17.01.2021 Views

Conceptdocument QI by Filling Pieces

Conceptdocument of Filling Pieces' new QI-cover product by AMFI student Xana Ferreira Chicano, made during the specialization Brands & Innovation.

Conceptdocument of Filling Pieces' new QI-cover product by AMFI student Xana Ferreira Chicano, made during the specialization Brands & Innovation.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

REASON TO BELIEVE

GELOOFWAARDIGHEID

SELF-CARE | TECHNOLOGIE | FUNCTIONALITEIT | TIJDBESPAREND

In de wereld van 2031 waar er een prestatiemaatschappij heerst, er

veel behoefte is naar self-care en gezondheidsproducten door middel

van technologische gadgets en waar functionaliteit belangrijk is,

kan Filling Pieces de samenleving in haar behoefte voorzien. Filling

Pieces heeft namelijk altijd laten zien dat ze staan achter out-of-thebox

denken met betrekking tot ontwerp, innovatie en het oplossen

van maatschappelijke problemen. Verder is het doel van Filling

Pieces het overbruggen van kloven; dingen samenvoegen om iets

nieuws te creëren. Filling Pieces zou dat in deze wereld kunnen doen

door verschillende disciplines als mode, technologie en gezondheid

te verbinden. Het merk ambieert ook persoonlijke groei, om de beste

versie van jezelf te kunnen worden.

THE BENEFITS

Filling Pieces kan een functioneel product creëren dat de balans

tussen lichaam en geest van ‘The Achievers’ herstelt en die hun

stemming en lichamelijke klachten verbetert. Verder zal het ‘The

Achievers’ meer energie geven in tijden van hoge werkdruk. Filling

Pieces kan inspelen op de hoge vraag naar gepersonaliseerde

producten door technologie, waardoor ieder individu iets krijgt wat

daadwerkelijk bij hun past. Ook zijn ‘The Achievers’ erg druk en zal

Filling Pieces hun een product kunnen aanbieden dat tijdbesparend

is omdat je niet naar een kliniek moet om van bepaalde klachten

af te komen, dit kunnen ‘The Achievers’ doen waar en wanneer ze

maar willen. Ten slotte zou Filling Pieces kunnen inspelen op het

verlangen van ‘The Achievers’ naar een goede conversatie door

digital-loneliness. Filling Pieces kan dus echt een oplossing bieden

in het leven van ‘The Achievers’.

REASON TO BELIEVE & BENEFITS

QI BY FILLING PIECES

19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!