26.09.2019 Views

iS-3-2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nr. 3 - 2019

GEZONDHEIDSMAGAZINE

Waarom natuurlijk middel veel veiliger

is om te stoppen met roken,

dan de e-sigaret

De tien geboden voor woelers in bed

Borstvoeding beschermt moeder en kind

SANA nr 66

1


Soepele spieren

en gewrichten?

CURCUMA

FORTE

Altijd vrij en

soepel bewegen!

Curcumine is een krachtige antioxidant,

die bijdraagt tot de soepelheid van de

gewrichten, spieren en pezen.

Curcuma forte is hoog gedoseerd voor een

snelle werking, die ook nog versterkt wordt

door toevoeging van zwarte peper.

Verpakking 90 stuks tabletten

cnk-bestelcode 2963-700

Meer info op www.fytobell.be

Gezonde kracht uit de natuur!

COLOFON

I-SANA MAGAZINE

Web-en Gezondheidsmagazine

Uitgeverij:ADVIES MEDIA vzw

info@isana.be

www.isana.be

Redactieadres:

Wegvoeringstraat 66a

B-9230 Wetteren

redactie@isana.be

Uitgave:

Tweemaandelijks elektronisch

nummer

Verantwoordelijk uitgever:

Monique Kmita

Verantwoordelijke marketing,

promotie en advertenties België:

peter.adviesmedia@gmail.com

Verantwoordelijke regie Nederland:

Kees Martens

Hoofdredacteur:

Jan van Bercken

2 SANA nr 66 SANA nr 66 3

Art-Director:

Ellen Drenth

Artistiek advies:

Alvin Bamps

Documentatie & secretariaat:

Klaudia Pauwels

Abonnementen:

Losse nummers : € 3,20

Jaarabonnement: € 24,95

Copyright 2019

Alle in de advertenties en redactionele

stukken opgenomen gegevens, alsook foto’s

door derden aangeleverd, vallen onder

verantwoordelijkheid van het betrokken bedrijf,

instelling of dienst die aanlevert aan Advies

Media vzw. Voor de juistheid, de aard en de

rechten van die gegevens kan de uitgever niet

aansprakelijk worden gesteld. Advertenties

kunnen zonder enige motivering worden

geweigerd.

Niets uit deze uitgave mag worden

verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door

middel van druk, fotokopie of welke andere

wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van de uitgever. De inhoud

(teksten en advertenties) van I-sana is geen

medisch advies en kan een consult bij een

arts niet vervangen. Bij medische problemen

of twijfel moet altijd een geneesheer worden

geraadpleegd.

i-sana een uitgave

van Advies Media

Het zijn een beetje

rumoerige tijden

in vele domeinen:

de gezondheid, de

samenleving, de

opvoeding, de economie, de politiek,

de financiële wereld. Veel mensen

voelen er zich onzeker en onveilig

bij en weten niet goed meer wie of

wat ze kunnen vertrouwen en bij wie

ze zekerheid kunnen vinden. En de

maatregelen die genomen worden,

dienen als afleiding of helpen maar

half. Roken verbieden in de auto,

op scholen, op restaurant, terwijl

intussen tonnen cocaïne en heroïne

ingevoerd worden en vrij circuleren,

de gezondheid van duizenden

kapot maakt en de veiligheid

van miljoenen onzeker. Hoeveel

verkeersongevallen, aanslagen,

moorden worden niet “onder

invloed” gepleegd, wat door handige

advocaten aangegrepen wordt om

te pleiten voor een onweerstaanbare

drang. De maatschappij ervaart

dit als de straffeloosheid van het

kwaad en weerspiegelt dat in het

stemgedrag, wat goed besturen ook

weer bemoeilijkt.

Wie kiest nog de kant van het recht,

van de rechtvaardigheid, van het

belang van de mensen?

Zelfs de farmaceutische en

scheikundige industrie komen onder

druk, nadat gebleken is dat zij

grote verantwoordelijkheid dragen

voor de verslaving van miljoenen

mensen over de hele wereld: wat

voorgesteld werd als een eenvoudig

hoestsiroopje, was eigenlijk de

inleiding tot levensgevaarlijke

verslaving. We hebben het dan

nog niet over milieu dat door

de geldhonger van de industrie

beschadigd wordt: in één liter

smeltwater van het poolijs, meer

dan tienduizend microscopisch

Voorwoord

Gelukkig kunnen we op de

natuur nog vertrouwen

kleine deeltjes plastic, op een plaats

waar nooit plastic geproduceerd

werd. De wereld is één geheel

en geen enkele plaats ontsnapt

aan vervuiling: plastic in de

zeeën, onkruidverdelgers in

het zuidpoolgebied, schadelijke

chemicaliën in het vetweefsel

van zeedieren aan de polen,

kanker door scheikundige

onkruidverdelgers, longziekten in de

buurt van luchthavens, allergieën

bij baby’s in industriegebieden,

leukemie bij kinderen die onder

hoogspanningsmasten wonen en

dan hebben we het nog niet over

de radioactieve wolken die over

Europa trokken naar aanleiding van

ongevallen met het uittesten van

nucleaire wapens in Rusland.

En dan heb je nog de miljoenen

mensen die radeloos op de vlucht

zijn voor hun eigen leiders die niet

in staat zijn hun eigen land veilig te

houden en de mensen een waardig

bestaan te geven.

En bij ons: de zekerheden van

vroeger maken plaats voor onrust.

Er zijn al honderden gemeenten

waar geen huisdokter meer is,

de afbouw van onze sociale

verantwoordelijkheid.

Of toch, er is nog één zekerheid:

de natuurwetten veranderen niet

en zijn al duizenden jaren dezelfde.

Voor zover we die natuur ook

niet onomkeerbaar vernielen,

hebben we het geluk nog daarop

te kunnen rekenen. Gelukkig

zijn er ook mensen die zich in de

kennis verdiepen om de mensen

er beter van te laten worden.

Zoals Mességué ooit zei en Vogel

ooit schreef :”c’est la nature qui a

raison”, de natuur heeft altijd gelijk!

Jan van Bercken

Hoofdredacteur


NHOUD

Stoppen met roken is

06verstandig...

De tien geboden voor

22woelers in bed

Thee drinken:

34jonger worden

Lekker & gezond met

46i-Sana

Borstvoeding beschermt

12moeder en kind

Is drinkwater reukloos en

26smaakloos gif in ons glas?

36 BURN-OUT:

Van plankgas tot uitputting

Groene Vingers van Ivo

48Pauwels

Waarom het mediterrane

16dieet zo gezond is...

Aloë Vera: Om de schade

30door de zon te herstellen

Welk effect heeft alcohol

40op je geest en je lichaam?

Hoe verminder je de last

20van de menopauze?

Blaasonstekingen vooral bij

32vrouwen: Cranberry helpt!

Heilzame planten en hun

44toepassing

4 SANA nr 66 SANA nr 66 5


Xantipex is een veilig natuurlijk middel

dat helpt zonder risico

Stoppen met roken

is verstandig, maar

artsen waarschuwen

voor de e-sigaret

Iedereen is er intussen wel van overtuigd dat roken

bijzonder schadelijk is voor de gezondheid. Het verkort

het leven soms met tientallen jaren. Stoppen met

roken is voor de meeste rokers aartsmoeilijk. Vandaar

dat allerlei methodes om te stoppen aangeprezen

worden: van nicotinepleisters, tot hypnose en laatst is daar

een nieuwe hype bijgekomen: vapen oftewel de e-sigaret.

Het werd gepromoot als een onschuldige maar efficiënte

methode om te breken met tabak. Maar wat blijkt nu: wetenschappelijk

onderzoek toonde aan dat het even schadelijk is

als het roken zelf, en… er zijn al doden gevallen door de e-

sigaret. Niet onschuldig dus, maar wel zeer schadelijk.

Roken is niet alleen schadelijk,

het is ook verslavend, een drug

als het ware. En die drug kan je

voor de rest van je leven afhankelijk

maken zelfs op amper

een paar weken tijd. Dat komt

doordat nicotine rechtstreekse

invloed heeft op de dopamineproductie

en de hersenen

compleet van tabak afhankelijk

kan maken. Dan heb je meteen

ook alle risico’s vandien: kanker

van mond en slokdarm, maag

en darmen, prostaat, blaas,

longkanker, tot borstkanker toe,

naast risico’s op trombose en

hart- en vaatziekten.

Vooral mannen willen er mee

stoppen en wenden zich tot allerlei

middelen. Heel populair is

het vapen of de e-sigaret. Door

middel van een elektronische

ontsteking worden zowel nicotine

als allerlei smaakstoffen

verbrand. Het geeft zogenaamd

dezelfde kick als roken, maar

dan “zonder schadelijke stoffen”,

zo wordt het voorgesteld.

Dat is compleet onjuist gebleken.

Prof. Dr. Joos, longspecialist

en diensthoofd afdeling

longziekten van het UZ te Gent

waarschuwde er recent nog

voor: de e-sigaret of vapen is

absoluut niet onschadelijk, integendeel,

want je krijgt verbrande

stoffen binnen die even

gevaarlijk zijn als de sigaret zelf.

Wat blijkt daags na zijn interview:

een dode als gevolg van

de e-sigaret.

Gevaarlijk, zelfs voor

gezonde jongeren

Dr. Alessandra Caporale van

de university of Pennsylvania,

School of Medicine of

Philadelphia verklaarde dat

onderzoek had uitgewezen dat

na slechts enkele inhaleringen

van de elektronische sigaret ook

gezonde jonge mensen al tekenen

van een gestoorde bloedvatfunctie

vertoonden, zelfs

als de e-sigaret geen nicotine

bevatte. Een eerdere studie had

al aangetoond dat de e-sigaret

al resultaten vertoonde van

6 SANA nr 66 SANA nr 66 7


toenemende inflammatie, weefselschade

en oxidatieve stress

waarvan de negatieve kenmerken

zelfs na enkele trekjes optraden.

Dr. Caporale vermeldde

voorts dat onder de onderzochte

personen de bloedwaarden en

de tekenen op de bloedvaten

voor minstens drie uur gestoord

waren door enkele inhaleringen

van de e-sigaret.

Er werden 31 jongeren in een

proefpanel onderzocht door middel

van magnetische resonantie-techniek

(MRI). Het waren

gezonde jongeren die tevoren

nooit hadden gerookt. Ze hadden

gedurende amper drie

seconden 16 trekjes genomen

van de e-sigaret die nochtans

geen nicotine bevatte, maar

wel propyleenglycol, glycerol en

aroma’s. De resultaten waren

beangstigend: de bloedvatwaarden

waren aanzienlijk gestoord.

Als gevolg van de resultaten

van deze studie besliste prof.

Dr. Rahman van de university

of Rochester Medical Center om

een studie op langere termijn op

te zetten om de gevolgen van

de e-sigaret op lange termijn te

evalueren in functie van mogelijke

atherosclerose.

Ook longfunctie wordt

aangetast

Prof. Dr. Monica Webb Hooper

van de Case Western Reserve

University School of Medicine in

Cleveland, die ook onderzoek

naar kanker verricht besliste om

verder onderzoek te doen naar

de gevolgen van de e-sigaret op

longaandoeningen en kanker. Ze

was er niet gerust in welke gevolgen

de e-sigaret voor jonge

mensen op korte en middellange

termijn zal hebben. Veel artsen

vrezen dat de e-sigaret even

gevaarlijk zou kunnen zijn als de

gewone sigaret, mogelijks zelfs

riskanter, omdat vooral jonge

mensen al heel vroeg beginnen

met vapen. Het is een nieuwe

hype en staat chique.

Dr. Brozek Grzegorz van de Medische

universiteit van Silezië in

Krakau, Polen heeft de longcapaciteit,

de temperatuur van de

uitgeademde lucht en de kwaliteit

van de uitgeademde stoffen

zowel van rokers van tabak

als van rokers van de e-sigaret

onderzocht. De conclusie was

duidelijk: “Door de e-sigaret

wordt de hoeveelheid FeNO,

plus het luchtdebiet verlaagd,

en verhoogt de temperatuur in

de luchtwegen. De veranderingen

kunnen vergelijkbaar worden

geacht met het roken van

sigaretten van tabak”. Korte tijd

na het inhaleren van de e-sigaret

kunnen al meetbare veranderingen

in de longcapaciteit en

de kwaliteit van de uitgeademde

lucht worden waargenomen.

Dr. Krystal Cleven, longarts aan

het Montefiore Health System

adjunct-hoogleraar aan het

Albert Einstein College of Medicine

in New York City, vroeg

zich af of de e-sigaret niet even

gevaarlijk zou kunnen zijn als

het gewone roken, zowel voor

de luchtwegen als voor hart en

8 SANA nr 66 SANA nr 66 9


STOP

MET

ROKEN!

Xantipex mondspray

kan je helpen.

Advertentie

Advertentie

vaataandoeningen.

“We leren nog altijd bij over de

schadelijkheid van tabak zelf,

zegt ze… we zijn dus evenmin

gerust over de gevolgen van de

e-sigaret op langere termijn.

Veiliger alternatieven

Stoppen met roken is zeker

zinvol en laat zich al op korte

termijn voelen. Al drie weken

nadat een verstokte roker is

opgehouden met roken, kan

men al meetbare verbeteringen

vaststellen met betrekking tot

de cardiovasculaire gezondheid.

Met andere woorden het risico

op hart- en vaataandoeningen

en trombose vermindert al snel

na het stoppen met roken.

Men begint evenwel grote twijfels

aan te voeren over sommige

methodes zoals nicotine-substitutie

en de e-sigaret.

Daarom is het verstandiger gebruik

te maken van natuurlijke

middelen die het stoppen vergemakkelijken:

kruiden en

plantenextracten die invloed

hebben op het centrale zenuwstelsel

en die de drang naar

tabak helpen stillen.

Een tip: Xantipex van Fytobell,

dat de rookhonger helpt te

stillen en verkrijgbaar is in een

handige spray. Even onder de

tong sprayen en de rookhonger

ebt weg. Je kan die gemakkelijk

in een handtas of jaszak overal

meenemen. De eerste weken bij

het stoppen zijn de moeilijkste

en dan komt Xantipex zeker

van pas: veilig, doeltreffend en

geen nevenwerkingen. Probeer

te stoppen, maar doe het zonder

risico!

Jan van Bercken

Xantipex mondspray

is een volledig natuurlijk product dat een

gunstig effect heeft op de negatieve verschijnselen die

bij tabaksontwenning optreden. Zes werkzame planten

vormen samen dit unieke product. Het product vermindert

de ontwenningsverschijnselen, bederft de smaak van

tabak, ondersteunt het zenuwstelsel, en doet de behoefte

aan nicotine verminderen.

En dan is er natuurlijk ook het psychologisch effect van

het steeds bij zich hebben van een mondspray. Er is

natuurlijk motivering nodig: je moet wíllen stoppen met

roken. Maar Xantipex mondspray kan je over de

moeilijke momenten heen helpen.

Xantipex mondspray is in de apotheek verkrijgbaar met

cnk-bestelcode 3271-459

(of vraag ernaar in de betere natuurwinkel.)

Voor meer info www.

10 SANA nr 66 SANA nr 66 11

.be


Minder allergie voor de baby en

kleinere kans op borstkanker voor

de moeder

Borstvoeding beschermt

moeder en kind

Zwanger worden en zwanger zijn: voor de toekomstige

moeder duikt nu een encyclopedie

vol vragen op. Het is niet altijd gemakkelijk

de bakerpraatjes van de echt goede raad te

scheiden. Maar één zaak is zeker: zwangerschap

is geen ziekte, integendeel. En borstvoeding is

best, zowel voor moeder als kind.

kinderen krijgen is de natuurlijkste

zaak van de wereld, waar

zelden iets mis mee gaat. En als

de moeder en ook de vader zich

een beetje voorbereiden, dan

mogen ze praktisch zeker zijn

van een schattige, welgevormde

en kerngezonde baby.

Borstvoeding ideaal voor

moeder en kind!

Baby’s die voldoende lang borstvoeding

krijgen, zijn gezonder,

zeuren minder, zijn aanhankelijker

aan de moeder en vooral

ze ontwikkelen minder ziekten.

Bovendien blijkt borstvoeding

ideaal te zijn om allergieën te

voorkomen. Vooral de eerste

zes maanden van het leven

van de baby kan die beter niet

met lichaamsvreemde eiwitten

in contact komen. Het is

ook gezonder voor de moeder:

ze herstelt sneller en ze krijgt

daardoor ook een betere bescherming

tegen borstkanker.

Dat men geen borstvoeding zou

geven omdat de borsten daardoor

minder mooi zouden worden

is eigenlijk onjuist en niet

erg ethisch ten opzichte van het

kind. Bovendien zal een vrouw

die zich nadien goed verzorgt,

Het mooiste in het leven van

een jonge vrouw is het krijgen

van een kind en hiermee geeft

ze tegelijk het mooiste geschenk

aan haar man: het vaderschap.

Ongetwijfeld gaan in de gedachten

van toekomstige moeders

allerlei vragen rondspoken dit

is ook het ideale moment voor

uitvinders van bakerpraatjes.

Want niets beroert meer het

leven van een vrouw in verwachting

dan de vreugde, maar

tegelijk ook de vrees voor het

onbekende. Maar het leven is

veel eenvoudiger dan dat en

12 SANA nr 66 SANA nr 66 13


een goede huidolie gebruikt en

koude douches op de borsten

toepast, dit weefsel snel kunnen

herstellen en weer over een

prachtig lichaam kunnen beschikken.

Men mag niet vergeten dat alle

voeding van de moeder uiteindelijk

invloed heeft op de kwaliteit

en de smaak van de moedermelk.

Daarom kan ze beter

spruitjes en kool laten staan

tijdens de lactatieperiode. Ook

voorzichtig zijn met alcohol:

liever totaal niets. Ook, koffie

kan de baby nerveuzer maken.

Tabak is helemaal uit den boze,

want de gechloreerde koolwaterstoffen

in tabaksrook komen

uiteindelijk ook bij de baby

terecht.

Als je eens dringend naar een

feestje moet waarop je zeker

gaat doorzakken, kan beter wat

moedermelk worden afgekolfd

zodat de baby geen overdaad

aan alcoholhoudende moedermelk

tot zich hoeft te nemen.

Sommige jonge moeders vragen

zich ook af of ze een baby

moeten wakker maken om te

eten. Een gynaecoloog vertelde

ons: „Normaal is dit niet nodig!

Als het een luie baby is, kan

je die ’s avonds rond 22 uur

nog eens aanleggen om op die

manier te voorkomen dat hij je

’s nachts zou wakker maken. Na

de geboorte is het normaal dat

de baby 7 tot 8-maal per etmaal

borstvoeding krijgt. Geleidelijk

aan zal dit verminderen tot vijfmaal

tegen dat ze drie maanden

oud zijn.

Als de baby ongeveer zes weken

is, breekt de lastigste periode

aan voor de vrouw, want dan wil

de baby ook midden in de nacht

eten. Maar als de moeder het

kind ’s avonds zo laat mogelijk

nog eten geeft, is de kans kleiner

dat ze in het holst van de

nacht wakker gemaakt wordt.

Maar als de baby ’s nachts acht

uur doorslaapt, dan hoef je

hem niet wakker te maken. De

bakerpraatjes dat de bloedsuikerspiegel

te laag zou komen als

het kind niet wakker gemaakt

wordt, slaan nergens op, want

na drie maanden heeft de baby

ook al wat vetreserves opgebouwd

waaruit hij kan putten,

de bloedsuikerspiegel is dan wel

normaal. Geleidelijk aan zal de

baby zijn biologische klok ontwikkelen

en die kan best gerespecteerd

worden. Dat merk

je pas goed als je een paar

kinderen in huis hebt rondlopen

en de overheid van zomertijd

naar wintertijd omschakelt.

Onze wekker wordt wel een uur

verzet, maar onze bioklok niet

en die van kinderen zeker niet,

ook niet tijdens de periode van

borstvoeding!

Voor de moeder breekt nu een

gelukkige en boeiende , maar

wel moeilijke tijd aan: die van

de opvoeding van het kind. Maar

daarvoor kan ze ongetwijfeld

een beroep doen op de „eeuwenoude”

ervaring van haar

eigen moeder en de familie.

Monique van Hasselt

14 SANA nr 66 SANA nr 66 15


Waarom het

mediterrane dieet zo

gezond is: Visolie en

vezels

Over vetten is decennialang gediscussieerd en

gepubliceerd. Eerst waren het de dierlijke vetten

uit vlees, vis en eieren, nadien waren het de

plantaardige vetten en nu wordt vooral het accent

gelegd op transvetten die gevaarlijk zijn, samen

met geraffineerde koolhydraten.

Dat laatste wordt door steeds meer onderzoeken en rapporten

ondersteund, terwijl het mediterrane dieet als gezond

wordt beschouwd. Maar waar moeten we nu voor opletten en

wat is wel een gezond vet?

Chips, koekjes, gebak, frieten...:

verborgen vetten zijn levensgevaarlijk

Een gedeelte van onze energie

mag en moet uit vet komen, maar

in onze huidige samenleving is dat

aandeel dubbel te groot. Bovendien

eten we meestal slechte vetten en

van een aantal producten weten

we niet eens dat er vet in zit. Men

kan gerust spreken dat de verborgen

vetten echte killers zijn. Deze

verborgen vetten zijn niet enkel

gevaarlijk vanwege hun aard, maar

omdat we ze niet zien, houden we

er geen rekening mee. Een groot

aantal van verpakte voedingsmiddelen

bevat verborgen vetten en

het zijn meestal transvetten en die

zijn echt gevaarlijk: chips, snoep,

chocolade, ijs, zoetigheden, koekjes,

gebak, pralines, hamburgers,

frieten, worst en zogenaamde

fijnkost, allerhande slaatjes, van

kipsla tot garnaalcoktails, kaaskroketten

en speculaas bij de koffie. De

meeste verborgen vetten zijn niet

herkenbaar en schadelijk. Ze kunnen

ook afkomstig zijn van slachtafval.

Ze zijn natuurlijk goedkoop,

maar soms ook giftig. Soms voegt

men er katoenzaadolie aan toe, een

toxische olie. Maar door de slachtafval

lopen we dubbel gevaar in geval

van een algehele contaminatie:

denk aan de dioxinecrisis. Deze verborgen

vetten zijn altijd bewerkt,

verhit, gehydrogeneerd, geraffineerd,

ontgeurd, gekleurd, en vaak

16 SANA nr 66 SANA nr 66 17


De beste zorgen uit de natuur!

Zuivere en natuurlijke

OMEGA 3 - VETZUREN

in grote familieverpakking!

NU IN AANBIEDING

Met € 20,00 korting

€ 79,00

Bestel veilig via

www.nutribell.be

Laat zuivere visolie uw gezondheid beschermen!

• Goed voor hart en vaten, tegen hoge cholesterol.

• Verbetert geheugen en concentratievermogen.

• Bevordert een positieve instelling, vermindert stress.

• Helpt de spieren en gewrichten soepel te houden.

• Helpt vroegtijdige veroudering en geheugenverlies te voorkomen.

• Ondersteunt de weerstand.

• Past in het dieet voor diabetici.

zijn ze ook nog geoxideerd door

onzorgvuldige bewaring en opslag.

Visolie is belangrijk

Deze verborgen vetten zijn trouwens

nooit dragers van EVZ (of Essentiële

VetZuren) die wel aanwezig

zijn in visolie en verse plantaardige

olie zoals olijfolie en lijnzaadolie.

Bewerkte producten, voorverpakte

fijnkost, slaatjes uit de speciaalzaak

moeten zoveel mogelijk geweerd

worden om verborgen vetten te

vermijden. Je kan met een kleine

moeite deze dingen zelf maken:

groenten snijden, olijfolie aan toevoegen,

kruiden, tomaatjes erbij,

eventueel wat mayonaise met verse

eieren en olijfolie en citroen en je

hebt een gezonde eerlijke en duidelijke

fijnkost die uw gezondheid

ondersteunt in de plaats van ondermijnt.

De kwaliteit van de vetten,

bepaalt voor een heel groot deel de

kwaliteit van de gezondheid van de

maatschappij.

Wat is dan de beste raad? Vermijd

geraffineerde koolhydraten en schakel

over op het mediterrane dieet:

veel groenten, fruit, verse slaatjes

die je zelf bereidt, weinig of geen

suiker en snoep, minder vlees en

zeker geen bereide vleeswaren of

charcuterie en ook geen rood vlees,

maar wel vis, vooral vette vis vanwege

de omega-3 vetzuren: zalm,

haring, makreel. En natuurlijk kun

je best van al ook een goed supplement

nemen op basis van Omega-3

vetzuren: bijvoorbeeld visolie van

Nutribell. Dan ben je goed bezig!

Jan van Gendt

Capsules met 1000 mg visolie. Bevat per capsule:

400 mg OMEGA 3 polyonverzadigde vetzuren

(250 mg EPA - 150 mg DHA), 10 mg vitamine E

(dl-alpha-to-coferrol acetaat). Streng gecontroleerd

op pcb’s, dioxines en zware metalen. Voor

kinderen van 3 tot 16 jaar is er een aangepaste

versie, namelijk Nutribell Junior.

1 CAPSULE BEVAT 1000 MG VISOLIE

Bevat een hoog gehalte aan OMEGA 3 polyonverzadigde

vetzuren EPA en DHA. Deze spelen een

belangrijke rol bij het gezond houden van het lichaam

doordat ze een gunstig effect hebben op onder

andere het hart en vaatstelsel, een goede cholesterol,

het hormonale stelsel, het afweersysteem, het

zenuwstelsel, de ogen, de huid en de lichaamscellen.

BESTELLEN OF INFO:

NUTRIBELL-DRENCO N.V.

Stationsstraat 110/b2 - 3570 Alken

Tel: 011/37.19.24 - Fax: 011/37.19.26

info@nutribell.be

www.nutribell.be

verkrijgbaar in de betere natuurwinkel

18 SANA nr 66 SANA nr 66 19


Bijnieren stimuleren, zet hormonen

weer in de pas

Hoe verminder je

de last van de

menopauze?

De meeste vrouwen zien met enige vertwijfeling

en in zekere zin zelfs hulpeloosheid de tijd van de

menopauze tegemoet, wisseljaren zoals ze populair

worden genoemd. Er treden allerlei veranderingen

op in het fysieke en psychische functioneren

van de vrouw. Ze krijgen emotionele break-downs,

hebben last van slapeloosheid, hitteopwellingen, spijsverteringsstoornissen,

hoofdpijn, snelle vermoeidheid, soms

osteoporose. Niet bij iedereen verlopen de problemen op

dezelfde manier en ze komen ook niet altijd op hetzelfde tijdstip.

Hoe kunnen ze zich, op het moment dat ze er last van

hebben, dan behelpen om deze moeilijke periode in het leven

van de vrouw te overbruggen of snel achter zich te laten?

Sommige artsen proberen door het

toedienen van oestrogene hormonen

de natuurlijke tekorten te

compenseren. Er zijn dames die

dergelijke behandelingen verdragen,

terwijl anderen er niet tegen

bestand zijn. Bovendien zijn er bij

sommigen ook nare gevolgen, zoals

een verhoogde kans op tumoren in

de borst.

Door de maandstonden verloor de

vrouw een hoeveelheid bloed en

in sommige natuurgeneeskunde

praktijken wordt door middel van

bloedafname dat natuurlijk proces

nagebootst: een bloedafname.

Daardoor elimineert het lichaam op

natuurlijke wijze toxines of gifstoffen

die in het lichaam achterblijven.

Bovendien wordt het bloed ook

vloeibaarder vanwege de vermindering

van het aantal rode bloedcellen,

eigenlijk een soort natuurlijke

aderlating. Maar er zijn natuurlijk

minder ingrijpende mogelijkheden,

zeker op natuurlijke basis.

Ze moeten uiteraard ook andere

maatregelen nemen om niet geestelijk

en emotioneel geïsoleerd te

geraken. Ze moeten weer naar

buiten komen met vernieuwde interesse.

Ze kunnen weer gaan studeren

nu de grote kinderen het huis

uit zijn en zich een vast programma

met sportieve bezigheden

inlassen.

Bovendien moet ze

nu meer dan ooit

op haar dieet letten

en werk maken van

smakelijke hapjes.

Op die manier

wordt de overgang

een verrijking met

nieuwe levenservaringen

die je ook

gelukkiger en meer

voldaan van het leven

kunnen maken.

Bijnieren stimuleren

Omdat de functie van de eierstokken

geleidelijk vermindert en nadien

wegvalt, hebben de meeste vrouwen

een onevenwicht in de hormonenbalans.

De bijnieren leveren ook

een hoeveelheid oestrogenen en

als die worden gestimuleerd om dat

te doen, kunnen heel wat klachten

worden opgevangen en achterwege

blijven. Een natuurlijk middel dat

de bijnieren stimuleert en waarbij

vrouwen veel minder klachten

ondervinden van de menopauze is

daarbij een grote hulp. Menobell

van Fytobell is een uitgelezen

natuurlijk preparaat dat de klachten

van de menopauze bij vrouwen

op natuurlijke wijze helpt verlichten.

Bovendien lopen ze niet het

risico dat door het toedienen van

kunstmatige hormonen, de balans

zou doorslaan en dat ze nadelige

effecten van de medicatie zouden

ondervinden. Uiteraard blijft ook

voor deze problemen

alle raad van kracht:

gezonde ontspanning,

normale goede beweging

zoals wandelen

en zwemmen, en een

blijvende interesse

behouden voor alles in

de natuur, de wereld

en de maatschappij,

met andere woorden,

creatief bezig blijven, is

een blijvende sleutel tot

geluk.

Jos van Landuyt

20 SANA nr 66 SANA nr 66 21


Advertentie

Hoe pak je slapeloosheid aan?

Schaapjes tellen helpt niet!

De tien geboden voor

woelers in bed

Ook al de schaapjes liggen tellen, zonder schaapherder

te zijn? De uren horen slaan op de toren, elke

auto die in de straat passeert gehoord? Slapeloosheid

treft iedereen wel eens en komt op alle leeftijden

voor. Maar wat doe je er aan?

Slapeloosheid heeft zelden met fysieke

klachten, maar meestal met emotionele

problemen te maken. Ziekte kan

natuurlijk ook aan de basis liggen van

slapeloosheid. Iemand die voortdurend

pijn heeft, zal een pijnstiller best kunnen

gebruiken om de slaap te vatten, maar

voor de rest moet de patiënt proberen

de oorzaak die aan de basis van het probleem

ligt, aan te pakken. De top tien

die slapelozen ter harte kunnen nemen,

kunnen hen daarbij helpen.

1. Stress is een veel voorkomende

oorzaak van slapeloosheid. Slapeloosheid

treft niet enkel vrouwen

in de menopauze of mannen in

de midlifecrisis, ze kunnen zelfs

kinderen het leven lastig maken. Je

merkt het vaak dat de dag voor een

schoolreis of voor een examen, het

kind onrustig is en moeilijker kan

inslapen. Baby’s hebben nooit last

met inslapen tenzij ze ziek zijn. Bij

slapeloosheid moet eerst de oorzaak

worden gezocht. Dat kan door na te

gaan vanaf welk moment of welke

gebeurtenis de patiënt last had met

slaapstoornissen. Slapeloosheid

kan trouwens op veel manieren

optreden: inslaapmoeilijkheden,

doorslaapmoeilijkheden, of te vroeg

ontwaken.

2. Als de menopauze aan de basis ligt

dan helpt Menobell, dan moet de

vrouw comfort vinden voor haar

22 SANA nr 66 SANA nr 66 23


De beste zorgen uit de natuur!

Uw online gezondheidsadviseur

GEHEEL

VERNIEUWDE SITE!

www.boverte.com

Advertentie

menopauzale problemen, de rest

volgt vanzelf.

3. Depressie is een heel populaire oorzaak

van slapeloosheid. Misschien

heb je het al bij jezelf bemerkt?

Misschien was je wat prikkelbaar,

neerslachtig, had je last van

onrustgevoelens, hebben zorgen

je dagen ontkleurd. In dat geval

helpt Hyperibell van Fytobell. Want

sint-janskruid, waaruit dit middel is

samengesteld, wordt al meer dan

2000 jaar gebruikt bij neerslachtigheid.

Het stimuleert de geestelijke

veerkracht en de gevoelens van

onrust nemen af. Het zenuwstelsel

herwint zijn oude spankracht en...

de slapeloosheid verdwijnt navenant.

4. Een geweldig middel bij zorgen

is... gewoon stappen. Marcheer je

problemen uit je sloffen. Hoe meer

je beweegt (liefst in de natuur), des

te beter. Ook bij zwangerschapsdepressie

is dit de aangewezen

methode. Stap de zorgen van je af!

5. De benen ijskoud natmaken, is een

andere methode. Is de slapeloosheid

toevallig en kan je niet meteen

een oorzaak vinden dan helpt het

wel als je meteen weer opstaat, de

onderbenen vanaf de knie natspuit

met ijskoud water, lichtjes afdept en

weer het bed inkruipt. Je slaapt gegarandeerd

binnen de vijf minuten.

6. Eet niet te laat ’s avonds. Veel mensen

verteren spijzen die ze te laat

hebben genoten, erg moeilijk en

een lastige spijsvertering houdt hen

gemakkelijk uit de slaap.

7. Vermijd uiteraard lawaai, want dat

is het meest storend voor iemand

die niet in slaap kan geraken. Hij of

zij luistert werkelijk naar alles en op

de duur werkt elk tikje zo irriterend

dat de slaap pas onder de morgen

zich over jou ontfermt.

8. Drink geen koffie of caffeïnehoudende

dranken zoals cola. Koffie

prikkelt het zenuwstelsel en houdt

je uit de slaap. In de plaats daarvan

kan een rustgevende kruidenthee

worden gebruikt: oranjebloesem.

Ook aftreksel van melisse, hop en

vooral valeriaan is kalmerend en

rustgevend.

9. Als je echt niet kan slapen wind je

er niet te zeer over op, dat maakt

het enkel nog moeilijker. Neem dan

een boek, begin te puzzelen, sta

op en ga tv-kijken, ga met de blote

voeten in het bedauwde gras stappen

als je een tuin hebt, en kom

pas daarna weer in bed. Denk niet

dat de wereld vergaat als je eens

een nachtje niet gemakkelijk hebt

kunnen slapen. ’s Anderendaags

lukt het zeker, desnoods nog een

dagje langer geduld oefenen en

vooral... grijp niet meteen naar de

slaappillen, want dan kom je pas in

grote problemen terecht.

10. Zorg voor een rustgevend ritueel

vooraleer je gaat slapen. Nog even

wat lezen, nog even naar muziek

luisteren, nog even een klein stapje

buiten in de tuin zetten... en het

bed in. En een goed kruidenpreparaat

op basis van Escholtzia geeft

je gegarandeerd een rustige en

herstellende slaap. Denk daarbij

aan Escholcin van Fytobell en je

slaapt als een roos.

Hans de Groot

BOVERTE is een moderne internetwinkel.

Eenvoudig, overzichtelijk, informatief, vriendelijk geprijsd

en een goede service.

U koopt bij Boverte omdat…

• U toegang heeft tot een mooi assortiment van producten.

• U boven de 50 euro geen verzendkosten betaalt.

• U met korting op uw bestelling aankoopt.

• De producten binnen 2 werkdagen bij u worden afgeleverd.

• U gemakkelijke betalingsmogelijkheden heeft.

• Onze winkel 365 dagen per jaar en 24 uur per dag geopend is.

Daarnaast kunt u 7 dagen per week

bij onze klantenservice terecht.

• Wij garant staan voor een optimale service.

• Wij u helder en duidelijk over

de producten informeren

via de website, per telefoon

en via e-mail.

24 SANA nr 66 e-mail: info@boverte.com - tel.: 00/31 (0)40 254 30 48 SANA nr 66 25


Welk water is best voor je

gezondheid?

Is drinkwater reukloos

en smaakloos gif in

ons glas?

Volgens sommigen begint gezondheid op je bord,

volgens anderen in je glas. Wat er ook van zij,

zonder drinken kunnen we niet. Zonder lucht kun

je amper een paar minuutjes leven, zonder water

amper een paar dagen, terwijl je zonder voedsel

gemakkelijk een maand of zelfs twee maand voortkan. Water

is dus heel belangrijk. Maar zoals water je gezond kan maken,

kan het je ook ziek maken.

Drinkwater is voor bepaalde industriële

processen eigenlijk geen

goed water. Als water aan de

drinkwaternorm van de wet beantwoordt,

kan het zelfs niet dienen als

spoelwater voor auto’s, ze gaan dan

steevast roesten na één jaar. Een

stoomketel is met drinkwater al na

zes maanden kapot en een stoomstrijkijzer

houdt het amper één jaar

uit. Zuiver water is een vloeistof

waar enkel water in zit: H2O: twee

moleculen waterstof en één molecule

zuurstof en alles wat daarbij

komt is er teveel aan. Drinkwater

mag nog veel meer bevatten, vooral

calcium en magnesium en dan is

het lekker van smaak, want zuiver

water smaakt helemaal niet, is

slecht. Maar het is wel zuiver water.

Maar is wat de wet zegt goed voor

de gezondheid? De enorme reclamecampagnes

laten je zelfs geloven

dat je van water kan afslanken.

Sommige zouten in water zetten

inderdaad bepaalde processen in

gang, maar de vraag is of ze nog

gezond zijn.

Industrie veeleisender dan

gezondheid

Als de industrie gewoon drinkwater

zou gebruiken, dan kunnen

bepaalde scheikundige processen

gewoon niet correct plaats vinden.

Hun normen zijn veel strenger dan

die van volksgezondheid. Gelukkig

is de mens wel tegen een stootje

bestand. Voor de farmaceutische

industrie, de productie van microelektronica,

dialyse enz... is er

scheikundig perfect zuiver water

nodig. Voor menselijke consumptie

is dat niet geschikt, want drinkwater

is voor de industrie geen goed

water. Als een carwash dergelijk

water voor de auto’s gebruiken

zou, dan is die auto na één jaar al

doorgeroest. De mens kan kan de

mineralen in het drinkwater nog

benutten of althans elimineren,

maar voor de industrie zijn ze niet

gewenst en vaak erg hinderlijk en

zelfs nadelig.

Wat is dan goed drinkwater voor de

gezondheid van de mensen?

Daar kan men van mening over verschillen,

maar volgens de wet ligt

die norm vast. Goed drinkwater

beantwoordt dus aan de norm van

de wet. Er mogen om te beginnen

geen schadelijke stoffen in aanwezig

zijn. Dat zijn vooral zware

metalen zoals kwik, lood, cadmium

enz... en organische stoffen zoals

herbiciden, pesticiden, PCB’s enz...

die zelfs al in kleine hoeveelheden

schadelijk zijn. Daarbij zijn de dioxines

in water fel onderschat.

Aanvankelijk dacht men dat

ze enkel in vet oplosbaar

waren, maar ze zijn

er toch... want ook

de vissen vertonen

sporen van PCB’s.

Voordeel is wel

dat de afbraak van

dioxines in water

veel sneller plaats

vindt. De opnames

van dioxines

via water door de mens

is wel verwaarloosbaar,

maar uiteindelijk

hangt de

voedselketting

met

schakels

aan

elkaar

en zo

krijgen

we

26 SANA nr 66 SANA nr 66 27


Gezond water moet mineraalarm zijn

die dioxines toch via de vis op ons

bord. Dierlijke vetten en... de lucht

zijn dus onze grootste leveranciers

van dioxines. Het komt er op aan

het gehele milieu te saneren, of het

is allemaal zinloos. Wat baat het

enkel het varkensvlees schoon te

maken, als we de lucht en het water

blijven vervuilen. Vooral zoetwatervissen

zijn dus ook getroffen

door de dioxinecrisis, niet enkel als

gevolg van mogelijk besmet voedsel

maar ook via de accumulatie in het

milieu: van de lucht in het water, de

bodem en... de voedselketen. Op

die manier draagt de kwaliteit van

ons oppervlaktewater ook onrechtstreeks

bij tot de gezondheid via

alles wat op ons bord terecht komt.

Alles hangt natuurlijk af van de

hoeveelheid, zoals Paracelsus heeft

gezegd. Ons organisme heeft bijvoorbeeld

zout nodig, maar teveel

zout is dan weer schadelijk, veroorzaakt

hoge bloeddruk, hartgebreken,

aderverkalking, nierblokkages

enz... Een normaal gezond

mens heeft 2 liter water per dag

nodig om alle chemische processen

in het lichaam te kunnen laten functioneren.

Via de nieren kunnen op

die manier niet meer dan 50 ppm

nitraten worden geëlimineerd. Maar

om datzelfde proces tot een goed

einde te kunnen brengen via een

nierdialyse is viermaal meer water

nodig in het lichaam. De norm van

50 ppm nitraten gaat dus niet meer

op. Lagere normen zijn hier dus

nodig. Dit water moet dus aan veel

strengere normen beantwoorden en

gewoon drinkwater is dus ongeschikt

voor deze patiënten.

Wat is veilig drinkwater?

Over de veiligheid van drinkwater

zijn boeken vol geschreven, hele

wetteksten over ontworpen en herschreven.

Als we de reclame mogen

geloven dan is duur flessenwater

het enige dat geschikt is, deugt

kraantjeswater niet, worden we er

zelfs ziek van.

Maar ook hier ligt de deugd in het

midden.

De wetgever heeft natuurlijk de

gezondheid van de bevolking op het

oog, maar wordt ook beperkt door

de technische mogelijkheden. Als je

water uit het Albertkanaal oppompt

dat voor het grootste deel uit oppervlaktewater

bestaat, wat moeten

we ons daar bij voorstellen qua

veiligheid? Het is niet omdat vissen

in een bokaaltje er niet onmiddellijk

van dood gaan dat je gevoel van

veiligheid helemaal terecht is. Maar

dan kom je al gauw op het punt

van de technische haalbaarheid en

betaalbaarheid. Als je perfect zuiver

water wil dan kan dat technisch wel

gerealiseerd worden, maar enkel

op individuele basis en moet je

met omgekeerde osmose werken:

membraanfiltratie zodat alle PCB’s,

dioxines, metalen, alle pesticiden

en herbiciden, alle gehalogeneerde

koolwaterstoffen, chloor, bacteriën,

virussen, pyrogenen, kwik,

lood, cadmium, dus zware metalen,

verwijderd zijn. We weten dat water

dat door omgekeerde osmose gefilterd

werd, enkel nog water bevat

met enkele laag-moleculaire mineralen.

De voedingswaarde hiervan is

een punt van discussie.

Maar het standpunt van de gezondheid

is: Mineralen moet je halen uit

de voeding en niet uit het water.

Daarin zitten de mineralen in hun

natuurlijk milieu, met de juiste ballaststoffen,

goed gedoseerd en biologisch

opneembaar zonder belasting

voor een normaal organisme.

Mineralen moet je dus niet uit het

water halen, tenzij met een bepaalde

bedoeling, maar dan kies je ook

voor een specifieke soort water zoals

in bepaalde kuuroorden gebeurt.

Dan werk je ook doelbewust naar

een bepaalde therapie toe. Maar

normaal dient het drinkwater om

het lichaam te zuiveren, de nieren

aan het werk te zetten, afvalstoffen

mee te voeren en biologische processen

op gang te houden, niet om

voedingsstoffen aan te brengen.

Water met weinig mineralen is dus

best voor de gezondheid.

Kies je voor een tafelwater, zoek

dan een water met het minste mineralen

en een hoogste Ohmgetal:

bijvoorbeeld Mont Roucous, Volvic,

Spa Reine.

Water dat veel mineralen bevat, is

niet erg gezond. Ze kunnen wel bepaalde

dingen beloven en processen

activeren, maar op den duur zijn ze

toch niet aan te raden.

Hoe mineraalarmer een water is,

des te meer zouten kan het uit het

lichaam verwijderen. Met zouten

moet je trouwens bijzonder voorzichtig

zijn. Als je bij een patiënt

NaCl of gewoon een keukenzoutoplossing

inspuit, dan barsten de

cellen. Zouten moeten trouwens

organisch gebonden zijn (zoals in

groenten en fruit) en niet anorganisch

(zoals in water). Dus: liever

een mineraalarm water Volvic, Spa

Reine. Maar als men dan gerecycleerd

oppervlaktewater uit het

Albertkanaal gaat gebruiken als

drinkwater, er dan nog chloor aan

toevoegt, dan weet ge eigenlijk niet

meer wat er met de gezondheid

gebeurt.

Jan van Bercken

28 SANA nr 66 SANA nr 66 29


ALOË VERA:

Om de schade door de

zon te herstellen

We kunnen niet zonder de zon. Dankzij de zon is

er leven mogelijk op de planeet. Maar de zon kan

ook aardig veel schade aanrichten, vooral op de

onvoorbereide huid. Naast zonnebrand en kanker

kan de zon ook de huid verouderen. Wat meer is: de huid telt

elke beschadiging op en vergeet niets. Dat is zo al van in de

kinderjaren. Wees dus voorzichtig en als het een beetje te

veel is geweest, is er gelukkig de natuur die de schade helpt

te herstellen: Aloë Vera.

We worden er elk jaar voor gewaarschuwd,

maar toch gebeurt het

telkens weer opnieuw: zonnebrand

en dus een verouderde en geschonden

huid. Je kan de goede raad toch

maar beter ter harte nemen, want

huidkanker is de sterkst toegenomen

kanker van de jongste jaren:

meer dan 300 percent toegenomen

en dat is niet niks.

Als je er tijdig bij bent, is dat goed

te behandelen, maar je mag het

echt niet verwaarlozen. Bovendien

kan je beter in de schaduw blijven

dan rechtstreeks in de zon te zitten

en als je toch de zon opzoekt, kan

je beter bewegen in de zon dan

onbeweeglijk te blijven zitten.

En zoals met alles: de huid wordt

van binnenuit gevoed om te beginnen

en dat start aan tafel, met

goede en volwaardige voeding: vitamine

C, vitamine A resveratrol en

tal van andere antioxidanten. Dat

betekent dat we dagelijks voldoende

fruit en groenten moeten eten

en zo weinig mogelijk fantasiekost

en fastfood. Natuurlijk ook voldoende

water drinken, om gehydrateerd

te blijven.

En uiteraard als je in de zon gaat,

moet je smeren, liefst een zo hoog

mogelijke factor (50 bijvoorbeeld),

liefst uit de middagzon wegblijven

en de huid toch bedekt houden,

zeker voor kinderen; vergeet het

hoofddeksel niet en gebruik nadien

een verzorgende lotion of crème.

Vocht inbrengende crèmes zijn dan

te verkiezen, evenals crèmes die

herstellende kwaliteiten hebben.

Dat is bijvoorbeeld het geval met

Aloë Vera, een plant die de huid

voorziet van herstellende kracht

en hydrateert. Het vernieuwt de

huidcellen op een natuurlijke wijze

en dat is waar de huid een voorkeur

voor heeft.

Wil je een tip: denk dan aan Aloë

Vera-crème van Ellen Dee, omdat

het de huid herstelt, hydrateert en

respecteert en zoveel mogelijk de

schade van een al te intensief zonnebad

herstelt.

Aloë Vera van Ellen Dee wordt

uw partner na het zonnebad en een

zonovergoten zomer.

Monique van Hasselt

Aloë Vera Crème

Bij droge en gevoelige huid

De unieke formule van deze crème met de natuurlijke

en waardevolle actieve bestanddelen van aloë vera

is uitermate geschikt voor dagelijks gebruik, in het

bijzonder bij de droge en gevoelige huid.

De crème verzacht en zorgt voor een optimale vochtbalans,

waardoor de huid een frisse en gezonde

uitstraling krijgt.

Bovendien wordt ze toegepast bij een door de zon

beschadigde huid, striae en littekens.

Verkrijgbaar bij uw apotheek met cnk-bestelcode 2885-390.

Neem deze code mee, zo zal uw apotheker u sneller en beter

kunnen helpen.

Voor meer info: www.ellendee.be

Potje 100 ml - Prijs € 5,95

Advertentie

30 SANA nr 66 SANA nr 66 31


Blaasontstekingen

vooral bij vrouwen:

Cranberry helpt !

Een blaasontsteking kan een oorzaak zijn van vage

buikklachten. Dergelijke aandoening kan bijzonder

pijnlijk zijn, waarbij de patiënt zich in de acute fase

zelfs van de pijn dubbel moet plooien. Vaak is hierbij

ook bloed in de urine aanwezig. Urineonderzoek bij de gynaecoloog

of de uroloog maakt het meteen duidelijk. Blaasontsteking

komt heel veel voor, maar er is gelukkig en gemakkelijk

en snel iets aan te doen.

Blaasontstekingen komen vaak

bij vrouwen voor, zelfs bij jonge

vrouwen. Ook bij pasgehuwde koppels

is het een bekend fenomeen.

Tijdens de huwelijksreis is dit een

frequent voorkomend probleem omdat

veelvuldig geslachtsverkeer het

opklimmen van de bacteriën via de

ureter naar de blaas er door in de

hand wordt gewerkt. De ureter bij

de vrouw is veel korter dan bij de man,

zodat gemakkelijker bacteriën uit de

schaamstreek kunnen opklimmen naar

de blaas.

Als de persoon in kwestie dan niet

voldoende drinkt, wordt de blaas niet

voldoende schoon gespoeld, krijgen kiemen

de kans zich te ontwikkelen en komt

het tot een ontsteking die heel lang kan

aanslepen. Sommigen reageren zelfs niet

meer op kuren met antibiotica. Dan helpt

enkel nog veel drinken, kamillethee,

rusten en warmtebehandelingen, terwijl

prikkelende spijzen moeten worden

vermeden.

Cranberry

Bij blaasontsteking helpt ook Cantharis

30K, een homeopathisch preparaat evenals

een product op basis van Cranberry.

Het werkt meestal beter dan antibiotica

omdat het goed wordt verdragen en

geen bijwerkingen heeft. Cranberry

plus van Fytobell is daarom een aangewezen

supplement, evenals Orthoren,

dat de nieren een zetje geeft.

Deze patiënten moeten ook meer op hun

kleding letten. Ze mogen vooral geen

koude voeten krijgen en moeten vooral

als de grond kouder wordt, zich beter

van de koude bodem isoleren met schoenen

met dikkere zolen. Ook de nieren

moeten warm worden ingepakt: geen

pulls of polo’s waarbij de rug telkens

bloot komt bij de minste beweging. Geen

koude dranken maar wel warme of lauwwarme

drankjes, over de dag verdeeld

zeker anderhalve tot twee liter vocht en

als het zeer heet is nog meer, tot het

dorstgevoel verdwenen is.

Een blaasontsteking brengt sommige

patiënten en zelfs sommige artsen nog in

verwarring omdat de tekenen vaak lijken

op die van appendicitis. Het is dus goed

van dit te laten onderzoeken door een

ervaren arts.

Jan de Groot

SUIKERVRIJ

o o k g e s c h i k t v o o r d i a b e t i c i

dills

dIgEStIVE MIntS

Zachtverfrissende muntjes

met essentiële oliën

uit kruiden en vruchten.

Maakt de dingen

verteerbaar!

Verkrijgbaar in de apotheek:

dills original

met CnK-bestelcode: 2161-149

dills ginger lime

met CnK-bestelcode: 3035-086

voor meer info:

www.dills.be

32 SANA nr 66 SANA nr 66 33

Advertentie


Helpt hartziekten en kanker

voorkomen

Thee drinken:

jonger worden

Zou de eeuwige discussie tussen thee- en koffiedrinkers

toch gewonnen kunnen worden door de theedrinkers?

De Engelsen hebben het bij het rechte eind: thee is lekker

(volgens sommigen helemaal niet), maar zeker gezond.

Om te beginnen is het geen gebrand product wat met koffie

als gevolg van het roosten wel het geval is en bovendien

bevat thee tannine en flavonoïden, krachtige antioxidanten

die zowel hart- en vaatziekten als kanker tegen gaan. Waar

wachten we op?

Tegenstanders van thee schermen

ermee als zou thee evenveel cafeïne

bevatten als koffie. Helemaal

niet! Er zijn trouwens verschillende

theesoorten zoals er koffiesoorten

zijn, maar globaal gezien bevat thee

slechts één derde tot één vierde

van de cafeïne van koffie. Trouwens

chocolade bevat ook een stof die

gelijkaardig is als cafeïne en wie

heeft daar al wakker van gelegen?

In België is thee drinken helemaal

niet populair. De gemiddelde Belg

drinkt per jaar ongeveer 30 kopjes

thee tegenover 630 kopjes koffie. In

Frankrijk en Duitsland worden gemiddeld

90 kopjes thee per persoon

verbruikt. Over de Engelsen zullen

we het niet hebben.

De traditie van thee drinken stamt

uit het oude China waar bij toeval

een keizer een kick kreeg nadat

een blaadje van een boom toevallig

in zijn warm water terecht kwam,

pittig smaakte, hem tegelijk ontspande,

maar ook een zweepslagje

gaf. Een wereldwijd gebruik was

geboren.

Uit recente studies is trouwens

gebleken dat theedrinkers eigenlijk

beter presteren, omdat ze zich

intenser concentreren.

In thee is theïne aanwezig, een

molecule die gelijkaardig is aan

die van cafeïne. Het verschil is wel

dat ze in de context van thee zacht

stimulerend werkt, niet brutaal is

en ook niet kortstondig, in tegen-

stelling tot wat de cafeïne in koffie

doet. Trouwens de theïne in thee zit

slechts voor ongeveer één vierde in

een kop thee in vergelijking met de

cafeïne in koffie.

Voor een kop koffie heb je bovendien

8 gram koffie nodig, en slechts

2 gram voor thee.

Uit onderzoek is gebleken dat koffiedrinken

verslavend en tegelijk

ongezond wordt als de 300 mg cafeïne

per dag wordt overschreden.

Dat wil zeggen dat je eigenlijk niet

méér dan vier kopjes per dag mag

drinken. Een theedrinker kan zich

derhalve acht kopjes veroorloven.

Naast het feit dat thee op die

manier zacht stimulerend inwerkt

zonder verslavend te zijn, noch gevaarlijk

gaat inwerken op hartritme

en bloeddruk, heeft thee ook het

grote voordeel dat het antioxidanten

bevat. Koffie eigenlijk ook. Dat

zijn stoffen die de strijd aanbinden

tegen de vrije radicalen die zowel

kanker als hartinfarcten in de hand

werken. Fruit en groenten zijn de

belangrijke leveranciers van antioxidanten,

evenals volkorenproducten.

De sterkste antioxidanten zijn de

vitamine C, A en E. Maar bioflavonoïden

en tannine zijn eveneens

nuttige antioxidanten en die zitten

ook in thee.

Verhinderen

verouderingsproces

Die antioxidanten verhinderen het

verouderingsproces in belangrijke

mate. Wie dus dagelijks voldoende

groenten en fruit eet en thee drinkt,

bewijst zijn gezondheid een uitstekende

dienst.

Volgens de scheikundige Paul Quinlan

helpt thee kanker te voorkomen.

Uit een Japans onderzoek is gebleken

dat thee de mogelijkheid van

borstkanker met 17 percent vermindert.

Uit dierproeven is bovendien

gebleken dat met het drinken van

thee de mogelijkheid van huidkanker

met niet minder dan 50 percent

wordt verkleind en de incidentie van

mondkanker met liefst 40 percent

vermindert. Zowel groene thee als

zwarte thee lijken wat dat betreft

op dezelfde lijn te zitten. Groene

thee is trouwens hetzelfde als de

zwarte thee, maar dan het ongefermenteerde

product.

Thee lijkt trouwens heel hoog te

scoren volgens de Amerikaanse onderzoeker

Ron Prior en zit daarmee

op dezelfde lijn als fruit. Bij fruit

zouden aardbeien het kampioenschap

van antioxidanten winnen: zij

steken met kop en schouders boven

andere fruitsoorten uit. Dus: als het

seizoen er is aardbeien eten zoveel

je lust en... in afwachting daarvan

dan maar thee drinken, maar om er

volledig effect van te hebben moet

je dan wel vier tot vijf kopjes per

dag drinken. Ook een leuke bezigheid

en zoals blijkt, nu ook al een

gezonde.

Jan van Bercken

34 SANA nr 66 SANA nr 66 35


Wat kan je doen als

je uitgeblust dreigt

te geraken?

BURN-OUT:

Van plankgas

tot uitputting

Burn-out: er zijn conferences over gemaakt,

boeken over geschreven en roddels over

verkocht: een half miljoen Belgen kampt met

burn-out, dat is zeven percent van de werkende

bevolking, een schrikbarend hoog getal.

En ook steeds meer jonge mensen, in alle sectoren,

zelfs jonge artsen! Wordt er gevraagd naar de oorzaak,

dan verwijzen de patiënten gewoonlijk naar de baas: te

hoge werkdruk, te weinig waardering en geen of weinig

feedback. Er is dus wel degelijk iets aan de hand, hoewel

werkgeversorganisaties de bedrijfsleiders inlichten

en aanzetten tot een andere aanpak: betrek de mensen

meer bij hun werk, zorg dat er een goede mix is tussen

werk en privé en biedt een luisterend oor en waardering.

Maar ook de werknemers kunnen wat doen om uit

de gevarenzone te blijven en van hun burn-out verlost

te geraken.

Niet iedereen die een druk werk

heeft wordt het slachtoffer van

depressie, te veel stress of

burn-out. Wel ziet men dat in

bepaalde beroepen, of liever in

bepaalde werkmilieus het aantal

personen dat het slachtoffer

werd van burn-out groter is,

met andere woorden, er is een

soort besmettelijkheid. Het kan

natuurlijk ook liggen aan de

mentaliteit van het bedrijf en

het klimaat van ongenoegen dat

over het algemeen doorgegeven

wordt. De Duitse psycholoog

Jörg Dengler heeft er onderzoek

naar gedaan en kwam tot de

conclusie dat sommige bedrijven

er collectief door getroffen worden.

Op die manier kunnen hele

afdelingen in gevaar komen,

omdat de ene na de andere

werknemer het laat afweten en

thuis zit met burn-out.

Wat is burn-out?

Als gevolg van jarenlange stress

en ongenoegen kan fysieke en

mentale uitputting volgen. Deze

werknemers klagen over hoofdpijn,

verstoring van de spijsvertering

en het slaappatroon,

soms zijn er hart-en vaatziekten

en hoge bloeddruk. Wie

met burn-out kampt heeft een

totaal gebrek aan motivering en

arbeidsvreugde, moet zich naar

zijn werk slepen. De werknemers

beginnen te roddelen, te

zeuren en te klagen, wat tot een

aanstekelig en collectief gedrag

kan leiden. Arbeidspsycholoog

De Witte van de Universiteit van

Leuven heeft al vastgesteld dat

daardoor een hele afdeling van

firma’s in gevaar kwam.

De druk om altijd meer te

presteren en de voortdurende

veranderingen en reorganisaties

36 SANA nr 66 SANA nr 66 37


in bedrijven, maakt dat mensen

zich onzeker voelen en het niet

meer prettig vinden om hun

taak te doen, die van langsom

meer onduidelijk is. Ze weten

ook niet altijd goed bij wie ze

terecht kunnen. Dat veroorzaakt

stress, oververmoeidheid,

slapeloosheid en zelfs kanker en

hart- en vaatziekten. Ook huidziekten,

maag- en darmziekten,

spierziekten, diabetes en een

verminderde immuniteit kunnen

er het gevolg van zijn.

Er komen langzaam maar zeker

gedragsveranderingen: men

gaat meer fouten maken, het

werkritme vertraagt, de concentratie

vermindert, men begint

kalmeermiddelen te gebruiken

en het wordt van kwaad tot erger:

slapeloosheid, agressiviteit,

woedeaanvallen, geïrriteerdheid.

Dat alles ook omdat het cortisolniveau

waar de bijnieren

verantwoordelijk voor zijn,

gestoord is. Bij het eerste type

is het cortisolniveau verhoogd

en bij het tweede type is dat

verlaagd. In het eerste geval

kan men wel nog presteren en

is in staat fysieke prestaties

te leveren: hardlopen, joggen,

fietsen. In het tweede geval is

men totaal uitgeblust. Sommigen

krijgen een minderwaardigheidsgevoel,

huilbuien, angsten,

woede, piekeren, uitputting. Dit

is een gevaarlijk moment omdat

sommigen daardoor geneigd zijn

naar drugs te grijpen of alcohol,

of weer beginnen roken.

Daar moet beslist iets aan

gedaan worden, want anders

dreigen hart- en vaatziekten,

kanker of snelle veroudering.

Welke tekenen?

Als je volgende tekenen bij

jezelf of iemand uit je omgeving

opmerkt, dan is er wellicht

burn-out in het spel en moet

ingegrepen worden:

• Verandering van het slaappatroon

of slapeloosheid

• Verregaande vermoeidheid

• Prikkelbaarheid en snel geïrriteerd

zijn

• Labiele emoties

• Onvermogen om te gaan

met lawaai en drukte

• Concentratieproblemen

• Geen initiatieven meer kunnen

nemen

• Totale afname van interesses

• Wegvallen van libido en zin

in seks.

Wat kan je doen?

Uiteraard is er begrip nodig voor

deze mensen, want het gaat

niet om plantrekkerij. Burn-out

is een ernstige ziekte en die

moet en kan behandeld worden.

Om te beginnen moet de voeding

worden aangepast:

• Geen alcohol en geen tabak

• Vermijd geraffineerde suikers

• Vermijd fastfood en fantasiekost.

• Gebruik volwaardige voeding

zoals groenten, vruchten,

noten, vis (vanwege de

Omega-3 vetzuren)

• Vermijd absoluut transvetten,

geoxideerde cholesterol,

geharde vetten en vrije

radicalen.

• Gebruik vitamines C, A en

E en B, maar dan in hun

natuurlijke vorm en niet de

synthetische.

• Gebruik voeding die rijk is

aan serotonine: amandelen,

noten, chocolade van minstens

85 percent, bananen

en ananas, geitenkaas.

• Gebruik groene thee vanwege

de antioxidanten, maar

vermijd koffie omdat dit

teveel cafeïne bevat, hoewel

koffie een gezonde drank is.

• Eet vette vis, zoals makreel,

zalm, haring, sardines.

• Ga dagelijks een wandeling

maken, maar forceer in het

begin niets.

• Bouw een goede verstandhouding

met je partner op:

seks is beslist gezond.

• Gebruik een natuurlijk middel

op basis van Ginkgo

Biloba, dat de doorbloeding

van de fijne haarvaten in de

hersenen bevordert. Ginkgosan

van Fytobell is daarvoor

ideaal.

• Gebruik een middel op basis

van Passiflora om de zenuwen

te bedaren, bijvoorbeeld

Passibell van Fytobell.

• Gebruik een goed supplement

op basis van Omega-3

vetzuren, dus visolie:

Nutribell visoliecapsules.

• Verhoog het zuurstofgehalte

in het bloed door diepe buikademhaling.

En als je weer aan het werk

gaat, praat erover met je overste

of baas. Wees er open en

eerlijk over, want overdruk

gecombineerd met gebrek aan

waardering is de echte vonk die

burn-out doet ontstaan.

Jan van Bercken

38 SANA nr 66 SANA nr 66 39


Welk effect

heeft alcohol

op je geest

en lichaam?

komt omdat alcohol het bewustzijn

beïnvloedt en daarom het gedrag

verandert. Als men alcohol heeft

gedronken, werkt het lichaam langzamer:

het concentratievermogen

neemt af en men reageert trager.

Daarom is het stom om alcohol te

drinken als je nog gaat rijden of

nog wilt sporten, leren of werken.

De werking van alcohol kan ook op

een andere manier verkeerd uitpakken:

men kan agressief worden en

dit merkt men bij hooliganisme op

voetbalwedstrijden.

Alcohol kan ook door jongeren gebruikt

worden om hun onzekerheid

te camoufleren, om een gevoel van

welbehagen te krijgen, om de stress

te verdringen en de fysiek rotte

verschijnselen van sociale onvaardigheden

te verdoezelen. Maar het

gevolg ervan is dat jongeren in deze

omstandigheden steeds weer naar

alcohol grijpen. De poort naar verslaving

staat open, want men kan

uiteindelijk niet meer zonder! Een

heel proces is op gang gekomen

en uiteindelijk loopt de gezondheid

gevaar.

Wat doet alcohol met je gezondheid

?

Als je alcohol drinkt, wordt het door

de dunne darm opgenomen in het

bloed. Op deze manier komt alcohol

overal in je lichaam en heeft het

invloed op onder meer de hersenen,

het hart en de lever. Direct nadat

je gedronken hebt, is de invloed op

de hersenen heel duidelijk: je praat

anders, je beweegt anders en je

reageert anders. Als je veel drinkt

neemt de kans op een black-out

toe. Je weet dan achteraf niet meer

wat er allemaal is gedaan en gezegd.

Hoe ben je thuis gekomen en

met wie ben je mee geweest? Als

je jarenlang teveel drinkt, kunnen

je hersenen blijvend beschadigd raken!

Het einde van het verhaal kan

zijn dat je bijvoorbeeld op je dertigste

of veertigste al last hebt van

zwaar geheugenverlies (dat noemt

men het Korsakov-syndroom). Ook

je maag kan er slecht tegen als je

teveel drinkt. De volgende dag heb

je dan zo’n zeurderig gevoel in de

buik. Als je regelmatig veel drinkt

en je maag echt aangetast raakt,

Alcohol is een sociaal aanvaarde drug. Toxicoloog

prof. Tytgat van de universiteit van Leuven zei

in een interview dat, mocht alcohol nu ontdekt

worden, het beslist zou verboden zijn. Dat zegt

iets over de schadelijkheid ervan. Lang werd gedacht

dat alcohol in dranken nuttig was voor de gezondheid

en hielp bij de preventie van hart- en vaatziekten. Niet dus.

Alcohol hebben we niet nodig en het is schadelijk, zelfs in

kleine hoeveelheden. Maar wat doet alcohol dan met je lichaam

en geest?

De meeste mensen drinken alcohol

omdat ze het lekker vinden bij het

eten bijvoorbeeld of omdat ze het

gezellig vinden dus op een feestje

of thuis. Uiteindelijk hoort het bij

sociaal contact en het drinken van

alcohol wordt al snel als een „social

act” beschouwd. Na de eerste

paar glazen alcohol voel je je

losser en vrijer en daarom leggen

veel mensen na iets gedronken te

hebben gemakkelijker contact. Dit

40 SANA nr 66 SANA nr 66 41


Ik ga op reis en neem mee...

Advertentie

dan is de kans op een maagbloeding

groot.

De meeste klachten door alcohol

komen pas later. Je staat er soms

versteld van hoe lang de lever het

uithoudt bij mensen die jarenlang

veel drinken. Maar als de huisarts

een levercirrose vaststelt, is er een

levensgevaarlijke situatie ontstaan.

De lever werkt dan nauwelijks meer

en alleen een levertransplantatie

kan dan misschien nog redding

brengen. Niet zelden ziet men na

jarenlange drankzucht een maagkwaal

ontstaan die uiteindelijk leidt

tot maagkanker, slokdarmkanker,

strottenhoofdkanker.

Als je alcohol drinkt, moet je vaker

naar het toilet en verlies je veel

vocht. Dat is een van de oorzaken

van de kater. Je voelt je de volgende

dag belabberd, je hebt koppijn

en een flinke nadorst. Dat kan

gecompenseerd worden door veel

water te drinken. Ook de combinatie

alcohol en blowen (hasj of weed

roken) kan de jongere behoorlijk

duur komen te staan. Alcohol met

XTC is riskant omdat zowel alcohol

als XTC uitdroogt. Ook kun je, als

het ene middel is uitgewerkt, last

krijgen van de (versterkte) werking

van het andere middel. Jongens

kunnen iets beter tegen alcohol dan

meisjes; dit komt omdat de verhouding

tussen vocht en vet bij mannen

anders is dan bij vrouwen.

Klachten door overdaad van

alcohol

Wie regelmatig veel drinkt kan dat

merken aan volgende klachten:

Dit kunnen lichamelijke klachten

zijn, zoals bijvoorbeeld maagstoornissen,

hoofdpijn, of trillende handen

vooral ‘s ochtends.

De klachten kunnen ook psychisch

van aard zijn, zoals gespannenheid

of somberheid.

Soms duurt het jaren voor iemand

problemen krijgt door te veel te

drinken.

Maar wist je dat een stevige drinker:

tweemaal zoveel kans loopt te overlijden

aan een hartkwaal

tweemaal zoveel kans loopt te overlijden

aan kanker

twaalfmaal zoveel kans loopt te

overlijden aan levercirrose

driemaal zoveel kans loopt om te

komen bij een auto-ongeluk?

Conclusie: laat de alcohol staan, als

je gezondheid je lief is!

Jan van Bercken

Operatie schone handen!

Ook op vakantie...

Maar ook

Travelbac

probiotische handgel

Verkrijgbaar in de apotheek met cnk-bestelcode: 3311-909 voor 30ml en 3311-917 voor 100ml.

Liever online bestellen? Veilig en snel via www.almed.be

42 SANA nr 66 SANA nr 66 43


Heilzame plantenextracten en hun toepassing

Plant van de maand

Algemeen

Achillea millefolium L. is een overblijvende

plant die 30 tot 70 centimeter

hoog kan worden. De plant behoort tot

de samengesteldbloemigen (Compositae)

en komt voor in bijna heel Europa,

West-Azië, Noord-Amerika en Australië.

De geslachtsnaam Achillea dankt de

plant aan de Griekse mythe waarin de

held Achilles de plant gebruikte bij de

Door Kees Martens

Kruidenkundige

Achillea millefolium L.

DUIZENDBLAD:

Bij verwondingen en slechte

spijsvertering

Er zijn weinig planten die zoveel betekend hebben in de geschiedenis,

het volksgeloof, tradities evenals de natuurgeneeskunde,

als het duizendblad oftewel Millefolium. De

geneeskracht bij verwondingen was al bekend bij de oude

Grieken en de legers, maar ook in de Middeleeuwen en zelfs

vandaag wordt duizendblad gebruikt om bloedingen te stelpen, de

bloedsomloop te verbeteren en de spijsvertering te bevorderen. Het is

een plant die gemakkelijk te herkennen is en in heel Europa voorkomt.

Heb je een verwonding tijdens het wandelen op vakantie, dan is er ongetwijfeld

duizendblad in je buurt waarmee je je kan behelpen. Duizendblad

moet daarom duizendmaal geprezen worden.

wond aan zijn hiel en om de bloedende

wonden van zijn soldaten te stelpen.

De soortnaam “millefolium” betekent “duizend

blaadjes” en verwijst naar de diep

ingesneden bladeren, waaraan de plant

ook zijn Nederlandse naam dankt.

Aangezien duizendblad wereldwijd veel

voorkomt, is het logisch dat je het gebruik

in de geschiedenis veel tegenkomt. Rond

2500 v.Chr. gebruikten de Sumeriërs de

plant al, onder meer tijdens oorlogen om

bloedende en slecht genezende wonden

te verzorgen. De toepassing bij snijwonden

is ook al eeuwenlang bekend bij

indianenstammen.

Duizendblad diende vroeger dus vooral

als eerste-hulpkruid om bloedingen te

stelpen en wordt in Engeland daarom wel

“bloedneus” (nosebleed) genoemd.

Maar vanwege de bittere smaak is de

plant ook bekend als ondersteuner van

de spijsvertering, ze bevordert o.a. de

maag- en darmwerking en werkt op de

galblaas.

Eigenschappen

De plant werkt kramp opheffend en heeft

een gunstig effect op maag en darmen.

Ook de nieren worden door duizendblad

geactiveerd. Maar het grootste effect

heeft de plant toch op het bloedvatenstelsel.

Vooral het sap van de plant werkt

gunstig bij vaataandoeningen, zoals

aambeien, spataderen, bloedaandrang

naar het hoofd en neusbloedingen. Verder

heeft de plant ontstekingsremmende

eigenschappen.

Verwerking

Het bovengrondse deel van de bloeiende

plant wordt in de periode juni tot september

verzameld en vers verwerkt.

Toepassing

Millefolium wordt vanouds toegepast bij

aambeien en spataders tijdens de zwangerschap.

Millefolium wordt om die reden

regelmatig gecombineerd met andere

planten die een effect op de bloedsomloop

hebben.

Om zelf te doen

Duizendbladthee bij spijsverteringsstoornissen:

Giet op 20 gram gesneden,

verse plant een kwart liter kokend water

en laat het geheel 10 minuten trekken.

Drink hiervan elke dag 1 tot 3 kopjes.

Duizendbladsap tegen kloven: Leg met

behulp van een kompres het sap van

de plant op de kloven. ‘s Morgens en ‘s

avonds het kompres vernieuwen.

Duizendbladcrème tegen gewrichtspijn

en spataders: Meng 15 gram vers

sap met een gelijke hoeveelheid vet en

wrijf hiermee ‘s morgens en ‘s avonds

de pijnlijke plekken in. De plekken goed

warm houden.

Duizendblad tegen bloedneus: Neem

een vers blad en steek dit in de neus om

de bloeding te stoppen.

Bewijs van trouw

Nog steeds heerst in afgelegen streken

van Groot Brittannië, het vasteland van

Europa en de Verenigde Staten een oud

bijgeloof. Men zegt dat als een meisje wil

weten of haar minnaar haar trouw is, zij

met een takje duizendblad onder de neus

moet kriebelen. Bij een trouwe minnaar

ontstaat een bloedneus.

Een oud volksrijmpje luidt: “Duizendblad,

duizendblad met je witte bloemen, als

mijn vriend me lief heeft, zal mijn neus

gaan bloeden.”

44 SANA nr 66 SANA nr 66 45


LEKKER

&

GEZOND

Voor 1 persoon

Ingrediënten:

• 1 middelgrote peer

• 1 soeplepel Stevabell (strooisuiker

uit de Steviaplant)

• 2 soeplepels citroensap

• 3 soeplepels sherry of sinaasappelsap

• een snuifje kaneel

• 1,5 soeplepel puddingpoeder

• 1,5 soeplepel chocolademelk

• 150 ml. melk

• wat slagroom om te versieren

Bereiding:

• Doe Stevabell, het citroensap

en de sherry of het sinaasappelsap

in een kleine steelpan.

• Voeg het snuifje kaneel toe. Zet

op een zeer laag vuur en laat de

Stevabell smelten. Roer af en

toe om zodanig dat het mengsel

niet aan de bodem gaat kleven.

• Voeg de geschilde peer toe.

Laat er het steeltje aan.

• Giet wat van de saus over

de peer en laat op een zacht

vuurtje gedurende 5 minuutjes

stoven. Neem van het vuur en

laat rusten.

• Mix in een kom de puddingpoeder

en de chocolademelk,

samen met een beetje melk tot

je een smeuïge massa bekomt.

Aan tafel met i-Sana

Peer met

chocoladesaus

• Warm de rest van de melk

op tot ze het kookpunt heeft

bereikt. Voeg nu wat kokende

melk aan het chocolademengsel

toe en mix tot alles goed door

elkaar is gemengd. Giet dan het

mengsel in de pan.

• Breng, onder voortdurend roeren,

voorzichtig aan de kook tot

het mengsel dik en smeuïg is.

• Haal de peer uit de steelpan

en zet ze op een bord. Giet de

chocoladesaus over de peer of

drapeer ze errond op het bord.

• Om te versieren kan je door de

chocoladesaus een heel klein

beetje slagroom mengen.

• Het kookvocht van de peer kan

je er eventueel afzonderlijk bij

serveren als extra sausje.

Smakelijk!

Mosselen met gelei

van tomaat en

basilicum

Voor 4 personen (3 mosselen

per persoon)

Dit lepelhapje is er eentje waar je

tafelgenoten ten zeerste zullen kunnen

van genieten en je hebt er zo

goed als geen werk aan. Een uiterst

interessante tip voor de feestjes, zo

lijkt ons.

Ingrediënten:

• 12 grote mosselen

• 2 vaste tomaten

• verse basilicum

• 1/2 sjalot

• 1/2 citroen

• 1/4 gelatineblaadje

• 2 theelepels sherry-azijn

• zout en peper

• grof zeezout

Bereiding:

• Tomaten ontvellen, pitjes verwijderen

en het sap apart houden.

Het vruchtvlees in kleine

blokjes snijden.

• De mosselen openen, het vocht

bewaren en de mosselen één

voor één met keukenpapier

afdrogen.

• Het gelatineblaadje laten weken.

• Het mosselnat, 8 cl. tomatensap

en enkele druppels citroensap

met peper en zout aan de kook

brengen. De gelatine laten

oplossen en het geheel laten

afkoelen tot een stroopachtige

massa.

• De tomatenblokjes mengen met

de sherry-azijn, de gesnipperde

sjalot, peper en zout en de fijngehakte

basilicum.

• In de mosselschelp een beetje

tomatenvruchtvlees plaatsen,

nadien de rauwe mossel erop

plaatsen en afwerken met de

stroopachtige gelei.

• Serveren op grof zeezout met

een takje dille.

Smakelijk!

46 SANA nr 66 SANA nr 66 47


De groene vingers

van

Ivo Pauwels

Ivo Pauwels, een gerenommeerd natuurkenner, auteur en

groen-journalist verzorgt een schitterende

rubriek in i-Sana.

DE OVERWELDIGENDE PRACHT

VAN DE NATUUR

Elk seizoen heeft zijn eigen schoonheid

De natuur is een eindeloze inspiratiebron.

Net op het ogenblik dat ik me afvraag

waar ik deze keer over zou schrijven, is

het oorlog in mijn tuin. Vanuit het raam

van mijn schrijfkamer zie ik het. Een

gekrakeel van jewelste. Kleine grijze

vogels scheren tussen de appelaars door

en maken gedruis met vleugelslagen,

gesnater, gepiep en gesnavel. Kleine

jachtvliegtuigjes zijn het. De natuur is

altijd mooi, in elk seizoen. Heerlijk om te

observeren en er van te genieten!

Voor ik goed begrijp wat er gebeurt, zie

ik de aanvaller, een prachtige Vlaamse

gaai, de metallieke blauwkleur op de

flank. Onder de massale aanval van het

klein grut lost hij tussen de verwelkte

narcissen een donzig hompje uit zijn

bek. Het strompelt en fladdert verder.

Vermoedelijk een nestvlieder, een jong

vogeltje, op pas geveerde vleugeltjes.

Het paniekerige geschetter en lawaai

slaat om in een triomfantelijk gesnoef. De

Vlaamse gaai vliegt naar een bloeiende

tak van de goudrenet. Tweemaal slaakt

hij een klagelijke kreet van verslagenheid.

Alsof hij niet begrijpt waarom het malse

hapje hem werd misgund. Wanneer ik

naar mijn fototoestel grijp in de hoop

nog een glimp van het tafereel vast te

leggen, vliegt hij traag en mistroostig op.

Van tussen het jonge Hostablad zie ik dat

nog een derde partij in deze tuinoorlog

geïnteresseerd is.

Met lenige lenderukken komt een

sluipende tankdivisie in beweging: Midas,

onze kater, is hopeloos te laat. Het kleine

grut heeft zich uit de voeten gemaakt. Het

donzig nestvliedertje huppelt doorheen

de tennisdraad naar het bosje van de

buren en gaat schuil in het gewemel

van struikentakken en onkruid. Poes

weet uit ervaring dat hij achter het nest

vist. Hij miauwt al even mismoedig als

de prachtig geverfde Vlaamse gaai.

Het is plotseling merkwaardig stil en de

bloemen ontvangen weer honderden

bijen. Onder de fruitbomen bloeien de

rozen en ontvouwen enkele tientallen

Hosta’s hun blad.

Langzamerhand wordt de schaduwtuin

weer een paradepaardje. De eerste

schoonheden komen er tot bloei: Uvalaria

met de knikkende citroengele bloemen,

de sierlijke halmen van de salomonszegel

en het veldje daslook waarvan de geur

me een hongermaag doet krijgen en de

witte bloemen de honger van het oog

stillen. Maar het mooiste spektakel vind

ik het majestueuze uitrollen van het

varenblad. De dans van de bladeren is

begonnen: het ingesneden blad van de

Astilbes waarlangs de grote bladeren van

de andere schaduwplanten nu dagelijks

groeien in grootte en in schoonheid.

Het moet niet onderdoen voor de lente

die dit jaar een beetje later was, ten

slotte, na een vroege aanhef, die was

wel knallend, en spectaculair waarin de

Japanse kerselaars en de appelaars bijna

gelijktijdig het hoogtepunt van hun bloei

bereiken, waarin na de warme, malse

dagen, de seringenkoppen geuren als

parfumflesjes uit oma’s jonge jaren.

De rode beukenhagen schieten vol

vuur en tegen die achtergrond zweeft

de citroenvlinder. Hij maakt gebruik

van de thermiek langs het hulstbosje

en gaat omhoog en uit het zicht. Het is

heerlijk in de natuur, een exploderende,

overweldigende pracht.

Jonge fietsers zigzaggen voorbij met

katachtige lenderukken, veel overmoedig

gesnater en een pedaaltred die veel

flandriens jaloers zou maken. Misschien

kan ik de jachtvliegtuigjes vragen na

de Vlaamse gaai ook de ijsheiligen en

“Medardus de gevaarlijke regenmaker”

uit de ochtendnevels te verjagen. Ik wens

ze na zoveel heerlijkheid onherroepelijk

naar “de hel”.

Op www.wezooz.be kunt u Ivo Pauwels

in zijn en vele andere tuinen aan het werk

zien.

48 SANA nr 66 SANA nr 66 49


Voor een ijzersterke

weerstand

Echinacea4

max

• Met vier verschillende extracten,

dus viermaal sterker.

• De superbooster voor uw immuniteit

in elk seizoen.

• Bij winterse indringers: EchinaceaMax4

helpt u er zo weer bovenop!

Dosering: 3 x 1 capsule per dag

EchinaceaMax4 van AlkPharma

is enkel verkrijgbaar bij uw apotheker met

CNK bestelcode: 3139-581

Verpakking: 60 capsules.

Rode zonnehoed

Katsklauw

PL nr. van de Belgische Eetwareninspectie: 34/158

Vlier

Lapacho

www.alkpharma.be

50 SANA nr 66

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!