Helperbel 2015, nummer 1

wijkhelpman

Helperbel 2015, nummer 1

helperbel

Wijkkrant van Helpman

• Kindervrijmarkt

• ORKZ: binnen- en buitenpanders

• Wijkwethouder Ton Schroor

2015

1


Kinderen vanaf 8 jaar kunnen tijdens lessen textiele

werkvorming eigen ontwerpen creëren en kleding maken.

ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

MENNES REPARATIEBEDRIJF

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)

HOME

radio’s, tv’s, wasmachines,

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

koelkasten, drogers enz.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

Stadjerspas

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

MENNES REPARATIEBEDRIJF

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Dat loopt geweldig

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl


Inhoudsopgave

Nieuws van het wijkcomité

Van de voorzitter 6

Afscheid stadsdeelbeheerder 7

Wijk in beeld

Zo maar een straat 4

Kunst en Architectuur

Nieuwe architectuur 35

Nieuws van de gemeente

Extra perron Europark 10

Andere tijden

Tennispark Vorenkamp 9

Mensen in de wijk

Chris van Wierst en het ORKZ 27

Nieuws uit de wijk

Wijkwethouder Ton Schroor 16

Werken in de wijk

De Parodontoloog 13

Activiteiten in de wijk

Kindervrijmarkt 22

Korfballessen 25

Service

Hulpdienst Groningen Zuid en Tweedehands kinderkleding 20

Bibliotheek, Mesdag bezoeken en Levenslust 36

13

16 27

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterrein. Oplage: 5500.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Marjan van den Bosch, Ronald van der Meulen, Harm Draaijer, Ina Timmer.

Fotografie: Rietje Beeren, Roelof van der Wal. Eindredactie: Ronald van der Meulen. Acquisitie advertenties:

Herman Marsman. Ontwerp omslag: Rietje Beeren. Vormgeving: Douwe Oppewal. Druk: NetzoDruk

Groningen. Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen of in te korten.

Helperbel nr. 4, december 2014

3


Tekst: Ronald van der Meulen

Foto: Roelof van der Wal

Zomaar een huizenblok in de wijk: op de hoek van de Helper

Brink en Coendersweg. Wie hier vijftig jaar terug langs zou

lopen, zou in het grote pand op de hoek melkboer Kleiker

kunnen aantreffen. Zijn melkkar stond in het schuurtje, dat

aan de linkerkant te zien is. In het huizenblok links dáárvan

woonden de families Spithorst en De Goede. En in dit blok

had ook nog kapper Keizer zijn nering.

4


Wijk in beeld

Helperbel nr. 1, maart 2015

5


Van de voorzitter

Het bestuur van het wijkcomité zoekt

nieuwe bestuursleden.

De leden van het wijkcomité vergaderen

maandelijks in een prettige sfeer. Er is een

goede mix van kwaliteiten in het bestuur en

we kunnen ons verheugen in een schil van

medewerkers die actief zijn in de redactie

van de Helperbel, de organisatie van de

Sterrebosconcerten en de Kunstmarkt.

Verheugend is het dat de gemeente - anders

dan eerder werd bericht - heeft

besloten de professionele ondersteuning

voort te zetten. Tjeerd Flokstra verzorgt in

die functie de verslagen van bestuursvergaderingen

en de archivering van het wijkcomité.

Afscheid

Afscheid hebben we genomen van Ronald

Timmer, hij was ruim 6 jaar onze secretaris.

Natuurlijk is er begrip voor dat hij vanwege

zijn overige activiteiten er mee stopt, maar

jammer is het wel. Al eerder nam Diederik

Maat afscheid vanwege het verkrijgen van

een andere functie.

Wij zoeken dus nieuwe bestuursleden die

geïnteresseerd zijn in de onderwerpen

wonen en werken én een nieuwe secretaris;

bij voorkeur een jonger iemand die belangstelling

heeft voor het onderhouden van

een website.

Vreemdparkeerders en betaald parkeren

Er zijn altijd veel onderwerpen waar we mee

bezig zijn en waar we u in de Helperbel van

op de hoogte stellen. Er is één onderwerp

waarvoor ik uw aandacht vraag, dat betreft

de toenemende parkeerproblematiek in een

deel van de wijk als gevolg van dagelijkse

‘vreemdparkeerders’. Met name bewoners

van de Mozartstraat en omgeving zijn

daarvan de dupe. Er is door het bestuur een

overleg gestart met de DUO en de Gemeente

om te bespreken wat daaraan te doen

zou zijn. Dat overleg heeft opgeleverd dat er

bekeken wordt of betaald parkeren een

oplossing kan bieden. De beslissing om

daaraan mee te werken was voor het

bestuur niet gemakkelijk, aangezien nog

maar enkele jaren geleden een enquête in

onze wijk is gehouden, waaruit bleek dat

een grote meerderheid van bewoners tegen

invoering van betaald parkeren was. Ik hoop

evenwel dat het probleem voor de bewoners

kan worden opgelost.

Als u geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie,

bel gerust voor informatie naar

ondergetekende of één van de andere

bestuursleden. Onze telefoonnummers

staan achterin de Helperbel. Ik hoop op veel

positieve reacties.

Gerda Bosma

6


Nieuws van het wijkcomité

Afscheid van

stadsdeelbeheerder

Groningen-Zuid

Afgelopen 1 maart nam Harry Delemarre

afscheid als Stadsdeelbeheerder van

Groningen Zuid. Vanaf 2003 is hij in deze

functie werkzaam geweest; eerst anderhalf

jaar in het stadsdeel Oude Wijken en daarna

in Zuid. Het was een periode waarin er bij

Openbare Werken, later Stadsbeheer, veel in

beweging was.

Ondanks de extra energie die in reorganisaties

moet worden gestoken, is dit nooit ten

koste gegaan van de dienstverlening. Harry

werkte vanuit de wijkpost Zuid, één van de

vier wijkposten in de stad. Sinds een jaar

wordt er samengewerkt met de Milieudienst

(‘stadsreiniging’).

Stadsbeheer zorgt er voor dat alles wat we

in de openbare ruimte aantreffen, wordt

beheerd en onderhouden, van groot werk

tot klein, grijs, groen en blauw. Vanuit de

wijkpost wordt de aanpak van klachten over

bestrating, kleine reparaties en onderhoud

‘aan het groen’ en het reinigingswerk

gecoördineerd. Van hieruit wordt op alles

wat binnenkomt zo spoedig mogelijk actie

ondernomen. Als Stadsbeheerder wordt

samengewerkt met wijkorganisaties,

woningbouwverenigingen en de politie.

Harry: “Ik heb deze functie op een persoonlijke

wijze ingevuld en verzorgde zelf alle

communicatie. Bij conflicterende belangen

van bewoners probeerde ik de angel er uit

te halen en in samenwerking met onze

specialisten, zoals een verkeersdeskundige

van de gemeente tot een oplossing te

komen.” Harry zegt veel aandacht te hebben

besteed aan de meer specifieke behoeften

en wensen met betrekking tot de leefomgeving.

“Soms ging dat eenvoudig en soms

was het moeilijk te realiseren. Als ‘ambassadeur’

van Stadsbeheer heb ik geprobeerd

Groningen Zuid mooier te maken”.

Het Wijkcomité Helpman wil Harry bedanken

voor de prettige samenwerking. Het is

nog niet bekend wie zijn werkzaamheden

gaat overnemen.

Helperbel nr. 1, maart 2015

7


Curves Groningen

PC Hooftlaan 2b

9721JM Groningen

050-5250067


Foto’s: Wouter Pronk Andere tijden

Tennispark Vorenkamp

Op bladzijde 33 van deze Helperbel is een

artikeltje opgenomen over de tennisvereniging

GLTB en tennispark Vorenkamp. Spelers

van GLTB en de Cream Crackers kunnen

tennissen in dit park,

De historie van het tennispark gaat terug

tot ver voor het moment dat het park door

bebouwing werd omgeven.

De foto’s laten zien hoe in ruim een halve

eeuw tijd de bebouwing in Helpman

oprukte. De zwart-wit foto stamt uit 1951, de

kleurenfoto is recent.

Helperbel nr. 1, maart 2015

9


Extra perron op Station Groningen Europapark

Groningen Europapark krijgt een extra

zijperron aan de Helperzoom. Dit is nodig

omdat er een vierde spoor komt tussen het

hoofdstation en het Europapark. Hierdoor

kunnen er meer treinen gaan rijden.

Bij de aanleg van het extra perron horen

ook een perronoverkapping en een lift die

de toegankelijkheid moet verzekeren.

Reizigers kunnen naast de bestaande trap

naar de tunnelingang straks ook een nieuw

toegangspad naar het zijperron nemen. Het

perron komt achter het onlangs aangeplante

bosplantsoen aan de Helperzoom en

krijgt een begroeid geluidsscherm. De

uitbreiding is samen met omwonenden

ontworpen.

Bestemmingsplan

B&W willen het bestaande bestemmingsplan

voor het station wijzigen vanwege de

uitbreidingen. Omwonenden en belanghebbenden

konden tot en met 18 maart

reageren op de plannen. Volgens de

planning start de bouw in 2016.

Faunapassage

Door de aanleg van het zijperron verdwijnt

de huidige faunapassage bij station

Impressie van het station Groningen Europapark met een extra perron en spoor,

gezien vanaf de Helperzoom

10


Nieuws van de gemeente

Groningen Europapark. Ecologen van de

gemeente en ProRail stellen daarom

aanvullende maatregelen voor. Door aanleg

van groenvakken en nieuwe paden kunnen

dieren ook in de toekomst beschut het

station passeren. Verder komen er nieuwe

faunapassages voor kleine zoogdieren

onder de Helperzoom en Haydnlaan. De

gemeente kijkt verder naar de bomen en

verlichting in het gebied. En er is al een

zogeheten plas-dras-oever aangelegd langs

de oostkant van het balkgat.

Kijk voor meer informatie op

www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone.

Voordelig Vervoerd

In Beijum, de Wijert en in delen van

Helpman is door het bedrijf Voordelig

Vervoerd een folder verspreid. Daarin biedt

dit bedrijf onder meer aan om grofvuil op te

halen. Voordelig Vervoerd heeft op dit

moment geen gemeentelijke vergunning

om grofvuil te mogen inzamelen. Het

bedrijf is inmiddels hierop aangesproken.

De gemeente bekijkt mogelijkheden om dit

soort initiatieven in de toekomst wel te kunnen

ondersteunen. Maar zover is het nog

niet. Op dit moment is het niet toegestaan

om grofvuil op straat te zetten en door dit

bedrijf te laten ophalen.

Wel kan iedereen grofvuil tegen betaling

laten ophalen door de gemeente of dit zelf

vier keer per jaar kosteloos wegbrengen

naar één van de twee afvalbrengstations.

Meer informatie over grofvuilinzameling:

groningen.nl/grofvuil

Helperbel nr. 1, maart 2015

11


Yke Radema

* Cursussen in MFC de Wijert; ‘mandala’s tekenen’,

‘leven vanuit je bron’, ‘de kracht van zelfcompassie’,

‘intuïtief tekenen met verschillende materialen’.

* Individuele begeleiding bij verlies en rouw.

* Genezend tekenen, meditatief boetseren,

spiritual healing en familie-opstellingen.

* Kunstzinnige en spirituele psychosynthese,

* Eventuele vergoeding mogelijk via zorgverzekering.

www.ykeradema.nl * 050 5264009

NIEUWE TANDARTSPRAKTIJK VOOR:

Alle tandheelkundige behandelingen en mondhygiëne

Team van 4 tandartsen met veel ervaring en expertise

op het gebied van:

TIP tandartsenImplantologie

Friesestraatweg 175

9743 AB Groningen

Tel. 050-5711200

info@tiptandartsen.nl

Esthetische tandheelkunde

Implantologie

Uitgebreide constructies (kronen, bruggen)

Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.tiptandartsen.nl


Tekst Marjan van den Bosch

Foto’s De Parodontoloog

Werken in de wijk

‘MEDISCH CENTRUM HELPMAN’

UITGEBREID MET DE PARODONTOLOOG

Het zal veel lezers zijn opgevallen dat het

pand aan het Helperplein, waarin eerst

de Zeeman was gevestigd, ingrijpend

is verbouwd. Voor de redactie van de

Helperbel natuurlijk een goede aanleiding

om eens polshoogte te gaan nemen.

‘De Parodontoloog’ is opgericht door

Geerten-Has Tjakkes en Kina Timmer. Zij zijn

niet alleen zakelijk elkaars partner, maar ook

privé. Geerten-Has is opgeleid als tandarts

en heeft zich gespecialiseerd in parodontologie,

Kina is mondhygiëniste. Beiden zijn

daarnaast ook docent bij het Centrum voor

Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het

UMCG.

Ik krijg op een doordeweekse avond een

persoonlijke rondleiding van Geerten-Has

door de nieuwe praktijk. Die bestaat onder

andere uit een ruime receptie annex

wachtruimte, drie behandelkamers en

ruimtes voor het bewaren en steriliseren

van instrumenten en het maken van

röntgenfoto’s. Overal zijn lichte kleuren

gebruikt, met accenten in frisse groen- en

geeltinten. Niets herinnert meer aan de

winkel die er eerst was gevestigd.

Parodontitis

‘De Parodontoloog` is een verwijspraktijk

voor parodontitis en implantologie. Naast

het plaatsen van implantaten in de kaak,

richt de praktijk zich op het behandelen

van parodontitis. Geerten-Has legt mij uit

dat parodontitis een ontsteking van het

tandvlees is, die wordt veroorzaakt door

de bacteriën in tandplak. De ontsteking

kan daarbij zo ver gaan dat niet alleen het

tandvlees, maar ook het kaakbot aangetast

raakt. Zonder verdere behandeling kunnen

tanden en kiezen los gaan zitten en verloren

gaan. Ongeveer 10% van de mensen

heeft een ernstige vorm van parodontitis.

Hoe parodontitis precies ontstaat, is nog

niet volledig bekend. Wel is onder andere

bekend dat roken en stress belangrijke

risicofactoren zijn. Mensen met parodontitis

hebben er meestal relatief weinig last van.

Het tandvlees bloedt soms en de tanden

kunnen wat los gaan zitten, maar erg veel

pijn hebben de meeste mensen er niet van.

Volgens Geerten-Has moet het lichaam desondanks

wel zijn best doen om de ontstekingen

in de mond te bestrijden. Er zijn dan ook

steeds meer onderzoeken waaruit blijkt dat

er relaties zijn tussen parodontitis enerzijds

en bijvoorbeeld dia betes, reuma en hart- en

vaataandoeningen anderzijds. Parodontitis

Helperbel nr. 1, maart 2015

13


lijkt daarmee een effect te hebben op de

algehele gezondheidstoestand.

Met een nieuwe patiënt vindt eerst een

kennismakingsgesprek plaats gevolgd door

een klinisch en een röntgenologisch

onderzoek. Aan de hand van deze informatie

wordt vervolgens een behandelplan

opgesteld. De behandeling van parodontitis

bestaat kort samengevat vooral uit het

grondig reinigen van de ontstoken gedeeltes

door de parodontoloog of mondhygiëniste

en in aansluiting daarop een goede

mondhygiëne door de patiënt zelf. De duur

van een behandeltraject varieert van een

aantal maanden tot meerdere jaren. De

behandeling is over het algemeen niet

pijnloos, maar na afloop krijgen Geerten-

Has en Kina regelmatig te horen dat het

voor patiënten goed te doen is. “Viel me zo

mee, als dat alles was…”

Missie

Geerten-Has ziet zijn praktijk niet als een

concurrent van een tandartspraktijk, maar

juist als een aanvulling daarop. Zijn

patiënten worden vooral doorverwezen

door tandartsen en mondhygienistes. “De

tandarts is de regisseur van de zorg in de

mond, wij nemen, indien nodig, een deel

van die zorg over”. Geerten-Has benadrukt

dat hij niet alleen het vakgebied interessant

vindt, maar het daarnaast ook leuk vindt

om met mensen om te gaan. Hij ziet het als

zijn maatschappelijke taak om patiënten te

adviseren op het gebied van mondzorg.

Waarom Helpman?

14


Werken in de wijk

Geerten-Has en Kina wonen elders in de

stad, maar hebben bewust voor een praktijk

in Helpman gekozen. Geerten-Has heeft als

student een aantal jaren aan de Wagnersingel

gewoond en vindt Helpman een hele

mooie wijk. Mede vanwege de parkeergelegenheid

op het Helperplein is de nieuwe

praktijk goed bereikbaar voor zowel

patiënten uit de stad als uit de regio. De

praktijk is bovendien een mooie aanvulling

op de medische dienstverleners - de huisartsen

en de apotheek - die in hetzelfde

gebouw zitten.

De praktijk is op vrijdag 13 februari jl.

officieel geopend, maar in januari is al

begonnen met behandelingen. De praktijk

is vooralsnog 3 dagen per week geopend: op

maandag, woensdag en vrijdag. Zie voor

meer informatie www.deparodontolooggroningen.nl.

In goede handen

Geerten-Has spreekt met zoveel passie en

enthousiasme over zijn vak dat zelfs uw

verslaggeefster, bepaald geen fan de van

tandarts, begint te begrijpen hoe belangrijk

en interessant dat vakgebied binnen de

tandheelkunde moet zijn. Patiënten zijn bij

“De Parodontoloog” daarom beslist in hele

goede handen. Al is het misschien nóg wel

beter om bij de 90% zonder parodontitis te

behoren!

VACATURE EINDREDACTEUR HELPERBEL

De redactie komt graag in contact met een enthousiaste wijkgenoot die de redactie van

De Helperbel wil versterken als eindredacteur. De eindredacteur is de belangrijke schakel

tussen redactie en vormgever.

Samen met de andere redactieleden, de fotografen en de vormgever zorg je er voor dat

er vier keer per jaar een Helperbel bij je wijkgenoten op de mat kan liggen.

Laat je interesse blijken door een bericht achter te laten op redactie@wijkhelpman.nl

We nemen dan contact met je op.

Helperbel nr. 1, maart 2015

15


Tekst: Harm Draaijer en Ina Timmer

Foto: Harm Draaijer

16


Nieuws uit de wijk

Wijkwethouder Ton Schroor:

‘DE WIJKWETHOUDER IS EEN SOORT

VERBINDINGSMAKELAAR. EEN

KATALYSATOR.’

Wethouder Ton Schroor van D66 heeft sinds 2014 Financiën, Onderwijs, Zorg & Welzijn

en Publieke dienstverlening & ICT in zijn portefeuille. Daarnaast is hij Wijkwethouder

Stadsdeel Zuid. Daaronder vallen ook Helpman, Coendersborg, Klein Martijn, Villabuurt, en

het Rabenhauptterrein. Kortom: druk, druk, druk. Toch vond hij een gaatje in zijn agenda

om de Helperbel te vertellen over de achtergronden van dit voor Groningen nieuwe

fenomeen: ‘de wijkwethouder’.

Participeren

Wat is de gedachte achter de wijkwethouder?

“Tijdens de coalitiebesprekingen hebben

we uitgebreid gesproken over de veranderende

rol van de overheid in de samenleving,

ook op provinciaal en gemeentelijk niveau.

De overheid zal minder zaken gaan regelen,

dat betekent dat de burgers zelf meer

moeten gaan doen op allerlei gebieden.

Anders gezegd: burgers zullen meer moeten

gaan participeren in de samenleving én in

hun eigen directe leefomgeving. En zullen

zelf meer initiatieven moeten nemen en

projecten moeten ontwikkelen en beheren.

Zaken waarvan ze denken dat ze nodig of

zinvol zijn voor hun wijk en de bewoners. De

politiek en de bestuurders hoeven niet alles

voor de mensen te verzinnen en te realiseren.

Mensen kunnen veel dingen zelf van de

grond krijgen. Dit is dus politiek 2.0, bewoners

worden zelf meer en meer verantwoordelijk

voor hun omgeving.”

Bescheiden middelen

Welke rol gaat de wijkwethouder hierin

spelen? “Als wijkwethouders gaan we de

energie in de wijk opzoeken. We zoeken dus

mensen met initiatieven die iets kunnen en

willen opzetten in hun wijk. Als ze het

helemaal alleen kunnen dan hebben ze

uiteraard onze hulp niet nodig. Mooi. Maar

als ze iets tegen komen waardoor ze het net

niet van de grond kunnen krijgen, dan

kunnen ze ons benaderen om hen daar bij

te helpen. Als een katalysator kunnen we

hun project dan als het ware even een zetje

geven om het verder te brengen. Maar het

gaat dus om initiatieven van én vanuit de

burgers zelf.” Natuurlijk heeft het college

ook - vooralsnog relatief bescheiden - middelen

gereserveerd voor de wijkinitiatieven:

200.000 euro per wijkwethouder. De

ambitie is om dat uit te laten groeien tot

een miljoen per jaar per wijkwethouder.

Innovatief communiceren

Hoe ver staat het nu met de wijkwethoudersaanpak?

“Formeel zijn we op op 1 januari van

start gegaan, maar we zijn in oktober al

begonnen met een eerste zogenaamde

wijkschouw in de Rivierenbuurt. Vanuit de

gemeente hebben we een multidisciplinair

Helperbel nr. 1, maart 2015 17


Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. Bremenweg 050 313 10, 51 51, 9723 fax TD 050 Groningen

318 88 47

www.uwinstallateur.nl, tel. 050 313 51 51, fax info@uwinstallateur.nl

050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

deco deco

HOME

HOME

verbouw

onderhoud

nieuwbouw

restauratie

kozijnen

FRANS DATEMA

FRANS DATEMA

Bouwen, dat doen we al generaties lang.

Het zit ons in de genen. Onze lange ervaring

Verlengde Hereweg 48 - 54

zorgt voor het waarborgen van kwaliteit.

9722 Verlengde AE Groningen Hereweg 48 (Helpman) - 54

Tel.: 9722050-5252829, AE Groningen Fax (Helpman)

Kijk op www.zetstra.nl

-5267614

voor informatie over

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614

onze diensten en gerealiseerde GLAS EN TAPIJTEN projecten.

Of bel ons voor een vrijblijvende offerte.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

SCHILDERS- woningbeveiliging

EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Ruim 100 jaar ervaring

en vakmanschap

Zetstra Bouwbedrijf

Westerdijk 15-1

9811 TB, Enumatil (GR)

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

REPRODUKTIES, KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

INLIJSTEN

REPRODUKTIES, INLIJSTEN

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

GLAS EN TAPIJTEN

0594 - 50 35 90

www.zetstra.nl

info@zetstra.nl

Stadjerspas

Stadjerspas

18


Nieuws uit de wijk

‘Dit is dus politiek 2.0’

team samengesteld. Daarin zitten mensen uit

de gemeentelijke organisatie met diverse

achtergronden zoals stadsbeheer, zorg en

welzijn, infrastructuur en communicatie. Het

is overigens niet de bedoeling dat de wijken

en bewoners gaan zitten wachten met

initiatieven nemen tot de wijkwethouder met

zijn team langskomt. “Wie plannen heeft, kan

mij direct benaderen. Deze aanpak willen we

laagdrempelig maken. Mensen moeten dus

niet schromen om contact met mij te zoeken

als ze een initiatief hebben. Ik laat mij graag

uitnodigen als mensen zelf ideeën hebben.

Overigens werken we aan een manier waarop

we op een innovatieve manier op kwalitatief

hoogwaardige wijze met de bewoners kunnen

communiceren. Daar komen we binnenkort

mee naar buiten.”

Vakwethouders

De wijkwethouder is overigens geen extra

klachtenfunctionaris en ook niet op alle

zaken aanspreekbaar. “Nee. Bepaalde zaken

horen bij de vakwethouders. Neem bijvoorbeeld

de ombouw van de zuidelijke ringweg.

Een belangrijk onderwerp voor de zuidelijke

wijken. Maar dit onderwerp zit bij een van

mijn collega’s in de portefeuille, daar ga ik als

wijkwethouder dus niet over. Als burgers op

dit onderwerp initiatieven willen ontwikkelen,

kunnen ze bij hem terecht.”

Aan wat voor initiatieven moeten we

eigenlijk denken? Sociaal maatschappelijke

projecten? Of aan zoiets concreets als het

gezamenlijk met de straat aanschaffen van

zonnepanelen? “In feite kun je bijna aan alles

denken. De initiatieven zullen ook per wijk en

straat verschillen. Maar neem dat voorbeeld

van de zonnepanelen: als een groep mensen

daarin vastloopt, kunnen wij de weg wijzen

naar bijvoorbeeld Grunneger Power of naar

het duurzaamheidscentrum.”

Gemêleerd gebied

Kent de wijkwethouder overigens zijn

werkgebied? “Ik woon in het zuidelijke

gedeelte van de stad en ken de wijken goed

genoeg. Het is een heel gemêleerd gebied.

Er zit daar veel: bedrijven, scholen en een

gemêleerde samenstelling van Stadjers.

Daartussen kunnen mooie verbindingen

ontstaan. Neem het ecologische wandelpad.

Daarbij zouden burgers prima kunnen

samenwerken met de groene opleidingen

van Terra aan de Hereweg en ondernemers.

Ik zie mij zelf daarbij als een soort van

verbindingsmakelaar om mensen samen

dingen tot stand te laten brengen. Neem de

Coendersborg. Daar ontstaat een initiatief

van omwonenden die iets met dat gebied

willen. Daar kunnen we ze helpen bij het

uitzoeken van de eigendomssituatie. Dit zijn

mooie voorbeelden van mensen die zich

bemoeien met de samenleving.”

Gekozen wijkwethouder

Welke rol spelen de wijkcomités in het

geheel? “Als het goed is verandert die rol de

komende jaren. Maar we moeten natuurlijk

wel aanspreekpunten in de wijken houden.

Misschien ontstaat er een mix.” Zou het niet

heel democratisch zijn wanneer de bewoners

hun eigen wijkwethouder zouden

kunnen kiezen? “Op zich een leuke gedachte.

Zoals bekend is mijn partij voor de

gekozen burgemeester. Laten we daar maar

eens mee beginnen.”

Helperbel nr. 1, maart 2015

19


Service

HULPDIENST GRONINGEN ZUID

Bent u in een situatie terecht gekomen waardoor u bepaalde dingen (tijdelijk) niet zelf kunt

doen? Dan is het prettig dat u hierbij hulp kunt krijgen van de Hulpdienst bij u in de buurt.

Voor ouderen, mensen met een beperking, chronisch zieken of mantelzorgers die bepaalde

klusjes of activiteiten in en om huis niet meer zelf(standig) kunnen uitvoeren of bekostigen

kan de hulpdienst in uw buurt een uitkomst zijn.

De hulpdienst werkt uitsluitend met vrijwilligers: daardoor kan de hulp gratis zijn.

Hieronder nog een aantal voorbeelden van klussen waar de hulpdienst u bij kan helpen:

• vervoer met gewenste begeleiding naar bijvoorbeeld het ziekenhuis

• klein tuinonderhoud

• kleine technische klussen

• uitleg of installatie van apparaten (tv, mobiel, etc.)

• boodschappen doen (incidenteel!)

Voor gebruik van eigen materiaal en reiskosten wordt een vergoeding gevraagd.

Contact

Meer weten? Neem dan contact op met Stip de Wijert: (050) 529 17 13

Vrijwilliger worden bij de Hulpdienst? Neem contact op met Humanitas 050-3126000 of

bel met Sarah Ottens 06 30 64 73 24.

TWEEDEHANDS KINDERKLEDING

Op zoek naar leuke en goed uitziende tweedehands (merk)kinderkleding?

Kom dan op zaterdag 11 april a.s. tussen 9:30 en 12:00 uur naar De Helpen, Groensteinlaan

16. De entree is gratis.

Zelf kinderkleding verkopen? Huur een tafel voor 10,-

Informatie en opgave: kinderkledingbeursgroningen@gmail.nl

20 20


Het Coendersnest

kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Het Coendersnest

Van Houtenlaan 33(hoek Sav. Lohmanlaan)

9722 GR Groningen

050-5271088

www.hetcoendersnest.nl

info@hetcoendersnest.nl

facebook.com/kinderdagverblijf.coendersnest

Helperbel nr. 1, maart 2015

21


Kindervrijmarkt

Maandag 27 april 2015 is het Koningsdag en

dus Kindervrijmarkt in Helpman!

Verkopers en kopers ontmoeten elkaar op

die dag tussen 09.00 uur en 14.00 uur op

deHelper Brink, de Groenesteinlaan en de

Hayndlaan. Bezoekers kunnen weer veel

leuke initiatieven verwachten. Allereerst de

(ludieke) verkoopacties door kinderen en de

ritjes op pony’s in het Groenesteinpark. De

muziek wordt verzorgd door het kinderkoor

van Marjon Geldof en de XXL schoolband

van het Zernike College. En omdat dat soort

leuke dingen hongerig maken, zijn er bij de

snackkraam op de Helper Brink en bij het

speeltuingebouw de nodige versnaperingen

te verkrijgen.

Plekje innemen

Verkopers zijn vaak vroeg op zoek naar het

beste verkoopplekje, maar het innemen van

een plek is niet eerder toegestaan dan op

maandag 27 april vanaf 07.00 uur.

Tussen 07.00 uur en 09.00 uur hebben

verkopers de tijd om hun spullen te brengen

en uit te stallen. Ná 09.00 uur is het gebied

alleen voor voetgangers toegankelijk.

Handelaren en andere commerciële partijen

worden geweigerd en het is ook niet

toegestaan om etenswaren op de vrijmarkt te

verkopen. Omdat we van de gemeente geen

vergunning meer krijgen als de straten niet

netjes worden achtergelaten, wordt iedereen

dringend verzocht geen rommel achter te

laten en niet verkochte spullen weer mee

naar huis te nemen.

Een parkeerverbod is van kracht tussen 07:00

uur en 14:00 uur aan de Helper Brink (tussen

de Beethovenlaan en Haydnlaan), de Groenesteinlaan

oostzijde en de Haydnlaan (tussen de

Groenesteinlaan en de Helper Brink).

Verkeersregelaars en vrijwilligers van het

Koningsdagcomité Helpman houden in de

gaten of iedereen zich aan de spelregels

houdt en of de kindervrijmarkt veilig verloopt.

Aanwijzingen van de verkeersregelaars of de

vrijwilligers (herkenbaar aan de oranje hesjes)

moeten altijd worden opgevolgd.

Vrijwilligers

Vrijwilligers die ons op Koningsdag willen

komen helpen met hand- en spandiensten

zijn van harte welkom. Aanmelden via

kvmhelpman@gmail.com.

We hopen dat we er, net als voorgaande

jaren, weer een heel gezellige dag van gaan

maken in Helpman. En een beetje mooi

weer zou daarbij natuurlijk heel goed

uitkomen!

E: kvmhelpman@gmail.com

I: www.helpmanoost.nl

Het Koningsdagcomité Helpman (v.l.n.r.): Gerard

Koerts, Kirsten Bos, Reina Jager, Marjan van den

Bosch, Winny Bakker, Rob Dorgelo, Bert Jobing,

Mibeth Lyklema

22


Activiteiten in de wijk

Helperbel nr. 1, maart 2015

23


Pianoles Groningen-Zuid

Voor jong en oud

Lesruimte met twee piano’s

Diverse stijlen

Gediplomeerde en ervaren docent

06 42969632 jj.eekhof@home.nl

Pedicurepraktijk

Anjo Perfors

Medisch Pedicure

Rijnstraat 22

9725 EV Groningen

050 5275554 / 06 41308606

Pedicure, manicure en voetmassage

Met aantekening voor diabetici en reumapatiënten

Behandeling in de praktijk of bij u thuis.

Carla van der Burg

U itvaartverzorgi n g

Samen.

Zorgvuldig.

Passend.

www.carlavanderburg.nl

Telefoon 050 318 66 36


Tekst en foto: Floor Groefsema

Activiteiten in de wijk

Korfballessen van Nic./Alfa-college op Helper

basisscholen groot succes!

De afgelopen vier weken hebben leerlingen van de Haydnschool en de Tamarisk een

spoedcursus korfbal gekregen. In drie lessen tijd werden leerlingen van 6 tot 12 jaar

klaargestoomd om als volleerd korfballers de strijd met elkaar aan te gaan. Na veel

schotoefeningen maar ook aandacht voor samenspelen mochten ze hun nieuwe vaardigheden

tonen in echte korfbalwedstrijdjes. Het gevolg: veel fanatieke, bezwete en vooral

enthousiaste gezichten! Naast de scholen in Helpman worden de lessen in alle zuidelijke

stadswijken gegeven aan in totaal 600 leerlingen.

De lessen worden georganiseerd door korfbalvereniging Nic./Alfa-college, al jaren een

begrip in Groningen. Nic. is onderdeel van Energy Valley Topclub, een samenwerkingsverband

tussen de Groninger topsportverenigingen, dat veel waarde hecht aan maatschappelijke

betrokkenheid en onderwijs. De club ziet het dan ook als een belangrijke opdracht

sporten en bewegen in de Groninger wijken te stimuleren.

Met het schoolkorfbalproject trekt Nic./Alfa-college de wijk in, maar ook de andere

Helpenaren zijn van harte welkom om zelf eens een kijkje te komen nemen. Het veld ligt

misschien enigszins verscholen - op Sportpark de Wijert, achter de Papiermolen - maar is

dichterbij dan je denkt. Gecertificeerd als Veilige Vereniging biedt Nic./Alfa-college iedereen,

van jeugd tot senioren, van recreant tot topsporter, een prettig sportklimaat.

Kijk voor meer informatie op www.nic-korfbal.nl

Helperbel nr. 1, maart 2015

25


Bij inlevering van deze advertentie

krijgt u 10% KORTING* op uw

kappersbehandeling!!

Dus bel snel voor een afspraak!

*spaarkaart niet geldig

De Savornin Lohmanlaan 7

9722HB, Groningen

tel: 050-5274502

www.hairwise.nl

Openingstijden:

di t/m vr 09:30 -18:00 u

zat 09:00 - 15:00 u

Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

Unieke kinderopvang in huiselijke sfeer

- Grote buitenspeelruimte

- VVE programma Uk en Puk

- Openingstijden 07.00 - 18.30

06-20762784

estherdebos1@gmail.com

www.kleermakerijestherdebos.nl

Verlengde Hereweg 107, Groningen

(hoek van Royenlaan)

Tel. 050-5261690

www.helpernest.nl


Tekst: Harm Draaijer en Ronald van der Meulen

Foto’s: Harm Draaijer en ORKZ

Mensen in de wijk

Binnenpanders & buitenpanders

WELKOM IN HET 35-JARIGE ORKZ

Nog niet zo lang geleden vierde het ORKZ haar 35-jarig bestaan. Wat in 1979 startte als een

kraakinitiatief om te protesteren tegen het tekort aan betaalbare woonruimte en tegen

leegstand heeft zich ontwikkeld tot een succesvolle woon-, leef- en werkgemeenschap.

De Helperbel ging op bezoek bij de in 1985 gelegaliseerde jubilaris en werd verrast. Met

veelzijdigheid én een driegangendiner.

In de nacht van twee op drie september wordt het voormalige Rooms Katholieke Ziekenhuis

aan de Emmastraat in Helpman gekraakt. Al snel heet het complex ‘het ORKZ’, het

Oude Rooms Katholieke Ziekenhuis. In 1981 koopt de gemeente het gebouw van de

toenmalige eigenaar. De toekomst van het ORKZ is onzeker, tot in 1985 staatssecretaris

Brokx het gebouw ‘legaal bewoond’ verklaart. Het ooit gekraakte ziekenhuis groeit uit tot

een succesvol en autonoom beheerd woon-werkpand, met onder meer een eigen bestuur,

een onderhoudscommissie en een eigen technische dienst.

Eethuis

“Kom maar gewoon rond etenstijd, dan kunnen jullie mee-eten en direct de sfeer hier

proeven!” Een goed voorstel van Chris van Wierst, naast ORKZ-woordvoerder ook commissaris,

coördinator van het eethuis, kok, programmeur van het theater en nog veel meer.

Klokslag half zeven stappen we het eethuis van het ORKZ binnen; we worden direct door

Chris begroet en aan tafel genood. Het eethuis zit al helemaal vol. Een drankje? Natuurlijk.

Chris steekt direct van wal: “Veel bewoners zien deze ruimte als centrale woonkamer van

Helperbel nr. 1, maart 2015

27


het hele complex. Gemiddeld eten er per avond veertig mensen.

Een behoorlijk restaurant dus. En helemaal gerund door

vrijwilligers, zoals alles hier. Ook ‘buitenpanders’, zoals we

mensen die buiten het ORKZ wonen, kunnen hier eten.”

Dwarsdoorsnee

Terwijl de uiensoep geserveerd wordt, wijst Chris naar

verschillende mensen om ons heen. “Kijk dit is een dwarsdoorsnee

van de binnenpanders die hier wonen: jong, oud,

man, vrouw, kinderen, buitenlanders, studenten, werknemers,

ondernemers, zelfstandigen. Het gemiddelde opleidingsniveau

is hier hoog. We hebben het wel eens uitgerekend:

we hebben hier de meeste hoogopgeleiden per

vierkante meter in Groningen.” Hoeveel mensen wonen er

eigenlijk? “Ongeveer 250 mensen verdeeld over 230 woonunits.

De huren variëren van 320 tot 380 euro per maand

afhankelijk van de omvang en mate van zelfstandigheid van

de unit. Het verloop van huurders is klein, circa tien procent

per jaar. Werk of een studie elders zijn de belangrijkste

redenen om te verhuizen.” Wonen in het ORKZ is niet geheel

vrijblijvend. “Nee, van nieuwe bewoners verwachten we dat

ze minimaal twee uur per week vrijwilligerswerk doen. Zoals

in de keuken werken, schoonmaken of tuinonderhoud.”

Sauna met hot tub

Terwijl we aanvallen op het hoofdrecht, een heerlijke

moussaka met sperziebonen, vragen we aan een jonge tafelgenote

hoe lang zij hier al woont. “Nou, ik wacht tot er hier

een woonruimte vrijkomt en woon nu bij iemand in. Ik heb

hier al eerder gewoond, maar moest verhuizen voor mijn

conservatoriumstudie.” En waarom wil ze hier weer gaan

wonen? “Het is heel prettig wonen en leven hier. Je hoeft

bijna de stad niet in, het ORKZ is een dorp op zich.”

Een heel compleet dorp, want het huisvest niet alleen een

eethuis, een volwaardige bioscoop en een theater, maar ook

een biologisch winkeltje, goed geoutilleerde hout- en

metaalwerkplaatsen, diverse bedrijven en zzp’ers. In het

pand bevindt zich zelfs een sauna met een hot tub. Die

laatste zijn aangelegd door een aantal ‘Wandergesellen aus

28


Mensen in de wijk

Bewoners voor de ‘oude’ stookketels

Helperbel nr. 1, maart 2015

29


Bayern’, tegen kost en inwoning. Het ORKZ is sowieso behoorlijk internationaal.

Chris: “Regelmatig werken hier ook studenten uit de hier naast staande voormalige

zusterflat waarin het International Student House gevestigd is. Ze vinden het gewoon

gezellig hier. Ook hebben we bewoners uit onder meer Duitsland, Polen en Letland.”

Huurverdubbeling

In de beginjaren was er in het ORKZ nog veel belangstelling voor de basisdemocratie.

“Tegenwoordig is deelname aan democratische besluitvormingsprocedures veel kleiner.

Maar we zijn wel een vereniging waar iedere huurder lid van is. Onze vereniging huurt

het pand van woningcorporatie Lefier dat het in 1986 voor het symbolische bedrag van 1

gulden van de gemeente kocht. De grond is nog steeds van de gemeente. In principe

kunnen alle bewoners invloed uitoefenen op de besluitvorming. Bij ons lopen de

besluitvormingsprocedures niet heel snel, maar wel erg zorgvuldig. Dat vinden we

belangrijk.”

Een belangrijk en niet gemakkelijk besluit was de verdubbeling van de huur. “Dat was

gewoon nodig om alles hier op een verantwoord peil in stand te houden en geld te

kunnen reserveren voor belangrijke en grote investeringen. Zo hebben we net een blok

van ons complex laten voorzien van nieuwe kozijnen met dubbelglas en hebben we

hightech verwarmingsketels aangeschaft. Daarmee besparen we direct enorm op de

stookkosten en doen we meer voor het milieu. Dat past ook uitstekend bij ons nieuwe

beleid voor de lange termijn. Het accent ligt daarbij op duurzaamheid in brede zin. We

willen de huidige en toekomstige generaties hier woonruimte bieden op een ecologisch

verantwoorde wijze.”

Lede ogen

Terwijl we genieten van de net bereide crème brûlée schetst Chris nog even hoe de

relatie met de buurt zich in de afgelopen vijfendertig jaar heeft ontwikkeld. “In de

krakerstijd, begin jaren tachtig, zagen de omwonenden alles wat hier gebeurde met

lede ogen aan. Veel mensen vreesden het ergste en dachten dat de waarde van hun

huizen zou dalen door dit destijds grootste krakersbolwerk van Nederland. Nu is het

ORKZ vergroeid met Helpman. Binnenpanders zijn bekende gezichten in de wijk en bij

de middenstand en buitenpanders zijn hier welkom. Ze komen dan ook graag om te

eten, een film of een theatervoorstelling mee te pikken.”

Meer weten over het ORKZ en haar mogelijkheden? Op www.orkz.net vind je links naar

allerlei sites en veel informatie over het heden en verleden van dit unieke woon-werkcomplex.


Tekst: Liesbeth Fransen

Foto: Rietje Beeren

Activiteiten in de wijk

STERREBOS LIVE IN 2015

Vorig jaar organiseerde het Sterreboscomité een aantal sfeervolle en goed bezochte

muzikale zondagen in het Sterrebos. Dat inspireerde om die serie concerten ook in 2015

voort te zetten. Dit jaar vinden die concerten plaats op de tweede zondag van de maand,

namelijk: 10 mei, 14 juni. 12 juli, 9 augustus en 13 september.

De concerten beginnen om 14.30 uur en duren tot 16.30 uur, uiteraard in de muziekkoepel

in het Sterrebos. Er wordt nog druk gewerkt aan de invulling van het programma. Meer

informatie, zoals over de groepen die optreden, is binnenkort te vinden op onze facebookpagina

Sterrebos Live en www.wijkhelpman.nl. Ook kunt u zich abonneren op de Nieuwsbrief

waarin elk concert aangekondigd wordt. Aanmelden hiervoor kan via sterrebos01@

gmail.com

De concerten worden mogelijk gemaakt door het Wijkcomité Helpman, aangevuld met een

bijdrage van de buurten Hereweg en Oosterpoort.

Graag tot ziens bij de concerten.

Het Sterreboscomité bestaat uit:

Rietje Beeren, Liesbeth Fransen, Alberdina van der Graaf, Henk Hindriks, Bert Katerberg

Helperbel nr. 1, maart 2015

31


ZONNESTUDIO

Health & Beauty

Super de luxe zonnebanken!

• Definitief ontharen dmv diodelaser

• Tattoo verwijdering dmv YAG laser

• Couperose verwijderen

• Pigmentvlekjes verwijderen

• Skin Tightening (huidverjonging)

• Kalknagels verwijderen

• Tanden bleken

• Acrylnagels en gelpolish

• BOTOX per zone € 100

• Cosmetische arts erkend met een

BIG registratie en aangesloten bij

de NVCG

Tegen inlevering van deze advertentie 25% korting op een behandeling naar

keuze behalve voor de cosmetische arts.

Helpman Groningen, Verlengde Hereweg 88, 050 55 32 103

Openingstijden Ma. t/m vrij.: 10.00 - 21.30 uur, zaterdag: 12.00 - 19.00 uur, zondag: 13.00 - 18.00 uur

www.sksg.nl

Opvang nodig voor uw kind?

SKSG biedt u de zekerheid

van de beste zorg.

SKSG is de grootste kinderopvangorganisatie

in het Noorden en verzorgt

professionele opvang op maat voor

kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden

alle vormen van opvang direct bij u in

de buurt. Veilig en verantwoord.

Al meer dan 100 jaar.

Kijk op www.sksg.nl voor al onze

locaties of bel direct voor een

vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90

Uw kind in vertrouwde handen

Heresingel 10, 9711 ES Groningen

t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl

32


Tekst en foto: Wouter Pronk

Activiteiten in de wijk

GLTB:

tennisclub met historie,

verankerd in Helpman!

De Groninger Lawn Tennis Bond (GLTB)

is een tennisvereniging op Tennispark

Vorenkamp middenin Helpman, aan de De

Savornin Lohmanlaan 52. In totaal bevinden

zich op dit historische tennispark maar

liefst 21 gravel-tennisbanen waarvan er

14 verlicht zijn. In 2013 vierde de club zijn

100-jarig bestaan.

Bij GLTB gaan gezelligheid en recreatief

tennis hand in hand met prestatief tennis.

Er wordt competitie gespeeld door ongeveer

65 teams, elk jaar vinden er toernooien

plaats, er is een onderlinge competitie, een

grote en actieve club 50+’ers en een

levendige jeugdafdeling waarvoor tal van

activiteiten georganiseerd worden.

Buurtdag

De historie van het tennispark gaat terug

tot ver voor het moment dat het park door

bebouwing werd omgeven. Vorenkamp is

daardoor echt een onderdeel van Helpman.

Als tennisvereniging nemen wij onze

functie in de wijk serieus. Dat doen we

bijvoorbeeld sinds vorig jaar door een buurtdag

te organiseren waarbij we alle Helpenaren

van harte uitnodigen voor een gezellige

middag op ons tennispark. De datum voor

dit jaar, 4 oktober, kun je alvast in je agenda

noteren!

De GLTB is actief op zoek naar manieren om

de betrokkenheid tussen de tennisclub en

de buurt te vergroten. Je hoort daar in de

nabije toekomst meer over. Als je daar als

buurtgenoot ideeën over hebt, dan horen

wij dat heel graag. Hieronder zie je hoe je

ons kunt bereiken.

Sommige mensen rijden dagelijks door de

De Savornin Lohmanlaan zonder ooit te

hebben geweten dat aan die straat een

enorm tennispark gevestigd is. Kom gerust

eens kijken! Loop er een rondje, blijf even

kijken bij een mooie tennispartij of drink

een kopje of glaasje van het een of ander in

ons Theehuis.

Meer informatie? Kijk dan op www.gltb.nl of

kom langs; vanaf 1 april is het park weer

geopend.

Mailen kan naar: aanwouter@gmail.com

Speciale voor kinderen

‘Maak Kennis met Tennis’ biedt kinderen

de mogelijkheid om voor het bedrag van

€ 10,- vier tennislessen te volgen. Vind je

het leuk, dan kun je daarna lid worden

van GLTB en is je tenniscarrière gestart!

Kijk voor aanmelding op www.gltb.nl

onder de kop Jeugd.

Helperbel nr. 1, maart 2015

33


drijf

n:

nes,

enz.

drijf

963

34


Tekst: Harm Draaijer

Kunst en architectuur

Nieuw wonen aan de Hereweg

2 bijzondere appartementcomplexen

De crisis in de bouw en vastgoedontwikkeling lijkt door het dal heen te zijn. Dat is ook

bespeurbaar aan de Hereweg en de Verlengde Hereweg. Op de hoek Verlengde Hereweg en

de Helper Westsingel verrees binnen enkele weken het betonnen skelet voor een markant

vijflaags complex met kleinere appartementen. Ontworpen door ONIX architecten uit

Groningen. De hoogte van het gebouw sluit mooi aan bij de hogere panden aan de

overkant van de Verlengde Hereweg en de kleur- en materiaalkeuze verrijkt de toch al

gevarieerde omgeving.

Voor de Pino-locatie tegenover het Sterrebos

bedacht de Groninger architect Jacob

van Ringen een bijzonder ontwerpconcept.

De overkoepelende basisvorm van dit

appartementencomplex - met de toepasselijke

naam Pino Blanc - is te vergelijken met

een zeer grote kast. De toekomstige

bewoners kopen als het ware een schap

waarbinnen ze hun royale appartement

voor een groot gedeelte zelf kunnen

vormgeven in samenspel met de architect.

De uiteindelijke vorm is dus grotendeels de

optelsom van de individuele keuzes van de

verschillende bewoners. Spannend!

Helperbel nr. 1, maart 2015

35


Groninger Forum

Bibliotheek

Vanaf 1 januari 2015 is de Bibliotheek in de

stad Groningen integraal onderdeel van het

Groninger Forum. De dienstverlening in de

Centrale Bibliotheek aan de Oude Boteringestraat,

maar ook in de zes wijkvestigingen

blijft ongewijzigd. Het enige dat voorlopig

verandert is de naam op de gevel.

Het Groninger Forum wordt een ontmoetingsplaats

en dynamische plek voor

populaire cultuur, informatie, actualiteit en

media. Voor ontspanning en verdieping. Voor

iedereen. Terwijl de BAM timmert aan het

nieuwe gebouw achter de Grote Markt,

bouwen wij aan de invulling en organisatie.

Tot de opening in 2017 opereert het Groninger

Forum op twee hoofdlocaties: de oude

Camera-bioscoop aan het Hereplein en de

Bibliotheek aan de Oude Boteringestraat.

Daarnaast vallen ook de zes wijkfilialen van

de stadsbibliotheek onder de Forumorganisatie.

Meer informatie is te vinden op

www.groningerforum.nl.

Doe mee met de Nederlandse Kinderjury!

4 maart t/m 13 mei

Ben je tussen de 6 en 12 jaar? Doe dan vanaf

4 maart mee met de Kinderjury!

Kies uit alle boeken die in 2014 zijn uitgekomen

jouw drie favoriete boeken. Alle

stemmen samen beslissen welke boeken de

Prijs van de Kinderjury 2015 winnen. Stemmen

kan tot en met 13 mei. Vraag een

stemformulier in de bibliotheek. Je kunt ook

stemmen, leestips opdoen en chatten op de

website van de Kinderjury., www.kinderjury.nl

Aangepaste openingstijden

De locaties van de Groninger Forum

Bibliotheken zijn gesloten op de volgende

feestdagen:

1e en 2e Paasdag: Zondag 5 april en

maandag 6 april

Koningsdag: Maandag 27 april

Bevrijdingsdag : Dinsdag 5 mei

Hemelvaartsdag: Donderdag 14 mei

2e Pinksterdag : Maandag 25 mei

Forensisch Psychiatrisch

Centrum Dr. S. van

Mesdag bezoeken?

Op zaterdag 11 april 2015 is het voor

buurtbewoners mogelijk Forensisch

Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag te

bezoeken.

Tijdens het bezoek ontvangt u informatie

over het reilen en zeilen binnen de Mesdag,

krijgt u een rondleiding en wordt u in de

gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

Kortom: u krijgt een beter beeld van de gang

van zaken aan de andere kant van de muren.

Het bezoek is gepland van 9.00u tot 12.00u.

De minimumleeftijd is 18 jaar en er kunnen

maximaal 40 mensen deelnemen aan het

bezoek.

Geïnteresseerd?

Aanmelden kan t/m zondag 5 april via de

mail: info@fpcvanmesdag.nl

U ontvangt van te voren bericht of u kunt

deelnemen aan het bezoek. Mocht u meer

mensen tegelijkertijd aanmelden, dan ook

graag deze namen vermelden.

Meer informatie op: www.vanmesdag.nl

36 Helper Molenstraat


Service

Vakantieouders gezocht

Wat in uw ogen gewoon is voor een kind,

kan voor een kind van Europa Kinderhulp

bijzonder zijn. Dat zij ervaren dat er ruimte

is om te spelen en kind te zijn, dat er

aandacht voor ze is en dat er tijd voor ze

wordt vrijgemaakt. Het lijkt zo gewoon,

maar voor deze kinderen is dit heel bijzonder

want dit hebben zij meestal nog nooit

ervaren. Ze zijn het meest gebaat bij liefde,

aandacht, rust en regelmaat. Een dagje uit,

boodschappen doen, een leuke wandeling

maken, drie maal daags een maaltijd. Maar

ook ‘s avonds voor het naar bed gaan nog

even gezellig bij elkaar zitten, in bad gaan of

onder de douche. Samen naar het zwembad,

al zullen de meeste kinderen niet

kunnen zwemmen. Alleen al het idee dat ze

naar het zwembad gaan en in het water

kunnen spelen is voor de meeste kinderen al

een feest.

St. Europa kinderhulp wil deze kinderen kennis

laten maken met een “ andere” wereld.

Het probleem is echter: er zijn nooit genoeg

vakantie ouders.

Ouders die over voldoende begrip, geduld,

maar vooral liefde beschikken om een kind

voor ruim 2 weken tijdens de zomervakantie

in huis te nemen. Bent u een ouder of gezin

die een kinderdroom waar kan maken,

meldt u zich dan aan. Er staat geen

vergoeding tegenover, maar het geluk dat u

een kind bezorgt is onbetaalbaar.

Kinderen die naar onze provincie komen zijn

afkomstig uit Rotterdam e.o., Belgisch

Vlaanderen, Duitsland en Frankrijk.

Inlichtingen en aanmelden

Voor aanmelden en inlichtingen kunt u

contact opnemen met Marian Van Den

Berghe telefoon 0598-416369 of met het

landelijk secretariaat van dinsdag t/m

vrijdag van 9 tot 12 uur. U kunt ook kijken op

de site www.europakinderhulp.nl

Levensgemak in

Helpman

Ben je op zoek naar

meer levensgemak?

Dan kun je hiervoor

terecht bij Gerda

Brandts. Sinds

oktober vorig jaar is

zij met haar coachingspraktijk

‘Levensgemak’

gevestigd in Helpman.

Je onderzoekt samen met haar wat je anders

kunt doen, hoe je anders kunt denken en

hoe je (weer) wordt wie je wilt zijn. Aan de

hand van gesprekken en oefeningen krijg je

meer inzicht in jezelf. Je leert de gedrags- en

gedachtepatronen die je in de weg zitten te

herkennen en los te laten. Ook aandachttraining

kan aan bod komen. Je leert dan hoe

je om kunt gaan met bijvoorbeeld stress,

verdriet of boosheid.

Naast coaching kun je bij Gerda ook terecht

voor een Reikibehandeling. Reiki is een

eeuwenoude natuurlijke geneeswijze. Het

kan zorgen voor ontspanning in je lichaam,

voor rust in je hoofd en nieuwe energie.

Nieuwsgierig? Je bent altijd welkom voor

een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Meer informatie op: www.levensgemak.nl

Helperbel nr. 1, maart 2015

37


Service

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 3180011

Alarmnummer 112

Belbus 0900-1961

Bezorgklachten Gezinsbode 5844901

Buurtzorg 06-12689980

Centraal Meldpunt Zorg 3764200

Dierenambulance 5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg 5223223

Gemeentelijk informatiecentrum 3677000

Hulpmiddelen Centrum 4098200

Klachtenlijn stankoverlast 3180000

Klantenservice Essent 0900-1550

Maatschappelijke Juridische Dienstverlening 5269710

Martini Ziekenhuis 5245245

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast 5875885

MFC De Wijert/Helpman 5275407

Ombudsman gemeente 3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Rode Kruis 3224451

Slachtofferhulp 0900 - 0101

SOS telefonische hulpdienst 5250000

Speeltuin Helpman-Oost 5290189

Stadsbeheer 3671000

STIP De Wijert 5291713

Storingsdienst gas en electra Essent 0880-3366112

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

Storingsdienst kabel 0800-0760

UMCG 3616161

Verslavingszorg Noord-Nederland 5225222

Weekenddienst tandartsen 5350370

Het Wijkcomité maakt zich sterk voor

een goed leefklimaat in uw wijk. We

onderhandelen met de gemeente over

uw belangen. Lid worden is daarom

belangrijk, want hoe meer leden, hoe

sterker we staan. Zo houden we ons

bezig met het drukke verkeer, de

parkeerproblemen maar ook met

speelplekken voor de jeugd. Op de

halfjaarlijkse ledenvergadering kunt u

uw zegje doen. Lid wordt u via de

acceptgirokaart in het juni-nummer

van de Helperbel. Is uw belangstelling

groter en wilt u meebesturen? Heel fijn!

Bel voor meer informatie met de

voorzitter Gerda Bosma.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Gerda Bosma 5260215

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Michel van den Heuvel

Liesbeth Fransen

Ada de Jager

Als vrijwilligersbestuur staan wij altijd

klaar om uw op- en aanmerkingen aan te

horen en te proberen er iets mee te doen.

Wijkcomite Helpman

Postbus 6086

9702 HB Groningen

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

Helperbel nr. 4, december 2014

39


Vooruitblik nummer 2:

• Justa Hornstra – ervaringen in Zuid-Oost Azië

• Bommen Berend

Kijk voor het laatste nieuws op: www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel kunt u

14 mei 2015 sturen naar: redactie@wijkhelpman.nl

More magazines by this user
Similar magazines