21.12.2017 Views

Bouwen aan de Zorg 06 2017

Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland

Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>2017</strong> • jaargang 17<br />

www.bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu 6<br />

PLATFORM OVER BOUW EN ONTWIKKELING<br />

IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

AWARD-WINNAAR DOUWE KIESTRA<br />

SOEPELE INGEBRUIKNAME ERASMUS MC<br />

AZ ZENO: SPECTACULAIRE ARCHITECTUUR EN<br />

UITGEKIENDE FUNCTIONALITEIT<br />

ZIEKENHUISSPECIAL


In <strong>de</strong>ze ruimtes<br />

bepalen<br />

specialisten<br />

het succes<br />

One-stop-shopping voor <strong>de</strong> zorg<br />

On<strong>de</strong>r CCG Holding opereert een groep soli<strong>de</strong> bedrijven, gespecialiseerd in <strong>de</strong><br />

inrichting en realisatie van hoogwaardige interieurs, geclassificeer<strong>de</strong> ruimtes,<br />

innovatieve oplossingen en algemene bouw in <strong>de</strong> zorg, farma, biotech, utiliteit en<br />

luxe villabouw. Alle bedrijven binnen <strong>de</strong> holding werken geheel autonoom, maar<br />

maken ook actief gebruik van elkaars expertise en vaardighe<strong>de</strong>n. Hierdoor wordt<br />

het vakmanschap dat <strong>de</strong> bedrijven in huis hebben, optimaal benut.<br />

gebe-bouw.nl<br />

gebe-interieur.nl<br />

cleanroomcg.com<br />

rfc-products.nl<br />

rooms-for-care.nl<br />

ccg-belgium.be


ONZE MISSIE: UW VEILIGHEID<br />

SafeSense ® – VEILIG SLAPEN<br />

Het innovatieve Bed-Exit-systeem:<br />

■ Snelle reactietijd bij valinci<strong>de</strong>nten<br />

■ Automatisch nachtlicht voor veilige oriëntering ‘s nachts<br />

■ Flexibele oproeptiming voor verpleging<br />

Nieuwsgierig?<br />

Lees meer:<br />

http://safe-sense.wi-bo.nl<br />

of scan <strong>de</strong> QR-co<strong>de</strong>:


EDITIE<br />

6<br />

VOORWOORD<br />

‘Het ziekenhuis van <strong>de</strong> toekomst’<br />

Het Ro<strong>de</strong> Kruis Ziekenhuis, Siemens Healthineers en <strong>de</strong> gemeente Beverwijk zijn eind november<br />

gestart met een on<strong>de</strong>rzoek naar <strong>de</strong> bouw van een hypermo<strong>de</strong>rn ziekenhuis. Met het ‘ziekenhuis<br />

van <strong>de</strong> toekomst’ wil het RKZ zich on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n door hoogwaardige specialistische zorg, een hoger<br />

serviceniveau en patiëntvrien<strong>de</strong>lijke logistiek. Hierbij wor<strong>de</strong>n polis en diensten beter op elkaar afgestemd<br />

en krijgt het ziekenhuis <strong>de</strong> ruimte om multidisciplinaire zorg praktisch in te richten.<br />

‘Het huidige RKZ betreft een negentig jaar oud gebouw dat voor veel geld gerenoveerd moet<br />

wor<strong>de</strong>n, waarbij wij niet alle <strong>de</strong>nkbare voor<strong>de</strong>len hebben als bij nieuwbouw. Denk bijvoorbeeld <strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong> meest actuele technologieën en een flexibel IT-infrastructuur’, zegt Sandra <strong>de</strong> Jong, communicatiemanager<br />

van het Ro<strong>de</strong> Kruis Ziekenhuis in <strong>Zorg</strong>visie. Daarom kwam Siemens Healthineers met<br />

een voorstel voor een partnership om een nieuw ziekenhuis te bouwen.<br />

De samenwerking tussen het ziekenhuis en hightechbedrijf is uniek volgens Sjaak van <strong>de</strong>r Pouw,<br />

Director Enterprise Services & Business Innovation bij Siemens Healthineers. ‘Wij willen zorg naar een<br />

hoger niveau tillen met onze kennis en technologie. Siemens Healthineers wil voor <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

ziekenhuizen slimme zorginfrastructuren ontwikkelen’, vertelt hij. Het gloednieuwe ziekenhuis<br />

wordt daarom volledig door Siemens Healthineers gefinancierd. Daarbij huurt het RKZ als partner<br />

het ziekenhuis van Siemens Healthineers, maar blijft zij wel volledig verantwoor<strong>de</strong>lijk voor klinische<br />

beslissingen. Siemens Healthineers verwacht <strong>de</strong> eerste resultaten van het on<strong>de</strong>rzoek over ongeveer<br />

zes m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n. Hoeveel het project gaat kosten, is nog onbekend.<br />

Kennis en <strong>de</strong> nieuwste technologieën spelen ook een sleutelrol in <strong>de</strong> ziekenhuisprojecten die we<br />

in <strong>de</strong>ze <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Zorg</strong> voor u hebben verzameld. Met naast het on<strong>de</strong>rzoek van het Ro<strong>de</strong><br />

Kruis Ziekenhuis ook <strong>de</strong> nieuwbouw van het Erasmus MC in Rotterdam, het Amphia in Breda en<br />

AZ Delta Roeselare. Ook <strong>de</strong> moeite waard zijn het interview met Healthcare Award-winnaar Douwe<br />

Kiestra en met WHO CARES, een initiatief van on<strong>de</strong>r meer het Atelier Rijksbouwmeester, <strong>de</strong> Raad<br />

voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en Humanitas, die wonen en zorg op wijkniveau willen<br />

samenbrengen. De artikelen wor<strong>de</strong>n gecompleteerd met verschillen<strong>de</strong> verhalen van ziekenhuisleveranciers,<br />

die in <strong>de</strong>ze editie hun nieuwste producten en toepassingen presenteren. Ik wens u weer<br />

veel leesplezier.<br />

Lieke van Zuilekom


www.bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu<br />

Jaargang 17, nummer 6, <strong>2017</strong><br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN: 1876-<strong>06</strong>00<br />

UITGEVER<br />

Schatbeur<strong>de</strong>rl<strong>aan</strong> 6<br />

6002 ED Weert<br />

Postbus 249<br />

6000 AE Weert<br />

T +31 495 45 00 95<br />

E info@louwersuitgevers.nl<br />

W www.louwersuitgevers.nl<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

Postbus 85<br />

B-3900 Overpelt<br />

T +32 50 36 81 70<br />

E info@louwersmediagroep.be<br />

W www.louwersmediagroep.be<br />

24 76<br />

SOEPELE INGEBRUIKNAME<br />

ERASMUS MC<br />

EINDREDACTIE<br />

Lieke van Zuilekom<br />

REDACTIETEAM<br />

Johan Koning, Jan-Kees Verschuure, Rob Buchholz, Michel<br />

Van<strong>de</strong>n Hee<strong>de</strong>, Lilian Heijmans, Irene Teunissen, Koen Mortelmans,<br />

Willem <strong>de</strong> Vol<strong>de</strong>r, Marjolein Straatman, Jan Mol en Lieke<br />

van Zuilekom<br />

BLADMANAGER<br />

Patty Ros<br />

E p.ros@louwersuitgevers.nl<br />

SECRETARIAAT<br />

Manuela Depenbrock,<br />

Sandra Reijn<strong>de</strong>rs<br />

ADVERTENTIES<br />

www.wetransfer.com<br />

o.v.v. naam en project<br />

E traffic@louwersuitgevers.nl<br />

E traffic@louwersmediagroep.be<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

€ 63,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten Ne<strong>de</strong>rland: € 99,00 per jaar excl. BTW<br />

ING Bank<br />

IBAN NL46INGB0000417165<br />

BIC INGBNL2A<br />

t.n.v. Louwers Uitgeversorganisatie BV<br />

o.v.v. <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Zorg</strong><br />

Informatie over abonnementen:<br />

T +31 495 45 00 95<br />

E info@louwersuitgevers.nl<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk ten minste drie weken voor<br />

verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n voor het verstrijken van <strong>de</strong> abonnementsperio<strong>de</strong><br />

geen schriftelijk bericht van opzegging is<br />

ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een<br />

jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

Als abonnement en in controlled circulation, persoonsgericht<br />

naar beslissers in ziekenhuizen, verpleeghuizen,<br />

woonzorgcentra, zorggroepen, GGZ, woningcorporaties,<br />

architecten, technische/facilitaire managers toeleverancier<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> gezondheidszorg, <strong>aan</strong>nemers, overheidsinstellingen<br />

en abonnementen.<br />

VORMGEVING<br />

E studio@louwersuitgevers.nl<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit <strong>de</strong>ze uitgave mag wor<strong>de</strong>n overgenomen of vermenigvuldigd zon<strong>de</strong>r<br />

uitdrukkelijke toestemming van <strong>de</strong> uitgever en zon<strong>de</strong>r bronvermelding. Hoewel<br />

dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen<br />

uitgever en auteurs op geen enkele wijze inst<strong>aan</strong> voor <strong>de</strong> juistheid of volledigheid<br />

van <strong>de</strong> informatie. Zij <strong>aan</strong>vaar<strong>de</strong>n dan ook geen enkele <strong>aan</strong>sprakelijkheid<br />

voor scha<strong>de</strong>, van welke aard ook, die het gevolg is van han<strong>de</strong>lingen en/of<br />

beslissingen die gebaseerd zijn op <strong>de</strong>ze informatie.<br />

Op 18 mei 2018 wordt het nieuwe Erasmus MC in<br />

gebruik genomen. Met inbegrip van het ontwerpproces<br />

heeft <strong>de</strong> realisatie van het nieuwe ziekenhuis<br />

in Rotterdam dan vijftien jaar geduurd. In die perio<strong>de</strong><br />

is er medisch- en gebouwtechnisch veel veran<strong>de</strong>rd.<br />

Hoe heeft <strong>de</strong> projectorganisatie vormgegeven <strong>aan</strong> <strong>de</strong><br />

complexe bouwopgave?<br />

NIEUWBOUW AMPHIA<br />

VORDERT GESTAAG<br />

De vier gebouwen van <strong>de</strong> nieuwbouw van Amphia in<br />

Breda nemen steeds dui<strong>de</strong>lijkere vormen <strong>aan</strong>. Deze<br />

komen tot stand <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Molengracht, naast het huidige<br />

ziekenhuis. Dit best<strong>aan</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong>el wordt in latere instantie<br />

gerenoveerd en via een gemeenschappelijke centrale hal<br />

en passage met <strong>de</strong> nieuwbouw verbon<strong>de</strong>n. Daarmee<br />

ontstaat een ziekenhuis van zo’n 128.000 m 2 .<br />

CADIX-ZIEKENHUIS ZAL<br />

STADSBEELD VAN NOORD-<br />

ANTWERPEN BEPALEN<br />

Nabij Park Spoor-Noord wil ZiekenhuisNetwerk Antwerpen<br />

(ZNA) begin 2020 een groot nieuw ziekenhuis<br />

openen, uitgerust met <strong>de</strong> recentste medische en technische<br />

infrastructuur. De bouwwerken zijn volop bezig.<br />

12<br />

44<br />

54


INHOUD<br />

82 86<br />

64<br />

80<br />

90<br />

‘AZ DELTA LAAT ARTS NAAR<br />

PATIËNT GAAN EN NIET<br />

ANDERSOM’<br />

De architectuur van het ziekenhuis AZ Delta Roeselare<br />

staat volledig in functie van <strong>de</strong> patiënt. De diensten zijn<br />

rond <strong>de</strong> patiënt georiënteerd. Dit concept van pathologische<br />

clusters zorgt ervoor dat patiënten zich beter<br />

herkennen en zich meer thuis voelen op hun verdieping.<br />

En <strong>de</strong> artsen st<strong>aan</strong> op hun beurt dichterbij hun patiënten.<br />

ARTIMO: LEVERANCIER<br />

VAN VLAMVERTRAGENDE<br />

GORDIJN- EN<br />

MEUBELSTOFFEN<br />

Familiebedrijf Artimo Textiles in Roosendaal staat al ruim<br />

veertig jaar bekend om haar hoogwaardige, permanent<br />

vlamvertragen<strong>de</strong> gordijn- en meubelstoffen, gecombineerd<br />

met klantgerichtheid en een goe<strong>de</strong> prijs/kwaliteitverhouding.<br />

ALLES BIJ DE HAND IN<br />

HEERHUGOWAARD<br />

Heerhugowaard is een nagelnieuw woonzorgcentrum<br />

rijker. Hugo-Waard is een combinatie van zorgappartementen<br />

en sociale huurwoningen voor senioren. Benodig<strong>de</strong><br />

zorg is er binnen handbereik. Verhuizen vanwege<br />

een veran<strong>de</strong>r<strong>de</strong> zorgbehoefte is niet meer nodig.<br />

Award-winnaar Douwe Kiestra: ‘Mooi dat ik dit mag doen!’.........................8<br />

ZIEKENHUISSPECIAL<br />

Erasmus MC, Rotterdam<br />

Getrapte afbouw- en validatieprocessen moeten lei<strong>de</strong>n tot<br />

soepele ingebruikname Erasmus MC...............................................................................12<br />

Bouw- en installatiecombinatie Erasmus MC doneert groen<br />

voor herstel patiënten....................................................................................................................17<br />

nora rubber vloerbe<strong>de</strong>kking in Erasmus MC..............................................................19<br />

Innovatief buizenpostsysteem en geautomatiseer<strong>de</strong><br />

apotheek voor Erasmus MC.....................................................................................................22<br />

Erasmus Medisch Centrum kiest bewust voor <strong>de</strong>coratieve<br />

niche vloerafwerking......................................................................................................................24<br />

Rolgordijnen B&C Projects voor Erasmus MC............................................................27<br />

Storax bacteriedo<strong>de</strong>n<strong>de</strong> wandbescherming voor Erasmus MC..................29<br />

BOUWEN AAN DE ZORG<br />

PLATFORM OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

6<br />

AZ Zeno, Knokke .........................................................................................................................30<br />

Amphia Ziekenhuis, Breda<br />

Nieuwbouw Amphia vor<strong>de</strong>rt gestaag ............................................................................44<br />

Duurzame lijmen en kitten van SABA..............................................................................49<br />

Ropa systems: het ‘plug and play’ wandsysteem...................................................50<br />

<strong>Zorg</strong>flits: Nieuwe locatie voor Brecon Group.............................................................53<br />

Cadix-ziekenhuis, Antwerpen<br />

Cadix-ziekenhuis zal stadsbeeld van Noord-Antwerpen bepalen.............54<br />

Air<strong>de</strong>ck vloeren zorgen voor flexibiliteit in het nieuwe ZNA Cadix.........61<br />

<strong>Zorg</strong>flits: Passion for Care… voor een betere kwaliteit van leven...........63<br />

Ziekenhuis AZ Delta, Roeselare ....................................................................................64<br />

Ro<strong>de</strong> Kruis Ziekenhuis, Beverwijk .............................................................................69<br />

Leveranciers <strong>aan</strong> ziekenhuizen<br />

Zoning- en antibotssysteem voor een hogere veiligheid op werven.....71<br />

Phortman Medical B.V. en Laméris Ootech B.V.: een sterke combinatie....73<br />

Belgian Beauty Clinic ...............................................................................................................76<br />

‘Een goe<strong>de</strong> woonomgeving voor ou<strong>de</strong>ren en<br />

kwetsbaren is een goe<strong>de</strong> woonomgeving voor ie<strong>de</strong>reen’..............................78<br />

ARTIMO: leverancier van vlamvertragen<strong>de</strong> gordijn- en meubelstoffen........80<br />

Kartuizerhof laat bewoner genieten van groene omgeving.........................82<br />

<strong>Zorg</strong>flitsen Light + Builidng en Miele/Steelco............................................................85<br />

Lensen in New Inspirium in Breda.......................................................................................86<br />

Sealskin toont in New Inspirium kennis als badkamerspecialist.................88<br />

Alles bij <strong>de</strong> hand in Heerhugowaard.................................................................................90<br />

‘De utiliteitsmarkt voor kranen,sanitair en<br />

toegankelijkheidsaccessoires is dynamisch en veeleisend’..............................92<br />

Wie doet wat........................................................................................................................................95<br />

PLATFORM OVER BOUW EN ONTWIKKELING<br />

IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

AWARD-WINNAAR DOUWE KIESTRA<br />

SOEPELE INGEBRUIKNAME ERASMUS MC<br />

AZ ZENO: SPECTACULAIRE ARCHITECTUUR EN<br />

UITGEKIENDE FUNCTIONALITEIT<br />

ZIEKENHUISSPECIAL<br />

<strong>2017</strong> • jaargang 17<br />

www.bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu 6<br />

COVER<br />

AZ Zeno, Knokke<br />

Beeld: Hans Jan Durr<br />

Blijf gratis en eenvoudig op <strong>de</strong> hoogte<br />

van het laatste nieuws. Volg ons op social<br />

media en meld je <strong>aan</strong> voor onze nieuwsbrief!<br />

www.bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu


Tekst: Johan Koning Beeld: IFHE<br />

Award-winnaar Douwe Kiestra:<br />

‘Mooi dat ik dit mag doen!’<br />

Ja, hij had wel eens van <strong>de</strong> Healthcare Awards gehoord. Maar die wer<strong>de</strong>n uitsluitend vergeven in Amerika. Een ver van<br />

zijn bed-show, dus. Nu hij ineens met zo’n award in zijn han<strong>de</strong>n staat, is hij er dan ook <strong>de</strong>s te trotser op. Al is ‘ineens’ hier<br />

misschien niet goed geformuleerd. Want nu <strong>de</strong> verkiezing een wereldwij<strong>de</strong> is gewor<strong>de</strong>n, was het zelfs wel logisch dat<br />

Douwe Kiestra voor een nominatie in <strong>aan</strong>merking kwam. De IFHE-voorzitter is één van <strong>de</strong> hon<strong>de</strong>rd invloedrijkste mensen<br />

in <strong>de</strong> gezondheidszorg in <strong>2017</strong>. Wereldwijd, dus.<br />

8 | BOUWENAANDEZORG.EU


Interview<br />

'Het geeft veel voldoening om lezingen te hou<strong>de</strong>n over <strong>de</strong><br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> zorg en om verschillen<strong>de</strong> connecties<br />

te regelen'<br />

“Naast mij st<strong>aan</strong> er geloof ik nog twee an<strong>de</strong>re<br />

Ne<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>rs in <strong>de</strong> lijst”, vertelt <strong>de</strong> 56-jarige Fries.<br />

Dat maakt hem extra fier. “Het is <strong>de</strong> eerste keer dat<br />

<strong>de</strong> lijst wereldwijd wordt opgemaakt. En dat ik dan<br />

ook nog een award win in <strong>de</strong> categorie ‘Sustainability’<br />

maakt me extra trots. Immers: het gaat erom<br />

dat we <strong>de</strong> zorg klaarmaken voor <strong>de</strong> toekomst – <strong>de</strong><br />

Vier<strong>de</strong> Industriële Revolutie – in kwaliteit en kwantiteit.<br />

Vakbekwaamheid <strong>aan</strong>tonen door continu<br />

bijscholen. Dat is ook het streven van <strong>de</strong> NVTG<br />

(Ne<strong>de</strong>rlandse Vereniging voor Technologie in <strong>de</strong><br />

Gezondheidszorg), waar ik jarenlang voorzitter van<br />

was – en die bijvoorbeeld onlangs startte met het<br />

RTG-register voor technici in <strong>de</strong> gezondheidszorg.<br />

En het is ook <strong>de</strong> motivatie van <strong>de</strong> IFHE (Internationale<br />

Fe<strong>de</strong>ration of Hosiptal Engineering), waar ik<br />

sinds vorig jaar voorzitter van mag zijn.”<br />

<strong>de</strong> gebouwen en <strong>de</strong> daarbij horen<strong>de</strong> techniek te<br />

verbeteren en zo <strong>de</strong> gezondheidszorg op een<br />

hoger plan te brengen. Dat is voor <strong>de</strong> hele wereld<br />

belangrijk.”<br />

Zelf reist Kiestra <strong>de</strong> hele wereld rond om te spreken<br />

op congressen en an<strong>de</strong>re bijeenkomsten. Zo vond<br />

<strong>de</strong> nuchtere Fries zich in Mexico ineens <strong>aan</strong> een<br />

tafel naast <strong>de</strong> presi<strong>de</strong>nt van Uruguay. “Mooi dat<br />

ik dit mag doen. Het geeft zoveel voldoening om<br />

lezingen te hou<strong>de</strong>n over <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n in <strong>de</strong><br />

zorg en om verschillen<strong>de</strong> connecties te regelen.”<br />

Samenwerken met WHO<br />

De award, die hij eind november ontving, heeft<br />

veel impact, merkte hij al. Het geeft ook zijn organisatie<br />

meer status. “Wij doen regelmatig on<strong>de</strong>rzoek<br />

voor <strong>de</strong> Wereldgezondheidsorganisatie WHO,<br />

maar kregen daar tot voor kort niet echt <strong>de</strong> credits<br />

voor. De WHO doet dat wat dat betreft slim: ze<br />

verbin<strong>de</strong>n hun naam meteen <strong>aan</strong> zo’n on<strong>de</strong>rzoek.<br />

We hebben nu afgesproken dat we dit soort zaken<br />

samen g<strong>aan</strong> publiceren, zodat ook <strong>de</strong> IFHE meer<br />

naar buiten kan tre<strong>de</strong>n. Een goe<strong>de</strong> zaak, want dan<br />

kunnen we laten zien wat we doen.”<br />

“Er spelen nogal wat dingen in <strong>de</strong> zorg. Denk<br />

alleen maar <strong>aan</strong> <strong>de</strong> automatisering, die nog maar<br />

in <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>rschoenen staat. Hoe ziet het ziekenhuis<br />

van <strong>de</strong> toekomst eruit? Met <strong>de</strong> komst van robots<br />

en verschillen<strong>de</strong> apps is het bijvoorbeeld helemaal<br />

niet meer nodig om straks <strong>de</strong> dokter altijd lijfelijk te<br />

ontmoeten. Dat kan heel goed op afstand. Overigens<br />

heeft die automatisering niet alleen invloed<br />

op <strong>de</strong> gezondheidszorg zelf. Denk bijvoorbeeld ook<br />

<strong>aan</strong> het verkeer, <strong>de</strong> overbelaste infrastructuur. Als<br />

mensen niet meer naar het ziekenhuis hoeven te<br />

komen, scheelt dat heel wat (auto)kilometers. Het<br />

zal niet meteen <strong>de</strong> files oplossen, maar ze zullen<br />

wel vermin<strong>de</strong>ren. Ook zullen <strong>de</strong> wachtkamers<br />

min<strong>de</strong>r overbelast zijn.” •<br />

Old boys network<br />

“De IFHE was voordat ik <strong>aan</strong>trad een beetje een<br />

old boys network. Dat probeer ik stukje bij beetje<br />

te veran<strong>de</strong>ren. Door bijvoorbeeld <strong>de</strong>skundigen,<br />

specialisten en techneuten uit verschillen<strong>de</strong> lan<strong>de</strong>n<br />

met elkaar te laten sparren. Onlangs was er<br />

bijvoorbeeld een <strong>de</strong>legatie van CEO’s van diverse<br />

grote ziekenhuizen uit Shanghai in Ne<strong>de</strong>rland.<br />

Door met elkaar in gesprek te g<strong>aan</strong> en te sparren,<br />

leren ze van elkaar. Mooi om te zien! Kennisuitwisseling<br />

is zo belangrijk. We bie<strong>de</strong>n ook opleidingen<br />

<strong>aan</strong> in verschillen<strong>de</strong> lan<strong>de</strong>n, om <strong>de</strong> kwaliteit van<br />

Winnaars duurzaamheidscategorie.<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 9


ZIEKENHUISSPECIAL<br />

Met veel plezier en trots presenteren wij u onze ziekenhuisspecial, die ook ditmaal weer een inspireren<strong>de</strong> verzameling<br />

artikelen bevat van grote Belgische en Ne<strong>de</strong>rlandse nieuwbouwprojecten. Zoals <strong>de</strong> nieuwbouw van het Erasmus<br />

MC in Rotterdam, dat in mei 2018 in gebruik wordt genomen en waarin functionaliteit, verblijfskwaliteit, kosten en<br />

esthetiek hand-in-hand g<strong>aan</strong> met patiëntveiligheid. Of <strong>de</strong> nieuwbouw van het Amphia in Breda, dat <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> vestigingen<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> Langendijk en Molengracht samenbrengt. Hierdoor kan sneller overlegd en afgestemd wor<strong>de</strong>n, wat<br />

<strong>de</strong> patiëntenzorg verbetert. Een WKO-systeem, klimaatregeling per ruimte, triple beglazing en LED-verlichting in <strong>de</strong><br />

algemene ruimtes zorgen voor een optimaal klimaat, tegen een minimaal energieverbruik.<br />

ERASMUS MC, ROTTERDAM<br />

PAGINA 12<br />

AZ ZENO, KNOKKE<br />

PAGINA 30<br />

AMPHIA ZIEKENHUIS, BREDA<br />

PAGINA 44<br />

CADIX-ZIEKENHUIS, ANTWERPEN<br />

PAGINA 54<br />

10 | BOUWENAANDEZORG.EU


Ziekenhuisspechial<br />

Ook interessant zijn <strong>de</strong> artikelen over ZiekenhuisNetwerk<br />

(ZNA) Cadix in Antwerpen, dat wordt uitgerust<br />

met <strong>de</strong> recentste medische en technische infrastructuur<br />

en AZ Zeno in Knokke-Heist, dat een genezend<br />

klimaat op maat van <strong>de</strong> patiënt garan<strong>de</strong>ert. Ook in<br />

AZ Delta Roeselare staat <strong>de</strong> architectuur volledig in<br />

functie van <strong>de</strong> patiënt, met een concept van pathologische<br />

clusters rond <strong>de</strong> patiënt, waarin zowel <strong>de</strong><br />

hospitalisatie als consultatieruimtes zijn on<strong>de</strong>rgebracht.<br />

Zodat <strong>de</strong> patiënt voor alle fases van zijn<br />

behan<strong>de</strong>ling op <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> plek terecht kan.<br />

Tot slot beste<strong>de</strong>n we in <strong>de</strong>ze special <strong>aan</strong>dacht<br />

<strong>aan</strong> het on<strong>de</strong>rzoek van het Ro<strong>de</strong> Kruis Ziekenhuis,<br />

Siemens Healthineers en <strong>de</strong> Gemeente<br />

Beverwijk naar <strong>de</strong> bouw van een toekomstgericht<br />

3.0 ziekenhuis naast het Stationsplein in<br />

Beverwijk én <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Belgian Beauty Clinic in<br />

Diest, waar innerlijke en uiterlijke schoonheidsoperaties<br />

wor<strong>de</strong>n uitgevoerd, on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> beste<br />

(klimaat)condities. •<br />

ZIEKENHUIS AZ DELTA ROESELARE<br />

PAGINA 64<br />

RODE KRUIS ZIEKENHUIS, BEVERWIJK<br />

PAGINA 69<br />

LEVERANCIERS AAN ZIEKENHUIZEN<br />

PAGINA 71<br />

BELGIAN BEAUTY CLINIC<br />

PAGINA 76<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 11


Tekst: Jan-Kees Verschuure<br />

Beeld: Erasmus MC en EGM architecten<br />

Getrapte afbouw- en<br />

validatieprocessen moeten lei<strong>de</strong>n tot<br />

soepele ingebruikname Erasmus MC<br />

Op 18 mei 2018 wordt het nieuwe Erasmus MC in gebruik genomen. Met inbegrip van het ontwerpproces heeft <strong>de</strong> realisatie<br />

van het nieuwe ziekenhuis in Rotterdam dan vijftien jaar geduurd. In die perio<strong>de</strong> is er medisch- en gebouwtechnisch veel<br />

veran<strong>de</strong>rd. Hoe heeft <strong>de</strong> projectorganisatie vormgegeven <strong>aan</strong> <strong>de</strong> complexe bouwopgave? “Dankzij een zekere overmaat<br />

hebben we <strong>de</strong> benodig<strong>de</strong> flexibiliteit kunnen inbouwen. Wat heeft geholpen, is dat <strong>de</strong> kernspelers van ziekenhuis en<br />

bouwpartners door <strong>de</strong> jaren heen stabiel zijn gebleven.”<br />

Het nieuwe ziekenhuiscomplex van het Erasmus<br />

MC is een logistiek kunststukje, met een hel<strong>de</strong>re<br />

uitstraling en interne structuur, aldus EGM<br />

Architecten eer<strong>de</strong>r in dit blad. Het ensemble op<br />

het Hoboken-terrein in Rotterdam-Centrum is<br />

compact opgezet; <strong>de</strong> locatie is ingebreid maar<br />

ook vergroend met extensieve, toegankelijke<br />

daktuinen. Functionele ruimten bevin<strong>de</strong>n zich in<br />

<strong>de</strong> kern, terwijl patiëntgebie<strong>de</strong>n zoveel mogelijk<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> gevel zijn gesitueerd. Zo zijn <strong>de</strong> verpleegverdiepingen<br />

voorzien van daglichtrijke, verdiepingshoge<br />

gevels van hout en glas.<br />

Integratie acute zorg<br />

Na ingebruikname van het nieuwe ziekenhuis is<br />

sprake van een verreg<strong>aan</strong><strong>de</strong> integratie van <strong>de</strong><br />

acute zorg. Direct boven <strong>de</strong> bij <strong>de</strong> nieuwe hoof<strong>de</strong>ntree<br />

gelegen Spoe<strong>de</strong>isen<strong>de</strong> Hulp wordt het<br />

nieuwe OK-complex in gebruik genomen, evenals<br />

12 | BOUWENAANDEZORG.EU


Erasmus MC, Rotterdam<br />

Wachtgebied polikliniek met volop daglicht.<br />

<strong>de</strong> Interventieradiologie en <strong>de</strong> IC, die <strong>aan</strong> <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong><br />

directe liftverbinding zijn gesitueerd. Nu al heeft<br />

<strong>de</strong> traumahelikopter, die op het best<strong>aan</strong><strong>de</strong> heli<strong>de</strong>k<br />

landt een directe brug- en liftverbinding met<br />

<strong>de</strong> Spoe<strong>de</strong>isen<strong>de</strong> Hulp. Op 18 mei 2018 krijgt <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>finitieve ingebruikname van het nieuwe Erasmus<br />

MC haar beslag, na een intensieve perio<strong>de</strong><br />

van testen, trainen en vali<strong>de</strong>ren. Dan is ook <strong>de</strong><br />

herinrichting van het Dr. Molewaterplein gereed<br />

– het voorplein bij <strong>de</strong> nieuwe hoofdingang, met<br />

on<strong>de</strong>r meer een verbeter<strong>de</strong> <strong>aan</strong>sluiting op het<br />

gerenoveer<strong>de</strong> metrostation Dijkzigt.<br />

De Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC (BAM<br />

& Ballast Nedam) startte in <strong>de</strong>cember 2009 met <strong>de</strong><br />

nieuwbouwoperatie; in januari 2014 is <strong>de</strong> Passage<br />

geopend; <strong>de</strong> levendige en daglichtrijke centrale l<strong>aan</strong><br />

van het ziekenhuis met winkels en horeca. De twaalf<br />

meter hoge Passage is voorzien van een glazen dak<br />

en sluit <strong>aan</strong> op <strong>de</strong> entree van het best<strong>aan</strong><strong>de</strong> Sophia<br />

Kin<strong>de</strong>rziekenhuis. Na <strong>de</strong> ingebruikname in januari<br />

2013 van Bouw<strong>de</strong>el Oost (kantoorfuncties, laboratoria,<br />

revalidatie, centrale sterilisatie en een apotheek)<br />

en <strong>de</strong> nieuwe Spoe<strong>de</strong>isen<strong>de</strong> Hulp in november 2014<br />

vormt Bouw<strong>de</strong>el West het integrale sluitstuk van<br />

<strong>de</strong> grootschalige herontwikkeling van het medische<br />

complex. Dit in <strong>de</strong>cember opgelever<strong>de</strong> gebouw<strong>de</strong>el<br />

is het functionele hart van het ziekenhuis en zal<br />

bestralingsruimten, poliklinische gebie<strong>de</strong>n, (dag)<br />

behan<strong>de</strong>lruimten, radiologische ruimten, <strong>de</strong> hotfloors<br />

en verpleeggebie<strong>de</strong>n huisvesten.<br />

Ruimtelijkheid en overzicht<br />

Ruimtelijkheid en overzicht overheersen in alle publieksruimten<br />

van het nieuwe ziekenhuis. “Hoe hoger je<br />

komt in het gebouw, hoe rustiger het wordt”, aldus<br />

Manager Realisatie Nieuwbouw Stephan Versteege. ›<br />

Publieksgebied gebruikt door patiënten, bezoekers, stu<strong>de</strong>nten en me<strong>de</strong>werkers.<br />

De technische laag voedt vele functies.<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 13


Overzicht kliniek (boven) met eenpersoons patiëntenkamers (on<strong>de</strong>r rechts), <strong>de</strong>els grenzend <strong>aan</strong> daktuin in volle bloei (on<strong>de</strong>r links).<br />

De daglichtrijke verpleegaf<strong>de</strong>lingen bovenin het<br />

ziekenhuisgebouw (vanaf laag acht) zijn ruim opgezet<br />

en uitgevoerd in een stemmige kleurstelling<br />

met hier en daar een mo<strong>de</strong>rn accent. Op laag acht<br />

is ook <strong>de</strong> toegang tot <strong>de</strong> daktuinen gesitueerd. De<br />

belangrijkste tussentijdse ontwerpwijziging bevindt<br />

zich in het hart van dit gebouw<strong>de</strong>el, op <strong>de</strong> zes<strong>de</strong><br />

verdieping. Waar eerst kantoren waren ingepland<br />

is nu het Interventie-complex van 'thema Thorax'<br />

inclusief een hybri<strong>de</strong> OK gerealiseerd. “Je kunt je<br />

voorstellen dat dit ingrijpend is geweest voor alle<br />

partijen. Dit soort wijzigingen hoort echter bij<br />

een aca<strong>de</strong>misch topinstituut. Als vanuit <strong>de</strong> Raad<br />

van Bestuur <strong>de</strong> opdracht voor wijzigingen komt,<br />

proberen wij <strong>de</strong>ze natuurlijk met zo min mogelijk<br />

consequenties in te passen.”<br />

De langdurige looptijd van <strong>de</strong> uitvoeringsfase<br />

vereiste een continue update van ontwerp en<br />

inrichting. Daarbij dien<strong>de</strong>n het Dijkzigt ziekenhuis,<br />

<strong>de</strong> locatie Daniel <strong>de</strong>n Hoed en extra uitbreidingen<br />

geïntegreerd te wor<strong>de</strong>n met het nieuwbouwplan en<br />

is gekozen voor eenbedskamers. Technische ontwikkelingen<br />

als hybri<strong>de</strong> OK's, <strong>de</strong> ontwikkeling van<br />

beeldvormen<strong>de</strong> technieken en innovatieve logistieke<br />

systemen (buizenpost/'Centrale Geneesmid<strong>de</strong>len<br />

Voorziening') zijn later met <strong>de</strong> nieuwbouwplannen<br />

geïntegreerd. De <strong>de</strong>finitieve inrichting dient<br />

tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> bouw dus op vele vlakken te wor<strong>de</strong>n<br />

gefinetuned. “Me<strong>de</strong> om die re<strong>de</strong>n is het bouwbestek<br />

opgesplitst in een <strong>de</strong>el voor het casco inclusief<br />

gebouwgebon<strong>de</strong>n installaties en een bestek<strong>de</strong>el<br />

voor <strong>de</strong> medische afbouw”, zegt Versteege.<br />

Oplevermoment<br />

De cascobouw dien<strong>de</strong> zoveel mogelijk volgens planning<br />

te wor<strong>de</strong>n uitgevoerd, omdat die samenhing<br />

met sloop en uithuizing van gebruikte bouw<strong>de</strong>len<br />

op <strong>de</strong> 'postzegel' van Hoboken, een programma van<br />

in totaal circa 207.000 m² bvo. Het oorspronkelijke<br />

programma van <strong>de</strong> <strong>aan</strong>nemer was 185.000 m²; dat<br />

<strong>de</strong>el kreeg een oplevermoment op 5 <strong>de</strong>cember. Het<br />

werk <strong>aan</strong> <strong>de</strong> overige, later toegevoeg<strong>de</strong> bouw<strong>de</strong>len<br />

en inrichting gaat nog enkele m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n door. “Wij<br />

hebben als gevolg van <strong>de</strong> integratie van 'thema<br />

Thorax' in <strong>de</strong> nieuwbouw het gebouw moeten<br />

uitbrei<strong>de</strong>n voor on<strong>de</strong>r meer staffuncties, polikliniek<br />

en verpleegkamers (gebouw Rg; red.). Ook is het<br />

afvalsysteem Pharmafilter, waarmee ziekenhuisafval<br />

via het riool kan wor<strong>de</strong>n afgevoerd en gezui-<br />

14 | BOUWENAANDEZORG.EU


Erasmus MC, Rotterdam<br />

Foto boven: standaard OK met daglicht. Foto on<strong>de</strong>r: een overzicht van standaard IC boxen.<br />

verd, in een later stadium toegevoegd. On<strong>de</strong>r het<br />

Rg-gebouw is <strong>de</strong> zuiveringsinstallatie <strong>aan</strong>gelegd.”<br />

“De installatietechnisch eindinrichting blijft een<br />

lastig te sturen proces, omdat er altijd nieuwe<br />

ontwikkelingen bijkomen, maar we hebben het<br />

bouwproces op <strong>de</strong>ze manier wel goed kunnen<br />

opknippen, op een manier die ons als opdrachtgever<br />

<strong>aan</strong> het stuur laat en voor <strong>de</strong> contractpartijen<br />

uitvoerbaar blijkt”, zegt directeur Programma<br />

Integrale Bouw Menno Riemersma. “Daarbij heeft<br />

erg geholpen dat <strong>de</strong> kernspelers van onze projectorganisatie,<br />

die van ontwerppartijen en hoofd<strong>aan</strong>nemers<br />

stabiel zijn gebleven door <strong>de</strong> jaren heen. In<br />

grote lijnen is <strong>de</strong> bouwlogistiek uitgevoerd zoals<br />

gepland: wanneer een best<strong>aan</strong>d gebouw was<br />

'De belangrijkste tussentijdse ontwerpwijziging bevindt zich<br />

in het hart van het gebouw'<br />

uitgehuisd, startte meteen <strong>de</strong> afkoppeling om sloop<br />

mogelijk te maken, waardoor er op dat <strong>de</strong>el ver<strong>de</strong>r<br />

kon wor<strong>de</strong>n gebouwd. De <strong>aan</strong>nemer heeft <strong>de</strong> benodig<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>adlines steeds gehaald en <strong>de</strong> bijbehoren<strong>de</strong><br />

processen strak gemanaged. Wij realiseren ons dat<br />

bouwen met tussentijdse wijzigingen voor uitvoeren<strong>de</strong><br />

partijen niet gemakkelijk moet zijn, maar we<br />

hebben het altijd met elkaar weten op te lossen.<br />

Het doel tenslotte is <strong>de</strong> oplevering en ingebruikname<br />

van een in één keer werkend ziekenhuis.”<br />

Overmaat<br />

Versteege: “In <strong>de</strong> uitvoering betekent dat soms<br />

dat wij met <strong>de</strong> <strong>aan</strong>nemer ad hoc-oplossingen<br />

be<strong>de</strong>nken, en dat is door <strong>de</strong> jaren heen productief<br />

gebleken. Wijzigingen zijn altijd door ons vooraf<br />

gefiatteerd en <strong>de</strong> <strong>aan</strong>nemer heeft daarin gestructureerd<br />

gewerkt. Dat leid<strong>de</strong> soms tot constructieve<br />

<strong>aan</strong>passingen, in een enkel geval dien<strong>de</strong> <strong>de</strong> inrichting<br />

zelfs weer te wor<strong>de</strong>n gesloopt. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> fijne<br />

afbouw bekijken wij per ruimte wat mogelijk is. ›<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 15


Publieksgebied met 'poort' naar stijgpunt naar bijv. poliklinieken, Radiologie, IC en kliniek.<br />

Waar nog laatste <strong>aan</strong>passingen gewenst zijn sl<strong>aan</strong><br />

wij ruimtes over, om op het laatste moment <strong>de</strong><br />

mo<strong>de</strong>rnste mid<strong>de</strong>len te installeren. Dat kun je<br />

niet laat genoeg doen, zo is gebleken. Vanaf het<br />

begin hebben we gelukkig, bijvoorbeeld met <strong>de</strong><br />

keuze van een verdiepingshoogte van vier meter,<br />

met een zekere overmaat flexibiliteit in <strong>de</strong> bouw<br />

kunnen <strong>aan</strong>brengen.”<br />

Ook die overdimensionering had zelfs nog wel iets<br />

ver<strong>de</strong>r kunnen wor<strong>de</strong>n opgerekt, aldus Versteege,<br />

maar in het spel van functionaliteit, verblijfskwaliteit,<br />

kosten en esthetiek moesten keuzes wor<strong>de</strong>n<br />

gemaakt. “Ons uitgangspunt is altijd geweest:<br />

waar wijzigingen noodzakelijk waren, bijvoorbeeld<br />

in het ka<strong>de</strong>r van patiëntveiligheid, zijn <strong>de</strong>ze doorgevoerd.”<br />

De opzet van het nieuwe OK-centrum<br />

is daarvan een goed voorbeeld, zegt programmamanager<br />

Inventaris en Inhuizing Antoine van<br />

Kempen. “Alle OK's zijn i<strong>de</strong>ntiek en ruim genoeg<br />

om alle operatiespecialismen te kunnen faciliteren<br />

en mo<strong>de</strong>rne apparatuur te kunnen bergen. Enkele<br />

OK's zijn echter ook geschikt gemaakt om scans<br />

of bestralingen te kunnen toepassen.”<br />

Gefaseer<strong>de</strong> opstart<br />

Het nieuwe Erasmus MC wordt gelei<strong>de</strong>lijk opgestart<br />

vanaf 12 februari. “Tot 18 mei is nog een<br />

<strong>aan</strong>tal data van belang”, vervolgt Van Kempen.<br />

“Op 12 februari wordt een <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> Radiotherapie<br />

en Radiologie in gebruik genomen, op 10<br />

mei wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> poliklinieken opgestart en op 18<br />

mei is <strong>de</strong> <strong>de</strong>finitieve klinische verhuizing gepland.”<br />

In <strong>de</strong> tussentijd g<strong>aan</strong> trainers het gebouw in en<br />

wor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r meer live-simulaties uitgevoerd,<br />

installaties getest en validatieprocessen afgewerkt.<br />

Van Kempen: “Er wordt veel <strong>aan</strong>dacht<br />

besteed <strong>aan</strong> het betrekken van het zorgpersoneel<br />

bij <strong>de</strong> nieuwbouw, zeker tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> inhuizingsfase.<br />

Alles wat wij maken is tenslotte hun werkproces.”<br />

Daarnaast wor<strong>de</strong>n nieuwe werkwijzen ingevoerd,<br />

bijvoorbeeld in het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> overgang naar<br />

eenpersoonskamers, <strong>de</strong> invoering van het epd<br />

en <strong>de</strong> centralisering van <strong>de</strong> geneesmid<strong>de</strong>lenverstrekking.<br />

Versteege: “Het ziekenhuis moet op<br />

18 mei in één keer werken, want het best<strong>aan</strong><strong>de</strong><br />

ziekenhuis en <strong>de</strong> locatie Daniel <strong>de</strong>n Hoed sluiten.”<br />

De officiële opening van het nieuwe Erasmus MC<br />

staat gepland in september 2018. Afkoppeling,<br />

sanering en sloop van het best<strong>aan</strong><strong>de</strong> ziekenhuis<br />

nemen vervolgens nog twee à drie jaar in beslag.<br />

“Dan hebben ook <strong>de</strong> patiëntenkamers die straks<br />

vanaf <strong>de</strong> nieuwbouw nog uitkijken op het ou<strong>de</strong><br />

Dijkzigt, een prachtig uitzicht rondom op stad en<br />

haven van Rotterdam.” •<br />

FEITEN EN CIJFERS<br />

OPDRACHTGEVER<br />

Erasmus MC<br />

ARCHITECT<br />

EGM architecten (landschapsarchitect:<br />

Juurlink [+] Geluk)<br />

ADVIES<br />

Aronsohn Raadgeven<strong>de</strong> ingenieurs, Peutz, Royal<br />

HaskoningDHV, ptg advies (programmering)<br />

AANNEMER<br />

Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC (BAM<br />

Utiliteitsbouw BV - Grote Projecten & Ballast<br />

Nedam Bouw & Ontwikkeling – Speciale Projecten)<br />

INSTALLATIETECHNIEK<br />

Installatiecombinatie Nieuwbouw Erasmus MC<br />

(ULC Groep BV & BAM Techniek BV)<br />

BOUWPERIODE<br />

<strong>de</strong>cember 2009 – mei 2018 (ingebruikname)<br />

PROGRAMMA<br />

207.000 m² BVO (522 medium care-kamers,<br />

38 IC-boxen, 18 ICCU-boxen, 8 PACU-boxen,<br />

10 observatiebed<strong>de</strong>n, 94 dagbehan<strong>de</strong>lingsplaatsen,<br />

18 dialyseplaatsen, 5 ferese-plaatsen, 4<br />

interventiekamers, 22 OK's (waarvan1 Brachy,<br />

2 hybri<strong>de</strong>), 12 radiotherapiebunkers, 15.000 m² labs)<br />

16 | BOUWENAANDEZORG.EU


Erasmus MC, Rotterdam<br />

Tekst en beeld: T&B Bouwcombinatie<br />

Bouw- en installatiecombinatie<br />

Erasmus MC doneert groen<br />

voor herstel patiënten<br />

Een prettige, gezon<strong>de</strong> en veilige omgeving met veel ruimte en <strong>aan</strong>dacht voor patiënten, bezoekers en me<strong>de</strong>werkers. Dat<br />

realiseert <strong>de</strong> bouw- en installatiecombinatie Nieuwbouw Erasmus MC, best<strong>aan</strong><strong>de</strong> uit Ballast Nedam, BAM Bouw & Techniek<br />

en ULC met het nieuwe Erasmus MC.<br />

Healing environment<br />

Het Erasmus MC kiest in het nieuwe ziekenhuis voor<br />

een ‘healing environment’. Dat betekent veel daglicht,<br />

groen en een warme, comfortabele inrichting. Het<br />

ontwerp van het ziekenhuis, dat in 2018 in gebruik<br />

wordt genomen, is strak, functioneel en biedt door<br />

<strong>de</strong> toepassing van bijzon<strong>de</strong>re technieken ruimte<br />

<strong>aan</strong> hoogwaardige zorg en on<strong>de</strong>rzoek. Patiënten en<br />

bezoekers zullen vooral een groene omgeving ervaren.<br />

Een groene omgeving of uitzicht op <strong>de</strong> natuur heeft<br />

een positief effect op het herstel van patiënten. De<br />

publieke ruimten en binnenpleinen krijgen zoveel<br />

mogelijk beplanting en daglicht dankzij <strong>de</strong> glazen<br />

overkappingen. Opzienbarend <strong>aan</strong> het nieuwe<br />

medisch centrum zijn <strong>de</strong> daktuinen op <strong>de</strong> achtste<br />

verdieping. Zij zorgen niet alleen voor een groen<br />

<strong>aan</strong>zicht, maar ook voor een prachtig uitzicht. De<br />

combinanten dragen hier graag een blijvend en<br />

duurzaam steentje <strong>aan</strong> bij door <strong>de</strong> schenking van<br />

tien fruitbomen voor <strong>de</strong> daktuinen van het Erasmus<br />

Medisch Centrum.<br />

Duurzame bijdrage<br />

De hoofdre<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> <strong>aan</strong>leg van <strong>de</strong> daktuinen is<br />

omdat groen een positief effect heeft op het herstel<br />

van patiënten. Groen maakt beter, zelfs als je alleen<br />

maar uitkijkt op natuur. Een an<strong>de</strong>r effect van <strong>de</strong><br />

groene daktuinen is dat het dak van <strong>de</strong> nieuwbouw<br />

straks in staat is om veel water op te vangen. In<br />

plaats van het regenwater direct via het riool af te<br />

voeren, wordt het water op het dak vastgehou<strong>de</strong>n<br />

en levert <strong>de</strong> zorgdaktuin van Erasmus MC een innovatieve<br />

en duurzame bijdrage bij het tegeng<strong>aan</strong> van<br />

wateroverlast. Ook nemen <strong>de</strong> bomen CO 2<br />

op uit <strong>de</strong><br />

lucht en zetten dit om naar zuurstof.<br />

De daktuinen wor<strong>de</strong>n gefinancierd door mid<strong>de</strong>l<br />

van donaties en zijn toegankelijk voor patiënten,<br />

bezoekers en me<strong>de</strong>werkers. De daktuinen van het<br />

Erasmus MC zullen met bijna 3.000 m² <strong>de</strong> grootste<br />

daktuinen in Ne<strong>de</strong>rland op <strong>de</strong>ze hoogte zijn. •<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 17


nora ® , uw partner in<br />

<strong>de</strong> gezondheidszorg.<br />

Goed om te weten dat er een specialist is!<br />

De <strong>aan</strong>trekkelijke rubber vloerbe<strong>de</strong>kkingen van nora ® zijn<br />

<strong>de</strong> eerste keuze bij <strong>de</strong> inrichting van ziekenhuizen. Niet alleen<br />

bie<strong>de</strong>n ze een <strong>aan</strong>trekkelijk <strong>de</strong>sign, maar ook alle belangrijke<br />

technische eigenschappen die ziekenhuizen nodig hebben voor<br />

hun dagelijkse werk.<br />

nora flooring systems B.V.<br />

T +32 26575250<br />

T +31 416 286140<br />

www.nora.com


Erasmus MC, Rotterdam<br />

Tekst: nora Beeld: EGM architecten<br />

NORA RUBBER VLOERBEDEKKING<br />

IN ERASMUS MC<br />

Gezondheid is het hoogste goed. Om dit te waarborgen en om<br />

het milieu te beschermen, is het noodzakelijk dat bouwmaterialen<br />

emissiearm zijn. Voor <strong>de</strong> nieuwbouw van het Erasmus<br />

MC spelen emissiearme bouwmaterialen een belangrijke rol.<br />

In nauwe samenwerking met het ziekenhuis en EGM Architecten<br />

is bewust gekozen voor <strong>de</strong> rubber vloerbe<strong>de</strong>kkingen<br />

van nora, die gecertificeerd zijn met het Finse ecolabel M1,<br />

het hoogst haalbare op het gebied van duurzaam bouwen!<br />

Voor <strong>de</strong> nieuwbouw van het Erasmus MC, met een totale oppervlakte van<br />

85.000 m², zijn lage exploitatiekosten van groot belang. Voor<strong>de</strong>len van nora<br />

rubber vloerbe<strong>de</strong>kkingen zijn een goe<strong>de</strong> reinigbaarheid – bestand tegen oppervlakte<strong>de</strong>sinfectiemid<strong>de</strong>len,<br />

een lange levensduur en ruimteoverschrij<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

inrichtingsoplossingen. De <strong>aan</strong>trekkelijke rubber vloerbe<strong>de</strong>kkingen van nora zijn<br />

<strong>de</strong> eerste keuze bij <strong>de</strong> inrichting van ziekenhuizen. Ze bie<strong>de</strong>n niet alleen een<br />

<strong>aan</strong>trekkelijk <strong>de</strong>sign, maar ook alle technische eigenschappen die ziekenhuizen<br />

nodig hebben voor hun dagelijkse werk. •<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 19


‘Een once-in-a-lifetime project’<br />

Na twintig jaar voorbereiding en acht jaar bouwen heeft het<br />

Erasmus MC op 5 <strong>de</strong>cember <strong>de</strong> sleutel ontvangen van het<br />

nieuwe ziekenhuis, een ontwerp van EGM architecten.<br />

“Een once-in-a-lifetime project”, aldus Willemineke Hammer, partner en verantwoor<strong>de</strong>lijk<br />

projectarchitect bij EGM. “Het nieuwe ziekenhuis is binnen tijd en<br />

budget gebouwd, in het hart van Rotterdam en terwijl het aca<strong>de</strong>mische ziekenhuis<br />

volledig in bedrijf is gebleven. En dat met 525.000 polikliniekbezoeken<br />

per jaar, 13.000 me<strong>de</strong>werkers en 4.500 stu<strong>de</strong>nten. Een project en prestatie om<br />

samen trots op te zijn.”<br />

Het nieuwe Erasmus MC biedt een prettige omgeving om te verblijven waarbij<br />

ziekenhuisprocessen wor<strong>de</strong>n gecombineerd met nieuwe technologie en<br />

duurzaamheid. “On<strong>de</strong>rzoek en ontwikkeling hebben slimme architectonische<br />

oplossingen gebracht voor complexe vragen: separate logistiek voor mensen<br />

en goe<strong>de</strong>ren, dui<strong>de</strong>lijke oriëntatie door uitzicht, groen en kunst in <strong>de</strong> publieke<br />

gebie<strong>de</strong>n en stressreduceren<strong>de</strong> wachtplekken. Betekenisvolle architectuur voor<br />

het Erasmus MC en <strong>de</strong> stad. Een project met lef en ambitie. Het geeft veel<br />

energie om nu te zien dat alles werkt zoals we hebben voorgesteld.” •<br />

Willemineke Hammer, EGM architecten. (Beeld: Levien Willemse)<br />

unieke opgaven<br />

en doelgerichte<br />

oplossingen<br />

ptg advies is een onafhankelijk en<br />

marktgericht adviesbureau voor<br />

<strong>de</strong> gezondheidszorg.<br />

Wij werken met veel enthousiasme<br />

<strong>aan</strong> het realiseren van <strong>de</strong> nieuwbouw<br />

van Amphia en Erasmus MC.<br />

Zie voor een uitgebrei<strong>de</strong> beschrijving<br />

van <strong>de</strong>ze en an<strong>de</strong>re projecten op:<br />

ptg-advies.nl.<br />

ptg advies b.v.<br />

Koningin Wilhelminal<strong>aan</strong> 21, Amersfoort<br />

t 033 - 422 82 55 e info@ptg-advies.nl<br />

ptg-advies.nl<br />

20 | BOUWENAANDEZORG.EU


Erasmus MC, Rotterdam<br />

Erasmus m C<br />

<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong> zorg<br />

Met puien van <strong>de</strong> dubbele huidgevel, geplaatst en kant en klaar<br />

opgeleverd. Alles on<strong>de</strong>r het befaam<strong>de</strong> ‘Bos totaalconcept’.<br />

TIMMERFABRIEK<br />

GEBRS BOS BV<br />

Kwaliteit als traditie<br />

Forse bestelling<br />

Timmerfabriek Gebrs Bos is een ou<strong>de</strong> rot in het vak. Toch is <strong>de</strong> bestelling<br />

die Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC bij het bedrijf plaatst<br />

verreweg <strong>de</strong> omvangrijkste opdracht ooit. Commercieel directeur Coert<br />

Bos schetst <strong>de</strong> omvang van het project: “De bouw bestaat grofweg uit<br />

twee fases, <strong>de</strong>el Oost en West. Voor bouw<strong>de</strong>el Oost hebben we 110<br />

complete puien voor <strong>de</strong> verpleegkamers geproduceerd. Maar dat is nog<br />

maar het begin. Voor bouw<strong>de</strong>el West maken we nog eens 500 puien,<br />

hsb-wan<strong>de</strong>n en houten wandbekleding. Die g<strong>aan</strong> we in 2018 plaatsen.” In<br />

totaal heeft Bos zo’n 1.000 m³ hout nodig voor <strong>de</strong> or<strong>de</strong>r. Bos levert kanten-klare<br />

puien van 3,5 bij 3,5 meter uit samengestel<strong>de</strong> panelen. “Het<br />

werk is <strong>aan</strong>genomen volgens het ‘Bos-totaalconcept’. We regelen het hele<br />

traject: van opname tot en met montage. In dit geval zelfs inclusief lak en<br />

beglazing.” Bouwcombinatie Erasmus MC heeft <strong>de</strong> timmerfabriek al in het<br />

voortraject betrokken bij <strong>de</strong> plannen. “We hebben samen gebrainstormd<br />

over <strong>de</strong> beste materialen en constructies. Dat werkt efficiënt.”<br />

ZuidZ ij<strong>de</strong> 152 | 2977 AM GoudriAAn | T 0183-583583<br />

www.tifaB os.nl | e info@T ifA bos.nl<br />

“UW COMPLETE AFDICHTINGSSPECIALIST”<br />

Professionals in bouw en industrie vertrouwen al<br />

jaren op <strong>de</strong> kwaliteit van Simson Applicatie B.V.<br />

Het team van Simson Applicatie staat voor u klaar bij:<br />

• Epoxyvoegen (zwemba<strong>de</strong>n, grootkeukens, enz.)<br />

• Voegafdichtingen in nieuwbouw- en renovatieprojecten.<br />

• Voegafdichtingen in utiliteit- en woningbouw.<br />

• Vloeistofdicht afwerken van industriële- en bedrijfsvloeren.<br />

• Afdichten van teak<strong>de</strong>kken<br />

• Impregneren van gevels<br />

• Brandweren<strong>de</strong> afdichtingen in nieuw als best<strong>aan</strong><strong>de</strong> gebouwen.<br />

• Voegverhardingen van on<strong>de</strong>r meer terrassen en pleinen.<br />

• Luchtdicht bouwen<br />

Simson Applicatie BV<br />

Nieuwe Bredase B<strong>aan</strong> 8<br />

4825 BD te Breda<br />

Tel: 076-5244300<br />

Fax:076-5244301<br />

www.simsonapplicatie.nl<br />

info@simsonapplicatie.nl<br />

(Beeld: EGM architecten)<br />

Afdichting voor ie<strong>de</strong>r segment<br />

Het bedrijf Simson Applicatie heeft met het Erasmus MC weer een<br />

indrukwekkend project te pakken. Geduren<strong>de</strong> zeven jaar verricht ze<br />

kit- en purwerk <strong>aan</strong> <strong>de</strong> immense nieuwe gebouwen in Rotterdam. De<br />

organisatie heeft continu één tot vijf kitters op <strong>de</strong> bouwplaats rondlopen.<br />

Zij regelen vakkundig alle afdichtingen <strong>aan</strong> het tegelwerk, <strong>de</strong><br />

prefab<strong>aan</strong>sluitingen en <strong>de</strong> kozijnen. Erik van <strong>de</strong>r Meij<strong>de</strong>n, directeur van<br />

Simson Applicatie, vertelt: “Op locatie verloopt alles volgens planning.<br />

Onze voorman leidt dit grote project in goe<strong>de</strong> banen.” Met trots vertelt<br />

Van <strong>de</strong>r Meij<strong>de</strong>n ver<strong>de</strong>r: “Of het nu gaat om één woning of <strong>de</strong> gehele<br />

Oosterschel<strong>de</strong>kering, <strong>de</strong> producten van Simson Applicatie zitten overal.”<br />

Het bedrijf produceert haar producten in samenwerking met hun vaste<br />

leverancier Bostik. De fabrieken van Bostik in Frankrijk en Duitsland<br />

passen <strong>de</strong> laatste technologie op dit gebied toe. “Welke soort of kleur<br />

kit er ook nodig is, wij leveren het.”<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 21


'Medicatieveiligheid,<br />

kwaliteit en efficiëntie<br />

zijn <strong>de</strong> belangrijkste<br />

uitgangspunten<br />

van het nieuwe<br />

distributiesysteem'<br />

Het nieuwe ziekenhuis beschikt straks over een totaal ‘redundant’ systeem van circa veertien kilometer <strong>aan</strong> buizen, met 120<br />

stations, zeven overzetcentrales en talloze wissels.<br />

Tekst en beeld: Swisslog<br />

INNOVATIEF BUIZENPOSTSYSTEEM<br />

EN GEAUTOMATISEERDE<br />

APOTHEEK VOOR ERASMUS MC<br />

De innovatieve producten van Swisslog – geautomatiseer<strong>de</strong> logistieke oplossingen<br />

voor ziekenhuizen – vin<strong>de</strong>n ‘op coöperatieve wijze’ hun weg in het<br />

nieuwe Erasmus MC. Samen met <strong>de</strong> ziekenhuisorganisatie ontwikkel<strong>de</strong> Swisslog<br />

een inventief buizenpostsysteem en lever<strong>de</strong> het bedrijf een geautomatiseerd<br />

distributiesysteem voor <strong>de</strong> ziekenhuisapotheek. “Niet alleen wordt <strong>de</strong> distributie<br />

hierdoor sneller, betrouwbaar<strong>de</strong>r en efficiënter”, zegt Amelieke Brinkhoff, Sales<br />

Director Ne<strong>de</strong>rland, “transport en medicatiebeheer wor<strong>de</strong>n vooral vele malen<br />

veiliger én <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers hebben meer tijd voor <strong>de</strong> patiënt.”<br />

Swisslog-Ergotrans bv<br />

Vissenstraat 14, 7324 AL APELDOORN<br />

T +31 55 368 88 88<br />

F +31 55 368 88 99<br />

healthcare.nl@swisslog.com<br />

www.swisslog.com<br />

Het buizenpostsysteem in het Erasmus MC is<br />

omvangrijk en speelt een belangrijke rol in het<br />

volledig geautomatiseer<strong>de</strong> lab. Per dag wor<strong>de</strong>n hier<br />

duizen<strong>de</strong>n bloedmonsters, urinemonsters en an<strong>de</strong>re<br />

weefsels volledig geautomatiseerd geanalyseerd,<br />

zodat <strong>de</strong> arts binnen een uur na het prikken al <strong>de</strong><br />

uitslagen van <strong>de</strong> patiënt op <strong>de</strong> monitor heeft. Ook<br />

het vervoer van bloedzakken, cytostatica en an<strong>de</strong>re<br />

geneesmid<strong>de</strong>len vindt zo snel zijn weg door het<br />

ziekenhuis.<br />

De distributie van <strong>de</strong> genoem<strong>de</strong> materialen is niet<br />

langer beloopbaar en wordt geautomatiseerd,<br />

vertelt Brinkhoff. “Het nieuwe ziekenhuis beschikt<br />

22 | BOUWENAANDEZORG.EU


Bedrijfspresentatie<br />

straks over een totaal ‘redundant’ systeem van circa<br />

veertien kilometer <strong>aan</strong> buizen, met 120 stations,<br />

zeven overzetcentrales en talloze wissels. Daartoe is<br />

in samenwerking met Cor <strong>de</strong>n Besten, coördinator<br />

Techniek/Klinisch Chemisch Lab een speciale ‘Core<br />

Carrier’ (ook wel 'patroon' genoemd; red.) en een<br />

directe <strong>aan</strong>sluiting op <strong>de</strong> analysestraat ontwikkeld.<br />

Met een enorme verbetering van <strong>de</strong> ziekenhuislogistiek<br />

tot gevolg.” Artsen, verpleegkundigen en laboranten<br />

hoeven niet meer het complex te doorkruisen<br />

voor gebruik en beoor<strong>de</strong>ling van <strong>de</strong> genoem<strong>de</strong><br />

materialen. Nieuw toegevoegd <strong>aan</strong> het systeem<br />

wordt <strong>de</strong> 'Delivery Manager'; software waarmee<br />

uitgebrei<strong>de</strong> dataopslag en -analyse mogelijk is van<br />

het ‘Track and Trace-systeem’ van <strong>de</strong> te transporteren<br />

producten. Erasmus MC zal als eerste ziekenhuis<br />

binnen Europa <strong>de</strong> pilot draaien.<br />

kundigen in <strong>de</strong> nachtdienst <strong>de</strong> medicatie voor <strong>de</strong><br />

patiënt ‘pickten’, gaat <strong>de</strong> ziekenhuisorganisatie nu<br />

over op een ‘Geautomatiseer<strong>de</strong> Centrale Geneesmid<strong>de</strong>len<br />

Voorziening’ waarmee – in combinatie<br />

met ‘bedsi<strong>de</strong>scanning’ – een Closed Loop wordt<br />

bereikt (op elk moment in het medicatieproces <strong>de</strong><br />

juiste informatie beschikbaar; red.).” Medicatieveiligheid,<br />

kwaliteit en efficiëntie zijn <strong>de</strong> belangrijkste<br />

uitgangspunten van het nieuwe distributiesysteem.<br />

Ook hier is gekozen voor redundantie; het dubbele<br />

‘PillPickSysteem’ van Swisslog zorgt 24/7 voor geautomatiseerd<br />

herverpakken in Unit Doses (essentiële<br />

voorwaar<strong>de</strong> voor een Closed Loop), <strong>de</strong> kleinst mogelijke<br />

voorraad en geautomatiseer<strong>de</strong> uitgifte van<br />

patiënttherapie. “De verpakkingsrobot voorziet elke<br />

‘Unit Dose’ van een unieke barco<strong>de</strong>, waarin alle data<br />

van het betreffen<strong>de</strong> medicijn is opgeslagen. Per or<strong>de</strong>r<br />

zoekt <strong>de</strong> robot voor elke patiënt per acht, twaalf of<br />

vierentwintig uur <strong>de</strong> voorgeschreven medicatie bij<br />

elkaar, voegt daarbij een label met patiëntgegevens<br />

en per moment van inname <strong>de</strong> medicatiegegevens,<br />

en maakt hiervan een zogenoem<strong>de</strong> patiëntring.”<br />

De patiëntringen wor<strong>de</strong>n mid<strong>de</strong>ls karren en<br />

in geval van spoed via <strong>de</strong> buizenpost door het<br />

Centrale Geneesmid<strong>de</strong>len<br />

Voorziening<br />

Minstens zo ingrijpend voor <strong>de</strong> ziekenhuisorganisatie<br />

– na ingebruikname van <strong>de</strong> nieuwbouw – is <strong>de</strong><br />

nieuwe werkwijze van geneesmid<strong>de</strong>lendistributie.<br />

Brinkhoff: “Waar eer<strong>de</strong>r per af<strong>de</strong>ling medicijnvoorra<strong>de</strong>n<br />

manueel wer<strong>de</strong>n bijgehou<strong>de</strong>n en verpleegziekenhuis<br />

verspreid. “Bij het <strong>de</strong>len van <strong>de</strong> medicatie<br />

scant <strong>de</strong> verpleegkundige bij <strong>de</strong> patiënt<br />

vervolgens <strong>de</strong> polsband en elke ‘Unit Dose’, zodat<br />

<strong>de</strong> patiënt <strong>de</strong> juiste medicatie in <strong>de</strong> juiste hoeveelheid<br />

en op het juiste tijdstip krijgt toegediend.<br />

Medicatie die mogelijk niet wordt gebruikt, gaat<br />

weer retour naar <strong>de</strong> robot voor hergebruik. De<br />

enorme reductie van verspilling is naast medicatieveiligheid<br />

en efficiëntie een an<strong>de</strong>r groot voor<strong>de</strong>el<br />

van het gebruik van <strong>de</strong>ze robot.”<br />

‘Precisie en Gründlichkeit’<br />

Mid<strong>de</strong>ls twee gespecialiseer<strong>de</strong> ‘Resi<strong>de</strong>nt Engineers’,<br />

die continu in het ziekenhuis <strong>aan</strong>wezig zijn, wordt<br />

het Erasmus MC door Swisslog ontzorgd in <strong>de</strong><br />

gebruiksfase. Het Zwitserse Swisslog is on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

van <strong>de</strong> Duitse KUKA Group, één van ‘s werelds<br />

voornaamste fabrikanten van industriële robots en<br />

automatiseringssystemen voor diverse industrieën<br />

en pionier van Industrie 4.0 ('Internet of Things';<br />

red.). Swisslog is een internationale organisatie<br />

met 2.500 me<strong>de</strong>werkers in ruim twintig lan<strong>de</strong>n.<br />

Het hoofdkantoor is gevestigd in Buchs/Aarau<br />

(CH). “Als zodanig combineren wij Zwitserse precisie<br />

en Duitse Gründlichkeit”, zegt Brinkhoff. •<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 23


Tekst: Rob Buchholz<br />

Beeld: Eterno<br />

Erasmus Medisch Centrum<br />

kiest bewust voor <strong>de</strong>coratieve<br />

niche vloerafwerking<br />

Wie het nieuwe Erasmus Medisch Centrum bezoekt, kan niet om <strong>de</strong> terrazzovloer<br />

heen. Een <strong>de</strong>coratieve vloer op basis van cement die voorzien is van kleine<br />

stukjes glinsterend graniet, die zorgen voor een chique uitstraling.<br />

De terrazzovloer is esthetisch, functioneel, duurzaam<br />

en past uitstekend bij dit grootschalige complex. Ook<br />

als straat heeft <strong>de</strong> vloer een belangrijke functie omdat<br />

het <strong>de</strong> bezoekers van dit ziekenhuis <strong>de</strong> weg wijst door<br />

het gebouw en tevens bijdraagt <strong>aan</strong> het open karakter.<br />

De maker is Eterno Minerals of the World. Tomaello<br />

zorg<strong>de</strong> vervolgens voor passen<strong>de</strong> terrazzotrappen. Deze<br />

nodigen daardoor <strong>de</strong> 13.000 me<strong>de</strong>werkers plus alle<br />

bezoekers uit om te lopen in plaats van <strong>de</strong> lift te nemen.<br />

Terrazzo is een vloerafwerking die bestaat uit marmerkorrels<br />

of korrels van an<strong>de</strong>r materiaal die in al dan niet<br />

De vloer wijst bezoekers van het ziekenhuis <strong>de</strong> weg door het gebouw.<br />

24 | BOUWENAANDEZORG.EU


Bedrijfspresentatie, Eterno<br />

(Beeld: Ossip van Duivenbo<strong>de</strong>.)<br />

gekleurd cement zijn gemengd en na droging zijn<br />

gepolijst. De creatieve vrijheid van terrazzo is groter<br />

dan van an<strong>de</strong>re vloeren. Dit is me<strong>de</strong> mogelijk door <strong>de</strong><br />

variatie van vormen en kleuren. We zien <strong>de</strong>ze vloer<br />

vooral terug als <strong>de</strong>coratieve toepassing, vergelijkbaar<br />

met <strong>de</strong> mozaïeken uit <strong>de</strong> oudheid. Terrazzo wordt<br />

behalve als vloer ook gebruikt voor <strong>aan</strong>rechtbla<strong>de</strong>n<br />

omdat het uitermate stoot- en krasvast is. Een toepassing<br />

die ook i<strong>de</strong>aal is voor <strong>de</strong> zorg.<br />

Consortium<br />

Eterno Minerals of the World is een relatief jonge<br />

Ne<strong>de</strong>rlands organisatie die in 20<strong>06</strong> door een<br />

consortium van bedrijven werd opgericht. Ie<strong>de</strong>r<br />

voor zich behoren <strong>de</strong> bedrijven tot <strong>de</strong> top van hun<br />

vakgebied. Wie zijn <strong>de</strong>ze bedrijven en waarom zijn<br />

zij van belang? We stellen er graag een <strong>aan</strong>tal voor.<br />

Op het gebied van machinetechnologie zijn dit:<br />

TMS (innovatieve software) en BC Installatieservice<br />

(specialist in het ontwerpen en bouwen van betoninstallaties<br />

in 3D). Klin<strong>de</strong>x is specialist op het gebied<br />

van diamanten slijpmachines en heeft als taak om<br />

natuursteen volledig glad te polijsten. Dit gebeurt<br />

op duurzame wijze. Atec is dé specialist in dilatatieprofielen<br />

en ontwikkelt producten die variëren<br />

van ultradunne metaalrubber profielen tot volledig<br />

metalen profielen voor extreme en zware toepassin-<br />

gen. Aggerates Inter-Minerals levert kleurgranulaten<br />

in verschillen<strong>de</strong> gradaties voor diverse toepassingen.<br />

Klanten hebben hier <strong>de</strong> keuze uit een omvangrijk<br />

pallet CE-gecertificeer<strong>de</strong> producten. En zo zijn er<br />

nog diverse bedrijven die in het consortium samenwerken.<br />

Ie<strong>de</strong>r met hun eigen specialisme, dat een<br />

toegevoeg<strong>de</strong> waar<strong>de</strong> is voor <strong>de</strong> complete ontwikkeling,<br />

productie en service. CBR als specialist op het<br />

gebied van cement. Weber Beamix is toon<strong>aan</strong>gevend<br />

op het gebied van industrieel vervaardig<strong>de</strong> premix<br />

mortels. De TU Eindhoven is er ter verbetering van <strong>de</strong><br />

complete innovatieve kracht. En <strong>de</strong> lijst van professionele<br />

bedrijven en organisaties stopt hier niet.<br />

Eigen vloer<br />

Gezamenlijk hebben zij dus on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re dit nieuwe<br />

systeem ontwikkeld voor <strong>de</strong> productie en toepassing<br />

van terrazzovloeren. Dit biedt <strong>de</strong> klant <strong>de</strong> mogelijkheid<br />

om een eigen vloer te ontwikkelen met gewenste<br />

kleuren en patronen, vanuit <strong>de</strong> hele wereld. Dankzij<br />

<strong>de</strong> hulp van mo<strong>de</strong>rne technieken is het mogelijk alle<br />

materialen op <strong>de</strong> juiste wijze te mengen. Behalve <strong>de</strong><br />

vloer bij het Erasmus Medisch Centrum kozen ook<br />

diverse an<strong>de</strong>re partijen voor <strong>de</strong> kwaliteiten van Eterno<br />

Minerals of the World. Zo zijn ook bijzon<strong>de</strong>re vloeren<br />

terug te zien bij het hoofdkantoor van Tauw in Deventer,<br />

bij zowel het Ministerie van Justitie en Veiligheid<br />

‘De creatieve vrijheid is groter<br />

dan van an<strong>de</strong>re vloeren’<br />

als dat van Defensie in Den Haag en het hoofdkantoor<br />

van <strong>de</strong> Rabobank in Utrecht. Zij kozen allen bewust<br />

voor <strong>de</strong> voor<strong>de</strong>len – zoals duurzaamheid, levensduur,<br />

uitstraling, on<strong>de</strong>rhoud, slijtvastheid en inzet van<br />

natuurlijke materialen – van <strong>de</strong> <strong>de</strong>coratieve toepassingsvorm<br />

terrazzovloer. •<br />

www.mineralsoftheworld.nl<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 25


BINNENZONWERING<br />

MEDISCHE OMGEVING<br />

B&C Projects biedt<br />

een oplossing voor<br />

binnenzonwering in een<br />

medische omgeving. Diverse<br />

stoffen in onze collectie zijn<br />

vochtbestendig, vuilafstotend,<br />

antibacterieel en/of reinigbaar.<br />

Neem contact met ons op voor<br />

een advies op maat.<br />

www.beceprojects.nl<br />

T: 0341 27 77 71<br />

projecten@bece.nl<br />

ALWAYS<br />

MOVING<br />

FORWARD<br />

+ Advies<br />

+ Levering<br />

+ Installatie<br />

+ On<strong>de</strong>rhoud<br />

Brinkmann & Niemeijer: specialist in noodstroom<br />

voor ziekenhuis en zorgcentra<br />

Noodstroom en noodaggregaten kunnen voor uw organisatie van<br />

levensbelang zijn. Maar welke noodstroomoplossing is geschikt voor uw<br />

organisatie? Welke risico’s loopt uw organisatie bij stroomuitval en hoe<br />

kunt u <strong>de</strong>ze het best on<strong>de</strong>rvangen? Waar en wanneer kunt u het best een<br />

noodaggregaat plaatsen en welke risico’s brengt dit met zich mee? Dit<br />

zijn typische vragen die Brinkmann & Niemeijer Motoren u graag helpt te<br />

beantwoor<strong>de</strong>n. ‘Naast een breed assortiment kwalitatieve, betrouwbare<br />

aggregaten, bie<strong>de</strong>n wij u op basis van jarenlange ervaring uitgebreid<br />

advies, toegespitst op uw specifieke organisatie en situatie’, aldus het<br />

bedrijf. ‘Wilt u een noodstroomoplossing realiseren, maar weet u niet goed<br />

hoe, wat of waar? Nodig ons gerust uit voor een vrijblijvend adviesgesprek;<br />

wij zorgen niet alleen voor stroom, maar ook voor onze klanten.’<br />

Betrouwbaarheid<br />

door het leveren van<br />

kwaliteit en een goe<strong>de</strong> service is waar<br />

Brinkmann & Niemeijer, al sinds <strong>de</strong> oprichting in 1828, voor<br />

staat. Wij bie<strong>de</strong>n naast pompsets en powerpacks een hele range standaard<br />

aggregaten voor noodstroom, bouw/verhuur en <strong>de</strong> agrarische sector.<br />

Voor noodstroom projecten hebben wij <strong>de</strong> expertise in huis om een klantspecifieke<br />

oplossing te bie<strong>de</strong>n. Deze oplossing kan best<strong>aan</strong> uit een aggregaat eventueel in<br />

een geluidge<strong>de</strong>mpte omkasting, coulissen<strong>de</strong>mpers, uitlaatsysteem, besturing<br />

en overname. Vanzelfsprekend wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> aggregaten bij ons volledig getest en<br />

indien ge wenst kan <strong>de</strong> klant daarbij <strong>aan</strong>wezig zijn. Wij verzorgen ook het transport,<br />

plaatsing, installatie en <strong>de</strong> oplevering van <strong>de</strong> set. Wij bie<strong>de</strong>n u een totaaloplossing.<br />

BNMOTOREN.NL<br />

Engelenburgstraat 45, 7391 AM Twello<br />

T. (+31) 571-27 69 00, F. (+31) 571-27 68 00<br />

info@bnmotoren.nl


Erasmus MC, Rotterdam<br />

Tekst: B&C Projects<br />

Beeld: Jeroen Jazet Fotografie<br />

ROLGORDIJNEN<br />

B&C PROJECTS<br />

VOOR ERASMUS MC<br />

Ook voor <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> fase van <strong>de</strong> nieuwbouw kiest het Erasmus Medisch<br />

Centrum in Rotterdam voor rolgordijnen van B&C Projects. Samen met <strong>de</strong><br />

firma Prolance uit Rotterdam zorgt het bedrijf tevens voor <strong>de</strong> juiste zon- en<br />

lichtwering.<br />

Antibacteriële stof<br />

Voor alle stafruimtes en kantoren is <strong>de</strong> stof Textile Screen antibacterieel toegepast. Een mooie<br />

en functionele stof die als extra voor<strong>de</strong>el antibacteriële eigenschappen bevat. Dat maakt <strong>de</strong>ze<br />

stof uitermate geschikt voor <strong>de</strong> medische omgeving.<br />

Gemetalliseerd vochtbestendig screendoek<br />

Voor <strong>de</strong> algemene ruimtes waar zowel patiënten als personeel komen, is gekozen voor het<br />

Metalscreen Waterproof. Dit rolgordijndoek heeft <strong>de</strong> transparantie van een screen gecombineerd<br />

met een uitsteken<strong>de</strong> lichtreflectie door <strong>de</strong> gemetalliseer<strong>de</strong> laag <strong>aan</strong> <strong>de</strong> achterzij<strong>de</strong> van<br />

<strong>de</strong> stof. Uniek <strong>aan</strong> <strong>de</strong>ze gemetalliseer<strong>de</strong> screenstof is dat <strong>de</strong>ze volledig nat afneembaar is en<br />

zelfs met een chlooroplossing gereinigd kan wor<strong>de</strong>n. I<strong>de</strong>aal voor <strong>de</strong> medische omgeving van<br />

het Erasmus MC.<br />

Elektrische bediening<br />

Voor <strong>de</strong> diverse IC-ruimtes levert B&C Projects verduisteren<strong>de</strong>, elektrisch bedienbare cassetterolgordijnen.<br />

Ook dit rolgordijndoek is volledig nat afneembaar en uitstekend te reinigen.<br />

Een must voor <strong>de</strong>ze steriele omgeving.<br />

Laserbestendig<br />

Een primeur voor B&C Projects is <strong>de</strong> toepassing<br />

van laserbestendige doeken. B&C<br />

Projects voorziet specialistische ruimtes van<br />

<strong>de</strong>ze rolgordijnen.<br />

Medicare<br />

B&C Projects manifesteert zich in toenemen<strong>de</strong><br />

mate in <strong>de</strong> markt van <strong>de</strong> zorg. Dat<br />

is ook <strong>de</strong> re<strong>de</strong>n dat het bedrijf een nieuwe<br />

stofserie genaamd Medicare introduceert.<br />

Deze unikleurige stof is antibacterieel en<br />

daarmee uitermate geschikt voor <strong>de</strong> medische<br />

omgeving. •<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 27


Bedrijfspresentatie<br />

Tekst: Storax<br />

Storax bacteriedo<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

wandbescherming voor Erasmus MC<br />

Storax BV uit Zwijndrecht levert en<br />

monteert al veertig jaar hoek- en<br />

wandbescherming. Zowel in rvs,<br />

aluminium als kunststof. Speciaal voor<br />

<strong>de</strong> gezondheidszorg is het programma<br />

uitgebreid met Acrovyn Bacterici<strong>de</strong>.<br />

Deze wandbescherming beschermt<br />

wan<strong>de</strong>n optimaal en is bacteriedo<strong>de</strong>nd<br />

volgens ISO 22196. Hiermee<br />

is Acrovyn Bacterici<strong>de</strong> dé nieuwe<br />

standaard voor wandbescherming in<br />

ziekenhuizen en verpleeghuizen.<br />

Acrovyn Bacterici<strong>de</strong>:<br />

‘Effectieve bacteriedo<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

wandbescherming’<br />

Ondanks het streng naleven van voorschriften die<br />

<strong>de</strong> verspreiding van bacteriën moeten tegeng<strong>aan</strong><br />

eisen infecties, veroorzaakt door bacteriën, alleen<br />

al in Europa nog steeds duizen<strong>de</strong>n slachtoffers per<br />

jaar. Acrovyn Bacterici<strong>de</strong> is ontwikkeld om effectief<br />

<strong>de</strong> groei en verspreiding van gevaarlijke bacteriën<br />

(Beeld: BARABILD)<br />

tegen te g<strong>aan</strong> en zo het risico van ‘contact’besmetting<br />

sterk te reduceren. Met name wor<strong>de</strong>n<br />

Staphylococcus Aurus, Eschericia coli en Mycobacterium<br />

smegmalis binnen 24 uur gedood.<br />

Erasmus MC<br />

In 2009 startte <strong>de</strong> nieuwbouw van het Erasmus<br />

MC, ontworpen door EGM architecten te<br />

Dordrecht. De uitbreiding omvat zo’n 185.000<br />

vierkante meter en is daarmee één van <strong>de</strong> grootste<br />

zorgprojecten in Ne<strong>de</strong>rland. Het ziekenhuis is<br />

efficiënt inge<strong>de</strong>eld en beschikt over state-of-theart<br />

faciliteiten. Door experts wordt het Erasmus<br />

MC nu betiteld als hét voorbeeld voor overige<br />

ziekenhuizen. Storax heeft het Erasmus MC <strong>de</strong><br />

afgelopen jaren voorzien van meer dan 17.000<br />

m² Acrovyn Bacterici<strong>de</strong> wandbescherming.<br />

Storax Bouwspecialiteiten:<br />

meer dan een leverancier<br />

Acrovyn wandbescherming kan los wor<strong>de</strong>n geleverd,<br />

maar Storax kan naar wens ook het inmeten<br />

en volledig <strong>aan</strong>brengen in het werk verzorgen,<br />

inclusief gezette hoeken, kozijnbekledingen,<br />

uitsparingen, etc.. Storax biedt hierbij een turnkey<br />

service om <strong>de</strong> opdrachtgever zoveel mogelijk<br />

te ontzorgen. •<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 29


Tekst: Michel Van<strong>de</strong>n Hee<strong>de</strong><br />

Beeld: Aaprog-Boeckx-B2Ai, Michel Van<strong>de</strong>n Hee<strong>de</strong><br />

AZ Zeno koppelt spectaculaire<br />

architectuur <strong>aan</strong> uitgekien<strong>de</strong><br />

functionaliteit<br />

Bouwconcept garan<strong>de</strong>ert genezend klimaat voor patiënt<br />

De zweven<strong>de</strong> nieuwbouwcampus van AZ Zeno in Knokke-Heist is meer dan een architecturaal pareltje. Het luchtige<br />

bouwconcept op maat van <strong>de</strong> patiënt garan<strong>de</strong>ert een genezend klimaat. De mooie omgeving en het rustgeven<strong>de</strong><br />

interieur van het visionaire gebouw zorgen voor een warme en huiselijke sfeer. Om maar te zeggen dat AZ Zeno geen<br />

ziekenhuis als een an<strong>de</strong>r is.<br />

Dankzij <strong>de</strong> patio wordt licht en lucht binnengetrokken in alle ruimten.<br />

30 | BOUWENAANDEZORG.EU


AZ Zeno, Knokke<br />

AZ Zeno in Knokke-Heist is zon<strong>de</strong>r meer een opvallen<strong>de</strong> verschijning.<br />

Zowat vijftien jaar gele<strong>de</strong>n ging <strong>de</strong> Raad van Bestuur van AZ Gezondheidszorg<br />

Oostkust, dat sinds 1 januari 2014 AZ Zeno heet, samen met <strong>de</strong> gemeente<br />

Knokke-Heist en <strong>de</strong> provincie West-Vl<strong>aan</strong><strong>de</strong>ren op zoek naar een geschikte site.<br />

Het stuk grond op <strong>de</strong> hoek van <strong>de</strong> Kalvekeetdijk en <strong>de</strong> Natiënl<strong>aan</strong> in Westkapelle<br />

was omwille van <strong>de</strong> groene omgeving i<strong>de</strong>aal voor <strong>de</strong> inplanting van het ziekenhuis.<br />

Naast <strong>de</strong> campus komt er binnenkort een golfterrein. Een gegeven dat <strong>de</strong><br />

architect optimaal moest integreren in zijn ontwerp.<br />

In <strong>de</strong> zoektocht naar een goed en creatief architectenteam schreef AZ Zeno een<br />

ten<strong>de</strong>r uit. De insteek bestond erin om een optimistische en <strong>aan</strong>trekkelijke werken<br />

verzorgingsplek te creëren met een maximale betrokkenheid bij <strong>de</strong> groene<br />

omgeving en een vlotte integratie van <strong>de</strong> nieuwste technologieën. Meer dan<br />

hon<strong>de</strong>rd me<strong>de</strong>werkers en artsen gaven vanuit hun expertise input, weliswaar<br />

nadat <strong>de</strong> Raad van Bestuur via een conceptnota <strong>de</strong> grote lijnen had uitgezet. Een<br />

tij<strong>de</strong>lijke vereniging van Boeckx Architects, B2Ai en Aaprog kwam via een jurycommissie<br />

als winnaar uit <strong>de</strong> bus. De vooruitstrevendheid en unieke combinatie<br />

van architectuur en functionaliteit gaven <strong>de</strong> doorslag.<br />

Atypisch ziekenhuis met veel<br />

bewegingsruimte<br />

Er waren drie basisvereisten voor <strong>de</strong> architecten. “Eerst en vooral moest het om een<br />

atypisch ziekenhuis g<strong>aan</strong>, zowel voor <strong>de</strong> patiënt, <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werker als <strong>de</strong> bezoeker”,<br />

verdui<strong>de</strong>lijkt algemeen directeur Frank Lescrauwaet. “AZ Zeno mocht niet als een<br />

klassiek clean ziekenhuis <strong>aan</strong>voelen. Daarnaast wil<strong>de</strong>n we <strong>de</strong> groene pol<strong>de</strong>romgeving<br />

optimaal laten ren<strong>de</strong>ren in het genezingsproces van <strong>de</strong> patiënt. De <strong>de</strong>r<strong>de</strong><br />

voorwaar<strong>de</strong> was het binnentrekken van daglicht. Doordat het functionele aspect<br />

telkens weer voorrang kreeg en er dus geopteerd werd voor veel ruimte, ligt <strong>de</strong><br />

bouwkost dan ook een stuk hoger dan bij een klassiek ziekenhuis. ›<br />

Stap vooruit voor Vl<strong>aan</strong><strong>de</strong>ren<br />

Sweco is Europa's toon<strong>aan</strong>geven<strong>de</strong> ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau.<br />

Sweco Belgium heeft voor AZ Zeno tij<strong>de</strong>ns het studie- en bouwproces het<br />

project- en procesmanagement in goe<strong>de</strong> banen geleid.<br />

“Ook <strong>de</strong> haalbaarheidsstudie, programmatie, budgetopvolging en<br />

plannings- en kwaliteitscontrole maakten <strong>de</strong>el uit van ons dienstenpakket.<br />

Daarnaast zorg<strong>de</strong> Sweco voor <strong>de</strong> voorstudie en <strong>aan</strong>stelling van <strong>de</strong><br />

ontwerper, <strong>de</strong> ontwikkeling van het masterplan, <strong>de</strong> subsidiëring (VIPA), <strong>de</strong><br />

werfcontrole en bouwcoördinatie (20 loten) en het documentenbeheer”,<br />

aldus Johan Bel, Director Division Buildings bij Sweco Belgium.<br />

“Onze ingenieurs, architecten en consultants bie<strong>de</strong>n een unieke en<br />

uitgebrei<strong>de</strong> zienswijze in het ontwerp van <strong>de</strong> gebouwen voor onze<br />

klanten. Hiervoor combineren we onze erken<strong>de</strong> expertise met een<br />

bre<strong>de</strong> waaier van operationele diensten, zoals ontwerp en studie van<br />

structuren en technieken, projectmanagement en diverse consultingdiensten.<br />

Bovendien heeft Sweco onlangs M&R Engineering verworven.<br />

Samen st<strong>aan</strong> we sterk in ziekenhuistechnieken, in engineeringdiensten<br />

en milieuadvies bij gebouwen en in facilitair- en on<strong>de</strong>rhoudsmanagement.<br />

Wij verenigen pragmatische oplossingen met creativiteit vanaf <strong>de</strong><br />

start van elk project en focussen op <strong>de</strong> creatie van i<strong>de</strong>ale omgevingen<br />

om in te leven, te werken en te vertoeven. Wij zetten hierbij <strong>de</strong> no<strong>de</strong>n<br />

van onze klanten om naar geïntegreer<strong>de</strong> oplossingen en garan<strong>de</strong>ren<br />

<strong>de</strong> juiste expertise voor ie<strong>de</strong>re situatie. Welke uitdaging u ook heeft,<br />

Sweco Belgium staat voor u klaar!”<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 31


Schindler 5500 uitgerust met PORT-technologie.<br />

Beauty & brains.<br />

Ons intelligent en revolutionair PORT-verkeermanagementsysteem brengt niet alleen mensen<br />

sneller dan elke an<strong>de</strong>re liftbesturing naar hun bestemming. Het biedt bovendien <strong>de</strong> meest<br />

geavanceer<strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n inzake toegangscontrole binnen uw gebouw. Zo brengt het samen<br />

met onze superieure Schindler 5500 lift, <strong>de</strong> functionaliteit en veiligheid van uw gebouw naar het<br />

allerhoogste niveau.<br />

Duurzame en efficiënte oplossingen voor ste<strong>de</strong>lijke mobiliteit waarop u kunt vertrouwen, zowel<br />

vandaag als morgen.<br />

www.schindler.nl<br />

www.theporttechnology.com


AZ Zeno, Knokke<br />

Maar die kost betaalt zichzelf terug. Het algemeen gevoel van welbehagen<br />

en <strong>de</strong> vrije bewegingsruimte van ie<strong>de</strong>reen in het ziekenhuis vormen een<br />

meerwaar<strong>de</strong>.”<br />

Het mooie landschap loopt visueel door in het gebouw, dat voor zeventig<br />

procent open is. Zowat alle kamers hebben uitzicht op <strong>de</strong> pol<strong>de</strong>rs. De patiënt<br />

kan dankzij <strong>de</strong> lage ramen zelfs vanop zijn bed <strong>de</strong> weidse en prachtige<br />

omgeving zien. De luchtigheid wordt ook consequent doorgetrokken in <strong>de</strong><br />

ruimtes van <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers en <strong>de</strong> dokters, die bij daglicht kunnen werken.<br />

De technische ruimten liggen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> achterkant van het gebouw, waar het<br />

uitzicht iets min<strong>de</strong>r mooi is. Het binnentrekken van natuurlijk licht en lucht<br />

gebeurt niet enkel via grote ramen maar ook via een patio. Voorts zijn er<br />

geen vier blin<strong>de</strong> muren te vin<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> ruimten waar het personeel lang<br />

moet verblijven.<br />

Transparant gelijkvloers<br />

Het 21 meter hoge zweven<strong>de</strong> gebouw met zijn drie verdiepingen en een<br />

half-on<strong>de</strong>rgronds niveau heeft grillige organische vormen. “Veertien stalen<br />

buizenkorven on<strong>de</strong>rsteunen <strong>de</strong> drie patiëntenvleugels”, vertelt Philip Detavernier,<br />

directeur infrastructuur. “Het kleine en volledig transparante gelijkvloers<br />

– <strong>de</strong> oppervlakte bedraagt slechts een vijf<strong>de</strong> van <strong>de</strong> eerste verdieping<br />

– heeft maar een beperkt <strong>aan</strong>tal functies: een inkom, een restaurant en een<br />

auditorium. Op die manier vormt het gebouw als het ware een nevelsliert die<br />

boven <strong>de</strong> pol<strong>de</strong>rs hangt. Wit is <strong>de</strong> hoofdkleur.”<br />

Dit ontwerp van <strong>de</strong> hand van Salvatore Bono, die met zijn uitspraak ‘Ceci<br />

n’est pas un hôpital’ naar René Magritte verwijst, is het exponent van ‘Het<br />

Ziekenhuis van <strong>de</strong> Toekomst’. In concreto: een goed doordacht campusconcept<br />

met kwalitatieve verblijfsruimtes. Kortom: een uitnodigen<strong>de</strong> en inspireren<strong>de</strong><br />

omgeving. Van donkere gangen en kunstlicht is geen sprake. ›<br />

Wat verenigt toegangscontrole, lifttransport,<br />

energie-efficiëntie, evacuatie, personalisering<br />

en convenience?<br />

Het antwoord is ‘PORT’; een systeem dat speciaal is ontworpen om<br />

personen een snel, gemakkelijk, betrouwbaar en veilige verplaatsing te<br />

geven van <strong>de</strong> ene naar <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re locatie in een gebouw. Dit resulteert<br />

in een unieke gebruikerservaring zoals nog nooit eer<strong>de</strong>r gezien of<br />

toegepast.<br />

De PORT-technologie – een <strong>aan</strong>raakscherm met hoge resolutie, microfoon,<br />

kaartlezer en luidspreker – is <strong>de</strong> basis van het systeem. Zo wordt<br />

je toegangscontrole vastgelegd voor en na je lifttraject met behulp van<br />

je kaart of badge. Deze kan ook wor<strong>de</strong>n geblokkeerd na onrechtmatig<br />

gebruik ervan. Met een leerfunctie leert PORT <strong>de</strong> voorkeuren van een<br />

passagier naarmate die het systeem gebruikt – en dit volgens je tijd en<br />

locatie. Zelfs een ECO-Modus treed in werking indien min<strong>de</strong>r personen<br />

liften vragen, waarbij <strong>de</strong> liften automatisch uit en in dienst wor<strong>de</strong>n<br />

gezet, in functie van <strong>de</strong> vraag.<br />

Recent werd myPORT toegevoegd waarmee je zon<strong>de</strong>r sleutels, kaarten<br />

noch pinco<strong>de</strong>s van je voor<strong>de</strong>ur of parkeergarage naar je verdieping<br />

of kantoor kunt bewegen. Je lift staat klaar voor gebruik wanneer je<br />

er<strong>aan</strong> komt en <strong>de</strong>uren ontgren<strong>de</strong>len zich automatisch indien toegest<strong>aan</strong>.<br />

Met je smartphone nodig je bezoekers uit, laat je ze binnen, geef<br />

je ze een lift en misschien zelfs toegang tot je appartement – en dat<br />

met een visuele controle op je bezoeker. De veiligheid blijft verzekerd<br />

door jouw persoonlijk pinco<strong>de</strong> of touch-ID op je telefoon. Zelfs een<br />

combinatie met nummerplaatcontrole is mogelijk. Geef bewoners <strong>de</strong><br />

ultieme gebruikerservaring die ze verdienen !<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 33


HOMOGENE<br />

NIET-PVC<br />

THERMOPLAS-<br />

TISCHE VLOER<br />

iQ ONE<br />

iQ One staat voor een nieuwe generatie veerkrachtige vloeren. iQ One maakt <strong>de</strong>el uit van<br />

<strong>de</strong> iQ familie en biedt een perfecte balans tussen duurzaamheid, esthetiek, flexibiliteit<br />

en kracht, voor omgevingen met specifieke eisen. De innovatieve niet-pvc formule<br />

beschikt over <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> voor<strong>de</strong>len waar alle producten uit <strong>de</strong> iQ-collectie om bekend st<strong>aan</strong>.<br />

• Cradle to Cradle® Gold certificering • Duurzaam • Geen weekmakers – geen ftalaten<br />

NIET-<br />

PVC


AZ Zeno, Knokke<br />

FEITEN EN CIJFERS<br />

De luchtigheid wordt ook binnen consequent doorgetrokken.<br />

De klare, centraal gelegen verpleegeenhe<strong>de</strong>n hou<strong>de</strong>n <strong>de</strong> loopafstan<strong>de</strong>n beperkt<br />

voor het personeel en <strong>de</strong> dokters. De groene omgeving en het optimistisch<br />

interieur, afgewerkt met warme en duurzame materialen, maken het werk niet<br />

alleen <strong>aan</strong>genamer, maar dragen ook bij tot het genezingsproces. Zelfs op <strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rgrondse verdieping zijn <strong>de</strong> principes van lichtmaximalisatie zeer doorgedreven<br />

toegepast. Via een unieke verbindingsspiraal (<strong>aan</strong> <strong>de</strong> binnenzij<strong>de</strong> afgewerkt<br />

met glaspanelen en <strong>aan</strong> <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re zij<strong>de</strong> met zilverkleurig glanzen<strong>de</strong> panelen),<br />

<strong>de</strong> zorgstraat of ook wel <strong>de</strong> slurf genoemd, komt <strong>de</strong> bezoeker terecht in het<br />

preventiecentrum en het ambulant contactcentrum (diabetesaf<strong>de</strong>ling, sociale<br />

dienst, ombudsdienst, …). Een opvallen<strong>de</strong> trap dwarst <strong>de</strong> grootste binnenpatio<br />

met zicht op het water en werkt <strong>aan</strong>stekelijk genoeg om <strong>de</strong> lift te vermij<strong>de</strong>n.<br />

Raam open zon<strong>de</strong>r tocht<br />

“Om het comfort van <strong>de</strong> patiënten extra te verhogen, wordt met een dubbele<br />

gevel gewerkt”, stippen Frank Lescrauwaet en Philip Detavernier <strong>aan</strong>. “De<br />

buitenste glazen gevel beschermt <strong>de</strong> houten ramen en is vuilafstotend en zelfreinigend,<br />

wat <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rhoudskost minimaliseert. De streepjes op het glas zorgen<br />

voor een natuurlijke zonwering. Op <strong>de</strong> lagere verdiepingen krijgt het streepjesmotief<br />

omwille van privacy-re<strong>de</strong>nen een grotere <strong>de</strong>nsiteit. Patiënten kunnen<br />

overigens zelf het raam openzetten, zon<strong>de</strong>r dat het kan binnenwaaien. De schil<br />

neemt niet alleen tocht en regen weg, maar zorgt tevens voor een akoestische<br />

afscherming. En tot slot heeft <strong>de</strong> gevel ook een thermische functie: in <strong>de</strong> lente<br />

en herfst kan <strong>de</strong> patiënt warme lucht binnentrekken. Hij kan overigens ook zelf<br />

<strong>de</strong> screen op zijn kamer bedienen. Bedoeling is om een soort thuissituatie te<br />

creëren. Bij AZ Zeno is <strong>de</strong> patiëntenkamer geen vere<strong>de</strong>l<strong>de</strong> slaapkamer.”<br />

Opvallend is ook dat er kunst <strong>aan</strong>wezig is in AZ Zeno. Zowel in <strong>de</strong> patiëntenkamers<br />

als in <strong>de</strong> gemeenschappelijke ruimtes. Bedoeling is dat <strong>de</strong> patiënt zich<br />

zo goed en gerust mogelijk voelt in het ziekenhuis. “Hoe min<strong>de</strong>r angst hij of zij<br />

heeft, hoe beter <strong>de</strong> genezing kan verlopen.”<br />

Ontmoetingsruimte voor patiënten<br />

De patiënten beschikken over prachtige kamers met grote houten ramen en een<br />

klimaatplafond (die <strong>de</strong> traditionele radiator vervangt), maar <strong>de</strong> bedoeling is toch<br />

dat ze sociale interacties hebben. Elke zorgeenheid beschikt in die optiek over<br />

een eigen living, terras en activity room, waar ze elkaar of bezoekers kunnen<br />

ontmoeten. Het principe van joint care heeft zijn <strong>de</strong>ug<strong>de</strong>lijkheid al bewezen.<br />

Door een uitwisseling van ervaringen gaat <strong>de</strong> patiënt zich beter voelen. ›<br />

PROJECT<br />

AZ Zeno Knokke-Heist<br />

ARCHITECT<br />

Tij<strong>de</strong>lijke vereniging Boeckx Architects-B2Ai-AAPROG<br />

AANNEMER<br />

Interbuild, Wilrijk<br />

TECHNIEKEN EN DUURZAAMHEID<br />

Ingenium (Brugge)<br />

LANDSCHAPSONTWERP EN -UITVOERING<br />

BURO II & ARCHI+I<br />

LANDSCHAPSCONCEPT<br />

Paul Deroose (Jabbeke)<br />

BOUWMANAGEMENT<br />

Sweco, Brussel<br />

TECHNIEKEN<br />

Ingenium, Brugge<br />

INSTALLATIES<br />

EEG, Gullegem<br />

LIFTEN<br />

Schindler, Brusel<br />

LUCHTBEHANDELING<br />

Beltherm, Ze<strong>de</strong>lgem<br />

PROFIELSYSTEMEN<br />

Dox, Kapellen<br />

HANDGREPEN<br />

FSB, Oostkamp<br />

WANDBEKLEDING<br />

Vescom, Deurne (NL)<br />

MEUBELBEKLEDING<br />

Vescom, Deurne (NL)<br />

THERMISCHE ISOLATIE<br />

Foamglas, Lasne<br />

START BOUW<br />

2 maart 2013<br />

EINDE BOUW<br />

22 <strong>de</strong>cember <strong>2017</strong><br />

START OPLEVERING<br />

april 2018<br />

TOTALE OPPERVLAKTE TERREIN<br />

20 ha<br />

TOTALE OPPERVLAKTE GEBOUW<br />

48.811 m²<br />

TOTALE BOUWKOSTEN<br />

220 miljoen euro<br />

AANTAL BEDDEN<br />

320<br />

AANTAL PARKEERPLAATSEN<br />

800<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 35


VENTILATIE<br />

LUCHTKANALEN<br />

LUCHTBEHANDELING<br />

De Arend 18 8210 Ze<strong>de</strong>lgem<br />

tel. 050 25 25 10 info@beltherm.be<br />

www.beltherm.be


AZ Zeno, Knokke<br />

Functioneel, toekomstgericht en duurzaam<br />

Vanaf <strong>de</strong>ze zomer kunnen <strong>de</strong> inwoners van Knokke en omstreken terecht<br />

in het splinternieuwe AZ Zeno. Het nieuwe ziekenhuis, geïnspireerd op<br />

het surrealistisch werk van René Magritte, zweeft boven het landschap en<br />

wordt tot in <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rgrondse ruimtes toe door licht en natuur gedomineerd.<br />

De luchtbehan<strong>de</strong>ling lag in <strong>de</strong> han<strong>de</strong>n van Beltherm.<br />

Het nieuwe zorgcentrum omvat een ziekenhuis, revalidatiecentrum,<br />

zorghotel, polikliniek, auditoria, publieke evenementenruimte en een<br />

helihaven. Het zal zowel functioneel als toekomstgericht en duurzaam zijn<br />

en het lan<strong>de</strong>lijke karakter van <strong>de</strong> omgeving bewaren. Er is een dui<strong>de</strong>lijke<br />

keuze gemaakt voor het toepassen van duurzame en energiebesparen<strong>de</strong><br />

maatregelen, zon<strong>de</strong>r in te boeten op <strong>de</strong> hoge comforteisen. On<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re<br />

een biomassaketel, warmtekrachtkoppeling en boorgatenergieopslag<br />

dragen bij tot duurzame energieopwekking.<br />

De circulatie van stromen in <strong>de</strong> vijf vleugels met patio is zeer hel<strong>de</strong>r en compact.<br />

Het interne goe<strong>de</strong>renverkeer is geschei<strong>de</strong>n van het verkeer van patiënten, personeel<br />

en bezoekers zodat confrontaties met bed<strong>de</strong>n of karren verme<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n.<br />

Duurzaam en energiezuinig bouwen was en blijft een belangrijk <strong>aan</strong>dachtspunt<br />

voor AZ Zeno. Het ziekenhuis wekt zelf 65 procent van <strong>de</strong> warmtebehoefte<br />

en 45 procent van <strong>de</strong> koeling op. Het beschikt over een verwarmingsketel<br />

met biomassa. Ook een warmtekrachtkoppeling en boorgatenenergieopslag<br />

(beoveld) dragen bij tot autonome energieopwekking. Speciale <strong>aan</strong>dacht ging<br />

uit naar <strong>de</strong> werking en <strong>de</strong> interactie van <strong>de</strong> installaties na ingebruikname, inclusief<br />

<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rhoudscontracten van <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> technische installaties.<br />

Op 22 maart 2018 zal <strong>de</strong> volledige campus Knokke-Heist verhuizen naar het<br />

nieuwe gebouw. AZ Zeno Campus Blankenberge blijft best<strong>aan</strong>, maar verhuist<br />

op 29 maart ge<strong>de</strong>eltelijk naar <strong>de</strong> nieuwe site in Knokke-Heist. Het ziekenhuis<br />

zal bij <strong>de</strong> ingebruikname 320 bed<strong>de</strong>n tellen, 270 voor verblijven<strong>de</strong> patiënten en<br />

50 op het dagziekenhuis. Met 870 personeelsle<strong>de</strong>n en 100 artsen is AZ Zeno <strong>de</strong><br />

grootste werkgever uit <strong>de</strong> regio. Het ziekenhuis is goed bereikbaar per fiets, bus<br />

en per wagen (via <strong>de</strong> nieuwe A11). •<br />

Algemeen directeur Frank Lescrauwaet en directeur infrastructuur Philip Detavernier.<br />

Steeds kleiner, steeds efficiënter<br />

Specialist in luchtbehan<strong>de</strong>ling Beltherm werkt <strong>aan</strong> het project in een tij<strong>de</strong>lijke<br />

vereniging met Van Braeckel en levert en plaatst <strong>de</strong> volledige luchttechnische<br />

installatie voor het project: luchtgroepen, kanalen, ventilatoren<br />

en roosters, voor een totaal van 20.000 vierkante meter <strong>aan</strong> oppervlakte.<br />

Het is veruit één van <strong>de</strong> grootste projecten die momenteel lopen bij het<br />

bedrijf uit Ze<strong>de</strong>lgem. “Ie<strong>de</strong>r ziekenhuis is een nieuwe uitdaging”, zegt<br />

Martijn Mathieu van Beltherm. “Er is steeds min<strong>de</strong>r plaats voor technieken;<br />

<strong>de</strong> technische ruimtes wor<strong>de</strong>n kleiner en oppervlaktes moeten beter benut<br />

wor<strong>de</strong>n. En toch moet alles efficiënt en verantwoord blijven, zo onzichtbaar<br />

mogelijk en met zo hoog mogelijke plafonds. De minimum plafondhoogte<br />

is 2,5 meter, maar door sommige architecturale constructies zoals balken<br />

waar je on<strong>de</strong>rdoor moet g<strong>aan</strong>, is dat geen sinecure. Gelukkige hebben we<br />

al veel ervaring met ziekenhuisprojecten en weten we hoe we ze moeten<br />

<strong>aan</strong>pakken.”<br />

Medisch-technische af<strong>de</strong>ling <strong>de</strong> moeilijkste<br />

Zo’n ziekenhuis heeft immers specifieke eisen. De luchtkwaliteitseisen zijn<br />

strikter voor operatiekwartieren – extra filters en controles – dan voor <strong>de</strong><br />

poliklinische zone omwille van het risico op ziekenhuisbacteriën. Ook voor<br />

<strong>de</strong> sterilisatieaf<strong>de</strong>ling en <strong>de</strong> zone voor intensieve zorgen gel<strong>de</strong>n strengere<br />

normen. “De medisch-technische af<strong>de</strong>ling is <strong>de</strong> moeilijkste”, zegt Mathieu.<br />

“Daar zijn <strong>de</strong> lucht<strong>de</strong>bieten en <strong>de</strong> wisselingen per uur veel hoger. De kanalen<br />

zijn dus ook groter en je moet <strong>de</strong> over- en on<strong>de</strong>rdrukken goed kunnen<br />

regelen. Daarom werken we daar met VOV’s. Die blokken zorgen ook voor<br />

<strong>de</strong> meeste coördinatieproblemen met <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re technieken.”<br />

Wijzigingen per etage<br />

Het mo<strong>de</strong>rne gebouw maakte <strong>de</strong> uitdaging voor Beltherm en an<strong>de</strong>re<br />

installatiebedrijven groot. Bij een standaard gebouw zorgt herhaling op<br />

<strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> verdiepingen voor snellere werken, maar in het AZ Zeno<br />

zijn er wijzigingen per etage. De verschillen<strong>de</strong> partijen moeten dus goed<br />

coördineren en afspraken maken met <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re <strong>aan</strong>nemers, zeker twee<br />

tot drie keer per week. Ook <strong>de</strong> algemene constructie is niet makkelijk,<br />

met veel verstevigingen in het vals plafond. Mathieu: “Het voor<strong>de</strong>el is wel<br />

dat wij een eigen productiesite hebben, waardoor we alles zelf kunnen<br />

maken en niet moeten wachten. Dat geeft ons veel meer flexibiliteit.<br />

Theorie en praktijk zijn immers altijd an<strong>de</strong>rs, en we kunnen heel kort op <strong>de</strong><br />

bal spelen als er iets niet volledig blijkt te kloppen met wat er op papier<br />

staat. Gebeurt er iets onvoorzien, dan geven we dat meteen door <strong>aan</strong> onze<br />

productieaf<strong>de</strong>ling en kunnen we daar <strong>de</strong> dag nadien al op inspelen.”<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 37


Toegankelijk dak, nieuwbouw, terrrasdak<br />

Het ou<strong>de</strong> ziekenhuis van Knokke-Heist vol<strong>de</strong>ed niet meer <strong>aan</strong> <strong>de</strong> toenemen<strong>de</strong> nood <strong>aan</strong> parkeergelegenheid<br />

en uitbreidingsmogelijkhe<strong>de</strong>n. Een wedstrijd voor een nieuw ontwerp van het ziekenhuis werd<br />

uitgeschreven en gewonnen door <strong>de</strong> tij<strong>de</strong>lijke vereniging AAPROG, BOECKX ARCHITECTS, part of Detoo en<br />

BURO II & ARCHI+I.<br />

Het nieuwe ziekenhuis zweeft als het ware boven het landschap en wordt door licht en natuur gedomineerd.<br />

De link tussen binnen en buiten, tussen zorgfaciliteiten en publieke ruimtes is vrijwel naadloos met<br />

als gevolg een uitnodigen<strong>de</strong> en inspireren<strong>de</strong> omgeving. De architectuur maakt als het ware <strong>de</strong>el uit van<br />

het genezingsproces. De vorm van het ziekenhuis is geïnspireerd op <strong>de</strong> kunst van René Magritte.<br />

De bouwwerken gingen van start in 2013 en eind <strong>2017</strong> wordt dit futuristische gebouw in gebruik<br />

genomen. Het nieuwe zorgcentrum omvat een ziekenhuis, revalidatiecentrum, zorghotel, polikliniek,<br />

auditoria, publieke evenementenruimte en helihaven. Het nieuwe ziekenhuis zal zowel functioneel als<br />

toekomstgericht en duurzaam zijn en bewaart het lan<strong>de</strong>lijke karakter van <strong>de</strong> omgeving.<br />

Voor het isoleren van het toegankelijke dak op het laagste niveau 91 waar <strong>de</strong> spoeddienst zich bevindt, is<br />

FOAMGLAS® T4+ <strong>aan</strong>gebracht over het hele niveau. Tegelijk vormt dit toegankelijke dak het beloopbare<br />

niveau 00 dat zich buiten bevindt en waar elke dag door <strong>de</strong> hoofdingang heel wat doorgang zal zijn.<br />

Er is een dui<strong>de</strong>lijke keuze gemaakt voor het toepassen van duurzame en energiebesparen<strong>de</strong> maatregelen,<br />

zon<strong>de</strong>r in te boeten op <strong>de</strong> hoge comforteisen. On<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re een biomassaketel, warmtekrachtkoppeling<br />

en boorgatenergieopslag dragen bij tot duurzame energieopwekking. Vandaar <strong>de</strong> keuze voor duurzame<br />

bouwmaterialen waaron<strong>de</strong>r ook <strong>de</strong> isolatie van FOAMGLAS ® . De keuze voor FOAMGLAS® zorgt er<br />

bovendien voor dat het dak zowel duurzaam als stabiel is.<br />

(Beeld: Philippe Bruwier)<br />

ErgoSystem ® A100 Alu:<br />

ergonomisch, <strong>de</strong>signvol,<br />

prijsattractief<br />

Het grensverleggen<strong>de</strong> ErgoSystem ® A100 is<br />

perfect uitgerust voor bijna elke plaats en elke<br />

toepassing: individueel <strong>aan</strong>pasbare profielen,<br />

grijpvrien<strong>de</strong>lijke hoeksteunen en kleurencombinaties<br />

die op het interieur afgestemd kunnen<br />

wor<strong>de</strong>n, toveren barrièrevrijheid om tot een<br />

plezier voor hand en oog. De on<strong>de</strong>rhoudsvrije<br />

steunklapgreep, handdoekhou<strong>de</strong>r, <strong>de</strong> meermaals<br />

bekroon<strong>de</strong> douchekop, wandhaakjes,<br />

rekjes en papierrolhou<strong>de</strong>rs vervolledigen het<br />

ErgoSystem ® A100.<br />

didier.baert@fsb.be<br />

www.fsb.be<br />

38 | BOUWENAANDEZORG.EU<br />

fsb_anz_a100_nl_197x130.indd 1 16.11.17 12:15


AZ Zeno, Knokke<br />

‘AZ Zeno doet beroep op wissner-bosserhoff voor<br />

nieuwe bed<strong>de</strong>n’<br />

Een hele nieuwe campus voor Knokke en Blankenbergen. AZ Zeno gaat<br />

on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re voor een groene ‘healing’ environment, buitenlicht en<br />

-lucht in alle ruimtes en gebruik van duurzame en warme materialen. Bij<br />

<strong>de</strong> ingebruikname volgend jaar zal het ziekenhuis 320 bed<strong>de</strong>n tellen en<br />

wissner-bosserhoff (WIBO) levert daar een <strong>de</strong>el van.<br />

EEG Group – Integrator van technieken<br />

in <strong>de</strong> zorgsector<br />

EEG Group is een vooruitstreven<strong>de</strong> technologiegroep met elf divisies,<br />

die elk op hun domein complexe installaties realiseren voor <strong>de</strong> meest<br />

uiteenlopen<strong>de</strong> projecten, met een focus op <strong>de</strong> zorgsector.<br />

Moe<strong>de</strong>rbedrijf Electro Entreprise ontstond in 1953 als een gespecialiseerd<br />

installatiebedrijf in elektrotechnieken. Vandaag is <strong>de</strong> EEG Group<br />

uitgegroeid tot een specialist in elektrische totaalconcepten, klimaatbeheersing,<br />

sanitair, gebouwbeheersystemen, ICT en medische gassen. Het<br />

familiebedrijf telt zeshon<strong>de</strong>rd gespecialiseer<strong>de</strong> technici en ingenieurs. De<br />

bedrijvengroep was me<strong>de</strong> betrokken bij <strong>de</strong> elektrische en HVAC-installatie<br />

alsook het gebouwbeheersysteem voor het keuken- en dialysegebouw van<br />

AZ Zeno in Knokke. Hierdoor kon het volledige bouwproces van ontwerp<br />

tot installatie mee gestuurd wor<strong>de</strong>n. “De bouwheer wil<strong>de</strong> een duurzame<br />

technologische zorgomgeving creëren en daarom integreer<strong>de</strong>n we on<strong>de</strong>r<br />

meer een biomassaketel, WKK en boorgatenenergieopslag”, aldus een<br />

woordvoer<strong>de</strong>r van het bedrijf. “Tussen november 2015 en november <strong>2017</strong><br />

waren continu zowat zeventig me<strong>de</strong>werkers op <strong>de</strong> werf actief. Door het<br />

overkoepelen<strong>de</strong> beheerplatform in het IT-netwerk blijft EEG ook na <strong>de</strong><br />

installatie bij dit futuristische, mo<strong>de</strong>rne ziekenhuis betrokken.” De EEG<br />

Group is ook betrokken bij an<strong>de</strong>re ziekenhuizen, zoals AZ Alma (Eeklo), Jan<br />

Yperman (Ieper), Maria Mid<strong>de</strong>lares (Gent) en AZ Delta (Roeselare).<br />

WIBO is al jarenlang partner van Ziekenhuis Knokke en Ziekenhuis Blankenbergen.<br />

Het bestuur heeft positieve ervaringen met <strong>de</strong> Eleganza standaard<br />

en Eleganza Smart. De Eleganza standaard voldoet nog steeds <strong>aan</strong> <strong>de</strong><br />

huidige eisen en verhuist mee naar <strong>de</strong> nieuwbouw van AZ Zeno.<br />

Voor <strong>de</strong> nieuwe bed<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> nieuwbouw hebben Erik Dobbelaere (directie<br />

- adviseur nieuwbouw) en Bart Dewaele (directeur <strong>Zorg</strong>) in oktober 2016<br />

verschillen<strong>de</strong> bed<strong>de</strong>n van verschillen<strong>de</strong> bed<strong>de</strong>nleveranciers ter <strong>de</strong>mo<br />

<strong>aan</strong>gevraagd. WIBO gaf een overtuigen<strong>de</strong> presentatie van <strong>de</strong> Eleganza 2 in<br />

<strong>de</strong> kapel en het bed heeft een <strong>aan</strong>tal weken op proef gest<strong>aan</strong>.<br />

AZ Zeno heeft afgelopen oktober uitein<strong>de</strong>lijk <strong>de</strong> gunning gegeven <strong>aan</strong><br />

WIBO. De Eleganza 2 is een universeel ziekenhuisbed en op ie<strong>de</strong>re af<strong>de</strong>ling<br />

inzetbaar, terwijl het <strong>de</strong> hoogste <strong>aan</strong>dacht <strong>aan</strong> veiligheid geeft. In totaal<br />

mag WIBO 218 bed<strong>de</strong>n leveren met 233 nachtkastjes. Daarnaast heeft AZ<br />

Zeno ook een primeur: er komen twee verlosbed<strong>de</strong>n AVE2 te st<strong>aan</strong>. Dit<br />

innovatieve bed is uitermate geschikt voor zowel <strong>de</strong> fase van <strong>de</strong> weeën<br />

als van <strong>de</strong> bevalling, <strong>de</strong> herstelfase en het postpartum. Het unieke concept<br />

biedt door hoogteverstelling, verstelbare voetsteunen en zijreling vele<br />

posities voor <strong>de</strong> bevallen<strong>de</strong> vrouw. Bovendien bie<strong>de</strong>n eenvoudig wegklapbare<br />

<strong>de</strong>len snel toegang voor het verloskundig team.<br />

De bouw van het nieuwe on<strong>de</strong>rkomen van AZ Zeno is inmid<strong>de</strong>ls klaar. De<br />

werkzaamhe<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> afwerking zijn in volle gang. De levering begint<br />

half februari.<br />

Het futuristische gebouw, geïnspireerd op het surrealistische werk van René<br />

Magritte, ligt in een mooie en groene omgeving. (Beeld: Philippe Bruwier)<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 39


experts in sustainable buildings<br />

© TV AAPROG - BOECKX. - BURO II & ARCHI+I<br />

Ingenium nv Brugge - Gent - Leuven - Antwerpen | info@ingenium.be | www.ingenium.be<br />

HIGHTECH IN DIENST VAN<br />

DE GEZONDHEID VAN MORGEN.<br />

Sweco is Europa’s toon<strong>aan</strong>gevend ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau<br />

Een ziekenhuis bouwen, uitbrei<strong>de</strong>n of renoveren is altijd een multidisciplinaire opdracht met complexe eisen<br />

inzake techniciteit, duurzaamheid en comfort. Sweco Belgium heeft een lange traditie als engineeringpartner<br />

en projectmanager in <strong>de</strong> zorgsector. Wij beloven dat u exact <strong>de</strong> juiste expertise voor uw specifiek project krijgt.<br />

AZ Zeno Knokke © Tom D’haenens<br />

© TV Aaprog - Boeckx - Buro II & ARCHI+I<br />

www.swecobelgium.be<br />

ad <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Zorg</strong> versie AZ Zeno.indd 1 22/<strong>06</strong>/<strong>2017</strong> 17:52:36


AZ Zeno, Knokke<br />

Waterdichte dilatatievoegprofielen van DOX<br />

Expansion Joints in AZ Zeno<br />

Bij <strong>de</strong> bouw van <strong>de</strong> parkeergarage van AZ Zeno werd een beroep<br />

ged<strong>aan</strong> op <strong>de</strong> hoogwaardige dilatatievoeg profielsystemen van DOX<br />

Expansion Joints. In totaal 275 m waterdichte MIGUTAN profielen<br />

wer<strong>de</strong>n doorheen <strong>de</strong> parkeergarage geplaatst.<br />

Waterdichte dilatatievoegsystemen zijn van vitaal belang voor <strong>de</strong><br />

bescherming van het gebouw. Belangrijke bouwon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len van o.a.<br />

(on<strong>de</strong>rgrondse) parkeergarages, voetgangersbruggen, ziekenhuizen,<br />

sportfaciliteiten en stadions moeten wor<strong>de</strong>n beschermd tegen het<br />

binnendringen van water. Goed geplan<strong>de</strong>, langdurige, hon<strong>de</strong>rd procent<br />

waterdichte en soli<strong>de</strong> dilatatievoegsystemen zijn hierin cruciaal.<br />

Het gemeenschappelijke kenmerk van MIGUTAN systemen is <strong>de</strong> unieke<br />

technologie van een verwisselbaar inzetstuk, met een afdichten<strong>de</strong> functie<br />

bovenop het oppervlak. MIGUTAN biedt ontwerpers en architecten<br />

een beproefd systeem <strong>aan</strong> met een uniek <strong>aan</strong>bod van toepassingen,<br />

<strong>aan</strong>gevuld met een uitgebreid, goed ontworpen systeem van knooppunten,<br />

eindstukken en overgangen. De uitzon<strong>de</strong>rlijke waterdichtheid<br />

wordt gegaran<strong>de</strong>erd door <strong>de</strong> hoogwaardige rubberfolie in <strong>de</strong> inlage en<br />

een goe<strong>de</strong> <strong>aan</strong>sluiting met <strong>de</strong> vloer.<br />

AZ Zeno koppelt healing environment <strong>aan</strong><br />

toparchitectuur<br />

Innovatieve technieken en duurzame oplossingen waren een must voor<br />

<strong>de</strong> zorgomgeving voor <strong>de</strong> patiënten maar ook voor <strong>de</strong> werkomgeving<br />

van het personeel. “We hebben op basis van het Programma van Eisen <strong>de</strong><br />

technieken op comfortvlak tot in <strong>de</strong>tail uitgewerkt en doorgedreven gesimuleerd”,<br />

vertelt Nikolaas Boucquey, Business Unit Manager Healthcare bij<br />

INGENIUM. “Het is belangrijk dat <strong>de</strong> installatie uit <strong>de</strong> conceptfase tij<strong>de</strong>ns<br />

<strong>de</strong> uitvoering zó wordt gebouwd dat ze na oplevering niet alleen blijft<br />

voldoen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> comforteisen, maar ook efficiënt kan wor<strong>de</strong>n beheerd. De<br />

bijzon<strong>de</strong>r complexe installaties in het gebouw wor<strong>de</strong>n door onze ervaren<br />

commissioning experts grondig getest en gedocumenteerd voor oplevering.<br />

Ook <strong>aan</strong> het on<strong>de</strong>rhoud van <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> uitrustingen wordt <strong>aan</strong>dacht<br />

besteed.” Na <strong>de</strong> ingebruikname zal INGENIUM <strong>de</strong> installaties vanop<br />

afstand monitoren via het gebouwenbeheersysteem, om <strong>de</strong> bouwheer bij<br />

te st<strong>aan</strong> in <strong>de</strong> opvolging en optimalisering van het comfort.<br />

Vescom wand- en meubelbekleding en<br />

gordijnstoffen voor AZ Zeno<br />

Het interieur van het nieuwe ziekenhuis AZ Zeno in Knokke is gerealiseerd<br />

door <strong>de</strong> tij<strong>de</strong>lijke vereniging van <strong>de</strong> architectenbureaus<br />

AAPROG-BOECKX.-B2Ai. Hugo Van Leuven, Jan De Vloed en Bjorn Van<br />

Moerkerke hebben met hun teams en in samenspraak met <strong>de</strong> bouwheer<br />

diverse productgroepen van Vescom geselecteerd. Zo is er gekozen<br />

voor Vescom vinyl wandbekleding en digitaal geprinte (custom ma<strong>de</strong>)<br />

wandbekleding; producten die bijzon<strong>de</strong>r sterk zijn, hygiënisch, brandwerend,<br />

duurzaam, licht- en kleurecht, bestand tegen krassen en stoten,<br />

naadloos <strong>aan</strong> te brengen en eenvoudig te on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n.<br />

Interessant hierbij te vermel<strong>de</strong>n is dat al ten tij<strong>de</strong> van <strong>de</strong> oudbouw<br />

van VZW Gezondheidszorg Oostkust vanaf <strong>de</strong> jaren negentig positieve<br />

ervaringen wer<strong>de</strong>n opged<strong>aan</strong> met Vescom vinyl wandbekleding. Dit<br />

heeft me<strong>de</strong> bijgedragen <strong>aan</strong> een hernieuw<strong>de</strong> keuze voor Vescom<br />

wandafwerking in <strong>de</strong> huidige nieuwbouw. Daarnaast wordt een <strong>de</strong>el<br />

van het meubilair voorzien van Vescom vinyl meubelbekleding, een<br />

stevig functioneel product met een lange levensduur, vuil- en vetbestendig,<br />

brandwerend, slijtvast, hygiënisch en in hoge mate bestand<br />

tegen urine-, bloed- en transpiratievlekken. De vinyl meubelbekleding<br />

is soepel te verwerken, on<strong>de</strong>rhoudsvrien<strong>de</strong>lijk en laat zich eenvoudig<br />

reinigen met Vescom cleaner. Ten slotte zijn een restaurant en enkele<br />

verga<strong>de</strong>rzalen uitgerust met akoestische transparante gordijnstoffen<br />

van Vescom; sfeerverhogen<strong>de</strong> producten die eveneens bijdragen <strong>aan</strong><br />

een comfortabele werkomgeving.<br />

‘In AZ Zeno grijpen patiënten naar het<br />

ErgoSystem ® A100 van FSB’<br />

Het barrièrevrije ErgoSystem® van FSB bewijst dat functionele en ergonomische<br />

producten ook esthetisch kunnen zijn. Het ErgoSystem® A100<br />

(A=aluminium) combineert een diagonale – ovale greepdoorsne<strong>de</strong> met<br />

een uitgebrei<strong>de</strong> grijpruimte: mo<strong>de</strong>rne doorgezette steunen maken grijpen<br />

bijzon<strong>de</strong>r comfortabel. Voor AZ Zeno in Knokke wer<strong>de</strong>n alle componenten<br />

gemaakt in RAL 9016 mat en hierdoor individueel op <strong>de</strong> omgeving afgestemd.<br />

Centraal bij het ErgoSystem A100 st<strong>aan</strong> vrije op maat gemaakte<br />

handlijstcombinaties – vervolledigd met een accessoire-assortiment dat<br />

uitgerust is voor bijna elke toepassing. In AZ Zeno wor<strong>de</strong>n vooral <strong>de</strong><br />

gebruiksvrien<strong>de</strong>lijke opklapbare beugels met functietoets en onzichtbare<br />

kabel gebruikt. Deze uitrusting wordt uitgebreid met douchestangen,<br />

handdoekhou<strong>de</strong>rs, hoek- en wandgrepen.<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 41


AZ Zeno, ziekenhuis, Knokke-Heist, België<br />

Architect AAPROG, BOECKX ARCHITECTS,<br />

part of Detoo,BURO II & ARCHI+I,<br />

Wetteren, Oosten<strong>de</strong>, Gent<br />

Bouwjaar maart 2013 – eind <strong>2017</strong><br />

Isolatie FOAMGLAS ® T4+,<br />

met afwerking in terrasdak<br />

TECHNOLOGY SUPPORTING LIFE<br />

GEBOUWENTECHNOLOGIE<br />

ELEKTRISCHE TOTAALCONCEPTEN • KLIMAATBEHEERSING<br />

SANITAIR • GEBOUWBEHEERSYSTEMEN • ICT • MEDISCHE GASSEN<br />

www.eeg.be


Dilatatievoegprofielen voor strenge<br />

hygiëne, belastings- en comforteisen.<br />

DOX Expansion Joints. werkt samen met <strong>de</strong> marktlei<strong>de</strong>r, MIGUA GmbH, om hoogwaardige<br />

dilatatievoeg profielsystemen te leveren voor elke binnen- en buitentoepassing.<br />

FGH 2.0 / 65: DilaTaTievoeGproFiel<br />

voor ziekenHuizen<br />

FGH 2.0: met vervangbare inlage &<br />

af<strong>de</strong>kclipsen in har<strong>de</strong> kunststof - i<strong>de</strong>aal<br />

tegen slijtage en voor verhoog<strong>de</strong><br />

hygiëne eisen<br />

FGH 65: tot 5,5 kg/mm belasting - i<strong>de</strong>aal<br />

voor logistieke wegen in ziekenhuizen<br />

FGH 65 + 2.0 kunnen tot 20 mm dilatatie<br />

<strong>aan</strong> i.p.v. <strong>de</strong> standaard 8 mm<br />

Dankzij har<strong>de</strong> kunststof inlage, minimale<br />

niveauverschillen & contactgeluid voor<br />

trillingsarm transport<br />

Sealed in Motion.<br />

T +32 2 503 07 14<br />

T +32 3 309 14 22<br />

www.doxexpansion.be<br />

info@doxexpansion.be<br />

project<br />

wandbekleding<br />

meubelbekleding<br />

gordijnstoffen<br />

N.V. Vescom Belgium S.A.<br />

t +32 (0)2 520 5025<br />

belgium@vescom.com<br />

www.vescom.com<br />

VES016-82 Adv ‘<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Zorg</strong>’ 197x130.indd 1 30-11-17 12:35


Tekst: Lilian Heijmans<br />

Beeld: BeeldWerkt, Lilian Heijmans<br />

NIEUWBOUW AMPHIA<br />

VORDERT GESTAAG<br />

De vier gebouwen van <strong>de</strong> nieuwbouw van Amphia in Breda nemen steeds dui<strong>de</strong>lijkere vormen <strong>aan</strong>. Deze komen tot stand <strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong> Molengracht, naast het huidige ziekenhuis. Dit best<strong>aan</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong>el wordt in latere instantie gerenoveerd en via een gemeenschappelijke<br />

centrale hal en passage met <strong>de</strong> nieuwbouw verbon<strong>de</strong>n. Daarmee ontstaat een ziekenhuis van zo’n 128.000 m 2 .<br />

Op dit moment beschikt Amphia over twee locaties<br />

in Breda en vestigingen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Langendijk en<br />

Molengracht. Bei<strong>de</strong> gebouwen waren dringend<br />

<strong>aan</strong> renovatie toe en ook <strong>de</strong> installaties moesten na<br />

twintig jaar vervangen wor<strong>de</strong>n. De wens bestond al<br />

langer om bei<strong>de</strong> vestigingen op één locatie samen<br />

te brengen. Medisch specialistische hulp wordt<br />

tegenwoordig immers steeds vaker multidisciplinair<br />

ingezet. Door dichter bij elkaar te zitten, kan er sneller<br />

overlegd en afgestemd wor<strong>de</strong>n. Hierdoor kunnen<br />

patiënten weer sneller en beter geholpen wor<strong>de</strong>n.<br />

Bij <strong>de</strong> vestiging Molengracht was voldoen<strong>de</strong> ruimte<br />

voor <strong>de</strong> gehele nieuwbouw voorhan<strong>de</strong>n. Als <strong>de</strong>ze<br />

eind 2019 klaar is, wor<strong>de</strong>n al veel patiënten en functies<br />

van locatie Langendijk overgebracht naar <strong>de</strong><br />

nieuwe gebouwen. Vervolgens wordt <strong>de</strong> best<strong>aan</strong><strong>de</strong><br />

bouw van Molengracht gerenoveerd. Dit zal nog<br />

zo’n twee jaar in beslag nemen. Op <strong>de</strong> plek van<br />

<strong>de</strong> huidige vestiging Langendijk wor<strong>de</strong>n op termijn<br />

woningen gerealiseerd.<br />

In<strong>de</strong>ling<br />

Inmid<strong>de</strong>ls is <strong>de</strong> nieuwe parkeergarage van Amphia<br />

op het terrein van voormalig voetbalclub JEKA bij <strong>de</strong><br />

Molengracht al volop in bedrijf. Daarnaast volgt <strong>de</strong><br />

bouw van <strong>de</strong> vier nieuwe gebouwen ook gestaag. Ze<br />

wor<strong>de</strong>n door een centrale corridor met glazen dak met<br />

elkaar en <strong>de</strong> toekomstige hoofdingang verbon<strong>de</strong>n.<br />

De vier bouw<strong>de</strong>len wor<strong>de</strong>n tegelijkertijd neergezet<br />

en hebben ie<strong>de</strong>r hun eigen logistieke proces. De<br />

gebouwen centreren zich rondom <strong>de</strong> thema’s ‘hart,<br />

44 | BOUWENAANDEZORG.EU


Amphia Ziekenhuis, Breda<br />

Jasper Meyer (links), Koen Arts (rechts).<br />

long en vaten’, ‘vrouw, moe<strong>de</strong>r, kind’ en ‘oncologie’.<br />

Daarnaast bevin<strong>de</strong>n zich in het vier<strong>de</strong> gebouw <strong>de</strong><br />

interventieaf<strong>de</strong>lingen met zware medische technologie,<br />

zoals <strong>de</strong> OK’s, radiologie en IC-af<strong>de</strong>ling. In <strong>de</strong><br />

best<strong>aan</strong><strong>de</strong> bouw krijgt het thema ‘bewegen’ een plek<br />

en zullen monodisciplines als oogheelkun<strong>de</strong>, KNO en<br />

<strong>de</strong>rmatologie een plaats krijgen, net als <strong>de</strong> laboratoria<br />

en kantoren. Ver<strong>de</strong>r zullen hier <strong>de</strong> kleine ingrepen als<br />

staar- en liesbreukoperaties plaatsvin<strong>de</strong>n. In verband<br />

met <strong>de</strong> reductie van infectiegevaar en comfort en<br />

privacy voor patiënten, familie en verplegend personeel<br />

is in <strong>de</strong> nieuwbouw gekozen voor eenpersoonskamers.<br />

Deze zijn allemaal gerieflijk ingericht met een<br />

bed, wandkast, eigen tv en eigen natte cel. Ook is<br />

‘rooming in’ mogelijk; er kan altijd een bed wor<strong>de</strong>n<br />

bijgezet voor familiele<strong>de</strong>n die willen blijven slapen.<br />

Infrastructuur<br />

“We hebben vooraf een intensief traject met <strong>de</strong><br />

gemeente gehad over <strong>de</strong> infrastructuur rondom het<br />

ziekenhuis. Voor realisatie van het nieuwe Amphia is<br />

<strong>de</strong> Molengracht verbreed en is <strong>de</strong> Jel van <strong>de</strong>r San<strong>de</strong>l<strong>aan</strong><br />

<strong>aan</strong>gelegd om alle logistieke processen zoals<br />

bevoorrading en <strong>aan</strong>rijroutes van ambulances te<br />

stroomlijnen”, vertelt Jasper Meijer, projectdirecteur<br />

Vernieuwbouw Amphia. “Dat was een interessant<br />

ste<strong>de</strong>nbouwkundig vraagstuk, maar daar zijn we in<br />

gezamenlijk overleg goed uitgekomen.”<br />

Ontwerp<br />

“We zijn erg trots dat we het nieuwe Amphia hebben<br />

mogen ontwerpen”, vertelt Koen Arts van Wiegerinck<br />

Architectuur Ste<strong>de</strong>nbouw uit Arnhem. “Ons<br />

architectenbureau heeft namelijk begin jaren ’90 ook<br />

het best<strong>aan</strong><strong>de</strong> gebouw locatie Molengracht ontworpen.<br />

Het is bijzon<strong>de</strong>r dat we <strong>de</strong> best<strong>aan</strong><strong>de</strong> bouw en<br />

<strong>de</strong> nieuwbouw nu tot een geheel mogen sme<strong>de</strong>n.<br />

De vier nieuwe bouw<strong>de</strong>len zijn allemaal van verschillen<strong>de</strong><br />

hoogtes, variërend van twee tot zes bouwlagen.<br />

Als uitgangspunt voor het ontwerp hebben we<br />

naar <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis van Breda gekeken. Haar i<strong>de</strong>ntiteit<br />

en vooral (militaire) verle<strong>de</strong>n hebben als inspiratie<br />

gediend voor <strong>de</strong> ‘Spart<strong>aan</strong>se elegantie’ in het (gevel)<br />

ontwerp. Tegelijkertijd wil<strong>de</strong>n we in het gebouw een<br />

prettige, gastvrije sfeer creëren. We hebben zowel<br />

buiten als binnen voor afgeron<strong>de</strong> hoeken gekozen en<br />

gebruikgemaakt van keramische elementen, die we<br />

in verticale ban<strong>de</strong>n hebben <strong>aan</strong>gebracht. Ook laten<br />

we <strong>de</strong> kleuren van <strong>de</strong>ze tegels van geel via oranje<br />

langzaam overg<strong>aan</strong> in rood en dit loopt binnen in het<br />

gebouw door tot in <strong>de</strong> algemene ruimtes. Centraal<br />

in <strong>de</strong> vier gebouwen zijn zes binnentuinen <strong>aan</strong>gelegd,<br />

waardoor alle ruimtes <strong>aan</strong> <strong>de</strong> buitenzij<strong>de</strong> of<br />

van binnenuit over natuurlijke lichtinval beschikken.<br />

Tevens zijn er bij <strong>de</strong> centrale liften familiekamers ingericht.<br />

Om op voorhand een goed beeld te krijgen van<br />

<strong>de</strong> verpleegkamers en OK’s hebben we hier ‘mock<br />

ups’ van laten maken. Op <strong>de</strong>ze manier kon<strong>de</strong>n we ze<br />

zo efficiënt en gebruiksvrien<strong>de</strong>lijk mogelijk inrichten.”<br />

Duurzaamheid en klimaat<br />

Het nieuwe Amphia is voorzien van een WKO-installatie<br />

met een klimaatsysteem, waarmee per ruimte<br />

<strong>de</strong> verwarming en koeling geregeld kan wor<strong>de</strong>n.<br />

In <strong>de</strong> aluminium kozijnen is triple glas <strong>aan</strong>gebracht<br />

met een zonweren<strong>de</strong> coating. ›<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 45


wiegerinck.nl<br />

Welkom bij Total Project Service<br />

Total Project Service B.V. is een projectinrichter die al ruim 30 jaar in <strong>de</strong> markt werkzaam is. TPS heeft een uitsteken<strong>de</strong><br />

naam verworven in het ontwerpen en leveren van projectinrichting voor kantoren, zorginstellingen en scholen. Onze<br />

plannen wor<strong>de</strong>n op maat ontwikkeld, professioneel begeleid en naar volle tevre<strong>de</strong>nheid uitgevoerd.<br />

Sinds 2009 is TPS een 100% zusterbedrijf van Brugmans Vloeren B.V., een soli<strong>de</strong> bedrijf dat inmid<strong>de</strong>ls al meer dan 40 jaar<br />

bestaat. Door het sameng<strong>aan</strong> van <strong>de</strong>ze twee ervaren firma’s is een sterke combinatie ontst<strong>aan</strong>. Meer dan 50 mensen hebben<br />

inmid<strong>de</strong>ls hun krachten gebun<strong>de</strong>ld, om samen <strong>de</strong> projecten van onze opdrachtgevers naar volle tevre<strong>de</strong>nheid uit te voeren.<br />

Uw opdracht wordt door onze eigen mensen uitgevoerd en tevens begeleid/bewaakt door onze projectlei<strong>de</strong>rs. Door<br />

het intensieve contact van onze ervaren projectlei<strong>de</strong>rs en onze vakmensen op <strong>de</strong> vloer is er door <strong>de</strong> jaren heen een zeer<br />

hecht team ontst<strong>aan</strong>, waarbij flexibiliteit en mee<strong>de</strong>nken één van onze han<strong>de</strong>lsmerken is gewor<strong>de</strong>n.<br />

Maak een afspraak met één van onze projectmanagers voor een bezoek <strong>aan</strong> onze showroom.<br />

Wij verwelkomen u graag.<br />

info@totalprojectservice.nl<br />

www.totalprojectservice.nl<br />

Doornhoek 3746<br />

5465 TA Veghel<br />

Postbus 592<br />

5460 AN Veghel<br />

Tel: 0413 211 869<br />

Fax: 0413 212 678<br />

info@brugmansvloeren.nl<br />

www.brugmansvloeren.nl<br />

1750<strong>06</strong>-6828_total project.indd 1 20-12-17 14:15


Amphia Ziekenhuis, Breda<br />

Dit zorgt samen voor een optimaal klimaat in het<br />

hele ziekenhuis. In <strong>de</strong> algemene ruimtes is overal<br />

LED-verlichting toegepast. Daarnaast beschikt<br />

ie<strong>de</strong>re verpleegaf<strong>de</strong>ling over vier gesluis<strong>de</strong> kamers<br />

voor kwetsbare patiënten om ze extra te kunnen<br />

beschermen tegen infectiegevaar. Met het nieuwe<br />

energieconcept, waaron<strong>de</strong>r een WKO-installatie<br />

wordt een CO 2<br />

-reductie van 85 procent ten opzichte<br />

van <strong>de</strong> voorg<strong>aan</strong><strong>de</strong> situatie gerealiseerd. Ook is het<br />

gebouw flexibel geconstrueerd zodat eenvoudig<br />

geswitcht kan wor<strong>de</strong>n tussen functies van af<strong>de</strong>lingen;<br />

een verpleegaf<strong>de</strong>ling kan eenvoudig tot poli<br />

wor<strong>de</strong>n omgebouwd.<br />

Eén bouwkeet<br />

“We zijn vooral heel blij met <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rlinge<br />

samenwerking”, besluit Jasper Meijer. “Dat komt<br />

op symbolische wijze tot uiting; alle disciplines en<br />

opdrachtgevers werken namelijk samen vanuit een<br />

gemeenschappelijke bouwkeet.” •<br />

Passen<strong>de</strong> vloerafwerking en<br />

wandbekleding<br />

voor Amphia<br />

Total Project Service B.V. uit Veghel neemt bij<br />

<strong>de</strong> nieuwbouw van Amphia naast <strong>de</strong> <strong>de</strong>kvloeren<br />

ook <strong>de</strong> vloerafwerking voor haar rekening.<br />

Bovendien levert <strong>de</strong>ze projectinrichter <strong>de</strong><br />

wandbekleding voor <strong>de</strong> natte ruimtes. Omdat<br />

<strong>de</strong> afbouw volgend jaar maart begint, start<br />

Total Project Service dan met het twee<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>el van haar werkzaamhe<strong>de</strong>n, namelijk <strong>de</strong><br />

vloerafwerking.<br />

“We hebben <strong>de</strong> <strong>de</strong>kvloeren voor nagenoeg<br />

<strong>de</strong> hele nieuwbouw al laten leveren door<br />

ons zusterbedrijf Brugmans Vloeren”, vertelt<br />

Jorlan van Alphen, directeur bij Total Project<br />

Service. “Door het in eigen huis hebben van<br />

een <strong>de</strong>kvloerenbedrijf, evenals een partij die<br />

projectstoffering <strong>aan</strong> kan brengen, zijn wij een<br />

uitsteken<strong>de</strong> partner voor dit type projecten.<br />

Voor het Amphia ziekenhuis is veel geïnvesteerd<br />

in het vin<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> passen<strong>de</strong> vloerafwerking.<br />

Wij hebben samen met <strong>de</strong> bouwen<strong>de</strong><br />

partij en via Fourcare met <strong>de</strong> opdrachtgever<br />

gezocht naar een vloerafwerking die past in<br />

<strong>de</strong> opgave van <strong>de</strong> <strong>aan</strong>nemer, evenals in het<br />

toekomstige gebruik van <strong>de</strong> opdrachtgever.<br />

Het bij elkaar brengen van <strong>de</strong>ze aspecten is ons<br />

goed toevertrouwd, door onze kennis van <strong>de</strong><br />

markt.” www.totalprojectservice.nl<br />

FEITEN EN CIJFERS<br />

Dakwerk op maat voor Amphia Breda<br />

Voor het dakwerk van het nieuwe Amphia in Breda heeft <strong>aan</strong>nemersconsortium Four Care een beroep<br />

ged<strong>aan</strong> op Dakteam BV uit Zwijndrecht. Het imposante bouwproject biedt voor <strong>de</strong> expert in dakbe<strong>de</strong>kkingen<br />

een keur <strong>aan</strong> uitdagingen, waarbij een gegaran<strong>de</strong>er<strong>de</strong> kwaliteit, veiligheid en op maat<br />

installatie hand-in-hand g<strong>aan</strong>.<br />

Dakteam is een dak<strong>de</strong>kkersorganisatie die lan<strong>de</strong>lijk werken uitvoert, zowel in <strong>de</strong> nieuwbouw- als<br />

in <strong>de</strong> renovatiemarkt en is actief op het gebied van hallenbouw, utiliteits- en woningbouw. De<br />

gekwalificeer<strong>de</strong> dak<strong>de</strong>kkers verwerken <strong>de</strong> materialen volgens <strong>de</strong> laatste stand <strong>de</strong>r techniek. Naast <strong>de</strong><br />

algemeen voorkomen<strong>de</strong> bitumineuze en kunststof dakbe<strong>de</strong>kkingen is Dakteam ook uw partner voor het<br />

<strong>aan</strong>brengen van parkeer- en groendaken alsme<strong>de</strong> permanente valbeveiligingsystemen.<br />

OPDRACHTGEVER<br />

Amphia, Breda<br />

ARCHITECT<br />

Wiegerinck Architectuur Ste<strong>de</strong>nbouw, Arnhem<br />

HOOFDAANNEMER EN INSTALLATEUR<br />

Aannemersconsortium Four Care, Nieuwegein<br />

HUISVESTINGSADVISEUR<br />

PTG in Amersfoort<br />

LANDSCHAPSARCHITECT<br />

Bosch Slabbers, Mid<strong>de</strong>lburg<br />

DAKBEDEKKING<br />

Dakteam, Zwijndrecht<br />

LIJMEN EN KITTEN<br />

Saba, Dinxperlo<br />

OK WANDEN EN NEVENRUIMTE<br />

Ropa Systems, Someren<br />

VLOEREN<br />

Total Project Service, Veghel<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 47


(Beeld: Wiegerinck)<br />

De zorginstelling van <strong>de</strong> toekomst<br />

‘Duurzaam is het toverwoord’<br />

Duurzaamheid, recycling, het circulaire gedachtegoed en Cradle to Cradle.<br />

Het zijn begrippen waar veel over wordt gesproken, met name in <strong>de</strong> zorg.<br />

Het is niet verwon<strong>de</strong>rlijk dat hier steeds meer <strong>aan</strong>dacht voor komt en dat<br />

er beter wordt nagedacht over het omg<strong>aan</strong> met mid<strong>de</strong>len, om ervoor te<br />

zorgen dat toekomstige generaties hier ook nog toegang tot hebben. De<br />

eisen op dit gebied wor<strong>de</strong>n strenger en <strong>de</strong> bewustwording wordt groter. Van<br />

organisaties wordt verwacht dat zij na<strong>de</strong>nken over hoe zij hun producten in<br />

<strong>de</strong> toekomst nog duurzamer maken.<br />

Foto: Wiegerinck architecten.<br />

Impressie Amphia Ziekenhuis, Breda<br />

Daltonstraat 25, 3335 LR Zwijndrecht<br />

www.dakteambv.nl<br />

T 078 - 68 16 962<br />

E info@dakteambv.nl, W www.<strong>de</strong>kteambv.nl<br />

T: 078-6816962<br />

Van zorginstellingen wordt verwacht dat zij een duurzaam beleid voeren,<br />

waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehou<strong>de</strong>n met het welzijn van patiënten,<br />

budgetbeperkingen en innovaties. Bij Tarkett zijn <strong>de</strong> duurzame Cradle<br />

to Cradle principes diep ingebed in <strong>de</strong> organisatie. Zo wor<strong>de</strong>n grondstoffen<br />

zorgvuldig geselecteerd op hun herbruikbaarheid en is er een internationaal<br />

ReStart-programma. Dit programma heeft als doel om pre en post consumer<br />

producten terug te nemen en veilig te verwerken tot nieuwe vloerbe<strong>de</strong>kking.<br />

Daarnaast zijn <strong>de</strong> fabrieken van Tarkett uitgerust met diverse maatregelen<br />

die het gebruik van water, energie en uitstoot reduceren. Dit zorgt<br />

voor duurzame producten die bij uitstek geschikt zijn voor <strong>de</strong> zorgsector,<br />

waaron<strong>de</strong>r <strong>de</strong> homogene vinylvloer. De unieke toplaag zorgt ervoor dat <strong>de</strong><br />

vloer resistent is tegen <strong>de</strong> meest voorkomen<strong>de</strong> vloeistoffen in zorgomgevingen.<br />

Daarnaast is dit type vloer zeer geschikt voor druk belopen zones<br />

met specifieke vereisten. De toplaag toont <strong>aan</strong> dat duurzaamheid niet duur<br />

hoeft te zijn, gelet op <strong>de</strong> laagste life cycle kosten in <strong>de</strong> markt.<br />

Er zijn volop duurzame vloeroplossingen voor zorginstellingen verkrijgbaar<br />

die passen binnen het eisenpakket en <strong>de</strong> wensen van een zorginstelling van<br />

<strong>de</strong> toekomst.<br />

1750<strong>06</strong>+6884_dakteam.indd 1 19-12-17 09:31<br />

48 | BOUWENAANDEZORG.EU


Amphia Ziekenhuis, Breda<br />

Tekst: Irene Teunissen<br />

Beeld: SABA<br />

DUURZAME LIJMEN<br />

EN KITTEN VAN SABA<br />

Familiebedrijf SABA uit Dinxperlo houdt zich al meer dan tachtig jaar bezig<br />

met het ontwikkelen, produceren en leveren van lijmen en kitten voor<br />

meer<strong>de</strong>re sectoren. Voor <strong>de</strong> nieuwbouw van Amphia in Breda wor<strong>de</strong>n kitten<br />

geproduceerd voor diverse toepassingen.<br />

SABA inspectie op <strong>de</strong> bouwplaats.<br />

SABA heeft er bewust voor gekozen zich te richten<br />

op geselecteer<strong>de</strong> markten om daar kennispartner<br />

te zijn op het gebied van afdichten en verlijmen.<br />

De rol van SABA in <strong>de</strong> nieuwbouw van Amphia is<br />

daar een goed voorbeeld van. Henri van Geenen,<br />

senior accountmanager voor bouw en industrie<br />

vertelt dat <strong>de</strong> leveringen voor Amphia vanaf februari<br />

2018 zullen starten. “Dan begint <strong>de</strong> afbouw van<br />

het nieuwe ziekenhuis. In ons adviesplan, dat wij<br />

op maat maken voor elk omvangrijk project, staat<br />

beschreven wat allemaal gekit wordt, met welke<br />

doelstelling en met welk product.” Zo wor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r<br />

meer <strong>de</strong> <strong>aan</strong>sluitvoegen in <strong>de</strong> natte ruimtes gekit<br />

om lekkage te voorkomen. Ook wordt kit toegepast<br />

bij dilataties in <strong>de</strong> buitengevel en in <strong>de</strong> beloopbare<br />

voegen tussen betontrappen en bor<strong>de</strong>ssen. Ver<strong>de</strong>r<br />

wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> brandweren<strong>de</strong> dilataties in <strong>de</strong> brandschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

constructies met kit gevuld, evenals <strong>de</strong><br />

<strong>aan</strong>sluitingen in <strong>de</strong> laboratoria.<br />

Productontwikkeling<br />

afgestemd op toepassing<br />

Van Geenen: “We bekijken eerst welke toepassing<br />

<strong>de</strong> lijm of kit moet krijgen. Afhankelijk van <strong>de</strong><br />

daarbij behoren<strong>de</strong> eisen, wensen en eigenschappen,<br />

ontwikkelt onze Research & Development<br />

af<strong>de</strong>ling een flexibel en duurzaam product. De<br />

functie van het afdichtingsmateriaal bepaalt <strong>de</strong><br />

samenstelling, maar ook <strong>de</strong> kleur- en/of technische<br />

aspecten ervan.”<br />

Duurzaam verbin<strong>de</strong>n<br />

Volgens <strong>de</strong> accountmanager on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n drie cruciale<br />

elementen SABA van an<strong>de</strong>re leveranciers. “Eerst<br />

kijken we naar het ontwerp en <strong>de</strong> juiste <strong>de</strong>taillering, en<br />

be<strong>de</strong>nken we een optimale oplossing voor een goe<strong>de</strong><br />

flexibele afdichting die lang kan functioneren. Ten<br />

twee<strong>de</strong> passen we <strong>de</strong> juiste kittechnologie en -soort<br />

toe voor <strong>de</strong> betreffen<strong>de</strong> toepassing. Tot slot beoor<strong>de</strong>len<br />

we of het <strong>de</strong> juiste applicatie en applicatieomstandighe<strong>de</strong>n<br />

zijn. We begelei<strong>de</strong>n en inspecteren zelf <strong>de</strong><br />

uitvoering op <strong>de</strong> bouwplaats om een perfect eindresultaat<br />

te realiseren. Als <strong>de</strong>ze drie factoren in balans zijn,<br />

kunnen we <strong>de</strong> klant, samen met het applicatiebedrijf,<br />

een hoogwaardig innovatief afdichtingsproduct en<br />

een duurzame relatie bie<strong>de</strong>n.” •<br />

SABA Research & Development af<strong>de</strong>ling.<br />

SABA <strong>aan</strong>sluitvoegen in natte cellen.<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 49


Tekst en beeld: Ropa systems<br />

ROPA SYSTEMS:<br />

HET ‘PLUG AND PLAY’<br />

Belleweg 9<br />

5711 DH, Someren<br />

The Netherlands<br />

T +31 (0) 493 473637<br />

F +31 (0) 493 473299<br />

info@ropasystems.nl<br />

www.ropasystems.nl<br />

WANDSYSTEEM<br />

Met haar modulaire wandsysteem voor schone ruimten is Ropa systems<br />

inmid<strong>de</strong>ls een toon<strong>aan</strong>geven<strong>de</strong> partij in <strong>de</strong> zorgmarkt. Sinds <strong>de</strong> oprichting van<br />

het bedrijf ruim zeven jaar gele<strong>de</strong>n zijn inmid<strong>de</strong>ls talrijke projecten succesvol<br />

afgerond. De producten van Ropa systems zijn <strong>aan</strong> een constante kwaliteitstoets<br />

on<strong>de</strong>rhevig. Het succes van dit bedrijf laat zich vertalen in snel, hoogwaardig en<br />

flexibel bouwen, tegen zo laag mogelijke bouwkosten.<br />

50 | BOUWENAANDEZORG.EU


Bedrijfspresentatie<br />

Opbouw framewerk Blok 1, nieuwbouw OK’s Amphia ziekenhuis Breda.<br />

Mockup OK’s Amphia ziekenhuis<br />

Breda in <strong>de</strong> fabriek in Someren.<br />

Achterwand met foto<br />

inlage voor OK Dr. Horatio Oduber Hospital, Aruba.<br />

Eindresultaat Hybri<strong>de</strong> OK,<br />

St. Elisabeth ziekenhuis, Tilburg. (© Remco van Blokland)<br />

Na afloop van ie<strong>de</strong>r project wordt er geëvalueerd<br />

en daar waar nodig wor<strong>de</strong>n producten<br />

en soms ook bouwwijze <strong>aan</strong>gepast, om bij het<br />

volgen<strong>de</strong> project nog beter te presteren. Daarbij<br />

wordt goed gekeken naar <strong>de</strong> elkaar in rap tempo<br />

opvolgen<strong>de</strong> ontwikkelingen in het ‘high care’-<br />

segment van <strong>de</strong> zorg. Niet voor niets is innovatie<br />

HET sleutelwoord in het nog jonge bedrijf.<br />

Stormachtige ontwikkeling<br />

Sinds <strong>de</strong> oprichting in 2010 maakt het bedrijf een<br />

stormachtige ontwikkeling door. Inmid<strong>de</strong>ls kan<br />

zij met trots terugzien op een <strong>aan</strong>tal spraakmaken<strong>de</strong><br />

projecten, die met succes zijn afgerond.<br />

Het behan<strong>de</strong>lcentrum Isala klinieken in Zwolle<br />

en het complete OK-complex van het MST in<br />

Ensche<strong>de</strong> zijn daar slechts enkele voorbeel<strong>de</strong>n<br />

van. Van recentere datum zijn <strong>de</strong> renovatie van het<br />

OK-complex van het ETZ St. Elisabeth ziekenhuis te<br />

Tilburg en drie HCK-ruimten van ditzelf<strong>de</strong> ziekenhuis.<br />

Ook rondt Ropa systems dit jaar nog <strong>de</strong><br />

nucleaire geneeskun<strong>de</strong>-af<strong>de</strong>ling van het MST af.<br />

Snelle doorlooptijd<br />

Sinds enkele weken is <strong>aan</strong>gevangen met een nieuw<br />

groot project: het OK-complex van het Amphia<br />

ziekenhuis te Breda. Dit geheel nieuwe ziekenhuis<br />

wordt gebouwd door <strong>de</strong> bouwcombinatie B4Care/<br />

I4care. Het omvangrijke project brengt voor Ropa<br />

systems weer nieuwe omstandighe<strong>de</strong>n met zich<br />

mee. Na een zorgvuldige voorbereiding is ervoor<br />

gekozen om vroeg in het bouwproces te starten met<br />

het opzetten van het prefab wandsysteem. Dit om<br />

an<strong>de</strong>re disciplines, zoals E- en W-installaties daar<br />

weer op <strong>aan</strong> te laten sluiten en op die manier een<br />

snellere doorlooptijd te realiseren. Bouwkundige<br />

voorbereidingen voor <strong>de</strong>ze bouwpartners wor<strong>de</strong>n<br />

al meegenomen in <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> modules van<br />

het wandsysteem. Denk hierbij <strong>aan</strong> voorbereidingen<br />

voor elektrische leidingtracés, plintafzuigingen<br />

en crossflow plenums.<br />

Mockup<br />

Om er zeker van te zijn dat hetgeen dat op papier<br />

is uitgedacht, ook daadwerkelijk in <strong>de</strong> praktijk<br />

klopt, is er in <strong>de</strong> fabriek te Someren een mockup-<br />

OK gebouwd, i<strong>de</strong>ntiek <strong>aan</strong> <strong>de</strong> uitein<strong>de</strong>lijke OK's die<br />

gebouwd g<strong>aan</strong> wor<strong>de</strong>n in het ziekenhuis. De OK<br />

bestaat uit een modulair systeem van bouwkundige<br />

elementen en wandpanelen, die <strong>aan</strong>eengeschakeld<br />

wor<strong>de</strong>n en daar waar nodig separaat kunnen wor<strong>de</strong>n<br />

<strong>aan</strong>gepast. Hierna zijn alle betrokken partijen uitgenodigd<br />

om <strong>de</strong> OK op ware grote te beoor<strong>de</strong>len.<br />

Daarna zijn alle bevindingen geëvalueerd en daar<br />

waar nodig werd het ontwerp <strong>aan</strong>gepast. Hierdoor<br />

wordt een soepele en efficiënte doorloop van het<br />

totale bouwproces ver<strong>de</strong>r geoptimaliseerd.<br />

Voorlopig grootste project<br />

Voor Ropa systems houdt het hier echter niet op:<br />

ook sleepte zij <strong>de</strong> or<strong>de</strong>r binnen voor <strong>de</strong> levering en<br />

plaatsing van ruim 450 handbedien<strong>de</strong> schuif<strong>de</strong>uren<br />

en minstens evenzoveel bedachterwan<strong>de</strong>n, allebei<br />

voor <strong>de</strong> patiëntenkamers van het ziekenhuis. Het<br />

project is hiermee voorlopig het grootste project in<br />

omvang voor dit jonge bedrijf, dat <strong>de</strong> groei in haar<br />

ver<strong>de</strong>re toekomst met vertrouwen tegemoet ziet. •<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 51


SABA<br />

feliciteert<br />

Amphia!<br />

Wij dragen graag bij <strong>aan</strong><br />

jullie gezon<strong>de</strong> toekomst<br />

Met onze lijmen en kitten dragen we bij <strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong> gezondheid van patiënten, me<strong>de</strong>werkers en<br />

bezoekers. Zo zorgen wij voor hygiënische en<br />

luchtdichte voegafdichtingen in bijvoorbeeld<br />

operatiekamers, laboratoria en cleanrooms.<br />

Dankzij onze afdichtingen in vloeren, gevels en<br />

trappenhuizen voorkomen we problemen als<br />

lekkages en betonrot door inwatering.<br />

Op jullie gezondheid!<br />

a strong bond<br />

www.saba-adhesives.com


Tekst en beeld: Brecon Group<br />

Nieuwe locatie voor Brecon Group<br />

De Brecon Group, met diverse nationale en internationale<br />

cleanroom ontwerp- en bouwactiviteiten, is in <strong>de</strong> loop <strong>de</strong>r<br />

jaren gegroeid en inmid<strong>de</strong>ls ook internationaal actief.<br />

Daarom heeft <strong>de</strong> organisatie een nieuw pand gerealiseerd op een door hen<br />

<strong>aan</strong>gekocht perceel van het industrieterrein T58 in Tilburg. Het nieuwe pand<br />

voorziet in ruime kantoren en prachtige faciliteiten als ook een 2.000 m² grote<br />

productiehal. Uiteraard is het volledig technische ontwerp van een duurzame<br />

karakteristiek en heeft het esthetisch ontwerp, zowel inpandig als buiten, een<br />

uiterst mo<strong>de</strong>rne uitstraling.<br />

Vanaf 8 januari 2018 bent u van harte welkom in het nieuwe bedrijfspand,<br />

gelegen <strong>aan</strong> het Droogdokkeneiland 7, 5026 SP Tilburg. •<br />

<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Zorg</strong> editie februari<br />

staat in het teken van<br />

<strong>de</strong> operatiekamer en intensive care.<br />

Niet alleen wor<strong>de</strong>n in samenwerking met opdrachtgevers toon<strong>aan</strong>geven<strong>de</strong> projecten<br />

beschreven, ook vindt u in <strong>de</strong>ze uitgave interviews met beslissingsmakers,<br />

nieuwe producten en presentaties van leveranciers.<br />

Is uw bedrijf gerelateerd <strong>aan</strong> dit thema?<br />

Dan is het zeker interessant om <strong>de</strong>el te nemen<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong>ze special!<br />

Neem vóór 10 januari contact op met Patty Ros.<br />

T +31 495 450095<br />

E p.ros@louwersuitgevers.nl<br />

Eigen adv februari.indd 1 20-12-17 11:24<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 53


Tekst: Koen Mortelmans<br />

Beeld: VK, Interbuild en Thomas Geuens<br />

Cadix-ziekenhuis<br />

zal stadsbeeld van<br />

Noord-Antwerpen bepalen<br />

Nabij Park Spoor-Noord wil Ziekenhuis-<br />

Netwerk Antwerpen (ZNA) begin 2020 een<br />

groot nieuw ziekenhuis openen, uitgerust met<br />

<strong>de</strong> recentste medische en technische infrastructuur.<br />

De bouwwerken zijn volop bezig.<br />

De gevels wor<strong>de</strong>n volledig bekleed met<br />

glasmozaïek. De keuze voor lichte groene en<br />

blauwe tinten zal een pointillistische verschijning<br />

geven. De gordijngevelprofielen en klemlijsten<br />

wor<strong>de</strong>n gelakt in een lichtgroene kleur, die eer<strong>de</strong>r<br />

<strong>aan</strong>sluit bij <strong>de</strong> groene glasmozaïek.<br />

54 | BOUWENAANDEZORG.EU


Cadix-ziekenhuis, Antwerpen<br />

De groep ZNA omvat drie algemene en zes gespecialiseer<strong>de</strong><br />

ziekenhuizen, zeven dagcentra en een<br />

woonzorgcentrum. Hij stelt als grootste gezondheidszorgorganisatie<br />

van België zowat 6.000<br />

mensen te werk. De voorgeschie<strong>de</strong>nis ervan gaat<br />

terug tot diep in <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>leeuwen. Later ressorteer<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong> organisaties van <strong>de</strong> groep on<strong>de</strong>r het<br />

Antwerpse OCMW, dat nog altijd <strong>de</strong> eigenaar<br />

is van <strong>de</strong> huidige gebouwen. Begin <strong>de</strong>ze eeuw<br />

leid<strong>de</strong> een verzelfstandiging tot <strong>de</strong> oprichting<br />

van ZNA. Het nieuwe ziekenhuis wordt zijn eerste<br />

eigen gebouw.<br />

“Oorspronkelijk moest <strong>de</strong> nieuwbouw vooral het<br />

ou<strong>de</strong> Stuivenbergziekenhuis in <strong>de</strong> binnenstad<br />

vervangen”, vertelt algemeen directeur Wouter De<br />

Ploey. “Maar door <strong>de</strong> algemene evolutie naar kortere<br />

verblijfsperio<strong>de</strong>s werd het zinvoller om ook ZNA Sint-<br />

Erasmus, nu in Borgerhout-Zuid, naar <strong>de</strong> nieuwe site<br />

over te brengen. Door die bun<strong>de</strong>ling bereikten we<br />

ook <strong>de</strong> nodige kritische massa om bepaal<strong>de</strong> diensten<br />

ruimer uit te bouwen. Bovendien zal ook <strong>de</strong> directie,<br />

die nu nog in ZNA Sint-Elisabeth is gevestigd,<br />

naar <strong>de</strong> nieuwe site, ZNA Cadix, verhuizen.” In of<br />

nabij <strong>de</strong> huidige Stuivenberg- en Erasmusziekenhuizen<br />

blijven wel enkele raadplegingen behou<strong>de</strong>n.<br />

Sint-Elisabeth, in het historische hart van Antwerpen,<br />

blijft integraal als ziekenhuis fungeren. “Door onze<br />

eigen verhuis komt er zelfs ruimte vrij voor extra diensten.<br />

Dat kan revalidatie zijn, maar bijvoorbeeld ook<br />

<strong>de</strong> <strong>aan</strong>pak van een tijdsziekte zoals burn-out.”<br />

Ambitie is traditie<br />

In 1884 was Stuivenberg een ambitieus state-ofthe-art<br />

ziekenhuis, weldra moet ZNA Cadix die rol<br />

overnemen. “Er is even gespeeld met het i<strong>de</strong>e om<br />

<strong>de</strong> overwegend negentien<strong>de</strong>-eeuwse gebouwen te<br />

renoveren, maar <strong>de</strong> kandidaten die op het projectvoorstel<br />

inspeel<strong>de</strong>n stel<strong>de</strong>n een nieuwbouw voor,<br />

net buiten <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> kernstad, maar vlakbij <strong>de</strong> heropleven<strong>de</strong><br />

trendy wijken Eilandje en Dam. Dat is niet<br />

ver van Stuivenberg, zodat het verzorgingsgebied<br />

nauwelijks verschuift.”<br />

On<strong>de</strong>rhoud<br />

ZNA Cadix zal ongeveer 65.000 m² groot zijn en<br />

beschikken over een eigen spoed, intensieve zorg,<br />

brandwon<strong>de</strong>ncentrum, hospitalisatie-af<strong>de</strong>lingen,<br />

dagziekenhuis en polikliniek. Het wordt opgetrokken<br />

volgens een DBM-formule (<strong>de</strong>sign, build, maintenance).<br />

“Doordat <strong>de</strong> partners die bouwen later ook<br />

moeten inst<strong>aan</strong> voor het on<strong>de</strong>rhoud, zullen ze meer<br />

dan in een traditionele formule <strong>aan</strong>dacht hebben<br />

voor <strong>de</strong> keuze van <strong>de</strong> <strong>de</strong>gelijkste in plaats van <strong>de</strong><br />

goedkoopste bouwmaterialen en technieken”, stelt<br />

De Ploey. De ligging langs belangrijke routes, in een<br />

omgeving waar recent ook an<strong>de</strong>re opvallen<strong>de</strong> gebouwen<br />

wer<strong>de</strong>n opgetrokken of gerenoveerd, maakt dat<br />

ZNA Cadix sterk mee het stadsbeeld zal bepalen.<br />

Daarom hechtte ZNA veel belang <strong>aan</strong> <strong>de</strong> architectuur.<br />

Maar omdat <strong>de</strong> no<strong>de</strong>n van ziekenhuizen tegenwoordig<br />

snel veran<strong>de</strong>ren, moet het gebouw ook flexibel<br />

<strong>aan</strong>pasbaar zijn. “Op het scharnierpunt tussen het<br />

park, <strong>de</strong> waterpartijen van <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> haven en <strong>de</strong><br />

ste<strong>de</strong>lijke bebouwing geniet <strong>de</strong> site van ZNA Cadix<br />

van <strong>de</strong> kwaliteiten van elk ervan”, zegt ingenieurarchitect<br />

Ruben Du Pré van VK Architects & Engineers,<br />

co-ontwerper in samenwerking met Robbrecht en<br />

Daem architecten. “De beperkte beschikbare grondoppervlakte<br />

maakte het noodzakelijk in <strong>de</strong> hoogte te<br />

bouwen, tot negentien verdiepingen hoog. ›<br />

(Beeld: Thomas Geuens)<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 55


BUILD SKYLINES<br />

www.interbuild.be/vacatures


Cadix-ziekenhuis, Antwerpen<br />

Dak en gevels<br />

De gevels wor<strong>de</strong>n volledig bekleed met glasmozaïek.<br />

“De keuze voor lichte groene en blauwe tinten zal<br />

een pointillistische verschijning geven. Het gebruik<br />

van waterige kleuren zal het gebouw inschrijven in<br />

<strong>de</strong> context van havengebouwen en dokken.” Een<br />

ritmiek van ramen uit donkergroen gelakt aluminium<br />

vormt <strong>de</strong> overgang tussen <strong>de</strong> buiten- en <strong>de</strong><br />

binnenruimte. De open, profielvrije hoek laat ramen<br />

uitkijken over het ste<strong>de</strong>lijk landschap. Aan <strong>de</strong> binnenzij<strong>de</strong><br />

laat een verspringing van <strong>de</strong> glasvlakken ruimte<br />

voor een zitbank. De frames springen 10 cm uit het<br />

gevelvlak en zorgen zo voor extra dieptewerking.<br />

“Sommige gevelvlakken krijgen als gordijngevels een<br />

afwijken<strong>de</strong>, meer kristallijne uitdrukking, gerelateerd<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> specifieke achterliggen<strong>de</strong> functies of <strong>de</strong> nabije<br />

buitenruimten.” De zichtdaken wor<strong>de</strong>n <strong>aan</strong>gelegd<br />

als extensieve groendaken. Dat is trouwens <strong>de</strong> algemene<br />

regel in Antwerpen.<br />

Geschie<strong>de</strong>nis geïntegreerd<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> graafwerken hebben archeologen Schijnsluis<br />

blootgelegd, een watersluis uit 1818. In die tijd<br />

speel<strong>de</strong> Antwerpen nog een belangrijke militaire rol.<br />

De watersluis moest garan<strong>de</strong>ren dat <strong>de</strong> vestinggracht<br />

nooit droog viel. De natuurstenen skeletelementen<br />

van <strong>de</strong> sluis zijn voorzichtig ontmanteld en krijgen<br />

later een plaats op fijne metalen sokkels in <strong>de</strong> tuinen<br />

van het ziekenhuis. Elke tuin krijgt overigens een<br />

eigen karakter. In één ervan vormt <strong>de</strong> <strong>aan</strong>wezigheid<br />

van water het opvallendste kenmerk, in an<strong>de</strong>re bloeien<strong>de</strong><br />

planten en grindpa<strong>de</strong>n of hoogstammig groen.<br />

Energie<br />

On<strong>de</strong>r het ziekenhuis is een beo-veld <strong>aan</strong>gelegd, om<br />

voor verwarming en koeling thermische energie uit<br />

<strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m te gebruiken. “Hiervoor zijn veertig boringen<br />

uitgevoerd, elk tot op een diepte van 150 m. ›<br />

(Beel<strong>de</strong>n: Thomas Geuens)<br />

Om het publieke domein maximaal vrij te hou<strong>de</strong>n<br />

van gemotoriseerd verkeer wordt zowel personen- en<br />

logistiek als ambulancevervoer on<strong>de</strong>rgronds afgewikkeld.<br />

We hebben het inrittencomplex voor spoed en<br />

logistiek gegroepeerd met een tramhalte.”<br />

<strong>Zorg</strong>boulevard<br />

Het gebouw krijgt een dui<strong>de</strong>lijk leesbare opbouw.<br />

“Het lagere volume, van <strong>de</strong> begane grond tot niveau<br />

7, wordt horizontaal doorsne<strong>de</strong>n door een zorggerelateer<strong>de</strong><br />

commerciële laag op <strong>de</strong> begane grond<br />

en door een panoramische tussenverdieping op<br />

niveau 3. De commerciële invulling van <strong>de</strong>ze 'zorgboulevard'<br />

op niveau 0 biedt <strong>de</strong> bezoeker een grote<br />

doorwaadbaarheid. Aan elke zij<strong>de</strong> bevindt zich een<br />

toegang tot het ziekenhuis. De positionering van het<br />

onthaal op dit niveau maakt <strong>de</strong> verweving van het<br />

ziekenhuis met <strong>de</strong> stad compleet.”<br />

Een verticale uitsnijding doorbreekt het massieve<br />

karakter van het bouwvolume. “Die uitsnijding is<br />

gekoppeld <strong>aan</strong> <strong>de</strong> horizontaliteit van <strong>de</strong> zorgboulevard,<br />

die op zijn beurt door een vi<strong>de</strong> is gekoppeld<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> panoramaverdieping.” De panoramaverdieping<br />

fungeert als belangrijkste buitenruimte van het<br />

ziekenhuis en huisvest ook een restaurant. En ook<br />

<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rgrondse laag moet een <strong>aan</strong>gename omgeving<br />

wor<strong>de</strong>n. “Ze wordt doorsne<strong>de</strong>n met verdiepte<br />

patiotuinen, die er licht en lucht toelaten in <strong>de</strong> logistieke<br />

en spoedfuncties.”<br />

FEITEN EN CIJFERS<br />

OPDRACHTGEVER<br />

Ziekenhuis Noord-Antwerpen, Antwerpen en<br />

consortium K.Eur Development, Antwerpen<br />

ONTWERP<br />

VK Architects & Engineers, Gent en Robbrecht<br />

& Daem, Gent<br />

HOOFDAANNEMER<br />

Interbuild, Antwerpen<br />

HVAC SOFTWARE<br />

Hysopt, Merksem<br />

DEURGEHELEN<br />

Eribel, Hoogstraten<br />

VLOER<br />

Air<strong>de</strong>ck, Paal-Beringen<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 57


Bespaar tot 40%<br />

energie en kosten<br />

Ziekenhuizen en verzorgingstehuizen<br />

verbruiken te veel energie doordat<br />

verwarmings- en koelinstallaties vaak<br />

niet optimaal werken.<br />

Onze ontwerpsoftware helpt u om<br />

best<strong>aan</strong><strong>de</strong> en nieuwe installaties<br />

hydraulisch te optimaliseren.<br />

Bespaar en kies voor meer comfort,<br />

kwaliteit en duurzaamheid.<br />

Bezoek www.hysopt.com<br />

of bel: 03 / 298 16 30<br />

VK Architects & Engineers <strong>de</strong>livers fully integrated architecture and engineering services for <strong>de</strong>manding<br />

healthcare clients worldwi<strong>de</strong> who want to invest in healing environments in a constantly evolving society<br />

where our quality of life is un<strong>de</strong>r stress. www.vkgroup.be<br />

ARCHITECTS<br />

& ENGINEERS<br />

General Hospital Delta, Roeselare VK services architecture, interior architecture, m&e engineering, structural engineering, landscape <strong>de</strong>sign, infrastructure


Cadix-ziekenhuis, Antwerpen<br />

Voor <strong>de</strong> energievoorziening komt er ook een WKKinstallatie<br />

met een thermisch vermogen van 195 kW<br />

en een elektrisch vermogen van 150 kW”, vult Du<br />

Pré <strong>aan</strong>. De technische infrastructuur omvat naast<br />

verwarming, koeling en luchtbehan<strong>de</strong>ling ook systemen<br />

voor <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>ling van diverse vloeistoffen en<br />

medische gassen. Om alle hydraulische toepassingen<br />

te optimaliseren, <strong>de</strong>ed ZNA een beroep op <strong>de</strong> software<br />

van Hydronic System Optimisation (Hysopt). “In<br />

samenspraak met VK Engineering en installatiebedrijf<br />

Cegelec werkt Hysopt dynamische simulaties uit om<br />

het hydraulisch ontwerp te optimaliseren. Zo verhogen<br />

we het comfort voor <strong>de</strong> patiënten en me<strong>de</strong>werkers<br />

van ZNA en verlagen we energieverbruik en <strong>de</strong><br />

CO 2<br />

-uitstoot”, zegt Hysopt-zaakvoer<strong>de</strong>r Peter Van<br />

Roosbroeck. “In samenspraak met VK Architects &<br />

Engineers hebben wij onze software bezorgd <strong>aan</strong><br />

installatiebedrijf Cegelec en het <strong>de</strong> nodige gebruiksbijstand<br />

verleend. Ons pakket versnelt <strong>de</strong> ontwerptijd<br />

tot <strong>de</strong>rtig procent en maakt het mogelijk eventuele<br />

<strong>aan</strong>passingen in een minimum van tijd uit te voeren.”<br />

Project ZNA Cadix:<br />

• Deurgehelen in metalen omlijsting, <strong>aan</strong>tal in inox.<br />

• Verschillen<strong>de</strong> <strong>de</strong>urconfiguraties op maat van specifieke no<strong>de</strong>n:<br />

- Draai<strong>de</strong>uren, schuif<strong>de</strong>uren, pivot<strong>de</strong>uren & S-<strong>de</strong>uren (<strong>de</strong>ze laatste is een dubbele <strong>de</strong>ur waarbij bei<strong>de</strong><br />

vleugels in tegengestel<strong>de</strong> richting openen, veelal toegepast bij ruimtelijke beperkingen).<br />

- Inclusief brandweren<strong>de</strong> <strong>de</strong>urgehelen Rf 30 & Rf 60.<br />

• Deuren voorzien van kunststof kantlatten:<br />

- robuustere <strong>de</strong>uren (maximale stootvastheid).<br />

- en een pak duurzamer esthetische <strong>de</strong>urgehelen, <strong>aan</strong>gezien <strong>de</strong> kleur van <strong>de</strong> kantlatten exact<br />

<strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> kan zijn als van <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur zelf of van <strong>de</strong> omlijsting, en dit zon<strong>de</strong>r naad.<br />

- hygiënischere <strong>de</strong>urgehelen dan met houten kantlatten.<br />

Eribel als integrale partner:<br />

Klant ontzorgen: één partner vanaf <strong>de</strong> ontwerpfase, productie en plaatsing in eigen beheer (hoge<br />

kwaliteit gegaran<strong>de</strong>erd) alsook mogelijkheid tot on<strong>de</strong>rhoudscontracten = garan<strong>de</strong>ren van functionaliteit<br />

(veiligheids<strong>de</strong>uren!) en duurzaamheid. En dit voor alle <strong>de</strong>urconcepten (standaard, brandwerend,<br />

akoestisch, inbraakwerend…), ongeacht of het draai-, zwaai- of schuif<strong>de</strong>uren zijn en zowel voor enkele<br />

als dubbele <strong>de</strong>uren. ERIBEL ontwikkelt ook graag uw volgen<strong>de</strong> project/concept op maat.<br />

Logistieke werforganisatie<br />

“Gezien <strong>de</strong> talrijke bouw- en wegenwerken die<br />

momenteel op het grondgebied van Antwerpen<br />

plaatsvin<strong>de</strong>n, vormt <strong>de</strong> logistieke organisatie van <strong>de</strong><br />

bouwplaats een <strong>aan</strong>zienlijke uitdaging”, stelt Bart<br />

Herroelen, directeur werken bij hoofd<strong>aan</strong>nemer Interbuild.<br />

“Ze is slechts via één beschei<strong>de</strong>n toegangsweg<br />

bereikbaar. Bovendien moeten we rekening hou<strong>de</strong>n<br />

met <strong>de</strong> toenemen<strong>de</strong> files, niet alleen in <strong>de</strong> stad zelf,<br />

maar ook daarbuiten. Om dit op te vangen, hebben<br />

we bijvoorbeeld <strong>de</strong> grond uit <strong>de</strong> 10 m diepe bouwput<br />

– meer dan 220.000 m³ – via het nabije Asiadok<br />

afgevoerd op binnenschepen. Dit maakte 20.000<br />

vrachtwagenritten door <strong>de</strong> buurt overbodig.”<br />

Op <strong>de</strong> bouwplaats zelf richtte Interbuild een tussentijdse<br />

stockagezone in. “Zo kunnen onze leveranciers<br />

op flexibele tijdstippen vanuit <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> fabrieken<br />

verschillen<strong>de</strong> prefabelementen <strong>aan</strong>voeren, in<br />

functie van <strong>de</strong> files. Op gewenste moment rij<strong>de</strong>n we<br />

met <strong>de</strong>ze elementen vanuit <strong>de</strong> stockageplaats naar<br />

<strong>de</strong> specifieke losplaats on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> torenkranen.”<br />

Overleg<br />

“Als bijkomen<strong>de</strong> complicatie loopt een nieuwe<br />

tramlijn pal over <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rgrondse niveaus van het<br />

ziekenhuis, waardoor ze onze werfzone in twee<br />

<strong>de</strong>len splitst. De werken <strong>aan</strong> <strong>de</strong> tramlijn zorg<strong>de</strong>n<br />

in het voorjaar van <strong>2017</strong> voor een extra <strong>de</strong>adline,<br />

waar<strong>aan</strong> wij <strong>de</strong> planning van onze werken moesten<br />

<strong>aan</strong>passen. Om ze goed te doen verlopen, plegen<br />

we regelmatig overleg met <strong>de</strong> collega’s van het<br />

tramproject. Ook met diverse stadsdiensten vin<strong>de</strong>n<br />

regelmatig overlegmomenten plaats, om <strong>de</strong> werken<br />

zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en mogelijke<br />

problemen tijdig te kunnen on<strong>de</strong>rvangen.” •<br />

HVAC-software voor veeleisen<strong>de</strong> gebouwen<br />

Softwarebedrijf Hysopt kwam in 2013 tot stand, als een spin-off van Universiteit Antwerpen. “De aca<strong>de</strong>mische<br />

basis is het doctoraatson<strong>de</strong>rzoek van Roel Van<strong>de</strong>nbulcke, onze huidige CTO”, blikt bedrijfslei<strong>de</strong>r<br />

Peter Van Roosbroeck terug. “De software die wij <strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>n optimaliseert het geïntegreer<strong>de</strong> ontwerp<br />

van diverse hydraulische toepassingen in zowel best<strong>aan</strong><strong>de</strong> als nieuwe gebouwen. Tij<strong>de</strong>ns zijn on<strong>de</strong>rzoek<br />

had Roel ont<strong>de</strong>kt dat heel wat best<strong>aan</strong><strong>de</strong> installaties on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> verwachtingen presteer<strong>de</strong>n, doordat <strong>de</strong><br />

ontwerpen en instellingen niet optimaal waren.”<br />

“He<strong>de</strong>ndaagse klimaatinstallaties wor<strong>de</strong>n almaar complexer en vin<strong>de</strong>n meer en meer hybri<strong>de</strong> toepassingen.<br />

Die van ZNA Cadix combineert een warmtepomp voor bo<strong>de</strong>mwarmte, een warmtekrachtkoppeling<br />

en con<strong>de</strong>nsatieketels. Hysopt optimaliseert het ontwerp van mo<strong>de</strong>rne klimaatinstallaties met iteratieve<br />

optimalisatie-algoritmen en dynamische simulaties om <strong>de</strong> gevolgen van bepaal<strong>de</strong> keuzes snel te berekenen<br />

en weloverwogen beslissingen te nemen voor een optimaal comfort en laag energieverbruik.”<br />

Complexe hybri<strong>de</strong> installaties vind je vooral in grote gebouwen met vele technische behoeften, zoals<br />

ziekenhuizen. “Wij leggen ons dan ook specifiek op zulke projecten toe. Voor ZNA werkten we ook al voor<br />

<strong>de</strong> sites Mid<strong>de</strong>lheim en Jan Palfijn. We werken nu ook mee <strong>aan</strong> <strong>de</strong> nieuwe campus van AZ Sint-Maarten in<br />

Mechelen. En volgend jaar ontzorgen we Veolia bij <strong>de</strong> uitbreiding van het Uza in Antwerpen.”<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 59


WZC Gerda, Sint Niklaas | Een gebogen schuif<strong>de</strong>ur op maat ontworpen<br />

om <strong>de</strong> beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk te benutten.<br />

Open <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur naar<br />

spraakmaken<strong>de</strong><br />

innovatie<br />

Eribel produceert <strong>de</strong>urgehelen die perfect wor<strong>de</strong>n<br />

afgestemd op <strong>de</strong> strenge eisen van <strong>de</strong> zorgsector.<br />

Van standaard binnen<strong>de</strong>uren tot performante brandweren<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>uren, akoestische <strong>de</strong>uren, stralingsweren<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>uren en veiligheids<strong>de</strong>uren: het productengamma is<br />

uiterst compleet en biedt tal van innovatieve oplossingen.<br />

Innovatie zit diep ingebed in het dna van Eribel, zowel<br />

in onze processen als in onze producten.<br />

Een voorbeeld hiervan is <strong>de</strong> droog gemonteer<strong>de</strong> metalen<br />

omlijsting van Eribel: een ingenieus systeem met drie<br />

elementen die op <strong>de</strong> werf tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> afwerkingsfase snel in<br />

elkaar kunnen wor<strong>de</strong>n geklikt. Daarmee heeft Eribel een<br />

ware revolutie ontketend.<br />

Maar Eribel is nog veel meer, van <strong>de</strong> R&D-af<strong>de</strong>ling met<br />

eigen testlaboratorium tot <strong>de</strong> computergestuur<strong>de</strong><br />

productie en <strong>de</strong> loepzuivere afwerking. De nauwgezette<br />

plaatsing, door onze eigen dienst of door geselecteer<strong>de</strong><br />

partners, is <strong>de</strong> kroon op het werk.<br />

Door onze on<strong>de</strong>rhoudsservice kan <strong>de</strong> functionaliteit en<br />

duurzaamheid van <strong>de</strong> <strong>de</strong>uren ver<strong>de</strong>r gegaran<strong>de</strong>erd<br />

wor<strong>de</strong>n.<br />

Brandweren<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>uren<br />

Akoestische<br />

<strong>de</strong>uren<br />

Veiligheids<strong>de</strong>uren<br />

Omlijstingen<br />

Wilt u meer weten over onze oplossingen voor<br />

<strong>de</strong> zorgsector?<br />

Bel 03 314 70 23 of stuur een mailtje naar info@eribel.be.<br />

www.eribel.be<br />

60 | BOUWENAANDEZORG.EU


Cadix-ziekenhuis, Antwerpen<br />

Air<strong>de</strong>ck vloeren zorgen voor flexibiliteit<br />

in het nieuwe ZNA Cadix<br />

ZNA Cadix wordt zon<strong>de</strong>r twijfel een nieuwe blikvanger in Antwerpen. Het<br />

gebouw telt negentien bovengrondse verdiepingen en wordt daarmee één<br />

van <strong>de</strong> hoogste gebouwen <strong>aan</strong> het Eilandje in Antwerpen. Het concept van een<br />

hoogbouwziekenhuis maakt dit gebouw dan ook bijzon<strong>de</strong>r uniek in België.<br />

Het ontwerp van ZNA Cadix omvat een gebouwconcept<br />

dat <strong>de</strong> flexibiliteit geeft om <strong>de</strong> functies en<br />

programmatie van het gebouw doorheen <strong>de</strong> jaren<br />

te laten veran<strong>de</strong>ren. Concreet gaat het om een<br />

ruwbouwstructuur, best<strong>aan</strong><strong>de</strong> uit Air<strong>de</strong>ck lichtgewichtvloeren<br />

die rusten op kolommen. Er zijn dus<br />

geen on<strong>de</strong>rsteunen<strong>de</strong> muren of balken. Hierdoor<br />

ontstaat maximale ruimte in <strong>de</strong> systeemplafonds<br />

voor <strong>de</strong> integratie van technische installaties. Ook<br />

toekomstige wijzigingen – zoals het herin<strong>de</strong>len<br />

van ruimtes of het integreren van nieuwe toestellen<br />

of OK’s – zijn eenvoudig te beheren. Zelfs het<br />

verticaal doorvoeren van technieken werd op voorhand<br />

intensief besproken om maximale flexibiliteit<br />

te garan<strong>de</strong>ren. Dat is ook nodig, want ziekenhuizen<br />

zijn techniekintensieve gebouwen. Zo is <strong>de</strong> technische<br />

dienst van een ziekenhuis voortdurend bezig<br />

met het uitbrei<strong>de</strong>n van technische installaties.<br />

De praktische uitvoering van ZNA Cadix is voor het<br />

volledige bouwteam een uitdaging van formaat. Zo<br />

werd <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rgrondse parking van ruim 42.000 m²<br />

binnen een tijdsbestek van amper vijf m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n gerealiseerd<br />

door <strong>de</strong> THV Ziekenhuis Noord (Interbuild-MBG).<br />

Een belangrijk <strong>aan</strong>dachtspunt daarbij waren <strong>de</strong> voorzieningen<br />

voor <strong>de</strong> installatie van <strong>de</strong> tramb<strong>aan</strong> die in <strong>de</strong><br />

toekomst over <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rgrondse parking en <strong>de</strong> Air<strong>de</strong>ck<br />

vloeren zal rij<strong>de</strong>n. Een constructieve samenwerking en<br />

een ge<strong>de</strong>gen mo<strong>de</strong>l van opvolging en overleg waren in<br />

dit project cruciaal. De levering van <strong>de</strong> laatste Air<strong>de</strong>ck<br />

vloeren staat gepland in maart 2018. •<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 61


The right way<br />

to building structures<br />

ZNA Cadix.<br />

Een flexibel ziekenhuis,<br />

klaar voor <strong>de</strong> toekomst!<br />

Gebouwstructuur<br />

zon<strong>de</strong>r balken of<br />

on<strong>de</strong>rsteunen<strong>de</strong> muren<br />

Maximale<br />

herin<strong>de</strong>elbaarheid<br />

Eenvoudig doorvoeren<br />

van technieken<br />

NIEUW<br />

Flexibele ziekenhuizen met Air<strong>de</strong>ck<br />

ZNA Cadix Antwerpen<br />

UZ Leuven Chirurgisch Dagcentrum Leuven<br />

AZ Blasius Nieuwbouw Den<strong>de</strong>rmon<strong>de</strong><br />

UZ Leuven Protonenbunker Leuven<br />

AZ Sint-Lucas Kin<strong>de</strong>rpsychiatrie Brugge<br />

UZ Leuven Kin<strong>de</strong>rpsychiatrie Fase IVb3 Leuven<br />

Ziekenhuis Maas en Kempen Maaseik<br />

UZ Leuven Fase IVb Vrouw & Kind Leuven<br />

UZ Leuven Fase VI Psychiatrie Leuven<br />

Ziekenhuis Oost-Limburg Genk<br />

Ste<strong>de</strong>lijk Ziekenhuis Roeselare<br />

Virga Jesse Ziekenhuis Hasselt<br />

“Een ziekenhuis bouwen moet snel, eenvoudig en effectief verlopen.<br />

Bij Air<strong>de</strong>ck begrijpen we <strong>de</strong> complexiteit van het vak. Met veel knowhow,<br />

<strong>de</strong> juiste <strong>aan</strong>pak en onze unieke metho<strong>de</strong> van co-ontwikkeling,<br />

dragen wij bij tot het leveren van excellente gebouwstructuren met<br />

blijven<strong>de</strong> flexibiliteit voor toekomstige wijzigingen.”<br />

1412-393-<strong>2017</strong>1110-BAZ-<strong>06</strong>-<strong>2017</strong><br />

Air<strong>de</strong>ck Building Concepts nv<br />

Prins Bisschopssingel 36 bus 7<br />

3500 Hasselt<br />

T +32 11 37 48 00<br />

F +32 11 26 96 01<br />

info@air<strong>de</strong>ck.com<br />

www.air<strong>de</strong>ck.com<br />

Vragen over uw project?<br />

Raf Poppe<br />

Business Developer<br />

raf@air<strong>de</strong>ck.com<br />

Mobile: +32 473 83 21 85


Passion for Care… voor een<br />

betere kwaliteit van leven<br />

Normbau ontwikkelt en produceert op maat gesne<strong>de</strong>n oplossingen voor een gemakkelijk toegankelijke leefomgeving. De<br />

passie waarmee het bedrijf zich van zijn taak kwijt om <strong>de</strong> leefomgeving van mensen te verbeteren, uitgedrukt in ‘Passion<br />

for Care’, wordt voort<strong>aan</strong> op alle communicatieve uitingen toegepast.<br />

Participatie en integratie<br />

vereenvoudigen<br />

Een belangrijke doelstelling voor <strong>de</strong> activiteiten van<br />

Normbau is om <strong>de</strong> participatie en <strong>de</strong> integratie van<br />

mensen met een beperking te vereenvoudigen.<br />

Overtuigen<strong>de</strong> functionaliteit en<br />

esthetiek<br />

Producten bewijzen zich zowel functioneel als esthetisch;<br />

voor huishou<strong>de</strong>ns, ziekenhuizen en verpleeghuizen,<br />

seniorencomplexen, etc.<br />

Nauwkeurigheid en<br />

doorzettingsvermogen<br />

De pijlers voor het succes van Normbau zijn traditionele<br />

eigenschappen als nauwkeurigheid en doorzettingsvermogen.<br />

Bovendien ziet het bedrijf <strong>de</strong>ze eigenschappen<br />

als <strong>de</strong> basis en garantie die klanten op lange<br />

termijn kwaliteit en blijvend voor<strong>de</strong>el garan<strong>de</strong>ren.<br />

Passie voor klant en<br />

me<strong>de</strong>werker<br />

Normbau staat voor het Kwaliteitsmanagementsysteem<br />

volgens DIN en ISO 9001, <strong>de</strong> vrijwillige TÜVcertificeringen<br />

en <strong>de</strong> strengste kwaliteitscontroles. •<br />

PASSION FOR CARE<br />

Care Serien<br />

Geïntegreer<strong>de</strong> oplossingen<br />

voor een toegankelijke<br />

omgeving.<br />

www.normbau.<strong>de</strong><br />

NORMBAU GmbH · 77871 Renchen<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 63


Tekst: Michel Van<strong>de</strong>n Hee<strong>de</strong><br />

Beeld: VK Studio<br />

‘AZ Delta laat arts naar<br />

patiënt g<strong>aan</strong> en niet an<strong>de</strong>rsom’<br />

De architectuur van het ziekenhuis AZ Delta Roeselare staat volledig in functie van <strong>de</strong> patiënt. De diensten zijn rond <strong>de</strong><br />

patiënt georiënteerd. Dit concept van pathologische clusters zorgt ervoor dat patiënten zich beter herkennen en zich meer<br />

thuis voelen op hun verdieping. En <strong>de</strong> artsen st<strong>aan</strong> op hun beurt dichterbij hun patiënten.<br />

64 | BOUWENAANDEZORG.EU


Ziekenhuis AZ Delta, Roeselare<br />

'De architect heeft ten volle rekening gehou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong><br />

ligging en functies van het ziekenhuis'<br />

Sabien Cailliau, Herman Annaert en Steven Wallays zijn op zoek naar een goe<strong>de</strong> way-finding<br />

voor bezoeker en patiënt.<br />

'Als bouwheer wil<strong>de</strong>n we een functioneel,<br />

on<strong>de</strong>rhoudsvrien<strong>de</strong>lijk en zeker ook een mooi gebouw'.<br />

Het ruwbouwge<strong>de</strong>elte van AZ Delta is intussen<br />

volledig afgewerkt. Momenteel zijn <strong>de</strong> voltooiingswerken<br />

volop <strong>aan</strong> <strong>de</strong> gang: <strong>de</strong> vloeren, <strong>de</strong><br />

wan<strong>de</strong>n en <strong>de</strong> installatie van alle technieken.<br />

Begin januari starten <strong>de</strong> werken <strong>aan</strong> <strong>de</strong> N36 die<br />

een vlotte <strong>aan</strong>sluiting van het ziekenhuis op <strong>de</strong><br />

Ring van Roeselare mogelijk moeten maken. “De<br />

architect heeft ten volle rekening gehou<strong>de</strong>n met<br />

<strong>de</strong> ligging en functies van het ziekenhuis”, vertelt<br />

bedrijfskundig directeur Herman Annaert. “Als<br />

bouwheer wil<strong>de</strong>n we een functioneel, on<strong>de</strong>rhoudsvrien<strong>de</strong>lijk<br />

en zeker ook een mooi gebouw.”<br />

Het project – AZ Delta vormt één van <strong>de</strong> grootste<br />

supra-regionale ziekenhuizen van Vl<strong>aan</strong><strong>de</strong>ren –<br />

bestaat uit drie gebouwen. Het grootste gebouw<br />

is uiteraard het ziekenhuis zelf. Daarnaast bevindt<br />

zich het logistieke gebouw, met on<strong>de</strong>r meer het<br />

magazijn, <strong>de</strong> apotheek, <strong>de</strong> centrale keuken, <strong>de</strong><br />

centrale sterilisatieruime en het centrale laboratorium,<br />

die dienst doen voor alle campussen van<br />

AZ Delta. De logistieke diensten zijn on<strong>de</strong>rgronds<br />

verbon<strong>de</strong>n met het ziekenhuis. Bovenop dit<br />

gebouw, dat met een glazen gang in verbinding<br />

staat met het ziekenhuis, komt nog het innovatie-<br />

en leercentrum waar het ziekenhuis heel wat<br />

opleidingsfaciliteiten zal kunnen <strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>n. Het<br />

<strong>de</strong>r<strong>de</strong> gebouw is <strong>de</strong> powerplant, die instaat voor<br />

<strong>de</strong> energie<strong>aan</strong>levering.<br />

Dokters dichter bij patiënten<br />

Een reeks basisi<strong>de</strong>eën staat garant voor <strong>de</strong><br />

verblijfskwaliteit in het gebouw. “Het eerste<br />

aspect bestaat erin dat <strong>de</strong> diensten rond <strong>de</strong> patiënt<br />

georganiseerd zijn”, vertelt Steven Wallays, archi-<br />

tect van VK Architects & Engineers. “Deze <strong>aan</strong>pak<br />

wijkt af van het vroegere klassieke concept waarbij<br />

er meestal een apart bed<strong>de</strong>nge<strong>de</strong>elte, een polikliniekge<strong>de</strong>elte<br />

en een medisch-technische dienst<br />

waren. Bij AZ Delta daarentegen wordt per pathologie<br />

een zorgcluster georganiseerd waar zowel<br />

<strong>de</strong> hospitalisatie als <strong>de</strong> consultatieruimtes zich<br />

bevin<strong>de</strong>n. Wat voor <strong>de</strong> patiënt het voor<strong>de</strong>el biedt<br />

dat hij in <strong>de</strong> diverse fases van zijn behan<strong>de</strong>ling<br />

altijd op <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> plaats terecht kan. Die clusters<br />

zorgen niet alleen voor meer herkenbaarheid bij<br />

<strong>de</strong> patiënt maar hebben als extra pluspunt dat <strong>de</strong><br />

artsen dichtbij hun patiënten st<strong>aan</strong>. Zo kunnen ze<br />

snel een bezoek brengen zon<strong>de</strong>r grote afstan<strong>de</strong>n<br />

te moeten overbruggen."<br />

Efficiënte en onzichtbare<br />

logistieke stromen<br />

Het twee<strong>de</strong> aspect in het uitgekien<strong>de</strong> bouwconcept<br />

is dat alle niet-zorggerelateer<strong>de</strong> activiteiten<br />

zijn weggetrokken uit het ziekenhuis. ›<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 65


De achterkant van het gebouw wordt gekenmerkt door rust, landschap, huiselijkheid en harmonie. De poliklinische voorkant is grafisch, dynamisch, prikkelend en efficiënt.<br />

“Door het concept van een twee<strong>de</strong> logistiek<br />

gebouw, waardoor <strong>de</strong> logistieke stromen zo weinig<br />

mogelijk zichtbaar zijn, kan men zich binnen het<br />

ziekenhuisgebouw focussen op <strong>de</strong> zorg”, vervolgt<br />

Steven Wallays. “Een <strong>de</strong>r<strong>de</strong> pijler bestaat erin om<br />

<strong>de</strong> circulatiestromen zo efficiënt mogelijk te maken.<br />

Er is voor <strong>de</strong> goe<strong>de</strong>ren een eigen straat op kel<strong>de</strong>rniveau<br />

(verdieping -1). Het linnen bijvoorbeeld<br />

wordt eerst horizontaal verspreid tot <strong>aan</strong> <strong>de</strong> juiste<br />

vleugel, pas daarna is er het verticale transport. Op<br />

die manier blijven <strong>de</strong> logistieke stromen zo goed als<br />

onzichtbaar. I<strong>de</strong>m dito voor het patiëntentransport:<br />

vanuit <strong>de</strong> <strong>de</strong>sbetreffen<strong>de</strong> dienst wordt <strong>de</strong> patiënt<br />

onmid<strong>de</strong>llijk verticaal naar het gelijkvloers gebracht.<br />

Enkel op <strong>de</strong> zogenaam<strong>de</strong> ‘hotfloor’ wor<strong>de</strong>n patiënten<br />

vervolgens horizontaal verplaatst, in hoofdzaak<br />

richting het operatiekwartier of <strong>de</strong> radiologie. Op<br />

die manier wordt <strong>de</strong> privacy van <strong>de</strong> patiënt gevrijwaard.<br />

Het vier<strong>de</strong> aspect bestaat erin dat er ook<br />

een centrale straat is voor <strong>de</strong> bezoekers, waardoor<br />

ze niet geconfronteerd wor<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> medische<br />

en logistieke diensten. Deze publieke centrale straten<br />

komen trouwens op elk niveau terug zodat <strong>de</strong><br />

verpleegeenhe<strong>de</strong>n en poliklinieken niet verstoord<br />

wor<strong>de</strong>n door ‘doorg<strong>aan</strong>d verkeer’.”<br />

Twee sferen<br />

“We trachten twee sferen te creëren, zowel met<br />

onze externe architectuur als interieurarchitectuur.<br />

Alle bezoekfuncties liggen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> voorkant van het<br />

gebouw, waar we voor ro<strong>de</strong> baksteenarchitectuur<br />

hebben gekozen. Deze manier van bouwen sluit<br />

goed <strong>aan</strong> bij het randste<strong>de</strong>lijke karakter van <strong>de</strong><br />

N36, terwijl alle hospitalisatiefuncties achter<strong>aan</strong> het<br />

gebouw meer gericht zijn op het weidse en groene<br />

landschap, die een helen<strong>de</strong> omgeving vormen voor<br />

<strong>de</strong> patiënt. Hier is voor een meer natuurlijke look<br />

gekozen met groen als hoofdkleur.”<br />

De twee sferen zijn ook doorgetrokken in <strong>de</strong> interieurarchitectuur.<br />

Het is <strong>de</strong> centrale straat die <strong>de</strong><br />

grens vormt tussen <strong>de</strong> twee sectoren. “De achterkant<br />

van het gebouw wordt gekenmerkt door<br />

rust, landschap, huiselijkheid en harmonie. De<br />

poliklinische voorkant is dan weer grafisch, dyna-<br />

66 | BOUWENAANDEZORG.EU


Ziekenhuis AZ Delta, Roeselare<br />

FEITEN EN CIJFERS<br />

misch, prikkelend en efficiënt. Intussen is dui<strong>de</strong>lijk<br />

gewor<strong>de</strong>n dat ook <strong>de</strong> dokters met plezier het logische<br />

concept van <strong>de</strong> randste<strong>de</strong>lijke en landschappelijke<br />

sfeer volgen. Overigens zijn stu<strong>de</strong>nten van<br />

<strong>de</strong> Artevel<strong>de</strong>hogeschool momenteel bezig met<br />

het uitwerken van <strong>de</strong> twee sectoren in <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling<br />

kin<strong>de</strong>rziekten”, vertelt Sabien Cailliau, manager<br />

bouw en infrastructuur.<br />

Zoeken naar<br />

goe<strong>de</strong> way-finding<br />

“In een volgen<strong>de</strong> stap moeten we nu ook bepalen<br />

hoe we <strong>de</strong> way-finding voor bezoekers en patiënten<br />

zullen integreren in ons grote en complexe<br />

gebouw”, zeggen Herman Annaert, Sabien Cail-<br />

De logistieke stromen blijven zo goed als onzichtbaar.<br />

liau en Steven Wallays. “Ze komen het ziekenhuis<br />

centraal binnen, ze hoeven dus niet het hele<br />

gebouw te doorlopen. Er is slechts één stijgpunt<br />

(liftenkern) voor patiënten en bezoekers. Pas later<br />

moet men <strong>de</strong> horizontale verplaatsing maken. Het<br />

gebouw laat dan ook relatief eenvoudig toe om<br />

<strong>de</strong> weg te vin<strong>de</strong>n. De principes van stijgen liggen<br />

vast, maar voor patiënten en bezoekers moet je<br />

dat dui<strong>de</strong>lijk maken. Het zoeken naar een goe<strong>de</strong><br />

oplossing is niet eenvoudig. De patiënt zal eens<br />

te meer weer centraal st<strong>aan</strong> bij het uitwerken van<br />

<strong>de</strong>ze <strong>de</strong>nkoefening. Typisch voor het hele project<br />

is dat alle mogelijke werkgroepen van onze zorg<strong>de</strong>partementen<br />

steeds betrokken geweest zijn bij<br />

elk aspect van het ontwerp.” •<br />

PROJECT<br />

Ziekenhuis AZ Delta Roeselare<br />

BOUWHEER<br />

AZ Delta vzw<br />

ARCHITECT<br />

VK Studio<br />

AANNEMER RUWBOUW<br />

Van Laere (gesloten ruwbouw powerplant),<br />

THV Van Laere – Jan De Nul (gesloten ruwbouw<br />

ziekenhuis en logistiek blok)<br />

INFRASTRUCTUUR EN<br />

OMGEVINGSAANLEG<br />

ASWEBO<br />

VOLTOOIINGSWERKEN<br />

Wycor (chapes-vloeren), THV Wycor-Jansen<br />

(voltooiingswerken), Vanhee<strong>de</strong> (afvalbeheer)<br />

VAST MEUBILAIR<br />

BBC<br />

ELEKTRONISCHE INSTALLATIES<br />

EEG<br />

LIFTINSTALLATIES<br />

Schindler<br />

HVAC EN SANITAIRE INSTALLATIES<br />

THV Tribus Delta<br />

MEDISCHE GASSEN, PERSLUCHT,<br />

VACUÜM<br />

Heyer Benelux<br />

BUIZENPOST<br />

Aerocom<br />

TILLIFTEN<br />

Ergocare Vennik<br />

RUWBOUW I&L<br />

Antwerpse Bouwwerken<br />

STABILITEIT<br />

VK Studio<br />

TECHNIEKEN<br />

VK Studio<br />

SELECTIE ARCHITECT<br />

2002<br />

START NIEUWBOUW<br />

januari 2013<br />

START OPLEVERING<br />

januari 2019 (percelen voltooiing/technieken)<br />

TOTALE OPPERVLAKTE TERREIN<br />

ongeveer 25 ha<br />

TOTALE OPPERVLAKTE GEBOUW<br />

34.000 m² (footprint 120.000 m² nuttige<br />

oppervlakte)<br />

TOTALE BOUWKOSTEN<br />

330 miljoen euro (inclusief BTW en algemene<br />

kosten)<br />

TOTALE KOST MEDISCHE<br />

EN NIET-MEDISCHE UITRUSTING<br />

ongeveer 100 miljoen euro (inclusief BTW en<br />

algemene kosten)<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 67


Focus op inrichting<br />

WWW.WAARDENBURGMEDICAL.COM


Ro<strong>de</strong> Kruis Ziekenhuis, Beverwijk<br />

Ro<strong>de</strong> Kruis Ziekenhuis Beverwijk en Siemens Healthineers sl<strong>aan</strong> han<strong>de</strong>n ineen<br />

Start on<strong>de</strong>rzoek naar<br />

nieuwbouw ziekenhuis 3.0<br />

Het Ro<strong>de</strong> Kruis Ziekenhuis en Siemens Healthineers g<strong>aan</strong>, in samenwerking met <strong>de</strong> Gemeente Beverwijk, <strong>de</strong> bouw van<br />

een toekomstgericht ziekenhuis naast het Stationsplein te Beverwijk on<strong>de</strong>rzoeken. Het nieuwe ziekenhuis zal zich naast<br />

het vertrouw<strong>de</strong> <strong>aan</strong>bod van hoogwaardige specialistische patiëntenzorg on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n door een zeer patiëntvrien<strong>de</strong>lijke<br />

logistiek en een hoog serviceniveau.<br />

In het ‘ziekenhuis van <strong>de</strong> toekomst’ wil het Ro<strong>de</strong><br />

Kruis Ziekenhuis (RKZ) <strong>de</strong> zorg rond <strong>de</strong> patiënt optimaal<br />

organiseren. Daarmee komt <strong>de</strong> zorg in gebie<strong>de</strong>n<br />

waarin het RKZ van oudsher sterk en excellent<br />

is, zoals brandwon<strong>de</strong>nzorg, hand-pols-chirurgie en<br />

obesitas beter tot zijn recht. Ook kan <strong>de</strong> multidisciplinaire<br />

zorg praktischer wor<strong>de</strong>n ingericht. Het RKZ<br />

is on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van het <strong>Zorg</strong> van <strong>de</strong> Zaak Netwerk dat<br />

innovatieve, betaalbare zorg nastreeft.<br />

“In Siemens Healthineers hebben wij dé partner<br />

gevon<strong>de</strong>n die ons kan on<strong>de</strong>rsteunen, om<br />

<strong>de</strong>ze grote wens in vervulling te laten g<strong>aan</strong>: een<br />

hypermo<strong>de</strong>rn ziekenhuis naar <strong>de</strong> laatste stand<br />

<strong>de</strong>r techniek, korte logistieke lijnen, een flexibele<br />

IT-infrastructuur en een klantvrien<strong>de</strong>lijke omgeving”,<br />

laat Jaap van <strong>de</strong>n Heuvel, voorzitter Raad<br />

van Bestuur RKZ weten. “Wij ston<strong>de</strong>n voor een<br />

moeilijke keuze, namelijk een zeer kostbare en<br />

complexe renovatie van <strong>de</strong> oudbouw met niet<br />

optimale oplossingen of <strong>de</strong> stap maken naar<br />

nieuwbouw met alle <strong>de</strong>nkbare voor<strong>de</strong>len.” De<br />

stap naar nieuwbouw is voor RKZ als relatief<br />

klein maar hoogst<strong>aan</strong>d ziekenhuis letterlijk en<br />

figuurlijk een grote operatie. “Wij kunnen dit<br />

eenvoudigweg niet zon<strong>de</strong>r ervaren partners. Met<br />

<strong>de</strong> specialistische kennis en ervaring van Siemens<br />

Healthineers kunnen wij met vertrouwen g<strong>aan</strong><br />

bouwen <strong>aan</strong> een ziekenhuis 3.0 voor onze<br />

patiënten.”<br />

Slim ziekenhuis<br />

Ook Siemens Healthineers is zeer verheugd met<br />

<strong>de</strong> nieuwe uitdaging. “Het is een fantastische stap<br />

om samen een on<strong>de</strong>rzoek te starten naar <strong>de</strong> bouw<br />

van een slim ziekenhuis voor <strong>de</strong> inwoners van<br />

Beverwijk en <strong>de</strong> regio Kennemerland. Een ziekenhuis<br />

waar <strong>de</strong> beste zorg kan wor<strong>de</strong>n verleend op<br />

min<strong>de</strong>r vierkante meters en daarmee tegen lagere<br />

kosten”, zegt Kees Smaling, algemeen directeur<br />

van Siemens Healthineers. “Met nieuwe scan- en<br />

laboratoriumtechnieken en het verbeteren van<br />

werkprocessen maken we dat acute patiënten nog<br />

preciezer en sneller wor<strong>de</strong>n gediagnosticeerd. Zo<br />

wor<strong>de</strong>n patiënten in het RKZ sneller en beter in<br />

het juiste behan<strong>de</strong>lpad inge<strong>de</strong>eld en zijn sommige<br />

diagnostische testen niet meer nodig. Dit kan<br />

natuurlijk alleen door nauwe samenwerking met<br />

alle me<strong>de</strong>werkers van het RKZ.”<br />

Ambitieus<br />

Martijn Smit, burgemeester van Beverwijk: “Wij<br />

zijn buitengewoon enthousiast over het i<strong>de</strong>e<br />

van een nieuw, vooruitstrevend ziekenhuis in<br />

Beverwijk. Het RKZ is van grote betekenis voor<br />

<strong>de</strong> IJmond en in het bijzon<strong>de</strong>r Beverwijk. We zijn<br />

daarom ambitieus in het on<strong>de</strong>rzoeken van <strong>de</strong><br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> plek waar voorheen Ankie’s<br />

Hoeve stond. Het ziekenhuis en Brandwon<strong>de</strong>ncentrum<br />

zijn onlosmakelijk met Beverwijk verbon<strong>de</strong>n.<br />

Het waarborgen van een optimale gezondheidszorg<br />

en een ver<strong>de</strong>re versterking hiervan voor <strong>de</strong><br />

toekomst is van groot belang.” •<br />

'Wij kunnen dit<br />

eenvoudigweg niet zon<strong>de</strong>r<br />

ervaren partners'<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 69


RDS<br />

Bebakening<br />

Balisage<br />

ORLACO<br />

Hijslastcamera<br />

Caméra <strong>de</strong> levage<br />

AMCS<br />

Antibots & Zoning<br />

Anticollision & Zoning<br />

Veiligheidsoplossingen voor torenkranen<br />

Solutions <strong>de</strong> sécurité pour grues à tour<br />

electronics<br />

RDS Electronics bvba • sprl<br />

IZ Harelbeke-Zuid B2040 - Spoorwegstraat 26 - BE-8530 Harelbeke<br />

+32 56 29 10 10 - info@rdselectronics.be - www.rdselectronics.be<br />

Uit <strong>de</strong> kast…<br />

In het meren<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> ziekenhuizen in<br />

Ne<strong>de</strong>rland zijn OK-plena, op<strong>de</strong>k plena<br />

en toebehoren geïnstalleerd, door ons<br />

ontworpen en geproduceerd.<br />

Dit feit hebben we nooit <strong>aan</strong> <strong>de</strong> grote<br />

klok gehangen.<br />

Het is nu tijd om uit <strong>de</strong> kast te komen en<br />

<strong>aan</strong> te kondigen dat wij <strong>de</strong>ze toebehoren<br />

voor uw OK en op<strong>de</strong>kruimten, gewoon<br />

- zon<strong>de</strong>r tussenkomst van <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n -<br />

rechtstreeks <strong>aan</strong> u leveren.<br />

Smitsair Luchttechniek, al meer dan<br />

20 jaar toon<strong>aan</strong>gevend in het ontwerpen,<br />

produceren en monteren van OK-plena,<br />

op<strong>de</strong>k plena, recirculatie schachten,<br />

retour roosters etc. ten behoeve van uw<br />

OK en/of op<strong>de</strong>k ruimten.<br />

www.smitsair.nl/nl/luchttechniek/zorg<br />

Kwaliteit op Maat.


Leveranciers <strong>aan</strong> ziekenhuizen<br />

Tekst en beeld: RDS Electronics<br />

Zoning- en antibotssysteem<br />

voor een hogere veiligheid<br />

op werven<br />

Het gebeurt helaas nog regelmatig dat personen<br />

(zwaar)gewond raken als gevolg van een verlies van<br />

lading door bouwkranen. In sommige gevallen zijn<br />

er jammer genoeg zelfs do<strong>de</strong>lijke slachtoffers te<br />

betreuren. Steeds meer <strong>aan</strong>nemers rusten daarom hun<br />

kranen uit met een zoning- en/of antibotssysteem. RDS<br />

Electronics bvba ver<strong>de</strong>elt <strong>de</strong>ze oplossingen al enkele<br />

jaren op <strong>de</strong> Belgische markt.<br />

“Een groeiend <strong>aan</strong>tal bouwbedrijven beseft dat<br />

onze tools essentieel zijn voor <strong>de</strong> veiligheid op en<br />

naast <strong>de</strong> werf”, zegt Danny Cuvelier, verantwoor<strong>de</strong>lijk<br />

voor het beheer van veiligheidssystemen<br />

voor torenkranen binnen RDS Electronics bvba.<br />

Hoe werkt een zoning- en<br />

antibotssysteem?<br />

Danny Cuvelier: “Ons zoning- en antibotssysteem<br />

on<strong>de</strong>rsteunt <strong>de</strong> kr<strong>aan</strong>man in al zijn han<strong>de</strong>lingen<br />

met <strong>de</strong> kr<strong>aan</strong>. Het wordt onmogelijk om boven<br />

bepaal<strong>de</strong> ingestel<strong>de</strong> ‘verbo<strong>de</strong>n zones’, zoals<br />

(spoor)wegen of an<strong>de</strong>re openbare zones te<br />

werken. Als <strong>de</strong> kr<strong>aan</strong>man <strong>de</strong> giek bijvoorbeeld<br />

naar links wil laten zwenken, geeft een sturingssignaal<br />

<strong>aan</strong> of dit al dan niet veilig is. Is dat niet het<br />

geval, dan wordt <strong>de</strong> beweging in <strong>de</strong> richting van<br />

<strong>de</strong>ze ingestel<strong>de</strong> zone geblokkeerd. Wanneer <strong>de</strong><br />

draaicirkels van twee of meer bouwkranen elkaar<br />

overlappen, zorgt ons antibotssysteem er bovendien<br />

voor dat <strong>de</strong> kr<strong>aan</strong>man zich niet meer hoeft te<br />

bekommeren om an<strong>de</strong>re kranen in zijn draaicirkel.<br />

Als er gevaar dreigt, zal het systeem steeds automatisch<br />

ingrijpen. De kr<strong>aan</strong>man beschikt daarbij<br />

over een scherm waarop hij in één oogopslag alle<br />

an<strong>de</strong>re kranen in <strong>de</strong> omgeving en alle ingestel<strong>de</strong><br />

verbo<strong>de</strong>n zones ziet. Het systeem kan geplaatst<br />

wor<strong>de</strong>n op elk type<br />

kr<strong>aan</strong>, met een vaste<br />

of mobiele voet, met<br />

een vaste of verstelbare<br />

giek, met relais- of PLCsturing,<br />

enzovoort.”<br />

Welke voor<strong>de</strong>len<br />

biedt het systeem?<br />

“Naast het waarborgen van <strong>de</strong> veiligheid, vermijdt<br />

onze oplossing ook stilstand op <strong>de</strong> werf en materieelscha<strong>de</strong>.<br />

Bovendien weegt het kostenplaatje<br />

niet op tegen <strong>de</strong> na<strong>de</strong>len door afwezigheid van<br />

gewon<strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers. Nogal wat <strong>aan</strong>nemers<br />

die het systeem eerst hebben gehuurd, g<strong>aan</strong><br />

vervolgens over tot <strong>aan</strong>koop.”<br />

Welke oplossingen bie<strong>de</strong>n<br />

jullie nog voor een hogere<br />

werfveiligheid?<br />

“We ver<strong>de</strong>len on<strong>de</strong>r meer ook zichtoplossingen<br />

van ORLACO, die ervoor zorgen dat <strong>de</strong> kr<strong>aan</strong>man<br />

in alle omstandighe<strong>de</strong>n een goed zicht heeft op<br />

<strong>de</strong> last. Daarnaast bie<strong>de</strong>n we ook windmeters en<br />

lichtbebakening <strong>aan</strong>. Lichtbebakening is essentieel<br />

bij <strong>de</strong> opbouw van bouwkranen rondom luchtof<br />

helihavens. Het wordt on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re gebruikt<br />

'Met ons zoning- en antibotssysteem wordt<br />

het onmogelijk om boven bepaal<strong>de</strong> ingestel<strong>de</strong><br />

‘verbo<strong>de</strong>n zones’ te werken.'<br />

'Naast het waarborgen van<br />

<strong>de</strong> veiligheid vermijdt onze<br />

oplossing stilstand op <strong>de</strong> werf<br />

en materieelscha<strong>de</strong>'<br />

bij nieuwbouw van of bij renovatiewerken <strong>aan</strong><br />

zorginstellingen, op dit moment bijvoorbeeld het<br />

Universitair Ziekenhuis te Leuven.” •<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 71


Advertorial<br />

Nieuwe operatielampen vergroten beschermd gebied<br />

Turbulentie-intensiteit meer dan 20 procentpunt lager dan <strong>de</strong> norm van 37,5%<br />

Nog afgezien van al zijn unieke eigenschappen zoals 3-voudige schaduwcompensatie<br />

en zijn intuïtieve handgreep met laserindicatie op het werkgebied, is <strong>de</strong><br />

buitengewoon lage turbulentie-intensiteit van 15,9%, gemeten volgens DIN 1946-<br />

4:2008, al een ongeëvenaar<strong>de</strong> prestatie t.o.v. an<strong>de</strong>re OK-lampen.<br />

Door <strong>de</strong>ze lage turbulentie-intensiteit verstoort <strong>de</strong> Merivaara Q-flow TM <strong>de</strong> laminaire<br />

luchtstroom <strong>aan</strong>merkelijk min<strong>de</strong>r en wordt het beschermd gebied dus min<strong>de</strong>r negatief<br />

beïnvloed, dan met <strong>de</strong> gangbare OK-lampen die een hogere turbulentieintensiteit<br />

kennen. De Q-flow TM bezit daarnaast nog vele an<strong>de</strong>re eigenschappen<br />

waarmee ze laat zien een verantwoor<strong>de</strong> keuze te zijn. De lampen geven een<br />

uitermate goe<strong>de</strong> kleurweergave (Ra 98) en zijn onversl<strong>aan</strong>baar in rood en<br />

huidskleur (R9 en R13 bei<strong>de</strong> 99).<br />

Deep column of light & Green ambilite<br />

20 %<br />

L2<br />

60 %<br />

L1<br />

100 %<br />

1 m<br />

20 %<br />

60 %<br />

Deep column of light <strong>de</strong>creases the need to adjust<br />

the light and thus improves efficiency in operating<br />

theatres. Depth of illumination L1+L2 at 60 % is<br />

750 mm (Q-Flow 6) and 700 mm (Q-Flow 4).<br />

At 20 % the value is 1700 mm (Q-Flow 6) and<br />

1400 mm (Q-Flow 4).<br />

Voor ver<strong>de</strong>re informatie:<br />

Naast <strong>de</strong>ze uitzon<strong>de</strong>rlijke eigenschappen moeten <strong>de</strong> lampen uiteraard doen,<br />

waar ze in eerste plaats voor bedoeld zijn: een goe<strong>de</strong> lichtintensiteit op het<br />

operatieveld waarborgen. En dat doen ze! Met hun grote lichtkegel dringen<br />

<strong>de</strong> 140 tot 160 klux diep door in het wondveld. Uiteraard ontbreekt ook een<br />

groenlicht schakeling niet voor goed zicht op <strong>de</strong> monitoren tij<strong>de</strong>ns endoscopische<br />

ingrepen. Green ambilite provi<strong>de</strong>s a consistent light for seeing<br />

images and reading monitors in endoscopic<br />

De nieuwe procedures. Q-flow TM operatielampen van Merivaara hebben dus veel<br />

te bie<strong>de</strong>n. Due to the Purkinje effect it provi<strong>de</strong>s better<br />

<strong>de</strong>finition to images and text.<br />

Voor <strong>de</strong>ze nieuwe OK-lampen is Memo Medical <strong>de</strong> importeur in Ne<strong>de</strong>rland.<br />

Om u als klant optimaal te kunnen adviseren en on<strong>de</strong>rsteunen is er gezocht<br />

naar een ervaren en veelzijdige distribiteur die <strong>de</strong> kennis en mid<strong>de</strong>len heeft<br />

u te adviseren en assisteren bij <strong>de</strong> keuze voor <strong>de</strong>ze nieuwe operatielampen.<br />

Deze partner is Waar<strong>de</strong>nburg Medical, tevens <strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>r van alle overige<br />

Merivaara producten.<br />

Dynamic Obstacle<br />

Compensation (DOC)<br />

www.waar<strong>de</strong>nburgmedical.com<br />

Merivaara’s Dynamic Obstacle Compensation (DOC)<br />

info@waar<strong>de</strong>nburgmedical.com<br />

provi<strong>de</strong>s optimal light in all circumstances. If a light beam is<br />

Tel. 0031 temporarily (0)418 651 obstructed, 078 the intensity of the remaining beams<br />

will increase in compensation, maintaining i<strong>de</strong>al illumination<br />

in the surgical area.<br />

Together with <strong>de</strong>ep column of light, Dynamic Obstacle<br />

Compensation <strong>de</strong>creases the need to adjust the luminaire.<br />

info@memomedical.eu<br />

mob. +31 6 5478 5876<br />

www.merivaara.com


Bedrijfspresentatie<br />

Tekst en beeld: Laméris Ootech<br />

PHORTMAN MEDICAL B.V. EN<br />

LAMÉRIS OOTECH B.V.:<br />

EEN STERKE COMBINATIE<br />

Zoals u weet is Phortman Medical uniek in zijn kwaliteit en service. Steeds meer klanten weten het bedrijf inmid<strong>de</strong>ls<br />

te vin<strong>de</strong>n en het klantenbestand is in <strong>de</strong> afgelopen jaren flink gegroeid. “Om ondanks <strong>de</strong>ze groei toch <strong>de</strong> persoonlijke<br />

service te kunnen blijven bie<strong>de</strong>n die klanten gewend zijn, zijn wij het afgelopen jaar een samenwerkingsverband<br />

<strong>aan</strong>geg<strong>aan</strong> met Laméris Ootech”, vertelt een woordvoer<strong>de</strong>r van het bedrijf. Phortman Medical en Laméris Ootech zijn<br />

samen verantwoor<strong>de</strong>lijk voor <strong>de</strong> verkoop en levering van het Phortman medische gasafnamepunt. Deze samenwerking<br />

is succesvol gebleken.<br />

Het unieke concept van het innovatieve gasafnamepunt<br />

richt zich met name op kwaliteit, duurzaamheid<br />

en on<strong>de</strong>rhoud. Zo bespaart u als gebruiker/<br />

ziekenhuis op <strong>de</strong> kosten voor on<strong>de</strong>rhoud, en door<br />

het unieke slim-line concept behoort groot on<strong>de</strong>rhoud<br />

tot het verle<strong>de</strong>n. Door <strong>de</strong> unieke constructie<br />

is het driejarig on<strong>de</strong>rhoud teruggebracht tot een<br />

simpele han<strong>de</strong>ling van hooguit 30 secon<strong>de</strong>n.<br />

Tevens kan <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rhoudsklep niet meer kantelen<br />

en is afsluiting van het netwerk niet meer nodig.<br />

Het inbouw<strong>de</strong>el kent geen O-ring en daarmee is<br />

het 5-jaarlijkse on<strong>de</strong>rhoud vervallen.<br />

De Phortman punten zijn volledig met nieuwe<br />

mo<strong>de</strong>rne materialen gefabriceerd in <strong>de</strong> betreffen<strong>de</strong><br />

kleurco<strong>de</strong>ring. Binnen één oogopslag is <strong>de</strong><br />

toepassing te herkennen, waardoor <strong>de</strong> kans op een<br />

verkeer<strong>de</strong> <strong>aan</strong>sluiting <strong>aan</strong>zienlijk wordt verkleind.<br />

Voor <strong>de</strong> registratie is het gasafnamepunt voorzien<br />

van een DataMatrix Co<strong>de</strong>. Door mid<strong>de</strong>l van een<br />

DataMatrix scanner is het eenvoudig <strong>de</strong> co<strong>de</strong> te<br />

lezen en gegevens te bewerken. Dit verhoogt het<br />

gebruiksgemak wat betreft het beheer en <strong>de</strong> registratie<br />

van <strong>de</strong> gasafnamepunten.<br />

Huidige punten zijn simpel en eenvoudig om te<br />

bouwen. Hierdoor kunt u met geringe kosten<br />

al profiteren van <strong>de</strong> voor<strong>de</strong>len van dit concept.<br />

Het Phortman medische gasafnamepunt voldoet<br />

in alle opzichten <strong>aan</strong> <strong>de</strong> strengste eisen op het<br />

gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en effi-<br />

ciency. Het nieuw ontwikkel<strong>de</strong> Phortman product<br />

is door mid<strong>de</strong>l van drie patenten beschermd en<br />

ook <strong>de</strong> merknaam Phortman is beschermd. Het<br />

product is gecertificeerd volgens <strong>de</strong> Medical<br />

Device Directive 93/42EEC Annex II en voldoet<br />

daarmee <strong>aan</strong> klasse IIb (Wet voor Medische<br />

Hulpmid<strong>de</strong>len). De <strong>de</strong>finitieve tests voor het<br />

technisch ontwikkelingsdossier zijn uitgevoerd<br />

bij <strong>de</strong> Universiteit van Utrecht. De technische<br />

file is geaudit door <strong>de</strong> TÜV Rheinland Italia S.r.L.<br />

Het Phortman product voldoet <strong>aan</strong> <strong>de</strong> wettelijke<br />

eisen (CE klasse IIB).<br />

Contactpersoon bij Laméris Ootech is Cees van<br />

Kooij, bereikbaar op <strong>06</strong> - 538 27 027. •<br />

Da Vincil<strong>aan</strong> 7<br />

6716 WC E<strong>de</strong><br />

T + 31 30 600 8711<br />

ootech@ootech.nl<br />

www.ootech.nl<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 73


De universele operatietafel<br />

voor veeleisen<strong>de</strong> disciplines<br />

Hoge belastbaarheid<br />

tot 450 kg<br />

Meer flexibiliteit en<br />

mobiliteit dankzij 5 e<br />

richtingswiel<br />

Gefaseerd veiligheidssysteem<br />

voor grote operationele veiligheid<br />

Hygiënisch vastzetten van kussens door<br />

mid<strong>de</strong>l van gelkleefstrips die bestendig<br />

zijn tegen <strong>de</strong>sinfectiemid<strong>de</strong>len<br />

Hoge stabiliteit bij trek- en drukkrachten,<br />

voor het realiseren van veeleisen<strong>de</strong><br />

verlengingson<strong>de</strong>rsteuningen<br />

Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG · Zum Ostenfeld 29<br />

58739 Wicke<strong>de</strong> (Ruhr), Duitsland · Phone: +49 (0) 2377 84 0<br />

www.schmitz-soehne.com · export@schmitz-soehne.<strong>de</strong><br />

Operatiekamers Endoscopie-units Af<strong>de</strong>lingen Klinieken Poliklinieken IC-units<br />

Q-bital werkt wereldwijd samen met zorg<strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>rs om<br />

te zorgen voor veilige, flexibele klinische omgevingen<br />

en on<strong>de</strong>rsteuning van het personeel bij kerntaken zoals<br />

capaciteitsmanagement, renovatiemanagement en het<br />

inspelen op noodsituaties. Samen met onze partners verleggen<br />

we <strong>de</strong> grenzen van <strong>de</strong> gezondheidszorgverlening door<br />

betrouwbare, tij<strong>de</strong>lijke operatie- en af<strong>de</strong>lingsfaciliteiten <strong>aan</strong> te<br />

bie<strong>de</strong>n die een efficiëntere patiëntenstroom mogelijk maken.<br />

Ga voor meer informatie naar www.q-bital.com


Tekst: Koen Mortelmans<br />

Beeld: Belgian Beauty Clinic<br />

Borstvergrotingen<br />

helemaal uit <strong>de</strong> taboesfeer<br />

“Steeds meer vrouwen spreken zich openlijk en zon<strong>de</strong>r schroom uit over <strong>de</strong> omvang van hun borsten en over <strong>de</strong> mogelijke<br />

correctie ervan. En het blijft niet bij spreken, ze besluiten ook gemakkelijker om een operatieve correctie te laten<br />

uitvoeren.” Dat zegt plastisch en esthetisch chirurg Kristoff Verdonck, die enkele m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n gele<strong>de</strong>n in Diest <strong>de</strong> Belgian<br />

Beauty Clinic open<strong>de</strong>.<br />

“Het is meer dan een veran<strong>de</strong>ring van <strong>de</strong> mentaliteit”,<br />

legt dokter Verdonck uit. “De mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

van <strong>de</strong> medische wetenschap en infrastructuur zijn<br />

ook sterk vergroot. We kunnen in vergelijking met<br />

het recente verle<strong>de</strong>n veel nauwkeuriger werken, met<br />

meer comfort voor <strong>de</strong> patiënten en verfijn<strong>de</strong>re resultaten.<br />

Ook complicaties zoals lekken<strong>de</strong> prothesen<br />

komen nog hoogst zel<strong>de</strong>n of niet meer voor.”<br />

Polyvalente infrastructuur<br />

De Belgian Beauty Clinic telt drie operatiekwartieren,<br />

een ontwaakzaal met vijf bed<strong>de</strong>n en zes algemene<br />

patiëntenkamers. Het huisvest ook negen kabinetten<br />

voor medische en paramedische zorgverleners, waarvan<br />

drie specifiek voor tandartsen. “Desgewenst kan<br />

ook een schoonheidsspecialiste zich hier nestelen”,<br />

aldus Verdonck. “Ze kunnen hier gebruikmaken van<br />

infrastructuur die beantwoordt <strong>aan</strong> <strong>de</strong> hoogste ISOnorm.<br />

De integratie van tandartskabinetten beantwoordt<br />

ook <strong>aan</strong> <strong>de</strong> evolutie van <strong>de</strong> vraag. Niet alleen<br />

sturen traditionele tandartsen hun patiënten voor<br />

bepaal<strong>de</strong> behan<strong>de</strong>lingen, zoals extracties, door naar<br />

collega's met ziekenhuisfaciliteiten, meer en meer<br />

mensen vragen ook om tandverzorging en algemene<br />

mondhygiëne te laten plaatsvin<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r een roes of<br />

zelfs volledige narcose.”<br />

De ruimste verga<strong>de</strong>rzaal is uitgerust met projectiemateriaal<br />

om ingrepen in één van <strong>de</strong> operatiekamers live<br />

te kunnen volgen en bespreken. Belgian Beauty Clinic<br />

verhuurt <strong>de</strong> afzon<strong>de</strong>rlijke kabinetten <strong>aan</strong> vakspecialisten.<br />

“De modaliteiten daarvan –permanent, één dag<br />

per week, … – zijn flexibel en bespreekbaar.”<br />

Luchtzuivering<br />

Verdonck verhuurt <strong>de</strong> extra operatiekamers <strong>aan</strong><br />

collega's. “Vroeger huur<strong>de</strong> ik zelf medische ruimte in<br />

privé-ziekenhuizen”, blikt hij terug. “De operatiekamers<br />

waren er wel in or<strong>de</strong>, maar het kon altijd wel<br />

beter op één of an<strong>de</strong>r vlak. Ze vol<strong>de</strong><strong>de</strong>n altijd wel<br />

De Belgian Beauty Clinic is on<strong>de</strong>rgebracht in een nieuwbouw.<br />

76 | BOUWENAANDEZORG.EU


Belgian Beauty Clinic<br />

Operatiekamer met DIAMOND-operatietafel van<br />

SCHMITZ u. Söhne.<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> specifieke normen voor <strong>de</strong>rgelijke ingrepen,<br />

maar niet <strong>aan</strong> <strong>de</strong> allerhoogste normen voor <strong>de</strong> meest<br />

<strong>de</strong>licate ingrepen. Ik <strong>de</strong>nk daarbij bijvoorbeeld <strong>aan</strong><br />

luchtzuivering. Onze kliniek in Diest voldoet <strong>aan</strong> <strong>de</strong><br />

hoogste norm ISO5, terwijl <strong>de</strong> meeste algemene<br />

ziekenhuizen genoegen nemen met ISO7. Dat is<br />

wettelijk wel perfect in or<strong>de</strong>, maar wij willen ver<strong>de</strong>r<br />

g<strong>aan</strong> dan wat <strong>de</strong> wet voorschrijft.”<br />

Operatietafels<br />

Verdonck neemt regelmatig <strong>de</strong>el <strong>aan</strong> internationale<br />

medische congressen in zijn vakgebied en bezoekt<br />

ook <strong>de</strong> toon<strong>aan</strong>geven<strong>de</strong> vakbeurzen voor medisch<br />

materieel. “Ook op dit vlak leggen we <strong>de</strong> lat hoog.<br />

Daarom gebruiken we <strong>de</strong> polyvalente operatietafels<br />

van SCHMITZ u. Söhne in Duitsland, die door mid<strong>de</strong>l<br />

van hun uitgebrei<strong>de</strong> accessoires-assortiment voor alle<br />

soorten operaties <strong>aan</strong>gepast kunnen wor<strong>de</strong>n en door<br />

<strong>de</strong> laatste, nieuwe technologie erg future proof zijn.<br />

Die investering weegt financieel wel zwaar door, maar<br />

verhoogt het comfort voor zowel <strong>de</strong> patiënten als het<br />

medisch team en maakt het ons mogelijk <strong>de</strong> beste<br />

service <strong>aan</strong> te bie<strong>de</strong>n. Bij bijvoorbeeld stroomuitval<br />

kunnen we terugvallen op drie mogelijke backupsystemen,<br />

tot en met hydraulische herpositioneringen."<br />

SCHMITZ-operatietafels zorgen<br />

dankzij hun unieke gelkleefstrips-kussens<br />

voor optimale hygienische omstandighe<strong>de</strong>n<br />

in <strong>de</strong> operatiekamer, erg belangrijk<br />

om infecties zoveel mogelijk te weren. Ook <strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>aan</strong>koop van het an<strong>de</strong>re materieel ging een<br />

grondige voorstudie vooraf. “Ik heb wel twintig<br />

fabrikanten bezocht”, aldus <strong>de</strong> chirurg.<br />

Toenemen<strong>de</strong> vraag<br />

“Tegenwoordig zijn vrouwen die zich tot ons<br />

wen<strong>de</strong>n doorg<strong>aan</strong>s al goed ingelicht over borstvergrotingen”,<br />

aldus Verdonck. “Ze hebben er<br />

met vriendinnen over gepraat en hebben<br />

informatie gezocht op internet. In<br />

tegenstelling tot wat je soms ziet<br />

in <strong>de</strong> media zijn hun vragen<br />

meestal re<strong>de</strong>lijk en realistisch.<br />

Voor Lolo Ferrariborsten moet<br />

je hier trouwens niet <strong>aan</strong>kloppen.<br />

We hanteren ook een<br />

minimum leeftijd van achttien<br />

jaar voor onze patiënten,<br />

tenzij het om het herstel van<br />

verminkingen gaat.”<br />

Transgen<strong>de</strong>rs<br />

“Ook <strong>de</strong> omvorming van man<br />

naar vrouw of omgekeerd heeft<br />

zich uit <strong>de</strong> taboesfeer onttrokken. De geslachtsveran<strong>de</strong>ring<br />

begint met hormonale behan<strong>de</strong>lingen,<br />

maar die leidt slechts in beperkte mate tot<br />

<strong>de</strong> vorming van bosten. Wie mooie, volle borsten<br />

wil laat ook prothesen <strong>aan</strong>brengen. Voor vrouwen<br />

die man willen wor<strong>de</strong>n zijn <strong>aan</strong>gepaste operaties<br />

mogelijk. Zelf voer ik alleen borstvergrotingen uit,<br />

maar collega's die zich specialiseren in gen<strong>de</strong>roperaties<br />

kunnen nu ook in <strong>de</strong> Belgian Beauty Clinic<br />

komen werken.”<br />

Toekomst<br />

Door <strong>de</strong> toenemen<strong>de</strong> vraag<br />

naar borstvergrotingen<br />

specialiseren ook steeds<br />

meer artsen zich in <strong>de</strong>ze<br />

specialiteit. “Door het<br />

kiezen voor infrastructuur<br />

die voldoet <strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong> hoogste medische-technische<br />

en<br />

comfortnormen willen<br />

we vooruitlopen op <strong>de</strong><br />

ver<strong>de</strong>re ontwikkelingen”,<br />

on<strong>de</strong>rstreept Verdonck. •<br />

Kristoff Verdonck opereert jaarlijks<br />

ongeveer 800 tot 1.000 borsten.<br />

BOUWENAANDEZORG.EU |<br />

77


Tekst: Jan-Kees Verschuure Beeld: RVS<br />

‘Een goe<strong>de</strong> woonomgeving<br />

voor ou<strong>de</strong>ren en kwetsbaren<br />

is een goe<strong>de</strong> woonomgeving<br />

voor ie<strong>de</strong>reen’<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> Dutch Design Week in Eindhoven eind oktober zijn <strong>de</strong> winnaars bekend gemaakt van WHO CARES, <strong>de</strong><br />

ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg. WHO CARES, een initiatief van on<strong>de</strong>r meer het Atelier<br />

Rijksbouwmeester, <strong>de</strong> Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en Humanitas beoogt nieuwe allianties te sl<strong>aan</strong><br />

die wonen en zorg op wijkniveau bijeenbrengen; een innovatieve vorm van sociaal ontwerpen. “Wij hebben daarom<br />

<strong>aan</strong>gestuurd op multidisciplinaire teams”, zegt projectlei<strong>de</strong>r Rutger Oolbekkink.<br />

WHO CARES is een initiatief van <strong>de</strong> Rijksbouwmeester<br />

in samenwerking met <strong>de</strong> RVS, het ministerie van<br />

VWS, het ministerie van BZK, Stichting Humanitas, <strong>de</strong><br />

gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-<br />

Geleen en <strong>de</strong> provincie Limburg. De prijsvraag zoekt<br />

naar wijkvisies die antwoor<strong>de</strong>n geven op vergrijzing<br />

en veran<strong>de</strong>ringen in het zorg<strong>aan</strong>bod; nieuwe i<strong>de</strong>eën<br />

die een impuls geven <strong>aan</strong> <strong>de</strong> ruimtelijke vernieuwing<br />

van <strong>de</strong> wijken. Dat is hard nodig, want <strong>de</strong> dubbele<br />

vergrijzing, <strong>de</strong> groei van het <strong>aan</strong>tal huishou<strong>de</strong>ns en<br />

<strong>de</strong> scheiding van wonen en zorg vragen om meer<br />

woningen voor ou<strong>de</strong>ren en kwetsbaren. Deelnemen<strong>de</strong><br />

gemeenten droegen wijken voor die een<br />

voorbeeldfunctie kunnen vervullen voor vergelijkbare<br />

situaties in an<strong>de</strong>re gemeenten, zodat het project<br />

een lan<strong>de</strong>lijke inspirator kan zijn. De selectie van <strong>de</strong><br />

vier doelgroepste<strong>de</strong>n is daarop ingericht. Rotterdam<br />

is een grote stad met veel naoorlogse woonwijken<br />

Pauline Meurs (RVS) bekijkt ontwerpen met <strong>de</strong> jury.<br />

78 | BOUWENAANDEZORG.EU


Interview WHO CARES<br />

die <strong>aan</strong> renovatie toe zijn; Almere heeft vanwege <strong>de</strong><br />

opzet en bevolkingssamenstelling te maken met een<br />

afwijken<strong>de</strong> vergrijzingsproblematiek en <strong>de</strong> gemeenten<br />

Groningen en Sittard-Geleen vertegenwoordigen<br />

verschillen<strong>de</strong> lands<strong>de</strong>len. De jury van WHO CARES,<br />

on<strong>de</strong>r voorzitterschap van Rijksbouwmeester Floris<br />

Alkema<strong>de</strong>, benoem<strong>de</strong> voor ie<strong>de</strong>re wijk een winnaar<br />

en een runner-up. Voor Almere wer<strong>de</strong>n zelfs twee<br />

winnaars uitgeroepen (zie on<strong>de</strong>r). De op <strong>de</strong> Dutch<br />

Design Week gepresenteer<strong>de</strong> ontwerptentoonstelling<br />

maakt een rondreis door het land.<br />

Meer variatie<br />

De kernjury bestond naast Alkema<strong>de</strong> uit RVSvoorzitter<br />

Pauline Meurs, directievoorzitter van<br />

Humanitas Gijsbert van Herk, seniorenconsulent<br />

Suzanne Visser, filosoof Haroon Sheikh en <strong>de</strong>signconsulent<br />

Vera Winthagen. “Daarnaast waren er<br />

ook lokale juryle<strong>de</strong>n, voor ie<strong>de</strong>re locatie twee. In <strong>de</strong><br />

meeste gevallen iemand vanuit <strong>de</strong> zorg en iemand<br />

uit het ruimtelijk domein”, zegt Rutger Oolbekkink,<br />

adviseur Urban Strategy bij Inbo en projectlei<strong>de</strong>r<br />

van WHO CARES. Twintig teams van ontwerpers en<br />

zorgprofessionals hebben vanaf begin <strong>2017</strong> i<strong>de</strong>eën<br />

uitgewerkt voor <strong>de</strong> toekomstbestendige woonwijken.<br />

“Wij hebben van meet af <strong>aan</strong> gestuurd op<br />

multidisciplinaire teams, waardoor verrassen<strong>de</strong><br />

coalities zijn ontst<strong>aan</strong>.”<br />

Een vera<strong>de</strong>ming zegt Pauline Meurs hierover. “De<br />

creativiteit van <strong>de</strong> ontwerpers is een inspiratiebron<br />

voor <strong>de</strong> zorg. De zorg is erg geformaliseerd in protocollen.<br />

Als jurylid heb ik gemerkt hoe fijn het is daar<br />

uit te breken en te <strong>de</strong>nken: zo kun je het ook zien.”<br />

WHO CARES heeft bij overhe<strong>de</strong>n het inzicht versterkt<br />

dat <strong>de</strong> domeinen wonen en zorg natuurlijk bij elkaar<br />

horen. <strong>Zorg</strong> en wonen dienen vooral meer integraal<br />

op wijkniveau te wor<strong>de</strong>n <strong>aan</strong>gepakt, is één van <strong>de</strong><br />

uitkomsten. Oolbekkink: “Veel van <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemen<strong>de</strong><br />

wijken zijn naoorlogs. In die wijken heerst vaak een<br />

monocultuur. Het <strong>aan</strong>bod is verou<strong>de</strong>rd; er is nu veel<br />

meer behoefte <strong>aan</strong> variatie: een divers woning<strong>aan</strong>bod<br />

met voorzieningen bij <strong>de</strong> hand. In het vervolg<br />

dienen corporaties nauw te wor<strong>de</strong>n betrokken bij <strong>de</strong><br />

uitvoering. Het zou bijvoorbeeld goed zijn <strong>de</strong> i<strong>de</strong>eën<br />

uit WHO CARES te combineren met verduurzaming;<br />

dan neem je dat in één keer mee.”<br />

An<strong>de</strong>rs investeren<br />

Een an<strong>de</strong>re uitkomst: <strong>de</strong> sociale component is<br />

uiterst belangrijk. Oolbekkinks werkgever Inbo<br />

ontwikkelt zelf mee <strong>aan</strong> woonconcept het Knarrenhof,<br />

waarin ‘nabuurschap, privacy en <strong>de</strong> mogelijkheid<br />

om gezamenlijk zorg in te kopen' centraal<br />

st<strong>aan</strong>. Ook is het geen toeval dat 'hofjeswonen' in<br />

allerlei vormen terug te vin<strong>de</strong>n is in <strong>de</strong> inzendingen<br />

van WHO CARES. In het regeerakkoord is veel<br />

Rutger Oolbekkink op werkbezoek met Floris Alkema<strong>de</strong> (<strong>de</strong>r<strong>de</strong> van links), Gijsbert van Herk<br />

(twee<strong>de</strong> van links) en Pauline Meurs (uiterst links).<br />

'Goe<strong>de</strong> zorg begint<br />

bij een beter thuis'<br />

<strong>aan</strong>dacht voor <strong>de</strong> verbetering van verpleeghuiszorg,<br />

maar dat betreft slechts vijf procent van <strong>de</strong><br />

65-plussers. De uitwerking van WHO CARES moet<br />

voornamelijk gericht zijn op langer thuiswonen. “De<br />

nieuwe woonvormen, waaron<strong>de</strong>r concepten tussen<br />

thuiswonen en instellingszorg in, passen niet alleen<br />

beter bij <strong>de</strong> behoeften van vandaag, maar leveren<br />

ook nog eens een bijdrage <strong>aan</strong> <strong>de</strong> leefbaarheid. Wij<br />

moeten ons daarbij niet alleen richten op ou<strong>de</strong>ren,<br />

ook an<strong>de</strong>re kwetsbaren hebben hun plaats. Het gaat<br />

bijvoorbeeld om mensen die eer<strong>de</strong>r uit een ziekenhuis<br />

terugkeren naar huis en daar medische zorg<br />

ontvangen. Dat vraagt om een passen<strong>de</strong> woning<br />

en woonomgeving. Of in <strong>de</strong> woor<strong>de</strong>n van Pauline<br />

Meurs: 'goe<strong>de</strong> zorg begint bij een beter thuis'. Eén<br />

van <strong>de</strong> oproepen die we g<strong>aan</strong> doen richting kabinet<br />

is: niet alleen investeren in zorg, maar ook in <strong>de</strong><br />

wijken. Het is van groot belang dat het beschikbare<br />

geld wordt ingezet voor investeringen in <strong>de</strong> verbetering<br />

van <strong>de</strong> zorg in <strong>de</strong> wijken en maatregelen gericht<br />

op preventie. Zo kan <strong>de</strong> inrichting van het openbare<br />

gebied als ge<strong>de</strong>el<strong>de</strong> ruimte <strong>aan</strong>leiding en mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

bie<strong>de</strong>n tot ontmoeten en bewegen. Een<br />

goe<strong>de</strong> woonomgeving voor ou<strong>de</strong>ren en kwetsbaren<br />

is een goe<strong>de</strong> woonomgeving voor ie<strong>de</strong>reen.” •<br />

Winnaars Almere Haven (ex aequo)<br />

Expeditie Almere Haven | <strong>de</strong> kunst van<br />

het samenleven<br />

Berci Florian, DeVRBLDNG BV<br />

BloemkoolBurenBond en He<strong>de</strong>ndaagse Hofjes<br />

Peter van Assche, bureau SLA<br />

Winnaar Oosterparkwijk, Groningen<br />

Care2Share – Oosterparkwijk<br />

Wieteke Nijkrake, NOHNIK architecture and<br />

landscapes<br />

Runner-up:<br />

Michi Noeki - verbin<strong>de</strong>n en verblijven<br />

Irene Edzes, Vollmer en partners<br />

Winnaar Carnisse, Rotterdam<br />

WHO DARES - Carnisse 2027<br />

Pi <strong>de</strong> Bruijn, <strong>de</strong> Architekten Cie<br />

Runner-up:<br />

DE HOFJES VAN CARNISSE<br />

Richard Breit, DUTCH urban solutions<br />

Winnaar Geleen-Zuid/Kluis, Sittard-Geleen<br />

De wijk als (t)huis!<br />

Helene Houben, Houben Architectuur<br />

Runner-up:<br />

Ikigai: Ruimte maken en gezondheid bouwen<br />

Nicole Maurer, Maurer United Architects<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 79


Tekst: Lilian Heijmans Beeld: Artimo en Lilian Heijmans<br />

ARTIMO: leverancier van<br />

vlamvertragen<strong>de</strong> gordijnen<br />

meubelstoffen<br />

Familiebedrijf Artimo Textiles in Roosendaal staat al ruim veertig jaar bekend om<br />

haar hoogwaardige, permanent vlamvertragen<strong>de</strong> gordijn- en meubelstoffen,<br />

gecombineerd met klantgerichtheid en een goe<strong>de</strong> prijs/kwaliteitverhouding.<br />

In samenwerking met weverijen wor<strong>de</strong>n nieuwe<br />

collecties ontwikkeld, gebruikmakend van <strong>de</strong><br />

nieuwste technische innovaties en <strong>de</strong> laatste trends<br />

op het gebied van kleur en textuur. Door intensieve<br />

samenwerking met opdrachtgevers, architecten en<br />

<strong>de</strong>signers sluiten <strong>de</strong>ze nieuwe stoffen uitstekend<br />

<strong>aan</strong> bij <strong>de</strong> wensen van <strong>de</strong> eindgebruikers. Artimo<br />

heeft stoffen ontworpen en geleverd <strong>aan</strong> veel grote<br />

ziekenhuizen, zorg- en verpleeghuizen in <strong>de</strong> hele<br />

Benelux.<br />

Vlamvertragend<br />

“Wij leveren uitsluitend permanent vlamvertragen<strong>de</strong><br />

stoffen”, vertelt Ivo Sieben, samen met zijn vrouw<br />

Heleen eigenaar van Artimo. “Dat betekent dat al<br />

onze stoffen geweven wor<strong>de</strong>n met garens vervaardigd<br />

van brandvertragen<strong>de</strong> vezels. Deze eigenschap<br />

blijft dus altijd behou<strong>de</strong>n, ook als <strong>de</strong> gordijnen veel<br />

gewassen moeten wor<strong>de</strong>n, wat in <strong>de</strong> zorg vaak het<br />

geval is. Al onze stoffen zijn getest op vlamvertragendheid<br />

conform <strong>de</strong> gel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> normen.”<br />

Postbus 1150<br />

4700 BD ROOSENDAAL<br />

T +31 165 54 39 40<br />

F +31 165 55 48 55<br />

info@artimo.nl<br />

www.artimo.nl<br />

Custom ma<strong>de</strong><br />

“We werken samen met <strong>de</strong> beste weverijen in<br />

Europa en hebben zo’n driehon<strong>de</strong>rd kwaliteiten in<br />

het assortiment”, vult Heleen <strong>aan</strong>. “Naast <strong>de</strong> eigen<br />

collectie verzorgen we ook custom ma<strong>de</strong> stoffen<br />

voor onze klanten, met hun eigen ontwerp digitaal<br />

op <strong>de</strong> stof gedrukt of een jacquard of streepin<strong>de</strong>ling<br />

in eigen kleuren in <strong>de</strong> stof ingeweven. We werken<br />

veel voor <strong>de</strong> zorg. Daarnaast leveren we ook <strong>aan</strong><br />

hotels, kantoren, scholen en zelfs <strong>de</strong> scheepsvaart,<br />

booreilan<strong>de</strong>n en <strong>de</strong>fensie.”<br />

Akoestiek<br />

Ook akoestische transparante gordijnen, panelen<br />

en rolgordijnen behoren tot <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n.<br />

Best<strong>aan</strong><strong>de</strong> transparante gordijnen zorgen voor een<br />

absorptie van zo’n vijf tot tien procent. De akoestische<br />

gordijnen van Artimo leveren een reductie<br />

tot wel zeventig procent op. “Voor dit alles geldt<br />

natuurlijk wel dat je het totaalplaatje ter plaatse<br />

moet bekijken en een goed plan moet maken voor<br />

wat daarvoor nodig is. Het is fijn om geluidsoverlast<br />

te beperken, maar je moet elkaar wel kunnen blijven<br />

verst<strong>aan</strong> en tonen moeten niet te dof wor<strong>de</strong>n. Het<br />

blijft maatwerk”, vertelt Raymond van Hal, compagnon<br />

bij Artimo.<br />

Bestekservice<br />

Om hun opdrachtgevers te ontzorgen, is Artimo al<br />

veertig jaar gele<strong>de</strong>n <strong>de</strong> bestekservice gestart. “Hierbij<br />

adviseren we onze opdrachtgevers geheel kosteloos<br />

over stof, kleurkeuze, plaatsing en begeleiding in het<br />

offertetraject”, vertelt Ivo. “De opdrachtgever kan <strong>de</strong><br />

projectinrichter die hij wil inzetten, zelf kiezen. Nieuw<br />

80 | BOUWENAANDEZORG.EU


Bedrijfspresentatie<br />

Heleen en Ivo Sieben in hun showroom in Roosendaal.<br />

zijn onze stalenboekjes in A4-formaat met bijvoorbeeld<br />

alleen uni overgordijnen. Via <strong>de</strong> site kunnen<br />

klanten ook an<strong>de</strong>re kleuren zien en losse stalen<br />

bestellen. Stoffen moet je immers kunnen zien en<br />

voelen. Daarom lei<strong>de</strong>n we ze ook regelmatig in onze<br />

ruime showroom rond, zodat onze klanten <strong>de</strong> juiste<br />

keuze kunnen maken van materialen en kleuren voor<br />

<strong>de</strong> raam- en meubelbekleding van hun pand.”<br />

Nieuwe collectie rolgordijnen<br />

Sinds kort heeft Artimo het assortiment uitgebreid<br />

met een compleet nieuwe collectie rolgordijnen.<br />

“Deze wor<strong>de</strong>n geleverd in een transparante,<br />

semitransparante en verduisteren<strong>de</strong> stof”, geeft<br />

Raymond <strong>aan</strong>. “Ze kunnen ook gemaakt wor<strong>de</strong>n<br />

in een antimicrobiële en een akoestische kwaliteit,<br />

waardoor ze goed toepasbaar zijn in <strong>de</strong> zorg. We<br />

zijn altijd op zoek naar nieuwe mogelijkhe<strong>de</strong>n om<br />

onze klanten optimaal van dienst te kunnen zijn. En<br />

we merken dat dit gewaar<strong>de</strong>erd wordt.” •<br />

REFERENTIES:<br />

Adm. De Ruyter ZHS - Jeroen Bosch ZHS - Antonius ZHS - Universitair Medisch Centrum Utrecht -<br />

Z<strong>aan</strong>s Medisch Centrum - Reinier <strong>de</strong> Graaf ZHS - Bravis ZHS - Westfries Gasthuis - Wij<strong>de</strong>zorg -<br />

Parc Drieen Huysen - Parkhoven - Bil<strong>de</strong>rdijk - Hornehof - Pargamijn - Nazareth - Parnassia Bavo -<br />

SVRZ Zeeland - Ter Weel - Humanitas<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 81


Kartuizerhof laat bewoner genieten van groene omgeving<br />

MODERN WONEN IN<br />

EEN HISTORISCHE CONTEXT<br />

Tekst: Michel Van<strong>de</strong>n Hee<strong>de</strong><br />

Beeld: Juri NV, Laurijssens Architects<br />

Het nieuwe woonzorgcentrum Kartuizerhof in het rustige Sint-Martens-Lier<strong>de</strong> is<br />

dankzij <strong>de</strong> nauwe samenwerking met een landschapsarchitect mooi geïntegreerd<br />

in <strong>de</strong> groene omgeving van <strong>de</strong> Vlaamse Ar<strong>de</strong>nnen. De bewoners hebben vanuit<br />

<strong>de</strong> drie vleugels een mooi zicht op <strong>de</strong> historische site en <strong>de</strong> Sint-Martinus kerk.<br />

De tot in <strong>de</strong> puntjes uitgeruste kamers doen <strong>de</strong> rest om van het verblijf in het<br />

Kartuizerhof een <strong>aan</strong>gename ervaring te maken.<br />

zaakvoer<strong>de</strong>r bij Laurijssens Architects. “De woningen<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> kant van <strong>de</strong> straat hebben zicht op <strong>de</strong> mooi<br />

<strong>aan</strong>geleg<strong>de</strong> voortuin. De woningen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> achterkant<br />

hebben eveneens een prachtig uitzicht, op <strong>de</strong> omsloten<br />

binnentuin en vel<strong>de</strong>n. De petanqueb<strong>aan</strong>, zitbankjes en<br />

sfeervolle verlichting doen <strong>de</strong> bewoners buitenkomen.<br />

De woningen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> noord- en zuidzij<strong>de</strong>, die geschei<strong>de</strong>n<br />

zijn door een centrale gang, hebben ruime kamers<br />

en een eigen keuken. De grootkeuken bevindt zich<br />

overigens on<strong>de</strong>r het Grand Café en ook het technische<br />

ge<strong>de</strong>elte en <strong>de</strong> wasserette zijn on<strong>de</strong>rgebracht on<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> rechtse vleugel.”<br />

Vulpia liet op <strong>de</strong> historische Kartuizersite – in <strong>de</strong> veertien<strong>de</strong><br />

eeuw werd één van <strong>de</strong> eerste kloosteror<strong>de</strong>s van<br />

<strong>de</strong> Kartuizers opgericht in Sint-Martens-Lier<strong>de</strong> – 96<br />

kamers en 32 herstelflats voor een tij<strong>de</strong>lijk verblijf<br />

na bijvoorbeeld een operatie of ziekte bouwen. Het<br />

woonzorgcentrum telt vier bouwlagen, <strong>de</strong> kel<strong>de</strong>rverdieping<br />

meegerekend. “Het gebouw heeft langs <strong>de</strong><br />

straatkant een centrale kern met het onthaal en <strong>de</strong><br />

verpleegpost van waaruit drie vleugels vertrekken”,<br />

vertelt Luc Van Moerzeke, CEO van Vulpia. “Links<br />

van het centrale blok bevindt zich <strong>de</strong> vleugel met <strong>de</strong><br />

herstelflats, rechts ervan bevindt zich het blok met<br />

<strong>de</strong> kamers. De <strong>de</strong>r<strong>de</strong> vleugel is schuin (links op 80°)<br />

op het centrale blok gebouwd. Ook hier zijn kamers<br />

on<strong>de</strong>rgebracht.”<br />

“Het blok met <strong>de</strong> herstelflats is een afgesloten entiteit<br />

met een aparte ingang”, vervolgt Koen Laurijssens,<br />

Grand Café<br />

“Op het gelijkvloers rechts van <strong>de</strong> ingang bevin<strong>de</strong>n zich<br />

<strong>de</strong> fitnessruimte, het dokterslokaal en <strong>de</strong> kappers- en<br />

pedicureruimte, maar <strong>de</strong> eyecatcher is het Grand Café<br />

dat ook open staat voor buitenst<strong>aan</strong><strong>de</strong>rs. De overkapping<br />

van het plafond is uitgevoerd in steenstrips. Je<br />

krijgt er het gevoel dat je buiten zit. Het Grand Café<br />

breekt ook <strong>de</strong> gevel nog eens extra”, vervolgt Joachim<br />

De Bock, bestuur<strong>de</strong>r van Juri NV. Er is een parking<br />

82 | BOUWENAANDEZORG.EU


Kartuizerhof in Sint-Martens-Lier<strong>de</strong><br />

Ook <strong>de</strong> gangen zijn voorzien van handsteunen.<br />

Op elke verdieping is er voorts een gemeenschappelijke<br />

badkamer met een groot <strong>aan</strong>gepast bad.<br />

Op <strong>de</strong> kop van elk blok kan <strong>de</strong> bewoner terecht in<br />

een dagzaal met grote raampartijen. Daar bevindt<br />

zich on<strong>de</strong>r meer een televisietoestel. Het klassieke<br />

concept van <strong>de</strong> benepen kamers met kleine ziekenhuisraampjes<br />

wordt hier dui<strong>de</strong>lijk doorbroken. Ook<br />

<strong>de</strong> materialen voor <strong>de</strong> eindafwerking mogen gezien<br />

wor<strong>de</strong>n. De kasten en <strong>de</strong>uren zijn opgetrokken in<br />

donkere kleuren, terwijl <strong>de</strong> vloeren en plafonds<br />

licht zijn, wat leidt tot een strakke binnenhuisarchitectuur<br />

met mooie contrasten. •<br />

FEITEN EN CIJFERS<br />

voor het blok van <strong>de</strong> herstelflats. De twee<strong>de</strong> parking<br />

is gevestigd achter het blok met <strong>de</strong> kamers, op <strong>de</strong> kop<br />

van het schuinlopen<strong>de</strong> blok. In die buurt bevin<strong>de</strong>n zich<br />

ook <strong>de</strong> bibliotheek en kapel van Sint-Martens-Lier<strong>de</strong>.<br />

Deze parking kan gebruikt wor<strong>de</strong>n door ie<strong>de</strong>reen. En<br />

dat is typisch <strong>aan</strong> dit project; het woonzorgcentrum<br />

maakt <strong>de</strong>el uit van <strong>de</strong> leefgemeenschap van het<br />

dorp. De inwoners van <strong>de</strong> Kartuizerstraat wor<strong>de</strong>n<br />

trouwens amper gestoord omdat het la<strong>de</strong>n en lossen<br />

zal gebeuren achter groenafsluiting op het terrein van<br />

het woonzorgcentrum zelf. Een mooi <strong>de</strong>tail: door <strong>de</strong><br />

opening in het gebouw tussen woonzorgcentrum en<br />

Grand Café blijft het zicht op <strong>de</strong> Kartuizersite en <strong>de</strong><br />

Sint-Martinuskerk vanaf <strong>de</strong> straat behou<strong>de</strong>n.<br />

Zoveel mogelijk fruitbomen in <strong>de</strong> parkachtige tuin<br />

moesten behou<strong>de</strong>n blijven. Ze verwijzen namelijk naar<br />

<strong>de</strong> ou<strong>de</strong> boomgaard. De bewoners kunnen genieten<br />

van drie verschillend <strong>aan</strong>geleg<strong>de</strong> grote groenzones.<br />

Geen drempels<br />

Ook het interieur is volledig afgestemd op <strong>de</strong> bewoners.<br />

“Vandaar <strong>de</strong> nul-pas bij alle overgangen waardoor<br />

mensen in een rolstoel probleemloos hun terras<br />

en an<strong>de</strong>re ruimtes kunnen bereiken. In <strong>de</strong> badkamers<br />

kunnen <strong>de</strong> bewoners gebruikmaken van beugels om<br />

zich vast te hou<strong>de</strong>n en een stoeltje in <strong>de</strong> douche. Per<br />

kamer bevin<strong>de</strong>n er zich ook twee noodknoppen”,<br />

aldus nog Gilles De Schrijver, werflei<strong>de</strong>r van Juri NV.<br />

PROJECT<br />

Kartuizerhof in Sint-Martens-Lier<strong>de</strong><br />

OPDRACHTGEVER<br />

Sense Development, Luc Van Moerzeke van<br />

Vulpia<br />

GEBRUIKER<br />

Vulpia<br />

ARCHITECT<br />

Laurrijssens Architects<br />

STUDIEBUREAU<br />

V2S stabiliteit<br />

HOOFDAANNEMER<br />

Juri NV.<br />

AANGEPAST SANITAIR<br />

Normbau/Decat Engery Technics<br />

VAST INTERIEUR<br />

Raeymaekers<br />

LOS MEUBILAIR<br />

C&P furniture<br />

VERLICHTING<br />

Electro rem lichtexperts/Decat Engery Technics<br />

GORDIJNEN<br />

FR one/Topfloor<br />

GROOTKEUKEN<br />

Rosval<br />

STARTDATUM BOUWWERKEN<br />

1 september 2016<br />

EINDDATUM BOUWWERKEN<br />

31 <strong>de</strong>cember <strong>2017</strong><br />

AANTAL BEDDEN<br />

128<br />

AANTAL NACHTKASTJES<br />

96<br />

OPPERVLAKTE PARKEERTERREINEN<br />

64 parkeerplaatsen<br />

OPPERVLAKTE<br />

WOONZORGCENTRUM<br />

10.850 m²<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 83


Dank <strong>aan</strong> onze trouwe klanten<br />

AZ Maria Mid<strong>de</strong>lares • KBC Rusthuisvastgoed • Groep Coffinimo • VZW Ter Hovingen • Groep<br />

Aedifica • Armonea • Groep Mogro • VZW Vives • Vulpia • VZW Meredal • Sense Development<br />

Realisaties<br />

Boven <strong>de</strong> 300 serviceflats & assistentiewoningen. Meer dan 1300 kamers voor woon-zorgcentra.<br />

Omgevings- en Infrastructuurwerken. Bruggenbouw & parkeertorens voor ziekenhuizen.<br />

Industriestraat 21 • 9240 Zele<br />

& 052/45.07.17 • info@juri.be • www.juri.be


Project<br />

Gratis tickets Light + Building<br />

voor onze lezers<br />

Van 18 t/m 23 maart 2018 vindt in Frankfurt-am-Main <strong>de</strong> tweejaarlijkse beurs Light + Building plaats. Zowat 2.600 exposanten<br />

zullen er <strong>de</strong> recentste ontwikkelingen voorstellen op het gebied van verlichting en automatisering van gebouwen.<br />

Daarmee is L+B in <strong>de</strong>ze sectoren <strong>de</strong> grootste vakbeurs wereldwijd.<br />

Deze keer zullen <strong>de</strong> accenten liggen op ‘slimme toepassingen voor<br />

het alledaagse leven’ en op ‘welzijn en esthetiek in harmonie’. Deze<br />

<strong>aan</strong>dachtspunten betreffen on<strong>de</strong>r meer <strong>de</strong> combinatie van camerabewaking<br />

en toegangscontrole en Human Centric Lighting, kortweg HCL. In<br />

HCL komen <strong>de</strong> effecten van licht op mensen <strong>aan</strong> bod, meer bepaald op<br />

hun gezondheid, prestatievermogen en welzijn.<br />

Wij mogen een vijftigtal snelle lezers van <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Zorg</strong> een gratis<br />

dagticket voor L+B <strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>n. Om zo'n ticket te bemachtigen, volstaat<br />

het om een emailbericht met als on<strong>de</strong>rwerp 'free LB 2018 entrance ticket<br />

– <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Zorg</strong>' te versturen.<br />

(beeld: Pietro Sutera / Messe Frankfurt)<br />

Ne<strong>de</strong>rlandse lezers sturen dit bericht naar<br />

info@netherlands.messefrankfurt.com,<br />

Vlaamse lezers sturen het naar<br />

Kristof.Nelis@belgium.messefrankfurt.com.<br />

www.light-building.messefrankfurt.com. •<br />

Eerste gezamenlijke marktoptre<strong>de</strong>n<br />

van Miele en Steelco<br />

Op 13 november <strong>2017</strong> waren Miele en haar nieuwe dochteron<strong>de</strong>rneming Steelco<br />

voor het eerst gezamenlijk vertegenwoordigd op <strong>de</strong> MEDICA in Düsseldorf. De<br />

MEDICA is wereldwijd <strong>de</strong> grootste en belangrijkste beurs voor medische techniek.<br />

Tij<strong>de</strong>ns een gesprek met <strong>de</strong> pers gingen Dr. Markus Miele en Steelco-oprichter<br />

en CEO Ottorino Casonato in op <strong>de</strong> achtergron<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> samenwerking, die in<br />

juni werd <strong>aan</strong>gekondigd.<br />

“Door bei<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemingen samen te voegen,<br />

kunnen we onze klanten een nog omvangrijker en<br />

hoogwaardiger product- en servicepakket bie<strong>de</strong>n”,<br />

meld<strong>de</strong> Dr. Markus Miele, directielid en me<strong>de</strong>-eigenaar<br />

van <strong>de</strong> Miele Groep. “Wij willen ziekenhuizen,<br />

praktijken, laboratoria en <strong>de</strong> farmaceutische<br />

branche sneller, flexibeler en individueler bedienen<br />

dan elke an<strong>de</strong>re <strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>r”, vul<strong>de</strong> hij <strong>aan</strong>. Oprichter<br />

en CEO Ottorino Casonato on<strong>de</strong>rstreepte <strong>de</strong><br />

overeenkomsten tussen Miele en Steelco: “Bei<strong>de</strong><br />

bedrijven zijn familieon<strong>de</strong>rnemingen, met kwaliteit<br />

als belangrijkste uitgangspunt. Bovendien zijn we<br />

wereldwijd toon<strong>aan</strong>geven<strong>de</strong> <strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>rs van reinigings-,<br />

<strong>de</strong>sinfectie- en sterilisatieapparatuur, die<br />

allebei hun eigen sterke kanten hebben en elkaar<br />

uitstekend <strong>aan</strong>vullen.”<br />

Nicoletta Casonato, hoofd van <strong>de</strong> farmaceutische<br />

af<strong>de</strong>ling van Steelco presenteer<strong>de</strong> op <strong>de</strong> beurs <strong>de</strong><br />

product-highlights. Als bijzon<strong>de</strong>re en klantgerichte<br />

innovatie toon<strong>de</strong> zij een reinigingsinstallatie voor<br />

medische instrumenten. Met geschei<strong>de</strong>n kamers voor<br />

het reinigen en drogen kunnen <strong>de</strong> instrumenten extra<br />

snel en ruimtebesparend wor<strong>de</strong>n behan<strong>de</strong>ld. •<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 85


De belevingsruimte van Lensen in Inspirium.<br />

Edwin van <strong>de</strong>r Waal, CEO Lensen bekrachtigt met het plaatsen van een bord<br />

het partnerschap bij Inspirium.<br />

Tekst: Willem <strong>de</strong> Vol<strong>de</strong>r Beeld: Willem <strong>de</strong> Vol<strong>de</strong>r en Inspirium<br />

Lensen in New Inspirium in Breda<br />

‘Kwaliteit van <strong>de</strong> partners<br />

geeft me<strong>de</strong> <strong>de</strong> doorslag’<br />

“Het New Inspirium-podium spreekt me enorm <strong>aan</strong>, maar wat vooral <strong>de</strong> doorslag heeft gegeven om ons er bij <strong>aan</strong> te sluiten,<br />

is <strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> partners. Het verbindt een innoveren<strong>de</strong> groep on<strong>de</strong>rnemers. Bovendien zijn we als zorgpartner nog<br />

beter zichtbaar.” Edwin van <strong>de</strong>r Waal, CEO van Lensen heeft <strong>de</strong> openingsceremonie van New Inspirium in Breda net achter<br />

<strong>de</strong> rug. “Door <strong>de</strong> samenwerking kunnen we vanuit <strong>de</strong>ze locatie ook proposities beter maken en vervolledigen.”<br />

Inspirium, Hospitality Mall heeft afgelopen m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n een serieuze metamorfose<br />

on<strong>de</strong>rg<strong>aan</strong>. Negen partners uit <strong>de</strong> gastvrijheidssector presenteer<strong>de</strong>n<br />

hier tot voor kort hun producten in separate productshowrooms.<br />

“Maar <strong>de</strong> huidige tijd vraagt om een an<strong>de</strong>re <strong>aan</strong>pak”, zegt Eric Roest,<br />

Creatief Directeur van Satelliet, <strong>de</strong> initiatiefnemer. “We richten ons nu<br />

ook op marktgebie<strong>de</strong>n zoals retail, on<strong>de</strong>rwijs en zorg. Het doel is om <strong>de</strong><br />

synergie tussen <strong>de</strong> partners en <strong>de</strong> markt waarin hospitality een rol speelt,<br />

te vergroten. Dit kan het best bereikt wor<strong>de</strong>n wanneer juist <strong>de</strong> beleving<br />

centraal wordt gezet.”<br />

<strong>Zorg</strong><br />

Daar<strong>aan</strong> schort het niet in New Inspirium. Een grond<strong>de</strong>al met <strong>de</strong> gemeente<br />

Breda maakte <strong>de</strong> weg vrij voor <strong>de</strong> investeringen in een <strong>aan</strong>sprekend<br />

centrum. Er zijn vijftien partners actief. Het biedt volop ruimte voor interieur,<br />

techniek, equipment, dienstverlening en kennisevents. Lensen bewijst<br />

in Inspirium ook in <strong>de</strong> zorg een <strong>aan</strong>trekkelijke partner te zijn. Dat Lensen<br />

werkt en <strong>de</strong>nkt vanuit <strong>de</strong> mens wordt nog eens extra benadrukt met <strong>de</strong><br />

presentatie van <strong>de</strong> intelligente Floor in Motion (Tarkett) in één van <strong>de</strong><br />

belevingsruimten. Die vloer wordt toegepast in <strong>de</strong> zorgsector en is voorzien<br />

van sensoren. “Bewegingen wor<strong>de</strong>n geregistreerd en weergegeven<br />

'Nog steeds is het inspiratiecentrum gericht<br />

op gastvrijheid, maar vanaf nu draait het in <strong>de</strong><br />

eerste plaats om beleving'<br />

86 | BOUWENAANDEZORG.EU


New Inspirium, Breda<br />

Inspirium, een geheel nieuw en <strong>aan</strong>sprekend centrum waar ruimte is voor interieur, techniek, equipment, dienstverlening en kennisevents.<br />

op bijvoorbeeld een monitor van iemand die toeziet op <strong>de</strong> veiligheid van <strong>de</strong><br />

bewoner(s). I<strong>de</strong>aal voor ou<strong>de</strong>ren- en gehandicaptenzorg. Op die manier wordt<br />

<strong>de</strong> zorgme<strong>de</strong>werker gewaarschuwd als er iemand gaat dwalen of bijvoorbeeld<br />

uit bed valt.” Van <strong>de</strong>r Waal geeft <strong>aan</strong> dat <strong>de</strong> vloer zijn diensten al bewijst in<br />

enkele zorgcentra. Dat <strong>de</strong> samenwerking in Inspirium loont, wordt door hem<br />

bekrachtigd met ‘veel serieuze belangstelling’.<br />

Lensen<br />

Het Lensen zorgteam heeft meer dan veertig jaar ervaring met en uitgebrei<strong>de</strong><br />

kennis van <strong>de</strong> gezondheidszorg. Interieurwensen vertalen zij naar oplossingen<br />

die passen bij <strong>de</strong> opdrachtgever. Dat Lensen steeds <strong>de</strong> verbinding en verbreding<br />

zoekt, blijkt ook uit <strong>de</strong> samenwerking met Haelvoet, een van oorsprong<br />

Belgische organisatie die al meer dan 85 jaar kwalitatief hoogwaardig medisch<br />

meubilair produceert en specialist is op het gebied van hoog/laagbed<strong>de</strong>n,<br />

nachttafels, relaxfauteuils en on<strong>de</strong>rzoektafels voor ziekenhuizen en woonzorgcentra.<br />

Haelvoet heeft zitting genomen bij Lensen in Zaltbommel.<br />

Belevingswerel<strong>de</strong>n<br />

Terug naar Inspirium. Nog steeds is het inspiratiecentrum gericht op gastvrijheid,<br />

maar vanaf nu draait het in <strong>de</strong> eerste plaats om beleving. Hiervoor<br />

zijn vijf belevingsgebie<strong>de</strong>n gebouwd, waarin <strong>de</strong> partners elkaar op een<br />

creatieve manier uitdagen en <strong>aan</strong>vullen. De diverse compacte productshowrooms<br />

sluiten daar naadloos op <strong>aan</strong>. Inspirium beschikt over een<br />

vip-meetingroom en een event-theater waar workshops en presentaties<br />

plaatsvin<strong>de</strong>n voor 25 tot 250 personen. Ie<strong>de</strong>re partner zet hier een keer per<br />

jaar haar eigen expertise in. •<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 87


De badkamer in Inspirium ingericht door Sealskin.<br />

Tekst: Willem <strong>de</strong> Vol<strong>de</strong>r Beeld: Willem <strong>de</strong> Vol<strong>de</strong>r en Inspirium<br />

Sealskin toont in New Inspirium<br />

kennis als badkamerspecialist<br />

Sealskin mag dan in verband wor<strong>de</strong>n gebracht met badkamerinrichting,<br />

<strong>de</strong> dienstverlening van het bedrijf reikt ver<strong>de</strong>r.<br />

In New Inspirium draagt Sealskin bij <strong>aan</strong> <strong>de</strong> uitstraling van een<br />

badkamer in al zijn facetten. Dus compleet met bad, sfeervolle<br />

<strong>de</strong>coratie en bijbehoren<strong>de</strong> apparatuur: ‘one stop shopping’.<br />

Wat <strong>de</strong> apparatuur betreft, vestigt Sealskin <strong>de</strong> <strong>aan</strong>dacht op een ‘bodydryer’;<br />

een föhn die in <strong>de</strong> zorg enorm zijn diensten kan bewijzen. Wilco <strong>de</strong> Ruiter van<br />

Coram (Sealskin) noemt het ‘een voorbeeld’. “We richten ons op projecten in<br />

<strong>de</strong> zorg en leveren een bijdrage <strong>aan</strong> <strong>de</strong> inrichting van projecten, vastgoed en<br />

hotels.” Maatwerk is daarbij het sleutelwoord. “Een groot <strong>de</strong>el van ons assortiment<br />

is klantspecifiek.” Het woord ‘stigmatiserend’ valt. “Daarvan willen we los<br />

komen”, zegt De Ruiter. “Vanzelfsprekend ontlopen we het functionele aspect<br />

niet. Neem onze ba<strong>de</strong>n, die zijn mooi, toepasbaar in <strong>de</strong> zorg en mo<strong>de</strong>rn vormgegeven<br />

met esthetisch weggewerkte handgrepen in geborsteld staal.” Het is<br />

slechts een voorbeeld wat er in het <strong>de</strong>signlab van Sealskin wordt bedacht, on<strong>de</strong>r<br />

meer in het belang van <strong>de</strong> opdrachtgever. www.sealskin.nl •<br />

Wilco <strong>de</strong> Ruiter en Sieglin<strong>de</strong> Baetens voor <strong>de</strong> ‘bodydryer’.<br />

88 | BOUWENAANDEZORG.EU


Vinyl wand- en meubelbekleding<br />

Vinyl is een zeer functioneel materiaal.<br />

Tezamen met een drager van katoen<br />

is het buitengewoon sterk, duurzaam,<br />

brandwerend, licht- en kleurecht en<br />

bestand tegen krassen en stoten, evenals<br />

naadloos <strong>aan</strong> te brengen en eenvoudig<br />

in on<strong>de</strong>rhoud. Vescoms vinyl wandbekleding<br />

gaat gemakkelijk tien tot vijftien<br />

jaar mee.<br />

Vinyl wandbekleding van Vescom biedt een oplossing<br />

als duurzaamheid een vereiste is of wanneer er <strong>aan</strong><br />

hygiënische normen moet wor<strong>de</strong>n vold<strong>aan</strong>. Vescom<br />

Protect biedt daarbij een oplossing voor ruimten waarin<br />

extra bescherming tegen vlekken en chemicaliën<br />

nodig is. Alle producten zijn speciaal ontwikkeld voor<br />

<strong>de</strong> projectmarkt, waaron<strong>de</strong>r <strong>de</strong> gezondheidszorg. In<br />

<strong>de</strong>ze markten is een groeien<strong>de</strong> behoefte <strong>aan</strong> mooie en<br />

sfeervolle interieurproducten. Tegelijkertijd blijven functionaliteit<br />

en kwaliteit van essentieel belang. Technisch<br />

voldoen <strong>de</strong> Vescom collecties wandbekleding, meubelbekleding<br />

en gordijnstoffen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> hoge kwaliteitseisen<br />

die <strong>de</strong> projectmarkt <strong>aan</strong> <strong>de</strong> materialen stelt.<br />

Met functionaliteit en originaliteit on<strong>de</strong>rscheidt Vescom<br />

vinyl meubelbekleding zich in <strong>de</strong> markt. De producten<br />

zijn hygiënisch, hebben een zeer lange levensduur,<br />

bie<strong>de</strong>n optimaal bescherming tegen bacteriën, vuil en<br />

vet en voldoen <strong>aan</strong> strenge veiligheidsvoorschriften.<br />

Kwaliteit en duurzaamheid hebben bij Vescom nooit<br />

alleen betrekking op <strong>de</strong> producten, maar ook op <strong>de</strong><br />

manier waarop ze tot stand komen. Vescom biedt<br />

collecties waarbinnen duurzame keuzes gemaakt<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n. De vinyl wand- en meubelbekledingsproducten<br />

laten zich zeer eenvoudig reinigen met mil<strong>de</strong><br />

reinigingsmid<strong>de</strong>len of met Vescom Cleaner. Ver<strong>de</strong>r<br />

produceert het bedrijf met een minimale belasting van<br />

het milieu en kiest ze bewust voor een geschei<strong>de</strong>n en<br />

gecontroleer<strong>de</strong> afvoer van reststoffen. Dat garan<strong>de</strong>ert<br />

een duurzaam productieproces. Het bedrijf gaat bewust<br />

om met grondstoffen en beperkt het verbruik van<br />

energie en water. Vescom is ISO 14001 en ISO 9001<br />

gecertificeerd en lid van VinylPlus.<br />

Voor meer info: www.vescom.com •<br />

Lopital voor service en <strong>de</strong>skundig on<strong>de</strong>rhoud<br />

Een <strong>de</strong>fect of storing <strong>aan</strong> een hulpmid<strong>de</strong>l<br />

komt altijd ongelegen. Het beperkt u<br />

in uw zorg en uw cliënten in hun bewegingsvrijheid.<br />

Een on<strong>de</strong>rhoudscontract<br />

van Lopital zorgt ervoor dat door periodieke<br />

inspectie en <strong>de</strong>skundig on<strong>de</strong>rhoud,<br />

uw producten in goe<strong>de</strong> staat blijven en<br />

optimaal functioneren. Op <strong>de</strong>ze manier<br />

doen wij er samen met u alles <strong>aan</strong> om <strong>de</strong><br />

mobiliteit en veiligheid van uw cliënten te<br />

waarborgen. Tevens zorgt het voor verbetering<br />

van <strong>de</strong> werkomstandighe<strong>de</strong>n<br />

van me<strong>de</strong>werkers. Goed on<strong>de</strong>rhoud<br />

verlengt bovendien <strong>de</strong> levensduur van<br />

uw producten. Een investering dus, die u<br />

snel weer terugverdient.<br />

Met een on<strong>de</strong>rhoudscontract van Lopital bent u verzekerd<br />

van periodieke inspectie en <strong>de</strong>skundig on<strong>de</strong>rhoud<br />

conform <strong>de</strong> actuele Ne<strong>de</strong>rlandse norm. Volgens <strong>de</strong> NEN<br />

3140 moet laagspanningsapparatuur (arbeidsmid<strong>de</strong>len<br />

met een stekker) in elk geval jaarlijks, en bij intensief<br />

gebruik soms zelfs vaker, geïnspecteerd wor<strong>de</strong>n. Deze<br />

inspectie is vanzelfsprekend opgenomen in ons on<strong>de</strong>rhoudscontract.<br />

Volgens <strong>de</strong> NEN 75<strong>06</strong> moeten ook tilliften<br />

minstens eenmaal per jaar gecontroleerd wor<strong>de</strong>n<br />

door een gekwalificeer<strong>de</strong> monteur. Onze monteurs<br />

werken met een keuringsprotocol, en volgens <strong>de</strong><br />

strengste richtlijnen. Ook <strong>de</strong> producten waarvoor <strong>de</strong>ze<br />

normering niet geldt, wor<strong>de</strong>n waar mogelijk volgens<br />

het producentenprotocol geïnspecteerd.<br />

Digitaal logboek<br />

Alle relevante gegevens over on<strong>de</strong>rhoud, inspectie en<br />

reparaties omtrent uw hulpmid<strong>de</strong>len overzichtelijk op<br />

een rijtje en binnen handbereik; vanaf nu behoort dit tot<br />

<strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n bij Lopital. Wij zien dat instellingen<br />

kostenefficiënt en gestructureerd hun <strong>aan</strong>gekochte<br />

hulpmid<strong>de</strong>len willen beheren. Daarom ontwikkel<strong>de</strong><br />

Lopital samen met u het digitale logboek. Het digitale<br />

logboek legt per product informatie vast over <strong>de</strong><br />

producteigenschappen, het gedane on<strong>de</strong>rhoud en<br />

inspecties en/of reparaties. Hiermee voldoet u <strong>aan</strong> <strong>de</strong><br />

gel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> normen, zoals HKZ, NEN 75<strong>06</strong> en <strong>de</strong>rgelijke.<br />

Het digitale logboek geeft u een hel<strong>de</strong>r en dui<strong>de</strong>lijk<br />

zicht op <strong>de</strong> technische staat van uw hulpmid<strong>de</strong>len en<br />

<strong>de</strong> verwachte levensduur. Ook geeft het u informatie<br />

over het uitgevoer<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rhoud en/of <strong>de</strong> uitgevoer<strong>de</strong><br />

inspectie en welke on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len er eventueel vervangen<br />

zijn. Daarnaast wor<strong>de</strong>n tussentijdse storingen en <strong>de</strong> aard<br />

van <strong>de</strong> storingen opgenomen, alsme<strong>de</strong> <strong>de</strong> naam van <strong>de</strong><br />

servicemonteur. Samen kunnen we <strong>de</strong> kosten <strong>aan</strong> uw<br />

hulpmid<strong>de</strong>len beheersen en door het goe<strong>de</strong> inzicht is <strong>de</strong><br />

beschikbaarheid van uw hulpmid<strong>de</strong>len altijd optimaal.<br />

Lopital heeft dienstverlening hoog in het v<strong>aan</strong><strong>de</strong>l st<strong>aan</strong><br />

en onze prioriteit ligt bij uw hulpmid<strong>de</strong>len. •<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 89


Tekst: Marjolein Straatman Beeld: De Pieter Raat Stichting, Livin Ontwerpbureau, impressies BBHD Architecten<br />

ALLES BIJ DE HAND<br />

IN HEERHUGOWAARD<br />

Heerhugowaard is een nagelnieuw woonzorgcentrum rijker. Hugo-Waard is een combinatie van zorgappartementen en<br />

sociale huurwoningen voor senioren. Benodig<strong>de</strong> zorg is er binnen handbereik. Verhuizen vanwege een veran<strong>de</strong>r<strong>de</strong> zorgbehoefte<br />

is niet meer nodig.<br />

Het ou<strong>de</strong> zorgcomplex Hugo-Oord in <strong>de</strong> Heerhugowaardse<br />

Schil<strong>de</strong>rswijk vol<strong>de</strong>ed niet meer <strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong> eisen van <strong>de</strong>ze tijd. <strong>Zorg</strong>verlener De Pieter<br />

Raat Stichting en woningcorporatie Woonwaard<br />

realiseer<strong>de</strong>n een nieuw woonzorgcentrum dat in<br />

september werd opgeleverd. Ver<strong>de</strong>eld over drie<br />

bouwlagen zijn 35 zorgappartementen ingericht<br />

die elk best<strong>aan</strong> uit twee kamers. Hier ontvangen<br />

bewoners intramurale zorg. Tot Hugo-Waard<br />

behoren ook 22 levensloopbestendige driekamerwoningen<br />

voor senioren. Deze appartementen<br />

zijn zelfstandig en separaat, maar wel verbon<strong>de</strong>n<br />

met het zorgcomplex. De bewoners hebben een<br />

lichtere zorgvraag, al kiezen ook mensen met een<br />

relatief zwaar zorgzwaartepakket er soms voor<br />

hier zelfstandig of zelfs intramuraal te wonen,<br />

zegt Ma<strong>de</strong>lon Sijsenaar, ad-interim bestuur<strong>de</strong>r van<br />

De Pieter Raat Stichting. “In dat laatste geval huurt<br />

De Pieter Raat Stichting het appartement. Die vrijheid<br />

is een mooi aspect. Waar nodig kunnen we<br />

<strong>de</strong> zorg opschalen. Zo kunnen mensen zo lang<br />

mogelijk zelfstandig blijven wonen en hoeven ze<br />

niet te verhuizen vanwege veran<strong>de</strong>ringen in hun<br />

zorgbehoefte.”<br />

Spil in <strong>de</strong> wijk<br />

De zorgappartementen met twee kamers zijn ook<br />

levensloopbestendig gebouwd. Ze kunnen dus<br />

meegroeien met <strong>de</strong> behoeften van bewoners. Facilitair<br />

manager Adri<strong>aan</strong> Dorenbos van De Pieter Raat<br />

Stichting vertelt: “De appartementen zijn gelijkvloers,<br />

rolstoelvrien<strong>de</strong>lijk, uitgerust met voorzieningen<br />

zoals beugels <strong>aan</strong> <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>n van het toilet en<br />

<strong>de</strong> badkamer en voorzien van domotica. De badkamers<br />

zijn ruim van opzet voor een zo goed mogelijke<br />

zorg.” Hoewel veel bewoners van <strong>de</strong> zorgappartementen<br />

veelal in <strong>de</strong> gemeenschappelijke huiskamer<br />

De gemeenschappelijke huiskamers zijn vrolijk van kleur. (Beeld: De Pieter Raat Stichting)<br />

90 | BOUWENAANDEZORG.EU


Hugo-Waard, Heerhugowaard<br />

‘De huiskamers zijn zo<br />

gesitueerd dat <strong>de</strong> bewoners ze<br />

snel kunnen vin<strong>de</strong>n’<br />

Hugo-Waard als artist impression vóór <strong>de</strong> oplevering in september. (Beeld: BBHD architecten & ingenieurs)<br />

Oudhollands beleefhoekje brengt rust in Hugo-Waard. (Beeld: De Pieter Raat Stichting)<br />

eten, mogen ze ook gebruikmaken van het restaurant<br />

als ze dat gezellig vin<strong>de</strong>n. Hetzelf<strong>de</strong> geldt voor <strong>de</strong> senioren<br />

uit <strong>de</strong> driekamerappartementen van Hugo-Waard<br />

én voor omwonen<strong>de</strong>n. “Ie<strong>de</strong>reen kan komen eten of<br />

<strong>de</strong>elnemen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> activiteiten in het restaurant. Het<br />

vormt <strong>de</strong> centrale plek van Hugo-Waard en wordt nu<br />

al steeds meer een sociaal punt in <strong>de</strong> wijk. We juichen<br />

het toe als mensen uit <strong>de</strong> buurt hier een kopje koffie<br />

komen drinken”, zegt Sijsenaar.<br />

Interieur<br />

De bewoners van <strong>de</strong> zorgappartementen hebben<br />

allemaal een intensieve zorgvraag. In het interieur<br />

van Hugo-Waard is daar rekening mee gehou<strong>de</strong>n,<br />

bijvoorbeeld in het zitcomfort van het meubilair.<br />

Dorenbos: “Destijds zijn we met een <strong>aan</strong>tal van <strong>de</strong><br />

huidige bewoners naar <strong>de</strong> leverancier geweest om te<br />

proefzitten. Restaurant en gemeenschappelijke huiskamers<br />

zijn ruim van opzet en <strong>de</strong> tafels zijn geschikt om<br />

met een rolstoel <strong>aan</strong> te zitten. Stopcontacten zijn in<br />

het hele gebouw laag geplaatst. Hetzelf<strong>de</strong> geldt voor<br />

alle vensterbanken in het pand. Zo kunnen mensen<br />

goed naar buiten kijken.” Een <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> bewoners<br />

heeft te maken met geheugenproblemen als gevolg<br />

van <strong>de</strong>mentie. Bij dit ziektebeeld komt het vaak voor<br />

dat mensen een beetje in <strong>de</strong> war zijn en veel rondlopen.<br />

Eén van <strong>de</strong> re<strong>de</strong>nen, vertelt Sijsenaar, waarom<br />

<strong>de</strong> gemeenschappelijke huiskamers zo gesitueerd zijn<br />

dat <strong>de</strong> bewoners ze snel weer kunnen vin<strong>de</strong>n. “Er zijn<br />

ook <strong>aan</strong>passingen gemaakt die verband hou<strong>de</strong>n met<br />

het slechtere zicht waar <strong>de</strong> bewoners mee te maken<br />

kunnen krijgen. Zo is er biodynamische verlichting<br />

die we kunnen <strong>aan</strong>passen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> wensen van <strong>de</strong><br />

bewoners. Om hen te helpen, zijn op verschillen<strong>de</strong><br />

plekken in het gebouw kleurcontrasten <strong>aan</strong>gebracht.<br />

Denk bijvoorbeeld <strong>aan</strong> <strong>de</strong> tafels in het restaurant die<br />

donker zijn van tint en <strong>aan</strong> wc-brillen die qua kleur<br />

contrasteren met <strong>de</strong> omgeving. Dat is dui<strong>de</strong>lijk voor<br />

<strong>de</strong> bewoners.”<br />

Toekomstbestendig<br />

Hugo-Waard is toekomstbestendig gebouwd. “Als het<br />

zorgvastgoed op <strong>de</strong> langere termijn een an<strong>de</strong>re invulling<br />

moet krijgen, dan zijn twee zorgappartementen<br />

relatief gemakkelijk tot één te maken. Ook bestaat bij<br />

<strong>de</strong> zorgappartementen <strong>de</strong> mogelijkheid ze uit te rusten<br />

met een eigen meter, wat <strong>de</strong> opties voor an<strong>de</strong>rsoortig<br />

gebruik in <strong>de</strong> toekomst vergroot”, zegt Dorenbos. •<br />

Interieur van<br />

Livin’ Ontwerpbureau<br />

Livin’ Ontwerpbureau uit Breukelen teken<strong>de</strong> voor<br />

het interieur van Hugo-Waard. Het ontwerpbureau<br />

ontwerpt naar eigen zeggen blije gebouwen, wat<br />

in Heerhugowaard voor een <strong>de</strong>el is terug te zien<br />

in het vrolijke kleurgebruik in <strong>de</strong> twee huiskamers,<br />

<strong>de</strong> gangen en het restaurant. Interieurontwerper<br />

Mireille van Driel bracht <strong>de</strong> wensen van bewoners<br />

en me<strong>de</strong>werkers via workshops in kaart. “Er<br />

spelen verschillen<strong>de</strong> factoren. Een huis moet<br />

praktisch zijn, maar ook huiselijk. Uit meubilair<br />

moeten mensen gemakkelijk op kunnen st<strong>aan</strong><br />

maar het is ook belangrijk dat het goed reinigbaar<br />

is.” Juist voor <strong>de</strong>ze groep is een veilige omgeving<br />

heel belangrijk. “Mensen met <strong>de</strong>mentie zijn erg<br />

kwetsbaar. Ik wil<strong>de</strong> zorgen voor herkenbaarheid.<br />

Daarom heeft elke woonlaag zijn eigen kleur en<br />

thema en zijn er spullen in <strong>de</strong> gemeenschappelijke<br />

huiskamers die teruggrijpen naar vroeger. Een<br />

ou<strong>de</strong> radio en schemerlampjes in <strong>de</strong> stijl die<br />

mensen van vroeger gewend zijn. Bewoners met<br />

<strong>de</strong>mentie kunnen g<strong>aan</strong> dwalen over <strong>de</strong> gangen en<br />

zijn op zoek naar geluids- en bewegingsprikkels.<br />

Op <strong>de</strong> gangen hebben wij daarom beleefhoekjes<br />

met verschillen<strong>de</strong> thema’s gemaakt. Dit zijn<br />

plekjes waar on<strong>de</strong>r meer een gezellig zitje is<br />

gecreëerd en waar een vi<strong>de</strong>o wordt vertoond,<br />

van bijvoorbeeld <strong>de</strong> zee. Het is belangrijk dat <strong>de</strong><br />

bewoner hier even tot rust kan komen.”<br />

FEITEN EN CIJFERS<br />

PROJECT<br />

Hugo-Waard Heerhugowaard<br />

OPDRACHTGEVER<br />

De Pieter Raat Stichting - Heerhugowaard<br />

ARCHITECT<br />

BBHB architecten - Alkmaar, architect Ton van<br />

’t Hoff<br />

AANNEMER<br />

Van Wijnen - Heerhugowaard<br />

INTERIEURARCHITECT<br />

Livin, Breukelen<br />

LOS-MEUBILAIR<br />

Vervoort - Tilburg<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 91


Tekst en beeldmateriaal: Jan Mol/DELABIE<br />

‘DE ZORGMARKT VOOR KRANEN,SANITAIR<br />

EN TOEGANKELIJKHEIDSACCESSOIRES<br />

IS DYNAMISCH EN VEELEISEND’<br />

<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> zorg is naar Frankrijk gereisd voor een fabrieksbezoek <strong>aan</strong> DELABIE. Het in 1928 door Georges Delabie<br />

opgerichte familiebedrijf opereert vandaag <strong>de</strong> dag internationaal met zeven dochteron<strong>de</strong>rnemingen wereldwijd. Drie<br />

productievestigingen in Europa exporteren <strong>de</strong> DELABIE-producten naar tachtig lan<strong>de</strong>n. Daarmee is DELABIE Europees<br />

marktlei<strong>de</strong>r in sanitair voor zorgdoelein<strong>de</strong>n. Met vierhon<strong>de</strong>rd werknemers, waaron<strong>de</strong>r negen commercieel adviseurs in<br />

het Benelux salesteam, wordt er niet alleen gewerkt <strong>aan</strong> het leveren van doordachte en hoogwaardige producten, maar<br />

promoot men ook <strong>de</strong> juiste gedragsco<strong>de</strong> voor een optimale hygiëne.<br />

We schuiven <strong>aan</strong> bij Bertrand Margot, Group Marketing<br />

& Development Director, Roos Ysebaert, Marketing<br />

& Communication Manager Benelux en Svea<br />

Wagemans, Marketing Executive Benelux. Margot<br />

opent het gesprek: “DELABIE is een onafhankelijk<br />

familiebedrijf. Dat maakt dat we tijd hebben om<br />

‘Een kr<strong>aan</strong> die in een<br />

zorggebouw gebruikt wordt,<br />

is een an<strong>de</strong>re dan die we thuis<br />

toepassen’<br />

Van links naar rechts: Svea Wagemans, Roos<br />

Ysebaert, Frank Desmet en Ton van Dorst (Technisch<br />

Commercieel Adviseur Noord-West Ne<strong>de</strong>rland).<br />

te investeren in <strong>de</strong> markt en <strong>de</strong> juiste producten.<br />

Die tijd gebruiken we om niet alleen onze producten<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>aan</strong>dacht te brengen, maar ook om<br />

awareness te creëren over <strong>de</strong> gedragsco<strong>de</strong> en vereisten<br />

in publieke gebouwen.” DELABIE zorgt ervoor<br />

dat alle salesme<strong>de</strong>werkers intern opgeleid wor<strong>de</strong>n<br />

tot experts, om <strong>de</strong> boodschap over te brengen.<br />

Wagemans vult <strong>aan</strong>: “Een jaar opgeleid wor<strong>de</strong>n<br />

is zeer intensief, maar éénmaal begonnen snap je<br />

onmid<strong>de</strong>llijk het belang van <strong>de</strong> opleiding. DELABIE<br />

heeft een goe<strong>de</strong> naam hoog te hou<strong>de</strong>n. We zijn als<br />

me<strong>de</strong>werkers echte ambassa<strong>de</strong>urs.”<br />

<strong>Zorg</strong> stelt<br />

an<strong>de</strong>re eisen <strong>aan</strong> sanitair<br />

Frank Desmet, Salesmanager bij DELABIE, schetst<br />

<strong>de</strong> verwachtingen en eisen binnen <strong>de</strong> zorg: "Maar<br />

al te vaak zien we dat men ten <strong>aan</strong>zien van het<br />

sanitair niet <strong>de</strong> juiste keuze maakt in verhouding tot<br />

<strong>de</strong> toepassing. Bij DELABIE zijn we ons er ter<strong>de</strong>ge<br />

van bewust dat een kr<strong>aan</strong> die in een zorggebouw<br />

gebruikt wordt, een an<strong>de</strong>re is dan die we thuis<br />

toepassen. Dat geldt voor alle sanitaire voorzieningen.<br />

Een lange levensduur en een beperkt on<strong>de</strong>rhoud<br />

is wat daar verwacht en tevens geëist wordt.”<br />

Water- en energiebesparing in zorggebouwen<br />

dragen bij <strong>aan</strong> BREEAM. “DELABIE helpt bij het<br />

behalen van <strong>de</strong> benodig<strong>de</strong> punten”, aldus Desmet.<br />

Naast <strong>de</strong> fabriek is <strong>de</strong> prachtige showroom van<br />

DELABIE gehuisvest. Het monumentale pand is qua<br />

bouw kenmerkend voor <strong>de</strong> streek Picardië.<br />

“Water is een waar<strong>de</strong>volle bron en een gemeengoed.<br />

Twee <strong>de</strong>r<strong>de</strong> van <strong>de</strong> aar<strong>de</strong> bestaat uit water,<br />

maar slechts drie procent is drinkbaar. Maar toch<br />

is <strong>de</strong> verspilling <strong>aan</strong>zienlijk. DELABIE biedt oplossingen<br />

<strong>aan</strong> die toelaten tot negentig procent water<br />

te besparen.”<br />

Goe<strong>de</strong> hygiëne<br />

heb je zelf in <strong>de</strong> hand<br />

DELABIE levert oplossingen die hygiëne in zorggebouwen<br />

bevor<strong>de</strong>ren. Met DELABIE wordt stilst<strong>aan</strong>d<br />

water voorkomen en intelligente spoeloplossingen<br />

zorgen voor een optimale hygiëne bij een minimaal<br />

waterverbruik. Ook <strong>aan</strong> <strong>de</strong> veiligheid wordt gedacht:<br />

‘De thermostatische mengkranen<br />

zijn geïntegreerd en niet te<br />

ontregelen door <strong>de</strong> gebruiker’<br />

92 | BOUWENAANDEZORG.EU


Fabrieksbezoek Frankrijk<br />

Alvast een blik<br />

op <strong>de</strong> noviteiten<br />

Ysebaert laat ons enkele noviteiten zien. Als eerste<br />

<strong>de</strong> nieuwe mengkr<strong>aan</strong> met uittrekbare sproeier.<br />

“Kenmerkend is <strong>de</strong> totale veiligheid, het comfort<br />

en het kunnen beheersen van <strong>de</strong> bacteriegroei.<br />

De kr<strong>aan</strong> is BIOSAFE uitgevoerd en thermostatisch<br />

beveiligd tegen verbranding. Het hele assortiment<br />

mengkranen met uittrekbare sproeier is vernieuwd.”<br />

Vervolgens wordt <strong>de</strong> nieuwe BE-LINE <strong>de</strong>signgreep<br />

voorgesteld. “De steungreep of douchestang is<br />

uitgevoerd in antracietgrijs of wit. De vormgeving<br />

geeft een optimale grip en biedt vooral ook<br />

goe<strong>de</strong> houvast voor <strong>de</strong> duim van <strong>de</strong> gebruiker.<br />

Het homogene oppervlak zorgt voor een snelle<br />

en eenvoudige reiniging. Met meer dan 200 kg<br />

gebruikersgewicht als test, is <strong>de</strong> nieuwe BE-LINE<br />

serie nagenoeg overal inzetbaar.”<br />

Als het <strong>aan</strong>komt op waterbesparing, hygiëne,<br />

veiligheid en comfort is het one-stop-shopping bij<br />

DELABIE. Voorbeeld: een patiëntenkamer.<br />

<strong>de</strong> thermostatische mengkranen zijn geïntegreerd<br />

en niet te ontregelen door <strong>de</strong> gebruiker. Desmet:<br />

“Dat is met name in <strong>de</strong> zorg erg prettig, waar cliënten<br />

die gebruik maken van ons sanitair vaak niet<br />

mobiel genoeg zijn om een thermostatische kr<strong>aan</strong><br />

zelf in te regelen of snel genoeg weg te komen bij te<br />

heet water, mocht er iets misg<strong>aan</strong>.”<br />

Tot slot wordt <strong>de</strong> TEMPOMATIC 4 inbouw urinoirspoeler<br />

getoond. De elektronica is direct geïntegreerd<br />

in <strong>de</strong> af<strong>de</strong>kplaat, wat <strong>de</strong> plaat makkelijk<br />

uitwisselbaar maakt. Centraal in <strong>de</strong> functionaliteit<br />

staat waterbesparing. Ysebaert schetst nog een<br />

groot pluspunt: “Gecombineerd met onze nieuwe<br />

waterdichte inbouwkast is dit een echte winnaar.<br />

De inbouwkast wordt geleverd met sleeves om <strong>de</strong><br />

leidingen, die zorgen dat lekwater niet in <strong>de</strong> muur<br />

terechtkomt. De installatie geschiedt met een speciale<br />

manchet over <strong>de</strong> mof, waardoor afzagen waterdichtheid<br />

veiligstelt en insijpeling in het tegelwerk<br />

tegengaat. De manchet is voorbereid op ontvangst<br />

van <strong>de</strong> bedieningsplaat. Niet alleen <strong>de</strong> allermooiste,<br />

blin<strong>de</strong> afwerking, maar ook <strong>de</strong> zekerste.” •<br />

‘Wij bie<strong>de</strong>n oplossingen <strong>aan</strong> die toelaten tot negentig<br />

procent water te besparen’<br />

<strong>Zorg</strong>kranen kennen bij DELABIE een hygiënische<br />

kr<strong>aan</strong>uitgang of straalbreker. “Dat is goed om<br />

terugspattend water te voorkomen”, legt Desmet<br />

uit. “De BIOSAFE-kr<strong>aan</strong>uitgang is hier een goed<br />

voorbeeld van.” DELABIE realiseert zich hoe groot<br />

<strong>de</strong> problemen zijn met besmettingen in ziekenhuizen.<br />

Desmet: “We wor<strong>de</strong>n steeds vaker uitgenodigd<br />

voor ron<strong>de</strong>tafelgesprekken met microbiologen in<br />

ziekenhuizen.”<br />

Grip hou<strong>de</strong>n,<br />

letterlijk en figuurlijk<br />

Met DELABIE toegankelijkheidsaccessoires kan dat.<br />

Enerzijds vanwege <strong>de</strong> hygiëne, door toepassing van<br />

bacteriostatisch rvs 304 en een ultra polish afwerking,<br />

an<strong>de</strong>rzijds door <strong>de</strong> ergonomische vormgeving<br />

van handgrepen en beugels, die <strong>de</strong> allerbeste grip<br />

bie<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r alle omstandighe<strong>de</strong>n. Ysebaert:<br />

“Toegankelijkheid en comfort wor<strong>de</strong>n absoluut<br />

gegaran<strong>de</strong>erd met <strong>de</strong> producten van DELABIE.<br />

Veiligheid, hygiëne en ergonomie zijn hierbij <strong>de</strong><br />

sleutelwoor<strong>de</strong>n.”<br />

Opstelling van kranen in <strong>de</strong> showroom. Dui<strong>de</strong>lijk zichtbaar is <strong>de</strong> hygiënische straalbreker.<br />

BOUWENAANDEZORG.EU | 93


Al 40 jaar volledig<br />

gericht op <strong>de</strong> kwaliteit<br />

van zorg.<br />

U, als bouwexpert, staat vaak voor grote uitdagingen.<br />

Als specialist in hulpmid<strong>de</strong>len voor <strong>de</strong> zorgsector<br />

zoeken wij dagelijks, op elk niveau naar mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

om zorgprocessen te verbeteren. Met behulp<br />

van onze plafondliften bijvoorbeeld, kunnen we<br />

me<strong>de</strong>werkers en cliënten optimaal on<strong>de</strong>rsteunen en<br />

<strong>de</strong> fysieke belasting van <strong>de</strong> zorgverlener <strong>aan</strong>zienlijk<br />

vermin<strong>de</strong>ren.<br />

Door hulpmid<strong>de</strong>len en voorzieningen goed <strong>aan</strong> te<br />

laten sluiten bij <strong>de</strong> dagelijkse praktijk komen we tot<br />

<strong>de</strong> mooiste oplossingen. Natuurlijk altijd in overleg<br />

met gebruikers, want alleen zo kunt u zich richten<br />

op wat écht belangrijk is: <strong>de</strong> kwaliteit van zorg.<br />

Bel of mail ons gerust voor meer informatie of een<br />

vrijblijven<strong>de</strong> afspraak.<br />

www.lopital.nl/bouwen­in­<strong>de</strong>­zorg<br />

Lopital Ne<strong>de</strong>rland B.V. Laarakkerweg 9, 5<strong>06</strong>1 JR Oisterwijk, Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E­mail info@lopital.nl, www.lopital.nl


WIE DOET WAT<br />

VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!<br />

‘Wie doet wat’ zijn servicepagina’s<br />

met een overzicht van <strong>de</strong> meest<br />

gerenommeer<strong>de</strong> bedrijven per<br />

rubriek. U kunt <strong>de</strong>elnemen met uw<br />

bedrijfslogo met naamsvermelding.<br />

Bel of mail voor alle informatie over een vermelding in <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Zorg</strong> met Patty Ros:<br />

T +31 495 45 00 95 - E p.ros@louwersuitgevers.nl<br />

WWW.BOUWENAANDEZORG.EU<br />

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VOOR DE BOUW EN<br />

ONTWIKKELING IN DE ZORG VOOR DE BENELUX<br />

SCHRIJF U NU IN VOOR ONZE ONLINE NIEUWSBRIEF!<br />

Staat u nog niet op<br />

www.bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu?<br />

Neem dan voor meer informatie contact<br />

op met Patty Ros:<br />

p.ros@louwersuitgevers.nl


NEDERLAND<br />

BEWAKEN - KOELEN - VRIEZEN<br />

AANGEPAST SANITAIR<br />

DELABIE BENELUX<br />

Kommenstraat 20<br />

B-1070 BRUSSEL<br />

T +32 2 520 16 76<br />

F +32 2 520 19 78<br />

E info@<strong>de</strong>labiebenelux.com<br />

W www.<strong>de</strong>labiebenelux.com<br />

LOPITAL NEDERLAND BV<br />

Laarakkerweg 9, 5<strong>06</strong>1 JR OISTERWIJK<br />

T +31 13 523 93 00<br />

F +31 13 523 93 01<br />

E info@lopital.nl<br />

W www.lopital.nl<br />

ROOMS rooms-for-care.nl<br />

FOR CARE<br />

De Waterlaat 2, 5571 MZ BERGEIJK<br />

Postbus 87, 5570 AB BERGEIJK<br />

T +31 497 55 28 19<br />

F +31 497 57 52 24<br />

E info@rfc-products.nl<br />

W www.rfc-products.nl<br />

AANNEMERS-BOUWBEDRIJVEN<br />

GEBE BOUW BV<br />

Achterdijk 18, 5705 CB HELMOND<br />

T +31 492 54 05 90<br />

F +31 492 54 70 59<br />

E info@gebebouw.nl<br />

W www.gebebouw.nl<br />

KBM GROEP<br />

Postbus 94, 2220 AB KATWIJK ZH<br />

T +31 71 402 92 15<br />

E info@kbm.nl<br />

W www.kbm.nl<br />

W www.bouwvoor<strong>de</strong>zorg.nl<br />

MAASBOUW BV<br />

Nijverheidstraat 16, 2984 AH RIDDERKERK<br />

Postbus 107, 2980 AC RIDDERKERK<br />

T +31 180 41 22 92<br />

F +31 180 43 20 86<br />

E info@maasbouw.nl<br />

W www.maasbouw.nl<br />

BEDDEN EN MATRASSEN<br />

WISSNER BOSSERHOFF NEDERLAND B.V.<br />

Amstelwijckweg 2, 3316 BB DORDRECHT<br />

T +31 78 652 18 50<br />

F +31 78 652 18 55<br />

E sales@wi-bo.eu<br />

W www.wi-bo.com<br />

KOEL EN AIRCO SERVICE KAS BV<br />

San<strong>de</strong>rboutl<strong>aan</strong> 2a, 6181 DN ELSLOO<br />

T +31 46 436 00 00<br />

F +31 46 436 01 26<br />

E info@koel-enaircoservice.nl<br />

W www.koel-enaircoservice.nl<br />

BRANDVEILIGHEID<br />

DRÄGER NEDERLAND B.V.<br />

Gasmanagement Systems<br />

Postbus 874, 2700 AW ZOETERMEER<br />

T +31 79 344 46 08<br />

F +31 79 344 48 88<br />

E gms@draeger.com<br />

W www.draeger.com/gasmanagement<br />

BUISPOSTSYSTEMEN<br />

SWISSLOG-ERGOTRANS BV<br />

Vissenstraat 14, 7324 AL APELDOORN<br />

T +31 55 368 88 88<br />

F +31 55 368 88 99<br />

E healthcare.nl@swisslog.com<br />

W www.swisslog.com<br />

CLEANROOMS<br />

BRECON GROUP<br />

Droogdokkeneiland 7, 5026 SP TILBURG<br />

T +31 76 504 70 80<br />

E brecon@brecon.nl<br />

W www.brecon.nl<br />

CLEANROOM COMBINATION GROUP<br />

De Waterlaat 2, 5570 MZ BERGEIJK<br />

Postbus 87, 5570 AB BERGEIJK<br />

T +31 497 55 65 65<br />

F +31 497 57 52 24<br />

E info@cleanroomcg.nl<br />

W www.cleanroomcg.com<br />

DECORATIEF PLAATMATERIAAL<br />

POLYREY SAS<br />

700 Route <strong>de</strong> Bergerac<br />

F-24150 BANEUIL<br />

T +31 20 708 31 31 (NL)<br />

T +32 2 753 09 09 (BE)<br />

E polyrey.benelux@polyrey.com<br />

W www.polyrey.com<br />

................................................................<br />

GEROBOTISEERDE APOTHEEK<br />

SWISSLOG-ERGOTRANS BV<br />

Vissenstraat 14, 7324 AL APELDOORN<br />

T +31 55 368 88 88<br />

F +31 55 368 88 99<br />

E healthcare.nl@swisslog.com<br />

W www.swisslog.com<br />

GORDIJNRAILS<br />

GOELST NL BV<br />

Lorentzstraat 11, 6716 AD EDE<br />

Postbus 480, 6710 BL EDE<br />

T +31 318 64 81 00<br />

F +31 318 64 81 09<br />

E info@goelst.nl<br />

W www.goelst.nl<br />

BEDMONITOR<br />

GORDIJNSTOFFEN<br />

BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG BV<br />

Postbus 59, 2820 AB STOLWIJK<br />

T +31 182 34 17 41<br />

F +31 182 34 24 75<br />

E info@<strong>de</strong>vriesverburg.nl<br />

W www.<strong>de</strong>vriesverburg.nl<br />

WISSNER BOSSERHOFF NEDERLAND B.V.<br />

Amstelwijckweg 2, 3316 BB DORDRECHT<br />

T +31 78 652 18 50<br />

F +31 78 652 18 55<br />

E sales@wi-bo.eu<br />

W www.wi-bo.com<br />

CADOLTO BENELUX BV<br />

UW ZORGPARTNER VOOR DE BOUW<br />

MEER DAN EEN OPLOSSING<br />

duurzaam, integraal en innovatief!<br />

T +31 418 65 15 44<br />

E info@cadolto.nl<br />

W www.cadolto.nl<br />

VESCOM NEDERLAND B.V.<br />

Sint Jozefstraat 20<br />

5753 AV DEURNE<br />

T +31 493 350 760<br />

E ne<strong>de</strong>rland@vescom.com<br />

W www.vescom.com


HANG- EN SLUITWERK<br />

INTERIEURARCHITECTEN<br />

MEDISCHE GASSENDISTRIBUTIE<br />

SYSTEMEN<br />

VERVOORT MEUBELEN<br />

CK DESIGN<br />

Prof. Ronthenstraat 8, 7311 AM APELDOORN<br />

T +31 55 578 92 88<br />

E info@ck<strong>de</strong>sign-int.com<br />

W www.ck<strong>de</strong>sign-int.com<br />

Edisonstraat 3, ind. Tijvoort<br />

5051 DS GOIRLE<br />

T +31 13 534 00 34<br />

F +31 13 534 00 35<br />

E info@vervoort.nl<br />

W www.vervoort.nl<br />

verbon<strong>de</strong>n <strong>aan</strong> stichting mens & architectuur<br />

ANDRÉ VAN DER GUN<br />

Van Hogendorpplein 58, 5051 ST GOIRLE<br />

T +31 13 534 84 82<br />

M +31 6 22 80 67 01<br />

E info@andrevan<strong>de</strong>rgun.nl<br />

W www.andrevan<strong>de</strong>rgun.nl<br />

KEUKENS<br />

DRÄGER NEDERLAND B.V.<br />

Huygensstraat 3-5, 2721 LT ZOETERMEER<br />

Postbus 874, 2700 AW ZOETERMEER<br />

T +31 79 344 46 66<br />

F +31 79 344 47 47<br />

E info@draeger.com<br />

W www.draeger.com<br />

MEDISCHE INRICHTING<br />

GEZE BENELUX B.V.<br />

Steenoven 36<br />

5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 40 262 90 80<br />

F +31 40 262 90 85<br />

E benelux.nl@geze.com<br />

W www.gezebenelux.com<br />

INRICHTING<br />

WAARDENBURG MEDICAL<br />

WISSNER-BOSSERHOFF NEDERLAND BV<br />

Amstelwijckweg 2, 3316 BB DORDRECHT<br />

T +31 78 652 18 50<br />

F +31 78 652 18 55<br />

E sales@wi-bo.eu<br />

W www.wi-bo.com<br />

INTERIEURBOUW<br />

VAN WARMERDAM SPECIAAL MEUBILAIR BV<br />

Faradaystraat 1, 4004 JZ TIEL<br />

T +31 344 72 28 00<br />

E info@wsm.nl<br />

W www.wsm.nl<br />

KLIMAATBEHEERSING<br />

SCHMITZ U. SÖHNE GMBH & CO. KG<br />

Zum Ostenfeld 29, D-58739 WICKEDE (RUHR)<br />

Postbus 1461, D-58734 WICKEDE (RUHR)<br />

T +49 23 77 84 0<br />

F +49 23 77 84 135<br />

E export@schmitz-soehne.<strong>de</strong><br />

W www.schmitz-soehne.com<br />

MEDISCHE TOEBEHOREN<br />

FOCUS OP INRICHTING<br />

T +31 418 65 10 78<br />

E info@waar<strong>de</strong>nburgmedical.com<br />

W www.waar<strong>de</strong>nburgmedical.com<br />

INTERIEUR<br />

GEBE INTERIEURBOUW BV<br />

Achterdijk 18, 5705 CB HELMOND<br />

T +31 492 54 05 90<br />

F +31 492 54 70 59<br />

E info@gebebouw.nl<br />

W www.gebebouw.nl<br />

CARRIER AIRCONDITIONING BENELUX BV<br />

Papendorpseweg 83<br />

3528 BJ UTRECHT<br />

T +31 88 567 67 58<br />

E info@carrier.nl<br />

W www.carrier.nl<br />

MEETTECHNIEK<br />

WAARDENBURG MEDICAL<br />

FOCUS OP INRICHTING<br />

T +31 418 65 10 78<br />

E info@waar<strong>de</strong>nburgmedical.com<br />

W www.waar<strong>de</strong>nburgmedical.com<br />

KUSCH + CO<br />

Industrieweg 2, 4104 AR CULEMBORG<br />

T +31 345 53 28 44<br />

F +31 345-53 28 55<br />

E info-nl@kusch.com<br />

W www.kusch.com<br />

RUSINK INTERIEUR BV<br />

Gunjansdijk 4<br />

7055 BM HEELWEG<br />

Postbus 75 7050 AB VARSSEVELD<br />

T +31 315 24 14 04<br />

F +31 315 24 21 03<br />

E info@rusink.nl<br />

W www.rusink.nl<br />

PEDAK MEETTECHNIEK BV<br />

Roorveld 1, 6093 PL HEYTHUYSEN<br />

T +31 475 49 74 24<br />

F +31 475 49 74 25<br />

E info@pedak.nl<br />

W www.pedak.nl<br />

MEDICIJN KOELKASTEN<br />

MEDISCHE VERZORGINGSSYSTEMEN<br />

RFC PRODUCTS BV ®<br />

De Waterlaat 2, 5571 MZ BERGEIJK<br />

Postbus 87, 5570 AB BERGEIJK<br />

T +31 497 55 28 19<br />

F +31 497 57 52 24<br />

E info@rfc-products.nl<br />

W www.rfc-products.nl<br />

LENSEN PROJECTINRICHTERS BV<br />

Schimminck 1<br />

5301 KR ZALTBOMMEL<br />

Postbus 2<strong>06</strong>3<br />

5300 CB ZALTBOMMEL<br />

T +31 88 599 05 99<br />

F +31 88 599 05 00<br />

E info@lensen.nl<br />

W www.lensen.nl<br />

VAN WARMERDAM SPECIAAL MEUBILAIR BV<br />

Faradaystraat 1, 4004 JZ TIEL<br />

T +31 344 72 28 00<br />

E info@wsm.nl<br />

W www.wsm.nl<br />

KOEL EN AIRCO SERVICE KAS BV<br />

San<strong>de</strong>rboutl<strong>aan</strong> 2a, 6181 DN ELSLOO<br />

T +31 46 436 00 00<br />

F +31 46 436 01 26<br />

E info@koel-enaircoservice.nl<br />

W www.koel-enaircoservice.nl<br />

MEUBELBEKLEDING<br />

VESCOM NEDERLAND B.V.<br />

Sint Jozefstraat 20<br />

5753 AV DEURNE<br />

T +31 493 350 760<br />

E ne<strong>de</strong>rland@vescom.com<br />

W www.vescom.com


MEUBILAIR<br />

PROJECTSERVICE<br />

HAELVOET NV<br />

Schimminck 1, 5301 KR ZALTBOMMEL<br />

T +31 88 599 05 99<br />

F +31 88 599 05 00<br />

E info@haelvoet.nl<br />

W www.haelvoet.nl<br />

MODERNE HUISVESTING<br />

CADOLTO BENELUX BV<br />

UW ZORGPARTNER VOOR DE BOUW<br />

MEER DAN EEN OPLOSSING<br />

duurzaam, integraal en innovatief!<br />

T +31 418 65 15 44<br />

E info@cadolto.nl<br />

W www.cadolto.nl<br />

NOODSTROOM, WKK,<br />

ENERGIESTURING<br />

E. VAN WINGEN NV<br />

Industrieterrein Durmakker 27<br />

B-9940 EVERGEM<br />

T +32 9 253 08 00<br />

F +32 15 28 63 64<br />

E info@vanwingen.be<br />

W www.vanwingen.be<br />

DRÄGER NEDERLAND B.V.<br />

Huygensstraat 3-5, 2721 LT ZOETERMEER<br />

Postbus 874, 2700 AW ZOETERMEER<br />

T +31 79 344 46 66<br />

F +31 79 344 47 47<br />

E info@draeger.com<br />

W www.draeger.com<br />

LAVERO MEDICAL BVBA<br />

Nieuwlandl<strong>aan</strong> 66 bus 14, B-3200 AARSCHOT<br />

T +32 16 25 55 20<br />

F +32 16 25 44 41<br />

E info@lavero-medical.be<br />

W www.lavero-medical.be<br />

MAQUET NETHERLANDS B.V.<br />

Oscar Romerol<strong>aan</strong> 3, 1216 TJ HILVERSUM<br />

Postbox 388, 1200 AJ HILVERSUM<br />

T +31 35 625 53 20<br />

F +31 35 625 53 21<br />

E info.NL@maquet.com<br />

W www.maquet.com<br />

SCHMITZ U. SÖHNE GMBH & CO. KG<br />

Zum Ostenfeld 29, D-58739 WICKEDE (RUHR)<br />

Postbus 1461, D-58734 WICKEDE (RUHR)<br />

T +49 23 77 84 0<br />

F +49 23 77 84 135<br />

E export@schmitz-soehne.<strong>de</strong><br />

W www.schmitz-soehne.com<br />

PLAFONDLIFTSYSTEMEN<br />

LOPITAL NEDERLAND BV<br />

Laarakkerweg 9, 5<strong>06</strong>1 JR OISTERWIJK<br />

T +31 13 523 93 00<br />

F +31 13 523 93 01<br />

E info@lopital.nl<br />

W www.lopital.nl<br />

PROJECTINRICHTING<br />

M-PROJECTSERVICE BV<br />

Steenoven 4C, 5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 40 292 79 50<br />

E info@m-projectservice.nl<br />

W www.m-projectservice.nl<br />

PROJECTSTOFFEN<br />

ARTIMO TEXTILES<br />

Postbus 1150, 4700 BD ROOSENDAAL<br />

T +31 165 54 39 40<br />

F +31 165 55 48 55<br />

E info@artimo.nl<br />

W www.artimo.nl<br />

RÖNTGENBESCHERMING<br />

TINNEMANS MEDICAL DESIGN BV<br />

Belleweg 9<br />

5711 DH SOMEREN<br />

T +31 493 47 23 99<br />

F +31 493 47 32 99<br />

E info@4medical<strong>de</strong>sign.com<br />

W www.4medical<strong>de</strong>sign.com<br />

OPERATIEKAMERS<br />

SANITAIR ACCESSOIRES<br />

CADOLTO BENELUX BV<br />

UW ZORGPARTNER VOOR DE BOUW<br />

MEER DAN EEN OPLOSSING<br />

duurzaam, integraal en innovatief!<br />

T +31 418 65 15 44<br />

E info@cadolto.nl<br />

W www.cadolto.nl<br />

ROPA SYSTEMS BV<br />

Belleweg 9, 5711 DH SOMEREN<br />

T +31 493 47 36 37<br />

F +31 493 47 32 99<br />

E info@ropasystems.nl<br />

W www.ropasystems.nl<br />

GEBE INTERIEURBOUW BV<br />

Achterdijk 18, 5705 CB HELMOND<br />

T +31 492 54 05 90<br />

F +31 492 54 70 59<br />

E info@gebebouw.nl<br />

W www.gebebouw.nl<br />

PROJECTSOLUTIONS<br />

CK DESIGN<br />

Prof. Ronthenstraat 8, 7311 AM APELDOORN<br />

T +31 55 578 92 88<br />

E info@ck<strong>de</strong>sign-int.com<br />

W www.ck<strong>de</strong>sign-int.com<br />

SANITAIR<br />

TWAN VAN DER LINDEN<br />

TWAN PROJECT SOLUTIONS<br />

Oranje-Nassaul<strong>aan</strong> 89<br />

5491 HD Sint-Oe<strong>de</strong>nro<strong>de</strong><br />

CLEANROOM COMBINATION GROUP<br />

De Waterlaat 2, 5570 MZ BERGEIJK<br />

Postbus 87, 5570 AB BERGEIJK<br />

T +31 497 55 65 65<br />

F +31 497 57 52 24<br />

E info@cleanroomcg.nl<br />

W www.cleanroomcg.com<br />

SMITSAIR<br />

Postbus 41<br />

1420 AA UITHOORN<br />

T +31 297 56 44 55<br />

F +31 297 56 92 96<br />

E verkoop@smitsair.nl<br />

W www.smitsair.nl<br />

TWAN PROJECT SOLUTIONS<br />

Oranje-Nassaul<strong>aan</strong> 89<br />

R: 147<br />

G: 149<br />

B: 152<br />

5491 HD SINT-OEDENRODE<br />

T +31 6 23 60 33 14<br />

C: 20<br />

M: 11<br />

Y: 12<br />

K: 32<br />

E twan@twanprojectsolutions.nl<br />

W www.twanprojectsolutions.nl<br />

+31 (0)6 2360 3314<br />

twan@twanprojectsolutions.nl<br />

PASSION FOR CARE<br />

www.twanprojectsolutions.nl<br />

NORMBAU GMBH<br />

Schwarzwaldstrasse 15, D-77871<br />

R: 55<br />

Renchen G: 94 Germany<br />

B: 119<br />

T +49 7843 704 0<br />

F C: +49 94 7843 704 63<br />

M: 36<br />

E normbau@allegion.com<br />

Y: 10<br />

K: 41<br />

W www.normbau.<strong>de</strong><br />

PMS : COOL GREY 8U<br />

PMS: 302 U


TOEGANGSCONTROLE<br />

WANDBEKLEDING<br />

SALTO SYSTEMS BV<br />

Kr<strong>aan</strong>spoor 48, 1033 SE AMSTERDAM<br />

T +31 20 635 31 00<br />

E info.nl@saltosystems.com<br />

W www.saltosystems.nl<br />

GERFLOR BENELUX BV<br />

Postbus 7102, 5605 JC EINDHOVEN<br />

T +31 40 266 17 00<br />

F +31 40 257 46 89<br />

E gerflornl@gerflor.com<br />

W www.gerflor.nl<br />

ZIND<br />

Remise 17-2<br />

B-3930 HAMONT-ACHEL<br />

T +32 11 66 69 00<br />

E info@zind.be<br />

W www.zind.be<br />

VESCOM NEDERLAND B.V.<br />

Sint Jozefstraat 20<br />

5753 AV DEURNE<br />

T +31 493 350 760<br />

E ne<strong>de</strong>rland@vescom.com<br />

W www.vescom.com<br />

TOTAAL INRICHTING<br />

VERVOORT MEUBELEN<br />

Edisonstraat 3, ind. Tijvoort, 5051 DS GOIRLE<br />

T +31 13 534 00 34<br />

F +31 13 534 00 35<br />

E info@vervoort.nl<br />

W www.vervoort.nl<br />

MODULEO DESIGN FLOORS<br />

Nijverheidsl<strong>aan</strong> 29, B-8580 AVELGEM<br />

T +32 56 65 32 11<br />

F +32 56 65 32 29<br />

E info@moduleo.com<br />

VLOEREN ONDERHOUD<br />

NORA FLOORING SYSTEMS BV<br />

Belgiëstraat 14, 5171 PN KAATSHEUVEL<br />

T +31 416 28 61 40<br />

M-WALL BV<br />

Steenoven 4C, 5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 850 18 85 00<br />

E info@mwall.nl<br />

W www.mwall.nl<br />

ZONWERING<br />

VENTILATIE<br />

RENSON SUNPROTECTION SCREENS NV<br />

Kalkhoevestraat 45<br />

B-8790 WAREGEM<br />

T +32 56 626500<br />

F +32 56 626509<br />

E info@renson.nl<br />

W www.renson.nl<br />

VLOEREN<br />

FORBO FLOORING BV<br />

Postbus 13, 1560 AA KROMMENIE<br />

T +31 75 647 74 77<br />

F +31 75 647 77 26<br />

E contact@forbo.com<br />

W www.forbo-flooring.nl<br />

W www.moduleo.com<br />

NORA FLOORING SYSTEMS BV<br />

Belgiëstraat 14, 5171 PN KAATSHEUVEL<br />

T +31 416 28 61 40<br />

F +31 416 28 61 49<br />

E info-nl@nora.com<br />

W www.nora.com/nl<br />

TAJIMA EUROPE<br />

Vlamovenweg 24, 5708 JV HELMOND<br />

T +31 492 79 80 02<br />

F +31 492 79 80 03<br />

E info@tajima-europe.com<br />

W www.tajima-europe.com<br />

F +31 416 28 61 49<br />

E info-nl@nora.com<br />

W www.nora.com/nl<br />

VLOER- TEGELWERKEN<br />

ZIND<br />

Remise 17-2<br />

B-3930 HAMONT-ACHEL<br />

T +32 11 66 69 00<br />

E info@zind.be<br />

W www.zind.be<br />

VRIEZEN - KOELEN - BEWAKEN<br />

RENSON SUNPROTECTION SCREENS NV<br />

Kalkhoevestraat 45 I.Z. 1 Flan<strong>de</strong>rs Field,<br />

B-8790 WAREGEM<br />

T +32 56 62 65 00<br />

F +32 56 62 65 09<br />

E info@rensonscreens.nl<br />

W www.renson.nl<br />

ZORGBADKAMERS<br />

ROOMS rooms-for-care.nl<br />

FOR CARE<br />

De Waterlaat 2, 5571 MZ BERGEIJK<br />

Postbus 87, 5570 AB BERGEIJK<br />

T +31 497 55 28 19<br />

F +31 497 57 52 24<br />

E info@rfc-products.nl<br />

W www.rfc-products.nl<br />

ZORGSPECIFIEKE MUURVERF<br />

IVC GROUP<br />

Nijverheidsl<strong>aan</strong> 29, B-8580 AVELGEM<br />

T +32 56 65 32 11<br />

E info@ivcgroup.com<br />

W www.ivcgroup.com<br />

TARKETT HOLDING GMBH<br />

Taxandriaweg 15, 5142 PA WAALWIJK<br />

T +31 416 68 54 91<br />

F +31 416 68 42 35<br />

E info.nl@tarkett.com<br />

W www.tarkett.nl<br />

KOEL EN AIRCO SERVICE KAS BV<br />

San<strong>de</strong>rboutl<strong>aan</strong> 2a, 6181 DN ELSLOO<br />

T +31 46 436 00 00<br />

F +31 46 436 01 26<br />

E info@koel-enaircoservice.nl<br />

W www.koel-enaircoservice.nl<br />

LENSEN PROJECTINRICHTERS BV<br />

Schimminck 1<br />

5301 KR ZALTBOMMEL<br />

Postbus 2<strong>06</strong>3<br />

5300 CB ZALTBOMMEL<br />

T +31 88 599 05 99<br />

F +31 88 599 05 00<br />

E info@lensen.nl<br />

W www.lensen.nl


BELGIË<br />

ARCHITECTEN<br />

AANGEPAST SANITAIR<br />

DELABIE BENELUX<br />

Kommenstraat 20<br />

1070 BRUSSEL<br />

AR-TE<br />

Remyl<strong>aan</strong> 2b<br />

3018 LEUVEN<br />

T +32 16 50 80 00<br />

F +32 16 50 80 01<br />

E info@ar-te.be<br />

W www.ar-te.be<br />

WISSNER-BOSSERHOFF NV BELGIUM SA<br />

Bedrijvenl<strong>aan</strong> 1, 2800 MECHELEN<br />

T +32 15 21 08 41<br />

F +32 15 29 14 64<br />

E info@wi-bo.be<br />

W www.wi-bo.be<br />

BEWEGWIJZERING<br />

CADOLTO BENELUX BV<br />

UW ZORGPARTNER VOOR DE BOUW<br />

MEER DAN EEN OPLOSSING<br />

duurzaam, integraal en innovatief!<br />

T +34 418 65 15 44<br />

E info@cadolto.nl<br />

W www.cadolto.nl<br />

T +32 2 520 16 76<br />

F +32 2 520 19 78<br />

DECORATIEF PLAATMATERIAAL<br />

E info@<strong>de</strong>labiebenelux.com<br />

W www.<strong>de</strong>labiebenelux.com<br />

LOPITAL BELGIË BVBA<br />

BOECKX ARCHITECTURE & ENGINEERING<br />

Torhoutsesteenweg 52<br />

8400 OOSTENDE<br />

T +32 59 80 88 04<br />

F +32 59 70 98 18<br />

E info@boeckx.be<br />

W www.boeckx.be<br />

SIGNBURO<br />

Kempische Kaai 71 bus 1, 3500 HASSELT<br />

T +32 11 42 44 84<br />

F +32 11 42 10 84<br />

E info@signburo.be<br />

W www.signburo.be<br />

Skype: johan.lambrechts1<br />

BUISPOSTSYSTEMEN<br />

POLYREY SAS<br />

700 Route <strong>de</strong> Bergerac<br />

F-24150 BANEUIL<br />

T +31 20 708 31 31(NL)<br />

T +32 2 753 09 09 (BE)<br />

E polyrey.benelux@polyrey.com<br />

W www.polyrey.com<br />

Antwerpsesteenweg 124, 2630 AARTSELAAR<br />

T +32 3 870 51 60<br />

DESINFECTEREN EN STERILISEREN<br />

E info@lopital.be<br />

W www.lopital.be<br />

rooms-for-care.nl<br />

ROOMS FOR CARE<br />

De Waterlaat 2, 5571 MZ BERGEIJK<br />

VK ARCHITECTS & ENGINEERS<br />

Brugsesteenweg 210, 8800 ROESELARE<br />

T +32 51 26 20 20<br />

F +32 51 26 20 21<br />

E info@vkgroup.be<br />

W www.pvkgroup.be<br />

BEDMONITOR<br />

SWISSLOG-ERGOTRANS BV<br />

Vissenstraat 14, 7324 AL APELDOORN<br />

T +31 55 368 88 88<br />

F +31 55 368 88 99<br />

E healthcare.be@swisslog.com<br />

W www.swisslog.com<br />

CLEANROOMS<br />

MIELE PROFESSIONAL<br />

Z.5. Mollem 480 1730 MOLLEM<br />

T +32 2 451 15 40<br />

E infopro@miele.be<br />

W www.miele-professional.be<br />

GEROBOTISEERDE APOTHEEK<br />

Postbus 87, 5570 AB BERGEIJK<br />

T +31 497 55 28 19<br />

F +31 497 57 52 24<br />

E info@rfc-products.nl<br />

W www.rfc-products.nl<br />

ADVIESBUREAU<br />

WISSNER-BOSSERHOFF NV BELGIUM SA<br />

Bedrijvenl<strong>aan</strong> 1, 2800 MECHELEN<br />

T +32 15 21 08 41<br />

F +32 15 29 14 64<br />

E info@wi-bo.be<br />

W www.wi-bo.be<br />

BEDDEN EN MATRASSEN<br />

CLEANROOM COMBINATION GROUP<br />

De Waterlaat 2, 5570 MZ BERGEIJK<br />

Postbus 87, 5570 AB BERGEIJK<br />

T +31 497 55 65 65<br />

F +31 497 57 52 24<br />

E info@cleanroomcg.nl<br />

W www.cleanroomcg.com<br />

SWISSLOG-ERGOTRANS BV<br />

Vissenstraat 14, 7324 AL APELDOORN<br />

T +31 55 368 88 88<br />

F +31 55 368 88 99<br />

E healthcare.be@swisslog.com<br />

W www.swisslog.com<br />

GORDIJNRAILS<br />

Hier uw logo?<br />

PROBIS CORPORATE<br />

Acaciastraat 8, 2440 GEEL<br />

T +32 14 58 58 00<br />

F +32 14 59 12 82<br />

E info@probis.be<br />

W www.probis.be<br />

DISTRAC NV<br />

Bleyveld 14, 3320 HOEGAARDEN<br />

T +32 16 76 82 82<br />

F +32 16 76 75 25<br />

E info@distracgroup.com<br />

W www.distracgroup.com<br />

NAAMSVERMELDING<br />

Vanaf € 695 per jaar weten uw klanten ook<br />

wat u doet!<br />

Bel of mail naar Patty Ros,<br />

T +31 495 45 00 95<br />

E p.ros@louwersuitgevers.nl<br />

GOELST NL BV<br />

Lorentzstraat 11, 6716 AD EDE<br />

Postbus 480, 6710 BL EDE<br />

T +31 318 64 81 00<br />

F +31 318 64 81 09<br />

E info@goelst.nl<br />

W www.goelst.nl


GORDIJNSTOFFEN<br />

MEUBELBEKLEDING<br />

MODERNE HUISVESTING<br />

VESCOM BELGIUM SA<br />

Sint Jozefstraat 20<br />

5753 AV DEURNE (NL)<br />

T +32 2 520 50 25<br />

E belgium@vescom.com<br />

W www.vescom.com<br />

HANG- EN SLUITWERK<br />

GEZE BENELUX B.V.<br />

Steenoven 36<br />

5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 40 262 90 80<br />

F +31 40 262 90 85<br />

E benelux.nl@geze.com<br />

W www.gezebenelux.com<br />

INRICHTING<br />

WAARDENBURG MEDICAL<br />

FOCUS OP INRICHTING<br />

T +31 418 65 10 78<br />

E info@waar<strong>de</strong>nburgmedical.com<br />

W www.waar<strong>de</strong>nburgmedical.com<br />

INTERIEUR<br />

KUSCH + CO BVBA<br />

Avenue Herbert Hoover L<strong>aan</strong> 34, 1200 BRUSSEL<br />

T +32 2 735 20 00<br />

F +32 2 735 08 00<br />

E info@kusch.be<br />

W www.kusch.com<br />

VESCOM BELGIUM SA<br />

Sint Jozefstraat 20<br />

5753 AV DEURNE (NL)<br />

T +32 2 520 50 25<br />

E belgium@vescom.com<br />

W www.vescom.com<br />

MEUBILAIR<br />

HAELVOET NV<br />

Leon Bekaertstraat 8, 8770 INGELMUNSTER<br />

T +32 51 48 66 95<br />

F +32 51 48 73 19<br />

E info@haelvoet.be<br />

W www.haelvoet.be<br />

MEDISCHE INRICHTING<br />

SCHMITZ U. SÖHNE GMBH & CO. KG<br />

Zum Ostenfeld 29, D-58739 WICKEDE (RUHR)<br />

Postbus 1461, D-58734 WICKEDE (RUHR)<br />

T +49 23 77 84 0<br />

F +49 23 77 84 135<br />

E export@schmitz-soehne.<strong>de</strong><br />

W www.schmitz-soehne.com<br />

MEDISCHE TOEBEHOREN<br />

WAARDENBURG MEDICAL<br />

FOCUS OP INRICHTING<br />

T +31 418 65 10 78<br />

E info@waar<strong>de</strong>nburgmedical.com<br />

W www.waar<strong>de</strong>nburgmedical.com<br />

CADOLTO BENELUX BV<br />

UW ZORGPARTNER VOOR DE BOUW<br />

MEER DAN EEN OPLOSSING<br />

duurzaam, integraal en innovatief!<br />

T +34 418 65 15 44<br />

E info@cadolto.nl<br />

W www.cadolto.nl<br />

NOODSTROOM, WKK,<br />

ENERGIESTURING<br />

E. VAN WINGEN NV<br />

Industrieterrein Durmakker 27<br />

B-9940 EVERGEM<br />

T +32 9 253 08 00<br />

F +32 15 28 63 64<br />

E info@vanwingen.be<br />

W www.vanwingen.be<br />

OPERATIEKAMERS<br />

CLEANROOM COMBINATION GROUP<br />

De Waterlaat 2, 5570 MZ BERGEIJK<br />

Postbus 87, 5570 AB BERGEIJK<br />

T +31 497 55 65 65<br />

F +31 497 57 52 24<br />

E info@cleanroomcg.nl<br />

W www.cleanroomcg.com<br />

LAVERO MEDICAL BVBA<br />

Nieuwlandl<strong>aan</strong> 66 bus 14, 3200 AARSCHOT<br />

T +32 16 25 55 20<br />

F +32 16 25 44 41<br />

E info@lavero-medical.be<br />

W www.lavero-medical.be<br />

SCHMITZ U. SÖHNE GMBH & CO. KG<br />

Zum Ostenfeld 29, D-58739 WICKEDE (RUHR)<br />

Postbus 1461, D-58734 WICKEDE (RUHR)<br />

T +49 23 77 84 0<br />

F +49 23 77 84 135<br />

E export@schmitz-soehne.<strong>de</strong><br />

W www.schmitz-soehne.com<br />

PLAFONDLIFTSYSTEMEN<br />

LOPITAL BELGIË BVBA<br />

Antwerpsesteenweg 124, 2630 AARTSELAAR<br />

T +32 3 870 51 60<br />

E info@lopital.be<br />

W www.lopital.be<br />

PROJECTINRICHTING<br />

DISTRAC NV<br />

Bleyveld 14, 3320 HOEGAARDEN<br />

T +32 16 76 82 82<br />

F +32 16 76 75 25<br />

E info@distracgroup.com<br />

W www.distracgroup.com<br />

PROJECTSTOFFEN<br />

Hier uw logo?<br />

CADOLTO BENELUX BV<br />

UW ZORGPARTNER VOOR DE BOUW<br />

WISSNER-BOSSERHOFF NV BELGIUM SA<br />

Bedrijvenl<strong>aan</strong> 1, 2800 MECHELEN<br />

T +32 15 21 08 41<br />

F +32 15 29 14 64<br />

E info@wi-bo.be<br />

W www.wi-bo.be<br />

NAAMSVERMELDING<br />

Vanaf € 695 per jaar weten uw klanten ook<br />

wat u doet!<br />

Bel of mail naar Patty Ros,<br />

T +31 495 45 00 95<br />

E p.ros@louwersuitgevers.nl<br />

MEER DAN EEN OPLOSSING<br />

duurzaam, integraal en innovatief!<br />

T +34 418 65 15 44<br />

E info@cadolto.nl<br />

W www.cadolto.com<br />

ARTIMO TEXTILES<br />

Postbus 1150, 4700 BD ROOSENDAAL<br />

T +31 165 54 39 40<br />

F +31 165 55 48 55<br />

E info@artimo.nl<br />

W www.artimo.nl


Tekst: Bas Poe l<br />

SANITAIR<br />

VLOEREN ONDERHOUD<br />

WASSEN, DROGEN,<br />

STRIJKEN EN AFWASSEN<br />

DEUREKA BVBA<br />

Dragon<strong>de</strong>rdreef 6, B-8570 ANZEGEM<br />

T +32 56 77 36 00<br />

M +32 471 38 38 98<br />

E info@<strong>de</strong>ureka.be<br />

W www.<strong>de</strong>ureka.be<br />

GERFLOR BENELUX BV<br />

Postbus 7102, 5605 JC EINDHOVEN<br />

T +32 37 66 42 82<br />

F +32 37 66 29 14<br />

E gerflor@gerflor.com<br />

W www.gerflor.be<br />

NORA FLOORING SYSTEMS BV<br />

Belgiëstraat 14, 5171 PN KAATSHEUVEL<br />

T +31 416 28 61 40<br />

F +31 416 28 61 49<br />

E info-nl@nora.com<br />

W www.nora.com/nl<br />

MIELE PROFESSIONAL<br />

Z.5. Mollem 480 1730 MOLLEM<br />

T +32 2 451 15 40<br />

E infopro@miele.be<br />

W www.miele-professional.be<br />

PASSION FOR CARE<br />

VLOER-TEGELWERKEN<br />

ZONWERING<br />

NORMBAU GMBH<br />

Schwarzwaldstrasse 15, D-77871<br />

Renchen Germany<br />

T +49 7843 704 0<br />

F +49 7843 704 63<br />

E normbau@allegion.com<br />

W www.normbau.<strong>de</strong><br />

VAST MEUBILAIR<br />

MODULEO DESIGN FLOORS<br />

Nijverheidsl<strong>aan</strong> 29, B-8580 AVELGEM<br />

T +32 56 65 32 11<br />

F +32 56 65 32 29<br />

E info@moduleo.com<br />

W www.moduleo.com<br />

ZIND<br />

Remise 17-2, B-3930 HAMONT-ACHEL<br />

T +32 11 66 69 00<br />

M +32 471 34 25 56<br />

E info@zind.be<br />

W www.zind.be<br />

RENSON SUNPROTECTION SCREENS NV<br />

Kalkhoevestraat 45 I.Z. 1 Flan<strong>de</strong>rs Field,<br />

8790 WAREGEM<br />

T +32 56 62 65 00<br />

F +32 56 62 65 09<br />

E info@rensonscreens.be<br />

W www.renson.be<br />

ZORGBADKAMERS<br />

WANDBEKLEDING<br />

EB PROJECTS<br />

Toekomstl<strong>aan</strong> 41<br />

B-2220 HERENTALS<br />

T +32 14 28 55 20<br />

F +32 14 21 11 88<br />

E info@EBprojects.be<br />

W www.EBprojects.be<br />

VENTILATIE<br />

RENSON SUNPROTECTION SCREENS NV<br />

Kalkhoevestraat 45<br />

B-8790 WAREGEM<br />

T +32 56 62 65 00<br />

F +32 56 62 65 09<br />

E info@renson.nl<br />

W www.renson.nl<br />

VLOEREN<br />

IVC GROUP<br />

Nijverheidsl<strong>aan</strong> 29 B-8580 AVELGEM<br />

T +32 56 65 32 11<br />

E info@ivcgroup.com<br />

W www.ivcgroup.com<br />

NORA FLOORING SYSTEMS BV<br />

Hoeilaart Office Park<br />

Il<strong>de</strong>fonse Vandammestraat 1-7, Building C<br />

B-1560 HOEILAART<br />

T +32 2 657 52 50<br />

F +32 2 657 53 30<br />

E info-be@nora.com<br />

W www.nora.com/be-nl<br />

TAJIMA EUROPE<br />

Vlamovenweg 24, 5708 JV HELMOND<br />

T +31 492 79 80 02<br />

F +31 492 79 80 03<br />

E info@tajima-europe.com<br />

W www.tajima-europe.com<br />

TARKETT BELUX BVBA<br />

Wingepark 27C<br />

3110 ROTSELAAR<br />

T +32 16 35 98 80<br />

F +32 16 57 12 81<br />

E info.be@tarkett.com<br />

W www.tarkett.be<br />

VESCOM BELGIUM SA<br />

Sint Jozefstraat 20<br />

5753 AV DEURNE (NL)<br />

T +32 2 520 50 25<br />

E belgium@vescom.com<br />

W www.vescom.com<br />

PLATFORM OVER BOUW EN ONTWIKKELING<br />

IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

Met <strong>de</strong>ze uitgave bent u<br />

zes keer per jaar verzekerd<br />

van vakinformatie waarop u<br />

beslissingen kunt baseren.<br />

Aarzel niet om ons en <strong>de</strong><br />

lezersdoelgroep te informeren.<br />

Neem contact op met Patty Ros:<br />

T +31 495 450095<br />

E p.ros@louwersuitgevers.nl<br />

rooms-for-care.nl<br />

ROOMS FOR CARE<br />

De Waterlaat 2, 5571 MZ BERGEIJK<br />

Postbus 87, 5570 AB BERGEIJK<br />

T +31 497 552819<br />

F +31 497 575224<br />

E info@rfc-products.nl<br />

W www.rfc-products.nl<br />

Heeft u een project<br />

of on<strong>de</strong>rwerp dat<br />

interessant is voor<br />

<strong>de</strong> branche?!<br />

<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Zorg</strong> is het<br />

vaktijdschrift dat bouwprojecten,<br />

achtergron<strong>de</strong>n, columns, kort<br />

nieuws, symposia belicht in<br />

Ne<strong>de</strong>rland en Vl<strong>aan</strong><strong>de</strong>ren.<br />

MMC Veldhoven<br />

zet het gezin op één in nieuw<br />

Foto’s: Maxima Medisch Centrum<br />

Vrouw Moe<strong>de</strong>r Kind Centrum<br />

Prinses Máxima open<strong>de</strong> in september het nieuwe Vrouw Moe<strong>de</strong>r Kind Centrum van<br />

MMC Veldhoven. Een mo<strong>de</strong>rn, sfeervol ingericht gebouw met een vernieuwend zorgconcept<br />

als belangrijkste fun<strong>de</strong>ring.<br />

Volgens <strong>de</strong> nieuwste medische inzichten is het schap of een gynaecologische andoening en<br />

voor moe<strong>de</strong>r en kind het beste als ze na <strong>de</strong> bevalling<br />

dicht bij elk ar blijven. Hoe ziek en kwetsb ar medisch verantwoord is, blijven moe<strong>de</strong>r en zuige-<br />

zelfs zieke, te vroe geboren baby’s. Zolang het<br />

ze ook zijn. Om die i<strong>de</strong>ale situatie te bereiken, ling na <strong>de</strong> geboorte bij elk ar. Het positieve effect<br />

heeft Máxima Medisch Centrum (MMC) het logistieke<br />

proces en <strong>de</strong> medische behan<strong>de</strong>ling tot in D al: “In het verle<strong>de</strong>n, toen <strong>de</strong> couveusebaby’s in<br />

d arvan – min<strong>de</strong>r stre s – is nu al zichtb ar. Van<br />

<strong>de</strong>tail afgestemd op <strong>de</strong> patiënt en zijn gezin. Family<br />

centered care heet dit voor Europese begrippen g an van artsen, verpleegkundigen en ou<strong>de</strong>rs. Nu<br />

drie zalen bij elk ar lagen, was het een komen en<br />

unieke zorgconcept w arbij moe<strong>de</strong>r en kind zelfs het kindje bij <strong>de</strong> moe<strong>de</strong>r op <strong>de</strong> kamer is, zien we<br />

in complexe medische omstandighe<strong>de</strong>n samen het antal alarmsignalen uit couveuses anzienlijk<br />

afnemen. Aangezien overmatige prikkels niet<br />

behan<strong>de</strong>ld wor<strong>de</strong>n. Dit a les in een prettige en<br />

rustige omgeving die het herstel bevor<strong>de</strong>rt. goed zijn voor <strong>de</strong> groei van het kind is dit pure<br />

Het is <strong>de</strong> basis van het nieuwe Vrouw Moe<strong>de</strong>r Kind gezondheidswinst. D arbij is elke kr amsuite<br />

Centrum (VMK) in Veldhoven dat 20 september voorzien van automatische luxaflex die het licht<br />

officieel werd geopend door prinses Máxima, <strong>de</strong> tempert als dat nodig is.”<br />

naamdr agster van het ziekenhuis. A le zorg voor<br />

vrouw, moe<strong>de</strong>r en kind die voorheen versnipperd<br />

door het ziekenhuis zat, is in <strong>de</strong> nieuwbouw bij elk<br />

ar gebracht. De weg d arn artoe was bijzon<strong>de</strong>r.<br />

“Voordat we dit centrum hebben laten ontwerpen,<br />

hebben we onszelf eerst <strong>de</strong> vr a gesteld hoe<br />

die zorg er in <strong>de</strong> toekomst uit moet zien. Met <strong>de</strong><br />

visie die d aruit is voortgekomen, is <strong>de</strong> architect<br />

an het werk geg an,” vertelt Freek van D al, <strong>de</strong><br />

bedrijfsmanager van het VMK.<br />

Mo<strong>de</strong>rn en functioneel<br />

Architect Rob Bouwmeester van <strong>de</strong> Jong Gortemaker<br />

Algr architecten en ingenieurs uit Ro terdam<br />

vert al<strong>de</strong> het zorgconcept in een eigentijds,<br />

functioneel en flexibel in te <strong>de</strong>len gebouw van<br />

14.000 vierkante meter. Het nieuwe VMK best at<br />

vrijwel uitsluitend uit eenpersoonskamers w ar<br />

het gezin 24 uur per dag bij elk ar kan zijn. Die<br />

privacy is er voor a le patiënten: kin<strong>de</strong>ren op <strong>de</strong><br />

kin<strong>de</strong>raf<strong>de</strong>ling, kersverse moe<strong>de</strong>rs op <strong>de</strong> kr amaf<strong>de</strong>ling,<br />

vrouwen met een complexe zwanger-<br />

Passend en verantwoord meubilair<br />

MMc VELDHOVEN<br />

18 <strong>Bouwen</strong> an <strong>de</strong> zorg <strong>Bouwen</strong> an <strong>de</strong> zorg 19<br />

Creativiteit<br />

Heerkens van Bavel Bouw uit Tilburg dr ai<strong>de</strong> in<br />

m art 2010 d eerste p al <strong>de</strong> grond in van het<br />

nieuwe VMK en lever<strong>de</strong> het project in twee fasen<br />

begin dit j ar op. Het result at: mo<strong>de</strong>rne, ruim opgezette<br />

af<strong>de</strong>lingen met veel glas, vooral in <strong>de</strong> gangen.<br />

Subtiele kleura centen, sfeervol ingerichte<br />

wachtruimten en patio’s met speeltoeste len geven<br />

patiënten en bezoekers een beh aglijk gevoel.<br />

Projectlei<strong>de</strong>r Joep Schoon<strong>de</strong>rmark van Heerkens<br />

van Bavel bestempelt het VMK als ‘mo<strong>de</strong>rn, fris en<br />

tegelijkertijd huiskamerachtig’. Zeer te spreken<br />

is <strong>de</strong> annemer ook over <strong>de</strong> constructie van het<br />

gebouw.<br />

“Goe doordacht, recht-toe-recht- an en weinig<br />

moeilijke hoeken. En omdat <strong>de</strong> vloeren an <strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rzij<strong>de</strong> vlak zijn uitgevoerd, had<strong>de</strong>n we in <strong>de</strong><br />

gangen a le ruimte om <strong>de</strong> leidingen en bekabeling<br />

an te leggen,” aldus Schoon<strong>de</strong>rmark die terugkijkt<br />

op een prima samenwerking tu sen a le<br />

betrokken partijen. ➤<br />

Voor het meubilair ging dit Vrouw Moe<strong>de</strong>r Kind Centrum in zee met Gebebouw. Het bedrijf is al vele jaren huisleverancier van het MMC. Me<strong>de</strong><br />

door <strong>de</strong> <strong>aan</strong>tre kelijke prijs kwaliteitverhouding kreeg het <strong>de</strong> opdracht ook nu toegewezen.<br />

De interieurbouwer uit Helmond werkte bij het ontwerp van het meubilair vo ledig volgens het door <strong>de</strong> architect bedachte concept. Een<br />

concept waar frisse kleuren centraal st<strong>aan</strong>. “Klopt,” zo geeft Frans van <strong>de</strong>r Heij<strong>de</strong>n van Gebebouw toe. “Behalve <strong>de</strong> frisse kleuren heeft <strong>de</strong><br />

architect gekozen om <strong>de</strong> meubels af te werken met HPL gecombineerd met glas. Een ro<strong>de</strong> draad tij<strong>de</strong>ns het ontwerp van <strong>de</strong> meubels was<br />

dat a le meubels functioneel moesten zijn. Daarnaast was voorbereiding in het interieur van <strong>de</strong> E- en W- installaties erg belangrijk. Denk<br />

daarbij <strong>aan</strong> verlichting, beveiliging, zusteroproepsysteem plus a le bedrading en <strong>aan</strong>sluitingen voor speciale gassen op <strong>de</strong> patiëntenkamers.<br />

Dit is compleet in het interieur geïntegreerd.”<br />

Medische goten, kasten, pantry’s, balies, werkbla<strong>de</strong>n, la<strong>de</strong>blokken. Dit a les is door Gebebouw speciaal voor dit centrum gemaakt. Een<br />

opva lend aspect wil van <strong>de</strong>r Heij<strong>de</strong> nog wel noemen. “Om <strong>de</strong> sfeer op <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>raf<strong>de</strong>lingen te verhogen, hebben we speciale bomen met<br />

verlichte takken en leuke speeltoestellen gemaakt.”


Save<br />

the date!<br />

13 and 14<br />

April 2018<br />

The next step in hospital <strong>de</strong>sign<br />

Presenting the new Erasmus MC<br />

key-note speakers<br />

Christina Akerman (presi<strong>de</strong>nt of ICHOM)<br />

John Cooper (John Cooper Architecture)<br />

Ernst Kuipers (CEO Erasmus MC)<br />

gui<strong>de</strong>d tours<br />

Gui<strong>de</strong>d tours in the new Erasmus MC<br />

workshop topics<br />

Smart technology and innovation<br />

Connected Human Spaces<br />

Concepts for ambulatory care<br />

Concepts behind the new nursing wards<br />

Future-readiness of hospitals<br />

Building process management<br />

Thursday 12 April 2018<br />

Pre-conference session on City and Hospitality in association with Architecture Institute<br />

Rotterdam (AIR).<br />

Location: Erasmus University Medical Center, Rotterdam, The Netherlands<br />

For more information please contact us by<br />

newbuild2018@erasmusmc.nl or view our website.<br />

website


Compartijn | Huize <strong>de</strong> Graef | Rosmalen<br />

HOSPITALITY<br />

IN ZORG<br />

UW EN ONZE<br />

AANDACHT<br />

Showroom, kantoor en logistiek centrum<br />

Edisonstraat 3 | Goirle | Ne<strong>de</strong>rland | T +31 13 534 00 34 | info@vervoort.nl | www.vervoort.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!