05.11.2020 Views

GC JAARVERSLAG 2019 16 PAG WEBVERSIE

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GEZONDHEIDSCENTRUM<br />

c a m m i n g h a b u r e n<br />

APOTHEEK<br />

GEZONDHEIDSCENTRUM<br />

c a m m i n g h a b u r e n<br />

Jaarverslag <strong>2019</strong><br />

Gezondheidscentrum Camminghaburen


inhoud:<br />

Organisatie pag. 3<br />

Werkgebied pag. 4<br />

Kwaliteitskenmerken pag. 6<br />

Cliëntenraad pag. 7<br />

Arbeidsvoorwaarden pag. 7<br />

Huisartsenpraktijk pag. 8<br />

Veilig Incidenten Melden (VIM) pag. 9<br />

Module Organisatie en Infrastructuur (O&I) pag. 9<br />

Chronisch zieken in ketenzorg pag. 9<br />

Stoppen met roken pag. 9<br />

Ouderenzorg pag. 10<br />

Eerstelijnsgezondheidszorg GGZ pag. 10<br />

Eerstelijnsgezondheidszorg GGZ Jeugd pag. 10<br />

Apotheek pag. 11<br />

Fysiotherapie pag. 12<br />

Verrichtingen pag. 12<br />

Scholing en netwerken pag. 12<br />

Samenwerkingsverbanden pag. 13<br />

Sociaal Wijkteam Noordoost pag. 13<br />

Generalistische Basis GGZ pag. 13<br />

GGD – Jeugdgezondheidszorg pag. 14<br />

Thuisverzorging en -verpleging pag. 15<br />

Diëtist pag. 15<br />

2


Organisatie<br />

GEZONDHEIDSCENTRUM<br />

c a m m i n g h a b u r e n<br />

Stichting Wijkcentrum voor Gezondheidszorg en<br />

Maatschappelijke Dienstverlening Camminghaburen,<br />

is in 1981 opgericht en bestaat uit een huisartsenpraktijk,<br />

een apotheek en een fysiotherapiepraktijk. Daarnaast<br />

zijn er in het gezondheidscentrum diverse eerstelijnszorgverleners<br />

gehuisvest zoals een psycholoog, een<br />

diëtist en jeugdgezondheidszorg GGD.<br />

Als centrum staan we voor het leveren van kwalitatief<br />

goede eerstelijnszorg, vanuit gezamenlijkheid met<br />

inbreng van eigen expertise.<br />

3


Werkgebied<br />

Het Gezondheidscentrum ligt in de wijk<br />

Camminghaburen in het noordoosten van<br />

Leeuwarden en grenst aan de wijk Blitsaerd.<br />

Leeuwarden<br />

Het aantal inwoners van Camminghaburen en Blitsaerd bedroeg in <strong>2019</strong> rond de 10.478<br />

4


Blitsaerd<br />

Camminghaburen<br />

Leeftijdsopbouw en aantal bewoners wijk Camminghaburen en Blitsaerd in <strong>2019</strong><br />

0-14<br />

jaar<br />

15-19<br />

jaar<br />

20-24<br />

jaar<br />

25-44<br />

jaar<br />

45-54<br />

jaar<br />

55-64<br />

jaar<br />

65 en<br />

ouder<br />

<strong>16</strong>23 602 555 23<strong>16</strong> 1479 1720 2183<br />

Bron: GBA Gemeente Leeuwarden, bevolkingsgegevens per 1-1-2020<br />

5


Kwaliteitskenmerken<br />

Gezondheidscentrum Camminghaburen voldoet aan de kwaliteitskenmerken voor<br />

gezondheidscentra, zoals opgesteld door de landelijke brancheorganisatie InEen.<br />

Voor zowel de huisartsenpraktijk, de<br />

apotheek als de fysiotherapie wordt<br />

de patiënttevredenheid gemeten.<br />

Deze continue metingen worden<br />

door Qualiview uitgevoerd.<br />

Huisartsenpraktijk Apotheek Fysiotherapie<br />

(Score, schaal 0-10) (Score, schaal 0-10) (Score, schaal 0-10)<br />

8.25 8.33 8.13<br />

MDO’s<br />

(multidisciplinair overleg)<br />

In <strong>2019</strong> zijn er<br />

5 MDO’s gehouden<br />

FTO’s<br />

(farmacotherapeutisch overleg)<br />

In <strong>2019</strong> zijn er<br />

9 FTO’s gehouden<br />

FTO-4<br />

Het FTO-4 certificaat is<br />

opnieuw verkregen.<br />

6


Het Gezondheidscentrum beschikt over een privacyregeling van<br />

toepassing op alle medewerkers die in loondienst zijn bij het centrum.<br />

De procedure omtrent de klachtenbehandeling verloopt via de<br />

Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).<br />

Cliëntenraad<br />

Cliëntenparticipatie krijgt vorm via de cliëntenraad. De cliëntenraad<br />

adviseert het bestuur en de directie over wat de raad van belang<br />

acht voor de gebruikers van het Gezondheidscentrum.<br />

Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden<br />

CAO<br />

Gezondheidscentrum Camminghaburen volgt voor de medewerkers in<br />

loondienst de CAO gezondheidscentra/AHG en de CAO Huisartsenzorg.<br />

Het Gezondheidscentrum is aangesloten bij de<br />

gecertificeerde Arbodienst Zorg van de Zaak.<br />

Er zijn in <strong>2019</strong> geen meldingen geweest bij de interne<br />

en externe vertrouwenspersoon (GIMD).<br />

4,4%<br />

Het verzuimpercentage (excl. zwangerschaps- en/of bevallingsverlof)<br />

was in <strong>2019</strong> 4,4%, met een meldingsfrequentie van 0,98. Het verlooppercentage<br />

onder medewerkers in loondienst was in <strong>2019</strong> 27%.<br />

Medewerkers volgen cursussen en nascholing om op de hoogte<br />

te blijven van recente ontwikkelingen en inzichten. Elke beroepsgroep<br />

draagt zorg voor de benodigde scholing om geaccrediteerd/<br />

geregistreerd te blijven.<br />

Jaarlijks biedt het Gezondheidscentrum studenten van de<br />

opleidingen voor apotheekassistent, opleiding tot apotheker of<br />

huisarts, praktijkondersteuner huisartsen en doktersassistent de<br />

mogelijkheid in het centrum stage te lopen.<br />

7


Huisartsenpraktijk<br />

De gemiddelde<br />

huisartsenpraktijkomvang<br />

bedroeg in <strong>2019</strong><br />

6000<br />

patiënten<br />

Veilig Incidenten Melden<br />

In <strong>2019</strong> werden 99 incidenten door alle medewerkers van de huisartsenpraktijk<br />

Camminghaburen gemeld. De incidenten worden besproken<br />

op het accreditatieoverleg. De voorgestelde verbeteracties<br />

worden jaarlijks op het accreditatieoverleg geëvalueerd cq geborgd.<br />

Analyse van de VIM liet het volgende zien:<br />

Categorie melding<br />

Aantallen <strong>2019</strong><br />

Aantallen 2018<br />

Aantallen 2017<br />

Proces 40 42 58<br />

Medisch inhoudelijk<br />

10<br />

14<br />

17<br />

Communicatie, overleg,<br />

samenwerking<br />

6<br />

7<br />

5<br />

Materiaal, apparatuur,<br />

logistiek<br />

3<br />

6<br />

2<br />

8


Module Organisatie en Infrastructuur (O&I)<br />

O&I<br />

In <strong>2019</strong> zijn er in het kader van de module O&I op wijkniveau afspraken<br />

gemaakt ter versterking van de organisatie. De samenwerking van de<br />

eerstelijnszorgverleners en het sociaal domein binnen de wijk heeft<br />

extra aandacht gekregen. Daarnaast was een belangrijk thema ICT en<br />

informatievoorziening. Inzet van O&I is daarnaast het verhogen van de<br />

doelmatigheid en groei van de substitutie projecten.<br />

De voortgang en de resultaten zijn besproken in het<br />

kwartaaloverleg met De Friesland Zorgverzekeraar.<br />

Chronisch zieken in ketenzorg<br />

In <strong>2019</strong> zijn de chronisch zieken Diabetes Mellitus, COPD, Astma, CVRM<br />

ondergebracht bij ketenzorg Friesland. De medisch gedelegeerde geprotocolleerde<br />

zorg voor chronische aandoeningen wordt binnen het<br />

gezondheidscentrum geboden door praktijkverpleegkundigen (POH-S).<br />

Totaal aantal<br />

patiënten<br />

Huisarts als<br />

hoofdbehandelaar<br />

Geïncludeerd<br />

ketenzorg<br />

Diabetes<br />

323<br />

261<br />

255<br />

Astma<br />

535<br />

157<br />

126<br />

COPD<br />

106<br />

54<br />

51<br />

CVRM<br />

1296<br />

872<br />

592<br />

waarvan HVZ<br />

324<br />

waarvan VVR<br />

941<br />

Stoppen met roken<br />

Van de 6000 ingeschreven patiënten zijn er 528 patiënten waarvan<br />

bekend is dat ze roken, dit betreft dus een percentage van 8,8%.<br />

In totaal zijn er 14 patiënten begeleid bij een stop roken poging.<br />

9


Ouderenzorg<br />

De zorg voor senioren wordt vormgegeven volgens de module<br />

Kwetsbare ouderen, van De Friesland Zorgverzekeraar.<br />

Gemiddeld waren er 413 patiënten boven de 75 jaar ingeschreven<br />

in <strong>2019</strong>. Kwetsbaar hiervan zijn de patiënten met een GFI > 4.<br />

Dit betrof 188 personen gemiddeld in <strong>2019</strong>.<br />

Griepvaccinaties<br />

% patiënten met een indicatie<br />

% gevaccineerde patiënten<br />

% gevaccineerde 60+ patiënten<br />

% gevaccineerde 60- patiënten<br />

Resultaten<br />

<strong>GC</strong>B <strong>2019</strong><br />

<strong>16</strong>%<br />

56%<br />

92%<br />

7 %<br />

GEZONDHEIDSCENTRUM<br />

c a m m i n g h a b u r e<br />

Resultaten<br />

<strong>GC</strong>B 2018<br />

21%<br />

56%<br />

81%<br />

19%<br />

Eerstelijnsgezondheidszorg GGZ<br />

Aantal<br />

begeleid<br />

Doorverwezen<br />

BGGZ<br />

Doorverwezen<br />

SGGZ<br />

Doorverwezen<br />

overige<br />

338 25 54 10<br />

De e-health module Therapieland is in <strong>2019</strong> 119 keer ingezet bij<br />

psychische klachten en licht psychiatrische problematiek.<br />

Er hebben 853 contacten plaatsgevonden. Naast de persoonlijke<br />

afspraken waren er nog 79 telefonische consulten en (niet-geregistreerde)<br />

e-health contacten. Er was 43 keer sprake van ‘no-show’.<br />

Er zijn drie assertiviteits-trainingen van ieder 8 bijeenkomsten met<br />

gemiddeld 8 deelnemers georganiseerd in <strong>2019</strong>.<br />

Eerstelijnsgezondheidszorg GGZ Jeugd<br />

Er zijn 18 patiënten verwezen vanuit de huisarts in de<br />

leeftijd van 6 tot 18 jaar, waarvan 7 jongens en 11 meisjes.<br />

Er hebben 109 consulten plaatsgevonden. De problematiek betrof<br />

klachten ten gevolge van een scheiding, eet-slaap problemen,<br />

angst- en stemmingsklachten of aandachts-concentratieproblemen.<br />

10


Apotheek<br />

n<br />

APOTHEEK<br />

GEZONDHEIDSCENTRUM<br />

c a m m i n g h a b u r e n<br />

Totaal aantal ingeschreven<br />

cliënten bij<br />

de apotheek in <strong>2019</strong>:<br />

12.731<br />

Aantal patiënten aan<br />

wie minimaal 1 recept<br />

is afgeleverd in <strong>2019</strong>:<br />

7.171<br />

Er zijn in <strong>2019</strong><br />

1.329<br />

medicatiechecks<br />

uitgevoerd.<br />

Aantal patiënten<br />

in de proactieve<br />

herhaalservice:<br />

1.671<br />

Dit is 23,3 % van<br />

alle patiënten die<br />

minimaal 1 x per<br />

jaar bij ons<br />

komen.<br />

Maandelijks worden patiënten besproken met de<br />

wijkverpleegkundigen van de thuiszorg.<br />

Aantal patiënten<br />

dat de medicatie op<br />

een rol ontvangt:<br />

152<br />

In <strong>2019</strong> is de<br />

medicatielevering<br />

aan 3 locaties van<br />

de Kwadrantgroep<br />

verzorgd.<br />

Er hebben 124<br />

gesprekken plaatsgevonden<br />

tussen<br />

apotheker en patiënt,<br />

onder andere over het<br />

afbouwen van<br />

anti-depressiva of<br />

slaapmedicatie.<br />

Daarnaast is er in<br />

<strong>2019</strong> gestart met een<br />

medicatie-spreekuur<br />

in Lycklamastins.<br />

11


Fysiotherapie<br />

In <strong>2019</strong> werkten twee fysiotherapeuten binnen het gezondheidscentrum; een<br />

fysiotherapeut gespecialiseerd in geriatrie en een manueel therapeut. De externe<br />

kinderfysiotherapeut is begin <strong>2019</strong> gestopt binnen het Gezondheidscentrum.<br />

Verrichtingen<br />

Aantal behandelingen per leeftijdscategorie<br />

Leeftijd<br />

tot 20 jaar<br />

Leeftijd<br />

tot 30 jaar<br />

Leeftijd<br />

tot 40 jaar<br />

41<br />

142<br />

121<br />

Leeftijd<br />

tot 50 jaar<br />

Leeftijd<br />

tot 60 jaar<br />

Leeftijd<br />

tot 70 jaar<br />

185<br />

475<br />

634<br />

Leeftijd<br />

tot 80 jaar<br />

Leeftijd<br />

tot 90 jaar<br />

Leeftijd<br />

tot 100 jaar<br />

823<br />

298<br />

29<br />

Verwijzingen lopen voornamelijk via de huisarts of de praktijkondersteuner<br />

Ouderenzorg. De fysiotherapeuten zijn betrokken<br />

bij het multidisciplinair overleg binnen het Gezondheidscentrum,<br />

onder andere op het gebied van ouderenzorg, leefstijl en positieve<br />

gezondheid.<br />

De manueel therapeut is betrokken als beweegcoach bij het<br />

programma Geintegreerde leefstijlinterventie (GLI).<br />

De praktijk heeft in <strong>2019</strong> deelgenomen aan twee kennisnetwerken:<br />

het regionale Netwerk Geriatrie, en het netwerk Neurologie<br />

Fysiotherapeuten Fryslan.<br />

12


Samenwerkingsverbanden<br />

Sociaal<br />

Wijkteam<br />

Noordoost<br />

Vanaf april 2014 is Sociaal wijkteam Noordoost in Camminghaburen actief.<br />

Het sociaal wijkteam is via een samenwerking met huisartsen en de praktijkondersteuners<br />

verbonden aan het Gezondheidscentrum.<br />

De POH-GGZ heeft samen met een sociaal werker van het wijkteam<br />

assertiviteitstrainingen verzorgd.<br />

Generalistische<br />

Basis GGZ<br />

In het Gezondheidscentrum was in <strong>2019</strong> een dagdeel per week een gezondheidszorgpsycholoog<br />

van Psychologenpraktijk “De eerste lijn” aanwezig.<br />

In grote lijnen is iedere behandeling door de psycholoog gericht op het<br />

verschaffen van inzicht in het ontstaan en de instandhouding van klachten en<br />

deze vervolgens leren te verhelpen of zo mogelijk te hanteren.<br />

Bij de behandeling van een DSM-5 stoornis wordt een keuze gemaakt voor<br />

een kort, middellang, intensief of chronisch traject. De keus is onder meer<br />

afhankelijk van de ernst van de problematiek. Als er geen sprake is van een<br />

DSM-5 stoornis en er vindt wel behandeling plaats dan wordt dat Overig<br />

Product genoemd.<br />

In het Gezondheidscentrum<br />

is er sprake van:<br />

Bij de behandelingen<br />

gaat het om:<br />

Kort traject<br />

1<br />

Depressieve stemmingsstoornis<br />

9<br />

Middellang traject<br />

5<br />

Angststoornis<br />

3<br />

Intensief traject<br />

<strong>16</strong><br />

Psychotrauma- en<br />

stressorgerelateerde stoornis<br />

6<br />

Chronisch traject<br />

4<br />

Somatisch-symptoomstoornis<br />

Neurobiologische ontwikkelstoornis<br />

5<br />

2<br />

Overig Product (OVP)<br />

4<br />

Persoonlijkheidsstoornis<br />

1<br />

In <strong>2019</strong> werden er<br />

30 clientcontacten afgesloten.<br />

Geen DSM-5 stoornis<br />

4<br />

13


GGD – Jeugdgezondheidszorg<br />

Aantal geboortes<br />

<strong>2019</strong> 2018 2017<br />

Leeuwarden<br />

1182 1173 1235<br />

Camminghaburen<br />

150 173 180<br />

Friesland<br />

6045 5834 5972<br />

In het Gezondheidscentrum is een team van de GGD gehuisvest.<br />

Dit team richt zich op veilig en gezond opgroeien en biedt<br />

preventieve zorg aan alle kinderen van 0-19 jaar en hun ouders.<br />

Naast de reguliere bezoeken aan het consultatiebureau kunnen<br />

ouders bij vragen of problemen contact opnemen met de jeugdverpleegkundige.<br />

Opvoedpunt<br />

De gemeente Leeuwarden heeft via de GGD een zogenaamd<br />

Opvoedpunt ingericht. Elke 2e woensdag van de maand kunnen<br />

ouders tijdens het inloopspreekuur informatie en advies krijgen<br />

over opvoeding.<br />

GGD Team<br />

Camminghaburen<br />

<strong>2019</strong> 2018 2017<br />

Aantal geboorten<br />

150 173 180<br />

Stevig ouderschap<br />

3 2 8<br />

Pedagogische begeleiding<br />

11 15 17<br />

In <strong>2019</strong> zijn bij het Opvoedpunt 246 vragen binnengekomen,<br />

waarvan 45 vragen uit Camminghaburen.<br />

14


Thuisverzorging en -verpleging<br />

Thuisverzorging en -verpleging maakt onderdeel uit van het reguliere<br />

zorgaanbod van Gezondheidscentrum Camminghaburen. Er is nauw<br />

contact met thuiszorgorganisaties Het Friese Land, Palet en Buurtzorg.<br />

Thuiszorg Het Friese Land heeft in de wijk Camminghaburen op dit<br />

moment drie wijkverpleegkundigen, 19 teamleden (verzorgenden,<br />

verzorgende IG’ers en verpleegkundigen) en 4 stagiaires ingezet.<br />

Zij verzorgen en verplegen rond de 90-100 cliënten. Rond de 60 cliënten<br />

van THFL zijn patiënt in de huisartsenpraktijk Camminghaburen.<br />

Eens in de twee maanden is er een overleg met de huisartsen en<br />

praktijkverpleegkundigen. Daarnaast is er regelmatig contact over individuele<br />

casuïstiek. Eens in de twee maanden is er overleg met de apotheker.<br />

In <strong>2019</strong> zijn er drie overleggen geweest met de wijkverpleegkundigen van<br />

THFL, van Palet en de directeur van het Gezondheidscentrum om te kijken<br />

naar de samenwerking binnen het sociaal domein en de preventieve zorg.<br />

Diëtist<br />

Op verwijzing van een huisarts, specialist of de tandarts kunnen mensen<br />

met voedings- en dieetvragen bij de diëtist Nynke van der Bij terecht in<br />

het Gezondheidscentrum. In <strong>2019</strong> werd dieetadvisering voor 3 uur vergoed<br />

vanuit de Basisverzekering. Ook is het mogelijk op eigen initiatief een<br />

consult aan te vragen.<br />

Voor de zorg aan mensen met diabetes mellitus, cardiovasculair risicomanagement<br />

en COPD zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met Ketenzorg<br />

Friesland. Binnen deze ketenzorg wordt ook de dieetadvisering vergoed.<br />

In <strong>2019</strong> zijn er op het spreekuur 391 consulten uitgevoerd door de diëtist<br />

waarvan er 102 nieuwe aanmeldingen waren. Daarnaast zijn er in Camminghaburen<br />

33 huisbezoeken gedaan. Dit is noodzakelijk wanneer het<br />

voor de persoon niet mogelijk is om op het spreekuur te komen.<br />

In <strong>2019</strong> is er gestart met de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).<br />

Hierbij wordt een groep van 15 personen gedurende 2 jaar begeleid om<br />

blijvend hun leefstijl te verbeteren. De diëtiste is coördinator en leefstijl<br />

coach van dit programma. Eén van de fysiotherapeuten is beweegcoach.<br />

Daarnaast is de buurtsportcoach van BV Sport betrokken.<br />

15


GEZONDHEIDSCENTRUM<br />

c a m m i n g h a b u r e n<br />

Havingastate 1<br />

8925 AZ Leeuwarden<br />

(058) 267 20 00<br />

www.gezondheidscentrumcamminghaburen.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!