17.01.2023 Views

De Hint december 2022

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>De</strong>cember <strong>2022</strong><br />

<strong>De</strong> redactie wenst u<br />

fijne feestdagen en een goed 2023<br />

<strong>De</strong> <strong>Hint</strong><br />

<strong>De</strong> wijkkrant voor <strong>Hint</strong>ham<br />

Aan de bewoners van dit pand


COLOFON<br />

3 MINIBIEB<br />

4 S.C.C. DE BIECHTEN<br />

5 WIJKRAAD HINTHAM<br />

6/7 AFSCHEID REDACTIELID<br />

9/10 CORONA: HERHAALPRIKKEN<br />

11 HULPDIENST HINTHAM<br />

13 STICHTING BAS<br />

15 UIT DE WIJK<br />

Wijkkrant <strong>De</strong> <strong>Hint</strong> verschijnt 10 x per jaar en wordt<br />

mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het<br />

wijk– en dorpsbudget van de gemeente.<br />

Jaargang 41 - <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Uiterste aanleverdatum kopij voor <strong>De</strong> <strong>Hint</strong><br />

• Editie februari: 9 januari 2023<br />

• Editie maart: 30 januari 2023<br />

• Editie april: 6 maart 2023<br />

Kopij graag aanleveren in platte tekst (zonder<br />

opmaak), afbeeldingen separaat.<br />

Email: wijkkrantdehint@outlook.com<br />

<strong>De</strong> <strong>Hint</strong> is ook digitaal te lezen op :<br />

https://debiechten.nl/wijkkrant/<br />

www.wijkraadhintham.nl<br />

Belangrijke telefoonnummers:<br />

Sociaal Cultureel Centrum <strong>De</strong> Biechten<br />

073 641 90 72<br />

Gemeente Wijkteam <strong>Hint</strong>ham<br />

073 615 31 75<br />

Redactie <strong>De</strong> <strong>Hint</strong><br />

Henk Nijland<br />

Henry Liebregts<br />

Fons Engelen<br />

Truus Meij<br />

Guus van der Hoeven<br />

Afvalstoffendienst<br />

073 615 65 00<br />

Meldpunt Openbare Ruimte<br />

073 615 55 55<br />

Meldkamer Politie<br />

0900 88 44<br />

2<br />

Adverteren in <strong>De</strong> <strong>Hint</strong>?<br />

Neem contact op met de redactie:<br />

wijkkrantdehint@outlook.com<br />

Hulpdienst <strong>Hint</strong>ham<br />

073 851 96 00<br />

KindCentrum ‘t IJzeren Kind<br />

073 822 51 70<br />

Vivent Hof van <strong>Hint</strong>ham<br />

088 163 70 91<br />

<strong>De</strong> redactie heeft maandelijks 2x overleg. Na het 1 e redactieoverleg hoort u of ingezonden kopij<br />

geplaatst kan worden.


MINIBIEB<br />

Minibieb “<strong>De</strong> man in het zwartboek” aan de Herman Moerkerklaan<br />

Sinds begin november pronkt aan de Herman<br />

Moerkerklaan 27 in <strong>Hint</strong>ham een minibieb.<br />

<strong>De</strong> minibieb is een buiten geplaatste boekenkast,<br />

waar mensen gratis boeken uit mogen halen en in<br />

mogen zetten. Beheerder Marino van Liempt (52)<br />

is schrijver, dichter en docent Nederlands. Hij ziet<br />

dat er steeds meer een beeldcultuur ontstaat en<br />

steeds minder een leescultuur. Daarbij is de<br />

ontlezing onder met name jongeren in Europa<br />

verreweg het grootst in Nederland. En dat terwijl<br />

lezen zoveel te bieden heeft: het leert je nieuwe<br />

werelden kennen, maakt kennis met andere<br />

denkwijzen, het stimuleert je fantasie, maakt je<br />

creatiever en vergroot je woordenschat. Maar dat<br />

is natuurlijk vooral leuk!<br />

Nu vindt Van Liempt dat de Nederlandse literatuur<br />

niet de meest interessante is. <strong>De</strong> boeken zijn vaak<br />

erg psychologisch, traag en bevatten weinig actie<br />

of aansprekende beelden. Dit is een van de<br />

redenen geweest dat hij zelf de roman ‘Sultans’<br />

heeft geschreven, dat met veel plezier door zijn<br />

leerlingen - en inmiddels honderden anderen - is gelezen. Van Liempt zal proberen de kwaliteit<br />

van de boeken in de minibieb “<strong>De</strong> man in het zwartboek” (genoemd naar zijn bijnaam) in de gaten<br />

te houden. Er zullen zowel kinderboeken als jeugdboeken instaan, natuurlijk ook boeken voor<br />

volwassenen, dichtbundels en interessante naslagwerken. Zeer regelmatig zal er ook een nieuw<br />

gedicht van Van Liempt in de kast hangen en er zal in het voorjaar een minipoëziemiddagje<br />

georganiseerd worden bij de minibieb.<br />

Kom intussen gerust eens snuffelen! Op de website<br />

www.marinovanliempt.nl zullen regelmatig foto’s geplaatst<br />

worden van de actuele inhoud van de minibieb.<br />

3


S.C.C. <strong>De</strong> BIECHTEN<br />

NIEUWE FOTO’S VAN DE BIECHTEN??<br />

4


WIJKRAAD HINTHAM<br />

Nieuws van wijkraad <strong>Hint</strong>ham - <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Openbare wijkraadsvergadering<br />

<strong>De</strong> openbare vergadering van de wijkraad op woensdag 9 november werd bezocht door een<br />

aantal bewoners rondom de Jan Heijmanslaan. Zij maken zich zorgen over de veiligheid door de<br />

snelheid waarop er op deze weg wordt gereden. <strong>De</strong> wijkraad heeft met hen afgesproken dat we<br />

samen met hen gaan nadenken wat er op korte termijn gedaan kan worden om de snelheid terug<br />

te dringen. Hiervoor zijn we natuurlijk afhankelijk van de gemeente en het eventuele budget wat<br />

daarvoor nodig is. Wijkmanager Paul Hilgers gaf de tip om altijd melding van incidenten te maken.<br />

Hoe meer meldingen des te eerder wordt er actie ondernomen.<br />

Beweegtoestellen<br />

In <strong>Hint</strong>ham zijn vorige maand beweegtoestellen geplaatst. <strong>De</strong>ze staan op het plein bij het water in<br />

<strong>Hint</strong>ham noord en tegenover het Kindcentrum in <strong>Hint</strong>ham zuid. <strong>De</strong> bedoeling is dat er ook bij de<br />

tennishal nog toestellen geplaatst gaan worden. <strong>De</strong> toestellen op het plein in <strong>Hint</strong>ham noord<br />

staan nog niet op de juiste plaats, dit wordt nog aangepast. Ze komen meer richting brug te staan.<br />

Groene daken<br />

In de vorige <strong>Hint</strong> maakten wij melding van een project groene daken in <strong>Hint</strong>ham noord. Dit project<br />

is ondertussen afgerond, <strong>Hint</strong>ham is weer een stukje groener geworden.<br />

Het volgend openbaar overleg vervalt. Hiervoor in de plaats zal op woensdag 25 januari 2023 de<br />

initiatiefnemer van het project groene daken, tips geven hoe je dit zelf met medebewoners kunt<br />

aanpakken.<br />

Werkgroep verkeer<br />

Naar aanleiding van de oproep in de vorige <strong>Hint</strong> om versterking van de<br />

werkgroep verkeer, hebben zich twee personen gemeld.<br />

Daar is de wijkraad heel blij mee. Wij gaan met hen in gesprek.<br />

Het jaar is alweer bijna ten einde, niet normaal hoe snel alles gaat!<br />

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een goed en gezond 2023.<br />

Op de website van de gemeente staat een meldingsformulier dat u kunt invullen als u meldingen<br />

heeft over openbare ruimten https://www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt of u geeft de melding<br />

telefonisch door via 073 615 55 55.<br />

Blijf gezond!!<br />

www.wijkraadhintham.nl<br />

secretariaat@wijkraadhintham.nl<br />

https://www.facebook.com/Wijkraad-<strong>Hint</strong>ham<br />

5


AFSCHEID REDACTIELID<br />

Vertrek Pieter Roosingh uit de redactie van <strong>De</strong> <strong>Hint</strong><br />

Betrokkenheid Pieter bij <strong>De</strong> <strong>Hint</strong><br />

6<br />

<strong>De</strong> dagelijkse leiding van <strong>De</strong> Biechten is in handen van<br />

Pieter. Een job die veel van je vraagt vanwege alle<br />

activiteiten in <strong>De</strong> Biechten, zoals het toewijzen van zalen,<br />

afgestemd op de gevraagde activiteit met de bijbehorende<br />

restauratieve voorzieningen. Om de bijbehorende<br />

communicatie met de vele gebruikers en organisaties<br />

soepel te laten verlopen is een de duizendpoot als Pieter<br />

meer dan noodzakelijk. Daarnaast is hij ook belast met het<br />

dagelijks onderhoud en verantwoording richting het<br />

bestuur. Het vinden van geschikt personeel bij het huidige<br />

personeelsgebrek zorgt ervoor dat hij overvraagd wordt.<br />

<strong>De</strong> <strong>Hint</strong> heeft al een lang bestaan gezien zijn huidige 41 ste jaargang. Begin 80er jaren is <strong>De</strong> <strong>Hint</strong> min of<br />

meer gelijk met de wijkraad opgericht. Tot ca. 2015 is <strong>De</strong> <strong>Hint</strong> uitgegeven door de wijkraad. Na wat<br />

perikelen stopte de wijkraad hiermee. Pieter is doorgegaan, samen met een tweetal redactieleden,<br />

die dit ook ten tijde van de wijkraad al deden.<br />

Pieter zit al vanaf 2012 bij de wijkkrant en heeft zelfs 2 jaar lang samen met collega Ernst de krant<br />

gemaakt. Zelfs de bezorging deden zij in die tijd zelf. Een oproep voor nieuwe redactieleden enkele<br />

jaren geleden had resultaat: er kwamen 3 nieuwe redactieleden bij en <strong>De</strong> <strong>Hint</strong> werd herstart. Helaas<br />

moest Pieter begin dit jaar de conclusie trekken dat hij zijn werk voor <strong>De</strong> <strong>Hint</strong> niet meer kon<br />

combineren met alle activiteiten in <strong>De</strong> Biechten en met minder personeel. Sinds april is Pieter niet<br />

meer actief als redactielid.<br />

Bij de herstart van <strong>De</strong> <strong>Hint</strong>, met een eigen stichtingsbestuur, is Pieter, gezien zijn betrokkenheid en<br />

kennis van en over <strong>Hint</strong>ham steeds een betrokken en enthousiast redactielid van <strong>De</strong> <strong>Hint</strong> geweest. Hij<br />

heeft het altijd als heel plezierig ervaren wanneer wijkbewoners reageerden op <strong>De</strong> <strong>Hint</strong>, bijvoorbeeld<br />

op de nieuwe lay-out of de fotowedstrijd. Lastiger vindt hij opmerkingen over de inhoud: zoveel<br />

gebeurt er niet in <strong>Hint</strong>ham waar de redactie weet van heeft en/of iets mee kan.<br />

Mede door de nuchtere “no nonsens” doch flexibele opstelling van Pieter, heeft Pieter een<br />

constructieve bijdrage geleverd aan het redactieteam. <strong>De</strong> redactie wil Pieter dan ook zeer danken<br />

voor zijn inbreng en – uiteraard – heeft ze begrip voor zijn huidige situatie. Pieter blijft in beeld bij de<br />

redactie, omdat de redactie vergadert in <strong>De</strong> Biechten.<br />

Vervolg zie pagina 7


Vervolg afscheid redactielid<br />

<strong>De</strong> mens Pieter<br />

Pieter is afkomstig uit Amsterdam, heeft een horecaopleiding gevolgd en gewerkt in Amsterdamse<br />

hotels en cafés Altijd hetzelfde past niet bij hem. Regelmatige verandering wel! Een duizendpoot<br />

zijn bij <strong>De</strong> Biechten bevalt dus goed.<br />

Pieter en “<strong>De</strong> Biechten”<br />

Pieter is 10 jaar geleden bij “<strong>De</strong> Biechten” komen werken. Eerst parttime, maar al<br />

snel fulltime. Vanuit zijn ruime ervaring in de commerciële horeca heeft hij een stevige impuls<br />

gegeven aan wat nu een goedlopend bedrijf is. In het begin draaide het wijkcentrum veel op<br />

evenementen en een beetje zaalhuur. Nu draait het voornamelijk op de zaalhuur. <strong>De</strong> hoge<br />

bezettingsgraad, mede door de goede service aan de tientallen verenigingen, is daar debet aan.<br />

<strong>De</strong> afgelopen 2 jaar zijn wel heel bijzonder geweest. <strong>De</strong> uitdaging om tijdens corona open en<br />

financieel overeind te blijven, is gelukt.<br />

Een frisse doorstart is nu gemaakt met de nieuwe inrichting! Het oude meubilair raakte versleten<br />

en oogde niet meer van deze tijd. <strong>De</strong> grote vakantie is dan een ideale tijd om te verbouwen. Het<br />

café kan dan mooi dicht en met weinig bezoekers is de overlast voor de vaste bezoekers ook<br />

minimaal. Wel een drukke tijd voor Pieter en Ernst. <strong>De</strong> klanten zijn enthousiast over de nieuwe<br />

inrichting. Komt de vraag naar boven ‘wie betaalt de verbouwing?’. Als goed huisvader spaart “<strong>De</strong><br />

Biechten” de jaarlijkse afschrijving op om noodzakelijke vernieuwingen te kunnen betalen.<br />

Pieter poogt, waar mogelijk, leuke nieuwe initiatieven te ondersteunen! ‘<strong>Hint</strong>ham bruist’ en<br />

‘Bierfestival’ zijn 2 evenementen die voor herhaling vatbaar zijn. En natuurlijk het eigen bier van<br />

<strong>De</strong> Biechten “Gekke Henkie”, een lekker pittig brouwsel, vernoemd naar oud-medewerker Henk.<br />

7


12


CORONA: HERHAALPRIKKEN<br />

Het aantal besmettingen met het coronavirus blijft aanwezig nu we de winterperiode ingaan<br />

ondanks de daling van het aantal coronacijfers. Om Nederland open te houden en de zorg voor<br />

iedereen toegankelijk, is het nu belangrijk om te testen bij klachten en om de herhaalprik te<br />

halen. GGD artsen Fransje Metz-Heijmans en Arjan van Laak geven antwoord op veelgestelde<br />

vragen.<br />

Doe je een zelftest of ga je testen bij de GGD?<br />

“Bij coronaklachten of wanneer je in contact bent geweest met iemand met corona doe je altijd<br />

een zelftest. Dit geldt ook voor kinderen. Bij een positieve zelftest hoef je geen bevestigingstest<br />

te doen bij de GGD. Voor bepaalde doelgroepen is het advies om een afspraak te maken bij de<br />

GGD:<br />

• Zorgmedewerkers die werken met mensen met een kwetsbare gezondheid<br />

• Inwoners van een verpleeghuis of een andere instelling met kwetsbare personen (boven<br />

de 70 jaar of met een ernstige afweerstoornis)<br />

• Mensen die thuis wonen en naar de dagbesteding gaan (boven de 70 jaar oud of met een<br />

ernstige afweerstoornis)<br />

• Mensen die geen zelftest kunnen doen, ook niet met hulp van anderen<br />

• Mensen die een herstelbewijs nodig hebben<br />

Behoor je tot een van deze doelgroepen? Maak online een testafspraak bij de GGD (www.<br />

coronatest.nl). Of bel naar 0800 1202.<br />

Wat houdt isolatie in en hoe lang duurt dit?<br />

Als je een positieve testuitslag hebt, dan blijf je thuis en ga je in isolatie. GGD-arts Fransje Metz-<br />

Heijmans legt uit wat dit betekent: “Als je in isolatie gaat, dan leef je gescheiden van je<br />

huisgenoten, bijvoorbeeld in een aparte ruimte. Kies je ervoor om dit niet te doen, dan loopt je<br />

gezin of je huisgenoot meer kans om ook besmet te raken. <strong>De</strong> isolatieperiode is als volgt:<br />

- 5 dagen na je eerste klachten<br />

- Ben je de laatste 24 uur klachtenvrij, dan kun je na 5 dagen weer uit isolatie<br />

- Ben je niet klachtenvrij? Blijf dan in isolatie totdat je klachtenvrij bent en nooit langer dan<br />

10 dagen, doe eventueel de check op mijnvraagovercorona.nl. ”<br />

Hoe bepaal je het moment waarop coronaklachten beginnen?<br />

GGD-arts Arjan van Laak legt uit: “Wanneer je klachten<br />

beginnen is niet altijd goed te bepalen. Typische klachten die<br />

horen bij het coronavirus zijn keelpijn, hoesten, koorts,<br />

neusverkoudheid en plotseling verlies van reuk en smaak. Het<br />

moment waarop je gezondheidssituatie anders voelt, is het<br />

moment waarop de klachten zijn begonnen en dan start de<br />

isolatieperiode. Je begint bijvoorbeeld met hoesten (of het<br />

patroon verandert) of je hebt ineens koorts of een rare kriebel.<br />

Op het moment dat je een test doet, kun je dan terugrekenen<br />

naar het moment dat jouw gezondheid veranderde om te<br />

bepalen hoe lang je binnen moet blijven.”<br />

9


Vervolg: corona herhaalprikken<br />

Wanneer bel je de huisarts?<br />

“Je belt de huisarts als je plotseling veel zieker wordt, bijvoorbeeld wanneer je benauwder wordt of<br />

hoge koorts krijgt. Op huisartsenwebsite www.thuisarts.nl staat meer uitgelegd wanneer je de huisarts<br />

kunt bellen. Je hoeft de huisarts bijvoorbeeld niet te bellen om een positieve test door te geven, als je<br />

vragen hebt over de isolatieduur of wanneer je aan de beurt bent voor je coronaprik. Twijfel je tot<br />

wanneer je binnen moet blijven, bel dan naar de GGD via 088 368 7777 of kijk op<br />

www.mijnvraagovercorona.nl.”<br />

Waarom een herhaalprik tegen corona?<br />

“<strong>De</strong> bescherming door het vaccin neemt na verloop van tijd af. Om goed beschermd te blijven is het<br />

belangrijk om de herhaalprik te nemen. Als zorgprofessional vind ik het belangrijk dat er gevaccineerd<br />

wordt. Patiënten worden minder ziek van corona en de verdere verspreiding van het virus wordt<br />

tegengegaan. Het beschermt niet alleen je zelf, maar ook kwetsbare mensen om je heen. Je hebt<br />

minder kans om Covid-19 te krijgen en als je het toch krijgt, heb je minder kans om ziek te worden. Na<br />

een coronabesmetting of eerdere vaccinatie wacht je 3 maanden tot het nemen van de herhaalprik,”<br />

legt GGD-arts Fransje Metz-Heijmans uit.<br />

Je hebt een vaccinatie laten zetten en hebt daarna een positieve coronatest<br />

GGD-arts Arjan van Laak: “Je kunt geen corona krijgen door een prik. <strong>De</strong> vaccins bevatten namelijk<br />

geen coronavirusdeeltjes en een vaccinatie heeft geen invloed op de testuitslag. Als een<br />

coronatestuitslag positief is, dan ben je besmet door corona. Let op: pas een week na de vaccinatie<br />

ben je volledig beschermd.”<br />

Kan je de griepprik en coronaprik kort na elkaar laten zetten?<br />

“<strong>De</strong> griepprik en de coronaprik kunnen beide veilig en effectief gezet worden op dezelfde dag of kort<br />

na elkaar. Er hoeft dus geen periode tussen beide prikken te zitten. Je gaat naar de GGD voor de<br />

coronaprik. <strong>De</strong> huisarts zet de griepprik en de pneumokokkenprik. Je krijgt hiervoor een aparte<br />

uitnodiging. Het is landelijk bepaald dat de GGD en huisartsen deze prikken apart zetten.”<br />

Vaccinatielocaties regio Hart voor Brabant<br />

Voor de herhaalprik kun je in de regio van GGD Hart voor Brabant op afspraak terecht bij de volgende<br />

vaccinatielocaties in <strong>De</strong>n Bosch<br />

• <strong>De</strong>n Bosch in de Brabanthallen aan de Diezekade 2<br />

Afspraak maken voor coronavaccinatie kan op de volgende manieren:<br />

• Online via www.planjeprik.nl<br />

• Telefonisch via het landelijke afsprakennummer 0800 7070<br />

• Inwoners die 65 jaar en ouder zijn en wonen in de regio van GGD Hart voor Brabant kunnen<br />

rechtstreeks bellen naar het telefoonnummer van de GGD 085 087 13 34 voor hulp bij het<br />

maken van een afspraak<br />

Bron: Rijksoverheid en GGD Hart voor Brabant<br />

10


HULPDIENST HINTHAM<br />

MET ELKAAR, VOOR ELKAAR<br />

<strong>De</strong> vrijwilligers van de Hulpdienst <strong>Hint</strong>ham die wonen in <strong>Hint</strong>ham, hebben het hart op de juiste<br />

plaats. Zij brengen u, als vrijwilliger als u in <strong>Hint</strong>ham woont, van maandag-vrijdag naar uw<br />

afspraak als u die gemaakt heeft via de Annenborgh (073 851 96 00).<br />

12 vrijwilligers rijden om beurten 1 dag per 14 dagen om u te brengen daar waar u wil zijn:<br />

’s-Hertogenbosch, Rosmalen en aangrenzende dorpen. Eventueel doen ze ook boodschappen<br />

met of voor u. Dit alles tegen een geringe vergoeding op een afgesproken tijd. Ook het ophalen<br />

om u weer thuis te brengen os mogelijk. Zo kunt u nog lang genieten van zelfstandig wonen in<br />

<strong>Hint</strong>ham en toch mee kunnen doen, erop uitgaan, door vervoer op maat. Maak daar gebruik van.<br />

Wilt u ook vrijwilliger worden, meldt u dan aan bij de coördinator Gerard Kivits (06 12 77 86 76)<br />

of via gwgkivits@gmail.com). Hij komt bij u langs en legt alles nogmaals uit en schrijft u in voor<br />

vervoer op maat met de Hulpdienst <strong>Hint</strong>ham.<br />

<strong>De</strong>ze dienst bestaat inmiddels sinds 1989 en die laten we graag voortbestaan. Dat kan alleen met<br />

voldoende vrijwilligers. Voorwaarde is dat u in <strong>Hint</strong>ham woont, beschikt over een auto, rijbewijs<br />

en 1x per 2 weken een vrije tijd beschikbaar bent.<br />

<strong>De</strong> Hulpdienst <strong>Hint</strong>ham is onderdeel van de Vrijwillige Thuishulp van Farent. <strong>De</strong> contactpersoon<br />

bij Farent is Anja Hobbelen (06 46 76 81 07) of anjahobbelen@farent.nl<br />

Kerstroute <strong>Hint</strong>ham <strong>2022</strong>– editie 3<br />

Ook in <strong>2022</strong> wil ik weer graag een kerstroute samenstellen en zorgen voor een grote boom bij de<br />

Biechten. Daarvoor heb ik jullie hulp nodig! Ik zoek mensen uit <strong>Hint</strong>ham die tussen 18 <strong>december</strong>- 6<br />

januari een raam, balkon, stuk tuin of de muur van hun huis in kerststijl willen versieren. Dat kan met<br />

allerlei materiaal. Aan de hand van de opgegeven adressen, maak ik twee tochten van + 5 kilometer:<br />

één in <strong>Hint</strong>ham-zuid en één in <strong>Hint</strong>ham-noord. Vanaf 18 <strong>december</strong> zijn die tochten op papier te<br />

krijgen bij de balie van de Biechten en digitaal te vinden op de facebookpagina “Bewoners <strong>Hint</strong>ham<br />

noord/zuid” en de websites van <strong>De</strong> Biechten, BAS en wijkraad <strong>Hint</strong>ham. Er komt een aangepaste route<br />

voor kinderen in de basisschoolleeftijd.<br />

Wil je meedoen en een kerstversiering rondom je huis aanbrengen, mail dan naar:<br />

cenfanwb@gmail.com . Vertel wat je wil gaan doen, eventueel leuke weetjes (kerststal gekocht van<br />

mijn eerstverdiende geld óf kerstballen gehaakt van restjes sokkenwol óf raamversiering ontworpen<br />

door onze drie kinderen of….) en natuurlijk je adres. Ik neem dan zeker contact met je op voor verdere<br />

afspraken.<br />

In diezelfde periode (18 <strong>december</strong>-6 januari) komt er een grote kerstboom naast de<br />

Biechten, mede dankzij het wijk- en dorpsbudget. Het is een kerstboom van ons<br />

allemaal: dus iedereen mag er een versiering of wens in hangen: maak er een mooie<br />

en indrukwekkende boom van en respecteer wat een ander heeft gemaakt.<br />

Doe mee door je eigen huis aan te bieden, de boom te versieren én door de tocht(en) te lopen.<br />

Maak er een mooie kerstperiode van.<br />

11


STICHTING BAS<br />

BAS beëindigt <strong>2022</strong> positief<br />

We zijn alweer aan het eind gekomen van een heel jaar. Gelukkig kunnen we terugkijken<br />

op een heel goed jaar voor de BAS. Alle activiteiten hebben doorgang kunnen vinden en<br />

we hebben zelfs een aantal nieuwe activiteiten kunnen starten. Niet alleen de eenmalige<br />

presentaties, zoals die van Seniorweb of de virtuele wandeling of de paasviering, maar<br />

we de nieuwe wekelijkse activiteit: Hobby mee.<br />

Jammer genoeg moeten we deze maand wel afscheid nemen van één activiteit en wel<br />

het “kantklossen”. Het deelnemersaantal liep steeds verder terug en de dames hebben<br />

zelf besloten een punt achter hun wekelijkse bijeenkomsten te zetten. We willen daarom<br />

Agnes Jansen heel hartelijk danken voor de 17 jaar dat zij aan deze club leiding heeft<br />

gegeven! Mocht zij of één van de andere dames het sociale contact missen: ze zijn van<br />

harte welkom bij bv Hobby mee of het Ontmoetingscafé!<br />

We hebben genoeg nieuwe plannen voor 2023, maar eerst gaan we dit jaar afsluiten: met een<br />

traditionele kerstviering. Gelukkig kan dat na 2 coronajaren weer! Rest ons alleen nog u allen<br />

mooie en warme <strong>december</strong>dagen te wensen en alvast een goed begin van het nieuwe jaar,<br />

waarin u ook weer van harte welkom bent bij de BAS.<br />

B A S nodigt u uit voor de traditionele Kerstviering 55+<br />

op 21 <strong>december</strong> <strong>2022</strong> in Sociaal Cultureel Centrum <strong>De</strong> Biechten.<br />

<strong>De</strong> zaal is open vanaf 09.30 uur.<br />

<strong>De</strong> bijeenkomst begint met een Eucharistieviering om 10.00 uur.<br />

Na de eucharistieviering genieten we gezamenlijk van een kerstbrunch.<br />

Rond 12.30 uur eindigt het gezellig samenzijn.<br />

Wij vragen u om een bijdrage in de kosten à € 5,00 p.p.<br />

• U kunt aan de bar betalen en dan worden uw gegevens daar genoteerd of<br />

• U kunt de € 5,00 overmaken op NL33 INGB 0006 2441 89<br />

onder vermelding van uw naam en telefoonnummer<br />

13


UIT DE WIJK<br />

Yoga en meditatie<br />

In de maandagmorgenyogagroep van 10.00 - 11.30 zijn een paar plekken vrijgekomen.<br />

U bent van harte welkom om een proefles te volgen. <strong>De</strong> lessen vinden plaats in het<br />

buurtcentrum <strong>De</strong> Biechten. Zowel voor beginners als voor gevorderden, yoga met<br />

aandacht voor ademhaling en meditatie en in een rustige ontspannen omgeving.<br />

Voor informatie: Isabelle 06 21 70 10 13<br />

20 jaar geleden startten we onze verloskundige praktijk bij Volle Maan. Twee jonge<br />

verloskundigen. Marian had ervaring opgedaan in Ghana. En Jef, Belg van geboorte, had net de<br />

Nederlandse manier van verloskunde leren kennen in een praktijk in Zaandam. We leerden elkaar<br />

kennen in een praktijk in Tilburg en het klikte vanaf de eerste ontmoeting. Al snel ontstond het<br />

idee om samen een praktijk te starten. In <strong>De</strong>n Bosch was een tekort aan verloskundigen en<br />

daarom verhuisden we richting de provinciehoofdstad. Na enkele jaren spreekuur gedraaid te<br />

hebben bij huisartsen betrok de praktijk het mooie pand aan de Halvemaanstraat 13. Wat een<br />

toeval Bij Volle Maan in de Halvemaanstraat! Naast de hoofdlocatie hebben we spreekuren op<br />

Oost en in de Maaspoort om zo voor iedereen dichtbij te zijn! <strong>De</strong> afgelopen 20 jaar hebben we<br />

duizenden aanstaande ouders onder controle gehad. Inmiddels heeft Marian<br />

vorige week de 2000 e Bij Volle Maan baby op de wereld gezet. Haar naam is<br />

Sophie en ze is thuis geboren.<br />

20 jaar is een hele tijd! Toen we begonnen waren we vaak<br />

jonger dan de zwangere die naar ons spreekuurkwamen.<br />

Daarna kwam een tijdje dat we dezelfde leeftijd hadden als de<br />

aanstaande ouders en nu begint de periode aan te breken dat<br />

we de leeftijd van de aankomende grootouders aantikken.<br />

Voordeel is dat we inmiddels bakken aan ervaring en<br />

levenswijsheid opgedaan hebben. Dat is iets wat we goed<br />

kunnen gebruiken in ons vak!<br />

Na al die jaren vinden wij het als verloskundigen nog steeds een voorrecht om bij het wonder van<br />

de geboorte aanwezig te mogen zijn. Dat is ook een van de voornaamste redenen dat we dit vak<br />

na 20 jaar nog steeds met even veel plezier en enthousiasme blijven doen. In de loop van de jaren<br />

worden de gebroken nachten wel wat pittiger ;we zijn ook geen 20 meer. Maar de voldoening die<br />

je krijgt als je met een kopje koffie en beschuit met muisjes na een bevalling zit na te praten is<br />

met geen pen te beschrijven<br />

We vieren dit jaar ons jubileum met een speciale glossy; een leuk magazine met leuke verhalen<br />

over ons, de praktijk en veel tips en weetjes.<br />

Dit magazine delen we uit aan onze zwangeren, we verspreiden we ook via huisartsen.<br />

Wij gaan door, op naar de 25 jaar!<br />

Wil je meer informatie over ons en onze praktijk? Kijk dan op<br />

www.bijvollemaan.nl: verloskundige zorg die ‘bevalt’ sinds 2002.<br />

15


DVERTENTIE<br />

advertentie

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!