21.09.2017 Views

Helperbel 2017, nummer 3

Helperbel 2017, nummer 3

Helperbel 2017, nummer 3

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

helperbel<br />

• Verkeersproblemen Helperplein<br />

• Gezond Natuur Wandelen<br />

• Ondernemend Zuid<br />

<strong>2017</strong><br />

3


ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784<br />

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:<br />

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen<br />

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47<br />

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl<br />

FRANS DATEMA<br />

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,<br />

MENNES REPARATIEBEDRIJF<br />

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,<br />

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN<br />

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)<br />

HOME<br />

radio’s, tv’s, wasmachines,<br />

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK<br />

koelkasten, drogers enz.<br />

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF<br />

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...<br />

Bij Oudman Schoenen staan<br />

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten<br />

MENNES REPARATIEBEDRIJF<br />

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63<br />

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid<br />

www.oudman.nl<br />

Stadjerspas<br />

centraal. Uw beide voeten<br />

worden gemeten in lengte<br />

en breedte! 12 Daarna zoeken<br />

wij samen met u een<br />

passende schoen.<br />

Het grootste deel van het<br />

assortiment is geschikt voor eigen<br />

inlegzolen.<br />

Dat loopt geweldig<br />

Inhoudsopgave<br />

Wijk in beeld<br />

Skyline Groningen 4<br />

Nieuws van het wijkcomité<br />

Samen houden we Groningen Bereikbaar 6<br />

Verkeersproblemen Helperplein en omgeving 7<br />

Oproep Algemene ledenvergadering 25<br />

Activiteiten in de wijk<br />

Kijken met je oren: RKZ-bios 9<br />

Bezoek Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag 10<br />

Engelse Park: nieuwe woningen op historische grond 12<br />

Gezond Natuur Wandelen 14<br />

Groningen woont SLIM 16<br />

Andere tijden<br />

Borg Groenestein 20<br />

Nieuws van de gemeente<br />

Stadsdeelnieuwsbrieven 25<br />

Werken in de wijk<br />

Kraambank Groningen 11<br />

Ondernemend Zuid 28<br />

Wijkagenten 35<br />

Fysio Forte 36<br />

Mensen in de wijk<br />

Column: straatfeestbeesten 30<br />

9 16 20<br />

Colofon<br />

De <strong>Helperbel</strong> is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per<br />

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en<br />

Rabenhauptterrein. Oplage: 5500.<br />

Redactie: Sjoukje Kooistra, Winny Bakker, Harm Draaijer, Ina Timmer. Fotografie: Rietje Beeren,<br />

Roelof van der Wal. Eindredactie: Ina Timmer. Acquisitie advertenties: Herman Marsman.<br />

Ontwerp omslag: Rietje Beeren. Vormgeving: Douwe Oppewal. Druk: NetzoDruk Groningen.<br />

Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.<br />

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen, aan te passen of in te korten.<br />

<strong>Helperbel</strong> nr. 3, september <strong>2017</strong> 3


Wijk in beeld<br />

4<br />

<strong>Helperbel</strong> nr. 3, september <strong>2017</strong> 5


Tekst: Groningen Bereikbaar Tekst: Ada de Jager Nieuws van het wijkcomité<br />

Samen houden we Groningen Bereikbaar<br />

Verkeersproblemen Helperplein en omgeving<br />

Groningen wil ook in de toekomst<br />

een aantrekkelijke bestemming zijn.<br />

Daarom wordt er in en rond de stad<br />

fors geïnvesteerd in wegen, bruggen,<br />

stations, rails en fietspaden. Zo is dit jaar<br />

de aanpak van de zuidelijke ringweg<br />

begonnen. De komende jaren worden ook<br />

het Hoofdstation, stationsgebied en spoor<br />

ingrijpend verbouwd. De werkzaamheden<br />

hebben nadelige gevolgen voor de<br />

bereikbaarheid van de stad.<br />

Het bedrijfsleven, de overheid en vele<br />

andere partners houden de stad en regio<br />

tijdens deze werkzaamheden zo goed<br />

mogelijk bereikbaar. Groningen Bereikbaar<br />

zorgt voor een goede afstemming van<br />

projecten en werkzaamheden. Daarnaast is<br />

Groningen Bereikbaar het aanspreekpunt<br />

voor alle informatie over verkeershinder,<br />

werkzaamheden en reisadvies.<br />

Groningen Bereikbaar:<br />

- stemt projecten op elkaar af om de<br />

verkeershinder te beperken;<br />

- informeert over wegwerkzaamheden,<br />

reistijden en reisalternatieven, bijvoorbeeld<br />

via de Slimme Kaart, nieuwsbrieven<br />

en social media;<br />

- geeft reisadviezen, bijvoorbeeld via<br />

digitale borden langs de weg en navigatiesystemen;<br />

- stimuleert anders reizen en werken, via<br />

projecten voor fiets, e-bike, OV, buiten de<br />

spits reizen of thuiswerken;<br />

- ondersteunt reizigers bij ander vervoer,<br />

door te investeren in onder andere de<br />

aanleg van P+R-terreinen, nieuwe<br />

buslijnen en Park & Bike-voorzieningen.<br />

Werkzaamheden rond de wijk Helpman<br />

Dit jaar is Combinatie Herepoort gestart<br />

met het project Aanpak Ring Zuid. Op<br />

diverse plaatsen in de stad wordt gewerkt<br />

aan de voorbereidingen voor de aanleg van<br />

de nieuwe zuidelijke ringweg. Ook in de<br />

omgeving van Helpman vinden werkzaamheden<br />

plaats.<br />

Vanaf januari <strong>2017</strong> wordt gewerkt aan de<br />

aanleg van de Helperzoomtunnel. De<br />

Helperzoomtunnel verbindt Helpman met<br />

het Europapark, onder het spoor door. De<br />

tunnel vervangt de spoorwegkruising bij de<br />

Esperantostraat, die om veiligheidsredenen<br />

gaat sluiten. Dankzij de tunnel blijft er een<br />

verbinding voor auto’s, fietsers, bussen en<br />

hulpdiensten tussen Helpman/Coendersborg<br />

en de wijken aan de oostzijde van het<br />

spoor (Europapark, De Linie en De Oosterpoortbuurt).<br />

Vanwege de werkzaamheden<br />

reden er tussen 6 en 13 augustus <strong>2017</strong> geen<br />

treinen tussen Assen/Nieuweschans/<br />

Veendam en Groningen. Dit zal ook het<br />

geval zijn op 18 en 19 november <strong>2017</strong>. Het is<br />

de bedoeling dat de tunnel in het voorjaar<br />

van 2018 opengaat voor het verkeer. Meer<br />

informatie vind je op aanpakringzuid.nl.<br />

Op de hoogte blijven<br />

Wil je op de hoogte blijven van alle werkzaamheden<br />

in en rond Groningen, de<br />

verkeers hinder en reisadviezen? Schrijf je dan<br />

in voor de nieuwsbrief van Groningen<br />

Bereikbaar via groningenbereikbaar.nl/<br />

nieuwsbrief.<br />

Op pagina 37 van deze <strong>Helperbel</strong> staan alle<br />

websites vermeld waar verkeersinformatie<br />

is te vinden.<br />

Op 17 juli is de gemeente in gesprek gegaan met enige bewoners van de Van<br />

Starkenborghstraat en de Van Imhoffstraat over de verkeersproblemen die ze al eerder<br />

aangegeven hadden. Ik was daarbij aanwezig als afgevaardigde van het wijkcomité en als<br />

procesbegeleider.<br />

De overlast wordt onder andere veroorzaakt door de door de jaren heen ontstane verruiming<br />

openingstijden en expansie van de Albert Heijn. Er is sprake van meer vrachtverkeer,<br />

meer bezoekers van winkels die met de auto komen met als gevolg luchtvervuiling en<br />

geluidsoverlast. Ook het lossen van de goederen in de hele vroege morgen is een probleem.<br />

De vraag daarbij is hoe de zogenaamde venstertijden (wanneer mag er gelost worden)<br />

gelden.<br />

Oplossingsrichtingen<br />

Voor het Helperplein en de omgeving is de parkeerdruk druk hoog. De toegang tot het<br />

tunnelbouw vanaf de Duinkerkenstraat<br />

Helperplein is voor overstekende voetgangers lastig. Op het Helperplein zijn weinig<br />

trottoirs en is lopen en oversteken, zeker voor mensen die moeilijk ter been zijn en mensen<br />

met kinderen problematisch. In het gesprek werden er oplossingsrichtingen genoemd zoals,<br />

zebra’s (schijnveiligheid in 30 km gebied), mobiele snelheidsmeter, plateaus, verbetering<br />

van zichtlijnen bij het Helperplein, trottoirs aanbrengen, aanpassing inrichting straten en<br />

het zoeken naar een parkeeroplossing. De gemeente gaat de voorstellen voor oplossingsrichtingen<br />

onderzoeken en zal in september een eerste terugkoppeling geven. In de<br />

tussentijd is dan ook met de winkeliers van het Helperplein gesproken.<br />

Participatiegroep<br />

Het is mooi dat de gemeente de<br />

verkeers- en parkeerproblemen, die<br />

zich al sinds 2010 voordoen, weer<br />

oppakt. Het zal, gelet op wet- en<br />

regelgeving en uiteenlopende<br />

belangen een moeilijk proces zijn<br />

waarbij de gemeente ook de bewoners<br />

betrekt. De aanwezige bewoners<br />

nemen deel in een participatiegroep<br />

rondom dit project. In die groep<br />

kunnen nog enkele belangstellenden<br />

deelnemen. De bewoners waren<br />

tevreden over het gesprek en het<br />

wijkcomité blijft een vinger aan de<br />

pols houden.<br />

6 <strong>Helperbel</strong> nr. 3, september <strong>2017</strong><br />

7


Tekst Harm Draaijer<br />

Activiteiten in de wijk<br />

www.hopma.nl<br />

Verlengde hereweg 119 | 050 526 36 28 | info@hopma.nl<br />

LEER ITALIAANS IN HELPMAN<br />

Leer Italiaans<br />

Kleine en knusse cursussen voor iedereen.<br />

• Cursussen op maat<br />

• Privéles of bijna<br />

In Helpman<br />

www.italicon.nl<br />

De cursussen worden gegeven aan de Dr. D. Bossstraat<br />

(zijstraatje van De Savornin Lohmanlaan)<br />

050-3138005/06-30357675<br />

www.italicon.nl / 050 - 313 80 05 / 06 - 303 576 75<br />

Kleine en knusse cursussen voor<br />

Persoonlijk interieuradvies op maat<br />

iedereen.<br />

Cursussen Thuis op maat<br />

Privéles Alsof je een of plek bijna. bereikt.<br />

Om je heen kijkt en weet<br />

Blokken van 10 lessen.<br />

dat je thuis bent.<br />

ViaVief Interieuradvies<br />

☆ inspiratie is overal ☆<br />

viavief.nl | Vivi Bolhuis | 06-10 30 53 11 | De Savornin Lohmanlaan 4 Groningen<br />

www.italicon.nl<br />

> Helperplein<br />

Groningen De cursussen Zuid worden gegeven<br />

> Canadalaan<br />

aan<br />

de<br />

> Damsterdiep<br />

050-2807280<br />

Dr. D. Bossstraat<br />

www.logopediegroningen.nl<br />

(zijstraatje van<br />

De Savornin Lohmanlaan)<br />

Kijken met je oren:<br />

RKZ-Bios heeft meer te bieden dan je wellicht denkt!<br />

De echte, doorgewinterde filmliefhebbers in Helpman hebben de weg naar de RKZ-<br />

Bios aan de Emmastraat 15 al lang gevonden. Ze weten dat ze er op maandag- en<br />

zaterdagavond terecht kunnen voor zeer actuele en bijzondere films. Toch verdient dit<br />

filmtheater in het hart van onze wijk veel meer bezoekers. Want naast een gedegen en<br />

vaak verrassende filmprogrammering biedt deze door vrijwilligers gerunde filmtempel - de<br />

bovenverdieping van de oude kapel van het voormalige Rooms Katholieke Ziekenhuis - ook<br />

professionele projectie van het getoonde, zeer comfortabele bioscoopstoelen en een bar,<br />

met een ruime collectie speciaalbieren, waar nagepraat kan worden over de films. Maar<br />

dat is nog niet alles.<br />

Groepen met voorkeuren<br />

Marco Oostra van RKZ-Bios vertelt dat de zaal tegen hele schappelijke voorwaarden ook<br />

voor een avond of dagdeel gehuurd kan worden. “Regelmatig hebben we hier bijvoorbeeld<br />

groepen mensen die een gedeelde voorkeur voor een bepaald genre film hebben,<br />

bijvoorbeeld de horrorfilm of andere cultfilms. Dan bekijken ze op een avond twee films van<br />

hun keuze. Maar het komt ook voor dat groepen gezamenlijk een documentaire gaan<br />

bekijken en daar dan na afloop over gaan praten. Al dan niet met een panel en een<br />

gespreksleider.”<br />

Bijzondere evenementen<br />

Tussen dit soort bijeenkomsten, die de<br />

bezoekers dus zelf organiseren, organiseert<br />

RKZ-bios naast de normale programmering<br />

zelf ook kleine filmfestivalletjes of bijzondere<br />

evenementen. Marco geeft een voorbeeld: “In<br />

het eerste weekend van oktober hebben we<br />

hier de talkshow ‘Oorspraak: the art of<br />

podcasting’. Tijdens dat evenement kunnen<br />

liefhebbers van audio-podcasts luisteren<br />

naar fragmenten uit uiteenlopende<br />

podcasts. Het fenomeen podcast is bezig aan<br />

8 <strong>Helperbel</strong> nr. 3, september <strong>2017</strong><br />

9


Werken in de wijk<br />

een opmars en telt steeds meer liefhebbers.<br />

Op dat gebied gebeuren er hele bijzondere<br />

en tegendraadse dingen. Kortom: binnen<br />

ons filmtheater is er veel en dus ook meer mogelijk dan alleen maar film. We staan voor<br />

initiatieven en verzoeken open.”<br />

Hoogtepunten<br />

Maar uiteraard blijf je in RKZ-bios wekelijks terecht kunnen voor een kwalitatief<br />

hoogwaardig en breed filmprogramma. Marco noemt de hoogtepunten uit het afgelopen<br />

seizoen: “De muziekfilm Sing Street, arthousefilms als Verdwijnen en In the Crosswind, de<br />

klassieker Once Upon a Time in the West, het International Cycling Film Festival,<br />

hedendaagse horror, zoals A Monster Calls en Get out,<br />

exclusieve vertoningen van de coming-of-age-film The Edge of Seventeen of bijvoorbeeld<br />

documentaires als Zero Days en A Quest for Meaning.” Wil je dit soort moois in het vervolg<br />

niet missen? Kijk dan voor het actuele aanbod maar eens op www.rkzbios.nl en abonneer je<br />

daar gratis op de nieuwsbrief van dit unieke filmhuis!<br />

Forensisch Psychiatrisch Centrum<br />

Dr. S. van Mesdag bezoeken?<br />

Op zaterdag 4 november <strong>2017</strong> is het voor buurtbewoners mogelijk Forensisch Psychiatrisch<br />

Centrum Dr. S. van Mesdag te bezoeken. Tijdens het bezoek geven we u informatie over het<br />

reilen en zeilen binnen de Mesdag, krijgt u een rondleiding en wordt u in de gelegenheid<br />

gesteld om vragen te stellen. Kortom: u krijgt een beter beeld van de gang van zaken aan<br />

de andere kant van de muren.<br />

Het bezoek is gepland van 9:00 tot 12:00 uur. De minimumleeftijd is 18 jaar en er kunnen<br />

maximaal 50 mensen deelnemen aan het bezoek. Let op: de rondleiding is helaas niet<br />

toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn.<br />

Geïnteresseerd?<br />

Dan kunt u zich t/m dinsdag 24 oktober <strong>2017</strong> aanmelden via de mail: info@fpcvanmesdag.<br />

nl. Van tevoren laten wij u weten of u al dan niet kunt deelnemen aan het bezoek. Mocht u<br />

meer mensen tegelijkertijd aanmelden, dan ook graag deze namen vermelden. Meer<br />

informatie over FPC Dr. S. van Mesdag vindt u op: www.vanmesdag.nl<br />

Kraambank Groningen<br />

Isis Kraamzorg kwam in september 2015 met het initiatief voor de Kraambank omdat er<br />

helaas steeds meer aanstaande moeders en gezinnen zijn die wel een steuntje in de rug<br />

kunnen gebruiken. De Kraambank heeft inmiddels twee vestigingen, waarvan één in de<br />

buurt: de tweede vestiging in Groningen aan de Queridolaan opende in september 2016.<br />

De Kraambank beschikt al over een mooie collectie. Van babykleertjes (tot en met maat 68)<br />

en kinderwagens, tot aan badjes, luiers, beddengoed en kraampakketten. We zijn altijd op<br />

zoek naar babyspullen. Heb je op zolder nog babyartikelen liggen waar je niks meer mee<br />

doet en waar je een ander nog blij mee kunt maken? We houden ons van harte aanbevolen!<br />

Je kunt de babyspullen op werkdagen tussen 09:00 en 16:00 uur brengen bij de Kraambank<br />

in Groningen, Queridolaan 5. We zijn eventueel telefonisch te bereiken op 0513-727042.<br />

Alle babyartikelen (behalve speelgoed) zijn welkom, mits schoon en in goede staat.<br />

Ook organiseren we iedere eerste donderdag van de maand een inloopochtend. Tijdens<br />

deze ochtend kun je onze Kraambank bekijken en onze vrijwilligers ontmoeten. Wees<br />

welkom!<br />

Steuntje in de rug<br />

Isis Kraamzorg kwam in september 2015 met het initiatief voor de Kraambank omdat er<br />

helaas steeds meer aanstaande moeders en gezinnen zijn die wel een steuntje in de rug<br />

kunnen gebruiken. Gelukkig zijn er veel gezinnen die deze moeders een warm hart<br />

toedragen en hun gebruikte spullen willen doneren aan de Kraambank van Isis Kraamzorg.<br />

Dankzij deze gulle gevers kan de Kraambank bestaan.<br />

Kijk voor meer informatie op www.isiskraamzorg.nl/kraambank of<br />

www.facebook.com/kraambank/<br />

De Kraambank heeft het en geeft het!<br />

10 <strong>Helperbel</strong> nr. 3, september <strong>2017</strong><br />

11


Activiteiten in de wijk<br />

INDIVIDUELE BEGELEIDING BIJ VERLIES EN ROUW<br />

Vergoeding via aanvullende zorgverzekering mogelijk.<br />

Engelse Park: nieuwe woningen op historische<br />

grond<br />

Zoals de <strong>Helperbel</strong> al eerder meldde, krijgt de locatie van de voormalige Rijkskantorenflats<br />

een nieuwe invulling. Het woongebied wordt opgedeeld in Kempkensberg en Engelse<br />

Park. Op de Kempkensberg verrijzen appartementen, in Engelse Park komen woningen.<br />

Cursussen in MFC de Wijert: Mandala tekenen in alle culturen,<br />

zelfcompassie, leven vanuit je bron. Intuïtief tekenen met<br />

verschillende materialen. Heb je een eigen groep die wel een<br />

workshop wil neem dan contact op.<br />

www.ykeradema.nl<br />

050 - 526 40 09 of spreek in en dan bel ik terug<br />

Ontwerpen in ontwikkeling<br />

In juni <strong>2017</strong> presenteerde de gemeente samen met de ontwikkelaars het stedenbouwkundig<br />

plan en de voorlopige ontwerpen van de woningen voor Engelse Kamp. De verkoop van<br />

de eerste woningen zal naar verwachting eind <strong>2017</strong> of begin 2018 starten. Bedaux De<br />

Brouwer Architecten werkt op dit moment aan het voorlopig ontwerp van de woningen in<br />

Engelse Park. De woningen worden volledig afgestemd op de woonwensen van de<br />

toekomstige bewoners. Het aanbod van de nieuw te bouwen koopwoningen zal divers zijn,<br />

zowel voor wat betreft de ligging als grootte, uitvoering en verkoopprijs.<br />

Overleven in neutraal Nederland<br />

De locatie van Engelse Park ligt op de plek waar in de Eerste Wereldoorlog Engelse soldaten<br />

werden opgevangen door het toentertijd neutrale Nederland. In oktober 1914 kwamen<br />

1.500 soldaten van de First Royal Naval Brigade in Groningen aan. Speciaal voor deze<br />

soldaten verrees achter de huidige Van Mesdagkliniek, de vroegere stadsgevangenis, een<br />

compleet barakkenkamp met voorzieningen voor sport, huisvesting, verzorging, bewaking<br />

en ontspanning. Dit kamp werd in Groningen al snel het ‘Engelse Kamp’ genoemd. Door<br />

hun verblijf hier overleefden deze soldaten op ontspannen wijze deze gruwelijke oorlog.<br />

TIP tandartsenImplantologie<br />

Friesestraatweg 175<br />

9743 AB Groningen<br />

Tel. 050-5711200<br />

info@tiptandartsen.nl<br />

NIEUWE TANDARTSPRAKTIJK VOOR:<br />

Alle tandheelkundige behandelingen en mondhygiëne<br />

Team van 4 tandartsen met veel ervaring en expertise<br />

op het gebied van:<br />

Esthetische tandheelkunde<br />

Implantologie<br />

Uitgebreide constructies (kronen, bruggen)<br />

Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.<br />

Kijk voor meer informatie op onze website: www.tiptandartsen.nl<br />

12 <strong>Helperbel</strong> nr. 3, september <strong>2017</strong><br />

13


Activiteiten in de wijk<br />

Service<br />

Het Begint met Taal lanceert<br />

campagne ‘Wil jij met mij in gesprek?’<br />

Het landelijke platform Het Begint met Taal lanceert tijdens de week van de alfabetisering<br />

op dinsdag 5 september de campagne ‘Wil jij met mij in gesprek?’. In video’s vertellen<br />

anderstaligen hun persoonlijke verhaal en waarom ze met iemand in gesprek willen. Het<br />

doel van de campagne is meer taalcoaches en coördinatoren voor taalcoaching werven.<br />

Humanitas Groningen Stad is partner van Het Begint met Taal en onderstreept het belang<br />

van dit doel.<br />

GEZOND NATUUR WANDELEN<br />

Vanaf begin september organiseren wij wekelijks een wandeling. De wandeling valt onder<br />

het aanbod van Gezond Natuur Wandelen. Onze organisatie heeft als doel mensen die<br />

weinig bewegen op een laagdrempelige manier de gelegenheid te bieden wekelijks deel te<br />

nemen aan een begeleide wandeling.<br />

De wandelingen vinden plaats op vrijdagmorgen van 10.00 tot +/- 11.30 uur.<br />

Zij beginnen en eindigen bij Sociaal Lunchcafé Het Schathuis aan de Jan Wolkerslaan 2 in<br />

Groningen, waar na afloop (op eigen kosten) wat gedronken kan worden.<br />

Vanaf die locatie wordt gewandeld in gematigd tempo in het gebied tussen Het Sterrebos<br />

en de Essen, de route wordt bepaald door de vrijwillige begeleiders.<br />

De wandelingen zijn gratis en deelnemers hoeven zich niet aan- of af te melden; tenzij het<br />

onweert of zwaar stormt gaan ze altijd door. Tijdens de wandeling wordt een paar keer<br />

stilgestaan bij de natuur in wat wij noemen natuurmomenten.<br />

Wilt u zich aanmelden als begeleider of deelnemer, dan kunt u contact opnemen met<br />

Margot Middel op telefoon<strong>nummer</strong> 06-22978100.<br />

Op dit moment zijn er in Nederland meer dan 600.000 anderstaligen die door hun<br />

taalniveau onvoldoende kunnen meedoen in de samenleving. De in Afghanistan geboren<br />

Jamal Nayab noemt taal “de sleutel tot een nieuw leven”. Teame Asmerom uit Eritrea woont<br />

bijna twee jaar in Nederland. “Ik loop stage als kok en doe een inburgeringscursus. Samen<br />

met mijn taalcoach spreek ik elke week 2 uurtjes 1 op 1 om beter Nederlands te oefenen.”<br />

Raihana Rahmatullah woont nu tweeënhalf jaar in Nederland. “Soms is het moeilijk als je<br />

de taal niet goed spreekt. Ik oefen met mijn taalcoach sollicitatiegesprekken. Voor mijn<br />

toekomst is het belangrijk dat mijn Nederlands beter wordt.”<br />

Projectleider Eline Dragt van Het Begint met Taal: “Taal oefenen is nodig voor het vinden<br />

van werk of het aanknopen van een gesprek op het schoolplein. Daarnaast heb je het<br />

gewoon nodig om je eigen zaken en administratie te kunnen regelen. Hoe meer mensen<br />

meedoen, hoe beter dat voor henzelf en de rest van Nederland is.”<br />

Humanitas Groningen Stad<br />

Het taalcoachproject van Humanitas biedt vluchtelingen en migranten hulp bij het leren<br />

van de Nederlandse taal door middel van individuele taalcoaching, conversatiegroepjes en<br />

het taalcafé. Humanitas Groningen Stad heeft op dit moment bijna 500 taalcoaches die<br />

zich vrijwillig inzetten om anderstaligen op weg te helpen bij integratie in onze<br />

maatschappij. Wil je taalcoach of coordinator worden? Meld je dan aan via onze webstie:<br />

www.humanitas.nl/groningen<br />

Het Begint met Taal<br />

Het Begint met Taal is het platform van Nederlandse taalvrijwilligersorganisaties. In totaal<br />

bestaat het netwerk uit 161 taalvrijwilligersorganisaties. Het Begint met Taal versterkt hen<br />

met advies, kennis, materiaal en trainingen. Stichting Het Begint met Taal lanceert de<br />

campagne ‘Wil jij met mij in gesprek?’ samen met ruim 11.000 vrijwillige taalcoaches en<br />

22.000 anderstaligen in Nederland.<br />

14 <strong>Helperbel</strong> nr. 3, september <strong>2017</strong><br />

15


Tekst: Tessel de Rooij<br />

Activiteiten in de wijk<br />

Service<br />

Groningen woont SLIM<br />

Groningen woont SLIM is een winkel voor<br />

duurzaam wonen en het energieloket van de<br />

gemeente Groningen.<br />

Tessel de Rooij werkt bij slim en vertelt: “Wij<br />

merken dat duurzaam wonen erg leeft in<br />

Helpman. We hebben al meerdere mensen<br />

geholpen met het verduurzamen van hun huis.<br />

Een van hen is Maarten, een bewoner uit de Mozartstraat. Hij is enthousiast en vond het<br />

daarom leuk om samen met ons een evenement voor zijn buren te organiseren. Wij<br />

nodigden daarom de buurt uit om het verhaal van Maarten te horen, de gedane werkzaamheden<br />

te bekijken en te ontdekken wat zij zelf kunnen doen.”<br />

Nieuwsgierig?<br />

Ben jij ook benieuwd naar de mogelijkheden voor je huis? En wil je ook met Groningen<br />

woont SLIM besparen? Kijk dan voor meer informatie over de winkel op www.groningenwoontslim.nl/helpman.<br />

Dankzij de unieke werkwijze van Groningen woont SLIM krijg je in<br />

de winkel binnen een half uur advies op maat, zonder dat er eerst een bedrijf of adviseur<br />

langs hoeven te komen. Je weet dus snel wat de beste oplossing is voor je huis, wat het je<br />

kost en wat het je oplevert. En je kunt gelijk aan de slag! Groningen woont SLIM begeleidt<br />

je tot en met de oplevering, zodat je er zeker van bent dat de door jou gewenste maatregelen<br />

goed worden uitgevoerd.<br />

Huis-aan-huiscollecte MS Fonds<br />

Van 20 t/m 25 november <strong>2017</strong> organiseert het Nationaal<br />

MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte om geld in te<br />

zamelen voor onderzoek naar de ziekte Multiple Sclerose.<br />

MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. In<br />

Nederland hebben meer dan 17.000 mensen MS, en jaarlijks<br />

krijgen 800 mensen de diagnose. De eerste ziekteverschijnselen<br />

openbaren zich meestal tussen het 20e en 40e<br />

levensjaar en het is de meest invaliderende ziekte onder<br />

jonge mensen in Nederland. Veelvoorkomende klachten van<br />

MS zijn moeheid, oogklachten, krachtverlies, coördinatiestoornissen,<br />

blaasproblemen en gevoelsstoornissen. Over de<br />

ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog<br />

niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen<br />

kan worden. Met de opbrengst van de collecte investeert het<br />

Nationaal MS Fonds in innovatieve onderzoeken om MS te<br />

genezen.<br />

Wil jij dat mensen met MS zich beter voelen door jou?<br />

Word collectant. Help MS-patiënten. Collecteren is niet<br />

moeilijk en kost maar 2 uur van je tijd. En het is nog leuk ook.<br />

Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie<br />

en meld je snel aan. Samen staan we sterker tegen MS!<br />

IK VOEL<br />

ME BETER<br />

DOOR JOU!<br />

WORD COLLECTANT.<br />

HELP MS-PATIËNTEN.<br />

Onderzoek<br />

De onderzoeken die wij financieren zijn erop gericht om voor<br />

nu de kwaliteit van leven van mensen met MS te verbeteren. Daarnaast financieren we<br />

onderzoeken die bijdragen aan het realiseren van onze droom: een toekomst zonder MS.<br />

KOM IN ACTIE EN GA NAAR MSCOLLECTE.NL<br />

Coaching<br />

Mensen met MS verder helpen met het stimuleren van kijken naar mogelijkheden. Dat doet<br />

het Nationaal MS Fonds via het Can Do Behandelprogramma, het MS Trainingscentrum en<br />

de jaarlijks terugkerende activiteiten die we organiseren.<br />

Voorlichting<br />

Het Nationaal MS Fonds geeft verschillende brochures uit voor zowel mensen met MS, hun<br />

naasten als zorgverleners. Daarnaast organiseren we ieder jaar de Nationale MS Dag en geven<br />

we MS Nieuwslijn uit, het kwartaalmagazine voor donateurs van het Nationaal MS Fonds.<br />

16<br />

<strong>Helperbel</strong> nr. 3, september <strong>2017</strong> 17


Tekst: Roelf Reinders<br />

Service<br />

Een goed idee voor Stad? Kom in de Open Raad!<br />

Heb je als Stadjer een goed idee voor je eigen straat, wijk of voor de hele Stad? Kom<br />

dan in de Open Raad in het stadhuis op zaterdagmiddag 4 november <strong>2017</strong>. Enthousiaste<br />

raadsleden kunnen dan jouw plan adopteren. Om mee te denken en mee te helpen om het<br />

ook echt uit te voeren.<br />

Praktijk Souldrops<br />

Lichaamsgerichte Psychotherapie & Coaching<br />

Op zoek naar meer kwaliteit van leven?<br />

Mindfulness<br />

Stresscoaching<br />

Innerlijk Kindwerk<br />

Traumatherapie<br />

Familie Opstellingen<br />

Begeleiding aan kinderen & jongeren<br />

Je bent van harte welkom.<br />

Hereweg 100 Groningen<br />

info@praktijksouldrops.nl • 06-50655197<br />

www.praktijksouldrops.nl<br />

INTAKE<br />

GRATIS<br />

Nog geen idee maar wel zin om misschien mee te doen? Geen probleem. Gebruik dan de<br />

zomer om een mooi plan te bedenken. Alle tijd, aanmelden hoeft nog niet. Dat kan ook later<br />

de komende tijd. In november 2016 was de eerste Open Raad. En nu wegens succes voor de<br />

tweede keer. Van de eerste keer zijn plannen al uitgevoerd of nog in ontwikkeling.<br />

Adopteren<br />

In de Open Raad vertel je je voorstel aan de gemeenteraadsleden. Eén of meer enthousiaste<br />

raadsleden kunnen dan jouw plan adopteren. Dat betekent niet dat ze het wel even voor<br />

jou gaan uitvoeren. Maar de raadsleden bekijken dan samen met jou hoe jouw initiatief een<br />

succes kan worden.<br />

Welkom<br />

De Open Raad is van 15.00 tot 16.30 uur op zaterdag 4 november, de laatste dag van Let’s<br />

Gro. Dat is een driedaagse manifestatie over de toekomst van de stad Groningen. De Open<br />

Raad is redelijk nieuw voor de Groningse gemeenteraad. In november 2016 was de eerste<br />

keer. En nu wegens succes voor de tweede keer.<br />

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen<br />

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47<br />

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl<br />

verbouw<br />

onderhoud<br />

nieuwbouw<br />

deco<br />

restauratie<br />

kozijnen<br />

woningbeveiliging<br />

HOME<br />

FRANS DATEMA<br />

Bouwen, dat doen we al generaties lang.<br />

Het zit ons in de genen. Onze lange ervaring<br />

Verlengde Hereweg 48 - 54<br />

zorgt voor het waarborgen van kwaliteit.<br />

9722 AE Groningen (Helpman)<br />

Tel.: 050-5252829,<br />

Kijk<br />

Fax<br />

op www.zetstra.nl<br />

-5267614<br />

voor informatie over<br />

onze diensten en gerealiseerde GLAS EN TAPIJTEN projecten.<br />

Of bel ons voor een vrijblijvende offerte.<br />

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF<br />

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.<br />

Ruim 100 jaar ervaring<br />

en vakmanschap<br />

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,<br />

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,<br />

REPRODUKTIES, INLIJSTEN<br />

SCHILDERS- EN BEHANGWERK<br />

Stadjerspas<br />

Hapje en drankje<br />

De Open Raad is geen officiële raadsvergadering. Het is een nieuwe manier om goede<br />

ideeën van Stadjers een kans te geven. Om misschien net dat duwtje te geven om ze ook<br />

echt uit te kunnen voeren. De Open Raad wordt ook live op internet uitgezonden via<br />

groningen.nl/gemeenteraad. Er kunnen zo’n tien voorstellen worden behandeld.<br />

Aanmelden<br />

Heb je al een idee? Dan kun je via raad@groningen.nl reageren, dan nemen we contact op.<br />

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de raadsleden Diederik van der Meide<br />

(06 551 163 33, diederikvandermeide@raad.groningen.nl), Arjen Banach (06 245 771 14,<br />

arjenbanach@raad.groningen.nl) en Glimina Chakor (gliminachakor@raad.groningen.nl) of<br />

de Griffie van de gemeenteraad (050 367 77 02, raad@groningen.nl).<br />

Zetstra Bouwbedrijf<br />

Westerdijk 15-1<br />

9811 TB, Enumatil (GR)<br />

0594 - 50 35 90<br />

www.zetstra.nl<br />

info@zetstra.nl<br />

18 <strong>Helperbel</strong> nr. 3, september <strong>2017</strong><br />

19


Tekst: Jan Rasterhoff<br />

Andere tijden<br />

Bezittingen<br />

Vaak liep Alting vanuit zijn huis door de Oosterpoort. Zo kwam je op de Oosterweg, waar<br />

aan weerskanten hoven, kleine boerderijen en tuinderijen waren gelegen. Liep je verder, dan<br />

kwam je langs de Kempkensberg en ’t Gerichte met de galgen.<br />

Keren we terug naar de Oosterweg ter hoogte van de Helperbrinck, waar ooit het Blauhuys<br />

stond. Alting kocht deze bezittingen in 1679 van de in financiële nood geraakte weduwe<br />

Helena van Ketwich.<br />

De bezittingen bestonden voornamelijk uit een boerenplaats, groot ongeveer 90 à 100<br />

grazen. Eén gras is ongeveer een halve hectare en geeft de hoeveelheid gras aan die nodig<br />

was voor de begrazing van een koe. Ook hoorde er een hof met grachten en singels bij en<br />

juist dit hof zal Lucas Alting tot aankoop hebben doen besluiten.<br />

BORG GROENESTEIN<br />

Lucas Alting liet in 1685 het landgoed Groenestein bouwen en het park aanleggen.<br />

Groenestein is de enige borg die in de gemeente Groningen bewaard is gebleven.<br />

Lucas Alting, geboren in 1640, woonde met zijn vrouw en hun dochter Clara in de<br />

Oosterstraat, hij was gecommitteerde bij de Raad der Admiraliteit in Friesland. De Raad der<br />

Admiraliteit zorgde in de 17e en 18e eeuw voor de beveiliging van de scheepvaart en de<br />

bescherming van de kust van de provincies Friesland en Groningen.<br />

Bommen Berend<br />

De Tachtigjarige oorlog was voorbij maar in 1672 werd de Republiek der Zeven Verenigde<br />

Nederlanden door verschillende landen van alle kanten aangevallen, het zogeheten<br />

Rampjaar. Groningen werd vanuit het zuiden belegerd door de bisschop van Munster, ook<br />

wel Bommen Berend genoemd. Bij dit beleg werd in de buurt van Helpman het Blauhuys<br />

geplunderd en in de brand gestoken.<br />

Buitenhuis<br />

In de steden was het in die tijd niet prettig vertoeven: stank van open riolen, ziektes en ’s<br />

avonds over straat lopen was een hachelijke zaak. Daarom kozen de welgestelden voor de<br />

frisse lucht en de veiligheid van het platteland en bouwden of kochten ze een buitenhuis.<br />

De Tachtigjarige Oorlog was voorbij en van belegeringen was geen sprake meer. Rondom de<br />

stad en nabij Haren verscheen menige moderne ‘borg’. Zo kon de stedelijke regent van het<br />

buitenleven genieten en zijn aanzien vergroten.<br />

Borg Groenestein<br />

Alting liet in zijn hof een borg bouwen, het huidige Groenestein. In de noordelijk muur zit<br />

nog een steen met het jaartal van de bouw, 1685. Ter afscheiding met de buren legde hij een<br />

nieuwe wal aan, die beplant werd met wilgen en hagedoorn. Groenestein grensde aan de<br />

landerijen van jonker Derck Clant van Hankema, jonker Berent Coenders en vrouwe Van<br />

Starckenborgh. Alleen de weide aan de oostkant grensde aan landerijen van een niet<br />

adellijke buur. De landrijen van het voormalige klooster Yesse te Essen werden beheerd door<br />

de provinciemeier Tebbe Tepens. Een provinciemeier was iemand die de gronden van de<br />

provincie beheerde of pachtte. Tepens was een ongemanierd en onguur individu, waarmee<br />

de regent Lucas Alting het contact zoveel mogelijk vermeed. Herhaaldelijk werden er op<br />

rechtszittingen in Selwerd tegen Tepens ingebrachte klachten behandeld.<br />

In 1701 erfde Altings dochter Clara Groenestein de bijbehorende bezittingen van haar vader.<br />

Clara was getrouwd met luitenant generaal Johan Wichers, die door zijn militaire loopbaan<br />

vaak lang van huis was. Dit was waarschijnlijk de reden waarom het echtpaar Wichers het<br />

landhuis van de hand deed aan Tjaart Adriaan Gerlacius en Aleida Keiser. Het landgoed<br />

bleef in de familie, want de moeder van Gerlacius was een zuster van Lucas Alting.<br />

20 <strong>Helperbel</strong> nr. 3, september <strong>2017</strong><br />

21


jf<br />

BORG GROENESTEIN (vervolg)<br />

Andere tijden<br />

Mennes Reparatiebedrijf<br />

050 577 79 19 / 06 508 52 963<br />

Nieuwe eigenaren<br />

Uiteindelijk geraakte Groenestein in het bezit van de familie Quintus. Mevrouw Quintus-<br />

Wichers woonde afwisselend in de borg en in het familiehuis van de Quintussen in de<br />

Herestraat.<br />

Justus Datho Quintus, geboren in 1733, was de volgende bewoner. Hij ving zijn carrière aan<br />

als advocaat. Naderhand bekleedde hij verscheidene belangrijke ambten waaronder dat van<br />

burgemeester van Groningen. Hij liet onder andere de singels verfraaien.<br />

In 1883 kwam Groenestein in bezit van Onno Joost Quintus en diens vrouw Quintus-van<br />

Royen, maar ze gingen er niet wonen.<br />

jf<br />

Pianoles Groningen-Zuid<br />

Voor jong en oud<br />

Lesruimte met twee piano’s<br />

Diverse stijlen<br />

Gediplomeerde en ervaren docent<br />

06 42969632 jj.eekhof@home.nl<br />

Tuin met vijvers<br />

Het huis was in 1871 al belangrijk vergroot waarmee de oorspronkelijke stijl verdween. Bij de<br />

uitbouw naast de oude ingang aan de noordzijde bevindt zich het mogelijke restant van een<br />

torentje. En om er ’s zomers prettig te kunnen vertoeven onderging het park rond het huis een<br />

grote verandering. Honderd zware eiken en oude linden werden geveld en grachten werden<br />

vergraven. Het bos, dat het oude huis aan het zicht onttrok, werd vervangen door een fraaie<br />

tuin met vijvers en bloemperken. Onno Joost was een verwoed plantenliefhebber en had op<br />

het landgoed drie kassen laten bouwen. Hij verwierf er internationale bekendheid mee. De<br />

‘warme kasplanten’ werden na zijn dood geschonken aan de Hortus van de Universiteit<br />

Groningen. Onno Joost en zijn vrouw kregen geen kinderen, dus toen Onno Joost overleed,<br />

ging de borg over in handen van een neef. De weduwe Quintus-van Royen had het recht de<br />

buitenplaats tot haar dood te gebruiken. Na haar dood zou echter geen Quintus het oude<br />

familiegoed meer bewonen.<br />

Restauratie<br />

In 1979 is het huis gerestaureerd. In het huis is een aantal kamers beschilderd door Matthijs<br />

Röling de zoon van de toenmalige bewoner. Het park is eigendom van de gemeente<br />

Groningen en is vrij toegankelijk. Het woonhuis, de boerderij en een deel van het park zijn<br />

eigendom van de huidige bewoners van Groenestein.<br />

Carla van der Burg<br />

U itvaartverzorgi n g<br />

Samen.<br />

Zorgvuldig.<br />

Passend.<br />

www.carlavanderburg.nl<br />

Telefoon 050 318 66 36<br />

Vondsten bij de aanleg van de Helperzoomtunnel<br />

Bij de werkzaamheden aan de Helperzoomtunnel werden de bouwers verrast door de vondst<br />

van een oude kademuur. De kademuur was op geen enkele tekening te vinden. Gemeentelijk<br />

archeoloog Froukje Veenman dook in het verleden en ontdekte het wonderlijke verhaal achter<br />

de oude kademuur.<br />

22 <strong>Helperbel</strong> nr. 3, september <strong>2017</strong><br />

23


BORG GROENESTEIN (vervolg)<br />

Nieuws van de gemeente<br />

Stadsdeelnieuwsbrieven<br />

Met ingang van 4 september <strong>2017</strong> gaan via de e-mail Stadsdeelnieuwsbrieven verschijnen.<br />

Met deze nieuwsbrieven wordt u op wijkniveau geïnformeerd wat de plannen en<br />

ontwikkelingen en gebeurtenissen zijn bij u in de wijk waar de gemeente Groningen<br />

bij is betrokken. U kunt een abonnement nemen op deze Stadsdeelnieuwsbrief via de<br />

webpagina www.gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief.<br />

Er zijn 5 Stadsdeelnieuwsbrieven. Voor elk stadsdeel is er een Stadsdeelnieuwsbrief en<br />

beslaat het gebied waar ook uw wijkwethouder en gebiedsteam actief is. Op de site van de<br />

gemeente groningen (www.gemeente.groningen.nl) is informatie te vinden over<br />

stadsdelen en wijkwethouders.<br />

Het is de bedoeling om op deze manier de samenwerking tussen wijkbewoners en de<br />

gemeente een stap verder te brengen.<br />

Voetpad<br />

Rond 1790 werd een onverhard voetpad aangelegd van Borg Groenestein naar, ooit aan het<br />

Winschoterdiep gelegen, Borg Zandvoort. Langs dit pad lag een vier meter breed kanaal.<br />

Waarschijnlijk was dit kanaal bedoeld voor afwatering en mogelijk ook voor het bevoorraden<br />

van Borg Groenestein. Het pad is later verhard. Bij het archeologisch vooronderzoek hebben<br />

ze een stuk van dit wegdek teruggevonden.<br />

Spoorlijn<br />

Het omliggende stuk land was in handen van de familie Onnes. Toen de familie Onnes in<br />

financiële problemen kwam, kon Onno Joost Quintus het land voor een appel en een ei<br />

kopen. Op dat moment was hij lid van Provinciale Staten. Het gerucht gaat dat hij uit hoofde<br />

van zijn functie wist dat de Staatsspoorwegen van plan waren een spoorlijn over het land<br />

van Onnes aan te leggen. Hij kon een deel van het land voor een lucratief bedrag verkopen<br />

aan de Staatsspoorwegen. Bovendien bedong hij een treinhalte bij zijn landgoed. De heer<br />

Quintus had bedongen dat bij de aanleg van het spoor het kanaal intact zou blijven. Daarom<br />

is rond 1860 een spoorbrug aangelegd over het kanaal, met daarin meerdere duikers. Aan<br />

weerszijden van de brug zijn kademuren gebouwd. Deze zijn opmerkelijk lang. Uiteindelijk is<br />

de eerste trein in 1868 gaan rijden.<br />

Het Helperpad was nog tot rond 1940 een oversteekplek. De geschiedenis van de kademuur<br />

zou nooit bekend zijn geworden als op deze plek niet de Helperzoomtunnel was gepland.<br />

De tunnel komt precies op de plek van de treinhalte van Borg Groenestein. Het is daarom<br />

misschien een aardig idee om de tunnel te vernoemen naar de familie die het landgoed<br />

jaren in handen heeft gehad: de ‘Quintustunnel’<br />

Algemene ledenvergadering Wijkcomité<br />

Op dinsdag 21 november <strong>2017</strong> vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van het<br />

wijkcomité Helpman plaats.<br />

Plaats: De Helpen, Groenesteinlaan 16<br />

Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur<br />

Vanwege alle ontwikkelingen op het gebied van verkeer zal op deze avond de nadruk<br />

liggen op:<br />

- Wat ons te wachten staat bij het aanleggen van de Zuidelijke Ringweg en de<br />

Helperzoom tunnel. Voor dit onderwerp zijn onze gasten: de heer Bert Kramer,<br />

omgevingsmanager Here poortcombinatie en de heer Niels Keissen van het<br />

projectbureau Aanleg Zuidelijke Ringweg<br />

- Verder is er aandacht voor een aantal verkeersonderwerpen in de wijk. Hiervoor is te<br />

gast de heer Machiel Huizenga van de gemeente Groningen.<br />

- Uiteraard komen ook de financiën van het wijkcomité aan de orde.<br />

De leden van het wijkcomité Helpman ontvangen nog persoonlijk een uitnodiging.<br />

Overigens zijn andere belangstellenden ook welkom.<br />

We plaatsen de agenda nog op de website: www.wijkhelpman.nl<br />

24 <strong>Helperbel</strong> nr. 3, september <strong>2017</strong><br />

25


Service<br />

Niet meer depressief?<br />

UMCG zoekt deelnemers voor onderzoek.<br />

1 op de 10 mensen krijgt ooit in zijn of haar leven te maken met een depressie. Helaas blijft<br />

het voor veel mensen niet bij een depressie: ongeveer de helft van de mensen valt binnen<br />

twee jaar na herstel terug in een nieuwe depressie.<br />

Gelukkig is er goed nieuws: de kans om opnieuw depressief te worden is te verminderen<br />

met de juiste preventieve aanpak, zoals het volgen van een preventieve cognitieve therapie<br />

wanneer je weer hersteld bent. Maar hoe werkt deze therapie? En voor wie werkt het in het<br />

voorkomen van terugval?<br />

www.depressiestudie.com<br />

Dit zijn vragen die het UMCG op dit moment onderzoekt met behulp van onder andere MRI<br />

en pupilmetingen. Er worden nog deelnemers gezocht! Bent u tussen de 18 en 60 jaar oud,<br />

heeft u in de afgelopen vijf jaar minstens twee keer depressieve klachten gehad en ondergaat<br />

u graag de preventieve cognitieve therapie? Kijk dan op www.depressiestudie.com voor<br />

meer informatie. Deze therapie wordt u gratis aangeboden in uw regio als u meedoet aan<br />

het onderzoek.<br />

Kleermakerij<br />

Esther de Bos<br />

Voor al uw maatkleding<br />

en kledingreparatie en ook<br />

naailes voor volwassenen,<br />

jongeren en kinderen, ieder<br />

in hun eigen leeftijdsgroep.<br />

06-20762784<br />

estherdebos1@gmail.com<br />

www.kleermakerijestherdebos.nl<br />

Unieke kinderopvang in huiselijke sfeer<br />

- Grote buitenspeelruimte<br />

- VVE programma Uk en Puk<br />

- Openingstijden 07.00 - 18.30<br />

Verlengde Hereweg 107, Groningen<br />

(hoek van Royenlaan)<br />

Tel. 050-5261690<br />

www.helpernest.nl<br />

26 <strong>Helperbel</strong> nr. 3, september <strong>2017</strong><br />

27


Tekst: Janneke Klokkers<br />

Werken in de wijk<br />

Het Coendersnest<br />

kinderdagverblijf<br />

Ondernemend Zuid<br />

Ondernemend Zuid is een samenwerkingsverband van diverse maatschappelijke<br />

organisaties, WIJ Groningen, werkgevers, ondernemers, gemeente Groningen en<br />

bewonersinitiatieven in de wijken van Groningen Zuid. In dit samenwerkingsverband<br />

werken 3 wijk-gebonden matchers participatie samen, met als doel om bewoners<br />

in alle wijken van Groningen Zuid te ondersteunen bij het vinden van een passende<br />

dagbestedings-, vrijwilligers- of werk(ervarings)plek.<br />

Matchers<br />

De 3 matchers participatie helpen de wijkbewoners bij hun zoektocht naar deze plekken.<br />

Dit kan zijn bij werkgevers, ondernemers, maatschappelijke organisaties of bij buurt- en<br />

bewonersinitiatieven. Ondernemend Zuid is er voor iedereen uit Groningen Zuid, ongeacht<br />

leeftijd, achtergrond of uitkeringssituatie. Ons motto is dan ook: maak er WERK van!<br />

Nieuwe kansen<br />

Een ervaringsdeskundige vertelt: “Ondernemend Zuid is een organisatie die mensen helpt<br />

om weer terug te keren richting de arbeidsmarkt. Zo heeft deze organisatie ook mij<br />

geholpen om terug te komen in de maatschappij. Mijn naam is Amanda, 26 jaar en<br />

woonachtig in Groningen Zuid. Ik heb lange tijd thuis gezeten vanwege een angststoornis.<br />

Hierdoor kreeg ik amper mijn dagelijkse taken gedaan en was werken al helemaal geen<br />

optie. Na veel hulp werd het tijd dat ik mij weer ging inzetten voor de maatschappij. Daar<br />

zat ik dan thuis met de handen in mijn haar, want hoe moest ik beginnen? Ik kreeg veel<br />

stress bij het idee hoeveel ik moest regelen. Ineens was daar Janneke Klokkers, Matcher<br />

Participatie van Ondernemend Zuid. Via de WMO collega van WIJ de Wijert had zij te horen<br />

gekregen dat ik graag weer wat wilde doen en zij kon mij daarbij helpen.<br />

Kinderdagverblijf Het Coendersnest<br />

Van Houtenlaan 33(hoek Sav. Lohmanlaan)<br />

9722 GR Groningen<br />

050-5271088<br />

www.hetcoendersnest.nl<br />

info@hetcoendersnest.nl<br />

facebook.com/kinderdagverblijf.coendersnest<br />

Toekomstperspectief<br />

Al oriënterend zijn we samen op een plek uitgekomen waar ik met plezier naartoe ga. Ik<br />

haal weer voldoening uit mijn dagen en heb weer een toekomstperspectief. Het heeft zelfs<br />

geresulteerd in een arbeidscontract! Door de begeleiding van Ondernemend Zuid ben ik<br />

weer gemotiveerd geraakt en heb ik het gevoel gekregen dat ik er toe doe. Janneke en ik<br />

hebben nog regelmatig contact. Ook al heb ik dus al een plek, ook de periode daarna is er<br />

contact om je te blijven ondersteunen waar nodig. Juist dit laatste aspect vond ik erg fijn. Ik<br />

heb nieuwe kansen gekregen door Ondernemend Zuid en ik ben deze organisatie daar<br />

enorm dankbaar voor”.<br />

28 <strong>Helperbel</strong> nr. 3, september <strong>2017</strong><br />

29


Tekst en foto: Hero Helpman<br />

Column<br />

STRAATFEESTBEESTEN<br />

Nog even en het jaarlijkse straatfeest barst weer los in onze straat. Sommigen kijken er<br />

een jaar minus een dag reikhalzend naar uit, anderen vrezen het. Niet zozeer vanwege het<br />

onvoorspelbare weer of wellicht voorspelbare gesprekken, maar vanwege ‘de dreiging’.<br />

Daarover later meer.<br />

Aan het straatfeest herkent men de straat. Er zijn genoeg straten waar nooit een straatfeest<br />

gehouden wordt of werd. Hoe legitiem ook: het zegt wel iets over de straat. Er zijn ook<br />

straten in onze wijk, naar ik heb gehoord, die hun straatfeest jaarlijks in café Singelier<br />

houden. Motivatie: zo sluit je het slechtweerscenario uit en hoef je minder te organiseren.<br />

Heel praktisch, maar toch is dit eigenlijk meer een straatreceptie dan een straatfeest. Nee,<br />

dan onze straat: weer of geen weer, wel of geen nieuw kabinet, het straatfeest gaat<br />

gewoon door. Ieder jaar en al zo lang als ik me kan heugen. Er is vermaak, voedsel, drank en<br />

drinken voor iedere leeftijdsgroep. Het festijn begint beschaafd met een aperitief: ‘Wat doe<br />

jij tegenwoordig…’. ‘Hoe verloopt de verbouwing…’. ‘Aha, jullie wonen op <strong>nummer</strong>...’ Maar<br />

voordat je het weet ben je omringd door linedancende, vuurspuwende, ponyrijdende,<br />

karaokende, pubquizzende en zelfs paaldansende straatbewoners.<br />

Maar in deze toenemende dynamiek van het circus Jeroen Bosch hangt toch steeds de<br />

toenemende dreiging in de lucht: wie wordt verkozen tot burgemeester of wethouder om<br />

het straatfeest van volgend jaar te organiseren? Ook al gaat die beker vaak aan je voorbij,<br />

statistisch komt hij elk jaar dichterbij. Totdat je dus zelf die gevreesde eer op je mag nemen.<br />

Maar wat blijkt: het organiseren van het feest is gewoon heel leuk en een uitstekende<br />

manier om straatgenoten beter te leren kennen. Dat organiseren valt voor de uitverkorenen<br />

heel erg mee in onze straat. Want sinds jaar en dag huizen er in onze straat een aantal<br />

‘stille’ krachten. Zij zijn de ruggengraat van onze traditie. Bijna onzichtbaar vormen zij de<br />

garantie dat het straatfeest elk jaar doorgang vindt en de morning after de straat erbij ligt<br />

alsof er helemaal niets gebeurd is. Maar er is veel gebeurd. Er is veel gevlooid, om met<br />

primatoloog Frans de Waal te spreken.<br />

Ik ben dan ook benieuwd wat De Waal vindt van het fenomeen straatfeest. Door jarenlang<br />

‘gewoon’ te kijken naar een chimpanseekolonie in Burgers’ Zoo in Arnhem kwam hij tot<br />

baanbrekende inzichten op het gebied van het gedrag van deze apen. Wat bleek: dat gedrag<br />

verschilde helemaal niet zo veel van ons gedrag. Een andere constatering zou natuurlijk ook<br />

vreemd geweest zijn, we behoren als mensen immers ook tot de orde van de apen. Als het<br />

gaat om zaken als conflictoplossing, verzoening of bijvoorbeeld empathie doen wij het niet<br />

wezenlijk anders dan onze apenfamilieleden. Volgens De Waal is er maar een groot<br />

onderscheid: wij gebruiken taal. En die zetten we in om verbaal te vlooien, lees: uit te<br />

wisselen of - beter nog - te roddelen. Vlooien is niet alleen essentieel op de apenrots, maar<br />

ook in een prettige straat in Helpman. Het zorgt op een luchtige wijze voor betrokkenheid<br />

en verbondenheid en daar heb je die dreiging van het burgemeester- of wethouderschap<br />

graag voor over.<br />

30 <strong>Helperbel</strong> nr. 3, september <strong>2017</strong><br />

31


Service<br />

AED GLTB kan nu ook buurtbewoners redden<br />

Tennisvereniging GLTB aan de Savornin Lohmanlaan heeft sinds heden de AED<br />

(Automatische Externe Defibrillator) buiten de poort hangen. Dit om 24 uur per dag een<br />

verschil te kunnen maken bij een hartstilstand, of deze nu op het tennispark of in de buurt<br />

plaatsvindt. Door aanmelding bij het HartslagNu burgerhulpverlening systeem krijgen<br />

hierbij aangemelde buurtbewoners een SMS met de locatie en code van de AED van de<br />

tennisvereniging.<br />

Een hartstilstand komt altijd onverwacht. Een AED kan iemand met een hartstilstand<br />

redden door een schok te geven die het hart weer laat kloppen. Bij een hartstilstand moet<br />

voor de grootste overlevingskans binnen 6 minuten een AED worden ingezet. De ambulance<br />

doet er vaak langer over om ter plaatste te komen.<br />

Veel verenigingen en bedrijven hebben een AED, maar hangen deze binnen, in een pand<br />

dat ook nog eens ’s nachts vaak gesloten is. Om meer AED’s naar buiten te krijgen, is de<br />

Hartstichting in actie gekomen door sportverenigingen in heel Nederland te vragen hun<br />

AED buiten te hangen. Tennisvereniging GLTB is een van deze verenigingen die deze oproep<br />

beantwoord heeft.<br />

Door plaatsing van de AED in een speciale, verwarmde AED kast buiten de poort is deze 24<br />

uur per dag bereikbaar in het geval van een hartstilstand. Zowel de Hartstichting als de<br />

GLTB hopen dat het naar buiten plaatsen van de AED andere verenigingen en instanties<br />

inspireert dit voorbeeld te volgen, en dat het mensen die kunnen reanimeren motiveert<br />

zich aan te melden voor het burgerhulpverlening oproepsysteem HartslagNu.<br />

32 <strong>Helperbel</strong> nr. 3, september <strong>2017</strong><br />

33


levensgemak<br />

coaching en reiki<br />

Gerda Brandts<br />

www.levensgemak.nl<br />

Pedicure<br />

Voetreflexmassage<br />

Sportpedicure<br />

Groenendaal 49<br />

9722 CP Groningen<br />

+ 31 (0)648063003<br />

info@esthersimmeren.nl<br />

www.esthersimmeren.nl<br />

SKSG biedt u de zekerheid<br />

van de beste zorg.<br />

Uw kind in vertrouwde handen<br />

Heresingel 10, 9711 ES Groningen<br />

t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl<br />

www.sksg.nl<br />

Opvang nodig voor uw kind?<br />

SKSG is de grootste kinderopvangorganisatie<br />

in het Noorden en verzorgt<br />

professionele opvang op maat voor<br />

kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden<br />

alle vormen van opvang direct bij u in<br />

de buurt. Veilig en verantwoord.<br />

Al meer dan 100 jaar.<br />

Kijk op www.sksg.nl voor al onze<br />

locaties of bel direct voor een<br />

vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90<br />

Wijkagenten<br />

Werken in de wijk<br />

In verband met een interne verandering van werkplekken zijn de wijkagenten van<br />

Groningen-Zuid verhuisd naar het politiebureau in Haren, gevestigd aan de Vondellaan<br />

8. Voorheen was hun werkplek het politiesteunpunt aan de Queridolaan 5 in de wijk<br />

De Wijert. De wijkagenten van Haren en omliggende dorpen waren al gevestigd aan de<br />

Vondellaan 8 te Haren.<br />

Aangifte of gesprek<br />

Op afspraak blijft het gewoon mogelijk om op het politiesteunpunt aan de Queridolaan 5<br />

aangifte te doen of de wijkagent te spreken. Speciaal hiervoor zijn werkplekken / gespreksruimtes<br />

gereserveerd. U kunt contact opnemen met de buurtagent via het <strong>nummer</strong><br />

0900-8844. U vraagt dan naar het bureau Haren West. Dit zijn onze wijkagenten.<br />

Johan Bloem<br />

Bereikbaar via:<br />

https://www.facebook.com/<br />

politiegroningenstadenharen<br />

Algemeen <strong>nummer</strong><br />

0900-8844<br />

Werkgebied<br />

Coendersborg, Helpman, Klein Martijn,<br />

Villabuurt, Herewegbuurt<br />

Raoul de Thomis<br />

Bereikbaar via:<br />

https://www.facebook.com/<br />

politiegroningenstadenharen<br />

Algemeen <strong>nummer</strong><br />

0900-8844<br />

Werkgebied<br />

Coendersborg, Helpman, Klein Martijn,<br />

Villabuurt, Sterrebosbuurt<br />

Wat kunt u van de buurtagent verwachten?<br />

De buurtagent is een aanspreekpunt in de wijk, mede verantwoordelijk voor de veiligheid<br />

en leefbaarheid. Hij/zij is goed op de hoogte van wat zich afspeelt in zijn of haar wijk. Zo<br />

kunnen problemen worden aangepakt en mogelijk voorkomen. Handhaving van de regels is<br />

een andere belangrijke taak van een wijkagent. We treden op wanneer dat nodig is, al dan<br />

niet in samenwerking met andere collega’s.<br />

Openingstijden; Het politiebureau aan de Vondellaan is geopend van maandag tot en met<br />

vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Aangifte op afspraak. Voor spoed belt u natuurlijk 112 en<br />

voor géén spoed en toch Politie 0900-8844 en op www.politie.nl<br />

34 <strong>Helperbel</strong> nr. 3, september <strong>2017</strong><br />

35


Werken in de wijk<br />

Service<br />

Fysio Forte<br />

Nieuwe naam<br />

Na ruim 25 jaar heeft Fysiotherapeuten combinatie R. Bos een nieuwe naam. Vanaf<br />

augustus <strong>2017</strong> heten wij Fysio Forte. Dezelfde praktijk, maar in een “nieuw jasje”. In onze<br />

visie is iedereen “gemaakt om te bewegen”. Jong en oud! Ons team daagt elkaar elke dag<br />

weer uit om deze visie na de streven.<br />

Wat doen we?<br />

Wij bieden algemene fysiotherapie, oedeemtherapie, geriatriefysiotherapie en manuele<br />

therapie. Binnen de specialisaties bieden we o.a. triggerpointtherapie, medical taping,<br />

oefentherapie en adviseren we op het gebied van valpreventie. Op onze praktijk beschikken<br />

we over een oefenzaal zodat u oefeningen op de praktijk kunt uitvoeren. We hebben met<br />

vrijwel alle zorgverzekeraars een contract, waardoor uw therapie in de meeste gevallen<br />

wordt vergoed.<br />

Fysiotherapie aan huis<br />

Wellicht heeft u een van onze collega’s wel eens zien fietsen. Wij bieden namelijk fysiotherapie<br />

aan huis. Hiervoor moet uw indicatie uitwijzen dat u niet naar de praktijk kunt komen.<br />

Naast fysiotherapie aan huis bieden we tevens behandelingen in zorginstellingen.<br />

Gespecialiseerd in fysiotherapie voor (kwetsbare) ouderen<br />

Binnen onze praktijk hebben we een team dat gespecialiseerd is in fysiotherapie voor<br />

(kwetsbare) ouderen. Dit team bestaat uit twee geriatriefysiotherapeuten en een thuiszorgfysiotherapeut.<br />

Door de veranderingen in de zorg blijven steeds meer ouderen langer<br />

thuis wonen. Hierdoor is zorg aan huis vaker nodig. Ons ouderen team heeft intensief<br />

contact met andere zorgverleners die zorg aan huis leveren. Denk hierbij aan de thuiszorg,<br />

huisartsen en praktijkondersteuners en ergotherapeuten. Dit alles met als doel de beste<br />

zorg te kunnen leveren.<br />

Verkeersinformatie<br />

Er zijn verschillende websites waar<br />

informatie over het verkeer is te vinden:<br />

Infrastructurele projecten<br />

http://www.groningenbereikbaar.nl/<br />

projecten<br />

Actuele werkzaamheden<br />

http://www.groningenbereikbaar.nl/<br />

werkzaamhedenkaart<br />

E-mail voor klachten/vragen verkeerswijzigingen<br />

Helpman<br />

verkeer@groningen.nl<br />

Kledinginzameling voor<br />

voedselbank<br />

Het afgelopen jaar hebben we elke vrijdag<br />

kleding ingezameld voor de Voedselbank in<br />

MFC de Wijert. Dit gaat nu stoppen!<br />

Wij danken iedereen die ons geholpen heeft<br />

hartelijk voor de inbreng. Wij ontvangen<br />

vanaf september graag kleding in de winkel<br />

aan de Oosterhamriklaan 91, 9715 PA<br />

Groningen. We hebben besloten dat het<br />

voldoende is als de inbreng alleen daar<br />

plaatsheeft.<br />

Dit betekent, dat u voortaan vanaf<br />

1 september kleding kunt brengen in de<br />

winkel, op dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00<br />

en 16.30 uur.<br />

U kunt de kleding vanaf 1 september ook<br />

brengen in Haren, zaterdags tussen 10.00<br />

en 12.00 uur, De Mellenshorst,<br />

Waterhuizerweg.<br />

Vrijwilligers en klanten zullen u dankbaar<br />

zijn.<br />

Contactgegevens<br />

Voor vragen of het maken van een afspraak<br />

kunt u altijd contact met ons opnemen.<br />

Fysio Forte<br />

Van Iddekingeweg 65<br />

9721 CB Groningen<br />

Telefoon: 050-5270600<br />

Email: info@fysioforte.nl<br />

Online: www.fysioforte.nl<br />

Mocht u momenteel hinder ondervinden bij<br />

het dagelijks bewegen dan helpen wij u<br />

graag vooruit! U bent tenslotte gemaakt<br />

om te bewegen.<br />

36 <strong>Helperbel</strong> nr. 3, september <strong>2017</strong><br />

37


Service<br />

Handige telefoon<strong>nummer</strong>s<br />

24-uurs service apotheken 0900-115020<br />

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 3180011<br />

Alarm<strong>nummer</strong> 112<br />

Buurtzorg/wijkverpleging 06-12689980<br />

Centraal Meldpunt Zorg 3764200<br />

Dierenambulance 5791909<br />

Doktersdienst 0900-9229<br />

Geestelijke Gezondheidszorg 5223223<br />

Gemeentelijk informatiecentrum 3677000<br />

Hulpmiddelen Centrum 4098200<br />

Klachtenlijn stankoverlast 3180000<br />

Maatschappelijke Juridische Dienstverlening 5269710<br />

Martini Ziekenhuis 5245245<br />

Mamamini 3132200<br />

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000<br />

Meldpunt Overlast 5875885<br />

Meldpunt Stadsbeheer 14050<br />

MFC De Wijert/Helpman 5275407<br />

Ombudsman gemeente 3186568<br />

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055<br />

Politie (geen spoed) 0900-8844<br />

Slachtofferhulp 0900 - 0101<br />

SOS telefonische hulpdienst 5250000<br />

Speeltuin Helpman-Oost 5290189<br />

Stadsbeheer 3671000<br />

STIP De Wijert 5291713<br />

Storingsdienst gas en elektra Essent 0880-3366112<br />

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013<br />

Storingsdienst kabel 0800-0760<br />

UMCG 3616161<br />

Verslavingszorg Noord-Nederland 088 234 34 34<br />

Weekenddienst tandartsen 5350370<br />

Het Wijkcomité maakt zich sterk voor<br />

een goed leefklimaat in uw wijk. We<br />

onderhandelen met de gemeente over<br />

uw belangen. Lid worden is daarom<br />

belangrijk, want hoe meer leden, hoe<br />

sterker we staan. Zo houden we ons<br />

bezig met het drukke verkeer, de<br />

parkeerproblemen maar ook met<br />

speelplekken voor de jeugd. Op de<br />

jaarlijkse ledenvergadering kunt u uw<br />

zegje doen. Lid wordt u via de acceptgirokaart<br />

in het juni-<strong>nummer</strong> van de<br />

<strong>Helperbel</strong>. Is uw belangstelling groter<br />

en wilt u meebesturen? Heel fijn! Bel<br />

voor meer informatie met de voorzitter<br />

Sjoukje Kooistra.<br />

Contactpersonen Wijkcomité Helpman<br />

Sjoukje Kooistra 5270546<br />

Herman Marsman 5251120<br />

Ada de Jager<br />

Michel van den Heuvel<br />

Liesbeth Fransen<br />

Matty Fransen<br />

Hein Meijer<br />

Hermie Monster-Hooijer<br />

Jan Rasterhoff<br />

Wijkcomité Helpman<br />

info@wijkhelpman.nl<br />

www.wijkhelpman.nl<br />

NL81ING0002666256<br />

38 <strong>Helperbel</strong> nr. 3, september <strong>2017</strong><br />

39


Vooruitblik <strong>nummer</strong> 4:<br />

• Uit eten in Helpman<br />

• Verslag ALV<br />

Kijk voor het laatste nieuws op de geheel<br />

vernieuwde website: www.wijkhelpman.nl<br />

Tips, kopij en foto’s voor de volgende <strong>Helperbel</strong> kunt u tot<br />

10 november <strong>2017</strong> sturen naar: redactie@wijkhelpman.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!