17.01.2021 Views

Conceptdocument QI by Filling Pieces

Conceptdocument of Filling Pieces' new QI-cover product by AMFI student Xana Ferreira Chicano, made during the specialization Brands & Innovation.

Conceptdocument of Filling Pieces' new QI-cover product by AMFI student Xana Ferreira Chicano, made during the specialization Brands & Innovation.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

THE BRAND

In 2009 wilde Guillaume Philibert, oprichter van Filling Pieces,

een premium sneaker ontwerpen tegen een eerlijke prijs. Dit

leidde tot het ontstaan van de Low Top sneaker, de eerste

schoen die de kloof overbrugt tussen streetwear en high

fashion. De Low Top werd meer dan alleen een sneaker.

Het was een symbool van een betaalbaar en luxe design.

Een design dat bewezen heeft goed te kunnen verenigen.

Een sneaker voor iedereen. Filling Pieces staat bekend om

hun innovatieve en minimalistische sneakers, ready to wear

kleding, accessoires en events.

VISIE: We zien een wereld waarin grenzen worden overschreden en culturen

worden verenigd door creativiteit.

MISSIE: Een betekenisvol merk zijn dat creativiteit en zinvolle verandering

inspireert door het creëren van kwaliteitsproducten tegen een nobele prijs.

BRIDGING GAPS

AMBITIEUS | DIVERS | VOLDAAN | EERLIJK | CREATIEF

4

QI BY FILLING PIECES

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!