21.12.2021 Views

Natuurlijk in Overschie editie 48

Het huis-aan-huis magazine voor Rotterdam Overschie

Het huis-aan-huis magazine voor Rotterdam Overschie

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Het magaz<strong>in</strong>e voor Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>48</strong> • december 2021 - januari 2022<br />

Aan de bewoners<br />

van dit adres<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

1<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

11<br />

12<br />

19<br />

25<br />

Afscheid ds. Marleen Blootens van Protestantse Gemeente <strong>Overschie</strong><br />

Rotterdams cultureel erfgoed beschermd voor de toekomst<br />

Gaat ú <strong>in</strong> de wijkraad?<br />

Zie <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> teken van Wederopbouw Rotterdam en <strong>Overschie</strong><br />

37<br />

De bewogen geschiedenis van de Julianaboom op het Saenredample<strong>in</strong>


Colofon<br />

Redactie:<br />

Leo Kool en Anne Bos met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van Aad van Dijk en Kees van der Meer<br />

Advertentie-acquisitie:<br />

Kees van der Meer – Leo Kool<br />

Samenstell<strong>in</strong>g en productie:<br />

Leo Kool<br />

Opmaak en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

Delilly Creations – Marcel Acda<br />

geen verantwoordelijkheid van eventuele<br />

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt<br />

door fouten <strong>in</strong> gegevens die door derden<br />

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid<br />

afgewezen voor schade als<br />

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.<br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van<br />

de uitgever worden openbaar gemaakt<br />

of verveelvoudigd. Het copyright van alle<br />

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.<br />

Colofon<br />

Drukwerk:<br />

Segers Drukkerij – Schiedam<br />

Uitgever:<br />

dmdesk – <strong>Overschie</strong>seweg 10 i – 3044 EE<br />

Rotterdam<br />

Contactgegevens redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Contactgegevens advertenties:<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Verantwoordelijkheid:<br />

Het blad is met de grootst mogelijke zorg<br />

samengesteld. De artikelen en rubrieken<br />

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de<br />

ervar<strong>in</strong>g leert dat fouten nooit helemaal<br />

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt<br />

Verspreid<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt gratis<br />

huis-aan-huis verspreid <strong>in</strong> alle wijken<br />

van <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,<br />

Rotterdam Airport Area.<br />

Oplage:<br />

10.750 stuks<br />

Advertentiemogelijkheden:<br />

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,<br />

neem contact op met ons voor<br />

tarieven en afspraken.<br />

Verschijn<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> verschijnt<br />

12x per jaar, afhankelijk van zon- en<br />

feestdagen rond de 25e van de maand.<br />

Sluit<strong>in</strong>gsdatum nummer 49 – 2022:<br />

17 januari 2022.<br />

BEZORGING:<br />

het magaz<strong>in</strong>e gemist <strong>in</strong> uw brievenbus?<br />

Bel Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g op<br />

0180 -641919 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl voor<br />

nazend<strong>in</strong>g.<br />

Tevens betrouwbare bezorgers<br />

gevraagd!<br />

2


Voorwoord<br />

Deze e<strong>in</strong>dejaars<strong>editie</strong> van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is weer<br />

mooi gevarieerd. Door de coronaregels kunnen sommige<br />

geplande evenementen niet doorgaan, en dat is natuurlijk<br />

erg jammer. Maar gelukkig zijn er ook veel activiteiten die<br />

wel doorgaan, waar we u graag over vertellen. Verder zijn<br />

er ook andere <strong>in</strong>teressante en leuke zaken te melden.<br />

Dankzij een aantal artikelen is dit wel echt een e<strong>in</strong>dejaarsnummer.<br />

Afscheid nemen staat een beetje centraal. Het echtpaar<br />

Breevaart van Van Gelder AGF aan de Abtsweg stopt met hun<br />

zaak, net als André Nagelhout, die na drie generaties zijn bloemenzaak<br />

sluit. De oliebollenkraam en de Vismeiden zitten <strong>in</strong><br />

een lastige situatie: hun vaste plek voor de Baumannkerk verdwijnt<br />

en er is nog geen nieuwe standplaats gevonden. Laten<br />

we hopen dat we niet ook van deze ondernemers afscheid moeten<br />

nemen! Tot slot nam ook ds. Marleen Blootens afscheid. Zij<br />

stopt als predikant van de Protestantse Gemeente.<br />

We nemen helaas ook afscheid van een aantal geplande evenementen:<br />

Lichtjes op de Schie kan niet doorgaan en ook de W<strong>in</strong>terfair<br />

is afgelast. De ijsbaan <strong>in</strong> het Sidel<strong>in</strong>gepark komt er gelukkig<br />

wel. Dat is zeker voor de jongere <strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong><br />

goed nieuws, al zijn ook oudere <strong>Overschie</strong>ënaren van harte welkom<br />

de schaatsen onder te b<strong>in</strong>den. Het echtpaar Stok viert beg<strong>in</strong><br />

volgende maand sowieso feest: dan zijn ze 60 jaar getrouwd.<br />

Er valt <strong>in</strong> dit nummer ook weer volop te lezen over de geschiedenis<br />

van <strong>Overschie</strong>. We blikken met Jan Cees van Du<strong>in</strong> terug<br />

op de won<strong>in</strong>gen die zijn vader ontwierp aan de Rotterdamse<br />

Rijweg. Verder vertellen de nieuwe bewoners van de oude oliehandel<br />

aan de Dorpsstraat over hun <strong>in</strong>grijpende verbouw<strong>in</strong>g.<br />

Ook verklaren we de herkomst van de naam Grasw<strong>in</strong>ckelstraat,<br />

en kunt u meer lezen over verdwenen straatnamen. Ook Landgoed<br />

De Tempel staat weer <strong>in</strong> de schijnwerpers. Natuurmonumenten<br />

schrijft over dit mooie stukje van <strong>Overschie</strong>, en de<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g ‘De tu<strong>in</strong>beelden van Landgoed De Tempel’ is <strong>in</strong><br />

januari nog steeds te zien <strong>in</strong> Museum Oud-<strong>Overschie</strong>.<br />

Tot zover <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> het jaar 2021. We wensen<br />

alle <strong>Overschie</strong>ënaren en lezers van dit blad bijzonder fijne<br />

feestdagen en alle goeds (<strong>in</strong>clusief een goede gezondheid!)<br />

voor 2022.<br />

P.s. Het kan best zijn dat uw bezorger van dit blad aanbelt, met<br />

een nieuwjaarskaartje, om u voor 2022 het beste te wensen. Zij<br />

zijn een belangrijke schakel <strong>in</strong> de uitgave van dit magaz<strong>in</strong>e. We<br />

hopen dat u hun <strong>in</strong>zet op waarde schat!<br />

We wensen u weer veel leesplezier met deze <strong>editie</strong>.<br />

Redactie <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Blijf loyaal, koop lokaal 4<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord 5<br />

Wouter van den Berg 5<br />

Architect Van Du<strong>in</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> Deel 2 7<br />

Bewonersorganisatie <strong>Overschie</strong> BOOS 9<br />

Welkomstpakketten voor nieuwe <strong>Overschie</strong>ënaren 9<br />

Afscheid dom<strong>in</strong>ee Marleen Blootens 11<br />

Rotterdams cultureel erfgoed beschermd 12<br />

Museumbericht 13<br />

WMO radar 15<br />

<strong>Overschie</strong>s Wo(o)n<strong>in</strong>gnieuws 17<br />

Afsluit<strong>in</strong>g van het jaar en een frisse start 17<br />

Kerstactie Gebiedscommissie 19<br />

Veilig <strong>Overschie</strong> 21<br />

W<strong>in</strong>terpret <strong>in</strong> het Sidel<strong>in</strong>gepark 23<br />

Zie <strong>Overschie</strong> - Zie Rotterdam 25<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a 27<br />

Gaat ú <strong>in</strong> de wijkraad? 29<br />

Het e<strong>in</strong>de van Bloemsierkunst Nagelhout 31<br />

Programma Buurvrienden <strong>Overschie</strong> Hwd 32<br />

<strong>Overschie</strong> heeft 4 nieuwe jeu de boules banen 32<br />

Van Gelder AGF aan de Abtsweg stopt 33<br />

Beg<strong>in</strong>nerscursus van Loopgroep <strong>Overschie</strong> 33<br />

Bezwaar Roterodamum tegen vergunn<strong>in</strong>g 34<br />

Problemen met plaatsen vis- en oliebollenkraam 34<br />

Nieuwe boekenkastjes <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 35<br />

Echtpaar Stok viert 3 januari hun 60-jarig huwelijk 35<br />

<strong>Overschie</strong>se kunstschilder Rajkovics <strong>in</strong> actie 36<br />

De Julianaboom op het Saenredample<strong>in</strong> 37<br />

Raadplaat Museum Oud-<strong>Overschie</strong> 38<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnaam verklaard: 39<br />

Verdwenen <strong>Overschie</strong>se straatnamen – deel 2 39<br />

Van oliehandel tot woonhuis – een megaverbouw<strong>in</strong>g 41<br />

Vol verwacht<strong>in</strong>g kijken wij uit naar… 42<br />

Vrijwilligers aan het woord 43<br />

Abonnement: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> abonnementsvorm<br />

beschikbaar voor niet-<strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Kosten per jaar<br />

voor 12 <strong>editie</strong>s: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naam-<br />

en adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan <strong>in</strong>fo@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.<br />

Abonnement geldt tot wederopzegg<strong>in</strong>g.<br />

Informatie over adverteren?<br />

Bel 010-2734132 of mail naar<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Voorwoord en <strong>in</strong>houd<br />

3<br />

De foto op de voorzijde: De Kerstboom van de E<strong>in</strong>dejaarsactie van<br />

OndernemersVerenig<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong> en Gemeente Rotterdam op de<br />

Burg. Baumannlaan <strong>in</strong> december 2020.<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!<br />

Neem contact op met de redactie: 010-2734132<br />

of redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl


Blijf loyaal, koop lokaal<br />

Woktaria<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Lekker Gebakkie<br />

with the flavours from home<br />

Casereccio<br />

M@bikes<br />

Chic Optiek<br />

Mah<strong>in</strong>’s Cater<strong>in</strong>g<br />

en Afhaal<br />

De Meubelloods<br />

Monria<br />

W<strong>in</strong>kelen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

4<br />

De Pizzabakkerij<br />

Eetcafé<br />

Boulevard<br />

IJzerhandel<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Pearle<br />

PLUS Richard<br />

de Zoete<br />

Schoenmakerij<br />

Leo de Kruijf<br />

Juwelier Sativar<br />

Stripw<strong>in</strong>kel<br />

Dick Bos<br />

Bootje varen over de Schie<br />

Bootje varen<br />

over de Schie<br />

Bakkerij<br />

van den Berg<br />

Rijnshop<br />

Restaurant<br />

Aan de Zweth<br />

Best Western<br />

VERHAGEOVERSCHIE<br />

Burgemeester Baumannlaan 123A<br />

3043 AJ Rotterdam<br />

(010) 262 3641 www.verhage.nu<br />

Tweewieler<br />

company.nl<br />

Van Alles<br />

Conceptstore<br />

Verhage<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Onel<strong>in</strong>ersART<br />

Rottzooi<br />

www.kooplokaaloverschie.nl


<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

Wouter van den Berg<br />

Samen met mijn vriend<strong>in</strong> Suus en ons<br />

zoontje Gijs wonen wij nu bijna twee<br />

jaar <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Wij woonden eerst op de Nieuwe B<strong>in</strong>nenweg,<br />

maar zijn voor het k<strong>in</strong>dvriendelijke<br />

karakter verhuisd naar <strong>Overschie</strong>.<br />

Suus werkt bij een bakker <strong>in</strong> Kral<strong>in</strong>gen. Bij<br />

diezelfde bakker, maar dan op de Nieuwe<br />

B<strong>in</strong>nenweg, hebben wij elkaar ook leren<br />

kennen. Ik kwam daar altijd “voor de hele<br />

lekkere broodjes”. Na veel moed te hebben<br />

verzameld heb ik haar toch uite<strong>in</strong>delijk<br />

mee uit durven vragen naar De Parade.<br />

Daar ben ik nog altijd heel trots op<br />

en blij mee, helemaal omdat we zo’n leuk<br />

k<strong>in</strong>d hebben gekregen. Zelf werk ik bij de<br />

Gemeente Rotterdam. Wij houden heel<br />

erg van wandelen en dagjes uit naar het<br />

strand, bos of familie. Met Gijs v<strong>in</strong>den we<br />

het leuk om naar de hertjes <strong>in</strong> het park te<br />

gaan of de belevenisboerderij Schieveen.<br />

Met mooi weer is het heerlijk om met de<br />

fiets de natuur <strong>in</strong> te gaan. Zo fietsen we<br />

graag naar de Poldervaart, Delftse Hout<br />

of langs de Rotte. Wij houden ook heel<br />

erg van lekker uit eten gaan. In <strong>Overschie</strong><br />

zijn wij erg fan van de Italiaanse restaurantjes<br />

en Sur<strong>in</strong>aams-Indonesische toko’s.<br />

Wat ik leuk v<strong>in</strong>d aan <strong>Overschie</strong> is dat het<br />

groen is, dicht bij de stad en natuurlijk het<br />

prachtige oude centrum, park Zestienhoven<br />

en de Schie.<br />

Je kan hier mooi wandelen met de k<strong>in</strong>derwagen<br />

en lekker tot rust komen. Wat<br />

wij nog wel missen is een leuke koffietent<br />

<strong>in</strong> het park of aan de Schie. Ik v<strong>in</strong>d het<br />

belangrijk dat er een lokaal blad is omdat<br />

dit voor verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g zorgt. Zo leren wij als<br />

nieuwe bewoners de wijk gelijk een beetje<br />

kennen!<br />

Voor de volgende <strong>editie</strong> geven we het<br />

stokje door aan onze buren op de Zestienhovensekade,<br />

Mike en Lianne.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

5<br />

New York aan de Maas<br />

Eddy Geerl<strong>in</strong>g<br />

Hoe gelukkig met die buitenplaatsen<br />

zo’n ambacht net onder de rook<br />

waar bochten <strong>in</strong> het water en de weg<br />

met dank voor de gastvrijheid<br />

zich verbuigen en e<strong>in</strong>delijk begrijpen<br />

dat het nu genoeg is daar aan de voet<br />

van wolkenkrabbend Rotterdam<br />

waar monumenten zijn gebleven<br />

ongeschonden na ’t geweld<br />

oude bomen hekken daken overe<strong>in</strong>d<br />

als metaforen voor wat blijven mocht<br />

daar aan de Scyhe<br />

waar een ophaalbrug een dorpsstraat<br />

haar gang laat gaan<br />

zich versl<strong>in</strong>gerend van trots op al haar huizen<br />

op de tu<strong>in</strong>man van de kerk en een museum<br />

als het kersje op de taart<br />

waar dat museum zich gedraagt als<br />

moederhoeder van wat vroeger vroeger was<br />

plaatsen van buiten en de bedsteden van b<strong>in</strong>nen<br />

met verderop verborgen <strong>in</strong> de oude tu<strong>in</strong><br />

de dode dorpel<strong>in</strong>gen van voorheen<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>


www.derotterdamsepeuterschool.nl


Architect Van Du<strong>in</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Deel 2: Rotterdamse Rijweg<br />

Jan Cees van Du<strong>in</strong><br />

Ir St. van Du<strong>in</strong> b.i. (1920-2003) ontwierp halverwege de jaren ’50 eengez<strong>in</strong>shuizen en appartementen <strong>in</strong> Kle<strong>in</strong>polder<br />

West. In het eerder gepubliceerde artikel is <strong>in</strong>gegaan op Van Du<strong>in</strong>, zijn kantoor en de won<strong>in</strong>gen die hij ontwierp aan de<br />

Parallelstraat <strong>in</strong> 1956. Nu staat het bouwen aan de Rotterdamse Rijweg (1953-1956) centraal.<br />

Steef van Du<strong>in</strong> werkte bij de ontwerpen<br />

tot 1955 samen met Jan, zijn één jaar jongere<br />

broer.<br />

Open stukjes<br />

Tussen 1953 en 1956 ontwierp Van Du<strong>in</strong><br />

op verschillende plaatsen langs de Rotterdamse<br />

Rijweg won<strong>in</strong>gen. Hij deed dit<br />

op ‘open stukjes’ tussen huizen die <strong>in</strong> de<br />

jaren ’20 en ’30 waren gebouwd. De opdracht<br />

voor deze won<strong>in</strong>gen kwam van<br />

de ‘pr<strong>in</strong>cipaal’ bouwondernemer/ aannemer<br />

J.S. van Hennik. Van Hennik was<br />

niet alleen opdrachtgever, maar bouwde<br />

ook de huizen met zijn bedrijf. Van Hennik<br />

kreeg de stukken grond toegewezen<br />

op basis van de Wet op de Materiële Oorlogsschade.<br />

In tegenstell<strong>in</strong>g tot de vooroorlogse huizen<br />

aan de Rotterdamse Rijweg zijn de<br />

panden van Van Du<strong>in</strong> onderheid. J. v.d.<br />

Berg gaf advies over de betonconstructies<br />

en de funder<strong>in</strong>g. Ook v.d. Berg hield<br />

kantoor <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, eerst <strong>in</strong> Delftweg<br />

155 en later <strong>in</strong> Torenlaan 3.<br />

Een bijzonder kenmerk van de ontwerpen<br />

van de broers Van Du<strong>in</strong> was dat de<br />

gevels enigsz<strong>in</strong>s asymmetrisch waren.<br />

De gemeente stelde, <strong>in</strong> de ogen van nu,<br />

betuttelende eisen, bijvoorbeeld over de<br />

kleur van het schilderwerk dat vanaf de<br />

openbare weg te zien was.<br />

Ligusterhaag<br />

“Elk huis bevat een woonkamer, drie<br />

slaapkamers en een badkamer en is<br />

voorzien van een garage” aldus een artikel<br />

<strong>in</strong> Het Vrije Volk van 9 april 1955 over<br />

de bouw van een aantal nieuwe “middenstandswon<strong>in</strong>gen”<br />

aan de Rotterdamse<br />

Rijweg. Deze huizen werden gebouwd<br />

aan beide zijden van de kruis<strong>in</strong>g met de<br />

Theodora Jacobalaan.<br />

Net als andere huizen <strong>in</strong> de jaren ’50, kregen<br />

de panden van Van Du<strong>in</strong> loden leid<strong>in</strong>gen<br />

en plafonds van riet en kalkspecie.<br />

Alle huizen hadden een tu<strong>in</strong> die werd<br />

opgeleverd met een afscheid<strong>in</strong>g van<br />

palen met draad en een ligusterbeplant<strong>in</strong>g.<br />

Dat was belangrijk: er stonden hoge<br />

boetes op het niet-afscheiden van de privé-grond<br />

en de gemeentegrond.<br />

Inmiddels staan deze huizen er ruim 65<br />

jaar. Er zijn veel verbouw<strong>in</strong>gen geweest,<br />

van b<strong>in</strong>nen en van buiten. Zo zullen de loden<br />

waterleid<strong>in</strong>gen allemaal zijn vervangen.<br />

Een enkele keer was er al na korte<br />

tijd een grondige verbouw<strong>in</strong>g, al dan niet<br />

onder supervisie van een architect.<br />

Voor veel verander<strong>in</strong>gen was vroeger<br />

een bouwvergunn<strong>in</strong>g nodig, maar <strong>in</strong><br />

recentere jaren zijn er vergunn<strong>in</strong>g-vrij<br />

nogal zichtbare aanpass<strong>in</strong>gen gerealiseerd.<br />

De meest zichtbare aanpass<strong>in</strong>gen<br />

aan de panden zijn dakkapellen en zonnepanelen.<br />

De huizen van Rotterdamse Rijweg 39-47 <strong>in</strong> 1956 en 2021<br />

met ook nog een bouwteken<strong>in</strong>g - Afbeeld<strong>in</strong>gen: Collectie<br />

Van Du<strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

7


h a a r m o d e<br />

Haarmode Wim Steijger<br />

2 de Hogenbanweg 107a<br />

3042 AX Rotterdam<br />

Tel 010 415 88 05<br />

h a a r m o d e<br />

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

Personeel gezocht:<br />

• 1e monteur met APK<br />

• 2e monteur<br />

h a a r m o d e<br />

k<strong>in</strong>derdagverblijf<br />

Hoofdlocatie<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam<br />

Tel. (010) 462 76 08<br />

E-Mailadres kdv-<strong>in</strong>dewolken@hetnet.nl<br />

Dagopvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Naschoolse opvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Delftweg 46 , 3043 CH<br />

(locatie De Regenboog)<br />

Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel 39, 3042 NK<br />

(locatie Het Podium)<br />

Peuterspeelzaal<br />

Delftweg 46, 3043 CH<br />

www.kdv-<strong>in</strong>dewolken.nl<br />

www.saletuitvaartverzorg<strong>in</strong>g.nl<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 27<br />

3043 CN Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Tel. 010-4371287<br />

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl<br />

Praktijk voor k<strong>in</strong>derfysiotherapie<br />

• Raadsdeel 7<br />

3043 CZ Rotterdam<br />

• Van der Duijn van Maasdamweg 202<br />

3045 PE Rotterdam<br />

www.kf-overschie.nl<br />

Tel: 010 - 785 93 93<br />

<strong>in</strong>fo@kf-overschie.nl<br />

Wij behandelen baby’s aan huis, zowel <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> als <strong>in</strong> Park16Hoven.<br />

Tevens behandelen we k<strong>in</strong>deren vanaf 1 jaar <strong>in</strong> onze praktijk.<br />

www.bakkerijvandenberg.nl


Bewonersorganisatie <strong>Overschie</strong> BOOS<br />

Hoge Schiehof 39 (<strong>in</strong> de Bibliotheek <strong>Overschie</strong>)<br />

3042 AZ ROTTERDAM<br />

Boos422@hotmail.nl<br />

www.bewonersorganisatieoverschie.nl<br />

BOOS <strong>in</strong> de ‘HALTE’<br />

De bewonersorganisatie is geopend op d<strong>in</strong>sdag, woensdag en<br />

vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur.<br />

Bewoners kunnen <strong>in</strong> De Halte terecht voor o.a.:<br />

• Het <strong>in</strong>vullen van belast<strong>in</strong>gformulieren<br />

• Hulp bij het maken van een DigiD<br />

• Algemene maatschappelijke of sociale vragen<br />

• Het aanvragen van huur- en zorgtoeslag<br />

• Aanvragen kwijtscheld<strong>in</strong>gen heff<strong>in</strong>gen<br />

• Hulp bij diverse formulieren<br />

• Vragen en problemen woonomgev<strong>in</strong>g<br />

• Problemen met verhuurder<br />

• Vragen van diverse aard<br />

• Opzoomer Mee (Bewoners<strong>in</strong>itiatieven)<br />

VRIJWILLIGERS GEZOCHT<br />

Voor deze dienstverlen<strong>in</strong>g hebben we collega’s nodig om bewoners/bezoekers<br />

te helpen met bovenstaande zaken. Voor deze<br />

vrijwilligersfunctie willen we je graag opleiden.<br />

Als jij ons team wilt versterken en iets z<strong>in</strong>vols en belangrijks voor<br />

de <strong>Overschie</strong>se samenlev<strong>in</strong>g wilt doen, stuur dan een mail naar<br />

Boos422@hotmail.nl en wij nemen contact met je op.<br />

BOOS - <strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

Wij wensen iedereen fijne feestdagen<br />

9<br />

Wij zijn met vakantie vanaf maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari 2022.<br />

D<strong>in</strong>sdag 11 januari 2022 staan wij weer voor u klaar!<br />

Welkomstpakketten voor nieuwe <strong>Overschie</strong>ënaren<br />

<strong>Overschie</strong> groeit door de nieuwbouw<br />

en er komen veel nieuwe <strong>in</strong>woners bij.<br />

Maar ook komen er nieuwe bewoners<br />

<strong>in</strong> andere straten van <strong>Overschie</strong> wonen.<br />

OndernemersVerenig<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong><br />

- OVO – geeft regelmatig welkomstpakketten<br />

aan nieuwe bewoners<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Bent u nieuw <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

komen wonen? Stuur een mailtje en<br />

ook u krijgt zo’n fijn welkomstpakket.<br />

<strong>Overschie</strong> heet u van harte welkom!<br />

Het <strong>Overschie</strong>se Welkomstpakket bevat<br />

<strong>in</strong>formatie en aardigheidjes van w<strong>in</strong>keliers<br />

en (maatschappelijke en sport-) organisaties.<br />

Zo stellen zij zich voor aan nieuwe<br />

<strong>Overschie</strong>ënaren.<br />

Nieuwe bewoner maar geen pakket?<br />

Misschien bent u een nieuwe bewoner en<br />

heeft u zo’n tas nooit ontvangen? Stuur<br />

een mailtje naar <strong>in</strong>fo@ondernemersverenig<strong>in</strong>goverschie.nl<br />

en Henk Alblas komt<br />

u persoonlijk verblijden met een PLUS-tas<br />

met alle <strong>Overschie</strong>se <strong>in</strong>formatie (zoals de<br />

Gebiedsgids) en aardigheidjes. <strong>Natuurlijk</strong><br />

krijgen ook nieuwe <strong>Overschie</strong>ënaren die<br />

niet <strong>in</strong> een nieuwbouwwijk, maar <strong>in</strong> een<br />

‘bestaande’ won<strong>in</strong>g zijn komen wonen dit<br />

pakket.<br />

Als u meer over het prachtige <strong>Overschie</strong><br />

wilt weten, blijf dan vooral dit blad <strong>Natuurlijk</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> lezen én stuur even<br />

een mailtje naar bovengenoemd adres.<br />

Deze actie is mede mogelijk gemaakt<br />

door een f<strong>in</strong>anciële bijdrage van de gemeente<br />

Rotterdam.<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>


<strong>Overschie</strong>se Apotheek en Apotheek Abtsweg<br />

wensen u hele fijne feestdagen toe!<br />

LET OP: op vrijdag 24 en 31 december is de<br />

<strong>Overschie</strong>se apotheek om 17.00 uur gesloten.<br />

24/7<br />

OPEN<br />

Ook buiten open<strong>in</strong>gstijden uw medicatie afhalen?<br />

Maak gratis gebruik van onze afhaalautomaat.


Afscheid dom<strong>in</strong>ee Marleen Blootens<br />

Wubbo Tempel<br />

Dom<strong>in</strong>ee Marleen Blootens nam op zondagmiddag 12 december <strong>in</strong> de Grote Kerk afscheid als predikant van de Protestantse<br />

gemeente <strong>Overschie</strong>. Kerkenraadsvoorzitter Mart<strong>in</strong> Plomp noemde <strong>in</strong> zijn dankwoord de vele <strong>in</strong>itiatieven van Marleen<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Haar tijd hier is voorbijgevlogen!<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

11<br />

De kerk was vol met mensen, geplaceerd<br />

volgens de coronaregels en met mondkapjes<br />

naar hun plaats geleid. Precies zoals<br />

Marleen dat wilde waren er veel verschillende<br />

mensen naar de kerk gekomen. De<br />

trouwe kerkgangers waren er. Maar ook de<br />

buren uit de Professor Bolklaan, waar Marleen<br />

woont met man David en zoon Joep.<br />

Confetti<br />

Bij het woordje voor de k<strong>in</strong>deren ontstak<br />

Marleen twee confetti-kanonnen. Die<br />

symboliseerden de feestjes die <strong>in</strong> de kerk<br />

waren geweest bij o.a. de Kliederkerk,<br />

een <strong>in</strong>itiatief voor k<strong>in</strong>deren van Marleen.<br />

Dom<strong>in</strong>ee Marleen Blootens preekte vervolgens<br />

over Filippenzen 4 vers 4 tot 9. Zij<br />

her<strong>in</strong>nerde de gemeente eraan dat hoop<br />

altijd <strong>in</strong> plaats kan komen van moedeloosheid<br />

en angst. Iedereen kan daar elke<br />

dag weer aan bijdragen.<br />

De dienst werd muzikaal ondersteund<br />

door orgel, piano, viool en voorzangers.<br />

Een vrolijke toost van Marleen met alle<br />

gasten voltooide het afscheid.<br />

Eettafel<br />

Marleen stopt door persoonlijke omstandigheden<br />

met haar werk als gemeentepredikant.<br />

Marleen, David en Joep verhuizen<br />

naar Delft. Er was geld opgehaald<br />

bij de gemeente en Kees van Liere, lid van<br />

het afscheidscomité, kon Marleen een<br />

gul geschenk aanbieden. Voor ruim 1.200<br />

euro kan het gez<strong>in</strong> <strong>in</strong> het nieuwe huis een<br />

eettafel aanschaffen.<br />

De tafel is kenmerkend voor de ontmoet<strong>in</strong>g<br />

tussen mensen waar de kerk altijd<br />

naar streeft.<br />

Op zoek<br />

De komende tijd heeft de gemeente<br />

geen vaste dom<strong>in</strong>ee. Dom<strong>in</strong>ee Rik Radstake<br />

treedt op als consulent. Hij was<br />

dom<strong>in</strong>ee <strong>in</strong> Rotterdam Schiebroek en is<br />

nu met emeritaat (=pensioen). Intussen<br />

is een beroep<strong>in</strong>gscommissie op zoek<br />

naar een nieuwe dom<strong>in</strong>ee. De gemeente<br />

hoopt na de komende zomer een nieuwe<br />

dom<strong>in</strong>ee te hebben. In de tussentijd gaat<br />

het kerkelijk leven door. Er is sowieso elke<br />

zondag om 10 uur een eredienst, met<br />

voorlopig wisselende voorgangers.<br />

Ds. Radstake spreekt Marleen Blootens toe en een toost<br />

vanaf de preekstoel - Foto: Hans van der Meer


Rotterdams cultureel erfgoed beschermd voor de toekomst<br />

Natascha Hokke, boswachter Natuurmonumenten Communicatie & Beleven<br />

Voor veel mensen is Rotterdam vooral een stad met moderne architectuur. Zij denken eerder aan de skyl<strong>in</strong>e met hypermoderne<br />

hoogbouw, dan aan cultureel erfgoed van voor 1950. Maar wanneer je vanuit de b<strong>in</strong>nenstad de route langs de Schie<br />

volgt, kom je langs historische parels: Delfshaven, de Schie zelf en uite<strong>in</strong>delijk Oud-<strong>Overschie</strong>. Ga je de stad uit, dan kom je<br />

terecht bij Buitenplaats De Tempel, die s<strong>in</strong>ds kort beheerd wordt door de boswachters van Natuurmonumenten.<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

12<br />

In Museum Oud-<strong>Overschie</strong> is nu een expositie<br />

te zien over de tu<strong>in</strong>beelden van<br />

De Tempel.<br />

Bob Hartog, erfgoedliefhebber en<br />

projectleider De Tempel bij Natuurmonumenten<br />

leverde een bijdrage aan<br />

deze expositie - samen met Museum<br />

Oud-<strong>Overschie</strong> en de eigenaar van de<br />

tu<strong>in</strong>beelden, Stadsherstel Historisch Rotterdam.<br />

Vanaf de eerste keer dat Bob een<br />

voet over de drempel van het museum<br />

zette, is hij gecharmeerd van deze plek:<br />

“De historische tu<strong>in</strong>en, het museum zelf;<br />

het is een juweel aan de rand van de stad.<br />

Een verborgen parel, net als Buitenplaats<br />

De Tempel.”<br />

Werkgroep Oud-<strong>Overschie</strong><br />

Wat er met De Tempel moest gebeuren<br />

is lang onduidelijk geweest en heeft fl<strong>in</strong>k<br />

onder druk gestaan. “Dat deze buitenplaats<br />

nu wordt hersteld en behouden,<br />

is fantastisch. Werkgroep Oud-<strong>Overschie</strong><br />

heeft daar<strong>in</strong> een belangrijke rol gespeeld”,<br />

vertelt Bob Hartog van Natuurmonumenten.<br />

“De Werkgroep zet zich al<br />

decennialang <strong>in</strong> voor historisch <strong>Overschie</strong><br />

en ook voor de buitenplaats De Tempel.<br />

De Werkgroep kwam <strong>in</strong> de jaren negentig<br />

met het herstelplan voor de voortu<strong>in</strong>, de<br />

natuurstenen replica’s van de stroomgoden<br />

en veel meer. Ook zorgden deze<br />

lokale erfgoedbeschermers ervoor dat De<br />

Tempel altijd open is gebleven voor het<br />

publiek.”<br />

Waardevol<br />

“Bescherm<strong>in</strong>g van natuur en erfgoed<br />

wordt altijd sterk gedragen door betrokken<br />

omwonenden die hier tijd en energie<br />

<strong>in</strong> steken”, aldus Hartog. “Daarom is de<br />

samenwerk<strong>in</strong>g met Museum Oud-<strong>Overschie</strong><br />

en Stadsherstel Historisch Rotterdam<br />

rond De Tempel voor ons enorm<br />

waardevol. Ook met de gebiedscommissie<br />

hebben we goed contact. We krijgen<br />

van de commissie veel steun voor het<br />

herstelplan. Vanuit Natuurmonumenten<br />

zoeken we altijd zoveel mogelijk verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

met lokale natuur- en erfgoedorganisaties.<br />

Zo kunnen we gezamenlijk<br />

deze prachtplekken beschermen voor de<br />

toekomst.”<br />

Behoud en restauratie tu<strong>in</strong>beelden<br />

De Tempel<br />

In 2013 werd Stadsherstel Historisch<br />

Rotterdam eigenaar van de monumentale<br />

tu<strong>in</strong>beelden van De Tempel.<br />

Dit was een belangrijk moment voor<br />

behoud en restauratie van de beelden.<br />

De tu<strong>in</strong>en van De Tempel zijn s<strong>in</strong>ds september<br />

2021 <strong>in</strong> beheer bij de boswachters<br />

van Natuurmonumenten. Daarmee<br />

zijn ook de tu<strong>in</strong>en van de buitenplaatsen<br />

voor de toekomst veilig gesteld. De<br />

komende jaren werken gemeente en<br />

Natuurmonumenten samen aan het<br />

herstel van de tu<strong>in</strong>en.<br />

Groen erfgoed: Midden-Delfland<br />

Rotterdam heeft behalve cultureel<br />

erfgoed ook groen erfgoed. De groei<br />

van Rotterdam en andere grote steden<br />

dreigde veertig jaar geleden de polders<br />

Midden-Delfland op te slokken. De <strong>in</strong>zet<br />

van natuur- en erfgoedbeschermers<br />

hielp om dat te voorkomen. Zo bleef het<br />

gebied open en groen en is zeer waardevol<br />

cultuurlandschap bewaard gebleven:<br />

Bijzonder Prov<strong>in</strong>ciaal Landschap Midden-Delfland.<br />

Park De Tempel is samen met Nieuw Rhodenrijs<br />

een prachtige toegang naar Midden-Delfland.<br />

Vanaf de twee buitenplaatsen<br />

kun je s<strong>in</strong>ds kort door het historische<br />

cultuurlandschap van Midden-Delfland<br />

wandelen, helemaal naar Delft of richt<strong>in</strong>g<br />

Schiedam.<br />

Meer weten over erfgoed <strong>in</strong> de omgev<strong>in</strong>g?<br />

Wil je meer weten over erfgoed <strong>in</strong> de<br />

omgev<strong>in</strong>g? Kijk op www.natuurmonumenten.nl/middendelfland.<br />

Hier v<strong>in</strong>d je<br />

onder andere de erfgoedroute door Polder<br />

Noord-Kethel.<br />

Foto’s: Maarten van de Ven, Marten van Dijl en<br />

Rob Doolaard


Museumbericht december 2021<br />

Bezoek de expositie ‘De Tu<strong>in</strong>beelden van de Tempel’<br />

In Museum Oud-<strong>Overschie</strong> neemt de expositie ‘De Tu<strong>in</strong>beelden van de Tempel’ je mee <strong>in</strong> de geschiedenis van buitenplaats<br />

De Tempel. Maak ook een wandel<strong>in</strong>g over het landgoed aan de Delftweg, en je hebt een heel mooie belevenis van<br />

de geschiedenis van <strong>Overschie</strong>.<br />

In een geklimatiseerde vitr<strong>in</strong>e staat het<br />

drie eeuwen oude houten beeld van een<br />

riviergod. Dit beeld is voor het eerst <strong>in</strong> lange<br />

tijd te zien. De riviergod en een aantal<br />

andere mooie beelden staan centraal <strong>in</strong> de<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g. Een deel van de beelden is<br />

gerestaureerd <strong>in</strong> opdracht van de eigenaar<br />

Stadsherstel Historisch Rotterdam.<br />

Historisch belang<br />

Er zijn we<strong>in</strong>ig beelden uit de 18e en 19e<br />

eeuw bewaard gebleven. Dat maakt de<br />

beelden voor heel Nederland belangrijk.<br />

Aanvull<strong>in</strong>g op beeldenexpositie<br />

Vanaf de eerste week van januari is de<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g Beelden van De Tempel<br />

aangevuld met teken<strong>in</strong>gen van G. Sterkman.<br />

Hij maakte <strong>in</strong> 1945 tien prachtige<br />

teken<strong>in</strong>gen van de meest bijzondere<br />

plekken van landgoed De Tempel. De<br />

teken<strong>in</strong>gen zijn aan het museum geschonken<br />

door de oud-eigenaar van<br />

De Tempel en nu voor het eerst te zien,<br />

samen met recente bodemvondsten en<br />

andere her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen aan de geschiedenis<br />

van het landgoed.<br />

De beelden en het goed bewaard gebleven<br />

landgoed zelf zijn van bijzondere<br />

cultuurhistorische waarde. Zo maar om<br />

de hoek bij de bewoners van <strong>Overschie</strong>.<br />

Natuurmonumenten<br />

De tentoonstell<strong>in</strong>g is <strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g<br />

en met bijdragen van Natuurmonumenten<br />

opgezet. Natuurmonumenten<br />

beheert s<strong>in</strong>ds afgelopen september het<br />

landgoed. De komende tijd werkt Natuurmonumenten<br />

hard om het nieuwe<br />

beheersplan uit te voeren. Het landgoed<br />

Van Beek vroeg Sterkman aan het e<strong>in</strong>de<br />

van de oorlog om tien teken<strong>in</strong>gen van het<br />

landgoed. Sterkman was ook een talentvolle<br />

tekenaar. Toen Van Beek <strong>in</strong> 1946<br />

overleed, kreeg zijn dochter de teken<strong>in</strong>gen.<br />

Deze dochter, mevrouw Merkelbach<br />

– Van Beek, was de laatste particuliere eigenaar<br />

van het landgoed. Zij bleef betrokken<br />

bij het wel en wee van het landgoed,<br />

ook nadat ze het had verkocht. Zij ondersteunde<br />

de activiteiten van museum Oud<br />

<strong>Overschie</strong> om het verval tegen te gaan.<br />

wordt <strong>in</strong> oude luister hersteld. De gebouwen<br />

op het terre<strong>in</strong> moeten een passende<br />

bestemm<strong>in</strong>g krijgen.<br />

Ch<strong>in</strong>ese theehuisje op het landgoed. Het<br />

museum krijgt b<strong>in</strong>nenkort ook deze teken<strong>in</strong>gen<br />

en is erg blij met deze schenk<strong>in</strong>g.<br />

Museum Oud <strong>Overschie</strong><br />

13<br />

Sterkmans potloodteken<strong>in</strong>gen zijn vanaf<br />

januari te zien <strong>in</strong> de grote vitr<strong>in</strong>e <strong>in</strong> de<br />

tussengang. Samen geven de teken<strong>in</strong>gen<br />

een schilderachtig beeld van het landgoed.<br />

De teken<strong>in</strong>gen zitten nog <strong>in</strong> de oorspronkelijke<br />

lijsten.<br />

Tempel en oorlog<br />

Sterkman was de technisch tekenaar<br />

van de familie Van Beek, eigenaar van De<br />

Tempel <strong>in</strong> de jaren dertig en veertig van<br />

de vorige eeuw.<br />

Schenk<strong>in</strong>g<br />

Een paar jaar geleden besloot mevrouw<br />

Merkelbach – Van Beek om acht <strong>in</strong>gelijste<br />

teken<strong>in</strong>gen van Sterkman aan het museum<br />

te schenken. Na haar overlijden vond<br />

haar zoon nog twee teken<strong>in</strong>gen: van het<br />

Open<strong>in</strong>gstijden Museum - Corona-maatregelen<br />

Het museum is elke zaterdag en zondag open van 14.00 – 17.00 uur. De toegangsprijs is<br />

€ 2,50. Donateurs van het museum en leden van Natuurmonumenten (op vertoon van ledenpas)<br />

hebben gratis toegang. Vanwege de coronabeperk<strong>in</strong>gen zijn de historische panden<br />

gesloten. Tijdelijk zijn er ook geen consumpties beschikbaar. Voor toegang tot het museum<br />

wordt je QRcode gecontroleerd. Het Buitenmuseum <strong>in</strong>clusief de Brocante-w<strong>in</strong>kel<br />

zijn gratis toegankelijk. Museum gesloten op 25 en 26 december en op 30 en 31 december.


OP DE BOERDERIJ<br />

GROOT GROEIEN<br />

hoeveackerdijk.nl<br />

Rotterdamseweg 223<br />

2636KC Midden Delfland<br />

tel 015 3646271<br />

(tussen Zweth en TU Delft)<br />

Niet omdat het zo hoort,<br />

maar omdat het bij u past.<br />

Margot Siebenlist<br />

Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

www.margotsiebenlist.nl<br />

06 - 471 393 41<br />

dag en nacht bereikbaar<br />

Thuis <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Foto Marijnissen<br />

<br />

<br />

<br />

In droevige omstandigheden tellen<br />

alleen uw persoonlijke wensen...<br />

Dag en nacht: 010 592 30 78<br />

dew<strong>in</strong>terenrijkeboer.nl<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 30<br />

3043 CS Rotterdam<br />

T 010 - 233 02 02<br />

E <strong>in</strong>fo@venk.nl<br />

W www.venk.nl<br />

F velthaakenkeijzer<br />

Het NVM makelaarskantoor voor:<br />

• verkoop<br />

• aankoop<br />

• verhuur<br />

• taxaties


e nden deee en ni tn <strong>in</strong> het teen n ezndheid.<br />

en e eee e enzie d heen e een ntzettend<br />

e ie en ent it te en enen ie<br />

nen het te t hee ettie eetden te en een ei<br />

nie et dte<br />

<br />

et e nen e n en ut e en en ee<br />

ue eue n et e Btn. et n e tenen<br />

eeen e een ntene u nten eete en e uen n t<br />

ue ee n een.<br />

<br />

<br />

<br />

e n een eue ne te eeen. et eentn<br />

eten ten et e ee eeen. n ee<br />

n n e t u e. ne.<br />

e d<strong>in</strong>d .. e <strong>in</strong><br />

ii ne etienhenede <br />

WMO radar<br />

15<br />

<br />

e neue e n tt ee n nu. e en ee <br />

e neeen te eeen e ene en nue<br />

nt een. Bent u tuen e en et u n<br />

ne n. et en e nete t een e n een u n<br />

t . een Bet B.<br />

<br />

<br />

<br />

eet een t eente ueen. Bent u<br />

netuen e teeen ee eeen et n eeeen<br />

n t en e et u e en n et neue eente<br />

nne n n een. e en en et e n e tee en<br />

eeen n et e. eeeen e nut n een ue. eet<br />

u nteee ee te neen et u n n Bet B.<br />

<br />

te een <br />

e.een@wmoradar.nl<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Bet B <br />

BB.n


NIEUW!<br />

MAXIMALE WENDBAARHEID IN HUIS<br />

MET UITSTEKENDE PRESTATIES BUITEN<br />

Bent u op zoek naar een design rollator waarmee u comfortabel en veilig <strong>in</strong> huis en<br />

ook buitenshuis kunt wandelen? Dan is de Gem<strong>in</strong>o 30 Comfort rollator de perfecte keuze!<br />

Compact, stabiel, licht van gewicht en met uitstekende rijeigenschappen. Deze design rollator<br />

met grote, zachte wielen en mooie velgen zorgt ervoor dat u overal comfortabel en veilig<br />

kunt wandelen, ook op oneffen terre<strong>in</strong>. Boodschappen gedaan? De extra sterke mand draagt<br />

tot 10 kilo. En met het unieke vouw-klik-systeem vouwt u hem snel op. Vanaf nu verkrijgbaar bij:<br />

Sch<strong>in</strong>kelse Baan 6 - 29808 LE - Capelle aan de IJssel - <strong>in</strong>fo@welzijnswarenhuis.nl - Tel: 010-7600122<br />

Sativar Juweliers<br />

Bekend van radio en TV, een begrip <strong>in</strong> Rotterdam<br />

en al ruim 30 jaar gevestigd <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Juwelier Sativar heeft een uitgebreide collectie<br />

aan gouden- en zilveren sieraden<br />

<strong>in</strong>fo@adm<strong>in</strong>istratiekantoormwb.nl<br />

We wensen alle <strong>Overschie</strong>ënaars<br />

fijne feestdagen!<br />

Duyvesteynstraat 11 - 3042 BA Rotterdam - Tel. 010-415 71 60<br />

juweliersativar@gmail.com - www.sativar.nl<br />

www.tweewielercompany.nl


<strong>Overschie</strong>s Wo(o)n<strong>in</strong>gnieuws<br />

Afsluit<strong>in</strong>g van 2021 en een frisse start voor 2022!<br />

2021 was een bewogen jaar, het Coronavirus houdt iedereen en elke branche <strong>in</strong> de greep. Dit geldt ook zeker voor de won<strong>in</strong>gmarkt.<br />

De maatregelen maken de bezichtig<strong>in</strong>gsmogelijkheden lastiger en dat met het toch al nijpende won<strong>in</strong>gtekort.<br />

Het zal geen won<strong>in</strong>gzoeker ontgaan zijn<br />

dat de won<strong>in</strong>gmarkt overspannen is. Voor<br />

de aangeboden won<strong>in</strong>gen staan tientallen<br />

gegadigden te trappelen, wat vaak<br />

resulteert <strong>in</strong> frustraties en uite<strong>in</strong>delijk een<br />

hogere verkoopprijs. Toch zien wij hier nu<br />

een lichte kenter<strong>in</strong>g <strong>in</strong> komen. Een koper<br />

lijkt niet altijd meer bereid om hier<strong>in</strong> mee<br />

te gaan.<br />

De vraag die gesteld kan worden is: Is de<br />

top bereikt?<br />

Een lichtpuntje voor een particuliere koper<br />

is dat er vanaf 1 januari het voor beleggers<br />

niet meer mogelijk is om panden<br />

aan te kopen voor de verhuur. Dit geldt<br />

voor 16 wijken <strong>in</strong> Rotterdam tot een bedrag<br />

van € 355.000,- .<br />

Om de doorstroom van verkopen op<br />

gang te houden bieden wij de methode<br />

‘Klaar voor de start’<br />

Heb je verkoopplannen maar wacht je<br />

om je eigen won<strong>in</strong>g te koop aan te bieden<br />

omdat je zelf nog geen andere won<strong>in</strong>g<br />

hebt gevonden? Heel begrijpelijk,<br />

toch is het geruststellend om snel te kunnen<br />

schakelen zodra je wel een andere<br />

won<strong>in</strong>g hebt aangekocht. Wij kunnen alle<br />

voorbereid<strong>in</strong>g treffen voor de verkoop<br />

van jouw won<strong>in</strong>g. Zo ben je ‘klaar voor de<br />

start’.<br />

Hoe werkt ‘klaar voor de start’<br />

1. Terwijl jij aan het rondkijken bent naar<br />

een nieuwe won<strong>in</strong>g komen wij bij je<br />

langs om alvast de waarde van je huidige<br />

won<strong>in</strong>g te bepalen. Wij <strong>in</strong>formeren<br />

en adviseren je over de verkoopstrategie,<br />

de marktwaarde en tips om<br />

jouw huis verkoopklaar te maken.<br />

2. Wij maken samen met jou een zoekprofiel<br />

aan waardoor je direct het<br />

nieuwste aanbod van Funda <strong>in</strong> jouw<br />

mailbox krijgt.<br />

3. Hierna starten wij met de voorbereid<strong>in</strong>gen<br />

voor de verkoop. Dit betekent<br />

dat de fotograaf en de <strong>in</strong>meter<br />

langskomen voor de professionele<br />

presentatie. Waarna wij de verkooptekst<br />

opmaken en de won<strong>in</strong>g klaarzetten<br />

voor de plaats<strong>in</strong>g op <strong>in</strong>ternet.<br />

Jouw won<strong>in</strong>g is dan ‘klaar voor de<br />

start’.<br />

4. Op het moment dat jij een andere<br />

won<strong>in</strong>g hebt gekocht, geef jij ons het<br />

groene licht. Wij controleren de actuele<br />

waarde, bepalen de huidige<br />

vraagprijs van jouw won<strong>in</strong>g en starten<br />

met de verkoop!<br />

Nieuwsgierig wat dit voor jou kan betekenen?<br />

We spreken graag met je af!<br />

Voor nu wensen wij iedereen hele<br />

fijne feestdagen en hopelijk tot ziens<br />

<strong>in</strong> het nieuwe jaar!<br />

Pr<strong>in</strong>s Makelaardij<br />

Duyvesteynstraat 1<br />

3042 BA Rotterdam<br />

T 010-4379<strong>48</strong>0<br />

E <strong>in</strong>fo@pr<strong>in</strong>smakelaardij.nl<br />

<strong>Overschie</strong>s Wo(o)n<strong>in</strong>gnieuws<br />

17<br />

Een mooi w<strong>in</strong>ters plaatje. De Schie aan<br />

de Kle<strong>in</strong>polderkade/Zestienhovensekade.<br />

- Foto: Fred Leeflang


Norlandia maakt k<strong>in</strong>deropvang buitengewoon<br />

Bij Norlandia k<strong>in</strong>deropvang voelen k<strong>in</strong>deren zich thuis. We bieden ze de ruimte om<br />

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur<br />

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia<br />

buitengewoon!<br />

<strong>in</strong>fo@fysiotherapie-overschie.nl<br />

www.fysiotherapie-overschie.nl<br />

Kijk voor een locatie bij jou <strong>in</strong> de buurt op www.norlandia.nl<br />

Wij wensen iedereen<br />

een mooi, gezond en sportief 2022 toe!<br />

WWW.TENNISPARK OVERDESCHIE.NL TORENLAAN 100 3043 BV ROTTERDAM<br />

www.tennisparkoverschie.nl<br />

INFO@OVERDESCHIE.NL 010-4152157


Beste <strong>Overschie</strong>ënaar,<br />

Na vorig jaar keken we met een positieve blik<br />

naar 2021, maar helaas kunnen we niet om<br />

corona heen. Net als iedereen kijken wij als<br />

gebiedscommissie met gemengde gevoelens<br />

terug op 2021. Gelukkig g<strong>in</strong>g er een deel van<br />

de leuke evenementen die onze bewoners<br />

organiseerden wel door, maar een deel ook<br />

niet. Een onwerkelijke achtbaan. Ook zien we<br />

hoe onze ondernemers en verenig<strong>in</strong>gen het<br />

opnieuw moeilijk hebben of krijgen.<br />

We hebben veel waarder<strong>in</strong>g voor de creatieve<br />

manieren waarop men <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> toch samen<br />

de schouders er onder zet.<br />

Onze kerstactie van vorig jaar werd goed ontvangen<br />

en bracht veel positiviteit. Daarom<br />

hebben we ook dit jaar weer een vraag voor<br />

u: wilt u iemand <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> een opkikkertje<br />

geven?<br />

Iemand die dat goed kan gebruiken, of<br />

iemand die u gewoonweg erg waardeert.<br />

Meldt u deze dan voor 4 januari 2022 aan via<br />

gebied<strong>Overschie</strong>@rotterdam.nl. De gebiedscommissie<br />

laat bij deze persoon <strong>in</strong> januari<br />

of februari het opkikkertje bezorgen.<br />

Feestdagen wens Gebiedscommissie<br />

19<br />

Wij wensen u een hele fijne kerst en een<br />

gelukkig en gezond nieuwjaar. We kijken met<br />

z’n allen uit naar 2022 waar<strong>in</strong> het hopelijk<br />

allemaal beter wordt!<br />

Een hartelijke warme groet,<br />

Gebiedscommissie <strong>Overschie</strong><br />

Onze kerstactie van vorig jaar leverde een hoop mooie reacties op.<br />

Edw<strong>in</strong> Kapte<strong>in</strong>, lid gebiedscommissie <strong>Overschie</strong>:<br />

“De mensen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> zagen elkaar staan, verloren elkaar niet uit het oog. Veel bewoners reageerden<br />

op de oproep om mensen aan te dragen die wel een opkikkertje konden gebruiken. Er kwamen<br />

honderden aanmeld<strong>in</strong>gen b<strong>in</strong>nen! De gebiedscommissie heeft die mensen beg<strong>in</strong> dit jaar allemaal een<br />

fruitige opkikker kunnen geven. Ook na dit bewogen jaar wil de gebiedscommissie de bewoners van<br />

<strong>Overschie</strong> een hart onder de riem steken. Vandaar dat we deze actie herhalen. Dus kent u iemand<br />

die wel iets positiefs kan gebruiken, of die u gewoon waardeert? Meldt u deze dan vooral aan via<br />

gebied<strong>Overschie</strong>@Rotterdam.nl We kijken weer erg uit naar uw reactie”.


21<br />

Rotterdam is vuurwerkvrij<br />

Oud en nieuw zonder vuurwerk is best even wennen, maar jij bent toch<br />

ook klaar met letsel en schade? Hoe knal jij 2022 zonder vuurwerk <strong>in</strong>?<br />

Check voor meer <strong>in</strong>fo:<br />

www.rotterdam.nl/jaarwissel<strong>in</strong>g


22


W<strong>in</strong>terpret <strong>in</strong> het Sidel<strong>in</strong>gepark<br />

Heerlijk schaatsen op een kunstijsbaan <strong>in</strong> het Sidel<strong>in</strong>gepark. Dat kunnen alle jonge <strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong> doen rond<br />

Kerst. Om precies te zijn: van 17 december tot en met 9 januari. De ijsbaan is een cadeau van de gebiedscommissie en de<br />

gemeente Rotterdam!<br />

Alle jonge <strong>Overschie</strong>ënaars zijn welkom om gratis te komen<br />

schaatsen op de schaatsbaan van 27 bij 13 meter <strong>in</strong> een mooi<br />

versierde, sfeervolle tent. Je mag met je eigen schaatsen op de<br />

baan. Heb je geen schaatsen? Je kunt schaatsen bij de ijsbaan<br />

lenen: heel simpel – geef je gewone schoenen af voor de juiste<br />

maat schaatsen. Wanneer je de schaatsen weer <strong>in</strong>levert, krijg je<br />

je schoenen terug.<br />

Een gezellige afsluit<strong>in</strong>g<br />

Waarom deze actie? De afgelopen twee jaren waren niet de<br />

meest gezellige jaren, met alle beperk<strong>in</strong>gen vanwege Covid. De<br />

gemeente Rotterdam en de Gebiedscommissie <strong>Overschie</strong> willen<br />

het jaar 2021 toch met een positief gebaar afsluiten. En dat<br />

doen ze dus met de ijsbaan. Omdat het kerstvakantie is, blijft<br />

de schaatsbaan staan tot en met 9 januari.<br />

Huisregels<br />

Er zijn een aantal huisregels waar bezoekers en schaatsers zich<br />

aan moeten houden. Alleen zo kunnen we dit evenement <strong>in</strong><br />

deze lastige corona tijd organiseren.<br />

De belangrijkste regels zijn:<br />

maximaal 62 schaatsers op de schaatsbaan, daarom werken we<br />

met tijdslots van 2 uur. Iedereen moet vooraf een tijd reserveren<br />

via de website billetto.nl, zoek naar W<strong>in</strong>terpret <strong>Overschie</strong>.<br />

• publiek is beperkt mogelijk - als een k<strong>in</strong>d niet alleen komt,<br />

dan graag niet meer dan één ouder of begeleider per k<strong>in</strong>d.<br />

• iedereen boven 18 jaar moet bij de <strong>in</strong>gang een corona QR<br />

code tonen en ouder/begeleider moet een mondkapje<br />

dragen<br />

Gelukkig kan en mag het schaatsen dankzij deze huisregels wél<br />

doorgaan. Er is koek en zopie, en met alle bezoekers gaat dit zeker<br />

leuk worden!<br />

Open<strong>in</strong>gstijden<br />

De schaatsbaan is van 17 december tot en met 9 januari iedere<br />

dag open van 10 tot 17 uur, met een paar uitzonder<strong>in</strong>gen:<br />

• Op 20, 21, 22 en 23 december is de baan vooral bedoeld<br />

voor scholieren van onze basisscholen. Zij zijn op de ijsbaan<br />

van 10 tot 15 uur. Zit je niet op de basisschool? Kom<br />

dan op die dagen alsjeblieft pas na 15.00 uur.<br />

• Op eerste kerstdag is de baan open van 12 tot 17 uur.<br />

• Op Nieuwjaarsdag is de baan gesloten<br />

Verder is het dus IEDERE DAG van 10 tot 17 uur:<br />

WELKOM OP WINTERPRET OVERSCHIE - SCHAATSBAAN IN HET<br />

SIDELINGEPARK<br />

Gratis aanmelden voor toegang tot een tijdslot van 2 uur<br />

Aanmelden vooraf is verplicht. Zo werkt het:<br />

• Ga naar de website billetto.nl, zoek of je ziet direct een<br />

plaatje met W<strong>in</strong>terpret <strong>Overschie</strong>. Klik op Lees meer.<br />

• Klik op Aanmelden.<br />

• Kies datum en tijdstip waarop je wilt komen. Geef aan<br />

met hoeveel schaatsers je komt.<br />

• Je krijgt de gratis ticket(s) per email toegestuurd. Je moet<br />

je ticket laten zien bij de <strong>in</strong>gang van de schaatsbaan (op<br />

je mobiel of uitgepr<strong>in</strong>t).<br />

Volg voor de laatste ontwikkel<strong>in</strong>gen en berichten op Facebook<br />

pag<strong>in</strong>a Gebied<strong>Overschie</strong>.<br />

<strong>Overschie</strong>se w<strong>in</strong>terpret<br />

23


HET ROTTERDAMSE<br />

VERHUURBEDRIJF<br />

HOOGWERKERS | BOUW- EN LADDERLIFTEN<br />

HOGEDRUKREINIGERS | STEIGERS | HEATERS<br />

COMPRESSOREN | GENERATOREN<br />

DELFTWEG 114D | ROTTERDAM | 010 - 462 00 10<br />

XTRA-MATERIEEL.NL<br />

Ondernemers opgelet:<br />

Nieuwjaarsborrel op vrijdag 14 januari 2022<br />

Ben jij ondernemer <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder of Noordwest? We verwelkomen je graag op onze<br />

Nieuwjaarsborrel op vrijdag 14 januari 2022. Dus: zet de datum alvast <strong>in</strong> je agenda!<br />

We hebben elkaar al een tijd niet live kunnen zien, laat staan dat we samen een borrel dronken en<br />

eens rustig konden bijpraten over onze ondernem<strong>in</strong>gen en nieuwe plannen.<br />

Laten we dit, als de maatregelen i.v.m. corona dit toelaten, beg<strong>in</strong> 2022 wel doen!<br />

Sponsor gezocht<br />

We hebben al een prachtlocatie en een leuke coverband. Nu zijn we alleen nog op zoek naar jou. We<br />

willen namelijk alle ondernemers de kans geven om iets extra’s bij te dragen. Wil jij de nieuwjaarsborrel<br />

sponsoren? We overleggen graag met je hoe we dit op een leuke manier kunnen <strong>in</strong>vullen.<br />

Wil jij je stempel op deze nieuwjaarsborrel drukken?<br />

Laat dit uiterlijk donderdag 30 december weten via e-mail<br />

<strong>in</strong>fo@overschiebus<strong>in</strong>essplaza.nl.<br />

Alvast bedankt en <strong>in</strong> elk geval tot dan!<br />

<strong>Overschie</strong> Bus<strong>in</strong>ess Plaza – Ondernemersverenig<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong>


Zie <strong>Overschie</strong> - Zie Rotterdam<br />

Zie <strong>Overschie</strong> start het nieuwe jaar met de tentoonstell<strong>in</strong>g Rotterdam: een attractie?<br />

De tentoonstell<strong>in</strong>g is <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> te zien <strong>in</strong> de Grote Kerk met een activiteitenprogramma<br />

<strong>in</strong> In de Lugt op zaterdag 15 en zondag 16 januari. Maar dat is lang<br />

niet alles! Het wordt dit weekend een echte Rotterdam/ <strong>Overschie</strong> happen<strong>in</strong>g, met<br />

films, muziek, theater, lez<strong>in</strong>gen, <strong>Overschie</strong>se gedichten en nog veel meer.<br />

ZieZ i e O verschiev e r s c h i e<br />

op z’n creatiefst !<br />

In de tentoonstell<strong>in</strong>g zie je hoe Rotterdam<br />

zich <strong>in</strong> meer dan 80 jaar als toeristische<br />

trekker presenteerde. Dat begon<br />

met slogans zoals ‘Aan Den Slag’ en ‘Van<br />

Kiem tot Kracht’, tot <strong>in</strong> recentere jaren<br />

‘Make It Happen’ en tot slot ‘Open up’ van<br />

het Eurovisie SongFestival <strong>in</strong> 2021. Het is<br />

een feestelijke trip van vroeger naar nu.<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Een tentoonstell<strong>in</strong>g over Rotterdam?<br />

Maar… wij zijn hier toch <strong>Overschie</strong>??<br />

<strong>Natuurlijk</strong>! De tentoonstell<strong>in</strong>g is daarom<br />

uitgebreid met panelen over de gevolgen<br />

van de Wederopbouw Rotterdam voor<br />

<strong>Overschie</strong>. Heb je vrienden uit de jaren<br />

dat BOOS een belangrijke rol speelde <strong>in</strong><br />

de wederopbouw? Dan is het fijn om her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen<br />

te delen!<br />

Deze tentoonstell<strong>in</strong>g was t/m 23 november<br />

te zien <strong>in</strong> Theater Islamunda <strong>in</strong><br />

IJsselmonde. In januari is hij <strong>in</strong> de Grote<br />

Kerk van <strong>Overschie</strong> tijdens twee dagen<br />

Zie <strong>Overschie</strong>: zaterdag 15 en zondag 16<br />

januari.<br />

Bomvol programma<br />

Het programma rond de tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

is nog niet helemaal rond, maar het belooft<br />

groots te worden. Hieronder alvast<br />

een voorproefje:<br />

Grote Kerk<br />

Zaterdag en zondag: Tentoonstell<strong>in</strong>g Rotterdam:<br />

een attractie?<br />

Zaterdag 15 uur: Lez<strong>in</strong>g door Kees Vrijdag<br />

Zondag 15 uur: lez<strong>in</strong>g door Paul Groenendijk<br />

+ concert Amaz<strong>in</strong>g Stroopwafels<br />

Theater In de Lugt<br />

Zaterdag: Drie optredens: Shantykoor,<br />

Marjan Meijers en Arie van der Krogt.<br />

Zondag: Voorstell<strong>in</strong>g over het dagelijks<br />

leven vlak na de oorlog door een theaterwerkgroep<br />

+ korte theatershow van<br />

Herco Kruik over de Rotterdamse taal en<br />

over Rotterdamse mores.<br />

Voor jonge k<strong>in</strong>deren: er is allerlei materiaal<br />

waarmee de wederopbouw ook voor<br />

jonge k<strong>in</strong>deren tot leven komt.<br />

Museum Oud <strong>Overschie</strong><br />

Het museum stelt veel <strong>Overschie</strong>se foto’s<br />

en andere bijzonderheden beschikbaar<br />

uit de roerige jaren 50, 60 en 70. Ook hier<br />

zijn lez<strong>in</strong>gen – meer <strong>in</strong>formatie staat b<strong>in</strong>nenkort<br />

onl<strong>in</strong>e. De Grote Kerk en Theater<br />

In de Lugt vertonen films van het museum<br />

over de wederopbouw na de oorlog.<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

Het programma is nu nog niet helemaal<br />

rond. Kijk voor actuele <strong>in</strong>formatie op de<br />

facebook pag<strong>in</strong>a’s van Sticht<strong>in</strong>g Grote<br />

Kerk <strong>Overschie</strong> / In de Lugt / <strong>Overschie</strong><br />

Leeft / gebied <strong>Overschie</strong> en <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>.<br />

Aanmelden<br />

U kunt zich voor één of voor beide dagen<br />

aanmelden op zieoverschie@gmail.com.<br />

Vanwege de coronamaatregelen vragen<br />

we u om dit ook echt te doen.<br />

Zie <strong>Overschie</strong><br />

25<br />

Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door Gebiedscommissie <strong>Overschie</strong>, Lokaal Cultuur Programma,<br />

Sticht<strong>in</strong>g Grote Kerk <strong>Overschie</strong>, Theater In De Lugt en Museum Oud-<strong>Overschie</strong>.<br />

r


• APK<br />

• Onderhoud en reparatie<br />

alle automerken<br />

• Banden en uitlijnen<br />

• Aircoservice<br />

‘Klanten weten<br />

ons al jaren te<br />

waarderen om onze<br />

kle<strong>in</strong>schaligheid en<br />

het feit dat zij snel en<br />

vakkundig geholpen<br />

worden’<br />

www.garagebuitenkamp.nl<br />

010 - 422 47 37<br />

Gilze-Rijenstraat 50<br />

Rotterdam Hoog16hoven<br />

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN<br />

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL<br />

KRACHTENBUNDELING VOOR ONTWIKKELING ROTTERDAM OVERSCHIE OOST<br />

Van Omme & De Groot en de door Codabel gemanagede vastgoedbelegger PNL Vastgoedmaatschappij gaan een samenwerk<strong>in</strong>g aan om een<br />

grondstuk van circa 5.500 vierkante meter aan de Rotterdamse Schie <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>-Oost te her ontwikkelen. Hiermee zal <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g gegeven worden<br />

aan de beoogde herstructurer<strong>in</strong>gsopgave van het gebied.<br />

Marco Dijkshoorn, directeur projectontwikkel<strong>in</strong>g Van Omme & De Groot: “ Wij zijn verheugd met de samenwerk<strong>in</strong>g met PNL Vastgoedmaatschappij,<br />

een partij die goed thuis is <strong>in</strong> Rotterdam-<strong>Overschie</strong>. Hiermee krijgen wij de mogelijkheid een volgende kwaliteitsimpuls <strong>in</strong> de wijk Kouwenhoek te<br />

leveren <strong>in</strong> navolg<strong>in</strong>g van de 56 eengez<strong>in</strong>swon<strong>in</strong>gen die wij daar <strong>in</strong> 2017/2018 hebben gebouwd.” Pio Fernandez Rijsdijk, directeur PNL<br />

Vastgoedmaatschappij voegt daar aan toe: “Het is niet meer dan logisch dat het <strong>in</strong>dustrieterre<strong>in</strong> uit 1960 met veel leegstaand en verouderd vastgoed<br />

plaatsmaakt voor won<strong>in</strong>gen. We hebben er het volste vertrouwen <strong>in</strong> dat met de expertise van Van Omme & De Groot de ontwikkel<strong>in</strong>g snel vlot<br />

getrokken kan worden en we een bijdrage kunnen leveren aan het won<strong>in</strong>gtekort <strong>in</strong> Rotterdam.”<br />

PNL Vastgoedmaatschappij is een door Codabel gemanagede vastgoedbelegger die gespecialiseerd is <strong>in</strong> Rotterdam-<strong>Overschie</strong> waarbij verbeter<strong>in</strong>g<br />

van de kwaliteit van het vastgoed centraal staat. PNL is aan de Burgemeester Baumannlaan 127 te Rotterdam gevestigd en staat onder leid<strong>in</strong>g van<br />

Pio Fernandez Rijsdijk en Arnaud du Pont. www.codabel.com<br />

Van Omme & De Groot is een<br />

<strong>in</strong> 1922 opgerichte Rotterdamse<br />

bouw- en projectontwikkel<strong>in</strong>gsondernem<strong>in</strong>g<br />

die landelijk actief is.<br />

www.vanomme-degroot.nl<br />

Namens het hele team;<br />

Fijne feestdagen & een<br />

gezond 2022!


december 2021<br />

Dikke pluim voor Sterrenrestaurant<br />

Met een videoboodschap reikte wethouder Grauss<br />

d<strong>in</strong>sdag 23 november een cheque uit aan een<br />

opgetogen Thea Visser (r) en Chris van der Gaag<br />

Ruim anderhalf jaar doen ze het al; eenmaal per week koken vrijwilligers met veel plezier voor zo’n zeventig ouderen<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Veertien ouderen eten elke d<strong>in</strong>sdag <strong>in</strong> activiteitencentrum Ple<strong>in</strong> 13 aan de Abtsweg 115: het Sterrenrestaurant.<br />

De rest krijgt de maaltijd tegen kostprijs thuisbezorgd. De vrijwilligers maken van de maaltijd elke week weer<br />

een feestje, want er is altijd een extraatje. Een puzzel, iets lekkers, een toetje… Bovendien wordt iedere deelnemer<br />

wekelijks gebeld om de menuwensen te bespreken. En misschien nog veel belangrijker: voor een praatje.<br />

Foto: Gemeente Rotterdam<br />

Restaurant dicht<br />

Door de recente coronamaatregelen<br />

is het<br />

restaurant helaas tijdelijk<br />

gesloten. Het koken<br />

en bezorgen gaan wel<br />

gewoon door<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

27<br />

Het Sterrenrestaurant is een <strong>in</strong>itiatief<br />

van Thea Visser van Wilskracht<br />

Werkt. Samen met vrijwilliger Chris<br />

van der Gaag begon ze de service<br />

tijdens de lockdown <strong>in</strong> maart vorig<br />

jaar, toen veel ouderen niet naar<br />

buiten durfden. Ze verzorgden toen<br />

maar liefst tweehonderd maaltijden<br />

per week. En omdat de behoefte<br />

eraan nog steeds groot is, blijft het<br />

Sterrenrestaurant doorgaan. Daarom<br />

een verdiende pluim voor de<br />

<strong>in</strong>itiatiefnemers!<br />

Rotterdam. Sterker door.<br />

Vanuit Rotterdam. Sterker door.<br />

beloont de gemeente <strong>in</strong> zes Rotterdamse<br />

wijken <strong>in</strong>itiatieven die<br />

<strong>in</strong> coronatijd zijn gestart en die<br />

voorlopig blijven bestaan, zoals het<br />

Sterrenrestaurant <strong>in</strong> Ple<strong>in</strong> 13.<br />

W<strong>in</strong>teropvang dak- en thuislozen<br />

Wanneer de gevoelstemperatuur geen recht hebben op opvang.<br />

onder de nul graden zakt, organiseert<br />

de gemeente extra opvang De vier grote steden beslissen samen<br />

wanneer de w<strong>in</strong>terkouderege-<br />

voor dak- en thuislozen. Dit om te<br />

voorkomen dat mensen de nacht l<strong>in</strong>g <strong>in</strong>gaat en weer stopt. Bij <strong>in</strong>gang<br />

<strong>in</strong> de vrieskou op straat moeten geldt de regel<strong>in</strong>g voor m<strong>in</strong>imaal<br />

doorbrengen. In Rotterdam is het drie nachten. Gaat de w<strong>in</strong>terkouderegel<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong>, dan kunnen dak- en<br />

pand aan de Volkelstraat 9 <strong>in</strong> de<br />

wijk Zestienhoven aangewezen als thuislozen zich tussen 17.30 en<br />

tijdelijke opvang voor de w<strong>in</strong>ters 23.00 uur aanmelden bij de Vijverhofstraat<br />

35-37. Van daaruit worden<br />

van 2021-2022 en 2022-2023. De<br />

w<strong>in</strong>teropvang is ook toegankelijk zij met busjes naar de Volkelstraat<br />

voor dak- en thuislozen die normaal gebracht. Ze mogen niet op eigen<br />

gelegenheid naar de opvang <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> komen en moeten de<br />

hele avond en nacht <strong>in</strong> de opvang<br />

blijven. De volgende ochtend worden<br />

ze rond 9.00 uur met busjes<br />

naar het centrum teruggebracht.<br />

Ervaren medewerkers van de Nico<br />

Adriaans Sticht<strong>in</strong>g (NAS) zorgen <strong>in</strong><br />

de opvang voor een verantwoord<br />

en veilig verloop.<br />

Informatie dak- en<br />

thuislozen<br />

Meer <strong>in</strong>formatie over<br />

dak- en thuislozen v<strong>in</strong>dt<br />

u op www.rotterdam.<br />

nl/wonen-leven/dak-ofthuisloos.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


december 2021<br />

Schaatsbaan Sidel<strong>in</strong>gepark<br />

Kom <strong>in</strong> de kerstvakantie lekker schaatsen<br />

<strong>in</strong> het Sidel<strong>in</strong>gepark<br />

Foto: All Events<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

28<br />

De schaatsbaan gaat door! Vrijdag<br />

17 december opent om 10.00 uur<br />

’s ochtends de kunstijsbaan <strong>in</strong> het<br />

Sidel<strong>in</strong>gepark <strong>in</strong> Kle<strong>in</strong>polder-West.<br />

Het is een cadeautje van de gebiedscommissie<br />

en burgemeester<br />

Aboutaleb, zodat er ondanks alle<br />

beperk<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de kerstvakantie toch<br />

iets leuks te doen is voor de jeugd.<br />

Kees van der Meer van de gebiedscommissie<br />

vertelt: ‘De schaatsbaan<br />

is vooral bedoeld voor k<strong>in</strong>deren,<br />

maar volwassenen mogen er ook<br />

op. Er kunnen honderd mensen<br />

tegelijk schaatsen, want het wordt<br />

een fl<strong>in</strong>ke baan van 27 bij 13 meter.<br />

Het is overdekt en er is goed toezicht.<br />

De toegang is gratis, en als<br />

u zelf geen schaatsen heeft kunt u<br />

die zelfs tegen een kle<strong>in</strong>e borgsom<br />

lenen. Van maandag 20 tot en met<br />

woensdag 22 december is de baan<br />

gereserveerd voor leerl<strong>in</strong>gen van<br />

de basisscholen <strong>in</strong> de wijk.’<br />

De baan is tot en met zondag 9<br />

januari elke dag open van 10.00 tot<br />

17.00 uur, op eerste kerstdag van<br />

12.00 tot 17.00, en op nieuwjaarsdag<br />

van 14.00 tot 17.00 uur. Wegens<br />

corona is er geen open<strong>in</strong>gsfeestje.<br />

De kerstmarkt eromheen<br />

gaat helaas ook niet door, maar er<br />

zijn wel warme en koude versnaper<strong>in</strong>gen:<br />

koek en zopie!<br />

Vergader<strong>in</strong>g<br />

De gebiedscommissie<br />

vergadert weer <strong>in</strong><br />

januari 2022. Vergader<strong>in</strong>g<br />

volgen? Kijk op<br />

gebiedscommissies.<br />

notubiz.nl voor de juiste<br />

datum en tijd.<br />

Denk digitaal mee over nieuwe <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g<br />

In <strong>Overschie</strong>-Oost wordt <strong>in</strong> 2023<br />

het riool vervangen. De gemeente<br />

maakt van de gelegenheid gebruik<br />

om tegelijk een aantal straten<br />

anders <strong>in</strong> te richten. Tijdens een<br />

digitale bijeenkomst kunt u uw<br />

wensen hiervoor doorgeven.<br />

Niet alleen vervangt de gemeente <strong>in</strong><br />

2023 het riool, ook straten en plantsoenen<br />

worden opgehoogd. Sted<strong>in</strong><br />

en Evides vervangen dan ook de<br />

gas- en waterleid<strong>in</strong>gen. Door de<br />

plann<strong>in</strong>gen op elkaar af te stemmen,<br />

hoeft de straat m<strong>in</strong>der vaak open.<br />

De werkzaamheden bieden de mogelijkheid<br />

om de Buttervlietstraat,<br />

Been<strong>in</strong>gerstraat, Ameidestraat,<br />

Ruggeweg, Rammelandstraat en<br />

de Abtsweg, van de Kedichemstraat<br />

<strong>in</strong>clusief het Mookhoekple<strong>in</strong><br />

tot aan de Ziedewijstraat, anders <strong>in</strong><br />

te richten.<br />

Tijdens een <strong>in</strong>formatieavond kunt<br />

u uw wensen doorgeven. Van 14<br />

tot en met 16 december waren er<br />

vier bijeenkomsten, met iedere keer<br />

aandacht voor een andere straat.<br />

Door de coronamaatregelen zijn<br />

die via MS Teams. Wilt u alsnog<br />

meepraten? Stuur dan een e-mail<br />

naar <strong>Overschie</strong>OostSO@rotterdam.<br />

nl of geef via www.rotterdam.nl/<br />

overschieoost uw wensen door<br />

De werkzaamheden <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>-Oost<br />

maken her<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van de straten mogelijk<br />

Foto: David Roz<strong>in</strong>g<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


Gaat ú <strong>in</strong> de wijkraad?<br />

In januari 2022 kunt u zich aanmelden als kandidaat voor de wijkraad <strong>Overschie</strong>. Bij de verkiez<strong>in</strong>gen op 16 maart stemt<br />

Rotterdam voor de gemeenteraad én voor de wijkraden. In de wijkraad zitten wijkbewoners. Zij helpen de gemeente om te<br />

werken aan zaken die wijkbewoners belangrijk v<strong>in</strong>den.<br />

Inleveren op 11 januari<br />

<strong>Overschie</strong>ënaars van 16 jaar en ouder<br />

kunnen kandidaat zijn voor de wijkraad.<br />

Wilt u uw wijk vertegenwoordigen? En<br />

goede ideeën voor <strong>Overschie</strong> uitwerken?<br />

Verzamel dan 5 handteken<strong>in</strong>gen<br />

van bewoners die u steunen. En meldt u<br />

aan als kandidaat. Het aanmeldformulier<br />

staat op rotterdam.nl/wijkraden. Het<br />

<strong>in</strong>gevulde formulier moet u pr<strong>in</strong>ten. Het<br />

gepr<strong>in</strong>te formulier brengt u op 11 januari<br />

persoonlijk langs op de Burgemeester<br />

Baumannlaan 178. Dat kan tussen 9 uur <strong>in</strong><br />

de ochtend en 9 uur <strong>in</strong> de avond.<br />

Meer weten? Alle <strong>in</strong>formatie over de<br />

wijkraden en de verkiez<strong>in</strong>gen staan op<br />

www.rotterdam.nl/wijkraden. Hebt u<br />

vragen? Stuur dan een e-mail naar wijkaanzet@rotterdam.nl<br />

Een w<strong>in</strong>ters plaatje van de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat en de Grote Kerk vanaf de Hoge Brug -Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong> aan zet<br />

29


Zoek jij een gave<br />

kantoorruimte<br />

aan de Schie?<br />

• Fysiotherapie<br />

• Manueel Therapie<br />

• Fysiotherapie bij u thuis<br />

• Sport<br />

• Park<strong>in</strong>son<br />

• Revalidatie<br />

RTM<br />

RETURN TO MOVE<br />

Fysiotherapie<br />

• Beroerte<br />

• Echografie<br />

• Videobellen<br />

• Dry Needl<strong>in</strong>g<br />

• Claudicatio<br />

• Fysiotherapie en kanker<br />

Jasper van Staveren<br />

D<strong>in</strong>a Brezet<br />

<strong>Overschie</strong> West<br />

Burgemeester Baumannlaan 190<br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

<strong>Overschie</strong> Oost<br />

Abtsweg 2<br />

www.de-vlasfabriek.nl<br />

drs. Joris Huijser<br />

Cynthia de Kruijff, MSc.<br />

Ilja Bregman<br />

Lorenzo Lasalvia<br />

<strong>in</strong>fo@rtmfysiotherapie.nl<br />

010 262 05 19<br />

www.rtmfysiotherapie.nl<br />

Annelies Moltzer<br />

Maandag 08:00 – 21:00<br />

D<strong>in</strong>sdag 07:30 – 21:00<br />

Woensdag 08:00 – 21:00<br />

Donderdag 07:30 – 21:00<br />

Vrijdag 08:00 – 18:00<br />

Zaterdag 08:00 – 14:00<br />

Zondag Gesloten<br />

UW VASTGOED IN VERTROUWDE HANDEN – VASTGOEDBEHEER DOOR PROFESSIONALS<br />

Vastgoedbeheer bij Kolpa V.V.S. betekent voor u als eigenaar een goed geregeld en planmatig technisch<br />

onderhoud en een degelijk f<strong>in</strong>ancieel beleid.<br />

We verzorgen:<br />

- Incasseren van de huren<br />

- Doorvoeren van de wettelijke huurverhog<strong>in</strong>g<br />

- Opstellen huurcontracten<br />

- Afwikkelen huuropzegg<strong>in</strong>gen<br />

- M<strong>in</strong>imaliseren leegstand<br />

Kolpa VVS Beheer BV<br />

Schieweg 34D | 3039 BB Rotterdam | T 010 – 467 25 55 | E <strong>in</strong>fo@kolpavvs.nl | W kolpavvs.nl


Het e<strong>in</strong>de van bijna 100 jaar<br />

Bloemsierkunst Nagelhout<br />

Aad van Dijk<br />

Als je aan bloemen denkt, dan ligt <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> de naam Nagelhout voor de hand. Maar dat gaat b<strong>in</strong>nenkort veranderen:<br />

André Nagelhout, de 3e generatie bloemisten, sluit op 31 december de zaak aan de Hoornweg.<br />

Dat zal wel even wennen zijn, want voor<br />

bloemen en planten kun je overal terecht,<br />

maar de vakkennis van Nagelhout zal<br />

gemist worden. Ook activiteiten zoals de<br />

Kerstworkshop van enkele jaren geleden,<br />

zijn er vanaf 1 januari niet meer.<br />

56 jaar <strong>in</strong> de zaak<br />

De zaken verliepen naar wens, maar toch<br />

werd stoppen onvermijdelijk. De k<strong>in</strong>deren<br />

van André Nagelhout volgen hem<br />

niet op en <strong>in</strong>middels is André 71 jaar. Ook<br />

de gezondheidstoestand van zijn vrouw<br />

Fijke speelt een rol bij het besluit om te<br />

stoppen. André was maar liefst 56 jaar<br />

actief <strong>in</strong> de zaak, en veel klanten zijn ook<br />

jarenlang door Fijke geholpen.<br />

In 1924 startte de opa van André een bloemenzaak<br />

op het Oranjeple<strong>in</strong>. In 1955 verhuisde<br />

de w<strong>in</strong>kel naar de Hoornweg, toen<br />

een nieuwe w<strong>in</strong>kelstraat. Ook de vader<br />

van André zat <strong>in</strong> de zaak. Het gez<strong>in</strong> woonde<br />

boven de w<strong>in</strong>kel en omdat hij niet wist<br />

wat hij wilde worden, is André <strong>in</strong> de zaak<br />

gegaan. Zijn studie sloot daar op aan: na<br />

de middelbare school g<strong>in</strong>g Andre naar de<br />

lagere tu<strong>in</strong>bouwschool. Daarna volgden<br />

twee jaar Vakschool en twee jaar Meesteropleid<strong>in</strong>g.<br />

Hij deed mee aan wedstrijden<br />

en won prijzen. In de beg<strong>in</strong>tijd werkte<br />

hij veel samen met Tom Pleune en Koos<br />

Zuidgeest, “<strong>in</strong> die tijd de beste bloemb<strong>in</strong>ders<br />

van Nederland”, volgens André.<br />

Op de fiets<br />

André her<strong>in</strong>nert zich uit de beg<strong>in</strong>periode<br />

van de zaak dat zijn vader de bezorg<strong>in</strong>g<br />

met de bakfiets deed. Nu gaat alles per<br />

auto. Er was nog geen organisatie als<br />

Fleurop en toen er eens vier rouwkransen<br />

naar Hoek van Holland moesten, betekende<br />

dit dat de 11-jarige André samen<br />

met zijn vader de kransen op de fiets<br />

moest brengen. Het waren hardere tijden,<br />

maar de gezelligheid van toen mist<br />

hij wel!<br />

In die tijd telde <strong>Overschie</strong> zo’n 36.000<br />

<strong>in</strong>woners en dat betekende voor een ondernemer<br />

veel werk. Nu heeft <strong>Overschie</strong><br />

nog maar zo’n 18.000 <strong>in</strong>woners. Hoewel<br />

Nagelhout geen last heeft van de onl<strong>in</strong>e<br />

concurrentie, ziet hij wel een verander<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> koopgedrag.<br />

In 1982 moest zijn vader wegens ziekte<br />

stoppen en André nam de zaak over. Hij<br />

had veel steun van zijn oudste zus Mieke,<br />

die al bij hun vader werkte. Ook zijn andere<br />

twee zussen werkten mee <strong>in</strong> de zaak,<br />

die jarenlang ook een vestig<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de Burgemeester<br />

Baumannlaan had. De omzet<br />

steeg, vooral door het lidmaatschap van<br />

Fleurop. Fleurop levert nog steeds veel<br />

bestell<strong>in</strong>gen op.<br />

Geen moeite was André te veel, ook als<br />

een opdracht eigenlijk te laat b<strong>in</strong>nenkwam.<br />

Ook op andere gebieden kon<br />

<strong>Overschie</strong> rekenen op André. Zo was hij<br />

voorzitter van de bridgeclub, zat <strong>in</strong> de<br />

kerkenraad van de vroegere Gereformeerde<br />

Kerk en <strong>in</strong> het schoolbestuur van<br />

de Christelijke <strong>Overschie</strong>se scholen. Ook<br />

is hij jarenlang voorzitter van de w<strong>in</strong>keliersverenig<strong>in</strong>g<br />

geweest van de oude en<br />

nieuwe Baumannlaan.<br />

Wie André en Fijke gedag wil zeggen, is<br />

welkom op 29, 30 of 31 december <strong>in</strong> de<br />

w<strong>in</strong>kel aan de Hoornweg.<br />

Fijke en André Nagelhout: “We hebben veel te danken<br />

aan onze trouwe klanten” - Foto: Dirk van Noort<br />

<strong>Overschie</strong>se detailhandel<br />

31


Gratis Activiteitenprogramma<br />

BUURVRIENDEN OVERSCHIE HWD<br />

<strong>Overschie</strong>se Buurvrienden<br />

32<br />

Doorlopende activiteiten<br />

Iedere d<strong>in</strong>sdagmiddag: 13.30-16.00 uur<br />

- Sjeudeboel, Wandelvoetbal, Puzzelen,<br />

Spelletjes, Beppen<br />

Iedere donderdagavond: 19.00-20.00<br />

uur - Wandelvoetbal (tijdelijk stil gezet<br />

i.v.m. Corona-regels)<br />

Vooraf aanmelden niet nodig. Kom kijken,<br />

dr<strong>in</strong>k een bakkie en als je wilt kun je<br />

direct meedoen.<br />

Huidige en nieuwe sjeudeboelers s.v.p.<br />

wel vernieuwde aanmeld<strong>in</strong>gsformulier<br />

<strong>in</strong>vullen en <strong>in</strong>leveren<br />

Reserveer snel: ‘Spijt komt nooit op tijd’<br />

Bijzondere activiteiten rond de jaarwissel<strong>in</strong>g:<br />

Donderdag 23 december - 20.00 uur -<br />

Kerstklaverjassen<br />

D<strong>in</strong>sdag 28 december - 15.00 uur - Oliebolllenmiddag<br />

met de mooiste kerstsongs<br />

(er zijn nog plekken)<br />

Zondag 2 januari 2022 - 12.30 – 14.30<br />

uur - Open<strong>in</strong>gsfeest 13.00 uur - 4 nieuwe<br />

jeu de boules banen<br />

Met tussen 13.30 –14.30 uur optreden<br />

van de WANNEBIEZZ.<br />

Voor huidige en nieuwe sjeudeboelers,<br />

wandelvoetballers en andere deelnemers<br />

d<strong>in</strong>sdagmiddag activiteiten (reserveren is<br />

verplicht)<br />

Zondag 2 januari 2022 - 15.00 – 17.00 (of<br />

18.00) uur - Nieuwjaars<strong>in</strong>loop vv HWD (er<br />

zijn nog plekken)<br />

Met nieuwjaarswedstrijd HWD VETERA-<br />

NEN – HIMMAT<br />

In 2022 (datum nog te bepalen) Beatles<br />

happy hour 15.00 – 16.00 uur<br />

Entree en deelname gratis<br />

Locatie : vv HWD Taludweg 5, 3042JK<br />

Deelname/Entree/Koffie /Thee/ Parkeren/<br />

Reserveren GRATIS<br />

Namens Team Buurvrienden HWD <strong>Overschie</strong>.<br />

Veel plezier!<br />

Info en aanmelden<br />

Voor <strong>in</strong>fo en reserveren of aanmelden:<br />

Hans van Luijpen - hvanluijpen@gmail.<br />

com<br />

<strong>Overschie</strong> heeft 4 nieuwe jeu de boules banen<br />

Coörd<strong>in</strong>ator activiteitenprogramma BUURVRIENDEN OVERSCHIE HWD<br />

De vrijwilligers van de voetbalverenig<strong>in</strong>g<br />

HWD organiseerden voor het<br />

eerst jeu de boules voor 55+ tijdens<br />

de <strong>Overschie</strong>se sportweek van 2020.<br />

Niemand had er hoge verwacht<strong>in</strong>gen<br />

van. Onverwacht kwamen er zo veel<br />

mensen, dat bij de organisatie van verbaz<strong>in</strong>g<br />

de wenkbrauwen werden gefronst.<br />

Op 2 januari worden vier echte<br />

jeu de boules banen geopend.<br />

Na het succes van de sportweek startte<br />

spontaan een proefproject. Jan Kok, ervaren<br />

jeu de boulesspeler, nam de leid<strong>in</strong>g en<br />

werd tot teamcoach benoemd. De plastic<br />

camp<strong>in</strong>gsetjes werden direct <strong>in</strong>gewisseld<br />

voor serieuzer materiaal.<br />

Ge<strong>in</strong>tje<br />

Het spelen op kunstgras was best goed te<br />

doen. Als ge<strong>in</strong>tje werd wel gevraagd of er<br />

niet twee echte jeu de boules banen konden<br />

komen. Die uitdag<strong>in</strong>g is uite<strong>in</strong>delijk<br />

serieus opgepakt door HWD vrijwilligers.<br />

Twee <strong>Overschie</strong>ënaren met veel ervar<strong>in</strong>g<br />

om dromen te realiseren, Kees van der Meer<br />

en Sjoerd Nicodem, adviseerden over de f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g.<br />

Secretaris John van den Ouwelant<br />

deed een groot deel van de papieren<br />

rompslomp. Toen ook penn<strong>in</strong>gmeester en<br />

ervaren projectmanager Ron van der Velden<br />

zich aanmeldde g<strong>in</strong>g het snel: de aanleg<br />

van maar liefst vier jeu de boules banen<br />

g<strong>in</strong>g van start. En met resultaat!<br />

Open<strong>in</strong>g jeu de boules banen<br />

Op zondag 2 januari 2022 om 13 uur worden<br />

de vier banen officieel geopend.<br />

Aansluitend staat er een gratis gezonde<br />

lunch klaar <strong>in</strong> het clubhuis van HWD.<br />

Van 13.30 – 14.30 is er een optreden van<br />

de WANNABIEZ voor de trouwe en de<br />

nieuwe jeu de boulers. Ook andere deelnemers,<br />

vrijwilligers en partners van het<br />

activiteitenprogramma BUURVRIENDEN<br />

OVERSCHIE HWD zijn uitgenodigd.<br />

Sjeudeboel<br />

Het team SJEUDEBOEL OVERSCHIE bestaat<br />

veelal uit ouderen 55+ tot 80+, maar<br />

officieel is er geen leeftijdsgrens. In de<br />

nabije toekomst krijgt ook de jeugd de<br />

mogelijkheid om mee te doen.<br />

De mensen <strong>in</strong> het huidige team hadden<br />

geen enkele b<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g met vv HWD, ook al<br />

woonden ze vaak slechts op honderden<br />

Hans van Luijpen<br />

meters afstand. Velen waren nog nooit<br />

bij HWD geweest. Dit is fl<strong>in</strong>k veranderd.<br />

Inmiddels staan er 20 deelnemers op<br />

de lijst. Wekelijks doen zo’n 15 mensen<br />

trouw mee.<br />

De vier jeu de boules banen mogen op<br />

d<strong>in</strong>sdagmiddag van 14.00 – 15.00 gratis<br />

gebruikt worden. Jan Kok en deelnemers<br />

die <strong>in</strong>middels ook ervaren zijn, staan klaar<br />

voor nieuwe deelnemers.<br />

Door, voor en met ouderen<br />

Een team van 5 personen (Jan Kok, Joke<br />

Pegels, Ada van Noordwijk, Joop Bru<strong>in</strong><strong>in</strong>g<br />

en T<strong>in</strong>eke Hoogenboom) organiseren naast<br />

het jeu de boules ook andere activiteiten,<br />

met hulp van de andere deelnemers.<br />

Nieuwsgierig? Ga eens langs bij vv HWD<br />

Taludweg 5 3042JZ<br />

Dit alles werd ook mogelijk gemaakt door<br />

medewerk<strong>in</strong>g van vv HWD, de gemeente<br />

Rotterdam, gebiedscommissie <strong>Overschie</strong>,<br />

S<strong>in</strong>t Laurensfonds, Elise Mathilde fonds,<br />

Van Leeuwen van Lignac Sticht<strong>in</strong>g, Sportregie<br />

van het Sportbedrijf, en andere<br />

partners en vrijwilligers.


Van Gelder AGF aan de Abtsweg stopt<br />

Aad van Dijk<br />

Veel <strong>Overschie</strong>ënaren wisten hun w<strong>in</strong>kel aan de Abtsweg te v<strong>in</strong>den voor groenten en fruit. Maar dat stopt. Op 24 december<br />

2021 sluit Van Gelder AGF. Rien en Corrie Breevaart hebben de leeftijd bereikt dat ze mogen stoppen met werken en gaan<br />

genieten van hun welverdiende rust. Nou ja, niet helemaal…<br />

Het trouwe team medewerkers (met l<strong>in</strong>ks Rien en rechts Corrie) en de voor velen zo vertrouwde w<strong>in</strong>kel - [foto] Dirk van Noort<br />

Speciaalzaken zoals de w<strong>in</strong>kel van Rien en<br />

Corrie verdwijnen steeds meer. Dit komt<br />

door onze neig<strong>in</strong>g om alles <strong>in</strong> een keer<br />

bij de ‘grootgrutter’ te kopen (of te laten<br />

bezorgen). Ook Van Gelder stopt def<strong>in</strong>itief.<br />

Hoewel, stoppen? Het lijkt Rien en Corrie<br />

wel zo prettig om toch nog wat te doen<br />

te hebben. Ze gaan daarom door met de<br />

bevoorrad<strong>in</strong>g van k<strong>in</strong>derdagverblijven en<br />

bedrijven. Een deel van de zaak blijft daarom<br />

<strong>in</strong> bedrijf. De taakverdel<strong>in</strong>g is dat Corrie<br />

alles klaarzet en Rien gaat bezorgen.<br />

Vaders<br />

De wortels van de Van Gelders liggen <strong>in</strong><br />

Ridderkerk/Rijsoord. Corries vader begon<br />

ooit <strong>in</strong> het nabijgelegen Rotterdam-Zuid<br />

groenten en fruit te verkopen, met paard<br />

en wagen aan de deur. Kwaliteit stond altijd<br />

voorop. Dat bleek een succesformule toen<br />

hij <strong>in</strong> 1955 een zaak startte <strong>in</strong> de 1e Pijnackerstraat<br />

<strong>in</strong> Rotterdam-Noord. De mensen<br />

bleken die kwaliteit al snel op waarde te<br />

schatten en de zaken liepen voorspoedig.<br />

Dochter Corrie hielp als k<strong>in</strong>d al met het<br />

<strong>in</strong>pakken van de aardappelen en haar<br />

hart is altijd bij dit vak gebleven. Ze leerde<br />

dankzij het vak ook haar latere man Rien<br />

kennen, toen ze met haar vader meeg<strong>in</strong>g<br />

naar de groentegroothandel. Ook Rien<br />

werkte namelijk bij zijn vader, maar dan <strong>in</strong><br />

de groothandel.<br />

Een kle<strong>in</strong>e supermarkt<br />

In 1971 begon Corries vader zijn zaak aan<br />

de Abtsweg, en later namen Corrie en Rien<br />

de zaak over. Corrie vertelt dat ze vroeger<br />

naast groenten en fruit eigenlijk van alles<br />

verkochten: van vers brood en gebak tot limonades,<br />

en van wijn, zuivel, en diepvries<br />

tot zelfs panty’s. Nog niet zo lang geleden<br />

kon je hier ook terecht voor bloemen en<br />

planten. “We waren vroeger eigenlijk een<br />

kle<strong>in</strong>e supermarkt” her<strong>in</strong>nert Corrie zich.<br />

Stoppen geeft het echtpaar een dubbel<br />

gevoel; ze zullen de mensen én het praatje<br />

gaan missen! Ze realiseren zich wel dat ze<br />

het geluk hebben dat hun k<strong>in</strong>deren alledrie,<br />

met de kle<strong>in</strong>k<strong>in</strong>deren, <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wonen.<br />

Graag willen Corrie, Rien en dochter<br />

Chantal hun klanten bedanken voor al die<br />

jaren dat ze zo trouw hun w<strong>in</strong>kel bezochten.<br />

Ze wensen allen een mooi en gezond<br />

2022 toe.<br />

<strong>Overschie</strong>se detailhandel<br />

33<br />

Goede voornemens?<br />

Doe mee met de beg<strong>in</strong>nerscursus van Loopgroep <strong>Overschie</strong><br />

Vanaf 11 januari 2022 kun je 6 weken lang<br />

elke d<strong>in</strong>sdag- en donderdagavond aan je<br />

conditie werken. Loopgroep <strong>Overschie</strong><br />

werkt samen met diëtiste El<strong>in</strong>a Blommers<br />

van Eetzo. De kosten voor de cursus van zes<br />

weken bedragen slechts € 25,00. Je bent vrij<br />

om d<strong>in</strong>sdag en/of donderdag mee te doen.<br />

De tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g duurt een uur. Er worden<br />

gerichte oefen<strong>in</strong>gen gedaan en juiste<br />

technieken geleerd.<br />

Je BMI wordt gemeten en er wordt vastgelegd<br />

bij de eerste en de laatste tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g<br />

welke afstand je b<strong>in</strong>nen 10 m<strong>in</strong>uten kunt<br />

hardlopen.<br />

Verzamelpunt: Speeltu<strong>in</strong> Levenslust, Kedichemstraat,<br />

<strong>Overschie</strong>.<br />

Start van de tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g: 19.00 uur.<br />

De loopgroep volgt de coronaregels,<br />

waarbij de oefen<strong>in</strong>gen b<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> de zaal,<br />

maar mogelijk ook buiten gehouden kunnen<br />

worden.<br />

Interesse? Stuur een mailtje naar aad.<br />

vandijk@zonnet.nl . Bellen kan ook: 010-<br />

4151572 of 06-16989385 (El<strong>in</strong>a Blommers).


Bezwaar Roterodamum tegen omgev<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<br />

Waterstaatkerk Petrus’ Banden<br />

Historisch Genootschap Roterodamum heeft op 16 november, gesteund door Museum Oud <strong>Overschie</strong> en het College van<br />

Orgeladviseurs, bezwaar aangetekend tegen de verleende omgev<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g Delftweg 13 Waterstaatskerk Petrus’<br />

Banden.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

34<br />

De historisch waardevolle Waterstaatskerk<br />

Petrus’ Banden ligt idyllisch aan de<br />

Schie en is een rijksmonument. De door<br />

Pieter Adams ontworpen kerk is niet alleen<br />

beeldbepalend voor <strong>Overschie</strong>; De<br />

kerk heeft ook een bijzonder <strong>in</strong>terieur.<br />

Het bezwaar van Roterodamum richt zich<br />

tegen de door de gemeente gevoerde<br />

‘kle<strong>in</strong>e procedure’. Die zal volgens de bezwaarmakers<br />

het rijksmonumentale ensemble<br />

van kerk en pastorie aantasten en<br />

onherstelbaar beschadigen. Monumentale<br />

onderdelen van het kerkgebouw en <strong>in</strong>terieur<br />

zullen namelijk worden afgevoerd.<br />

Het gaat daarbij om het herplaatsen van<br />

preekstoel, orgel en doopvont en het wisselen<br />

van de offerblokken. De gemeente<br />

wil andere onderdelen opslaan, zoals<br />

de tabernakeldeur, altaartegels en relikwieën,<br />

het glas-<strong>in</strong>-lood uit het koor, het<br />

doophek en de heiligenbeelden. Verder<br />

wil men het hoogaltaar, de zijaltaren en<br />

het celebratiealtaar slopen en afvoeren.<br />

De voormalige Petrus’Banden kerk aan de Delftweg<br />

Problemen met standplaatsen vis- en oliebollenkraam<br />

Aad van Dijk<br />

“Al 49 jaar sta ik met mijn oliebollenkraam<br />

<strong>in</strong> de maanden november en<br />

december <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>”, vertelt Ed de<br />

Haan. “S<strong>in</strong>ds ik daarmee <strong>in</strong> 1972 startte<br />

heb ik altijd probleemloos een plek gekregen<br />

en met veel plezier verkoop ik<br />

jaarlijks mijn producten aan vele oude<br />

en nieuwe klanten op de Burgemeester<br />

Baumannlaan.”<br />

Toen zijn vader <strong>in</strong> 1952 als trambestuurder<br />

g<strong>in</strong>g werken, kwam het gez<strong>in</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

wonen. S<strong>in</strong>dsdien volgt Ed de verander<strong>in</strong>gen<br />

hier met belangstell<strong>in</strong>g, zoals de<br />

renovatie, de nieuwbouww<strong>in</strong>kels en leefbaarheid.<br />

Waar kunnen de kramen straks staan?<br />

Ed zag hoe ook de katholieke kerk op de<br />

Baumannlaan is verkocht en nu omgebouwd<br />

wordt tot fraaie appartementen.<br />

Horeca en een terras moeten hier nog bij<br />

komen. Dat laatste is reden tot zorg voor<br />

Ed, want hoe moet dat met de standplaatsen<br />

van de viskraam en zijn oliebollenkraam?<br />

Pal voor de kerk is er dan<br />

hoogstwaarschijnlijk geen ruimte meer.<br />

Er leek een oploss<strong>in</strong>g. Ed vertelt dat de<br />

gemeente gelukkig erg zijn best heeft gedaan<br />

voor de kramen. Er werd een nieuwe<br />

locatie op de Baumannlaan aangelegd en<br />

dat zag er al spoedig prachtig uit. Er was<br />

stromend water en andere voorzien<strong>in</strong>gen<br />

waren al aangevraagd. Het leek zo mooi<br />

<strong>in</strong> orde, maar toen alles zo goed als klaar<br />

was, kwam daar plots een bezwaarschrift<br />

van een bewoonster. En dat bezwaar<br />

werd toegewezen, wat betekende dat de<br />

kramen er toch niet konden staan. Het<br />

ple<strong>in</strong> moest weer <strong>in</strong> de oude staat teruggebracht<br />

worden.<br />

En nu?<br />

Het schrappen van de nieuwe standplaatsen<br />

was een grote teleurstell<strong>in</strong>g voor de<br />

ondernemers van de druk bezochte kramen.<br />

Ze hopen dat er spoedig een oploss<strong>in</strong>g<br />

wordt gevonden, zodat ze ook <strong>in</strong> 2022<br />

hun vis en oliebollen kunnen verkopen.<br />

De kraam van de Vismeiden en de Oliebollenkraam op de<br />

Baumannlaan - Foto: Dirk van Noort


Nieuwe boekenkastjes <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

In <strong>Overschie</strong> staan steeds meer boekenkastjes op straat. Passanten en buurtgenoten kunnen hier een boek uitzoeken of<br />

aanbieden. Op <strong>in</strong>itiatief van Museum Oud-<strong>Overschie</strong> zijn er s<strong>in</strong>ds kort nog twee boekenkastjes bijgekomen.<br />

Rechts van het museumpand op nummer<br />

138 <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat hangt<br />

een nieuw boekenkastje. Hier<strong>in</strong> staan nu<br />

vooral leesboeken en belletrie, maar dat<br />

zal vast snel veranderen.<br />

Op het terre<strong>in</strong> van het Buitenmuseum<br />

hangt een tweede kastje, <strong>in</strong> de doorgang<br />

van hof het Middenveld, naast de<br />

Brocante-w<strong>in</strong>kel. Daar<strong>in</strong> staan meer serieuze<br />

boeken en plaatwerken. Deze zijn<br />

gedeelteijk afkomstig uit de collectie van<br />

het museum, waar ze overbodig zijn geworden.<br />

Voor de boekenliefhebbers is dit<br />

dus een leuk nieuw aanbod.<br />

De boekenkastjes van het museum<br />

Foto’s: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

Echtpaar Stok viert 3 januari hun 60-jarig huwelijk<br />

35<br />

Een feestelijk moment waar we graag aandacht aan besteden én waarmee we<br />

T<strong>in</strong>ie en Marius van harte feliciteren!<br />

Tot het e<strong>in</strong>de <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

T<strong>in</strong>ie is geboren <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> en haar man<br />

Marius <strong>in</strong> Spangen. Ze leerden elkaar kennen<br />

bij een schoonzus van Marius op een<br />

kleuterschool <strong>in</strong> Rotterdam-West. Daar<br />

werkte T<strong>in</strong>ie ook. Marius werkte bij een<br />

mach<strong>in</strong>efabriek <strong>in</strong> Schiedam, maar kreeg<br />

al snel een oproep voor zijn dienstplicht.<br />

Hij g<strong>in</strong>g varen bij de mar<strong>in</strong>e, op het vliegdekschip<br />

de Karel Doorman.<br />

Dat betekende dat hij maanden weg zou<br />

zijn. Misschien moest hij naar Nieuw Gu<strong>in</strong>ea,<br />

dat toen nog bij Nederland hoorde.<br />

Daar dreigde toen een conflictsituatie.<br />

Voor T<strong>in</strong>ie en Marius was dit reden om<br />

versneld te trouwen. Met hulp van de<br />

mar<strong>in</strong>e lukte dat zelfs b<strong>in</strong>nen 14 dagen.<br />

Op 3 januari 1962 traden ze <strong>in</strong> het huwelijk<br />

en g<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wonen. Ze zijn<br />

hier nooit meer weggegaan, en zoals T<strong>in</strong>ie<br />

zegt: “we zijn van plan <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> te<br />

blijven tot het e<strong>in</strong>de”.<br />

Vrijwilligerswerk<br />

Het 80-jarige echtpaar heeft twee zonen<br />

die allebei getrouwd zijn. Hun oudste<br />

heeft drie k<strong>in</strong>deren en de jongste twee.<br />

Zo zijn er vijf kle<strong>in</strong>k<strong>in</strong>deren en ook nog<br />

vijf achterkle<strong>in</strong>k<strong>in</strong>deren.<br />

T<strong>in</strong>ie en Marius hebben heel lang vrijwilligerswerk<br />

gedaan, onder andere 13<br />

jaar bij de Vogelklas van Karel Schot. Ook<br />

waren ze lang actief bij Ple<strong>in</strong> Dertien aan<br />

de Abtsweg <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> (T<strong>in</strong>ie 18 jaar<br />

en Marius maar liefst 21 jaar).<br />

En nu corona<br />

Tja, die corona. Ze v<strong>in</strong>den het een moeilijke<br />

tijd, maar willen niet klagen. En<br />

beg<strong>in</strong> december kregen ze gelukkig hun<br />

boosterprik.<br />

De trotse jubilarissen<br />

Foto: Aad van Dijk


Super drone: <strong>Overschie</strong>se kunstschilder<br />

Rajkovics <strong>in</strong> actie voor het milieu<br />

Gyula Rajkovics:<br />

“Het is één m<strong>in</strong>uut voor twaalf wat de toekomst van de aarde<br />

betreft. Als wij met zijn allen niet snel handelen en de opwarm<strong>in</strong>g<br />

van onze planeet niet direct stoppen, wordt onze situatie<br />

op aarde onhoudbaar. “<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie en contact:<br />

Gyula Rajkovics - telefoon: 0683309382<br />

www.rajkovics.wordpress.com<br />

Dit weet iedereen al, maar ik wil zelf wat aan deze situatie bijdragen.<br />

Ik ben al jaren bezig met een idee en heb hier al eerder<br />

gesproken: het ontwikkelen van een SUPER DRONE om bosbranden<br />

overal op de wereld te bestrijden. In Glasgow zijn de<br />

wereldleiders het er over eens geworden dat de bossen veel<br />

beter beschermd moeten worden en ook de houtkap moet<br />

stoppen.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

36<br />

Omdat mij als kunstschilder de natuur zeer ter harte gaat, kan ik<br />

niet stoppen met doorgeven van mijn visie over de ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

van een zeer moderne SUPER DRONE waar mee men <strong>in</strong> de toekomst<br />

veel effectiever bosbranden kan blussen en daarmee onze<br />

natuur beter kan beschermen voor de toekomstige generatie.<br />

Ik was al eens aanwezig bij de open<strong>in</strong>g van het eerste natuurmuseum<br />

ter wereld <strong>in</strong> Park16hoven <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Mijn schilderij<br />

van het gebouw waar dit plaatsvond, heb ik gedoneerd aan<br />

het goede doel.<br />

Omdat er nu zoveel aandacht besteed wordt aan de toekomst<br />

van de aarde, hoop ik op enige reactie van de lezers op mijn klimaatreddende<br />

idee.<br />

Gyula Rajkovics met Wim Pijbes bij de open<strong>in</strong>g -<br />

Foto: Gyula Rajkovics


De bewogen geschiedenis van de<br />

Julianaboom op het Saenredample<strong>in</strong><br />

In de vorige <strong>editie</strong> van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> stond een artikel over de aanpak van de Julianaboom op het Saenredample<strong>in</strong>.<br />

Die aanpak was nodig om de boom weer te laten groeien. Voor John van den Berg was het artikel aanleid<strong>in</strong>g om <strong>in</strong> de<br />

geschiedenis van de boom en het ple<strong>in</strong> te duiken.<br />

John van den Berg<br />

De Julianaboom (met daarnaast nog een telefooncel)<br />

op de kop van het Saenredample<strong>in</strong> op de hoek met de<br />

Rotterdamse Rijweg.<br />

Op zaterdagochtend 31 augustus 1935<br />

werd op de hoek van de Rotterdamse<br />

Rijweg en het Pieter de Hooghple<strong>in</strong> een<br />

Julianaboom geplant. Er kwam een muurtje<br />

omheen met daarop een hek met een<br />

gekroonde J er<strong>in</strong>, naar ontwerp van H.<br />

Sutterland Sr. In het muurtje werd een<br />

oorkonde gemetseld. Hier stond op dat de<br />

boom namens de <strong>Overschie</strong>se jeugd werd<br />

aangeboden aan het Gemeentebestuur<br />

van <strong>Overschie</strong>. Het <strong>in</strong>itiatief lag echter bij<br />

de <strong>Overschie</strong>sche Oranjeverenig<strong>in</strong>g. Deze<br />

boom stond er niet lang: <strong>in</strong> het eerste oorlogsjaar<br />

zaagde een anti-Oranjegez<strong>in</strong>de<br />

<strong>in</strong>woner de boom om. Direct na de oorlog,<br />

op 8 mei 1945, kwam er een nieuwe Julianaboom<br />

op dezelfde plek. Deze was jarenlang<br />

het feestelijke middelpunt van het<br />

ple<strong>in</strong>, samen met de muziektent. Het ple<strong>in</strong><br />

heette <strong>in</strong>middels het Saenredample<strong>in</strong>.<br />

In 1947 startte een <strong>in</strong>itiatiefcomité met<br />

de voorbereid<strong>in</strong>gen voor een monument<br />

voor de gevallenen. In 1957 werd<br />

dit monument e<strong>in</strong>delijk gemaakt door<br />

de Rotterdamse Marmer Industrie. De<br />

bronzen schaal bovenop het monument<br />

is gemaakt door de voormalige koperen<br />

bronsgieterij van Van Egmond aan<br />

de <strong>Overschie</strong>seweg; Het lage hekje door<br />

de firma Snaathorst. Het monument<br />

kwam te staan op de middenberm van<br />

de groenstrook tegenover de Van Staverenstraat,<br />

bijna op de plek waar nu de<br />

Julianaboom staat.<br />

In 1970 is besloten het Saenredample<strong>in</strong><br />

te veranderen <strong>in</strong> een verhard “manifestatieterre<strong>in</strong>”,<br />

dit gebeurde <strong>in</strong> 1973. Het was<br />

de bedoel<strong>in</strong>g om het ple<strong>in</strong> <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>ter te<br />

gebruiken als ijsbaan, maar dat is slechts<br />

een enkele keer gebeurd. In 1974 werd de<br />

muziektent gesloopt die hier stond s<strong>in</strong>ds<br />

het beg<strong>in</strong> van de jaren ‘30. (Eerder stond<br />

de muziektent achter het Verenig<strong>in</strong>gsgebouw<br />

aan de Burgemeester Bosstraat.<br />

En daarvoor op het schiereilandje aan de<br />

Plass<strong>in</strong>gel -s<strong>in</strong>ds ongeveer 1921.) En weer<br />

werd de Julianaboom - een lijsterbes -<br />

omgezaagd. Het muurtje met de oorkonde<br />

verdween, maar door een toeval bleef<br />

het hekje met de gekroonde J bewaard.<br />

Het monument voor de gevallenen<br />

verhuisde naar de noordoosthoek van<br />

het vernieuwde ple<strong>in</strong>, en een nieuwe<br />

Julianaboom kwam te staan op de plaats<br />

van het monument. Het duurde tot 1981<br />

voordat op <strong>in</strong>itiatief van Werkgroep Oud<br />

<strong>Overschie</strong> en Oranjeverenig<strong>in</strong>g er weer<br />

een nieuw muurtje kwam, met bovenop<br />

het oude, bewaarde hek.<br />

De opklapbare vlaggenmast (firma<br />

Snaathorst) die jarenlang op de hoek van<br />

de Rijweg stond, bleef <strong>in</strong> gebruik, maar<br />

verhuisde ook naar de hoek van het vernieuwde<br />

ple<strong>in</strong>.<br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

37<br />

Het Saenredample<strong>in</strong> <strong>in</strong> 1952 met de muziektent op het grasveld.<br />

[foto’s] Collectie Museum Oud-<strong>Overschie</strong><br />

Op zaterdagochtend 31 augustus 1935 werd op de hoek van de Rotterdamse Rijweg<br />

en het Pieter de Hooghple<strong>in</strong> een Julianaboom geplant. Hij werd omgeven door een<br />

muurtje met daarop een hek met een gekroonde J daar<strong>in</strong>. Dat naar een ontwerp van<br />

H. Sutterland Sr. In het muurtje werd een oorkonde <strong>in</strong>gemetseld waarop stond dat de<br />

boom werd aangeboden namens de <strong>Overschie</strong>se jeugd aan het Gemeentebestuur van<br />

<strong>Overschie</strong>. Het <strong>in</strong>itiatief lag echter bij de <strong>Overschie</strong>sche Oranjeverenig<strong>in</strong>g.


Raadplaat Museum Oud-<strong>Overschie</strong><br />

Museum Oud-<strong>Overschie</strong> beschikt over een aanzienlijk archief met foto’s. Foto’s van gebouwen, personen en gebeurtenissen. Van<br />

veel foto’s weten we de plaats, de namen van personen en gebeurtenissen, maar niet <strong>in</strong> alle gevallen. En daarvoor roepen we uw<br />

hulp <strong>in</strong>. We zoeken van bijgaande foto meer <strong>in</strong>formatie. Het is een foto van een schoolklas van Basisschool De Regenboog. Herkent<br />

u iemand of uzelf? Weet u uit welk jaar de foto is? Stuur dan uw reactie aan fotoarchief@museumoudoverschie.nl.<br />

Oproep<br />

Heeft u oude foto’s van <strong>Overschie</strong>? Mogelijk zijn deze <strong>in</strong>teressant voor opname <strong>in</strong> het fotoarchief van Museum Oud-<strong>Overschie</strong>. U<br />

kunt daarvoor contact opnemen via fotoarchief@museumoudoverschie.nl. Met name foto’s uit de jaren ’50 en ’60 zijn welkom.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

38<br />

Evenementenkalender december - januari<br />

iedere zondag Brocante w<strong>in</strong>kel Museum Oud-<strong>Overschie</strong> Museum Oud-<strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur vrij<br />

iedere zaterdag en zondag Expositie Beelden De Tempel Museum Oud-<strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur € 5,00<br />

iedere zondag om de 2<br />

weken<br />

Stiltewandel<strong>in</strong>g Rondom <strong>Overschie</strong> 10.30 uur<br />

iedere 2 weken Zaalvoetbal <strong>Overschie</strong> 12+ Gymzaal Jan Steenstraat 28 19.00 - 21.00 uur vrij<br />

iedere maandag Girls Only 11+ Huis van de Wijk De Halte - Hoge Schiehof 39 16.00 - 18.00 uur vrij<br />

iedere maandag <strong>in</strong> januari VIT010 Huis van de Wijk De Halte - Hoge Schiehof 39 14.00 - 15.00 uur vrij<br />

iedere d<strong>in</strong>sdag Jongerenavond <strong>Overschie</strong> 12+ Huis van de Wijk De Halte - Hoge Schiehof 39 19.00 - 22.00 uur vrij<br />

iedere d<strong>in</strong>sdag Diverse activiteiten HWD - Taludweg 5 vanaf 13.30 uur vrij<br />

iedere d<strong>in</strong>sdag Zumba voor vrouwen Coolibri Dance - Zestienhovensekade 176a 09.30 - 10.30 uur vrij<br />

iedere vrijdag Workshops Samen Gezond! Huis van de Wijk De Halte - Hoge Schiehof 39 10.30 uur vrij<br />

vrijdag 17 december t/m 9<br />

januari 2022<br />

W<strong>in</strong>terpret <strong>Overschie</strong> Sidel<strong>in</strong>gepark 10.00 - 17.00 uur<br />

donderdag 23 december Kerstklaverjassen HWD - Taludweg 5 20.00 uur vrij<br />

d<strong>in</strong>sdag 28 december Oliebollenmiddag HWD - Taludweg 5 15.00 uur vrij<br />

zondag 2 januari 2022 Open<strong>in</strong>g Jeu de Boules banen HWD - Taludweg 5 12.00 - 14.30 uur vrij<br />

zondag 2 januari 2022 Nieuwjaarsconcert Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 15.00 uur vrij<br />

zondag 2 januari 2022 Nieuwjaars<strong>in</strong>loop HWD - Taludweg 5 15.00 uur vrij<br />

zaterdag 15 & zondag<br />

16 januari<br />

Zie <strong>Overschie</strong> - Wederopbouw<br />

Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 -<br />

In de Lugt - De Lugt 17<br />

aanmelden via<br />

wmoradar<br />

vrij - aanmelden<br />

verplicht<br />

vrij


De Grasw<strong>in</strong>ckelstraat vroeger en nu - Foto’s: Collectie Museum Oud-<strong>Overschie</strong>/<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnaam verklaard:<br />

Grasw<strong>in</strong>ckelstraat<br />

De Grasw<strong>in</strong>ckelstraat loopt parallel aan de West-Sidel<strong>in</strong>ge en de A13. Het is een straat met twee gezichten door het gevarieerde<br />

aanbod aan won<strong>in</strong>gen en omgev<strong>in</strong>g. De straat heeft jaren ’30 rijtjeshuizen, twee-onder-een-kapwon<strong>in</strong>gen én de<br />

zogeheten Korrel-Kossel portiekwon<strong>in</strong>gen uit de jaren ’50.<br />

<strong>Overschie</strong>se straatnaam<br />

De straat loopt aan beide e<strong>in</strong>den uit <strong>in</strong><br />

een park en heeft daardoor een groen<br />

karakter. Aan de ene kant ligt het plantsoen<br />

van de Pieter van Aschstraat, aan de<br />

andere kant het park tussen Pr<strong>in</strong>s Mauritss<strong>in</strong>gel<br />

en Albert Cuypstraat.<br />

De Grasw<strong>in</strong>ckelstraat is vernoemd naar Engelbert<br />

Grasw<strong>in</strong>ckel van Maesland (1577-<br />

1635). Hij was van 1632 tot 1635 schout<br />

van <strong>Overschie</strong> en Hogenban, Biesland<br />

en Vrijenban, Hof van Delft, het Woud en<br />

Hoog-en-Laag-Harnasch. De straat heette<br />

eerst trouwens anders: van 1932 tot 1941<br />

was dit de Van Oldenbarneveltstraat. Na<br />

de annexatie door Rotterdam moest de<br />

naam veranderd worden, want Rotterdam<br />

had al een Van Oldenbarneveltstraat. Toen<br />

werd het dus de Grasw<strong>in</strong>ckelstraat. Deze<br />

naam past mooi b<strong>in</strong>nen het thema Geschiedenis<br />

van <strong>Overschie</strong>.<br />

39<br />

Verdwenen <strong>Overschie</strong>se straatnamen – deel 2<br />

<strong>Overschie</strong> had <strong>in</strong> het verleden allerlei straatnamen die nu zijn verdwenen. Het bekendst zijn de straatnamen die <strong>in</strong> 1941 na<br />

de annexatie door Rotterdam zijn aangepast omdat Rotterdam al straten had met dezelfde naam. Andere namen verdwenen<br />

omdat de straat zelf verdween, o.a. door nieuwbouw. Hieronder volgt een overzicht van verdwenen straatnamen van<br />

<strong>Overschie</strong>, met dank aan het uitgebreide archief van Museum Oud-<strong>Overschie</strong>.<br />

In 1941 kreeg een fl<strong>in</strong>k aantal straten<br />

een nieuwe naam om verwarr<strong>in</strong>g met<br />

Rotterdamse straten te voorkomen.<br />

Soms werd er simpelweg ‘<strong>Overschie</strong>se’<br />

voor de straatnaam gezet, zoals bij de<br />

Dorpsstraat. Dat werd de <strong>Overschie</strong>se<br />

Dorpsstraat, net zoals de Dorpsstraat <strong>in</strong><br />

Hillegersberg is omgedoopt tot Bergse<br />

Dorpsstraat.<br />

Aangepaste namen na annexatie<br />

Het Saenredample<strong>in</strong> heette vroeger het<br />

Pieter de Hooghple<strong>in</strong>. De Rodenburgstraat<br />

was eerst de Schoolstraat, en de<br />

Wouwerlaan heette Vijverlaan. En wat nu<br />

de <strong>Overschie</strong>seweg is, noemde men vroeger<br />

de Schiedamseweg, terwijl de Grasw<strong>in</strong>ckelstraat<br />

voor 1941 Van Oldenbarneveltstraat<br />

heette. En <strong>in</strong> Schiewijk was de<br />

huidige Chalônsstraat de Nassaustraat.


<strong>in</strong>fo@eetcafeboulevard.nl<br />

www.eetcafeboulevard.nl<br />

www.verhage.nu<br />

with the flavours from home<br />

Wij zijn geopend voor afhaal en bezorg<strong>in</strong>g<br />

D<strong>in</strong>sdag t/m Zondag<br />

16:30-21:30<br />

Adres: Abtsweg 55, 3042 GA Rotterdam<br />

Telefoon: 010-785 22 84<br />

Vrijdag t/m zondag geopend voor lunch van 12.00 - 17.00 uur<br />

U kunt bij ons woensdag t/m zondag bestellen en afhalen.<br />

Voor 18.00 uur telefonisch bestellen s.v.p.<br />

Zie onze website voor meer <strong>in</strong>formatie.<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam<br />

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 557 33<br />

berkebrom@gmail.com | www.<strong>in</strong>denberkebrom.nl<br />

Hét adres voor<br />

uw huisdier<br />

Duyvesteynstraat 5<br />

3042 BA Rotterdam (<strong>Overschie</strong>)<br />

010-415 39 68<br />

<strong>in</strong>fo@monria.nl


Van oliehandel tot woonhuis – een megaverbouw<strong>in</strong>g<br />

Anne Bos<br />

Aan het e<strong>in</strong>de van de Dorpsstraat stond altijd een bedrijfspand met hoge, groene deuren, de verf vaal en bladderend.<br />

Nu staat er een ‘gewone’ gevel. Daarachter werken Hans Kle<strong>in</strong> en Yolanda Libregts aan hun droomhuis. Hoe ze het pand<br />

kregen, hangt van toevalligheden aan elkaar.<br />

30 jaar geleden zong Yolanda bij koor Fortissimo en dacht: “Stel<br />

je voor dat ik hier kan wonen…”.<br />

Toeval<br />

Yolanda verliet het koor, maar kwam vier jaar geleden terug.<br />

Opnieuw droomde ze van een huis <strong>in</strong> oud <strong>Overschie</strong>. “Toen<br />

vonden we dit pand op het <strong>in</strong>ternet, maar het was al verkocht.<br />

We werden nummer 12 op de reservelijst”, vertelt Yolanda. “Een<br />

koorlid kende de kopers en zo mochten we een kijkje nemen.<br />

Toen bleek ik een van hen te kennen.”<br />

Lang verhaal kort: de kopers gunden het pand aan Yolanda en<br />

Hans en verkochten het door. “De koop was spannend”, vertelt<br />

Hans, “het duurde anderhalf jaar voordat alles rond was. Er zat<br />

niets <strong>in</strong>, zelfs geen rioler<strong>in</strong>g.”<br />

Remise<br />

S<strong>in</strong>ds anderhalf jaar wonen Yolanda en Hans Kle<strong>in</strong> <strong>in</strong> de oude<br />

oliehandel van de familie Bakker: het bedrijf achter die typische<br />

hoge deuren. Voor de oliehandel zat er een busgarage. Hier<br />

stonden tussen 1933 en de jaren vijftig bussen van de eerste<br />

lijndienst Gebrs. Van Dam tussen Rotterdam en <strong>Overschie</strong>.<br />

“De bussen werden hier ook gewassen”, vertelt Hans, “daarom<br />

liep de vloer schu<strong>in</strong>. We hebben een nieuwe vloer gemaakt,<br />

met isolatiemateriaal en vloerverwarm<strong>in</strong>g. Aan de tu<strong>in</strong>kant zit<br />

driemaal zoveel isolatie als aan de straatkant. Zo hebben we de<br />

vloer rechtgemaakt.”<br />

Lord of the R<strong>in</strong>gs<br />

Hans is gitarist van VOF De Kunst (o.a. Suzanne, Eén kopje koffie<br />

en k<strong>in</strong>derliedjes van Annie M.G. Schmidt). Behalve gitarist is<br />

Hans ook een vasthoudende klusser. Yolanda is brandmanager<br />

bij een <strong>in</strong>ternationaal bedrijf voor leermiddelen en heeft <strong>in</strong>middels<br />

een fijn kantoor aan de straatkant. Stap voor stap verbouwen<br />

ze het pand tot woonhuis. Boven zijn de slaapkamer en<br />

badkamer af, maar de eerste tijd was het meer kamperen dan<br />

wonen geblazen.<br />

Je zou denken dat Hans tijdens de lockdowns veel tijd had om<br />

te verbouwen, maar dat was niet zo. “Normaal staan we vier dagen<br />

<strong>in</strong> de week <strong>in</strong> het theater. Dat was nu niet het geval, maar ik<br />

had wel andere klussen. Eigenlijk was het drukker dan normaal.”<br />

Gitarist zijn <strong>in</strong> een bekende band heeft ook bij klussen voordelen:<br />

het keukenblok dat ze tijdelijk hadden, was gemaakt van<br />

kisten van de geluidsapparatuur van The Lord of the R<strong>in</strong>gs.<br />

Bankstel<br />

De woonruimte beneden is ruim en licht. De achtergevel bestaat<br />

uit vier paar openslaande deuren. De muren zijn afgewerkt<br />

met gipsplaten, klaar om te worden gestukt. “We hebben net<br />

een koelkast en oven gekocht”, vertelt Yolanda. “Een bankstel<br />

hadden we direct al gevonden: dat staat al 1,5 jaar <strong>in</strong> de opslag.”<br />

Als Yolanda het bankstel noemt, verschijnt er een brede grijns<br />

op het gezicht van Hans. “Het songfestival is de laatste keer dat<br />

we op een bank hebben gezeten. Bij vrienden. Het zal fijn zijn,<br />

als we op onze eigen bank kunnen zitten!”<br />

Tof <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Over <strong>Overschie</strong> zijn ze eensgez<strong>in</strong>d: “Het is hier tof!” Hans: “ Ik mis<br />

Delfshaven nog geen milliseconde. In tien jaar <strong>in</strong> Delfshaven<br />

heb ik misschien tien leuke gesprekken gehad, die had ik hier al<br />

<strong>in</strong> de eerste tien dagen.”<br />

“<strong>Overschie</strong> heeft veel leuke plekken”, vult Yolanda aan. “Al wandelend<br />

v<strong>in</strong>den we er steeds meer.”<br />

Hergebruik<br />

En die oude voordeuren? Die zijn er nog. Eentje is verbouwd tot<br />

deur van Yolanda’s kantoor. De rest krijgt een mooie plek <strong>in</strong> de<br />

woonkamer als deuren <strong>in</strong> een nog te bouwen kastenwand.<br />

<strong>Overschie</strong>s Portret<br />

41


Klokgelui<br />

42<br />

De extra mijl<br />

In mijn tocht Als het <strong>in</strong> het nieuws voor de zoveelste draagvlak af voor maatregelen en vacc<strong>in</strong>atie.<br />

door de Bijbel<br />

keer over smeltende ijskappen en zeespie-<br />

De scheidslijn tussen <strong>in</strong>dividuele vrijheid<br />

g<strong>in</strong>g kwam ons gez<strong>in</strong> ik op gelstijg<strong>in</strong>g is ons vreemd. gaat, dan In de kan krant dat las bij ik de een murw ru-<br />

Vanaf mijn vierde jaar<br />

w<strong>in</strong>tersport <strong>in</strong> Oostenrijk. kon<strong>in</strong>g In Hizkia de beg<strong>in</strong>-geslagejaren briek burger waarbij zomaar aan mensen de houd<strong>in</strong>g gevraagd van<br />

en solidariteit met de groep blijkt een hardnekkig<br />

obstakel. Stagnatie tijdens het lopen<br />

een hele ondernem<strong>in</strong>g. Oosten-<br />

werd, wat ze als eerste zouden gaan doen<br />

tegen. Hij ontvangt<br />

‘het-zal-mijn-tijd-wel-duren’ veroorzaken. van de eerste mijl dus. Het is dan ook zeer<br />

rijk was nog helemaal niet <strong>in</strong>gericht op als alles weet mogelijk was, en er geen<br />

skiërs uit het buitenland. Zo<br />

bezoekers<br />

waren er<br />

Zolang<br />

covidrestricties<br />

het zeewater<br />

meer<br />

niet mijn<br />

zouden<br />

straat<br />

zijn.<br />

b<strong>in</strong>nen-<br />

Veel te<br />

de<br />

bezoeken<br />

vraag of<br />

of<br />

de<br />

bellen,<br />

oproep<br />

en<br />

van<br />

nog<br />

Mark<br />

een ander<br />

Rutte om er<br />

alleen uit maar Baby-echstroomt,<br />

mensen hoef noemden ik niet zaken <strong>in</strong> actie die, te net komen! als mijn Een om nog te gaan een extra sporten schepje of meer bovenop te bidden. te doen, Al-<br />

veel<br />

geen skiliften, was<br />

Oostenrijks eten zoals lonië, bouillon die met hij een andere geliefde reactie w<strong>in</strong>tersportvakantie, op een crisis is ook helemaal mogelijk. lemaal vruchtbare d<strong>in</strong>gen bodem om ons, heeft op weg gevonden. naar het De pandemie<br />

vraagt weer veel eens van te richten de samenlev<strong>in</strong>g op wat en<br />

vol trots rauwe alle kostbare eidooier en voorwerpen Eisbe<strong>in</strong>, en laat hadden M<strong>in</strong>ister-president niet van levensbelang Mark zijn. Rutte Maar deed waar <strong>in</strong> wij een Paasfeest,<br />

wij volpension. Grappig is dat ik laatst de als mensen wel naar kunnen verlangen. werkelijk belangrijk is <strong>in</strong> ons leven.<br />

zien die hij <strong>in</strong> bezit heeft. Kort nadat recente persconferentie naar aanleid<strong>in</strong>g van vooral van degenen die <strong>in</strong> zorg en hulpverlen<strong>in</strong>g<br />

werken. De eerste mijl <strong>in</strong> de strijd tegen<br />

reken<strong>in</strong>g van onze eerste w<strong>in</strong>tersportvakantie<br />

tegenkwam. Tre<strong>in</strong>reis, overnach-<br />

groep <strong>in</strong> een restaurant werden veel ge-<br />

volgend jaar vast wel weer. Dan haken<br />

Een biertje op een terras of eten met een En die w<strong>in</strong>tersport van mij? Die komt<br />

zijn bezoekers zijn vertrokken, krijgt de pandemie een opvallende oproep aan de<br />

Hizkia ten van en de eten profeet voor vijf Jesaja personen te horen tezamen <strong>in</strong>woners noemd. van Noodzakelijk? Nederland: stel Nee. jezelf Aangename de vraag wij de weer pandemie lekker is de nog caravan geen gelopen aan de race. auto Jezus’<br />

dat al deze 1.000,-- kostbaarheden gulden. In alle jaren b<strong>in</strong>nen erna afzienbare<br />

heb ik wat d<strong>in</strong>gen jij extra die kunt ons doen leven om optillen de coronacrisis boven het te en oproep rijden richt<strong>in</strong>g om een de extra sneeuw. mijl te Wetend gaan, mag dat ieder<br />

maar tijd één weggehaald keer de w<strong>in</strong>tersport zullen worden overgesla-bestrijden. gewone van In deze alle oproep dag? Ja. kl<strong>in</strong>kt een woord het tot niet <strong>in</strong>spiratie zo gewoon zijn om is als een wij stap al die te zetten jaren op de<br />

gen, omdat mijn man als Aalmoezenier<br />

dachten.<br />

door de Babyloniërs. Deze profetie leidt van Jezus uit de Bergrede mee: als iemand weg naar een samenlev<strong>in</strong>g waar<strong>in</strong> corona<br />

met defensie op uitzend<strong>in</strong>g was. En nu <strong>in</strong> Op 17 februari beg<strong>in</strong>t de 40-dagentijd.<br />

er niet toe dat bij Hizkia alle alarmbellen<br />

afgaan hebben en en dat niks hij meer onmiddellijk normaal is, gaat ac-<br />

het moeten periode we aan waar<strong>in</strong> met wij die extra iets laten mijl <strong>in</strong> waar deze wij tijd Pastoraal gelijks omgaan werkster met elkaar.<br />

u dw<strong>in</strong>gt één mijl te gaan, ga er twee. Wat geen belemmer<strong>in</strong>g meer vormt voor ons da-<br />

dit jaar, waar<strong>in</strong> wij met corona te maken Een tijd van vasten en onthoud<strong>in</strong>g. Een Désirée Bühler<br />

tie neemt de tweede om de keer aangekondigde worden dat wij niet roof gaan. van aan corona- gehecht en klimaatcrisis?<br />

zijn. De één ziet af van zijn H. Bernadette parochie<br />

te verh<strong>in</strong>deren. Misschien Integendeel, denkt u nu: als hij dat berust het ergste of haar dagelijkse glas wijn, een ander d.buhler@kpnmail.nl<br />

Jan Smit<br />

er<strong>in</strong> en is, neemt dan valt een het houd<strong>in</strong>g nog wel aan mee. van: En natuurlijk<br />

heeft u gelijk, maar niets menselijks der neemt zich voor om vaker iemand<br />

het Direct van na films de uitbraak en series van kijken. de pandemie Weer een werd an-<br />

Bestuurlijk diaken<br />

zal mijn tijd wel duren; na mij de zondvloed.<br />

de noodklok geluid en begon Nederland aan Nederlands Gereformeerde Kerk (Bethelkerk)<br />

Ik voel <strong>in</strong> dit Bijbelgedeelte iets<br />

van een reactie op de klimaatcrisis.<br />

het afleggen van de eerste mijl om samen corona<br />

te verslaan. Gaandeweg nam echter het - Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

www.bethelkerkoverschie.nl/<br />

Klokgelui<br />

38<br />

Niets menselijks is ons vreemd<br />

Informatie kerkelijke bijeenkomsten<br />

In verband met de corona-maatregelen is<br />

kerkbezoek niet zonder meer mogelijk of<br />

worden kerkdiensten zonder bezoekers<br />

gehouden. Voor meer <strong>in</strong>formatie adviseren<br />

we de website van de kerken te raadplegen.<br />

De kerkdiensten zijn onl<strong>in</strong>e te volgen via<br />

kerkdienstgemist.nl.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl<br />

Parochie H. Bernadette:<br />

www.bernadetterotterdam.nl<br />

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl<br />

Kerk aan huis: www.kerk-<strong>in</strong>-overschie.com<br />

Kerkenkalender<br />

Kerkenkalender<br />

zondag 28 februari<br />

vrijdag 24 december<br />

Kerkdienst - ds. I. Maasw<strong>in</strong>kel<br />

Kerstnachtdienst - ds. D. Pranger<br />

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)<br />

PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat<br />

10.00 uur<br />

22.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 28 februari Kerkdienst - ds. F. Timmer<br />

zaterdag 25 december Kerkdienst - ds. D. Pranger<br />

PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat<br />

PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat<br />

10.00 uur<br />

10.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 28 februari Woord- en communievier<strong>in</strong>g - pastor Désirée Bühler<br />

zaterdag 25 december Woord- en communievier<strong>in</strong>g Diaken E. Doe<br />

R.K. Kerk H. Petrus' Banden - Delftweg<br />

Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111<br />

11.00 uur<br />

11.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 7 maart<br />

zaterdag 25 december<br />

Kerkdienst - ds. J. van 't Hof<br />

Kerkdienst - ds. J. van 't Hof<br />

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)<br />

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)<br />

10.00 uur<br />

10.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 7 maart<br />

zondag 26 december<br />

Kerkdienst - ds. M. Blootens<br />

Kerkdienst - ds. J. van 't Hof<br />

PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat<br />

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)<br />

10.00 uur<br />

10.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 7 maart<br />

zondag 26 december<br />

Woord- en communievier<strong>in</strong>g - diaken Ed Doe<br />

Kerkdienst - mw. ds.D. Lama<strong>in</strong><br />

R.K. Kerk H. Petrus' Banden - Delftweg<br />

PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat<br />

11.00 uur<br />

10.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 7 maart<br />

vrijdag 31 december<br />

Samenkomst Kerk aan Huis<br />

Kerkdienst - ds. J. van 't Hof<br />

Bethelkerk - Oranjestraat<br />

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)<br />

16.45-19.15 uur<br />

19.30 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 14 maart<br />

zondag 2 januari 2022<br />

Kerkdienst - ds. J. van 't Hof<br />

Kerkdienst - ds. D. Pranger<br />

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)<br />

PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat<br />

10.00 uur<br />

10.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 14 maart<br />

zondag 2 januari 2022<br />

Kerkdienst - ds. P. de Jong<br />

Eucharistievier<strong>in</strong>g - Pastoor M. Hagen<br />

PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat<br />

Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111<br />

10.00 uur<br />

11.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 14 maart<br />

zondag 2 januari 2022<br />

Eucharistievier<strong>in</strong>g - plebaan Michel Hagen<br />

Kerkdienst - ds. J. van 't Hof<br />

R.K. Kerk H. Petrus' Banden - Delftweg<br />

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)<br />

11.00 uur<br />

19.30 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 21 maart<br />

zondag 9 januari 2022<br />

Kerkdienst - ds. J. van 't Hof<br />

Samenkomst Kerk aan Huis <strong>Overschie</strong><br />

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)<br />

Bethelkerk - Oranjestraat 6<br />

10.00 uur vrij<br />

16.45 - 19.15 uur vrij<br />

zondag 21 maart<br />

zondag 9 januari 2022<br />

Kerkdienst - ds. M. Blootens<br />

Kerkdienst - ds. D. Pranger<br />

PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat<br />

PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat<br />

10.00 uur<br />

10.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 21 maart<br />

zondag 9 januari 2022<br />

Woord- en communievier<strong>in</strong>g - pastor Désirée Bühler<br />

Woord- en communievier<strong>in</strong>g Diaken E. Doe<br />

R.K. Kerk H. Petrus' Banden - Delftweg<br />

Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111<br />

11.00 uur<br />

11.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 21 maart<br />

zondag 9 januari 2022<br />

Samenkomst Kerk aan Huis<br />

Kerkdienst - ds. E.A.W. Mouissie<br />

Bethelkerk - Oranjestraat<br />

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)<br />

16.45-19.15 uur<br />

10.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 28 maart<br />

zondag 16 januari 2022<br />

Kerkdienst - zr. H. van Abbema<br />

Kerkdienst - G. Stougie<br />

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)<br />

PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat<br />

10.00 uur<br />

10.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 28 maart<br />

zondag 16 januari 2022<br />

Kerkdienst - ds. A. Knevel<br />

Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Pastor Verheijen<br />

PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat<br />

Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111<br />

10.00 uur<br />

11.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 28 maart<br />

zondag 16 januari 2022<br />

Woord- en communievier<strong>in</strong>g - diaken Ed Doe<br />

Kerkdienst - ds. J. van 't Hof<br />

R.K. Kerk H. Petrus' Banden - Delftweg<br />

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk)<br />

11.00 uur<br />

10.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 23 januari 2022 Kerkdienst - M. van de Giessen PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 23 januari 2022 Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Diaken E. Doe Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij<br />

zondag Magaz<strong>in</strong>e 23 <strong>Overschie</strong> januari 38.<strong>in</strong>dd 2022 38 Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

Magaz<strong>in</strong>e <strong>Overschie</strong> 38.<strong>in</strong>dd 38 18-02-2021 10:18<br />

zondag 23 januari 2022 Samenkomst Kerk aan Huis <strong>Overschie</strong> Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.15 uur vrij<br />

zondag 30 januari 2022 Kerkdienst - J. Pellegrom PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 30 januari 2022 Eucharistievier<strong>in</strong>g - Mgr. H. van den Hende Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij<br />

zondag 30 januari 2022 Kerkdienst - gastpredikant Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij


Vrijwilligers aan het woord<br />

M<strong>in</strong>stens 300 vrijwilligers <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> doen veel goeds <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Soms zijn ze zichtbaar, maar vaak ziet bijna niemand<br />

ze. Twee vrijwilligers vertellen hier wat ze doen en waarom.<br />

Wim van Loosen (72) – Tamar<strong>in</strong>de<br />

Sylvia Boers – Schoenendoosactie<br />

Er ligt alleen een slootje tussen Wims<br />

achtertu<strong>in</strong> en Schooltu<strong>in</strong> Tamar<strong>in</strong>de<br />

van Natuurstad. Toen hij als hovenier<br />

werd afgekeurd, werd Tamar<strong>in</strong>de de<br />

plek waar hij zich toch kon uitleven.<br />

Inmiddels helpt hij al dertig jaar mee.<br />

“Ze konden mij goed gebruiken”, vertelt Wim. “Vroeger hielp ik<br />

met al het werk, nu meer met mijn kennis. Ik help bij de lessen<br />

en met schoffelen. En ik vang kikkers en salamanders voor de<br />

biologieles!’<br />

“Als ik de k<strong>in</strong>deren hoor aankomen, denk ik : ‘ha, ze zijn er<br />

weer!’ Het is geweldig om ze te zien als ze ontdekken dat een<br />

aardappel uit de grond komt. Het is voor k<strong>in</strong>deren, en ook voor<br />

andere mensen, belangrijk dat dit stukje groen bewaard blijft.”<br />

Ieder jaar maakt Sylvia k<strong>in</strong>deren blij<br />

<strong>in</strong> Griekse vluchtel<strong>in</strong>genkampen,<br />

Oost-Europa of Afrika. Hoe? Door honderd<br />

schoenendozen te vullen. Sylvia<br />

doet dit naast haar betaalde baan en<br />

blijft het liefste achter de schermen. “Ik<br />

doe dit niet alleen, hoor”, zegt ze, “Kosteres<br />

Hillie Koppenaal beplakt alle dozen met cadeaupapier,<br />

iemand anders maakt knikkerzakjes, en mensen helpen de dozen<br />

te vullen.”<br />

K<strong>in</strong>deren krijgen schoolspullen (schriften, potloden, gum,<br />

enz.), toiletartikelen (tandenborstel, kam), een bal, een knuffel<br />

en als het lukt nog iets extra’s. Mensen leveren spullen af bij de<br />

kerk, en Sylvia vult aan wat nog ontbreekt.<br />

Deze actie van de Grote Kerk heeft goede sponsors, vertelt Sylvia:<br />

“Schoenmaker Leo de Kruijf geeft schoenendozen, tandartsen<br />

geven tandpasta en dit jaar gaf Pascal van de tennisbaan<br />

ballen.”<br />

<strong>Overschie</strong>se vrijwilligers<br />

43<br />

In welke straat woon je?<br />

Ik woon <strong>in</strong> de Torenlaan.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Oud-<strong>Overschie</strong> en al het groen hier.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Dat het nog zo dorps is. Iedereen kent je en zegt gedag.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Het liefst zie ik hier nog meer groen.<br />

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?<br />

Ik ben graag buiten. Er is geen dag dat ik niet buiten ben!<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Het tu<strong>in</strong>ieren bleef kriebelen toen ik was afgekeurd, vandaar.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Ik doe het nu hoofdzakelijk voor de k<strong>in</strong>deren.<br />

In welke straat woon je?<br />

Ik woon <strong>in</strong> de Theodora Jacobalaan.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Oud-<strong>Overschie</strong> en het eiland <strong>in</strong> de Schie.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Toch wel het dorpse. De mensen hier <strong>in</strong> de straat helpen elkaar<br />

echt.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Dat de Baumannlaan weer leuke w<strong>in</strong>kels krijgt. En dat er meer<br />

te doen is voor de jeugd.<br />

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?<br />

Tja, gewoon, om iets te doen voor mijn medemens.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Ik werd ervoor gevraagd en ik help graag mensen.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

De dozen vullen met zo veel mogelijk leuke spullen, dat is de<br />

sport. En dan zien hoe blij de k<strong>in</strong>deren zijn met hun doos!<br />

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op<br />

voor deze rubriek via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.


Jouw nieuwe PLUS.<br />

Wat een lekkere w<strong>in</strong>kel.<br />

• Heerlijke verse maaltijden, gegrilde kip<br />

en vers belegde broodjes uit eigen keuken.<br />

• Slijterij met ruim assortiment.<br />

• Scan & Go, makkelijk en snel afrekenen.<br />

Onze populairste<br />

producten blijvend<br />

laag geprijsd.<br />

Lekker handig,<br />

zo’n slijterij.<br />

Onze verse kruiden<br />

en smaakmakers.<br />

Gegrilde groenten<br />

door ons bereid.<br />

Richard de Zoete<br />

Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam // T: 010 2623446

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!