15.11.2022 Views

Koersplan FLIPOVER A3

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Koersplan</strong> 2023 - 2027


• (Be)sturingsfilosofie<br />

• ID-bewijs<br />

• Basis verstevigen<br />

ID-bewijs<br />

Onderwijskwaliteit<br />

De basis verstevigen<br />

1


• Kernwaarden<br />

• 4 V’s<br />

VAKKUNDIG<br />

VINDINGRIJK<br />

VERTROUWEN<br />

VERBINDING<br />

ID-bewijs<br />

Onderwijskwaliteit<br />

De basis verstevigen<br />

2


• Basis van ons handelen<br />

• Omgevingsbewustzijn<br />

VAKKUNDIG<br />

VINDINGRIJK<br />

VERTROUWEN<br />

VERBINDING<br />

ID-bewijs<br />

Onderwijskwaliteit<br />

De basis verstevigen<br />

Dragende krachten<br />

3


• Eigen onderwijsconcept<br />

voor de school<br />

• Diversiteit<br />

VAKKUNDIG<br />

VINDINGRIJK<br />

VERTROUWEN<br />

VERBINDING<br />

ID-bewijs<br />

Onderwijskwaliteit<br />

De basis verstevigen<br />

Dragende krachten<br />

4


WERELD-<br />

BURGERSCHAP<br />

• Jezelf zijn en respect voor de ander<br />

• Kritische, zelfstandige en<br />

sociale wereldburgers<br />

VAKKUNDIG<br />

• Lokaal verankerd<br />

VINDINGRIJK<br />

VERTROUWEN<br />

VERBINDING<br />

ID-bewijs<br />

Onderwijskwaliteit<br />

De basis verstevigen<br />

Dragende krachten<br />

5


Cultuur<br />

Professionele<br />

WERELD-<br />

BURGERSCHAP<br />

• Onvoorwaardelijk vertrouwen<br />

• Ruimte om je professioneel<br />

en persoonlijk te ontwikkelen<br />

• Positief effect op onderwijskwaliteit<br />

en werkplezier<br />

VERTROUWEN<br />

VAKKUNDIG<br />

VINDINGRIJK<br />

• Aantrekkelijke werkgever<br />

VERBINDING<br />

ID-bewijs<br />

Onderwijskwaliteit<br />

De basis verstevigen<br />

Dragende krachten<br />

6


Cultuur<br />

Professionele<br />

Onderzoekend<br />

leren & werken<br />

WERELD-<br />

BURGERSCHAP<br />

• Onderwijskwaliteit ontwikkelen<br />

en versterken<br />

• Onderzoek als kloppend hart<br />

• Onderzoekend leren en werken<br />

tweede natuur<br />

VERTROUWEN<br />

VAKKUNDIG<br />

VINDINGRIJK<br />

VERBINDING<br />

ID-bewijs<br />

Onderwijskwaliteit<br />

De basis verstevigen<br />

Dragende krachten<br />

7


Cultuur<br />

Professionele<br />

Onderzoekend<br />

leren & werken<br />

Uitdagend<br />

onderwijs<br />

WERELD-<br />

BURGERSCHAP<br />

• Stuurwiel ‘Uitdagend onderwijs’<br />

• Verdiepende leerervaringen<br />

voor leerlingen<br />

• Heldere gedeelde visie over<br />

Apple-leeromgeving<br />

VERTROUWEN<br />

VAKKUNDIG<br />

VINDINGRIJK<br />

VERBINDING<br />

ID-bewijs<br />

Onderwijskwaliteit<br />

De basis verstevigen<br />

Dragende krachten<br />

8


Cultuur<br />

leren & werken<br />

onderwijs<br />

Stuwende krachten<br />

Professionele<br />

Onderzoekend<br />

Uitdagend<br />

WERELD-<br />

BURGERSCHAP<br />

• Van ‘hier’ naar ‘daar’<br />

• Zeilen richten<br />

VAKKUNDIG<br />

VINDINGRIJK<br />

VERTROUWEN<br />

VERBINDING<br />

ID-bewijs<br />

Onderwijskwaliteit<br />

De basis verstevigen<br />

Dragende krachten<br />

9


Cultuur<br />

leren & werken<br />

onderwijs<br />

Stuwende krachten<br />

Professionele<br />

Onderzoekend<br />

Uitdagend<br />

WERELD-<br />

BURGERSCHAP<br />

inrichting<br />

Passende Organisatie<br />

• Passend bij ambities<br />

• Passend bij maatschappelijke<br />

ontwikkelingen<br />

VAKKUNDIG<br />

VINDINGRIJK<br />

VERTROUWEN<br />

VERBINDING<br />

ID-bewijs<br />

Onderwijskwaliteit<br />

De basis verstevigen<br />

Dragende krachten<br />

10


Cultuur<br />

leren & werken<br />

onderwijs<br />

Stuwende krachten<br />

Professionele<br />

Onderzoekend<br />

Uitdagend<br />

WERELD-<br />

BURGERSCHAP<br />

Samen-<br />

werken<br />

Passende Organisatie<br />

inrichting<br />

• Gezamenlijk 7 uitgangspunten richting voor kiezen samenwerken<br />

• Verbinding zoeken op ambities<br />

Mensen meenemen<br />

of ontwikkelbehoefte<br />

• Rijkere omgeving om je te ontwikkelen<br />

VERTROUWEN<br />

VAKKUNDIG<br />

VINDINGRIJK<br />

VERBINDING<br />

ID-bewijs<br />

Onderwijskwaliteit<br />

De basis verstevigen<br />

Dragende krachten<br />

11


Cultuur<br />

leren & werken<br />

onderwijs<br />

Stuwende krachten<br />

Professionele<br />

Onderzoekend<br />

Uitdagend<br />

Onderwijs<br />

op maat<br />

WERELD-<br />

BURGERSCHAP<br />

Samen-<br />

werken<br />

Passende Organisatie<br />

inrichting<br />

• Gezamenlijk 3 x THUIS richting kiezen<br />

• Passend onderwijs op weg<br />

Mensen meenemen<br />

naar inclusiever onderwijs<br />

• Thuisnabij,<br />

bij voorkeur regulier<br />

VERTROUWEN<br />

VAKKUNDIG<br />

VINDINGRIJK<br />

VERBINDING<br />

ID-bewijs<br />

Onderwijskwaliteit<br />

De basis verstevigen<br />

Dragende krachten<br />

12


Cultuur<br />

leren & werken<br />

onderwijs<br />

Stuwende krachten<br />

Professionele<br />

Onderzoekend<br />

Uitdagend<br />

op maat<br />

WERELD-<br />

BURGERSCHAP<br />

Verbindende krachten<br />

Onderwijs<br />

Samen-<br />

werken<br />

Passende Organisatie<br />

inrichting<br />

• Gezamenlijk richting kiezen<br />

• Mensen meenemen<br />

VAKKUNDIG<br />

VINDINGRIJK<br />

VERTROUWEN<br />

VERBINDING<br />

ID-bewijs<br />

Onderwijskwaliteit<br />

De basis verstevigen<br />

Dragende krachten<br />

13


We kunnen de windrichting niet veranderen,<br />

maar wél de stand van de zeilen!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!