25.08.2022 Views

Installatie & Bouw BE 04 2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INSTALLATIE&BOUW

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

INSTALLATIE&BOUW

installatieenbouw.be

NUMMER 4 - 2022

augustus - september

Ook in exploitatie werpt

BIM zijn vruchten af

Waterzijdig inregelen: de vergeten

manier om energie te besparen

‘Een goed zomercomfort verzoenen met

een laag energieverbruik: het is mogelijk’

INCLUSIEF HET VAKKATERN

Xxxxxx


NO STRESS

WE DEGAS

Wanneer je lucht niet verwijdert uit het

systeemwater van een verwarming- of

koelinstallatie loop je het risico op extra

storingen en onderhoud. Lucht in water

bemoeilijkt namelijk kalibratie en

bevordert corrosie en magnetiet.

Handmatig ontluchten schiet helaas altijd tekort

om voldoende circulerende lucht, microbellen en

geabsorbeerde gassen te verwijderen.

De oplossingen van Spirotech:

• Verwijderen continu lucht uit het systeemwater

• Zorgen voor een bewezen energiebesparing

• Verminderen uitval en storing

Ontdek meer op spirotech.nl

Maximising Performance for You SPIROVENT SUPERIOR ® SPIROVENT ® SPIROTOP ®


Ventilatie

Ultra compacte en uiterst modulaire luchtverdeelkast

voor de aansluiting van verschillende soorten

ventilatiekanalen o.a. rond en ovalduct.

63

ovalduct x 3 x Ø 63

90 75

ovalduct x 2 x Ø 90 ovalduct x 2 x Ø 75

BEGETUBE N.V.

Kontichsesteenweg 53 - 55 B-2630 Aartselaar

t + 32 3 870 71 40 f + 32 3 877 55 75

www.begetube.com


We inspire at www.duco.eu


UITGAVE

4

VOORWOORD

Energie, het nieuwe goud

Het was een kurkdroog Belga-bericht, dat intussen al zo vertrouwd overkomt dat we dreigen te vergeten hoe hallucinant het is. ‘De prijs van

aardgas steeg vanochtend met 5,2 procent tot 291 euro per megawattuur. De prijzen liggen nu zowat 15 keer hoger dan gemiddeld rond deze

tijd van het jaar. Ook de prijzen voor elektriciteit gingen weer fors de hoogte in.’ Gazprom liet dan nog eens fijntjes weten dat het einde nog

niet bepaald in zicht is: een stijging met nog eens 50 procent is zelfs geen utopie.

Ontkennen dat er een probleem is, is het licht van de zon ontkennen. Nog angstaanjagender is dat de politiek ook geen oplossingen heeft.

Het is dan ook een complex dossier waarin de Belgische overheid relatief machteloos staat. Niet alleen de prijzen stijgen, ook de bevoorrading

dreigt in het gedrang te komen. Onheilspellende berichten doen het altijd goed in de media, maar nu lijkt er meer aan de hand, de volatiele

geopolitieke situatie in gedachten. Alleenstaanden, mensen die in precaire economische omstandigheden leven, en zelfs gezinnen uit de

middenklasse: iedereen maakt zich zorgen over de uit de pan swingende energiefacturen.

En toch. Albert Einstein zei het al: ‘In the midst of every crisis, lies great opportunity.’ De ongewone omstandigheden creëren bewustzijn. Wat

voordien vanzelfsprekend was – een overvloed aan energie aan betaalbare prijzen – is dat vandaag niet meer. En dus springen we bewuster

om. Met de energie we verbruiken, en met hoe we ze opwekken. De markt komt in beweging. Eerder schreven we al in dit magazine dat de

verkoop van zonnepanelen in de lift zit. Uit een recent artikel in De Tijd blijkt dat de terugverdientijd voor een doorsnee installatie intussen

nog maar 2,5 jaar bedraagt – ter vergelijking, in maart was dat nog 3,4 jaar, en in een verder verleden moest je 7 à 10 jaar rekenen voor je

installatie volledig was terugverdiend.

Energiebesparing is het nieuwe modewoord. Je moet het niet langer doen voor diffuse, ver-van-mijn-bed argumenten zoals ‘de Green Deal’. Je

moet het in de eerste plaats voor jezelf doen. En dat opent deuren Bijvoorbeeld voor nieuwe technologieën. In onze vorige editie kondigden

we de introductie van de E-Power aan, die een energiebesparing op elektrische installaties van 3 tot 10 procent mogelijk maakt. Vandaag laat

Thermo Comfort dat de vraag naar deze innovatieve oplossing nauwelijks bij te houden is. Verderop leest u ook de warme oproep van ATTB

om meer aandacht te besteden aan de hydraulische inregeling van verwarmingsinstallaties. Ook hier biedt energiebesparing de incentive

voor burgers en overheden om het thema serieus te nemen – eindelijk, zouden we kunnen zeggen. “In tegenstelling tot een klein jaar geleden

hebben we nu veel meer troeven in de hand om de verschillende partijen te overtuigen van het belang. Ook de installateur heeft nu de

argumenten om de eindconsument te laten inzien waarom die hydraulische inregeling zo voordelig kan zijn”, aldus Mauro Manfredi van Caleffi.

Intussen belooft de winter ‘moeilijk’ te worden – alsof we terug naar de 18de eeuw worden gekatapulteerd. Premier Alexander De Croo

(Open VLD) horen zeggen ‘dat de komende vijf à tien winters moeilijk zullen worden’ – dat is een statement dat niet bepaald overloopt van

daadkracht. “De mate waarin we erin slagen de schaarste samen te beheren, zal bepalen hoe we uit deze beproeving komen”, klonk het in

de opinie van Bart Sturtewagen in De Standaard. Wij zouden daaraan durven toevoegen: evenals de lessen die we uit die schaarste kunnen

trekken.

Veel leesplezier!

Filip Van der Elst


INSTALLATIE&BOUW

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK,

HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

COLOFON

Jaargang 10 • nummer 4 • 2022

Verschijnt 6 x per jaar

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Filip Van der Elst

REDACTIETEAM

Valérie Couplez, Sara Dekesel, Tim Janssens,

Desiree Pennings, Jeroen Schreurs, Kris Vandekerckhove,

Filip Van der Elst, Lieke van Zuilekom, Liesbeth Verhulst

08

PROJECTMANAGEMENT

Mathieu Noppe

m.noppe@louwersmediagroep.be

ADVERTENTIES

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd via

de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink hebben

ontvangen, stuur een email naar traffic@louwersmediagroep.be

SECRETARIAAT

Riana Holley

Elke Kina

ABONNEMENTSPRIJS

Abonnementsprijs

België: € 54,00 per jaar excl. BTW

Buiten België: € 90,00 per jaar excl. BTW

ING: IBAN BE33 3631 9320 5246

BIC: BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Installatie & Bouw

Informatie over abonnementen:

+32 50 36 81 70

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk ten minste drie weken

voor verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Installateurs verwarming, elektriciteit, sanitair, klimatisatie

en luchtbehandeling, leden van de VCB

Vlaamse Confederatie Bouw, BVA Bond van Vlaamse

Architecten, CIB Vlaanderen de Confederatie van Immobiliënberoepen

van Vlaanderen, ORI Organisatie

van Raadgevende Ingenieurs, Engineering- en Consultancybureaus,

opdrachtgevers, projectontwikkelaars,

abonnees, betrokken ministeries en diensten, provinciale

en gemeentelijke overheden en betrokken federale,

Vlaamse en regionale organisaties, facilitymanagers

bedrijven met eigen onderhoudsploeg, fabrikanten,

invoerders en groothandelaars uit de sector.

VORMGEVING/ART DIRECTION

+32 50 36 81 70

studio@louwersmediagroep.be

DRUKWERK

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar

beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Zij aan-vaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Van installateur naar leverancier van totaaloplossingen 8

Energiebesparing met geconnecteerde 6-wegklep 12

De Pen: Bart Bleys, WTCB 14

Optimale systeemwaterkwaliteit in Geenergie-project Oirschot 16

Nieuwe Commercial Director voor bloeiend distributiebedrijf 18

Flowing expertise 20

Vier nieuwe gaslekdetectoren voor verwarming én koeling 22

THEMA SOFTWARE

16 22

Ook in exploitatie werpt BIM elke dag zijn vruchten af 25

Geïntegreerd ERP-pakket biedt overzicht van eerste klantencontact tot de service achteraf 28

Een all-in-one tool voor elke computer, smartphone en tablet 32

Propaan, een gesmaakt ingrediënt in hybride installaties 35

Hogetemperatuurwarmtepompen, de verwarmingsoplossing van de toekomst 38


INHOUD

25 35

46 72

86

Audit en catalogus brengt energiebesparingspotentieel in kaart 40

Totale ventilatieoplossing in kangoeroewoning Harelbeke 42

Nieuwe machines geven buffervatenspecialist nog meer mogelijkheden 44

Toiletsysteem met directe spoeling: een revolutie in openbare toiletten 46

VAKKATERN ELEKTROTECH 49

Vergelijking van duurzame koelsystemen 72

Wereldspeler profiteert optimaal van groeiverhaal warmtepompen 76

Genieten van gezonde lucht… binnen! 78

Gereedschappen om de HVAC-installateur te ontlasten 80

Hecht B2B partnership voordelig voor alle partijen 84

Snelle selectie en instelling van kleppen en sensoren met apps 86

Badkamer in hotelstijl 88

Uitzonderlijke werf op de vliegbasis in Kleine-Brogel 91

​Stijgende energieprijzen verhogen belang van hydraulische inregeling 92

Installatiepartners 95

4

INSTALLATIE&BOUW PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

INSTALLATIEENBOUW.BE

INSTALLATIE&BOUW

NUMMER 4 - 2022

september - oktober

installatieenbouw.be

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

Een integrale aanpak is

de enige juiste aanpak

Waterzijdig inregelen: de vergeten

manier om energie te besparen

‘Een goed zomercomfort verzoenen met

een laag energieverbruik: het is mogelijk’

Gira Giersiepen GmbH & Co.

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

installatieenbouw.be

INCLUSIEF HET VAKKATERN

Xxxxxx


VMA ontwikkelde vanuit haar

ervaring in andere sectoren een ‘smart’

totaalconcept van gebouwtechnieken.

WAARDE OVER DE HELE LEVENSCYCLUS VAN HET GEBOUW

VAN INSTALLATEUR NAAR LEVERANCIER

VAN TOTAALOPLOSSINGEN

Digitalisering zet zich door in elke sector. Ook in de bouwsector is deze op kruissnelheid, hoewel ze zeker geen voorloper was. VMA wist al

vrij snel dat deze evolutie er zat aan te komen en ontwikkelde vanuit haar ervaring in andere sectoren een ‘smart’ totaalconcept van gebouwtechnieken,

gebaseerd op standaardisatie en automatisatie. Hierdoor is de onderneming niet langer een pure installateur, maar biedt ze ook

eigen oplossingen aan waarin optimaal energieverbruik en slim onderhoud een centrale rol spelen. En daar plukken niet alleen de klanten de

vruchten van, maar ook VMA wanneer het als onderhoudsbedrijf optreedt.

Tekst WTCB |

Beeld Philippe Van Gelooven

VMA is een bedrijf dat actief is in het volledige

spectrum van multitechnische installaties en

technologie. De focus ligt op vier domeinen: building

technologies, infra, automotive en processing &

manufacturing technologies. “Het is logisch dat deze

‘poten’ kennis uitwisselen”, vertelt Pascal Kinoo,

commercieel verantwoordelijke van VMANAGER.

“We beseffen al vele jaren dat ‘smart buildings’

de toekomst zijn. Daarom zijn we al in 2010 gaan

nadenken over hoe we het concept Industrie

4.0 – dat we goed kennen van de automotive- en

procesindustrie – naar de gebouwenwereld konden

vertalen. We gingen aan de slag met onze expertise

over industriële automatisering en ontwikkelden

een totaaloplossing voor technieken.”

8 | INSTALLATIEENBOUW.BE


VMANAGER in de eerste plaats een overkoepelend systeem voor gebouwsturing (gebouwbeheersysteem)

en een datahub waaraan nieuwe diensten kunnen worden gekoppeld.

Deze oplossing omvat niet alleen de uitwerking,

de implementatie en het onderhoud van elektrische

en HVAC-installaties, maar ook de integratie,

de automatisering en de sturing via een

gebouw beheer systeem. Kinoo: ”Een industriële

PLC vormt als het ware ‘het brein’ van het

gebouw. Op die manier creëren we een open

source ver haal waar in ook andere partijen een

hoofdstuk kunnen schrijven.”

‘Smart’ totaaloplossing

VMA werkt al verschillende jaren aan een totaalpakket

van oplossingen om duur zame en comfortabele

gebouwen te realiseren en aan energie­

optimalisatie te doen. Hiervan is VMANAGER

het resultaat. Dit omvat in de eerste plaats een

overkoepelend systeem voor gebouwsturing

(gebouwbeheersysteem) en een datahub waaraan

nieuwe diensten kunnen worden gekoppeld (BOS,

of Building Operating System). Met dit luik – dat

de naam ‘VMANAGER Connect’ kreeg – wil VMA

de scheiding doorbreken die nog al te vaak tussen

verschillende gebouwentechnieken bestaat. “Met

‘VMANAGER Connect’ bundelen we al onze kennis

over gebouwen en brengen we een ‘smart’ totaaloplossing

die steunt op de data van een gebouwbeheersysteem,

alle technische installaties en

eventuele andere systemen. We gebruiken de

gegevens om een intelligente omgeving te creëren

met optimaal energie verbruik en slim onderhoud

als centrale waarden”, aldus Kinoo.

‘We wenden data aan om toegevoegde waarde voor de gebruikers van een

gebouw – eindgebruiker, huurder, property manager en eigenaar – te genereren.’

Aanvullend lanceerde VMA in 2019 een aanbod

aan energieprestatiediensten, of kortweg ESCOdiensten.

Dit gebeurt vandaag onder de noemer

‘VMANAGER Performance’. “We kozen ervoor om

via VMANAGER ESCO-diensten aan te bieden

om actief bij te dragen aan het duurzamer en

energieperformanter maken van gebouwen”, aldus

Joris Wouters, BU manager smart & sustainable

building management bij VMA. “We hebben al heel

lang ervaring met tal van ‘design & build’-formules. ❯

INSTALLATIEENBOUW.BE | 9


Heel vaak maakten garanties op energieprestaties

hier echter geen deel van uit. Vanuit onze

bezorgdheid over de klimaatverandering en de wil

om onze klanten een dienstverlening te bieden

die kwaliteit op lange termijn garandeert, hebben

we beslist om ESCO-diensten aan de klanten aan

te bieden. De klant krijgt hierbij ook concrete

garanties over de energiebesparingen die zullen

gerealiseerd worden.” “Kunnen we binnen

een project de beide ‘poten’ van VMANAGER

combineren, dan doen we dat heel graag”, vult

Pascal Kinoo aan.

Vandaag is nog maar het topje bekend van

de gigantische berg aan toepassingen die de

combinatie data, digitale connectiviteit en

energie prestatie diensten in petto heeft. Daarom

blijft VMANAGER werken aan vernieuwende

oplossingen. “We bieden vandaag al een

app waarmee gebruikers de beschik baar heid

aan parkeer plaatsen kunnen raad plegen, een

vergader zaal kunnen reserveren of de klimatisering

kunnen aanpassen. Daarnaast is het

een tool om de prestaties van het gebouw aan

de beheerder te rapporteren. We wenden data

aan om toegevoegde waarde voor de gebruikers

van een gebouw – eindgebruiker, huurder,

VMA is niet langer een pure installateur, maar biedt ook eigen oplossingen aan

waarin optimaal energieverbruik en slim onderhoud een centrale rol spelen.

Het WTCB documenteert in het kader van

de cluster 'Smart Buildings in Use’ en de

technologische dienstverlening 'C-Tech'

enkele goede praktijkvoorbeelden en

geleerde lessen over ‘smart buildings’.

Deze casestudy’s gaan in op de

technologische oplossingen, de wijze

waarop deze een meerwaarde kunnen

creëren en de vragen die men zich

kan of moet stellen bij het slimmer

maken van gebouwen. Alle casestudy’s

zijn te vinden op de website www.

smartbuildingsinuse.be/case-study/.

property manager en eigenaar – te genereren.

De mogelijkheden worden nog dagelijks verder

uitgebreid”, vertelt Joris Wouters.

‘Een integrale aanpak van de

uitdagingen die nog voor ons staan,

is de enige juiste aanpak’

Sensoren

Natuurlijk maken veel van deze vernieuwende

toepassingen gebruik van een hele resem

sensoren. VMA werkte bij de ontwikkeling van

VMANAGER bijvoorbeeld een oplossing uit

waarbij sensoren onder de flexdesks, bureaus en

vergaderzaaltafels de aanwezigheid registreren.

Pascal Kinoo: “Dit bewijst een erg interessante

manier te zijn om erg accuraat de bezetting in ons

gebouw in kaart te brengen. We gebruiken deze

informatie in het kader van de veiligheid en voor

optimalisatie van het gebruik van vergaderzalen,

maar evenzeer is dit een mogelijke bron van

informatie om de kuisploeg aan te sturen.”

VMA gebruikt ook sensoren om data over de

technische installaties te verzamelen. “We

monitoren bijvoorbeeld de gebruiksuren van

pompen, het verbruik van de verschillende

installaties,…”, verduidelijkt Joris Wouters. “In veel

gebouwen beschikt de onderhoudsploeg niet

over deze informatie, waardoor ze blindelings

moet werken. Door deze gegevens te capteren,

worden we sneller geïnformeerd dat er ergens een

probleem dreigt en kunnen we daarnaar handelen.

Omgekeerd kan het inzicht in de gegevens er ook

voor zorgen dat we vervanging soms uitstellen,

omdat uit de data blijkt dat het nog niet nodig is.”

Integrale benadering

Dit onderhoudsvoordeel is trouwens ook een

duidelijke reden waarom kennisuitwisseling

tussen de onderhoudspoot van VMA en het

team rond VMANAGER zo waardevol is. “Het is

in functie van het onderhoud niet alleen nuttig

om inzicht in de data te krijgen. Ook de manier

waarop een oproep tot specifieke actie tot bij het

onderhoudsteam gebracht wordt, is belangrijk”,

licht Pascal Kinoo toe. “Binnen VMANAGER

hebben we aan het gebouwbeheersysteem een

automatiseringsproces toegevoegd dat tickets

naar het onderhoudsbedrijf stuurt in geval de

technische installaties een alarm genereren. Een

gekend risico bij dit soort ticketingmechanisme

is dat er héél veel alarmen worden gegenereerd,

terwijl een groot deel ervan eigenlijk onbelangrijk

of zelfs onterecht is. Het komt er dus op aan

de juiste eruit te selecteren. Dit kunnen we nu

optimaliseren door de heen-en-weerbeweging

te maken tussen het team dat VMANAGER

ontwikkelt en de mensen van VMA die dagelijks

met het beheer en het onderhoud van de

installaties bezig zijn.”

“Bij VMA – en CFE in het algemeen – geloven

we dat een integrale aanpak van de uitdagingen

die nog voor ons staan de enige juiste

aanpak is, ongeacht of het over onderhoud,

gebouwenbeheer of energievoorziening gaat”,

besluit Joris Wouters. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 11


ENERGIEBESPARING MET

GECONNECTEERDE 6-WEGKLEP

Waar vroeger enkel verwarming onontbeerlijk was voor thermisch comfort, is tegenwoordig ook koeling in onze contreien niet meer weg

te denken. De meeste klimaatinstallaties zijn er dan ook op voorzien om te verwarmen én te koelen. Om de omschakeling tussen beide vlot te

laten verlopen, is een thermisch kleppensysteem noodzakelijk. Die kleppen ondergingen het voorbije decennium een interessante evolutie.

Tekst Sara Dekesel | Beeld Giacomini

Energiebesparing en centraal technisch

beheer zijn een hot topic in de

bouwsector waarbij de 6-wegkleppen

van Giacomini perfect aansluiten.

12 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Yves Roemen, Senior Business Development van Giacomini, licht de

geschiedenis en het belang van de thermische klep toe. De nieuwste

gepatenteerde ontwikkeling van de fabrikant is een staaltje van

technisch vernuft. De vooraf ingeregelde klep verlost de installateur van

de tijdrovende inregeling op de werf en zorgt voor energiebesparing

dankzij monitoring van debieten in samenspel met het gecentraliseerd

technisch beheersysteem.

Van 2- naar 6-wegklep

“Bij verwarming en koeling met één installatie kan je via eenzelfde leiding

het warme en koude water naar het afgiftesysteem sturen. Maar dan kan

je niet tegelijk de ene ruimte koelen en een andere verwarmen. Vooral in

tertiaire toepassingen wordt daarom meestal een systeem met vier leidingen

geplaatst”, legt Yves Roemen uit.

“De vloeistoffen mogen zich niet vermengen en ze hebben andere

uitzettings kenmerken. Een kleppensysteem dringt zich dan ook op.

Eerst plaatste men vier 2-wegkleppen elk met een motor. Als een van

de motoren faalde, kon er een klep openblijven. Daarom verkoos men

twee 3-wegkleppen, met ook hier de beperking dat meerdere signalen

nodig zijn voor de twee motoren. Uiteindelijk kwam de 6-wegklep: twee

3-wegkleppen op dezelfde as, die het risico op vermenging van de

vloeistoffen volledig uitsluiten. Dat er maar één motor is, beperkt ook de

kost en het verbruik.”

In het Luikse Projet Paradis Express plaatste installateur

Energys maar liefst 600 dynamische 6-wegkleppen.

‘De tijdbesparing door de

hydraulische inregeling vooraf

is enorm’

Bluetoothcommunicatie met GTB

De dynamische 6-wegkleppen van Giacomini zijn uitgerust met bluetooth.

Ze zijn mobiel bedienbaar voor onderhoud of naregeling en communiceren

rechtsreeks met het technisch beheersysteem, onafhankelijk van de

regeling. Daardoor zijn ze compatibel met alle systemen en zijn kosten voor

tussenkomsten van de leverancier van de regeling uitgesloten. Een mooi

extraatje dat deze innovatieve oplossing helemaal af maakt. ❚

Overdruk en vastlopen vermijden

Met een gewone 6-wegklep is er gevaar op overdruk. “Daarom zit er in onze

klep een haarfijne verbinding tussen de twee circuits die de druk in evenwicht

brengt als de klep dicht is”, aldus Yves. De kleppen van de fabrikant hebben

synthetische kogels in plaats van messing kogels. “Die lopen minder snel vast

door slechte waterkwaliteit, een frequent probleem.”

Dynamisch ingeregeld

De inregeling is belangrijk om de energie-efficiëntie van de installatie te

garanderen. Als die bij de indienststelling wordt uitgevoerd en er nadien

nooit meer controle is op de debieten, is het risico groot dat de installatie na

verloop van tijd meer zal verbruiken. “Daarom brachten wij een gepatenteerd

dynamisch inregelsysteem op de markt. In elke 6-wegklep zit een ultrasone

debietmeter. De gemeten debieten kunnen altijd vergeleken worden met de

vooraf bepaalde debieten. Afwijkingen ziet men in het GTB. Er zitten ook

contacten in voor openraam-, afwezigheids- en vochtdetectie en een sonde

om te sturen met ingestelde temperatuur en je kan ze sturen in master/

slave”, verkondigt Yves.

Zo’n dynamische 6-wegklep is wel wat duurder. Dat prijsverschil verdient zich

volgens Yves snel terug omdat de installateur de kleppen niet moet inregelen,

een klus die veel tijd in beslag neemt. Bovendien is ook het as-built rapport

automatisch klaar voor zo’n vooraf ingeregelde klep.

De 6-wegkleppen worden vaak gebruikt voor klimaatplafonds en

ventiloconvectoren, maar ook steeds meer voor vloerverwarming.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 13


De Pen

‘De hygiënische

waterkwaliteit is

prioritair ten opzichte

van de eveneens

belangrijke eventuele

energiebesparing’

14 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De Pen

Bart Bleys

Labohoofd Labo Watertechnieken bij het WTCB

LEGIONELLA: IS EEN SWW-PRODUCTIE TEMPERATUUR

VAN 60°C NOODZAKELIJK?

Recent onderzoek van het WTCB heeft aangetoond dat het helemaal niet evident is om de sanitair warm water productietemperatuur te verlagen

naar 45°C en tegelijk de legionella-ontwikkeling in een sanitaire installatie onder controle te houden via regelmatige thermische schokken. De

huidige temperatuurseisen van de ‘BBT Legionella’ (productie aan 60°C, met minimum 55°C op de retour) werden eveneens getest en blijken

voldoende veilig om de hygiënische waterkwaliteit te verzekeren. Het blijft dus aanbevolen om deze voorschriften te volgen, zo schrijft Bart Bleys

(Labohoofd Labo Watertechnieken bij het WTCB), in samenwerking met Karla Dinne (Labohoofd Labo Microbiologie en Micropartikels bij het WTCB).

Druk op productietemperatuur

De voorbije jaren kwam de hoge productietemperatuur van sanitair warm water (SWW) steeds meer onder druk te staan. Vanwege de stijgende isolatienormen

en groeiende energie-efficiëntie van nieuwe gebouwen, vertegenwoordigt de productie van SWW immers een steeds groter aandeel in ons totale energieverbruik.

Bovendien betekenen hoge productietemperaturen meer stilstandsverliezen en zijn ze niet voor alle hedendaagse verwarmingstoestellen optimaal. Het is dan ook

niet onlogisch dat men op zoek gaat naar energie-efficiëntere oplossingen voor de SWW-productie en kijkt naar een verlaging van de productietemperatuur in het

bijzonder. Daarom heeft het WTCB in 2014 een onderzoek gestart naar energie-efficiënte mogelijkheden voor legionellabeheersing. Het belangrijkste uitganspunt

hierbij was wel steeds dat de hygiënische waterkwaliteit prioritair is ten opzichte van de eveneens belangrijke eventuele energiebesparing.

WTCB-proefopstelling en resultaten

De proefopstelling in Limelette werd gebouwd in het kader van het VIS-traject Instal2020 en bestaat onder meer uit een boiler van 200 liter, een geïsoleerde

circulatieleiding van ongeveer 40 m lengte en twee aftappunten waarop een eerder bepaald tapprofiel voor respectievelijk een douche en een keukenkraan worden

toegepast. Zodoende simuleert de installatie op de meest eenvoudige wijze de SWW-installatie van een gezin van 4 à 5 personen. In het kader van het onderzoek

werden verder verschillende staalnamekranen en een kweekboiler toegevoegd en werd de installatie volledig voorzien van temperatuur- en debietmeters. De

kweekboiler, met daarin bacteriën afkomstig uit een reële besmette installatie, werd enkel aangesloten om de proefopstelling initieel te besmetten. Van zodra de

installatie besmet was, werd ze afgekoppeld en met vers drinkwater gevoed, opdat specifiek de reactie van de aanwezige bacteriën op diverse temperatuurregimes

gemonitord kon worden.

45°C - 60°C

In de eerste fase van het onderzoek gebeurde de productie van SWW aan een temperatuur van 45°C, met regelmatige schokken aan 60°C. De installatie werd

wekelijks opgevolgd en het stookregime gaandeweg aan de resultaten aangepast, startende met een wekelijkse temperatuurschok van 30 minuten, al dan niet

gecombineerd met thermische spoeling van tap- en staalnamekranen tot, uiteindelijk, dagelijkse schokken van 60 minuten. Ook onderging de installatie in de loop

van deze weken enkele aanpassingen om de aangroei van legionella tegen te gaan: de toevoeging van een destratificatiepomp bleek cruciaal om een homogene

temperatuurverdeling in de boiler te realiseren en dus te lage temperaturen aan de onderzijde van het vat te voorkomen, terwijl het expansievat, gelokaliseerd

aan de koude zijde van de boiler, een belangrijke bron van recontaminatie en dus verwijderd moest worden. Toch werd de legionellabesmetting, ondanks de hoge

frequentie van thermische schokken en de bijkomende maatregelen, in deze testfase nooit onder controle gehouden. Slechts enkele keren werd een concentratie

onder 1000 kve/l (aanbeveling Hoge Gezondheidsraad) behaald, die vervolgens meteen na de thermische schok weer de hoogte in ging.

45°C - 65°C

In een tweede fase werd daarom een alternatief regime voorgesteld. Nog steeds gebeurde de productie aan 45°C, maar voor de thermische schokken hanteerde

men een temperatuur van 65°C. Opnieuw werd aangevat met een wekelijkse schok van 30 minuten, die gaandeweg werd opgedreven. Bij een wekelijkse schok

waarbij alle tap- en staalnamekranen gedurende 30 minuten gespoeld werden, werden de eerste positieve resultaten opgetekend, zij het uiteraard met een hoog

waterverbruik en de nodige praktische implicaties. In het vervolgtraject werd daarom gefocust op de integratie van de thermische spoeling van de tappunten via

het normale gebruik van de installatie. De keukenkraan, vanwege de normaliter zeer kortstondige tappingen, bleek daarin de moeilijkste factor. Uiteindelijk werd

de legionellabesmetting in de proefopstelling met een wekelijkse schok van 24 uur en een minimale tapping van 150 seconden aan alle tappunten wel onder de

voorgeschreven 1000 kve/l gehouden.

BBT Legionella

Bij wijze van benchmark werd ook het regime voorgeschreven door de BBT (productie aan 60°C, met minimum 55°C op de retour) op de proefinstallatie

toegepast. Daarmee kon de legionellabesmetting snel en blijvend onder controle gehouden worden. De huidige temperatuureisen van de BBT zijn met andere

woorden veilig. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 15


OPTIMALE SYSTEEMWATERKWALITEIT

IN GEENERGIE-PROJECT OIRSCHOT

In het Nederlandse Oirschot is een vrijstaande woning uit de jaren vijftig verduurzaamd met een Energiekap en een geïntegreerde bodembron

en warmtepomp. Bij dit project is de kwaliteit van het systeemwater van doorslaggevend belang om het beoogde energetisch rendement te

realiseren. Om die kwaliteit te optimaliseren is de installatie uitgebreid met automatische lucht- en vuilafscheiders van Spirotech.

Tekst en beeld Spirotech

Energieneutrale nieuwbouwwoningen realiseren

is veel eenvoudiger en goedkoper dan bestaande

woningen verduur zamen. In het centrum van

Oirschot is een vrij staande woning uit de jaren vijftig

ver duur zaamd met een Energiekap, bodem bron,

warmte pomp, spouwmuur isolatie en HR++ glas.

Energie kap is een door ontwikkelde prefab-versie

van het Energiedak-Plus concept van SolarTech uit

Eindhoven. “Wij leveren dak oplossingen bestaande

uit een bovenlaag die zonne stroom opwekt en

daar onder collectorplaten met leidingen waarin

systeem water wordt verwarmd”, zegt Alexander

Schiebroek, directeur van SolarTech International.

“Zo’n duurzaam dak is als primaire energie bron

te gebruiken, waarbij onze Roofbooster regeltechniek

de energie toevoer en -verdeling regelt.

“In Oirschot hebben wij de eerste Energiekap op

een schuin dak toegepast. De realisatie daarvan

is via het OP Zuid ontwikkelfonds onder steund als

project ‘Geenergie’.”

Bestaande woningen verduurzamen

Het komende decennium moeten in Nederland

nog zo’n 1,5 miljoen bestaande woningen

worden verduur zaamd en van het gas af. Daarbij

krijgen de installateurs van deze projecten

te maken met verouderde metalen leidingen,

waarin ver vuild systeem water circuleert. In de

jaren vijftig woning in Oirschot zijn op de begane

grond radiatoren vervangen door speciale laagtemperatuur

lucht convectoren en is het deel

16 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘De lucht- en vuilafscheiders verhogen het rendement en de betrouwbaarheid

van onze gezamenlijke installatie en verlengen ook de levensduur ervan.’

Energiekap is een doorontwikkelde

prefab-versie van het Energiedak-Plus

concept van SolarTech uit Eindhoven.

‘Rendementsverliezen ontstaan na

verloop van tijd in elke verwarmings- en

koelinstallatie, met als gevolgen een

onnodig hoger energieverbruik en minder

prettig leefcomfort’

met de vloer verwarming mee genomen in de

nieuwe verwarmings- en koel oplossing. Verder

is ook het al zeventig jaar oude leidingenstelsel

hergebruikt, omdat de ver vanging daarvan

kostbaar is. “Bij verwarmen en koelen met

een bodem bron en warmtepomp blijven de

temperatuur verschillen binnen de installatie

veel kleiner dan bij gasgestookte cv-installaties”,

vervolgt Schiebroek. “Als gevolg daarvan kunnen

er sneller rendementsverliezen door lucht en vuil

in het systeemwater ontstaan. Op advies van

Spirotech voorkomen wij deze met automatische

lucht- en vuilafscheiders.”

Optimaliseren waterkwaliteit

“Rendementsverliezen ontstaan na verloop van

tijd in elke verwarmings- en koelinstallatie, met als

gevolg een hoger energieverbruik en minder prettig

lee fcomfort”, zegt Schiebroek. “Omdat Spirotech

al meer dan zestig jaar gespecia liseerd is in het

optimaliseren van de water kwaliteit in woninginstallaties,

hebben wij het installatieschema

voor ons Geenergie-project in Oirschot al tijdens

de voorbereidings fase aan hen voorgelegd. Op

Energieneutrale nieuwbouwwoningen realiseren is veel eenvoudiger

en goedkoper dan bestaande woningen verduurzamen.

basis daarvan adviseerden zij ons twee SpiroTrap

MB3 vuilafscheiders, twee SpiroVent RV2

luchtafscheiders en twee SpiroTop AB050 vlotterontluchters

aan de installatie toe te voegen.

Behalve wij als leverancier van de Energiekap is

ook warmtepomp leverancier NRGTEQ blij met

Spirotechs advies. De lucht- en vuil afscheiders

verhogen namelijk het rende ment en de betrouwbaarheid

van onze gezamenlijke installatie en

verlengen ook de levensduur ervan.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 17


ADVERTORIAL

Nieuwe Commercial Director voor

bloeiend distributiebedrijf

Thomas Bossuyt nam per 1 juli 2022 de functie van commercieel directeur op zich van de bedrijven Linum Europe en Prihoda.

Tekst en Beeld Linum Group

Thomas is reeds vele jaren actief in de

koelindustrie. Met bijna 20 jaar ervaring als

Sales Manager en Commercial Director binnen

de Isocab groep is hij ook vandaag nog bij

veel installateurs een bekend gezicht. Na een

succesvolle zijsprong naar de bouwwereld keert

hij nu zowel geografisch als beroepsmatig terug

naar zijn West-Vlaamse roots.

Bij Linum Group zal hij de commerciële activiteiten

van zowel Linum Europe (distributie van toebehoren

voor hvac, koeltechniek, isotherme constructies

en grootkeuken) als Prihoda (hvac textielkanalen)

in de Belux verder stroomlijnen en vooral

ook de groeimogelijkheden in het buitenland

onder zijn hoede nemen.

“Als commercieel directeur streef ik er steeds naar

om mijn salesteams te coachen om de juiste

behoeften van onze klanten en markten te leren

ontdekken. Op die manier kunnen ze de beste

oplossing en service aan onze klanten aanbieden.

Als team gaan we dagelijks proberen het verschil

te maken door een synergie van excellente service,

persoonlijke aanpak en kwalitatieve producten”,

benadrukt Thomas.

“Met Thomas kiezen we voor de juiste man op

de juiste plaats. Naast zijn ruime ervaring in de

sector beschikt hij over de juiste skills om de Linum

Group klaar te stomen voor de uitdagingen en

vernieuwingen binnen onze sector”, klinkt het bij

Jan Vanderbeke, CEO van de familiale Linum Group.

Verder informatie omtrent

deze mededeling:

Marketing Linum Group :

Robbie Naessens - marketing@linum.eu

0474 38 44 60 - 056 35 92 94 ❚

Thomas Bossuyt.

‘We proberen het verschil te maken

door een synergie van excellente

service, persoonlijke aanpak en

kwalitatieve producten’

Bij Linum Group zal Bossuyt de commerciële activiteiten van zowel Linum Europe als Prihoda (hvac textielkanalen) in de Belux verder stroomlijnen. (Beeld: Klaas Verdru).

18 | INSTALLATIEENBOUW.BE


we support your HVAC installations

Alixo, professional mounting accessories for HVAC/R installations.

® brand by Linum Europe. Made in Europe.

© LG - 21.165

Pieter Verhaeghestraat 20, 8520 Kuurne

c 056 35 92 94

w www.linum.eu w www.alixo.eu

21.165 I&B NL Alixo.indd 1 10/01/2022 16:50:33

Het is onze verantwoordelijkheid om na te

denken over morgen. Daarom hebben we

verwarmingssystemen ontwikkeld

voor generaties.

Verwarmingssatellieten

voor geïndividualiseerde

collectieve

verwarmingsinstallaties (GCV)

Gasmotorgedreven

warmtepompen

lucht-lucht en lucht-water.

Koelen en verwarmen.

Gasabsorbtiewarmtepompen

water en bodem-water /

lucht-water. Hoogste

verwarmingsrendement

ter wereld.

Gasabsorbtiewarmtepompen

lucht-water 18kW.

Huishoudelijke toepassing.

lees meer op: K18.be

Geniaal verwarmen

Het modulaire

verwarmingssysteem

voor alle energiebronnen

CoolingWays bvba • Uilenbaan 148 B • B 2160 Wommelgem • Tel. +32 3 218 77 50 • info@climaways.be • climaways.be


FLOWING EXPERTISE

Caleffi is al jarenlang expert in het hydraulisch inregelen, balanceren en behandelen van verwarmingssystemen en drinkwaterinstallaties.

Dat het bedrijf hoog inzet op duurzame en technologische ontwikkelingen, werd onlangs bevestigd tijdens de MCE-beurs in Milaan. Verspreid

over zes thematafels, een ontwerptafel én in de CUBOROSSO R&D-kubus werden de nieuwste systeemoplossingen voorgesteld aan een brede

groep belangstellenden.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Caleffi

De vraag naar warmtepompen neemt flink toe.

Dit was ook zichtbaar op de stand van Caleffi in

Milaan, waar de warmtepomptafel op enorme

belangstelling kon rekenen. Met behulp van

producten en animatievideo’s werd hier getoond

hoe bestaande én nieuwe systeemcomponenten

het rendement, de energiezuinigheid en de

(vorst)beveiliging van warmtepompen naar het

hoogste niveau kunnen tillen. “Behalve een

vorstbeveiligingsklep, buffertank, gemotoriseerde

klep, expansievat, expansievatconsole, pompgroepen

en verdelers konden bezoekers kennis

maken met onze nieuwste vuilafscheider”,

vertelt Mauro Manfredi, Managing Director

van Caleffi. “In de Caleffi XF worden een

vuilafscheider, een dubbel vuilfilter en een sterk

magnetisch veld slim gecombineerd. Hierdoor

worden onzuiverheden zoals magnetiet direct

opgevangen en afgescheiden, terwijl dankzij

speciale borsteltjes in het binnenwerk het interne

‘Bestaande én nieuwe

systeemcomponenten kunnen het

rendement, de energiezuinigheid en de

(vorst)beveiliging van warmtepompen naar

het hoogste niveau tillen’

De vraag naar warmtepompen neemt flink toe. Dit was ook zichtbaar op de stand van Caleffi in

Milaan, waar de warmtepomptafel op enorme belangstelling kon rekenen.

20 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Aandacht voor BIM

De thematafels werden gecompleteerd

met tafels over mechanische ventilatie

en sanitaire verdelers. Maar ook met een

ontwerptafel, waar gedemonstreerd werd hoe

installateurs en andere belanghebbenden

de 3D objectinformatie op de nieuwe BIMkennisportaal

van Caleffi kunnen gebruiken

om berekeningen, configuraties en specificaties

te maken. “Ook werd onze Caleffi Hydronic

Design software gepresenteerd, waar mee heel

eenvoudig installatieontwerpen en allerhande

berekeningen gemaakt kunnen worden”, aldus

Manfredi. “Interessant waren bovendien de

diverse kleinere tools om de juiste productkeuzes

voor ieder project te garanderen.”

Verspreid over zes thematafels, een ontwerptafel én in de CUBOROSSO R&D-kubus werden op

MCE de nieuwste systeemoplossingen voorgesteld aan een brede groep belangstellenden.

filter eenvoudig gezuiverd kan worden. Naar

wens kan de vuilafscheider zowel horizontaal als

verticaal gemonteerd worden. Bij grote maten

tot 2 duim kan bovendien een bypassfunctie

worden toegevoegd, waardoor de Kv-waarde nog

verder verbetert.”

Waterbehandeling van

cv- en drinkwater

De Caleffi XF vuilafscheider was ook te zien op

de waterbehandelingstafel, waar Caleffi liet zien

hoe de waterkwaliteit in verwarmingssystemen

het best gewaarborgd kan worden. Wie meer

geïnteresseerd was in de waterbehandeling

van drinkwatersystemen, kon terecht bij een

derde thematafel, waar thermische desinfectie

en legionellapreventie centraal stonden. Een

innovatie op deze tafel was bijvoorbeeld de

compacte controle-unit voor appartementen,

hotels en vakantieparken, waarin onder andere

een reduceerventiel, keerklep, meetpunt-controlepunten

en afsluiters slim gecombineerd zijn.

Maar ook de zeer compacte reduceerventielen,

mengventielen en thermostatische regelaars

konden op heel wat belangstelling rekenen.

Compacte systemen voor

collectieve installaties

Naast individuele installaties was ook een

thematafel ingericht voor collectieve systemen

zoals blokverwarming en warmtenetten.

Blikvanger op deze stand was de hydraulische

module Plurimod Easy, dat energiemeting,

temperatuur regeling en ingebouwde drukverschilregeling

in één compact systeem

combi neert. “Door het samen voegen van deze

componenten zijn er minder verbindingen, met

als gevolg ook minder leidingwerk én minder

kans op lekkages”, aldus Manfredi. “Bovendien

is de module compact en flexibel te installeren.”

Voor situaties waarin ook decentraal warm

tapwater moet worden bereid, presenteerde

Caleffi de SATK22-afleversets, waarmee verwarming

en sanitair warm water efficiënt

en intelligent op basis van een variabel

debiet worden gestuurd. Daarnaast werd

aan deze tafel uitgebreid aandacht besteed

aan de verplichte energiebemetering én de

mogelijkheden hiervoor.

Intelligent en geconnecteerd

systeem

Grootste blikvanger in de stand was echter de

rode CUBOROSSO, waarin de R&D-afdeling

van Caleffi geïnteresseerden liet kennismaken

met de nieuwste mogelijkheid in connectiviteit

en digitalisering. “Met Caleffi Code bieden wij

een draadloze, elektronische en zelflerende

regeling voor thermostatische of converteerbare

radiatorkranen, in een simplistisch maar stijlvol

design”, aldus Manfredi. “In combinatie met

onze comfort controllers, sensor, gateway en

app zorgt Caleffi Code voor een optimale balans

tussen verbruik en comfort, waarbij (week)

programma’s eenvoudig ingesteld én aangepast

kunnen worden. Hierdoor kan de temperatuur

in elke ruimte exact worden afgestemd op

het daadwerkelijke gebruik.” Caleffi Code is

het eerste product in een nieuwe range, die

binnenkort zal worden uitgebreid met een

oplossing voor vloerverwarming. Wordt dus

ongetwijfeld vervolgd…. ❚

De Caleffi XF vuilafscheider.

De hydraulische module Plurimod Easy

combineert energiemeting, temperatuurregeling

en ingebouwd drukverschilregeling

INSTALLATIEENBOUW.BE | 21


Vier nieuwe gaslekdetectoren

voor verwarming én koeling

Met Testo 316 lanceert Testo een nieuwe reeks gaslekdetectoren. Testo 316 vervangt de bestaande types in het Testo-gamma, onder het motto:

‘there is no alternative’. Zoals bij alle recente Testo-innovaties speelt digitalisering een cruciale rol in het 316-verhaal. Bovendien speelt Testo

met de innovatieve 316-2-EX handig in op de energietransitie en de snel vervagende grenzen tussen de verwarmings- en koelsector.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Testo

De installateur heeft nood aan een gaslekdetector

om brandbare gassen te detectoren, in zowel

verwarmings-als koelinstallaties. Met Testo 316

biedt Testo nu een overzichtelijke reeks aan

toestellen, die bestaat uit vier types met elk hun

eigen functionaliteiten: 316i, 316-1, 361-1-EX

en 316-2-EX. Koen Van Nieuwenhove, Product

Manager HVAC bij Testo: “De vier modellen

hebben een intuïtieve en gebruiksvriendelijke

werking als gemeenschappelijk element. Zo zijn ze

allen voorzien van een akoestisch alarmsignaal en

een innovatief ledlicht, dat via een groene, oranje

of rode kleur de installateur meteen laat zien of het

nog goed zit met de aanwezige gasconcentratie

in de leiding.” De vier lekdetectoren kunnen allen

dezelfde vier gassen meten: metaan, propaan,

waterstof en butaan.

Applicatie staat centraal

De toestellen verschillen op vlak van de geboden

mogelijkheden en het gebruikersdoel. Zo beschikt

het basistoestel 316i niet over een display. De

resultaten kunnen uitsluitend afgelezen worden

via de Testo Smart app. Van Nieuwenhove: “De

vakman kan de 316i weliswaar wel gebruiken

zonder app, maar dan krijgt hij geen meetwaarden

te zien – enkel de kleur, die wijst op de

aanwezigheid van een lek. Voor vele installateurs,

die niet meteen nood hebben aan precieze

meetwa(arden maar alleen willen weten of er al

dan niet een lek is, kan dat al voldoende zijn.”

De 316-1 is het enige toestel uit de reeks dat geen

verbinding maakt met een digitale applicatie – de

resultaten worden hier uitsluitend weergegeven

en opgeslagen op de unit zelf. Bij de drie andere

toestellen biedt het gebruik van Testo Smart App

ongebreidelde mogelijkheden. “Die applicatie

is de rode draad in onze productvernieuwing,

waarbij digitalisering centraal staat”, merkt

Van Nieuwenhove op. “In combinatie met het

revolutionaire digitale platform Testo pro +

behoort ook een digitale overdracht van de

‘Twee toestellen beschikken over een

explosievrij certificaat en kunnen gebruikt

worden op plekken met een mogelijk

explosiegevaar’

Met de Testo Smart app kan de installateur de

resultaten eenvoudig aflezen en bijhouden.

De vier modellen hebben een intuïtieve en gebruiksvriendelijke

werking als gemeenschappelijk element.

22 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘316-2-EX is de allereerste gaslekdetector wereldwijd die kan werken met een en

dezelfde meetkop voor zowel verwarmings- als koelinstallaties.’

certificaat en kunnen dus met een gerust gemoed

gebruikt worden in dergelijke omstandigheden.

De 316-1 is het enige toestel uit de reeks

dat geen verbinding maakt met een digitale

applicatie – de resultaten worden hier uitsluitend

weergegeven en opgeslagen op de unit zelf.

meetwaarden tot de mogelijkheden – een

eigenschap waarmee de vakman een flinke stap

vooruit kan zetten in het attesteringsproces.”

Met 316-1-EX en 316-2-EX heeft Testo ook een

uitstekende oplossing in petto voor installateurs

die vaak aan de slag moeten op plekken met

een mogelijk explosiegevaar – denk maar aan

installaties die propaan bevatten. Deze twee

toestellen beschikken immers over een explosievrij

Een en dezelfde meetkop

Van Nieuwenhove: “316-2-EX is zonder enige

twijfel het meest uitgebreide toestel uit de

reeks, en biedt bovendien een primeur: het is

de allereerste gaslekdetector wereldwijd die kan

werken met een en dezelfde meetkop voor zowel

verwarmings- als koelinstallaties. De installateur

hoeft de meetkop dus niet te vervangen. Dat maakt

dit toestel uitstekend geschikt voor installateurs

die zowel verwarmings- als koeltechnieker zijn.”

En vandaag de dag, rekening houdend met de

energietransitie, geldt dat immers voor steeds

meer vakmannen, zo gaat Van Nieuwenhove

verder. “Steeds meer verwarmingsinstallateurs

plaatsen nu ook warmtepompen, een koeltechnische

oplossing. Het werkgebied van de

gewone installateur schuift dus op. We zien ook

al de verkoop van manifolds en andere koeltechnische

instrumenten sterk toenemen. De

grenzen tussen verschillende disciplines vervaagt

in snel tempo. 316-2-EX speelt perfect in op

deze evolutie.” ❚

Basistoestel 316i: de resultaten moeten

afgelezen worden via de Testo Smart app.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 23


Tom blijft Tom.

Wees jezelf in een

andere rol.

Techniek stroomt door je aderen, maar je bent klaar

om je carrière een nieuwe wending te geven. Jij denkt in

oplossingen waardoor je fouten kan opsporen,

analyseren en herstellen.

Goesting om jouw kennis en ervaring te delen?

Dan ben jij de 2nd Line Technical Helpdesk Agent

die we zoeken!

Check de vacature op www.buderusjobs.be


SOFTWARE THEMA

OOK IN EXPLOITATIE WERPT BIM

ELKE DAG ZIJN VRUCHTEN AF

BIM is intussen goed en wel ingeburgerd in het bouwwezen, maar tien à vijftien jaar geleden was dat nog een verre, irreële droom. Het project

dat in België de weg bereidde, is AZ Sint-Maarten in Mechelen, dat op 15 oktober 2018 de deuren opende. Technisch directeur Jan Claesen haalt

herinneringen op aan de pioniersjaren en legt ons uit hoe BIM ook bij de exploitatie van het nieuwe ziekenhuis elke dag zijn nut bewijst: “Het is

nu al duidelijk dat we het leergeld van weleer ruimschoots zullen terugverdienen.”

Tekst Tim Janssens

| Beeld AZ Sint-Maarten

Hoe is het idee ontstaan om BIM toe te passen

bij het ontwerp, de realisatie en de exploitatie

van AZ Sint-Maarten?

Jan Claesen: “AZ Sint-Maarten was een project van

350 miljoen euro. We beseften maar al te goed

dat het een enorme uitdaging zou worden om zo’n

gigantisch complex binnen de beoogde timing en

het vooropgestelde budget te realiseren. Niemand

was vertrouwd met het grootschalige karakter

van die opdracht, en dus ging ik op zoek naar

een projectbeheer en -managementtool die ons

kon helpen om het overzicht te bewaren en alles

‘behapbaar’ te houden. Zo hoopten we onaangename

verrassingen op het vlak van planning,

budgetbeheer, communicatie en coördinatie al

in een vroeg stadium te kunnen detecteren en

verhelpen – lees: reeds in de voorbereidingsfase,

zodat we tijdens de uitvoering alles op een

rijtje zouden hebben. Bovendien wilden we ook

vermijden dat er ‘en cours de route’ cruciale

informatie verloren ging. Na een zoektocht op

het internet, een tip van onze softwareleverancier

Autodesk en een rondvraag in academische en

architecturale kringen kwam BIM naar voren als

‘deux ex machina’, die in Nederland en Frankrijk

al veelbelovende resultaten had opgeleverd. Zo is

de bal dus aan het rollen gegaan.”

BIM was op dat moment nog toekomstmuziek in

België. Moesten jullie afrekenen met zogeheten

‘kinderziektes’?

“Uiteraard, dat was onvermijdelijk. Precedenten

waren er vijftien jaar geleden niet in ons land,

dus zowel wij als de architect en de betrokken

studiebureaus beseften aanvankelijk nog niet ten

volle wat het allemaal zou inhouden. Enerzijds

botsten we op technologische beperkingen

zoals onaangepaste software en een te beperkte

capaciteit en rekensnelheid van computers,

anderzijds vertrokken we qua structuur en

werkwijze van een wit blad. Desondanks besloten

we de BIM-methodiek vanaf de ontwerpfase

AZ Sint-Maarten in Mechelen, een BIM-pioniersproject.

te implementeren in ons project, gekoppeld

aan de BouwData-werkmethodiek van Peggy

Bovens (PB calc & consult) om het budget onder

controle te houden.”

Wat is in jullie ogen de belangrijkste meerwaarde

van BIM geweest bij de realisatie van

het nieuwe ziekenhuis?

“Niet alleen de gebruikelijke clashcontrole

en de bijbehorende praktische en financiële

voordelen, maar zeker ook de openheid en

transparantie die we via het gezamenlijke BIMmodel

konden garanderen. Voor de aannemers

ging dat onvermijdelijk gepaard met een

intensief leertraject, maar eens dat achter de

rug was, heeft de BIM-methodiek echt wel

haar vruchten afgeworpen (planning opmaken,

hoeveelheden deduceren, clashes met technieken

oplossen …). Alle belangrijke knopen werden

in de voorbereidings fase doorgehakt, zodat we

ons tijdens de uitvoering niet meer door dagelijkse

discussies en overleg momenten moesten

worstelen. Qua doorloop tijd, efficiëntie en

faalkost- en afval reductie (makkelijk 10 à 15%)

heeft dat een gigantisch verschil gemaakt. Hoe

moeilijk het soms ook was: er hing altijd een

positieve dynamiek rond het project. Als je weet

hoe complex en vooruitstrevend de realisatie

van AZ Sint-Maarten was, mag dat gerust een

huzarenstuk genoemd worden.” ›

INSTALLATIEENBOUW.BE | 25


NAAMPLAATJE

AANPASSEN?

DIGITAAL,

ONLINE &

DRAADLOOS

DRAADLOZE VIDEO

INTERCOMS VOOR

APPARTEMENTEN

www.intratone.be


SOFTWARE THEMA

Zijn er zaken die jullie achteraf bekeken anders

zouden aanpakken? Hebben jullie bepaalde

lessen getrokken?

“Jazeker, met de huidige kennis van zaken

zouden ons veel meer focussen op de vijftigjarige

‘Qua doorlooptijd, efficiëntie en

faalkost- en afvalreductie heeft BIM een

gigantisch verschil gemaakt’

‘De BIM-methodiek heeft haar vruchten afgeworpen (planning opmaken,

hoeveelheden deduceren, clashes met technieken oplossen,…).’

‘BIM was meteen een succes omdat we het meteen op alle disciplines

hebben toegepast (architectuur, technieken, voltooiing,….’

exploitatie en zouden we de informatie in het

BIM-model nog efficiënter proberen te gebruiken.

Gezien ons toenmalige gebrek aan ervaring

hebben we de architect en studiebureaus

destijds geen vaste structuur opgelegd, waardoor

iedereen naar best vermogen gegevens heeft

geïnjecteerd in het model. Maar wat op dat

moment voor bepaalde bouwpartners opportuun

was, is niet altijd wat we nu in exploitatie

nodig hebben. Als bouwheer zouden we dus

duidelijkere ‘spelregels’ uitwerken en zeer

concrete minimumeisen opleggen: hoe worden

schilderwerken aangegeven in het model, wordt

er onderscheid gemaakt tussen verschillende

soorten deuren, kunnen we kranen en ‘afsluiters’

makkelijk oplijsten in hoeveelheden …? Dit

alles om het latere onderhoud en technische

interventies aanzienlijk te vergemakkelijken.”

Jullie hebben intussen twee jaar exploitatie

achter de rug. Hoe nuttig is BIM voor de

dagelijkse werking van het nieuwe ziekenhuis?

“Zeer nuttig! Minder dan een jaar na opening

beschikten we over een operationele, up-to-date

planning voor facilitair en technisch onderhoud

en een financiële meerjarenplanning, gebaseerd

op het BIM-model, waar we sindsdien elke dag

mee werken. In plaats van allerlei gegevens te

moeten verzamelen in functie van onderhoud,

documentatie enzovoort, deduceren we alles

via enkele muisklikken uit het BIM-model. En

als er technische of structurele aanpassingen of

verbouwingen nodig zijn, kunnen we terugvallen

en voortbouwen op handige as-builtmodellen.

Qua tijdswinst en efficiëntie is dat een wereld

van verschil. Het is nu al duidelijk dat we het

leer geld van weleer ruimschoots zullen terugverdienen,

onder meer omdat het ziekenhuis veel

beter te ‘managen’ is. Dankzij BIM kunnen we

alles in goede banen leiden met een beperkte

technische equipe, terwijl ik anders minstens

twee extra werknemers nodig zou hebben voor

de projectwerking.”

De realisatie van AZ Sint-Maarten was een

klinkend succes. Heb je het gevoel dat het

als een voorbeeldproject op het vlak van BIM

beschouwd wordt?

“Jazeker, onder meer omdat we het meteen op

alle disciplines hebben toegepast (architectuur,

technieken, voltooiing …). We worden regelmatig

geconsulteerd door binnen- én buitenlandse

personen en partijen die zich afvragen hoe we

het precies hebben aangepakt, wat de pro’s en

contra’s zijn, welke zaken ze zeker in rekening

zouden moeten brengen … Ik ben ervan overtuigd

dat ons project er mee voor heeft gezorgd dat

BIM intussen gemeengoed is en zelfs bijna als

een standaard beschouwd wordt. Een vaststelling

waar ik zeer blij mee ben, want ik vond het ook

wel onze taak om iets ‘terug te geven’ aan de

maatschappij in ruil voor de steun die we van

de overheid gekregen hebben om ons project te

kunnen realiseren. Ik denk dat we daar zeker in

geslaagd zijn!” ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 27


THEMA SOFTWARE

Geïntegreerd ERP-pakket biedt

overzicht van eerste klantencontact

tot de service achteraf

Het succes van een gezond installatiebedrijf staat of valt met een vlekkeloze organisatie. En elke moderne firma staat best zoveel mogelijk open

voor de talloze kansen en mogelijkheden die digitalisering te bieden heeft. Zo ook HVAC-specialist BVL. Sinds de firma uit Sint-Katelijne-Waver

acht jaar geleden koos voor het ERP-pakket van Plenion, kijkt zaakvoerder Bart Van Limbergen niet meer achterom.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Plenion, BVL

Wie voor BVL kiest, kiest voor meer dan 25 jaar

ervaring en expertise als verkoper en installateur

voor verwarming, airco/koeling, warmtepompen,

ventilatie en hernieuwbare energie zoals zonnepanelen,

thuisbatterijen en omvormers. Maar

anders dan de bedrijfsnaam doet vermoeden

– de initialen van zaakvoerder – is BVL al lang

geen eenmanszaak meer. Dankzij de gestage

groei telt de firma intussen al 28 medewerkers.

In zo’n groot team is een gespecialiseerd

softwaresysteem om de dagelijkse werking én de

projecten efficiënt te beheren, allesbehalve een

overbodige luxe.

“Als we het nog zoals in het prille begin met pen

en papieren werkbonnetjes zouden moeten doen,

zou er wel wat verkeerd lopen”, lacht Bart Van

Limbergen. Digitalisering is voor zijn onderneming

geen nieuw gegeven. “We hebben al snel digitale

stappen gezet en hebben lange tijd gewerkt met

een beperkt ERP-pakket, dat voornamelijk rond CRM

draaide. Zo kon bijvoorbeeld onze administratie

deels overschakelen op digitale documenten.

Toch liet dit pakket te wensen over, vooral omdat

we als gespecialiseerd koelingsinstallatiebedrijf

nood hadden aan een degelijke tool om de

koelmiddelenboekhouding bij te houden.”

Alles in één pakket

Met een verlanglijstje van wat een goed ERPpakket

allemaal moet kunnen, ging BVL in

2013 op zoek naar een nieuw pakket. “De

belangrijkste eis was dat alles geïntegreerd

moest zijn. Ik wilde vooral niet meer dat

we voor verschillende toepassingen beroep

moesten doen op diverse programma’s en die

data nadien zouden moeten synchroniseren.

Alles moest in een en hetzelfde pakket opgevat

zijn, van het eerste klantencontact over de

projectopvolging tot de service achteraf”, aldus

Van Limbergen.

‘Het ERP-pakket houdt rekening met de specifieke

noden van de installatiesector’

Een voordeel van Plenion is dat het pakket gekoppeld is aan de

webshops van de voornaamste groothandels in de sector, en zo

ook steeds over de meest actuele prijsinformatie beschikt.

BVL werkt intussen al acht jaar met Plenion

en heeft drie jaar geleden het papieren

bedrijfsarchief door de versnipperaar gedraaid.

28 | INSTALLATIEENBOUW.BE


SOFTWARE THEMA

interventies van een bepaalde klant. Wanneer

een klant ons opbelt voor een probleem, kennen

we vaak al de details van de installatie nog voor

hij zijn hele uitleg heeft gedaan.” Het bedrijf

zou dan ook niet meer zonder Plenion kunnen.

“Wij voorzien jaarlijks het onderhoud van zo’n

5.000 installaties. Begin er maar eens aan om

die historiek op papier bij te houden”, besluit

Van Limbergen. ❚

‘Je zou ervan versteld staan hoeveel mensen in eerste instantie ‘Je zou ervan versteld staan

hoeveel mensen in eerste instantie blijven vasthouden aan hun papieren en hun kaften.’

En zo kwam BVL bij Plenion terecht. “Onze grote

troef is dat ons pakket voornamelijk op installatiebedrijven

gericht is”, zegt Michel Smedts, Sales

Manager bij Plenion. “We kunnen inspelen op

specifieke noden van de sector. Soms gaat dat

om kleine zaken, maar dergelijke details kunnen

in de dagdagelijkse werking wel degelijk het

verschil maken. In het geval van BVL konden

we bijvoorbeeld een adequaat antwoord bieden

voor de koelmiddelen boekhouding.” Een ander

voordeel van Plenion is dat het pakket gekoppeld

is aan de webshops van de voornaamste groothandels

in de sector, en zo ook steeds over de

meest actuele prijs informatie beschikt. “Vandaag

fluctueren de prijzen bijzonder fel, dus dat is

een interessante feature voor onze klanten”,

aldus Smedts.

‘Als we het nog zoals in het prille begin met

pen en papieren werkbonnetjes zouden moeten

doen, zou er wel wat verkeerd lopen.’

Plenion luistert actief naar de wensen van de

klanten en voorziet waar nodig maatwerk in het

pakket. Zo worden de service verzoeken in het

pakket van BVL binnenkort geauto matiseerd,

zodat ze geordend worden volgens de mate van

dringend heid. Boven dien kunnen klanten zelf

kiezen in welke mate ze gebruik maken van de

vele functio naliteiten van het pakket. Smedts: “Wij

leveren ons pakket aan een kleine zelfstandige,

maar net zo goed aan installatiebedrijven met

300 werknemers. Wat voor de ene klant werkt, is

niet noodzakelijk de beste optie voor de andere.

Daarom is Plenion zo open mogelijk opgezet.”

Stap per stap

Alle begin is moeilijk, en dat geldt zeker voor

bedrijven die met een nieuw, allesomvattend

ERP-pakket van start willen gaan. “Je zou

ervan versteld staan hoeveel mensen in eerste

instantie blijven vasthouden aan hun papieren

en hun kaften”, zegt Van Limbergen. Smedts

knikt instemmend: “We zeggen dat ook telkens

wanneer we ons pakket komen voorstellen: ‘De

eerste paar maanden zullen jullie nog vaak op ons

vloeken’, maar achteraf beseffen ze snel genoeg

wat de meerwaarde is. Het is vooral belangrijk om

stap voor stap te werken en niet meteen voor de

‘big bang’ te willen gaan.”

BVL werkt intussen al acht jaar met Plenion en

heeft drie jaar geleden het papieren bedrijfsarchief

door de versnipperaar gedraaid. “De keuze voor

Plenion is zonder twijfel de juiste gebleken. Het

bijzonder overzichtelijke klantenoverzicht maakt

ons werk bijzonder eenvoudig. In één oogopslag

zie je meteen alle werkbonnen, facturen en

Wie voor BVL kiest, kiest voor meer dan 25 jaar

ervaring en expertise als verkoper en installateur

voor verwarming, airco/koeling, warmtepompen,

ventilatie en hernieuwbare energie zoals

zonnepanelen, thuisbatterijen en omvormers.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 29


Contactloos voor

een aanraakprijs:

De wastafelkraan MODUS

Trend E van SCHELL.

De MODUS Trend E wastafelkraan is speciaal ontworpen

voor een optimale handhygiëne in openbare gebouwen.

Dankzij de aanraakvrije bediening vermindert het risico

op het overdragen van bacteriën en verhoogt de hygiëne

voor de gebruikers. Het robuuste metalen ontwerp is vandaalbestendig

en voorzien van een beveiliging tegen het

opzettelijk blokkeren van de IR-sensor. Naast waterbesparing

biedt de MODUS Trend E dus hygiëne en vandalismebescherming

tegen een aantrekkelijke prijs.

Meer informatie op www.schell.eu.

Verantwoordelijkheid voor gezondheid

SCHE_Anzeige2022_ModusTrendE_NL_197x130+3.indd 1 22.03.22 15:20

Naamloos-4 1 11-07-2022 10:47

Viega Megapress

Maakt het onmogelijke mogelijk.

Tot 60 % sneller bij dikwandig

staal.

viega.be/Megapress/nl

De koude perstechniek voor dikwandige stalen buizen

Of het nu gaat om een verwarmingsinstallatie, koelsysteem of industriële toepassing, Viega Megapress maakt

het nu mogelijk stalen buizen conform NBN EN 10220/10255 – in de maten van ⅜ tot 2 duim – met behulp van

de koude perstechniek te verbinden. Zo wordt de montagetijd tot 60 % korter en kunnen lastig toegankelijke

punten gemakkelijk en 100 % veilig worden geperst. Viega. Connected in quality.

VIEG22-125-NL-V1-Megapress 197x130-landscape.indd 1 14/07/2022 11:27


Transforming the Business

of Construction

Architecture

SketchUp

Stabicad

Stabicad

Civil Construction SketchUp

Viewpoint

Viewpoint

MEPcontent

Architecture

Structures

SketchUp

Tekla

Structures

MEP Tekla

Nova

MEPStabicad

Nova

MEPcontent

Stabicad

Civil Construction

ProjectSight

ProjectSight

SketchUp

Tekla

Tekla

Estimation

Estimation

MEPcontent

BCFS

(Hardware)

BCFS

(Hardware)

BCFS MEPcontent

Scanners & Robots

BCFS

HoloLens

Scanners & Robots

Civil HoloLens

Tilos

Civil

Quadri

Tilos

Quantm

Quadri

Novapoint

Quantm

Novapoint

Collaboration

Viewpoint Projects

Collaboration

Viewpoint Projects Field View

Viewpoint Trimble Connect Field View

Trimble Connect

construction.trimble.be


THEMA SOFTWARE

EEN ALL-IN-ONE TOOL VOOR ELKE

COMPUTER, SMARTPHONE EN TABLET

Maak je nog steeds offertes en facturen in Excel en Word? Ruil bureauwerk in voor vakmanschap en maak kennis met de meest gebruikte

all-in-one administratiesoftware in België. Zo bespaar je heel wat tijd, werk en geld. Visma Bouwsoft werd specifiek voor de bouw- en

installatiesector ontwikkeld en voldoet zo aan alle administratieve noden.

Tekst Kris Vandekerckhove |

Beeld Visma Bouwsoft

Vorig jaar trad Bouwsoft toe tot de grote Vismafamilie.

Deze professionele samenwerking zorgt

voor nóg meer inno vatieve en praktische oplossingen

om alle administratie, eigen aan

de sector, te verlichten. Het zat er dan ook

aan te komen dat de vorige merknaam Use It

Group zou wijzigen naar Visma Bouwsoft. Met

deze naamsverandering legt het bedrijf – als

nichespeler – de nadruk op het aanbieden van

digitale (administratieve) oplossingen voor vier

sectoren: Bouw, Installatie, Tuin en Architect.

‘Topservice:

opleiding ter plaatse,

dagelijkse support,

begeleiding én nog

zoveel meer’

Visma Bouwsoft levert pure tijdwinst op.

Voor de bouwprofessional …

Dankzij de koppeling met heel wat leveranciers

zijn jouw prijslijsten steeds up-to-date. Door de

koppeling met de meeste boekhoudpakketten

verstuurt de bouwspecialist alle facturen in één

klik naar de boekhouder. Via de planningsmodule

heb je steeds een overzicht van de uit te

voeren werken en de beschikbare werknemers.

Vele honderden bedrijven uit de bouwsector

gebruiken vandaag Visma Bouwsoft. Niet zelden

ter vervanging van Excel of andere tijdrovende

pakketten. Eén van de grote voordelen van Visma

Bouwsoft is de tijd die je kan besparen. Volgens

een onderzoek bij Vlaamse bouw gerelateerde

bedrijven is dat gemiddeld 33 procent. Bovendien

is er een naadloze koppeling met tal van

bestaande software.

32 | INSTALLATIEENBOUW.BE


SOFTWARE THEMA

Registreer gemakkelijk de gewerkte uren,

verbruikte materialen en gereden kilometers.

Digitale (administratieve) oplossingen voor vier

sectoren: Bouw, Installatie, Tuin en Architect.

Voor de installateur

Met de digitale werkbonnen van Visma Bouwsoft

bespaar je heel wat dubbel overtikwerk. Registreer

heel gemakkelijk de gewerkte uren, verbruikte

materialen en gereden kilometers. De klant kan

Krijg meer inzicht in het reilen en zeilen van je bedrijf.

vervolgens digitaal tekenen en betalen via QRcode.

Ook de opmaak van documenten (offertes,

facturen,...) gaat sneller wat elke dag leidt tot meer

efficiëntie en meer winst. Zo is Visma Bouwsoft

voor elke installateur een onmisbare tool.

Voor de architect

Met de mobiele toepassingen kan je bonnen,

offertes, meetstaten, lastenboeken en facturen

raadplegen, aanmaken en bewerken. Visma

Bouwsoft centraliseert bovendien de volledige

administratie van een architectenbureau.

De opmaak van meetstaten, lastenboeken

en ramingen verloopt zo veel sneller. Op

die manier kan de vrijgekomen tijd nuttiger

besteed worden. Een architect kan ook klein

starten en de software mee laten groeien

met het bedrijf. Zo kan je zelf samenstellen

welke functionaliteiten een bureau het

best vooruithelpen.

Klant aan het woord

Eveline Demonie, zaakvoerder Demonie Hout:

“Met de software doe ik dagelijks de facturen,

offertes, nacalculatie. Werken met deze software

levert pure tijdwinst op, want alles gaat nu

volledig automatisch. Als je bovendien weet

dat we met vier mensen een zestiental mensen

kunnen coördineren en daarvan het overzicht

behouden, dan is dit een investering die zich

dubbel en dik terugverdiend!”

INSTALLATIEENBOUW.BE | 33


Ook propaangas kan je probleemloos combineren met een hybride warmtepomp.

Combineer hernieuwbare en hybride energieoplossingen ook met propaan

Propaan, een gesmaakt ingrediënt

in hybride installaties

Dat de verwarmingsinstallaties in België duurzamer moeten worden, is een feit. Stilaan groeit echter het besef dat warmtepompen niet

altijd de zaligmakende oplossing zijn, en in dergelijke situaties bieden hybride installaties een oplossing. Een hybride warmtepomp is een

warmtepomp die op gas en elektriciteit kan werken. Heb je geen aardgas in je straat? Geen nood, want ook propaangas kan je probleemloos

combineren met een hybride warmtepomp.

Tekst en beeld Primagaz

De steeds strenger wordende EPB-eisen maken

het er niet eenvoudiger op en hebben een grote

impact op de keuze van de verwarmings installatie,

want een minimum aandeel hernieuw bare energie

is nu eenmaal een must. Tot een tijdje geleden

was de warmte pomp een populaire keuze voor

de verwarming van een nieuwbouw woning. Op

voor waarde dat je voldoende zonne panelen

voorzag, zo kon je tijdens de zomer maanden

vol doende elektriciteit opwekken en deze opbrengst

vervolgens recupereren tijdens de wintermaanden,

als voeding van je warmtepomp voor

de ver warming van je woning. Maar hier heeft de

recente afschaffing van de terug draaiende teller in

Vlaanderen een stokje voor gestoken. Elektriciteit

is an sich duur om massaal in te zetten voor de

verwarming van je nieuwbouw. En de opslag

van een grote hoeveel heid in thuis batterijen is

momen teel nog geen vol waardige optie. Hier door

is de warmtepomp geen evidente keuze meer voor

vele bouwers. ❯

INSTALLATIEENBOUW.BE | 35


ouwsoft.be/info


De verduurzaming van de verwarming plaatst huiseigenaren voor heel wat uitdagingen.

Gaswarmtepomp

Teruggrijpen naar een fossiele brandstof, in

combi natie met een hernieuwbare toe passing

is dan een voor de hand liggende en betaalbare

oplossing. Maar welke energiebron kies je

als er geen aardgas aansluiting voor handen is?

Naast de elektrische en hybride warmte pomp

bestaat er ook nog de gas warmte pomp. Een gaswarmte

pomp zorgt voor ver warming en sanitair

warm water, net zoals een traditionele luchtwaterwarmte

pomp of een bodem-waterwarmtepomp.

Het enige verschil is, dat dit systeem

op gas werkt in plaats van op elektriciteit,

waar door het ook niet nodig is om zonnepanelen

te plaatsen om dit elektrisch verbruik

te compenseren. Deze gas warmte pomp kan ook

draaien op propaangas. Het propaangas wordt

niet verbrand, maar fungeert als medium dat de

warmte uit de lucht of de aarde zal opnemen om

deze af te geven aan het verwarmingswater. Met

een gaswarmtepomp kan je gemakkelijk hoge

water temperaturen bereiken tot zelfs 60 à 65°C,

zelfs bij vries temperaturen buiten. Omwille van

die reden is een dergelijke installatie interessant

voor reno vaties van bestaande woningen met

verwarmings toestellen op hoge tempera tuur.

Maar ook voor nieuwbouw woningen is dit een

interessante oplossing want een gaswarmtepomp

kan ook perfect aangesloten worden

op vloerverwarming. Met een combinatie van

een (propaan)gas condensatie ketel en een

elektrische warmtepomp ben je klaar voor

de energietransitie. Want je ge bruikt gratis

hernieuwbare energie met je warmte pomp en je

condenserende gasketel wordt pas ingeschakeld

wanneer dat zinvol is. Zo verwarm je altijd

voordelig en tegelijk op een duur zame manier.

Propaan en biopropaan

Primagaz is al meer dan 60 jaar gespecialiseerd

in propaangas en levert gasflessen en gastanks

bij zowel particulieren als bedrijven. Voor nieuwe

woon wijken of verkavelingen die geen aansluiting

De steeds strenger wordende EPB-eisen maken het er niet eenvoudiger op en

hebben een grote impact op de keuze van de verwarmingsinstallatie, want een

minimumaandeel hernieuwbare energie is nu eenmaal een must.

hebben met het aardgas netwerk, kan een propaan ­

netwerk soelaas bieden. “Propaan is een propere

energiebron. De uitstoot van CO 2

en fijn stof bij

verbranding ligt zeer laag en het is beter voor de

luchtkwaliteit. Na verbranding produceert propaan

16 procent minder CO 2

dan stookolie. Wie zijn

ecologische voetafdruk eenvoudig wilt verkleinen,

kiest voor biopropaan. Met deze 100 procent

duurzame variant ben je klaar voor de toekomst”,

aldus Guido Tupitti, salesmanager bij Primagaz. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 37


ADVERTORIAL

HOGETEMPERATUURWARMTEPOMPEN,

DE VERWARMINGSOPLOSSING VAN DE TOEKOMST

De EU, en bij uitbreiding de hele wereld, staat voor een enorme uitdaging als gevolg van de klimaatverandering. In het klimaat- en energiepakket

van 2009, dat gebaseerd is op het Protocol van Kyoto, heeft de EU belangrijke doelstellingen voor 2020 vastgelegd: vermindering van de

uitstoot van broeikasgassen met 20 procent (ten opzichte van het niveau van 1990), 20 procent van de energie in de EU moet afkomstig zijn uit

hernieuwbare energiebronnen, en de energie-efficiëntie moet met 20 procent naar omhoog. Het doel voor 2030 is zelfs nog ambitieuzer, met

een verhoging van deze doelstellingen tot 50 procent.

Tekst en beeld Swegon

Een van de belangrijkste emissieveroorzakers

in verwarmings systemen is de traditionele

cv-ketel, die in de meeste gevallen werkt op

fossiele energie bronnen zoals gas of olie. De

druk om alter natieve oplossingen te vinden en

over te schakelen op duur zamere verwarmingssystemen

neemt toe, zowel in de EU als elders.

Zo zullen zowel het VK als Australië vanaf

2025 de installatie van toestellen op primaire

energiebronnen verbieden.

Gelukkig zijn er nu al levensvatbare alter natieven op

de markt, zoals hogetemperatuurwarmtepompen.

Dit is een specifiek type warmte pomp, die externe

energie gebruikt om de tempe ratuur van het water te

verhogen tot een niveau dat vergelijk baar is met dat

van traditionele cv-installaties. Hoge temperatuur

warmte pompen kunnen voldoen aan de meeste

residentiële, commer ciële en industriële behoeften

en produ ceren water met een temperatuur van 70-

80 °C, aan een hoge efficiëntie.

Door een cv-ketel te vervangen door een hogetemperatuurwarmtepomp

daalt het energieverbruik

het hele jaar door met ongeveer 30 procent. Bovendien

is de efficiëntie winst bij deel last nog hoger,

aangezien warmte pompen efficiënter werken bij

lagere temperatuur verschillen tussen buiten- en

binnenlucht. Bijkomend kunnen warmtepompen

werken op hernieuw bare energie, daardoor is er

aan zienlijke ver mindering van de uitstoot van

broeikas gassen door het verwarmings systeem.

‘Door een cv-ketel te

vervangen door een

hogetemperatuurwarmtepomp

daalt het energieverbruik het

hele jaar door met ongeveer

30 procent’

GEYSER SKY, een nieuw gamma omkeerbare

warmtepompen met natuurlijk koelmiddel R290.

38 | INSTALLATIEENBOUW.BE


ADVERTORIAL

Het aardopwarmingsvermogen (GWP - Global

warming Potential) van propaan is slechts 3.

Nieuwe Swegon GEYSER SKY,

natuurlijke bron van comfort

Deze nieuwe reeks omkeerbare warmtepompen

van Swegon is voorzien van scrollcompressoren

met variabele snelheid en uitgebreide werkingslimieten

en is geschikt voor residentiële, lichtcommerciële

en KMO-toepassingen.

Dankzij het natuurlijke, niet-toxische koel middel

propaan (R290) heeft de GEYSER SKY geen

invloed op de ozonlaag en is het aard opwarmingsvermogen

bijna nul.

Met zijn warmwaterproductie tot 78°C kan de GEYSER

SKY probleemloos een cv-installatie ver vangen.

Propaan (R290): een belangrijk

onderdeel van de groene transitie

Propaan, C3H8, is een koolwaterstofhoudend

bijproduct van de raffinage van aardolie en

de productie van aardgas. Het is een gas bij

standaard temperatuur en -druk, maar kan worden

samen geperst tot een vloeistof. Het wordt

reeds op grote schaal gebruikt in bijvoorbeeld

barbecues en draag bare fornuizen, alsook voor de

aan drijving van voer tuigen, bijvoorbeeld bussen,

vorkhef trucks, taxi’s,…

Propaan is niet alleen goedkoop, goed verkrijgbaar

en komt in de natuur voor, het heeft

ook uit stekende thermodynamische eigenschappen

als koel middel. Gelekt propaan heeft

geen enkele invloed op de ozon laag, en bijna

geen invloed op de opwarming van de aarde.

Het is ook niet giftig, in tegenstelling tot

bijvoorbeeld ammoniak.

Info & contact

www.swegon.be ❚

De GEYSER SKY is geschikt voor residentiële, licht-commerciële en KMO-toepassingen.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 39


ENERGIEZUIVERENDE TECHNOLOGIE IN SNELLE OPMARS

AUDIT EN CATALOGUS BRENGT

ENERGIEBESPARINGSPOTENTIEEL

IN KAART

De E-Power

harmoniseert, filtert

en optimaliseert

op dynamische

wijze de inkomende

elektriciteit en die

van alle elektrische

eindverbruikers.

40 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Sinds Thermo Comfort E-Power verdeelt en promoot, staat de telefoon roodgloeiend. Tal van bedrijven zien heil in een oplossing die op een voudige

wijze toelaat energie te besparen, zeker in tijden waarin de energieprijzen op korte tijd waanzinnig sterk gestegen zijn. Met een audit en een

brochure op sectorniveau, helpt Thermo Comfort geïnteresseerde klanten inschatten of E-Power ook voor hen voordelen kan opleveren.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Thermo Comfort

De E-Power harmoniseert, filtert en optimaliseert

op dynamische wijze de inkomende elektriciteit

en die van alle elektrische eindverbruikers. Met als

belangrijkste gevolg: een aanzienlijke besparing

op het verbruik en het onderhoud, met langere

levensduur van de elektrische eindverbruikers.

Dirk Raes, Account Manager bij Thermo Comfort

en binnen de groep de productverantwoordelijke

voor E-Power, ziet de groei naar de innovatieve

oplossing dag na dag toenemen. De stijgende

energieprijzen zitten daar natuurlijk voor iets

tussen, zegt Raes: “In sommige sectoren, zoals

de industrie, zijn de elektriciteitstarieven maar

liefst verdrievoudigd. Sectoren waarin het

energieverbruik van nature uit hoog ligt – denk

maar aan grote bloemenkwekerijen – hebben

zo extra baat bij E-Power. Vanwege de hoge

energieprijzen is de terugverdientijd van E-Power

sterk teruggedrongen, naar zo’n 3- à 4-tal jaar.”

Bij de hoofdzetel van Thermo Comfort, in Malle,

staat bovendien de grootste E-Powerinstallatie

in België. Raes: “We geven hier opleidingen aan

installateurs en potentiële klanten. Onze eigen

installatie laat ons ook toe om zwart op wit bewijs te

leveren van het nut van E-Power. Meermaals per jaar

kunnen we aan de hand van rapporten aantonen

hoeveel energie we precies bespaard hebben.”

Van eerste haalbaarheidsstudie

naar doorgedreven audit

Thermo Comfort neemt extra initiatieven om de

bekendheid van E-Power een duwtje in de rug te

geven en de praktische implicaties en voordelen

beter te duiden voor potentiële gebruikers. Zo

biedt Thermo Comfort aan geïnteresseerde

bedrijven aan om het energieverbruik door te

lichten middels een audit. “Eerst voeren we een

snelle, korte en objectieve haalbaarheidsstudie

uit, aan de hand van enkele basisgegevens en

-parameters zoals het jaar-en piekverbruik. Dat

laat ons toe om een snelle eerste evaluatie

te maken, wat drempelverlagend werkt voor

potentiële klanten. Blijkt uit die beperkte dat de

desbetreffende klant baat zou kunnen hebben

bij E-Power, gaan we over tot een diepgaander

onderzoek. Die audit moet resulteren in de

meest accurate gegevens met betrekking tot

de kwaliteit van de installatie ter plaatse. Dat

laat ons toe om de best mogelijke configuratie

van E-Power te selecteren, wat resulteert in

een accurate en optimale terugverdientijd”,

aldus Raes.

‘Die audit laat ons toe om de best mogelijke

configuratie van E-Power te selecteren, wat resulteert

in een accurate en optimale terugverdientijd.’

Het resultaat van de audit hangt af van diverse

factoren. “Vooral het type verbruikers dat in het

bedrijfs gebouw actief is, is doorslaggevend. Zo

kom je in een productiebedrijf vaak frequentiegeregelde

motoren tegen, die een negatieve

invloed uitoefenen op de kwaliteit van de aangeleverde

energie of stroom, wat op zijn beurt

dan weer zorgt voor toename van de inwendige

weerstand, en ten slotte voor verlies van efficiëntie

of rentabiliteit. We bekijken tevens samen met

de klant of er omvormers aan wezig zijn, en/

of er energie gewonnen wordt uit hernieuw bare

bronnen, zoals zon of wind. Aan het einde van de

audit maken we inschatting van het besparingspotentieel,

uitgedrukt in procenten.”

Er is niet alleen de audit. Met een gloednieuwe

catalogus brengt Thermo Comfort sector per

sector het besparingspotentieel in kaart, op

basis van reeds gerealiseerde installaties in

het buitenland. Ook dat cijfermateriaal geeft

geïnteresseerde partijen meteen een idee wat ze

kunnen verwachten. Een voorbeeldje: zo blijkt, uit

de resultaten van 52 geïnstalleerde E-Powers in

bedrijven in de voedingsindustrie, een gemiddeld

energiebesparingsresultaat van 4,3 procent.

Met een gloednieuwe catalogus brengt Thermo Comfort sector per sector het besparingspotentieel in

kaart, op basis van reeds gerealiseerde installaties in het buitenland. Hier afgebeeld: de retailsector.

Stabilisator

Er zijn nog redenen om te investeren in E-Power

– niet alleen energiebesparing speelt een

rol. “E-Power is een geschikte oplossing voor

bedrijven die regelmatig te maken hebben met

storingen, en in uitbreiding een regelmatige

uitval van de installatie. E-Power doet dan

dienst als perfecte stabilisator van de gehele

installatie. Tot slot mag je niet vergeten dat

iedere kWh energie die je bespaart, ook een

besparing betekent op CO 2

-niveau. Gezien de

vanuit de overheid gestuurde ‘Green Deal’ is

dat knap meegenomen”, besluit Raes. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 41


Totale ventilatieoplossing in

kangoeroewoning Harelbeke

Een duurzame woning betekent niet alleen een energiezuinige woning, maar ook: denken

aan vandaag en morgen, zowel voor de huidige generatie als voor de volgende. Toen Pieter

Maes en zijn echtgenote Greet Dhulst samen met het gezin van zijn dochter Annelies en haar

man Elie Naudts beslisten om voluit te kiezen voor een kangoeroewoning in Harelbeke namen

zij het project zelf in handen om voor henzelf en de beide gezinnen een droomwoning te

rea liseren. Een DUCO totale ventilatieoplossing was daarbij onontbeerlijk.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Duco

Voor Pieter Maes (63) en zijn familie is een kangoeroe

woning een kwestie van maat schappelijke

relevantie ener zijds, en van pragma tiek anderzijds:

een kangoeroe woning is immers een belang rijke

aanzet naar weder zijdse zorg voor klein kinderen

én groot ouders. “Het feit dat we slechts één kind

hebben maakte die keuze wat gemakkelijker. Het

was eigenlijk onze dochter zelf die het vuur aan

de lont gestoken heeft”, vertelt hij.

In team verband waren ze niet enkel bouw heer;

van voor ontwerp tot oplevering voerden ze ook

coördinerende, sturende en adviserende taken

De keuze voor een ventilatie C-systeem

was een heel bewuste beslissing.

uit. Vanzelf sprekend werd daarbij een nauwe

samen werking met de architect en de aan nemers

gehanteerd als sleutel om het concept effectief

tastbaar te maken. Om de kangoeroewoning

te realiseren, kozen beide gezinnen ervoor om

het bestaande gebouw te slopen en het perceel

volledig braak te leggen.

Gemeenschappelijk én individueel

“Het resultaat is een kangoeroewoning die later

officieel een zorgwoning kan worden”, zo licht

men het project toe. “Het gebouw omvat grenzend

aan beide wooneenheden een gemeenschappelijk

gedeelte, voor beiden toegankelijk zonder

elkaar te storen. Daarnaast is er eveneens veel

aandacht voor individualiteit: elke wooneenheid

kan volledig autonoom overleven, en dat kan

interessant zijn wanneer één van de huidige

gezinnen zou wegvallen. Beide wooneenheden

zijn akoestisch volledig van elkaar gescheiden,

met een volledig gesloten muur en branddeur

ertussen maar wel met een aparte voordeur.”

Duurzaamheid was voor de gezinnen Maes en

Naudts een vanzelfsprekendheid, weliswaar

zonder de kostprijs uit het oog te verliezen. De

wooneenheden elk apart haalden de BEN-norm,

dankzij een E-peil van 12 en 14 (en S28 en S29),

en daar had DUCO een substantieel aandeel in.

Perfect samenspel van

slimme technieken

De vloer wordt verwarmd met een warmtepomp

en geothermische bron. Hiermee kan dan meteen

ook tijdens de warmere dagen van het jaar het

gebouw goedkoop en duurzaam koel gehouden

worden. Ook inzake ventilatie hadden de

bewoners strenge eisen. “We wilden een gezonde,

Voor de familie is een kangoeroewoning een

kwestie van maatschappelijke relevantie

enerzijds, en van pragmatiek anderzijds.

stille en tochtarme woonst”, zegt Pieter Maes. Hij

kende DUCO en de ventilatie-oplossingen van het

bedrijf al lang, en daarom twijfelde hij niet om

met DUCO in zee te gaan voor de ventilatie.

“Elke wooneenheid wordt apart geventileerd, met

een vraaggestuurd C-systeem. We kozen voor de

afvoer van de vochtige of vervuilde lucht voor

de DucoBox Silent Connect. Toevoer van verse

lucht in de leefruimtes gebeurt door de meest

recente elektronische TronicVent raamroosters

met goede akoestische demping. De ruimtes

zijn voorzien van CO²-sensoren en-bedieningen.

Vochtmeting in de badkamers gebeurt door

boxsensoren die meten in het luchtkanaal, en in

de toiletten wordt de ventilatie geregeld op basis

van aanwezigheidsdetectie.”

42 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Naast een slim en energiezuinig ventilatiesysteem

werd ook doekzonwering voorzien om de

zonnehitte buiten te houden. De stormvaste

DucoScreen Front 150 buitenzonwering werd

onzichtbaar achter de buitengevel weggewerkt en

zorgt voor een thermisch comfort op elk moment

van de dag. Dit samenspel van slimme technieken

én duurzame ventilatie- en zonweringsoplossingen

resulteert in een energiezuinige woning met een

gezond en aangenaam binnenklimaat. ❚

SCAN & DISCOVER

Ontdek de volledige

reportage

‘De binnenkomende lucht is niet microbieel of met stof vervuild via het kanaalwerk.’

INSTALLATIEENBOUW.BE | 43


NIEUWE MACHINES GEVEN BUFFERVATENSPECIALIST

NOG MEER MOGELIJKHEDEN

Sommige bedrijven specialiseren zich sterk in één onderdeel van de HVAC-keten en worden zo de referentie op dat vlak in de wijde omgeving.

MMT is zo’n bedrijf. Dankzij jarenlange ervaring en gespecialiseerde machines kan het een passend antwoord bieden op alle vraagstukken

rond buffervaten.

Tekst Jeroen Schreurs | Beeld MMT

MMT is een metaalconstructiebedrijf, deel van de bouwgroep Altez. Klanten

vinden het Tieltse bedrijf voor algemene metaalconstructie en machine bouw

voor de beton industrie, maar MMT staat vooral bekend als toe leverancier voor

de HVAC-sector. Het produceert collec toren, evenwichts flessen, buffervaten

en ook prefab HVAC-systemen zoals complete prefab stook plaatsen. Ook skidopstellingen

behoren tot de mogelijkheden.

Uitgebreide mogelijkheden

“Vooral die buffervaten zijn een belangrijk onderdeel van wat we doen,

ons machinepark is er ook voor een groot deel op afgestemd,” zegt Francis

Colpaert, zaakvoerder van MMT. “Op vraag van de klant kunnen we alle

soorten maatwerk produceren: volume, diameter of hoogte naargelang de

beschikbare ruimte: alles kan. En dat met een korte levertermijn. Andere

leveranciers zijn vaak enigszins gebonden aan vaste dimensies.

De mogelijkheden bij MMT zijn dus zeer uitgebreid. Het standaard gamma

van buffervaten heeft een inhoud van 25 liter t.e.m. 10.000 liter, de diameter

varieert hierbij van 220mm t.e.m. 2000 mm. MMT heeft alle grondstoffen

op voorraad om die te produceren: denk maar aan plaat materiaal, bodems,

flenzen, inspectieluiken en voetsteunen. Buiten dit standaard gamma ging

MMT al tot een inhoud van 100.000L, en tot diameters van 4100 mm. Die

zijn dan met langere levertermijn beschikbaar.

“MMT kocht recent nog een nieuwe machine aan om het grotere plaatwerk te

kunnen bewerken en buisprofielen te vergemakkelijken. Forse investeringen,

zodat we ons nog sterker kunnen profileren,” zegt Colpaert.

‘Buffervaten zijn een belangrijk

onderdeel van wat we doen’

Schets, tekening of aanbestedingsdossier

Hoe gaat een project bij MMT in zijn werk? In eerste instantie stuurt de

klant MMT een prijsvraag. Dit kan een volledig aanbestedingsdossier zijn,

waarbij MMT op basis van het hydraulische schema en lastenboek nagaat

wat aangeboden moet worden. De prijsvraag kan eveneens reeds een schets

of tekening zijn, die weergeeft van wat de klant voor ogen heeft. Vervolgens

maakt MMT een offerte op volgens de gevraagde specificaties, eventueel met

verschillende opties apart vermeld op deze offerte. Bij een akkoord van de

De mogelijkheden bij MMT zijn zeer uitgebreid. Het standaard gamma

van buffervaten heeft een inhoud van 25 liter t.e.m. 10.000 liter.

44 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De nieuwste investering van MMT: de Microstep Plasmasnijtafel,

voorzien van een 3D-plasmasnijkop en een boorunit om gaten te

boren, schroefdraad te snijden en afschuiningen aan te brengen.

klant volgens aangeboden offerte gaat MMT over tot een ontwerptekening

van het buffervat. Deze tekening wordt voorgelegd aan de klant, zodat hij

kan controleren of dit past in zijn opstelling, en of alle aansluitingen op de

juiste positie zullen zitten.

Van vlakke plaat tot buffervat

Na goedkeuring van de klant kan MMT overgaan tot productie. Het bedrijf

bestelt dan grondstoffen indien ze niet op voorraad zijn in het magazijn

en vertrekt vervolgens van een vlakke plaat. Daar laat Colpaert dan een

3D-tekenpakket op los om te kijken waar uitsparingen in de romp moeten

worden voorzien om de aftakkingen op het buffer vat te maken. Vervolgens

worden de juiste contouren uitgesneden. Dan is de plaat klaar om te rollen

tot een cilindervormige mantel van één of meerdere lagen.

“De tankbodems kopen we in bij leveranciers. Het geheel lassen we dan

samen volgens de regels van de kunst. Daarna volgt een drukproef met 9 bar.

Als we geen lekken detecteren werken we af naargelang de vooropgestelde

specificaties. Een buffervat kan worden afgewerkt met een primer, een

twee-componenten coating. Het vat kan ook worden verzinkt, of bij een rvsbuffervat

wordt het vat gebeitst en gepassiveerd. Daarna is het buffervat

klaar om te leveren op de werf. Indien nodig voorziet MMT een kraanwagen

om het buffervat te plaatsen. ❚

Een buffervat, een specialiteit van MMT, in productie.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 45


Toiletsysteem met directe spoeling:

een revolutie in openbare toiletten

Toiletten met reservoir zijn ontworpen voor huishoudelijk gebruik en zijn bijgevolg niet bestand tegen intensief gebruik. In publieke ruimten

vormen ze een bron van terugkerende problemen. De directe spoeling, die echt efficiënt is qua waterdichtheid en ontworpen is voor intensief

gebruik, is de enige oplossing die specifiek bestemd is voor publieke ruimten. Met de TEMPOFLUX 3 toiletkraan en de TEMPOMATIC dubbele

bediening biedt DELABIE gerichte oplossingen die directe toiletspoeling mogelijk maken.

Tekst en beeld Delabie

Om het comfort van de gebruiker op lange

termijn te waarborgen en het energieverbruik

te verminderen, moeten plaatsen die publiek

toegankelijk zijn beantwoorden aan nieuwe

vereisten op het gebied van apparatuur. Toiletten

met directe spoeling voldoen aan die voorwaarde.

Dankzij het ontbreken van een reservoir voorkomt

het toiletsysteem met directe spoeling stilstaand

water en kalkaanslag of vuilophoping in de

sanitaire installatie. Dit systeem is daarom

hygiënischer dan een toilet met reservoir: het gaat

bacterievorming tegen en verzekert een totaal

comfort voor de gebruiker dankzij de bijzonder

efficiënte spoeling.

Aangezien het systeem direct is aangesloten

op het waterleidingnet, hoeft er geen reservoir

bijgevuld te worden na het spoelen. Hierdoor

kan meteen een volgende spoeling geactiveerd

worden en hoeft de gebruiker niet te wachten.

Bovendien is het systeem met directe spoeling

uitermate geschikt voor ruimten met hoge

bezoekfrequentie dankzij de korte spoeltijd van

7 seconden.

Maximale hygiëne voor

een minimale prijs

De vele voordelen van het toiletsysteem met directe

spoeling – verbeterde hygiëne, geen lekkages,

water besparing, minder en vereenvoudigd onderhoud

– maken het systeem zeer snel rendabel.

Doordat het specifiek ontwikkeld werd voor

gebruik in publieke ruimten en aangepast is

aan de nieuwe milieuregelgeving, heeft dit

toiletsysteem de beste kwaliteit/levensduur/prijs

verhouding voor dit type toepassing.

DELABIE heeft een assortiment toiletkranen met

directe spoeling ontwikkeld die het mogelijk

maken om het waterverbruik te optimaliseren

en zo bij te dragen in het behalen van de beste

milieukeurmerken (HQE, Breeam, Leed…). Door

niet langer een reservoir te gebruiken, wordt

waterverspilling vermeden. Het reservoir is immers

de belangrijkste bron van lekkage bij het toilet.

Milieuvriendelijke TEMPOFLUX 3

De zelfsluitende TEMPOFLUX 3 toiletkraan voor

directe spoeling past in de tijdgeest – designvol,

laag geluids niveau, hygiënischer en vooral beter

bestand tegen intensief gebruik – en wordt

daar door onmisbaar in publieke ruimten. De

TEMPOFLUX 3 combi neert het praktische met

het esthetische: hoog waardige afwerkingen,

gebruik van edele materialen, gevarieerde

vormen en texturen.

De TEMPOFLUX 3 met dubbele bediening

3l/6l laat toe de spoeling te optimaliseren en

toch water te besparen. Het watervolume kan

aangepast worden naar 2l/4l, waardoor de beste

resultaten in milieukeurmerken kunnen behaald

worden. Het anti-blokkeersysteem laat toe het

spoelvolume te beheren, ongeacht hoelang de

drukknop ingedrukt blijft. Zo kan de kraan niet

in open positie geblokkeerd worden. Het water

loopt enkel als de drukknop niet ingedrukt blijft.

Op deze manier voorkomt TEMPOFLUX 3 dagelijks

misbruik en verspilling.

De soepele bediening zorgt voor com fort voor de

gebruiker, zelfs tijdens piek momenten. Het toiletsysteem

met directe spoeling is zeer compact en

neemt veel minder ruimte in beslag – wat een

voor deel is bij het ontwerp van een gebouw – en

kan zowel bij nieuwbouw als renovatie eenvoudig

geïnstalleerd worden.

TEMPOFLUX 3: designvol, laag geluidsniveau, hygiënischer en vooral beter bestand tegen intensief gebruik.

TEMPOMATIC dubbele bediening

Een alternatief is de elektronische toilet kraan

TEMPOMATIC dubbele bediening. Net zoals de

TEMPOFLUX 3 is deze kraan uitgerust met een

inno vatief water dicht systeem. De inbouw doos

kan op verschillende manieren geïnstalleerd

wor den en de inbouwdiepte is regel baar tussen

46 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De zelfsluitende TEMPOFLUX 3

toiletkraan voor directe spoeling past

in de tijdgeest en wordt daardoor

onmisbaar in publieke ruimten.

TEMPOMATIC dubbele bediening

toiletkraan met directe spoeling.

10 en 120 mm. De moderne afdek plaat combineert

design en vandaal bestendigheid. De

TEMPOMATIC dubbele bediening beschikt over

een ‘intelligent’ spoelsysteem: het kan onderscheiden

wanneer een kleine of grote spoeling

nodig is.

De spoeling van de TEMPOMATIC dubbele

bediening gebeurt op vraag met de drukknop

of automatisch na het vertrek van de gebruiker.

Deze functie verzekert een permanente hygiëne

van de closetpot, zelfs bij vergetelheid of nalatigheid

van de gebruiker. De periodieke spoeling

voorkomt bacteriegroei en verzekert elke 24 uur

een spoeling van de leidingen bij niet-gebruik. ❚

TEMPOMATIC dubbele bediening is uitgerust met

een innovatief waterdicht systeem.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 47


DE MILIEUBIJDRAGE VOOR THUISBATTERIJEN

ONTDEK ER ALLES OVER

Ben jij producent, invoerder of installateur van thuisbatterijen? Dan heb je allicht de

ongeziene opmars van deze batterijen meegemaakt de afgelopen maanden! Thuis

energie opslaan is duurzaam en efficiënt, maar wat met de afgedankte batterijen?

Hiervoor geldt een wettelijke aanvaardingsplicht.

Om je te helpen je aanvaardingsplicht te vervullen voerde Bebat vanaf

1 januari 2022 een milieubijdrage in voor Energy Storage Systems (ESS)

of thuisbatterijen.

• De milieubijdrage betaal je aan Bebat op het moment dat je de thuisbatterij op

de Belgische markt brengt. Het betreft batterijen die je zelf hebt geproduceerd

of hebt aangekocht in het buitenland bij een leverancier die je aangifteplicht

niet overneemt.

• Met de nieuwe regeling vervalt het oude systeem van administratieve bijdragen

en individuele overeenkomsten.

• Je betaalt een milieubijdrage per kilogram.

• Tarieven per kilogram dekken de kosten rond preventie, sensibilisering,

communicatie, rapportering alsook ophaling, ontmanteling en recyclage.

Sluit je je niet aan bij Bebat dan moet je een individueel plan indienen bij de gewestelijke

overheden waarin je uitlegt hoe je aan je aanvaardingsplicht zal voldoen.

Heb je extra vragen over deze nieuwe regeling, of wil je graag extra informatie?

Scan deze QR-code voor meer info!


Slimme gebouwautomatisering gaat veel

verder dan louter een HVAC-regeling

Energiezuinige installaties in

industriële omgevingen

KNX, sensoren en bewegingsmelders

in hypermodern kantoorgebouwen

Minimalistische innovatie voor

installateurs en architecten


UW MULTI TECHNISCHE PARTNER VOOR

PERFORMANTE, BETROUWBARE EN

DUURZAME INDUSTRIËLE INSTALLATIES

Elektrische, mechanische

en elektromechanische

installaties

Klimaattechniek (warmteen

koudeproductie, luchtkwaliteit,

regeling, enz.)

Beveiliging en

brandbeveiliging

Procesautomatisering

en digitalisering

Energieprestaties en

optimalisatie

Lokale energieproductie

Voor meer informatie over EQUANS, bezoek onze website equans.be


INHOUD

Altijd het juiste klimaat in industriële omgevingen 52

Baanbrekende inbouwspot met onzichtbare bewegingssensor 58

Elektrotechnisch specialist viert jubileum in stijl 61

Slimme gebouwoplossingen voor een van de modernste bankgebouwen 62

Kleine kunstwerkjes aan de muur 64

Meteorologiesensoren voor gebouwautomatisering 67

Open technologie basis voor gebouwautomatisering van de toekomst 68

Elektrische laadpalen in parkeergarages: een geval apart 70

52

58

62 70

INSTALLATIEENBOUW.BE | 51


ELEKTROTECH

ALTIJD HET JUISTE KLIMAAT IN

INDUSTRIËLE OMGEVINGEN

Als multitechnische partner kan EQUANS bogen op meer dan een halve eeuw ervaring.

Overal waar in de industrie om een gecontroleerd productieklimaat gevraagd wordt, is expertise nodig. De specifieke uitdagingen van de klant

en zijn gebouw moeten immers vertaald worden naar installaties die performant en betrouwbaar werken en zo de strengste controles kunnen

doorstaan. Een discipline waarin EQUANS als multitechnische partner in uitblinkt. Geert Van Der Veken, Department Manager Cooling & HVAC

Noord praat met ons over de voornaamste uitdagingen.

Tekst Valérie Couplez | Beeld EQUANS

In industriële omgevingen gelden andere

regels dan in kantoorgebouwen. “Als het gaat

om producten die we tot ons nemen, denk aan

voeding of medicijnen, is het van het hoog ste

belang dat de omgeving waarin ze geprodu ceerd

worden, geen afbreuk doet aan de kwaliteit en

de veiligheid. Twee elementen zijn daarbij van

belang. Enerzijds lucht behandeling om te waken

over de juiste temperatuur en vocht gehalte en te

vermijden dat die producten in aan raking zouden

komen met conta minaties. Anderzijds koeling en

ver warming om erover te waken dat ze in elke fase

aan de juiste temperaturen zijn blootgesteld.” Als

multi technische partner kan EQUANS bogen op

meer dan een halve eeuw ervaring.

52 | INSTALLATIEENBOUW.BE


ELEKTROTECH

‘Als er meer capaciteit nodig is om

de deadline te halen, kunnen we

snel schakelen met onze teams’

Planning cruciaal in integratie

luchtbehandelingssystemen

Wat de luchtbehandeling betreft ziet Van Der Veken

planning als het voornaamste aandachtspunt.

“De technieken hebben we in de vingers. Of de

klant nu nood heeft aan clean piping, laminaire

luchtsnelheden … We werken altijd een concept

op maat van de behoeftes uit. Pas dan gaan we

op zoek naar de geschikte toeleveranciers die

qua levertermijn en qua specificaties daar de

beste invulling aan geven.” Maar omdat HVACinstallaties

mee in de bouw moeten geïntegreerd

worden moeten vele partijen gecoördineerd en

nauwgezet samenwerken om tot het gewenste

resultaat te komen. Timing is alles. “De sterkte

van EQUANS is de grootte van onze organisatie.

Als er meer capaciteit nodig is om de deadline te

halen, kunnen we snel schakelen met onze teams.

Bijkomend zijn wij als BIM-expert een perfecte

partner voor architecten en studieburelen.”

EQUANS neemt ook het voortouw, als de klant dat

wenst. “Door de rol van coördinator in te vullen.

Of door in bouwteam te werken. We hebben zo al

mooie succesprojecten gerealiseerd.” ❯

Koeling en verwarming zijn cruciaal in

industriële omgevingen om erover te

waken dat producten in elke fase aan de

juiste temperaturen zijn blootgesteld.

EQUANS staat voor geïntegreerde oplossingen, die

door het eigen studiebureau DESS (Development of

Energy Saving) tot in de puntjes berekend worden,

om het beste rendement mogelijk te maken.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 53


ELEKTROTECH

EQUANS werkt altijd een concept op maat van

de behoeftes van de klant uit. Pas dan gaat het

op zoek naar de geschikte toeleveranciers.

Om de hoogste kwaliteit te handhaven kunnen bedrijven zich geen stilstand in hun

koelingsinstallaties veroorloven. In kritische installaties bouwt EQUANS redundantie in.

Energiezuinige koelingsinstallaties

Koudeproductie is een van de grootste

kostenposten op de energiefactuur. Het belang

van energie-efficiëntie kan vandaag dan ook

niet onderschat worden. “De klant kan steeds

rekenen op de meest zuinige installatie. Voor

EQUANS is dat steeds het uitgangspunt is. We

werken al jaren aan totaaloplossingen waar

we de restwarmte van onze koelingsinstallatie

inzetten op plaatsen in de productie waar er net

warmte nodig is. Geïntegreerde oplossingen dus,

54 | INSTALLATIEENBOUW.BE


ELEKTROTECH

die door ons studiebureau DESS (Development of

Energy Saving) tot in de puntjes berekend worden.

Op die manier kunnen we de beste rendementen

bereiken.” Om de hoogste kwaliteit te handhaven

kunnen bedrijven zich echter geen stilstand in

hun koelingsinstallaties veroorloven. “We bouwen

daarom in kritische installaties redundantie in.

Door ze bijvoorbeeld uit meerdere circuits samen

te stellen, zodat er zelfs wanneer er eentje uitvalt,

verder gewerkt kan worden. Daarnaast zetten we

in op remote monitoring. Wanneer een parameter

(temperatuur, druk, stroom …) niet meer binnen

bepaalde grenzen ligt, kunnen we meteen

ingrijpen. Onze techniekers van wacht lossen in de

meeste gevallen het probleem zelf online op. Als

ze toch ter plaatse moeten gaan, weten ze op die

manier al wat er noodzakelijk is om de herstelling

uit te voeren”, weet Van Der Veken.

ALTIJD DE JUISTE

TEMPERATUUR

In Erpe-Mere werkt EQUANS mee aan

de bouw van de nieuwe productiehal

van onze klant La Lorraine. EQUANS

neemt er alle werkzaamheden met

betrekking tot industriële leidingen,

HVAC en hoog- en middenspanning

voor zijn rekening. Het gebouw is 168

m lang en 78 m breed. EQUANS zal er

bijna 10 km aan industriële leidingen

aanleggen voor warm en koud water,

gas en perslucht. De knowhow van

de teams biedt een antwoord op de

steeds strengere normen die in de

voedings sector van toepassing zijn. Ook

op het gebied van airconditioning en

ver warming zullen de installaties aan

de hoogste eisen voldoen. In totaal

21 lucht behandelings groepen, 3

ketels en 31 lucht verwarmers zullen

zorgen voor het gewenste binnenklimaat.

Bijzonder is dat, naargelang

de behoefte (verwarming of koeling),

lucht verplaatsings roosters de luchtstromen

op een dynamische manier

zullen aan sturen voor optimaal comfort

en een uit stekende lucht kwaliteit. En

dat is nog niet alles. EQUANS installeert

een elektrische hoofd cabine waar de

aansluiting op het Fluvius netwerk

wordt gemaakt, net als een interne

midden spannings cabine voor de aansluiting

van vier transfor matoren.

Voor dit project is er zo’n 3,5 km

hoogspannings kabels nodig.

Zowel qua luchtbehandeling als qua koeling en verwarming kan

EQUANS overigens ook het onderhoud en de nazorg op zich nemen.

Klant volledig ontzorgen

Zowel qua luchtbehandeling als qua koeling

en verwarming kan EQUANS overigens ook het

onderhoud en de nazorg op zich nemen. Van Der

Veken: “We willen een partner zijn. De bedoeling

is om de klant volledig te ontzorgen gedurende de

volledige levensduur van de installatie. Er kunnen

in elke fase wel problemen opduiken. Klanten

kunnen erop vertrouwen dat we steeds alles in

orde brengen. Want op vlak van luchtbehandeling

Voor EQUANS is energiezuinigheid steeds het uitgangspunt.

en koeling mogen er geen compromissen gesloten

worden. Het moet werken en de beloofde

performanties afleveren.” ❚

‘De klant kan steeds

rekenen op de meest

zuinige installatie’

INSTALLATIEENBOUW.BE | 55


testo juni.indd 1 20/06/2022 9:33:25

HELLO

CHARGING

NIEUW!

Gedecentraliseerd powerbus systeem podis ® voor de

Voedingsbekabeling van EV-Laadstations

Het podis ® powerbus systeem is ideaal voor het verdelen van energie

naar EV laadstations. Met dit gedecentraliseerd energiedistributiesysteem

kan een groot aantal laadstations met slechts één voedingskabel

worden aangesloten.

Dit bespaart installatietijd, vereist minder kabel en vermindert de grootte

van de verdeelkast aanzienlijk.

UW VOORDELEN

+ Tijdsbesparing: niet knippen of ontmantelen

+ Flexibel: Op elke plaats en moment uitbreidbaar

+ Veilig: Permanente hoge contactkwaliteit dankzij

de podis ® technologie

Next level

thermography!

De nieuwe warmtebeeldcamera’s

testo 865s/868s/871s/872s

overtuigen met de

beste beeldkwaliteit in hun klasse.

• Hoge resolutie en zeer goede NETD

• Smart en verbonden met thermography app

• Intuïtieve bediening

info@atem.be | https://charge.wieland-electric.com/en/

www.testo.be


Het systeem

bestaande uit

partner.gira.com/be

functie en design.

Vooruitziend plannen en flexibel combineren met

het Gira System 55. Een grote verscheidenheid aan

functionele basiselementen en talrijke schakelaarprogramma’s

creëren een passende oplossing voor

elke wens. Of het nu om licht, jaloezieën, kamertemperatuur,

wandcontactdozen, deurcommunicatie

of muziek gaat, meer dan 300 basiselementen

zijn verkrijgbaar. Gewoon verwisselen en daarmee

ook een upgrade van analoge naar slimme basiselementen

is op elk moment mogelijk. Dankzij

dezelfde basiselementen voor alle afdekraamvarianten

is ook het voorraadbeheer efficiënt.

Gira / System 55


ELEKTROTECH

BAANBREKENDE

INBOUWSPOT MET

ONZICHTBARE

BEWEGINGSSENSOR

‘Door het samenvoegen van spot

en sensor kunnen architecten met

light + motion de ultieme vorm

van rust creëren op het plafond.’

58 | INSTALLATIEENBOUW.BE


ELEKTROTECH

Met light + motion brengt het designtechnologiemerk prado de eerste inbouwspot met onzichtbare bewegingssensor op de markt. Het

Belgische bedrijf, opgericht door Thibault Renson, levert daarmee een primeur in de internationale designwereld. “Door het samenvoegen van

spot en sensor kunnen architecten met light + motion de ultieme vorm van rust creëren op het plafond”, aldus Renson. “Bovendien bestaat het

minimalistische ontwerp uit minder materiaal, wat dan weer zorgt voor een snellere installatie.” Extra mooi: prado’s innovaties zijn modulair

en circulair. De onderdelen kunnen los van elkaar worden vervangen én gerecycleerd. Bovendien verwierf prado een meerderheid in ROND.

Terwijl prado rust brengt aan het plafond, krijgt ROND hetzelfde voor elkaar aan de muur met design stopcontacten en drukknoppen.

Tekst en beeld prado

Twee jaar geleden kwam prado op de markt met light + ventilation, een eerste

innovatieve en esthetische oplossing die ventilatie verbergt in architecturale

verlichting en zodoende rust op het plafond brengt. Het bracht de wereld van

licht en ventilatie samen en creëerde zo een nieuwe productcategorie. Met de

lancering van light + motion gaat het merk voort op hetzelfde elan. “Al snel

werd duidelijk dat er meer mogelijkheden zijn dan enkel de combinatie van

verlichting en ventilatie. Met ons salesteam zien we wat er leeft in de markt

en horen we de noden. Hierop hebben we snel ingespeeld met een nieuwe

combinatie die past binnen onze visie”, verklaart Renson.

Ultieme eenvoud

Dat eenvoud niet eenvoudig is, weet prado als geen ander. Aan het

verregaande uitpuren van technologische ontwerpen tot eindproducten die

pragmatisch, logisch en energievriendelijk zijn in gebruik, gaat steeds een

intensieve periode van research & development en een zeer gedetailleerde

‘De minimalistische en modulaire

innovatie dient zowel architecten

als installateurs’

uitwerking vooraf. prado distantieert zich van de ‘smarthomebeweging’ en

wil met de ultieme eenvoud in ontwerp en gebruik terug naar de essentie van

het ‘natuurlijk wonen’. Bovendien zet het Belgische designtechnologiebedrijf

sterk in op de circulariteit van zijn producten.

​Light + motion van prado is wereldwijd een primeur. Deze nieuwe, autonome

lichtarmatuur werd immers voorzien van een geïntegreerde, onzichtbare PIRsensor

en beantwoordt zo perfect aan de missie van de firma, namelijk het

maken van slimme combinaties die dankzij hun doordachte eenvoud op het

vlak van technologie en design rust brengen op het plafond en bij uitbreiding

ook in het hele huis.

Uitgepuurde ontwerp

De minimalistische en modulaire innovatie dient zowel architecten als

installateurs. Het uitgepuurde ontwerp wordt standaard vervaardigd in

aluminium, maar is ook verkrijgbaar in andere versies en afwerkingen

zoals messing. Door het samenvoegen van spot en sensor bestaat het

nieuwste product van prado bovendien uit minder materiaal en kunnen de

componenten los van elkaar worden vervangen.

Light + motion is eenvoudig te installeren (48V). Het relaiscontact

zorgt bovendien voor een eenvoudige koppeling met een domotica- of

ventilatiesysteem. De lichtsterkte gaat tot 800 lumen en dankzij de

‘masterslavefunctie’ kunnen verschillende apparaten makkelijk aangesloten

worden. Dit maakt de innovatie ideaal om in te zetten in een

variatie aan kleinere ruimtes, zoals gangen, toiletten, bergingen en

garages. De inbouwspot is zowel instelbaar op het vlak van tijd als van

lichtgevoeligheid en bewegingsgevoeligheid (warmtemassa). Als ultieme

combinatie is light + motion ook uitbreidbaar met ventilatie, onder de naam

light + motion + ventilation. ❚

prado distantieert zich van de ‘smarthomebeweging’ en wil met de ultieme

eenvoud in ontwerp en gebruik terug naar de essentie van het ‘natuurlijk wonen’.

De lichtsterkte gaat tot 800 lumen en dankzij de ‘masterslavefunctie’

kunnen verschillende apparaten makkelijk aangesloten worden.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 59


| MT11-02BD |

Multimedia- en besturingstechniek op één

platform: met PC-gebaseerde besturing

Verlichting

Audio

Video

Bedieningspanelen

Zonnewering

Multimediabeheer

Device management

HVAC

www.beckhoff.com/media-technology

Multimediatechniek opnieuw uitgevonden: als specialist voor pc-gebaseerde besturingssystemen

gebruikt Beckhoff een uitgebreid gamma van industriële automatiseringscomponenten om multimedia,

gebouwenautomatisering en entertainment concepten te implementeren en integreren. Met de modulaire

besturingstechniek TwinCAT en de Cloud- en IoT-verbinding worden alle technische systemen van

A/V-technologie tot gebouwenautomatisering, digital signage control, device management en condition

monitoring, op één platform gecombineerd. Voeg daar de maximale schaalbaarheid van alle onderdelen

en de ondersteuning van alle voorkomende communicatiestandaarden aan toe. Zo creëert Beckhoff de

basis voor nieuwe media en een architecturale beleving.

IoT


ELEKTROTECH

Elektrotechnisch specialist

viert jubileum in stijl

Dubbel reden tot vieren bij OBO: niet alleen bestaat OBO Bettermann dit jaar 111, ook OBO Belux viert dit jaar een uniek jubileum. De dochteronderneming

mag immers 25 kaarsjes uitblazen. Tijd voor een terug- en vooruitblik.

Tekst en beeld OBO Belux

wikkeld, waardoor de hoogste kwaliteit steeds

gegarandeerd blijft.

OBO biedt oplossingen voor ieder specifiek

project, van kantoorgebouwen tot tunnels. In vele

gebouwen is vandaag functiebehoud belangrijk,

zeker wanneer er een verhoogd veilig heidsrisico

is (bijvoorbeeld ziekenhuizen, kantoren,

stations,..). Dankzij de expertise van OBO

kan u ervoor zorgen dat de elektrotechnische

installatie gedurende een aantal minuten in

stand gehouden wordt. OBO is marktleider in

dit domein.

Ook de technische studies neemt OBO voor zijn

rekening. Jarenlange ervaring, knowhow en een

diep gaande kennis van de materialen zorgen ervoor

dat iedere opdracht perfect uitgevoerd wordt.

In 1997 verhuisde de Belgische importeur van

OBO-materiaal van Deurne naar Aartselaar. Onder

leiding van toenmalig directeur Jos Wautelet werd

een officiële dochteronderneming van de Duitse

hoofdzetel opgericht. Op 11 april 1997 werd de

rode loper uitgerold voor de feestelijke opening

van het nieuwe magazijn en de bureaus, waar

destijds 11 medewerkers alles in goede banen

leidden. Na 18 jaar was het tijd voor een wissel

van de wacht. Jos Wautelet ging op welverdiend

pensioen en Bart de Bruyne kwam over van Engie

Electrabel om in 2015 het roer over te nemen als

managing director.

Wat is OBO?

OBO beschikt over een breed assortiment

voor elektro technische installaties. Het betreft

hierbij onder meer verbindings- en bevestigingsmateriaal,

kabel goten, overspannings beveiliging,

brand beveiligings systemen, onder vloer systemen

enz. Alle producten worden in eigen beheer ont-

OBO is eveneens een gewaardeerde partner

voor studie bureaus en architecten. Door het

delen van kennis is men beter op de hoogte

van de laatste ont wikkelingen op het vlak van

elektro nische installaties. Tijdens technische

seminaries wordt deze doelgroep geïnformeerd

over het gebruik van materialen en producten en

recente wetgeving. ❚

OBO is met meer dan 4.000 medewerkers in 60

landen op alle continenten actief. Dankzij deze

regionale aanwezigheid is OBO steeds in de

nabijheid van zijn klanten. Met zowel installatieadviezen

en productietechnische adviezen ondersteunen

de medewerkers van OBO u dan ook in

elke projectfase. Ook in onze regio. OBO Belux

heeft intussen 25 mensen in dienst. Bovendien

blijft de firma steeds verder groeien. Het volledige

jaar 2022 staat in teken van dit jubileum, met tal

van initiatieven voor alle klanten.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 61


ELEKTROTECH

Het in 2021 opgeleverde iconische gebouw op de Warandeberg, vlakbij het Centraal

Station, past met een hypermoderne designtaal uitstekend in de stedelijke omgeving.

SLIMME GEBOUWOPLOSSINGEN VOOR

EEN VAN DE MODERNSTE BANKGEBOUWEN

Zo’n 2.000 internationale bedrijven hebben hun Europese hoofdkantoor in Brussel. Als internationale financiële hub spreekt

het dan ook voor zich dat heel wat bedrijven van hun vestiging in de Europese hoofdstad een visitekaartje willen maken. Voor

de Frans-Belgische bankengroep BNP Paribas Fortis was dat niet anders. Met de bouw van het nieuwe hoofdkantoor in hartje

Brussel wilde het bedrijf dan ook het goede voorbeeld geven.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld BEG Belgium

Het bestaande bankgebouw van BNP Paribas Fortis dateerde uit de jaren

zeventig, was verouderd en voldeed niet langer aan de eisen van een modern

kantoorgebouw. De nieuwe hoofdzetel moest op dezelfde locatie verrijzen –

alleen zo zou het bedrijf de grootste meerwaarde kunnen creëren, zo klonk

de redenering. In het ontwerp streefden de architecten naar een evenwicht

tussen ecologische, economische, esthetische en sociale aspecten. In 2013

wist het Oostenrijkse bureau Baumschlager Eberle Architekten te overtuigen

met een succesvol concept in een architectuurwedstrijd.

Hypermoderne designtaal

Het in 2021 opgeleverde iconische gebouw op de Warandeberg, vlakbij

het Centraal Station, past met een hypermoderne designtaal uitstekend in

de stedelijke omgeving. Het grote, gebogen ontwerp is uitzonderlijk. Het

neemt het heuvelachtige terrein en de kronkelende straatjes van de Brusselse

binnenstad in beslag. In totaal werden 4.500 banen gecreëerd op een

totale oppervlakte van 100.000 vierkante meter, een toename van ongeveer

70 procent in vergelijking met het verleden. Het complex omvat onder meer

een auditorium, een conferentiecentrum, een ondergrondse parking en

een winkelgalerij.

Het bouwproject is daadkrachtig duurzaam. Zo werd de nadruk gelegd op

het feit dat delen van het voorgaande gebouw werden gerecycleerd en dat

de machtige, ondergrondse kuip in gebruik zou blijven. Het gebouw maakt

gebruik van een ondergrondse opslagfaciliteit met maximaal 14.000 m³

62 | INSTALLATIEENBOUW.BE


ELEKTROTECH

B.E.G. Brück Electronic GmbH wordt al tientallen jaren beschouwd als de kwaliteitsleverancier voor bewegings- en aanwezigheidsmelders.

In het BNP Paribas Fortis-gebouw werd gekozen voor de twee B.E.G.-modellen PD2N-KNX en PD4N-KNX.

water voor seizoensgebonden warmte opslag of -koeling. Zo voldoet het

gebouw aan de passiefhuisstandaard. Op de daken zijn er, naast PV-panelen,

grote groengebieden aangelegd.

Gekoppelde bouwcomponenten

In lijn met het duurzame concept deed BNP Paribas Fortis beroep op de

oplossingen voor gebouwautomatisering via KNX en sensoren van B.E.G.

Het koppelen van bouwcomponenten zoals verwarming, airconditioning,

jaloezieën en verlichting is voor gebouwen van deze omvang in Europa

vandaag de dag een verplichting. Op de locaties waar mensen het grootste

deel van hun tijd doorbrengen, ligt immers een groot besparingspotentieel.

In een KNX-gestuurd gebouw voeren genetwerkte sensoren en actuatoren

tal van taken uit. Gebouwen worden 'intelligent' en nemen tal van

taken op zich. Vooral in commerciële gebouwen biedt bustechnologie

kostenvoordelen ten opzichte van een conventionele elektrische installatie.

Hoge energiebesparingen zijn het logische resultaat. Bovendien genieten

de gebruikers van een veiliger en comfortabeler gebouw, met een

gecontroleerde optimale luchtkwaliteit, aangename kamertemperatuur,

biodynamisch licht en nog veel meer.

geschikt voor interieurs met moeilijke lichtsituaties, zoals de gangen en

opvallende trappen van BNP Paribas Fortis, waar licht van verschillende

raamfronten binnenkomt.

Dankzij bewegingsdetectoren in de sanitaire ruimtes kan het energieverbruik

op deze plekken met zo’n 80 procent teruggedrongen worden. Bovendien

komt deze maatregel ook ten goede van de hygiëne. Hiervoor viel de keuze

op de B.E.G.-detector PD3N. Het licht wordt in deze ruimtes contactloos

aangeschakeld, en dit uit sluitend wanneer er mensen zijn. Na de laatste

beweging en een zelf in te stellen nalooptijd schakelt de verlichting

automatisch opnieuw uit. ❚

Voor een geautomatiseerd gebouw vervullen sen soren een vergelijkbare

functie als onze sen sorische organen. Kleine veranderingen, zoals

bewegingen en warmte bronnen, worden waar genomen door de passieve

infrarood detectoren, waar na vooraf gedefinieerde acties kunnen worden

geactiveerd.

Bewegings- en aanwezigheidsmelders

B.E.G. Brück Electronic GmbH wordt al tientallen jaren beschouwd als de

kwaliteitsleverancier voor bewegings- en aanwezigheidsmelders. In het BNP

Paribas Fortis-gebouw werd gekozen voor de twee B.E.G.-modellen PD2N-

KNX en PD4N-KNX. Met twee geïntegreerde lichtsensoren realiseren deze

KNX-modellen zeer nauwkeurige lichtmetingen. Dit maakt ze bijzonder

Het koppelen van bouwcomponenten zoals verwarming,

airconditioning, jaloezieën en verlichting is voor gebouwen van

deze omvang in Europa vandaag de dag een verplichting.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 63


ELEKTROTECH

Kleine kunstwerkjes

aan de muur

Het schakelprogramma Gira esprit is meer dan alleen een schakelaar. Deze schakelaars zijn geen hinderlijk object op de wand, maar zetten

verfijnde accenten in ieder interieur – in de kleur of materiaal dat past in de omgeving. Dit komt zowel door de heldere vorm van de frames

als door de buitengewone verscheidenheid aan materialen die voor de oppervlakken zijn gebruikt. De strakke vormgeving zorgt voor een

heldere designtaal.

Tekst en beeld Gira

Gira Esprit toont stijlvol hoogwaardige oppervlakken van echte materialen.

Schakelaars en frames in diverse varianten van glas, diverse metaaldessins

en de unieke combinatie van linoleum en multiplex fascineren bouwers en

architecten.

Naast aluminium licht goud en roestvrij staal gebor steld zijn er versies in

aluminium, aluminium zwart en aluminium bruin evenals chroom verkrijgbaar.

linoleum is aangebracht op een frame gemaakt van multi plex panelen – dunne

lagen fineer kruislings gerang schikt, gemaakt van hout uit duur zaam beheerde

bossen in Europa met FSC- of PEFC-certificering. Het linoleumoppervlak bestaat

uit natuurlijke en voor 80% zelfs hernieuwbare grond stoffen. Deze omvatten

lijnzaadolie, boom hars, kurk, houtmeel en kalksteenpoeder.

De variant in linoleummultiplex biedt Gira is vervaardigd van hernieuw bare

grond stoffen. De linoleumoppervlakken zijn verkrijgbaar in zes ver schillende

kleuren: antraciet, blauw, donker bruin, lichtbruin, rood en lichtgrijs. Het

De variant in linoleummultiplex biedt Gira is

vervaardigd van hernieuwbare grondstoffen.

Met Esprit Bronze volgt Gira de huidige inrichtingstrend, die steunt

op warme tinten die er toch elegant en exclusief uitzien.

64 | INSTALLATIEENBOUW.BE


ELEKTROTECH

Esprit Bronze

Met Esprit Bronze volgt Gira de huidige inrichtingstrend, die steunt op warme

tinten die er toch elegant en exclusief uitzien. De metaalachtige indruk zorgt

voor een unieke maar tijdloos stijlvolle uitstraling. Het frame is gemaakt van

RVS en heeft een flinterdunne maar uiterst robuuste PVD bronzen coating.

Het Gira Esprit programma kan worden gecombineerd met meer dan 300

basiselementen uit het Gira System 55 – het aanbod reikt van de eenvoudige

lichtschakelaar via de Gira inbouwradio tot de tastsensor voor de sfeersturing

in het slimme huis. ❚

Gira Esprit toont stijlvol hoogwaardige oppervlakken van echte materialen.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 65


M E E T I N S T R U M E N T A T I E

NIEUW

VelociCalc en VelociCalc Pro multifunctionele ventilatie meters, 9600, 9630 en 9650 (Pro) serie

De VelociCalc is ontworpen om te werken met een breed scala aan voelers voor het meten van luchtsnelheid, temperatuur,

relatieve vochtigheid, CO en CO 2. Het ergonomische ontwerp omvat een voeler houder en geïntegreerde magneten voor

bevestiging aan kanalen of andere metalen oppervlakken voor handsfree bediening.

Toepassingen:

Features:

-HVAC testen en balancere n

-Geavanceerde hoge resolutie kleuren display

-Cleanroom testen

-Optionele slimme voelers

-Biologische veiligheidskast en laboratorium zuurkast testen

-Levering in koffer

-IAQ onderzoeken

-Kalibratie certificaat

-Binnen klimaatanalyse

info@catec.nl - www.catec.nl

Turfschipper 114 - 2292 JB Wateringen - tel. +31 174 272330

WIJ MAKEN VAN

ELK GEBOUW EEN

SMART BUILDING.

ONTDEK EEN NIEUWE SMART HOME WERELD!


ELEKTROTECH

Meteorologiesensoren voor

gebouwautomatisering

Nauwkeurig weersomstandigheden waarnemen draagt bij aan goede gebouwautomatisering. CaTeC heeft als importeur van meet instrumenten

en sensoren veel expertise op dit gebied. Of het nu gaat om toepassingen voor ziekenhuizen, zorgcentra of in de glastuinbouw, het bedrijf helpt

klanten graag bij het vinden van de juiste oplossing voor specifieke toepassingen.

Tekst redactie Installatie & Bouw | Beeld CaTeC

De WSC11 is een compact en compleet meteo-station dat is ontwikkeld voor kleinere gebouwen met een GBS-systeem en land- en tuinbouwtoepassingen.

De USM1+ is de opvolger van het USM1 ultra sonore meteo-station, uitgerust

met sensoren voor wind, weerslag, relatieve vochtigheid, temperatuur,

barometrische druk en licht. Nieuw bij de USM1+ is de keramische

neerslagdetector die de radar neerslag opnemer ondersteunt zodat pollen en

insecten geen valse neerslagwaarden geven. Hiermee wordt voorkomen dat

dakluiken en ramen automatisch sluiten wanneer dit niet nodig is.

Daarnaast is de USM1+ uitgerust met een algoritme dat de globale straling

berekent uit de gegevens van de Lux lichtsensoren. Op deze wijze verkrijgt

de gebruiker een goed beeld van de op dat moment effectieve aanwezige

energie. Standaard wordt het station geleverd met 8x 0-10V analoge

uitgangen en een digitale uitgang die te configureren is naar Modbus of

een Thies ASCII protocol. Het weerstation wordt voornamelijk toegepast

bij gebouwautomatisering, scheepvaart, brug-, tunnel- en sluisbewaking,

glastuinbouw en toepassingen in het verkeer.

WSC11

Een tweede voorbeeld van een weerstation uit het assortiment van CaTeC is de

WSC11. Dit is een compact en compleet meteo-station dat is ontwikkeld voor

kleinere gebouwen met een GBS-systeem en land- en tuinbouwtoepassingen.

Het instrument meet de relatieve vochtigheid en temperatuur, windsnelheid

en -richting, licht in de windrichtingen O, Z, W, barometrische druk, schemer,

neerslag en globale straling. De windmeting gebeurt met behulp van een

thermische meting. De neerslag wordt bepaald met een gevoelige keramische

sensor die bestand is tegen verontreinigingen en slijtvast is.

De USM1+ is de opvolger van het USM1 ultra sonore meteo-station.

Het station is uitgerust met een GPS-module en ontvangt automatisch

locatie, tijd, datum en hoogte van het station. Hierdoor is het mogelijk de

barometrische druk met de hoogte te compenseren. De drie Lux-sensoren

zorgen voor het aansturen van zonwering. Het compacte meteostation bevat

geen bewegende delen en is onderhoudsvrij. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 67


ELEKTROTECH

OPEN TECHNOLOGIE BASIS VOOR

GEBOUWAUTOMATISERING VAN DE TOEKOMST

Een future proof showroom. Dat is het nieuwe hoofdkwartier van VMA in Sint-Martens-Latem. Klanten kunnen er ontdekken welke technieken

voor het meest toegevoegde waarde kunnen zorgen in hun eigen projecten. De backbone van het systeem is de slimme, open technologie van

Beckhoff Automation.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Beckhoff Automation

Onder die glimmende carrosserie schuilt vanzelfsprekend een zeer

krachtige motor. VMA koos voor zijn hoofdkwartier in Sint-Martens-Latem

voor de technologie van Beckhoff Automation als stille kracht.

Van links naar rechts: Philip Neyens (Beckhoff), Joris Wouters

(VMA), Ronny Roynaert (Beckhoff) en Pascal Kinoo (VMA).

Zeg niet zomaar installatiebedrijf tegen VMA. Pascal Kinoo, BU Manager:

“We willen meer zijn dan dat en onze ervaring en knowhow inzetten om

de technologiepartner van onze klanten te worden. Gebouwtechnieken zijn

de voorbije jaren immers enorm in ontwikkeling. Er komt steeds meer bij

kijken, qua technieken, maar ook qua opzet. Vroeger bedacht je het concept,

verzorgde je de engineering en voerde je misschien nog het onderhoud uit. Nu

ga je aan tafel zitten met de klant om te zien welke technologie hij allemaal

nodig heeft om aan zijn behoeftes tegemoet te komen. Vandaag en morgen.”

Energie-efficiëntie en gebouwbeheer hand in hand

VMA wil dus in futureproof gebouwen denken. Het uitgangspunt daarvoor

moet en zal open technologie zijn. “Dat is de enige manier om te verzekeren

dat technieken kunnen mee evolueren met een gebouw en zijn gebruikers.

Maar het laat tegelijkertijd toe om makkelijk te schalen. Niet iedereen heeft

nood aan high-end oplossingen. We kunnen met elke klant kijken tot waar

hij wil gaan”, vertelt Kinoo. Ook duurzaamheid wordt een steeds belangrijker

element in dat verhaal. Waar de bouwheer in het verleden geen omkijken

had naar de energiefactuur, die was toch voor de rekening van de gebruiker,

worden er nu meer eisen gesteld op vlak van energiezuinigheid. Joris

Wouters, manager VMA Smart & Sustainable Buildings: “Dan kan je niet om

gebouwautomatisering heen. Het is de regeling die maakt dat alles synchroon

gaat werken en je de meeste energiewinst boekt. Wij gaan zelfs zover dat wat

we beloven op papier, we ook hardmaken in de vorm van prestatiegaranties

in een ESCO contract. Gebouwbeheer en energiebeheer gaan hand in hand. ”

Hoofdkwartier etaleert eigen technisch kunnen

Voor wie nog twijfelt aan wat er vandaag allemaal mogelijk is met

gebouwautomatisering, maakte VMA van zijn nieuwe uitvalsbasis in Sint-

Martens-Latem zijn speeltuin. Kinoo: “Het uitgangspunt was een innoverend

gebouw neer te zetten dat ons kunnen illustreerde. We hebben het onszelf

niet makkelijk gemaakt, door bijvoorbeeld zoveel mogelijk verschillende

communicatieprotocollen te introduceren. Maar op die manier kunnen we

klanten wel tonen wat er allemaal mogelijk is. In de praktijk, met data zwartop-wit.”

Het paradepaardje wat dat betreft is de eigen softwareoplossing

VMANAGER, een geïntegreerde oplossing die onafhankelijke systemen van

meerdere leveranciers en fabrikanten met elkaar verbindt. “Dat complexe

68 | INSTALLATIEENBOUW.BE


ELEKTROTECH

Die openheid van de Beckhoff technologie bewijst zich in

tandem met VMANAGER. De data die de Beckhoff PLC’s

capteren kan eenvoudig naar boven gestuurd worden.

‘Door de openheid van hun

systemen, kunnen wij er onze

eigen invulling aan geven’

Voor wie nog twijfelt aan wat er vandaag allemaal mogelijk

is met gebouwautomatisering, maakte VMA van zijn nieuwe

uitvalsbasis in Sint-Martens-Latem zijn speeltuin.

samenspel van technieken hebben we gebundeld in een platform dat

eenvoudig oogt en te bedienen is voor klanten, in functie van wat ze nodig

hebben. Een onderhoudsmanager zal andere data te zien krijgen, dan een

eindgebruiker. Maar alles gebeurt in hetzelfde platform. Dat maakt ons echt

onderscheidend”, aldus Wouters.

Beckhoff technologie als backbone

Onder die glimmende carrosserie schuilt vanzelfsprekend een zeer krachtige

motor. VMA koos voor zijn hoofdkwartier voor de technologie van Beckhoff

Automation als stille kracht. “Omdat openheid voor ons voorop staat. Dat

Beckhoff zijn sporen in de industrie verdiend heeft, is wat dat betreft een

zeer sterke troef. Daar zijn ze al langer afgestapt van gesloten systemen”,

weet Kinoo. Een Beckhoff PLC vormt het hart van het systeem. Die worden

verder ondersteund door verschillende remote IO-eilanden en borden

die alle data samenbrengen. “Vanuit één PLC kunnen we alle technieken

sturen. Nieuw communicatieprotocol nodig? Dan volstaat het om een extra

klem toe te voegen en de functieblokken te programmeren. We hoeven

geen extra interfaces te gebruiken, alle technieken kunnen dankzij de

Beckhoff technologie met elkaar praten. Een bijkomende voordeel is, ook de

standaardaanwezigheid van OPC-UA communicatie.”

Kracht van een geïntegreerd verhaal

Die openheid van de Beckhoff technologie bewijst zich in tandem met

VMANAGER. De data die de Beckhoff PLC’s capteren kan eenvoudig naar

boven gestuurd worden. Wouters: “Door de openheid van hun systemen,

kunnen wij er onze eigen invulling aan geven. De data gaat één op één van de

sturing naar de visualisatie. We kunnen alle info op een gestandaardiseerde

manier meenemen en verwerken tot bruikbare inzichten voor alle gebruikers.

Zo kunnen wij onze klanten een krachtige tool aanbieden die data verzamelt en

voorspelt hoe een gebouw zich zal gedragen. De meeste klanten beseffen nog

niet wat er allemaal mogelijk is met slimme gebouwautomatisering. Als ze hier

komen, gaan de ogen open en zien ze de kracht van een geïntegreerd verhaal,

dat veel verder gaat dan louter een HVAC-regeling. Dat is de toekomst.” ❚

Vanuit één PLC kan VMA alle technieken sturen. Nieuw

communicatieprotocol nodig? Dan volstaat het om een extra

klem toe te voegen en de functieblokken te programmeren

INSTALLATIEENBOUW.BE | 69


ELEKTROTECH

ELEKTRISCHE LAADPALEN IN PARKEERGARAGES:

EEN GEVAL APART

De elektrificatie van het Belgische wagenpark gaat trager dan verwacht, maar beetje bij beetje verschijnen er nu toch meer elektrische

voertuigen in het straatbeeld. Bijgevolg worden er ook steeds meer laadpalen geplaatst, onder meer in parkeergarages. Al maken heel wat

mensen zich de bedenking of dit geen extra risico’s inhoudt op het vlak van brandveiligheid. Aangezien daar tot op heden nog geen wetgeving

voor bestaat, zijn we voorlopig aangewezen op ‘regels van goed vakmanschap’.

Tekst Tim Janssens & Liesbeth Verhulst | Beeld Pixabay

In de brandwetgeving voor parkeergarages zijn nog geen richtlijnen omtrent laadpalen opgenomen.

Opvallend nieuws in november vorig jaar: de uitfasering van klassieke

brandstofmotoren wordt versneld doorgevoerd, want vanaf 2029 moeten alle

nieuwe wagens volledig elektrisch zijn. Dat besliste de Vlaamse regering in het

kader van haar nieuwe klimaatakkoord. Een besluit met grote gevolgen, ook

op infrastructureel vlak. Het aantal laadpunten in ons land is op dit moment

immers veel te laag om deze grootschalige switch mogelijk te maken. Gevolg:

tegen 2030 zijn maar liefst 150.000 nieuwe laadpalen nodig. Qua locatie

wordt er onder meer naar parkeergarages gekeken, aangezien de publieke

ruimte er over het algemeen niet op voorzien is (vooral in stedelijk gebied).

Hiaat in wetgeving opgevuld

Of het zal lukken om de komende acht jaar voldoende nieuwe laadpalen

te installeren, valt af te wachten. Er moet namelijk nog heel wat water

naar de zee vloeien, onder meer op het vlak van brandveiligheid. Omdat

elektrische voertuigen een relatief recent fenomeen zijn en de bijbehorende

bevoegdheden verdeeld zijn over de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD

Economie, zijn er in de brandwetgeving voor parkeergarages nog geen

richtlijnen omtrent laadpalen opgenomen. Zoals wel vaker gebeurt, loopt

de wetgeving dus achter op de praktijk. Fireforum, de vzw die in 2009

70 | INSTALLATIEENBOUW.BE


ELEKTROTECH

Of laadpalen in parkeergarages het risico op brand verhogen, is voer voor discussie.

werd opgericht om de dialoog tussen de verschillende stakeholders in de

brandveiligheidssector te stimuleren, liet er gelukkig geen gras over groeien.

Het counterde dit prangende probleem door regels van goed vakmanschap

op te stellen, met steun van de Hoge Raad voor Brandveiligheid. “Zo vullen

we het hiaat in de wetgeving op. Meteen ook een ideale manier om consensus

te creëren in de sector en de regels te testen in de praktijk, zodat er een solide

basis gelegd wordt voor het wetgevend kader. We hebben tevens een aantal

zaken toegevoegd omtrent de hele elektrische keten tot aan het voertuig,

alsook een luik over branddetectie”, klinkt het bij Fireforum, dat de regels van

goed vakmanschap integraal ter beschikking stelt op zijn website.

In nieuwe en bestaande parkeergarages

Voor nieuwe parkeergebouwen volgen de regels van goed vakmanschap

grotendeels de nieuwe brandwetgeving. Regionale overheden stimuleren het

plaatsen van laadpalen echter ook in bestaande parkeergarages. “Daarom

vragen we eigenaars om er eerst voor te zorgen dat hun parkeergebouw aan

alle geldende regels inzake brandbeveiliging voldoet alvorens laadpalen te

installeren. Dat lijkt evident, maar is het niet altijd”, benadrukt Fireforum.

Of laadpalen in parkeergarages het risico op brand verhogen, is voer voor

discussie. Plaatsing door een erkende installateur is hoe dan ook een

must, net als aanrijbeveiliging, het gebruik van goedgekeurde en nietbeschadigde

laadkabels, snelle branddetectie die laadpalen indien nodig

‘Zoals wel vaker gebeurt,

loopt de wetgeving achter

op de praktijk. Regels van

goed vakmanschap bieden

voorlopig soelaas’

automatisch uitschakelt, een kwalitatieve RWA, een sprinklerinstallatie

en een brandwerende afscheiding tussen de parkeergarage en de rest van

het gebouw of de omgeving. Het is eveneens aangewezen om de afstand

tussen de opladende voertuigen voldoende groot te houden, kwestie van

aanrijdingen te vermijden. Zo kunnen het risico op en de gevolgen van

brand geminimaliseerd worden. Conclusie: de regels van goed vakmanschap

bieden voorlopig soelaas en zorgen ervoor dat brandveiligheid in principe

geen obstakel vormt voor de installatie van laadpalen in parkeergarages.

Voorts is het reikhalzend uitkijken naar aangepaste wetgeving en nieuwe

technologische ontwikkelingen zoals onbrandbare of zelfblussende batterijen

en automodellen met een inlaat voor blusmiddelen. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 71


Vergelijking van

duurzame koelsystemen

Hoewel de koelbehoefte van een gebouw sterk gereduceerd kan worden door een aangepast ontwerp en de toepassing van passieve koelstrategieën,

zal er in vele gevallen toch een koelsysteem nodig zijn om ook tijdens de steeds warmere zomers een goed thermisch comfort te

kunnen garanderen. Deze koelsystemen vertonen echter grote verschillen qua koelvermogen, thermisch comfort, energieverbruik, kostprijs

en milieu-impact. Het is dus belangrijk om de mogelijkheden en beperkingen ervan te kennen. Het WTCB maakte een vergelijking van duurzame

koelsystemen voor dit artikel verschenen in WTCB-Contact n° 76.

Tekst WTCB | Beeld WTCB, Pxhere

Aangezien duurzaamheid een breed begrip is,

werd er binnen het CORNET-project SCoolS een vergelijking

opgezet van verschillende koel systemen.

Hierbij werd er gefocust op koel systemen die een

zeer hoge energetische efficiëntie behalen en zo

weinig mogelijk koel middelen bevatten. Indien

er geen compressor, noch koelmiddelen aan

te pas komen, wordt er ook wel gesproken over

free cooling.

Er bestaan meerdere vormen van free cooling.

Zo wordt er in kantoorgebouwen vaak geopteerd

voor een systeem met warmtewisselaars op

het dak, terwijl er in de woningbouw eerder

gebruik gemaakt wordt van free geocooling. Deze

laatste systemen bestaan uit een geothermische

warmte pomp, een extra warmtewisselaar en een

aan gepast regelsysteem. Deze uitbreidingen

zor gen ervoor dat de warmte pomp in de zomer

niet hoeft te draaien en dat de in de winter in

de geo thermische bron opgeslagen koude via de

warmtewisselaar overgedragen kan worden op

het afgiftesysteem zonder tussenkomst van een

actieve koelcomponent. De installatie moet in

dit geval echter wel aan een aantal voorwaarden

voldoen. Zo moet:

• de geothermische bron correct gedimensioneerd

worden. Zeker een gesloten systeem

moet in de winter genoeg afgekoeld worden

door de warmtepomp om in de zomer

voldoende koeling te kunnen leveren. De

bodemtemperatuur moet immers ook op het

einde van de zomer nog laag genoeg zijn

(typisch 16 °C voor free cooling)

• het afgiftesysteem ook bij hogere afgiftetemperaturen

(doorgaans 16-18 °C) over

genoeg koelvermogen beschikken aangezien

de geothermische bron en de warmtewisselaar

op piekmomenten geen lagere temperaturen

kunnen afleveren. Net zoals er bij verwarming

best gestreefd wordt naar een warmteafgifte

op lage temperatuur om het systeem optimaal

te laten werken, is het bij koeling belangrijk

om te streven naar een zo hoog mogelijke

afgiftetemperatuur. Dit verlaagt bovendien

het risico op condensvorming van vochtige

binnenlucht op het koelende oppervlak.

Daartegenover staat echter dat het niet

mogelijk is om de lucht te ontvochtigen.

Verschillende afgiftesystemen

Bij de vergelijking van de koelsystemen werd

er uitgegaan van een correcte dimensionering

72 | INSTALLATIEENBOUW.BE


van de bron, maar werden er verschillende

afgiftesystemen opgenomen, meer bepaald:

• een ‘hybride’ of ‘gedynamiseerde’ convector

of radiator die ook kan koelen (zie afbeelding

1). Gezien de lage temperatuurverschillen

is het afgiftevermogen echter wel beperkt.

Zo zal een hybride convector die in de

winter 40 W/m² warmte afgeeft bij een

aanvoertemperatuur van 40 °C, in de zomer

ongeveer 15 W/m² kunnen afgeven bij 16

°C. Aangezien deze systemen evenwel niet

voorzien zijn op het opvangen en afvoeren

van condenswater, moet er een bijkomend

regelsysteem geïmplementeerd worden dat

de temperatuur van de warmtewisselaar

boven het dauwpunt van de binnenlucht moet

houden. Hierdoor kan het afgiftevermogen

echter wel nog verder verlagen

• twee vloerkoelingssystemen: een klassiek

systeem met leidingen in de dekvloer en een

systeem met een ‘droge’ opbouw, waarbij de

maximale koelafgifte tussen 30 à 40 W/m²

varieert bij een aanvoertemperatuur van 16 °C.

Om condensvorming op de vloer te vermijden,

moet er ook hier in een regelsysteem voorzien

worden dat de aanvoertemperatuur doet

toenemen wanneer de relatieve vochtigheid

aan het oppervlak te hoog dreigt op te lopen.

• een koelbatterij in de aanvoer van een

balansventilatiesysteem. Deze kan gekoppeld

worden aan een duurzame bron op hogere

temperatuur, zoals een geothermische lus op

16 °C. Dit leidt echter wel tot een beperkt

koelvermogen (typisch 0,6 kW bij een debiet

van 300 m³/h).

Verdampingskoeling

Bij de vergelijking werd ook de verdampingskoeling

in aanmerking genomen. Dit proces bestaat

erin dat er bij de verdamping van water warmte

onttrokken wordt aan de omringende lucht.

Ten slotte werden er ook twee meer klassieke

koelsystemen opgenomen in de vergelijking:

• een koelbatterij in een balansventilatie systeem

die gekoppeld is aan een koelsysteem

met een compressor op lage temperatuur, wat

het afgiftevermogen bijna kan verdubbelen

ten opzichte van een koelbatterij op hoge

temperatuur. Dit gaat echter wel ten koste van

de efficiëntie van de opwekking.

• een convectief koelsysteem dat in principe

voor elke behoefte gedimensioneerd kan

worden, maar in deze studie op 50 W/m²

koeling afgetopt werd. Het kan hier gaan om

een omkeerbare lucht-luchtwarmtepomp met

binnenunits, maar ook om ventiloconvectoren

gekoppeld aan een lucht-waterwarmtepomp.

Hoe presteren deze koelsystemen

op het vlak van comfort en energie?

Met behulp van dynamische energiesimulaties

werden er 9.200 combinaties onderzocht waarbij

er in de volgende parameters gevarieerd werd:

Het WTCB maakte een vergelijking van duurzame koelsystemen

• vijf woningtypes

• twee venstergroottes ❯

Amper een achtste van de woningen

van de gesimuleerde woningen zonder

koelsysteem vertoont een goed comfort.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 73


Zorgeloos genieten van een

gezond binnenklimaat

www.ventiline.be

E info@ventiline.be

T 089 50 40 02

a company by

090_GA_Adv_Ventiline_197x130mm.indd 1 8/07/2022 13:10

BIM-ENGINEERING

PROJECTCOÖRDINATIE

Het OCTOPUSPLAN

van Deschacht

STUDIE TOT

WERFBEGELEIDING

PROJECTTEAM

VAN GRONDWERK

TOT DAKOPBOUW

WATERMANAGEMENT

In het kader van onze projectaanpak duiden we

er klantdossiers mee aan waarin verschillende

disciplines samenkomen. Zoals de tentakels

van een octopus zich beweeglijk en doelgericht

naar alle richtingen uitstrekken, zo bestrijkt ons

bouwadvies alle aspecten van uw bouwproject:

van de ondergrond tot de nok van het dak.

En zoals de armen van de octopus schijnbaar

onafhankelijk van elkaar opereren, maar toch

één doel dienen, zo wijden wij onze aandacht

aan tal van componenten van uw project,

terwijl we toch het overzicht en de samenhang

behouden.

Zo werkt het bouwadvies van Deschacht:

multidisciplinair, behendig en wendbaar.

Clever kortom. Zoals die achtarm.

PARTNER VAN

BOUWHEER, ARCHITECT

EN AANNEMER

EIGEN

PRODUCTIE

www.deschacht.eu


• twee inertieniveaus

• twee isolatieniveaus

• vier oriëntaties

• drie verschillende zonweringen

• drie verschillende niveaus van

ventilatieve koeling

• acht verschillende koelsystemen.

Hoewel deze simulaties oorspronkelijk bedoeld

waren om een tool te ontwikkelen en een

casespecifieke vergelijking mogelijk te maken op

het vlak van comfort en energie, kunnen ze ook

een algemeen beeld geven van de prestaties van

de verschillende koelsystemen.

De comfortniveaus werden vastgelegd op basis

van de maximaal toelaatbare temperatuur

in de woning, namelijk 28 °C overdag en

26 °C ’s nachts. Wanneer deze grenzen

gedurende de hele zomer minder dan 33 u

overschreden worden door de gesimuleerde

binnentemperatuur, dan kunnen we spreken

van een goed zomercomfort, tussen 33 u en

100 u van een gemiddeld comfort en tot 250 u

van een gering comfort. Daarboven kunnen we

stellen dat er geen comfort is.

Op de grafiek kunnen we aflezen dat 60 procent

van de gesimuleerde woningen zonder koelsysteem

slechts een beperkt zomercomfort geniet

en dat amper een achtste van de woningen een

goed comfort vertoont. Hoewel het comfort na de

plaatsing van een indirecte verdampingskoeling

of een koelbatterij op een balansventilatiesysteem

wel verbetert, scoort drie vierde van de woningvarianten

pas goed na de installatie van een

systeem met meer koelvermogen, zoals een hybride

convector die 15 W/m² specifiek koelvermogen

kan afgeven bij hogere koeltemperaturen, een

vloerkoeling (30-40 W/m²) en de klassieke

convectieve luchtkoeling op lage temperatuur

van 50 W/m².

Door de verhoging van het koelvermogen

neemt ook het energieverbruik toe, al blijft dit

wel binnen de perken. Zeker bij de systemen

op hoge temperatuur (convectief op hoge

temperatuur of vloerkoeling) blijft het elektrische

verbruik laag door de hoge efficiëntie van de

gekoppelde free cooling. Ook bij de klassieke

koelsystemen (convectief op lage temperatuur)

ligt het gemiddelde verbruik nog net onder

1.000 kWh/jaar.

Het comfort verbetert spectaculair bij de

toepassing van zonwering en ventilatieve (nacht)

koeling. Als we alleen de combinaties met deze

passieve koelstrategieën beschouwen, dan stellen

we vast dat bijna de helft van de woningen zelfs

zonder koelsysteem een goed zomercomfort

Comfortniveau en gemiddeld verbruik van de woningen met

buitenzonwering en ventilatieve koeling in functie van het koelsysteem.

Comfortniveaus en gemiddeld verbruik in alle

woningen in functie van het koelsysteem.

‘De resultaten tonen aan dat het wel degelijk

mogelijk is om een goed zomercomfort te

verzoenen met een laag energieverbruik’

vertoont. We zien ook dat de verdampingskoeling

en koelbatterijen in het ventilatiesysteem veel

beter scoren. Zeker de systemen met aparte

afgifte lichamen (convectief of vloerkoeling)

leveren in deze gevallen een goed comfort op.

Ten slotte zakt het energieverbruik aan zienlijk,

gemiddeld tot ongeveer een derde ten opzichte

van alle woningen.

Duurzame koelsystemen en passieve maatregelen

De simulatieresultaten tonen aan dat het wel

degelijk mogelijk is om een goed zomercomfort

te verzoenen met een laag energieverbruik. De

combinatie van free cooling en afgiftesystemen

op hogere temperaturen maakt het bovendien

moge lijk om eventueel schadelijke koelmiddelen

te ver mijden. Aangezien deze duurzame

systemen dik wijls over een lager afgifte vermogen

beschikken, is de selectie en dimen sionering ervan

niet altijd evident.

Daar waar een koeling via het ventilatiesysteem

in combinatie met deze passieve maatregelen

al kan volstaan, zijn het vooral de hybride

convectoren en de vloerkoeling die een goed

zomercomfort garanderen. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 75


Wereldspeler profiteert optimaal van

groeiverhaal warmtepompen

Warmtepompen zijn populairder dan ooit. De overheid doet inspanningen om hernieuwbare energie te promoten en steeds meer Belgen zien

ook de voordelen in van deze duurzame technologie – zeker nu de energieprijzen de pan uit rijzen. Warmtepomp-producent Panasonic zit in

een ideale positie om van die explosieve groei te profiteren en zette daarom in op een state-of-the-art trainingscentrum in Gent.

Tekst Jeroen Schreurs | Beeld Panasonic

Om klanten te tonen wat Panasonic in huis heeft, richtte

het bedrijf een trainingscentrum op in Gent.

Ook installateurs kunnen met hun eindklanten

een kijkje komen nemen in Gent.

76 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De Japanse wereldspeler Panasonic legt zich op veel activiteiten toe. Maar

de afdeling ‘Heating and Cooling Solutions’ is één van de snelste groeiende

onderdelen van het bedrijf. “Het kantelmoment richting warmtepompen ligt

dan ook definitief achter ons.” Dat is de mening van Steven Behaegels,

key account manager bij Panasonic. “We merken dat uit gesprekken met

EPB-verslaggevers en studiebureaus. Waar velen vorig jaar nog dossiers

hadden lopen gericht op gas, rekenen ze die projecten nu ook uit

met een warmtepomp.”

Trainingscentrum

Om klanten te tonen wat Panasonic in huis heeft, richtte het bedrijf

een trainingscentrum op in Gent, met een duidelijke focus op de

residentiële markt. Bedoeling daar is dat bouwpromotoren, installateurs,

EPB-verslaggevers en studiebureaus op bezoek kunnen komen, maar

evengoed dat installateurs met hun eindklanten een kijkje komen nemen.

Behaegels: “Ons paradepaardje, de lucht-waterwarmtepomp Aquarea,

staat daar ook in werking. Zo kunnen die klanten zich ervan vergewissen

dat de geluidsoverlast minimaal is. Er wordt immers veel gegoocheld met

informatie over decibels, voor zo’n eindklant is de ervaring nog altijd het

meest overtuigend.”

‘Het kantelmoment richting

warmtepompen ligt definitief

achter ons’

Maar voor de kenner spreken technische feiten misschien meer tot de

verbeelding. Zo is Panasonic de grootste compressorfabrikant ter wereld, het

bedrijf maakte er al meer dan 200 miljoen. “Daardoor kunnen we ook vijf jaar

garantie geven op onze warmtepompen,” zegt Behaegels. “Onze Aquareatanks

hebben daarnaast een inhoud van 185 liter – daarmee richten we ons

naar de nieuwbouwwoningen. We hebben ook een all-in-one compactversie

van 1m64 omdat technische ruimtes steeds kleiner worden, maar de tank

heeft dezelfde afmetingen.

Hoge rendementen

Panasonic maakt ook gebruik van een gepatenteerde isolatie-technologie.

De Panasonic U-Vacua is een hoogwaardig vacuümisolatiepaneel met een

zeer lage thermische geleidbaarheid dat ongeveer 20 keer beter presteert

dan standaard urethaanschuim. De U-Vacua-technologie van Panasonic

maakt het mogelijk om het warme water langer op hoge temperatuur te

houden en de looptijd van de compressor te verkorten. ”Zo kunnen we heel

hoge rendementen garanderen. Daarmee zitten we de top van de markt. Het

is ook een waarde die van groot belang is binnen de EPB-verslaggeving,”

zegt Behaegels.

“Bovendien is onze lucht-waterwarmtepomp Aquarea sinds kort beschikbaar

met het duurzamere koudemiddel R32, dat een Global Warming Potential

(GWP) van 675 heeft – een sterke verbetering ten opzichte van R410A, met

een GWP van 2.088. Zo brengen we deze unit nog meer in lijn met ons

streven naar duurzaamheid.”

Correcte dimensionering

Panasonic verkoopt in België via de koeltechnische distributeurs en sinds

kort ook via een verwarmingsgroothandel. Het bedrijf zoekt de installateurs

Panasonic zette in op een state-of-the-art trainingscentrum in Gent.

dus niet rechtstreeks op. “Daarom kunnen ook bij de distributeurs

opleidingen volgen, naast wat we voorzien in ons centrum in Gent,” zegt

Behaegels. “Dat gaat van basisopleidingen tot high-tech bijscholingen,

zoals een thermostaat juist instellen, foutcodes juist herkennen of een

correcte dimensionering bepalen. Zeker dat laatste is nog belangrijker dan

vroeger, omdat we sinds de stijging van de energieprijzen massaal naar

warmtepompen worden geduwd.”

Het succes van die warmtepompen heeft trouwens ook een keerzijde.

Behaegels en zijn collega’s zoeken intens naar nieuwe collega’s. “We

zoeken technische profielen, marketingverantwoordelijken en commerciële

versterking. Maar iedereen in de sector is op zoek naar die profielen,

wat het niet makkelijk maakt. Toch breiden we in augustus uit met een

derde air-to-waterverkoper. Zo kunnen we in die markt onze groei toch

blijven verderzetten.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 77


Genieten van gezonde

lucht… binnen!

Ventileren is een verplicht onderdeel van bouwen. Het is tegelijkertijd een levensbelangrijke bouwdiscipline, die resulteert in een hogere

kwaliteit van een woning, kantoor, winkel, school… En ook voor het individu zijn de voordelen van een doeltreffend ventilatiesysteem cruciaal.

Tekst en beeld Ventiline

Lucht die van buitenaf komt is van een betere kwaliteit dan ongeventileerde

lucht die binnens huis circuleert. CO 2

, vocht, geuren… zijn zaken die de

binnenlucht onzuiver maken. Dat kan leiden tot onder meer schimmels,

hoofdpijn en andere kwalen.

Binnenbrengen van verse gefilterde buitenlucht is letterlijk een verademing.

Groupe Atlantic draagt via Ventiline zijn steentje bij. Dankzij de Orcon-units

kan iedereen op beide oren slapen. Maar welk ventilatiesysteem past nu bij

welke situatie? Ventiline lijst hieronder de verschillende mogelijkheden op.

Residentieel

Ventilatie is onmisbaar omwille van de trend om nieuwbouwwoningen goed

te isoleren en nagenoeg luchtdicht te maken. Ook in renovatie projecten is

goede ventilatie een must, aangezien alle woningen tegen 2050 over een

A-label moeten beschikken.

Bij nieuwbouw kiest men meestal voor een systeem D, omwille van de

warmteterugwinning. Daarbij bepalen het rendement van het toestel, het

opgenomen vermogen en de vraagsturing mee het E-peil van de woning.

Vraagsturing zorgt er voor dat de kwaliteit

van de binnenlucht gemeten wordt,

zowel op vlak van vocht als van CO 2

.

78 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Dit alles zorgt er voor dat installateurs meer vraag krijgen en dat CO 2

-sturing

heel belangrijk is. Hiervoor komen de WTU-toestellen met CO 2

-sensoren

in aanmerking.

Service

Naast het aanbod van de verschillende toestellen, staat Ventiline vooral

bekend voor zijn uitstekende service. Via de gratis offertes met schets en

stuklijsten en, bij bestelling, een volledig leg- en boorplan, ontzorgt het bedrijf

de installateur volledig en is de eindklant verzekerd van een goede installatie.

Bij een bestelling van de units, in combinatie met het gepatenteerde instort

luchtgeleidingssysteem biedt Ventiline overigens vijf jaar garantie. ❚

Ventilatie is onmisbaar omwille van de trend om nieuwbouwwoningen

goed te isoleren en nagenoeg luchtdicht te maken.

Vraagsturing zorgt er voor dat de kwaliteit van de binnenlucht gemeten

wordt, zowel op vlak van vocht als van CO 2

. Afhankelijk van de waarden zal

het ventilatietoestel het debiet aanpassen.

Met de Orcon HRC 350/450 units biedt Ventiline een oplossing met

bijzonder energiezuinige resultaten. De unit bestaat volledig uit EPP, is 100

procent recycleerbaar en fluisterstil. Een belangrijk aspect, want door de

strenge isolatienormen ervaren we minder buitengeluid, en valt binnengeluid

des te meer op. Deze HRC-units geven daarbij aan de installateur een enorme

flexibiliteit aangezien de toestellen links en rechts omkeerbaar zijn en de

mogelijkheid hebben voor boven- en zij aansluitingen. Als optie biedt Ventiline

bovendien externe CO 2

-gestuurde kleppen, die zorgen voor zonesturing met

een reductiefactor tot 0.49 en bijgevolg een lager E-peil.

‘Binnenbrengen van verse gefilterde

buitenlucht is letterlijk een verademing’

Renovatie

De wettelijke eisen bij renovatie zijn belangrijk, maar ook de manier waarop

ventilatie uitgevoerd wordt. Een garantie op goede luchtkwaliteit is een

combinatie van zowel toe- als afvoer. Bij renovatie bestaat de kans dat een

C-systeem reeds aanwezig is, maar dat dit systeem ondertussen aan vervanging

toe is. De vraaggestuurde MVS-15RHB met een vochtsensor is hiervoor perfect

geschikt (in combinatie met raamroosters). Bij meer ingrijpende renovaties

komen de HRC350/450-units uiteraard ook in aanmerking.

Utiliteit: scholen, kantoren, restaurants, ateliers…

Met de nieuwe wetgeving, beschreven onder het KB arbeidsplaatsen, is het

verplicht om ook op deze locaties afdoende te ventileren. CO 2

-concentraties

moeten onder de 900 of 1200 ppm blijven, afhankelijk van de vraag of het

gebouw voldoet aan het KB vloerbekleding.

Ook in renovatieprojecten is goede ventilatie een must, aangezien

alle woningen tegen 2050 over een A-label moeten beschikken.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 79


NIEUWE MERKEN EN PRODUCTEN IN HET ASSORTIMENT

GEREEDSCHAPPEN OM

DE HVAC-INSTALLATEUR TE ONTLASTEN

Naast het eigen merk Alixo is Linum Europe ook distributeur van andere merken. Ze heeft werkelijk alles in het assortiment wat de installateur

nodig heeft, zelfs materialen die ondersteunen bij het monteren, zoals liften en meetapparatuur. Nieuw in het assortiment zijn de elektrische

montagelift en het volledige Fieldpiece programma.

Tekst Desiree Pennings | Beeld Linum Europe

De Fieldpiece vacuümpomp Runquick 10 CFM.

De montagelift is eenvoudig open en dicht te klappen en is hiermee plaatsbesparend.

Sinds begin dit jaar is Linum Europe officieel

dealer van het Amerikaanse Fieldpiece. Dit

merk biedt al meer dan dertig jaar de beste

gereedschappen en materialen aan voor

de HVAC-markt, waaronder lekdetectors,

manifolds en weegschalen, vacuümpompen en

vacuümmeters en recuperatie-units. “Allemaal

apparatuur om een unit op te starten en te

servicen”, zegt marketing manager Robbie

Naessens. “Fieldpiece is een merk dat al lang op

de markt is en dat nu naar Europa is gekomen.

Sinds begin februari zijn de producten te vinden

op onze website.”

Een ander gereedschappenmerk in het assortiment

van Linum is Yellow Jacket, eveneens

gespecialiseerd in vulapparatuur, vacuümpompen

en diverse gereedschappen. De Yellow Jacket

tweetraps vacuümpompen hebben een

ingebouwde vacuümmeter, uitlaatfilter, interne

thermische beveiliging en grote koelribben.

Via het energiezuinige display zijn de waarden

volledig instelbaar. Met beide merken in het

assortiment zorgt Linum Europe ervoor dat alles

80 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Nieuw in het assortiment bij Linum Europe is het Fieldpiece programma.

‘Met onze materialen

ondersteunen we

installateurs om veilig

en gemakkelijk te

kunnen werken’

via één website te bestellen is. One-stop-shopping

dus. En wat voor 12.00 uur besteld is, wordt

dezelfde dag nog verstuurd.

Draagbare montagelift

Een nieuw product dat Linum aanbiedt om

installateurs te ontlasten, is de draagbare

montagelift KSF-5200-000. Met een maximale

hoogte van 4,9 meter en een maximale

draagkracht van 90 kilo is deze geschikt voor

het werken met zware binnen- en buitenunits.

Naessens: “Hij neemt weinig plaats in beslag,

dus wanneer hij niet gebruikt wordt, staat hij

ook niet in de weg. Hij kan ook goed ingesteld

worden bij een oneffen ondergrond. De lift zorgt

ervoor dat installateurs veiliger kunnen werken

en minder zwaar hoeven te tillen. Hij is uiteraard

ook inzetbaar voor panelenbouw en andere

bouwgerelateerde sectoren, zoals schrijnwerk

en verandabouw.”

Wanneer je de unit op de lift plaatst, brengt deze

hem tot bij het plafond. Hij beschikt over een

inklapbare steunpoot, om vlak tegen een muur

te kunnen werken. Als installateur heb je dan

je handen vrij om te monteren. De elektrische

montage lift is inklapbaar en gemakkelijk draagbaar

dankzij het lichte gewicht. “Het is een tool

die heel goed is in zijn soort, bedienbaar met

een afstandsbediening en gemaakt van licht

aluminium. Met onze materialen en mooie

merken willen we installateurs ondersteunen

om veilig en gemakkelijk te kunnen werken”,

aldus Naessens. ❚

De installateur hoeft geen zware units

meer te tillen tot grote hoogte.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 81


Naamloos-3 1 13-12-2021 Naamloos-2 16:51

1 24-03-2022 13:46

Prefab HVAC/ Metaalconstructie

Nieuw!!

CNC gestuurd 3D plasmasnijden van

• Platen tot 12000x2500x50mm

• Buizen tot diameter 700mm

• Profielen

Szamotulystraat 5/ 8700 Tielt/ T +32(0)51 72 42 88/ info@m-m-t.be

Naamloos-3 1 18-07-2022 12:36

DRISTEEM LUCHTBEVOCHTIGING

Voor een beter en gezonder binnenklimaat

SmartControl 4.0

Drukbehoud / Expansie / Vacuüm Ontgassing

Bijvulling / Energiebesparing

• Gezonder en aangenamer

klimaat bij RV > 40 %

• Sterk verminderd risico op

verspreiding van bacteriën

en virussen

• Verlaagde afwezigheid

door ziekte

• Minder oogirritatie

• Geen risico op elektrostatisch

gerelateerde problemen

• Verhoogd rendement van

productieprocessen

• Betere bewaring van

vochtgevoelige materialen

Een steriele omgeving vereist

STERIELE STOOMBEVOCHTIGING

Voor meer info :

DriSteem Belgium +32 11 666 880 info@dristeembelgium.be

Gasgestookt

Elektrisch

TOT

146

UITSTEKEND

RENDEMENT

SUPERLAGE NOx-EMISSIE

LAUNCH 04/2021

KG/H

STOOM

IN

TOESTEL

ÉÉN

Geen extra expansievat nodig

Systeemtemperaturen van -10°C

tot 100°C mogelijk

Ontslibbing van het systeem door middel van

deelstroom (afscheiding van zouten, mineralen

en zweefdeeltjes)

SmartControl touchscreen bediening

Nieuw! Vacuüm membraan

Reinigingsopening voor handmatige reiniging

van het reservoir

Vacuüm ontgassing van het bijvulwater

Max vulbeveiliging (per interval en hoeveelheid)

Lekkage bewaking

AIR-SEP® ION – compacte onthardingsunit

Onthardingscartridge bewaking

Systeemscheiding CA in toebehoren opgenomen

Toevoer en automatische bijvulling

van water-/glycolmengsels

Multifunctioneel apparaat – alles in een

compacte en plaats besparende unit

Energiebesparing en capaciteitsverhoging

door ontgast medium

Korex Benelux B.V.

T: +31 (0) 172 611719

E: info@korexbenelux.com

I: www.korexbenelux.com

Installatie & Bouw_DSH Belgium_Full page ad.indd 1

3/30/2021 10:12:50 AM


DuoSeal.

De waterdichte plug

voor natte ruimtes.

DuoSeal

De fischer DuoSeal is een 2-componenten

plug die het boorgat in natte ruimtes afdicht

zonder extra afdichtmiddel. De nylon plug is,

samen met de meegeleverde schroef, getest

door het test- en certificeringsinstituut

van de Säure Fliesner Vereinigung e. V..

De waterdichtheid werd bevestigd volgens

ETAG 022 en DIN 18534 tot en met de

waterblootstellingsklasse W3-I.

De DuoSeal in combinatie met de

meegeleverde schroef is dus geschikt voor

toepassingen in commerciële, particuliere

en openbare natte ruimtes die vaak worden

blootgesteld aan spatwater en tijdelijk

opgehoopt water. Hou rekening met de

nationale voorschriften voor het gebruik van

pluggen in natte ruimtes.

www.fischer.be


SANITAIR EN HVAC

Hecht B2B partnership voordelig

voor alle partijen

Als een installatiebedrijf en een fabrikant de handen in elkaar slaan voor een nauwe samenwerking heeft dat zo zijn redenen. Hoge productkwaliteit

en garantie, uitgebreide ondersteuning en vlotte levering leidden ertoe dat installatiebedrijf Techbox al vijf jaar vastberaden met

Henco werkt. De fabrikant is uiterst tevreden met deze ervaren partner voor de vakkundige plaatsing van zijn buizen, koppelingen en vloerverwarmingssystemen.

Een krachtig partnership dat loont voor beiden én voor hun eindklanten.

Tekst Sara Dekesel | Beeld Henco en TechBox

Henco is een Belgische fabrikant van buizen,

koppelingen en toebehoren voor verwarming en

sanitair. De onderneming werd in 1992 opgestart

door Louis Hendrickx toen die zijn idee voor

een meerlagenbuis uitwerkte. Vandaag zorgen

300 werknemers voor de jaarlijkse productie en

verkoop van meer dan 140 miljoen meter buis en

11 miljoen koppelingen.

De West-Vlaamse onderneming Techbox plaatst

HVAC-S installaties in woningen, woongebouwen,

tertiaire en publieke gebouwen. Voor elke techniek

hebben ze specialisten in huis die instaan voor de

plaatsing en het onderhoud. In combinatie met de

kwalitatieve producten waarmee ze werken, levert

dat hoogstaand vakwerk op.

Toegankelijk en betrouwbaar

Projectleider Bram Depauw van Techbox licht

toe waarom hij graag samenwerkt met Henco:

“We hebben er onze vaste contactpersonen en

die zijn altijd vlot bereikbaar. Ze spelen kort op

de bal, wat ons toelaat hetzelfde te doen naar

onze klanten toe. En als het nodig is doen ze

met plezier extra moeite, bijvoorbeeld om sneller

dan gewoonlijk te leveren. We kunnen op hen

rekenen voor offertes, legplannen, werfplanning

en verslaggeving inzake EPB. Hun producten zijn

snel leverbaar, zelfs in deze tijden waar er bij

velen stockproblemen zijn.”

Snelle plaatsing met handige tools

Bram looft ook de kwaliteit en het installatiegemak

van de Henco producten. Het ruime

product assortiment breidt bovendien continu

uit. “En als er nieuwe producten uitkomen,

leiden zij er ons altijd goed over op”, vertelt

In Hof van Saey installeert Techbox

vloerverwarming met het Henco Push

Fit systeem in 103 appartementen.

De buizenrechter: een van de eenvoudige Henco tools die de installateur tijd en geld besparen.

84 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Techbox plaatst HVAC-S installaties in woningen,

woongebouwen, tertiaire en publieke gebouwen.

‘Er komt geen

pershandeling meer

aan te pas.

Dat bespaart ons

veel tijd op de werf’

Henco is een Belgische fabrikant van buizen en koppelingen

voor verwarming en sanitair, gevestigd in Herentals.

de projectleider. Naast buizen en koppelingen

biedt Henco ook tools aan die de installatie

nog verder vereenvoudigen, zoals een testplug,

griptang, montage sleutels, inbouwdoosjes en

een buizen rechter. “Die laatste levert ons ook

geld op, omdat we de resten van de buizen op

rol niet moeten weggooien”, aldus Bram.

Enorme tijdwinst met ‘Push Fit’

Met het nieuwe Push Fit-kliksysteem voor warmen

koudwaterleidingen van Henco valt dan weer

heel wat tijd te winnen. Bij Techbox maken ze

er gretig gebruik van voor grote projecten. “We

prefabriceren er borden mee in ons magazijn.

Op de werf moeten we de buizen dan alleen

nog ontbramen en in de fittingen klikken. Er

komt geen pershandeling meer aan te pas. Dat

bespaart ons veel tijd op de werf, en het beperkt

de kans op lekkages”, legt Bram uit.

“Het Push Fit-verhaal is een hoogwaardig kunststof-

verhaal”, voegt Hugo Cambier van Henco

er trots aan toe. “De koppelingen zijn gemaakt

uit een kunststof die bestand is tegen hoge

temperaturen, druk en corrosie. Ze is flexibel met

10° buigbaarheid en veel lichter dan messing

fittingen.” Maar het is vooral de tijdwinst die

Techbox ertoe aanzet om dit innovatief systeem

in te zetten op grote werven zoals Hof van Saey

in Dendermonde. “In die opstelling met 103

appartementen met elk vier toevoerleidingen

naar de collectoren kan dat zeker tellen”,

besluit Bram. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 85


Belimo ontwikkelt en produceert aandrijvingsoplossingen

voor de energie-efficiënte besturing van HVAC-installaties.

DIGITALE HVAC-TOEPASSINGEN

Snelle selectie en instelling van

kleppen en sensoren met apps

Smartphones, tablets en laptops zijn niet meer weg te denken op de bouwwerf van vandaag. Heel wat producenten spelen daar handig op in,

met digitale tools en apps die het leven van de installateur gemakkelijker maken. Zoals Belimo, fabrikant van aandrijvingen voor luchtkleppen,

waterkleppen en sensoren. Met een reeks apps vinden installateurs snel de weg in het productassortiment en stellen ze kleppen en sensoren

handig en draadloos in.

Tekst Sara Dekesel | Beeld Belimo

Het Zwitserse bedrijf Belimo is al bijna 50

jaar wereldwijde marktleider in aandrijvingsoplossingen

voor de energie-efficiënte besturing

van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties.

Het bedrijf focust consistent op de

behoeften van zijn klanten, wat niet alleen leidt

tot installatievriendelijke producten maar ook tot

een ruim aanbod aan workshops, opleidingen,

tools en apps. Sisse Knops van Belimo België

belicht graag hun populaire installateursapps.

De juiste klep op de juiste plaats

“In de Belimo Valve Sizer app geef je een

aantal parameters in zoals het debiet,

drukverschil, type aansluiting en nominale

diameter en je krijgt meteen de geschikte

kleppen voorgesteld in de gepaste maat en

met de juiste aandrijving. Er is een online

desktopversie van deze app en je kan hem

gratis downloaden voor op je tablet of

smartphone”, legt Sisse Knops uit.

Nieuwe kleppen zonder zorgen

Wil je een oude klep van Belimo of een ander

merk vervangen, dan kan je beroep doen op de

Belimo RetroFIT-app. Knops vertelt hoe die in

zijn werk gaat: “Als je het type van de bestaande

klep ingeeft, krijg je een lijst van beschikbare

producten waardoor je ze kan vervangen,

niet alleen uit ons assortiment maar ook van

verschillende merken. Wat nog straffer is: je kan

ook gewoon met je mobiel toestel een foto nemen

86 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De meeste aandrijvingen en sensoren stel je draadloos in met de Belimo Assistant App en de Duct Sensor Assistant App.

‘Onze gratis apps helpen installateurs om

sneller en efficiënter te werken’

van het identificatieplaatje van de klep die je wil

vervangen, meestal herkent de app de klep dan

al en stelt hij op basis daarvan de beschikbare

alternatieven voor.”

Draadloos instellen en opvolgen

De Valve Sizer en RetroFIT-app tonen je de weg

naar het juiste product. Wanneer je het geplaatst

hebt, kan je het met een andere app instellen. “Dat

is de Belimo Assistant App. Je kan er onze HVACaandrijvingsoplossingen

draadloos mee bedienen

en de werking van het systeem opvolgen op je

smartphone of tablet. Met NFC-communicatie is

dat heel eenvoudig: je legt je mobiel toestel op

de motor en je zit meteen in de instellingen. Je

kan de instellingsgegevens vanuit de app mailen

of doorsturen via WhatsApp of sms, en je kan ze

in de app zelf opslaan”, aldus Knops.

Sensoren beheren vanop afstand

“Dezelfde tool, maar dan voor sensoren, is de Belimo

Duct Sensor App. Met die app kan je bij voor beeld

de temperatuur-, CO 2

- en vocht sensoren van een

ventilatie systeem draad loos instellen via bluetooth.

Je kan er de uitgangs signalen individueel mee

configureren, verschillende meetbereiken instellen,

offset waarden aanpassen en het Live-Zero-signaal

en boxen systeem para metreren, om de belangrijkste

functies maar even op te noemen.”

De Belimo Valve Sizer toont je op basis van

enkele criteria de weg naar de juiste klep.

“Om het digitaal verhaal te vervolledigen, wil ik hier

nog aan toevoegen dat onze producten kunnen

communiceren via de gangbare protocollen voor

gebouwautomatisering zoals BACnet, Modbus of

Belimo Cloud. Daardoor kan je ze dus niet enkel met

onze apps regelen en opvolgen maar kan men ze

ook meten, bedienen en onderhouden via moderne

gebouwbeheersystemen”, sluit Knops af. ❚

Met de RetroFIT-app vind je snel een geschikt

alternatief voor verouderde of defecte aandrijvingen

en sensoren, ook van andere merken.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 87


Badkamer in hotelstijl

De nood aan rust, natuur en de terugkeer naar de essentie is voelbaar in de badkamer. Zachte kleuren of karakter, ronde vormen voor zachtheid,

verschillende texturen die contrast creëren,… Facq stelt verschillende elementen voor die de badkamer mooier maken, zonder in te

boeten op functionaliteit en duurzaamheid.

Tekst & Beeld FACQ

De voordelen van licht ​

Ook ruimte en openheid staan centraal in 2022.

Natuurlijk licht laten binnenstromen, zichzelf een

blik gunnen op de natuur bij het nemen van een

bad, en overbodige afscheidingen wegwerken.

De wet room, het equivalent van een open

keuken voor een badkamer, of een vrijstaand bad

gecombineerd met een XXL-douche in de slaapkamer

zijn erg populair dit jaar.

Vormen en kleuren met karakter ​

Vierkanten hebben een precieze vorm en

sterke contouren. Ze drukken een stempel van

ontegensprekelijke zuiverheid op de accessoires,

wastafels en kranen van 2022. Grafische lijnen

maken van verwarmings elementen echte decoratieve

objecten, terwijl een asymmetrisch douchescherm

een mooi optisch effect in de badkamer

creëert. Bij sommige badkamer meubelen bestaat

de voorzijde uit twee delen waarbij het ene deel

effen is en het andere met textuur. Zwart, antraciet

en matte kleuren in plaats van glanzende tinten

blijven populair, zelfs voor toiletten en wastafels.

Duurzaamheid, welzijn

en technologie ​

Dankzij slimme accessoires en geavanceerde

technologieën, garandeert Facq water- en energiebesparing

zonder in te boeten aan welzijn. Zo

wordt de temperatuur van elke kamer op afstand

geregeld én wordt de waterkraan aan- en uitgezet

zonder hem aan te raken. Facq speelt verder in op

de trends door gebruikers te laten genieten van de

ongeëvenaarde hygiëne en het comfort van een

douche wc, of van de voordelen van lichttherapie

in bad of onder de douche. ​

Ook ruimte en openheid staan centraal in 2022.

Zomer in de badkamer met Facq

Twee nieuwe collecties van de beroemde Belgische

ontwerper Philippe Starck zetten de zomercollectie

extra kracht bij. Tulum en Soleil van

Philippe Starck staan symbool voor levendige,

harmo nieuze en zonnige combinaties voor de

Facq badkamer.

De nieuwe kranen uit de Tulum-collectie van

Philippe Starck verenigen puurheid en elegantie.

Zowel haptisch als visueel maakt Tulum indruk, op

Zwart, antraciet en matte kleuren in plaats van glanzende tinten blijven populair.

88 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘Slimme accessoires en geavanceerde

technologieën garanderen wateren

energiebesparing, zonder in te

boeten aan welzijn’

het gebied van kwaliteit met duurzame keramische

patronen en perfect afgewerkte oppervlakken die

gemakkelijk te reinigen zijn.

De nieuwe Duravit badkamerserie Soleil by Starck

creëert een natuurlijke en kalme atmosfeer met

zijn uitgesproken subtiele belijning. De compacte

serie wastafels, toiletten en ligbaden breidt de

designmogelijkheden in de badkamer uit met

een nieuwe optie die wordt gekenmerkt door

natuurlijke zachtheid. ​ ❚

Bij sommige badkamermeubelen bestaat de voorzijde uit twee

delen waarbij het ene deel effen is en het andere met textuur.

Facq stelt verschillende elementen voor die de badkamer mooier maken, zonder in te boeten op functionaliteit en duurzaamheid.

INSTALLATIEENBOUW.BE | 89


WE CARE TO CONNECT

Sanitair Verwarming Vloerverwarming Sprinkler Perslucht

www.henco.be | Volg ons op


‘Er zijn een aantal uitdagingen specifiek voor deze site, waardoor men beroep heeft gedaan op onder andere de studiedienst van Deschacht.’

UITZONDERLIJKE WERF OP DE

VLIEGBASIS IN KLEINE-BROGEL

In het Limburgse Kleine-Brogel wordt momenteel gewerkt aan een opmerkelijk project; zowel wat betreft de grootte van de site als de

complexiteit van de werken. Voor de parking en los- en laadzone van de cargo wordt aan de hoofdstartbaan een betonnen verharding voorzien

van wel 30.000 m². APK Wegenbouw werd geselecteerd om de werken uit te voeren. Om de afwatering in goede banen te leiden, kozen zij op

hun beurt opnieuw voor een samenwerking met Deschacht.

Tekst en beeld Deschacht Plastics

Leidend ambtenaar en tevens auteur van het bestek

Bart Geerts aan het woord: “Het watermanagement

dat bij deze opdracht komt kijken klinkt verraderlijk

eenvoudig: bufferen, bezinken en afvoeren. Toch

zijn er een aantal uitdagingen specifiek voor deze

site, waardoor men beroep heeft gedaan op onder

andere de studiedienst van Deschacht. Zo vormde de

omvang van de werken een uitdaging. De volledige

oppervlakte van de verharding wordt omgeven

door afwateringsgeulen. Bovendien moeten deze

goten aangesloten worden op een ondergronds

buffer-en bezinkingsbekken. Een open bekken zou

vogels aantrekken wat uiteraard een risico vormt

voor de straalmotoren van de vliegtuigen. Ten

derde is de belijning cruciaal om de vliegtuigen

veilig te ontvangen. De verharding werd uitgevoerd

in beton en niet in asfalt, door zijn drukvastheid

voor de puntbelasting van de vliegtuigen. Een

perfecte plaatsing is dus essentieel.“

‘Prima prijs-kwaliteitsverhouding’

APK Wegenbouw, gespecialiseerd in de infrastructuurwerken

van waterleidingen en -installaties,

energie netten, telecom netwerken en wegen-

aanleg, schreef de materialen voor de werken.

Werfleider Koen Brebels getuigt: “We hebben

inderdaad terug gekozen voor een samenwerking

met Deschacht. De producten die ze aanbieden

hebben een prima prijs-kwaliteitsverhouding

en het contact is zeer aangenaam. Dat we voor

deze opdracht zowel een optimaal plan als

hoogwaardige materialen dienden te gebruiken

‘Het resultaat mag gezien worden, wat uiteraard

ook te danken is aan alle plaatsers.’

werd duidelijk toen in juni 2021 door hevige

buien het ganse terrein blank kwam te staan. De

verharding was toen zelfs nog niet geplaatst.”

In totaal werd er 411 m Faserfix Super 300 01

(Hauraton) afvoergoten gelegd inclusief giet ijzeren

roosters KL F-900 (Collinet). Koen Brebels prijst

de maatvastheid van de Faserfix goten. “Ondanks

dat we moesten werken met beton kregen we een

perfecte lijn in de goten: alles klikte mooi in elkaar.

Het resultaat mag gezien worden, wat uiteraard

ook te danken is aan alle plaatsers.”

Via deze geulen loopt het water in een dubbelwandige

KWS olieafscheider HSKPEA090 (Collinet)

naar een ondergronds bezinkingsbekken. Hiervoor

leverde Deschacht 3600 stuks IT Plus Variobox

SP. Het systeem is net ontworpen voor gebruik op

grote gedimensioneerde toepassingen. Variobox

draagt bij tot dit duurzaam waterbeheersysteem

door het overtollige water te infiltreren.

Het afwatersysteem is klaar en de oplevering van

de volledige werf staat gepland eind april 2022. ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 91


​STIJGENDE ENERGIEPRIJZEN VERHOGEN

BELANG VAN HYDRAULISCHE INREGELING

‘Een correcte opbouw en deskundige opstart van de installatie is belangrijk.

Hydraulisch inregelen is daar een essentieel onderdeel van.’ (Beeld: Flickr)

Sinds ATTB eind vorig jaar in een statement de hydraulische inregeling van verwarmingsinstallaties onder de aandacht bracht, is er heel

wat veranderd. Vanwege de oorlog in Oekraïne swingen de energieprijzen immers het dak uit. En dat terwijl nog altijd veel te weinig mensen

beseffen dat hydraulische inregeling voor een sterke energiebesparing kan zorgen.

Tekst Filip Van der Elst

Al in december 2021 brak ATTB, met name de

werk groep ‘Hydraulica’ een lans voor het waterzijdig

of hydraulisch afstellen van cv-installaties.

De EPBD III richtlijnen verplichten elke EUlidstaat

immers om de verschillende domeinen

van energie besparende maatregelen toe te

passen in de lokale regel geving. Hydraulisch

inregelen is een van de speerpunten van dat

actieplan, maar volgens ATTB lopen we in

België te veel achter de feiten aan. Verschillende

sleutel spelers uit de sector hebben daarom

de krachten gebundeld. Binnen ATTB is een

stuurcomité samengesteld, die bestaat uit enkele

fabrikanten. Deze krijgt ondersteuning van een

werkgroep en belangrijke stakeholders, om

hydraulische inregeloplossingen voor gebouwen

onder de aandacht te brengen bij de diverse

overheden en andere stakeholders om op die

manier de Europese doelstellingen te kunnen

faciliteren en te realiseren.

Mauro Manfredi, Managing Director bij Caleffi

International. “In verschillende andere landen zien

we sterke initiatieven naar boven komen, zoals

in Frankrijk, Duitsland en Italië. In België is dat

vooralsnog niet het geval, onder meer vanwege het

complexe Belgische kader op vlak van regelgeving.

Met ons statement in december gaven we een eerste

schot voor de boeg. Intussen worden er verschillende

initiatieven genomen, onder meer een studie vanuit

het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA),

en die zien er veelbelovend uit.”

Niet alleen ‘omdat het moet’

Hydraulisch inregelen moeten we niet enkel doen

omdat ‘het moet van Europa’ – in het licht van

stijgende energiefacturen is besparen op energie

geen overbodige luxe, en dat laat nu net de grote

troef zijn van een goede hydraulische inregeling.

Manfredi: “De oorlog in Oekraïne kunnen we nooit

als iets positief omschrijven. Maar de tumultueuze

geopolitieke situatie kan er wel voor zorgen dat

duurzaamheid meer top of mind wordt.”

“Mensen gaan actief op zoek naar manieren om

energie te besparen, maar weten vaak niet dat

de oplossing eigenlijk voor de hand ligt. Alleen al

het inregelen van een verwarmingsinstallatie kan

enorme winsten opleveren, zonder bijkomende

kost. Dat moeten we meer in de verf plaatsen”,

voegt Christophe Jooris (Managing Director bij

IMI Hydronic) toe. Manfredi: “In tegenstelling tot

een klein jaar geleden hebben we nu veel meer

troeven in de hand om de verschillende partijen

92 | INSTALLATIEENBOUW.BE


te overtuigen van het belang. Ook de installateur

heeft nu de argumenten om de eindconsument te

laten inzien waarom die hydraulische inregeling

zo voordelig kan zijn. Aspecten als CO 2

-reductie,

energiebesparing en comfort maken het verhaal

positiever op lange termijn. Op die boodschap

hameren we: hydraulisch inregelen is een quick

win, een stukje laaghangend fruit.”

Fierheid van de installateur

Jooris: “We zien nog altijd dat vele installateurs

terughoudend zijn om hydraulische inregeling

aan te bieden aan hun klanten – uit vrees dat de

hogere eindfactuur ervoor zal zorgen dat de klant

voor een concurrent kiest. Toch hopen we dat de

fierheid bij installateurs primeert, dat ze willen

bewijzen dat ze expert zijn in hun domein. Dan

zal de eindklant ook sneller durven meestappen

in dat verhaal.”

Ook de opkomst van nieuwe systemen gaat

hand in hand met een verhoogde aandacht voor

hydraulische inregeling. “Aan de cijfers van ATTB

zien we dat de verkoopcijfers van warmtepompen

in de lift zitten, in navolging van Nederland

en Frankrijk. Een warmtepomp vereist een

systeemaanpak en een hydraulische inregeling.

Voor collectieve installaties geldt hetzelfde. Als

je dan niet zorgt voor een waterzijdige afstelling,

riskeer je op korte termijn problemen met de

installaties”, aldus Manfredi.

Fouten vermijden

Ook fabrikanten van verwarmingssystemen ervaren

de noodzaak van hydraulische inregeling.

‘We zien nog altijd dat vele installateurs terughoudend zijn om hydraulische

inregeling aan te bieden aan hun klanten.’ (Beeld: Remeha)

Rudy Ballegeer, Account Manager bij Jaga: “In

tegenstelling tot bij bijvoorbeeld verlichting,

is het niet altijd eenvoudig om de werking van

radiatoren, vloerverwarming of ventiloconvectoren

te controleren. Hoeveel water stroomt er precies

door het toestel? Dat is moeilijk in te schatten.

Daarom is een correcte opbouw en deskundige

opstart van de installatie zo belangrijk. Hydraulisch

inregelen is daar een essentieel onderdeel van.

De opkomst van nieuwe technieken heeft die

tendens alleen maar versterkt – we kunnen ons

geen fouten permitteren.”

Daarom is er ook nood aan controle-organismen,

voegt Jooris toe. “Op dit moment kan bij

wijze van spreken iedereen een verwarmingsinstallatie

plaatsen. Je hebt geen certificaat

nodig, tenzij je bij een warmtepomp de koelleiding

zelf moet aansluiten. Op vlak van de

verwarmingswaterinstallatie leven we echt nog in

het ‘wilde westen’.”

‘Het in balans brengen van een installatie is een eenvoudige en goedkope manier om in onze

woningen en gebouwen een significante hoeveelheid energie te besparen.’ (Beeld: Caleffi)

Publiek debat opentrekken

ATTB hoopt alvast dat de verschillende overheden

in actie schieten en van dit thema een prioriteit

maken. “Het is geen rocket science: mits goede

wil vanuit de overheid, kan er veel in beweging

komen. De partners op het terrein staan klaar

om de nodige ondersteuning te geven”, aldus

nog Manfredi. Hij hoopt ook de publieke opinie

wakker te kunnen schudden. “In de media gaan de

debatten nog heel vaak over gas-of kerncentrales.

Over het in balans brengen van een installatie lees

je niets in de krant. Dat is heel vreemd, want het

is net een eenvoudige en goedkope manier om

in onze woningen en gebouwen een significante

hoeveelheid energie te besparen.” ❚

INSTALLATIEENBOUW.BE | 93


www.caleffi.com

MAGNETISCHE VUILAFSCHEIDER-FILTER

CALEFFI XF

EXTRA FILTERING

OP EEN SUPERIEUR NIVEAU,

VOOR EEN ONGEËVENAARDE

SYSTEEMREINIGING

CALEFFI XF serie 577 is een ‘next level’ magnetische

vuilafscheider-filter die een extreem efficiënte

vuilfiltering en -afscheiding mogelijk maakt waarbij het

al bij de eerste passage vuildeeltjes elimineert tot 160µm.

Voorzien van een extra groot en extra verfijnd

filteroppervlak, en een sterke interne magneet, is er

slechts een minimaal risico op drukverlies.

Bovendien is de CALEFFI XF uitgerust met het ‘easy

clean’ borstelmechanisme waarbij het filter mesh

zonder demontage simpel gereinigd kan worden.

CALEFFI GUARANTEED.

IDEAAL VOOR

WARMTE-

POMPEN

cale2250249_dEXE_CALEFFI XF_197x130mm_NL_ADF.indd 1 01/07/2022 11:05:53

Eindelijk

eindeloos

De eindeloos veelzijdige douchegoot

Linearis Infinity met RVS afdekking

Douchegoot

Linearis Infinity

Afdekking uit hoogwaardig RVS 316 en diverse kleuren

Totaalpakket, inclusief inbouwset

Voorgemonteerd dichtingsmanchet

De kleinste inbouwdiepte die er te krijgen is

(Linearis Infinity 60)

Inkortbaar naar wens en koppelbaar voor eindeloze

creativiteit

www.kessel-belgie.be


INSTALLATIE&BOUW

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT

PARTNER WORDEN

VAN INSTALLATIE & BOUW?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op installatieenbouw.be

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op installatieenbouw.be

verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +32 50 36 81 70

• Ga naar installatieenbouw.be/adverteren

• Scan de QR code

SCAN DE

QR CODE

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

installatieenbouw.be


Installatiepartners

Voor uitgebreide informatie over de

Installatiepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

installatieenbouw.be/bedrijf

AIRX BVBA

Klein Dalenstraat 45D

3020 HERENT

T +32 498 53 76 48

E info@airx.be

W www.airx.be

BEGETUBE NV

Kontichsesteenweg 53/55

2630 AARTSELAAR

T + 32 3 870 71 40

F + 32 3 877 55 75

E info@begetube.com

W www.begetube.com

CLIMAWAYS BVBA

Uilenbaan 148b

2160 WOMMELGEM

T +32 3 218 77 50

E info@climaways.be

W www.climaways.be

ELTAKO SCHAKELMATERIAAL

Verdeeld door SERELEC NV

Gasmeterlaan 207

9000 GENT

T +32 9 223 24 29

F +32 9 225 46 79

E info@serelec.be

W www.eltako.be

A DIVISION OF

ANTARGAZ NV

De Kleetlaan 5A

1831 DIEGEM

T +32 2 246 00 00

E info@antargaz.com

W www.antargaz.be

BELIMO BELGIUM

Cokeriestraat 3A

1850 GRIMBERGEN

T +32 2 210 56 86

E info@belimo.be

W www.belimo.be

COOLWORLD RENTALS BVBA

Adequat NV Business Center

Brusselsesteenweg 159

9090 MELLE

T +32 9 335 26 90

T 0800 88900 (gratis)

E sales@coolworld-rentals.be

W www.coolworld-rentals.com

EQUANS BELUX

Boulevard Simón Bolívarlaan 34

1000 BRUSSEL

T +32 2 370 31 11

E info@equans.be

W www.equans.be

AQUADOMO

CATEC

Stropstraat 1

9000 GENT

T +32 9 240 03 91

E info@aquadomo.be

W www.aquadomo.be

Turfschipper 114

2292 JB Wateringen

T + 31 174 272 330

E info@catec.nl

W www.catec.be

DELABIE BENELUX

Bergensesteenweg 106 A, bus 5

1600 SINT-PIETERS-LEEUW

T +32 2 520 16 76

E info@delabiebenelux.com

W www.delabiebenelux.com

EURO-INDEX BV

Leuvensesteenweg 607

1930 ZAVENTEM

T +32 2 757 92 44

F +32 2 757 92 64

E verkoop@euro-index.be

W www.euro-index.be

BECKHOFF AUTOMATION BVBA

Klaverbladstraat 11.2/2

3560 LUMMEN

T +32 13 25 22 00

F +32 13 25 22 01

E info@beckhoff.be

W www.beckhoff.be

CEBEO

Eugène Bekaertlaan 63

8790 WAREGEM

T +32 56 23 80 00

F +32 56 23 80 10

E info@cebeo.be

W www.cebeo.be

DUCO PROJECTS

Handelsstraat 19

8630 VEURNE

T +32 58 33 00 33

E info@duco.be

W www.duco.eu

FACQ

Leuvensesteenweg 536

1930 ZAVENTEM

T +21 2 719 85 11

E info@facq.be

W www.facq.be

B.E.G BELGIUM

Generaal de Wittelaan 17 C

2800 MECHELEN

T +32 3 8878100

E luxomat@beg-belgium.be

W www.beg-luxomat.com/nl-be

COLT INTERNATIONAL NV

Zandvoortstraat 5

2800 MECHELEN

T +32 15 28 60 80

F +32 15 27 08 28

E info@be.coltgroup.com

W www.coltinfo.be

DRISTEEM BELGIUM

Grote Hellekensstraat 54b

3520 ZONHOVEN

T +32 11 66 68 80

E info@dristeembelgium.be

W www.dristeem.com

FERNOX

- Alpha Metals Belgium NV -

Hoge Mauw 1050

2370 ARENDONK

T +32 14 44 50 01

E belgium@fernox.com

W www.fernox.com

96 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Installatiepartners

Voor uitgebreide informatie over de

Installatiepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

installatieenbouw.be/bedrijf

FISCHER

Schaliënhoevedreef 20 D

2800 MECHELEN

T +32 152 8 47 00

E info@fischer.be

W www.fischer.be

HENCO INDUSTRIES NV

Toekomstlaan 27

2200 HERENTALS

T +32 14 28 56 60

E info@henco.be

W www.henco.be

LASERTOPO

Markt 4

9550 HERZELE

T +32 53 62 71 67

F +32 53 62 17 97

E info@lasertopo.be

W www.lasertopo.be

PRIMAGAZ

Kanaalweg 87

3980 TESSENDERLO

T +32 13 61 82 00

E info@primagaz.be

W www.primagaz.be/nl-be

FLAMCO BELUX

PROMAT

Monnikenwerve 187/1

8000 BRUGGE

T +32 50 31 67 16

E info@flamco.be

W www.flamcogroup.com

INFORMAZOUT

Dauwstraat 12

1070 BRUSSEL

T +32 78 15 21 50

F +32 2 523 97 88

LEDVANCE

Z.1 Researchpark 310

1731 ZELLIK

T +32 (0)2 550 68 20

E benelux@ledvance.com

W www.benelux.ledvance.com

Bormstraat 24

2830 TISSELT

T +32 15 71 80 50

E techniek@etexgroup.com

W www.promat.com

E info@informazout.be

gas.be

GAS.BE

Masuiplein 15

1000 BRUSSEL

T +32 2 383 02 00

E info@gas.be

W www.gas.be

W www.informazout.be/nl

INTRATONE

Kuiperbergweg 40

1101 AG AMSTERDAM

LINUM EUROPE NV

Pieter Verhaeghestraat 20

8520 KUURNE

T +32 56 35 92 94

E info@linum.eu

W www.linum.eu

REMEHA NV

Koralenhoeve 10

2160 WOMMELGEM

T +32 3 286 85 50

F +32 3 354 54 30

E info@remeha.be

W www.remeha.be

T +32 50 30 301

W www.intratone.be

GIRA GIERSIEPEN GMBH & CO

Dahlienstraße 12

42477 Radevormwald

T +49 21 95 602 0

E info@gira.de

W www.gira.de

ITHO DAALDEROP BELGIUM BVBA

Brusselsesteenweg 498

1731 ZELLIK

T +32 2 20 796 30

E info@ithodaalderop.be

W www.ithodaalderop.be

M&G GROUP

Bleyveldstraat 11

3320 HOEGAARDEN

T +32 16 76 80 00

E info-be@mg-group.com

W www.burgerhout.be

RENSON® VENTILATION NV

Industriezone 2 Vijverdam

Maalbeekstraat 10

8790 WAREGEM

T +32 56 62 71 11

F +32 56 60 28 51

E info@renson.be

W www.renson.be

GRUNDFOS BELUX

Boomsesteenweg 81-83

2630 AARTSELAAR

T +32 3 870 73 00

F +32 3 870 73 01

KSB BELGIUM

Rue de l’Industrie 3

1301 WAVRE

T +32 10 435 211

E infoBE@KSB.com

PREFLEX

Elisabethlaan 153

9400 NINOVE

T +32 54 34 46 64

E info@preflex.com

REXEL

Zuiderlaan 91

1731 ZELLIK

T +32 2 482 48 48

E info@rexel.be

W www.grundfos.nl

W www.ksb.com/nl-be

W www.preflex.be

W www.rexel.be

INSTALLATIEENBOUW.BE | 97


Installatiepartners

Voor uitgebreide informatie over de

Installatiepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

installatieenbouw.be/bedrijf

RITTAL NV

Stokkelaar 8

9160 LOKEREN

T +32 9 353 91 11

F +32 9 355 68 62

SWEGON BELGIUM NV

Chaussée de Tirlemont 102

5030 GEMBLOUX

T +32 81 62 52 52

E info@swegon.be

W www.swegonbelux.be

VASCO GROUP NV

Kruishoefstraat 50

3650 DILSEN

T +32 89 79 04 11

F +32 89 79 05 00

W www.vasco-group.eu

VIESSMANN

Hermesstraat 14

1930 ZAVENTEM (Nossegem)

T +32 2 712 06 66

F +32 2 725 12 39

E info@viessmann.be

W www.viessmann.be

E info@rittal.be

W www.rittal.be

VENTILAIR GROUP

TESTO NV/SA

Pieter Verhaeghestraat 8

SIEDLE

Antwerpsestraat 20

2840 REET

T +32 3 880 56 00

Industrielaan 19

1740 TERNAT

T +32 2 582 03 61

F +32 2 582 62 13

E info@testo.be

W www.testo.com

8520 KUURNE

T +32 56 36 21 20

F +32 56 36 21 21

E be@ventilairgroup.com

W www.ventilairgroup.be

WAGO BELUX

Excelsiorlaan 11

1930 ZAVENTEM

T +32 2 717 90 90

E info-be@wago.com

W www.wago.com/be-nL

F +32 3 880 56 09

E info@siedle.be

VENTILINE NV

W www.siedle.be

Nijverheidslaan 1524

SPELSBERG

Tiensesteenweg 36

3000 LEUVEN

THERMOCOMFORT

Paardenmarkt 83

2000 ANTWERPEN

T +32 3 231 88 84

F +32 3 231 01 74

E info@thermocomfort.be

3660 OUDSBERGEN

T +32 89 50 40 02

F +32 89 41 49 43

E info@ventiline.be

W www.ventiline.be

WEISHAUPT

Paepsemlaan 7

1070 BRUSSEL

E info@weishaupt.be

W www.weishaupt.be

T +32 2 486 75 75

W www.engels.be

E sales@spelsberg.be

W www.spelsberg.be

SPIROTECH

Essenschotstraat 1

3980 TESSENDERLO

TROX BELGIUM NV

Paepsemlaan 18g

1070 BRUSSEL

T +32 2 522 07 80

F +32 2 520 21 78

VIEGA

Planet I business park

Tollaan 101 c

1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

T +32 2 551 55 10

F +32 2 503 14 33

WINTERWARM HEATING SOLUTIONS

Industrieweg 8

NL7100

WINTERSWIJK

T +32 483 59 01 11

T +32 800 78 888

E info@trox.be

E info@viega.be

E G.decuyper@winterwarm.com

W www.spirotech.be

W www.trox.be

W www.viega.be

W www.winterwarm.nl

98 | INSTALLATIEENBOUW.BE


primagaz.be

Prima premies voor

stookolie-alternatieven

Dat kan met propaangas

Met het nieuwe stookoliedecreet wil Vlaanderen

via premies alternatieve verwarmingstechnieken

stimuleren.

• Wie nu start met een nieuwbouw, renovatie of

aardgas als alternatief beschikbaar heeft, mag

geen stookolieketel meer plaatsen.

• Voor bestaande woningen waar geen

aardgasaansluiting mogelijk is, zijn

er enkel premies tot € 2500 voor

gascondensatieketels.

• Er zijn leningen zonder of tegen negatieve

rente voor wie een energieverslindende

woning koopt om te renoveren.

• Vanaf 2023: verplicht om minstens met

hybride warmtepompen (gas & elektriciteit)

te verwarmen in nieuwbouwwoningen

Primagaz maakt je graag wegwijs in alle mogelijkheden

en premies voor het project van jouw klant. Want

gelukkige klanten, zijn goede klanten.

Lees alle details over de

premies op primagaz.be/

stookoliedecreet


Voor mij is de

service een

bepalende

facqtor. Philippe

Wij zorgen voor professionals

Bij Facq nemen we dienstverlening erg serieus. Je offertes en bestellingen worden nauwgezet opgevolgd en we doen

er ook alles aan om je het leven makkelijker te maken. Een voorbeeld? Vanop je smartphone kan je de beschikbaarheid

van producten snel nagaan dankzij ons ons e-commerce platform of via onze app. En natuurlijk kan je onze verkopers

ook altijd om advies vragen! Hulp nodig om een project te realiseren? We sturen je een gedetailleerde offerte met de

producten die beantwoorden aan je lastenboek. En aangezien producten en technieken steeds evolueren, organiseren

we regelmatig workshops zodat je up to date blijft en de vertegenwoordigers van de verschillende merken kan ontmoeten.

Meer info op www.facq.be

EEN PRO AAN UW ZIJDE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!