15.10.2021 Views

STUK verbouwt

STUK sluit vanaf 15 november 2021 voor een grondige renovatie. Hoe die het STUK gebouw voor iedereen beter zal maken, vertellen Carl Meeusen van Neutelings Riedijck Architecten en Willem Vanderhoydonks, infrastructuurbeheerder bij STUK. Meer info : www.stuk.be/verbouwing

STUK sluit vanaf 15 november 2021 voor een grondige renovatie. Hoe die het STUK gebouw voor iedereen beter zal maken, vertellen Carl Meeusen van Neutelings Riedijck Architecten en Willem Vanderhoydonks, infrastructuurbeheerder bij STUK.
Meer info : www.stuk.be/verbouwing

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

verbouwingen

52 53

II.2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!