17.01.2021 Views

Conceptdocument QI by Filling Pieces

Conceptdocument of Filling Pieces' new QI-cover product by AMFI student Xana Ferreira Chicano, made during the specialization Brands & Innovation.

Conceptdocument of Filling Pieces' new QI-cover product by AMFI student Xana Ferreira Chicano, made during the specialization Brands & Innovation.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

THE PROTOTYPE

THE QI-APP

Je vooruitgang in klachten is te traceren via de QI-APP doordat

deze gelinkt is aan de cover door middel van een technologische

chip. Verder kun je contact leggen met de Filling Pieces QIcommunity,

ga een gesprek aan en steun elkaar. De cover is

innovatief en onderscheidend omdat verschillende disciplines

als technologie, gezondheid en mode samensmelten en

zorgen voor een vernieuwende functionaliteit van kleding.

Deze techniek is erkend door acupuncturist Gerrit Bijlsma.

TRACEER JE VOORUITGANG

APP | TECHNOLOGISCHE CHIP | QI-COMMUNITY

16

QI BY FILLING PIECES

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!