21.09.2017 Views

Helperbel 2017, nummer 3

Helperbel 2017, nummer 3

Helperbel 2017, nummer 3

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

helperbel

• Verkeersproblemen Helperplein

• Gezond Natuur Wandelen

• Ondernemend Zuid

2017

3


ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

MENNES REPARATIEBEDRIJF

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)

HOME

radio’s, tv’s, wasmachines,

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

koelkasten, drogers enz.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

MENNES REPARATIEBEDRIJF

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl

Stadjerspas

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

Dat loopt geweldig

Inhoudsopgave

Wijk in beeld

Skyline Groningen 4

Nieuws van het wijkcomité

Samen houden we Groningen Bereikbaar 6

Verkeersproblemen Helperplein en omgeving 7

Oproep Algemene ledenvergadering 25

Activiteiten in de wijk

Kijken met je oren: RKZ-bios 9

Bezoek Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag 10

Engelse Park: nieuwe woningen op historische grond 12

Gezond Natuur Wandelen 14

Groningen woont SLIM 16

Andere tijden

Borg Groenestein 20

Nieuws van de gemeente

Stadsdeelnieuwsbrieven 25

Werken in de wijk

Kraambank Groningen 11

Ondernemend Zuid 28

Wijkagenten 35

Fysio Forte 36

Mensen in de wijk

Column: straatfeestbeesten 30

9 16 20

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterrein. Oplage: 5500.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Winny Bakker, Harm Draaijer, Ina Timmer. Fotografie: Rietje Beeren,

Roelof van der Wal. Eindredactie: Ina Timmer. Acquisitie advertenties: Herman Marsman.

Ontwerp omslag: Rietje Beeren. Vormgeving: Douwe Oppewal. Druk: NetzoDruk Groningen.

Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen, aan te passen of in te korten.

Helperbel nr. 3, september 2017 3


Wijk in beeld

4

Helperbel nr. 3, september 2017 5


Tekst: Groningen Bereikbaar Tekst: Ada de Jager Nieuws van het wijkcomité

Samen houden we Groningen Bereikbaar

Verkeersproblemen Helperplein en omgeving

Groningen wil ook in de toekomst

een aantrekkelijke bestemming zijn.

Daarom wordt er in en rond de stad

fors geïnvesteerd in wegen, bruggen,

stations, rails en fietspaden. Zo is dit jaar

de aanpak van de zuidelijke ringweg

begonnen. De komende jaren worden ook

het Hoofdstation, stationsgebied en spoor

ingrijpend verbouwd. De werkzaamheden

hebben nadelige gevolgen voor de

bereikbaarheid van de stad.

Het bedrijfsleven, de overheid en vele

andere partners houden de stad en regio

tijdens deze werkzaamheden zo goed

mogelijk bereikbaar. Groningen Bereikbaar

zorgt voor een goede afstemming van

projecten en werkzaamheden. Daarnaast is

Groningen Bereikbaar het aanspreekpunt

voor alle informatie over verkeershinder,

werkzaamheden en reisadvies.

Groningen Bereikbaar:

- stemt projecten op elkaar af om de

verkeershinder te beperken;

- informeert over wegwerkzaamheden,

reistijden en reisalternatieven, bijvoorbeeld

via de Slimme Kaart, nieuwsbrieven

en social media;

- geeft reisadviezen, bijvoorbeeld via

digitale borden langs de weg en navigatiesystemen;

- stimuleert anders reizen en werken, via

projecten voor fiets, e-bike, OV, buiten de

spits reizen of thuiswerken;

- ondersteunt reizigers bij ander vervoer,

door te investeren in onder andere de

aanleg van P+R-terreinen, nieuwe

buslijnen en Park & Bike-voorzieningen.

Werkzaamheden rond de wijk Helpman

Dit jaar is Combinatie Herepoort gestart

met het project Aanpak Ring Zuid. Op

diverse plaatsen in de stad wordt gewerkt

aan de voorbereidingen voor de aanleg van

de nieuwe zuidelijke ringweg. Ook in de

omgeving van Helpman vinden werkzaamheden

plaats.

Vanaf januari 2017 wordt gewerkt aan de

aanleg van de Helperzoomtunnel. De

Helperzoomtunnel verbindt Helpman met

het Europapark, onder het spoor door. De

tunnel vervangt de spoorwegkruising bij de

Esperantostraat, die om veiligheidsredenen

gaat sluiten. Dankzij de tunnel blijft er een

verbinding voor auto’s, fietsers, bussen en

hulpdiensten tussen Helpman/Coendersborg

en de wijken aan de oostzijde van het

spoor (Europapark, De Linie en De Oosterpoortbuurt).

Vanwege de werkzaamheden

reden er tussen 6 en 13 augustus 2017 geen

treinen tussen Assen/Nieuweschans/

Veendam en Groningen. Dit zal ook het

geval zijn op 18 en 19 november 2017. Het is

de bedoeling dat de tunnel in het voorjaar

van 2018 opengaat voor het verkeer. Meer

informatie vind je op aanpakringzuid.nl.

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van alle werkzaamheden

in en rond Groningen, de

verkeers hinder en reisadviezen? Schrijf je dan

in voor de nieuwsbrief van Groningen

Bereikbaar via groningenbereikbaar.nl/

nieuwsbrief.

Op pagina 37 van deze Helperbel staan alle

websites vermeld waar verkeersinformatie

is te vinden.

Op 17 juli is de gemeente in gesprek gegaan met enige bewoners van de Van

Starkenborghstraat en de Van Imhoffstraat over de verkeersproblemen die ze al eerder

aangegeven hadden. Ik was daarbij aanwezig als afgevaardigde van het wijkcomité en als

procesbegeleider.

De overlast wordt onder andere veroorzaakt door de door de jaren heen ontstane verruiming

openingstijden en expansie van de Albert Heijn. Er is sprake van meer vrachtverkeer,

meer bezoekers van winkels die met de auto komen met als gevolg luchtvervuiling en

geluidsoverlast. Ook het lossen van de goederen in de hele vroege morgen is een probleem.

De vraag daarbij is hoe de zogenaamde venstertijden (wanneer mag er gelost worden)

gelden.

Oplossingsrichtingen

Voor het Helperplein en de omgeving is de parkeerdruk druk hoog. De toegang tot het

tunnelbouw vanaf de Duinkerkenstraat

Helperplein is voor overstekende voetgangers lastig. Op het Helperplein zijn weinig

trottoirs en is lopen en oversteken, zeker voor mensen die moeilijk ter been zijn en mensen

met kinderen problematisch. In het gesprek werden er oplossingsrichtingen genoemd zoals,

zebra’s (schijnveiligheid in 30 km gebied), mobiele snelheidsmeter, plateaus, verbetering

van zichtlijnen bij het Helperplein, trottoirs aanbrengen, aanpassing inrichting straten en

het zoeken naar een parkeeroplossing. De gemeente gaat de voorstellen voor oplossingsrichtingen

onderzoeken en zal in september een eerste terugkoppeling geven. In de

tussentijd is dan ook met de winkeliers van het Helperplein gesproken.

Participatiegroep

Het is mooi dat de gemeente de

verkeers- en parkeerproblemen, die

zich al sinds 2010 voordoen, weer

oppakt. Het zal, gelet op wet- en

regelgeving en uiteenlopende

belangen een moeilijk proces zijn

waarbij de gemeente ook de bewoners

betrekt. De aanwezige bewoners

nemen deel in een participatiegroep

rondom dit project. In die groep

kunnen nog enkele belangstellenden

deelnemen. De bewoners waren

tevreden over het gesprek en het

wijkcomité blijft een vinger aan de

pols houden.

6 Helperbel nr. 3, september 2017

7


Tekst Harm Draaijer

Activiteiten in de wijk

www.hopma.nl

Verlengde hereweg 119 | 050 526 36 28 | info@hopma.nl

LEER ITALIAANS IN HELPMAN

Leer Italiaans

Kleine en knusse cursussen voor iedereen.

• Cursussen op maat

• Privéles of bijna

In Helpman

www.italicon.nl

De cursussen worden gegeven aan de Dr. D. Bossstraat

(zijstraatje van De Savornin Lohmanlaan)

050-3138005/06-30357675

www.italicon.nl / 050 - 313 80 05 / 06 - 303 576 75

Kleine en knusse cursussen voor

Persoonlijk interieuradvies op maat

iedereen.

Cursussen Thuis op maat

Privéles Alsof je een of plek bijna. bereikt.

Om je heen kijkt en weet

Blokken van 10 lessen.

dat je thuis bent.

ViaVief Interieuradvies

☆ inspiratie is overal ☆

viavief.nl | Vivi Bolhuis | 06-10 30 53 11 | De Savornin Lohmanlaan 4 Groningen

www.italicon.nl

> Helperplein

Groningen De cursussen Zuid worden gegeven

> Canadalaan

aan

de

> Damsterdiep

050-2807280

Dr. D. Bossstraat

www.logopediegroningen.nl

(zijstraatje van

De Savornin Lohmanlaan)

Kijken met je oren:

RKZ-Bios heeft meer te bieden dan je wellicht denkt!

De echte, doorgewinterde filmliefhebbers in Helpman hebben de weg naar de RKZ-

Bios aan de Emmastraat 15 al lang gevonden. Ze weten dat ze er op maandag- en

zaterdagavond terecht kunnen voor zeer actuele en bijzondere films. Toch verdient dit

filmtheater in het hart van onze wijk veel meer bezoekers. Want naast een gedegen en

vaak verrassende filmprogrammering biedt deze door vrijwilligers gerunde filmtempel - de

bovenverdieping van de oude kapel van het voormalige Rooms Katholieke Ziekenhuis - ook

professionele projectie van het getoonde, zeer comfortabele bioscoopstoelen en een bar,

met een ruime collectie speciaalbieren, waar nagepraat kan worden over de films. Maar

dat is nog niet alles.

Groepen met voorkeuren

Marco Oostra van RKZ-Bios vertelt dat de zaal tegen hele schappelijke voorwaarden ook

voor een avond of dagdeel gehuurd kan worden. “Regelmatig hebben we hier bijvoorbeeld

groepen mensen die een gedeelde voorkeur voor een bepaald genre film hebben,

bijvoorbeeld de horrorfilm of andere cultfilms. Dan bekijken ze op een avond twee films van

hun keuze. Maar het komt ook voor dat groepen gezamenlijk een documentaire gaan

bekijken en daar dan na afloop over gaan praten. Al dan niet met een panel en een

gespreksleider.”

Bijzondere evenementen

Tussen dit soort bijeenkomsten, die de

bezoekers dus zelf organiseren, organiseert

RKZ-bios naast de normale programmering

zelf ook kleine filmfestivalletjes of bijzondere

evenementen. Marco geeft een voorbeeld: “In

het eerste weekend van oktober hebben we

hier de talkshow ‘Oorspraak: the art of

podcasting’. Tijdens dat evenement kunnen

liefhebbers van audio-podcasts luisteren

naar fragmenten uit uiteenlopende

podcasts. Het fenomeen podcast is bezig aan

8 Helperbel nr. 3, september 2017

9


Werken in de wijk

een opmars en telt steeds meer liefhebbers.

Op dat gebied gebeuren er hele bijzondere

en tegendraadse dingen. Kortom: binnen

ons filmtheater is er veel en dus ook meer mogelijk dan alleen maar film. We staan voor

initiatieven en verzoeken open.”

Hoogtepunten

Maar uiteraard blijf je in RKZ-bios wekelijks terecht kunnen voor een kwalitatief

hoogwaardig en breed filmprogramma. Marco noemt de hoogtepunten uit het afgelopen

seizoen: “De muziekfilm Sing Street, arthousefilms als Verdwijnen en In the Crosswind, de

klassieker Once Upon a Time in the West, het International Cycling Film Festival,

hedendaagse horror, zoals A Monster Calls en Get out,

exclusieve vertoningen van de coming-of-age-film The Edge of Seventeen of bijvoorbeeld

documentaires als Zero Days en A Quest for Meaning.” Wil je dit soort moois in het vervolg

niet missen? Kijk dan voor het actuele aanbod maar eens op www.rkzbios.nl en abonneer je

daar gratis op de nieuwsbrief van dit unieke filmhuis!

Forensisch Psychiatrisch Centrum

Dr. S. van Mesdag bezoeken?

Op zaterdag 4 november 2017 is het voor buurtbewoners mogelijk Forensisch Psychiatrisch

Centrum Dr. S. van Mesdag te bezoeken. Tijdens het bezoek geven we u informatie over het

reilen en zeilen binnen de Mesdag, krijgt u een rondleiding en wordt u in de gelegenheid

gesteld om vragen te stellen. Kortom: u krijgt een beter beeld van de gang van zaken aan

de andere kant van de muren.

Het bezoek is gepland van 9:00 tot 12:00 uur. De minimumleeftijd is 18 jaar en er kunnen

maximaal 50 mensen deelnemen aan het bezoek. Let op: de rondleiding is helaas niet

toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn.

Geïnteresseerd?

Dan kunt u zich t/m dinsdag 24 oktober 2017 aanmelden via de mail: info@fpcvanmesdag.

nl. Van tevoren laten wij u weten of u al dan niet kunt deelnemen aan het bezoek. Mocht u

meer mensen tegelijkertijd aanmelden, dan ook graag deze namen vermelden. Meer

informatie over FPC Dr. S. van Mesdag vindt u op: www.vanmesdag.nl

Kraambank Groningen

Isis Kraamzorg kwam in september 2015 met het initiatief voor de Kraambank omdat er

helaas steeds meer aanstaande moeders en gezinnen zijn die wel een steuntje in de rug

kunnen gebruiken. De Kraambank heeft inmiddels twee vestigingen, waarvan één in de

buurt: de tweede vestiging in Groningen aan de Queridolaan opende in september 2016.

De Kraambank beschikt al over een mooie collectie. Van babykleertjes (tot en met maat 68)

en kinderwagens, tot aan badjes, luiers, beddengoed en kraampakketten. We zijn altijd op

zoek naar babyspullen. Heb je op zolder nog babyartikelen liggen waar je niks meer mee

doet en waar je een ander nog blij mee kunt maken? We houden ons van harte aanbevolen!

Je kunt de babyspullen op werkdagen tussen 09:00 en 16:00 uur brengen bij de Kraambank

in Groningen, Queridolaan 5. We zijn eventueel telefonisch te bereiken op 0513-727042.

Alle babyartikelen (behalve speelgoed) zijn welkom, mits schoon en in goede staat.

Ook organiseren we iedere eerste donderdag van de maand een inloopochtend. Tijdens

deze ochtend kun je onze Kraambank bekijken en onze vrijwilligers ontmoeten. Wees

welkom!

Steuntje in de rug

Isis Kraamzorg kwam in september 2015 met het initiatief voor de Kraambank omdat er

helaas steeds meer aanstaande moeders en gezinnen zijn die wel een steuntje in de rug

kunnen gebruiken. Gelukkig zijn er veel gezinnen die deze moeders een warm hart

toedragen en hun gebruikte spullen willen doneren aan de Kraambank van Isis Kraamzorg.

Dankzij deze gulle gevers kan de Kraambank bestaan.

Kijk voor meer informatie op www.isiskraamzorg.nl/kraambank of

www.facebook.com/kraambank/

De Kraambank heeft het en geeft het!

10 Helperbel nr. 3, september 2017

11


Activiteiten in de wijk

INDIVIDUELE BEGELEIDING BIJ VERLIES EN ROUW

Vergoeding via aanvullende zorgverzekering mogelijk.

Engelse Park: nieuwe woningen op historische

grond

Zoals de Helperbel al eerder meldde, krijgt de locatie van de voormalige Rijkskantorenflats

een nieuwe invulling. Het woongebied wordt opgedeeld in Kempkensberg en Engelse

Park. Op de Kempkensberg verrijzen appartementen, in Engelse Park komen woningen.

Cursussen in MFC de Wijert: Mandala tekenen in alle culturen,

zelfcompassie, leven vanuit je bron. Intuïtief tekenen met

verschillende materialen. Heb je een eigen groep die wel een

workshop wil neem dan contact op.

www.ykeradema.nl

050 - 526 40 09 of spreek in en dan bel ik terug

Ontwerpen in ontwikkeling

In juni 2017 presenteerde de gemeente samen met de ontwikkelaars het stedenbouwkundig

plan en de voorlopige ontwerpen van de woningen voor Engelse Kamp. De verkoop van

de eerste woningen zal naar verwachting eind 2017 of begin 2018 starten. Bedaux De

Brouwer Architecten werkt op dit moment aan het voorlopig ontwerp van de woningen in

Engelse Park. De woningen worden volledig afgestemd op de woonwensen van de

toekomstige bewoners. Het aanbod van de nieuw te bouwen koopwoningen zal divers zijn,

zowel voor wat betreft de ligging als grootte, uitvoering en verkoopprijs.

Overleven in neutraal Nederland

De locatie van Engelse Park ligt op de plek waar in de Eerste Wereldoorlog Engelse soldaten

werden opgevangen door het toentertijd neutrale Nederland. In oktober 1914 kwamen

1.500 soldaten van de First Royal Naval Brigade in Groningen aan. Speciaal voor deze

soldaten verrees achter de huidige Van Mesdagkliniek, de vroegere stadsgevangenis, een

compleet barakkenkamp met voorzieningen voor sport, huisvesting, verzorging, bewaking

en ontspanning. Dit kamp werd in Groningen al snel het ‘Engelse Kamp’ genoemd. Door

hun verblijf hier overleefden deze soldaten op ontspannen wijze deze gruwelijke oorlog.

TIP tandartsenImplantologie

Friesestraatweg 175

9743 AB Groningen

Tel. 050-5711200

info@tiptandartsen.nl

NIEUWE TANDARTSPRAKTIJK VOOR:

Alle tandheelkundige behandelingen en mondhygiëne

Team van 4 tandartsen met veel ervaring en expertise

op het gebied van:

Esthetische tandheelkunde

Implantologie

Uitgebreide constructies (kronen, bruggen)

Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.tiptandartsen.nl

12 Helperbel nr. 3, september 2017

13


Activiteiten in de wijk

Service

Het Begint met Taal lanceert

campagne ‘Wil jij met mij in gesprek?’

Het landelijke platform Het Begint met Taal lanceert tijdens de week van de alfabetisering

op dinsdag 5 september de campagne ‘Wil jij met mij in gesprek?’. In video’s vertellen

anderstaligen hun persoonlijke verhaal en waarom ze met iemand in gesprek willen. Het

doel van de campagne is meer taalcoaches en coördinatoren voor taalcoaching werven.

Humanitas Groningen Stad is partner van Het Begint met Taal en onderstreept het belang

van dit doel.

GEZOND NATUUR WANDELEN

Vanaf begin september organiseren wij wekelijks een wandeling. De wandeling valt onder

het aanbod van Gezond Natuur Wandelen. Onze organisatie heeft als doel mensen die

weinig bewegen op een laagdrempelige manier de gelegenheid te bieden wekelijks deel te

nemen aan een begeleide wandeling.

De wandelingen vinden plaats op vrijdagmorgen van 10.00 tot +/- 11.30 uur.

Zij beginnen en eindigen bij Sociaal Lunchcafé Het Schathuis aan de Jan Wolkerslaan 2 in

Groningen, waar na afloop (op eigen kosten) wat gedronken kan worden.

Vanaf die locatie wordt gewandeld in gematigd tempo in het gebied tussen Het Sterrebos

en de Essen, de route wordt bepaald door de vrijwillige begeleiders.

De wandelingen zijn gratis en deelnemers hoeven zich niet aan- of af te melden; tenzij het

onweert of zwaar stormt gaan ze altijd door. Tijdens de wandeling wordt een paar keer

stilgestaan bij de natuur in wat wij noemen natuurmomenten.

Wilt u zich aanmelden als begeleider of deelnemer, dan kunt u contact opnemen met

Margot Middel op telefoonnummer 06-22978100.

Op dit moment zijn er in Nederland meer dan 600.000 anderstaligen die door hun

taalniveau onvoldoende kunnen meedoen in de samenleving. De in Afghanistan geboren

Jamal Nayab noemt taal “de sleutel tot een nieuw leven”. Teame Asmerom uit Eritrea woont

bijna twee jaar in Nederland. “Ik loop stage als kok en doe een inburgeringscursus. Samen

met mijn taalcoach spreek ik elke week 2 uurtjes 1 op 1 om beter Nederlands te oefenen.”

Raihana Rahmatullah woont nu tweeënhalf jaar in Nederland. “Soms is het moeilijk als je

de taal niet goed spreekt. Ik oefen met mijn taalcoach sollicitatiegesprekken. Voor mijn

toekomst is het belangrijk dat mijn Nederlands beter wordt.”

Projectleider Eline Dragt van Het Begint met Taal: “Taal oefenen is nodig voor het vinden

van werk of het aanknopen van een gesprek op het schoolplein. Daarnaast heb je het

gewoon nodig om je eigen zaken en administratie te kunnen regelen. Hoe meer mensen

meedoen, hoe beter dat voor henzelf en de rest van Nederland is.”

Humanitas Groningen Stad

Het taalcoachproject van Humanitas biedt vluchtelingen en migranten hulp bij het leren

van de Nederlandse taal door middel van individuele taalcoaching, conversatiegroepjes en

het taalcafé. Humanitas Groningen Stad heeft op dit moment bijna 500 taalcoaches die

zich vrijwillig inzetten om anderstaligen op weg te helpen bij integratie in onze

maatschappij. Wil je taalcoach of coordinator worden? Meld je dan aan via onze webstie:

www.humanitas.nl/groningen

Het Begint met Taal

Het Begint met Taal is het platform van Nederlandse taalvrijwilligersorganisaties. In totaal

bestaat het netwerk uit 161 taalvrijwilligersorganisaties. Het Begint met Taal versterkt hen

met advies, kennis, materiaal en trainingen. Stichting Het Begint met Taal lanceert de

campagne ‘Wil jij met mij in gesprek?’ samen met ruim 11.000 vrijwillige taalcoaches en

22.000 anderstaligen in Nederland.

14 Helperbel nr. 3, september 2017

15


Tekst: Tessel de Rooij

Activiteiten in de wijk

Service

Groningen woont SLIM

Groningen woont SLIM is een winkel voor

duurzaam wonen en het energieloket van de

gemeente Groningen.

Tessel de Rooij werkt bij slim en vertelt: “Wij

merken dat duurzaam wonen erg leeft in

Helpman. We hebben al meerdere mensen

geholpen met het verduurzamen van hun huis.

Een van hen is Maarten, een bewoner uit de Mozartstraat. Hij is enthousiast en vond het

daarom leuk om samen met ons een evenement voor zijn buren te organiseren. Wij

nodigden daarom de buurt uit om het verhaal van Maarten te horen, de gedane werkzaamheden

te bekijken en te ontdekken wat zij zelf kunnen doen.”

Nieuwsgierig?

Ben jij ook benieuwd naar de mogelijkheden voor je huis? En wil je ook met Groningen

woont SLIM besparen? Kijk dan voor meer informatie over de winkel op www.groningenwoontslim.nl/helpman.

Dankzij de unieke werkwijze van Groningen woont SLIM krijg je in

de winkel binnen een half uur advies op maat, zonder dat er eerst een bedrijf of adviseur

langs hoeven te komen. Je weet dus snel wat de beste oplossing is voor je huis, wat het je

kost en wat het je oplevert. En je kunt gelijk aan de slag! Groningen woont SLIM begeleidt

je tot en met de oplevering, zodat je er zeker van bent dat de door jou gewenste maatregelen

goed worden uitgevoerd.

Huis-aan-huiscollecte MS Fonds

Van 20 t/m 25 november 2017 organiseert het Nationaal

MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte om geld in te

zamelen voor onderzoek naar de ziekte Multiple Sclerose.

MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. In

Nederland hebben meer dan 17.000 mensen MS, en jaarlijks

krijgen 800 mensen de diagnose. De eerste ziekteverschijnselen

openbaren zich meestal tussen het 20e en 40e

levensjaar en het is de meest invaliderende ziekte onder

jonge mensen in Nederland. Veelvoorkomende klachten van

MS zijn moeheid, oogklachten, krachtverlies, coördinatiestoornissen,

blaasproblemen en gevoelsstoornissen. Over de

ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog

niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen

kan worden. Met de opbrengst van de collecte investeert het

Nationaal MS Fonds in innovatieve onderzoeken om MS te

genezen.

Wil jij dat mensen met MS zich beter voelen door jou?

Word collectant. Help MS-patiënten. Collecteren is niet

moeilijk en kost maar 2 uur van je tijd. En het is nog leuk ook.

Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie

en meld je snel aan. Samen staan we sterker tegen MS!

IK VOEL

ME BETER

DOOR JOU!

WORD COLLECTANT.

HELP MS-PATIËNTEN.

Onderzoek

De onderzoeken die wij financieren zijn erop gericht om voor

nu de kwaliteit van leven van mensen met MS te verbeteren. Daarnaast financieren we

onderzoeken die bijdragen aan het realiseren van onze droom: een toekomst zonder MS.

KOM IN ACTIE EN GA NAAR MSCOLLECTE.NL

Coaching

Mensen met MS verder helpen met het stimuleren van kijken naar mogelijkheden. Dat doet

het Nationaal MS Fonds via het Can Do Behandelprogramma, het MS Trainingscentrum en

de jaarlijks terugkerende activiteiten die we organiseren.

Voorlichting

Het Nationaal MS Fonds geeft verschillende brochures uit voor zowel mensen met MS, hun

naasten als zorgverleners. Daarnaast organiseren we ieder jaar de Nationale MS Dag en geven

we MS Nieuwslijn uit, het kwartaalmagazine voor donateurs van het Nationaal MS Fonds.

16

Helperbel nr. 3, september 2017 17


Tekst: Roelf Reinders

Service

Een goed idee voor Stad? Kom in de Open Raad!

Heb je als Stadjer een goed idee voor je eigen straat, wijk of voor de hele Stad? Kom

dan in de Open Raad in het stadhuis op zaterdagmiddag 4 november 2017. Enthousiaste

raadsleden kunnen dan jouw plan adopteren. Om mee te denken en mee te helpen om het

ook echt uit te voeren.

Praktijk Souldrops

Lichaamsgerichte Psychotherapie & Coaching

Op zoek naar meer kwaliteit van leven?

Mindfulness

Stresscoaching

Innerlijk Kindwerk

Traumatherapie

Familie Opstellingen

Begeleiding aan kinderen & jongeren

Je bent van harte welkom.

Hereweg 100 Groningen

info@praktijksouldrops.nl • 06-50655197

www.praktijksouldrops.nl

INTAKE

GRATIS

Nog geen idee maar wel zin om misschien mee te doen? Geen probleem. Gebruik dan de

zomer om een mooi plan te bedenken. Alle tijd, aanmelden hoeft nog niet. Dat kan ook later

de komende tijd. In november 2016 was de eerste Open Raad. En nu wegens succes voor de

tweede keer. Van de eerste keer zijn plannen al uitgevoerd of nog in ontwikkeling.

Adopteren

In de Open Raad vertel je je voorstel aan de gemeenteraadsleden. Eén of meer enthousiaste

raadsleden kunnen dan jouw plan adopteren. Dat betekent niet dat ze het wel even voor

jou gaan uitvoeren. Maar de raadsleden bekijken dan samen met jou hoe jouw initiatief een

succes kan worden.

Welkom

De Open Raad is van 15.00 tot 16.30 uur op zaterdag 4 november, de laatste dag van Let’s

Gro. Dat is een driedaagse manifestatie over de toekomst van de stad Groningen. De Open

Raad is redelijk nieuw voor de Groningse gemeenteraad. In november 2016 was de eerste

keer. En nu wegens succes voor de tweede keer.

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

verbouw

onderhoud

nieuwbouw

deco

restauratie

kozijnen

woningbeveiliging

HOME

FRANS DATEMA

Bouwen, dat doen we al generaties lang.

Het zit ons in de genen. Onze lange ervaring

Verlengde Hereweg 48 - 54

zorgt voor het waarborgen van kwaliteit.

9722 AE Groningen (Helpman)

Tel.: 050-5252829,

Kijk

Fax

op www.zetstra.nl

-5267614

voor informatie over

onze diensten en gerealiseerde GLAS EN TAPIJTEN projecten.

Of bel ons voor een vrijblijvende offerte.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Ruim 100 jaar ervaring

en vakmanschap

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

REPRODUKTIES, INLIJSTEN

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

Stadjerspas

Hapje en drankje

De Open Raad is geen officiële raadsvergadering. Het is een nieuwe manier om goede

ideeën van Stadjers een kans te geven. Om misschien net dat duwtje te geven om ze ook

echt uit te kunnen voeren. De Open Raad wordt ook live op internet uitgezonden via

groningen.nl/gemeenteraad. Er kunnen zo’n tien voorstellen worden behandeld.

Aanmelden

Heb je al een idee? Dan kun je via raad@groningen.nl reageren, dan nemen we contact op.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de raadsleden Diederik van der Meide

(06 551 163 33, diederikvandermeide@raad.groningen.nl), Arjen Banach (06 245 771 14,

arjenbanach@raad.groningen.nl) en Glimina Chakor (gliminachakor@raad.groningen.nl) of

de Griffie van de gemeenteraad (050 367 77 02, raad@groningen.nl).

Zetstra Bouwbedrijf

Westerdijk 15-1

9811 TB, Enumatil (GR)

0594 - 50 35 90

www.zetstra.nl

info@zetstra.nl

18 Helperbel nr. 3, september 2017

19


Tekst: Jan Rasterhoff

Andere tijden

Bezittingen

Vaak liep Alting vanuit zijn huis door de Oosterpoort. Zo kwam je op de Oosterweg, waar

aan weerskanten hoven, kleine boerderijen en tuinderijen waren gelegen. Liep je verder, dan

kwam je langs de Kempkensberg en ’t Gerichte met de galgen.

Keren we terug naar de Oosterweg ter hoogte van de Helperbrinck, waar ooit het Blauhuys

stond. Alting kocht deze bezittingen in 1679 van de in financiële nood geraakte weduwe

Helena van Ketwich.

De bezittingen bestonden voornamelijk uit een boerenplaats, groot ongeveer 90 à 100

grazen. Eén gras is ongeveer een halve hectare en geeft de hoeveelheid gras aan die nodig

was voor de begrazing van een koe. Ook hoorde er een hof met grachten en singels bij en

juist dit hof zal Lucas Alting tot aankoop hebben doen besluiten.

BORG GROENESTEIN

Lucas Alting liet in 1685 het landgoed Groenestein bouwen en het park aanleggen.

Groenestein is de enige borg die in de gemeente Groningen bewaard is gebleven.

Lucas Alting, geboren in 1640, woonde met zijn vrouw en hun dochter Clara in de

Oosterstraat, hij was gecommitteerde bij de Raad der Admiraliteit in Friesland. De Raad der

Admiraliteit zorgde in de 17e en 18e eeuw voor de beveiliging van de scheepvaart en de

bescherming van de kust van de provincies Friesland en Groningen.

Bommen Berend

De Tachtigjarige oorlog was voorbij maar in 1672 werd de Republiek der Zeven Verenigde

Nederlanden door verschillende landen van alle kanten aangevallen, het zogeheten

Rampjaar. Groningen werd vanuit het zuiden belegerd door de bisschop van Munster, ook

wel Bommen Berend genoemd. Bij dit beleg werd in de buurt van Helpman het Blauhuys

geplunderd en in de brand gestoken.

Buitenhuis

In de steden was het in die tijd niet prettig vertoeven: stank van open riolen, ziektes en ’s

avonds over straat lopen was een hachelijke zaak. Daarom kozen de welgestelden voor de

frisse lucht en de veiligheid van het platteland en bouwden of kochten ze een buitenhuis.

De Tachtigjarige Oorlog was voorbij en van belegeringen was geen sprake meer. Rondom de

stad en nabij Haren verscheen menige moderne ‘borg’. Zo kon de stedelijke regent van het

buitenleven genieten en zijn aanzien vergroten.

Borg Groenestein

Alting liet in zijn hof een borg bouwen, het huidige Groenestein. In de noordelijk muur zit

nog een steen met het jaartal van de bouw, 1685. Ter afscheiding met de buren legde hij een

nieuwe wal aan, die beplant werd met wilgen en hagedoorn. Groenestein grensde aan de

landerijen van jonker Derck Clant van Hankema, jonker Berent Coenders en vrouwe Van

Starckenborgh. Alleen de weide aan de oostkant grensde aan landerijen van een niet

adellijke buur. De landrijen van het voormalige klooster Yesse te Essen werden beheerd door

de provinciemeier Tebbe Tepens. Een provinciemeier was iemand die de gronden van de

provincie beheerde of pachtte. Tepens was een ongemanierd en onguur individu, waarmee

de regent Lucas Alting het contact zoveel mogelijk vermeed. Herhaaldelijk werden er op

rechtszittingen in Selwerd tegen Tepens ingebrachte klachten behandeld.

In 1701 erfde Altings dochter Clara Groenestein de bijbehorende bezittingen van haar vader.

Clara was getrouwd met luitenant generaal Johan Wichers, die door zijn militaire loopbaan

vaak lang van huis was. Dit was waarschijnlijk de reden waarom het echtpaar Wichers het

landhuis van de hand deed aan Tjaart Adriaan Gerlacius en Aleida Keiser. Het landgoed

bleef in de familie, want de moeder van Gerlacius was een zuster van Lucas Alting.

20 Helperbel nr. 3, september 2017

21


jf

BORG GROENESTEIN (vervolg)

Andere tijden

Mennes Reparatiebedrijf

050 577 79 19 / 06 508 52 963

Nieuwe eigenaren

Uiteindelijk geraakte Groenestein in het bezit van de familie Quintus. Mevrouw Quintus-

Wichers woonde afwisselend in de borg en in het familiehuis van de Quintussen in de

Herestraat.

Justus Datho Quintus, geboren in 1733, was de volgende bewoner. Hij ving zijn carrière aan

als advocaat. Naderhand bekleedde hij verscheidene belangrijke ambten waaronder dat van

burgemeester van Groningen. Hij liet onder andere de singels verfraaien.

In 1883 kwam Groenestein in bezit van Onno Joost Quintus en diens vrouw Quintus-van

Royen, maar ze gingen er niet wonen.

jf

Pianoles Groningen-Zuid

Voor jong en oud

Lesruimte met twee piano’s

Diverse stijlen

Gediplomeerde en ervaren docent

06 42969632 jj.eekhof@home.nl

Tuin met vijvers

Het huis was in 1871 al belangrijk vergroot waarmee de oorspronkelijke stijl verdween. Bij de

uitbouw naast de oude ingang aan de noordzijde bevindt zich het mogelijke restant van een

torentje. En om er ’s zomers prettig te kunnen vertoeven onderging het park rond het huis een

grote verandering. Honderd zware eiken en oude linden werden geveld en grachten werden

vergraven. Het bos, dat het oude huis aan het zicht onttrok, werd vervangen door een fraaie

tuin met vijvers en bloemperken. Onno Joost was een verwoed plantenliefhebber en had op

het landgoed drie kassen laten bouwen. Hij verwierf er internationale bekendheid mee. De

‘warme kasplanten’ werden na zijn dood geschonken aan de Hortus van de Universiteit

Groningen. Onno Joost en zijn vrouw kregen geen kinderen, dus toen Onno Joost overleed,

ging de borg over in handen van een neef. De weduwe Quintus-van Royen had het recht de

buitenplaats tot haar dood te gebruiken. Na haar dood zou echter geen Quintus het oude

familiegoed meer bewonen.

Restauratie

In 1979 is het huis gerestaureerd. In het huis is een aantal kamers beschilderd door Matthijs

Röling de zoon van de toenmalige bewoner. Het park is eigendom van de gemeente

Groningen en is vrij toegankelijk. Het woonhuis, de boerderij en een deel van het park zijn

eigendom van de huidige bewoners van Groenestein.

Carla van der Burg

U itvaartverzorgi n g

Samen.

Zorgvuldig.

Passend.

www.carlavanderburg.nl

Telefoon 050 318 66 36

Vondsten bij de aanleg van de Helperzoomtunnel

Bij de werkzaamheden aan de Helperzoomtunnel werden de bouwers verrast door de vondst

van een oude kademuur. De kademuur was op geen enkele tekening te vinden. Gemeentelijk

archeoloog Froukje Veenman dook in het verleden en ontdekte het wonderlijke verhaal achter

de oude kademuur.

22 Helperbel nr. 3, september 2017

23


BORG GROENESTEIN (vervolg)

Nieuws van de gemeente

Stadsdeelnieuwsbrieven

Met ingang van 4 september 2017 gaan via de e-mail Stadsdeelnieuwsbrieven verschijnen.

Met deze nieuwsbrieven wordt u op wijkniveau geïnformeerd wat de plannen en

ontwikkelingen en gebeurtenissen zijn bij u in de wijk waar de gemeente Groningen

bij is betrokken. U kunt een abonnement nemen op deze Stadsdeelnieuwsbrief via de

webpagina www.gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief.

Er zijn 5 Stadsdeelnieuwsbrieven. Voor elk stadsdeel is er een Stadsdeelnieuwsbrief en

beslaat het gebied waar ook uw wijkwethouder en gebiedsteam actief is. Op de site van de

gemeente groningen (www.gemeente.groningen.nl) is informatie te vinden over

stadsdelen en wijkwethouders.

Het is de bedoeling om op deze manier de samenwerking tussen wijkbewoners en de

gemeente een stap verder te brengen.

Voetpad

Rond 1790 werd een onverhard voetpad aangelegd van Borg Groenestein naar, ooit aan het

Winschoterdiep gelegen, Borg Zandvoort. Langs dit pad lag een vier meter breed kanaal.

Waarschijnlijk was dit kanaal bedoeld voor afwatering en mogelijk ook voor het bevoorraden

van Borg Groenestein. Het pad is later verhard. Bij het archeologisch vooronderzoek hebben

ze een stuk van dit wegdek teruggevonden.

Spoorlijn

Het omliggende stuk land was in handen van de familie Onnes. Toen de familie Onnes in

financiële problemen kwam, kon Onno Joost Quintus het land voor een appel en een ei

kopen. Op dat moment was hij lid van Provinciale Staten. Het gerucht gaat dat hij uit hoofde

van zijn functie wist dat de Staatsspoorwegen van plan waren een spoorlijn over het land

van Onnes aan te leggen. Hij kon een deel van het land voor een lucratief bedrag verkopen

aan de Staatsspoorwegen. Bovendien bedong hij een treinhalte bij zijn landgoed. De heer

Quintus had bedongen dat bij de aanleg van het spoor het kanaal intact zou blijven. Daarom

is rond 1860 een spoorbrug aangelegd over het kanaal, met daarin meerdere duikers. Aan

weerszijden van de brug zijn kademuren gebouwd. Deze zijn opmerkelijk lang. Uiteindelijk is

de eerste trein in 1868 gaan rijden.

Het Helperpad was nog tot rond 1940 een oversteekplek. De geschiedenis van de kademuur

zou nooit bekend zijn geworden als op deze plek niet de Helperzoomtunnel was gepland.

De tunnel komt precies op de plek van de treinhalte van Borg Groenestein. Het is daarom

misschien een aardig idee om de tunnel te vernoemen naar de familie die het landgoed

jaren in handen heeft gehad: de ‘Quintustunnel’

Algemene ledenvergadering Wijkcomité

Op dinsdag 21 november 2017 vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van het

wijkcomité Helpman plaats.

Plaats: De Helpen, Groenesteinlaan 16

Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur

Vanwege alle ontwikkelingen op het gebied van verkeer zal op deze avond de nadruk

liggen op:

- Wat ons te wachten staat bij het aanleggen van de Zuidelijke Ringweg en de

Helperzoom tunnel. Voor dit onderwerp zijn onze gasten: de heer Bert Kramer,

omgevingsmanager Here poortcombinatie en de heer Niels Keissen van het

projectbureau Aanleg Zuidelijke Ringweg

- Verder is er aandacht voor een aantal verkeersonderwerpen in de wijk. Hiervoor is te

gast de heer Machiel Huizenga van de gemeente Groningen.

- Uiteraard komen ook de financiën van het wijkcomité aan de orde.

De leden van het wijkcomité Helpman ontvangen nog persoonlijk een uitnodiging.

Overigens zijn andere belangstellenden ook welkom.

We plaatsen de agenda nog op de website: www.wijkhelpman.nl

24 Helperbel nr. 3, september 2017

25


Service

Niet meer depressief?

UMCG zoekt deelnemers voor onderzoek.

1 op de 10 mensen krijgt ooit in zijn of haar leven te maken met een depressie. Helaas blijft

het voor veel mensen niet bij een depressie: ongeveer de helft van de mensen valt binnen

twee jaar na herstel terug in een nieuwe depressie.

Gelukkig is er goed nieuws: de kans om opnieuw depressief te worden is te verminderen

met de juiste preventieve aanpak, zoals het volgen van een preventieve cognitieve therapie

wanneer je weer hersteld bent. Maar hoe werkt deze therapie? En voor wie werkt het in het

voorkomen van terugval?

www.depressiestudie.com

Dit zijn vragen die het UMCG op dit moment onderzoekt met behulp van onder andere MRI

en pupilmetingen. Er worden nog deelnemers gezocht! Bent u tussen de 18 en 60 jaar oud,

heeft u in de afgelopen vijf jaar minstens twee keer depressieve klachten gehad en ondergaat

u graag de preventieve cognitieve therapie? Kijk dan op www.depressiestudie.com voor

meer informatie. Deze therapie wordt u gratis aangeboden in uw regio als u meedoet aan

het onderzoek.

Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos1@gmail.com

www.kleermakerijestherdebos.nl

Unieke kinderopvang in huiselijke sfeer

- Grote buitenspeelruimte

- VVE programma Uk en Puk

- Openingstijden 07.00 - 18.30

Verlengde Hereweg 107, Groningen

(hoek van Royenlaan)

Tel. 050-5261690

www.helpernest.nl

26 Helperbel nr. 3, september 2017

27


Tekst: Janneke Klokkers

Werken in de wijk

Het Coendersnest

kinderdagverblijf

Ondernemend Zuid

Ondernemend Zuid is een samenwerkingsverband van diverse maatschappelijke

organisaties, WIJ Groningen, werkgevers, ondernemers, gemeente Groningen en

bewonersinitiatieven in de wijken van Groningen Zuid. In dit samenwerkingsverband

werken 3 wijk-gebonden matchers participatie samen, met als doel om bewoners

in alle wijken van Groningen Zuid te ondersteunen bij het vinden van een passende

dagbestedings-, vrijwilligers- of werk(ervarings)plek.

Matchers

De 3 matchers participatie helpen de wijkbewoners bij hun zoektocht naar deze plekken.

Dit kan zijn bij werkgevers, ondernemers, maatschappelijke organisaties of bij buurt- en

bewonersinitiatieven. Ondernemend Zuid is er voor iedereen uit Groningen Zuid, ongeacht

leeftijd, achtergrond of uitkeringssituatie. Ons motto is dan ook: maak er WERK van!

Nieuwe kansen

Een ervaringsdeskundige vertelt: “Ondernemend Zuid is een organisatie die mensen helpt

om weer terug te keren richting de arbeidsmarkt. Zo heeft deze organisatie ook mij

geholpen om terug te komen in de maatschappij. Mijn naam is Amanda, 26 jaar en

woonachtig in Groningen Zuid. Ik heb lange tijd thuis gezeten vanwege een angststoornis.

Hierdoor kreeg ik amper mijn dagelijkse taken gedaan en was werken al helemaal geen

optie. Na veel hulp werd het tijd dat ik mij weer ging inzetten voor de maatschappij. Daar

zat ik dan thuis met de handen in mijn haar, want hoe moest ik beginnen? Ik kreeg veel

stress bij het idee hoeveel ik moest regelen. Ineens was daar Janneke Klokkers, Matcher

Participatie van Ondernemend Zuid. Via de WMO collega van WIJ de Wijert had zij te horen

gekregen dat ik graag weer wat wilde doen en zij kon mij daarbij helpen.

Kinderdagverblijf Het Coendersnest

Van Houtenlaan 33(hoek Sav. Lohmanlaan)

9722 GR Groningen

050-5271088

www.hetcoendersnest.nl

info@hetcoendersnest.nl

facebook.com/kinderdagverblijf.coendersnest

Toekomstperspectief

Al oriënterend zijn we samen op een plek uitgekomen waar ik met plezier naartoe ga. Ik

haal weer voldoening uit mijn dagen en heb weer een toekomstperspectief. Het heeft zelfs

geresulteerd in een arbeidscontract! Door de begeleiding van Ondernemend Zuid ben ik

weer gemotiveerd geraakt en heb ik het gevoel gekregen dat ik er toe doe. Janneke en ik

hebben nog regelmatig contact. Ook al heb ik dus al een plek, ook de periode daarna is er

contact om je te blijven ondersteunen waar nodig. Juist dit laatste aspect vond ik erg fijn. Ik

heb nieuwe kansen gekregen door Ondernemend Zuid en ik ben deze organisatie daar

enorm dankbaar voor”.

28 Helperbel nr. 3, september 2017

29


Tekst en foto: Hero Helpman

Column

STRAATFEESTBEESTEN

Nog even en het jaarlijkse straatfeest barst weer los in onze straat. Sommigen kijken er

een jaar minus een dag reikhalzend naar uit, anderen vrezen het. Niet zozeer vanwege het

onvoorspelbare weer of wellicht voorspelbare gesprekken, maar vanwege ‘de dreiging’.

Daarover later meer.

Aan het straatfeest herkent men de straat. Er zijn genoeg straten waar nooit een straatfeest

gehouden wordt of werd. Hoe legitiem ook: het zegt wel iets over de straat. Er zijn ook

straten in onze wijk, naar ik heb gehoord, die hun straatfeest jaarlijks in café Singelier

houden. Motivatie: zo sluit je het slechtweerscenario uit en hoef je minder te organiseren.

Heel praktisch, maar toch is dit eigenlijk meer een straatreceptie dan een straatfeest. Nee,

dan onze straat: weer of geen weer, wel of geen nieuw kabinet, het straatfeest gaat

gewoon door. Ieder jaar en al zo lang als ik me kan heugen. Er is vermaak, voedsel, drank en

drinken voor iedere leeftijdsgroep. Het festijn begint beschaafd met een aperitief: ‘Wat doe

jij tegenwoordig…’. ‘Hoe verloopt de verbouwing…’. ‘Aha, jullie wonen op nummer...’ Maar

voordat je het weet ben je omringd door linedancende, vuurspuwende, ponyrijdende,

karaokende, pubquizzende en zelfs paaldansende straatbewoners.

Maar in deze toenemende dynamiek van het circus Jeroen Bosch hangt toch steeds de

toenemende dreiging in de lucht: wie wordt verkozen tot burgemeester of wethouder om

het straatfeest van volgend jaar te organiseren? Ook al gaat die beker vaak aan je voorbij,

statistisch komt hij elk jaar dichterbij. Totdat je dus zelf die gevreesde eer op je mag nemen.

Maar wat blijkt: het organiseren van het feest is gewoon heel leuk en een uitstekende

manier om straatgenoten beter te leren kennen. Dat organiseren valt voor de uitverkorenen

heel erg mee in onze straat. Want sinds jaar en dag huizen er in onze straat een aantal

‘stille’ krachten. Zij zijn de ruggengraat van onze traditie. Bijna onzichtbaar vormen zij de

garantie dat het straatfeest elk jaar doorgang vindt en de morning after de straat erbij ligt

alsof er helemaal niets gebeurd is. Maar er is veel gebeurd. Er is veel gevlooid, om met

primatoloog Frans de Waal te spreken.

Ik ben dan ook benieuwd wat De Waal vindt van het fenomeen straatfeest. Door jarenlang

‘gewoon’ te kijken naar een chimpanseekolonie in Burgers’ Zoo in Arnhem kwam hij tot

baanbrekende inzichten op het gebied van het gedrag van deze apen. Wat bleek: dat gedrag

verschilde helemaal niet zo veel van ons gedrag. Een andere constatering zou natuurlijk ook

vreemd geweest zijn, we behoren als mensen immers ook tot de orde van de apen. Als het

gaat om zaken als conflictoplossing, verzoening of bijvoorbeeld empathie doen wij het niet

wezenlijk anders dan onze apenfamilieleden. Volgens De Waal is er maar een groot

onderscheid: wij gebruiken taal. En die zetten we in om verbaal te vlooien, lees: uit te

wisselen of - beter nog - te roddelen. Vlooien is niet alleen essentieel op de apenrots, maar

ook in een prettige straat in Helpman. Het zorgt op een luchtige wijze voor betrokkenheid

en verbondenheid en daar heb je die dreiging van het burgemeester- of wethouderschap

graag voor over.

30 Helperbel nr. 3, september 2017

31


Service

AED GLTB kan nu ook buurtbewoners redden

Tennisvereniging GLTB aan de Savornin Lohmanlaan heeft sinds heden de AED

(Automatische Externe Defibrillator) buiten de poort hangen. Dit om 24 uur per dag een

verschil te kunnen maken bij een hartstilstand, of deze nu op het tennispark of in de buurt

plaatsvindt. Door aanmelding bij het HartslagNu burgerhulpverlening systeem krijgen

hierbij aangemelde buurtbewoners een SMS met de locatie en code van de AED van de

tennisvereniging.

Een hartstilstand komt altijd onverwacht. Een AED kan iemand met een hartstilstand

redden door een schok te geven die het hart weer laat kloppen. Bij een hartstilstand moet

voor de grootste overlevingskans binnen 6 minuten een AED worden ingezet. De ambulance

doet er vaak langer over om ter plaatste te komen.

Veel verenigingen en bedrijven hebben een AED, maar hangen deze binnen, in een pand

dat ook nog eens ’s nachts vaak gesloten is. Om meer AED’s naar buiten te krijgen, is de

Hartstichting in actie gekomen door sportverenigingen in heel Nederland te vragen hun

AED buiten te hangen. Tennisvereniging GLTB is een van deze verenigingen die deze oproep

beantwoord heeft.

Door plaatsing van de AED in een speciale, verwarmde AED kast buiten de poort is deze 24

uur per dag bereikbaar in het geval van een hartstilstand. Zowel de Hartstichting als de

GLTB hopen dat het naar buiten plaatsen van de AED andere verenigingen en instanties

inspireert dit voorbeeld te volgen, en dat het mensen die kunnen reanimeren motiveert

zich aan te melden voor het burgerhulpverlening oproepsysteem HartslagNu.

32 Helperbel nr. 3, september 2017

33


levensgemak

coaching en reiki

Gerda Brandts

www.levensgemak.nl

Pedicure

Voetreflexmassage

Sportpedicure

Groenendaal 49

9722 CP Groningen

+ 31 (0)648063003

info@esthersimmeren.nl

www.esthersimmeren.nl

SKSG biedt u de zekerheid

van de beste zorg.

Uw kind in vertrouwde handen

Heresingel 10, 9711 ES Groningen

t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl

www.sksg.nl

Opvang nodig voor uw kind?

SKSG is de grootste kinderopvangorganisatie

in het Noorden en verzorgt

professionele opvang op maat voor

kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden

alle vormen van opvang direct bij u in

de buurt. Veilig en verantwoord.

Al meer dan 100 jaar.

Kijk op www.sksg.nl voor al onze

locaties of bel direct voor een

vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90

Wijkagenten

Werken in de wijk

In verband met een interne verandering van werkplekken zijn de wijkagenten van

Groningen-Zuid verhuisd naar het politiebureau in Haren, gevestigd aan de Vondellaan

8. Voorheen was hun werkplek het politiesteunpunt aan de Queridolaan 5 in de wijk

De Wijert. De wijkagenten van Haren en omliggende dorpen waren al gevestigd aan de

Vondellaan 8 te Haren.

Aangifte of gesprek

Op afspraak blijft het gewoon mogelijk om op het politiesteunpunt aan de Queridolaan 5

aangifte te doen of de wijkagent te spreken. Speciaal hiervoor zijn werkplekken / gespreksruimtes

gereserveerd. U kunt contact opnemen met de buurtagent via het nummer

0900-8844. U vraagt dan naar het bureau Haren West. Dit zijn onze wijkagenten.

Johan Bloem

Bereikbaar via:

https://www.facebook.com/

politiegroningenstadenharen

Algemeen nummer

0900-8844

Werkgebied

Coendersborg, Helpman, Klein Martijn,

Villabuurt, Herewegbuurt

Raoul de Thomis

Bereikbaar via:

https://www.facebook.com/

politiegroningenstadenharen

Algemeen nummer

0900-8844

Werkgebied

Coendersborg, Helpman, Klein Martijn,

Villabuurt, Sterrebosbuurt

Wat kunt u van de buurtagent verwachten?

De buurtagent is een aanspreekpunt in de wijk, mede verantwoordelijk voor de veiligheid

en leefbaarheid. Hij/zij is goed op de hoogte van wat zich afspeelt in zijn of haar wijk. Zo

kunnen problemen worden aangepakt en mogelijk voorkomen. Handhaving van de regels is

een andere belangrijke taak van een wijkagent. We treden op wanneer dat nodig is, al dan

niet in samenwerking met andere collega’s.

Openingstijden; Het politiebureau aan de Vondellaan is geopend van maandag tot en met

vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Aangifte op afspraak. Voor spoed belt u natuurlijk 112 en

voor géén spoed en toch Politie 0900-8844 en op www.politie.nl

34 Helperbel nr. 3, september 2017

35


Werken in de wijk

Service

Fysio Forte

Nieuwe naam

Na ruim 25 jaar heeft Fysiotherapeuten combinatie R. Bos een nieuwe naam. Vanaf

augustus 2017 heten wij Fysio Forte. Dezelfde praktijk, maar in een “nieuw jasje”. In onze

visie is iedereen “gemaakt om te bewegen”. Jong en oud! Ons team daagt elkaar elke dag

weer uit om deze visie na de streven.

Wat doen we?

Wij bieden algemene fysiotherapie, oedeemtherapie, geriatriefysiotherapie en manuele

therapie. Binnen de specialisaties bieden we o.a. triggerpointtherapie, medical taping,

oefentherapie en adviseren we op het gebied van valpreventie. Op onze praktijk beschikken

we over een oefenzaal zodat u oefeningen op de praktijk kunt uitvoeren. We hebben met

vrijwel alle zorgverzekeraars een contract, waardoor uw therapie in de meeste gevallen

wordt vergoed.

Fysiotherapie aan huis

Wellicht heeft u een van onze collega’s wel eens zien fietsen. Wij bieden namelijk fysiotherapie

aan huis. Hiervoor moet uw indicatie uitwijzen dat u niet naar de praktijk kunt komen.

Naast fysiotherapie aan huis bieden we tevens behandelingen in zorginstellingen.

Gespecialiseerd in fysiotherapie voor (kwetsbare) ouderen

Binnen onze praktijk hebben we een team dat gespecialiseerd is in fysiotherapie voor

(kwetsbare) ouderen. Dit team bestaat uit twee geriatriefysiotherapeuten en een thuiszorgfysiotherapeut.

Door de veranderingen in de zorg blijven steeds meer ouderen langer

thuis wonen. Hierdoor is zorg aan huis vaker nodig. Ons ouderen team heeft intensief

contact met andere zorgverleners die zorg aan huis leveren. Denk hierbij aan de thuiszorg,

huisartsen en praktijkondersteuners en ergotherapeuten. Dit alles met als doel de beste

zorg te kunnen leveren.

Verkeersinformatie

Er zijn verschillende websites waar

informatie over het verkeer is te vinden:

Infrastructurele projecten

http://www.groningenbereikbaar.nl/

projecten

Actuele werkzaamheden

http://www.groningenbereikbaar.nl/

werkzaamhedenkaart

E-mail voor klachten/vragen verkeerswijzigingen

Helpman

verkeer@groningen.nl

Kledinginzameling voor

voedselbank

Het afgelopen jaar hebben we elke vrijdag

kleding ingezameld voor de Voedselbank in

MFC de Wijert. Dit gaat nu stoppen!

Wij danken iedereen die ons geholpen heeft

hartelijk voor de inbreng. Wij ontvangen

vanaf september graag kleding in de winkel

aan de Oosterhamriklaan 91, 9715 PA

Groningen. We hebben besloten dat het

voldoende is als de inbreng alleen daar

plaatsheeft.

Dit betekent, dat u voortaan vanaf

1 september kleding kunt brengen in de

winkel, op dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00

en 16.30 uur.

U kunt de kleding vanaf 1 september ook

brengen in Haren, zaterdags tussen 10.00

en 12.00 uur, De Mellenshorst,

Waterhuizerweg.

Vrijwilligers en klanten zullen u dankbaar

zijn.

Contactgegevens

Voor vragen of het maken van een afspraak

kunt u altijd contact met ons opnemen.

Fysio Forte

Van Iddekingeweg 65

9721 CB Groningen

Telefoon: 050-5270600

Email: info@fysioforte.nl

Online: www.fysioforte.nl

Mocht u momenteel hinder ondervinden bij

het dagelijks bewegen dan helpen wij u

graag vooruit! U bent tenslotte gemaakt

om te bewegen.

36 Helperbel nr. 3, september 2017

37


Service

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 3180011

Alarmnummer 112

Buurtzorg/wijkverpleging 06-12689980

Centraal Meldpunt Zorg 3764200

Dierenambulance 5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg 5223223

Gemeentelijk informatiecentrum 3677000

Hulpmiddelen Centrum 4098200

Klachtenlijn stankoverlast 3180000

Maatschappelijke Juridische Dienstverlening 5269710

Martini Ziekenhuis 5245245

Mamamini 3132200

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast 5875885

Meldpunt Stadsbeheer 14050

MFC De Wijert/Helpman 5275407

Ombudsman gemeente 3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Slachtofferhulp 0900 - 0101

SOS telefonische hulpdienst 5250000

Speeltuin Helpman-Oost 5290189

Stadsbeheer 3671000

STIP De Wijert 5291713

Storingsdienst gas en elektra Essent 0880-3366112

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

Storingsdienst kabel 0800-0760

UMCG 3616161

Verslavingszorg Noord-Nederland 088 234 34 34

Weekenddienst tandartsen 5350370

Het Wijkcomité maakt zich sterk voor

een goed leefklimaat in uw wijk. We

onderhandelen met de gemeente over

uw belangen. Lid worden is daarom

belangrijk, want hoe meer leden, hoe

sterker we staan. Zo houden we ons

bezig met het drukke verkeer, de

parkeerproblemen maar ook met

speelplekken voor de jeugd. Op de

jaarlijkse ledenvergadering kunt u uw

zegje doen. Lid wordt u via de acceptgirokaart

in het juni-nummer van de

Helperbel. Is uw belangstelling groter

en wilt u meebesturen? Heel fijn! Bel

voor meer informatie met de voorzitter

Sjoukje Kooistra.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Ada de Jager

Michel van den Heuvel

Liesbeth Fransen

Matty Fransen

Hein Meijer

Hermie Monster-Hooijer

Jan Rasterhoff

Wijkcomité Helpman

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

NL81ING0002666256

38 Helperbel nr. 3, september 2017

39


Vooruitblik nummer 4:

• Uit eten in Helpman

• Verslag ALV

Kijk voor het laatste nieuws op de geheel

vernieuwde website: www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel kunt u tot

10 november 2017 sturen naar: redactie@wijkhelpman.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!