<strong>en</strong>dag”.8.7. MantelzorgbeleidVoor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met beperking<strong>en</strong> of e<strong>en</strong> chronische ziekte spel<strong>en</strong> mantelzorgers e<strong>en</strong> crucialerol. Zonder mantelzorg is thuis blijv<strong>en</strong> won<strong>en</strong> vaak niet mogelijk. Mantelzorgers staan echteronder druk. Kinder<strong>en</strong> won<strong>en</strong> ver weg of zijn druk met werk <strong>en</strong> opvoeding van hun eig<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong>, werk<strong>en</strong>de mantelzorgers hebb<strong>en</strong> moeite om werk <strong>en</strong> zorg te combiner<strong>en</strong>,mantelzorgers verliez<strong>en</strong> sociale contact<strong>en</strong> waardoor isolem<strong>en</strong>t op de loer ligt. Daarnaastmoet e<strong>en</strong> deel van de mantelzorgers e<strong>en</strong> groot financieel offer br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> doordat demantelzorg niet (meer) met betaalde arbeid te combiner<strong>en</strong> is. Dit leidt in sommige situatiestot financiële problem<strong>en</strong>. Daarnaast is de duur van ziek<strong>en</strong>huiszorg beperkt, waardoor er e<strong>en</strong>extra beroep op mantelzorgers wordt gedaan. De geme<strong>en</strong>te Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> zet in op e<strong>en</strong>goede ondersteuning van mantelzorgers zodat zij het langer volhoud<strong>en</strong>. Speerpunt<strong>en</strong> voorde kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> zijn: voorkom<strong>en</strong> van overbelasting van mantelzorgers, ontlasting vanmantelzorgers door respijtzorg, het bereik<strong>en</strong> <strong>en</strong> beter ondersteun<strong>en</strong> van jonge mantelzorgers<strong>en</strong> het vergrot<strong>en</strong> van het netwerk van de mantelzorger <strong>en</strong> de hulpvrager. Door het project“Steuncirkels/Goed voor elkaar!” (uitgevoerd door de Stichting Vrijwillige ThuiszorgOverijssel) wordt sam<strong>en</strong> met de kwetsbare burger gekek<strong>en</strong> naar zijn w<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, drom<strong>en</strong> <strong>en</strong>mogelijkhed<strong>en</strong> tot uitbreiding van zijn sociale netwerk. Dit project beoogt e<strong>en</strong> belangrijkebijdrage te lever<strong>en</strong> aan de g<strong>en</strong>oemde speerpunt<strong>en</strong> (met uitzondering van de ondersteuningvan jonge mantelzorgers).8.8. Mantelzorgondersteuning in Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong>Op dit mom<strong>en</strong>t is de ondersteuning van mantelzorgers in hand<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> drietal specifiekhierop gerichte organisaties (Stichting Carinova, Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel <strong>en</strong>Stichting mantelzorghulp Rijss<strong>en</strong>). Deze drie organisaties, die nu nog door de geme<strong>en</strong>tegesubsidieerd word<strong>en</strong>, staan mantelzorgers met raad <strong>en</strong> daad terzijde. Zo is in Rijss<strong>en</strong> opdonderdagmorg<strong>en</strong> het mantelzorgspreekuur. In Holt<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> mantelzorgers telefonische<strong>en</strong> afspraak mak<strong>en</strong>. De Stichting Carinova <strong>en</strong> de Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijsselzijn bov<strong>en</strong>lokaal werk<strong>en</strong>de organisaties die met meerdere geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> te mak<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>. Inhet kader van de bezuiniging<strong>en</strong> opteert de geme<strong>en</strong>te voor één bov<strong>en</strong>lokale organisatie. De37


verwachting bestaat dat daardoor besparing<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gerealiseerd zonder gevolg<strong>en</strong>voor de directe ondersteuning (zie ook onder punt 8.11.).Door aanbieders van mantelzorgondersteuning is er, in overleg met geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, e<strong>en</strong>product<strong>en</strong>boek voor mantelzorgondersteuning opgesteld. Het product<strong>en</strong>boek draagt bij aane<strong>en</strong> helder <strong>en</strong> transparant aanbod van mantelzorgondersteuning, waardoor we als geme<strong>en</strong>tee<strong>en</strong> goede afweging kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de product<strong>en</strong> <strong>en</strong> de lokale behoefteaan mantelzorgondersteuning. Hierdoor kunn<strong>en</strong> we voor onze inwoners e<strong>en</strong> maatwerkpakketaan mantelzorgondersteuning inkop<strong>en</strong>. De kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> hop<strong>en</strong> we deze werkwijze verderte optimaliser<strong>en</strong>.8.9. Werkgroep mantelzorgers Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong>Vanuit de doelgroep is de werkgroep mantelzorgers Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> opgezet. Dezewerkgroep behartigt de belang<strong>en</strong> van mantelzorgers <strong>en</strong> ijvert voor e<strong>en</strong> (verdere) afstemmingtuss<strong>en</strong> vraag <strong>en</strong> aanbod van mantelzorgondersteuning. Dit doet zij onder meer door overlegmet de aanbieders van mantelzorgondersteuning <strong>en</strong> het uitvoer<strong>en</strong> van onderzoek<strong>en</strong>. Dewerkgroep mantelzorgers Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> is tev<strong>en</strong>s verteg<strong>en</strong>woordigd in de <strong>Wmo</strong>-adviesraadRijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong>.8.10. Bek<strong>en</strong>dheid mantelzorgondersteuningUit het belevingsonderzoek <strong>Wmo</strong> (over 2009) blijkt dat 19,3% van de inwoners vrijwillige hulp(mantelzorg) aan e<strong>en</strong> naaste geeft. De meeste respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong> wet<strong>en</strong> waar mantelzorgersterecht kunn<strong>en</strong> voor ondersteuning (50,4%), of weet hoe zij erachter kunn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> (34,8%).Er is echter (gezi<strong>en</strong> de g<strong>en</strong>oemde perc<strong>en</strong>tages) nog voldo<strong>en</strong>de ruimte voor het vergrot<strong>en</strong>van de bek<strong>en</strong>dheid van ondersteuningsmogelijkhed<strong>en</strong> voor mantelzorgers. Daarnaast krijg<strong>en</strong>steeds meer organisaties <strong>en</strong> professionals te mak<strong>en</strong> met mantelzorgers, zoals het zorgloket,huisarts<strong>en</strong>, thuiszorgorganisaties, werkgevers et cetera. Het is van belang dat ook dezeorganisaties <strong>en</strong> professionals goed geïnformeerd zijn over de ondersteuningsmogelijkhed<strong>en</strong>voor mantelzorgers. E<strong>en</strong> goede communicatie is daarbij van ess<strong>en</strong>tieel belang. De kom<strong>en</strong>dejar<strong>en</strong> will<strong>en</strong> wij inzett<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> vergroting van de bek<strong>en</strong>dheid vanondersteuningsmogelijkhed<strong>en</strong> voor mantelzorgers. Hiertoe zal in 2011 e<strong>en</strong> confer<strong>en</strong>tie metprofessionals word<strong>en</strong> belegd (via ROSET huisarts<strong>en</strong> informer<strong>en</strong>).8.11. Nota mantelzorgbeleid in voorbereidingIn sam<strong>en</strong>werking met de lokale werkgroep mantelzorgers Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> <strong>en</strong> de <strong>Wmo</strong>adviesraadRijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> is er e<strong>en</strong> nota mantelzorgbeleid in voorbereiding. In 2012 zal degeme<strong>en</strong>teraad deze nota ter vaststelling aangebod<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong>. In deze nota zal de keuze vooréén bov<strong>en</strong>lokale mantelzorgondersteuningsorganisatie word<strong>en</strong> vastgelegd die de raad heeftgemaakt in het kader van de bezuiniging<strong>en</strong> voor de begroting 2012. Op dit mom<strong>en</strong>t zijn ertwee bov<strong>en</strong>lokale organisaties <strong>en</strong> één lokale organisatie actief op het gebied vanmantelzorgondersteuning. Om e<strong>en</strong> effici<strong>en</strong>cyslag te mak<strong>en</strong>, maar ook om de duidelijkheidvoor inwoners te vergrot<strong>en</strong> (kwaliteitsverbetering) zal er voor één bov<strong>en</strong>lokale organisatieword<strong>en</strong> gekoz<strong>en</strong>. Deze organisatie moet aandacht bested<strong>en</strong> aan informatieverstrekking <strong>en</strong>het bied<strong>en</strong> van ondersteuning aan mantelzorgers. Uiteraard zull<strong>en</strong> de bov<strong>en</strong>lokale <strong>en</strong> lokaleorganisaties (Stichting mantelzorghulp Rijss<strong>en</strong>) de bestaande sam<strong>en</strong>werking continuer<strong>en</strong> <strong>en</strong>daar waar mogelijk verder optimaliser<strong>en</strong>.38


8.12. Resultaatverwachting<strong>en</strong>Voor het domein “Vrijwilligerswerk <strong>en</strong> mantelzorg” kunn<strong>en</strong> de volg<strong>en</strong>deresultaatverwachting<strong>en</strong> word<strong>en</strong> b<strong>en</strong>oemd:werv<strong>en</strong> van nieuwe vrijwilligers <strong>en</strong> behoud van de bestaande groep vrijwilligers;het Servicepunt Vrijwilligerswerk bemiddelt succesvol <strong>en</strong> effectief tuss<strong>en</strong> aanbieders <strong>en</strong>afnemers van vrijwilligerswerk én ondersteunt (vrijwilligers)organisaties bij het vormgev<strong>en</strong>van vrijwilligersbeleid;meer mantelzorgers beseff<strong>en</strong> dat zij mantelzorger zijn <strong>en</strong> do<strong>en</strong> e<strong>en</strong> beroep opmantelzorgondersteuning, die in voldo<strong>en</strong>de mate voorhand<strong>en</strong> is;e<strong>en</strong> toegesned<strong>en</strong> <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>d aanbod aan mantelzorgondersteuning met alsspeerpunt<strong>en</strong>:o voorkom<strong>en</strong> van overbelasting van mantelzorgers;o ontlasting van mantelzorgers door respijtzorg;o het bereik<strong>en</strong> <strong>en</strong> beter ondersteun<strong>en</strong> van jonge mantelzorgers;o <strong>en</strong> het vergrot<strong>en</strong> van het netwerk van de mantelzorger <strong>en</strong> de hulpvrager.8.13. Actiepunt<strong>en</strong>In dit hoofdstuk zijn verschill<strong>en</strong>de actiepunt<strong>en</strong> t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van vrijwilligers <strong>en</strong> mantelzorgersde revue gepasseerd. Voor het gemak word<strong>en</strong> ze in de volg<strong>en</strong>de tabel nog e<strong>en</strong>s op e<strong>en</strong> rijtjegezet.Domein 3: Vrijwilligerswerk <strong>en</strong> mantelzorg 2011 2012 2013 20141. Uitvoering gev<strong>en</strong> aan de beleidsnotaVrijwilligerswerk Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong>. Daarbij in deuitvoering inzett<strong>en</strong> op het werv<strong>en</strong> van nieuwevrijwilligers <strong>en</strong> het behoud van bestaandevrijwilligers <strong>en</strong> het succesvol ‘makel<strong>en</strong>’ tuss<strong>en</strong>aanbieders <strong>en</strong> afnemers van vrijwilligerswerk. Hetcreër<strong>en</strong> van mogelijkhed<strong>en</strong> voor vrijwilligerswerkdoor kwetsbare groep<strong>en</strong>, zoals m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong>beperking <strong>en</strong> allochton<strong>en</strong>, vormt daarbij e<strong>en</strong>specifiek aandachtspunt.Voor 2011 prestatieafsprak<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> met hetServicePunt Vrijwilligers.X X X X2. Vrijwilligersorganisaties ondersteun<strong>en</strong> bij hetwerv<strong>en</strong> <strong>en</strong> behoud<strong>en</strong> van vrijwilligers. X X X X3. De sam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong> vrijwilligersorganisaties<strong>en</strong> professionele organisaties daar waar mogelijkversterk<strong>en</strong>.4. Op het gebied van vrijwilligersbeleid desam<strong>en</strong>werking met de kerk<strong>en</strong> int<strong>en</strong>siver<strong>en</strong> door: onderzoek naar de mogelijkhed<strong>en</strong> om desam<strong>en</strong>werking te bevorder<strong>en</strong>; als geme<strong>en</strong>te e<strong>en</strong> alternatieve dagopvangdoor kerk<strong>en</strong> te stimuler<strong>en</strong>.X X X XX X X5. In het kader van subsidieverl<strong>en</strong>ing prestaties39


verlang<strong>en</strong> van ServicePunt Vrijwilligers om hetaanbod <strong>en</strong> de activiteit<strong>en</strong> van het ServicePuntVrijwilligers meer onder de aandacht te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>van inwoners <strong>en</strong> lokale organisaties <strong>en</strong> bedrijv<strong>en</strong>,o.a. via nieuwsbriev<strong>en</strong>6. In het kader van subsidieverl<strong>en</strong>ing opdrachtverl<strong>en</strong><strong>en</strong> aan het ServicePunt Vrijwilligers voor e<strong>en</strong>onderzoek naar haalbaarheid van vraaggerichte <strong>en</strong>collectieve deskundigheidsbevordering voorvrijwilligers <strong>en</strong> daar waar mogelijk vormgev<strong>en</strong>.7. In 2011 qua (lokale) activiteit<strong>en</strong> aansluiting zoek<strong>en</strong>bij het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk:o.a. door het organiser<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>vrijwilligersverw<strong>en</strong>dag in 2011.8. In sam<strong>en</strong>spraak met de achterban <strong>en</strong> de <strong>Wmo</strong>adviesraade<strong>en</strong> beleidsnota MantelzorgbeleidRijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> opstell<strong>en</strong>, die aan de geformuleerdebeleidsverwachting<strong>en</strong> voldoet <strong>en</strong> uitvoering gev<strong>en</strong>aan de daarin op te nem<strong>en</strong> actiepunt<strong>en</strong>. Daarnaaste<strong>en</strong> keuze voor één bov<strong>en</strong>lokalemantelzorgondersteuningsorganisatie mak<strong>en</strong>.9. De werkwijze t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de inkoop vanmantelzorgondersteuning (aan de hand van e<strong>en</strong>product<strong>en</strong>boek) monitor<strong>en</strong> <strong>en</strong> verder optimaliser<strong>en</strong>.10. Inzett<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> vergroting van de bek<strong>en</strong>dheid vanondersteuningsmogelijkhed<strong>en</strong> voor mantelzorgersdoor het organiser<strong>en</strong> van confer<strong>en</strong>ties voorhuisarts<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere hulpverl<strong>en</strong>ers.X X X XX X XXX X X XX XX X X X40


Maatwerk voor inwoners met e<strong>en</strong>ondersteuningsvraag41


9. Domein 4: Meedo<strong>en</strong> makkelijker mak<strong>en</strong>9.1. InleidingMeedo<strong>en</strong> is de c<strong>en</strong>trale doelstelling van de <strong>Wmo</strong>. Domein 4 bevat de volg<strong>en</strong>de <strong>Wmo</strong>prestatieveld<strong>en</strong>die deelname aan de sam<strong>en</strong>leving makkelijker mak<strong>en</strong>: prestatieveld 3: informatie, advies <strong>en</strong> cliëntondersteuning (het geme<strong>en</strong>telijke zorgloket); prestatieveld 5: bevorder<strong>en</strong> van deelname aan het maatschappelijk verkeer <strong>en</strong> hetzelfstandig functioner<strong>en</strong> voor de bijzondere <strong>Wmo</strong>-doelgroep<strong>en</strong>; prestatieveld 6: verl<strong>en</strong><strong>en</strong> van voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> gericht op behoud van zelfstandigheid ofdeelname aan het maatschappelijk verkeer.Het bevorder<strong>en</strong> van <strong>meedo<strong>en</strong></strong> houdt in dat we als geme<strong>en</strong>te én als sam<strong>en</strong>leving inwonersondersteun<strong>en</strong> in hun zelfredzaamheid, zodat zij zo lang mogelijk mee kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong>. Daarbijword<strong>en</strong> inwoners actief aangesprok<strong>en</strong> op hun eig<strong>en</strong> verantwoordelijkheid. Dit is ooknadrukkelijk verwoord in de regionale kadernota <strong>Wmo</strong> 2011-2014. Lokaal voeg<strong>en</strong> we daaraan toe dat we bij de eig<strong>en</strong> kracht van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> will<strong>en</strong> beginn<strong>en</strong>.9.2. Eig<strong>en</strong> kracht als vertrekpuntRijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> is ervan overtuigd dat het <strong>meedo<strong>en</strong></strong> van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> begint bij de eig<strong>en</strong> kracht <strong>en</strong>de eig<strong>en</strong> verantwoordelijkheid van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. In de huidige sam<strong>en</strong>leving zijn we dat watkwijtgeraakt. Specifiek op het gebied van het verl<strong>en</strong><strong>en</strong> van maatschappelijke zorg <strong>en</strong>hulpmiddel<strong>en</strong> heeft het marktd<strong>en</strong>k<strong>en</strong> <strong>en</strong> de nadruk op verzekerde recht<strong>en</strong> geleid totclaimgericht gedrag <strong>en</strong> e<strong>en</strong> to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>de (zorg)afhankelijkheid. De nadruk op beheers<strong>en</strong> <strong>en</strong>verantwoord<strong>en</strong> heeft geleid tot het opknipp<strong>en</strong> van de zorg <strong>en</strong> daarmee ook van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>(d<strong>en</strong>k aan scheiding <strong>Wmo</strong> <strong>en</strong> AWBZ). Beleidsmakers <strong>en</strong> professionals zijn hierin ookmeegegaan, met als gevolg e<strong>en</strong> steeds grotere neiging tot het bied<strong>en</strong> van steeds meer zorg<strong>en</strong> het overnem<strong>en</strong> van de eig<strong>en</strong> verantwoordelijkheid. Dit is ge<strong>en</strong> toekomstbest<strong>en</strong>dige weg.Daarom will<strong>en</strong> we deze spiraal nadrukkelijk doorbrek<strong>en</strong>. De nadruk moet ligg<strong>en</strong> op kwaliteitvan lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> die begint bij de eig<strong>en</strong> kracht <strong>en</strong> eig<strong>en</strong> mogelijkhed<strong>en</strong> van inwoners. Alsgeme<strong>en</strong>te dag<strong>en</strong> we inwoners uit verantwoordelijkheid te nem<strong>en</strong> voor hun lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong>actieve bijdrage te lever<strong>en</strong> aan het lev<strong>en</strong> van ander<strong>en</strong> <strong>en</strong> aan de sam<strong>en</strong>leving/wijk <strong>en</strong> buurt.We zoek<strong>en</strong> de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> actief de eig<strong>en</strong> kracht van inwoners op. Want als je eig<strong>en</strong>kracht hebt, <strong>en</strong> dat heeft iedere<strong>en</strong> wel op de e<strong>en</strong> of andere manier, kun je die gebruik<strong>en</strong> omander<strong>en</strong> te help<strong>en</strong>. Steeds opnieuw zoek<strong>en</strong> we naar wat iemand nog wel kan <strong>en</strong> leuk vindt.Deze focus op eig<strong>en</strong> mogelijkhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> zelfredzaamheid heeft vaak e<strong>en</strong> positieve invloed ope<strong>en</strong> beperking die iemand heeft. Het uiteindelijke doel is dat iedere<strong>en</strong> naar vermog<strong>en</strong>meedoet <strong>en</strong> blijft <strong>meedo<strong>en</strong></strong> in onze sam<strong>en</strong>leving. De focus op eig<strong>en</strong> kracht is nadrukkelijkniet bedoeld als ontk<strong>en</strong>ning dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> ondersteuning nodig hebb<strong>en</strong>. Eig<strong>en</strong> kracht betek<strong>en</strong>tniet “zoek het zelf maar uit”. Als er ondersteuning nodig is, moet die gebod<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>en</strong> vangoede kwaliteit zijn.Voor e<strong>en</strong> goede vormgeving van de b<strong>en</strong>odigde (lokale) ondersteuning staan de kom<strong>en</strong>devier jaar e<strong>en</strong> drietal begripp<strong>en</strong> c<strong>en</strong>traal: comp<strong>en</strong>satieplicht, maatwerk <strong>en</strong> de Kanteling.Hieronder gaan wij achtere<strong>en</strong>volg<strong>en</strong>s in op de g<strong>en</strong>oemde begripp<strong>en</strong>.9.3. Comp<strong>en</strong>satieplichtMet de komst van de <strong>Wmo</strong> is de zorgplicht vervang<strong>en</strong> door de comp<strong>en</strong>satieplicht. Onder decomp<strong>en</strong>satieplicht is er niet langer sprake van recht op (individuele) voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.Comp<strong>en</strong>satie kan bestaan uit informatie <strong>en</strong> advies, waardoor de burger zelf weer verder kan(eig<strong>en</strong> kracht, eig<strong>en</strong> netwerk). Comp<strong>en</strong>satie kan ook bestaan uit doorverwijzing naarcollectieve <strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> (welzijn, ontmoetingsactiviteit<strong>en</strong>, maaltijd<strong>en</strong>service,kluss<strong>en</strong>di<strong>en</strong>st et cetera.). In het uiterste geval bestaat comp<strong>en</strong>satie uit de inzet vanindividuele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> (e<strong>en</strong> scootmobiel, hulp bij het huishoud<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> woningaanpassing,e<strong>en</strong> Regiotaxipasje et cetera.). Comp<strong>en</strong>satie betek<strong>en</strong>t daarmee maatwerk voor elke burger.De individuele situatie van de burger is bepal<strong>en</strong>d voor de b<strong>en</strong>odigde comp<strong>en</strong>satie. Verder42


leidt de comp<strong>en</strong>satieplicht tot e<strong>en</strong> resultaatverplichting: als geme<strong>en</strong>te moet<strong>en</strong> we sam<strong>en</strong> metde burger het te realiser<strong>en</strong> resultaat vaststell<strong>en</strong> <strong>en</strong> hierover afsprak<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>. Door e<strong>en</strong>goede toepassing van de comp<strong>en</strong>satieplicht hop<strong>en</strong> we op termijn e<strong>en</strong> vierledig doel terealiser<strong>en</strong>:a) het vind<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of bied<strong>en</strong> van pass<strong>en</strong>de ondersteuning voor de individuele burger met e<strong>en</strong>ondersteuningsvraag (maatwerk);b) het versterk<strong>en</strong> of behoud<strong>en</strong> van zelfredzaamheid <strong>en</strong> regie bij de individuele burger mete<strong>en</strong> ondersteuningsvraag;c) het blijv<strong>en</strong> of weer kunn<strong>en</strong> <strong>meedo<strong>en</strong></strong> van alle burgers (kwaliteit van lev<strong>en</strong>);d) het versterk<strong>en</strong> van de lokale sam<strong>en</strong>leving.9.4. MaatwerkMaatwerk is e<strong>en</strong> op het individu toegesned<strong>en</strong> combinatie van eig<strong>en</strong> kracht, hulpbronn<strong>en</strong> inde omgeving, algem<strong>en</strong>e <strong>en</strong> collectieve voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuele individuele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>of ondersteuning. De c<strong>en</strong>trale vraag daarbij is wat de participatie-ambitie is van de burger <strong>en</strong>in hoeverre hij daarbij belemmering<strong>en</strong> ondervindt als gevolg van zijn beperking(<strong>en</strong>). Wat hethebb<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> beperking betek<strong>en</strong>t is immers in elke situatie anders: het vloeit voort uit dewisselwerking tuss<strong>en</strong> person<strong>en</strong> met beperking<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun omgeving. Door te invester<strong>en</strong> in hetinstrum<strong>en</strong>t “het gesprek” 7 met de burger is het mogelijk te brek<strong>en</strong> met de gedachte dat e<strong>en</strong>beperking automatisch leidt tot e<strong>en</strong> belemmering, <strong>en</strong> e<strong>en</strong> belemmering per se leidt tot deinzet van (individuele) voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. Daarnaast will<strong>en</strong> we de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> bij de(door)ontwikkeling van “het gesprek” ook nadrukkelijk inzett<strong>en</strong> op het principe vanwederkerigheid. Dit principe houdt in dat de burger met e<strong>en</strong> beperking niet alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong>ontvanger is van ondersteuning, maar zelf ook e<strong>en</strong> bijdrage kan lever<strong>en</strong>, door bijvoorbeeldvrijwilligerswerk te verricht<strong>en</strong>. Door deze vorm van empowerm<strong>en</strong>t kunn<strong>en</strong> burgers met e<strong>en</strong>beperking meer de verantwoordelijkheid over het eig<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> op zich nem<strong>en</strong> <strong>en</strong> ook actieveronderdeel uit gaan mak<strong>en</strong> van de (lokale) sam<strong>en</strong>leving.9.5. De KantelingDe Kanteling richt zich op de doorontwikkeling van de <strong>Wmo</strong>-praktijk in e<strong>en</strong> richting waarinmeer dan nu participatie (in plaats van zorg), resultat<strong>en</strong> (in plaats van voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>) <strong>en</strong>maatwerk (in plaats van werk<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s vaste regels/richtlijn<strong>en</strong>(=protocollering)) c<strong>en</strong>traalstaan. Dit betek<strong>en</strong>t dat de uitvoering van de <strong>Wmo</strong> van claim- <strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>gestuurdveranderd moet word<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> uitvoering waarin resultaat <strong>en</strong> participatie c<strong>en</strong>traal staan.Onder de AWBZ <strong>en</strong> de Wvg (Wet voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> gehandicapt<strong>en</strong>) – <strong>en</strong> ook in de eerste jar<strong>en</strong>van de <strong>Wmo</strong> – is e<strong>en</strong> te c<strong>en</strong>trale plaats ingeruimd voor door de overheid gefinancierdevoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, waar m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met beperking<strong>en</strong> recht op hebb<strong>en</strong>. De primaireverantwoordelijkheid voor hun participatie ligt echter niet bij de overheid, maar bij h<strong>en</strong> zelf <strong>en</strong>bij hun sociale omgeving. Ook bredere maatschappelijke verband<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong>verantwoordelijkheid in de ondersteuning van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> beperking. Pas als burger <strong>en</strong>maatschappij het sam<strong>en</strong> niet redd<strong>en</strong>, komt de overheid in beeld (overheid als vangnet). Dezeinsteek wordt gevisualiseerd in de zog<strong>en</strong>aamde verantwoordelijkheidsladder:7 Dit instrum<strong>en</strong>t wordt verderop in dit hoofdstuk toegelicht.43


Figuur 1: verantwoordelijkheidsladderPrev<strong>en</strong>tieve voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> (inclusief beleid)Eig<strong>en</strong> krachtSociaal netwerkAlgeme<strong>en</strong> toegankelijke <strong>en</strong> collectieve voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>Individuele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>Van belang bij deze ladder is dat het niet de bedoeling is om (op termijn) ge<strong>en</strong> individuelevoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> meer aan te bied<strong>en</strong>. De ladder drukt de relatie uit van ondersteuningsbronn<strong>en</strong>binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> individueel arrangem<strong>en</strong>t. De draagkracht <strong>en</strong> draaglast bepaalt in de individuelesituatie de balans tuss<strong>en</strong> de ondersteuningsbronn<strong>en</strong>. Van de burger wordt daarmee nietverwacht dat hij (direct) e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing aanvraagt, maar dat hij zich meldt bij de geme<strong>en</strong>teof e<strong>en</strong> ket<strong>en</strong>partner met e<strong>en</strong> participatieprobleem. Toetsste<strong>en</strong> van het, in overleg met deburger, sam<strong>en</strong>gestelde arrangem<strong>en</strong>t is niet e<strong>en</strong> protocollaire beoordeling van beperking<strong>en</strong><strong>en</strong> toewijzing van voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, maar de vraag of het arrangem<strong>en</strong>t volg<strong>en</strong>s de burger <strong>en</strong>geme<strong>en</strong>te leidt tot het (wettelijk bepaalde) resultaat: <strong>meedo<strong>en</strong></strong>. Wij zijn ons ervan bewust dathet doorvoer<strong>en</strong> van de Kanteling om durf vraagt. Vooraf is niet altijd duidelijk of wijziging<strong>en</strong>juridisch gezi<strong>en</strong> waterdicht zijn. De <strong>Wmo</strong>-jurisprud<strong>en</strong>tie is nieuw <strong>en</strong> volop in ontwikkeling. Ditbetek<strong>en</strong>t dat we soms het risico lop<strong>en</strong> om door de rechter teruggeflot<strong>en</strong> te word<strong>en</strong>.De Kanteling krijgt de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> in Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> praktisch vorm langs drie spor<strong>en</strong>:1. invoering van “het gesprek” als c<strong>en</strong>traal elem<strong>en</strong>t in de uitvoering;2. (door)ontwikkeling van <strong>Wmo</strong>-arrangem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> op basis van deverantwoordelijkheidsladdder;3. vaststell<strong>en</strong> van verord<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> beleidsregels gebaseerd op te behal<strong>en</strong> resultat<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>sde uitgangspunt<strong>en</strong> van de Kanteling.Ad 1: “Het gesprek”In het gesprek wordt de ondersteuningsbehoefte van de inwoner in kaart gebracht. Wat kaniemand wel, wat niet <strong>en</strong> welke ondersteuning is daarbij nodig? Welk resultaat moet bereiktword<strong>en</strong>? Aan de hand van de antwoord<strong>en</strong> op de vrag<strong>en</strong> wordt naar oplossing<strong>en</strong> gezocht. Hetpakket aan oplossing<strong>en</strong> dat wordt afgesprok<strong>en</strong>, wordt het arrangem<strong>en</strong>t g<strong>en</strong>oemd. Het gaatom e<strong>en</strong> onderling sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>d pakket van informele ondersteuning, algem<strong>en</strong>e <strong>en</strong>individuele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. Doordat arrangem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> breed sam<strong>en</strong>gesteld kunn<strong>en</strong> zijn, zull<strong>en</strong>vaak meerdere aanbieders <strong>en</strong> partners betrokk<strong>en</strong> zijn bij de uitvoering. Schematisch ziet hetgesprek er als volgt uit:44


Figuur 2: weergave van de onderdel<strong>en</strong> van “het gesprek”Het gesprekEerste contact Vraag verhelder<strong>en</strong> <strong>en</strong> Oplossing<strong>en</strong> afsprek<strong>en</strong> Arrangem<strong>en</strong>tresultaat vaststell<strong>en</strong>Toewijz<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ingVoor de <strong>Wmo</strong>-medewerkers vergt de Kanteling-aanpak e<strong>en</strong> omslag in de praktijk: vanindicatiesteller van <strong>Wmo</strong>-voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> naar participatieadviseur. De rol van medewerkersverandert van voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>verstrekker naar spin in het web <strong>en</strong> k<strong>en</strong>ner van de socialeinfrastructuur. Dit betek<strong>en</strong>t dat er meer aandacht is voor het legg<strong>en</strong> van verbinding<strong>en</strong> binn<strong>en</strong>én buit<strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>telijke organisatie. Hoe dit in de praktijk in de sam<strong>en</strong>werking metket<strong>en</strong>partners vorm krijgt, wordt de kom<strong>en</strong>de vier jaar e<strong>en</strong> belangrijk thema. Uiteraardword<strong>en</strong> de <strong>Wmo</strong>-medewerkers geschoold in de nieuwe manier van werk<strong>en</strong>. Tev<strong>en</strong>s word<strong>en</strong>in de toekomst naast “het gesprek” ook nieuwe method<strong>en</strong> ontwikkeld. Kantel<strong>en</strong> betek<strong>en</strong>toef<strong>en</strong><strong>en</strong>, organiser<strong>en</strong>, uitvoer<strong>en</strong> <strong>en</strong> weer bijstell<strong>en</strong>. Dat vraagt tijd. Het is e<strong>en</strong> uitdaging om<strong>en</strong>erzijds het tempo er goed in te houd<strong>en</strong> <strong>en</strong> anderzijds voldo<strong>en</strong>de tijd te nem<strong>en</strong> voorreflectie.Bov<strong>en</strong>staande aanpak van de Kanteling wordt gezi<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> eerste fase van hetKantelingsproces, die hoofdzakelijk intern (binn<strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>telijke organisatie) is gericht.De tweede fase van de aanpak is gericht op de Kanteling van alle betrokk<strong>en</strong> ket<strong>en</strong>partners.Het strev<strong>en</strong> daarbij is gericht op het bewerkstellig<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>zelfde manier van werk<strong>en</strong> <strong>en</strong>handel<strong>en</strong> als de Gekantelde Aanpak bij de geme<strong>en</strong>te intern.Ad 2: (Door)ontwikkeling van <strong>Wmo</strong>-arrangem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>Op dit mom<strong>en</strong>t zijn op het gebied van domein 4 o.a. de volg<strong>en</strong>de organisaties actief:- Zorgloket- Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, Stichting Carinova, Stichting MantelzorghulpRijss<strong>en</strong> (bied<strong>en</strong> mantelzorgondersteuning)- Stichting Welzijn Ouder<strong>en</strong> Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> (ouder<strong>en</strong>adviseurs, person<strong>en</strong>alarmering)- Stichting Socuwe (activiteit<strong>en</strong> voor verschill<strong>en</strong>de doelgroep<strong>en</strong>)- Stichting Tafeltje Dekje (maaltijdvoorzi<strong>en</strong>ing)- Gehandicapt<strong>en</strong>sportver<strong>en</strong>iging- Algeme<strong>en</strong> Maatschappelijk Werk- Woningcorporaties (Viverion <strong>en</strong> De Goede Woning)- Stichting MEE IJsseloevers (spreekuur in Zorgloket)- Aanbieders van huishoudelijke hulp- Leverancier van hulpmiddel<strong>en</strong>- Thuiszorgaanbieders- Eerstelijns gezondheidsorganisaties ( onder andere huisarts<strong>en</strong>, fysiotherapeut<strong>en</strong>).Alle g<strong>en</strong>oemde organisaties lever<strong>en</strong> of bied<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> die het inwoners makkelijkermak<strong>en</strong> om mee te do<strong>en</strong> aan de sam<strong>en</strong>leving.E<strong>en</strong> cruciaal onderdeel van de Kanteling is het uitbreid<strong>en</strong> of verander<strong>en</strong> van hetvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>aanbod in de geme<strong>en</strong>te. In de omschakeling van verzorgingsstaat naarparticipatiemaatschappij is het nodig de ondersteuningsbehoefte van burgers in Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> steeds meer door de eig<strong>en</strong> omgeving te lat<strong>en</strong> oploss<strong>en</strong> (vrijwilligers, mantelzorgers)45


<strong>en</strong> door algem<strong>en</strong>e voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> in de wijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> buurt<strong>en</strong>. Dit betek<strong>en</strong>t voorwelzijnsorganisaties e<strong>en</strong> ontwikkeling van e<strong>en</strong> nieuwe rol, waarbij de ondersteuning gerichtwordt op het versterk<strong>en</strong> van de eig<strong>en</strong> kracht <strong>en</strong> informele ondersteuning. Professionals in hetwelzijnswerk word<strong>en</strong> daarmee gestimuleerd om activiteit<strong>en</strong>, die ook door vrijwilligers kunn<strong>en</strong>word<strong>en</strong> gedaan, te faciliter<strong>en</strong> in plaats van uit te voer<strong>en</strong>. De ruimte die dit voor professionalsbiedt, di<strong>en</strong>t te word<strong>en</strong> ingevuld met het opzett<strong>en</strong> van (ver)nieuwe(nde) activiteit<strong>en</strong>.De aanwezigheid van voldo<strong>en</strong>de goede zorg <strong>en</strong> welzijn is niet vanzelfsprek<strong>en</strong>d. De druk opde voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> neemt toe door de vergrijzing, de druk op de financiële middel<strong>en</strong> is groot<strong>en</strong> de beschikbaarheid van voldo<strong>en</strong>de gekwalificeerd personeel neemt af. De geme<strong>en</strong>teRijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> ziet het als haar taak om hierin goed de vinger aan de pols te houd<strong>en</strong> <strong>en</strong>sam<strong>en</strong> met ket<strong>en</strong>partners oplossing<strong>en</strong> voor ev<strong>en</strong>tuele problem<strong>en</strong> of lacunes te vind<strong>en</strong>. Wijondersteun<strong>en</strong> de sam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de lokale organisaties daar waar mogelijk,zodat er e<strong>en</strong> meer sluit<strong>en</strong>d (ket<strong>en</strong>)aanbod van voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> ontstaat. Daarnaast zoektRijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> de kom<strong>en</strong>de beleidsperiode van vier jaar naar vorm<strong>en</strong> van ondersteuningwaarbij m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> elkaar kunn<strong>en</strong> ontmoet<strong>en</strong>, waar m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> actief zijn <strong>en</strong> misschi<strong>en</strong> ook juistander<strong>en</strong> tot steun kunn<strong>en</strong> zijn. E<strong>en</strong> lunch in bijvoorbeeld e<strong>en</strong> speeltuingebouw in plaats vane<strong>en</strong> maaltijd die aan huis wordt bezorgd. E<strong>en</strong> scootmobiel op afroep beschikbaar uit e<strong>en</strong>nabijgeleg<strong>en</strong> pool in plaats van e<strong>en</strong> individuele scootmobiel. Ook de te ontwikkel<strong>en</strong>inlooppunt<strong>en</strong> in het kader van het Masterplan Won<strong>en</strong>, Welzijn <strong>en</strong> Zorg drag<strong>en</strong> bij aan hetontmoet<strong>en</strong> van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> het aangaan van contact<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> aandachtspunt daarbij is detoegankelijkheid van accommodaties op meer flexibele tijdstipp<strong>en</strong>; de avond<strong>en</strong> <strong>en</strong>week<strong>en</strong>d<strong>en</strong> zijn mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> dat toegankelijkheid ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s gew<strong>en</strong>st is. Ket<strong>en</strong>partners,burgers, kerk<strong>en</strong>/diaconieën, buurtver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong>, de <strong>Wmo</strong>-adviesraad <strong>en</strong> andereadviesorgan<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> ideeën aandrag<strong>en</strong> voor de ontwikkeling van nieuwe vorm<strong>en</strong> vanondersteuning. Wij hop<strong>en</strong> inwoners op de beschrev<strong>en</strong> manier<strong>en</strong> actief te ondersteun<strong>en</strong> bijhet zelfstandig onderhoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> opbouw<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> sociaal netwerk (in de eig<strong>en</strong> wijk ofbuurt). Tev<strong>en</strong>s beog<strong>en</strong> wij e<strong>en</strong> to<strong>en</strong>ame van inwoners die vrijwilligerswerk in de wijk of buurtuitvoer<strong>en</strong>. Met de g<strong>en</strong>oemde ket<strong>en</strong>partners sam<strong>en</strong> will<strong>en</strong> we creatief zoek<strong>en</strong> naar slimmemanier<strong>en</strong> om individuele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> 8 om te zett<strong>en</strong> in collectieve activiteit<strong>en</strong>. Collectievearrangem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zijn naar verhouding goedkoper <strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> vaak e<strong>en</strong> meerwaarde voor deburgers zelf. Het gaat dus niet om het bezuinig<strong>en</strong> zelf, maar om het invester<strong>en</strong> in slimmereaanpakk<strong>en</strong>, betere sam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong> organisaties <strong>en</strong> daarmee om meermaatschappelijk r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t voor <strong>en</strong> met burgers. Dit moet bijdrag<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong>toekomstbest<strong>en</strong>dig lokaal stelsel van zorg <strong>en</strong> welzijn. Bij de omslag van individuelevoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> naar collectieve voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> gaan we de raakvlakk<strong>en</strong> met de Wwb (Wetwerk <strong>en</strong> bijstand), bijvoorbeeld in de vorm van werkervaringsplaats<strong>en</strong>, <strong>en</strong> hetparticipatiebudget onderzoek<strong>en</strong>. Wij zijn voornem<strong>en</strong>s om de omslag van individuelevoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> naar collectieve voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> geleidelijk door te voer<strong>en</strong>. Dit betek<strong>en</strong>t werk<strong>en</strong>met project<strong>en</strong> (dat wil zegg<strong>en</strong> kleinschalig opstart<strong>en</strong>), zodat er ruimte is om te ler<strong>en</strong> vanzak<strong>en</strong> die goed gaan <strong>en</strong> die niet goed gaan of anders uitpakk<strong>en</strong> dan beoogd is (zieactiepunt<strong>en</strong> 2 <strong>en</strong> 3 in domein 1).Ad 3: Verord<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> beleidsregels gebaseerd op te behal<strong>en</strong> resultat<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s deuitgangspunt<strong>en</strong> van de Kanteling.Het huidige beleid op domein 4 is actueel <strong>en</strong> op onderdel<strong>en</strong> aangepast aan vernieuwdewetgeving (wetswijziging <strong>Wmo</strong> per 1-1-2010) <strong>en</strong> jurisprud<strong>en</strong>tie. Bij de totstandkoming vanhet huidige beleid is vooral gekek<strong>en</strong> naar de uitvoeringspraktijk van voorgaande wetgeving(Wet voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> gehandicapt<strong>en</strong> <strong>en</strong> AWBZ). Dit betek<strong>en</strong>t dat het beleid nog grot<strong>en</strong>deelsvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>gericht <strong>en</strong> claimgericht is opgesteld. In het licht van de Kanteling is het nodigdat beleidsstukk<strong>en</strong> als de verord<strong>en</strong>ing <strong>Wmo</strong>, het (financieel) <strong>Wmo</strong>-besluit <strong>en</strong> hetverstrekking<strong>en</strong>boek, herzi<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.8 De kwaliteit van het individuele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>niveau staat de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> niet ter discussie. (Zie ookregionale kadernota <strong>Wmo</strong> 2011-2014.)46


Sam<strong>en</strong>gevat ziet Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> de vraag van de burger als het startpunt van de weg naarondersteuning. Daarnaast is diezelfde vraag ook aanleiding om de eig<strong>en</strong> mogelijkhed<strong>en</strong> inkaart te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> die de burger in zijn eig<strong>en</strong> unieke situatie heeft. Want het antwoord op dievraag ligt in de eig<strong>en</strong> kracht, de omgeving <strong>en</strong> de pass<strong>en</strong>de ondersteuning. Wij zijn ervanovertuigd dat de Kanteling e<strong>en</strong> bijdrage zal lever<strong>en</strong> aan de volg<strong>en</strong>de resultat<strong>en</strong>:- meer tevred<strong>en</strong>heid;- meer eig<strong>en</strong> oplossing<strong>en</strong>;- verschuiving van individuele naar algem<strong>en</strong>e of collectieve voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>;- betere mogelijkhed<strong>en</strong> om mee te do<strong>en</strong>;- krachtiger sam<strong>en</strong>leving, omdat meer m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>meedo<strong>en</strong></strong>.Vanuit die overtuiging will<strong>en</strong> we kom<strong>en</strong>de vier jaar dan ook sam<strong>en</strong> met inwoners,instelling<strong>en</strong>, organisaties <strong>en</strong> bedrijv<strong>en</strong> de Kanteling vormgev<strong>en</strong>. Communicatie over deKanteling is van cruciaal belang. In paragraaf 11.3 leest u daar meer over. Naast de driehiervoor g<strong>en</strong>oemde spor<strong>en</strong> waarop we lokaal de Kanteling will<strong>en</strong> vormgev<strong>en</strong>, is er nog e<strong>en</strong>aantal andere aandachtspunt<strong>en</strong> te b<strong>en</strong>oem<strong>en</strong> die de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> van belang zijn.9.6. Keuzemogelijkhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> keuzevrijheidEr moet e<strong>en</strong> goed inzicht zijn in alle activiteit<strong>en</strong> (zorg, welzijn, sport, cultuur,buurtactiviteit<strong>en</strong>), vrijwilligers(organisaties) <strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, zodat inwoners <strong>en</strong>professionals wet<strong>en</strong> waar iemand mee in contact kan word<strong>en</strong> gebracht. Als e<strong>en</strong> inwonerondersteuning nodig heeft, kan hij kiez<strong>en</strong> uit e<strong>en</strong> scala van mogelijkhed<strong>en</strong>. De digitalesociale kaart Tw<strong>en</strong>te (www.socialekaarttw<strong>en</strong>te.nl), die de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> verder wordtontwikkeld (toevoeg<strong>en</strong> van het productaanbod), kan hierin behulpzaam zijn. Het aanbodmoet voldo<strong>en</strong>de keuzemogelijkhed<strong>en</strong> bied<strong>en</strong>. De geme<strong>en</strong>te Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> ziet toe op dediversiteit in het aanbod (gemaakte afsprak<strong>en</strong> zoveel mogelijk vastlegg<strong>en</strong>) <strong>en</strong> zal dit waarmogelijk <strong>en</strong> nodig bevorder<strong>en</strong>. Dit geldt voor zorg <strong>en</strong> welzijn <strong>en</strong> het won<strong>en</strong> metondersteuning. Keuzevrijheid t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van individuele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> wordt gebod<strong>en</strong> doorde keuzemogelijkheid uit e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing in natura of e<strong>en</strong> persoonsgebond<strong>en</strong> budget.9.7. Won<strong>en</strong>De woning is de uitvalsbasis voor het <strong>meedo<strong>en</strong></strong> in de sam<strong>en</strong>leving. Voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> metbeperking<strong>en</strong> is de afstand tot voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong> de toegankelijkheid van woning <strong>en</strong>woonomgeving van groot belang. Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> streeft ernaar dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zo gewoonmogelijk kunn<strong>en</strong> won<strong>en</strong> <strong>en</strong> in hun woning <strong>en</strong> woonomgeving zo min mogelijk belemmering<strong>en</strong>ervar<strong>en</strong>. Verwacht wordt dat de kwaliteit van het woningaanbod de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> wordtversterkt door de toepassing van moderne technologie <strong>en</strong> domotica, die het comfort <strong>en</strong> deveiligheid in de woning vergrot<strong>en</strong>. Uiteraard hebb<strong>en</strong> inwoners e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> verantwoordelijkheidom hun wooncarrière vorm te gev<strong>en</strong>. In de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> wordt bij de uitvoering van hetMasterplan Won<strong>en</strong>, Welzijn <strong>en</strong> Zorg de participatiemogelijkhed<strong>en</strong> van inwoners steeds weermeegewog<strong>en</strong>. Er zal ook aandacht zijn voor de relatie tuss<strong>en</strong> het won<strong>en</strong> <strong>en</strong> de noodzakelijkezorg- <strong>en</strong> welzijnsvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. Sam<strong>en</strong> met ket<strong>en</strong>partners strev<strong>en</strong> wij naar e<strong>en</strong> zo optimaalmogelijke vormgeving van de woonomgeving. Tev<strong>en</strong>s zull<strong>en</strong> wij meer aandacht sch<strong>en</strong>k<strong>en</strong>aan (mogelijkhed<strong>en</strong> voor) lev<strong>en</strong>sloopbest<strong>en</strong>dig bouw<strong>en</strong>.9.8. E<strong>en</strong> betere weg naar ondersteuning realiser<strong>en</strong>Belangrijke prioriteit voor de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> is het verbeter<strong>en</strong> van de weg naarondersteuning. Dit is van ess<strong>en</strong>tieel belang wil de Kanteling slag<strong>en</strong>. Uit diverse onderzoek<strong>en</strong>blijkt namelijk dat inwoners het lastig vind<strong>en</strong> om hun weg te vind<strong>en</strong> in de voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> vanverschill<strong>en</strong>de wett<strong>en</strong> (Zorgverzekeringswet, <strong>Wmo</strong>, AWBZ, Wet op de jeugdzorg et cetera).Tijd<strong>en</strong>s de lokale bije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> in het kader van de <strong>Wmo</strong> <strong>en</strong> de AWBZ-pakketmaatregelkwam de behoefte aan e<strong>en</strong> laagdrempelig aanspreekpunt, dat letterlijk naast inwoners staat<strong>en</strong> dat inwoners ook warm overdraagt aan andere instelling<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of hulpverl<strong>en</strong>ers,nadrukkelijk naar vor<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> persoonlijk ondersteuner die ook outreach<strong>en</strong>d werkt (d.w.z. ophuisbezoek gaat <strong>en</strong> niet statisch vanuit e<strong>en</strong> kantoor werkt) werd als e<strong>en</strong> mogelijkheid47


g<strong>en</strong>oemd om verbetering<strong>en</strong> in de ondersteuning aan te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> persoonlijkondersteuner is één van de mogelijkhed<strong>en</strong> tot verbetering. Andere mogelijke verbetering<strong>en</strong>zijn deze nieuwe taak toe te voeg<strong>en</strong> aan bestaande functies (<strong>Wmo</strong> medewerkers,ouder<strong>en</strong>adviseurs) <strong>en</strong> het verbeter<strong>en</strong> <strong>en</strong> aanpass<strong>en</strong> van digitale (hulp)middel<strong>en</strong>, zodatdaarmee meer <strong>en</strong> betere ondersteuning wordt gebod<strong>en</strong>. Uit die lokale bije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> kwamook naar vor<strong>en</strong> dat maatregel<strong>en</strong> pas ingezet moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> als de doelgroep duidelijk inbeeld is <strong>en</strong> de specifieke ondersteuningsbehoefte bek<strong>en</strong>d is. Op dat mom<strong>en</strong>t bestonddaarover nog ge<strong>en</strong> duidelijkheid. Vanuit het veld kom<strong>en</strong> er nu signal<strong>en</strong> dat de effect<strong>en</strong> vande AWBZ-pakketmaatregel geleidelijk aan wat duidelijker word<strong>en</strong>. Nader onderzoek moetuitwijz<strong>en</strong> welke specifieke ondersteuning er nodig is <strong>en</strong> wat de mogelijkhed<strong>en</strong> zijn om in diebehoefte te voorzi<strong>en</strong>. De tweede helft van 2011 <strong>en</strong> 2012 will<strong>en</strong> we gebruik<strong>en</strong> om daaronderzoek naar te do<strong>en</strong> <strong>en</strong> met voorstell<strong>en</strong> op dit punt te kom<strong>en</strong>.9.9. Inclusief beleid / Ag<strong>en</strong>da 22 9Inclusief beleid omvat beleid dat vooraf rek<strong>en</strong>ing houdt met de mogelijkhed<strong>en</strong> <strong>en</strong>beperking<strong>en</strong> van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, bijvoorbeeld door te zorg<strong>en</strong> voor lev<strong>en</strong>sloopbest<strong>en</strong>dige woning<strong>en</strong>,e<strong>en</strong> adequate inrichting van de op<strong>en</strong>bare ruimte <strong>en</strong> goede toegankelijkheid van vervoer <strong>en</strong>gebouw<strong>en</strong>. Inclusief beleid is e<strong>en</strong> (integrale) manier van d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> <strong>en</strong> werk<strong>en</strong> waarin op allebeleidsterrein<strong>en</strong> zowel maatregel<strong>en</strong> word<strong>en</strong> getroff<strong>en</strong> die algeme<strong>en</strong> van aard zijn als ookmaatregel<strong>en</strong> die specifiek de zelfredzaamheid <strong>en</strong> participatie van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> beperkingstimuler<strong>en</strong>. Dit betek<strong>en</strong>t ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s dat beleidsveld<strong>en</strong> met verschill<strong>en</strong>de wet- <strong>en</strong> regelgevingmet elkaar word<strong>en</strong> verbond<strong>en</strong>. Via inclusief beleid word<strong>en</strong> we als geme<strong>en</strong>te gedwong<strong>en</strong> omde middel<strong>en</strong> zo in te zett<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> maximaal aantal burgers profijt heeft van algem<strong>en</strong>evoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. Het uitgangspunt is algeme<strong>en</strong> waar mogelijk, specifiek waar nodig. Inclusiefbeleid heeft twee invalshoek<strong>en</strong>. Aan de <strong>en</strong>e kant beleid dat de maatschappij op allerleilev<strong>en</strong>sgebied<strong>en</strong> toegankelijker maakt, aan de andere kant het ontwikkel<strong>en</strong> van de kracht vaninwoners om meer actief te participer<strong>en</strong> <strong>en</strong> om e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuele ondersteuningsbehoeftek<strong>en</strong>baar te mak<strong>en</strong>. Inclusief beleid beoogt daarmee e<strong>en</strong> efficiënte inzet van publiekemiddel<strong>en</strong>, onder andere door ‘reparaties’ achteraf door de geme<strong>en</strong>te (zoveel als mogelijk) tevoorkom<strong>en</strong>. Het leidt daarmee tot minder specifieke (individuele) voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, t<strong>en</strong> gunstevan e<strong>en</strong> beter bruikbaar <strong>en</strong> breed inzetbaar algeme<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>aanbod. Inclusief beleidkan alle<strong>en</strong> tot stand kom<strong>en</strong> wanneer dit geme<strong>en</strong>tebreed (zowel ambtelijk als bestuurlijk)wordt omarmd. Het is daarom ge<strong>en</strong> taak of opdracht voor de afdeling M<strong>en</strong>s <strong>en</strong> Werk(verantwoordelijk voor de uitvoering van de <strong>Wmo</strong>) alle<strong>en</strong>. Afstemming <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werkingtuss<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de geme<strong>en</strong>telijke afdeling<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> cruciale randvoorwaarde. Wij gaande mogelijkheid voor opname van e<strong>en</strong> participatieparagraaf in de bestuursvoorstell<strong>en</strong>onderzoek<strong>en</strong>. Voordeel van e<strong>en</strong> dergelijke paragraaf is dat de toegankelijkheid <strong>en</strong>bruikbaarheid voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> beperking dan standaard bij ieder bestuursvoorstelwordt meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.9 In 1993 nam de Algem<strong>en</strong>e Vergadering van de Ver<strong>en</strong>igde Naties unaniem de 22 Standaardregels voor gelijkekans<strong>en</strong> voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> handicap aan. Dat betek<strong>en</strong>t dat de 22 Standaardregels zijn aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong> door allelidstat<strong>en</strong>, waaronder Nederland. Daarmee vorm<strong>en</strong> de Standaardregels het officiële beleidskader voor overhed<strong>en</strong>.Om te bouw<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>leving waarin iedere<strong>en</strong> volwaardig burger kan zijn <strong>en</strong> ook zo wordt gezi<strong>en</strong>, is e<strong>en</strong>planmatige <strong>en</strong> systematische b<strong>en</strong>adering nodig. Ag<strong>en</strong>da 22 is e<strong>en</strong> op de 22 Standaardregels gebaseerdemethode voor het mak<strong>en</strong> van <strong>beleidsplan</strong>n<strong>en</strong> voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met beperking<strong>en</strong>. Met behulp van deze methodiekwordt gestimuleerd dat op alle beleidsterrein<strong>en</strong> gedacht wordt aan m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> beperking. Oftewel: inclusiefbeleid. Beleid mak<strong>en</strong> mét de belang<strong>en</strong>organisaties sam<strong>en</strong>, mét ingebrachte k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> ervaring vanervaringsdeskundig<strong>en</strong>.48


9.10. Resultaatverwachting<strong>en</strong>Voor het domein “Meedo<strong>en</strong> makkelijker mak<strong>en</strong>” kunn<strong>en</strong> de volg<strong>en</strong>de resultaatverwachting<strong>en</strong>word<strong>en</strong> geformuleerd:De Kanteling heeft, zowel qua cultuuromslag als qua voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>aanbod, vormgekreg<strong>en</strong> (er wordt gewerkt met arrangem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zowel binn<strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>te als bijzorgpartners), maar wordt ook na 2014 nog verder doorontwikkeld.Er is e<strong>en</strong> begin gemaakt met de vormgeving van ‘inclusief beleid’. Dit houdt in dat erin 2014 bij (beleids)ontwikkeling vooraf rek<strong>en</strong>ing wordt gehoud<strong>en</strong> met inwoners mete<strong>en</strong> beperking, zodat er minder individuele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> hoev<strong>en</strong> te word<strong>en</strong> ingezet.E<strong>en</strong> houdbaar verstrekking<strong>en</strong>beleid, waarbij de kwaliteit van het huidigeverstrekking<strong>en</strong>niveau leid<strong>en</strong>d is.9.11. Actiepunt<strong>en</strong> domein 4Domein 4 vormt e<strong>en</strong> c<strong>en</strong>traal elem<strong>en</strong>t in dit <strong>beleidsplan</strong>. Binn<strong>en</strong> dit domein zal de kom<strong>en</strong>dejar<strong>en</strong> het meest verander<strong>en</strong>. De actiepunt<strong>en</strong> die naar vor<strong>en</strong> zijn gekom<strong>en</strong>, hebb<strong>en</strong> vooral temak<strong>en</strong> met het vormgev<strong>en</strong> van de Kanteling. In de volg<strong>en</strong>de tabel word<strong>en</strong> de actiepunt<strong>en</strong>voor domein 4 nog e<strong>en</strong>s sam<strong>en</strong>gevat.Domein 4: Meedo<strong>en</strong> makkelijker mak<strong>en</strong> 2011 2012 2013 20141. Het vormgev<strong>en</strong> van het <strong>Wmo</strong>-proces waarbij het “geKantelde gesprek” e<strong>en</strong> c<strong>en</strong>trale plek in deuitvoering inneemt. X X2. Het (door)ontwikkel<strong>en</strong> van <strong>Wmo</strong>-arrangem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. X X X3. Stur<strong>en</strong> op het ontwikkel<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> nieuwe rol voorket<strong>en</strong>partners (o.a. door prestatieafsprak<strong>en</strong>).Specifiek punt daarbij is de evaluatie van deouder<strong>en</strong>adviseurs in het licht van de Kanteling.XX X X4. Het realiser<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> omslag van individuelevoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> naar collectieve voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.Daarbij rek<strong>en</strong>ing houd<strong>en</strong> met raakvlakk<strong>en</strong> met deWwb (bijvoorbeeld werkervaringsplaats<strong>en</strong>) <strong>en</strong>participatiebudget.X X X X5. Start<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> pilot scootmobielpool <strong>en</strong> op basisvan de resultat<strong>en</strong> daarvan de voors <strong>en</strong> teg<strong>en</strong>s voore<strong>en</strong> scootmobielpool afweg<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> go/no-gobesluit nem<strong>en</strong>.XX6. Opstell<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> raamwerk waarin d<strong>en</strong>oodzakelijke aanpassing<strong>en</strong> aan de <strong>Wmo</strong>verord<strong>en</strong>ing,het financieel <strong>Wmo</strong>-besluit <strong>en</strong> hetbijbehor<strong>en</strong>de verstrekking<strong>en</strong>boek in beeld word<strong>en</strong>gebracht naar aanleiding van de specifieke lokaleinvulling van de Kanteling.De daadwerkelijke herzi<strong>en</strong>ing van g<strong>en</strong>oemderegelgeving.XXXX7. Het op de hoogte br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van inwoners van het49


aanbod aan activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> ondersteuningsmogelijkhed<strong>en</strong>binn<strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>te <strong>en</strong> in hun eig<strong>en</strong>wijk, onder andere door de digitale sociale kaartTw<strong>en</strong>te door te ontwikkel<strong>en</strong> (uitbreiding metproductaanbod) <strong>en</strong> onder de aandacht te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.8. Het mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> uitvoeringsprogramma voor hetnieuwe Masterplan Won<strong>en</strong>, Welzijn <strong>en</strong> Zorg sam<strong>en</strong>met alle betrokk<strong>en</strong> partners.Waar mogelijk direct uitvoering gev<strong>en</strong> aanproject<strong>en</strong>, die bijdrag<strong>en</strong> aan het Masterplan (ziepunt 5)X X X XX X X X9. Als gevolg van de AWBZ-pakketmaatregel demogelijkhed<strong>en</strong> onderzoek<strong>en</strong> voor verbetering<strong>en</strong>van de weg naar ondersteuning <strong>en</strong> dezeverbetering<strong>en</strong> door middel van e<strong>en</strong> beleidsvoorstelconcreet mak<strong>en</strong>.XX10. De vormgeving van inclusief beleid optimaliser<strong>en</strong>,onder andere afstemming met <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werkingtuss<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de geme<strong>en</strong>telijke afdeling<strong>en</strong>.X X X X50


Kantel<strong>en</strong> doe je sam<strong>en</strong>Dus ook sam<strong>en</strong> puzzel<strong>en</strong> naar goedeoplossing<strong>en</strong>51


10. Domein 5: Prev<strong>en</strong>tie, zorg <strong>en</strong> opvang10.1. InleidingDomein 5 omvat de volg<strong>en</strong>de prestatieveld<strong>en</strong> van de <strong>Wmo</strong>: prestatieveld 7: bied<strong>en</strong> van maatschappelijke opvang, waaronder vrouw<strong>en</strong>opvang <strong>en</strong> hetvoer<strong>en</strong> van beleid ter bestrijding van huiselijk geweld; prestatieveld 8: bevorder<strong>en</strong> van op<strong>en</strong>bare geestelijke gezondheidszorg, met uitzonderingvan het bied<strong>en</strong> van psychosociale hulp bij ramp<strong>en</strong>; prestatieveld 9: verslavingsbeleid.De onderwerp<strong>en</strong> die onder dit domein vall<strong>en</strong>, word<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> belangrijk deel (sub)regionaalopgepakt. In de regionale kadernota <strong>Wmo</strong> 2011-2014 is hieraan dan ook de nodige aandachtbesteed. Lokaal zijn er echter ook de nodige ontwikkeling<strong>en</strong>, die we in dit <strong>beleidsplan</strong> <strong>Wmo</strong>will<strong>en</strong> belicht<strong>en</strong>.10.2. Beleid prev<strong>en</strong>tie, zorg <strong>en</strong> opvang in Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong>Jaarlijks stell<strong>en</strong> de c<strong>en</strong>trumgeme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de overzicht<strong>en</strong> op van de doelgroep<strong>en</strong> indomein 5. Wij gebruik<strong>en</strong> deze overzicht<strong>en</strong> (monitor verslaafd<strong>en</strong> <strong>en</strong> dakloz<strong>en</strong>, monitorveelplegers Tw<strong>en</strong>te <strong>en</strong> monitor huiselijk geweld Tw<strong>en</strong>te) om het lokale beleid op de actuelesituatie <strong>en</strong> behoeft<strong>en</strong> af te stemm<strong>en</strong>. Daarnaast lever<strong>en</strong> de bestaande netwerk<strong>en</strong> input voorlokaal beleid. Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> zet t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van domein 5 vooral in op prev<strong>en</strong>tief beleid. Wekiez<strong>en</strong> daarbij voor voortzetting van het huidige beleid, waarin de zog<strong>en</strong>oemdeket<strong>en</strong>b<strong>en</strong>adering c<strong>en</strong>traal staat. Om de ket<strong>en</strong>aanpak sluit<strong>en</strong>d te krijg<strong>en</strong>, behoeft deafstemming tuss<strong>en</strong> lokale <strong>en</strong> regionale voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> aandacht. Sam<strong>en</strong>werkingsafsprak<strong>en</strong>die we als geme<strong>en</strong>te hebb<strong>en</strong> met de c<strong>en</strong>trumgeme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Almelo <strong>en</strong> Enschede vorm<strong>en</strong>voortdur<strong>en</strong>d e<strong>en</strong> punt van aandacht. Daarnaast vormt lokaal de sam<strong>en</strong>werking met dehuisarts<strong>en</strong> e<strong>en</strong> belangrijk aandachtspunt. Huisarts<strong>en</strong> vervull<strong>en</strong> e<strong>en</strong> cruciale rol in hetvroegtijdig opspor<strong>en</strong> van problem<strong>en</strong> <strong>en</strong> het vroegtijdig formuler<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> hulpaanbod. Dekom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> will<strong>en</strong> we onderzoek<strong>en</strong> of het mogelijk is om huisarts<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of hunpraktijkondersteuners meer te betrekk<strong>en</strong> bij de ket<strong>en</strong>aanpak. Tev<strong>en</strong>s will<strong>en</strong> we bekijk<strong>en</strong> of departij<strong>en</strong>, die lokaal signal<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of knelpunt<strong>en</strong> opvang<strong>en</strong> t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van individu<strong>en</strong> <strong>en</strong>/ofgroep<strong>en</strong>, op e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>voudige manier kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> uitgebreid. Hierbij kan bijvoorbeeldgedacht word<strong>en</strong> aan m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> bij de reinigingsdi<strong>en</strong>st, wijkopzichters <strong>en</strong> BOA’s (buit<strong>en</strong>gewoneopsporingsambt<strong>en</strong>ar<strong>en</strong>). Verder will<strong>en</strong> we onderzoek<strong>en</strong> of e<strong>en</strong> bestaande meldlijn van degeme<strong>en</strong>te kan word<strong>en</strong> uitgebreid voor het doorgev<strong>en</strong> van signal<strong>en</strong> wanneer er iets misgaatmet e<strong>en</strong> inwoner. De praktijk toont aan dat de anonieme kliklijn bij justitie goed scoort.Wellicht kan e<strong>en</strong> lokale meldlijn leid<strong>en</strong> tot meer or<strong>en</strong> <strong>en</strong> og<strong>en</strong>, zodat er eerder ondersteuningingezet kan word<strong>en</strong> ingezet in situaties die dreig<strong>en</strong> te escaler<strong>en</strong>. Deskundigheidsbevorderingvan interne <strong>en</strong> externe partners t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van het opspor<strong>en</strong> van probleemsituaties isdaarbij van groot belang.10.3. Vangnet 23+In november 2010 is het conv<strong>en</strong>ant vangnet 23+ ondertek<strong>en</strong>d door de geme<strong>en</strong>te <strong>en</strong> debetrokk<strong>en</strong> ket<strong>en</strong>partners. Het vangnet 23+ beoogt de betrokk<strong>en</strong> hulpverl<strong>en</strong>ers rondom e<strong>en</strong>ingewikkelde hulpvraag sam<strong>en</strong> te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. Het vangnet 23+ richt zich daarbij, conform deKanteling, primair op het zoek<strong>en</strong> <strong>en</strong> versterk<strong>en</strong> van de eig<strong>en</strong> kracht <strong>en</strong> het netwerk van depersoon. Ook vindt er afstemming plaats over de b<strong>en</strong>odigde (liefst tijdelijke) hulpverl<strong>en</strong>ing <strong>en</strong>word<strong>en</strong> er afsprak<strong>en</strong> gemaakt over de coördinatie. De valkuil van het bied<strong>en</strong> van steedsmeer zorg <strong>en</strong> ondersteuning wordt op deze manier zo veel mogelijk vermed<strong>en</strong>. Het vangnet23+ is met ingang van januari 2011 actief gaan draai<strong>en</strong>. Wij volg<strong>en</strong> dit nauwgezet <strong>en</strong> zett<strong>en</strong>ons in voor e<strong>en</strong> zo groot mogelijke betrokk<strong>en</strong>heid van ket<strong>en</strong>partners.10.4. Aansluiting met Veiligheidshuiz<strong>en</strong>Lokaal wordt het CJG-beleid in sam<strong>en</strong>hang met het plan van aanpak Ket<strong>en</strong>regie uitgevoerd,waarbij zowel subregionaal als op Tw<strong>en</strong>ts niveau wordt sam<strong>en</strong>gewerkt. Bijzondere aandachtis er voor de aansluiting met Veiligheidshuiz<strong>en</strong>. In e<strong>en</strong> Veiligheidshuis (e<strong>en</strong>52


sam<strong>en</strong>werkingsverband) werk<strong>en</strong> instanties op één locatie sam<strong>en</strong> aan opsporing, vervolging,berechting <strong>en</strong> hulpverl<strong>en</strong>ing. Het doel van de sam<strong>en</strong>werking is het terugdring<strong>en</strong> van overlast,huiselijk geweld <strong>en</strong> criminaliteit. De sam<strong>en</strong>werking <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>hang met het veiligheidsbeleid<strong>en</strong> het Veiligheidshuis wordt vormgegev<strong>en</strong> aan de hand van concrete situaties. Deket<strong>en</strong>partners signaler<strong>en</strong> problem<strong>en</strong>, bed<strong>en</strong>k<strong>en</strong> oplossing<strong>en</strong> <strong>en</strong> voer<strong>en</strong> die sam<strong>en</strong> uit.Werkprocess<strong>en</strong> word<strong>en</strong> op elkaar afgestemd, zodat strafrecht <strong>en</strong> zorg elkaar aanvull<strong>en</strong>.Ingezet wordt op gedragsverandering, recidivevermindering <strong>en</strong> verbetering van de kwaliteitvan lev<strong>en</strong> van de delinqu<strong>en</strong>t. M<strong>en</strong> werkt dadergericht, gebiedsgericht <strong>en</strong> probleemgericht.Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t aan te sluit<strong>en</strong> bij Veiligheidshuis Almelo. De bespreking<strong>en</strong> hierover zijngestart.10.5. Afstemming met integrale veiligheidHet beleidsterrein integrale veiligheid heeft e<strong>en</strong> grote overlap met domein 5. Hierbij kangedacht word<strong>en</strong> aan jeugd <strong>en</strong> veiligheid, ontslag na det<strong>en</strong>tie, huiselijk geweld <strong>en</strong> hetoplegg<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> huisverbod. Intern bestaat er echter (nog) ge<strong>en</strong> bestuurlijk <strong>en</strong> ambtelijkstructureel overleg over de overlapping<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> domein 5 <strong>en</strong> integrale veiligheid. Inhoofdstuk 7 is in paragraaf 12 al melding gemaakt van het beschikbaar stell<strong>en</strong> van extraformatie om de ambtelijke regierol op dit punt te versterk<strong>en</strong>. Deze functionaris komt ook metvoorstell<strong>en</strong> voor bestuurlijke afstemming.10.6. Wet tijdelijk huisverbod (huiselijk geweld)De uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod is onderdeel van de brede regionale aanpakvan huiselijk geweld. De kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> wordt de huidige aanpak verbeterd <strong>en</strong> uitgebreid.Binn<strong>en</strong> het lokale vangnet 23+ wordt bekek<strong>en</strong> word<strong>en</strong> of <strong>en</strong> hoe huiselijk geweld eerderherk<strong>en</strong>d kan word<strong>en</strong>.10.7. Verslavingsprev<strong>en</strong>tieIn het kader van verslavingsprev<strong>en</strong>tie hebb<strong>en</strong> we de beschikking over e<strong>en</strong> jaarlijks budgetwaaruit voorlichting op schol<strong>en</strong> (basisonderwijs <strong>en</strong> voortgezet onderwijs) gefinancierd wordt.Deze voorlichting kan verschill<strong>en</strong>de verslavingsvorm<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong>: drugsverslaving,drankverslaving, gokverslaving. De activiteit<strong>en</strong> in het kader van verslavingsprev<strong>en</strong>tie gaanwe de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> continuer<strong>en</strong>.10.8. Resultaatverwachting<strong>en</strong>Voor het domein “Prev<strong>en</strong>tie, zorg <strong>en</strong> opvang” kunn<strong>en</strong> de volg<strong>en</strong>de resultaatverwachting<strong>en</strong>word<strong>en</strong> b<strong>en</strong>oemd:E<strong>en</strong> goed functioner<strong>en</strong>de ket<strong>en</strong>aanpak voor de doelgroep<strong>en</strong> van domein 5, onder anderdoor e<strong>en</strong> goede sam<strong>en</strong>werking met ket<strong>en</strong>partners.Extra or<strong>en</strong> <strong>en</strong> og<strong>en</strong> in de geme<strong>en</strong>te, zodat er eerder kan word<strong>en</strong> ingegrep<strong>en</strong> indreig<strong>en</strong>de, escaler<strong>en</strong>de probleemsituaties.53


10.9. Actiepunt<strong>en</strong> domein 5In dit hoofdstuk zijn de actiepunt<strong>en</strong> t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van prev<strong>en</strong>tie, zorg <strong>en</strong> opvang aan de ordegekom<strong>en</strong>. Hieronder word<strong>en</strong> ze nog e<strong>en</strong>s sam<strong>en</strong>gevat.Domein 5: Prev<strong>en</strong>tie, zorg <strong>en</strong> opvang 2011 2012 2013 20141. In het beleid t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van domein 5 deket<strong>en</strong>b<strong>en</strong>adering voortzett<strong>en</strong> <strong>en</strong> daar waar mogelijkverder optimaliser<strong>en</strong>, waarbij er specifiek aandacht X X X Xis voor de afstemming tuss<strong>en</strong> lokale <strong>en</strong> regionalevoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.Voor 2011 wordt geprobeerd de afsprak<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trumgeme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> de overige geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> over‘wie doet wat’ vast te legg<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> conv<strong>en</strong>ant.X2. Onderzoek<strong>en</strong> of huisarts<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of hunpraktijkondersteuners meer betrokk<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong>word<strong>en</strong> bij de ket<strong>en</strong>aanpak.X X3. Het opzett<strong>en</strong>, uitbreid<strong>en</strong> <strong>en</strong> verbeter<strong>en</strong> van de(digitale) signaleringssystem<strong>en</strong> (onder andere demogelijkheid van e<strong>en</strong> lokale meldlijn onderzoek<strong>en</strong>).4. Het bevorder<strong>en</strong> van de deskundigheid bij interne <strong>en</strong>externe partners in het opspor<strong>en</strong> vanprobleemsituaties.5. Het functioner<strong>en</strong> van het vangnet 23+ nauwgezetvolg<strong>en</strong> <strong>en</strong> de betrokk<strong>en</strong>heid van ket<strong>en</strong>partnersstimuler<strong>en</strong>.XX X XX X XX6. Inzett<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> goede aansluiting met hetVeiligheidshuis Almelo. X X7. Inzett<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> betere afstemming tuss<strong>en</strong> domein5 <strong>en</strong> het beleidsterrein integrale veiligheid.Invulling gev<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> regierol op dit snijvlak.8. De (regionale) aanpak Wet tijdelijk huisverbodverbeter<strong>en</strong>, lokaal onderzoek<strong>en</strong> of huiselijk geweldeerder herk<strong>en</strong>d kan word<strong>en</strong> <strong>en</strong> doorvangnetstructuur <strong>en</strong> andere signal<strong>en</strong> huisverbod<strong>en</strong>voorkom<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.X X X XX X X X9. De activiteit<strong>en</strong> in het kader vanverslavingsprev<strong>en</strong>tie continuer<strong>en</strong>. X X X X54


De Kanteling: e<strong>en</strong> veranderingsprocesintern <strong>en</strong> extern55


11. Domein 6: Anders te werk11.1. InleidingOm de inhoudelijke visie op de <strong>Wmo</strong> <strong>en</strong> de Kanteling te realiser<strong>en</strong> zal er zowel intern alsextern e<strong>en</strong> veranderingsproces plaats moet<strong>en</strong> vind<strong>en</strong>. De sam<strong>en</strong>werking met inwoners,ket<strong>en</strong>partners <strong>en</strong> lokale organisaties staat daarin c<strong>en</strong>traal. Het uitgangspunt van devernieuwing zijn de inwoners zelf. De uiteindelijke doelstelling is dat zij beter <strong>en</strong>/of langerkunn<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong> <strong>meedo<strong>en</strong></strong> in de sam<strong>en</strong>leving. De focus van de geme<strong>en</strong>te verschuift van hetverstrekk<strong>en</strong> van (individuele) voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> naar vraagverheldering <strong>en</strong> het ontwikkel<strong>en</strong> vannieuwe oplossing<strong>en</strong>, in sam<strong>en</strong>spraak met inwoners <strong>en</strong> het maatschappelijk midd<strong>en</strong>veld. Derelatie tuss<strong>en</strong> inwoners <strong>en</strong> geme<strong>en</strong>te wordt hiermee meer wederkerig. Het is niet langer deinwoner die e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing claimt <strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>te die e<strong>en</strong> aanvraag beoordeelt, maar deinwoner die sam<strong>en</strong> met de geme<strong>en</strong>te in kaart br<strong>en</strong>gt wat zijn mogelijkhed<strong>en</strong> <strong>en</strong>belemmering<strong>en</strong> zijn <strong>en</strong> met welke oplossing<strong>en</strong> hij zonodig ondersteund kan word<strong>en</strong>. Voor hetrealiser<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> cultuuromslag is het van belang om binn<strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>telijke organisatiete beginn<strong>en</strong>, zodat de uitstraling naar buit<strong>en</strong> ook verandert. Cultuurverandering begint bij dewijze van b<strong>en</strong>ader<strong>en</strong> van inwoners.11.2. Randvoorwaard<strong>en</strong>Om e<strong>en</strong> succes te mak<strong>en</strong> van de <strong>Wmo</strong> is e<strong>en</strong> aantal factor<strong>en</strong> van cruciaal belang: de bereidheid van inwoners om zo zelfstandig mogelijk te functioner<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> desam<strong>en</strong>leving <strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong> te zijn bij de lokale sam<strong>en</strong>leving; de bereidheid van inwoners <strong>en</strong> (lokale) organisaties om over de gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> van de eig<strong>en</strong>omgeving he<strong>en</strong> te kijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> sam<strong>en</strong> te will<strong>en</strong> werk<strong>en</strong>; e<strong>en</strong> (lokale) overheid die de regietaak op zich neemt om van de <strong>Wmo</strong> e<strong>en</strong> succes temak<strong>en</strong>; e<strong>en</strong> (lokale) overheid die bereid is middel<strong>en</strong> beschikbaar te stell<strong>en</strong> voor de <strong>Wmo</strong>.De eerste twee factor<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> we als geme<strong>en</strong>te niet in eig<strong>en</strong> hand. Wel wil de geme<strong>en</strong>teinwoners <strong>en</strong> organisaties stimuler<strong>en</strong> om hun zelfstandigheid, zorg voor <strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong>heid bijde lokale sam<strong>en</strong>leving actief op te pakk<strong>en</strong>. Hierbij komt als snel het derde elem<strong>en</strong>t van desuccesfactor<strong>en</strong> om de hoek kijk<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>te die haar regietaak serieus neemt <strong>en</strong>inwoners <strong>en</strong> instelling<strong>en</strong> met elkaar verbindt. De kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> word<strong>en</strong> bewust mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong>gecreëerd waarbij instelling<strong>en</strong> <strong>en</strong> inwoners met elkaar om tafel zitt<strong>en</strong> om met elkaar te prat<strong>en</strong>over de <strong>Wmo</strong>. De werkconfer<strong>en</strong>ties die in 2010 zijn georganiseerd (over de AWBZ--pakketmaatregel <strong>en</strong> het <strong>Wmo</strong>-<strong>beleidsplan</strong>) zijn daar voorbeeld<strong>en</strong> van. We will<strong>en</strong> dezeingeslag<strong>en</strong> weg blijv<strong>en</strong> bewandel<strong>en</strong>, om zo k<strong>en</strong>nis op te do<strong>en</strong>, problem<strong>en</strong> te analyser<strong>en</strong> <strong>en</strong>behoeftes te peil<strong>en</strong>. Tegelijkertijd hop<strong>en</strong> wij onder andere op die manier draagvlak voor<strong>Wmo</strong>-beleid te creër<strong>en</strong>. Daarnaast gev<strong>en</strong> wij als geme<strong>en</strong>te regelmatig voorlichting aanket<strong>en</strong>partners (bijvoorbeeld diaconieën, huisarts<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere intermediairs) overontwikkeling<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de <strong>Wmo</strong>. Naast regie zijn financiële middel<strong>en</strong> cruciaal voor het slag<strong>en</strong>van de <strong>Wmo</strong>. In hoofdstuk 12 wordt hier verder op ingegaan.11.3. CommunicatieGoed communicer<strong>en</strong> met burgers <strong>en</strong> instelling<strong>en</strong> behoort onderdeel te zijn van het dagelijkseprofessionele handel<strong>en</strong> <strong>en</strong> is van belang voor het creër<strong>en</strong> van draagvlak. Uit de resultat<strong>en</strong>van het belevingsonderzoek <strong>Wmo</strong> blijkt dat e<strong>en</strong> minderheid van de inwoners bek<strong>en</strong>d is metde <strong>Wmo</strong> (43,6%). Hier ligt voor de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> duidelijk e<strong>en</strong> actiepunt. Als we alsgeme<strong>en</strong>te sam<strong>en</strong> met inwoners <strong>en</strong> het maatschappelijk midd<strong>en</strong>veld de Kanteling vorm will<strong>en</strong>gev<strong>en</strong>, speelt communicatie e<strong>en</strong> belangrijke rol. De boodschap wordt op de doelgroepafgestemd. Wij zijn ons daarbij bewust van de kracht van herhaling. Wij voer<strong>en</strong> de kom<strong>en</strong>dejar<strong>en</strong> e<strong>en</strong> publiciteitscampagne omtr<strong>en</strong>t de Kanteling uit, waarbij er zo veel mogelijkcommunicatiemiddel<strong>en</strong> word<strong>en</strong> b<strong>en</strong>ut om zo goed mogelijk aansluiting te vind<strong>en</strong> bij onzeinwoners. Startpunt van de publiciteitscampagne is de uitgifte van e<strong>en</strong> <strong>Wmo</strong>-krant in 2011.56


Uit dit <strong>beleidsplan</strong> kom<strong>en</strong> diverse actiepunt<strong>en</strong> naar vor<strong>en</strong> waarvoor e<strong>en</strong> goede communicatiemet burgers <strong>en</strong> instelling<strong>en</strong> van ess<strong>en</strong>tieel belang is. Voor bepaalde punt<strong>en</strong> is decommunicatie expliciet vast gelegd. Dat is niet in alle gevall<strong>en</strong> in dit plan geregeld. Het is debedoeling dat in sam<strong>en</strong>spraak met de <strong>Wmo</strong>-adviesraad Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> daarvoor in 2012 e<strong>en</strong>communicatieplan wordt opgesteld. Onderdeel van dat communicatieplan is het b<strong>en</strong>oem<strong>en</strong>van de communicatiekanal<strong>en</strong> voor de doelgroep<strong>en</strong>. In de nieuwe strategische visie is over dedi<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing het volg<strong>en</strong>de vermeld:”De geme<strong>en</strong>te Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> zet steeds meer in opdigitalisering van de di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing”. Deze visie is ook van invloed op de communicatie overde actiepunt<strong>en</strong> in dit <strong>beleidsplan</strong>. Burgers word<strong>en</strong> zoveel mogelijk naar de (verbeterde)website geleid.11.4. Aansluit<strong>en</strong> bij actualiteitBij e<strong>en</strong> andere manier van werk<strong>en</strong> hoort e<strong>en</strong> goede aansluiting op de actualiteit. Dit will<strong>en</strong> wijdo<strong>en</strong> door jaarlijks de actiepunt<strong>en</strong> in de subregionale kadernota <strong>Wmo</strong> 2011-2014 <strong>en</strong> in hetlokale <strong>beleidsplan</strong> <strong>Wmo</strong> 2011-2014 te evaluer<strong>en</strong> <strong>en</strong> te monitor<strong>en</strong>. Op basis daarvan stell<strong>en</strong>wij e<strong>en</strong> op de actualiteit gebaseerde planning voor het nieuwe jaar vast. Wij d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> dat dezemanier van werk<strong>en</strong> e<strong>en</strong> randvoorwaarde is om goed in te kunn<strong>en</strong> spel<strong>en</strong> op nieuweontwikkeling<strong>en</strong> (bijvoorbeeld t.a.v. de jeugdzorg of de AWBZ), maar ook om de <strong>Wmo</strong> <strong>en</strong> deKanteling voortdur<strong>en</strong>d in beeld te houd<strong>en</strong>.11.5. <strong>Wmo</strong>-adviesraad Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong>De <strong>Wmo</strong>-adviesraad Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> speelt e<strong>en</strong> belangrijke <strong>en</strong> actieve rol bij de vormgevingvan het lokale <strong>Wmo</strong>-beleid. Zij br<strong>en</strong>gt gevraagd <strong>en</strong> ongevraagd adviez<strong>en</strong> uit aan het college.De adviesraad bestaat uit e<strong>en</strong> brede verteg<strong>en</strong>woordiging van groep<strong>en</strong> in onze lokalesam<strong>en</strong>leving. Er is veel waardering voor hun inzet. Als geme<strong>en</strong>te blijv<strong>en</strong> wij de <strong>Wmo</strong>adviesraadRijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> (financieel) ondersteun<strong>en</strong>, zodat wij verzekerd zijn van de inbr<strong>en</strong>gvan lokale w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> aandachtspunt<strong>en</strong> bij het vormgev<strong>en</strong> van het <strong>Wmo</strong>-beleid. De <strong>Wmo</strong>adviesraadzet de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> in op goede achterbanraadpleging, waardoor wij er alslokale sam<strong>en</strong>leving met elkaar voor zorg<strong>en</strong> dat het beleid goed aansluit op de dagelijksepraktijk.11.6. Jaarlijks tevred<strong>en</strong>heidsonderzoekNaast de inbr<strong>en</strong>g van de <strong>Wmo</strong>-adviesraad Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> voer<strong>en</strong> wij ook jaarlijks e<strong>en</strong>tevred<strong>en</strong>heidsonderzoek uit (over e<strong>en</strong> specifiek <strong>Wmo</strong>-onderdeel). Dit onderzoek kanplaatsvind<strong>en</strong> in de vorm van e<strong>en</strong> belevingsonderzoek, maar ook in de vorm van e<strong>en</strong>participatieonderzoek. Dit do<strong>en</strong> we om kritisch naar ons beleid te kijk<strong>en</strong>, maar ook om teb<strong>en</strong>chmark<strong>en</strong> met andere geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Ook voldo<strong>en</strong> we daarmee aan de wettelijkeverplichting van e<strong>en</strong> jaarlijks tevred<strong>en</strong>heidsonderzoek. De uitkomst<strong>en</strong> van de onderzoek<strong>en</strong>word<strong>en</strong> uiteraard meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> bij de (door)ontwikkeling van beleid.11.7. ResultaatverwachtingVoor het domein “Anders te werk” kan de volg<strong>en</strong>de resultaatverwachting word<strong>en</strong>geformuleerd:De Kanteling heeft intern <strong>en</strong> extern vorm gekreg<strong>en</strong>, waardoor de andere manier vanwerk<strong>en</strong> meer vanzelfsprek<strong>en</strong>d is geword<strong>en</strong>.57


11.8. Actiepunt<strong>en</strong> domein 6In dit hoofdstuk is e<strong>en</strong> aantal actiepunt<strong>en</strong> t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de andere manier van werk<strong>en</strong>b<strong>en</strong>oemd. Hieronder word<strong>en</strong> ze nog e<strong>en</strong>s weergegev<strong>en</strong>.Domein 6: Anders te werk 2011 2012 2013 20141. Sam<strong>en</strong> met inwoners, professionals <strong>en</strong> instelling<strong>en</strong>(tijd<strong>en</strong>s werkconfer<strong>en</strong>ties) per domein goedeprobleemanalyses uitvoer<strong>en</strong>, met als doelknelpunt<strong>en</strong> <strong>en</strong> behoeft<strong>en</strong> in kaart te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong>daarop te anticiper<strong>en</strong>.X X X X2. Als geme<strong>en</strong>te duidelijk zijn over hoe de regierolwordt ingevuld (drie vorm<strong>en</strong> mogelijk), zodatket<strong>en</strong>partners wet<strong>en</strong> waar ze aan toe zijn (ziehoofdstuk 5).3. De Kanteling door middel van e<strong>en</strong>publiciteitscampagne toelicht<strong>en</strong> <strong>en</strong> onder deaandacht br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> op die manier draagvlak(prober<strong>en</strong> te) realiser<strong>en</strong>.Als onderdeel van deze campagne in 2011 e<strong>en</strong>laagdrempelige <strong>Wmo</strong>-krant uitbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, waarin deKanteling (= cultuuromslag) duidelijk wordtuitgelegd.4. Sam<strong>en</strong> met de <strong>Wmo</strong>-adviesraad opstell<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>communicatieplan voor dit <strong>beleidsplan</strong>.5. Jaarlijks subregionale <strong>en</strong> de lokale <strong>Wmo</strong>-ag<strong>en</strong>daevaluer<strong>en</strong>, monitor<strong>en</strong> <strong>en</strong> daar waar nodig bijstell<strong>en</strong>.Dit leidt tot e<strong>en</strong> nieuwe jaarplanning.6. Jaarlijks e<strong>en</strong> tevred<strong>en</strong>heidsonderzoek uitvoer<strong>en</strong>(voor e<strong>en</strong> specifiek <strong>Wmo</strong>-onderdeel) <strong>en</strong> deuitkomst<strong>en</strong> daarvan b<strong>en</strong>utt<strong>en</strong> bij de(door)ontwikkeling van <strong>Wmo</strong>-beleid.X X X XX X X XXX X X XX X X X58


De <strong>Wmo</strong> in Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> financieeldoorvertaald59


12. Financieel kader <strong>Wmo</strong> Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong>12.1. InleidingVoor de uitvoering van de in dit <strong>beleidsplan</strong> beschrev<strong>en</strong> beleid is de beschikbaarheid vanfinanciële middel<strong>en</strong> vanzelfsprek<strong>en</strong>d e<strong>en</strong> voorwaarde. Hieronder wordt aan de hand van debegroting 2011 e<strong>en</strong> overzicht (zie tabel 1) gegev<strong>en</strong> van de begrote middel<strong>en</strong> in de <strong>Wmo</strong> overde verschill<strong>en</strong>de domein<strong>en</strong>. Deze middel<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ingezet voor allerlei activiteit<strong>en</strong> binn<strong>en</strong>de verschill<strong>en</strong>de domein<strong>en</strong>. De g<strong>en</strong>oemde tabel geeft e<strong>en</strong> beeld van de totale omvang vande <strong>Wmo</strong> in onze geme<strong>en</strong>te.Tabel 1: Overzicht <strong>Wmo</strong>-middel<strong>en</strong>Domein<strong>en</strong> Begroot 2011Domein 1: Sam<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> in buurt <strong>en</strong> dorp € 4.985.700,-Domein 2: Opgroei<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontwikkel<strong>en</strong> € 1.694.300,-Domein 3: Vrijwilligerswerk <strong>en</strong> mantelzorg € 218.400,-Domein 4: Meedo<strong>en</strong> makkelijker mak<strong>en</strong> € 7.161.500,-Domein 5: Prev<strong>en</strong>tie, zorg <strong>en</strong> opvang € 19.700,-Domein 6: Anders te werk € 106.600,-Totaal € 14.186.200,-De bov<strong>en</strong>staande tabel is puur als richtinggev<strong>en</strong>d bedoeld. De tabel geeft aan dat de <strong>Wmo</strong>middel<strong>en</strong>circa 20% van de geme<strong>en</strong>tebegroting vorm<strong>en</strong> (uitgaande van e<strong>en</strong>geme<strong>en</strong>tebegroting van 70 miljo<strong>en</strong> euro). Daarnaast maakt de tabel inzichtelijk dat de <strong>Wmo</strong>financieel meer bestrijkt dan alle<strong>en</strong> de uitgav<strong>en</strong> voor individuele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. Zo levertdomein 1 e<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong>lijke bijdrage aan het totaal van de <strong>Wmo</strong>-middel<strong>en</strong>. Dit komt door debreedte van dit domein (omvat veel beleidsveld<strong>en</strong>).12.2. Domein 4Opvall<strong>en</strong>d in het overzicht is de grote omvang van domein 4 (wat onder andere deindividuele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> beperking omvat). In dit domein zit vooral decomp<strong>en</strong>satieplicht van de <strong>Wmo</strong> verwerkt. Hierdoor wordt dit domein gek<strong>en</strong>merkt door e<strong>en</strong>op<strong>en</strong>-einde regeling. Dat betek<strong>en</strong>t dat als m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ondersteuningsvraag hebb<strong>en</strong>, degeme<strong>en</strong>te de beperking<strong>en</strong>, die m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> niet zelf kunn<strong>en</strong> oploss<strong>en</strong>, moet comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>.Comp<strong>en</strong>satie kan plaatsvind<strong>en</strong> door m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> toe te leid<strong>en</strong> naar voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> of aan m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> te verstrekk<strong>en</strong>. Het is daarbij niet van belang of het (geme<strong>en</strong>telijk) budgettoereik<strong>en</strong>d is of niet. Dit houdt in dat de financiële sturing <strong>en</strong> de speelruimte op dit domeinbeperkt is. Door het reguler<strong>en</strong> van de criteria, het start<strong>en</strong> met de Kanteling, de eig<strong>en</strong>bijdrageregeling<strong>en</strong> de inkoopstrategie wordt de speelruimte zo goed mogelijk b<strong>en</strong>ut.12.3. De Kanteling vraagt om investering<strong>en</strong>Voor het onderdeel hulp bij het huishoud<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong> de uitgav<strong>en</strong> substantieel hoger dan deinkomst<strong>en</strong>. Dit houdt in dat er voor dit onderdeel jaarlijks wordt bijgeplust uit de algem<strong>en</strong>emiddel<strong>en</strong>. Om te voorkom<strong>en</strong> dat er door de vergrijzing e<strong>en</strong> to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>de druk op dealgem<strong>en</strong>e middel<strong>en</strong> ontstaat, wordt er de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> ingezet op het ontwikkel<strong>en</strong> vancollectieve vorm<strong>en</strong> van ondersteuning. Dit is vanuit de visie van de geme<strong>en</strong>te op de <strong>Wmo</strong>,zoals beschrev<strong>en</strong> in dit <strong>beleidsplan</strong>, w<strong>en</strong>selijk. Collectieve vorm<strong>en</strong> van ondersteuningbevorder<strong>en</strong> ontmoeting <strong>en</strong> participatie <strong>en</strong> beperk<strong>en</strong> daarmee het beroep op zwaardere zorg.Ook kan dit vanuit financieel perspectief interessant zijn: collectieve ondersteuning is relatiefgoedkoper dan individuele ondersteuning. Er zijn wel eerst investering<strong>en</strong> in collectievevoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> nodig wil de omslag succesvol vorm krijg<strong>en</strong>. Hiervoor is in de planperiode e<strong>en</strong>bedrag van € 120.000,-- beschikbaar. Voorbeeld<strong>en</strong> van investering<strong>en</strong> zijn betere b<strong>en</strong>uttingvan de speeltuingebouw<strong>en</strong> (wijkfunctie), ontmoetingsactiviteit<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> scootmobielpool, e<strong>en</strong>wasservice et cetera. De verwachting is dat hierdoor het beroep op individuele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>minder sterk stijgt dan wel in relatieve zin afneemt (op termijn (eind 2014) is hiervoor e<strong>en</strong>60


ezuiniging geraamd van € 25.000,--). Ook ontstaat er ruimte voor investering<strong>en</strong> incollectieve voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> door de toegang tot individuele voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> aan te scherp<strong>en</strong>(vergrot<strong>en</strong> bereik eig<strong>en</strong> bijdrageregeling). Ook is er e<strong>en</strong> noodzaak tot invester<strong>en</strong> ininformatie, advies <strong>en</strong> cliëntondersteuning (prestatieveld 3). Door problem<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> vroegstadium op te spor<strong>en</strong> <strong>en</strong> door m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> beter toe te leid<strong>en</strong> naar pass<strong>en</strong>de vorm<strong>en</strong> vanondersteuning, is de verwachting dat investering<strong>en</strong> in de toekomst kunn<strong>en</strong> leid<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong>verminderd beroep op (individuele) voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.12.4. Meerjar<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>tebegroting als kaderHet financieel kader voor dit <strong>Wmo</strong>-<strong>beleidsplan</strong> is de (meerjar<strong>en</strong>) geme<strong>en</strong>tebegroting. Zoalseerder is aangegev<strong>en</strong> is er sprake van geme<strong>en</strong>tebrede bezuiniging<strong>en</strong>. De regionalekadernota <strong>Wmo</strong> <strong>en</strong> het bijbehor<strong>en</strong>de lokale <strong>beleidsplan</strong> <strong>Wmo</strong> bevatt<strong>en</strong> de hoofdlijn<strong>en</strong> vanbeleidsrichting<strong>en</strong>. Oplossing<strong>en</strong> voor financiële problem<strong>en</strong> rond de <strong>Wmo</strong> word<strong>en</strong>begrotingsbreed bezi<strong>en</strong>.De actiepunt<strong>en</strong> in dit <strong>beleidsplan</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> uitgevoerd binn<strong>en</strong> de beschikbare middel<strong>en</strong><strong>en</strong> de huidige ambtelijke capaciteit. Uitzondering hierop vormt de actie het realiser<strong>en</strong> van deomslag van individuele naar collectieve voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. Op dit punt sluit<strong>en</strong> we niet opvoorhand uit dat met nadere voorstell<strong>en</strong> om extra middel<strong>en</strong> moet word<strong>en</strong> gekom<strong>en</strong>, dieachteraf moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> terugverdi<strong>en</strong>d.12.5. Risico’sBij de uitvoering van de <strong>Wmo</strong> loopt de geme<strong>en</strong>te diverse risico’s. Voor de beheersinghiervan wordt aangeslot<strong>en</strong> bij de bestaande methode van risicomanagem<strong>en</strong>t van degeme<strong>en</strong>te. Binn<strong>en</strong> deze methodiek word<strong>en</strong> risico’s geïnv<strong>en</strong>tariseerd, geanalyseerd <strong>en</strong>word<strong>en</strong> afsprak<strong>en</strong> gemaakt hoe wordt omgegaan met de b<strong>en</strong>oemde risico’s. Hierbij d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>we aan het accepter<strong>en</strong>, reducer<strong>en</strong>, verlegg<strong>en</strong> dan wel het eliminer<strong>en</strong> van risico’s.De monitoring vindt plaats via de reguliere planning <strong>en</strong> controlinstrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (kadernota,begroting <strong>en</strong> jaarrek<strong>en</strong>ing) <strong>en</strong> sinds kort ook via e<strong>en</strong> risicologboek voor de <strong>Wmo</strong>. Op diemanier word<strong>en</strong> het bestuur <strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>teraad geïnformeerd over de ontwikkeling van derisico’s.61


Bijlage 1: Overzicht deelnota’sIn Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> bepal<strong>en</strong> de (op te stell<strong>en</strong>) strategische visie, het coalitieakkoord, deprogrammabegroting <strong>en</strong> de diverse beleidsnota’s – gegev<strong>en</strong> de randvoorwaard<strong>en</strong> zoalswetgeving, financiele middel<strong>en</strong>, marktwerking <strong>en</strong> ruimte – min of meer de ambities. De visiein dit <strong>beleidsplan</strong> is afgestemd op de g<strong>en</strong>oemde stukk<strong>en</strong>.Zoals gezegd, hor<strong>en</strong> bij dit <strong>Wmo</strong>-<strong>beleidsplan</strong> e<strong>en</strong> aantal deelnota’s over specifiekebeleidsterrein<strong>en</strong>. Deze zijn hieronder opgesomd. Deze deelnota’s zijn te vind<strong>en</strong> op degeme<strong>en</strong>telijke website <strong>en</strong> ook op te vrag<strong>en</strong> bij de afdeling M<strong>en</strong>s <strong>en</strong> Werk, team beleid. Sportnota “Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> beweegt” (2009) Beleidsplan Wet sociale werkvoorzi<strong>en</strong>ing 2009-2012 Beleidsnota arbeidsmarkt-, re-integratie- <strong>en</strong> participatiebeleid 2011-2014 Koersdocum<strong>en</strong>t minimabeleid “<strong>meedo<strong>en</strong></strong> is winst” (2008) Integrati<strong>en</strong>ota (koersdocum<strong>en</strong>t) (2009) Uitgangspunt<strong>en</strong>notitie Cultuurbeleid 2009-2012 (voorloper op te stell<strong>en</strong> Cultuurnota) Museumvisie Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> (2010) Masterplan Won<strong>en</strong>, Welzijn <strong>en</strong> Zorg (2006) Nota lokaal volksgezondheidsbeleid/project geïntegreerde eerstelijnsvoorzi<strong>en</strong>ing zorgkern Rijss<strong>en</strong>/integrale jeugdgezondheidszorg (2005) Kadernota jeugdbeleid (2000) Kadernotitie C<strong>en</strong>trum Jeugd <strong>en</strong> Gezin (2009) Integraal Realisatie Programma C<strong>en</strong>trum Jeugd <strong>en</strong> Gezin (regionaal) (2010) Realisatieplan C<strong>en</strong>trum Jeugd <strong>en</strong> Gezin (loket/lokaal) (2010) Beleidskader voorschoolse voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> (maart 2010) Deelnota subsidiëring Jeugd <strong>en</strong> Jonger<strong>en</strong>werk (2004) Kadernota ouder<strong>en</strong>beleid (2003) Nota vrijwilligersbeleid geme<strong>en</strong>te Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> (2010/2011) Nota mantelzorgbeleid geme<strong>en</strong>te Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> in wording (vaststelling in 2011) Verord<strong>en</strong>ing <strong>Wmo</strong> Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> 2007 <strong>Wmo</strong>-besluit Rijss<strong>en</strong>-Holt<strong>en</strong> 2010 Verstrekking<strong>en</strong>boek <strong>Wmo</strong> (2007) Regionaal Kompas Tw<strong>en</strong>te – e<strong>en</strong> plan van aanpak voor de maatschappelijke opvang2008-2011 Plan van aanpak Maatschappelijke opvang, sociale verslavingszorg <strong>en</strong> op<strong>en</strong>baregeestelijke gezondheidszorg 2008-2011 (van de c<strong>en</strong>trumgeme<strong>en</strong>te Almelo) Nota Happy Fris (2008)62


Bijlage 2: Overzicht prestatieveld<strong>en</strong> <strong>Wmo</strong> versus domein<strong>en</strong>De Wet maatschappelijke ondersteuning k<strong>en</strong>t neg<strong>en</strong> prestatieveld<strong>en</strong>, namelijk:1. het bevorder<strong>en</strong> van de sociale sam<strong>en</strong>hang in <strong>en</strong> leefbaarheid van dorp<strong>en</strong>, wijk<strong>en</strong> <strong>en</strong>buurt<strong>en</strong>2. op prev<strong>en</strong>tie gerichte ondersteuning van jeugdig<strong>en</strong> met problem<strong>en</strong> met opgroei<strong>en</strong> <strong>en</strong>van ouders met problem<strong>en</strong> met opvoed<strong>en</strong>3. het gev<strong>en</strong> van informatie, advies <strong>en</strong> cliëntondersteuning4. het ondersteun<strong>en</strong> van mantelzorgers <strong>en</strong> vrijwilligers5. het bevorder<strong>en</strong> van de deelname aan het maatschappelijke verkeer <strong>en</strong> van hetzelfstandig functioner<strong>en</strong> van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> beperking of e<strong>en</strong> chronisch psychischprobleem <strong>en</strong> van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> psychosociaal probleem6. het verl<strong>en</strong><strong>en</strong> van voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> aan m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> beperking of e<strong>en</strong> chronischpsychisch probleem <strong>en</strong> aan m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> psychosociaal probleem t<strong>en</strong> behoevevan het behoud van hun zelfstandig functioner<strong>en</strong> of hun deelname aan hetmaatschappelijke verkeer7. het bied<strong>en</strong> van maatschappelijke opvang, waaronder vrouw<strong>en</strong>opvang8. het bevorder<strong>en</strong> van op<strong>en</strong>bare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van hetbied<strong>en</strong> van psychosociale hulp bij ramp<strong>en</strong>9. het bevorder<strong>en</strong> van verslavingsbeleidIn dit <strong>beleidsplan</strong> werk<strong>en</strong> we niet met de bov<strong>en</strong>g<strong>en</strong>oemde prestatieveld<strong>en</strong>, maar met e<strong>en</strong>indeling in zes domein<strong>en</strong>. De onderstaande tabel laat zi<strong>en</strong> hoe de prestatieveld<strong>en</strong> van de<strong>Wmo</strong> sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong> met de gehanteerde indeling in domein<strong>en</strong>. (Dit is in het betreff<strong>en</strong>dehoofdstuk van elk domein ook aangegev<strong>en</strong>.)Prestatieveld<strong>en</strong> 1 2 3 4 5 6 7 8 9Domein 1: Sam<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> in buurt <strong>en</strong> dorp x x x x x x x x xDomein 2: Opgroei<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontwikkel<strong>en</strong> x x xDomein 3: Vrijwilligerswerk <strong>en</strong> mantelzorg x xDomein 4: Meedo<strong>en</strong> makkelijker mak<strong>en</strong> x x xDomein 5: Prev<strong>en</strong>tie, zorg <strong>en</strong> opvang x x x xDomein 6: Anders te werk x x x x x x x x x63


Bijlage 3: BronvermeldingDe onderstaande docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zijn gebruikt bij de totstandkoming van dit <strong>beleidsplan</strong>.“De verbindingsopgave van de <strong>Wmo</strong>, de rol van geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in het bevorder<strong>en</strong> vansociale sam<strong>en</strong>hang” door Erik van Marissing <strong>en</strong> Freek de Meere. Verwey-JonkerInstituut, augustus 2009.“Bouwst<strong>en</strong><strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> brede participatievisie”, reader themabije<strong>en</strong>komst G32-SocialePijler, 3 december 2009.“De Kracht van Almere”, beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning geme<strong>en</strong>teAlmere 2010-2014. “Kadernota (wijk)welzijn 2010 <strong>en</strong> 2011”, geme<strong>en</strong>te Enschede, DMO, 6 oktober 2009. “<strong>Wmo</strong>-<strong>beleidsplan</strong> 2010-2011, participatie c<strong>en</strong>traal”, geme<strong>en</strong>te Nijmeg<strong>en</strong>, februari 2010.“Iedere<strong>en</strong> binn<strong>en</strong>boord, inclusief beleid in de praktijk”, handreiking sam<strong>en</strong>werkingsprojectVNG <strong>en</strong> MOVISIE in het kader van project de Kanteling, oktober 2010.“De Kanteling financieel, kost<strong>en</strong> <strong>en</strong> bat<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> nieuwe aanpak in de <strong>Wmo</strong>”, publicatieVNG in het kader van project de Kanteling, oktober 2010.“Kantel<strong>en</strong> in de <strong>Wmo</strong>, handreiking voor visieontwikkeling <strong>en</strong> organisatieverandering”,publicatie VNG in het kader van project de Kanteling, september 2010.“Regie werkt! Geme<strong>en</strong>telijke praktijkvoorbeeld<strong>en</strong>”, publicatie VNG in sam<strong>en</strong>werking methet Actieprogramma Lokaal Bestuur, december 2007.“De geme<strong>en</strong>te als regisseur, lokale daadkracht mobiliser<strong>en</strong>”, Ministerie van Binn<strong>en</strong>landseZak<strong>en</strong> <strong>en</strong> Koninkrijksrelaties, directie Grotested<strong>en</strong>beleid <strong>en</strong> InterbestuurlijkeBetrekking<strong>en</strong>, november 2006. “De regierol van geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> nader bekek<strong>en</strong>”, Kees Span, Katri<strong>en</strong> Luijkx, Jos Schols <strong>en</strong>R<strong>en</strong>é Schalk, VRIJ bestuurskunde 2009-1.64

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!