17.01.2021 Views

Conceptdocument QI by Filling Pieces

Conceptdocument of Filling Pieces' new QI-cover product by AMFI student Xana Ferreira Chicano, made during the specialization Brands & Innovation.

Conceptdocument of Filling Pieces' new QI-cover product by AMFI student Xana Ferreira Chicano, made during the specialization Brands & Innovation.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

THE ACHIEVERS

MILLENNIALS

HOOGOPGELEID | EERLIJKE MERKEN | SELF-AWARE | DIGITAL NATIVES

‘The Achievers’, maken deel uit van de huidige doelgroep van Filling

Pieces en hebben na de corona crisis hun self-care erg heroverwogen

waardoor dat in 2031 naar de voorgrond is verschoven. ‘The Achiever’

weet wat hij wil bereiken. Hij is ambitieus en bedrijvig en persoonlijke

ontwikkeling staat voorop. Terwijl ‘The Achiever’ uitdagend is,

wordt hij normaal gesproken niet omschreven als ontspannen of

onbekommerd door de hoge maatschappelijke druk. Waar zou

‘The Achiever’ het liefst zijn? Naast het doorzettingsvermogen wat

ze hebben tijdens hun Universitaire studie, HBO studie of hoge

functie op de werkvloer, willen ze het liefst relaxen. Ze zouden de

tijd nemen om thuis vernieuwende self-care gadgets te proberen

en doelgerichte keuzes te maken tijdens het online shoppen op hun

iPhone. Daarnaast, een Netflix serie kijken dat makkelijk wegkijkt als

Friends en een educatief mindfulness boek lezen. En misschien ook

gaan rennen - oh, en hun moeder bellen.

’The Achievers’ behoren tot de millennials en zijn de meest gestreste

generatie met het hoogste aantal burn-outs door de prestatiedruk

vanuit studie, werk, geldzaken en familie. Omdat ‘The Achievers’

veel thuis werken of studeren hebben ze vaak last van verschillende

lichamelijke kwaaltjes als stress, vermoeidheid, hoofdpijn, nekpijn,

rugpijn etc. De digitalisering en sociale media zorgt voor een lager

zelfbeeld, omdat zij zich veel vergelijken met anderen. Ook zorgt

de groeiende digitalisering voor digital-loneliness, de doelgroep

is daardoor op zoek naar een goede conversatie. Ze dromen over

innerlijke rust maar weten vaak niet hoe ze daar moeten komen. Ze

zijn bij merken op zoek naar functionele producten en geven minder

om het uiterlijk van het product. Het moet hun leven simpelweg

vergemakkelijken.

THE TARGETGROUP

QI BY FILLING PIECES

7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!