15.10.2021 Views

STUK verbouwt

STUK sluit vanaf 15 november 2021 voor een grondige renovatie. Hoe die het STUK gebouw voor iedereen beter zal maken, vertellen Carl Meeusen van Neutelings Riedijck Architecten en Willem Vanderhoydonks, infrastructuurbeheerder bij STUK. Meer info : www.stuk.be/verbouwing

STUK sluit vanaf 15 november 2021 voor een grondige renovatie. Hoe die het STUK gebouw voor iedereen beter zal maken, vertellen Carl Meeusen van Neutelings Riedijck Architecten en Willem Vanderhoydonks, infrastructuurbeheerder bij STUK.
Meer info : www.stuk.be/verbouwing

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DE INFRASTRUCTUURBEHEERDER

VAN STUK OVER HET WAT

EN WAAROM VAN DE RENOVATIE

Een nieuwe bouwlaag

als voedingsbodem

verbouwingen

— tekst Karla Vanraepenbusch

‘De nieuwbouw zal opnieuw chaos

toelaten in onze werking. STUK

is een goed geoliede machine

geworden, maar ik vrees dat dit

kan doorslaan in perfectionisme.

Op lange termijn is dat nefast

voor vernieuwing binnen de

kunsten. Ik hoop dat de nieuwbouw

een disruptieve werking

zal hebben. We willen het experiment

aanmoedigen.’ Aan het

woord is Willem Vanderhoydonks,

infrastructuurbeheerder bij STUK.

Hij is de man die ervoor zorgt dat

de keet blijft draaien.

Daarnaast coördineert hij de

verbouwingen, waar hij ons graag

meer over vertelt.

DE LOCATIES

❶ Kruidtuin

Kapucijnevoer 30

❷ Velodroom

Brusselsestraat

(naast Romaanse Poort)

❸ OPEK

Vaartkom 4

❹ MaakLeerPlek

Stapelhuisstraat 13/15

❺ 30cc/Schouwburg

Bondgenotenlaan 21

❻ The Dome

(KNAL! Planetarium

Music Festival)

Martelarenplein

❼ Hal 5

Diestsesteenweg 104

❽ KADOC kapel

Vlamingenstraat 39

❾ Ijsbaan Leuven

Ondernemingenweg 1

56 57

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!