13.07.2015 Views

Bestuursvoorstel kredietvoorstel herstructurering Volkspark Rijssen

Bestuursvoorstel kredietvoorstel herstructurering Volkspark Rijssen

Bestuursvoorstel kredietvoorstel herstructurering Volkspark Rijssen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ROUTINGFORMULIER BESTUURSVOORSTELDatum: 08-08-2013Onderwerp: Kredietvoorstel <strong>herstructurering</strong> <strong>Volkspark</strong> <strong>Rijssen</strong> en aanvraag provinciale subsidieAdviseurAfdeling/teamTelefoonnummerGeraadpleegde collega'sBijlagenPortefeuillehouder:Bertus DekkersIWAJJ.H.M. Korenromp, M.H. Hollering, J.G. van Eck, J.G.Mensink, G.J. Brinkers, F. ter Laak, S. Faal-Takakbd130722a krediet <strong>Volkspark</strong>.doc2013 08 01 VO <strong>Volkspark</strong>.pdf2013 08 01 aanzet globale kostenraming upgrade<strong>Volkspark</strong>.pdfbijlage 2 ontwerp voor de geometrische tuin.pdfbijlage 1 cultuurhistorische analyse.pdfbestuursvoorstel met besluit van 16 juli 2013.pdfbrief subsidieaanvraag.pdfJ. LigtenbergNaam Oordeel DatumA. Stegeman akkoord 27-08-2013H. ter Keurst akkoord 27-08-2013A. Hofland akkoord 27-08-2013J. de Jager akkoord 27-08-2013A. van Eck akkoord 27-08-2013J. Ligtenberg akkoord 27-08-2013B. Wolterink akkoord 27-08-2013


intrekt. Krachtens dat besluit heeft Gedeputeerde Staten van Overijssel een subsidie van € 200.000,- toegezegd voor het realiserenvan de zogenaamde "Zinnenbeelden" in Holten. In de raadsvergadering van 28 juni 2013 heeft de gemeenteraad besloten dat ditproject ontkoppelt wordt van de integrale locatiestudie Tunnel/Brug+N/P+R/O-plusvariant (variant 5 op basis van initiatiefvoorstelPvdA). Dit betekent dat de zinnenbeelden niet meer in 2013 kunnen worden gerealiseerd. Daardoor kan niet aan desubsidievoorwaarden worden voldaan en zou het toegezegde budget terugvallen naar de provincie. De provincie is bereid dit budget tebeschikken voor de <strong>herstructurering</strong> van het <strong>Volkspark</strong>. Verwacht wordt dat medio september 2013 een positief besluit tegemoet kanworden gezien. Op 7 augustus 2013 is een verzoek ingediend bij de provincie. Een kopie van dit subsidieverzoek met bijlagen treft uaan als bijlage.3. Onderzoek realiseren van een fontein/waterpartijIn het waterproject <strong>Rijssen</strong> is de realisering van een fontein voorzien. Deze fontein is nog niet gerealiseerd. Aanvankelijk was het planom deze fontein te realiseren in het kader van het waterproject Maatgraven ter hoogte van Veeneslagen. Die locatie is echter minderpublieksgericht. Een fontein komt daar minder tot zijn recht.Een alterantief zou kunnen zijn om de vijver van het <strong>Volkspark</strong> te voorzien van een fontein. Het realiseren van een fontein in de vijverkan een toegevoegde waarde geven aan de belevingswaarde van het <strong>Volkspark</strong>. Het mogelijk realiseren van een fontein, ligt buiten dekaders van dit plan en subsidieaanvraag. Nu het er echter naar uitziet dat het <strong>Volkspark</strong> geherstructureerd gaat worden, lijkt het eengoed moment om een onderzoek te doen naar de realiseringsmogelijkheden van een fontein.4. Onderzoek Jongeren ontmoetingsplekHet <strong>Volkspark</strong> functioneert ook als locatie waar hangjeugd elkaar ontmoet. Dit concentreert zich met name in en om de muziekkoepel.Bezien wordt of dit wel meeste geschikte ontmoetingsplek voor jongeren is. Gedacht wordt aan het bieden van een alternatief in deomgeving van het <strong>Volkspark</strong>.Er zal, in overleg met de straathoekwerker, nog nader onderzoek moeten worden gedaan waar en op welke wijze deze plek kanworden ingericht. Indien nodig wordt ook gebruik gemaakt van vrijkomende materialen, zoals bankjes, verharding en verlichting.KanttekeningenEen harde subsidie voorwaarde van de provincie is en blijft dat het project in 2013 wordt voltooid. Om hieraan te kunnen voldoen,achten wij het noodzakelijk direct na behandeling van dit voorstel in de commissie Grondgebied van 12 september 2013 uw collegewordt gemachtigd door de commissie het werk in uitvoering te nemen.De beheerstichting van het Parkgebouw ontwikkelt ook plannen om de glazen voorpui aan te passen. Dat zal plaats moeten vinden metwat interne aanpassing in het pand. Deze aanpassing is buiten dit voorstel gehouden en wordt afzonderlijk bezien en wordt zonodigafzonderlijk aan uw college voorgelegd.4. DraagvlakEr is overleg geweest met de Stichting beheer Parkgebouw <strong>Rijssen</strong>. Het plan wordt gedragen door de stichting. Er is eenWabovergunning aangevraagd, waarbij ook de vergunning ingevolge de Monumentenwet wordt geregeld. De gemeentelijkemonumentencommissie brengt op 13 augustus 2013 een advies uit.Voor de uitvoering van het plan is een omgevingsvergunning aangevraagd (activiteit Monumenten).5. Aanpak / UitvoeringDe provinciale subsidie heeft als voorwaarde dat het project uiterlijk31 december 2013 gereed moet zijn. Het is dan van belang om inaugustus/september 2013 de aanbesteding voor te bereiden en een begin te maken met de uitvoeringswerkzaamheden.6. CommunicatieVindt plaats via collegebesluitvorming en raadsbehandeling.7. FinancienHerstructureringsplanDe kosten van uitvoering van het <strong>herstructurering</strong>splan worden geraamd op € 297.000,-. Er zijn in de begroting nog middelen (circa €97.000,-) beschikbaar. Dit beschikbare bedrag bestaat voor de helft uit ISV gelden en voor de helft uit beheergelden. Samen met eensubsidie van de provincie is er dan dekking voor het plan. Ik verwijs u naar de financiële bijlage, waarin de begroting is uitgewerkt.De dekking bestaat dan uit:lopende begroting € 97.000,-


provinciale subsidie € 200.000,- (onder voorbehoud van een definitieve toekenning).8.Besluit: conformOpmerking bij besluit:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!